Page 1

MAT 1-9 MAT Digital MAT-elevplaner Inger-Lise Heinze Rasmus Ulsøe Kær Poul Erik Jensen


1 2 3 4 Navn

:

Navn:

Nr.:

Nr.:

Navn:

Prøvedato: Noter:

:

:

Prøve

dato:

Prøvedato:

Klasse:

Navn

Klasse

Klasse:

Nr.:

MAT

Nr.:

Kompetencemå

l efter 3. klassetrin

e:

”Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal”

Klass

dato:

Prøve

Kompetencemål efter 3. klassetrin til ”Eleven kan udvikle metoder tal” beregninger med naturlige

:

Noter

MATEMATIKPRØVER 1.-9. KLASSE Med matematikprøverne MAT 1-9 og MAT Digital, får du opdaterede værktøjer til test af dine elevers færdigheder i matematik fra 1. til 9. klasse, og med MAT-elevplaner får du udvidede rapporter og individuelle træningsopgaver.

Tal og algebra

Komp etenc emål efter 6. klasse ”Elev en trin tal og kan anve nde ration varia ble i bereg ale besk ninge rivels r” er og

Tal og algebra

Tal og

Tal

Tal

MAT

algeb ra

Titalssy stem Decima A1 ltal, brøker Negativ og pro A2 e cent tal Potens A1 A3, rød der og Reelle A2 pi A4 og irra tionale A3 tal Regnes A5 t stem trategie procen A4 Titalssy ker og r Navn brø : , Add ltal ition Addition A5 A5 Navn: Decima Regnestrategier Nr.: Subtrak e tal B1 n Subtraktio B1 tion pi Negativ og Addition Multip Nr.: Klass , rødder tal e: likaB2 B2 tion Multiplika tion Potens tionale Subtraktion Divisio Klasse: B1 og irra B1 Prøve n B3 B3 Division dato: Reelle Navn: Decima Multiplikation B2 B2 Prøvedato: egier B4 al ltal Decimalt B4 Note trat r: Brøker Division Nr.: Regnes B3 B3 Brøker B5 B5 Noter: n Procen Decimaltal B4 B4 Klasse: Additio t ProcentB6 B6 tion Negativ Brøker B5 B5 Subtrak e talB7 NegativeB7 Prøvedato: tal likation Sam Procent B6 B6 mensa Multip B8atte Sammens B8 tte Noter: beregninger n ber Rente Navn: Negative tal B7 B7 Divisio og væ B9 egninger Komp Rente ogB9 kst vækst etenc ltal Potens beregninger emål Sammensatte B8 B8 Nr.: efter Decima er og B10 9. klasse ”Elev Potenser B10 en kan Kompetence rød trin og rødder mål algeb der efter 9. klassetrin B9 Rente og vækstB9 raisk anvende : Brøker e reell unde Klasse B11 e B11 rsøge udtryk i ”Eleven kan anvende mate tal og t lser” Algebr reelle tal mati B10 algebraiske Potenser og rødder B10 ske Procen a Tal og udtryk i matematisog Tal og algebr Algebra undersøgel Prøved er ato: ke e tal ser” algeb ing Lignin B11 a B11 Negativ ra ger beregn Tal C1 klassetrin Ligninger C1 Tal nsatte Noter: Formle Kompetencemål efter 6. Algebra Samme r og alg st Tal og algebra C2 reelle tal og Formler C2 Titalss kan anvende ebr og væk ”Eleven Titalssystem ”Elev og algebrais aiske C1 ke udtryk Funktioner C1 i matematiske Ligninger ystem en udtryk der Rente kan anve algebraiske udt rød meto C3 nde geom ryk Funktione C3 der og Decima Tal er og undersøgelser” r bereg Decimaltal, C2 udtryk Formler og algebraiske ne enkle etriske Potens A1 ltal, brø A1 C2brøker og procent mål” C4 ker og C4 Negat Geom NegativeC3 ”Eleven kan anvende Titalssystem procen C3 Funktioner A2 ive tal etri og geometriske A2 tal begreber og måle” a t Potens procent ogling a ebrGeomet trin ri og måling brøkermå Potens, rødder C4 Decimaltal, Geome klasse A1 C4 og alg Algebr A1trisk A3, rødder og pi efter 6. A3 Tal ryk emål og Ree udt etenc e ege ale pi tal lle og Geometriske egenskabe inger Reelle og irration Geo Negative nskabe aiskeKomp Geometri måling A2 de rationog Lign meA2 ebr geometriske A4 irration r og anven A4 r og sammenh ale tal ”Eleven kan anvende trisk teg r og sam ivelse n kan og alg Tal ænge ”Eleve pi le i beskr ale tal D1 og GeometrisD1 begreber røddernin mler og måle” menhæ Plac variab Potens, A3 Regnes g k tegning For eringer tal og A3 A5 ” egenskaber og sammenhænge A5 ent stem nge Regnestrategier Geometriske ninger trategi ner bereg Titalssy flytningD2 tal D1 D2 Placeringe er ogr proc ogogirrationale MålReelle er A4 ”Elev Funktio og flytninger brøk ing A4 Additio er en kan ltal,ske Geometrisk tegningD1 ima udfør Additio unde n Dec e egne ge D3statis Måling ling D3 rsøge A5 statis D2n A5 lser og Subtra tiske og flytninger D2 ative tal timenhæn i og må Placeringer beste Regnestrategier sand Subtraktion ktion mme Neg ometr Statist r og sam D4 og pisynlighedD4 B1 B1 Ge D3 er abe er” Mu D3 Navn: e nsk ik og ltiplika Måling ”Eleven kan udføre enkle statisti- ns, rødd etrisk Multiplikation Addition sandsy ske undersøgelser le tal Pote riske ege tion de geom Statistik ionaog og udtrykke D4 B2 Statistik anven Divisio B2 sandsynlighed D4 intuitive chancestørrels nlighed Geomet ning en kan ” og irrat Nr.: er” måle ”Elev n B1 Division Subtraktion Reelle risk teg ber og B1 Sandsy begre B3 inger Decima B3 Geomet r Statistik og sandsynlighed Statistik nlig statistiog flytn B2 Decimaltal ltal ”Eleven kan udføre hed Multiplikation Klasse: gerenkle trategie B2 B4 Brøker B4 E1 ske undersøgelser Placerin og udtrykke RegnesSandsynlighed E1 B3 Matema Brøker intuitive chancestørrelser” Statistik Division B3 B5 Prøvedato: Pro tiske B5 E2 E2 Måling E1 cent Fotok E1 ition kompete Add B4 hed Procent Sandsynlighed Matematiske kompetenc © 2016opiering forbudDecimaltal B4 nce tion r test t • Negativ B6 dsynlig B6 Inger Noter: er testes E2 Iflg. dansk E2 trak es ikke ikke -Liseher, men Sub Fotokopiering forbudt B5 g. daglige undervisning. e tal Heinz og san afprøves Negative tal lovB5 i den her,undervisnin • Iflg. i den daglige onafprøves Brøker e, Rasm og aftale snin dansk men lov ogdt. her, tistik men aftaler med CopyDan ervi B7 kati © 2016 Samme us Ulsøe B7 r med Inger-Lise Sta kompetencer testes ikke und g. forbu tipli forbudt. er afpr Heinze, prøve enhver Matematiske denne af Rasmus CopyD fotokopiering enkletsider prøve Mul CopyDan Kær afKær Ulsøe også øves B6 tinsatte og Poul Erik Jensen. an er daglige er enhver fotokopiering Poulaf enkletsider statis i den nsatte af denne af denne prøveSamme Procent B6 ogogså © Hogrefe Psykologisk dansk lov og aftaler med i den Erik Jense enhve forbudt. B8 beregn tsider Rente e enkle kke r fotok daglige beregni Fotokopiering forbudt • Iflg. Psykologisk Forlag A/S. B8 Forlag A/S. øves sion nger Jensen. udfør opier Poul Erik n. © af enkle© Hogrefe ogDivi udtry afprKær Statistik inger og væ Rasmus Ulsøe B7 Hogre ing også undervi en kan g også © 2016 Inger-Lise Heinze, men lser og A/S. fe PsykoRente r” ”Elev pierin af enkle Negative tal B7 og kst rsøge vækst nlighed sning. Forlag rrelse ltal Potens B9 logisk tsider B9 ikke her, er enhver fotoko logiskima ske unde chancestø Forla af denne Sandsy Dec er og B8 g A/S. an testes fe Psyko ive Potenser prøve Hogre CopyD intuit ncer B8beregninger rød Sammensatte n. © forbu r med og rødder B10der dt. B10 kompete lov og aftale Poul Erik Jense Brøker B9 tiske og dansk B9 Rente og vækst Matema forbudt • Iflg. us Ulsøe Kær Algebr B11 B11 e, Rasm B10 Procent a piering Fotoko Algebra Lise Heinz B10 Potenser og rødder IngerLignin e tal ger Trinmål © 2016 ger B11 Negativ efter beregnin Eleverne Ligninger B11 skal (kunne). 9. klasse satte For C1 mler .. C1 “... kende Sammen og Tal og st Formler”Elev udvidelse de rationale tal algebr Algebra Fun ogenalgebraC2 samt C2aisk n algebra og væk reelle tal.” “... arbejde til de ktio e udt kan forkl iske udtryk C1 Rente undersøgner er systemat ende, især ryk Funktiosamm C1 optælling med Ligninger ner enhænge ogare geometris indbyrdesiske r og rødd A1 Talfo er og med C3 størrelse C3 bere tallenes C2 som led Potense gne mål”ke af en generel talforståe rståelse udtryk i opbygnin algebraiske C2 og titals lse.” Gehovedreg Formler ”Elevenog “... benytte kan forklare C4g om ning, C4 geometrisk C3 system regning sammenhæ A2 Hov og skriftligeetr overslag i og nge Geometri og sC3 mål” e udregnin edregnin Funktioner og beregne ger.”målin Geo måling g og C4over g Algebra “... arbejde metris slagsregn ke ege C4 A3 Add på sammen med optælling r Geometriske Geo hænge og og udtryk ing eksemple nsk r ition fire regningsme egenskaber Ligninge braiske triskregler inden for deabe arter.” r og sam og sammen (Trinmål efter og alge hænge Geometri og måling Geometrisk 6. klasse). tegnin Placer D1 g A4meSubt ”Eleven kan forklare geometriske tegning Formler nhærakti inger mål” beregne D1 og nge on sammenhænge og flyt og sammenhænge “... Må ner benytte Placerin ”Elev ger formler, D1 Geometriske egenskaber nin ling med beregnin en kan og flytning D2ger bl.a Funktio unde D2 er g af rente i forbindelse A5 Mult “... forstå rsøge vurdere og anvende og rumfang stati D1 lser Måling sand iplikation indgår variable. .” stisk og anve udtryk, Geometrisk tegning synli ge D3 e hvori der ghed ” D2 måling “... løse nde D3 ” enkle menhæn tri og tion D2 Sta løse enkle ligninger og ved sam A6 Divis og flytninger ”Eleven kan inspektistik ulighede Geome D4 vurdere statistiske D3 r.” aber og Placeringer ion D4 nsk og undersøgel triske “... regne ege ser og anvende san D3 med brøker, Statistik og de geome riske sandsynlighed” forbinde Statist anven mål” Måling herunde dsynli lse med sandsynlighealgebrais D4 n kan enkle ri løsning Geomet ”Eleve og beregne ghedA7 Variable, af ligninger d ke ik probleme tegning er D4 og ligni r.” risk metod San nger r Statistik “... kende dsyfunktion inge og funk Geomet nlighed “... bestemm sbegrebe A8 Deci tioner ed og flytn t.” e løsninge ligningss maltal og Statistik og sandsynligh Sandsynlighed r til ligninger eringer ystemer ”Eleven kan vurdere statistiske Plac ogE1 brøker E1 Matema med grafiske metoder. undersøgelser og anvende ” A9 Koor tiske ing Fotok Statistik sandsynlighed” Mål dinatsystE1 E2 2016opiering forbu kompetenc E2 hed em og funk E1Matematiske kompetencer ©“... dt er test Inger • Iflg. kende dsynlig Sandsynlighed testes E2 -Lise tioner Fotokopiering es ikke dans anvende ikke og geometr Heinzforskellig forbudt • k lov men og san iskeher, e,afprøves Iflg. dansk figurers her, men Rasm e E2 aftale © 2016 Inger-Lise lov og aftaler iogden egenskab tistik us Ulsøe daglige r “... med

Tal

Titalssystem

etrin 3. klass efter emål der til le meto tal” udvik lige natur en kan ”Elev r med ninge bereg etenc

Komp

MAT

Noter :

MAT

Noter:

Tal og Tal

ra algeb

Decimaltal, brøker og procent A1 Negative tal A2 Potens, rødder og pi A3 Reelle og irrationale tal A4

Titalssystem A1 Decimalta l, brøker og procent A2 Negative tal A3 rødder Potens, og pi A4 og irrational Reelle e tal A5 Regnestrategier

MAT

5 6 7 8 MAT

MAT

MAT

tiegne statis mme udføre n kan er og beste ”Eleve søgels eder” ske under sandsynligh tiske statis

Sta

undervisning.

med er.” Heinze, Rasmus CopyDan er fremstille daglige Copyundervisafp enhver fotokopierin Kær tegninge afprøves Ulsøe i den ning. røve forudsæt Dan og Poul r Poul Erik testes ikke her, men g også ninger." er enhv s i den rvisning. Kær og givne prøve forbudt. Jensen. efter af enkletsider denne Erik t. af enkletsider©afHogrefe Matematiske kompetencer Jenseaf denneerprøve Psykologisk forbud fotokforbudt. fotokopiering daglige “...også ige unde benytte n. © Forlag A/S. med CopyDan er enhver prøve opier Hogr A/S. den dagl • Iflg. dansk lov ogiaftaler begreber Forlaggrundlæ af denne undervi efe Psyk ing også Fotokopiering forbudt ves Kær sider © Hogrefe Psykologisk , herunde ggende geometr Erik Jensen. af enkle og Poulenklet linjers indbyrde r størrelses afprøUlsøe iske ologi snin Heinze, også af forhold sk Forla tside menRasmus © 2016 Inger-Lise g. s beliggen “... kende og r af denn A/S. hed.” g A/S. ikke her, enhver fotokopiering Forlag kongrue og anvende ligedann e prøve ogisk testes ns." an er ethed og forbu e Psykol dt. petencer med CopyD “... forstå . © Hogref aftaler Jensen ske kom isometris og fremstille arbejdste lov og Poul Erik k tegning dansk Kær og ved beskrivel og perspekt gning, t • Iflg. s Ulsøe forbud se af den ivtegning verden.” , Rasmu piering omgiven Fotoko de ise Heinze “... kende Inger-L forhold.” og anvende målestok © 2016 s“... kende herunde og anvende målingsb r måling egrebet, og omkreds , flade og beregning af “... udføre rum." ninger bl.a. enkelte geometr iske beregved hjælp sætning. af Pythago ” ras’

Geomet

ri

Statistik nlighed Sandsy

B1 Geo metriske grundbeg reber B2 Mod eller og tegning i plan B3 Møn stre (bl.a . symmetri, vinkler og B4 Mod eller og parallelite arbejdste t) gninger B5 Måli (i rum) ng og bere gning

Matemati

“... vælge centbegr regningsarter, benytte ebet proning i forskelligog anvende e sammen forholdsreghænge.” “... foretage økonom vedrøren de dagligda iske overveje port, boligforh gens indkøb, lser old, transskattebe regninge lønopgørelser og r.” “... arbejde med rente renteber og foretage egninger , især opsparin g, låntagnin i tilknytnin g til g og kreditkøb “... arbejde .” af indsamle med statistisk e beskrivel de data, vægt på ser hvor der metode og fortolkni lægges “... kende ng.” begreb.” det statistiske sandsynl igheds-

Matema tik i anve ndelse C1 Valg af regningsa rt C2 Mate matik i hverdage n C3 Proc ent og rente C4 Data (indsamli ng og forto C5 Tilfæ lkning) ldighed, chance og sand synlighed Kommun

© 2007 Poul Erik Jensen, Inger-Lise Rasmus Ulsøe Kær Jørgensen

ikation

og prob lem

Kan ikke testes her, men det afprøve og

s i den daglige

Fotoko

piering

forbudt . Iflg.

dansk lov

og aftaler

undervis

løsning

ning.

med CopyDa

n er enhver

MAT 1-9 er prøver i papirform og er et stærkt normbaseret redskab til at afdække matematikfærdighederne på såvel klasse- som elevniveau. Prøverne er rigt illustrerede, og til hvert klassetrin er der én MAT-prøve, som består af et elevhæfte på 16 sider. Prøveopgavernes facit finder du i den tilhørende vejledning, eller i prøvens rettehæfte, som kan tilkøbes. MAT Digital er normbaserede prøver som afvikles gennem Hogrefes skoleportal. Opgaverne i MAT Digital er de samme opgaver som findes i papirversionen af prøverne. Med MAT Digital slipper du for at rette prøverne i hånden, og du kan udskrive en standardrapport på både den enkelte elev og på hele klassen, og på den baggrund planlægge din undervisning fremadrettet. MAT-elevplaner er et effektivt værktøj, som du kan bruge til at planlægge elevens individuelle læringsforløb og i forbindelse med skolehjem-samtaler. I MAT-elevplaner genereres automatisk individuelle elevplaner og analyser af elevens og klassens samlede standpunkter inden for de testede områder. Derudover kan MAT-elevplaner generere individuelle træningsmapper med opgaver til hver enkelt elev, både med og uden facit.

9

MAT

fotokopi

ering også

af enkeltsid

er af denne

prøve forbudt.

I lærerens mappe kan du bl.a. finde klassens gennemsnitlige resultat og en oversigt over elevernes gennemsnitlige resultater inden for forenklede Fælles Mål. Derudover fungerer MAT-elevplaner som en database over såvel de enkelte elever som klassens udvikling over tid.


Fælles Mål MAT-prøverne er lærebogsuafhængige og opbygget, så de tester i forhold til færdighedsog vidensmål i forenklede Fælles Mål. MAT-prøverne tester om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne: • Tal og algebra • Geometri og måling • Statistik og sandsynlighed Opgave- og læringsprogression I MAT-prøverne er der progression i opgaverne som beskrevet i færdigheds- og vidensmålene. Du får et indgående kendskab til såvel klassens som den enkelte elevs niveau, og du kan derved planlægge og tilrettelægge undervisningen ud fra elevernes læringsmæssige progression. Herved sikrer du et hensigtsmæssigt undervisningsforløb for den enkelte elev, samt sikrer en didaktisk sammenhæng mellem standpunkt og undervisning. Standardiserede prøver og fokus på både klasse og elev MAT 1-9 og MAT Digital har landsdækkende normer indsamlet i perioden 2016-2019. Det betyder at du på basis af normer, både kan vurdere klassens standpunkt i forhold til andre klasser, eller vurdere den enkelte elevs standpunkt i forhold til andre elever. Du får prøveopgaver i hvert enkelt delmål ift. de forenklede Fælles Mål, og du får derfor nemt et overblik over klassens og den enkelte elevs udfordringer og stærke sider, på basis af testresultaterne for de enkelte testområder.

Træningsopgaver og resultatformidling Vælger du i tillæg til prøverne også at tilkøbe MAT-elevplaner, får du adgang til et overvældende antal trænings- og udviklingsopgaver. Du kan vælge at lade MAT-elevplaner automatisk generere opgaver til hele klassen, eller du kan til- og fravælge opgaver til den enkelte elev. MAT-elevplaner foreslår selv opgaver ud fra elevens nuværende niveau, så der trænes i de opgavetyper, som eleven har svært ved, og udfordres i de opgavetyper, som eleven er dygtig til. Herudover får du også støtte i forbindelse med resultatformidling til elever og forældre. MAT-elevplaner danner et brev til elev og forældre, med information om prøveresultatet, elevplan, og de kommende opgaver der skal arbejdes med.


Kontakt Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen 155 2830 Virum +45 35 38 16 55 info@hogrefe.dk www.hogrefe.dk Åbningstider Mandag–Torsdag 8.30–16.00 Fredag 8.30–15.00

Hogrefe Publishing Group Göttingen · Berne · Vienna · Oxford · Paris Boston · Amsterdam · Prague · Florence Copenhagen · Stockholm · Helsinki · Oslo Madrid · Barcelona · Seville · Bilbao Zaragoza · São Paulo · Lisbon www.hogrefe.com

Profile for Hogrefe

MAT-prøver og MAT-elevplaner  

MAT-prøver og MAT-elevplaner