Page 1

2013 2014

creatiNG tOmOrrOW

PeDaGOGiek hva ONDerWiJs eN OPvOeDiNG

vOltiJD


HvA Onderwijs en OpvOeding

ONDERWIJS EN OPVOEDING Hoe inspireer je de volgende generatie? En hoe draag je de kennis en vaardigheden over om te bouwen aan de wereld van morgen? Daar draait het om bij HvA Onderwijs en Opvoeding. Om deze vragen te beantwoorden, kiezen we onze eigen weg. Natuurlijk maken we gebruik van de grote verscheidenheid aan theorieën en methodes die ons vakgebied rijk is. Maar we ontwikkelen ook zelf ideeën over kennisoverdracht. Op basis van die ideeën en theorieën ontdek je alles over onderwijs en opvoeding. En ga je zelf onderwijzen en ondersteunen bij opvoeden in de praktijk. In Amsterdam en daarbuiten. Wij hebben een passie om jou iets bij te brengen over ons vak, over jezelf en vooral over mensen. Je leert hoe je moet ‘leren’ en hoe je kunt nadenken over je eigen ‘denken’. We stellen je creativiteit en durf op de proef en geven je alle ruimte om je te ontwikkelen. Tot iemand die anderen iets kan bijbrengen en inspireren om op hun beurt kennis en vaardigheden over te dragen aan weer een nieuwe generatie. Zo werk je, net als wij, aan de ontwikkeling van jonge mensen en hun rol in de maatschappij van morgen.


HvA Onderwijs en OpvOeding

JiJ maakt het verschil Hoe kunnen scholen overgewicht bij kinderen tegengaan? Hoe zet je een cursus op voor ouders met lastige pubers? Wat is het beste pedagogische klimaat op een kinderdagverblijf? Bij de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) leer je hoe je dit soort vragen en problemen aanpakt. Na vier jaar ben je een echte professional op het gebied van opvoeden. Je ondersteunt ouders, verzorgers en leraren bij hun opvoedende taak. Bijvoorbeeld als adviseur of in een coördinerende functie

eeN GOeDe match? Ben jij geïnteresseerd in opvoedingsvraagstukken? Kun je je goed verplaatsen in mensen en in hun culturele en religieuze achtergrond? Sta je stevig in je schoenen en ben je communicatief ingesteld? Dan is de opleiding Pedagogiek aan de HvA misschien wel iets voor jou.

miDDeN iN De amsterDamse sameNleviNG De opleiding Pedagogiek aan de HvA staat zowel letterlijk als figuurlijk midden in de Amsterdamse samenleving. De opleiding is gevestigd in het Kohnstammhuis en het

Theo Thijssenhuis op de Amstelcampus. Deze gloednieuwe campus midden in Amsterdam is de perfecte plek om te studeren, wonen, werken en ontspannen. Je leert in te spelen op de uitdagingen van het opvoeden in de grote stad. Hoe ga je om met culturele en sociale verschillen? Hoe beïnvloedt de omgeving de opvoeding en leerprestaties van een kind? Ook leer je gebruik te maken van de vele kansen en mogelijkheden die de stad biedt. Die kennis en ervaring neem je mee naar je toekomstige werkgever, waardoor je extra waarde hebt voor de instelling waar je gaat werken.

in de kinderopvang, de jeugdzorg of het onderwijs.

‘Tijdens mijn studie op de pabo vond ik het leuk om met kinderen bezig te zijn en zag ik hoe belangrijk opvoeding daarbij is. Daarom ben ik gestart met de opleiding Pedagogiek aan de HvA. De opleiding bevalt me erg goed. Het is een brede opleiding, de vakken en het toekomstperspectief spreken me aan. Je kunt veel kanten op en hebt mogelijkheden om door te groeien. Wat ik geleerd heb zie ik terugkomen in de praktijk, maar ook in de vakken op school, bijvoorbeeld in de Regulatieve Cyclus van Jeugdzorg. De leerkrachten zijn leuke mensen, ik kan het goed met ze vinden. Ze weten veel, tonen interesse in hun studenten en spreken met passie over hun vak. Mijn stage op een openbare basisschool in Amsterdam is erg leuk. Ik werk met kinderen en specialisten, zoals een logopedist. Ik begeleid kinderen en bied activiteiten voor de ouders aan. Samen met een andere stagiair organiseer ik themamiddagen voor de ouders, bijvoorbeeld over cyberpesten. We werken daarvoor samen met opvoedsteunpunten. Bij begeleidend lezen ben ik didactisch bezig. En kinderen die boven het niveau lezen worden uitgedaagd. De leerlingen worden door ons ook sociaal emotioneel begeleid. We werken aan hun zelfvertrouwen en werkhouding. Mijn praktijkbegeleider is intern begeleider op school. Wij als stagiairs mogen aanwezig zijn bij het zorgbreedte overleg. Hierbij zijn een maatschappelijk werker, kinderpsychiater, schoolarts en wijkagent aanwezig. We willen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van een kind waarmee het niet goed gaat. Soms is er bijvoorbeeld sprake van slecht zicht of gehoor. Ik zou na mijn studie het liefst als pedagoog in het onderwijs willen werken. Ik krijg nu veel mee over de reNeé WiebriNG (23) is DerDeJaars stuDeNt vOltiJD PeDaGOGiek

basisontwikkeling van kinderen. Het lijkt me leuk om daarover workshops te organiseren. Er zijn genoeg kwesties in de grote stad waarmee je aan de gang kunt gaan. De verschillende culturen. Arme en rijke mensen. Ik kan er daarom veel leren. En dat maakt het voor mij als aankomend pedagoog boeiend.


HvA Onderwijs en OpvOeding

Waarom bij de HvA? > Context grote stad > Veel aandacht voor vakkennis > Verbinding met de stad > Zelfverantwoordelijkheid > Hbo kwalificatie > Gericht op het gezonde kind

Je eiGeN sPecialisatie Aan het eind van je tweede jaar maak je een keuze voor hbo-pedagogoog of leraar pedagogiek. Als je kiest voor de opleiding tot hbo-pedagoog, dan kun je kiezen uit drie specialisaties: ‘Kinderopvang en Ontwikkelingsstimulering’, ‘Opvoedingsondersteuning’ en ‘Onderwijs en Jeugdzorg’. Daarmee zorg je ervoor dat je kennis en vaardigheden goed aansluiten op het werkveld waarin je wilt gaan werken.

De OPleiDiNG stuDereN eN PraktiJk iN ééN De voltijdopleiding Pedagogiek duurt vier jaar en is sterk praktijkgericht. Je loopt meteen vanaf het eerste jaar stage. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het eerste jaar loop je vijf uur per week stage om je te oriënteren op de beroepspraktijk. Je leert verschillende werkvelden en doelgroepen in de grote stad kennen. Naarmate de studie vordert, kies je het werkveld waarin je werkzaam wilt zijn en wordt het aantal uren stage uitgebreid. Hierdoor leer je de theorie te vertalen naar de praktijk en ontwikkel je de competenties waarover je als pedagoog moet beschikken.

In het eerste jaar – de propedeuse – oriënteer je je breed op het beroep van hbo-pedagoog. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Het onderwijsprogramma is zo ingericht dat je binnen een jaar je propedeuse (zestig studiepunten) kunt behalen. Een studiejaar bestaat uit twee semesters van elk twee blokken van tien weken. In het eerste jaar staat de basiskennis voor het beroep van hbo-pedagoog centraal. Je krijgt vakken op het gebied van pedagogiek en op het gebied van sociale wetenschap, communicatie, management en beleid en onderzoek. Het onderwijs wordt aangeboden in verschillende vormen: hoorcolleges, werkcolleges, training, leerpraktijk waarin je samen met andere studenten werkt aan praktijkopdrachten, intervisie, supervisie en zelfstudie. Je vakkennis en vorderingen worden op verschillende manieren getoetst. Zo zijn er kennistoetsen, practicumtoetsenen projectopdrachten. Je vorderingen worden beoordeeld door middel van reflectieverslagen, stageopdrachten en verslagen in je portfolio. Als je de propedeuse hebt afgerond, ontvang je het propedeusecertificaat.

vakkeN eerste Jaar Hieronder hebben we de inhoud van de vakken van het eerste studiejaar uitgewerkt. VAk

INHoud

Pedagogiek

Behandelt de geschiedenis van de pedagogiek. We nemen notie van de belangrijkste ‘denkers over opvoeding’ vanaf de middeleeuwen tot en met de 21ste eeuw van de pedagogiek in Nederland. Studenten leren verbanden te leggen tussen geschiedenis van de pedagogiek en hedendaagse ideeën over opvoeding en opvoedingspraktijk.

Inleiding Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning helpt opvoeders bij het opvoeden, omdat iedere ouder zo nu en dan een steuntje in de rug kan gebruiken. In de Inleiding Opvoedingsondersteuning maak je kennis met het vak, opvoedingsvragen van ouders en analyseer je een opvoedingssituatie.

Psychologie

Geeft antwoord op vragen als: wie zijn we, hoe zitten we in elkaar, hoe leren en onthouden we gebeurtenissen, hoe nemen we de wereld waar en hoe wordt deze waarneming beïnvloed?

Communiceren met Kinderen

Een belangrijk onderdeel van het vakgebied opvoeden. Hoe luister je naar een kind? Hoe communiceer je op respectvolle wijze met een kind? We behandelen de inzichten van Janusz Korczak, Thomas Gordon, Martine Delfos en Marshall Rosenberg.

Onderzoeksmethoden

Fundamentele begrippen en methoden die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren en het lezen van (praktijkgericht)onderzoek worden behandeld.

Sociologie

Bestudeert mensen en hun gedrag in de sociale omgeving. In dit vak komen thema’s aan de orde die belangrijk zijn voor het werkveld van een pedagoog zoals: socialisatie, groeperingen, verzorgingsinstellingen, cultuur, sociale verandering, mobiliteit en sociale ongelijkheid.

Inleiding Kinderopvang

De historie van deze sector en de thematiek die er momenteel speelt. Wat is pedagogische kwaliteit en hoe herken je het?

Inleiding Jeugdzorg

Dit vak biedt een oriënterende inleiding in het veld van de jeugdzorg. Wat maakt ‘hulp’ tot ‘hulpverlening’? En hoe zit die hulpverlening in elkaar? Hoe kom je er eigenlijk bij? Dat zijn de vragen van de eerste colleges. We eindigen het vak met een kennismaking met een probleem waar een hbo-pedagoog niet van weg mag kijken: het signaleren en aanpakken van kindermishandeling.

Communiceren en ICT

Goed kunnen communiceren is belangrijk als pedagoog. Bij dit vak leer je uit welke onderdelen communiceren bestaat en hoe je dat kunt toepassen. Daarnaast wordt besproken hoe je twitter, linked-in, googledocs, facebook etc. kan gebruiken als pedagoog.

Ontwikkelingspsychologie

Hoe ontwikkelt het jonge kind zich op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak met de leeftijd?

Management, Organisatie en Beleid

Binnen dit vak wordt in het eerste jaar aandacht besteed aan gerichte kennis over organisaties in de beroepspraktijk van pedagogen. Belangrijke thema’s en onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere: de organisatiestructuur, de vijf basisonderdelen van een organisatie, coördinatie van werk en werknemers binnen organisaties, organisatieontwerp, de betekenis van organisatiecultuur voor het werken met mensen. En tenslotte het waarom van visie, missie en beleid.

Diversiteit in de Grote Stad

We gaan aan de slag met de eigen identiteit. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: welke elementen van diversiteit zitten in mijn identiteit? Welke vooroordelen heb ik jegens mensen die anders zijn dan ik? Hoe ga ik daarmee om?

Inleiding Onderwijs

Het werkveld onderwijs wordt geïntroduceerd. De pedagoog in het onderwijs en de leraar in het mbo staan hierbij centraal. De basisschool, het vmbo en het mbo komen daarbij aan bod.

Inleiding in de Filosofie

In dit vak maken de studenten kennis met de filosofische manier van denken en met centrale thema’s van de filosofie, zoals: hoe kunnen we iets zeker weten? Wat is de mens? Hoe onderscheiden we het goede van het kwade? Deze vraagstukken worden gepresenteerd in hun historische ontwikkeling.


HvA Onderwijs en OpvOeding

In het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken zoals Pedagogisch en Methodisch Werken, Verwijzing en Begeleidingsvaardigheden. Je loopt één dag per week een beroepsoriënterende stage. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding tot hbo-pedagoog of leraar pedagogiek. Het derde jaar staat voor een groot deel in het teken van het werkplekleren, je stage. Je krijgt vakken die je functioneren in je stage ondersteunen. In het vierde jaar staat je specialisatie centraal. Je kiest een minor waarmee je eigen accenten

aanbrengt. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van dertig studiepunten. Door het volgen van een minor kun je je kennis verbreden of verdiepen. Als je na het behalen van je diploma verder wilt studeren aan de universiteit, kun je kiezen voor een doorstroomminor. Daarnaast werk je aan je afstudeerproject waarmee je laat zien dat je startbekwaam hbo-pedagoog bent.

titel Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Social Work noemen.

Alle studies binnen HvA Onderwijs en Opvoeding rusten op vier pijlers: werkplekleren, metawerk, vakkennis en algemene beroepsvoorbereiding. Elk jaar ben je met deze vier onderdelen bezig.

WerkPleklereN Vanaf het eerste jaar doe je in de praktijk werkervaring op. Zo ontdek je zelf wat je al in huis hebt en waar je nog aan moet werken. En dan valt ook de theorie op haar plaats.

metaWerk Vooral op de werkplek ontwikkel je je persoonlijkheid en beroepsopvatting. Wat ging goed? Wat moet anders? Hoe voelde je je? Het is belangrijk dat je daarover nadenkt en er met docenten en medestudenten over praat.

vakkeNNis Zonder vakkennis geen vak. En ook die vakkennis zul je moeten leren. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden zul je steeds verder ontwikkelen.

alGemeNe berOePsvOOrbereiDiNG Tijdens je opleiding komen diverse actuele onderwijskundige en pedagogische thema’s aan bod. Zo stem je je studie zelf af op dat deel van het werkveld dat je het meest interesseert.

stuDiebelastiNG De studie duurt vier jaar en omvat 240 studiepunten. Per jaar zijn er zestig studiepunten te behalen die gelijkmatig over het jaar zijn verdeeld. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Deze opleiding biedt studenten veertien contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd

die je aan je studie besteedt. Daarnaast werk je samen met medestudenten en zelfstandig in de vorm van zelfstudie en stage.

bas (biNDeND afWiJzeND stuDieaDvies) Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider


HvA Onderwijs en OpvOeding

bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

DOceNteN eN stuDielOOPbaaNbeGeleiDiNG Docenten van de opleiding Pedagogiek hebben hart voor hun vak en ervaring in de praktijk. Tijdens de opleiding word je begeleid door een mentor. Hij of zij helpt je inzicht te krijgen en relaties te leggen tussen het leren op de werkplek en de opleiding. Ook heeft je mentor een compleet beeld van jouw ontwikkeling en is je vaste aanspreekpunt gedurende een studiejaar.

je over welke talenten je beschikt en breid je je professionele netwerk uit. En daarmee kun je je onderscheiden op de arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit twee delen. stuDium excelleNtie

excelleNtiePrOGramma

In het eerste en tweede jaar van je studie neem je deel aan het Studium Excellentie, een programma waarin thema’s aan de orde komen die het gewone programma overstijgen. Je kiest twee thema’s uit een reeks van vier en volgt binnen die thema’s lezingen die worden verzorgd door toonaangevende experts uit de wereld van onderwijs en opvoeding. In werkgroepen ontwikkel je je visie op deze thema’s.

Wil je het beste uit jezelf halen? Persoonlijk en professioneel groeien? Doe dan mee aan het excellentieprogramma. Dit programma biedt verdieping en verbreding van je kennis naast het normale onderwijs-programma. Zo ontdek

In het derde jaar start je met het Honourstraject. Aan dit tweejarige programma zijn specifieke toelatingseisen

hONOurstraJect

verbonden. De thema’s leiderschap, onderzoek, multidisciplinariteit, ondernemerschap en omgevingsgerichtheid staan centraal. Je hebt een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid voor de precieze invulling van het programma. Je houdt je bezig met grote, complexe opdrachten uit het werkveld die van praktische betekenis zijn voor de aanpak van maatschappelijk relevante vraagstukken. Belangrijk in het Honourstraject is dat je samenwerkt met opdrachtgevers, deskundigen of studenten met een andere (studie)achtergrond en dat je projecten doet in een multidisciplinaire omgeving waardoor je een brede kijk ontwikkelt op innovatie en ondernemingszin. Het Studium Excellentie en het Honourstraject kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Het is wel raadzaam om eerst het Studium Excellentie te volgen als je het Honourstraject wilt doen, want daarmee maak je goede kans om toegelaten te worden tot het Honourstraject. Wanneer je Studium Excellentie en/of Honourstraject succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

Naar het buiteNlaND Wellicht vind je het interessant om letterlijk je grenzen te verleggen door in het buitenland te studeren of stage te lopen. Het International Office van HvA Onderwijs en Opvoeding heeft een netwerk van Europese partners zodat je eenvoudig een semester in het buitenland kunt studeren. Ook zijn er diverse mogelijkheden om een stage in het buitenland te doen.

Na Je OPleiDiNG berOePsmOGeliJkheDeN Als je afgestudeerd bent, heb je als hbopedagoog de volgende mogelijkheden: > Adviserende en begeleidende functies in de jeugdzorg, pedagogisch preventie werk en voorlichting, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. > Coördinerende functies in diverse projecten voor opvoedingsondersteuning aan opvoeders en ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang, op basisscholen en in buurtnetwerken in de jeugdhulpverlening. > Beleidsfuncties gericht op de ontwikkeling van onderwijsbeleid, welzijnsbeleid bij lokale overheden en jeugdbeleid binnen koepelorganisaties.

verDer stuDereN Een HvA-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit. De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelor toegelaten wordt tot de master en of er aanvullende eisen aan je gesteld worden. De HvA werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam. Met je Bachelor of Social Work en twee jaar relevante werkervaring kun je ook de masteropleiding Pedagogiek van de HvA gaan doen. In deze opleiding verdiep je je theoretische kennis op het gebied van onderwijs en opvoeding. Er zijn twee


HvA Onderwijs en OpvOeding

stuDiekeuze

aaNmelDeN

Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Zo onderzoek je interesses, talenten en de mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loobaanbegeleider op school, bij je keuzeproces. Zij kunnen je zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.

De opleiding start eind augustus 2013. Je meldt je aan via Studielink. Dat kan via www.hva.nl. Op de webpagina van Pedagogiek vind je onder het kopje ‘Aanmelden’ een stappenplan dat je precies vertelt wat je moet doen.

vraGeN, zieN eN ervareN richtingen: Leren en Innoveren en Onderwijs en Jeugdzorg. Na het behalen van deze masteropleiding krijg je de titel Master of Education.

Praktische zakeN DeeltiJD Je kunt deze studie ook in deeltijd volgen. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/pg-dt.

tOelatiNGseiseN Met een opleiding havo, vwo of mbo-4 word je toegelaten. Met een verwant diploma op mbo niveau 4 kun je in aanmerking komen voor vrijstelling voor de stage in het eerste jaar. De examencommissie van de opleiding bepaalt uiteindelijk of je deze vrijstelling krijgt. Dit geldt o.a. voor SPW-4, Onderwijsassistent-4, SCW-4, SMD-4 en SPD-4. Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan

het 21+ toelatingsexamen. Heb je een buitenlands diploma, dan gelden aanvullende eisen. Voor meer informatie, zie www.hva.nl/tsoc.

stuDiekOsteN De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De meest actuele tarieven zijn terug te vinden op de HvA website www.hva.nl/collegegeld. Houd daarnaast rekening met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 600,- per jaar. Daarnaast is het noodzakelijk om een moderne laptop aan te schaffen die voorzien is van een moderne versie van Windows. De laptop moet verbinding kunnen maken met draadloze netwerken van de HvA. De aanschafkosten voor een laptop bedragen ongeveer € 600,-.

Overweeg je te kiezen voor de opleiding Pedagogiek van de HvA, dan adviseren we je om een van onze open dagen te bezoeken. Je kunt er vragen stellen aan docenten en studenten over de inhoud van de opleiding en horen hoe het is om aan de HvA te studeren. Ook kun je er de sfeer proeven.

OPeN DaGeN > zaterdag 10 november 2012 10.00 - 14.00 uur (regulier) > zaterdag 19 januari 2013 10.00 - 14.00 uur (regulier) > zaterdag 16 maart 2013 10.00 - 14.00 uur (regulier) > dinsdag 9 april 2013 18.00 - 21.00 uur (deeltijd) > dinsdag 23 april 2013 18.00 - 21.00 uur Kijk voor actuele informatie op www.hva.nl/opendag.

stuDiekeuzeGesPrek Met elke student die zich aanmeldt voor de opleiding Pedagogiek aan de HvA voeren we voorafgaand aan de opleiding een persoonlijk gesprek. We bespreken dan je motivatie voor een hbo-opleiding en het werkterrein van de hbo-pedagoog. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de opleiding als je naar het gesprek komt. Denk van tevoren na over je motivatie. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/studiekeuzegesprekken.

meelOOPDaGeN Of PrOefstuDereN Je hebt je uitgebreid laten informeren over de opleiding op de open dag, maar je wilt nog beter onderzoeken en ervaren hoe het is om de studie te volgen? Je kunt je dan aanmelden voor een meeloopdag. Je loopt een dag mee met een student van de opleiding Pedagogiek. Je volgt lessen en proeft de sfeer van de opleiding. Op www.hva.nl/meeloopdagen vind je informatie over de mogelijkheden en hoe je je kunt aanmelden.

meer WeteN? Bel Studievoorlichting tijdens werkdagen op 020 - 599 5422 (bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 16.00 uur), mail studievoorlichting@hva.nl of kijk op www.hva.nl.


HvA Onderwijs en OpvOeding

AMSTELCAMPUS Aan de kop van de Wibautstraat, op de rand van de Amsterdamse binnenstad, ligt de Amstelcampus. Een plek waar je kunt studeren, wonen, werken en ontspannen. Een locatie waar je medestudenten en docenten kunt ontmoeten en waar veel te beleven valt. Aan de Amstelcampus wordt nog volop gebouwd tot en met 2015.

VEELZIJDIGE ONDERWIJSLOCATIE De opleidingen van HvA Onderwijs en Opvoeding zijn gevestigd in het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis op de Amstelcampus. De Amstelcampus is een plek waar veel gebeurt. Er zijn ontmoetingsplaatsen zoals restaurants, coffeecorners en meetingpoints waar je met je medestudenten terechtkunt om samen te studeren of alleen wat bij te kletsen. Er zijn veel voorzieningen, zoals koffiebars en loungeplekken, faciliteiten gericht op studenten, een modern fitnesscentrum (gereed in 2013) en pleinen en hofjes vol groen waar je lekker kunt zitten. Je kunt overal met je laptop internetten. De campus is zo opgezet dat je nauw contact hebt met studenten en docenten van jouw opleiding, maar ook met studenten van andere opleidingen. Binnen een paar minuten ben je op de fiets in de Amsterdamse

binnenstad. De Amstelcampus is prima bereikbaar met de metro, tram, bus of fiets.

MODERNE LEERCENTRA Een goede leeromgeving voor onze studenten vinden we heel belangrijk. Op de Amstelcampus staan moderne onderwijsgebouwen met speciale leercentra, waar je kunt leren, ontdekken, onderzoeken en beleven. Je kunt onderzoek doen in moderne databanken en alle geavanceerde apparatuur en moderne faciliteiten zijn aanwezig voor het oefenen van specifieke beroepsvaardigheden of om te presenteren. Je ontmoet hier ook mensen uit instellingen en het bedrijfsleven, alumni en stagebegeleiders. Samen werk je over groeps- en landengrenzen heen. Kijk voor meer informatie over de Amstelcampus op www.hva.nl/amstelcampus.


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

hva ONDerWiJs eN OPvOeDiNG

OB 96-12

Hogeschool van Amsterdam Pedagogiek Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam www.hva.nl/pg

Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Pedagogiek studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Pedagogiek studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Advertisement