Page 1

MASTER

2013 2014

creatIng toMorroW

Master of educatIon hva onderWIjs en opvoedIng

deeltIjd


HvA Onderwijs en Opvoeding

ONDERWIJS EN OPVOEDING Hoe inspireer je de volgende generatie? En hoe draag je de kennis en vaardigheden over om te bouwen aan de wereld van morgen? Daar draait het om bij HvA Onderwijs en Opvoeding. Om deze vragen te beantwoorden, kiezen we onze eigen weg. Natuurlijk maken we gebruik van de grote verscheidenheid aan theorieën en methodes die ons vakgebied rijk is. Maar we ontwikkelen ook zelf ideeën over kennisoverdracht. Op basis van die ideeën en theorieën ontdek je alles over onderwijs en opvoeding. En ga je zelf onderwijzen en ondersteunen bij opvoeden in de praktijk. In Amsterdam en daarbuiten. Wij hebben een passie om jou iets bij te brengen over ons vak, over jezelf en vooral over mensen. Je leert hoe je moet ‘leren’ en hoe je kunt nadenken over je eigen ‘denken’. We stellen je creativiteit en durf op de proef en geven je alle ruimte om je te ontwikkelen. Tot iemand die anderen iets kan bijbrengen en inspireren om op hun beurt kennis en vaardigheden over te dragen aan weer een nieuwe generatie. Zo werk je, net als wij, aan de ontwikkeling van jonge mensen en hun rol in de maatschappij van morgen.

2

3


HvA Onderwijs en Opvoeding

Inhoudsopgave Een logische carrièrestap

6

Algemene Economie

12

Engels, Frans en Nederlands

16

Geschiedenis 18 Wiskunde 20

4

Aanmelding masteropleiding tot eerstegraads leraar

22

Master Pedagogiek

24

Aanmelding master Pedagogiek

31

5


HvA Onderwijs en Opvoeding

Een logische carrièrestap Als leraar in het basis- of voortgezet onderwijs of als pedagoog houd je van je vak en oefen je met plezier je beroep uit. Maar er komt een moment dat je méér wilt. Misschien wil je als eerstegraads leraar les geven in de bovenbouw of het hbo. Of je wilt je verder professionaliseren als leraar of pedagoog. Wat je carrièrewens ook is, je wilt graag je visie verbreden en je verdiepen in de ontwikkelingen binnen je vakgebied – of dat nou het onderwijs of het pedagogische werkterrein is. Als logische carrièrestap besluit je om de titel Master of Education te gaan halen.

Masteropleidingen tot eerstegraads leraar of master Pedagogiek De Hogeschool van Amsterdam biedt meerdere deeltijdprogramma’s die opleiden tot Master of Education in verschillende

vakgebieden. Als je eerstegraads leraar wilt worden, volg je een driejarige deeltijdopleiding die je daartoe opleidt. Wil je de master Pedagogiek volgen? Voor jou is er het tweejarig, beroepsgericht, deeltijdprogramma van de Hogeschool van Amsterdam.

Masteropleiding tot eerstegraads leraar Als je het driejarig programma met succes hebt doorlopen mag je jezelf eerstegraads leraar/Master of Education noemen. Je bent dan bevoegd om les te geven in de bovenbouw van havo en vwo. Om je succesvol te ontwikkelen tot eerstegraads leraar/Master of Education is je eigen inbreng in de opleiding van cruciaal belang. Tot je competenties behoren in elk geval: een onderzoekende houding en het vermogen om te reflecteren. Je maakt weloverwogen keuzes in het spanningsveld van onderwijsvernieuwing en bewezen vormen van onderwijs. Je denkt na over je eigen functioneren, bent bereid om je ervaringen te delen en hebt de moed om te anticiperen op nieuwe

6

ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. Kortom, je bent een professional in je interesse- en vakgebied! Vanzelfsprekend kun je daarbij rekenen op de docenten, begeleiders en mentoren van de opleiding. Zij helpen je om te groeien in je rol van professionele master.

De vier beroepsrollen van de eerstegraads leraar In de praktijk overlappen de vier rollen van de eerstegraads leraar elkaar voortdurend. Aan het eind van je opleiding moet je daarom in staat zijn om die rollen op een professionele manier te vervullen én te combineren. Dat is een stevige opgave, want je bent daarbij: 1. expert in je schoolvak; 2. gevorderd didacticus, pedagoog en coach; 3. professional in de schoolorganisatie; 4. educatief onderzoeker.

7


HvA Onderwijs en Opvoeding

1. Expert in je schoolvak Expert zijn betekent méér dan het beschikken over veel vakkennis. Je bent ook in staat om je leerlingen de begrippenkaders van jouw schoolvak bij te brengen. Je leert ze de denkwijze van dat vak en bent de begeleider op hun individuele ontdekkingstocht. De relatie tussen het schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Na deze opleiding versta je de kunst om op te treden als een gevorderd vakdocent. Leerlingen, ouders en collega’s zien jou dan ook als expert.

2. Didacticus, pedagoog en coach In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs havo/vwo zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Je stimuleert ze hierbij en ontwikkelt relatief omvangrijke en abstracte leertaken. Hierdoor zijn ze in staat om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast ben je de coach die de leerlingen inspireert om hun talenten maximaal te gebruiken.

3. Professional in de schoolorganisatie In een schoolorganisatie ontwikkelen professionals zich voortdurend. Met collega’s vorm je een op ontwikkeling gericht team, waarin kritisch, betrokken en goed onderwijs wordt gecreëerd, uitgevoerd en geëvalueerd. Samen met je collega’s toets je je handelen aan theoretische kaders en reflecteert daarop. Niet om het reflecteren op zich, maar om het niveau van het onderwijs op je school te bewaken en jezelf en je school verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend lever je ook een bijdrage

8

aan discussies over kerndoelen, eindtermen en examenprogramma’s. Je professionele aanpak maakt je op de school waar je werkt tot een breed inzetbare leraar en een gewaardeerd collega.

4. educatief onderzoeker Een van de moeilijkste aspecten van het doen van onderzoek is het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Meestal start je met heel veel mogelijke vragen. Er valt zoveel te onderzoeken, waar kies je uiteindelijk voor? Op welke wijze kun je gebruik maken van wat er allemaal al bekend is over een bepaalde thematiek? Hoe kun je op de schouders van anderen gaan staan en de onderwijspraktijk verder helpen? Binnen de eerstegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam ondersteunen we leraren bij het beantwoorden van deze vragen door hen een aantal onderzoeksthema’s aan te bieden. Het betreft thema’s waarin het primaire proces centraal staat, waarvan de docent zich eigenaar voelt en waar hij in zijn of haar handelen invloed op kan uitoefenen. De docent doet praktijkgericht onderzoek naar de leerprocessen van leerlingen en het pedagogisch en (vak)didactisch handelen dat deze leerprocessen stimuleert. Het zijn thema’s die het hart van onderwijs raken en die voortvloeien uit de kennis en vaardigheden die je in rollen 1 en 2 hebt opgebouwd.

Algemeen De driejarige masteropleiding tot eerstegraads leraar bestaat uit de volgende onderdelen: -- de vakcomponent (beroepsrol 1 en 2); -- de vakdidactiek (beroepsrol 2);

-- de beroepsgerichte onderzoekslijn (beroepsrol 4); -- het praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (beroepsrol 2 en 3).

De vakcomponent Aan het eind van je studie is het de bedoeling dat je met je vakkennis een hoog niveau hebt bereikt. Je leerlingen moeten hun weg vinden in het hoger onderwijs en jij bent hun stimulator en begeleider. Dat vereist kennis, ervaring en creativiteit. Aan het eind van de studie moet je het niveau hebben bereikt van ‘expert’ op het gebied van je schoolvak, daarom vult de vakcomponent maar liefst tweederde van het studieprogramma. De rest wordt besteed aan activiteiten die zoveel

mogelijk in de eigen praktijk worden toegepast, zoals vakdidactiek en onderzoek.

De vakdidactiek In de vakdidactiek vertaal je de praktijkinzichten van je vakgebied naar de theorie van het onderwijs en andersom. Je vult tijdens het eerste en tweede jaar je praktijkdossier met vakdidactische producten uit je eigen praktijk.

De beroepsgerichte onderzoekslijn In de beroepsgerichte onderzoekslijn ontwikkel je een onderzoeksmatige houding. Je leert gebruik te maken van wetenschappelijke literatuur- en eerdere

9


HvA Onderwijs en Opvoeding

onderzoeksresultaten en onderwijsvernieuwingen kritisch te beschouwen. Het gaat om onderzoek dat gericht is op de (opbrengsten van) leerprocessen van leerlingen en op het pedagogisch en (vak) didactisch handelen dat deze leerprocessen stimuleert en faciliteert. Je onderzoeksvraag vloeit voort uit door jou gesignaleerde praktijkproblemen en onderzoeksthema’s die in de opleiding centraal staan. Uiteindelijk resultaat van je onderzoek is een verbetering van de praktijk op jouw school. Onderzoek wordt dus als middel ingezet voor onderwijsontwikkeling of verbetering en kennisontwikkeling én je ontwikkelt je verder in beroepsrol 4. Door in het praktijkonderzoek te focussen op (vak-) didactische praktijkproblemen binnen vastgestelde thema’s bouwen we aan het ontwikkelen van een (vak-)didactisch kennisbestand. Binnen de thema’s ontwikkelen studenten en opleiders samen een bronnenbestand van vakdidactische (onderzoeks-) literatuur. Dit gebeurt ook door het verrichten van eigen onderzoek door studenten binnen de genoemde thema’s. We publiceren afstudeerwerkstukken van studenten en stimuleren hen tot publicatie van

10

pedagogische en (vak)didactische artikelen over hun onderzoek in voor het onderwijsveld relevante tijdschriften.

Het praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding Je gebruikt in principe je eigen baan als praktijkplek. Je studieloopbaanbegeleider is je praktijkbegeleider. Naast het toepassen van je vakdidactische kennis en vaardigheden in de bovenbouw gebruik je je eigen praktijk ook om je professionaliteit breder in de school in te zetten. We raden je aan om vanaf het begin van de opleiding zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen in de bovenbouw. De afspraken die jij maakt met de school en de opleiding worden vastgelegd in een tripartiete overeenkomst. Na een half jaar studie laat je aan de hand van de werktheorie zien in hoeverre je al de beroepscompetenties van een professionele master beheerst. Dit gesprek bereid je voor met behulp van je medestudenten en mentor. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies van de opleiding.

11


HvA Onderwijs en Opvoeding

Algemene Economie Doelgroep, vooropleiding

Inhoud

Het masterprogramma Algemene Economie is ontwikkeld voor economiedocenten met een tweedegraads bevoegdheid Algemene Economie, die de basiskennis van de tweedegraads lerarenopleiding Bedrijfseconomie beheersen. De beste vooropleiding is een gecombineerde bevoegdheid voor zowel Algemene als Bedrijfseconomie.

We leiden je op om Algemene Economie te geven in de bovenbouw van havo/vwo. Het studieprogramma biedt je voldoende vakinhoudelijke bagage om daarnaast het vak Management en Organisatie te geven. Hoewel de opleiding er niet specifiek op is ingericht, kun je als je eenmaal je master hebt ook kiezen voor een docentschap in het hbo. Opvallend verschil met de

Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de master Leraar Algemene Economie nader uitgewerkt. College

Inhoud

Basis Macro: Monetaire Theorie (inleiding)

Financiële markten en instellingen, monetaire theorieën, markten en internationale economische betrekkingen, (actueel) monetair beleid m.n. het Eurosysteem.

Basis Macro: Openbare Financiën

Achtergronden van overheidsfinanciën en -beslissingen en actuele ontwikkelingen m.n. Rijksbegroting en MEV.

Basis Micro: Micro-economie

Micro-economische theorieën over verschillende marktvormen, speltheorie en uitvoeren van experimenten.

Macro-economie

Macro-economische verschijnselen zoals werkloosheid, economische groei, conjunctuur en macro-economisch beleid.

Europa, Globalisering en Ontwikkelingssamenwerking Extern Financieel Beleid: Fiscale & Commerciële Jaarrekening

De ontwikkeling van de EU en haar plaats in een tijd van globalisering. Wet- en regelgeving m.b.t. het opstellen van een commercieel en fiscaal jaarrapport.

Extern Financieel Beleid: Financiering & Integrale Bedrijfsanalyse

Problematiek van financiële beslissingen bezien vanuit de leiding van een onderneming.

Financiële Markten en Internationale Economische Betrekkingen

Aspecten van internationale handel en werking van en toezicht op financiële markten.

Geschiedenis van het Economisch Denken en Inleiding Wetenschapsfilosofie

Ontwikkeling van economische theorieën en stromingen in de wetenschapsfilosofie.

Het Bedrijf en zijn Omgeving: Strategisch Management deel 1

Inrichtingsaspecten en functioneren van organisaties.

Het Bedrijf en zijn Omgeving: Strategisch Management deel 2

Strategisch functioneren van (bedrijfs)organisaties en relaties met de interne organisatie en het management.

Intern Financieel Beleid: Interne Verslaggeving deel 1 Intern Financieel Beleid: Interne Verslaggeving deel 2 Verzorgingsstaat

bacheloropleiding is de doelstelling om academische vaardigheden te trainen. Je kunt die vaardigheden trainen tijdens het verrichten van literatuuronderzoek, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het schrijven van papers. Daarnaast kun je ook oefenen tijdens het analyseren van complexe vraagstukken, waar verschillende domeinen in onderlinge samenhang aan de orde komen. Ook de aandacht voor het ontwikkelen van een wetenschappelijke en maatschappelijke attitude draagt bij aan het voortgezette niveau. Je leert dat veel

12

Concepten en instrumenten van management accounting. Administratieve organisatie en besluitvorming binnen organisaties. Ontstaan, functioneren en toekomst van de (Nederlandse) verzorgingsstaat.

individuele gedragingen van mensen en maatschappelijke verschijnselen uiteindelijk te herleiden zijn tot economische principes. Je ondervindt dat waarden en normen ook afhankelijk kunnen zijn van tijd en (economische) orde. Dit sluit prima aan bij het rapport Teulings, dat pleit voor het leren kijken naar maatschappelijke gebeurtenissen door een ‘economische bril’.

13


HvA Onderwijs en Opvoeding

“Meestal heb je zoveel andere dingen te doen dat je niet zomaar even werken van Bredero, Hooft en Vondel leest. Als je een master Leraar Nederlands doet ontdek je hoe ontzettend interessant dat eigenlijk is. Afgelopen maart nog heb ik me begraven tussen de historische werken in het P.C. Hoofthuis. Heel inspirerend was dat en ik heb er zo veel van geleerd. Dat had ik echt niet willen missen. Na mijn tweedegraads opleiding Leraar Nederlands, wilde ik graag nog wat verdieping hebben. Literatuur, poëzie en historische letterkunde vind ik erg interessant, maar ik kon ook nog wat kennis gebruiken voor het lesgeven in de bovenbouw. Ik ben gelijk na mijn tweedegraads opleiding doorgegaan met de eerstegraads opleiding; ik zat immers nog helemaal in de studiemodus. En dat heeft goed uitgepakt: de masterstudie gaat me goed af en ook de combinatie met lesgeven – drie dagen per week op het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend – is te doen. Al vraagt het veel van je. Behalve docent Nederlands ben ik ook projectleider van Excellent Leren, een project voor gymnasiumleerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Voor deze groep is er vaak nog vrij weinig aandacht en ik probeer bijvoorbeeld een meerjarenproject van de grond te krijgen om iets extra’s met deze jongeren te kunnen doen. Daarnaast vroeg ik me af hoe het toch mogelijk is dat vaak slimme kinderen op het gymnasium doubleren. En of het beter zou gaan als ze onderwijs op maat krijgen. Daar heb ik mijn masteronderzoek helemaal op toegespitst. Met verrassende resultaten: de leerlingen vinden onderwijs-op-maat veel leuker en hun resultaten zijn significant beter. Veel leerlingen kunnen eigenlijk al snel bij moeilijke opgaven beginnen. En leren volgens de top down methode is veel minder eentonig en uitdagender. Er is veel belangstelling voor mijn onderzoek, bijvoorbeeld van het CPS onderwijsontwikkeling en advies, een landelijke organisatie die scholen adviseert over onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, zoals compactere stof en verrijkingsonderwijs. Ook op mijn werk is er aandacht voor differentiatie. Ik zit in een gemotiveerd team, dat open staat voor veranderingen. Zo is de gymnasiumvleugel pas helemaal verbouwd en is er nu veel meer digitaal materiaal. En eigenlijk willen we nog veel meer Annette Oorthuysen doet de master Leraar Nederlands

gaan veranderen, dat je bijvoorbeeld niet meer vast zit aan een rooster, maar meer aan de hand van thema’s gaat werken. Dat is nu nog een toekomstgedachte. In elk geval leeft het allemaal en dat is heel erg interessant”.

14

15


HvA Onderwijs en Opvoeding

Engels, Frans en Nederlands Doelgroep, vooropleiding De masteropleidingen Leraar Engels, Frans en Nederlands zijn gericht op tweedegraads bevoegde docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. We bieden een aantrekkelijke opleiding met veel literatuuren cultuurgeschiedenis en ook veel aandacht voor toegepaste taalkunde. Je moet er niet tegenop zien om een stevige lijst van Franse, Engelstalige of Nederlandstalige literatuur tot je te nemen, vanaf de middeleeuwen tot de moderne tijd. De literatuur van de 20e eeuw en in het bijzonder na 1945 neemt een belangrijke plaats in, en dat sluit aan bij de interesses van leerlingen en de eisen in het eindexamenprogramma. Het spreekt vanzelf dat de literatuurdidactiek ook een plaats krijgt in het programma. Iedere opleiding heeft eigen docenten, vaak native speakers. Iedere opleiding heeft ook eigen accenten. Voor de studenten Nederlands is argumenteren en debatteren een belangrijk aandachtspunt. De studenten Engels verdiepen zich in academic writing. Je leert daarbij gebruik te maken van de rijkdom aan bronnen en literatuur uit het Engelse taalgebied. De studenten Frans besteden relatief veel aandacht aan de plaats van het vak Frans in het Nederlandse onderwijs en het belang van het vak voor de Nederlandse cultuur. Daarnaast werken de studenten Engels, Frans en Nederlands ook gezamenlijk aan hun kennis van de Europese cultuur en literatuur.

16

Het studieprogramma kent drie leerlijnen: 1. De leerlijn Taalvaardigheid, waarin je je ontwikkelt van het instapniveau naar het eindniveau. In deze leerlijn breng je je schriftelijke taalvaardigheid in de doeltaal op academisch niveau door onder andere te leren hoe je een essay moet schrijven. De andere taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken) worden indirect geoefend in de modulen letterkunde en vakdidactiek. Bij de opleiding gaan we er verder van uit dat de studenten Engels en Frans zelfstandig werken aan verwerving van taalvaardigheden, bijvoorbeeld door middel van internetprogramma’s, kranten, televisie, radio en eventueel een verblijf in het buitenland. Uiteraard krijg je hierbij adequate begeleiding en zijn er ook mogelijkheden tot steunlessen. 2. De leerlijn Taalkunde, waarin je zult merken dat taalkundigen een ander perspectief op taal hebben dan de gewone taalgebruiker. Als taalkundige ben je in staat om een talig fenomeen te beschrijven en te begrijpen, generalisaties te ontdekken en te formuleren. Dit leidt tot een theoretisch inzicht in taal. We verwachten dat je dit wetenschappelijke perspectief niet alleen leert kennen, maar er ook zelf mee aan de slag gaat. Zo ontwikkel je een theoretisch kader dat je toepast op je eigen doeltaal en (voor de studenten Nederlands) op de vergelijking van verschillende Europese talen.

Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de master Leraar Engels, Frans en Nederlands nader uitgewerkt. College

Inhoud

Academische Taalvaardigheid

De ontwikkeling van academische schriftelijke vaardigheden (essays).

Eindtoets Eigen Vaardigheden

Engels: voorbereiding voor de CPE (Cambridge Proficiency Exam) niveau A/B. Frans: voorbereiding voor de TCF (Test de connaissance du français). Nederlands: college lexicologie (afsluiting: woordenboekles voorbereiden).

Letterkunde 1

Middeleeuwen t/m 17e eeuw.

Letterkunde 2

18e en 19e eeuw.

Letterkunde 3

Eerste helft van de 20e eeuw.

Letterkunde 4

Vanaf 1945.

Taalkunde: Capita Selecta

Engels en Frans: van beesten tot mensen; van Chomsky tot Whorf: wat doen we met een taal, en wat doet een taal met ons? Nederlands: Inleiding Nederlandse Taalkunde.

Argumentatieleer

Nederlands: argumentatietheorie.

Algemene Literatuurwetenschap

Een introductie tot verschillende manieren om literatuur te benaderen en boeken te lezen.

Algemene Taalwetenschap

Introductie tot taalkunde.

Taalbeschouwing

Enkele aspecten van sociolinguïstiek.

Europese Cultuur

Culturele ontwikkelingen in Europa.

Wetenschapsfilosofie

Wetenschappelijk denken en filosofische ontwikkelingen.

3. De leerlijn Literatuur & Cultuur en Letterkunde, waarin je je kennis over literatuurwetenschap en literatuur in de doeltaal verdiept en leert inpassen in de geschiedenis van de Europese cultuur vanaf de Renaissance tot het heden. Ook in deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges komt volgen, maar dat je ook zelf actief aan de slag gaat met het analyseren van boeken en het schrijven van essays.

17


HvA Onderwijs en Opvoeding

Geschiedenis Doelgroep, vooropleiding Ben je geschiedenisdocent met een tweedegraads bevoegdheid en wil je je mogelijkheden uitbreiden? Dan is deze master misschien iets voor jou. Doordat je in het voortgezet onderwijs werkzaam bent, doorloop je een gedualiseerd traject, waarbij je schoolpraktijk en de opleidingsmodulen elkaar voortdurend beïnvloeden.

Inhoud Een expert in het schoolvak geschiedenis is doorkneed in historisch denken en redeneren. Dat houdt in dat een eerstegraads leraar geschiedenis: -- geneigd is informatie op het eerste gezicht te wantrouwen; -- gewend is te vragen naar uitzonderingen en bijzonderheden; -- inzicht heeft in veranderingsprocessen; -- respect toont voor ‘het andere’ en rekening houdt met historische standplaatsgebondenheid; -- geneigd is te vragen naar causale relaties en in te zien dat die gecompliceerd zijn. De vakstudie bestaat uit 58 studiepunten: een basismodule van tien studiepunten en acht vervolgmodules van elk zes studiepunten. In de vervolgmodules wordt je vakinhoudelijke beheersing van geschiedenis verder uitgediept. Je krijgt drie modules, gewijd aan de algemene subdisciplines van de geschiedwetenschap: bestuurlijk-politieke

18

geschiedenis, cultureel-mentale geschiedenis en sociaal-economische geschiedenis. Het is daarbij niet de bedoeling dat je een encyclopedische behandeling krijgt voorgeschoteld van ‘alles’ wat zich op zo’n deelterrein heeft voorgedaan. Het gaat meer om inzicht te verwerven in belangrijke processen, concepten en interpretaties. Om diepgang in de behandeling van de leerstof te verkrijgen kan een van deze grote processen worden belicht. Ook wordt duidelijk wat een bepaalde benadering van de historische werkelijkheid aan inzichten oplevert. Je leert onderscheiden hoe in (internationale) wetenschappelijk historische publicaties auteurs visies, theorieën en thesen ontwikkelen. Daarbij ga je ook na hoe auteurs hun interpretaties onderbouwen met feitelijke gegevens en je leert zulke onderbouwingen op hun merites beoordelen. Zo kun je op den duur met gegevens uit (internationale) wetenschappelijk historische publicaties een stelling onderbouwen, een visie becommentariëren, of een theorie toetsen. Dit kun je dan toepassen in een eigen literatuurstudie. Rond deze drie modules worden vakonderdelen aangeboden die zich op beschouwelijke wijze concentreren op de eigen aard van de geschiedwetenschap en de wijze waarop historische kennis wordt verzameld en weergegeven (geschiedfilosofie en historiografie). Er is een module die zich speciaal richt op de wijze waarop geschiedenis in de samenleving functioneert, wordt gebruikt en soms ook misbruikt.

Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de master Leraar Geschiedenis nader uitgewerkt. College

Inhoud

Basismodule Geschiedenis

Algemene basiskennis van geschiedenis, de aanpak en vormgeving van historische onderwerpen.

Geschiedenis van Rechtsstaat en Democratie

Inrichting van het constitutionele en bestuurssysteem, historische ontwikkeling daarvan en het denken daarover.

Cultureel-mentale Geschiedenis

De gevoels- en gedachtewereld van mensen, zoals die tot uiting komt in materiële en immateriële vormgeving van het bestaan.

Geschiedenis in de Samenleving

Hoe de geschiedwetenschap de werkelijkheid benadert en wat de maatschappelijke en educatieve functies daarvan zijn.

Historiografie

Geschiedenis van de geschiedschrijving en geschiedwetenschap.

Literatuurstudie

Wetenschappelijke historische literatuur op de juiste wijze bestuderen en verwerken.

Politieke Geschiedenis

De ontwikkeling van staten, politieke systemen en internationale verhoudingen.

Sociaal-economische Geschiedenis

Hoe mensen voorzien in hun materiële bestaan en hoe sociale verhoudingen in samenlevingen ontstaan.

Geschiedfilosofie

Hoe wetenschappelijke kennis van het verleden mogelijk is, hoe zulke kennis tot stand komt en hoe hij gestructureerd is.

Een andere module gaat in op geschiedenis van het staatsrecht en de democratie. Dit is een vast onderdeel van het eindexamenprogramma havo en vwo, de opleidingen waarop deze studie is gericht. Dat merk je ook aan de inhoud van de geschiedenisdidactiek, die zich bezighoudt met hogere niveaus van geschiedenisonderwijs, examenproblematiek en manieren waarop geschiedenis voor jongvolwassenen betekenis kan krijgen. Met dit programma sluit de opleiding nauw aan bij de eisen van de kennisbasis masteropleidingen Geschiedenis die landelijk is vastgesteld. Zowel qua inhoud als vakbenadering word je optimaal voorbereid op het functioneren als leraar in het eerstegraads gebied.

19


HvA Onderwijs en Opvoeding

Wiskunde Doelgroep, vooropleiding De masteropleiding Leraar Wiskunde is bedoeld voor tweedegraads leraren wiskunde met een baan in het voortgezet onderwijs.

Inhoud Voor de wiskundige kennis die je als eerstegraads leraar nodig hebt, beheers je uiteraard het schoolcurriculum. Vanuit de kern van dit curriculum is een opleidingsmodel opgezet dat bestaat uit concentrische ringen. De eerstegraads leraar wiskunde: -- beheerst het wiskundecurriculum en kan deze creatief toepassen in een lessituatie; -- beheerst de fundamentele begrippen die binnen het vak aan de leerstof ten grondslag liggen; -- is vertrouwd met de opbouw van het vakgebied, waarin onderwerpen uit de leerstof thuishoren;

20

Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de master Leraar Wiskunde nader uitgewerkt.

-- bezit de nodige vakkennis om gebruik te kunnen maken van algemeen beschikbare bronnen als vaktijdschriften, handboeken, collega’s en internet; -- heeft – met het oog op algemeen wiskundige vaardigheden – grondig kennisgemaakt met een fundamentele opbouw van enkele specifieke vakgebieden. Met deze kennis en vaardigheden heb je grote zelfstandigheid als vertolker van het vak. Wiskunde heeft voor jou – buiten de schoolboeken om – zoveel inhoud en betekenis dat je op eigen kracht gestalte kunt geven aan het onderwijs in dat vak. Je kunt bijvoorbeeld extra oefenopgaven concipiëren, eigen toetsen opstellen en een praktische opdracht ontwikkelen. Vanuit je kennis kun je meepraten over de vraag welke wiskundige onderwerpen passen in de profielen van het havo- of vwocurriculum.

College

Inhoud

Analyse

Functies, limieten, rijen en reeksen.

Grondslagen

De taal der wiskunde en de verzamelingenleer.

Meetkunde

Grondslagen van de meetkunde. Euclidische en niet-Euclidische meetkunde.

Getaltheorie

Leer der gehele getallen.

Combinatoriek/Statistiek

Bestuderen en oplossen van telproblemen. Theorie en toepassingen voorbij de normale verdeling.

Lineaire Algebra

Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen. Matrices en vectorruimten.

Dynamische Systemen

Differentiaalvergelijkingen en modelleren.

Complexe Functietheorie

Analyse in het complexe vlak.

Geschiedenis van de Wiskunde

Over Griekse, Indiase en Arabische wiskunde; grondslagenstrijd en modernisering; pedagogiek en didactiek.

21


HvA Onderwijs en Opvoeding

Aanmelding masteropleiding tot eerstegraads leraar Masteropleiding tot eerstegraads leraar in het kort Start van de master

jaarlijks in september.

Collegegeld

zie www.hva.nl/collegegeld.

Studieomvang

90 Studiepunten.

Indeling

58 punten vakkennis, 8 punten vakdidactiek, 20 punten onderzoekslijn, 4 punten praktijkdeel en studieloopbaanbegeleiding.

Studiebelasting

25 uur per week, (waarvan tussen de 6,5 en 12 uur aan contacturen per week) exclusief onderzoeksopdrachten in het kader van het werkplekleren.

Begeleiding en colleges

De colleges vinden plaats op de Amstelcampus, Wibautstraat 2-4 te Amsterdam, donderdag van 12.40-21.00 uur *).

Duur van de master

drie jaar in deeltijd.

Toelatingseisen

Bachelor of Education, een baan in het voortgezet onderwijs, deelname aan intakeprocedure waarin vakspecifieke eisen aan de orde komen.

Praktische zaken

overleg met werkgever over roostervrije dag en studiedag.

*) Een opleiding volgen naast je werk vergt inzet en enthousiasme. Je college (donder)dag is best pittig te noemen. Tussendoor zijn er dan ook regelmatig pauzes, onder andere op een gunstig moment om de avondmaaltijd te gebruiken in ons restaurant. Lestijden onder voorbehoud.

Toelating Om tot de masteropleiding tot eerstegraads leraar te worden toegelaten geldt als algemene eis een tweedegraads onderwijsbevoegdheid/bachelor in het vak waarin je je eerstegraads onderwijsbevoegdheid/master wilt behalen. Daarnaast zijn er per vak ook specifieke toelatingseisen. Bij het beoordelen of iemand geschikt is voor de opleiding, wordt gelet op de volgende punten: -- je kunt gemiddeld 20 uur per week vrijmaken voor studie en praktijkonderzoek;

22

Je bereidt je voor op het toelatingsgesprek door middel van het samenstellen van een dossier, waarin het volgende is opgenomen: -- je persoonlijke gegevens, inclusief curriculum vitae; -- diploma’s en bewijsmateriaal die voorwaardelijk zijn voor toelating; -- informatie over je huidige baan (welke school, sinds wanneer werk je er, hoeveel uren, welke klassen, eventueel de wijze waarop je school of organisatie je wilt faciliteren); -- een motivatiebrief met persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de rol van de masteropleiding expliciet aan bod komt.

Aanmelden Stuur uiterlijk 1 juli een mail met je CV en een scan van je diploma naar mastereducation@hva.nl om je aan te melden voor een toelatingsgesprek. Indien de intake met een positief advies is afgerond, krijg je van de examencommissie van de masteropleidingen een Bewijs van Toelating (dit is noodzakelijk om je te kunnen inschrijven).

Meer weten? Wil je meer informatie over de masteropleidingen tot eerstegraads leraar, dan kun je contact opnemen met het onderwijsbureau masteropleidingen via mastereducation@hva.nl of tijdens kantooruren bellen via 020 - 599 55 15.

-- je hebt al onderwijservaring en wilt meer verantwoordelijkheid nemen in je school of vaksectie; -- je streeft naar meer onderwijsinhoudelijke diepgang; -- je hebt interesse in onderwijsresearch en in evidence based practice; -- je wilt beter in staat zijn om onderwijsvernieuwingen op waarde te schatten. Heb je interesse in het volgen van de masteropleiding tot eerstegraads leraar, en voldoe je aan de instroomeisen? Je kunt je per e-mail aanmelden via mastereducation@hva.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

23


HvA Onderwijs en Opvoeding

Master Pedagogiek De tweejarige deeltijdopleiding master Pedagogiek, leidt op tot de titel Master of Education (MEd). De professionele master heeft drie belangrijke kenmerken: 1. Masterniveau: hogere orde van denken en handelen in complexe beroepssituaties. 2. Een onderzoekende en reflectieve houding.

3. Het voortouw nemen bij verbetering en innovatie van de processen binnen en tussen organisaties. Uitdagingen formuleren, visie (helpen) ontwikkelen, praktische oplossingen ontwerpen, implementeren en evalueren.

De vijf beroepsrollen van de master Pedagogiek De vijf rollen die je na de opleiding professioneel kunt uitvoeren en combineren zijn: 1. expert op je vakgebied; 2. methodisch werker en coach; 3. gevorderd professional en bruggenbouwer; 4. innovatief ontwerper en ondernemer; 5. onderzoeker.

Vakstudie Hieronder hebben we de inhoud van de master Pedagogiek nader uitgewerkt. module

Inhoud

Adviseren en Begeleiden in een Lerende Organisatie

Het uitgangspunt van deze module is de professional als motor en inspiratiebron voor collega’s binnen en buiten de eigen organisatie. Je leert begeleidingsvaardigheden en kennis en toepassing van theorieën over de (eigen) lerende organisatie.

Specialisatie: Onderwijs en Zorgarrangementen

De specialisatie Onderwijs en Zorgarrangementen is gericht op het verbeteren van het methodisch en multidisciplinair werken. Zowel ten aanzien van individuele zorgvragen als ten aanzien van organisaties. Je hebt oog voor de gevolgen van beleid, je kan samenwerkingsproblemen analyseren en je kan aanpakken kritisch doorlichten met het oog op het realiseren van een meer samenhangende en beter onderbouwde aanpak van zorgvragen.

Specialisatie: Leren en Innoveren

De specialisatie Leren en Innoveren is gericht op kwaliteitsverbetering van het leren van leerlingen door middel van interventies op het klassenniveau, op het schoolniveau en op het niveau van de relatie met de omgeving. Je neemt een leidende rol en bent als projectleider of curriculumvernieuwer betrokken bij onderwijs- en schoolontwikkelingsprocessen in relatie tot de omgeving.

Beheer en Beleid in Organisaties

In de module Beheer en Beleid leer je een organisatie analyseren vanuit organisatiekundige perspectieven, en je krijgt kennis en vaardigheden aangereikt rondom leiderschap en strategisch en veranderkundig denken binnen een organisatie.

Onderzoekslijn

Afstudeeronderzoek

In deze afsluitende module staat het zelfstandig uitvoeren van en rapporteren over een (praktijkgericht) empirisch onderzoek in de praktijk van opvoeding, jeugd(zorg) en/of onderwijs centraal.

Werkplekleren

In het praktijkdossier verzamel je de diverse producten van de opleiding en reflecteer je op je eigen professionele groei in de te behalen eindkwalificaties.

1. Expert op je vakgebied Expert zijn betekent meer dan het beschikken over veel kennis. Je hebt je vakkennis op een hoger abstractieniveau gebracht. Je kunt je opvattingen onderbouwen met theorie en onderzoek. Je bent in staat tot multidisciplinair denken en je inspireert je collega’s door de manier waarop je je expertkennis met hen deelt.

2. Methodisch werker en coach Als coach kun je collega’s motiveren voor innovatieprocessen en hen daarbij begeleiden. Je speelt een rol bij de implementatie van veranderingsprocessen en het werken met nieuwe methodieken. Je bent tevens in staat om collega’s te

24

In de onderzoekslijn wordt toegewerkt naar het zelfstandig kunnen uitvoeren van onderzoek. In deel 1 is aandacht voor de empirische cyclus en kennis over hoe verantwoord onderzoek te kunnen begrijpen, opzetten, uitvoeren en rapporteren. In deel 2 komt inrichten en uitvoeren van een kleinschalig kwantitatief onderzoek met behulp van SPSS aan bod. In deel 3 aandacht voor de kenmerken van het kwalitatieve onderzoek en de kwalitatieve onderzoeksopzet.

scholen en te ondersteunen op je inhoudelijke expertisegebied. Daartoe heb je kennis van het leren van professionals.

3. Gevorderd professional en bruggenbouwer Als bruggenbouwer werk je multidisciplinair samen met professionals binnen en buiten je eigen organisatie. Je kunt een netwerk van professionals aansturen om tot afstemming en optimale samenwerking te komen.

4. Innovatief ontwerper en ondernemer

5. Onderzoeker Zoals naar voren komt in alle bovenstaande rollen, heb je een kritische, onderzoekende houding nodig. Je initieert nieuwe ontwikkelingen en kijkt kritisch naar de resultaten van in gang gezette vernieuwingen. Hiertoe voer je praktijkgericht onderzoek uit, op basis van kennis van sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Je doet onderzoek naar praktijkproblemen en draagt bij aan oplossingen hiervoor. Dit onderzoek voer je uit op basis van expliciete kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethodieken.

Als ontwikkelaar van innovaties, materialen en instrumenten ontwikkel, implementeer en evalueer je binnen je expertisegebied.

25


HvA Onderwijs en Opvoeding

Opbouw en indeling

De colleges vinden plaats op de woensdagmiddag en -avond op de Amstelcampus, Wibautstraat 2-4 te Amsterdam. In het onderstaande schema zie je hoe je collegedag is ingedeeld. 13.30-15.10*

Onderzoekslijn

hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten

15.10-16.50*

Studiegroep

Voorbereiding van opdrachten en presentaties voor de inhoudelijke module.

16.50-17.40*

Pauze

In het restaurant kan een warme maaltijd worden genuttigd.

17.40-19.20*

Inhoudelijke module

Hoorcollege, werkcollege, presentaties.

19.20-21.00*

Inhoudelijke module

Hoorcollege, werkcollege, presentaties.

*Wijzigingen in de lestijden voorbehouden

26

Tijdens het eerste semester doe je voor het eerst ervaring op met een meer theoretische en onderzoeksmatige benadering van je vakgebied. Je ervaart wat het betekent om onderzoek te doen in je eigen beroepspraktijk. De onderzoeksmethoden ondersteunen daarbij. Daarnaast leer je in het eerste semester naar jouw organisatie te kijken vanuit het perspectief van leren en leer je vaardigheden om in die organisatie een rol te kunnen spelen als begeleider en adviseur. Vanaf het tweede semester ga je je richten op je specialisatie: Onderwijs en Zorgarrangementen of Leren en Innoveren. Na het eerste jaar krijg je een studieadvies van de opleiding. Tijdens het tweede jaar ligt de focus naast de module Beheer en Beleid op het afstudeeronderzoek. Je ontmoet je begeleiders en medestudenten regelmatig in afstudeerworkshops om elkaar te inspireren en te ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek.

Inhoud Kennis en vaardigheden Tijdens de opleiding zul je je kennis op het gebied van onderwijs en opvoeding verdiepen. Maar de opleiding is niet alleen gericht op het vergoten van kennis. Je wordt uitgedaagd om deze kennis direct te

vertalen naar en toe te passen in je eigen organisatie. Afhankelijk van de specialisatie die je kiest, ligt de nadruk daarbij op het ontwerpen en implementeren van onderwijsinnovaties, of op ontwerpen en implementeren van nieuwe aanpakken voor vraagstukken rondom jeugd, levensloop, zorg en omgeving. Daarbij pas je niet alleen de kennis uit de specialisaties toe maar ook de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan met betrekking tot adviseren en begeleiden en de inzichten die je hebt ontwikkeld met betrekking tot het positioneren, structureren en veranderen van organisaties. Met andere woorden: welke specialisatie je ook hebt gekozen, er is altijd aandacht voor het toepassen van je kennis, inzicht en ervaring in complexe praktijksituaties.

EIGEN LEERWENSEN Het lesprogramma biedt veel ruimte voor je eigen leerwensen. Dit wordt onder meer vormgegeven door het toetsen van je eigen werkervaring aan de theorie die je tijdens de opleiding krijgt. Maar je zult ook de praktijksituaties, waar je zelf vertrouwd mee bent, gaan onderzoeken. Daardoor ben je steeds beter in staat om een proactieve rol te vervullen bij beleidsen innovatievraagstukken binnen een pedagogische of educatieve organisatie.

27


HvA Onderwijs en Opvoeding

“Ik ben al negen jaar docent van een welzijnsopleiding op het ROC. Daarvoor heb ik twee jaar les gegeven aan een hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Om een vast contract te krijgen, moest ik een mastertitel halen. Maar dat wilde ik zelf ook: ik weet inmiddels wat het is om les te geven en ik zou bijvoorbeeld meer met onderwijsontwikkeling willen doen of leiding geven. Ik heb zorgvuldig gezocht naar een studie die bij me past en deze opleiding sprak me inhoudelijk het meest aan. De leerpsychologie, het onderzoek, maar ook de beleidsmatige taken. De opleiding is zoals ik me het had voorgesteld, behalve dat ik coaching meer in de praktijk leer dan op school. Bijvoorbeeld door de workshop die we moesten organiseren of de gesprekken die ik met collega’s voerde voor mijn onderzoek. Ik kan de theorie die ik op school leer goed gebruiken in mijn werk. Bij het ROC ontwikkelen we bijvoorbeeld zelf ons onderwijs. Doordat ik inmiddels meer weet over de leerpsychologie in het onderwijs heb ik veel meer inhoudelijke inbreng en visie. Dat merkte ik ook toen ik voor de deeltijdopleiding van het ROC het onderwijscurriculum moest herzien. Ik begrijp nu dat je onderwijs veel meer moet opbouwen en moet zorgen voor herhalingen. Wij gingen er tot nu toe juist veel te veel van uit dat studenten het materiaal zoals het is gewoon wel begrijpen. Ik heb voor de opleiding een stuk geschreven over hoe we het beter aan kunnen pakken. En ik heb een handleiding voor de praktijkbegeleiders van onze ROC-studenten gemaakt met onze onderwijsvisie en hoe wij willen dat met studenten wordt omgegaan. Tijdens de studie doe je veel praktijkopdrachten en daar schrijf je uiteindelijk een paper over. Een opdracht die ik heel inspirerend vond, was een onderzoek naar de strategie van de organisatie waar je werkt. Nou is het ROC een vrij grote organisatie, met meerdere afdelingen en meerdere strategieën. Ik wilde me niet beperken tot mijn eigen team, maar verder in de organisatie kijken. Dat gaf me een completer beeld van de organisatie en dat vond ik heel inspirerend. Bij de welzijnsopleiding van het ROC worden studenten intensief begeleid. Ik heb dus een kritisch referentiekader. Maar wat ik nodig had aan steun heb ik gekregen op de HvA, bijvoorbeeld goede feedback op mijn papers. Daarnaast heb ik veel gehad aan Jens Berlinicke tweedejaars doet de master Pedagogiek

28

de samenwerking met mijn studiegroep en de tweewekelijkse afstudeerworkshops; een hele intensieve manier van begeleiding die mij inhoudelijk echt verder brengt.”

29


HvA Onderwijs en Opvoeding

Specialisaties De master Pedagogiek heeft twee specialisaties in het programma. De studenten kiezen na aanvang van de opleiding voor de specialisatie Leren en Innoveren, of voor Onderwijs en Zorgarrangementen. Voor beide profileringen staan 19 ECTS.

Leren en Innoveren Je wilt als leraar je kennis over pedagogischdidactisch handelen in de klas verdiepen. Daarbij wil je een verbinding maken met de lokale omgeving en de context waarin leerlingen dagelijks leven. Voor jou is de specialisatie Leren en Innoveren de juiste keuze. Je rol als afgestudeerde gaat buiten de grenzen van je eigen klas. Je weet

ontwikkelingen in de lokale én internationale omgeving van de school te vertalen naar visie, beleid en praktijk van de school. Je bent een expertleraar, gespecialiseerd in innovatie van leren en onderwijzen. Je kunt een motor en inspiratiebron zijn voor mensen binnen én buiten je school. Je weet nieuwe onderwijskundige ideeën te verbinden met de behoeften van de leerlingen, de school en de omgeving en je kunt deze ideeën vertalen in concrete toepassingen. Dit doe je door systeemdenken en kennis van implementatieprocessen toe te passen en daarbij planmatig en onderzoekend te werk te gaan. Voor het uitvoeren van opdrachten is het noodzakelijk dat je tenminste vier uur per week in een school werkt.

Om ontwikkelingen in het onderwijs in internationaal perspectief te kunnen plaatsen is er een uitwisselingsprogramma met Zwitserland en Liechtenstein (waaronder wederzijds schoolbezoek). Deelname aan dit uitwisselingsprogramma is verplicht. Het volgen van deze specialisatie geeft overigens geen onderwijsbevoegdheid.

Onderwijs en ­Zorgarrangementen De specialisatie Onderwijs en Zorgarrangementen speelt zich af op het snijvlak van maatschappelijke ontwikkelingen, beleid inzake onderwijs en zorgarrangementen en de ontwikkeling van de individuele

levensloop. Om tot een passend onderwijs- en zorgaanbod te komen staat de ketenaanpak rondom kinderen en jongeren centraal. De ontwikkeling van een helikopterview is daarbij belangrijk. Door de theorie in de praktijk te brengen, vorm je je visie op de complexe processen in de werkpraktijk. Ook leer je deze te onderzoeken en te beïnvloeden. Als afgestudeerde kun je werken als staffunctionaris, beleidsmedewerker, procesbegeleider, adviseur of coach, methodiekontwikkelaar, coördinator, middenmanager of projectleider bij scholen, instellingen voor jeugdzorg, gemeenten of onderwijsondersteunende instellingen.

AANMELDING MASTER PEDAGOGIEK Masteropleiding Pedagogiek in het kort

30

Start van de master

Jaarlijks in september.

Collegegeld

Zie www.hva.nl/collegegeld.

Studiekosten

Kosten voor studiemateriaal en internationale studiereizen ca. € 1200,-.

Studieomvang

75 Studiepunten.

Internationaal uitwisselingsprogramma:

Op drie momenten in de opleiding wordt er een uitwisseling met studenten van de Pädagogische Hochschule Zurich georganiseerd. Blok 1 van deze uitwisseling vindt plaats in Zürich en Liechtenstein van 24 - 28 februari 2014 (voorjaarsvakantie Regio Noord) Blok 2 vindt plaats in Amsterdam van 22 - 25 april 2014 Blok 3 vindt plaats op een nader te bepalen locatie van 7 - 9 november 2014 Tussen blok 1 en 2 werken Zwitserse/Liechtensteinse en Nederlandse studenten samen aan een opdracht.

Studiebelasting

25 uur per week. (waarvan ca. 7 uur contacttijd en ca. 18 uur zelfstudie)

Begeleiding en colleges

De colleges vinden plaats op de Amstelcampus, Wibautstraat 2-4 te Amsterdam, op woensdagmiddag en -avond van 13.30-21.00.

Duur van de master

Twee jaar in deeltijd.

Toelatingseisen

Bachelor of Education of Bachelor of Social Work, twee jaar relevante werkervaring, deelname aan intake procedure.

Praktische zaken

Overleg met werkgever over roostervrije dag of dagen.

31


HvA Onderwijs en Opvoeding

Vereiste vooropleiding Om de masteropleiding Pedagogiek te volgen moet je minimaal een bacheloropleiding hebben afgerond. Voor de specialisatie Onderwijs en Zorgarrangementen is een pedagogische vooropleiding gewenst (Bachelor of Social Work). Voor de specialisatie Leren en Innoveren een onderwijsbevoegdheid pabo, tweedegraads of eerstegraads, of hbo didactische aantekening.

32

-- informatie over je huidige baan; -- een motivatiebrief met persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de rol van de masteropleiding expliciet aan bod komt; -- bewijsstukken waaruit minimaal twee jaar relevante werkervaring blijkt.

Vereiste werkervaring en werksituatie

De studentenadministratie kan je pas inschrijven, nadat je Bewijs van Toelating is ontvangen. Dit toelatingsbewijs wordt verstrekt door de examencommissie van de masteropleidingen, nadat in het toelatingsgesprek is gebleken dat je kunt worden toegelaten.

Een van de toelatingseisen voor de masteropleiding Pedagogiek is minimaal twee jaar werkervaring op het terrein van onderwijs en/of jeugd(gezondheids)zorg (hbo denkniveau). Het is verder belangrijk dat je je in een huidige werksituatie bevindt waarin je de kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding opdoet, direct kunt toepassen in de praktijk.

Stuur uiterlijk 15 juni een mail met je CV naar mastereducation@hva.nl om je aan te melden voor een toelatingsgesprek. Indien de intake met een positief advies is afgerond, krijg je van de examencommissie van de masteropleiding een Bewijs van Toelating (dit is noodzakelijk om je te kunnen inschrijven).

Aanmelden

Toelating

Meer weten?

Het intakegesprek vormt een belangrijk onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Je bereidt je voor op het intakegesprek door het samenstellen van een dossier waarin het volgende is opgenomen: -- je persoonlijke gegevens, inclusief curriculum vitae; -- diploma’s en bewijsmateriaal die voorwaardelijk zijn voor toelating (geen originelen);

Voor meer informatie over de master Pedagogiek kun je contact opnemen met het onderwijsbureau masteropleidingen via mastereducation@hva.nl of tijdens kantooruren bellen via 020 - 599 55 15. Wil je uitgebreidere informatie over de masteropleiding Pedagogiek? Vraag dan de aparte brochure Master Pedagogiek aan via www.hva.nl/mp.

33


HvA Onderwijs en Opvoeding

AMSTELCAMPUS Aan de kop van de Wibautstraat, op de rand van de Amsterdamse binnenstad, ligt de Amstelcampus. Een plek waar je kunt studeren, wonen, werken en ontspannen. Een locatie waar je medestudenten en docenten kunt ontmoeten en waar veel te beleven valt. Aan de Amstelcampus wordt nog volop gebouwd tot en met 2015.

VEELZIJDIGE ONDERWIJSLOCATIE De opleidingen van HvA Onderwijs en Opvoeding zijn gevestigd in het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis op de Amstelcampus. De Amstelcampus is een plek waar veel gebeurt. Er zijn ontmoetingsplaatsen zoals restaurants, coffeecorners en meetingpoints waar je met je medestudenten terechtkunt om samen te studeren of alleen wat bij te kletsen. Er zijn veel voorzieningen, zoals koffiebars en loungeplekken, faciliteiten gericht op studenten, een modern fitnesscentrum (gereed in 2013) en pleinen en hofjes vol groen waar je lekker kunt zitten. Je kunt overal met je laptop internetten. De campus is zo opgezet dat je nauw contact hebt met studenten en docenten van jouw opleiding, maar ook met studenten van andere opleidingen. Binnen een paar minuten ben je op de fiets in de Amsterdamse

34

binnenstad. De Amstelcampus is prima bereikbaar met de metro, tram, bus of fiets.

MODERNE LEERCENTRA Een goede leeromgeving voor onze studenten vinden we heel belangrijk. Op de Amstelcampus staan moderne onderwijsgebouwen met speciale leercentra, waar je kunt leren, ontdekken, onderzoeken en beleven. Je kunt onderzoek doen in moderne databanken en alle geavanceerde apparatuur en moderne faciliteiten zijn aanwezig voor het oefenen van specifieke beroepsvaardigheden of om te presenteren. Je ontmoet hier ook mensen uit instellingen en het bedrijfsleven, alumni en stagebegeleiders. Samen werk je over groeps- en landengrenzen heen. Kijk voor meer informatie over de Amstelcampus op www.hva.nl/amstelcampus.

35


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

HvA Onderwijs en Opvoeding

OB-124-13

Hogeschool van Amsterdam Masteropleidingen Onderwijs en Opvoeding Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam www.hva.nl/mastereducation

Master of Education aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Master of Education studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA. In deeltijd.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you