Page 1

CREATING TOMORROW

BEDRIJFSKUNDE MER

HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

2013 2014 DEELTIJD


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

BEDRIJFSKUNDE MER Voor veel mensen hoort studeren bij werken. Studeren om jezelf verder te ontwikkelen binnen je vakgebied, je perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten of een nieuwe richting in te slaan. De deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER binnen het interessegebied Economie en Management sluit aan bij wat de praktijk vandaag en morgen van je vraagt. De deeltijdstudie Bedrijfskunde MER (BKM) bereidt je voor op een snel veranderende markt. Een markt die complexer en competitiever wordt en waar de nadruk steeds meer komt te liggen op resultaatgerichtheid, kwaliteitsverbetering en innovatie. Je verwerft een brede basis die jou multi-inzetbaar maakt. Die je in staat stelt in te spelen op de ontwikkelingen in de markt en vanuit een breed perspectief bedrijfsprocessen te optimaliseren. Rekening houdend met de belangen van alle stakeholders, van klanten en personeel tot financiers en overheid.

JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE Met de deeltijdstudie Bedrijfskunde MER heb je de vaardigheden ontwikkelt om anderen zelfstandig te laten werken. Je stimuleert professionals te denken in mogelijkheden en kansen. Je prikkelt hun

creativiteit en geeft hen de ruimte te verbeteren en te innoveren. Jij maakt het mogelijk. Als projectleider, bedrijfsleider, afdelingsmanager of een van de vele andere functies waartoe de opleiding toegang geeft.

Vandaag leren, morgen doen Uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf de theorie, ervaring en competenties eigen maakt die vandaag en morgen van belang zijn in jouw werk. De studie is daarom resultaatgericht opgezet: in elk semester staat een kerntaak uit het beroepenveld centraal. Er is een permanente wisseling tussen werk en studie. Je krijgt te maken met concrete onderwerpen en beroepsproducten als het opstellen van een strategisch plan of implementatieplan, het schrijven van een veranderplan of het ontwerpen van een coachtraject voor zowel een individu als een groep. De docenten hebben hun wortels in de beroepspraktijk. Velen zijn naast deeltijddocent werkzaam in een (internationale) managementfunctie. Met hun kennis, ervaring en zakelijke netwerk zorgen zij ervoor dat de onderwerpen die aan de orde komen voor jou herkenbaar zijn. De opdrachten die je tijdens de studie uitvoert zijn gebaseerd op vraagstukken waar je in je dagelijkse werk mee te maken hebt. Om succesvol te kunnen functioneren op hbo-niveau is kennis alleen niet voldoende. Inzicht in je persoonlijke kwaliteiten, een juiste beroepshouding, ontwikkelde vaardigheden en gedrag zijn vaak doorslaggevend en maken het verschil. Het programma Persoonlijke Professionalisering (PP 2.0) ondersteunt je hierin. Je leert bewust omgaan met je ervaringen, deze te begrijpen en er betekenis aan te geven. Samen halen we de praktijk naar je studie en brengen we je studie naar de praktijk.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

HET STUDIEPROGRAMMA

STARTEN MET DE BASIS

OPERATIONEEL MANAGEMENT

Volg je de deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER, dan volg je acht vakinhoudelijke semesters van een half jaar, waarvan er vier het hoofdprogramma vormen. Ieder semester is verdeeld in twee blokken van tien weken. In onderstaande tabel zie je het studieprogramma.

Je start met het eerste semester Business Basics. Hiermee krijg je inzicht in de verschillende bedrijfsfuncties en disciplines. Via opdrachten bij bedrijven ontdek je de samenhang hier tussen. Ook schrijf je in teamverband een ondernemingsplan voor een nieuw bedrijf dat je met elkaar gaat opstarten.

In dit tweede semester leer je hoe je als operationeel manager de processen van je afdeling zodanig kan beheersen en medewerkers aansturen dat de gestelde doelen met de grootst mogelijke efficiency worden bereikt.

Semesters

Persoonlijke professionalisering 2.0

Je maakt een procesanalyse van de organisatie waar je werkzaam bent. En samen met je medestudenten schrijf je een jaarplan waarin je aangeeft hoe processen beheerst en verbeterd kunnen worden.

1. Business Basics Resultaten: - plan van aanpak - ondernemingsplan

Startgesprek

LEIDING GEVEN

STUDIEPROGRAMMA

Jaar 1

Hoe krijg je de beste mensen aan boord? Hoe krijg je de juiste man op de juiste plek? En hoe ga je om met mensen die niet optimaal bijdragen aan de organisatiedoelen? In dit derde semester leer je alles over de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en maak je kennis met vakgebieden als werving, selectie, loopbaanbegeleiding en functiewaardering.

2. Operationeel management Resultaten: - SWOT analyse - jaarplan Jaar 2

3. Leiding geven Resultaten: - voeren van een personeelsgesprek - notitie verzuimbeleid - HRM verbeterplan 4. Strategie- & verandermanagement Resultaten: - in- en externe analyse - veranderplan - implementatieplan

Jaar 3

5. Persoonlijke professionalisering 2.0 Competentieontwikkeling

Tussentijds assessment

6. Keuzesemester: - projectmanagement - coachend leiderschap - recht voor managers Jaar 4

Je past deze kennis toe door een plan op te stellen waarin je duidelijk maakt hoe jouw organisatie de in- of doorstroom van personeel kan verbeteren. Je leert bijvoorbeeld een selectie- of beoordelingsgesprek te voeren en gaat ook kritisch naar jezelf kijken, naar jouw rol als manager. Wat is jouw visie op leiderschap en wat is jouw stijl van leidinggeven?

7. Minor (keuzeprogramma) 8. Afstudeeropdracht

(Integraal eind) assessment PP

STRATEGIE EN VERANDERMANAGEMENT In dit vierde semester draait het om jouw rol als strateeg en veranderaar. Je analyseert kansen en bedreigingen en licht de gehele organisatie door. Je schrijft een strategisch

plan waarin je aangeeft welke koers de organisatie moet varen en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. Daarna staat de vraag centraal hoe je de veranderingen wilt doorvoeren. Hoe je ervoor zorgt dat iedereen in de organisatie achter je plannen staat en bijdraagt aan de veranderingen. In hoeverre liggen de veranderingen vast en in hoeverre geef je mensen de ruimte voor een eigen invulling? Deze vragen beantwoord je aan het einde van het semester in een verbeterplan dat je verdedigt in een assessment.

COMPETENTIEONTWIKKELING: PERSOONLIJKE PROFESSIONALISERING 2.0 Parallel aan de vakinhoudelijke semesters die je volgt, ontwikkel je vanaf de start tot het einde van je studie competenties. Zowel tijdens de semesters als in workshops en trainingen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld je resultaatgerichtheid, je innovatieve vermogen of je ondernemend gedrag. En je leert hoe je optimaal kunt samenwerken in multidisciplinaire teams en het management optimaal kunt adviseren. In het vijfde semester doe je een tussentijds assessment competentieontwikkeling Persoonlijke Professionalisering 2.0.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

VERBREDEN OF VERDIEPEN MET EEN KEUZESEMESTER Het zesde semester volg je een keuzesemester waarmee je je kennis kan verbreden of verdiepen. Binnen Bedrijfskunde MER kun je kiezen uit de volgende drie keuzesemesters: >> projectmanagement >> coachend leiderschap >> recht voor managers.

MINOR: VERBREDEN OF VERDIEPEN VAN JE KENNIS Het zevende semester volg je een minor - dit is een keuzeprogramma - waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Er is een breed aanbod van minoren zowel bij de deeltijdstudie Bedrijfskunde MER als bij de andere deeltijdopleidingen binnen de HvA. Je kunt ook een minor volgen bij een andere onderwijsinstelling.

Je afstudeeropdracht voer je bij voorkeur uit voor de organisatie waar je werkzaam bent. Hier komt alles wat je hebt geleerd samen. Je toont het gewenste eindniveau aan met de volgende resultaten: >>

>>

>>

e en advies en/of oplossing die toegepast kan worden in de praktijk een verantwoordingsverslag waarin je duidelijk maakt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom. een afstudeergesprek waarin je de gelegenheid krijgt aan te tonen dat je het eindniveau beheerst.

Gedurende dit semester krijg je de begeleiding van een afstudeerconsultant.

AFSTUDEEROPDRACHT Ter afronding van je studie voer je een afstudeeropdracht uit. Deze heeft altijd betrekking op een relevant en actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk waarvoor je wordt opgeleid en moet worden gezien als ‘een proeve van bekwaamheid’.

Goed voor jouw cv én netwerk Tijdens de deeltijdstudie Bedrijfskunde MER werk je intensief samen met medestudenten en docenten die actief zijn in dezelfde branche als jij. Je maakt kennis met de bedrijven waar zij werken. En je komt in aanraking met opdrachtgevers uit de praktijk waar de Hogeschool van Amsterdam mee samenwerkt. Mensen die onderdeel deel gaan uitmaken van je zakelijke netwerk en veel voor je kunnen betekenen, tijdens en na je studie.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

Jouw werk, studie en privé in balans Studeren naast je werk kan alleen met een goede balans tussen werk, privé en studie. Bij de Hogeschool van Amsterdam is alles erop gericht om ervoor te zorgen dat jij die balans kunt vinden en behouden. Zo kun je met je studie starten in september of februari. En per semester kies je zelf wanneer je de colleges volgt: op dinsdag- en donderdagavond of op zaterdag. Jouw werkzaamheden en bedrijfsvraagstukken breng je in tijdens je studie. In overleg met ons bepaal je in welk tempo je studeert. Door bijvoorbeeld studieonderdelen te combineren of je werkervaring te verzilveren, kun je de studie versnellen. We bieden je gedurende de gehele studie ondersteuning bij je studievoortgang. Jij bent de regisseur van je eigen studie, jij bepaalt wat je eruit haalt.

PRAKTISCHE ZAKEN STARTEN

eisen op www.hva.nl/opleiding/deeltijd/ bedrijfskunde-management-economie-enrecht-deeltijd/toelating/

De studie kun je starten in september of februari.

INFORMATIEGESPREKKEN

TOELATINGSEISEN Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo4-diploma met de vakken wiskunde en/of economie. Om de kans te vergroten om met succes de opleiding af te ronden dien je minimaal werkzaam te zijn in een functie op beginnend hbo-niveau in een relevante sector. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en je hebt regelmatig in- of externe klantencontacten. Daarnaast moet je de mogelijkheid hebben om op je werk je competenties en beroepsproducten te ontwikkelen. Tot slot heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kijk voor meer informatie over de toelatings-

Voorafgaande aan je studie vragen wij je een informatiegesprek met een van onze studieadviseurs bij te wonen. Hiermee verhoog je de kans op studiesucces. De gesprekken vinden plaats op dinsdag, donderdag of zaterdag, zowel overdag als ’s avonds. De studieadviseur gaat tijdens dit gesprek in op onder andere de toelatingseisen, de studielast, de combinatie van privé, werk en studie, eventuele vrijstellingen en of je werkervaring en werkplek aansluiten bij de studie. Uiteraard is er alle ruimte om al je vragen te stellen. Een informatiegesprek kun je aanvragen op www.hva.nl/opleiding/deeltijd/bedrijfskundemanagement-economie-en-recht-deeltijd/ informatiegesprekken

STUDIEBELASTING Investeren in jezelf met een deeltijdstudie levert je veel op. Het vraagt ook het nodige van je. De stof is pittig en studeren naast je werk is voor veel deeltijdstudenten zwaar. Per semester moet je rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 15 à 20 uur per week, inclusief je college-uren. Maar als je gemotiveerd bent, over een flinke dosis zelfdiscipline en inzet beschikt en werk, privé en studie goed op elkaar kunt afstemmen, helpt dit je om je studie succesvol te doorlopen.

EVC: WERKERVARING TELT EVC staat voor het Erkennen van (in de praktijk) Verworven Competenties. In een EVC-procedure wordt met een assessment vastgesteld wat je nog moet leren om een hbo-bachelor diploma te behalen. Hierdoor is het mogelijk een aangepast studieprogramma te volgen dat rekening houdt met de kennis en vaardigheden die je in de praktijk al hebt opgedaan.

Deze procedure werkt motiverend en bespaart tijd en geld. Wil je weten of je werkervaring aansluit bij één van de EVC-procedures van het HvA EVC Centrum, dan kun je vrijblijvend de online quickscan op de website doen. Kijk op www.hva.nl/evc/werkervaring-telt voor de EVC-procedure.

BINDEND AFWIJZEND STUDIEADVIES (BAS) Om tijdens je studie door te mogen gaan naar de hoofdfase, moet je in de propedeuse minimaal 50 van de 60 studiepunten halen. Wanneer dit niet lukt, geeft de Hogeschool van Amsterdam je een Bindend Afwijzend Studieadvies. Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Ditzelfde geldt ook als je na twee jaar je propedeuse nog niet hebt behaald.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

COLLEGEDAGEN EN -TIJDEN

AANMELDEN

Per jaar zijn er 28 collegeweken, verdeeld over twee semesters. De colleges kun je volgen op dinsdag- en donderdagavond (18.30- 21.45 uur) of op zaterdag (van 10.10 - 13.10 uur en van 13.30- 16.45 uur).

Is Bedrijfskunde MER de studie die bij je past en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan aan via Studielink www.studielink.nl.

Kijk op www.hva.nl/opleiding/deeltijd/ bedrijfskunde-management-economie-enrecht-deeltijd/ voor meer informatie over de opbouw van de semesters en collegedagen en -tijden.

STUDIEKOSTEN Als deeltijdstudent ben je collegegeld verschuldigd. Het wettelijk collegegeld wordt door het Ministerie van OC&W vastgesteld. Studenten die niet aan de wettelijke eisen voldoen betalen het instellingscollegegeld. De meest actuele informatie over collegegeldtarieven en regelgeving studiekosten vind je op www.hva.nl/collegegeld Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. Deze komen uit op ongeveer € 500,- per jaar. Bij dit bedrag komen geen extra kosten meer voor bijvoorbeeld inschrijving, tentamens, toetsen, assessments en coaching. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Er zijn fiscale voordelen voor werkgevers en particulieren. Kijk hiervoor op www.belastingdienst.nl.

LOCATIE: STUDEREN IN EEN STAD WAAR ALLES SAMENKOMT Alle colleges kun je volgen in het gebouw Leeuwenburg aan de Weesperzijde 190 in Amsterdam. Het gebouw is met het openbaar vervoer goed bereikbaar (naast het Amstelstation) en het beschikt tevens over een parkeergarage.

OPEN DAGEN Wil je een beter beeld krijgen van studeren in deeltijd? Kom dan naar een van de open dagen. Kijk voor meer informatie en data op www.hva.nl/opendag/


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

OB-92-12

Gebouw Leeuwenburg Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Telefoon 020 - 595 24 15 www.hva.nl

Bedrijfskunde MER deeltijd aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  
Bedrijfskunde MER deeltijd aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Bedrijfskunde MER deeltijd studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Advertisement