Page 1

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), uz suglasnost Ministarstva financija od 29.11.2012. godine, KLASA: UP/I- 460-02/12-01/970, URBROJ: 513-07-21-07/12-2, Tifon d.o.o. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4//V, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Miriše na Mercedes A klase“ Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „Miriše na Mercedes A klase“ je društvo s ograničenom odgovornošću Tifon iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/V, MB 1417967, OIB 77607495225

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda na svim Tifon benzinskim servisima u RH. Članak 2. Nagradna igra održava se na svim Tifon benzinskim servisima u Republici Hrvatskoj u vremenskom periodu od 04.12.2012. do 28.02.2013. i ima samo jedno kolo. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na Tifon web stranicama www.tifon.hr. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske (u nastavku RH), ukoliko za vrijeme trajanja nagradne igre u razdoblju od 04.12.2012. godine do 28.02.2013. godine na bilo kojem Tifon benzinskom servisu na području RH ostvare sljedeće kriterije: Za ukupnu kupnju bilo koje vrste goriva ili robe široke potrošnje u vrijednosti minimalno 50,00 kn kupac stječe pravo na jedan nagradni bod (u nastavku bod). Na blagajni kupac dobiva bod otiskom žiga u karticu za bodove (u nastavku kupon) koju može preuzeti na Tifon benzinskom servisu. Ako je iznos na računu veći od spomenutog iznosa, po istom računu se može ostvariti pravo na više bodova, sukladno logici u prikazanoj Tablici 1.


Tablica 1: Razredi potrošnje u kunama za robu i/ili usluge kupljene na Tifon benzinskim servisima u RH

Razredi – potrošnje

bodovi

50,00 kn – 99,99 kn 100,00 kn - 149,99 kn 150,00 kn – 199,99 kn 200,00 kn – 249,99 kn

1 bod 2 boda 3 boda Itd…

Kada kupac prikupi na jednom kuponu 10 bodova ostvaruje pravo na kupnju artikala iz bogate ponude parfema od 30 ml, 50 ml, 75 ml i 100 ml (Boss, Calvin Klein, D&G, Givenchy, Guess, Joop, Versace…). Sa popunjenim kuponom kupac ima pravo kupiti jedan ili više artikala sa promotivne prodaje. Zamjena bodova za kupovinu artikala iz navedenog asortimana po promotivnim cijenama traje zaključno do 28.02.2013. (ili do isteka zaliha). Bodove je moguće sakupljati do 28.02.2013. (ili do isteka zaliha). Kupnjom jednog od artikla iz navedenog asortimana kupac stječe pravo na sudjelovanje u izvlačenju glavne nagrade (automobil Mercedes-Benz A). Tifonov djelatnik na blagajni izdaje kopiju računa kupljenog artikla iz navedenog asortimana koji je kupac dužan priložiti uz kupon (kao potvrdu da je kupio jedan od artikala iz navedenog asortimana) sa sakupljenim bodovima, u koji je prethodno upisao tražene podatke: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, telefon i e-mail adresu (ako ista postoji) te kupon zajedno sa kopijom računa ubacuje u kutiju za nagradnu igru najkasnije do 28.02.2013., na bilo kojem Tifon benzinskom servisu u RH. Članak 5. Svaki sudionik nagradne igre može ubaciti u kutiju za nagradnu igru neograničeni broj ispravno popunjenih kupona sa priloženom kopijom računa (kako je navedeno u čl.4 ovih Pravila). Svi neispravno popunjeni ili nepotpuni kuponi automatski se isključuju iz završnog izvlačenja. Članak 6. Svaki kupon i/ili bod za koje se utvrdi da su krivotvoreni, bilo da su ukradeni ili dobiveni na nezakonit način, biti će automatski proglašeni nevažećima. Kupon i/ili bod će biti odbijeni i proglašeni nevažećima ukoliko je bilo koji njihov dio nečitljiv, izmijenjen, krivotvoren ili nepravilan na bilo koji način, ili ukoliko ne zadovolje na provjerama. Kuponi koji budu proglašeni nevažećima ne mogu sudjelovati u izvlačenju za glavnu nagradu. Tifon d.o.o. nema obvezu slanja pisane obavijesti i obrazloženja glede nevaljanosti kupona i/ili bodova.


Članak 7. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Tifona sa svojom užom obitelji. U nagradnoj igri sakupljanja bodova mogu sudjelovati samo kupci u maloprodaji.

Članak 8. Fond nagrada se sastoji od: GLAVNE NAGRADE: 1x AUTOMOBIL Mercedes - Benz A Vrijednost nagrade zbirno iznosi 209.982,97 kn. Članak 9. Javno izvlačenje nagrade održat će se u sjedištu priređivača na adresi Alexandera von Humboldta 4/V, u utorak 12. ožujka 2013. s početkom u 14 sati. Glavna nagrada će biti izvučena između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih Pravila, biti će proglašen nevažećim te će se ponoviti izvlačenje, sve dok ne bude izvučen važeći kupon sukladno odredbama ovog Pravilnika. Ispravnost izvlačenja nadgledat će javni bilježnik i komisija u sastavu: 1. zaposlenik Tifona d.o.o. 2. zaposlenik Tifona d.o.o. 3. zaposlenik Tifona d.o.o. koje imenuje direktor društva Tifon d.o.o.. O tijeku izvlačenja vodi se Zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju uz prethodnu najavu. Članak 10. Ime dobitnika biti će objavljeno na web stranicama www.tifon.hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnik nagrade biti će pismeno i/ili telefonski obaviješten o dobivenoj nagradi te nagradu može preuzeti 60 dana od dana objavljivanja rezultata izvlačenja. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u ostavljenom roku, priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada potvrditi osobnom iskaznicom, odnosno ukoliko je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba mlađa od 18 godina, nagrada će biti uručena roditelju ili skrbniku maloljetnog dobitnika. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili usluge


Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja, tip) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji. Članak 11. Dobitnik nagrade sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da priređivač objavi njegovo ime i fotografiju, te da ih koristi u promocijske svrhe putem svih medija i bez naknade, ako je to potrebno. Članak 12. Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku uključujući porez i carinu za područje Republiku Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku. Članak 13. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 14. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.tifon.hr. Članak 15. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranicama Tifona. Članak 16. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.


Članak 17. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 04.12.2012.

JASMINA ZUBIĆ Predsjednik Uprave

DAMIR BLAŠKOVIĆ Direktor maloprodaje

Miriše na Mercedes A klase  

Miriše na Mercedes A klase

Miriše na Mercedes A klase  

Miriše na Mercedes A klase

Advertisement