Page 1

KLASA: UP/I-460-02/13-01/1031 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 11 prosinca 2013. godine.

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) i drugih primjenjivih propisa, trgovačko društvo ATLANTIC TRADE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Lončara 9 10 000 Zagreb, OIB 65106679992., utvrđuju dana 26. studenog 2013. godine sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Zeko nagrađuje“

Priređivač i svrha nagradne igre Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom « Zeko nagrađuje » (u daljnjem tekstu: „nagradna igra“) je trgovačko društvo ATLANTIC TRADE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Lončara 9, OIB 65106679992 (dalje u tekstu: Priređivač). Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe proizvoda Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda robne marke Duracell u bilo kojoj prodavaonici Merkur-a, Kik Elektronik-a ili E plus-a na području Republike Hrvatskoj. Vrijeme trajanja nagradne igre Članak 2. Nagradna igra održava se u prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske u razdoblju od 15.12.2013. godine do 31.01.2014.godine (uključujući oba datuma). Sudionici nagradne igre Članak 3. Sudionik nagradne igre (u nastavku „sudionik“) može biti punoljetna fizička osoba s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koja prihvaća i ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri utvrđene ovim pravilima. Radi sudjelovanja u nagradnoj igri sudionik pristaje na davanje svojih osobnih podataka. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača i Administratora, kao ni članovi njihovih užih obitelji.


Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Članak 4. Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda robne marke Duracell. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u razdoblju trajanja nagradne igre, od 15.12.2013. godine do 31.01.2014.godine u bilo kojoj prodavaonici Merkur-a, Kik Elektronika ili E plus-a na području Republike Hrvatskoj kupe bilo koji Duracell proizvod. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je na mjestu kupnje pravilno ispuniti letak i ubaciti u kutiju s oznakom za nagradnu igru. U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem računa s time da se jedan broj računa može poslati samo jednom. Izvlačenje Članak 5. Javna izvlačenja dobitnika održati će se: - za sudionike nagradne igre koji su kupnju Duracell proizvoda ostvarili u prodavaonicama Merkur-a na dan 07.02.2014. godine u 10 sati u prostorijama Merkur Trgovački Centar Sesvete u Zagrebu, Slavonska avenija 106, - za sudionike nagradne igre koji su kupnju Duracell proizvoda ostvarili u prodavaonicama Kik Elektronik-a na dana 07.02.2014. godine u 13 sati u prostorijama Technomarket Jankomir, Zagreb, Škorpikova 23, - za sudionike nagradne igre koji su kupnju Duracell proizvoda ostvarili u prodavaonicama E plus-a na dan 07.02.2014. godine u 15 sati u prostorijama Elipso Arena, Lanište bb, Zagreb, a obaviti će se na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) za izvlačenje koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnim izvlačenjima. U izvlačenju sudjeluju svi zaprimljeni upitnici u periodu trajanja nagradne igre – od 15.12.2013.g. u 00:00:00 do 31.01.2014.g. u 23:59:59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila igre. Brojevi računa pristigli nakon navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Svaki sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj poruka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. U izvlačenju sudjeluju i sudionici koji su već dobili nagrade (osoba koja je već izvučena kao dobitnik može dobiti nagradu ali sa različitim brojem računa).


Nagradni fond Članak 6. Fond nagrada sastoji se od: a. za sudionike nagradne igre koji su kupnju Duracell proizvoda ostvarili u prodavaonicama Merkur-a

● 1 x 5.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod MERKUR-a ● 1 x 3.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod MERKUR-a ● 1 x 2.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod MERKUR-a Vrijednost nagrade: 1x5.000,00 kn, 1x3.000,00 kn, 1x2.000,00 kn; total 10.000,00 kn (PDV uključen) b. za sudionike nagradne igre koji su kupnju Duracell proizvoda ostvarili u prodavaonicama Kik Elektronik-a

● 1 x 5.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod Kik Elektronika-a ● 1 x 3.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod Kik Elektronika-a ● 1 x 2.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod Kik Elektronika-a Vrijednost nagrade: 1x5.000,00 kn, 1x3.000,00 kn, 1x2.000,00 kn; total 10.000,00 kn (PDV uključen) c. - za sudionike nagradne igre koji su kupnju Duracell proizvoda ostvarili u prodavaonicama E plus-a

● 1 x 5.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod E plus-a ● 1 x 3.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod E plus-a ● 1 x 2.000,00 kn vaucher za kupovinu proizvoda kod E plus-a Vrijednost nagrade: 1x5.000,00 kn, 1x3.000,00 kn, 1x2.000,00 kn; total 10.000,00 kn (PDV uključen) Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.000,00 kuna (PDV uključen) Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz članka 3. ovih pravila. Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. U nagradnoj igri izvući će se ukupno 3 dobitnika.


Preuzimanje nagrada Članak 7. Dobitnike će o dobitku obavijestiti Priređivač pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja nagrade, a kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrada. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru sa Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objave. Za preuzimanje nagrade dobitnik je dužan predočiti osobnu iskaznicu te račun kupovine Duracell proizvoda koji je prijavljen putem dobitne upitnika za nagradnu igru. Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog Članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku, koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana a niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 3. ovog članka ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će s istima postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara. Priređivač ne snosi putne troškove povezane sa preuzimanjem nagrade, nego isključivo troškove slanja nagrada dobitnicima. Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid podataka iz stavka 2. ovog članka, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanju identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost sa ovjerenim potpisom kod bilježnika. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem faksa ili pošte) Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 (pettisuća) kuna, postupiti u skladu sa čl.11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača. Porezi Članak 8. Priređivač nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti 5% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda iz članka 6. ovih pravila u korist Hrvatskog crvenog križa. Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.


Objava nagradne igre Članak 9. Priređivač nagradne igre obvezan je objaviti ova pravila na web stranici www.hocuvise.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici www.hocuvise.hr u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre dostupna su na adresi Priređivača iz čl.1 ovih pravila. Obrada podataka Članak 10. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizatori mogu koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Osobni podaci sudionika pažljivo će se čuvati te će se koristiti samo za navedenu svrhu. Prekid nagradne igre Članak 11. Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile te u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web starnice na kojoj su objavljena ova Pravila. Opće odredbe Članak 12. Sudionici automatski prihvaćaju ova pravila samim ubacivanjem ispunjenog letka s osobnim podacima u kutiju radi sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljka poslanih poštom. Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim nagrada navedenih u ovim pravilima. Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


U Zagrebu, 26. studeni 2013. godine Atlantic Trade d.o.o. Priređivač

____________________ Davor Daraboš, direktor

Zeko nagrađuje  
Zeko nagrađuje  
Advertisement