Page 1

CYAN MAGENTA GUL SVART

Thomas Jansson

No 01 FEBRUARI 2009

Byggare i Örebro

Sparkade tränare Stanleys treats Örebroare i modebranschen

Marknad Örebro

10 års jubileum

9 199

2009


CYAN MAGENTA GUL SVART

Marknad Örebro

INNEHÅLL No 1 2009

HKM Publishing AB Box 385 703 47 Örebro

Telefon 019 - 10 84 90

4

Lokala nyheter Fax 019 - 10 84 30

6

Nationella nyheter Besöksadress Näbbtorgsgatan 2

9

Örebroidrotten Chefredaktör och ansvarig utgivare Stefan Hallenius

10 11

Kommun & näringsliv

019 - 10 84 90

12

stefan.hallenius hkm.se Medverkande

Nytt nätverk vid golf-SM

Peter Steen-Christensen

12 12

16

Vesna Kitanovic Camilla Johansson

NB Bygg - Thomas Johansson

Richard Ström Annonser

Mode som business - Lindgrens

Stefan Hallenius 019 - 10 84 90

18

Mode som business - Wear It

20

Mode som business - Butik 23

18

070 - 483 59 47 stefan.hallenius hkm.se Dennis Karlsson 019 - 10 83 62 070 - 637 20 85

20

22

Ny vd på Filippa K

24

Örebro Promotion

dk hkm.se Utgivare

26

18

HKM Publishing AB www.hkm.se Redaktionell och grafisk produktion

Stanleys treats

HKM Publishing AB

28

Tryck

Webtips

MittMediaPrint

30

Periodicitet

Böcker

Åtta nummer per år Tidningen är tryckt på Exo 76, 52 gr papper. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. HKM Publishing AB ger även ut tidningarna: Nollnitton, Nollnitton Sommarguide och Handelsstaden Örebro City. För gratis prenumeration eller adressändring kontakta material hkm.se eller fax 019 - 10 84 30.

22

LEDARE » Så mobiliserar du dina anhängare!

Glöm inte att ange namn och fullständig adress.

folk att ta över det demokratiska partiet och man kommer att slussa in de nya

Barack Obamas valseger bars fram av en

anhängarna så att de bildar en ny majori-

folkrörelse som inte skulle ha varit möjlig

tet inom det ganska elitistiska demokra-

utan internet. Han lyckades kombinera

tiska partiet. Obama och hans medarb-

den traditionella valkampanjen med dörrk-

etare kopmmer att använda nätet till en

nackning och telefonsamtal med att på

fortsatt dialog med ”The Movement”,

nätet organisera valarbetare och samla in

också för att undvika besvikelser när för-

pengar.

väntningar inte uppfylls. Dessutom ska

Obama-kampanjen har nu mailadresser

anhängarna inspireras till att tala om för

och mobilnummer till flera miljoner an-

de demokratiska politikerna i kongressen

hängare.

att de ska följa Obamas politik, inte sin egen.

Det har från början stått klart att Obamakampanjen ska leva vidare in i presidentskapet. Nu börjar det också klarna hur det ska ske. För det första kommer Obamas

2 Marknad

Spännande läsning! Stefan Hallenius


-Vi på “Villan” tackar alla som besökt oss och gjort Villa Strömpis till en fullkomlig dundersuccé! Nu höjer vi tempot rejält och öppnar 4 dagar i veckan! Onsdagar:

Hotel Ålder 20 år (18 år med studentleg)

Torsdagar: Rock & Blues Live Alltid Live-musik på torsdagar

Fredagar:

Tribute Club 30 ålder 30 år. Inträde 100 kr inkl. mingelbuffé

Lördagar:

Fabulous Ålder 25 år. Örebros självklara val!

Läs mer på www.villastrompis.se Ps: Glöm inte att signa upp dig som medlem på webben och få exklusiva inbjudningar! Välkomna önskar Fredrik x2 och Daniel!

www.villastrompis.se

VillaStrömpis, Strömparterren, 703 61 Örebro E-post: info@villastrompis.se Web: www.villastrompis.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

Att titta på aktiebolagens utveckling är det bästa sättet att se hur de olika regionstäderna ligger till, säger Jan Holgersson.

God service för företag Örebro kommun har bäst tillgänglighet. Kommunen agerar föredömligt för att få ut information till företagare, enligt en undersökning utförd av nätverket Väl mätt. Övriga kommuner som deltog i undersökningen var Eskilstuna, Gotland, Jönköping, Linköping, Norrköping och Västerås. Studien ingår i ett treårigt projekt och är den andra rapporten i ordningen från Väl mätt. Nätverket hade som uppgift att jämföra de olika kommunernas näringslivsservice och näringsutveckling ur ett medborgarperspektiv och företagarnas uppfattning om tillgänglighet. – Jämförelser med andra kommuner är bra och ger mycket. Det här visar att våra tillgänglighetsgarantier ger effekt. Vi är bäst i klassen, säger kommunens näringslivschef Lars Ekevärn. Undersökningens material baseras på uppgifter från ett externt företag som under en två veckors period ringde tio samtal till kommunernas växel och skickade samtidigt e-post. Resultatet visar stora skillnader mellan de deltagande regionerna. Örebro har bäst tillgänglighet.

Örebro entreprenörer i topp Företagen i Närke har bäst tillväxt av alla firmor i landet. Enligt en undersökning från Företagarna hamnar Örebro på första plats vid en jämförelse med sju andra kommuner. Studien sträcker sig över en femårsperiod och materialet består av statistik som visar tillväxten i aktiebolag. Faktorer som studerats närmare är lönsamhet, kreditvärdighet, omsättning och antal. Undersökningen omfattar inte delningar av aktiebolag. I stället har man räknat nystartade företag. Anledningarna till Örebros goda resultat är flera tror regionchefen för Företagarna Jan Holgersson. – Vi har ett bra företagsklimat, duktiga entreprenör och så är vi inte så storföretagsberoende. Småföretagen

växer fortare än stora företag. Att titta på aktiebolagens utveckling är det bästa sättet att se hur de olika regionstäderna ligger till, säger Jan Holgersson. Förutom nämnda faktorer påverkar också god infrastruktur, befolkningstäthet och tillväxt i handel och logistik. I undersökningen är det bara Borås som kan mäta sig med Närke. Regionerna har bestämts utifrån att tätorterna ska ligga max 3 mil från regionkontoret. Orterna ska också ha stort utbyte med varandra. Följande regioner ingick i undersökningen: Örebro, Norrköping/Linköping, Karlstad, Eskilstuna, Falun/Borlänge, Västerås, Borås och Jönköping.

Källa: www.orebro.se

Mer plats i EU Byggbranschen kraftigtt n ner Lågkonjunkturen har satt tydliga spår i företagsvärlden. Allra mest märks försämringarna inom byggsektorn. Finanskrisen tillsammans med den vanliga säsongsavmattningen medförde att 6500 byggarbetare i landet var arbetslösa under november månad. Det är 2000 personer fler än förra året vid samma tidpunkt. För Örebro län betyder det att många flyttar till Norge eller andra länder där jobben finns. De lediga arbetsplatserna i länet inom byggbranschen har mer än halverats från 41 i fjol till bara 15 stycken 2008. Både representanter för Byggnads och Arbetsförmedlingen är överens om att det just nu råder tvärstopp. Bitte Lyrén som är analytiker på Arbetsförmedlingen upplever att branschen går och väntar på att läget ska lossna. Källa: www.sr.se/orebro

4 Marknad

Regionförbundets styrelse tog nyligen ett beslut om en internationell strategi för Örebro län. Den innebär ökad närvaro på plats vid EU-möten. Strategin vill förbättra chanserna för Örebro att ingå i regionala utvecklingsprogram inom unionen. Det betyder tillgång till resurser som länet hittills inte tagit del av. Genom att fokusera på områden som företagsamhet, attraktivitet och tillgänglighet skall EU-länderna bli ännu mer medvetna om fördelarna med vårt län. Tanken är att turistnäringen med konferens- och mötesmöjligheter ska utvecklas. Men också framstegen inom miljöföretagsamhet ska framhållas. Med satsningarna vill man bygga bättre och mer hållbara affärsrelationer inom EU. – Förutom företagsamhet i form industridesign, bergshantering och den högteknologiska robotdalen vill vi också titta närmare på hur man skapar ett gott värdskap. Här ingår social välfärd och integration av människor i samhället och arbetslivet, det sist-

nämnda kan vi i Sverige bli bättre på. Tillgängligheten handlar om vägar och järnvägar. För att nå ut med gods via Hallsberg till Hamburg i Tyskland behövs en utbyggnad av sträckan Hallsberg- Motala. Den är i dag mer eller mindre död, så när det gäller transporterna finns det mycket att göra, säger Gordon Hahn, internationell strateg på Regionförbundet Örebro. Den internationella satsningen innebär fler förändringar utöver de på hemmaplan. Regionförbundets representanter är övertygade om att vi kan lära mer av europeiska regioner än vad som sker i dag. Både när det gäller att driva projekt och utveckla näringslivskluster. De kan exempelvis finansieras av EU:s företagarprogram. Enligt Regionförbundet bidrar satsHahn, internationell ningen på utvecklade sam- Gordon strateg på Regionförbundet arbeten till stora vinster. Örebro.


9lONRPPHQWLOOGLWWQ\DNRQWRU

7ROYYnQLQJDUPHGNRQWRUNRQIHUHQVRFK UHOD[P|MOLJKHWHULHQXQLNPLOM|,GH|YHUVWD YnQLQJDUQD¿QQVHQWRSSPRGHUQNRQIHUHQV DQOlJJQLQJPHGHQIDQWDVWLVNXWVLNW|YHU gUHEUR+MlOPDUHQRFK.LOVEHUJHQ±SHUIHNW I|UNUHDWLYDP|WHQ+lUHUEMXGVRFNVnVN|QD UHOD[RFKVSDP|MOLJKHWHUPHGÀRDWLQJ PDVVDJHRFKEDVWXVDPWVHUYHULQJDYVnYlO OlWWDUHUlWWHUVRPH[NOXVLYDPLGGDJDU 3n|YULJDYnQLQJDUSnJnUHQIHEULODNWLYLWHWKlU EHGULYHUHQVNLOGDNRQVXOWHURFKI|UHWDJYHUNVDPKHW LHQHIIHNWLYRFKDQQRUOXQGDPLOM|3UHFLVVRPLGHW KHOWQ\E\JJGDNRQWRUVKRWHOOHWLQWLOO(QKHOWQ\ E\JJQDGSnNYPVRPPHGVLQXOWUDPRGHUQD JOlQVDQGHJODVIDVDGEOLUHQVSlQQDQGHNRQWUDVWWLOO GHWJDPODYDWWHQWRUQHW 6YHQVND0lWFHQWHU$%VNDSDU6|GUD9DWWHQWRUQHW

2PRFKQ\E\JJQDWLRQHQDY6|GUD9DWWHQWRUQHW NRPPHUDWWSnE|UMDVXQGHURFKLQÀ\WWQLQJ EHUlNQDVNXQQDVNHXQGHU9LHUEMXGHU LQWUHVVHUDGHK\UHVJlVWHUVWRUD\WRUPHGP|MOLJKHW DWWVMlOYDSnYHUNDXWIRUPQLQJHQDYGHHJQDORNDOHUQD (WWI|UHWDJNDQH[HPSHOYLVK\UDHQHOOHUÀHUD YnQLQJDUVRPDQSDVVDVHIWHUYHUNVDPKHWHQVEHKRY .RQVXOWHUNDQK\UDHWWP|EOHUDWNRQWRUVUXPLHQ IXQNWLRQHOORFKUHSUHVHQWDWLYPLOM|6DPWOLJDHUEMXGV WLOOJnQJWLOOVQDEE,QWHUQHWXSSNRSSOLQJJHPHQVDPPD QlWYHUNVVNULYDUHRFKNRSLDWRUHU 'XKDUGHVVXWRPWLOOJnQJWLOOHQJHPHQVDPUHFHSWLRQ VRPWDUHPRWGLQDNXQGHURFKVYDUDULWHOHIRQPHG GLWWI|UHWDJVQDPQ+lUNRPPHUGHWlYHQDWW¿QQDV JHPHQVDPPDXWU\PPHQGlUGXNDQXWYLGJDGLWW QlWYHUNJHQRPLQIRUPHOODNRQWDNWHU 7LOO6|GUD9DWWHQWRUQHWWDUGX GLJHQNHOWEnGHPHGELORFK NROOHNWLYWUD¿N(QXQLNPLOM| PHGHWWSHUIHNWOlJH $E\n UQ

HWWQ\WWXQLNWNRQIHUHQVFHQWHURFKI|UHWDJVKRWHOO 1XV|NHUYLGLJVRPYLOOKDHQDUEHWVPLOM|XW|YHU GHWYDQOLJD±DQPlOGLWWLQWUHVVHUHGDQQXRFKYDU PHGRFKXWIRUPDGLQDQ\DORNDOHU

'XEHVWlPPHUVWRUOHNRFKXWIRUPQLQJ

$QPlOGLWWLQWUHVVHUHGDQLGDJSnZZZVRGUDYDWWHQWRUQHWVH


CYAN MAGENTA GUL SVART

Dåliga krediter stoppas undan ”Bad banks” kallades ett tillvägagångssätt under 90-talet som underlättade för banker att överleva tuffa tider. Genom att upprätta bolag för osäkra lån, dåliga krediter och liknande lyckades man bromsa den värsta motgången. Nu är strategin åter aktuell när Carnegie och Swedbank informerar om att de vill satsa på ”bad banks” framöver. Carnegie är först ut och har redan bildat ett bolag för dåliga miljardlån. Bolaget blir en del av koncernen, men med egen vd. Brist på kompetent folk som kan ta hand om svåra situationer anses vara den främsta anledningen till att företaget nu separerar lånen från sin övriga verksamhet. De ska inte kunna påverka den resterande handeln. Förutom Carnegie kommer också Swedbank snart att upprätta ett bolag för osäkra krediter i Baltikum. Swedbanks satsningar i området har inte gått som förväntat. Bolaget är därför ett av flera sätt för banken att komma till rätta med den bekymmersamma situationen. källa:www.e24.se

Foto Richard Ström

Pensionen i fara Rapporter tyder på att AMF Pension tvingas ta tillbaka en del av spararnas ränta. Något som aldrig har skett. Men när det blir tuffare tider måste också pensionsbolagen hitta nya vägar. AMF kommer med största sannolikhet att behöva återta en del av den så kallade återbäringsräntan. Pensionsbolagen liksom övriga näringar drabbas just nu hårt av det ostadiga läget på börsen. AMF pension har aldrig tidigare använt sig av så drastiska åtgärder, men allt tyder på att utvecklingen går i den riktningen. Det innebär att ett stort antal personer med vanligt pensionssparande i AMF drabbas. Cirka en miljon människor blir i så fall berörda på något sätt. – Vi har påverkats som alla andra av den finansiella krisen. Med den policy vi har får spararna tidigare vara med vid en uppgång, men vi är också snabbare vid att bromsa vid en nedgång, säger Ingrid Bonde, vd för AMF Pension. Viktigt att understryka är att återtaget av återbäringsräntan inte påverkar den garanterade räntan. Men för dem som redan är pensionerade betyder beslutet att pensionen blir lägre. Återtaget bestäms

av skillnaden mellan bolagets tillgångar och åtaganden, den så kallade konsolideringen. När den är lägre än 100 ligger bolaget på minus. AMF Pension låg i höstas tillsammans med flera andra bolag under gränsen. – Traditionellt har AMF haft en hög andel av spararnas pengar investerade i aktier. Man var klok nog att redan hösten 2007 börja minska den andelen. Av det skälet är utvecklingen 2008 ändå bra i relation till marknadsutvecklingen, Men risken att vi måste göra ett återtag är extremt stort, avslutar Ingrid Bonde. källa: www.dn.se/ekonomi

Ingrid Bonde, vd för AMF Pension

Bingoplanerna gick i sank Carina Lundberg- Markow

Fler kvinnor behövs I en undersökning där 163 valberedningar hos börsbolag granskats framkommer det att över hälften av företagen saknar en kvinna och bara fyra av bolagen har lika många män som kvinnor. I ett enda företag, Mekonomen, finns det fler kvinnor än män. Undersökningen utfördes på riksdagsledamoten Anna König-Jerlemyrs begäran. Hennes teori är att chefer ofta rekryterar de som man känner från jaktsällskapet eller universitetet. I stället borde man ta in folk som kommer utifrån. Carina Lundberg- Markow är chef på Folksam för en sektor som behandlar ansvarsfullt ägande. Hon förvånas inte över resultaten. – De styrelser jag har haft kontakt med skruvar på sig och säger att man frågat en kvinna, men hon sa nej. Då kanske man ska fråga sig varför de säger nej. I ett krisläge är det extra viktigt att se över styrelsens kompetens och då kanske man ska överväga extern rekryteringshjälp, säger Carina Lundberg- Markow. källa: www.e24.se

6 Marknad

Tanken var god. Att modernisera bingospelandet. Men halvvägs i processen felbedömde Svenska spel folkets sug efter nya grepp. Avvecklingen av den ofärdiga satsningen blir därför nu en dyr historia. Planerna som skulle ha vitaliserat och ökat intresset för bingospelandet i Sverige förverkligades aldrig. En dyr affär för Svenska spel. Slutnotan när alla omkostnader räknas in väntas landa på cirka 300 miljoner kronor. Trots två regeringars beslut att inte ge tillstånd till det nya konceptet lyckades de inblandade hitta kryphål i lagen genom att sluta lokala avtal med bingohallar runt om i landet. Men satsningen mynnade ut i ett fiasko. – Vi trodde att kundtillströmningen skulle öka eftersom vi hade ett nytt koncept. Men det har inte blivit så, säger Anders Hägg.

Trots mångmiljonförlusten är historien inte över än. Nu återstår en avvecklingsperiod på sex månader som antagligen innebär en utgift på cirka 10 miljoner kronor. Anders Hägg avgår som vd för Svenska spel den 1:a februari och ersätts av Meta Persdotter. Källa: www.dn.se/ekonomi

Tanken var att de designade lokalerna tillsammans med den nya datortekniken skulle radera ut uppfattningarna om att bingohallar är sjaskiga ställen där mestadels pensionärer vistas. Men den nya organisationen tog samtidigt bort en del av charmen med spelet. Det menar Lars Elwin, som är ordförande i Sveriges bingoarrangörers centralorganisation. – Så fort någon får bingo stoppas spelet automatiskt. Man ropar inte bingo själv, det är en jäkla upplevelseskillnad, säger han.

Anders Hägg avgående vd, Svenska spel


VI HYR UT FORDONEN DU BEHÖVER!

Grattis Örebro! Vi f irar 10 år varje dag hela 2009!

PERSONBILAR • MINIBUSSAR • SKÅPBILAR SUVAR • LÄTTA LASTBILAR • LÅNGTIDSHYRA MILJÖBILAR • SLÄPVAGNAR Samarbete med de flesta försäkringsbolag

019-27 08 78 Kilsgatan 3, 703 54 Örebro

www.hyrbileniorebro.se

Fråga efter dagens firarerbjudande i restaurangen - eller kolla på www.stadstradgarden.nu.

¶†~r†¥¢~_¢¥f¢L¢www.stadstradgarden.nu

Unik konferensmiljö! Helt nyrustade lokaler. Senaste tekniken i en extremt användarvänlig miljö Du sköter allt från en och samma plats med knapptryckningar på en konsol. Kombinera med Restaurang Gustavsvik och/eller med Relaxen!

www.gustavsvik.se • 019 – 19 69 40


Totalleverantör av växter och växtinredning till kontor och offentliga miljöer

Ambius • 019-500 76 00 info-orebro-se@ambius.com www.ambius.se

Boende med unika värden i Sörbyängen VILLA LEVA PÅ KAPRISVÄGEN: Fina villor på fem rum och kök om 128 kvm med härlig takterass och uteplats i söderläge. Bara ett fåtal hus kvar. Boka tid för privat husvisning nu! BRF OASEN PÅ PÅLSBODAGATAN: Våningar mellan 2-5 rum och kök i syd/sydvästläge med stora balkonger och egen pool på innergården. Egen avläsning av el, värme och vatten minskar dina boendekostnader. Hälften redan sålda, välj ditt favoritläge nu! För mer information och visning kontakta Therese Åbonde på 021–470 33 12 eller besök vår hemsida www.karnhem.se

Skapa livsrum!


CYAN MAGENTA GUL SVART

Örebrotränare sparkas i parti och minut ÖSK Bandys nya tränarpar Peter Willén, tidigare assisterande tränare och talanglagets tränare Mikael Björk ska nu slutföra säsongen på ett lyckosamt sätt. Veteraner från Örebro Ishockeyklubb - Lars ”Mozart” Andersson, målkung, och Peter Andersson, backklippa ska nu lyfta spelet i Örebro Hockey.

Örebro Hockeys huvudtränare Hasse Hansson i den sk Allettan fick sparken utan att klubben egentligen gjort särskilt dåliga resultat. Två dagar senare rapporterades att den assisterande tränaren Peter Holmberg också lämnar laget.

Örebro SK Bandy Tidigt i höstas ersattes ÖSK Bandys trotjänare i fler än 20 säsonger, sportchefen Gudmund Knutson, av Håkan Hultberg. Att det är oro i leden hos det nyblivna elitserielaget ÖSK Bandy är uppenbart. Detta trots att det “regnat manna från himlen” i form av dels ett kommunalt stöd på 600 000 kronor för Behrns namnrättighet till fd Vinterstadion, dels en privat donation från den gamle veteranen från ÖSK-bandyns storhetstid Bengt Carlsson. 700 000 kronor på ett bräde måste anses som synnerligen betydelsefullt för en förening som ÖSK Bandy framförallt som den summan som intäkt knappast har kunnat vara budgeterad. Nu får den bandyintresserade i Örebro hoppas att ÖSK Bandys styrelse tar sig samman och visar vad den går för. Rent ekonomiskt har föreningen aldrig haft det så väl förspänt på åtminstone 15 år.

”Mozart” Andersson, målkung, och Peter Andersson, backklippa. Örebro Hockey rustar alltså inför andra halvlek av serien med nya tränare. Ordförande Mikael Fahlander säger i en intervju.

– Vi tackar Ljusberg och Nilsson för deras insatser för Örebro SK Bandy. Vi hoppas och tror att Willén och Björk, tillsammans med spelartruppen, kan slutföra säsongen på ett lyckosamt sätt. Inför de avslutande omgångarna har klubben allt i sina egna händer, menar ÖSK Bandys ordförande Hans Eklind.

– Resultatmässigt är vi inte missnöjda med Hasse Hansson men vi har inte fått någon ordning på spelet. Det är därför vi gör den här förändringen. Hasse är en kanonkille och vi vill ha en bra relation med honom även i fortsättningen.

– Når man upp till den potential som finns i truppen har vi all anledning att hysa tillförsikt inför en rafflande avslutning av elitserien, uttryckte Eklind strax efter det att Ljusberg och Nilsson lämnat Örebro SK Bandy.

Örebro Hockey - Vipers Tränarna Hasse Hansson och Peter Holmberg ersätts av gamla veteraner från Örebro Ishockeyklubb - Lars

Man kan väl gissa att det nya tränarparet har arbetsfördelningen klar i båset. Mozart tar hand om anfallarna och Peter Andersson om backarna. Mozart är en av Örebros främsta målskyttar genom tiderna och Peter Andersson är tveklöst den bäste backen. På frågan hur det känns att vara tillbaka i Örebro svarar Peter Andersson. – Det känns bra! Jag ser fram emot det. Örebro Hockey är en förening

Mikael Björk

som vill mycket och det är alltid stimulerande. Sen är det bara ett lag som går upp, så det är inte lätt. Nu spekuleras det i om Peter Andersson kommer att bli aktuell som spelare i Örebro Hockey. Det kan dock ta en viss tid, dels eftersom Peter av Malmö anses vara deras spelare, dels behöver träning.

Förhoppningar För idrottsälskare i allmänhet i Örebro är det naturligtvis rimligt att ha stora förhoppningar om både fortsatt spel i Elitserien för ÖSK Bandy och snabbt avancemang för Örebro Hockey i seriesystemet. Ishockeyn i Örebro behöver minst allsvenskan – till att börja med. Men precis så som bandyn för sin fortsatta utveckling behöver en bandyhall, är det nödvändigt för ishockeyn med en högklassig arena – med fräschör, nytänkande och därmed stor dragningskraft – stor trivsel för såväl publik som spelare, ledare och massmedierepresentanter.

Foto Lennart Eriksson

ÖSK Bandys tränarpar i elitserien, Stefan Nilsson och Kjell Ljusberg, sparkades trots att den långa sviten på 13 förlorade matcher i rad var bruten en vecka tidigare efter en överraskande vinst över Broberg i Söderhamn.

De båda sparkade bandytränarna ersätts under den resterande delen av säsongen med den tidigare assisterande tränaren Peter Willén tillsammans med Talanglagets tränare Mikael Björk.

Foto Lennart Eriksson

Under loppet av endast en vecka, från tisdag 20 januari till måndag 26 januari 2009, blev de två stora issporterna i Örebro av med sina ordinarie tränare.

Peter Willén

Lars ”Mozart” Andersson

Nummer 1 2009 9


CYAN MAGENTA GUL SVART

Årets byggdag vid Elite Stora Hotellet Örebro

Allvar och middag Det är en fest som heter duga – med både stort och lite mindre allvar och med en fantastisk middag. Byggföreningen i Örebro och Byggindustrier är gemensamma värdar. Oftast är det mycket välkända personer som uppträder på scenen för att hålla föredrag om allvarsamma saker inom byggbranschen tillsammans med någon känd person som under en kort stund uppträder för att göra mötet mindre allvarsamt. Ofta är just den senaste programpunkten mycket betydelsefull för att skänka en god stämning i lokalen och bland gästerna. Och god stämning är det sannerligen. Årets huvudtalare var den från massmedia välkände professorn vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Stellan Lundström, som talade över ämnet ”Bygg- och fastighetsmarknaden” - ett outtömligt ämne i dessa dagar där talet om varsel, lågkonjunktur och finanskris dominerar nyhetssändningar i radio och TV.

Ordföranden inleder Det var dock ordföranden i Örebro Byggförening, Thomas Jansson, som hälsade landshövding, föredragshållare och gäster välkomna till Elite Stora Hotellets festsal som var mycket välbesatt. Thomas Jansson pekade på det gångna året och konstaterade att så mycket som det byggdes i vårt län då hade det inte gjorts på länge. – Men nu är vi redan inne i en lågkonjunktur. Den brukar alltid komma fortare än man tror och bli värre än man tror. Så även denna gång, sa Thomas Jansson. – Våra prognoser för 2009 har sett ganska bra ut för att sedan försämras kraftigt under hösten. Tittar man på vilka projekt som låg till grund för den bedömningen så kan man konstatera att flera av dessa ännu inte kommit igång, fortsatte Thomas. 10 Marknad

Inte sedan 1990-talet – En sådan här situation har vi inte haft sedan i början av 1990-talet. Bostadsbyggandet har stannat upp och det är särskilt allvarligt därför att dessa projekt är mycket arbetskraftintensiva. De privata investeringarna har minskat radikalt – det ser man inte minst på industrin. – Dock kan man se att offentlig byggnation samt väg- och anläggningsarbeten håller i sig hyfsat väl, menade Jansson och fortsatte. – Nu lever vi i byggbranschen på jobb som beslutades för ganska länge sedan. Kommer inte fler projekt igång så kommer vi att tvingas vidta betydligt kraftfullare åtgärder i höst och nästa vinter. – Dessa stora svängningar är inte bra för oss - vi vill ju agera långsiktigt för att ha möjlighet att utveckla vår bransch. – Vi har glädjande nog fler utbildningar än på länge när det gäller byggingenjörer, byggnadsarbetare och byggarbetsledare. Men vi kan inte anställa dem utan i stället säga upp många yngre, menade Jansson. – Samtidigt har vi stora pensionsavgångar som ger ett stort kompetenstapp, varför det inte bara är att köra igång igen när lågkonjunkturen är över.

ÖBO och staten har stort ansvar Thomas Jansson menade vidare att det gäller att få igång investeringar som långsiktigt är bra för regionen - nu när kostnaderna går ner och för att inte öka arbetslösheten. Det kräver i sin tur att få fram pengar till rimliga villkor menade han. – Befolkningsutvecklingen ger besked om att ca 1 000 personer i länet ska ut på bostadsmarknaden i år. Vi hoppas att de samhällsnyttiga bostadsföretagen ser över sina investeringsplaner. ÖBO i Örebro med sin dominerande ställning har ett stort ansvar, menade Thomas Jansson. – Skolor och framför allt bostäder behöver renoveras. Jag tror att ett statligt RoT-avdrag för hyresrätter skulle ge effekter! Så avslutade ordförande i Örebro Byggförening Thomas Jansson sitt anförande under årets Byggdag på Elite Stora Hotellet.

Foto richardstrom.com

Under Hindersmässoveckan är naturligtvis den stora banketten för Bergshanteringens vänner på lördagskvällen den nationella höjdpunkten. Men för de lokala aktörerna inom byggbranschen är det den sk Byggdagen under veckans första dag måndag eftermiddag och kväll som gäller.


CYAN MAGENTA GUL SVART

Nytt nätverk ser dagens ljus vid Golf-SM

Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Det händer saker ute vid Lanna Golfbana. Saker som ska locka golfande besökare från när och fjärran, men även attrahera den som aldrig spelat annat än minigolf. Nätverket är ett samarbete mellan Örebro Golfklubb, nya Lanna Lodge, Hedén & Jungander och Lekebergs Sparbank. Ett erbjudande kom till Örebro Golfklubb om att arrangera SM-match sommaren 2009, evenemanget äger rum andra sommaren i rad. Nytt för denna säsong är det nyrenoverade och utbyggda Lanna Lodge. Man tar också tillfället i akt att introducera ett helt nytt nätverk för företagare. I arbetet med att skapa Lanna Lodge, i kombination med en nyrenoverad golfbana och ett förestående Match SM, så föddes idén om ett utvidgat samarbete och att göra det hela till ett stort och fortlöpande event. Samarbetspartners är Hedén & Jungander AB samt huvudsponsorn Lekebergs Sparbank. – Eftersom Krister Bengtsson från Lekebergs Sparbank inte kunde komma, så vill jag säga att utan dem hade inget av detta vi planerar varit möjligt, konstaterar Sven-Erik Jungander och fortsätter: – Vi kommer att starta ett nätverk för företagare som tar sitt avstamp i Match-SM, men som lever vidare efter det, säger han. – Faktum är att nätverkandet redan

har börjat, säger kollegan Therése Hedén.

Nya nätverket BusinesSMatch Företagen som kommer att ingå i närverket är från både Örebro, Karlskoga och Lekeberg. I nätverket ska varken kommungränser, branscher eller storleken på företaget få stå i vägen för ett deltagande. Det som kommer att erbjudas deltagande företag i samband med MatchSM är en bland annat möjlighet att spela ”Pro-Am”, där tre glada golfamatörer får spela mot en proffsspelare. – Vi hoppas kunna skapa en stark mötesplats, med mellan 70 och 100 företagare i nätverket som fortsätter genom året, säger Therése Hedén och fortsätter: Det kommer inte bara att innefatta traditionella frukostmöten, vår tanke är att man ska kunna åka iväg till olika företag och prova på deras verksamhet, delta i ett husbygge till exempel, säger Therése, som konstaterar att man i regionen inte varit så bra på att samverka med sina konkurrenter, nu hoppas hon på en ändring på detta.

nätverkets resurser och golfklubben i motsvarande utsträckning. Vi vänder oss naturligtvis också till företag där golfkulturen inte är så utpräglad, man ska inte känna sig utestängd för att man inte spelar golf, konstaterar Therése Hedén. I samband med satsningen på golfbanan bestämdes att det gamla klubbhuset skulle säljas, och det är bland annat genom det beslutet man nu fått något helt extra att erbjuda medlemmar i det växande närverket, golfentusiaster och praktiskt taget alla andra som vill besöka golfbanan i Lanna.

Vacker lodge för alla Jenny och hennes man Henrik Johansson har låtit det gamla klubbhuset genomgå en total förvandling. Det fanns en huslänga när vi tog över,

och nu har vi byggt en ytterligare länga för att skapa ett golfhotell som kommer att erbjuda sina gäster bland annat en relaxavdelning, berättar Jenny Johansson. Golfhotellets restaurang kommer att drivas av ägarna till restaurangen Ågatan 3, under namnet Ågatan Fore. – Vi vill även locka gäster som inte spelar golf, och till skillnad från hur det traditionellt ser ut hos golfklubbar så är barn välkomna hos oss, berättar Jenny. Det nya hotellet kommer totalt att ha drygt 70 bäddar, där ingår åtta stycken rum med högsta standard, en svit, dubbelrum och nio stugor. Golfveckan börjar den 17:e augusti och avslutas den 22:a samma månad med en fest dit man inbjuder grannarna i Lanna.

Långsiktighet Nätverket BusinesSMatch är tänkt att leva vidare långt efter Match-SM, och samarbetet med golfklubben lika så. Varje företag som vill ingå kommer att få betala en investeringssumma av varierande storlek och få tillgång till Nummer 1 2009 11


NA Bygg AB med Thomas Jansson - länets uppstickare!

NA Bygg AB med bas i Hallsberg - är det lokala byggföretaget med kompetens att kunna genomföra alla förekommande typer av projekt. Företaget passerade 2007 en årsomsättning på 100 miljoner kronor och är på god väg att ta in på avståndet till de fyra stora i Örebro län – NCC, Peab/NBA, Skanska och Asplunds. Thomas Jansson är VD för NA Bygg AB sedan 2006. Han var tidigare chef för Skanska i Örebro län. Tidningen Marknad träffar Thomas för att tala om hans företag och om honom själv. NA Byggs hemmamarknad är Örebro och den södra delen av länet. Naturligtvis är även andra projekt och prioriterade kunder intressanta. NA Bygg arbetar med professionella kunder och är en komplett partner som är organiserad för att ta hand om hela byggprocessen från idé till färdigställande. Man genomför även andra entreprenadformer enligt kundens önskemål. – Idag är vi ca 40 anställda som genomför nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, industrier och lokaler. Vår långa historia har gett oss stor erfarenhet och vi arbetar alltid enligt vårt integrerade kvalitetssystem, börjar Thomas. Det rum vi sitter i är luftigt och prydligt möblerat. Det har varit en vacker februaridag med solsken och vitt på marken. Skymningen faller. Skolorna har snart sportlov. Termometern visar några enstaka minusgrader och genom fönstren såg man för en stund sedan några sällsynta snöflingor falla mot marken som redan är täckt av snö precis så som vintersportlov alltid sägs vara förr om åren. 12 Marknad

Thomas sitter mitt emot Marknads utsände. Han är anspråkslöst klädd – modernt kavaj- och slipslös med en vit skjorta med blå ränder formade i rutmönster. Thomas talar relativt ödmjukt men bestämt och är emellanåt försiktig, antagligen för att inte bli missförstådd. Han uppträder relativt anspråkslöst men ytterst klart - det är nämligen en kompetent byggkille vi talar med. Thomas Jansson utsågs till chef för Skanskas verksamhet i Örebro 1998 och bytte jobb 2006, då han utsågs till vd för det nyombildade NA Bygg AB – Jag är född och uppvuxen utanför Fjugesta, numer Lekebergs kommun. Jag avslutade en byggteknisk gymnasieutbildning i Örebro 1980. Eftersom det var lågkonjunktur i byggbranschen då började jag på Kumlafängelset som arbetsledare och verkmästare, berättar Thomas och fortsätter. – 1984 började jag studera vid Chalmers i Göteborg på linjen Väg- och Vattenbyggnad. Efter examen som civilingenjör 1988 fick jag anställning vid Skanska i Örebro. – Jag startade som arbetsledare för att sedan fortsätta som platschef eftersom det är på byggena man lär sig verksamheten. Mitt första stora projekt som platschef var vid byggandet av Teknikhuset i Universitetsområdet, berättar han entusiastiskt. – Det var en spännande tid där man på avstånd kunde betrakta välkända bygglegendarer som chefer vid Örebros tre stora byggföretag – Masse Nordstrand vid ABV/NCC, Bertil Creutz vid BPA

och Göran Westerstad vid Skanska, säger Thomas och ler. – Efter några år som arbetschef erbjöds jag 1998 att ta över ansvaret för Skanskas verksamhet i Örebro. Jag stannade sedan åtta år på den posten och det är i dessa sammanhang ganska länge. Skulle jag avancera inom Skanska var det nödvändigt att flytta. Det var inte riktigt läge för det då med två barn i skolan - vi ville stanna kvar i Örebrotrakten. – När jag slutade bestod organisationen av ca 90 medarbetare som omsatte 370 miljoner kronor och där en stor del av projekten var egenutvecklade eller bedrevs i nära samverkan med kunderna. – Jag tackar Skanska för 18 lärorika och utvecklande år med olika arbetsuppgifter, menar Thomas. Thomas var således kvar vid Skanska ända fram till 2006, då han gick in som VD och delägare i det nybildade NA Bygg AB som till hälften ägs av NA Fastigheter och den andra hälften av Thomas tillsammans med tre projektledare. – NA Bygg har en lång erfarenhet av att bedriva byggverksamhet. Efter ombildning av företaget 2006 har vi tillförts strategiska resurser i avsikt att utveckla och expandera vår verksamhet. – Med kompetens för hela byggprocessen är vi en komplett partner från idé till färdigställande. Vi vill att NA Bygg är det lokala alternativet man först söker för långsiktiga och lönsamma lösningar, säger Thomas med efter-

tryck och fortsätter. – Med kvalificerad projektledning och stödfunktioner strävar vi efter att hjälpa kunderna redan i tidiga skeden med tekniska och ekonomiska lösningar. Inom projekteringsledning och produktionsstyrning som alltid styrs mot ekonomin strävar NA Bygg efter att tillhöra de bästa. – Vi jobbar även gärna med produktion efter färdiga handlingar för att tillgodose kundernas önskemål samt ha en mix av projekt som passar våra resurser. – För att serva våra kunder med mindre jobb på ett rationellt sätt har vi två man med fullt utrustade servicebilar, tillägger Thomas Jansson och menar att det är ytterst viktigt för den fortsatta försäljningen med denna ”byggservice”. – Vi har uttryckt vår affärsidé så att vi ska ”vara det lokala företaget som genomför byggprojekt i samverkan med professionella kunder som delar våra värderingar”. NA Bygg AB tydliggör i flera sammanhang att man vill undvika ”dåliga” projekt. Vi undrar hur sådana är beskaffade? – Det är sådana projekt som t ex kan vara svåra att kalkylera eller att de är av sådan art att det kan ses som en möjlighet att entreprenör och beställare kommer att hamna i en situation där man söker att ”köra ihjäl” varandra. Ytterligare ett exempel på ett dåligt projekt är att man inte har haft möjlighet att vara med och påverka från början, menar Thomas.

Forts. 14 »


CATERING? Gör din förfrågan på www.svalan.nu Tel 019-24 00 66 Fax 019-24 66 04 www.svalan.nu Brunnsparken, Adolfsberg, Örebro

Lunch: 11-14 Öppet: mån-tors 17-23, fre 16-23, lör 15-23, sön stängt

Sofiagatan Sofiag gatan 8 www.hallengrens.se www .hallengrens.se

LUN LUNCH NCH CATERING CATE TERING UTKÖRNING UTKÖRNING FFrån rån hus husmanskost manskost gourrmetmat till gourmetmat

Foto richardstrom.com

Närproducerade När produc d erade råvaror råv varor

Med sma smak, ak, känsla & service ser vice för f alla a tillfällen f Nummer 1 2009 13


Foto richardstrom.com

»

Pågående projekt – Bland NA Byggs pågående byggprojekt kan jag nämna bland andra nybyggnation av bostäder på Sörbyängen i Örebro åt ÖBO, ca 20 mkr, åt Örebro kommun med Skråmsta Vattenverk, närmare 30 mkr, renovering och ombyggnad av Alléskolan i Hallsberg, ca 40 mkr och om- och tillbyggnad av Svenska Kyrkans kursgård Solliden i Närkes Kil, drygt 20 mkr, berättar Thomas och fortsätter vidare. – I Hallsberg bygger vi också lagerhall och kontor åt HauCon Fastigheter AB för ca 20 mkr och i Kumla renoverar vi och bygger om Stadshotellet åt kommunen för ca sex mkr - det gäller inte bara de 37 rummen utan även restaurang och pub. Vi frågar om det vid sidan om vd-jobbet finns utrymme för fritidsaktiviteter? – Fritiden handlade tidigare mest om skytte där det idag är mer administration än satsning på den egna karriären. På senare år har golf och jakt tillkommit - här ”täcker man in” väldigt många av de man senare gör affärer med, menar Thomas. Familjen består av hustru och tre söner som går i grundskolan. Thomas Jansson utsågs härom året till ordförande i Örebro Byggförening. Det är en mäktig position som skvallrar om både kompetens och kvalitet för en person vid 48-års ålder! 14 Marknad

Kortfakta och historia om NA Bygg AB 1920-talet. Ture Nilsson startade redan på 20-talet det företag som senare skulle bli NA Bygg. När Bertil Andersson 1937 kom in i företaget som kompanjon med Ture Nilsson bestämde de sig för företagsnamnet Byggnadsfirma Nilsson & Andersson. Företaget sökte sig så småningom vidare till andra orter efter att ha startat och verkat i Örebro; man kom att alltmer att koncentrera sin verksamhet till Hallsberg.

Bygga-äga-förvalta fastigheter byggdes från slutet av 1970talet upp tillsammans med NA Fastigheter.

1940-talet. I Hallsberg skedde 1944 det första stora bygget och under de år som följde flyttade företaget alltmer sin verksamhet till Hallsberg. De var nu som de kommunala bostadsstiftelserna bildades och därmed fick bostadsbyggandet en skjuts framåt.

1990-talet. Detta årtionde innebar stora omställningar för hela byggbranschen, vilka NA Bygg klarade mycket bra. Det geografiska arbetsområdet ökade i takt med att utbudet på lokala objekt minskade.

1950-60-talet. På 50-talet blev Roland Nilsson delägare och det blev en period då företaget expanderade kraftigt. Behovet av bostäder, skolor och kommunal service ökade. Likaså bidrog miljonprogrammet och industrin till att företaget växte. Hallsberg blev nu definitivt basen för Nilsson & Anderssons verksamhet och företaget är det klart dominerande byggföretaget på orten. Hallsbergs genom tiderna största bostadsprojekt - Kv Harven med 268 lägenheter - genomfördes av företaget under 1960-talet. 1970-talet. Företaget bytte namn till NA Bygg när Ingemar och Curt Nilsson tog över ledningen på 70-talet. Skolor, daghem och servicehus var tillsammans med gruppbyggda småhus, industribyggnader, församlingshem samt renovering av kyrkor de dominerande projekten.

1980-talet. En omorganisation genomfördes under 1980talet och storleken till den lokala marknaden anpassades. En organisation och storlek som fortfarande fungerar bra. Industrilokaler i egen regi blev en ny del i NA Byggs verksamhet.

2000-talet. Nu hade NA Bygg blivit ett modernt byggföretag med varierande produktion och med ett väl fungerande kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete. 2006. Detta år bildades ett nytt bolag, NA Bygg AB, dit all byggverksamhet överfördes. Thomas Jansson, som tidigare varit ansvarig för Skanskas verksamhet inom Örebro län, utsågs till VD och blev delägare. Under 2006 anställdes tre erfarna projektledare som även de blev delägare. Företaget skulle utvecklas i arbetssätt och verksamheten öka genom att bearbeta marknaden i Örebro mer strategiskt. Redan 2007 passerade omsättningen 100 miljoner kronor. Nästa mål är 200 mkr. När tidpunkten för detta mål ska infalla har man ännu inte bestämt sig för. Källa: Främst NA Bygg AB


Hyr bilen hos Avis! Välkommen till Avis på Södermalmsplan 5 Telefon 019-611 63 00 www.avis.se Avis - för en bättre miljö

Vill du nå ökad tillväxt och lönsamhet i ditt företag?

Certifierade enligt ISO 14001.

Delta i projektet Företagspartner Öst Ett fantastiskt treårigt samverkansprojekt i Strukturfond Östra Mellansverige, där Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland deltar.

Örebro Läns Taxi AB blir delägare i Sverigetaxi

Syftet är att stödja och stimulera små och medelstora företag med tillväxtpotential och behov av förnyelse.

Nu går vi på offensiven och är med och bygger ett “landslag” för taxi.

Insatserna ska bidra till att företagen får en ökad konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Vår kedja kommer att växa successivt och inom ett år kommer vi att finnas över hela landet. Du känner lätt igen oss på vår nya bildekor. Det som inte är nytt är vårt telefonnummer 019-12 43 00. Våra kollegor runt om i landet har en sak gemensamt med oss i Örebro.

För mer information kontakta:

Vi vill bli bäst och vår ambition sammanfattas under devisen – Service, Komfort och Stil.

Ylva Larsson, Tel. 019-17 48 17 / 070-510 48 17 ylva.larsson@almi.se

Örebro Läns Taxi AB Södra Station, 702 24 Örebro

Taxibokning: 019-12 43 00 Web: www.taxiorebro.se

-REEÀNDPHGJXOGNDQW -REEÀNDPHGJXOGND DQW

Ska ni bygga hus? Gediget svensktillverkat stenhus från egen produktion. Miljövänligt • Lågenergihus • Totalentreprenad • Hög kvalitet • Omtanke och värme

Hela huset andas kvalitet! Välkommen in till oss så berättar vi mer.

JJede ede Örebro Örebro

Tel. T el. e . 019-32 10 40 • info@jedeorebro.se inffo@jedeor o ebrro.se • www.jede.se www.jede.se

Susanne Dahlström-Andresen

Tel. 0706-17 33 11

Drottninggatan 1

www.klokahus.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

Far och son i lyckad satsning Text Vesna Kitanovic Foto richardstrom.com

Släkt och dessutom arbetskollegor är inte alltid av godo. Den tesen motbevisas dock av Berndt och Henric Petersson på AB M Lingrens damkonfektion. På ett lyckat sätt balanserar de mellan jobb och ledighet. Butikerna Blu di Blu och Spirit clothing, för tjejer och killar och Lindgrens, som vänder sig till mognare kvinnor har en sak gemensamt. De ägs av Berndt Petersson. En entusiastisk chef, med känsla för goda affärer. Bredvid finns sonen Henric Petersson. Tillsammans bildar duon en tajt kärna, som noggrant skiljer mellan jobb och privatliv. Familjen är i centrum på fritiden, medan samtalen mestadels kretsar kring företaget under kontorstid. En uppdelning som ingen av dem reflekterar över, men den märks också i arbetet, där var och en fokuserar på sina styrkor. – Jag lämnar inköpsbudget till Elisabeth Thorwall och Annica Ängmyren, inköpsansvariga på Lindgrens, och bevakar kalkyler och marginaler. Det är

16 Marknad

viktigt att det blir rätt inköpspris och utförsäljningspris och att lagervärdena är noggranna. Min vardag består av fakturakontering, att följa med och vara up to date. Nu när marknaden hårdnar får vi fundera och se om den är mottaglig för satsningar, därför är det viktigt med rätt inköps- och utförsäljningspris, och att lagervärden är på rätt nivå, berättar Berndt Petersson medan sonen Henric beskriver sin roll i företaget. – Jag sköter det mesta av marknadsföringen och tar hand om bildmaterialet till butikerna. Om vi skulle lämna iväg det till en reklambyrå så skulle det bli mycket dyrare och längre ledtider. Sedan ser jag till så att det är bra butiksmiljöer. Jag och Cecilia Evertsson har hand om inköpen till Blu di Blu, hälften av inköpsarbetet sker från mitten av augusti och fram till och med december. Man måste köpa tillräckligt för att hålla uppe omsättningen, förklarar Henric Petersson. Han började med extrajobb som tonåring i butiken och intresserade sig

snart för inköpsarbetet. Efter gymnasiet studerade Henric Petersson till marknadsekonom, medan han parallellt involverades ännu mer i företaget. Ett effektivt sätt att återknyta teorierna till en praktisk vardag. När Henric Petersson tog klivet som kompanjon var Lindgrens sedan flera decennier tillbaka ett väletablerat varumärke i Örebro. Lindgrens öppnade redan på 1950talet. När föregående ägare gick i pension blev Berndt Petersson tillfrågad att ta över verksamheten. Det skedde 1982 och han valde då att behålla namnet. Men norrköpingssonen inledde karriären inom konfektionsindustrin långt tidigare. Först som springpojke och avancerade med åren till inköpare. Numera är Berndt Petersson egen företagare med sex butiker i bolaget. Han håller koll på konjunktursvängarna i en nyckfull bransch, tillsammans med de duktiga medarbetarna som bidrar till en mycket stor del av framgångarna. Erfarenheterna från flera lågkonjunkturer har lärt Berndt

Petersson hur han ska bemästra dem. De korta leveranstiderna, som innebär påfyllning av varor varje vecka, betyder att man lättare kan se vilken riktning utvecklingen är på väg åt. – Vi är mycket mer globalt påverkade i dag. Det är ett sånt´ mediebrus, så det gäller att nå fram. Modebloggarna och vad de tycker, har stor betydelse för oss i branschen. Det märks på en gång att det går åt i butikerna, säger Berndt Pettersson. Just nu finns inga planer på en större expansion. Efter de tre senaste årens ombyggnationer, på Krämaren och Marieberg köpcentrum går arbetet för tillfället främst ut på att jobba in de befintliga koncepten och förfina sortimentet. – Nu satsar vi på att arbeta ännu närmare säsong. Vi ser ändå rätt positivt på marknaden. Även om det blir lite tuffare tider så vill man spendera pengar på kläder, avslutar Henric Petersson.


Handla24 – fruktbudet med 10 000 extra varor för direkt leverans! Abonnera på någon av våra färdiga fruktlådor. Lägg till varor från hela vårt sortiment i samma abonnemang. Få leverans en eller två gånger i veckan. Utkörning sker utan avgift. Självklart har vi färdiga fruktlådor med KRAV och Ekologisk odlad frukt!

Pröva oss!

Handla24 – vår butik på nätet


Mycket mode för pengarna Text Vesna Kitanovic Foto richardstrom.com

Wear It Company är helt igenom ett familjeföretag. Föräldrar och söner i en lyckosam och självskriven symbios. Med flera butiker runt om i landet och näsa för vart trendvindarna blåser sköts verksamheten från huvudkontoret i Örebro. I slutet av 1970-talet kom Hans ”Hasse” Granqvist över ett stort parti med jackor, som han sålde till intresserade kunder. Det blev startskottet för vad som sedermera skulle utvecklas till dagens Wear it company, med en omsättning på flera miljoner. För ett par år sedan tog sonen Mikael Granqvist över chefsposten. Dessutom arbetar mamma Birgitta och lillebror Rickard på Wear It, det är med andra ord ett familjeföretag i ordets traditionella bemärkelse. Rollerna inom verksamheten delas upp beroende på vilket intresseområde familjemedlemmarna har. – Jag är vd och operativ chef och sköter den dagliga driften med personalhantering, ekonomi, butiksutformning 18 Marknad

och grafisk layout. Rickard har inte direkt någon tydlig roll. Han är mycket ute i butikerna och jobbar och sköter varuleveranser. Hasse startade ju företaget och har drivit det i 30 år. Han är nog den som tar de stora strategiska besluten och sköter inköpen, säger Mikael Granqvist och analyserar vidare. Ibland är det nästan som vi två smälter ihop på arbetet. Sitter man åtta timmar om dagen och pratar om jobb, då är inte pappa den förste man ringer till när man är ledig. Min bror och jag kan umgås på ett helt annat sätt och koppla bort jobbet på fritiden. Han är heller inte lika engagerad som jag och Hasse. Vid tillfället för intervjun befinner sig Hans Granqvist i Köpenhamn på modemässan för att se hur vi ska gå klädda nästa säsong. Att ligga i tiden och känna av trender har alltid varit viktigt för Wear it company, liksom mottot med låga priser. I stället för att tänka på märken är det snarare tillgänglighet som är den drivande faktorn bakom framgångarna. För att

kunna hålla priserna nere sys de flesta plaggen i Kina och Indien. – Tidigare hade vi mer egen tillverkning, men nu för tiden köper vi in mer och mer av leverantörer från Sverige och Danmark. Den största anledningen är kortare ledtider, som gör att man måste förnya sig ofta. Om vi tillverkar egna plagg så måste vi kanske göra 4050 stycken av varje, medan det räcker med sju-åtta stycken om man köper in. Därför går utvecklingen av den egna produktionen mer åt basplagg, förklarar Mikael Granqvist.

Marieberg dubblar vi ytan. Vi går från 100 till 220 kvadratmeter. Vi kommer satsa mer på killavdelningen. Konkurrensen på tjejsidan är större. Vi behåller tjej, men utökar på kill. På senare år har vi ökat på killsidan, utan att egentligen göra några ansträngningar, Men vi planerar att göra en ordentlig satsning nu, avslutar Mikael Granqvist.

Utöver förändringarna på produktionssidan börjar också framtidsplaner om organisationens utseende att ta form. Vid en ekonomisk kris handlar det om att strama åt en stor organisation. – Det kan bli fler butiker på färre ställen. I framtiden kan det bli så att vi uteslutande ligger i externa köpcentrum, det är så utvecklingen ser ut och det är dit handeln koncentreras. I nybyggda

Mikael Granqvist


BIOGRAFUTHYRES Vi säljer ditt företag med känsla, kunskap och trygghet

Vill du krydda konferensen? Ordna en annorlunda

Är det dags för ägarbyte? Då krävs det något alldeles extra för att finna den rätta efterträdaren, som ser företagets värde och framtidspotential och som är beredd att ta över ansvaret. Låt Sveriges största och mest anlitade företagsmäklare hjälpa dig. Vi kan alla steg i företagsöverlåtelsen och verkar som en säker bro från ägare till ägare.

konferens-anläggning erbjuder högre komfort, större

bolagsstämma? Samla säljkåren? Imponera på en kund? Visa din Power Point presentation i storformat? Fira en framgång? Eller bjuda personalen på en oförglömlig filmkväll? Då har vi ett förslag. Hyr en SF-biograf. Vi törs lova att ingen annan OH-duk, bättre ljud och akustik. Även foajén och biografens övriga faciliteter ingår i hyran. Och självklart också möjligheten att visa valfri film. På SF Bio är ingenting omöjligt. Vi är vana att ta ut svängarna. Och vi är vana vid långa sittningar. Ta kontakt med din närmaste SF-biograf. För bekvämlighetens skull hittar du telefonnumret nedan.

www.sffab.se 019-672 12 50

Tel 019-761 85 00 • patrik.gustavsson@sf.se

För 14:e året i rad arrangeras Chateau Grand Cru på Örebro Slott. På slottet kommer ni att få avnjuta goda viner tillsammans med en rad smakrika delikatesser.

17 - 18 april 2009

ft a r ivk

En mässa med vin, ost, choklad & delikatess

s a g io

r d n e r –

B Biljetter finns att köpa på www.ticnet.se eller Örebrokompaniet, 019-21 21 21. Åldersgräns 20 år www.conventum.se/cgc

tel 013-208060 www.svenskbiogas.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

Butik tjugotre – gediget kunnande i klädbranschen Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Efter närmare tre års arbete som ansvarig för damkonfektionen på Mohléns kläder var det dags för Anna Wahlter att starta eget. Det blev butiken ”Tjugotre”. Att hon ville fortsätta arbeta med damkläder visste hon, och med båda föräldrarna som egenföretagare hade tanken funnits i hennes huvud ända sedan barndomen. – Jag hade haft tanken på att starta eget tidigare, men det har kommit annat emellan, som att jag fick barn, bland annat, berättar Anna Wahlter. Nu har butiken funnits på Kungsgatan 23 i 16 månader, lokalen hittade hon tillslut på nätet efter att ha varit nära att ge upp. – Jag ville inte vara i ett köpcentrum, det är nästan omöjligt när man är ensamföretagare och affärerna i galleriorna är öppna sju dagar i veckan. Jag missade två andra lokaler. Och är nu glad för det, för jag trivs jättebra här. Anna Wahlter har sett klädbranschen från flera olika håll, dels hjälpte hon sin mamma som själv startade en affär 20 Marknad

med dammode när Anna var tio, där passade hon butiken, hjälpte leverantörerna för att sedan jobba lite extra för dem. Ett tag var Anna anställd ”agent” för en tysk klädfirma med Sverige och Danmark som arbetsområden. Slutligen, innan steget mot eget företag togs var hon två år på Moléns kläder. Så kunskapen finns där. – Det har gått jättebra, jag har inte börjat ta ut lön än, men något jag prioriterar högre än det är att snart kunna anställa någon på timmar för att få lite mer tid med barnen, säger Anna Wahlter.

Olika attityder I butiken finns i huvudsak märken av svenska designers, som Maria Westerlind, Hunky Dory, 2707 och Odd Molly. – Jag vill gärna främja svenska märken, men jag har en del tyskt, danskt och amerikanskt också, berättar Anna Wahlter. I butiken finns alltifrån smycken, till ytterkläder, skor och väskor. – Jag är ensam här i Örebro med cirka 80 % av mitt utbud, och mitt mål är att ha en mångfald, och att det ska kunna innebära mångfald bland butiker

också. Örebro är en stark ”kedjestad”, och de som vill ha något lite extra åker ofta iväg till, till exempel Stockholm, det ska man inte behöva. Anna tror inte att hon som kvinnlig företagare stöter på andra problem än manliga företagare. – Nej, det handlar inte om problem, utan skillnader i attityder. En man kliver utan att tveka in på banken och säger att han behöver låna 2 000 000 kronor för att han ska starta ett företag. Kvinnor drar sig för att ta stora lån, själv har jag tagit massvis med saker hemifrån för att ha här i butiken, säger Anna Wahlter och fortsätter; – Politikerna talar om att man ska göra det lättare för kvinnor att få lån, och på så sätt få igång det kvinnliga företagandet, men jag tror inte det är rätt väg att gå. Vi behöver annat stöd, i synnerhet när man har familj, kanske kunde man ge stöd för att snabbt anställa någon, säger hon, och konstaterar att hon till exempel inte kan vara hemma med sjukt barn, eller för den delen vara sjuk själv. – Min man har kunnat arbeta hemifrån, så han har gjort det när barnen

har varit sjuka, även släkten har fått rycka in, säger hon.

Ensam ensamföretagare Något hon kände till, men som ändå kom som en överraskning var ensamheten i att vara just ensamföretagare. – Jag blir ju vän med många stamkunder och jätteglad när de kommer in, och så är vi en grupp kvinnliga företagare som möts en gång i månaden, äter frukost tillsammans och pratar om olika saker, det ger energi, konstaterar Anna Wahlter. En annan sak som ger energi och är lite speciellt är de kvällar man kan boka i butiken efter stängningsdags. Har man en möhippa, avtackning eller födelsedag under uppsegling kan man boka tid och sedan ta med sig tjejgänget till butik 23 för en helt egen stund. Man kan även ta med sig mat och lite dricka, eller be Anna kontakta en cateringfirma. – Då kan jag ge just den gruppen min fulla uppmärksamhet, det blir personligt, roligt och ibland lite härligt, säger Anna Wahlter.


Nu är det bara Intercopy som gäller! +\TpYRLYZRPSSUHKLU UpYK\Z€RLYYPUNLUK\ ZRHIpYHOLSHSP]L[

Örebro Engelbrektsgatan 32 Örebro 019-26 97 27 info@intercopyorebro.se www.intercopyorebro.se

Självklart!

Stadsnätet är framtiden Spela spel, titta på tv, surfa på nätet, kolla in nyheter, videosamtal med mormor, jobba en stund hemifrån, koppla upp sig på en föreläsning man missade på skolan eller en viktig hockeymatch. Videokonferens på jobbet, nya samarbetsprojekt via nätet, ta hand om inkomna beställningar och kontakter, skicka månadsrapport, lägga ut nya filmklipp på webben, chattkväll med föreningen, ladda hem en långfilm till kvällen.

För hundra år sedan byggdes elnäten. Föga anade man då vad man skulle komma att använda elen till. Lika lite vet vi vad man kommer att använda nästa infrastruktur, stadsnätet, till om 20 eller 30 år. Tillgången till snabba, säkra och tillförlitliga kommunikationer handlar om komfort och kvalitet i livet. Valfrihet, öppenhet och mångfald är vägen in i framtiden. Örebro och Kumla Stadsnät – till nytta och nöje för alla.

Anmäl ditt intresse på webben

Titta in på vår helt nya webb så får du veta mer om hur du kan bli ansluten.

www.stadsnat.se

2€WTHUNH[HUkYLIYV‹ 


22 Marknad


Norrkillen har kommit tillbaka hem Text Peter Steen-Christensen

Efter att ha ansvarat för 1 500 anställda och en omsättning på sex miljarder har Örebroaren Jon Abrahamsson lämnat Ikea i Kina för att ta sig an VDposten på klädföretaget Filippa K. En utmaning han ser fram emot. Vid 35 års ålder har han redan hunnit med mer än de flesta gör innan 50. Efter tio år på Ikea med chefspositioner både i Kanada och Kina, och emellan dessa handplockats för att vara assistent åt Ingvar Kamprad och VD:n Anders Dahlvig har han nu hittat hem. Efter åren utomlands saknade Jon och hans fru närheten till familj, rötter och huset i Hjälmarbaden och diskuterade en flytt hem till Sverige och Stockholm, speciellt med tanke på att bilda egen familj. Medan hans fru hittade ett jobb så damp det ned ett attraktivt erbjudande från Filippa K. Filippa Knutssons klädmärke har nått längre än de flesta trodde var möjligt sedan det lanserades 1993 och den första butiken öppnades fyra år senare. Genom att stå för kvalitet fast ändå hålla sig i en billigare prisklass, om än inte på H&Ms nivå, så har Filippa K gått sin egen lilla väg ut som lett ut i vida världen. Nyligen öppnades första butiken i USA vilket så småningom är tänkt att bli en lika viktig region för företaget som Europa, och framför allt Skandinavien, är idag. Mannen som ska styra skeppet är alltså Jon Abrahamsson, född och uppvuxen på norr i Örebro. – Det passade mig perfekt. Filippa K är ett intressant varumärke som står för det som jag vill stå för, ansvarsfull business. När jag pratade med Filippa och med ägarna Axel Johnsson så framstod det att det fanns ett engagemang och en långsiktighet vilket passar mig. Hur tror du omvärldens syn på Filippa K är just nu och vad är din vision för

märkets anseende i framtiden? – Det är nog väldigt tidigt för mig att säga, jag har bara varit på Filippa K i två månader. Men min bild är att det är ett företag som bryr sig, också genom sina produkter - det finns ett genuint intresse för att skapa väldesignade produkter. Det är det vi ska stärka upp, att vara ett modeföretag som bryr sig och står för lite andra värderingar än bara yta och objektifiering vilket annars kan vara fallet i den här branschen. Vi ska erbjuda kläder som får människor att känna sig vackra och starka men vi vill också försöka visa att man kan ha innehåll och substans. Det är Filippa K:s position idag och den kommer att bli förstärkt. Du har varit stationerad utomlands under en lång tid, hur har det förändrat ditt sätt att tänka tror du? – Det påverkar en hel del. Man reflekterar om sitt eget ursprung och lär sig mycket om sig själv när man vistas mycket i andra miljöer, vad man värdesätter, hur man kommunicerar. Man lär sig vara lyhörd för andras paradigmer och tankesfärer. Det är först när man lever i en annan kultur som man ser på sig själv på ett annat sätt. Det är största lärdomen. Sen möter man såklart väldigt många intressanta människor. Att agera som ledare i olika kulturer... man är i grund och botten sig själv men man lär sig att diversifiera det i hur man uttrycker sig och hur man kommunicerar och interagerar. Hur hamnade du på Ikea? – Efter handelshögskolan i Umeå hade jag turen att få en plats på deras internationella trainee-program som de har kanske vartannat år. Först hade jag en tio-månaders introduktion, på Ikea i Örebro faktiskt. Sedan jobbade jag på Ikea i Kanada under fyra år i olika positioner. Logistikchef, försäljningschef och varuhuschef. Efter det fick

jag möjlighet att jobba som assistent åt Ingvar Kamprad och VD:n Anders Dahlvig.

ju ingen modeguru eller modeslav på något sätt. Men jag tycker om bilden av Filippa K:s företagskultur.

Det måste ha varit lärorikt att jobba så nära Ingvar Kamprad. – Jag lärde mig enormt mycket. Han är så passionerad, han lever för Ikea. Det var nog det roligaste och intressantaste att se. Energin och kraften, vilket nog är helt unikt. Hans intresse och detaljkunskap för och om företaget. Jag såg hur man kan agera som ledare, som symbol och hur man kan interagera genom hela organisationen. Han är naturlig och öppen och rak. Såklart är han ganska tuff, han ställer höga krav, men det kommer från en genuin vilja att det ska gå bra för Ikea. Det var även intressant att jobba med Anders, att få lära sig att se helheten, att tänka orsak och samband, och att tänka lite längre. Det är ju mer Anders och koncernledningen som jobbar med de frågorna, så det var enormt lärorikt att få se det över så många år.

Ni har nyligen öppnat en butik i San Francisco, och Filippa säger att det är början på en expansion i Nordamerika, jag antar att hon då främst syftar på flera egna butiker? – USA som marknad är jätteintressant för oss. Det kräver ett gediget engagemang och arbete för att kunna jobba där. Vi jobbar också med återförsäljare. Det gäller att titta på rätt balans för att få en solid grund och kunna växa därifrån. Våra tunga marknader är fortfarande Skandinavien och övriga norra Europa.

Det måste varit väldigt annorlunda att jobba i Kina jämför med Kanada och Sverige? Visst, på ett sätt, men det fanns ju även likheter genom att Ikeas affärsmodell ser likadan ut. Men det är såklart väldigt annorlunda att bo och leva i en annorlunda kultur. Men att jobba i Kina kändes emellertid spännande, positivt och entusiastiskt. Det fanns bara möjligheter. Och det var väldigt roligt att få vara med och sätta grunden för Ikeas fortlevnad och framgång i Kina. Men för mig personligen var det tufft att bo i Shanghai, det var lite för stor stad, lite för mycket avgaser och lite för kaotiskt. Vad har du haft för relation, om någon, till märket Filippa K sedan tidigare? – Jag tyckte om kläderna, men jag är

Varför börjar ni i San Francisco? – Ska jag vara ärlig så var det i San Francisco vi fann bäst lokal. Den passade oss, vi jobbar med en agent i USA som hjälpte oss med den. Med tanke på din bakgrund i Asien, hur ser du på Filippa K:s möjligheter att ta sig in på den marknaden? – Det är intressant, men inget vi tittar på just nu. Framtiden kan säkert finnas där, men inte inom de närmaste två till tre åren. Någonting jag tycker var ett intressant grepp är Filippa K:s öppnande av en egen secondhand-butik, jag förstår att beslutet kom innan du var inblandad, men känner du att det konceptet är något ni tänkt utvidga, även utomlands? –Det är intressant och någonting vi kommer titta på i framtiden, i vilken takt är dock inte sagt än. Men att vi har en secondhand-butik tycker jag är ett tecken på att vi är ett modeföretag som bryr sig lite mer.

Nummer 1 2009 23


CYAN MAGENTA GUL SVART

Givande samarbete och projektfyllt år för Örebro Promotion

Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

På Handelskammaren Mälardalen råder en febril aktivitet och ett lätt kaos. Från den 1 januari huserar även Örebro Promotion på adressen på Drottninggatan, och än är inte allt på plats. Det är dock inget som påverkar vare sig planer eller entusiasm. Ett nytt samarbete har börjat, mellan Örebro Promotion, Handelskammaren Mälardalen och Möckelnföretagen, baserat i Karlskoga. – Vi har haft ett samarbete redan tidigare, men nu ska det fördjupas och vara mer uttalat i en rad frågor, säger Claes Nelander och fortsätter: – Vi är fortfarande tre autonoma organisationer, men i och med detta samarbete kan vi utöva större påtryckning i regionala frågor som är angelägna för våra medlemmar, det ligger mer kraft bakom 1200 medlemmar än bakom 250, konstaterar han och poängterar att det fortfarande handlar om tre separata nätverk, som nu ska dra nytta av den kraft samverkan ger.

Tre nätverk – ett mål Av de regionala frågorna så står infrastrukturen högst på listan, något som Handelskammaren i egenskap av 24 Marknad

remissinstans har erfarenhet av. – Där har vi till exempel affärsflyget mellan Örebro och Köpenhamn som är viktigt för våra företagare, säger Claes Nelander. En annan fråga som är angelägen är att fördjupa kontakterna och samarbetet med universitetet, som Claes Nelander ser som en kompetenshöjning. Det bästa sättet att få en student att stanna på utbildningsorten är att erbjuda arbete, konstaterar Claes Nelander. Några av de övriga ämnen man kan lägga större kraft bakom med det förstärkta samarbetet är kapitalfrågor, som tillsammans med kompetensutvecklingen även tillhör huvudfrågorna i det regionala tillväxtprogrammet. Vi är tre nätverk med en målsättning: Örebroregionens tillväxt, konstaterar Claes Nelander.

Samarbete med AF En lång rad projekt är under uppsegling, och ett som Claes Nelander speciellt nämner är ett samarbete med Arbetsförmedlingen som påbörjas under våren. Det heter ”Back to work” och vänder

sig till långtidsarbetslösa i åldrarna 18 till 25, berättar han och fortsätter, vi kommer att använda vårt nätverk inom Tre Nätverk för att få ut dessa ungdomar i näringslivet, säger Claes Nelander och konstaterar att de gärna står som ägare till projekt av denna typ. Övriga projekt innefattar bland annat att få företagare med invandrarbakgrund att bilda nätverk för sitt företagande, ett projekt som drivs av Deborah Johansson. – I denna företagargrupp har det varit svårt att få fram nyttan med att bilda nätverk med andra företagare, och det är det vi vill försöka ändra på, berättar Claes Nelander. En växande sektor i regionen är det kvinnliga företagandet, vilka har nätverket Q-net med ca 200 medlemmar. Ett annat av våra projekt, Trim, till vilket vi har fått pengar av Nutek, ska lyfta fram kvinnliga förebilder, säger Claes Nelander.

sera sig, säger Claes Nelander och fortsätter. Vi erbjuder även projekt och aktiviteter som stimulerar till att tänka efter ”vad händer sedan”. Vi måste bli ännu bättre på att visa nyttan av att organisera sig i nätverk, konstaterar Claes Nelander. En del av detta är att erbjuda mötesplatser och arenor som underlättar för företagare att mötas, knyta kontakter och utbyta idéer. Promotionbåten kommer att utvecklas under 2009, slår Claes Nelander fast. – Vi kommer att höja dess status och göra den till ett forum för att lyfta tunga frågor, avslutar Claes Nelander.

Viktigt med nätverk Den nedåtgående konjunkturen känns naturligtvis av även för företagare i Örebroregionen: Här trycker vi på vikten av att organi-

Claes Nelander


Öppet alla dagar! Luncher och kvällar. Varmt välkomna.

Restaurang NorrTull (vi finns i SCB-huset mitt emot resecentrum)

Börja året nyttigt! Vi är nyckelhålscertifierade, varje lunch serverar vi tre varmrätter, varav en som är nyckelhålsmärkt! Lunch 11:00-13:30

Catering Vi kan erbjuda Er lösningar med allt från lunch, mingelbuffé, tema bufféer, förrätter, varmrätter och desserter. Oavsett om det gäller ett kundmöte, personal aktivitet eller stora arrangemang så hjälper vi Er gärna med en lösning. Kunskap och proffisionalitet är en självklarhet för oss. Våra nya catering menyer hittar Ni på

LJUD, LJUS & SCENER FÖR: • • • • • • • •

Bröllop och fest Företagsevent Modevisningar Konserter Discon Mässor Teater m.m.

Även Karaokeanläggningar

www.restaurangnorrtull.se

LJUS & NÖJE AB Boka: 019-10 14 50 • Köpmangatan 10 www.lillaorebro.se

Restaurang NorrTull Tel 019 -12 83 38 Klostergatan 23 | 703 61 Örebro www.restaurangnorrtull.se rest.norrtull@amica.se

019 - 25 55 50 www.ljusonoje.se

Baseline XE Expoline XE EN BIT AV TOSCANA PÅ STALLBACKEN

3 st:

3 st:

5990:-

4490:-

(Ord. pris 1995:-/st)

(Ord. pris 2395:-/st)

Tel: 019-32 33 70 www.a-mano.se Kungsgatan 1, 702 11 Örebro Stallbacken, Gamla stan

Pris inkl. bildvåd. Enklare originalarbete ingår. Exkl. moms, gäller t.o.m. 15/3 2009

Tel: 019-125000

Mail: ceba@ceba.se

www.ceba.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

– Pappa är hemma nu! Familj och vänner när Stanley Wong får välja Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

I ett nytt inslag av Marknad träffar vi Örebro-profiler för att i lättsam form ta reda på vilka preferenser som finns bakom fasaden; vad blir det när de verkligen vill unna sig något speciellt. En vild fest? Någon extremsport? Nej, det gäller i alla fall inte vår förste man till rakning, Stanley Wong, projektledare och affärsutvecklare på Conventum. Stanley Wong har något han tycker toppar alla upplevelser som går att komma på. – Att komma hem och mysa med Adam, 8 månader, och min fru Malin, konstaterar han. När jag kommer in genom dörren brukar jag säga på kinesiska ”Pappa är hemma nu”, och är han då i köket eller vardagsrummet så skrattar han berättar Stanley med en lycka man kanske måste vara förälder för att helt förstå. Han fortsätter: jag försöker tala mandarin med honom så att han även ska ha det språket med sig, men mitt ordförråd är inte så rikt, då jag inte var så intresserad av att lära mig när jag växte upp. Som relativt nybliven husägare tycker 26 Marknad

han också att det är en njutning att sitta på verandan en vacker vårmorgon. En njutbar middag? – Till förrätt skulle det i alla fall bli skaldjur, jätteräkor marinerade i chili och vitlök, med en mangosalsa till. Annars är jag en ”köttkille” med massvis med tillbehör och mycket med sås, men en god och speciell middag kan även vara mammas mat som jag precis håller på att lära mig laga: som till exempel en indisk köttgryta, Keema, med en yoghurtsallad eller en syrlig och het auberginegryta. Men hemligheten är att det ska vara mycket smaker som riktigt exploderar i munnen, berättar han. Det mest fantastiska resemålet? – Det borde väl vara någon plats jag återkommit till flera gånger, undrar Stanley Wong, och konstaterar att någon sådant har han inte. – Men visst har jag gjort fantastiska resor. Det skulle kunna vara bilresan längs den legendariska Highway 1 från Los Angeles till Las Vegas, en resa på cirka 300 mil. Eller kryssningen i Medelhavet, säger han och fortsätter:

Thailand och bilsemestern i Italien var också fantastiska, och konstaterar sedan att den första och hittills enda resan till Kina 1997 var något utöver det vanliga den också: – Såg man ett stort historiskt monument på en plats, så fanns det ett till ännu större bakom, det var en fantastisk känsla, berättar Stanley. Men om jag nu ska välja en av dessa resor så får det bli den längs Highway 1, säger han. Film, teater eller konsert? – Jag tycker mycket om att se dokumentärer, eller filmer som har en dokumentär bakgrund, så det får allt bli film, konstatera Stanley och nämner ”Pianisten” som ett exempel.

springande tjugo minuter före midnatt, fick slänga i mig maten och sedan var det dags att skåla, berättar Stanley och fortsätter. Nu tycker jag inte det finns något roligare rent socialt än att laga mat och bjuda hem vänner för att äta och dricka gott tillsammans, istället för att gå ut på lokal. Ständigt närvarande under hela intervjun, om inte rent fysiskt, så väl i Stanley Wongs ord och tanke, är hustrun Malin och sonen Adam. Kanske är det så enkelt att det mest fantastiska man kan unna sig är en familj?

Gå ut eller stanna hemma? Tvärtemot vad man utifrån kanske skulle kunna tro så har inte flera framgångsrika år inom restaurangbranschen lagt grunden för en obändig längtan att prova andras kulinariska utbud på helgerna. – Under de år jag först hade Shanghai och sedan Wongs arbetade jag varenda helg. På Nyårsafton kom jag hem-

Stanley Wong


LO W E B R I N D F O R S

FÜr oss är alla detaljer lika viktiga. Inte minst priset. Ända sedan vi bÜrjade tillverka kÜk 1924 har omsorgen om detaljerna varit A och O. Varenda güngjärn, list, lüddämpare och barnspärr nagelfars och fÜrbättras ständigt. Allt fÜr att du ska kunna njuta av ditt kÜk i lugn och ro. Nu har vi även tagit itu med prislappen. Väljer du att sätta ihop kÜket själv sü kostar det mindre, utan att fÜr den skull vika en tum i kvalitet. Du für givetvis tips och rüd frün vüra kÜksexperter och samma lünga garanti som vanligt. Välkommen till närmsta üterfÜrsäljare eller marbodal.se fÜr mer inspiration och information.

Form vit

28.970:GÜr det själv-pris inkl. moms. Vitvaror, blandare och diskho ingür ej. KÜket är Svanenmärkt.

Diskmaskin pü kÜpet! Just nu für du en diskmaskin* utan extra kostnad när du kÜper MarbodalkÜk fÜr minst 25 000 kr exkl vitvaror. Erbjudandet gäller 23/2–19/4 2009. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Välkommen till närmsta üterfÜrsäljare. * Värde 5 300 kr

ÖPPET: Mün-fre 6.30-17.00. LÜrdag stängt. Verkstadsgatan 12 Örebro. Tel 019-20 99 00. www.hedins.se

4RYATASTEOF-EXICOINdREBRO `WFODBUFSJOH

XXXQBDPTOV Järntorget:

Mexafton varje onsdag 18-22, Härlig buffÊ med delikat Tex-Mex-meny, inkl. läsk, desert och kaffe fÜr 169:-/pers. Netcity: Student rabatt 15% Marieberg Centrum: Ny restaurang, premiär 26:e februari

4EX-EX 3IDEOR D E Piz za $RINKS R

www.senson.se

HANDLA DĂ„R PROFFSEN HANDLAR

Â…+jSOUPSHFU  Â…/FUDJUZ  Â….BSJFCFSH$


Webtips

Att tala är guld Text Vesna Kitanovic

Företaget kanske har fastnat i gamla hjulspår eller så är det dags för nästa steg i utvecklingen. På Talaredirekt.se hittar beställarna den externa kraften som behövs för att ge de anställda och cheferna en skjuts i planeringen. I dag finns en uppsjö med olika talarförmedlingar. Talaredirekt.se är en helt internetbaserad tjänst, som med sitt smidiga beställningssätt gör att kunden slipper höga förmedlingskostnader. Att hitta en lämplig talare går till på följande sätt. Kunden som söker har olika alternativ att välja mellan: skriva in namnet, markera ämnesområde eller län. När man hittat någon som passar skickas en förfrågan. Nästan genast får beställaren tillbaka ett mejl med de egna ifyllda uppgifterna. Innehållet i ansökningen registreras hos Talaredirekt och skickas därefter vidare till den berörda parten. Personen hör av sig inom 48 timmar med ett svar. Bokningen gäller sedan från och med att talare 28 Marknad

och kund kommit överens med varandra och i samband med det skickar Talaredirekt en bekräftelse. Vid avbokning gäller vissa regler. Det är kostnadsfritt om avbokningen sker 60 dagar eller tidigare. Om den genomförs 30-44 dagar innan ska beställaren betala 75 procent och emellan dessa två olika intervaller ska hälften av arvodet betalas ut. Sker beslutet 29 dagar eller senare gäller full betalning. Dessa fakta är bra att ha i åtanke vid eventuella planer på att anlita talare. Agerar man inte i rätt tid kan det alltså bli en kostsam affär. För övrigt är sajten väldigt användarvänlig och till skillnad från företag som arbetar inom samma område har den här sidan inga långa listor eller välfyllda sidorubriker som förvirrar besökaren på sajten. Genom att söka på ämnen som: debattledare, hälsa, ekonomi/investering, personlig utveckling med mera är det lätt att hitta rätt talare för sammanhanget. Sedan följer en lista där varje talare och deras spe-

cialkunskaper beskrivs kortfattat. För företag som är intresserade av att utveckla sitt arbete finns talare med gedigen bakgrund i svenskt näringsliv. Här följer exempel på två framgångsrika chefer som vet vad de pratar om. Öjvind Norberg leder bland annat företagsutbildningar och är ordförande för ishotellet i Jukkasjärvi. I arbetet ingår att utbilda styrelser och företagsledningar. Han har utvecklat modeller och teorier för företag som vill göra säkrare och mer lönsamma affärer. Öjvind Norberg är också rådgivare till olika ägargrupper och styrelser och anlitad föreläsare på utbildningar vid KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola bland annat. Gösta Fernström har över 20 års erfarenhet av ledarpositioner, bland annat i Atlas Copco. Han har en bred kunskap om företagande och beskrivs trots eller kanske tack vare sin rutin som en nytänkare. I dag riktas energin framförallt mot upplevelseindustri och

partnering. Han är färgstark som talare och blandar teori med praktik i workshops. Gösta Fernströms huvudområden är bygg, fastighet och turism. Företag som vill starta en utvecklingsprocess, där kunderna involveras i högre utsträckning än tidigare är en bra målgrupp för Fernströms seminarier. Planer på att ytterligare utveckla sajten Talaredirekt.se finns. Inom en överskådlig framtid kommer besökarna på hemsidan kunna se videopresentationer av talarna med tillhörande beskrivning av de senaste referenserna. I de fortsatta planerna med Talaredirekt.se ingår att varje föreläsare presenteras med en videosekvens och aktuella referenser. Den här hemsidan är ett smidigt verktyg för de som på kort tid vill få tag på rätt person för rätt tillfälle.


Stationsgatan 4, Kumla. 019-57 90 20, 0703-82 86 20 www.stathotellet.se

NY

regi renoverat meny da odkän SP G ppskick! o tält i t

Hotellreceptionens öppettider Månd-fred .............. 07.00-21.00 Lörd-sönd ............... 08.00-15.00 Restaurangen Månd-torsd ............ 07.00-22.00 Fred ........................ 07.00-24.00 (Månd-fred lunch ... 11.30-14.00) Lörd ....................... 08.00-24.00

Nattclub Fred-lörd 21.00-02.00 Ett stort tack till alla som kom på vår invigning av hotellet. Vi hade väldigt trevligt och hoppas att ni hade det också. Tack för alla blommor och gåvor. På återseende.

Elias Yammin, Gustav och Lilian Nehmé

019-363636

Din städleverantör inom kontor och butik

www.renthus.com


Boktips

Svart som synden

Gör vad du vill

Kärleken är dödens motsats

Parträna med Paolo Roberto

Stephen Booth Minotaur

Erlend Loe Alfabeta

Roberto Saviano Brombergs

Paolo Roberto Fitnessförlaget

En deckare med en klichétitel som Svart som synden kan inte vara annat än en tråkig och medelmåttig deckare med religiösa motiv, tänkte jag när jag skulle påbörja läsningen av denna bok. Jag hade inte helt fel... Stephen Booths detektivpar är poliserna Diane Fry och Ben Cooper, som arbetar med mordutredningar inom ett litet polisdistrikt i England. I den här boken ska de utreda omständigheterna kring ett lik, som grävts fram ur leran vid en ombyggnation av en gammal gård ute på landsbygden. De får under sin utredning tampas med inskränkta bybor och folk som tror på ”det gamla”. Diane är karriäristen och stadstjejen medan Ben är lantisen som trivs med sin befattning. Det som är gemensamt för båda är att de visar sig vara ganska korkade vid ett par tillfällen. Med tanke på att detektiverna i en deckare brukar vara läsarens ställföreträdare, känns deras dumhet som en förolämpning mot mig som läsare. På den negativa sidan vill jag också nämna att vissa detaljer inte är genomarbetade. Det finns logiska luckor och irrelevanta sidospår, som förvärrar helhetsintrycket. Stephen Booth är en erfaren författare och journalist och borde därför kunna undvika detta. Svart som synden är ändå ett okej tidsfördriv. Intrigen och miljön är inte riktigt lika klyschig som titeln antyder.

Erlend Loes böcker brukar ofta handla om människor som inte riktigt trivs med tillvaron och därför söker något annat. Han är specialist på att begagna svart humor, absurditeter och ironi och därför brukar jag gilla hans böcker. Gör vad du vill är i mångt och mycket en riktig Loe-historia. Den handlar om artonåriga Julie, vars pappa, mamma och bror – det vill säga hela hennes familj – omkommit i en flygplanskrasch. Sista sms:et från pappan lyder ”Vi störtar. Älskar dig. Gör vad du vill.” Så det gör hon. Arvet har gjort att hon är rik, så hon har anställt en polack, som ska kakla en pool åt henne. Men det hon mest av allt vill göra är att ta livet av sig. Trots planering misslyckas hon att hänga sig i slutscenen av skolpjäsen hon är med i. Hon börjar istället flyga jorden runt med förhoppningen att planet hon befinner sig på ska störta. Boken är skriven som Julies dagbok och det är roligt när hon exempelvis berättar om sin resa till Sydkorea för att på vinst och förlust försöka träffa och förföra OS-guldmedaljören i short track. Det är intressant läsning ungefär de två första tredjedelarna av Julies dagbok. I den sista tredjedelen blir det alltför tjatigt med hennes självmordsplaner och hur hon driver med och manipulerar sin psykolog ”psykogeir” och ”bästa” kompisen Constance, vilka hon finner dumma.

Än en gång har Roberto Saviano visat upp sin skicklighet att balansera på gränsen mellan den skönlitterära formen och reportaget. Han berättar här om sjuttonåriga Maria, som förlorat sin fästman i krigets Afghanistan. Många arbetslösa unga syditalienska män ser soldatuppdraget som det enda alternativet till försörjning. Maria är bara en av många som förlorat någon närstående i detta krig. I Gomorra lyckades Saviano fängsla mig, men trots att både ämnet är lika viktigt och berättarsättet är detsamma i Kärleken är dödens motsats är jag inte lika imponerad den här gången. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför jag tycker just den här boken är medelmåttig medan den förra var bra. Kanske beror det på att förlaget försöker kränga den här som skönlitterär berättelse, när jag helst skulle vilja kalla boken samhällsreportage. Eller så är den sämre för att den är så kort och inte lika ingående. Lite drygt femtio sidor med dubbelt radavstånd i en bok i pocketstorlek är inte mycket text. Det är klart att förlaget måste rida på berömmelsevågen och ge ut vad man kan nu när Saviano lever under dödshot för kioskvältaren Gomorra, som dessutom blivit hyllad film. Men förväntar man sig samma läsupplevelse man fick vid den boken kan man inte bli annat än en smula besviken.

Då var det säsong för semlor igen. Om man som jag gärna sätter i sig ett tiotal i veckan, kan det vara idé att röra lite extra på sig. Paolo Roberto, som redan skrivit en träningsbok och dessutom en kokbok, har nu utarbetat några träningsprogram för par, vilka han presenterar i Parträna med Paolo Roberto. Han menar att ”det största hotet mot formen är partnern”. Alltså att man lägger för mycket tid på att gå på gym, vilket resulterar i en partner som gnäller på att man spenderar för lite tid med varandra. Övningarna ska kunna utföras hemma i vardagsrummet och man använder sin partner (kompis går också bra) både som redskap, sparringpartner och peppare. Efter att ha försökt utföra utgångspositionerna för slagserierna, som jag inte förstår riktigt hur man ska genomföra, lägger jag ner det ambitiösa projektet att testa alla övningar i boken. Jag inser att man behöver en viss träningserfarenhet för att förstå hur övningarna går till. Jag har ungefär noll gymvana och rör mig aldrig mer än jag behöver. Min stackars sambo, som jag tänkt övertala att testa övningarna med mig, tänker jag inte dra in i detta. Boken passar nog däremot utmärkt för par, som är vana att gå på gym och annars inte har så mycket tid för varandra. Semlorna jag trycker i mig får sätta sig runt midjan bäst de vill. Och så tror jag att jag ska titta lite närmare på Paolos kokbok istället... Av Catharina Bergman

30 Marknad


Vi erbjuder det lilla extra som gĂśr skillnaden!

Bailine Scandinavia AS är en internationellt etablerad franschisekedja, grundat i Norge, med salonger runt hela världen. Vi expanderar nu starkt i Sverige.

Kvinnliga fĂśretagare sĂśkes!

Uthyrning av exklusivt boende

Tel +46 (0) 684-402 80, +46 (0) 70 347 15 58

%FMJLBUFTTCVUJL ,POGFSFOTFS ,VSTFSt½SUFS PPETTIDER -�N FRE   ,ÚRDAG  

4ĂŠUULSZEEBQĂŒUJMMWBSPO Vi arrangerar konferenser, mĂśten, personal & friskvĂĽrdsaktiviteter

Bailine är ett fĂśretag med ett unikt koncept fĂśr träning, hälsa, kostrĂĽdgivning och välmĂĽende. VĂĽrt sĂśdra distrikt i Ă–rebro är ledigt. NyďŹ ken? Ring!

Charlotte Bai +47-922 50 487 Bii Haenein 019-611 01 24, 070-683 33 93 www.bailine.se

Ă–rebros nyaste delikatessbutik. Med ost-, mat- och vinprovningar. .YHET

-ĂŠTNFSQĂŒXXXSPTFOHSFOTTLBĂľFSJTF*&OHFMCSFLUTHBUBO JOOFQĂŒHĂŒSEFO *5FM*.PCJM >[Zƒd@kd]WdZ[hKffb[l[bi[hfh[i[dj[hWh

YlVWHU

6" ĂŠ/ĂŠ  ĂŠ 9ĂŠ6,/ ,-,"

ENKELT, SMAKFULLT & GOTT Vi vill erbjuda en restaurang fÜr goda mültider med vänner, familj, kollegor eller kunder men ocksü fÜr de günger dü du vill äta ensam. Hos oss kan du äta lunch, ta en fika eller tillbringa hela kvällen med att äta middag, umgüs, dricka drinkar och lyssna pü skÜn musik i vür lounge. BesÜk www.godagens.se fÜr mer information. VARMT VÄLKOMMEN TILL GODAGENS VÄSTRA VINTERGATAN 9, ÖREBRO 019-765 27 29 JÜrgen Lindh 070-733 47 97 Glenn Brewitz 070-275 75 35 FÖR BOKNING / MER INFO

<�b`c[Zeiif  h[ji >u<J?=7IJ;AHOIID?D= Ett späckat dygn med Sven-Ingvars, gästartister, utställningar, talkshow, signering mm. Ett müste fÜr alla vänner av Sven-Ingvars!

(#)Wfh_b(&&/\h//+0#

24 timmars kryssning med Cinderella mellan Stockholm â&#x20AC;&#x201C; Mariehamn. Inkl. hytt, buffĂŠ samt underhĂĽllning. FĂśr information kontakta HedĂŠn & Jungander Upplevelser pĂĽ tel: 019-27 48 55 eller info@hedenjungander.se Bokning: 08-452 40 00Â&#x2C6;/SRJIVIRWKVYTTFSORMRK08-452 40 40 

Bokningskod: SVNING

" , Ă&#x160;/Ă&#x160; Ă&#x160; -*,/" Ă&#x160; , Ă&#x160; Ă&#x160;6,

www.vikingline.se


CYAN MAGENTA GUL SVART

POSTTIDNING AVSÄNDARE: HKM, Box 385, 701 47 ÖREBRO

019marknad_1_2009  

10 Byggare i Örebro Örebroare i modebranschen Sparkade tränare Stanleys treats FEBRUARI 2009 19 99 20 09 års jubileum

Advertisement