Page 1

VALGAVIS - HITRA

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Bruk stemmeretten din!


Hitra kommune Kommunevalg 2019

Tlf. 72 44 17 00 - Fillan, 7240 Hitra Hitra kommune www.hitra.kommune.no Valgloven Registrering i manntallet: For å kunne stemme ved valget må man ha stemmerett og stå innført i manntallet. Det er folkeregisterets opplysninger pr 30. juni som er grunnlaget for manntallet, og som bestemmer hvilken kommune du kan stemme i på valgdagen.

Valgkort: Valgstyret skal sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmebe­ rettigede som er innført i manntal­ let i kommunen og som har bosteds­ adresse innenriks (unntatt Svalbard og Jan Mayen). Valgkortene blir utsendt i begynnelsen av august.

Forhåndsstemmegivningen: Siste dag for forhåndsstemmegiv­ ningen er siste fredag før valgdagen innenriks, herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks. For å sikre at forhåndsstem­ megivningene kommer frem i tide, kan sysselmannen fastsette at forhåndsstemmegivningen på Svalbard skal avsluttes på et tidligere tidspunkt. Dersom du ikke har anledning til å stemme i den kommunen du er mann­ tallsført i på valgdagen 9. september, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til valgstyret i din hjemkommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang. Den ordinære forhåndsstemmegiv­ ningen starter 12. august og avsluttes 6. september. Du kan også stemme fra 1. juli dersom du ikke kan stemme inn­ enfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du må da kon­ takte kommunen og avtale tid for å stemme. Husk å ta med legitimasjon!

Legitimasjon:

Velger som er ukjent for stemme­ mottaker, skal legitimere seg. Dette gjelder både ved forhåndsstem­ megivningen og på valgdagen. Velgers identitet kan ved stem­ megivning på institusjon i stedet bekreftes av en ansatt som legitimerer seg.

Andre opplysninger Forhåndsstemming: Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemot­ takere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Fylkesmannen i Oslo og Akershus på vegne av Kommunalog regionaldepartementet. Stem­ memottakeren har alt nødvendig materiell og sørger for at stemmen sendes dit den skal. Hvis du oppholder deg et sted i utlan­ det hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, er det mulig å stemme likevel. Da kan du selv ordne med stemmesedler, stemmesed­ delkonvolutt og omslagskonvolutt, og sende stemmen til Norge i posten. Du kan få nødvendig valgmateriell ved de fleste utenriksstasjoner. I en­ kelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell, og da må du selv ordne nødvendig materiell, det vil si stemmesedler og tre konvolutter. Du kan bruke helt alminnelige konvolutter. Siden konvoluttene har hver sine funksjoner, har de fått ulike benevnelser: • «stemmeseddelkonvolutten» brukes til å legge stemmesedlene i, • «omslagskonvolutten» brukes til å fylle ut nødvendige opplysninger om velgeren og til å legge stem­ meseddelkonvolutten i, • «ekspedisjonskonvolutten» brukes til å legge omslagskonvolutten i, og deretter sendes konvolutten til velgerens hjemkommune i Norge. I mangel på trykte stemmesedler kan du bruke et blankt ark for hvert valg og skrive på hvilket parti eller lokal liste du stemmer på. Husk å skrive på stemmeseddelen hvilket valg den gjelder.

Tidligstemming: Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli til og med fredag 9. august. Du må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme. Tidlig i perioden, før stemmesedlene er klare, må du bruke en stemmesed­ del kun påført de registrerte par­ tienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare, vil de bli brukt ved stemmegiv­ ningen. Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme!

Forhåndsstemmegivning innenriks Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kom­ mune enn der du bor/er manntallført. Dersom du stemmer utenfor kommu­ nen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/ gruppe du vil stemme på.

Slik forhåndsstemmer du: Det skal benyttes stemmeseddelkon­ volutt, valgkort (blanke eller dup­ likatvalgkort) og Omslagskonvolutt. 1. I valglokalet henvender du deg til stemmemottaker som gir deg en stemmeseddelkonvolutt og som forklarer deg hvordan du skal gå frem for å stemme. Stemmer du utenfor egen kommune/eget fylke får du utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. 2. Du går til valgavlukket, velger stemmeseddel/-sedler, gjør even­ tuelle endringer og legger der­ etter stemmeseddelen/-sedlene i stemmeseddelkonvolutten. 3. Gå til en stemmemottaker, som legger stemmeseddelkonvolutten sammen med et valgkort i en omslagskonvolutt. Er du manntallsført i den kommunen du forhåndsstemmer legger stem­ memottaker konvolutten i valgurnen. Er du manntallsført i en annen kommune, sender stemmemottaker stemmengivingen til den kommunen du er manntallsført. Det vil bli sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede og det forenkler stemmemottakers arbeid dersom du tar dette med og det vil da gå raskere for deg å stemme. Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Forhåndsstemmemottak: Rådhuset Forhåndsstemmer mottas i Rådhuset i Fillan alle hverdager (unntatt lørd­ ag) fra kl. 08.00– 15.00 i tidsrommet mandag 12. august til og med fredag 6. september 2019.

Biblioteket Forhåndsstemmer mottas på Bibli­ oteket i Fillan alle hverdager fra kl. 10.00 – 17.00, og lørdager fra 10.00 – 14.00, i tidsrommet mandag 12. august til og med fredag 6. septem­ ber 2019. Husk legitimasjon og evt. valgkort. Har du ikke valgkort vil du få nytt på stemmestedet. Tidligstemming, dvs fra 1. juli til 9. august, etter avtale.

Bosatte på institusjon Bosatte på institusjon vil få mulighet til å avlegge stemme i uke 36. Dette gjelder følgende steder: • Hitra sykehjem • Hitra borettslag (Blåfjell) Tidsrom vil bli kunngjort i lokalavisa og med oppslag på institusjonen.

Ambulerende stemmegivning Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme. Ta kontakt med Hitra kommune på telefon 72 44 17 00 innen fredag den 30.08.2019 kl. 15:00.

Stemme­ givning På valgdagen den 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si i den kom­ munen du var folkeregisteret i som bosatt pr. 30. juni 2019.

Du må ta med deg legitimasjon! Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legit­ imasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valg­ funksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av stemmemottakerne. Kommunene er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegiv­ ningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshem­ met velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen. Det skal ikke brukes stem­ meseddelkonvolutt på valgdagen. I stedet skal stemmesedlene brettes og stemples av en valgfunksjonær før de legges i valgurnen. Stemmesedlene til kommunestyrevalget er rosa og stemmesedlene til fylkestingsvalget er blå.


Retting på stemmesedlene: Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Det er opp til deg om du vil endre på stem­ meseddelen. Hvis du vil være med på å påvirke hvem av kandidatene som blir valgt inn for partiet eller gruppen, må du gi personstemmer til disse kandi­ datene. Det er ikke adgang til å stryke kandi­ dater, verken ved kommunestyrevalg eller ved fylkestingsvalg. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmesedlene.

Mandatfordelingen Fordeling av representantplassene Fordelingen av representantplassene mellom partiene/gruppene skjer på grunnlag av en matematisk beregning. Metoden er den samme ved fylkest­ ingsvalg og kommunestyrevalg og kalles “St. Lagües modifiserte metode”.

KandidatVed kommune- kåringen Hvilke kandidater som blir valgt styrevalget Kommunestyrevalget: kan du Personlig stemmetillegg - gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen.

Du kan gi én eller flere kandidater én personstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. Dette øker vedkommendes sjanse for å bli valgt. Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift, på samme måte som til de andre kandidatene.

- gi personstemme til kandidater fra andre partier/ grupper (såkalte slengere). Du kan også gi personstemmer til kandidater fra andre lister ved å føre opp kandidatnavnet i feltet merket “Kandidater fra andre lister”. En for­ holdsmessig andel av stemmen din overføres i så fall til den andre listen. Vær oppmerksom på at når du fører opp slengere, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet/ gruppen. Verdien av stemmen din for det partiet/gruppen du stemmer på, blir tilsvarende redusert. Slik personstemme kan gis til maks 6 kandidater – dvs ¼ av kommunesty­ rets representanter, som for Hitra er 25.

- Du kan ikke stryke kandidater. NB ! Når det gjøres endringer skal det benyttes svart penn. Dette er viktig da vi benytter optisk lesing av stemmesedler. Ikke vær redd for å endre på stem­ meseddelen! Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil.

Forslagsstillerne kan være med på å bestemme det personlige stemme­ tallet til et visst antall av kandi­ datene ved å gi dem et tillegg i sitt personlige stemmetall. Navnet til disse kandidatene står med uthevet skrift, øverst på stem­ meseddelen. Dette markerer at forslagsstillerne har ønsket å prioritere disse foran de øvrige kandidatene. Hvor mange personstemmer stem­ metillegget skal utgjøre, avhenger av hvor mange velgere som stemmer på listen. Tillegget skal utgjøre 25 prosent av listens stemmer. Man må altså ta utgangspunkt i hvor mange stemmer listen har fått og finne ut hvor mye 25 prosent utgjør. Har et parti for eksempel fått 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift et stemmetillegg på 25 personstemmer.

Personstemmer fra velgerne Velgerne kan gi én personstemme til så mange av kandidatene på listen de ønsker. Dette gjør de ved å sette et merke ved kandidatens navn på stemmeseddelen. Også kandidater som står med uthevet skrift, kan få personstemme. Velgerne kan også gi personstemmer til kandidater som står på andre lister enn den de stemmer på (såkalte slengere). Dette gjøres ved å skrive navnet til disse kandidatene i et eget felt på stemmeseddelen. Det er summen av personstem­ mer fra velgerne og det eventuelle stemmetillegget fra forslagsstillerne som utgjør kandidatens personlige stemmetall, og som legges til grunn for kandidatkåringen. Den kandidaten som har det høyeste personlige stemmetall, velges inn som kandidat nr. 1 fra listen, den som har nest høyest velges inn som nr. 2 osv. Står noen kandidater likt, fordi de har like stort stemmetall, legges rekkefølgen på listen til grunn for kandidatkåringen.

Fylkestingsvalget: Kandidater som har fått person­ stemme fra 8 prosent eller flere av listens velgere, kåres først, i henhold til deres personlige stemmetall. Deretter kåres øvrige kandidater i henhold til rekkefølgen på listen. Har ingen kandidater fått 8 prosent eller flere personstemmer, legges rekke­ følgen på listen fullt ut til grunn for kandidatkåringen.

Utlegging av manntall offentlig ettersyn Dersom du ikke står i manntallet, kan du ikke avgi stemme ved Fylkestings- og kommunestyrevalget 9. september 2019. 1. Manntallene for Fylkestings- og Kommunestyrevalget 2019 legges ut for offentlig kunngjøring i tidsrommet 14.07.19 frem til og med 09.09.19 på på Servicetorget, Rådhuset og Hitra bibliotek. 2. Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget i tidsrommet 09.07.19 til 09.09.19. Kommunene har ansvaret for å føre manntall. Det er bosettings­ adressen den 30. juni 2019 som er avgjørende for hvor velgerne er innført. Valgstyret kan føre inn velgere som har rett til å bli ført inn etter skjæringsdatoen, så lenge det er praktisk mulig. Dersom du mener at du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og må være valgstyret i hende i god tid før valgdagen 9. september 2019. Ytterligere informasjon finnes på departementets hjemmeside med valginformasjon: www.valg.no Valgstyrets adresse: Valgstyret i Hitra, 7240 Hitra. Valgstyrets adresse for Sametinget: Sametinget, 9730 Karasjok.

Stemmesteder og åpningstider på valgdagen Stemmesteder og påningstider på valgdagen Det skal holdes valg på representanter til kommunestyret på Hitra og Sør­Trøndelag fylkesting søndag 8. september (Hitra rådhus) og mandag 9. september 2019. Alle norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår har stemmerett: • norsk statsborger født i 2001 eller tidligere. • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og • du er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i kom­ munen. I tillegg til ovennevnte har du stemmerett dersom du • har stått innført i folkeregistret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni d.å. For å utøve stemmeretten må du stå i manntallet. Det holdes valgting søndag 8. og mandag 9. september 2019 på følgende stemmesteder: Krets 1 – AKSET/KVAMMEN/STRAND Strand oppvekstsenter............................. mandag 9/9

10.00 – 18.30

Krets 2 - HELSØYSUND Kvenvær oppvekstsenter......................... mandag 9/9

10.00 – 18.30

Krets 3 – ASMUNDVÅG/HOPSJØ Melandsjø omsorgssenter....................... mandag 9/9

10.00 – 18.30

Krets 4 – DOLMØY/BARMAN Barman oppvekstsenter........................... mandag 9/9

10.00 – 18.30

Krets 5 – FJELLVÆRØY/KNARRLAGSUND Knarrlagsund oppvekstsenter.............. mandag 9/9

10.00 – 18.30

Krets 6 – ANSNES/FILLAN Kommunestyresalen.................................. søndag 8/9

12.00 – 18.00

Kommunestyresalen.................................. mandag 9/9

10.00 – 20.00

Krets 7 – SUNDLANDET Hemnskjela oppvekstsenter.................. mandag 9/9

10.00 – 18.30

Valgstyret


VI ER KLAR FOR ME Fødselstallene øker, befolkningsveksten fortsetter, og stadig flere og mer varierte arbeidstilbud skapes. Med andre ord; de mest avgjørende forutsetningene er på plass, for ei positiv framtid og et godt liv på Hitra.

Flere undersøkelser viser at innbyggerne på Hitra er fornøyd med utviklingen og kommunen. Og utenfor kommunens grenser blir vi positivt omtalt. Dette er viktig.

Vi har, etter beste evne, forsøkt å utvikle en kommune og et lokalsamfunn som gir rom for ALLE – med like muligheter, likeverd og lik behandling.

Dette vil også være helt sentralt i vårt politiske verdigrunnlag framover. For det som er gjort, og det vi står for: Synes du vi fortjener tillit, for 4 nye år?

Din stemme er med på å avgjøre det. Du vet hva du får, med oss! NATUR, MILJØ OG VERDIGRUNNLAG

får flere bein å stå på, både små og store virksomheter. For å oppnå dette må forbedring av kommunikasjons- og samferdselstilbudet ha høy prioritet.

Alle mennesker er like mye verd og har krav på lik behandling. Og vi vil ha et samfunn som gir muligheten for alle til å mestre sine liv ut fra sine forutsetninger. Naturen og miljøet er en arv vi er forpliktet til å ta best mulig vare på. Arbeiderpartiet vil ta klimapolitikken hjem, føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta og havet renere, og legge til rette for nye grønne og bærekraftige løsninger.

HITRA ARBEIDERPARTI vil: • videreutvikle Jøsenøya som knutepunkt, og med Hitra Kysthavn og Hitra Industripark som attraktiv lokalisering for nye bedriftsetableringer • utvikle flere næringsarealer, blant annet Dolmøy næringspark, fiskerihavna på Kuøya og næringsområdet på Sunde (Slåttavika) • muliggjøre leie av næringsarealer, for å lette etableringsterskelen for nye virksomheter • være en aktiv pådriver for videre utbedring av Lakseveien, fra Frøya til Berkåk • at eiere av el-biler også må delta i betaling av bompenger • kreve at det bygges ny bru i Knarrlagsundet, helst vest i sundet • prioritere ny fergeforbindelse mellom Hitra og Nordmøre, og et bedre tilbud med hurtigbåten (tidligere avgang og sein ankomst) • være en pådriver for å forbedre kollektivtilbudet, lokalt gjennom å få på plass et tilbud om bestillingstransport (taxi el. lign.) • fortsette samarbeidet med videregående skole og næringslivet for å få enda flere lærlingeplasser i øyregionen • styrke tilbudet om videreutdanning og høgskoletilbud i øyregionen • prioritere innsatsen for bedre mobildekning og bredbånd til alle og kreve et nasjonalt krafttak for våre fylkesveier • videreutvikle vannforsyningen og gjennomføre en kommunal overtakelse av private vannverk, der dette er ønskelig og mulig • fortsette arbeidet med å legge til rette for trygg ferdsel langs veiene for myke trafikanter, med utbygging av gang- og sykkelveier der dette er nødvendig • legge til rette for et variert botilbud som er tilpasset ulike behov og livssituasjoner • klargjøre boligfeltet på Sunde og aktivt legge til rette for spredt boligbygging slik det nå er gjort mulig gjennom nylig godkjent arealplan

RETNINGSLINJER 2017

HITRA ARBEIDERPARTI vil: • arbeide for et seriøst arbeidsliv i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, og slik at flest mulig har faste jobber og en lønn å leve av • redusere inngrep som gir uakseptabel og varig skade på sårbar natur • forsterke innsatsen mot forurensingen av plast, ikke bare i havet, men også innenfor strandlinjen. • forbedre ENØK-tiltakene (energiforbruket) i kommunale bygg. • si nei til å ta i bruk nye områder for vindmøller på land • underbygge tiltak som ivaretar kulturlandskapet og matjorda • videreutvikle Hitra Kysthavn som en løsning for å oppnå «grønn skipsfart» og reduserte klimagassutslipp • si nei til flere søndagsåpne butikker – vi vil at søndagen skal være familiedagen • jobbe for at kommunen skal unngå å handle varer fra okkuperte områder

OPPVEKST

Å vokse opp på Hitra skal være preget av sosial trygghet, en god offentlig barnehage og skole, og et variert aktivitetstilbud som inkluderer og inspirerer. For å lykkes med det må vi fortsatt satse på motiverte og kompetente arbeidstakere, som får utøve sin gjerning i gode og tilpassede bygg og anlegg. De frivillige kreftene må understøttes, slik at vi sikrer et variert og godt aktivitetstilbud. Vi vil jobbe for at ALLE blir sett og respektert, med “rom for alle, og blikk for den enkelte”. HITRA ARBEIDERPARTI vil: • opprettholde grendeskolene og barnehagene • sikre alle en inkluderende oppvekst der ingen barn og unge utsettes for mobbing. • at skolen og barnehagen er et trygt sted for alle barn, preget av likeverd og mulighet for alle til å oppleve mestring • bevare tilbudet som gir alle barn rett til barnehageplass fra fylte 1 år, med åpningstider som er tilpasset foreldre i en travel hverdag. • forbedre barnehagetilbudet gjennom blant annet å realisere en friluftsbarnehage. • utvikle en skole med rom for mer praktisk læring, mer fysisk aktivitet – gjerne ute i det fri og i bedre kontakt med naturen • avklare behov og muligheter for ny ungdomsskole eller ny 1-4 skole i Fillan • få etablert et tilbud om et sunt og næringsrikt skolemåltid • i samarbeid med fylkeskommunen, videregående skole og Vegvesenet få opprettet muligheten for å avlegge teoriprøven for bilsertifikat lokalt • bygge videre på samarbeidet mellom alle aktører som er eller bør være inkludert i barnas oppvekst. • at aktiviteter i skolens regi ikke skal virke ekskluderende eller hindre deltakelse på grunn av privatøkonomi

Designmanual for Arbeiderpartie

NÆRING, BOSETTING OG ARBEIDSLIV Hitra har et stadig mer variert næringsliv Oppdrettsnæringen er på mange måter bærebjelken. Vi vil fortsatt legge til rette for bærekraftig vekst av denne, men samtidig kreve å få en årlig og forutsigbar inntekt tilbake for avståelsen av areal i vår kommunale sjøallmenning. Vi må også jobbe for at Hittersamfunnet

Det trengs mer enn fromme ønsker og ambisiøse mål og lovnader...


ER INNSATS FOR HITRA – KLAR FOR 4 NYE ÅR! VÅRE KANDIDATER - et godt lag for Hitra og framtida!

Ole Haugen, ordførerkandidat

HELSE OG OMSORG Hitra skal være et varmt og inkluderende lokalsamfunn. Vi ønsker oss et samfunn der vi bryr oss mer og ikke mindre om hverandre. ALLE innbyggerne skal ha mulighet til å ha en meningsfylt hverdag – ja, til å leve hele livet. De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ikke baseres på konkurranse og markedskrefter, men tuftes på trygghet og respekt for enkeltindividet – en verdig omsorg utøvd av motiverte medarbeidere i faste stillinger HITRA ARBEIDERPARTI vil: • arbeide for at helsesykepleier (Helsesøster) deltar mer aktivt inn i skolehverdagen. • legge til rette for botilbud som dekker ulike omsorgsbehov. • bygge ut tilbudet for demente, ved Helsetunet • få etablert et godt botilbud for unge og andre med spesielle behov • beholde tilbudet om gratis trygghetsalarm • kjempe for å beholde lokale tilbud som ambulanse og audiograf • beholde lavterskeltilbud som treningsklinikken, for å sikre deltakelse i samfunns- og arbeidsliv • jobbe for et inkluderende samfunn hvor omsorg for hverandre står sentralt • spille på lag med og videreføre samarbeidet med frivillige krefter - lag og foreninger - for å gi flere og bedre aktivitetstilbud

et

KULTUR-, IDRETTSOG FRILUFTSLIV Fritidstilbudet på Hitra er først og fremst et resultat av alle ildsjelene som bruker tusenvis av dugnadstimer på å etablere og drifte anlegg og tilbud. Dette er det viktig at vi som kommune fortsetter å inspirere til og legge til rette for. Som kommune er det viktig at vi bidrar slik at det utløser initiativ, motivasjon og engasjement for frivillig innsats

Eldbjørg Broholm, 2. kandidat HITRA ARBEIDERPARTI vil: • øke støtten til lokale lag og foreninger • følge opp vedtak om å styrke frivilligheten gjennom bl.a. det opprettede grendautviklingsfondet • fortsette å stimulere til innsats for et variert fritidstilbud - noe for alle. • videreutvikle aktivitetskortet, slik at dårlig råd ikke medfører at noen barn faller utenfor deltakelse i fritidsaktiviteter • sørge for at kommunen sammen med frivillige, fullfører planene for Neverlia (travbane, motorsport mm). • gjøre det enklere for innbyggerne å få kunnskap om og tilgang til Hitras unike og varierte natur, gjennom blant annet kjentmannsprøven, turstier, gapahuker, digitale turkart osv. • fortsette å jobbe for å beholde og videreutvikle den flotte kulturskolen vår som nå er 25 år. • jobbe for at Ægir – nasjonalt havbruksmuseum realiseres på Hitra • bidra til å løse utbyggingsplanene for Hitrahallen, og fortsette med gratis halleie for unge opptil 19 år • beholde null kommunale avgifter til lag med grendahus/klubbhus • Opprettholde godt vedlikehold av våre kirker og gravplasser

OM KOMMUNEENDRING Fra 1.januar 2020 utvides Hitra kommune med en del av Snillfjord. Vi er godt i gang med planlegging av dette, og vi må sørge for god gjennomføring slik at våre nye innbyggere fra Snillfjord vil oppleve å bli tatt godt imot og ivaretatt på en fullverdig måte. En større utvidelse av kommunen eller sammenslåing med andre, anses som uaktuelt i den kommende valgperioden.

John Lernes, 3. kandidat

VALGLISTE 1 Ole Haugen

7240 Hitra

1954

2 Eldbjørg Broholm

7252 Dolmøy

1967

3 John Lernes

7255 Sundlandet 1971

4 Catrine Lossius

7250 Melandsjø

1984

5 Arnt Julius Breivoll

7252 Dolmøy

1962

6 Ida Karoline Broholm

7240 Hitra

1991

7 Kenneth Norgård

7246 Sandstad

1987

8 Monica Mollan

7240 Hitra

1972

9 Remy Heggvik Aune

7242 Kn.sund

2001

10 Malin-Miriam H. Monsø 7243 Kvenvær

1985

11 Terje Stølan

7240 Hitra

1973

12 Ann Bodil K. Wingan

7255 Sundlandet 1988

13 Arne Inge Nøstvik

7247 Hestvika

1956

14 Sanja Jovic

7240 Hitra

1983

15 Roy Egil Oldervik

7247 Hestvika

1965

16 Julie Glørstad Strøm

7240 Hitra

1993

17 Bjørn Jensen

7250 Melandsjø

1982

18 Malfrid Knutshaug

7240 Hitra

1942

19 Lars Erik Strand Vitsø 7256 Hemnskjela 1956 20 Aase Strømsvik Olsen 7250 Melandsjø

1950

21 Thomas Glørstad

7240 Hitra

1984

22 Stig Wraalsen

7241 Ansnes

1958

- Det trengs vilje, evne og handlekraft til å gjennomføre !


Ordførerkandidaten / 1. kandidat

- Vi vil utvikle Hitra videre Hitra har hatt en positiv utvikling etter at Fastlandsforbindelsen ga bedre tilgjengelighet, og havbruksnæringa har fått vokse videre. Slik vil vi at det fortsatt skal legges til rette for vekst og utvikling på Hitra – akkurat når vi selv vil, til det beste for alle hitterværinger Hitra FrP ønsker nye innbyggere fra gamle Snillfjord velkommen inn til vår nye storkommune, og lover å inkludere alle grender slik at de skal både føle og oppleve at de er verdsatt og hørt. Hitra FrP peker ut noen viktige satsinger i ­kommende fireårsperiode. Vi har bl.a. stått på for å få renovert og tilpasset skolene på både Strand og ­Barman, og nå er turen kommet til Fillanskolen. En ny ungdomsskole tilpasset nye læringsarenaer og med gode arbeidsplasser, der ungdommene kan utvikle sine kunnskaper sammen med engasjerte lærere, må ­prioriteres. Vi blir stadig flere «godt voksne» hitterværinger og ­Hitra FrP vil legge til rette for at de skal ha gode boforhold og få den hjelpen de trenger, når det er behov for det. Her må vi få bygd ny avdeling for demente ved Hitra helsetun, og legge til rette for nye boformer for eldre. Trygghet og valgfrihet er nøkkelord. De

som bor hjemme skal få gode tjenester levert når de har behov. Vi ønsker oss flere unge hitterværinger og derfor må vi sørge for god barnehagedekning der folk bor og jobber. Vi vil legge til rette for flere barnehageplasser og alternative barnehageløsninger. Hitra FrP er garantisten for at du fortsatt kan bo i egen bolig uten å få ei årlig regning fra kommunen på eiendomsskatt. I 2018 sikret vi at dette ikke ble innført, og vi skal fortsatt være garantisten for at du ikke får ­dette i posten i årene som kommer. Hitra FrP har vært en pådriver for flere saker i de siste årene gjennom aktiv deltakelse i formannskap og ­komiteer. Vi kjenner kommunen godt – vi lytter til ­folket – og vil sørge for at Hitra skal være en Ja-kommune i den neste fire årene.

Da ber vi om din stemme 9. september. Godt valg.

Tom Skare 1. kandidat Hitra Fremskrittsparti

Valgliste / Hitra FrP 1. Tom Skare,

6. Bjørn Morvik,

2. Bjørg Reitan Bjørgvik,

7. Heidi Furuvik,

3. Geir Samdahl,

8. Atle Andreas Thomassen,

4. Roy Prol,

9. Carina Lervik,

5. Ronny Bergvik,

10. Håvard Heggvik,

1959

1961

1950 1976

1989

1971

Topp 3 Hitra FrP: Fra venstre 1. Tom Skare, 2. Bjørg Reitan Bjørgvik og 3. Geir Samdahl

1968

1975

1975

1967

Havbruksfondet skal komme folket til gode Med FrP i regjering har vi fått tilbakeført store midler gjennom Havbruksfondet etter vekst i havbruksnæringen. Dette vil vi skal komme innbyggerne til gode ved ekstra tiltak og goder, og ikke til økt kommunal drift. Vi vil bruke Havbruksfondet på blant annet; • Grendautviklingsfond, for støtte til lokale lag,

organisasjoner og bedrifter som utvikler nærmiljøet med nye tiltak • Utlånsbod for kostbart sportsutstyr og gjenbruk av dette for de som har behov for det. Gjerne i samarbeid med Dalpro eller andre. • Vaktmestertjeneste for eldre, støtte til tiltak og aktivitet som hjelper hjemmeboende eldre • Startpakke for nyfødte hitterværinger – en velkomstpakke til alle • Støtte lag og frivillige organisasjoner

• Reise- og aktivitetsstøtte for skoler som trenger skyss for å komme til museum, svømmehall og lokale aktiviteter som gir kunnskap om sin egen kommune • Matmåltid i alle hitraskolene • En til to årlige utflukter og større sammenkomster for eldre, også hjemmeboende eldre • Gode fritidstilbud for alle hitterværinger


En bolig skal være et hjem, og ikke et skatteobjekt Eiendomsskatten er en skatt som r­ ammer usosialt og ­uavhengig av eiernes betalingsevne. Om man er arbeidsledig eller i en periode har lave inntekt­er, påløper eiendomsskatten som før. Den tar heller ikke hensyn til om boligen er ned­betalt, eller om vi har ­måttet ta opp store lån for å skaffe oss en bolig. Eiendomsskatten tar følgelig heller ikke hensyn til lånekostnadene.

Beskatning av eiendom er også en ­dobbel­t­­­beskatning. Når man kjøper bolig så ­gjøres det med allerede beskattede ­midler. I tillegg inngår boligen som en del av grunnlaget for formueskatt.

leilighet. Vil du unngå fortsatt eiendomsskatt på bolig må du gi din stemme til Fremskrittspartiet. Flere av de andre partiene vil de innføre en slik beskatning lokalt - Hitra FrP vil sørge for at du slipper.

Hitra FrP vil være garantisten for at du ikke skal få en årlig regning fra kommunen bare for at du bor i egen bolig eller

Hitra / når du vil

Stem på FrP lokalt

Sjekk om du er enig eller uenig i noen av våre kjernesaker innenfor hvert virksomhetsområde Hitra Frp vil jobbe for å få realisert dette som våre kjernesaker. Vi vil ha mest mulig effektiv kommunal drift der ansatte og politikere skal levere gode tjenester for våre oppdragsgivere – deg som hitterværing og innbygger. Sammen skal vi sørge for at Hitra skal være et fortsatt godt sted å bo - men i stadig utvikling

HELSE OG OMSORG

☐☐ Bygge nye bomiljøer for demente så alle med behov sikres plass ☐☐ Utvikle og bygge Seniorsenter med boenheter for utleie og salg. ☐☐ Sørge for at alle hjemmeboende over 75 får hjemme­besøk og tilbud om aktivitet gjennom hele året ☐☐ Sørge for allsidige og gode aktivitetstilbud for eldre sammen med frivillige lag og organisasjoner ☐☐ I samarbeid med lokale restauranter tilby måned­ lige treff med mat og underholdning for eldre ☐☐ Øke tallet på lege- og fysioterapihjemler i takt med folkeveksten ☐☐ Alle som jobber i helse- og eldreomsorg skal snakke og forstå norsk ☐☐ Utvikle og tilby vaktmestertjeneste for eldre for plenklipping og sikkerhetssjekk i hjemmet ☐☐ Sørge for fortsatt gratis bruk av trygghetsalarmer ☐☐ Utvikle og gjennomføre trivsels- og helsereiser for eldre og enslige ☐☐ Utbygging av bofellesskap for unge uføre som har hjelpebehov ☐☐ Fortsette og utvikle Livsglede for Eldre på Hitra og Livsgledesykehjem ☐☐ Utvikle og samle et nytt familie- og omsorgssenter ☐☐ Realisere gode bo- og tjenestetilbud innenfor ­psykiatri og rusomsorg

OPPVEKST OG SKOLE

☐☐ Ny skole for 8.-10. klasse i Fillan med eget Newtonrom og gode læringsarenaer ☐☐ Transportfond for transport til ekskursjoner for

klasser på Hitra. Alle skoler skal få like muligheter. ☐☐ Ombygging av Fillan skole tilpasset framtidens ­behov for 1.-7-klasse, samt nok plass for SFO og mulighet for fleksibel barnehageavdeling/førskole. ☐☐ Sørge for full barnehagedekning og opptak ­gjennom hele året. Arbeide for mangfold i barnehagetilbudet med spesialisering på tema som f.eks naturbarnehage, sjø og sjøliv. Plasseres i Fillan eller Sandstad i samband med næringsparken. Tilpasse åpningstider etter familiens behov. ☐☐ Gode og trygge arbeidsplasser og arbeidsforhold for lærere og øvrige ansatte ☐☐ Nulltoleranse for mobbing ☐☐ Skolemåltid i alle Hitra-skolene ☐☐ Fortsette IT-satsingen i skolene og gi tilpasset ­undervisning både til svake og sterke elever ☐☐ Sikre utviklingsmuligheter for skolene med fokus på kvalitet og forbedring av karakterer

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

v­ olum prioriteres til de som satser på satser på lokale arbeidsplasser og ilandføring. Legge til rette for mindre, men rimelige startboliger for unge førstegangsetablerere. Sørge for å utvikle Hitra Kysthavn som en nasjonal kysthavn. Være en aktiv pådriver for å få nye arbeidsplasser og etableringer på Hitra Utvikle Fillan som et regionsenter Vi vil stimulere til at Hitra skal bli lærlinge­kommune nr. 1.

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING

☐☐ Ja-holdning i areal- og utbyggingssaker, men alle saker skal vurderes individuelt. ☐☐ Være garantisten for at det ikke blir innført ­eiendomsskatt på din bolig og hytte på Hitra. ☐☐ Være en pådriver for videre bedriftsetablering på industriområdene på Jøsnøya og Dolmøya. ☐☐ Sørge for bidrag til grendeutvikling gjennom Grendautviklingsfond med midler fra Havbruksfondet. ☐☐ Vi sier nei til eventuell etablering av nye asylmottak i kommunen. ☐☐ Sørge for at lokale tilbydere får tilgang og ­foretrekkes når de ellers er konkurransedyktige ☐☐ Sikre at unge sosialhjelpsmottakere får et aktivitetstilbud gjennom arbeidstrening ☐☐ Vi sier ja til søndagsåpne butikker – det må være opp til ledelse og ansatte og bestemme ☐☐ Vi vil sørge for liberal skjenkepolitikk – lett å få og lett og miste. ☐☐ Næringssaker skal prioriteres i kommunal saks­ behandling. Er alt ok ved søknader skal de innvilges ☐☐ Sørge for at havbruksnæringa får fortsette å vokse, og være pådriver for at nye konsesjoner og økt

☐☐ Være en pådriver for at hele Hitra får godt internett og god dekning på mobil for alle ☐☐ Få realisert nytt fergesamband mellom Hitra og Aure, med kommunal støtte fra Havbruksfondet de første to årene før Staten kan overta finansiering. ☐☐ Fortsette med «hjem for en 50-lapp» for ungdom i helgene ☐☐ Etablering av bobilparkering og tømmestasjon sentralt på Hitra ☐☐ Få til pendlerrute Fillan – Sistranda ☐☐ Bestillingstransport fra grendene som ikke har kollektivtilbud ☐☐ Få til en opprusting og asfaltering av fylkesveier som fortsatt har grus. ☐☐ Få bygd ut flere forenkla gang- og sykkelveier ☐☐ Sørge for å sikre og utvikle hurtigbåtsambandet Trondheim – Kristiansund med flere anløp Hitra morgen/kveld ☐☐ Sørge for at ny bru i Knarrlagsundet blir bygd ☐☐ Få realisert den uteglemte Vikansvingen i ­Barmfjorden. Lakseveien er ikke ferdig før denne strekningen er rettet ut. ☐☐ Planlegge og bygge en «blålysstasjon» der vi får et oppdatert senter for brann, politi og ambulanse.

Sjekk om d er enig m u e Hitra FrP d – kryss a v! IDRETT, KULTUR OG FRILUFTSLIV

☐☐ Sørge for at vi har en kulturskole med gode ­aktivitetstilbud for unge hitterværinger ☐☐ Sørge for at vi har et godt kinotilbud for alle ­hitterværinger ☐☐ Den kulturelle skolesekken og spaserstokken skal være et godt tilbud for alle skoler og opplevelser for eldre ☐☐ Aktivt legge til rette for friluftsområder i ­samarbeid med lokale lag og organisasjoner ☐☐ Få Eldsfjellet åpnet som turområde for allmennheten med tilgang og parkering ☐☐ Stimulere frivillige organisasjoner og lag gjennom god service, ja-holdning og økonomisk støtte fremfor å bygge opp kommunale kulturaktiviteter. ☐☐ Full gjennomgang av alle idretts- og fritidsanlegg og sørge for rehabilitering gjennom samarbeid, med hjelp av tippemidler, dugnad og kommunal støtte. ☐☐ Jobbe for at Staten i samarbeid med Kystmuseet får etablert og realisert Ægir – Norsk havbruksmuseum. ☐☐ Være med å utvikle Frivilligsentralen og la det være en base for mange frivillige lag og organisasjoner. ☐☐ Få på plass en basishall og utvidelse av tilbudet ved Hitrahallene i samarbeid med idretten. ☐☐ Opprette en utlånsstasjon for brukt idretts­ materiell (ski, sykler, turutstyr), i samarbeid med Dalpro eller andre.

Vi skal sørge for at Hitra er en JA-kommune

Stem Hitra FrP ved årets valg! Vi er klare for å styre.


Vi tror på Hitra Vi tror på Hitra

 Man har så forskjellige behov – og så ulikt utgangspunkt. Tidligere Høyreleder Jo Benkow ble en gang spurt om hvorfor han var Høyremann. Svaret var «Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.»  Vi i Hitra Høyre synes at alle skal få være seg selv og gis muligheten for å utvikle seg ut fra sine forutsetninger.

Kunnskap og mestring i skolen

Kunnskap og mestring i skolen

Grønn transport og bedre veier

• Elever i barneskolen skal lære seg å skal lese, skrive og seg regne, å og opparElever i barneskolen lære beide seg digitale ferdigheter lese, skrive og regne, og opparbeide • Gi skolene tid til å implementere utvikligsprosesser på alle nivå i seg digitale ferdigheter organisasjonen • En times fysisk aktivitet hver dag  Gi skolene tid til å implementere • Utvikle tilbud til elever med utfordringer etter fullførtungdomssi koleutvikligsprosesser slik at de harforutsetningerpå for åalle klarenivå seg gjennom videorganisasjonen regående opplæring • Arbeide for at det jevnlig foretas objektive vurderingerav oppnådd ferdigheter En times dag i lesing,fysisk skriving aktivitet og regning i hver forbedringsarbeidet. • Styrke etterutdanning av pedagogisk personale og øke antall lærere.tilbud til elever med faglærte Utvikle • Styrke etterutdanning etter av pedagogisk personale og øke antall utfordringer fullført faglærte lærere ungdomsskole slik at de har

 Gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere

forutsetninger Tilpasset for åkollektivtilbud klare seg gjennom videregående opplæring

 Jobbe aktivt for å få fast dekke på resterende Grønngrusveier transport og bedre veier • • • • •

Gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere Tilpasset kollektivtilbud Jobbe aktivt for å få fast dekke på resterende grusveier Forbedre kvaliteten på fylkesveiene Utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Denne planen skal omfatte både kommunale og fylkeskommunale veier i Hitra kommune. Private veilag skal få tilbud om bistand til trafikksikringsarbeid.

 Forbedre kvaliteten på fylkesveiene.


www.hitra.hoyre.no Attraktive og inkluderende facebook.com/hitrahoyre

lokalsamfunn

Skape trygge arbeidsplasser • • • • • • • •

Gjøre Gjøre til en for Jakommune Hitra tilHitra en Ja- kommune næringslivet Neifor til eiendomsskatt næringslivet

Tjenester tilpasset folks behov godt velferdstilbud, uavhengig av hvem som leverer det. Et Nei til eiendomsskatt En oppdatert klimaplan Alle skal inkludereres i arbeid og aktivitet En sterk Tjenester tilpasset folks behov frivillighet og blomstrende kulturliv Fremme videre marin næringsutvikling gjennom å legge til rette for å legge til rette for etablering av desentralisert nyetableringer Et godtsamt velferdstilbud, uavhengig høyskoleutdanning innen havbruk. av hvem som leverer det. • Vi trenger et sterkt næringsliv for å bygge en god velferd. Derfor må vi videreutvikle de eksisterende arbeidsplassene og skape et godtEn oppdatert klimaplan grunnlag for nye

Kvalitet og valgfrihet i om

 Alle skal inkludereres i arbeid og aktivitet

K a

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen • • • • • •

En verdig eldreomsorg Kvalitet og valgfrihet for alle Trygge og gode helsetjenester Forutsigbar tilgang på kort og langtidsplasser ved sykehjemmet Etablere flere omsorgsleiligheter Styrke dagsentertilbudet

1. Tor Kohan Sagøy Melandsjø (48)

2. Dag Willmann Fillan (54 år)

3. Marianne Østensen, Kvenvær (47)

T h

4. Sigrid Hansen Tranvikan (50 år)

5. Ivar Kvernø Sandstad 77 år

6. Oddvar Lian Sundlandet 66 år

Høyres kandidater til kommunevalget 2019 1 Tor Johan Sagøy Melandsjø 48 år 2 Dag Willmann Fillan 54 år 3 Marianne Østensen Kvenvær 47 år 4 Sigrid Helene Hanssen Tranvikan 50 år 5 Ivar Kvernø Sandstad 77 år 6 Oddvar Lian Sundlandet 66 år 7 Stig Atle Lervåg Sandstad 42 år 8 Håvard Hestnes Ansnes 31 år 9 Laura Ulidiene Knarrlagsund 34 år 10 Ingvar Aabrek Klingenberg Kvenvær 60 år 11 Tore- Johan Sverdrup Strømmen Sandstad 35 år 12 Harald Jørgen Hevnskjel Hemnskjel 54 år

E

13 Kåre Rømuld Melandsjø 53 år 14 Sandra Kowolik Kvenvær 41 år 15 Lillian Ulvan Knarrlagsund 64 år 16 Roger Lund Sandstad 59 år 17 Brage Alexander Ulvan-Lervåg Sandstad 19 år 18 Leif Otto Fordal Fillan 71 år 19 Tor Østmark Dolmøy 73 år 20 Bjarne Johan Faxvaag Kvenvær 48 år 21 Iren Mellemsæther Fillan 51 år 22 Olaus Selvaag Knarrlagsund 73 år 23 John Erling Strøm Hestvika 73 år


Program for Hitra KrF 2019-2023 1. VERDIGRUNNLAGET

KrF vil bygge et varmere samfunn, der vi slår ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet; der vi bryr oss om det som har betydning for folks hverdag; og der vi tar tak i de viktigste utfordringene i vår tid. Vi kjemper for at respekt for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar skal prege samfunnet Fokusområder på Hitra er m.a.: • hjelp og omsorg til ensomme • tiltak for folk som sliter psykisk • bedre tiltak for rusavhengige • tiltak som kan hjelpe «nyfattige» • inkluderende tiltak for at innvandrere kan trives og utvikle et meningsfylt liv her på Hitra

2. HEIMEN – GRUNNCELLA I SAMFUNNET

KrF erkjenner at oppvekstsvilkårene slett ikke er gode for alle barn i vår kommune. Brutte relasjoner med tap av nærvær til foreldre, rus og vold skader unge sinn. Krf mener at vi kan forbedre forholdene ved satsing på å styrke heimen. • • • • • • • •

• • • •

Hjelp og veiledning fra fagpersonell når foreldre er i samlivskrise Kurstilbud til foreldre for å få innsikt i foreldrerollen Styrke barnevernet slik at det blir til større hjelp for familien Kurs og veiledning til foreldre med søkelys på farer og muligheter som ligger i sosiale medier Tiltak for ansvarliggjøring av foreldre for å skape et rusfritt heimemiljø Tiltak som fremmer gode opplevelser mellom barn og unge fra ulike etniske kulturer Heimen må motiveres til å ta ansvar for at egne barn og unge deltar i samfunnet. Foresatte, spesielt enslige forsørgere, må få tilbud om avlastning, støttekontakt, eventuelt også ferieopphold for barn med krevende omsorg Tilbud om friplass i kulturtilbud for familier med svak økonomi, f.eks «fritidskort» Økt satsing på at alle barn får mulighet til å delta i et blomstrende kulturliv Økt satsing på samarbeid mellom heim, skole og barnehage. Økt satsing på fysisk aktivitet, mat og helse

3. SKOLE OG BARNEHAGE

KRF ØNSKER VIDERE AT • skolestrukturen beholdes slik den er i 2019 og ikke endres i kommende valgperiode • at det blir satt søkelys på hva som kan gjøres for at skoleresultatene kan bli bedre • at barn fra fremmede kulturer blir godt og grundig integrert • at barn med ulike funksjonshemminger får det aller beste tilbud. • at samarbeidet mellom heim, barnehage, grunnskole og videregående ytterligere styrkes med tanke på riktige yrkesvalg og fullføring av videregående skole.

4. HELSE OG VELFERD FOR ALLE

• • • • • • •

KrF vil bidra til at • de nye tjenestebeskrivelser for helse- og omsorgstjenesten, vedtatt i 2019, blir rettesnor for helsearbeidet. • det utarbeides planer og tiltak som kan redusere ensomheten mange lider under • det blir bedre oppfølging av personer med psykiske lidelser • eldre kan bo hjemme så lenge de har mulighet • primærhelsetjenesten skal opprettholdes på dagens nivå. • kampen mot rus intensiveres. • det gis støtte til organisasjoner som arbeider mot rus • skjenkekontrollen utføres slik loven bestemmer.

5. HITRA – MED ARBEIDSPLASSER FOR FRAMTIDA

KrF vil arbeide for at hitterværinger kan finne et åpent og variert arbeidsmarked som kan gi sikre og økonomisk gode arbeidsplasser. Et mål er å få flere fagmiljø i kommunen, og dermed tilflytting av ung arbeidskraft. •

• • • •

Krf ønsker søkelys på at

• •

KrF vil bidra til at

Godt helsestell gir trygghet. Alle skal ha rett til snarlig og riktig helsehjelp ved behov. De kommunale helsetjenestene skal fortsatt forebygge og behandle sykdom og skade. Helsehjelp må tilrettelegges for den enkelte

KrF ønsker at våre skoler og barnehager, i enda større grad, skal ha søkelys på at alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt. Undersøkelser viser at alt for mange mistrives eller blir mobbet.

mobbing, utfrysing og vold ikke blir tolerert, og må motarbeides med alle midler skape er «null-toleranse» overfor mobbing flere og bedre tiltak som kan gjøre tilsatte i skole og barnehage, helsepersonell og foreldre bedre i stand til å skape en mobbefri hverdag for barn og unge, og at skolefravær minskes

6. Å BYGGE OG BO PÅ HITRA

• •

KrF vil støtte tiltak, spesielt rettet mot ungdom, for å stimulere til yrkesvalg innenfor primærnæringene jordbruk og fiske. Dette området må få større fokus Yrkesorganisasjonene må mer inn i skoleverket Støtte nyetableringer som sysselsetter ungdom Oppmuntre til nytenking og stimulering av gründere Aktiv tilrettelegging slik at laksenæringen fortsatt kan ha utviklingsmuligheter og «ankerfeste» i våre lokalsamfunn Stimulere til kystturisme, og gi gode muligheter for utvikling av reiselivsnæringen Legge til rette arealer og bygg for næringsutvikling Legge til rette for arbeidsinnvandring ved å gi gode botilbud, nødvendig språkopplæring, møteplasser og ulike tiltak for integrering i den norske kulturen bedre bredbåndsdekning og mobildekning der denne ennå er for dårlig

• •

• •

bygging av seniorboliger i Fillan får den beste planløsning og tilpasning ut fra brukernes ønsker det gis støtte til drift og etablering av aktiviteter der seniorer kan samles og ha fellesskap boligbyggingen er i samsvar med de vedtatte arealplaner slik at nedbygging av strandsonen ikke blir et problem for allmenn ferdsel det gis fortsatt økonomisk støtte til Hitra Frivilligsentral og vektlegging av samarbeidsoppgaver kommunesentret fortsatt utvikles til det beste for alle i kommunen det legges til rette for idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter i alle grender det bevilges tilstrekkelig støtte gis til Kulturskolen, Hitrahallene, biblioteket og Kystmuseet det fortsatt gis støtte til helsefremmende og trivselsskapende tiltak for alle aldersgrupper det fortsatt arbeides for tilgjengelighet til natur og friluftsliv for alle idretts- og kulturliv gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede. frivillige lag og organisasjoner får støtte slik at de kan være aktive i alle grender nytenkning og nye ideer som kan øke mangfoldet av aktiviteter på øya, blir støttet politisk

7. HITRA - MED 7 KIRKER 12 KIRKEGÅRDER

Kirkene har stor historisk og kulturell verdi for alle, og er på mange måter øyas kulturhus og viktige signalbygg. Det er derfor viktig at kirkene og kirkegårdene vedlikeholdes. Krf vil derfor vektlegge: • fortsatt tilstrekkelig overføring av midler til Menighetenes Fellesråd slik at nødvendig vedlikehold kan skje. • at det snarlig utarbeides planer for varmepumper i kirkene • energiøkonomisering ved avvikling av gamle strømslukende ovner • at kirken, som er en av øyas konserthus – Sandstad kirke – får nytt orgel • at midler til klipping, planering og rydding på kirkegårdene er tilstrekkelig slik at absolutt nødvendig arbeid kan blir utført – noe som har stor betydning for pårørende / besøkende • at kommunen bidrar økonomisk til diakonstilling

8. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON – EN VIKTIG NØKKEL TIL UTVIKLING KrF vil arbeide for at • Alt regionalt samarbeid styrkes. • Hitra og Frøya ikke blir tvangssammenslått mot folkeviljen i de to kommunene • Hitra og Frøya selv må finne fram til samarbeidsområder til nytte for begge kommuner.


• • • • • • •

Kommunens nye innbyggere fra Snillfjord blir godt og grundig integrert og føler seg velkomne det bevilges midler til gang- og sykkelveier, spesielt rundt skoler og barnehager, og at fotgjengerovergangene blir godt belyst smale og farlige veistrekninger blir utbedret, særlig med tanke på trailertrafikken veiene må få bedre vedlikehold, særlig utbedring av skade og slitasje på fast veidekke rutetilbud for buss og båt må beholdes - minst på dagens nivå det holdes trykk på planer og forarbeid til fergeforbindelsen mellom Hitra og Aure mobil- og det digitale radionettet blir vesentlig forbedret

9. KLIMA- OG MILJØVENNLIG OMSTILLING – «GRØNT SKIFTE»

Valgliste Krf Hitra 7241 ANSNES

1949

2. Asbjørn Ivar Simonsen

1950

3. Alfrida Strøm Karlsen

1955

4. Laetitia Mugwaneza

1985

5. Leif Nidar Bakeng

1944

7247 HESTVIKA

7246 SANDSTAD

7247 HESTVIKA

7242 KNARRLAGSUND

6. Lena Johanne W. Bagøien 1941 7242 KNARRLAGSUND

7. Lodve Magnor Karlsen

1956

8. Svanhild Johanne Vang

1950

9. Perly Annette Helsø

1946

7246 SANDSTAD

7241 ANSNES

7240 HITRA

Nils Vang

Ansnes, 70 år, pensjonert lærer, bosatt 40 år på Hitra – og har vært med kommunestyret i 4 perioder. 40 år som lærer har nok lært meg en del om hittersamfunnet. Jeg stemmer KrF fordi: 1. verdigrunnlaget og familiepolitikken er forankret i vår kristne tradisjon. Det forplikter oss til å prioritere gode oppvekstforhold og gi hjelp til familier med de vanskelige utfordringer. I verdigrunnlaget ligger også å ta vare på natur og miljø. 2. dette partiet har sterkt søkelys på kamp mot rus, mobbing og dårlig oppvekstmiljø. Jeg mener vi nå må satse mer for å demme opp mot en negativ utvikling her på Hitra. 3. dette partiet har stort vekt på enn trygg og god alderdom. De eldre fortjener virkelig en god og trygg alderdom med tilpassede boforhold, gode helsetjenester, godt miljø, og tiltak mot ensomhet og angst.

Asbjørn Simonsen

KrF vil rette søkelyset på hva vi lokalt kan endre som kan gi miljøgevinst. Det er ingen tvil lenger om at vår livsstil og vårt forbruk medfører svært negative konsekvenser for miljø og livsgrunnlag for kommende generasjoner. For å unngå de negative konsekvenser, ønsker KrF følgende satsing: • Utarbeiding av kommunal plan for klima- og energi • Energiøkonomisering i oppvarming av kommunale bygg, særlig kirkebyggene • Kommunale el-biler samt flere ladestasjoner, spesielt i borettslag og sameier • Tilskudd til anskaffelse av solcellepaneler til hytter og hus • Økt forståelse for at ting kan gjenbrukes • Fortsatt satsing på fornybar energi • Videre utbygging av vindkraft stilles i bero inntil nytteverdien av utbyggingen og de negative omkostninger for miljøet er nærmere avklart

1. Nils Johannes Vang

3 gode grunner til å stemme KrF

Hestvika. 69 år, pensjonert industriarbeider, bosatt 40 år på Hitra – og har vært med kommunestyret i to perioder tidligere. Synes om allsidigheten og mangfoldet i Hitra. Ivrig fisker i sjø og vann. Jeg stemmer på KrF fordi 1. dette partiet har en god familiepolitikk som har mange konkrete tiltak for å bedre barns oppvekstsvilkår 2. dette partiet bygger sin ideologi på det kristne verdigrunnlaget 3. dette partiet har gode og realistiske tiltak for å bevare naturen, m.a. dyre- og plantemangfoldet, og ikke minst søkelys på rent vann

Laetitia Mugwaneza

Hestvika. 34 år, sosionom og tilsatt I NAV - Hitra, småbarnsmor. Kommer fra Rwanda. Bodd i Norge i 11 år hvor hun fikk sin høyskoleutdannelse i Trondheim. Jeg stemmer KrF fordi: 1. partiet er opptatt av en rettferdig fordeling av goder og kamp mot fattigdom. På tre år har behovet for økonomisk hjelp tredoblet seg her på Hitra 2. partiet er opptatt av at heim og oppdragelse skal bygge på den kristne tro 3. partiet ønsker å styrke kristen opplæring i skolen så barna får med seg et verdigrunnlag

Leif Nidar Bakeng

Knarrlagsund 75 år, pensjonert fisker, og har vært med kommunestyret i 1 periode. Jeg stemmer KrF fordi: 1. Dette partiet har den aller beste familiepolitikken. Familien er fundamentet i samfunnet og KrF har en rekke gode tiltak for å styrke og verne heim og familie. 2. Dette partiet har også den aller beste helse- og sosialpolitikken. Folk i alle aldre er helt avhengig av hurtig og god hjelp når de trenger det. 3. Dette partiet har syn for å hjelpe folk i fattige land. Vi som har alt må kunne strekke ut en hånd til de som lite har.

Alfrida Karlsen

Sandstad. 63 år, pensjonert helsearbeider. Innfødt hitterværing. Engasjert i bistandsarbeid for rent vann og bedre helse - både i Afrika og Filipinene. Jeg stemmer KrF fordi: 1. Partiet har den beste familiepolitikken, med særlig vekt på at barn og unge ikke skal være utsatt for mobbing 2. Partiet står for at familier kan gjøre egne valg mht. offentlig eller privat barnehage- og skole 3. Partiet arbeider for at eldre skal få sykeheimsplass når de trenger det


KJERSTI LINDAL

MOHAMED AL KALLA

Kjersti er en av de som stifta Miljøpartiet De Grønne i Norge. Hun har vært folkevalgt på Hitra i to perioder; K-styrerepresentant 1999-2003, medlem i Helse- og Omsorgskomiteen og er vara i dag. Kjersti opplever at oppvekstsektoren på Hitra nå trenger mest politisk oppmerksomhet, i tillegg til de grunnleggende klima- og miljøproblemene. Som mor til fem har hun solid erfaring med barn og unges virkelighet på Hitra.

Mohamed bringer verdensperspektivet inn i Hittersk politikk; han er født i Kuwait, oppvokst i Damaskus, og kom til Hitra fra Sverige for fem år siden. Han er utdannet farmasøyt og jobber som apoteker i Fillan. Mohamed vil gjøre en politisk innsats for at Hitras fantastiske innbyggere skal ha et best mulig sted å leve; med intakt natur, gode boligområder, og et godt skole-, barnehage- og utdanningsnettverk på Hitra.

1. plass

2. plass

VALGPROGRAM for Miljøpartiet De Grønne Hitra 2019-2023

Miljøpartiet De Grønne vil fremme livskraftige lokalsamfunn som i størst mulig grad baserer seg på lokale ressurser. Vi vil skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, hvor økonomi og næringsliv underordnes sunne økologiske prinsipper. Vi plikter til å forvalte våre ressurser slik at også våre etter­kommere, både dyr og mennesker, kan nyte godt av dem. Vi har et moralsk ansvar. Vi som er på toppen av næringskjeden må leve etter Astrid Lindgrens etikk: DEN STERKESTE MÅ VÆRE DEN SNILLESTE! logo først når det står for seg selv

Da MDG ble grunnlagt for 31 år siden satte vi KLIMAKRISA på dagsorden. De fleste deler nå vår forståelse. Nå kreves handling i hver eneste kommune, og vi har dårlig tid!

BEVARING AV ARTSMANGFOLDET

DYR HAR RETT TIL GODE LIV

»» »»

Hitra kommunestyre må se til at: »» Kjæledyreiere chipmerker sine utegående dyr. »» Dyrevernnemnda tar ansvar for forvillede kjæledyr. »» Mattilsynet høyner sitt kunnskapsnivå omkring naturlig og frittgående husdyrhold. Dyrevernnemndas kommunale representant skal være garantist for korrekt tilsynsvirksomhet og rapportering, så vel som for god dyrevelferd. Dyrevernsnemnda skal opptre anstendig og bygge tillit overfor alle dyreeiere. »» Robotgressklippere skal ikke brukes på kveld og natt, av hensyn til pinnsvinene. »» Det gjennomføres en kunnskapsstyrt beskatning av hjortog rådyrstammen av hensyn til dyras helse. Dette også for å minimere beiteskader på inn- og utmark og redusere flått-belastningen.

LOKAL KLIMA- OG ENERGIPOLITKK Vi må: »» »» »»

»» »» »» »» »»

Erkjenne klimakrisa Innføre klimabudsjett og klimaregnskap, som skal styre mot klimanøytralitet. Installere solceller / solfangere på alle egnede kommunale tak, kreve fornybarenergi-løsninger installert i alle nybygg og stimulere private huseiere til å ta solenergi -eller annen fornybarteknologi i bruk. Skreddersy bussruter, f.eks arbeidsbuss til og fra Jøsnøya. Bestillingstransport må innarbeides, noe MDG jobber for på fylkesnivå. Etablere ladeinfrastruktur for el-motorsykler og el-scootere. Bistå ved etablering av trygge grønne arbeidsplasser for ei framtid uten olja. Stoppe nedbygging av matjord, og bidra til revitalisering av all matjord vi har. Tilrettelegge for lokal kompostering av organisk avfall, til jordforbedring. Sunn humusholdig jord binder store mengder Co2!

MDG har en sammenhengende politikk i kommunene, fylkene og på nasjonalt plan. Vi jobber med å sy sammen de virkemidlene som kan lede oss ut av klimakrise og truende økologiske sammenbrudd. Vi kommuniserer tett mellom de ulike nivåene. Det er uakseptabelt at de eldre partiene ikke evner å kanalisere tilstrekkelige ressurser ut til kommunene, hvor det meste av arbeidet overfor innbyggerne utføres.

»» »» »»

»» »» »»

»»

MDG vil stå for en restriktiv arealforvaltning. Kommunale arealer må skjøttes med tanke på insektenes behov. Kantslått skal utsettes til de viktigste blomsterartene er avblomstra. Bruk av Roundup må forbys i våre landskap og andre pesticider bør unngås. Veiskråninger og jord som ligger brakk bør tilsåes som blomstereng. Øke gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for inngrep. På grunnlag av artskartlegging vil MDG opprette inngrepsfrie områder der hvor sterkt truede arter, f.eks hubro, har sine leveområder. Innføre rapporteringplikt ved fugledød overfor vindkraftprodusenten på Eldsfjellet. Årene fram til konsesjonstidas utløp og evnt behandling av ny konsesjonssøknad må brukes til kunnskapsinnhenting. Vi har merket oss at Miljødirektoratet har frarådd vindindustri på Hitra. Yngletid og hekketid skal respekteres. Menneskelig virksomhet og tekniske installasjoner får ikke forstyrre og ødelegge dyr og fuglers leveområder i disse kritiske periodene. Vi vil ikke tillate tråling etter tang og tare; lokale bunndyr- og fiskestammer skal ha sine gyte- og oppvekstområder i fred. Vi skal kreve at oppdrettsnæringa innretter seg etter Norsk Industris 3 x 0-standard: null lus, null rømming og null utslipp til omgivelsene innen 2025, slik treparts-samarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra forutsetter. Ved arealkonflikter på havet skal kystfiskerne ha forrang foran oppdrettsnæringa. Tradisjonelt kystfiske har vist seg bærekraftig gjennom århundrer, og utgjør selve grunnstammen i kystkulturen.

Verden mister arter i høyt tempo. Dette er en like stor trussel mot vår eksistens som klimaendringene. Den største enkeltfaktoren i denne utviklinga er tap av leveområder for planter, insekter, fugler og dyr.

GJENBRUK, OPPRYDDING OG RESIRKULERING »» »» »» »» »»

»»

Valgliste MDG Hitra

»»

1. KJERSTI LINDAL 1960

7. EVA RUPPELDTOVA 1964

2. MOHAMED AL KALLA 1978

8. LARS AALMO 1976

3. LINN KRISTIN AALMO 1981

9. LAILA JOHANSEN 1965

4. FRODE JENSSEN JEKTVIK 1980

10. HELGE KAALD 1964

5. KJELL RICHARD SMALSVIK 1959

11. GEIR ÅGE VOLDEN 1950

6. KYRRE SCHULTZ 1959

Først og fremst må vi redusere vårt forbruk, handle smartere og produsere mindre avfall. Gjenbruks-containeren ved Hamos må utvides til en hall hvor innbyggerne kan sette inn ting de ikke lengre trenger til gratis gjenbruk. For å minimere utslipp fra transport av avfall bør resirkulering skje så lokalt som mulig. Her kan det utvikles grønne arbeidsplasser. Gummigranulat fra kunstgressbaner må fases ut. Fram til alternativer finnes må avrenning hindres og spill samles opp. Vi vil oppfordre folk til utøve forbrukermakt og slutte å kjøpe syntetiske klær som avgir mikroplast i vask og kosmetiske produkter som inneholder mikroplast og andre skadelig tilsetningsstoffer. Både forhandlere og forbrukere må bevisstgjøres på dette. MDG har vært pådriver for de bevilgningene til flyteavfallsinnsamling som endelig kom fra Fylkestinget. Vi vil fortsette å holde trykket oppe på disse tvingende nødvendige bevilgningene! Disse pengene skaper også utviklende og bevisstgjørende arbeidsplasser, som er særlig kjærkomne for ungdom. MDG vil også ha på plass en “fishing for litter”-ordning, slik at alle som ferdes på sjø og langs strand kan veksle herreløst flyteavfall inn i klingende mynt ved levering til mottakspunkt.

facebook.com/MDGHitraFroya

TENK. NYTT. STEM. GRØNT.


EGENTLIG HAR VI IKKE NOE VALG VI ER NØDT TIL Å SPILLE PÅ LAG MED NATUREN

hitra

LINN KRISTIN AALMO

FRODE JENSSEN JEKTVIK

Linn jobber som barnehageassistent. I kraft av dette, og som mor til to, er hun sterkt opptatt av oppvekstspørsmål på alle nivå. Linn er også engasjert i helsespørsmål, og er tillitsvalgt som fylkeskontakt for Norsk Lyme Borreliose-forening.

Frode er gitarist og musikkpedagog, og jobber som kulturskolelærer. Med tett kontakt med ungdom, og far til to, er han engasjert i opp­vekstspørsmål. Frode er også opptatt av at levende musikk og andre kulturuttrykk må gjøres tilgjengelig for mennesker i alle aldersgrupper og livssituasjoner.

3. plass

VI SKAL VERDSETTE BARNDOMMEN På Hitra vil vi barn som er rusta til å forme sine liv, og til å møte framtidas utfordringer. Vi vil: »» Opprettholde en solid jordmortjeneste som sikrer mor og barn en trygg og god start. »» Stimulere til at foreldre bruker mulighetene kontantstøtten gir, og selv tar vare på de minste barna. Barnehage for ett- og toåringer skal ikke være eneste tenkbare alternativ. Vi er åpne for å vurdere kommunal kontantstøtte i tillegg til den statlige, dersom dette er ønsket blant foreldrene. »» Sørge for tilstrekkelig og kompetent bemanning, og aktivt rekruttere menn til barnehagene. Fortsette det gode arbeidet som gjøres med mye uteliv for barnehagebarna. »» Heve den ernæringsmessige standarden på maten i barnehagene. »» I byggeboomen i Fillan glimrer lekearealene med sitt fravær. Kommunen må sikre at ungenes behov er ivaretatt før brukstillatelse gis, slik loven forutsetter.

SKOLEN SKAL GJØRES KLAR FOR BARNA, IKKE OMVENDT!

4. plass

POLITIKERNES ANSVAR ER Å LEGGE GODE RAMMEBETINGELSER

KOMMUNAL PRAKSIS SKAL VÆRE HELSEFREMMENDE OG OMSORGSFULL!

MDG vil: »» Skille barne- og ungdomsskole i Fillan. Bygge ny barneskole med store og varierte utearealer som gjør praksisbaserte undervisningsformer lette å gjennomføre. Utstyre skolene med skolehage, naust og egne robåter. »» I nåværende Fillan skole vil vi sikre ungdomsskolens elever og lærere romslige og inspirerende og ute. logo først når det stårarealer forinne seg selv »» Inntil vi får statlig finansiering av gratis skolemåltid må barn og unges ernæring sikres gjennom gode kantiner på alle skolene, og foreldrene må bevisstgjøres på viktigheten av »» at deres barn deltar i ordninga. Maten som tilbys bør så langt som mulig være økologisk og kortreist. »» Barn og unge skal ikke oppdras til bruk av engangsplast. Elevene skal bys ordentlig oppdekning, og kan med fordel bidra med oppvasken. »» Ungdomsskoleelever som ønsker det må få nyttiggjøre seg Guri Kunna’s tilbud, uten at man dermed samlokaliserer skolene. Samtidig må man være åpne for bruk av andre læringsarenaer, som praksisplasser i arbeidslivet.

Hitra kommune har et vidt spekter av tilbud i sin omsorgstjeneste, og holder et høyt nivå. Kommunens omsorgstrapp er godt utbygd og MDG er stolte av at vi har deltatt I prosessen med å utforme den. Allikevel finnes rom for forbedring: »» Det trengs en bevisst strategi for å sikre at omsorgstrengende i alle aldre og livssituasjoner får nyttiggjort seg frilufts- og kulturtilbud av alle slag. Dette kan være svært gode virkemidler for å forebygge isolasjon og ensomhet. Slike opplevelser har også stor verdi i seg selv.

Vi vil: »» Gi 5- og 6-åringene den skolestarten foreldrene ble lovet da 6-årsreformen ble innført; en skole basert på fri leik og uteliv, prega av barnehagens pedagogiske tilnærming. »» Erkjenne barnas behov for bevegelse, fri utforskning og undring. »» Helsesykepleier skal være tilgjengelig »» Innføre teoretisk skolearbeid når barnas hjerner er modne i tilstrekkelig omfang. for det, ikke før! »» PP-tjenesten skal komme raskt på banen, pleie pslagord på linje bevisst og aktivt til at innvandrerbarn beholder logo tilog slutt når det etter et valgløfte »» énBidra tettstår kontakt med barna, og ta deres utfordringer på alvor. utvikler sitt morsmål, parallelt med innlæringa av det nor- »» Vi skal ha en Barnevernstjeneste som ser hele familien, og ske språket, i tett samarbeid med barnas foreldre. rammene rundt. Som erkjenner at barn og foreldre er en »» Gjøre grunnskolen helt leksefri. enhet, og forstår tilknytningens verdi. BVT skal være »» Gi barna rikelig og kompetent undervisning i skapende kompetente på forebyggende og relasjons-styrkende arpraktisk arbeid. beid, og alltid opptre slik at man bygger tillit hos barn og »» Vektlegge musikk, dans, tekstskaping, film og teater. foreldre. »» Vektlegge kulturbærende sysler som fiske, jakt og hagebruk, og matlaging med lokale råvarer. Vi mener at en slik pedagogisk praksis som vi peker på, i seg »» Integrere teoretiske fag i de praktiske. selv vil forebygge mange av de problemer våre barn og unge »» Gi teoristerke barn stimulans og faglige utfordringer. sliter med i dag. »» Trekke eldre sambygdinger med sin erfaring og sine ferdigheter inn i undervisninga på frivillig basis.

NÅR BARN OG UNGE TRENGER HJELP

»»

»»

7 økning i satsene for omsorgslønn vil gjøre det En kraftig økonomisk mulig for nærstående, uavhengig av alder og type tilknytning, å bo sammen med en hjelpetrengende person. Dette kan gi f.eks demente muligheten til å bli boende hjemme med mulighet for avlastning i hjemmet, og om nødvendig i kombinasjon med hjelp fra hjemmetjenesten. Full omsorgslønn må minst opp på et nivå som gir pensjonspoeng. Dette kan i noen tilfeller være en vinn-vinnløsning; langt rimeligere for kommunen enn institusjonsplass, men viktigst er at det kan skape en rikere, tryggere og bedre livssituasjon både for den omsorgstrengende og de nærstående. MDG vil slå ring om fastlegeordningen, som nå er under høyt press. Vi vil ivareta fastlegene bedre, og stanse den ukontrollerte oppgaveoverføringen som truer med å undergrave ordningen.

Grønn økonomi bringer en ny visjon og virkelighetsforståelse til økonomi og politikk. Det er grunnleggende uansvarlig å fortsette en politikk for økonomisk vekst basert på fossil energi, stadig høyere materielt forbruk, økende klimagassutslipp, utrydding av arter og forringelse av naturmangfoldet. De Grønne står for ekte ansvarlighet: økologisk, økonomisk og sosialt. For oss er livskvalitet og økologisk bærekraft målet med den økonomiske politikken, ikke økt produksjon og materielt forbruk.

trøndelag

Husk å stemme grønt i fylkestingsvalget!

Fra øyregionen stiller Kjersti Lindal på 13. plass til fylkestinget og vil delta i det saksforberedende arbeidet i MDGs fylkestingsgruppe. Som øyværingenes representant inn i MDGs fylkestingsarbeid har hun aktivt påvirket bl.a. arbeidet for bevilgninger til flyteavfallsrydding.

kraft i urørt natur og reinbeiteområder »» Ikke tillate mer nedbygging av matjord i Trøndelag »» Ta vare på Trondheimsfjordens artsmangfold og jobbe for en renere og mer livskraftig fjord »» Ikke tillate videre vekst i oppdrettsnæringa inntil miljøproblemene er løst Her følger et lite utvalg av MDGs hovedsaker »» Legge til rette for at Trøndelag kan gå i front foran fylkestingsvalget. MDG vil: internasjonalt innen prosjektering og bygging logo først når det står for seg selv »» Kutte Trøndelags klimagassutslipp med 90% av nullutslippsfartøy innen 2030 »» Øke støtten til plastinnsamling og legge til »» Styrke klimaberedskapen i hele fylket rette for flere mottak for herreløst avfall »» Verne og restaurere mer av trønderske na»» Øke gjenvinningsgraden for avfall i hele fylket turområder og stanse all utbygging av vindLes mer på www.trondelag.mdg.no

1. kandidat: Tommy Reinås, Stjørdal

2. kandidat: Gjertrud Berg, Orkland

mdg | valgkampprofil 2019 | 23.11.2018

3. kandidat: Norunn Krokeide, Trondheim

4. kandidat: Jan B. Vindheim, Trondheim

m


HITRA - EN ATTRAKTIV

KOMMUNE Å BO I FOR ALLE

VÅRE KJERNESAKER:

OMSORG OPPVEKST HELSE MILJØ VELFERD SAMFERDSEL NÆRING

Vi ønsker våre naboer fra gamle Snillfjord kommune, velkommen til oss på Hitra

PARTIET FOR ALLE UNG OG GAMMEL - HÅND I HÅND

KJÆRE VELGERE

Hvilken kommune vil du at Hitra skal være?

Stemmer du Pensjonspartiet ved dette valget gir du et klart svar. Hitra skal være en variert kommune, med alle de kvaliteter, gleder og muligheter som en god kommune skal ha. Det er mye som er bra på Hitra. Vi ønsker oss en grønn, varm og inkluderende kommune hvor det er plass til alle. Det er viktig at Hitra fremstår som en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Pensjonistpartiet vil arbeide for en god og verdig eldreomsorg, men også arbeide for at Hitra skal være en god kommune å vokse opp i for de unge. Vi inviterer deg til å være med å skape den. Folkets røst er viktig for Pensjonistpartiet. Hitra Pensjonistparti er et tverrpolitisk parti for alle Hitterværinger og arbeider for likeverd og like rettigheter for alle. Vi inviterer deg til å være med å skape den. Folkets røst er viktig for Pensjonistpartiet.

Hitra Pensjonistparti: • vil arbeide for en tilrettelegging for gode bo- og oppvekstsvilkår i hele kommunen • ønsker interkommunalt samarbeid. • vil få utarbeidet en oversikt som viser status i dag og fremtidig behov for sykehjems/omsorgsplasser og helsepersonell i kommunen. • er positiv til balansert arbeidsinnvandring. • vil at Husbankens tilskudd til boligbygging for ungdom/førstegangsetablerere økes. • forventer at Telenor ansvarliggjøres for at det fortsatt er et linjenett operativt for fasttelefoni. • sier nei til videre vindkraftutbygging på Hitra. • vil legge til rette for en god og inkluderende integrering av de som skal bosettes i kommunen. • vil ha reduserte faste kommunale avgifter for single/enslige.

OMSORG, HELSE, VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• at vårt lokalsykehus i Orkland må være tidsmessig funksjonelt. • at rutegående buss fortsatt skal ha fast stoppested ved Orkdal og St. Olav sykehus. • at syke/eldre skal ha en lovpålagt rett til sykehusbehandling og sykehjemsplass når det er nødvendig. • at kommunen legger til rette for bofellesskap for eldre og dagtilbud for hjemmeboende demente som har behov for det. • at det bygges sykehjemsplasser i forhold til eksisterende behov. • at det holdes fokus på at utdanningskravene til personell ansatt i kommunale institusjoner overholdes. • at helsepersonell som skal arbeide i helsesektoren må snakke godt norsk. • at egenandeler fjernes til minstepensjonister og uføre som trenger hjemmehjelp/hjemmesykepleie. • at det blir økt bemanning i hjemmebaserte tjenester for barn med spesielle behov. • at avlastningstjenesten for familier med store omsorgsoppgaver styrkes. • at hjelpetiltak for barn og unge styrkes, spesielt innenfor psykiatri og barnevern. • at dagtilbudet på Dalpro må videreføres og utvikles for dem som har spesielle behov. • at tannhelsetjenesten blir en integrert del av den øvrige helsetjenesten. • at fysioterapeuttjenesten i hjemmene, i omsorgsboligene og ved institusjonene styrkes. • at pårørendesamtaler videreføres ved Helsetunet og kommunale omsorgsboliger og ellers der kommunen

har det lovpålagte ansvaret. • at tilbudet til eldre ’’heim for en hundrelapp’’ etter kulturelle sammenkomster videreføres. • at alvorlige syke mennesker har rett til den beste medisinering uansett pris. • at audiograftjenestetilbudet videreføres lokalt.

BARN OG UNGE

Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• at barn og unge skal ha rett til utdanning tilpasset deres evner og anlegg • å bevare grendeskolene og barnehagene • at det skal utarbeides aktivitetstilbud for barn i alle skolekretser • at svømming og kroppsøving får flere timer på timeplanen. • at praktiske fag og valgfag får større plass på timeplanen • at elevene tilbys et måltid i løpet av skoledagen • at søskenmoderasjon i barnehagen videreføres samt halv pris på SFO til alle. • å videreføre fleksible åpningstider av barnehagene før store høytidshelger • å prioritere leirskole på Skårøya for 5. klassinger • at teorieksamen for motorvogn blir avlagt på videregående skole • at lærere som underviser i yrkesfag må få økt kompetanse • et godt læringsmiljø der barna kan få en trygg, god og likeverdig opplæring. • at barnevernet har nødvendig med ressurser og kompetanse samt at barneverntjenesten først og fremst skal være en hjelpefunksjon i samarbeid med foreldrene. • å støtte forebyggende rusmiddelarbeid blant unge. • at det opprettes mobbeombud.


HITRA - EN ATTRAKTIV

KOMMUNE Å BO I FOR ALLE KULTUR Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• at musikk- og kulturskolen bevares • at kulturaktiviteten og tilbud for eldre og funksjonshemmede blir lett tilgjengelig for målgruppene • at breddeidrett prioriteres • at støtten til frivillige lag og organisasjoner økes. • at det opprettes tilskuddsordning for trivselstiltak i nærmiljøet • at det blir flere rusfrie arrangementer for barn og unge • at MOT-tilbudet for barn og unge (mot rus og mobbing) styrkes • at Marenspillet og Hopsjøstiftelsen får økonomisk støtte til videre drift • at det fortsatt blir bygd ut turstier, gapahuker og tilrettelegging av fiskeplasser for handicappede • å påse at kommunens kirker og gravplasser blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

• at miljøplanene blir en viktig del av kommunens handlingsplan • at beredskapen for sjøområdene må styrkes • et bedre kollektivt transporttilbud lokalt på Hitra.

HITRA PENSJONISTPARTI HAR I SISTE VALGPERIODE BLA. OPPNÅDD FØLGENDE I VÅRT PROGRAM: • Vannverksutbygging Tranvikan-Ulværet, Hopsjøen-Småg • Lys på parkeringsplassen hurtigbåtterminalen på Jøstnøya • Asfaltering av avkjørsel fra Innerdalen til Tranvikan • Vært pådriver for bedre mobildekning på deler av Hitra • Innføring av pårørendesamtaler på Helsetunet • Fremdeles gratis trygghetsalarmer • Minneplakett på bautaen over krigsseilerne ved Sandstad kirke • Vært pådriver for å få skiftet ut lyskilder og bytte defekte armaturer langs Fv.714

FRAMTIDSRETTA NÆRINGS- OG SAMFERDSELSPOLITIKK

VALGLISTE HITRA PENSJONISTPARTI 2019 - 2023 Nr. 1: « 2: « 3: « 4: « 5: « 6: « 7: « 8: « 9: « 10: « 11: « 12: « 13: « 14: « 15: « 16: « 17: « 18: « 19: « 20: « 21: « 22: « 23:

Per Johannes Ervik Synnøve Aslaug Hanssen Jan Egil Handberg Otto Jæger Lien Inga Kristine Heggvik Gunnar Ingolf Andresen Willy Hitterdal Eli Carina Buzzi-Donato Terje Knutsen Janne Elise Handberg Otto Raum Eide Inger Marie Sundgård Edvard Meland Hjærtås Oddvar Berge Linn-Christin Jobotn Johan Harald Lervåg Anna Mary Hestnes Per Åstum Gerd Signe R B Larsson Harry Mellemsæther Jorun Helen Strømmen Torbjørn Hauge Kjell Sørvik

Hestvikveien 196, 7247 Hestvika Skogliveien 11, 7246 Sandstad Porshaugen 3, 7240 Hitra Kvernhusvikv 19, 7250 Melandsjø Nordbotnv 16, 7242 Knarrlagsund Aurveien 95, 7240 Hitra Eidsvågveien 10, 7240 Hitra Kongensvollvn520, 7255 Sundlandet Sørhitterveien 429, 7246 Sandstad Litjslokveien 24.B, 7240 Hitra Vesthitterveien 759, 7243 Kvenvær Vikatoppveien 5 D, 7240 Hitra Vikstrømveien 70, 7250 Melandsjø Grønnbakkveien 21, 7246 Sandstad Myraveien 12, 7241 Ansnes Fillvågveien 73, 7240 Hitra Hestnesveien, 7250 Melandsjø Vågan 22, 7255 Sundlandet Øvre Vikan 14, 7243 Kvenvær Olaliveien 3, 7240 Hitra Lyngliveien 3, 7240 Hitra Stråmyrveien 20, 7252 Dolmøy Utsikten 11, 7246 Sandstad

Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• at det utvikles en distriktsvennlig landbruks- og fiskeripolitikk • at det tilrettelegges for en drivverdig kystfiskeflåte og en moderne, sterk kystflåte med fiskekvoter. • kommunal tildeling av rekrutteringskvoter for utlån, spesielt tilrettelagt for ungdommer som vil starte opp med fiskeri • at arealkompensasjon til kommuner som har tilrettelagt for oppdrettsnæringa kommer inn i ordnede forhold • støtte opp om at det blir kraftfremførsel i Neverlia • å holde fokus på å utvikle Kysthavna og næringsutviklingen på Jøsnøya og andre steder på Hitra der det satses på ny industrireising som kan skaffe arbeidsplasser • at det videreføres vannverksutbygging til Hestnes • at turismen på Hitra videreutvikles. • å støtte opp om videreutvikling av all sjøtransport av varer og tjenester over Kysthavna • å få til en tilfredsstillende mobilog bredbanddekning over hele Hitra • å avskaffe innkreving av bompenger på FV 714 • at det på enkeltstående vegstrekninger finansiert med bompenger utenfor bomringer skal EL-biler betale avgift på lik linje med andre trafikanter • at hovedveien Sandstad - Dolmøya legges utenom Fillan sentrum • å prioritere fortsatt utbygging av gang- og sykkelveier i alle grender med stor trafikk. Mangel på gang- og sykkelveier er til hinder for utbygging og bosetting • å arbeide for at tverrforbindelsen mellom Åstan og Lensvika blir realisert for å redusere kjørelengden mellom Hitra og Ørlandet/Fosen også med tanke på fremtidig transport over Hitra Kysthavn til og fra regionen • å kreve oppgradering/fastdekke på eksisterende grusveier og at det opprettes en statlig grusveipakke • skikkelig vedlikehold av fylkeskommunale veier, FV 713 og FV 714 • at Kystekspressens tilbud Tr.heim - Kr. sund bevares som det er i dag, og at det opprettes tidligbåt fra Jøsnøya til Kr.sund/ Tr.heim og kveldsbåt Kr.sund - Tr.heim - Jøsnøya • at fergesambandet Laksåvik - Kjørsvikbugen etableres snarest. Vil ha stor betydning for beredskapen ved uhell i Hitratunellen. • et bedre kollektivt transporttilbud lokalt på Hitra. • Forlengelse av veien Norvik – Utset • at Orkdal Trafikkstasjon opprettholdes

MILJØET ET FELLESGODE SOM ER VIKTIG FOR ALLE SOM LEVER Hitra Pensjonistparti vil arbeide for:

• at våre etterkommere er sikret ren luft å puste i, rent vann og ren sjø som ikke er forurenset av avfall og kjemikalier

1. Per Ervik

Per har 24 års fartstid som fast medlem i Hitra kommunestyre. 12 år som varaordfører og medlem av Formannskapet. Per er også kommunens rep/ styreleder for Hitra Borettslag (Blåfjell). Hitra pensjonistparti er et tverrpolitisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig kulturarv med basis i det kristne livssyn. Ved siste valg fikk vi stor oppslutning og tillit fra HITRAS befolkning som medvirket til at vi ble HITRAS nest største parti med fire faste representanter i kommunestyret. Vi er eldrebølgen som har skapt grunnlaget for velferden i Norge. Vi har kunnskap og erfaring fra arbeidslivet og politikk og med lang fartstid fra Livets Skole. Vi mener derfor at det er behov for vår kompetanse i Formannskapet / Kommunestyret og øvrige komiteer. Vi skal være med på fortsatt å bygge og skape en god kommune for alle innbyggere i Hitra der alle skal føle trygghet, respekt og omsorg. Valgprogrammet er en arbeidsavtale med våre velgere. Der ligger «SKJÆLA» til vårt parti. Vi vil kjempe for å få gjennomføre valgløftene alene eller i samarbeide med andre partier. Vi ønsker også deler av Snillfjord sine innbyggere hjertelig velkommen til Hitra til å være med på å få gjennomført vårt program! Du som velger bestemmer hva som skal skje på Hitra i de kommende fire årene og vi håper fortsatt å få din stemme og tillit for å få gjennomført vårt program som vi nå har levert ut til dere for lesing og gjennomføring. Blir vi mange, får vi også stor gjennomføringskraft. GODT VALG TIL DERE ALLE.

2. Synnøve Hanssen

Synnøve Aslaug Hanssen, 72 år, Gift. 2 barn, 4 barnebarn og 4 oldebarn. Bor i Skoglia på Laksåvika. Pensjonist. Tidligere arbeidsgiver: Hitra kommune i 30 år. Jobbet 13 år som kirkeverge og 17 år med lønn og personal. Har i inneværende valgperiode representert Pensjonistpartiet som fast medlem i kommunestyret og i Teknisk komite. Hobbyer: Hagestell, hundepass, og å hjelpe til litt her og der hvor det trengs en ekstra innsats. Særlig viktig for meg er: • Fortsatt, bebodde/levende grender rundt om i hele kommunen. De som ønsker det må få bygge bolig utenom de definerte sentrumsstedene. • At utvikling av Fillan til kystlandsby fortsetter. Fillan må ha et godt og assortert vareutvalg, være en plass som leverer de tjenester og servicefunksjoner som til enhver tid ønskes og etterspørres. Variert kultur- og fritidstilbud. • Fergeforbindelsen Kjørsvikbugen - Hitra må bli en

realitet i kommende valgperiode. • Likeverdighetstanken som grunnlag for menneskesyn er at alle mennesker er like mye verdt og skal tas på alvor uansett hvem de er, og hvordan de er. Alle har den samme retten til respektfull behandling, omsorg og service, og til å få dekket sine behov for å bli sett, hørt og respektert. For øvrig vises til PPs valgprogram.

3. Jan Egil Handberg

70 år. Født og oppvokst i Trondheim hvor jeg bodde frem til 1995 da vi flyttet til Hitra og jeg begynte i jobben som formann i driftsavdelingen i Hitra Kommune der jeg var frem til jeg gikk av som pensjonist i 2010. Før den tid jobbet jeg i 26 år i SINTEF innenfor områdene data/elektro og bygg/eiendom. Er gift og har to barn og fire barnebarn. Årene som formann på Driftsavdelingen har vært en god erfaring å ta med seg og jeg mener selv at jeg gjennom mitt arbeid med saksbehandling fikk en ganske god innsikt i det politiske system og saksgang noe som har vært godt å ha med seg i de årene jeg har vært fast medlem i kommunestyret for Pensjonistpartiet siden valget i 2015. I tillegg har jeg sittet i helse og omsorgskomiteen (HOK) samt i samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SIO). De fire årene som medlem av kommunestyret har vært både interessante og lærerike. En nyttig erfaring å ha med seg når en skal drive lokalpolitikk da en god lokalpolitikk er nøkkelen til et godt, trygt og velfungerende lokalsamfunn. Spennende og med nye oppgaver blir det når deler av Snillfjord kommune skal bli en del av Hitra i tiden fremover og jeg vil her benytte anledningen til å ønske den delen av Snillfjord hjertelig velkommen til oss. Lykke til med et GODT VALG.

4. Otto Jæger Lien

Daglig leder i Kværnhusvik Skipsverft. Otto er en politisk ringrev med snart 40 års fartstid i kommunestyret. Han har også i inneværende periode sittet i kommunestyre og vært medlem i teknisk komite

5.Inga Heggvik

Født og oppvokst på Fjellværsøya. Hun er en person med stor erfaring fra et aktivt yrkesliv fra mange områder. De siste 20 årene jobbet hun innen fiskeindustrien. I den senere tiden har hun også vært aktiv i politikken og hun har fulgt godt med på hva som har skjedd til enhver tid også på det området bla ved sitt verv som vara til kommunestyret. Pensjonistpartiet er overbevist om at Inga vil gjøre en fantastisk jobb ved sitt ivrige engasjement på mange områder i politikken her på Hitra.


TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Hitra SV valgprogram 2019

1 Erlend Broholm 1993

2 Bjørg Brasøy 1947

3 Ole Hofstad Eide 1988

Klima og miljø

Skole og barnehage

Velferd og likestilling

Klimakrisa er en av de største utfordringene i vår tid.

Hitra SV vil sikre at barn og unge har et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet. Tilbudene skal kjennetegnes ved godt kvalifiserte barnehagelærere, lærere og barnehage- og skolebygg av høy kvalitet. SV vil arbeide for å sikre skole- og barnehagestrukturen vi har i dag. Justeringer av kretsgrenser kan være nødvendig for å ivareta mangfoldet i skolene og barnehagene. Fra 2020 kommer det nye læreplaner for skolen. Skolene og barnehagene vil møte store krav til dybdelæring og tverrfaglig undervisning, og samarbeid med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og private og offentlige organisasjoner.

SV er for en likestilt kommune med samme mulighet til deltakelse for alle til utdanning, arbeid, kultur og fritid for alle som oppholder seg på Hitra.

For at vi skal sikre en best mulig framtid trenger vi et grønt skifte. Det betyr at Hitra kommune må bli en pluss-kommune, og jobbe aktivt for å fase ut vårt lokalsamfunns avhengighet av skadelige klimagasser.

Hitra SV vil: • • • •

• • •

opprette stillingen kommunal miljøforvalter. påse at alle nye kommunale bygg er pluss-hus. øke satsing på grønn teknologi gjennom å arbeide for å få utviklingsprosjekter i øyregionen. legge til rette for at fiske, havbruk og fiskeindustri utvikles videre i en miljøvennlig retning som er erfarings – og forskningsbasert. arbeide opp mot sentrale myndigheter for redusere Co2-utslipp, gjennom å gjøre buss, båt og ferje utslippsfrie. følge opp utfasing av gummigranulat som eksempelvis brukes på kunstgressbaner. fortsette arbeidet med strandryddeaksjon. ha Hitra som en insektsvennlig kommune.

Hitra SV vil: • • •

Solidaritet Solidaritet ligger i kjernen av SVs politikk. Klimakrisen vil føre til store endringer i samfunnet vårt, både internasjonalt og på Hitra. Derfor må vi gjøre vårt for å hjelpe til.

Hitra SV vil: • • • •

at Hitra skal erklære klimakrise. jobbe for at Hitra skal få en vennskapsby. øke ressursene til det frivillige arbeidet. at kommunale enheter ikke skal kjøpe varer fra okkupert jord.

bygge en ny ungdomsskole i Fillan som oppføres som et pluss-hus. at alle barn skal ha tilbud om gratis varmt måltid på skole og barnehage hver dag. arbeide for at barn i alle aldre får mulighet til å bruke kultur- og naturlandskapet som utviklingsog pedagogisk arena. sørge for at alle skoler og barnehager har lett tilgang til skyssordninger for å kunne benytte seg av eksterne arenaer, blant annet samarbeid med næringsliv og kulturinstitusjoner. alle skoler og barnehager skal bruke «Grønt flagg» som et virkemiddel for å innføre kontinuerlig miljøundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. arbeide for at pedagogisk personell skal få frigitt tid til å drive med forskning på egen praksis, aksjonslæring. ha gratis kjernetid i SFO.

Hitra SV vil: •

• • • •

at alle som har behov for tjenester fra kommunen selv kan velge hvor de vil motta tjenestene. Vi vil at eldre kan bo hjemme om de ønsker det og motta tjenester for å kunne være aktiv i samfunnet, og at den eldre selv og familien skal føle seg trygge. vil arbeide for likestilling og full deltakelse for alle som oppholder seg på Hitra. vil at BPA (brukerstyrt personlig assistanse) skal bli frihetsverktøyet det er ment å være. vil at hindringer i fysiske forhold blir fjernet og at Hitra blir universelt utformet. vil at diskriminerende holdninger til alle borgere uansett funksjonsvariasjon blir motarbeidet. Vi vil ha ett sterkt fokus på antidiskriminering i politiske saker i den administrative styring og blant borgere i kommunen.


Del godene, det fikser vi! Kultur

Allemannsretten og strandsonen, for alle ikke for de få

Kulturlivet er en viktig del av Hitra Kommune. Kulturskole, museer og andre virksomheter som omfattes av kulturpolitikken, inklusive frivillige kulturaktiviteter, er alle viktige arenaer som gir samfunnsengasjement og dannelse.

Hitra SV vil: •

styrke det kulturelle fellesskapet ved å ivareta et kulturelt mangfold.

prioritere spredte kulturaktiviteter i samspill med frivilligheten.

støtte arbeidet med å fullføre kulturminneplanen og sørge for at den blir fulgt opp.

stå på for at staten etablerer det nasjonale havbruksmuseet Ægir på Hitra i kommende periode.

styrke kulturvernet.

Næring/Areal/Samferdsel

Hitra SV vil: spesielt jobbe for at strandsonen skal være tilgjengelig for alle. Dette gjennom en restriktiv forvaltning av byggesaker i strandsonen. •

at Hitra kommune skal bruke arealplanarbeidet aktiv i kampen for god samfunnsplanlegging og for å ta vare på naturmangfoldet.

legge til rette for lokalt eierskap av våre landbrukseiendommer og at dette gjøres best ved hjelp av personlig eierskap, konsesjonsloven og politisk styring. arbeide for arealavgift i stedet for havbruksfond for få en mer forutsigbar økonomi for kommunen. at kommunen forvalter hjortebestanden slik at uttaket av hjortedyr fører til en hjortebestand med færre og større dyr. tilrettelegge for pleie av kulturlandskap og kystlynghei, ved aktiv skjøtsel med brenning og beiting.

Transport, arealplanlegging, boligplanlegging og investeringer må ta høyde for at samfunnet skal bygges etter prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok. Havrommet er viktig for hittersamfunnet, og det er viktig at denne næringa er bærekraftig. Dette innebærer en innsats for utvikling og bruk av ny kunnskap og teknologi.

Hitra SV vil:

Hitra SV vil:

• • •

være med å legge til rette for aktiviteter på gårdsbruk, og vil være positive til tiltak som igangsettes på landbrukseiendommer støtte tiltak som styrker reiselivsnæringa. fortsette å støtte opp om entreprenørskap, gründervirksomhet og småskalaprodusenter. at alle lys skal erstattes med bevegelighetssensorer i og utenfor alle offentlige bygg for på den måten å spare energi.

fortsette å arbeide for å få gods over fra hjul til kjøl, kysthavna på Jøsnøya er nøkkelen.

stille krav til fylkeskommunen om hyppigere avganger i kollektivtrafikken, spesielt det lokale busstilbudet.

jobbe aktivt for flere gang – og sykkelveger.

arbeide aktivt for bedre nett – og teletilgang over hele kommunen.

Nærhet er viktig – ja til Hitra kommune

Valgliste SV Hitra 1 Erlend Broholm 1993 2 Bjørg Brasøy 1947 3 Ole Hofstad Eide 1988 4 Frode Hermansen 1968 5 May-Lene Arnø 1975 6 Geir Tore Mosand 1963 7 Siri Aanes 1984 8 Kevin Hjertås Nielsen 2001 9 Gerd Fegstad 1951 10 Svein Bertil Sæther 1951 11 Gøril Båtvik 1960 12 Svein-Jarle Slenes 1959 13 Heidi Merete Hjellseth Eide 1957 14 Olav Athammer 1965 15 Anna Marie Hårstad 1962 16 Hilde Jørgensen 1964

Hitra kommune er en livskraftig ­kommune som løser sine kommunale oppgaver på en meget god måte. Innbyggerne viser gjennom spørreundersøkelser at de er godt fornøyde med tjenestetilbud, forvaltning og politikernes arbeid.


Hitra Venstre.

Venstre utgjør en forskjell. Venstre er Norges sosialliberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for felles­ skapet, for miljøet, for arbeidsliv og for hverandre. Derfor er miljø, barn og unge, voksne, attraktive lokalsamfunn og verdiskaping våre viktigste saker. Frihet og ansvar er ett og udelelig. Økende økonomisk frihet i dag må ikke bli ufrihet for neste generasjon. Vår frihet kan ikke frikobles fra ansvaret for dem som kommer etter oss. Venstre har i inneværende periode vært i posisjon, med «en liten hånd på rattet» og hatt lederen i Helse- og omsorgskomiteen. Vi trives i posisjon og er fornøyd med hva vi har oppnådd, spesielt innenfor barn og unge, eldreomsorg og økonomistyring. Hitra fortjener å ha oss i posisjon også i neste periode. Bruk stemmeretten og godt valg! Torfinn Stub Ordførerkandidat Sten Andreas Ulvær Leder Hitra Venstre

« For Venstre er det viktig at vi hver eneste dag kan leve i et nærmiljø som innbyr til trivsel og god helse, at vi har det trivelig og pent rundt oss, tar vare på hverandre og gir folk muligheten til å bidra i samfunnet med de ressurser de har» Torfinn Stub Ordførerkanidat på Hitra.


Hitra Venstre stiller med en solid og variert liste

Hitra Venstre stiller i år med en liste bestående av 14 peroner fra alle aldersgrupper og med variert erfaring og bakgrunn. 2. Inge Dahlø (f. 1955)

1. Torfinn Stub (f.1946)

Pensjonert politimann, Sandstad

Siviløkonom, Børøysund Torfinn har 20 års fartstid fra Hitra kommunestyre, derav 12 år i Formannskapet, valgt varaordfører i 1991, samt 12 år som rådmann i Hitra kommune. Torfinn kjenner derfor kommunens utfordringer veldig godt. Han er en optimist med godt humør og glimtet i øyet.

Inge Dahlø er tidligere politimann og bosatt på Sandstad sammen med ektefelle Solvår og ettersøksbasetten Perla. Han har hovedinteresse for friluftsliv, jakt og fiske og særlig politisk interesse for bevaring av artsmangfold, natur og miljø.

I inneværende periode har han vært leder i Helse -og omsorgskomiteen. Komiteen kan, takket være dedikerte ansatte, vise til meget gode resultater på landstoppen for området, både når det gjelder kvalitet og effektivitet. Torfinn er ellers veldig opptatt av å bidra til videre utvikling av en attraktiv, god kommune, med levende bygder for både innbyggere og tilreisende. Miljøbevisstheten er økende i samfunnet – så også for Torfinn. Hensynet til miljøet må være med i alle kommunale beslutninger.

5.

Inge har i siste periode vært vara til kommunestyret og vara til Helse og omsorgskomiteen for Venstre.

Bjørn Rønning (f. 1964), Hestvika

6.

Ragnhild Stub (f. 1946), Hestvika

3. Roger Sørensen (f. 1961)

7.

Edvard Ulvan (f. 1953), Knarrlagsund

8.

Anne Merete T. Ulvær (f. 1967), Ulværet

9.

Helge E. Burø (f. 1942), Kvenvær

Administrerende direktør, Dolmøy Roger har to perioder bak seg som kommunestyrerepresentant i Vestvågøy Kommune og Hitra Kommune. Roger har også vært rådmann og kjenner godt til kommunenes utfordringer og politiske organisering. Han jobber i dag som administrerende direktør i Åkerblå AS.

Venstre har i inneværende periode vært med i posisjonsgruppa – der vi mener å ha bidratt positivt med vår kompetanse til et konstruktivt samarbeid med gode resultater.

Roger er opptatt av

Venstre tar gjerne en ny periode i posisjon. Velgerne bestemmer 9. september.

✔ Gode tiltak for å skape befolkningsvekst og trivsel ✔ Tilrettelegging for næringslivet og nye arbeidsplasser ✔ Gode og trygge skoler og barnehager ✔ Et rent og pent Hitra, hvor miljøutfordringer må settes på

Godt valg!

dagsorden gjennom gode politiske beslutninger.

Børøysundet, 21. mai 2019

venstre.no/hitra facebook.com/hitravenstre

4. Sten A. Ulvær (f. 1966), Ulværet

Venstre er opptatt av grendapolitikk, hvor fortsatt utvikling av grendene i Hitra Kommune skal skape attraktivitet og levende grender. Dette vil Roger være med på. Venstre har gjennom siste valgperiode vært representert i kommunestyret med én representant. Den gode jobben som er gjennomført av vår ordførerkandidat Torfinn skal videreføres. Ved å gi din stemme til Venstre skal vi arbeide hardt for det ansvar vi har for personlig frihet, miljø, arbeidsliv, barn og unge og attraktive lokalsamfunn.

10. Anne Brit Berg (f. 1943), Fjellvær 11. Marius Jektvik Rønning (f. 1996), Hestvika 12. Martin Pearson (f. 1961), Fillan 13. Kolbjørn Ulvan (f. 1963), Knarrlagsund 14. Audun Norbotten Liland (f. 1982), Fillan

Et godt sted å bo.

Miljøet - vårt ansvar.

Venstre vil:

Venstre vil:

Barn og unge.

✔✔ P rioritere/arbeide for utbygging av gang-/sykkelveger gjennom samarbeid og forenklete tekniske løsninger ✔✔ Bidra til å skape positive, engasjerende, utviklende og trygge oppvekstmiljø ✔✔ Ha et tettere samarbeid mellom skolehelsetjenesten, barnehager, skoler og foreldre, for å gi barn og unge på Hitra en god start i livet ✔✔ At tverrfaglig samarbeid må prioriteres med fokus på kvalitet og tidlig innsats, mestring innenfor en helhetlig ramme ✔✔ Arbeide aktivt for å samle hjelpetjenestene i «familiens hus» ✔✔ At barnevernet fortsatt skal være et lavterskelbarnevern

Venstre satser på skolen. Venstre vil:

✔✔ B ygge ny ungdomsskole i Fillan ✔✔ Fortsatt satse på tidlig innsats på lesning, skriving og regning ✔✔ Bedre samarbeidet og få en forventningsavklaring om oppgaver/ansvar heim og skole ✔✔ Ha fokus på kriteriene for et godt arbeidsmiljø/læringsmiljø, elevmiljø og resultatene i skolen ✔✔ At Hitra skal bli mer attraktiv for de beste lærerne gjennom gode, faglige utfordringer og utvikling, et attraktivt bomiljø og muligheter/bevissthet for nummer-to-jobber ✔✔ Beholde dagens grendaskolestruktur så lenge det er pedagogisk forsvarlig og et sterkt ønske lokalt

Vis varme. Venstre vil:

✔✔ Øke senge- og pleiekapasiteten innenfor pleie og omsorg ✔✔ At den enkelte bruker skal få et tilbud om aktiviteter tilpasset interesser og helsetilstand ✔✔ At all tjenesteyting skal bli flinkere til å fokusere på enkeltbrukernes mestringsressurser ✔✔ At tjenestene skal bli mer samordnet med fokus på gjennomgående, tverrfaglig samarbeid ✔✔ Ta i bruk velferds-/medisinsk teknologi for å lette hverdagen og hverdagsmestring for både brukere og pårørende ✔✔ Ha sterkt fokus på kompetanseheving ✔✔ Aktivt støtte det gode arbeidet med videre utvikling av Hitra Helsetun som livsgledesykehjem ✔✔ Prioritere forebygging i alle tjenester som gis

Ta grønne valg. ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Sette miljøet først i en langsiktig og bærekraftig arealforvaltning Ta vare på naturmangfoldet Jobbe for en mere bærekraftig havbruksnæring Jobbe for å forby bruk av engangsplast i kommunal sammenheng Styrke oljevernberedskap, havariberedskap og overvåking av kystmiljøet At Hitra kommune skal bli karbonnøytral innen 2025 Øke innsatsen for bevaring av kulturlandskapet

Åpne og attraktive lokalsamfunn. Venstre vil:

✔✔ Ha et attraktivt kommunesenter med mange tilbud som er viktig for både tilhørighet, trivsel, bosetting, vekst og tilflytting ✔✔ Føre en aktiv grendepolitikk for videre utvikling av gode lokalsamfunn med fokus på bosettting, næringsutvikling, miljø og attraktivitet ✔✔ Ha gode kommunale tjenester med fokus på brukernes behov ✔✔ Ha gode kulturtilbud som er viktig for livskvalitet, trivsel og menneskelig vekst og utvikling ✔✔ Videreutvikle eksisterende næringsarealer med sikte på nye, framtidige arbeidsplasser

Skap verdier. Venstre vil:

✔✔ I samarbeid med næringslivet, få på plass tiltak for at en større del av sysselsettings-veksten i næringslivet skjer gjennom fast ansettelse ✔✔ At søknads- og planprosessene blir enklere med enklere språk. ✔✔ Ha en forenkling og optimalisering av planverket for å redusere antall dis­ pensasjonssaker ✔✔ At innflytterne skal føle seg integrert og inkludert i Hitra-samfunnet gjennom at det skapes en felles “vi-følelse” med krav om minimum språk­ kunnskaper ✔✔ Ha visjoner, men også virkelighetssans og bakkekontakt, ikke minst når det gjelder kommunens økonomi ✔✔ At bruken av midlene fra Havbruksfondet må prioriteres lovpålagte op­ pgaver i trangere tider ✔✔ At kommunen skal være blant de beste i næringsutvikling og sørge for å få flere bein å stå på ✔✔ Få på plass fiskekvoter som grunnlag for en framtidig sterk kystflåte ✔✔ At fergesambandet Kjørsvikbugen-Laksåvik blir realisert snarest mulig ✔✔ Øve press for bedre bredbånd- og mobildekning over hele øya og påskyn­ de utbygging av fiber ✔✔ Ha fokus på bedring av samarbeidet med Frøya kommune for å utnytte «vinn, vinn-potensialet»


2019-2023

VALGPROGRAM FOR HITRA SENTERPARTI

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet SAMFERDSEL/ INFRASTRUKTUR Senterpartiet vil jobbe for å:

• Oppgradering og reasfaltering av fylkesveiene. • Fast dekke på grusveiene. • Utvidet vintervedlikehold – økt trafikksikkerhet vinterstid. • Etablering av fergeforbindelse Hitra Aure. • Gang og sykkelsti 4 km ut fra oppvekstsentrene i kommunen. • Spredt bosetting. • Rullering av trafikksikkerhetsplanen. • Fokus på miljø og bærekraft. • Opprettholde og videreutvikle Kystekspresstilbudet. • Fokus på sikkerhet på sjøen. • Videreutvikle bredbånds og mobildekninga i Hitra kommune. • Videreføring av vannverksutbygginga. • Jobbe for å utvikle kollektivtilbudet med tilbringertjeneste.

NÆRINGSLIV

Senterpartiet ønsker en mangfoldig kystpolitikk.Kystområdene er avgjørende for å sikre mat og skape verdier. Vi vil satse på kysten som turistmål og sørge for god sikkerhet og beredskap langs kysten. For å sikre bosettingen i små kystsamfunn må vi ha en politisk styring av fiskerikvotene. For kystfylkene er hurtigbåtforbindelser mellom regionsentra og distrikt av avgjørende betydning, og Senterpartiet vil legge til rette for styrking av hurtigbåtforbindelsene langs kysten.

Senterpartiet vil jobbe for å:

• Aktiv tilrettelegging for næringslivet med fokus på likebehandling. • Nei til innføring av generell eiendomsskatt. • Å ivareta kystkulturlandskapet gjennom eksempelvis: • Nydyrking, drenering av vannsyk jord og økt beitebruk. • Støtte og legge til rette for kystfiskeren (tilgang på startkvoter). • Innføring av produksjonsavgift på havbruksnæringa til kommunen etter slaktevolum. • Arbeide for miljøvennlig landbasert fiskeoppdrett. • Tilrettelegge for bærekraftig vekst i havbruksnæringa. • Jobbe for ressursbeskatning av vindkraftproduksjon. • Støtte en bærekraftig reiselivsnæring. • Opprettholde skuddpremie på kråke, ravn og mink. • Fastboende og næringslivet prioriteres i arealplanprosesser.

SKOLE, OPPVEKST, KULTUR OG IDRETT Senterpartiet mener en sterk fellesskole er viktig.

I et stadig mer mangfoldig samfunn er gode, felles

møtearenaer viktig, og barneskolen er kanskje den viktigste møteplassen. Hitra SP vil arbeide for eta-

blering av ny ungdomsskole i Fillan. Dette vil frigjøre større areal til undervisning for 1-7 trinn. • Tilfredsstillende kontorer for lærerne

• Gi mulighet for at skolestarterne fra barnehagen kan integreres i samme areal.

Senterpartiet vil jobbe for å: • • • •

Opprettholde oppvekstsentrene på Hitra. Ny ungdomsskole på Hitra. Økt fokus på kvalitet i skolen: Lærertetthet, fagkompetanse, klassedelingstall og videreutdanning. • Å innføre fysisk aktivitet hver dag i skolen.

• Innføring av «ungt Entreprenørskap» som tilvalgsfag i ungdomsskolen. • Innføring av skolemat i grunnskolen. • Innføre et tilbud om bokbuss/kulturbuss til alle oppvekstsenter. • Tilgjengelig kulturskoletilbud for alle. • Opprettholdelse av leirskoletilbudet • Videreutvikle samarbeidet om det trettenårige skoleløpet. • Tilrettelegging for flere lærlingeplasser på Hitra. • Ha fri halleie for alle opptil 20 år. • Arbeide for å utvikle flerbrukshall. (storstue / kulturhus/kino) • Videreføre den kulturelle spaserstokken. • Videreføre ordningen med hjem for en 50 lapp.

HELSE OG OMSORG Vi trenger “flere hender” til omsorg, høyere kom-

petanse blant de ansatte i eldreomsorgen og bedre kvalitet og innhold i tjenestene.

Senterpartiet vil jobbe for å:

• Gjeninnføre en forsvarlig ambulanseberedskap. • Økt fokus på pasienttrygghet og brukermedvirkning. • Å opprettholde St. Olavs hospital HF avd. Orkdal. • Fokus på psykisk helse, rus og barnevern. • Ha fokus på kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Alle må ta ansvar for egen helse. • Etablering av ny «dementavdeling» ved Hitra Helsetun. • Tilgjengelighet for alle i offentlige bygg og anlegg. • Hverdagsrehabilitering sammen med frivilligheten. • Innføre helseplattformen. • Tannhelsetjenesten inn i folketrygdens egenandelssystem.


JA TIL: • Kommunal selvråderett • Levende bygder • Norsk mat • Distriktsarbeidsplasser

Kommunestyresvalget 2019

NEI TIL: •

Tvangssammenslåing av kommuner og fylker

• • •

Politi (fjernpolitireformen) Sykehus (fødetilbudet) Trafikkontor

NEI TIL SENTRALISERING AV:

Hitra SP sine kandidater

1. Lars Peder Hammerstad

2. Tora Mellemsether

3. Arnt Magne Flesvik

1. Lars Peder Hammerstad 65 Barmfjord 2. Tora Mellemsether 56 Fillan 3. Arnt Magne Flesvik 64 Vågan 4. Johannes Ludvik Håvik 47 Kvenvær 5. Mikael Hammerstad 91 Dolmøy 6. Anton Martin Andresen 47 Hestvika 7. Fridborg Maria Elisdottir 66 Kvenvær 8. Erling Andre Ødegård 83 Melandsjø 9. Geir Roger Sæther 68 Fjellværøy 10. Inger Josine Langdal 47 Kvenvær 11. Jan Ulrik Kjølsø 51 Barmfjord 12. Jon Lian 64 Lian 13. Jørgen Sørlie 82 Ansnes 14. May Elise Jamtøy Stolpnes 72 Stolpnes 15. Martin Murvold 47 Forsnes 16. Magne Eriksen 66 Barmfjord 17. Merete Lie Haugen 79 Ansnes 18. O.E.Tidemann Fillingsnes 65 Småge 19. Paul Sverre Skaget 65 Fillan 20. Ragnar Elias Burø 48 Barmfjord 21. Randi Schei 73 Fillan 22. Roger Vassbotn 63 Glørstad 23. Roald K.Nordsether 42 Ansnes 24. Siv Mari Murvold 79 Forsnes 25. Torstein Leidulf Vitsø 58 Hemnskjela 26. Torbjørn Flenstad 87 Sundlandet 27. Trond Larsen 65 Fjellværøy 28. Åse Annie Mastad 51 Fjellværøy 29. Johnny Stolpnes 94 Stolpnes 30. Aase Haranes 96 Barmfjord

4. Johs. Håvik

www.sp.no

Stem SENTERPARTIET du også!


Fordi fellesskap fungerer

Kamp mot forskjells-Norge! Urørt natur til alle! Program for Rødt Hitra 2019-2023 Ved høstens valg får du i Hitra en ny mulighet, nemlig å kunne stemme på Rødt. Det er flere grunner til at du bør velge Rødt. FORSKJELLS-NORGE Framveksten av et Forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt. Økte forskjeller og privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Det gjør at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Folk sorteres etter størrelsen på lommeboka. Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge Rødts aller viktigste sak. Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes. Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år. Men forskjells-Norge er mer enn tall. Det er at vanlige mennesker får en vanskeligere hverdag: Forskjells-Norge er at du ikke kan planlegge hva familien skal gjøre i helga, fordi du ikke vet om du skal på jobb eller ikke. Det er at kvinner fortsatt bare tje-

ner 85 prosent av menn, selv om de gjør jobber som er like viktige. Det er at folk i distriktene står i fare for å dø av ting folk som bor i byen overlever, fordi nærmeste lokalsykehus ikke lengre har akuttkirurgi. Det er å jobbe i bemanningsbyrå og stadig jakte etter neste vakt, mens du ser unge arvinger allerede er på boligjakt. Vi mangler rettferdighet Generasjonen som vokser opp i dag er den første på over hundre år som risikerer å ikke få det bedre enn sine foreldre. Ikke fordi vi er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt. Det vi mangler, er rettferdighet. Om neste generasjon får det mer usikkert enn den forrige, skyldes det ene og alene politisk svikt. At avstanden mellom folket og den politiske eliten blir så stor at demokratiet forsvinner. At private særinteresser får vinne fram, på bekostning av flertallet og fellesskapet. Gang på gang har de andre partiene hatt muligheten til å gjøre noe med økende økonomiske forskjeller. Likevel fortsetter forskjellene å vokse. Rødt er ikke mot store forskjeller fordi vi er misunnelige på de rikeste. Vi er mot fordi det er urettferdig. Fordi det gjør at samfunnet blir et dårligere sted for oss alle. Det svekker folkestyret, tillitten mellom mennesker og mulighetene til hver enkelt.

DET LØNNER SEG MER Å ARVE ENN Å JOBBE Vi er avhengig av at alle bidrar for at det skal gå rundt. Da kan vi ikke ha et samfunn hvor det lønner seg mer å arve enn det gjør å jobbe. Høyre snakker om at det skal lønne seg å jobbe, men det stemmer jo ikke: Det som virkelig lønner seg er å arve. 77 av de 100 rikeste i Norge har ikke jobba for formuen – de har arva den. Hadde hardt arbeid virkelig lønt seg, ville landets hjelpepleiere, havnearbeidere og renholdere vært millionærer.

Det er mulig å skape et vendepunkt Mens regjeringen gjør det vanskeligere å få fast jobb, har vi startet en kampanje mot midlertidige stillinger. Over 50 kommuner og fylkesting har vedtatt at de som arbeidsgiver ikke vil bruke svekkelsene i arbeidsmiljøloven til å ansette flere midlertidig, selv om regjeringen har åpnet for det. Når regjeringen privatiserer stadig mer, svarer vi med forslag om at all kommunal velferd skal være profittfri sone. I Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø har vi for eksempel fått flertall for at ingen nye barnehager skal drives av kommersielle. Og når Høyre og FrP gjør flere barn fattigere, jobber vi med å gi flere gratis SFO og barnehage. Bruk stemmen din, stem Rødt og du vil bidra til at det også vil bli endringer i Hitra kommune. Vi kan love deg at politikk vil bli mere synlig i lokalsamfunnet, det er nemlig ute blant befolkningen at debattene og politikken hører hjemme. Politikk er folkets eiendom, på tide å ta den tilbake.

VELFERD Rødt Hitra vil jobbe for en bedre offentlig velferd. Rødt vil: • Beholde og styrke tilbud og tjenester til syke og andre som trenger offentlig omsorg. Kreftsykepleie, demensomsorg, støttekontakttjeneste, hjemmehjelpstjeneste, tilbud om brukerstyrt personlig assistent. • Styrke jordmortjenesten og helsestasjon. • Bygge opp lokalt tilbud innen psykiatri og styrke fagmiljøet rundt. • Styrke og videreutvikle tilbudet ved helsetun og sykehjem. • Få på plass aktivitører med ansvar for alle eldresenter og bofellesskap på Hitra, og få midler til aktivitet. • Styrke og videreutvikle rustjenesten. • Sikre mulighetene for aktiv deltagelse i samfunnet for innbyggere med funksjonsnedsettelse.


• Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering. • Gjenreise en sosial boligpolitikk. En boligpolitikk som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet. • Beholde og styrke lavterskeltilbud/aktiviseringstiltak i kommunene. • At barnetrygden ikke skal inntektsberegnes ved utbetaling av sosialhjelp. • Styrke aktivitets- og behandlingstilbudet for barn og unge med særskilte behov.

HAVBRUKSKOMMUNEN HITRA Hitra er en stor kommune innen havbruk. Dette gjør oss til en kommune med stor vekst, - det gjør oss også til en sårbar kommune om noe skulle ramme havbruksnæringa. Vi bør være i forkant når det gjelder å stimulere til industri uavhengig av lakseoppdrett. Den skal være fremtidsretta innen teknologi og miljø. Vi bør være i forkant og skape flere bein å stå på. Rødt vil: • Legge til rette for utvikling av det lokale kystfiske ved hjelp av flere rekrutteringskvoter. • Rødt ønsker en mye større omferdeling av kvoter fra de store trålerne og tilbake til den lokale fiskeflåten. • Opprette fond for å stimulere til ny virksomhet uavhengig av laksenæringen. • Innføre regional leveringsplikt ved nye konsesjoner. • Stimulere til økt foredling av naturressurser. • At ENOVA og andre nasjonale støtteordninger skal rettes mot prosjekter med lokal forankring. • At oppdrag i forbindelse med investeringer i offentlige virksomheter og statlige selskaper skal gis til produksjonsbedrifter og underleverandører i Norge. Det skal stilles krav til godt partssamarbeid, faste ansettelser, begrensninger i kontraktskjeder og strenge krav til helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø.

MILJØ Rødt vil: • Bevare uberørt natur på Hitra. • Opprette et grønt kompetansesenter for øyregionen på Hitra. • Arbeide for at Hitra kommune skal bli en foregangskommune innen klima og miljø med ambisiøse og konkrete tiltak med satte tidsfrister. • Arbeide mot alle eventuelle nye planer om mere vindkraft på Hitra. • Vi ønsker et aktivt jordvern, med langt strengere krav til bygging på dyrkajord. • I Hitra kommune skal det være forbud mot nyrydding av myr. • At Hitra kommune skal utarbeide en strategi for å sikre insektsmangfold. • Styrke ENØK-støtte til private strømsparetiltak som varmepumpe, solenergi og jordvarme. • Legge til rett for etablering av andelslandbruk for å ta i bruk ubenyttet jord- og skogressurser. • Arbeide for at gjenvinningsfag og redesign opprettes som et praktisk fag i skolen.

OPPVEKST

Hitra kommune skal sikre en god og inkluderende oppvekst for alle. Rødt arbeider for: • At barnehage og SFO skal være gratis. • Å arbeide for en bemanningsnorm som tilsvarer minimum en voksen pr tre barn under tre år, og minimum en voksen pr seks barn over tre år. • Rødt vil samarbeide om at det skal bygges ny skole på Fillan. • Gratis skolemåltid for alle skoleelever. • Å styrke særskilt norskundervisning/tospråklige opplæring i barnehage og grunnskolen ut over det som er lovpålagt. • Å etablere og/eller styrke tilbudet med åpen barnehage. • At det ikke skal være mulig å ta ut profitt på å drive barnehager som er offentlig finansiert.

• Å styrke tilbudet med sosiallærer og helsesykepleier i grunnskolen. • Å opprettholde tilbudet om kommunal sommerjobb til ungdommer (15-18 år) som ønsker det. • Å styrke tilbudet med Ungdomsbase. • Å sikre at alle elever med fattet vedtak og behov for særskilt oppfølging i henhold i til opplæringsloven, får den/de ressursene de har lovfestet krav på. • Sikre høyt utdannet personell i skole og barnehage gjennom en Hitra-pakke; ansiennitet, lønn, nedbetaling av studiegjeld. • Sikre høyt utdannet personell i vikariat i skole og barnehage gjennom å tilby 8 års ansiennitet. • Å innføre tegnspråk som et valgfag i grunnskolen.

slag i kommunestyret. • Invitere fagbevegelsen i Hitra til fast samarbeid, medvirkning og innsyn. • Redusere ordførerlønna til 1,25 x gjennomsnittlig lønn i kommunen. • Forebygge korrupsjon gjennom anti-korrupsjonsskolering. • Rødt vil i perioden arbeide aktivt for at det opprettes et eget eldreråd.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

• Styrke Kystekspressen som kollektivtilbud med en tidlig avgang fra Sandstad til Trondheim og en ekstra avgang lørdager med buss til båt for øyrekka. • Arbeide for mulighet for bestilling av offentlig transport ved behov til og fra grendene. • Arbeide for fergeforbindelse fra Kjørsvigbugen til Sandstad. • Arbeide for full utbygging av fibertilbud. • Arbeide for fritt valg av tidspunkt for bussreise hjem for skoleelever. • Arbeide for ny bru over Knarrlagsundet. • Arbeide for gang og sykkelvei i Knarrlagsundet og strekningen Sandstad -Hestvika. • Arbeide for utplassering av flere og bedre busskur. • Arbeide for å overføre transport av gods fra bil til båt. • Arbeide for at alle offentlige veier på Hitra blir asfaltert. • Arbeide for bedre tilbud til helsepasienter på busser fra øyene til sykehus.

Rødt ønsker at kultur skal være tilgjengelig for alle, og mener at kommunen har et særlig ansvar for barn og unge. Vi vil derfor arbeide for: • Å styrke kulturskoletilbudet. • Å styrke og satse på folkebiblioteket som møteplass, og kunnskaps- og kulturformidler. • At alle barn i kommunen skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter ved at priser på kommunale tilbud reduseres. • Støtte til lokal kultur og frivillighet ved økte søkbare midler, og at det settes av en pott til kultur/frivillighet i grendene. • Legge til rette for at interesseorganisasjoner får nødvendig støtte til å drive sine aktiviteter.

ARBEIDSLIV

SAMFERDSEL Rødt vil:

Rødt Hitra ønsker et organisert og tillitsbasert arbeidsliv. Vi ser de ansatte som kommunens og bedriftenes viktigste ressurs. Vi vil arbeide sammen med fag­bevegelsen for å forsvare arbeidslivets reguleringer. Vi sier: • Ja til å gjeninnføre arbeidsmiljøloven som begrenser bruk av midlertidige stillinger i offentlig sektor. • Ja til faste ansettelser, tilbud om 100% stillinger til alle, og forsøk med 6-timersdagen. • Ja til kompetanseheving for ansatte i offentlig og privat sektor. • Ja til permisjon med full lønn for tillitsvalgtskolering. • Ja til strenge innkjøpskrav i Hitra kommune. • Nei til sosial dumping. Vi vil motarbeide sosial dumping ved økte ressurser til A-krim senter/arbeidstilsyn. • Ja til flere lærlinger, både i kommunal virksomhet og hos leverandører av varer og tjenester til kommunen. • Ja til kvalitetssikring av kommunale praksisplasser for innvandrere i introduksjonsprogram. • Ja til en bevisst kommunal strategi for sysselsetting av innvandrere med høy utdanning inn i relevante stillinger • Tilby språkopplæring med barnepass. • Begrense bruken av bemanningsbyråer i kommunene. • Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker.

DEMOKRATI Lokaldemokratiet er under press. Politiske beslutninger blir omgjort til administrative prosesser, der færre innbyggere har innsyn og reell mulighet til å påvirke beslutninger som angår dem selv. Rødt vil derfor styrke demokratiet gjennom å: • Praktisere mer åpenhet i behandling av saker i de politiske organer. Åpenhet og innsyn sikrer vanlige folk reell innflytelse over vedtak som angår dem. • Å sikre at møter ikke lukkes om det ikke kan dokumenteres særskilt grunn. • Å stimulere ytringsfrihet, og sikre at varslere behandles på en trygg og respektfull måte. • La elevrådene være med på å delta i viktige beslutninger som angår skolehverdagen deres, og gi ungdomsrådet større innflytelse i kommunen. • Utvide folkestyret ved å senke kravet fra 300 til 150 underskrifter for behandling av innbyggerfor-

VALGLISTE TIL PARTIET RØDT I HITRA KOMMUNE

1. Jann O. Krangnes

1951 Ansnes

2. Guro-Karoline Bakken

1979 Kvenvær

3. Snorre Athammer Sandvik 1984 Sandstad 4. Lisa Pedersen Haugen

1993 Hitra

5. Thomas Gudbrandsen

1980 Hestvika

6. Bergitte Stormo

1953 Melandsjø

7. Per Magne Krangnes

1948 Sandstad

8. Tone Landrø Jørgensen

Mastad

9. Terje Solli

1953 Dolmøya

10. Ellen Sandbukt

1966 Dolmøy

13. Odd-Arve Olsen

1966 Sandstad

14. Beverly Maurin

1978 Hitra

15. Willy Eide

1962 Ansnes

16. Tracy Vassbotn

1986 Hitra

17. Chris-Rune Foss

1989 Hitra

18. Lise Andrine Hauge

1959 Melandsjø

19. Jovidon Kholov

Kvenvær

20. Paloma Brene

1976 Hitra

21. Jan Wolden

1946 Sandstad

22.

1995 Hitra

Ahmad Hammadi Kalo

23. Melania Cacho

1963 Ansnes

24. Vegard M. Lundgren

1993 Ansnes

25. Nina Grytvik

1983 Melandsjø

26. Andreas Brorstad Lervik 1993 Hitra 27. Sunni Steinvik

1983 Melandsjø

28. Roar Aabakken

1934 Kvenvær


KommunestyreHitra kommune

og 72 fylkestingsvalget 2019 Tlf. 44 17 00 - Fillan, 7240 Hitra Hitra kommune www.hitra.kommune.no Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Dersom du avgir stemme til flere valg - husk at alle stemmesedlene må stemples!

SLIK STEMMER DU I VALGLOKALET: 1 Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

Slik kan du endre på stemmeseddelen ved kommunestyrevalget Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gje personstemmer til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Slik gir du personstemme ved kommunestyrevalget: 1. Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på. Dersom navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet eller gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift på samme måte som til de andre kandidatene.

2 Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning til høyre).

2. Skriv kandidatnavnene fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen.

3 Brett stemmeseddelem med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stem mer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen. 4

Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

5 Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp, står på stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at når du gir en personstemme til kandidater fra andre partier/grupper, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen.   Hva betyr det at kandidater står med uthevet skrift Partiene eller gruppene kan på forhånd fastsette at noen kandidater skal ha et stemmetillegg. Navnene på disse kandidatene står med uthevet skrift øverst på stemmeseddelen. Dette stemmetillegget får de, enten velgerne gir dem personstemmer eller ikke. Stemmetillegget tilsvarer 25 prosent av den samlede mengden av stemmer som kommer listen til gode. Det vil si at dersom listen får 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer. Gir du en personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får kandidaten én personstemme fra deg og i tillegg får kandidaten stemmetillegget.

Profile for Lokalavisa Hitra-Frøya

Valgavis Hitra kommune 2019  

Valgavis Hitra kommune 2019