Hitra.no - Nr. 5/2018 - Årgang 3

Page 1

Nr. 5/2018 - Ă…rgang 3

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

no

HITRA.

Hitra Kommune

Foto: Stein Olav Sivertsen

Hitra - med NordEuropas største hjortestamme


2

Tirsdag 20. mars 2018

Ved Fillan barnehage er det mellom 80 og 90 barn som har plass høsten 2018

Høsten er her Høsten er her, og på Hitra betyr dette at hjortejakta har startet. Ivrige jegere, både lokale og tilreisende tilbringer timer på post for å få oppleve det store øyeblikket. Kanskje er det i år jegeren skal felle kronhjorten..? Kjell Roar Sæther, kommunikasjonssjef i Hitra kommune

Hjortejakta og kommunen

oppstarten av barnehageåret, og

tor (kommuner og fylkeskommuner).

I denne utgaven av Hitra.no vil vi

ved grunnskolene på Hitra var det

Hva inntektene fra havbruksfondet

sette fokus på hjortejakta, og kom-

totalt 484 elever ved skolestart. Ved

vil bety for kommunene vår vil bli et

munens rolle knyttet til jakta. Vi vil i

grunnskolene nærmer det seg nå

sentralt tema i høsten budsjettbe-

tillegg prøve å si noe om hva hjorte-

høstferie, som avvikes neste uke.

handling. Dette vil vi komme tilbake

jakta på Hitra er, og hva den betyr for Hitterværingene.

til utover høsten.

HAVBRUKSFONDET

NYTT BARNEHAGE- OG SKOLEÅR

med seg fikk kommunen vår hele

FRAKTRUTE HITRA – HIRTSHALS

ca. 61,5 mill kr fra Havbruksfondet.

I slutten av august startet gikk

I barnehager og skoler er vi allerede

Stortinget besluttet i 2015 at det

den første forsendelse på den nye

godt i gang med året. Barnehage

skal opprettes et havbruksfond.

fraktruta mellom Hitra og Hirtshals

og skoleåret løper fra sommer til

Fra og med 2016 skal 80 prosent av

i Danmark. Det var With Frohavet

sommer, og følger, som de fleste

inntektene fra framtidig vekst i op-

som fikk det ærefulle oppdraget å

vet, ikke årskalenderen. Ved Hitras

pdrettsnæringen fordeles gjennom

være første skip ut med laks fra vår

barnehager var det 208 barn ved

Havbruksfondet til kommunal sek-

region.

Som de fleste nå sikkert har fått


no

HITRA.

God skåre for Hitra på kommunebarometeret for 2018

3

Hitra er på 93 plass av kommunene på barometeret. Kommunebarometeret er en måling som publiseres av avisen Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Barometeret måler kommunene 1 gang i året. ET GODT RESULTAT

landet i årets rangering. Det er inn-

En godt resultat for Hitra kommune

enfor tjenesten dagtilbud, hjemmet-

i kommunebarometeret, med en 93

jeneste, enerom, rehabilitering og

plass blant alle norske kommuner,

trygghet vi skårer best.

når det er justert for inntektsnivå.

Gledelig framgangen for barnevern-

I det nye Trøndelag fylke med

stjenesten.

48 kommuner (tidligere Sør- og

Når vi startet prosessen med ree-

Nord-Trøndelag), vi er nummer 8

tablering av barnevernstjenesten i

en gledelig 37. plass på et område vi

når det gjelder økonomien. Kommu-

av alle kommunene. De aller fleste

egen kommune høsten 2015 var vi

har vært ganske god på før også, har

nen ligger fortsatt lavt på rankingen

foran oss på lista er bykommuner og

plassert som nummer 383. På årets

vi framgang. Det er spesielt innenfor

med sin 329. plass. Gjelda er fort-

bynære kommuner. Hitra kommune

rangering er vi kommet på 63 plass.

bibliotek barn og unge og kultur-

satt høy, blant den høyeste av alle

er absolutt i toppen når det gjelder

Dette indikerer at det er gjort godt

skole vi skårer godt. Vi har i tillegg

kommuner i landet. Dette påvirker

distriktskommuner.

arbeid innenfor tjenesten.

god bemanning innenfor kulturom-

driftsbudsjettene da en relativt stor

rådet.

andel av tilgjengelige midler går

PÅ NORGESTOPPEN I PLEIE- OG OMSORG.

KULTURKOMMUNEN HITRA

Vi er fortsatt helt i norgestoppen

På kulturområdet er det gledelig å

ØKONOMIEN EN FORTSATT EN UTFORDRING

innenfor pleie – og omsorg, nr. 3 i

se framgang. Kommunen kommer på

Hitra har krøpet litt oppover lista

Av alle 48 kommunene i Trøndelag er Hitra på 6. plass i Kommunebarometeret for 2018.

til renter og avdrag. Kommunen er således også sårbar for svingninger i rentene.

Samling for nye medarbeidere i Hitra kommune Hitra kommune rekrutterer mange nye medarbeidere, og en del har liten tilknytning, og kanskje lite kjennskap til Hitra. Derfor ble nyansatte invitert til oppstartsamling for å få informasjon om Hitra som bosted og arbeidsplass, og treffe andre som er «i samme båt».

Et knippe nytilsatte samlet på trappa utenfor rådhuset under nytilsattopplæringa i kommunen. Ytterst til høyre assisterende rådmann Harald M. Hatle

OPPSTARTSAMLING I HITRA KOMMUNE

mune presentert, blant annet hva

muligheten for utdanningsstipend.

Kvelden ble så avsluttet med sosialt

det innebærer å være arbeidstaker i

Til middag ble det servert «feskbaill»

samvær, i form av quiz-konkurranse,

Samlingen startet med møte i Kom-

kommunalsektor, rutiner ved forel-

på Hjorten hotell, før turen gikk opp

bestående av både spørsmål om

munestyresalen. Der ble smått og

drepermisjon, hvis man blir rammet

i «Skybaren», hvor man fikk høre om

Hitra og dagens populærkultur.

stort for de som er ny i Hitra kom-

av akutt eller alvorlig sykdom, og

Hitras natur-, idrett- og kulturtilbud.


4

Tirsdag 20. mars 2018

NAVN: Mari Wedø Jektvik ALDER: 27 år SIVILSTAND: Ugift SIER ANDRE OM MEG: Strukturert, omsorgsfull og robust. AKTUELL: Startet i stillingen som enhetsleder for Hitra barneverntjeneste den 03.09.18.

Mari er vår nye barnevernleder Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon der det er behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barneverntjenesten et ansvar for å hjelpe familien. Barneverntjenesten skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller når barnet av andre grunner har behov for hjelp. Barneverntjenesten skal sikre at

Hitra barneverntjeneste har 6

ved Høgskulen i Volda. Våren 2016

vært aktiv i sykkelsporten og jeg de-

barn og unge som lever under for-

fagstillinger i 100% og en merkantil

ble jeg ansatt som saksbehandler ved

buterte i sykkelritt nå i sommer. Jeg

hold som kan skade deres helse og

ressurs i 40%. Per dato består fag-

Hitra barneverntjeneste og fortsatte

liker å reise og oppleve verden, men

utvikling, får nødvendig hjelp, om-

stillingene av to barnevernspedago-

masterstudiene ved siden av. Jeg har

er samtidig veldig hjemkjær og jeg

sorg og beskyttelse til rett tid. Tje-

ger, to sosionomer og en sykepleier/

jobbet som saksbehandler i Hitra

bruker derfor mesteparten av tiden

nesten skal bidra til at barn og unge

paramedic.

barneverntjeneste frem til tiltre-

hjemme i Trøndelag.

delse i lederstillingen 03.09.18.

Jeg har en hjertesak, og det er

møtes med trygghet, kjærlighet og får gode og trygge oppvekstsvilkår.

BAKGRUNN FRA ARBEID MED UNGDOM OG RUS

Tjenesten er regulert av Lov om barneverntjenester.

forståelse og at alle barn og unge

kreftsaken. I 2015 mistet jeg lillesøsteren min. Hun døde av leukemi

Jeg har nylig startet opp som enhet-

FRØYVÆRING MED HJERTESAK

sleder for Hitra barneverntjeneste.

Jeg er født og oppvokst på Nordham-

pengeinnsamlingstiltak for kreft-

Jeg har tidligere bakgrunn fra arbeid

meren på Frøya. Her vokste jeg opp

foreningen. Sammen med familie

Hitra barneverntjeneste har vært

med ungdom og rus, samt saksbe-

med sammen med mine foreldre og

og venner samler vi inn penger til

en selvstendig tjeneste siden det

handling i barneverntjenesten. Jeg

to søstre. Jeg har vært heldig å vokse

«Vildes minnekonto», der formålet

interkommunale samarbeidet med

er utdannet sosionom ved Høgskolen

opp med en stor familie på begge sid-

er å kunne bidra til «gleder i hver-

Frøya ble avsluttet i 2016. Tjenesten

i Sør-Trøndelag (HiST) og ble ferdig

er, med besteforeldre, tanter, onkler

dagen for unge voksne kreftsyke»

ligger nå lokalisert i 2. etasje ved

med min bachelorgrad der i 2014.

og søskenbarn i umiddelbar nærhet.

som er i behandling. Kreftforenin-

Hitra Helsetun i Fillan. Tjenesten

Etter studiene jobbet jeg ved Klinikk

I tillegg til å tilbringe tid med de

gen forvalter pengene og deler ut

er en egen enhet som er underlagt

for rus- og avhengighetsmedisin ved

jeg er glad i, liker jeg også å være

midler til søkere. Kreftsaken står

kommunalsjef for helse, omsorg og

St. Olavs Hospital i Trondheim, før

aktiv og jeg tilbringer mye tid både

meg derfor nært og er en viktig del

rehabilitering.

jeg høsten 2015 startet på master-

på treningssenter, ute i naturen og

av meg og hvem jeg er som person.

graden «mestring og myndiggjøring»

på sjøen. Det siste året har jeg også

Det å miste noen så kjær er en vond

bare 19 år gammel. Jeg er selv aktiv i


lært meg å lete etter de små gledene,

Overordnet har jeg en forventning

være takknemlig for det jeg har og

om et godt og konstruktivt samar-

å ha et positivt fokus i livet. Jeg er

beid med øvrige hjelpeinstanser,

opptatt av å finne styrker og ressurs-

skoler, barnehager, politikere og

er i vanskelige situasjoner og dette

administrasjonen i kommunen til

er gode tilnærminger også i arbeids-

beste for Hitras barn og unge. Jeg ser

sammenheng.

frem til å være med i etableringen

positivt i mange sammenhenger,

av en eventuell barne- og familiet-

BARNET SKAL VÆRE HOVEDPERSON I EGEN SAK

jeneste der målet er å kunne tilby

Mitt hovedmål som leder for barnev-

Videre vil jeg nevne at barnevernt-

erntjenesten er å videreføre det

jenesten for tiden har redusert

tjenesten har bygd opp gjennom

bemanning. Vi har to nytilsatte

reetableringsfasen fra 2016 og frem

saksbehandlere og skal ansette en

til i dag. Vi er nå inne i en stabiliser-

til, samt at tjenesten har ny leder og

ingsfase der blant annet verdigrun-

holder på å etablere den nye mil-

nlag, arbeidsmetoder og holdninger

jøterapeut-stillingen. Vi kommer til

innad i tjenesten skal finne fotfeste.

å bruke tid på opplæring og samord-

Vi har erfart at den måten vi jobber

ning av den nye sammensetningen

barnevern på fungerer i praksis og

i tjenesten. Dette gjør at vi i en peri-

at vi oppnår gode resultater. Vi vil

ode kommer til å være mindre synlig

derfor fortsette å jobbe i den ret-

i enkelte sammenhenger og vi håper

ningen som er påstartet, der fokus

på forståelse for dette.

samlokaliserte tjenester for barn og deres familier.

på brukermedvirkning, respekt og

HITRA.

no

også i arbeidshverdagen. Jeg har

TVERRFAGLIG SAMARBEID TIL DET BESTE FOR BARN OG UNGE

erfaring, men jeg velger å bruke det

5

Posten på Barmvatnet

Barmfjordtrimmen Nå er det enda lettere å komme seg ut på tur i Barmfjorden. NYTT TRIMKORT

over turpostene. Barmfjord­

I Barmfjorden har iherdige

Trimmen har også en egen gruppe

turentusiaster i UL Freidig med

på facebook.

Johan Eide i spissen, laget et nytt

Alle postene er godt merket og ved

trim­kort med turposter. I samar-

endepunktet er det satt opp skilt/

beid med flere grunneiere, er det

turbok.

lagt godt til rette for at folk skal

Postene har god spredning i

komme seg ut. Kortet kan kjøpes

nærmiljøet i Barmfjorden og

for 100,- hos Dolmsundet hotell,

omfatter bl.a. Kolsåsheia, Hauk­

Ringo, Hitrarosa og hos Johan selv.

sjøen, Jamtfjellet, Nessafjellet og

Når man kjøper kortet får man

Barmvatnet for å nevne noen.

også med en beskrivelse av pos-

Kommunen applauderer et flott

tene. Alle postene ligger også inne

lokalt turtiltak og oppfordrer alle

på ut.no. Søk opp BarmfjordTrim-

til å bruke kortet for å bli kjent i

men på nettsiden så får du oversikt

nærmiljøet i Barmfjorden.

likeverd står sentralt. Vi ønsker at

GOD PÅ KOMPETANSE

det skal være lav terskel for å ta

Jeg opplever at Hitra er god på flere

kontakt med barneverntjenesten og

områder. Jeg opplever at kommu-

at også foreldre, barn og unge kan ta

nen er god på kompetanseheving,

kontakt selv.

der flere etater inne helse, omsorg

Barneverntjenesten har fra starten

og oppvekst deltar i felles forum

av lagt listen høyt når det kommer til

og kursdager. Jeg opplever også at

målsettinger. Vi skal i det videre ar-

kommunen har flere ledere og andre

beidet fortsette å yte gode tjenester

ansatte med tydelige mål for arbei-

gjennom å etterstrebe gode samar-

det sitt og dette opplever jeg som

beidsrelasjoner med våre klienter

svært positivt.

og samarbeidspartnere. Barnet skal

Hitra har kommet langt i forhold til

være hovedperson i egen sak. Vi

det tverrfaglige samarbeidet, men

skal fortsette å bruke metoder som

jeg opplever at vi fremdeles har en

familieråd til å mobilisere ressurser

vei å gå. Jeg har troen på at sam-

i barnets familie og nettverk når det

lokaliserte tjenester i en eventuell

er behov for det. Vi skal fremstå som

1. Finn potensielle turmål som har utgangspunkt fra god p-plass.

barne- og familietjeneste vil være

et åpent og gjennomsiktig barnevern

2. Kontakt grunneier, og bli enig om merking

positivt for det videre tverrfaglige

og vi skal fortsette å ha fokus på

av sti og oppsett av kasse

arbeidet og at dette også kan bidra

forebyggende og tverrfaglig arbeid.

3. Finn villige sponsorer

til å jobbe mer forebyggende. Jeg

Vi skal være et synlig barnevern med

4. Bestill kasse, skilt, kort, klip og

opplever videre at vi som jobber med

tilstedeværelse på de arenaer barn

merkepinner, og sett dette ut.

og for barn og unge kan bli enda

ferdes og vi skal fortsette å delta

5. Legg turene ut på ut.no

bedre på å tilegne oss kunnskap om

på samarbeidsmøter med andre tje-

hverandres arbeidsområder og bli

nester som er i kontakt med barn og

bedre kjent med hva vi kan bruke

familier. Vi ønsker også å fortsette

hverandre til. Alle som jobber med

oppbygging av lokale tiltak innad i

og for barn og unge på Hitra har et

barneverntjenesten og i samarbeid

felles mål om barnets beste og da

med andre.

tenker jeg det er viktig for alle å vite hvem som kan gjøre hva for å sikre riktig hjelp til riktig tid.

JOHANS TIPS FOR Å LAGE LOKALT TRIMKORT

Nytt turkort i Barmfjorden


En tur i hjorteskogen

JAKTVALD

Jakt etter hjort på Hitra har foregått i en årrekke. Hjorten var etablert her ute før bronsealderen, og allerede på 1600-tallet ble bestanden på Hitra ofte omtalt som den største og mest kjent i landet. I dag er Hitra enda kjent for en hjortestamme med Nord-Europas høyeste tetthet, og i 2015 kom Hitra opp på landstoppen over flest felte hjort.

Et vald er den minste geografiske og juridiske enheten som kan tildeles fellingstillatelse fra kommunen. Oppretting av et nytt vald og endring av eksisterende vald må søkes kommunen. Valdets godkjente areal ligger til grunn for tildeling av fellingstillatelser.

Det er mang en jeger som reiser

sjanse for at dyrene ferdes forbi.

I andre kommuner der det er åpent

denne jaktformen, bør forhold-

til Hitra for å friste lykken med

Dette er en enkel og fin jaktmetode,

for jakt, er jakt med drev eller smyg-

ene ligge til rette for at jegere og

hjortejakt. For å kunne jakte må

da en opplever at dyrene kommer

jakt eneste alternativer, der hjorten

turgåere skal kunne sameksistere.

man være jeger i jegerregisteret.

rolig forbi deg uten å være skremt.

forekommer i mindre tetthet, og

Ferdselshensyn kan tas ved at man

For å stå i jegerregisteret må man ha

Jegere som er godt kjente i terrenget

sannsynligheten for at den vil

ikler seg godt synlige klær, går ut på

gjennomført jegerprøven. Videre må

sitt, lærer seg til å benytte ut utvalg

komme forbi posten din av seg selv,

tur midt på dagen og hovedsakelig

man betale den årlige jegeravgiften

jaktposter som man av erfaring

liten. På Hitra er det gode sjanser for

etter veier og kjente stier i skogen.

og avlegge godkjent skyteprøve for

vet at det er gode sjanser for at det

å felle hjort ved vanlig posterings-

Hunder bør holdes i bånd. De fleste

å jakte på storvilt, som blant annet

kommer dyr forbi. Disse postene

jakt, selv om man risikerer å sitte ute

av lokale jegere og grunneiere kjen-

hjort.

har gjerne oversikt over et åpent

flere dager uten å se noe, men den

ner til de fleste turgåerne i samme

Ingen kan påberope seg eiendoms-

område, et jorde, ei myr eller andre

usikkerheten er jo en del av spennin-

grend. Vi anbefaler at man kan ta

rett til viltet i Norge. Retten til jakt

åpne områder. Dette for at man skal

gen ved jakta. Mange opplever at det

initiativ til en samtale der man

og fangst ble ved jaktloven av 20.

ha god til fra man først ser dyrene

å lokke inn rådyrbukker under buk-

fremlegger hverandres behov. Slik

mai 1899 lagt til grunneieren. Denne

og fram til man tar avgjørelsen om å

kejakta er en morsom og spennende

kan turgåeren få vite litt om hvor

retten er videreført både i jaktloven

skyte.

jaktform. Her bruker man fløyter,

jegerne oppholder seg i marka, og til

av 1951 og viltloven av 1981. Det er

Noen benytter også muligheten

lokkeinstrumenter, lydopptak etc.,

hvilke tidspunkt på døgnet de er ute

likevel ikke slik at grunneieren eier

til smygjakt, der man smyger seg

og mange opplever at bukken kom-

på jakt. Jegeren kan til gjengjeld få

noen av de dyrene som befinner seg

gjennom terrenget og innpå dyr som

mer velvillig bort til posten din.

vite litt om hvor turgåerne ønsker å

på hans/hennes eiendom, ei heller

holder seg i ro på et område. Dette er

om disse dyrene skulle være hjorte-

en jaktform som krever lang mer av

FERDSELSHENSYN

vilt. Jaktrettshaver/grunneier kan

jegeren, og som kan være vanskelig å

Allemannsretten sikrer at alle som

søke kommunen om å få godkjent sin

lykkes med. Det kan imidlertid være

ønsker det kan ferdes i norsk natur

eiendom som vald, så lenge eien­

en fin variant for den som søker mer

uten av grunneier kan nekte dette.

BRUNSTEN, EN OPPLEVELSE SOM B URDE DELES MED FLERE

dommen har et areal som minimum

spenning og bevegelse under jakt. I

Hjortejakten varer fra 1.september

Hjortejakt byr på mye fint samlet i

er tilsvarer det minstearealet som er

tillegg til disse har vi også en variant

og fram til og med lille julaften.

en pakke. Følelsen av å stå opp før

satt for den arten man kal jakte på.

der dyrene støkkes/skremmes av et

Dette utgjør en relativt stor andel av

resten av verden i tussmørket, å gå

På Hitra varierer minstearealet fra

drev, i form av en eller flere hunder

året, og det kan oppleves frustreren-

ut i skogen, sitte og se på at det lys-

350 til 800 dekar per hjort.

og/eller folk, også kalt drivjakt. Her

de for turgåere å føle at de må unngå

ner og at skogen sakte men sikkert

vil man gjerne plassere jegere ut i

utmarka i denne perioden. Her er

«våkner til liv» rundt deg. Opplev-

VANLIGE JAKTMETODER

ulike posteringer og prøve å drive

imidlertid nøkkelen kommunikasjon

elsene står i kø med observasjoner

Det er flere jaktformer som benyttes

dyrene forbi disse postene. Dette

og hensyn til hverandre. Posterings-

av både hjortevilt, men også andre

på Hitra. Mest av alt er nok poster-

er en fartsfylt jakt, som kan være

jakt på hjort på Hitra foregår ofte om

dyr og fugler. Man får muligheten til

ingsjakten den mest brukte. Det vil

spennende og utfordrende, men

morgen og kveld rundt de timene det

å fylle fryseren med herlig kjøtt av

si at jegeren smyger seg ut og inntar

denne anbefales ikke for den usikre

blir lyst om morgenen og mørkt om

første klasse, og man får masse tid i

en post i et område der det er god

jegeren.

kveldene. Da mange jegere benytter

friluft. I tillegg tilbyr jaktlag sosialt

ha mulighet til å ferdes.


i bakgrunnen, se og høre på det som

Det er foruten dette, noe eget med

utspiller seg, vil gi minner for livet.

oktober, når skogen begynner å

Hva med å spørre en jeger du kjen-

fylles av brøl fra alle kanter. Brun-

ner om lov til å bli med en kveld?

sten er i gang! Dette kalles med god

Og en oppfordring til dere jegere, ta

grunn «høstens vakreste eventyr»

med dere familiemedlemmer, venner

av mange. Følelsen man får av å

og interesserte som ønsker å få op-

sitte i skogen, midt mellom flere

pleve naturen fra jegerens side, la de

hjortebukker som brøler rundt deg

få se de positive sidene ved jakta, og

på alle kanter, er ubeskrivelig. En

la dem få oppleve hvilket eventyr det

opplevelse som vi som jegere er så

er å få lov å være en del av det livet

heldig å ha. Men hvorfor ikke dele

som utspiller seg. For dette er et gode

denne? Det å kunne bli med en garva

som vi jegerne er så heldige å ha, og

jeger ut i skogen og få lov å sitte litt

som burde kunne deles med flere.

HITRA.

no

samvær og trivsel.

På post

PRIS PÅ HJORTEJAKT/KJØTT Prisene som brukes varierer fra fellingsavgiften som er på noen hundre kroner for grunneiere som jakter selv, og opp til flere tusen kroner. Prisen varierer mellom type dyr som skal felles. Enn stor hjortebukk med slaktevekt på 100 kg er langt mer verdt enn en kalv på 20 kg, dette på grunn av kjøttverdi, men også fordi bukker er ettertraktede jaktobjekter. Hvis vi sier en gjennomsnittlig verdi på 500,- per kvote av hjort på Hitra, og går ut fra antall felte hjort i 2017 som var på 1026 individer, regner vi ut at jakta i 2017 hadde en verdi på 5 130 000,-.

ORGANISERING AV HJORTEVILTFORVALTNINGA PÅ HITRA

Det er stor aktivitet i skogen akkurat nå

Hitra kommune er oppdelt i 9 storvald som har rettigheter på jakt av hjort og rådyr. Disse valdene organiserer fellingstillatelsene

Så kommer dyra fram mellom Hitterfuruene (Foto: Stein O. Sivertsen)

og jakta selv. Valdene utarbeider sine egne bestandsplaner, der de setter mål for utviklingen av bestanden i sitt område, med tilhørende avskytingsplaner som avgjør antallet dyr de skal felle, og hvor mange de skal felle av hver kjønns- og alderskategori (kalver, ungdyr og voksne dyr). De fleste av storvaldene er medlem i paraplyorganisasjonen Hitra Utmarksråd. Hitra Utmarkråd har en viktig oppgave i å samarbeid med Hitra kommune og gi råd til kommunen i saker som omhandler naturforvaltning. Et velfungerende utmarksråd er bindeleddet mellom offentlig og private aktører i hjorteviltforvaltning og annen forvaltning av naturen.

ANTALL KILO KJØTT SOM GENERERES Hvis vi legger til grunn de 909 individene som ligger i databasen av kjeveundersøkelsene fra hjortejakta 2017 med registrert slaktevekt, legger sammen vekten av disse og regner vekk en tredjedel som er det som ca. forsvinner i bein, avskjær mm., får vi ut at hjortejakta 2017 genererte ca. 26 tonn rent kjøtt. Legger vi til det faktum at det er også er felt 117 hjort med uregistrert slaktevekt, kan vi si at det er generert over 30 tonn kjøtt. Hjortejakten fører altså til mange gourmetmåltider rundt om på Hitra og ellers i landet.

ANTALL TILDELTE OG FELTE HJORT Tildelt Felt 2015 1047 2016 1047 2017 1136

949 949 1026

7


Si din mening om vann- og avløp i kommunen

Politiske møter 2. halvår 2018 Oktober HITRA UNGDOMSRÅD 02.10. kl. 16:00 FORMANNSKAP 16.10. kl. 10:00 FELLES FSK, HOK, TEK, OPK, ELRBR, HUR 16.10. kl. 17:00

Hitra kommune gjennomfører i disse dager en brukerundersøkelse på vann- og avløp. Informasjon om dette er nå på vei til abonnentenes postkasse.

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 16.10. kl. 18:00 TEKNISK KOMITE 16.10. kl. 18:00 OPPVEKSTKOMITE 16.10. kl. 18:00 HITRA UNGDOMSRÅD 23.10. kl. 16:00 ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 24.10. kl. 10:00 FORMANNSKAP 30. og 31.10. Arbeidsmøte budsjett/økonomiplan

November KOMMUNESTYRE 01.11. kl. 13:00

FØRSTE GANG MED VANN OG

Vi oppfordrer alle til å benytte

HITRA UNGDOMSRÅD 06.11. kl. 16:00

AVLØP

denne metoden da etterarbeidet

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 12.11. kl. 17:00

Det er første gang Hitra ­kommune

blir enklere for oss. Bruk engang-

FORMANNSKAP 13.11. kl. 10:00

gjennomfører en slik bruker­

spassordet som står øverst på det

TEKNISK KOMITE 13.11. kl. 17:00

undersøkelse på fagområdet vann-

tilsendte brevet.

OPPVEKSTKOMITE 14.11. kl. 16:00

og avløp. Til hjelp i arbeidet med å

Frist for tilbakemelding på bruk-

FELLES NEMND HITRA-SNILLFJORD 19.11.

forbedre våre tjenester trenger vi

erundersøkelsen er 16.10.2018.

HITRA UNGDOMSRÅD 20.11. kl. 16:00

tilbakemelding fra deg som abon-

For de som ikke har tilgang til

KOMMUNESTYRE 22.11. kl. 13:00

nent. Vi ønsker informasjon om:

datamaskin/PC, vil det være tilgang

FORMANNSKAP 27.11. kl. 10:00

til datamaskin/PC på rådhuset og ¬¬

Hvor fornøyd du

på biblioteket til å svare på bruk-

Desember

er med våre tjenester

erundersøkelsen.

HITRA UNGDOMSRÅD 04.12. kl. 16:00

Tilbakemeldingene fra bruk-

ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 05.12. kl. 10:00

erundersøkelsen skal brukes til å

OPPVEKSTKOMITE 05.12. kl. 16:00

forbedre vårt tjeneste- og servi-

TEKNISK KOMITE 11.12. kl. 17:00

cenivå. Resultatet vil bli publisert i

KOMMUNESTYRE 13.12. kl. 10:00

Hitra.no, på kommunes nettsider og

FORMANNSKAP 18.12. kl. 10:00

¬¬

Din tillit til oss som leverandør

¬¬

Hvor flinke vi er til å informere

¬¬

Din oppfatning om service og tilgjengelighet

Derfor ber vi deg om å svare på noen spørsmål. Når du har mottatt henvendelsen fra Hitra kommune kan du logge deg inn på www.bedrekommune.no

i lokale medier. På forhånd takk for hjelpen!

og besvare derfra.

Instagramkonkurranse

TEMA: Leve KOMMUNEN INVITERER TIL INSTAGRAMKONKURRANSE OGSÅ I HØST

God kommunikasjon med inn-

uhøytidelige konkurranse og vise

byggere er et viktig mål for Hitra

oss hva du verdsetter på Hitra. I og

kommune. Vi i kommunen arbeider

med at vi går mot lysere tider, så har

jevnlig med å forbedre oss på både

vi “Leve” som tema. Vi håper du blir

informasjon og kommunikasjon.

med og deler dine øyeblikk med oss.

Kravet til kommunene når det

Fristen går ut 20.11.2018.

gjelder digital kommunikasjon blir stadig sterkere.

SLIK DELTAR DU:

Vi inviterer innbyggerne til konkur-

¬¬

ranse også i høst. Konkurransen skal gjenspeile Hitra kommune slagord #hitranårduvil. Nå kan du delta i vår

Last opp bildet ditt på Instagram-kontoen din.

¬¬

Tagg bildet med #hitranårduvil / #mitthitra (vinner vil kun bli trukket ved


no

HITRA.

9

Ledige stillinger

Pedagogiske ledere I oppvekstsektoren har vi ledig inntil 4 stillinger som barnehagelærer. 1 stilling er vikariat med mulighet for fast ansettelse fra 1.12.18- 14.11.19. Alle stillingene vil innebære pedagogisk lederansvar og inneha stillingskode 7637 pedagogisk leder - Vil du komme til Hitra og leke litt med meg…?

Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole

Stilling som barnehagelærer innebærer blant annet:

Kvalifikasjoner:

¬¬

Ansvar for å lede det pedago-

barnehagelærer eller annen 3-årig

giske arbeidet på avdelingen

jevnstilt pedagogisk utdanning på

Ansvar for kontakt og samar-

høgskolenivå med videreutdanning i

beid med foreldre/foresatte

barnehagepedagogikk

Vi søker deg som:

Samarbeid med eksterne part-

¬¬

For søkere i vikariat ved Barman

¬¬

Har god arbeidskapasitet

oppvekstsenter er det ønskelig

¬¬

Er raus og samarbeidsvillig Innehar gode lederegenskaper Vektlegger høy grad av med-

med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum.

¬¬

Barnehagesektoren i Hitra er i sterk utvikling. Kommunen prioriterer

¬¬

satsing på barnehagene,

¬¬

kethet vil bli særlig vektlagt

3-årig høgskoleutdannelse som

nere som for eksempel helsestas-

¬¬

jon, PP-tjenesten og barnevern-

med tilleggskompetanse i spesi-

¬¬

i barnehageplasser. Hitra har mange

stjenesten

alpedagogikk

¬¬

¬¬

Oppfølging og tilrettelegging for

¬¬

enkeltbarn og for hele barneDe ledige stillingene er p.t. ved Strand oppvekstsenter, Barman

¬¬

Ansvaret for å dokumentere

utdanning fra UDIR

arbeidet til avdelingen og barne-

Kvenvær oppvekstsenter og Knar-

hagen

rlagsund oppvekstsenter. Det kan

¬¬

gjøre andre god

land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner av utenlandsk

oppvekstsenter (ledig vikariat),

virkning og har evne og vilje til å

Søkere med utdanning fra andre

gruppen ¬¬

For søkere som ikke har norsk

¬¬

genstest/C1 eller tilsvarende

oppstå behov ved flere enheter

veiledning med personalet på

høgskoleutdanning i norsk

underveis i prosessen.

avdelingen/ hele barnehagen

¬¬

Liker utfordringer og ser løsninger

¬¬

Ser helheten og den enkeltes behov

som morsmål kreves det Ber-

Delta i samarbeid, refleksjon og

Erfaring som pedagogisk leder vil bli vektlagt

noe som har ført til betydelig økning flerspråklige barn i barnehagene.

Personlig egnethet og skik-

¬¬

Er fleksibel og endringsvillig

God på skriftlig og muntlig kommunikasjon

bruk av disse emneknaggene).

muneavisa Hitra.no. Viktig informasjon

PREMIE:

Mer informasjons om konkurransen

Vinneren blir premiert med kr.

finner du på nettsidene våre (www.

500 og får bildet sitt på Hitra kom-

hitra.kommune.no)

mune sin hjemmeside og i kom-

HITRA KOMMUNE PÅ NETT ¬¬

www.hitra.kommune.no

¬¬

https://www.facebook.com/Hitrakommune/

¬¬

https://twitter.com/hitrakommune

¬¬

https://www.instagram.com/hitrakommune/

Torgeir Glørstad deltok på instagramkonkurransen våren 2018 med et bilde av Ansnes


Ledige stillinger

Lærere I oppvekstsektoren er det ledig inntil 3 faste stillinger som lærer på 1.- 7. trinn. Oppvekst­ sektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Hitra kommune har mange elever fra andre land. Vi har stor internasjonal arbeidsinnvandring og flyktninger. Hos oss er mangfold hverdagen. Kommunen har de senere år satset på elevmiljø samt mangfold og sosialisering. Satsing framover er grunnleggende ferdigheter kombinert med tidlig innsats.

1 2

1 Kom og bli lærer hos oss da vel… 2 Det er ledige stillinger ved Fillan skole i kommunesenteret på Hitra

Stillingene som er ledig er ved Fillan

atikk, IKT, spesialpedagogikk,

skole og Kvenvær oppvekstsenter

uteskole, kroppsøving/svøm-

Det gjøres oppmerksom på at det

ming og begynneropplæring.

kan oppstå behov ved andre enheter

Nye behov kan oppstå underveis

underveis i prosessen.

i prosessen.

Stillingene innebærer: ¬¬ ¬¬

Mulig kontaktlæreransvar fra

¬¬

dekker flytteutgifter i henhold

dringsvillig.

til kommunalt reglement.

Har godt humør og bidrar til å

¬¬

Velferdstiltak.

skape et godt arbeidsmiljø.

¬¬

God barnehagedekning.

het vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr:

Søkere med utdanning fra an-

¬¬

Menn oppfordres til å søke.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk,

Godkjent politiattest må leveres før

Undervisning på barne- eller

yrkeskvalifikasjoner av uten-

samt lokale lønnspolitiske ret-

tiltredelse i stilling jfr. Opplæring-

mellomtrinn.

landsk utdanning fra UDIR.

ningslinjer. (Hitra kommune har

slova § 10-9.

For søkere som ikke har norsk

i tillegg til sentral minstelønns-

For nærmere informasjon om still-

som morsmål kreves det Ber-

garanti, lokal minstelønnsga-

ingene kan enhetsledere ved den

1-7 lærer (begynneropplæring)

genstest/C1 eller tilsvarende

ranti for de med stillingskode

enkelte enhet kontaktes.

eller annet pedagogisk personell

høgskoleutdanning i norsk.

fra adjunkt og opp til lektor med

Kontaktinformasjon ligger på kom-

tilleggsutdanning.)

munens hjemmeside.

¬¬

¬¬

å undervise fra 1- 4 klasse. utdanning kan også søke.

Ønskelig med erfaring fra undervisning av mi-

Grunnskolelærere med 5-10

¬¬

noritetsspråklige.

forsikringsordning.

Opplysninger om søkere kan bli offen-

Nyutdannede lærere får eget

tliggjort iht. Offentleglova § 25

God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.

veiledningsopplegg som nyut-

fordypning med minimum 60

¬¬

Gode digitale ferdigheter.

dannet innenfor sitt fag.

studiepoeng / 20 vekttall/30

¬¬

Relevant undervisningspraksis

Grunnskolelærer med faglig

eller flere av fagene nevnt

¬¬

er ønskelig.

under.

Vi søker deg som:

Det er ønskelig med fagene

¬¬

naturfag, engelsk, norsk, norsk for minoritetsspråklige, matem-

¬¬

God kommunal pensjons- og

¬¬

studiepoeng/10 vekttall i en

¬¬

Er utviklingsorientert og en-

dre land må ha godkjenning av

som er formelt kvalifisert for

¬¬

Personlig egnethet og skikket­

¬¬

jelpelig med å skaffe bolig og

1-7 trinn.

Kvalifikasjoner ¬¬

¬¬

¬¬

samarbeide tett med kolleger.

¬¬

Muligheter til videreutdanning i tråd med kompetanseløftet i grunnskolen.

¬¬

Muligheter til utdanningssti-

Er en tydelig lærer og en god

pend for å kunne ta etter- og

klasseleder.

videreutdanning.

Er fleksibel og har evne til å

¬¬

Kommunen kan være beh-

SØKNADSFRIST: 5. OKTOBER 2018 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester sendes inn sammen med søknaden.


no

HITRA.

11

Feier Ved Sør-Fosen interkommunale feiervesen er det ledig fast stilling som feier i forebyggende avdeling som samlet har følgende ansatte: 2 feiere i 100% stilling, 2 brannforebyggende personell i 70 % stilling samt brannsjef 20% stilling. Sør-Fosen interkommunale feiervesen dekker tjenesteområdet i kommunene Hitra og Frøya

Fastsetting av betalingssatser for kommunale tjenester for året 2019 Hitra kommune har lagt ut følgende forslag til betalingssatser og gebyrregulativ med tilhørende forskrifter 2019 til offentlig

Kvalifikasjonskrav:

¬¬

Muligheter for kurs og etterut-

¬¬

Svennebrev i feierfaget

¬¬

Gode datakunnskaper

¬¬

Fleksitid

¬¬

Sertifikat i klasse B

¬¬

Stor frihet til å organisere eget

¬¬

Personlig egnethet vil bli vektlagt

¬¬

God muntlig og skriftlig frem-

ettersyn i tidsrommet 02.10. – 23.10.2018:

danning

arbeid ¬¬

Kommunal pensjons- og forsikringsordning

¬¬

Plan, landbruk, miljø, brann og feiing

¬¬

Vann, avløp, slam, renovasjon og kai

¬¬

Oppvekst

¬¬

Kultur

¬¬

Pleie- og omsorgstjenester

stillingsevne ¬¬

Utvidet politiattest og godkjent

For spesielt interesserte kan det

helseattest må fremlegges før

være aktuelt med deltakelse i Hitra

tiltredelse i stillingen

kommunes utrykningsstyrke, gjerne

hitra.kommune.no.

som utrykningsleder etter gjennom-

Eventuelle innspill sendes til Hitra kommune,

ført skolering.

Rådhusveien 1, 7240 Hitra, eller postmottak@hitra.kommune.no

Personlig egnethet kan kompensere

innen 23.10.2018.

for manglende formell utdanning under forutsetning av at søker er

Mer informasjon om stillingen får

villig til å gjennomføre nødvendig

du ved å kontakte:

fagopplæring ved godkjent op-

Feier Tom Christian Martinsen 72

plæringsinstans.

44 17 70 / 951 39 544

Vi søker deg som:

72 44 18 50 / 951 44 125

Varabrannsjef Per Arne Wilmann ¬¬

Er positiv og utadvendt

¬¬

Er serviceinnstilt og initiativrik

Opplysninger om søkere kan bli gjort

¬¬

Har ordenssans

offentlig tilgjengelig iht. Offentleglo-

¬¬

Har godt humør og glimt i øyet

va § 25

Vi kan tilby: ¬¬

Lønn og arbeidsforhold etter gjeldende tariffavtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer

Forslagene finner du på Hitra kommune sin hjemmeside www.

SØKNADSFRIST: 5. OKTOBER 2018


Ann-Bjørg Strøm, frivillighetens mor, gikk bort fredag 14. september (Foto: Hitra-Frøya)

Minneord Ann-Bjørg Strøm Sist fredag den 14. september mot-

munalpolitiske verv. I denne siste

fram til sin bortgang var hun den

minste og svakeste.

tok vi den svært triste beskjeden

perioden var hun blant annet nes-

selvskrevne styreleder.

I dagens Hitra kommunestyre var

om Ann-Bjørgs bortgang. Etter fire

tleder i Helse- og omsorgskomiteen.

For sin store innsats for andre, for

Ann-Bjørg den eldste, med sine 78

års tapper kamp mot kreften var

Ann-Bjørg var også fylkestings­

fellesskap og samfunn, så mottok

år. Men det preget ikke hennes sinn.

et makeløst liv over. Vi kjente til

representant en periode, og derav

Ann-Bjørg Strøm Kongens Fortjen-

Hun evnet å se og forstå de store lin-

sykdommen, og kanskje skjønte vi

fulgte også flere andre tillitsverv

stmedalje i 2007. Og i 2012 mottok

jer, hun var nysgjerrig på framtida og

at hun hadde begrenset tid igjen.

innen fylkespolitikken.

hun Hitra kommunes første Frivil-

hun evnet å se og forstå at mye kan

Men at det skulle gå så fort? Nei, det

Men det var så mye mer enn

lighetspris, sammen med sin kjære

endres til det bedre. I tillegg evnet

forsto i alle fall ikke jeg.

­politikken som opptok Ann-Bjørg.

ektemann John.

hun å praktisere respekt, verdighet

Det finnes ingen mulighet for å gjen-

Og hun ble nok like godt kjent for

Ann-Bjørg praktiserte den egentlige

og anstendighet på en måte som står

gi Ann-Bjørgs store engasjement for

sin oppofrende og uegennyttige

betydningen av de fine og ofte

igjen som eksempel til etterfølgelse.

samfunn og fellesskap med noen få

innsats innenfor frivillig arbeid og

brukte, men vanskelige ordene:

Vi er mange som kommer til å savne

linjer. Det må derfor bli et sammen-

dugnader. Jeg nevner: Hobbyklubb

Ærlighet, raushet, forsoning og ink-

Ann-Bjørg. Hun var et ankerfeste,

fattende utdrag:

for barn i mange år, menighetsråd og

ludering. Hun levde som hun lærte.

og vi er mange som står igjen med

Som representant for Kristelig

misjonsforeninger, Norske Kvinners

Hun var medmennesket og den

takknemlighet og ærbødighet. La

Folkeparti var hun medlem av

Sanitetsforening og Hitra Musik-

barmhjertige samaritan i praksis.

oss sammen prøve å ta vare på det

Hitra kommunestyre i til sammen

klag. Hun sto også for et utall initia-

Hun var det jeg våger å kalle et ekte

gode hun sto for, og la fred være med

seks perioder. Først fra 1975-1983,

tiv og stor innsats knyttet til innsam-

og godt kristent menneske, frigjort

hennes minne!

deretter fra 1995-2007, og nå sist

lingsaksjoner for svakerestilte i vårt

for fordommer mot andre. Og i et

innvalgt for perioden som utløper

eget land, men like mye for nøden og

samfunn og en tid der stadig flere

Hitra, 17.09.18

neste år. Fra 1995-1999 var hun også

katastrofene i andre land.

faller utenfor – sliter med å henge

Ordfører Ole L Haugen

varaordfører. Som følge av sitt lange

Ann-Bjørg sto i første rekke for

med, så sto Ann-Bjørg som en bauta

lokalpolitiske engasjement, så hadde

opprettelsen av Hitra Frivilligsen-

for verdier som vi trenger mer av,

hun også et stort antall andre kom-

tral. Og fra etableringen i 2009 og

ikke mindre. Hun så andre, hun så de

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.