Hitra.no nr 6 2019

Page 1

Nr. 6/2019 - Ă…rgang 4

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

HITRA.

no

Foto: Otto Raum Eide

Les om frivilligheten, og hvem som skal styre Hitra de neste 4 ĂĽrene Hitra Kommune


2

Tirsdag 5. november 2019

Eldbjørg Broholm om frivilligheten I snart 10 år har jeg vært så heldig å inneha en av de beste jobbene som finnes – leder av Hitra Frivilligsentral. Det jeg etter hvert har begynt å reflektere mer og mer over, er hvordan formidling av frivillig innsats har endret seg, og er dette en ønsket utvikling? Eldbjørg Broholm

Det jeg sikter til er bl.a. at mer og

som i utgangspunktet trenger hjelp

å takle for den som er frivillig og

tror det er viktig med møter mellom

mer skal foregå digitalt. Dette kan

ofte ser at de også er en ressurs og

mange ganger er det viktig for den

mennesker. Det å finne den riktige

passe for noen frivillige oppgaver,

kan bistå andre med oppgaver.

frivillige å få prate om situasjonen.

ledsageren som kanskje også kjen-

men tar vi oss tid til å drøfte hvilken

Også i den organisasjonen som frivil-

Frivillig innsats er en viktig del av

ner personen. Det å ta kontakt med

utvikling vi ønsker på denne digital-

ligsentralen er medlem av, forventes

det norske samfunnet, og vi er stolte

naboen til en som trenger hjelp med

iseringen?

det at formidling av frivillige skal

av alt som de frivillige organisas-

gressklipping eller hjelp til å handle.

I min jobb bruker jeg mye av min tid

kunne skje digitalt. Hvem sitter

jonene bidrar med. Det er ikke lite.

Vi må ikke i disse digitaliserings-

til samtaler med enkeltpersoner.

da med ansvaret for oppfølging og

Hvordan ville Hitra sett ut uten alle

tider glemme den viktige kontakten

Det kan være de som ønsker å melde

veiledning av den frivillige? Vi har

de lag og organisasjoner som bidrar

mellom mennesker. Det å se og bli

seg som frivillig, men også de som

en god del oppgaver som handler om

til av lokalsamfunnet vårt har tilbud

sett er grunnleggende behov vi alle

trenger bistand og hjelp fra frivillige.

kontakt med sårbare mennesker.

og muligheter i alle grender?

har.

Det jeg opplever ganske ofte er at de

Det er ikke alt som er like enkelt

Tilbake til utgangspunktet mitt – jeg


no

HITRA.

3

Hitra Frivilligsentrals nye lokaler

Hitra Frivilligsentral 10 år Hitra Frivilligsentral feiret 9. september 10-årsjubileum. Dette skjedde i nye flotte lokaler rett ved siden av Sentrumsparken. Mange folk kom innom, og hele uken til ende ble jubileet markert. I disse 10 årene har sentralen hatt

pgaver som for eksempel sekretær-

Kontaktpunkt for frivillig innsats

sentralen mulighet til å utvikle nye

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

og kassererbistand. Forskjellen nå er

Hitra Frivilligsentral skal bidra til

tilbud.

som eiere. I løpet av disse årene har

at vi ønsker at lag og foreninger også

å styrke den frivillige innsatsen og

sentralen utviklet og endret seg ut

skal ta eierskap til sentralen.

være et kontaktpunkt og binde-

Ta gjerne kontakt med

ledd mellom de som ønsker å yte en

Hitra Frivilligsentral på

fra behov og etterspørsel (fra frivillige og mottakere av frivillig innsats)

I den forbindelse er det viktig å vise

ubetalt innsats og de som ønsker å

telefon 468 05 898 eller e-post

i hittersamfunnet. Hitra Frivilligsen-

til formålet for Frivilligsentralen:

motta en slik innsats.

post@hitra.frivilligsentral.no

tral hadde etter hvert behov for å en-

Hitra Frivilligsentral skal være

dre seg organisatorisk, og det ble på

Hitra Frivilligsentral (HF) skal være

et supplement til de eksisterende

årsmøtet i år vedtatt nye vedtekter.

en lokalt forankret møteplass, åpen

organisasjoner. Med nye lokaler har

for alle som ønsker å delta innen Den viktigste endringen var i §2

frivillig virksomhet.

som omfattet organisering av Hitra Frivilligsentral. Den nye paragrafen

lyder: §2: Hitra Frivilligsentral er selveiende og frittstående med lag,

rker nærmiljøet i kommunen. •

foreninger og enkeltpersoner som medlemmer.

Iverksette aktiviteter som styFormidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag.

Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer

Sentralen har i alle år bistått lag og foreninger med forskjellige op-

Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen.


4

Tirsdag 5. november 2019

Vi presenterer - Hitra i tall! For å gi et bedre overblikk over utviklingstrekk og status for kommunen har vi utarbeidet statistikkdokumentet Hitra i tall. Dokumentet er tilgjengelig både som hefte og nettside. OM HITRA I TALL

2019 er en del av det overordnede

Hitra i tall presenterer en rekke

kunnskapsgrunnlaget til kommu-

indikatorer for befolkning, skole og

nen, og gir grunnlaget for arbei-

utdanning, arbeids- og næringsliv,

det med overordnet og langsiktig

klima og energi, samferdsel, kultur

planlegging. Samtidig håper vi at det

og folkehelse. Det er et hovedfok-

også kan være nyttig lesing for andre

us på statistikktall for Hitra, men

som er interessert i utviklingen vår.

i noen tilfeller sammenlignes det med nabokommuner, kommuner i

HITRA I TALL PÅ NETT

nærområdet og Trøndelag som hel-

Statistikkdokumentet er tilgjengelig

het. Dette er for å bidra til et bredere

på nett. På www.hitra.no/itall/

perspektiv på vår egen utvikling.

kan du både laste ned dokumentet som hefte, eller lese statistikken i

OM TALLENE

et web-format. Nettsiden vil være

Tallene er i all hovedsak hentet

jevnlig oppdatert med nye tall etter

fra SSB (Statistisk sentralbyrå)

som tiden går. Dokumentet vil bli

og fra Trøndelag fylkeskommune

oppdatert hvert andre år.

sin statistikkbank. Hitra i tall

Hitra i tall Befolkning

Areal

Klima, energi og miljø

Samferdsel

Skole og utdanning

Arbeidsmarked og næringsliv

Kultur

Samfunnssikkerhet Folkehelse


no

HITRA.

5

Toppscore på bruker­undersøkelsen i hjemmetjenesten Hjemmetjenesten gjennomførte våren 2019 en brukerundersøkelse der 71 % av brukerne deltok. Undersøkelsen rangeres på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er best score. Resultatene er fantastisk bra. En samlet vurdering av hvor fornøyde brukerne er av hjemmetjenesten, viser en score på 5,9. Dette var også snittet på hele undersøkelsen. FOKUS PÅ KVALITET

på et lavest mulig omsorgsnivå.

Helhetsvurdering

Gjennomsnitt Hitra

Gjennomsnitt Norge

Alt i alt, jeg fornøyd med hjemmesykepleien jeg får

5,9

5,4

Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden jeg får

5,9

5,1

Brukerundersøkelse i Hjemmetjenesten

Gjennomsnitt Hitra

Gjennomsnitt Norge

Resultat for brukeren

5,9

5,2

May Britt Sollie

Brukermedvirkning

5,6

4,7

Enhetsleder ved

Respektfull behandling

5,9

4,8

tjeneste i Hitra

Tilgjengelighet

5,8

5

kommune

Informasjon

5,7

4,9

Helhetsvurdering

5,9

5,3

Vi har engasjerte medarbeidere, og har fokus på kontinuerlig

Behovet for hjemmetjenester har

forbedringsarbeid og kompetan-

de siste årene økt betraktelig, og

seutvikling. Vi jobber ut fra vedtak,

tjenesten utfordres på kompetanse

og har fokus på kvalitet i tjenes-

og ressurs. Flere tjenestemottakere

tene. Vi er superfornøyde med

ønsker å bo hjemme så lenge de klar-

toppscore, og synes det er en stor

er, og de skrives ut tidligere fra syke-

tillitserklæring fra innbyggerne som

huset, selv med alvorlige sykdommer

mottar tjenester fra oss. Samtidig er

som krever avansert pleie og omsorg.

det en bekreftelse på at tjenestene vi leverer lever opp til forventningene blant brukerne.

KONTINUERLIG ENDRING Hjemmetjenesten er i kontinuerlig endring i takt med brukernes behov for tjenester. Det drives koordinerende tverrfaglig arbeid for at brukerne skal få et riktig og godt tilbud

www.hitra.no/itall

Hjemmebasert


6

Tirsdag 5. november 2019

Disse skal styre Hitra fra 2019 – 2023 Hitra kommunestyre har valgt formannskap, utvalg og råd for perioden 2019 – 2023. Her er en oversikt over hvem som sitter i hvilke utvalg og råd i kommende periode:

HITRA FORMANNSKAP

UTVALG FOR OPPVEKST

POLITIRÅD

• Ole L. Haugen, ordfører (AP)

• Eldbjørg Broholm, leder (AP)

• Ordfører

• Torfinn Stub, varaordfører (V)

• Dag Willmann, nestleder (H)

• Varaordfører

• Ida K. Broholm, (AP)

• Bjørn Jensen (AP)

• Rådmann

• Monica Mollan (AP)

• Johannes Håvik (SP)

• SLT-koordinator

• Jann O. Krangnes (R)

• Tom Skare (FRP)

• 1 representant oppnevnes av Politiet

• Per Ervik (PP) • Sigrid Hanssen (H)

KONTROLLUTVALG

Rådet konstituerer seg selv.

BRUKERRÅD

• Bjørg Reitan Bjørgvik, leder (FRP)

UTVALG FOR PLAN, LANDBRUK OG MILJØ

• Gunnar Andresen (PP)

• John Lernes, leder (AP)

• Per Krangnes

• Bjørn Morvik (FRP)

• Arnt Breivoll, nestleder (AP)

• Trond Ole Faxvaag

• Cathrine Lossius Brevik (AP)

• Guro Aabakken (R)

• Kari Johanne Glørstad

• Terje Stølan (AP)

• Erlend Broholm (SV)

• Gerd Fegstad

• Bjørg Brasøy

• Arnt Magne Flesvik (SP) • Otto Jæger Lien (PP)

Rådet konstituerer seg selv.

• Tor Johan Sagøy (H)

UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

ELDRES RÅD

UNGDOMSRÅD

• Kjell Faxvaag

Velges hvert år.

• Lars Peder Hammerstad, leder (SP)

• Kari Johanne Glørstad

Totalt 7 representanter hvorav minst

• Ann Bodil Kosberg Wingan,

• Dag Fegstad

3 representanter fra ungdomsskolen.

Rådet konstituerer seg selv.

Rådet konstituerer seg selv.

nestleder (AP) • Lars Erik Strand Vitsø (AP) • Jan Egil Handberg (PP) • Synnøve Hanssen (PP)


no

HITRA.

7

Politisk erklæring Ordfører Ole L. Haugen leder formannskapet

Eldbjørg Broholm leder utvalg for oppvekst

Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Rødt (i Hitra kommune) har inngått valgteknisk avtale i forbindelse med konstituering av Hitra kommunestyre den 10.10.2019 og er enige om gjensidig respekt for de nevnte partiers valgprogram.

For øvrig legges følgene hovedpunkter til grunn for utøvelse av politikken i valgperioden: •

Det inviteres til et bredt og

Lars P. Hammerstad leder utvalg for helse og omsorg

John Lernes leder utvalg for plan, landbruk og miljø

beid, i kommunestyret,

(frivillige) heltidsstillinger

(Foto: Hitra-Frøya)

(Foto: Orkland kommune/Silje Asbjørnsen)

næringslivet få tilrettelagt

ering skal som hovedregel

og gjennomført tiltak som

baseres på vedtatt kom-

gir sysselsettingsvekst som

muneplan, økonomiplan og

primært er basert på faste

kommunedelplaner (ref.

ansettelser •

Forsterke og stimulere

Prioritere tilrettelegging og

samarbeidet med frivil-

infrastruktur som fremmer

ligheten

en positiv og bærekraftig samfunns- og næringsut-

Fortsette innsatsen som bidrar til å sikre botilbud

vikling •

Gjennom samarbeid med

Politisk styring og priorit-

«Planstrategi 2020-2023») •

Ansettelser i kommunen skal primært baseres på

formannskapet og utvalg •

best mulig politisk samar-

til alle, og som fremmer at-

Avklare og forbedre definis-

traktive og helsefremmende

jonen, forståelsen og innhol-

bomiljø

det i begrepene havbruk og landbruk, og derigjennom

avklare bærekraftig bruk

interkommunalt samarbeid,

og vekst versus nødvendig

særlig med henblikk på å

vern •

Delta aktivt i regionalt/

styrke oss – gjøre oss mer

Gjennomføre konkrete miljø-

attraktiv og mindre sårbar -

og klimatiltak i henhold til

som bo- og arbeidsmarked

ny og revidert «Energi og kli-

Bjørg Reitan Bjørgvik leder kontrollutvalget

maplan med handlingsdel»

Andre valg av medlemmer som er foretatt i forbindelse med ny periode Sakkyndig nemnd: Roger Lund, leder,

Hitra kirkelig fellesråd: Per Johannes Ervik

Stiftelsen Halten: Jann Krangnes,

Hilde Antonsen, nestleder, Kolbjørn Olsen

IKA Trøndelag: Rådmannen

Bjørn Moen og Svein Bertil Sæther

Klagenemnd eiendomsskattesaker: Tor Sandstad,

Hitra frivilligsentral: Johannes Håvik

ReMidt IKS: Ordfører Ole L. Haugen

leder, Lillian Ulvan, nestleder, Venke Fjeldvær

Skoleutvalget ved Guri Kunna videregående

Oppnevningsutvalget for meglere:

skole: Ordfører Ole L. Haugen

Lars P. Hammerstad

VALG AV REPRESENTANT/MEDLEM TIL

Aunøyastiftelsen: Styremedlem: Jann O.

Vannregionutvalget (VRU): John Lernes

KomSek Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge SA:

Krangnes, Rådsmedlem Miriam Aclima Baglund

Nordmøre Havn IKS:

Bjørg Reitan Bjørgvik

Tom Skare og Sigrid Hanssen


8

Tirsdag 5. november 2019

Det nye kommunestyret på Bli-kjent-tur Det nye kommunestyret har vært på «Bli-kjent-tur» rundt om kring den nye kommunen vår. I løpet av turen besøkte politikerne alle kommunale enheter lokalisert utenom kommunesenteret første dag, og samtlige enheter i kommunesenteret dagen etter.

REPRESENTANTER INFORMERTE OM SINE GRENDER

nye kommunestyret en kort infor-

en kort orientering om enheten ved

senter. Her fikk representantene en

masjon om enheten av styrer ved

Hemnskjela oppvekstsenter av kst.

orientering om enheten ved styrer

barnehagen, Linda Postholm. Veien

enhetsleder Mona Eriksen.

Eva Braseth og rektor Elin Sivertsen.

Ved avgang fra Fillan oppfordret

gikk videre til Hestvika og så til

ordfører Ole L. Haugen (A) repre-

Sandstad. Her fikk representantene

HITRA RUNDT

sentantene til å «ta mikrofonen» i

en guidet omvisning rundt Hitra

Tilbake på Hitra fortsatte turen

SISTE STOPP I KNARRLAGSUNDET

bussen for å informere om sin grend.

industripark og Hitra kysthavn av

langs Fv. 713 mot Kvenvær via Akset,

Det nye kommunestyret avsluttet

På forhånd hadde ordføreren avtalt

ordfører Ole L. Haugen.

Laksåvika og Forsnes. På Kvenvær

turen med en orientering ved Knarr­

var det for en matbit på Brygga ved

lagsund oppvekstsenter der styrer

med dagens ordfører i Snillfjord og representant i det nye kommunesty-

TIL FASTLANDET

Helsøysundet. Deretter gikk turen til

Laila Bye og rektor Kenneth Nor-

ret, John Lernes (A), om å informere

På strekningen Kongensvoll – Vågan

Kvenvær oppvekstsenter, der repre-

dgård entret bussen. Deretter satte

om grendene på fastlandet.

var det ordfører John Lernes (A) sin

sentantene fikk en kort informasjon

representantene nesen tilbake mot

tur. Her fikk representantene en

av leder Annette Lindroos.

Fillan, via Ansnes.

HITRA INDUSTRIPARK

solid innføring om grendene på veien

Før kommunestyret tok gjennom

med næringsliv, infrastruktur og

Fra Kvenvær gikk turen via Straum,

DE SOM TOK MIKROFONEN

Hitratunnelen til fastlandet, gikk

egenart, godt krydret med mor-

Asmundvåg og Melandsjø, over

De som tok mikrofonen

turen via Tranvikan og Utset, til

somme historier fra de ulike gren-

gammelbrua over Dolmsundet til

under turen var:

Strand oppvekstsenter. Her fikk det

dene. Før bussen returnerte gjennom

Dolmøya. Deretter returnerte bussen

Sigrid Hanssen (H) – Tranvikan

Hitratunellen fikk kommunestyret

over nybrua til Barman oppvekst-

Per Ervik (PP) – Hestvika

Ved Fillan barnehage orientere assisterende syrer Stine M. Karlsen (med ryggen til).


no

HITRA.

Fillan Barnehagen v/

Ass. Styrer Stine M. Karlsen •

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen v/ Driftssjef Tor Magne

9

Hitra sykehjem v/Enhetsleder Anne Strøm

Hitra storkjøkken v/Leder Monika Aunøien

Langø • • • • • • • •

Industripark og Hitra kysthavn

SENTRUMSVANDRING I KOMMUNESENTERET

John Lernes (A)

Dagen etter rundturen rundt i den

– Kongensvoll - Vågan

nye kommunen vår, ble det arrangert

Synnøve Hanssen (PP)

sentrumsvandring til enhetene som

– Laksåvika - Kvammen

holder til i Fillan. Representantene

Bjørg R. Bjørgvik (FrP)

startet ved Fillan skole der de fikk

– Forsnes og Kvenvær

en orientering om skolen av rektor

Johannes Håvik (SP)

Hege Østmark. Videre gikk turen til

– Gryta - Straum

Ole L. Haugen (A) – Hitra

Tjenesten for personer med

Bjørn Jensen (A)

nedsatt funksjonsevne (TNF) v/

– Straum – Melandsjø

Ida Korsnes Walderhaug

Ole L. Haugen (A) – Dolmøya med Dolmsundet

Sentrumsvandringen ble avsluttet

Brannsjef Dag Robert Bjørshol

med lunsj i kantina på Hitra helse-

NAV v/ Leder Elin Reppe

tun, før representantene fortsatte

Kulturenheten v/

dagen med ordinært kommunesty-

Kultursjef Omar Pleym

remøte i Hitra rådhus.

Psykiatri og Rus v/

Verdens tryggeste – og likevel sårbar Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet. Uvær, naturhendelser, sabotasje,

hjelpen settes inn der behovet er

tekniske problemer, terror eller

størst. På den måten er du en del av

krigshandlinger kan føre til at

Norges beredskap.

mange mister for eksempel strøm

Derfor ber vi alle husstander i Norge

eller vann, og at det kan bli vanske-

om å ta noen enkle grep for å bedre

ligere å få tak i nødvendige varer.

sin egen beredskap. I denne sjekklis-

Når samfunnet rammes av en stor

ten finner du et forslag på hva man

hendelse eller krise, er det mange

kan ha i hus for å klare seg selv i tre

som trenger hjelp. Hvis flere av oss

døgn.

er i stand til å ta vare på oss selv og Les mer på sikkerhverdag.no.

Voksenopplæringa v/ PP-tjenesten i Sør-Fosen v/

EN GOD OG INFORMATIV RUNDTUR

Enhetsleder Lena L. Antonsen

Både under og etter rundturen ga

Guri Kunna videregående skole

representantene uttrykk for at

v/ Fagleder Kjersti Rønningen

rundturen i vår nye kommune var

Helse og Rehabilitering v/

både informativ og nyttig i rollen

Enhetsleder Hege Lie Rønningen

som kommunestyrerepresentanter i

Barnevernstjenesten

nye Hitra kommune.

Enhetsleder Hege Lie Rønningen • • • •

v/Mari Wedø Jektvik

Oppfølgingstjenesten Enhetsleder Elin Wahlvåg

de rundt oss ved en hendelse, kan

Brann og Feiing v/

Hjembasert omsorg v/Mariann Løfvenius


10

Tirsdag 5. november 2019

Møteplan for politisk virksomhet

Ledige stillinger

Les på hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/moteplan

Enhetsleder/styrer ved Fillan barnehage

Hitra kommune søker kommunepsykolog!

Vil du lede Hitras største barnehage?

Psykisk helsetjeneste søker etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling.

Hitra kommune har ledig 100 % fast

i hverdagen. Barnehagen imøtekom-

Stillingen som psykolog er en ny

enhet vil kommunepsykologen fra

stilling som enhetsleder/ styrer i

mer kravene når det gjelder beman-

stilling i kommunen. Vedkommende

oppstart være knyttet til helsestas-

Fillan barnehage.

ningsnorm og pedagognorm og har

som blir tilsatt vil ha stor mulighet

jonstjenesten.

Vi søker en ny øverst leder som i

i dag 13 medarbeidere med pedago-

til å være med å utforme stillingen

nært samarbeid med assisterende

gisk bakgrunn. Vi ønsker å ivareta

og egen arbeidshverdag. Som

Arbeidsområde:

styrer skal ha hovedfokus på å lede

kvalitet og innhold i det pedagogiske

psykolog i kommunen vil du oppleve

Kommunene har tidlig innsats og

det pedagogiske arbeidet, være en

arbeidet på en best mulig måte også i

et vidt spenn av arbeidsoppgaver,

forebyggende arbeid blant barn og

pådriver for en lærende organisasjon

fortsettelsen.

faglige utfordringer, godt arbeid-

unge som satsningsområde så du vil

smiljø og kollegaer med høy kom-

inngå som en del av det tverrfaglige

petanse som spiller hverandre god.

arbeidet for målgruppen. Noe arbeid

og legge til rette for et arbeidsmiljø som er preget av et godt og konstruktivt samarbeidsklima.

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver: ¬¬

retningslinjer (Barnehageloven,

Om Fillan barnehage: Fillan barnehage har vært under omfattende utbygging og fremstår

Rammeplan for barnehager) ¬¬

nå som en ny og fremtidsrettet 6avdelings barnehage med til sammen

¬¬

90 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger sentralt plassert

Følge opp sentrale lover og

¬¬

Følge opp eksisterende og kom-

Stillingen ligger til Enhet helse, familie og rehabilitering pr. tiden i tjenesten av fem stillingshjemler, og

Utvikle kritisk tenkning og en

ansatte i psykisk helsetjeneste har

reflekterende kultur

bred kompetanse innenfor fagfeltet.

Tilrettelegge for gode og

Tjenestens naturlige samarbeid-

deres familie, i samarbeid med

spartnere er lege, BUP/DPS, helses-

øvrige kommunale tjenester og

tasjon, skolehelsetjeneste, oppfølg-

2. linjetjenesten (BUP/DPS)

asjon.

ingstjenesten og øvrige helse- og

Å jobbe i nettverk med andre sa-

oppveksttjenester. Det er under

Fillan barnehage har hatt stabil

marbeidspartnere (tverrfaglige

utredning å samle tjenester for barn

ledelse over tid og har pr. i dag ei

team, andre ledere osv.)

og unge i en egen Enhet for barne-

instanser i nærområdet.

¬¬

og familietjenester. Kommunep-

stabil personalgruppe preget av faglig styrke, yrkesstolthet og engasjement, ispedd humor og glede

Til stillingen ligger prioriterte kommunale oppgaver som:

med kommunale mål og føringer

autonomi i en lærende organis-

er med næringsliv og offentlige

påregnes ved behov.

tjenesten Psykisk helse. I dag består

fokus på medbestemmelse og

er etablert gode samarbeidsavtal-

Om Enheten:

mende utviklingsarbeid i tråd

konstruktive møteplasser med

i kommunesentret på Hitra og det

opp mot andre målgrupper må

SØKNADSFRIST: 24. NOVEMBER 2019.

¬¬

Utredning, diagnostisering og behandling. Fokuset er hovedsakelig rettet mot barn/unge og

¬¬

Veiledning og fagstøtte til andre ansatte i helse- og oppvekst

¬¬

Psykososialt kriseteamarbeid

¬¬

Noe deltagelse i system- og planarbeid

sykologstillingen vurderes å knyttes

Gyldig politiattest må framlegges før

opp mot den nye enheten som en del

tiltredelse i stilling

av det tverrfaglige samarbeidet for barn/unge/familier. I påvente av ny

SØKNADSFRIST: 24. NOVEMBER 2019


no

HITRA.

Invitasjon til «Nærings­ utvikling i fokus 2019» Hitra kommune og Hitra næringsforening inviterer til møte med politikere og næringsliv mandag 18. november 17 - 21 på Dolmsundet Hotell. Hva har skjedd siste år og innspill

Vi gjentar dette og inviterer til

til ny toårig handlingsplan for

workshop hvor vi diskuterer:

næring

I fjor inviterte Hitra kommune

Hva er næringslivet opptatt av nå?

og ­Hitra næringsforening kom-

Forventinger til de neste to år?

munestyret og lokalt næringsliv til

Prioritering av mål

å diskutere og bli enige om viktige

Felles oppsummering

punkter å ha fokus på framover Påmelding til randi@hitra-naeringsforening.no

Hitra kommune og Hitra næringsforening inviterer til møte med politikere og næringsliv mandag 18. november 17 - 21 på Dolmsundet Hotell.

Hvordan Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter.

11


Tweenies-klubb – et nytt fritidstilbud for alle elever fra 5. til 7. trinn Vi ønsker alle elever fra 5. til 7. trinn på Hitra velkommen til «Tweenies»-klubb på Ungdomsbasen i Fillan. Hver onsdag fra kl. 18.00 – 21.00 vil basen være åpen for denne elevgruppen. ET TRYGT STED MED MASSE AKTIVITETER Det vil alltid være to voksne tilstede på «Tweenies»-klubben, og det skal være et trygt sted for alle ungdommer. Det vil bli tilbudt aktiviteter som bordtennis, airhockey, Nintendo Switch, PlayStation, brettspill, matlaging, høre musikk, og juleverksted med mer. Her kan man rett og slett komme bare for å slappe av, møte venner, prate, eller hva det måtte være. Vi vil også spørre de unge om hva de har lyst til å gjøre, og etter beste evne forsøke å etterkomme de unges ønsker og behov. Tilbudet er gratis. Vi tilbyr enke måltider, drikke og frukt. Det er et kommunalt tilbud i regi av kulturenheten i Hitra kommune.

rikker, rusmidler, snus, tobakk eller

egen inngang ved

Den første gangen ungdommen kom-

hærverk. Ved eventuelle tilfeller av

siden av REMA 1000

mer på «Tweenies»-klubben ønsker

slikt vil foresatte bli kontaktet.

i Fillan.

og ungdommen. Foresatte må gjerne

HVOR OG NÅR?

Lone H. Haranes og

komme innom for å se hvilket tilbud

Tweenies-klubben er åpen hver

Tone Elisabeth Helsø

dette er.

onsdag kl. 18.00 – 21.00. Klubbens

ønsker dere

Vi tillater ikke mobbing, energid-

lokale er på Ungdomsbasen, og har

hjertelig velkommen!

vi kontaktinformasjon om foresatte

913 54 508

– ta gjerne kontakt med oss for med informasjon.

Hitra Ungdomsbase

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.NO

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.