Hitra.no - Årsrapport 2017

Page 1

Nr. 3/2018 - Årgang 3

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

Årsrapport 2017

no

HITRA.

Hitra Kommune


2

Årsrapport 2018

Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Rådmannens kommentar 5 Helse og omsorg 8 Plan, landbruk, miljø

og brann/feiling 9 Drift og eiendom 11 Oppvekst 14 Kultur 16 Administrering 17 Næring 19 Organisasjonskart 20 Kommunestyre 22 Økonomi

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO


no

HITRA.

3

Ordførerens kommentar til årsrapporten for 2017 Ordfører Ole L. Haugen

Året 2017 ble for Hitra kommune et år på det jevne. Ingen store overraskelser, hverken negativt eller positivt. Rådmann og alle medarbeiderne leverte på budsjett, som det heter, i alle fall stort sett. Og da må vi som driver med lokalpolitikken være fornøyd. I alle fall med det.

Kommunene måles og veies stadig

såpass gode resultater. Og vi må gi

stallene ligget ca 35% over det som

mer. Og det mest anerkjente, objek-

honnør til de som i sin daglige jobb

var gjennomsnittet de foregående

tive og nøytrale måleverktøyet er

bidrar til dette.

10 årene. Dette vil også gi seg nokså

nok det som kalles Kommunebarom-

Nest dårligste score i Kommune-

direkte utslag i overføringene fra

eteret. For 2017 er det brukt hele

barometeret er innenfor økonomi.

staten, etter hvert. For min del synes

152 såkalte nøkkeltall som basis, og

Her er vi for 2017 rangert som nr.

jeg dette og en del andre faktorer

det omfatter alle tjenesteområder i

322. Samtidig havner vi på plass nr.

tilsier at det er grunnlag for å være

kommunene. Den foreløpige rappor-

117 når det gjelder kostnadsnivå.

optimistisk. I alle fall velger jeg å

ten viser at Hitra kommune i sum

Av dette kan vi avlede at det er tatt

være det, med mindre forventnin-

har en liten framgang fra året før,

tak for å sette tæring etter næring,

gene til framtida og inntektsnivået

og er så langt rangert som nr. 144 av

men det er særlig på inntektssiden

ikke blir innfridd.

landets 428 kommuner. Det betyr at

vi sakker akterut. I løpet av de siste

Til slutt benytter jeg anledningen,

vi er godt oppe på den beste halvdel-

årene har våre inntekter gjennom

også denne gangen, til å rette en

en, og jeg mener vi må si oss fornøyd

skatt og overføringer fra staten hatt

generell takk for godt samarbeid –

med det.

lavere vekst enn gjennomsnittet, og

til rådmann og de mange som i det

Dårligste score i nevnte Kom-

det har ført oss i en situasjon der vi

daglige utfører tjenestene i kommu-

munebarometer er innenfor skole.

bruker mer enn vi får inn. Selvsagt

nen, til kolleger i lokalpolitikken, og

Dette omtales nærmere i rådmanns

har dette også med å gjøre at det har

til innbyggerne og næringslivet.

årsrapport. Det er viktig å erkjenne

vært satset friskt gjennom lånefi-

at vi kan og må bli bedre på dette

nansierte investeringer. Men dette

området, noe jeg tror er godt mulig. I

har vært gjort fordi vi har vært nødt,

den andre enden av skalaen finner vi

og fordi vi har valgt å være offensivt

tjenestene innenfor pleie og om-

tilretteleggende for næringsut-

sorg. I 2016 ble vi kåret som landets

vikling. Og da i den tro at dette vil

beste kommune på det området, og

bære frukter på sikt.

så langt for 2017 er vi rangert på en

Det beste målet synes jeg, for å se om

3. plass. Selv om vi sikkert også her

vi har satset rett, det er fødselstal-

kan bli bedre på enkelte ting, så må

lene. Og her har utviklingen gått rett

det likevel være lov å glede seg over

vei. De siste fire årene har fødsel-

JANUAR

Ole L. Haugen Ordfører

GUNN BLIR NY OPPVEKSTSJEF Hitra kommune får ny oppvekstsjef etter at tidligere oppvekstsjef Kjell R. Sæther gikk over i stilling som personal- og kommunikasjonssjef. Gunn A. Røstad (bildet) kommer fra stillingen som kommunaldirektør i Trondheim kommune. Røstad har lang fartstid i kommunal forvaltning, blant annet fra skolesjefstilling i Bjugn kommune, rektor i Trondheim kommune og rådmann i Ørland kommune.


4

Årsrapport 2018

Rådmannens kommentar Hitra kommunes plassering i Kommunebarometeret har en forbedringsskår på 29 siste året. Dette er en årlig rangering av alle kommuner foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Hitra er helt i toppsjiktet innen pleie og omsorg, og inne på Topp 100-lista (av 428 kommuner) når det gjelder sosialtjeneste, kultur, barnevern og saksbehandling. Jeg er spesielt glad for fremgangen vi har hatt innenfor barnevern. Da jeg startet som rådmann i 2014 var

Det er ikke mange kommuner som

nenter betaler for næringslivets

barnevern en sak som bekymret meg

tilbyr barnehageplass i den kretsen

forbruk av vann slik det har vært

mye. Det er derfor gledelig å se at de

man bor, men det er et gode vi prøver

hevdet tidligere. Det er i etterkant av

Økonomien i kommunen er svært

grep vi har gjort innenfor segmentet

å tilstrebe så langt det er mulig.

omleggingen foretatt en opprydning

stram og det er vedtatt handlingsre-

både har bedret kvaliteten og økono-

Fødselstallene på Hitra har steget

i matrikkelen på eiendommer som

gler for økonomisk styring. Det leg-

mien i vårt barnevernfaglige arbeid.

siste 3 år og det medfører press på

har vært registrert med feil data.

ger begrensninger på både drift og

Vi har hevet oss fra å være nr. 383 til

barnehagekapasiteten. Vi vil i løpet

Store prosjekter innenfor vannsek-

investeringer, noe som er nødvendig

å bli nr. 66 av 428 kommuner. Det vil

av 2018 åpne den 6. avdelingen i

toren ble avsluttet i 2017 og nye påb-

for at kommunen på sikt skal få en

fortsatt være fokus på å gjøre et godt

Fillan.

egynt. Innenfor området vann- og

sunn økonomi som gir handlingsrom.

avløp er det mange store prosjekter

Det er ingen umiddelbar fare for be-

I 2017 ble kommunereformen

som må gjennomføres i løpet av de

grensninger i tjenesteytingen, men

Hitra har sine svakeste plasseringer

vedtatt med nye grenser for Hitra

nærmeste årene.

vi må være svært påpasselige når

innen grunnskole, helse og økonomi,

fra 1.1.2020. Det er nå fastslått at

selv om det også her har vært noe

Hitra og deler av Snillfjord skal slås

Det har også i 2017 vært god økon-

fremgang. Det tar tid å snu en stor

sammen. Det betyr ca. 300 nye inn-

omistyring. Statens effektivisering

organisasjon. Hitraskolen bør ha en

byggere, og større land og sjøareal.

av kommunene begynner å gjøre

bedre plassering enn 374 og dette

Det betyr også ansvaret for kommu-

utslag, og det er stadig vanskelig-

jobbes det systematisk med. Det er

nale institusjoner, veger og tekniske

ere å finne dekning for reduserte

imidlertid ikke «gjort over natta»

installasjoner.

statlige overføringer. Dette gjelder

å snu dette da det er mange skoler,

Vi gjennomførte endring av forskrift

spesielt innenfor segmentene res-

mangeartede elever, lærere og forel-

for vann- og avløpsgebyr i 2017, med

surskrevende brukere, sosialhjelp,

dre involvert.

nye og mer rettferdige avgifter. Det

samt at psykisk helse og rus krever

Hitra har et godt barnehagetilbud.

er nå utelukket at private abon-

større innsats etter at det meste av

arbeid innenfor dette feltet.

FEBRUAR

ansvaret ble lagt på kommunene.

endringer skjer og tilpasse driften etter forholdene.

Laila Eide Hjertø Rådmann

VM PÅ SKI Vinteren 2017 var ikke spesielt snørik. Men vi fikk da snø nok til både akebakke og skileik i «Dyet». Fillan barnehage arrangerte VM på ski med tenning av VM-ild, skiskyting, aking, langrenn m.m. Etter på ble det pølsefest og medaljer til alle deltakerne. «Dyet», et område mellom trafikkterminalen og Stadionveien, ble også brukt av elever ved Fillan skole. For 1.-4. trinn er området svært egnet til blant annet skileik. Her er det barn og voksne ved Fillan barnehage som koser seg i snøen.


no

HITRA.

5

Hitra helsetun rommer blant annet sykehjem, legesenter, livsstil- og mestring, barnevern og storkjøkken.

NØKKELTALL

Helse og omsorg Helse og omsorg er kommunens største sektor og omfatter Pleieog omsorgstjenestene (sykehjem, bofellesskap, hjembasert omsorg, tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne, oppfølgingstjenesten for rus og psykisk helse og forvaltningskontor), helsetjenesten (Lege, helsesøster, jordmor, rådgiver barn og unge, fysio- og ergoterapi, flyktninger, livsstils- og folkehelsesenter), Sosialtjenesten i NAV og Barnevern. I tillegg har kommunen interkommunal avtaler om jordmor, legevakt og øyeblikkelig hjelp – sengepost. Sektoren kjøper også tjenester fra Dalpro, Kvalvika hest og Ekne kompetansesenter. PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE

Det oppleves en stor vekst i etter-

HITRA SYKEHJEM

spørsel etter pleie – og omsorgstje-

Hitra sykehjem/bofellesskap med

Pleie – og omsorgstjenestene i Hitra

nester i kommunen, som følge av:

heldøgns pleie og omsorg gir et

kommune er delt inn i fire enheter:

¬¬

Raskere utskriving fra sykehus

individuelt tjenestetilbud utarbeidet

Hitra sykehjem, ambulerende hjem-

¬¬

Utskriving av pasienter med

i samråd med pasient og pårørende.

større hjelpebehov

Miljøavdelingene og bofellesska-

Økning i antall eldre og funksjon-

pet skal være et hjem hvor målet

shemmede bosatt i kommunen

med omsorgsarbeidet er å bevare

metjenester, TNF (hjemmetjenester funksjonshemmede og barneavlastningsbolig) og til sist oppfølging-

¬¬

stjenesten som jobber med rus og

En videreføring av dagens standard

menneskeverdet og anerkjenne det

psykiatriutfordringer. Hovedfokus i

til morgendagens brukere, som er

individuelle og unike hos beboerne,

2017 på:

flere og mer hjelpetrengende, er

uansett diagnose. Korttidsavde-

¬¬

Planlegging av framtidig

ikke mulig. Det må gjennomføres

lingen skal være en avdeling der

heldøgns omsorg, utvidelse for å

en prosess lokalt hvor det foretas

behandling og bistand skal gis på

møte økning i eldre innbyggere

avveining mellom mulig økt res-

en slik måte at pasientene kan bli

Resertifisering av Hitra kom-

sursbruk parallelt med en faglig,

så selvhjulpne som mulig i eget liv.

mune som livsgledesykehjem

administrativ og politisk prosess

I livets sluttfase har enheten fokus

Samarbeid med frivillige lag og

med resultat redusert tjenestestand-

på verdig og god palliativ omsorg og

organisasjoner

ard. Det er planlagt å legge frem

behandling.

Videreutvikling av de lokale

en første revidering av tjeneste-

Videreutvikling og kvalitetsheving

heldøgns tilbudene innenfor rus

standard til kommunestyret innen

av livsgledearbeidet førte til at syke-

og psykisk helse

utgangen av 2018.

hjemmet ble re-sertifisert for nok

¬¬ ¬¬ ¬¬

BEMANNING År Ansatte Årsverk 2017 212* 157,4 2016 224 155,8 2015 230 147,7 2014 236 143,9 *Noe usikkerhet knytta til ny registreringsmåte i 2017 Lærlinger og ansatte i vikartjenestene ikke medtatt Området samlet sett har hatt en svak økning i antall ansatte fra 2016 – 2017. Økningen i årsverk er knyttet til Rusomsorg og helsestasjon, begge som følge av (og med delfinansiering fra) statlige tilskuddsmidler. SYKEFRAVÆR År Totalt 2017 12,4% 2016 10,3% 2015 10,9% 2014 13,9% Sykefraværet hadde en topp sommer og høst 2017, men har etter dette vist en nedadgående tendens. ØKONOMI Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Regnskap 2016

Tall i 1000 kr. 95 165 93 861 - 1 304 87 018

Helse og omsorgsområdet har brukt kr 1.304.000 mer enn tildelt ramme. Lønnsutgifter minus sykepenger hadde et mindreforbruk på kr 661.000, hvorav det er et mindreforbruk på fastlønn med kr 415.000. Innenfor kjøp av tjenester fra andre er det et merforbruk på kr 818.000, dette gjelder i store trekk kjøp av tjenester innenfor tjenesten ressurskrevende brukere og kjøpte tjenester fra vikarbyrå innenfor omsorgstjenestene. Det er også en merutgift for ansvaret økonomisk sosialhjelp, med netto kr 328.000, også etter at ansvaret


6

Årsrapport 2018

På Øytun finner du TNF og Oppfølgingstjenesten.

Livsgledesykehjem. Sykehjemmet ble resertifisert i 2017.

et år fra november 2017. Sertifiseringsordningen favner sentrale områder

med kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom/lidelse. Andelen med syke-

i Verdighetsgarantien og i Kvalitetsforskriften. Bruker og pårørendeun-

pleiefaglig kompetanse er derfor økt vesentlig siste to årene. Tjenestetilbu-

dersøkelse viser jevn og veldig god score, over landsgjennomsnittet på de

det vil videre i større grad måtte tilpasses gjennom aktiv bruk av velferdste-

fleste parametere. Sykehjemmet har vært i omstilling, og tatt imot nye bruk-

knologi.

ergrupper innenfor rus/psykiatri. Dette utfordrer tjenesten på kompetanse, og en ser et klart behov for å rekruttere høyskolepersonell innen fagfeltene sykepleie og vernepleie. Tabell nedenfor viser en del nøkkeltall knytta til brukere i perioden 2015 til 2017. Nøkkeltall knytta til brukere

TJENESTER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (TNF) Tjenesten funksjonshemmede omfatter barn med spesielle behov, voksne med psykisk utviklingshemming, og andre innbyggere med vesentlig nedsatt funksjonsevne.

2015

2016

2017

Tidsbegrenset opphold tot.

163

209

257

Avlastning

23

17

52

Brukere i TNF

Dag/nattopphold

5

2

6

Avlastning

Korttidsopphold

190

183

2015

2016

2017

9

8

5

Støttekontakt

18

18

17

Omsorgslønn

8

8

8

2

2

2

Bofellesskap/heldøgns omsorg

15

25

24

Langtidsopphold

40

43

35

Brukerstyrt personlig assistanse

16

Praktisk bistand opplæring

25

28

19

Dagsenter med skyss

13

13

7

Fra annen kommune

8

25

Relativt mange personer fra andre kommuner har hatt et tilbud ved Hitra sykehjem i 2017. Det ble i 2017 gjennomført arkeologiske utgravinger i området hvor kommunen planlegger å bygge bofellesskap for demente i perioden 2020 – 2021. Etter utgravingene, og som del av flere utbyggingsplaner i området, blir det ferdigstilt midlertidig utvidet ansattparkering i området i løpet av 2018.

behov og mennesker med psykisk utviklingshemming. Frem til juni 2017 omfattet også tjenesten rus og psykiatri, men med egen leder. Fra 12 juni 2017 ble rus og psykiatri skilt fra enheten, og det ble opprettet en egen enhet for denne gruppen. Tjenesten har siste årene opplevd en endret innstilling i fra Fylkesmannen i vurderingene omkring «forsvarlige

AMBULERENDE HJEMMETJENESTER Hjemmetjenestene er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie, aktivitør og hjemmehjelp (praktisk bistand). Det drives koordinerende arbeid med samarbeidspartnere for at brukerne skal få et individuelt tilpasset og godt tilbud på et lavest mulig omsorgsnivå. Ambulerende hjemmetjenester

TNF – bofellesskapet som yter tjenester til barn og ungdom med spesielle

2015

2016

2017

Praktisk bistand

100

101

130*

Hjemmesykepleier

177

191

215*

Trygghetsalarm

134

144

144*

*Brukertallet viser totalt antall brukere gjennom året. Brukere som har hatt tidsbegrensede tjenester ligger inne i tallene, selv om de nødvendigvis ikke har mottatt tjenester gjennom hele året.

BRUKERE OG TJENESTEPRODUKSJON Antall brukere i hjemmetjenesten har økt kraftig i 2017. Det er flere bruk-

tjenester». Konsekvensen blir økt ressursbruk til den enkelte bruker, i noen tilfeller for å lukke avvik i tjenesteomfang påtalt fra tilsynsmyndighetene. Dette sammen med reduksjon i refusjon ressurskrevende tjenester utfordrer kommunen på kapasitet i det daglige

OPPFØLGINGSTJENESTEN (OPT) OPT gir tilbud til unge og voksne med sammensatte utfordringer innenfor ROP lidelser, rus og psykisk helse. Enheten er nystartet i 2017, og tidspunktet er direkte knytta til at dette året ble samhandlingsreformen gjeldende også for spesialisttjenestene innenfor rus og psykiatri. I oppstarten må tjenesten prioritere brukere med behov for heldøgns pleie og omsorgstjenester innenfor rus/ psykiatri. Utviklingen i den tiden tjenesten har bestått viser en retning med flere og stadig yngre innbyggere med behov for bistand fra denne tjenesten.

ere som får mye hjelp i en kortere tidsperiode, en konsekvens som mellom annet kommer som følge av endrede rutiner for opphold og utskriving fra

Tjenesteoversikt OPT

sykehus og andre spesialisttjenester.

Praktisk bistand opplæring

Tjenestemottakerne i hjemmetjenestene har oftere behov for å bli ivaretatt

Annen bolig med base

7

av personell med sykepleierkompetanse. Det kan dreie seg om hjemme-di-

Annen bolig uten base

2

alyse, medisinering på smertepumper og parenteral ernæring i forbindelse

Dagsenter uten betaling

2017 10

18


HITRA.

no

BRUKERE OG TJENESTEPRODUKSJON

HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE

7

Hovedfokus på helsestasjonen 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon

INTEGRERING AV FLYKTNINGER / VOKSENOPPLÆRING

for ungdom (HFU). Helsestasjonen gir tilbud til gravide og følger opp alle

For å samordne og koordinere forebyggende helsearbeid og helsetjenester til

start. Helsesøstrene har faste besøksdager på alle skoler/oppvekstsenter og

barn/unge og deres familier er det tett samarbeid mellom de ulike tjenestene

på Hitra VGS. Helsestasjon for ungdom har vært et tilbud på torsdager 13.00-

som jobber mot barn, unge og familier. Der barnets/ungdommens/familiens

15.00 som før. Det er tilknyttet helsestasjonslege i 20%, dette fungerer godt.

situasjon er sammensatt drøftes saken først i et internt tverrfaglig møte kalt

Tilbudet ut i skolene har vært noe redusert i 2017 pga bemanningssituasjo-

«kjerneteamet». Herfra koordineres lokale tiltak samt eventuell henvising

nen men dette bedres fra 2018.

til spesialisthelsetjenesten. Faste medlemmer i kjerneteam er: Helsestasjon-

Vi har fortsatt interkommunal jordmor. Pga svangerskapspermisjon og vikar

slege, helsesøster, Rådgiver barn og unge (koordinator), PPT og barneverntje-

i redusert stilling, har det ikke vært kapasitet til å foreta hjemmebesøk av

nesten. Andre faggrupper inviteres ved behov.

jordmor i 2017.

Videre kartlegging og oppfølging av barnets/familiens situasjon skjer i

I løpet av 2017har det vært skifte av fagleder og prosess med nytilsetting i

familiemøter, i ulike tiltak i de forskjellige tjenestene samt i samarbeid med

helsestasjonen. En ansatt har hatt permisjon. Det ble opprettet en prosjekt-

spesialisthelsetjenesten.

stilling i forhold til tettere oppfølging av minoritetsfamilier. Dette prosjektet

Mottak og integrering av flyktninger er en kontinuerlig prosess gjennom in-

ble avsluttet 31.12.17

barn med konsultasjoner individuelt og i grupper fra de er nyfødte til skole-

troperioden.. I tillegg til oppfølging fra voksenopplæring er det etablert tett samarbeid med flyktningetjenesten i NAV. Når det gjelder lærlinger admin-

HELSETJENESTENE

istreres ordningen via fagleder i VO i tett dialog med lærestedene.

Omfatter: Legekontor, aktivitet og fysio- og ergoterapi med hjelpemiddelkoordinator.

BRUKERE OG TJENESTEPRODUKSJON Hitra kommune har nå avtale med 5 fastleger. Alle legene har, i tillegg til privatpraksis, en mindre kommunal deltidsstilling. Legekontoret betjener de innbyggerne som ønsker fastlege på Hitra, noen fra andre kommuner som ønsker fastlege på Hitra, samt tilreisende med behov for akutt legehjelp. Legevakt utenfor kontortiden er et interkommunalt samarbeid med Frøya kommune og LIO. Legedekning er noe lavere på Hitra en snitt for landet. Hitra kommune har avtale om driftstilskudd med 3 fysioterapeuter og har 2 kommunale fysioterapeuter. Dette er en middels dekning sammenlignet Tirsdagsgruppa er trimgruppa til livsstil og mestring. Her kan alle delta. Her samarbeider kommunen med blant annet LHL.

med snittall for landet. Behovet kartlegging av funksjoner og behov for hjelpemidler og trygghetsalarmer er økt som følge av samhandlingsreformen. Ergoterapeut og hjelpemiddelkoordinator er på 1,6 årsverk. Ressursen er marginal på dette området. Ergo- og fysioterapeuter arbeider med hverdagsrehabilitering sammen med hjemmetjenestene.

LIVSSTIL- OG FOLKEHELSESENTER Livsstil- og folkehelsesenter skal planlegge, etablere og koordinere forebyggende arbeid på områdene kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt samt tilby trening som behandling for innbyggerne i øyregionen som en ny behandlingsform. Fra 01.07.17 ble livstils- og folkehelsearbeidet slått sammen med fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, hjelpemiddelkoordinator samt psykisk helsetjeneste, og lagt under samme avdeling, Friskliv og mestring.

Antall behandlinger 2017 (deltakelser, Fit@Work er inkl.)

Barn fra Fillan barnehage er ofte på besøk på helsetunet. Fillan barnehage er livsgledebarnehage

MARS

Treningsklinikken

Andre Friskliv, kurs o.l.

Januar - juni

2 622

378

Juli - Desember

2 882

330

MARS – TRENING SOM MEDISIN Trening og helse var tema våren 2017. Hitra kommune fikk oppmerksomhet i forbindelse med kommunens arbeid med friskliv og mestring. Treningsklinikken på Hitra helsetun hadde mange brukere i 2017. Mange hadde svært gode tilbakemeldinger om opplegget ved klinikken, både når det gjelder veiledning trening utstyr og ikke minst det sosiale. Arbeidet med prosjekt Fit@Work fikk også fokus. Mange ansatte har fått tilbud om veiledet trening i forbindelse med arbeidstida. Effekten for den enkelte er god. Flere av de ansatte valgte å fortsette å trene ved andre treningsstudioer etter perioden på Fil@Work. Øyvind Eian (bildet) er prosjektleder.


Plan, Landbruk, Miljø, Næring og Brann/Feiing

På Hitra er det 12 melkebønder som mottar tilskudd til melkekyr. Bodil Birkeland ved Hitra gårdsmat på Helgebostad er en av dem. (Foto: Hitra gårdsmat)

NØKKELTALL BEMANNING År Ansatte Årsverk 2017* 14 13,6 2016 12 10,9 2015 12 10,8 2014 13 10,8 *Brannmannskap ikke medregnet

Rammeområdet omfatter: Plan og byggesak, investering (Jøsnøya), miljø, landbruk, oppmåling, brann og feiing, næring og trafikksikkerhet. i reguleringsbestemmelsene for 3

ningsloven, naturmangfoldloven,

reguleringsplaner. Det ble innvilget

jordloven, konsesjonsloven, matrik-

72 dispensasjoner fra gjeldende

kelloven, eierseksjonsloven, geo-

plangrunnlag, og det ble gitt 30

dataloven, viltloven og forurens-

avslag på søknad om dispensasjon

Enheten har høyere antall ansatte i 2017 som året før, inkl. korrigering for uttak av brannmannskaper.

ingsloven og forestår kommunens

fra gjeldende plangrunnlag.

myndighetsutøvelse i medhold av

Planavdelingen er involvert i

disse. Enheten preges av høy aktiv-

utredninger rundt utvidelsen av

itet i tråd med aktivitetsøkningen

Hitra Kysthavn, planen ble vedtatt

SYKEFRAVÆR År Totalt 2017 4,9% 2016 3,2% 2015 4,5% 2014 2,9%

for øvrig i Hittersamfunnet. Enheten

i 2016. Høsten 2016 og inn i 2017

fremlegger viktige saker for Tekn-

ble det gjennomført stedsanalyse/

isk komite, formannskap og kom-

sentrumsanalyse for Fillan sentrum

munestyret og er en sentral aktør i

– i regi av Pir II, som skal danne

forbindelse med tilrettelegging for

grunnlaget for revidering av reguler-

næringsaktiviteter.

ingsplanen for Fillan sentrum.

ØKONOMI Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Regnskap 2016

Tall i 1000 kr. 6 826 6 057 - 796 7 504

Plan og Brann har brukt kr 769.000 mer enn tildelt ramme. Ordinære driftsutgifter har en merutgift på kr 737.000. Dette skyldes blant annet merutgift til vedlikehold av transportmidler med kr 278.000 og

og anlegg samt registreringer i GAB-registeret. Avdelingen har ansvar for tilsyn og oppfølging i tråd med plan- og bygningsloven, deriblant ulovlighetsoppfølging. Avdelingen har sterk innvirkning i

Enheten forvalter plan- og byg-

Gjennomsnittlig sykefravær ligger fortsatt lavt.

Behandler alle søknader om bygg

jektene i regi av plan for en stor del dreid seg om Jøsnøya, hvor ulike byggetrinn i Hitra Industripark - Vest / Øst, samt utbygging og ferdigstillelse

PLANAVDELINGEN

av arealplanarbeidet samt utarbei-

Utarbeider offentlige planer og saks-

delse av de dokumenter og utred-

behandler innkomne private plan-

ninger som er krevet i prosessen.

forslag og avgjør delegert kurante

Dette arbeidet fortsatte gjennom

delingssaker. Enheten er tillagt ans-

2017 og videre inn i 2018.

av infrastruktur og vannforsyning har vært dominerende. Dette gjelder ferdigstillelse av vannbehandlingsanlegget, internt fordelingsnett innen Hitra Industripark - Vest, samt opparbeidelse av Hitra Industripark – Øst. Vannbehandlingsanlegget ble med bidrag fra Lerøy Midt As oppstartet og testkjørt. Barnehageutbygging på Fillan samt utvidelse/ renovering av 1. byggetrinn Barman oppvekstsenter ble prioritert i 2017, oppfølging med renovering personalfløy Barman

varet med utøvelse av kommunens

BYGGESAKSAVDELINGEN

med politisk nivå. I tillegg bidrar planavdelingen ved utarbeidelse av

UTBYGGINGSAVDELINGEN Også i 2017 har utbyggingspros-

I 2015 ble det fokusert på oppstart

arealforvaltning deri i et samspill

utbyggings- og næringslivssaker.

oppvekstsenter vil avsluttes i 2018. Bygging av 4 mannsbolig i Fillan del 4 ble gjennomført som bestilt og

2015

2016

2017

anbudsprosesser for utbygging av

63

74

115

boligfeltet Litjslokheia ble gjennom-

Fritidsboliger

8

12

24

I 2017 ble det egengodkjent 3 regul-

ført. Boligfeltet vil bli utbygd i 2018.

Næringsbygg

1

9

7

eringsplaner, og vedtatt endringer

Sum

74

95

146

Utbygging Dolmøy Næringsområde

kommuneplanens arealdel samt yter intern service til andre enheter.

Byggesøknader

Boliger

samt fremføring av infrastruktur


Tabell - felling av hjort og rådyr ble utsatt i tid grunnet blant annet

små feilrettinger på fast-Hitra, og

manglende avklaringer vedrørende

i tillegg skal bebyggelsen på øyene

opparbeidelsesgrad mellom Hitra

også få tildelt offisielle adresser i

kommune og Statens vegvesen. Dette

løpet av 2018. Det er pr. 01.01.2018

følges opp administrativt.

Felt

registrert 8201 bygg på Hitra

Fellingsprosent Tildelt

Videre har ordfører/ kommunalsjef

2015

2015

2016

2017

1047

1047

1142

949

949

1024

91%

91%

90%

477

477

477

Felt

272

307

323

Fellingsprosent

57%

64%

68%

HJORT Tildelt

RÅDYR

også i 2017 bidratt havneselskapene

MILJØ

med data/ arbeid i forbindelse med

Strandrydding var et sentralt tema

planlagt sjøverts transport av laks

for kommunen i 2017. Kommunen

fra Øyregionen til Europa.

etablerte en strategigruppe som gjennomførte en rekke tiltak for å

Hitra kommune har en av landets største hjortebestander.

OPPMÅLINGSAVDELINGEN

rydde strender i 2017. Egen face-

Antall registrerte målebrev/matrik-

bookside ble etablert for målrettet

kelbrev i 2017: 96. Alle midlerti-

informasjon og deling av erfaringer

dige forretninger/ikke fullførte

(Hold Hitra Rent). Kommunens

oppmålingsforretninger ble i løpet

påskeaksjon førte til engasjement

av 2016 lukket. Det er foretatt 3

både fra fritidsboligeiere og innbyg-

seksjoneringer, 1 jordskifte er ført i

gere for øvrig. Nær alle ansatte på

matrikkelen mens 3 jordskiftesaker

rådhuset deltok i rådhusaksjonen.

er krevd. I tillegg er det gjennom-

Grunnskolene ble engasjert i et eget

ført sammenslåinger, oppmålinger

prosjekt i samarbeid med Kystmu-

av eksisterende målebrev/skylde-

Tilskudd utbetalt i 2017: (mangler data grunnet sentral overgang til nytt

seet. Hele aksjonen ble avsluttet

lingsforretninger, grenseganger og

system)

med en temadag for alle elever i

matrikkelføring uten markarbeid,

grunnskolen.

Resultatet fra en av aksjonsdagene i strandryddeaksjonen

Ordning

Tilskudd utbetalt

Produksjonstilskudd i jordbruket

der det ikke blir registrert nytt matrikkelbrev.

TRAFIKKSIKKERHET

Avløsning til ferie og fritid

Kommuneplanens arealdel ble digi-

Hitra kommune fikk i 2016 tilført

Avløsning ved sykdom

talisert. Videre ble det gjennomført

trafikksikkerhetsmidler for bygging

Regionalt miljøprogram

rettinger i matrikkelen i forbindelse

av fortausløsning i Barmfjorden,

Smil - innvilga

Kr 34.500,-

med nytt kommunenummer.

dette tiltaket ble utsatt og stort sett

Drenering – innvilga

Kr 44.100,-

gjennomført i 2017, gjenstående i

Innovasjon Norge - innvilget

VEIADRESSER

2018 er asfaltering og kantsteinset-

Hitra kommune har pr. 26.03.2018

ting. Dobbeltsidig busslomme Sand-

tatt i bruk veiadresser på 89,12 %

stad ble etablert i 2017, her gjenstår

av eiendommene der det er krav

asfaltering av busslomma.

om adresse. Fortsatt gjenstår noen

Landbruk Antall - grunnlag for tilskuddsberegning

Antall 2016

2017

2016

2017

59

56

Melkekyr

270

230

13

12

Ammekyr

86

90

8

9

Ungdyr

566

519

2123

2584

35

35

Oppdrettshjort voksne Økologisk Jordbruksareal i drift – alle arealklasser

Kr 900.000,-

Sum utbetalt ¬¬

Antall nye fradelingsaker innkommet 2017 er 75 saker.

¬¬

Ferdigbehandlet 45 nye saker

¬¬

Det er behandlet 9 søknader om konsesjon

Antall søkere

Søkere totalt

Sau - voksne

Kr 137.059,-

154

65

2

1

746 daa

689 daa

4

3

12 466 daa

12 592 daa

59

56

APRIL

Revideringen av sentrumsplanen for Fillan ble igangsatt i 2017. (Foto: Stein Olav Sivertsen / Vindfang)

PÅSKEAKSJON I STRANDRYDDING Hitra kommune initierer strandrydding i påska. Kommunen legger ut strandryddesekker hos butikker og serveringssteder rundt omkring på øya. Mange, både fastboende og tilreisende feriefolk gjennomførte lokale aksjoner i løpet av påska. Kommunen fortsatte strandryddingsarbeidet med fokus på strandryddeaksjoner både i mai og juni, med avslutning for skoleelevene på Kystmuseet i juni. Her ble det langt opp til temadag med fokus på forsøpling av havet. Det ble også laget en film fra aksjonen for skolene.


10

Årsrapport 2018

NØKKELTALL BEMANNING År Ansatte Årsverk 2017 31 28,89 2016 31 29,34 2015 30 28,14 2014 29 27,14 Sektoren har hatt en svak nedgang i antall årsverk fra 2016 til 2017. SYKEFRAVÆR År Totalt 2017 12,1% 2016 9,4% 2015 17,9% 2014 17,0% Fraværet har økt ift. 2016, fraværsstatistikken viser likevel en markant bedring, men er fremdeles høyere enn ønsket. Noe av nedgangen kan til dels tillegges at renholdstjenesten har også vært deltakende i treningsprosjektet Fit@Work, samt at det har vært et spesielt fokus på tiltak for å redusere sykefravær gjennom tilpasset utstyr, tilrettelegging og kompetanseheving. ØKONOMI Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Regnskap 2016

Drift og Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) Rammeområdet omfatter: Drift og vedlikehold av all kommunal eiendomsmasse så som bygninger, eiendommer, veger, kaier, parker og grøntanlegg, kommunaltekniske anlegg, byggeledelse, prosjektering, renhold og vaktmestertjeneste. Formål er intern og ekstern serviceyting på fagområdene angitt over, samt forebyggende vedlikehold og daglig drift innenfor enhetens områder.

DRIFT

pærer til LED-belysning. Gir

Kommunal eiendomsmasse har stort

innsparinger i energiforbruk i

sett god standard, foruten noen av

tråd med vedtatt ENØK-plan.

skolene/ oppvekstsentrene og noen

¬¬

Renovering av Barman op-

kommunale boliger som trenger

pvekstsenter ble igangsatt i

rehabilitering. Kommunale veger

2017. Planlagt fullført våren

har et stort behov for oppgradering

2018.

i form av grøfterens og utskifting av

¬¬

Parkeringsplassen ved rådhuset fikk etterlengtet oppgradering i 2017

Nyrenovert undervisningsrom ble, som en del av renoveringsprosjektet, tatt i bruk i 2017

Utbedring av gatenettet i Fillan

stikkrenner og reasfaltering, samt

sentrum høsten 2017 gir bedre

skogrydding langs veger og på eien-

framkommelighet i sentrum.

dommer. Tekniske anlegg krever Tall i 1000 kr. 11 074 10 745 - 329 10 121

Drift og VAR har brukt kr 329.000 mer enn tildelt ramme. Lønnsutgifter inkludert sykepenger ble kr 392.000 mindre enn budsjettert. Husleie og andre inntekter ble til sammen kr 327.000 lavere enn budsjettert. Det ble et netto merforbruk til drift av kommunale veger med kr 360.000. Ulike oppgaver har blitt håndtert og løst utover det ordinære og daglige vedlikeholdet på kommunens anlegg. Løse fliser i svømmehall medførte ekstraordinære utgifter og det var også nødvendig å renovere noen leiligheter, blant annet utskifting av kjøkkeninnredning.

kontinuerlig tilsyn og vedlikehold og

VAR

driftes godt av en arbeidsstokk med

Ingen hendelser som har ført til

god kompetanse.

vesentlig avbrudd i vannforsyningen

Dette har vi blant annet hatt fokus

på noen av vannverkene. Det har

på i 2017:

gjennom hele året vært stor aktiv-

¬¬

Etablering av sjøvarmepumpe

itet på vannområdet med bygging

ved Strand oppvekstsenter.

og igangsetting av nytt vannbehan-

Sjøvarmeanlegget kommer til

dlingsanlegg, inntaksledninger og ny

å redusere forbruket med ca.

demning på Sandstad og koordiner-

30,000 liter diesel fra 2018, noe

ing av infrastruktur i Hitra Indus-

som igjen vil redusere luftforu-

tripark, hvor alle disse prosjekt har

rensningen med ca. 85 tonn CO2.

vært veldig ressurskrevende i tillegg

Oppgradering av parkering-

til daglig drift på fagområdene.

splassen ved Hitra rådhus. Målet

I tillegg har VAR-området blant

er å fjerne overvann / store

annet arbeidet med dette i 2017:

dammer, som om vinteren har

¬¬

¬¬

¬¬

ført til svært glatte områder på

ing til Tranvikan ble vedtatt i

plassen.

2017 med igangsetting i 2018.

Ferdigstilling av utbygginga ved

¬¬

Risiko og sårbarhetsvurder-

Fillan barnehage. Fordobling

ing (ROS) for vannverkene ble

av barnehagekapasiteten ved

igangsatt høsten 2017

barnehagen fra ca. 50 til ca. 100 plasser for barn fra 1 – 6 år. ¬¬

Plan for kommunal vannforsyn-

Utskifting av armaturer og

Demningen på østsida av Strandavatnet er en del av anlegget. Kapasiteten ved Fillan barnehage ble fordoblet med nybygg og renovert bygningsmasse høsten 2017


no

HITRA.

Oppvekst

11

NØKKELTALL

Sektoren omfatter barnehage- og grunnskoledrift ved kommunens fem kretser; Fillan, Strand, Barman, Knarrlagsund og Kvenvær. I tillegg ivaretar sektoren vertskommuneansvaret for den interkommunale PP-tjenesten, samt arbeidsgiver og forvaltningsansvar for Hitra leirskole på Skårøya. Oppvekstsektoren har som formål å yte barnehage- og grunnskoletjenester, skolefritidsordning (SFO) og leksehjelp med god kvalitet. Dette gjøres i egen regi og gjennom interkommunalt og regionalt samarbeid. Målsetting for de enkelte virksomheter innenfor oppvekstsektoren er nedfelt i lov, forskrifter, læreplan for grunnskolen og rammeplan for barnehagen. Lovverket omfatter opplæringsloven og barnehageloven.

MÅL FOR FIREÅRSPERIODEN

kompetanseutvikling. ¬¬

mål for fireårsperioden.

¬¬

hva forskning sier,

trivsel, muligheter for mestring

¬¬

erfaringer fra egen kommune,

og læring. Resultatene i ele-

¬¬

erfaringer fra andre kommuner

vundersøkelsen for 2017 viser at ca.

og tilbakemelding fra barn i

45% av elevene er godt fornøyd med

spektiv.

barnehage, elever i skolen og

arbeidsro og mestring, men ca. 30%

foreldre/foresatte.

av elevene opplever at de ikke me-

funnsdel 2014-2026 har lederne i

Oppvekstsektoren jobber

samarbeid med oppvekstkomiteen

kunnskapsbasert, det vil si at arbei-

En barnehage og en skole preget

utarbeidet følgende to mål for

det legger til grunn:

av et godt læringsmiljø og et trygt sosialt miljø, øker barn og unges

fireårsperioden:

skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter. 2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for menneskeverdet og naturen. Fokusområder for fireårsperioden: I samarbeid med oppvekstkomiteen har lederne utarbeidet fire fokusområder, som skal bidra til å støtte opp under målene og sette sitt preg på det lokale arbeidet i barnehagene og skolene på Hitra: ¬¬

Mestring, lek og læring.

¬¬

Tidlig innsats.

¬¬

Kollektive læringsprosesser og

SYKEFRAVÆR År Totalt 2017 8,3% 2016 8,6% 2015 8,4%

Sykefraværet har gått noe ned, men ligger fremdeles over måltallet for kommunen, som er på 8 % for 2017. Det er store variasjoner når det gjelder sykefraværet innenfor sektoren, og våren 2018 starter vi et målrettet arbeid med fokus på oppfølging av sykefravær i et nærværsper-

MESTRING, LEK OG LÆRING.

føringer og kommuneplanens sam-

1. Gjennom utforskning og lærelyst

Økning i årsverk fra 2016 er i stor grad knyttet til åpning av den 5 avdelingen ved Fillan bh, økt kapasitet ved de andre barnehagene, samt en økning innenfor grunnskole når det gjelder statlige midler til tidlig innsats på 1.-4kl.

2014 8,5%

Helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid.

Med utgangspunkt i nasjonale

BEMANNING År Ansatte Årsverk 2017 179 150,7 2016 179 145,5 2015 177 138,1 2014 172 135,3

Vi har tro på at vi gjennom et systematisk og målrettet arbeid på disse områdene, bidrar til å øke kvaliteten i barnehagen og i skolene. Dette er et langsiktig arbeid som stiller krav til en god samhandling internt i organisasjonen og mellom politisk nivå, rådmannen og enhetene. Høsten 2017 har vært et halvår preget av planlegging og etablering av felles forståelse av hvor vi er og hvordan vi skal jobbe for å nå våre

MAI

strer og at det ikke er nok arbeidsro i klassen. Dette er noe skolene har tatt tak i og i 2018 legges det opp til å øke kompetansen i forhold til «Å snu klasser» som har et dårlig læringsmiljø, i samarbeid med PPT. Elevene blir involvert i oppfølging av elevundersøkelsen, hvor de deltar i utvikling av gode forbedringstiltak. Fra 2017 deltar alle skolene på Hitra

ØKONOMI Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Regnskap 2016

Tall i 1000 kr. 88 271 90 740 2 469 82 512

Oppvekstområdet har brukt kr 2.469.000 mindre enn tildelt ramme. Lønnsutgifter inklusive sykepengerefusjon har et mindreforbruk med kr 2.900.000, hvorav det er en

i Trivselslederprogrammet. I 2018 ble 40 elever på barnetrinnet og 25 elever på ungdomstrinnet skolerte

NYE TUNELLER PÅ FV 714 I SNILLDALEN I mai ble 3,1 km ny fv. 714 åpnet for trafikk i Snilldalen. Dette fører til en bedre vei for alle oss i øyregionen. Ny vei erstatter smal og svingete veg med utfordrende stigning vinters tid. Den nye vegen korter inn dagens veg med omtrent to kilometer. I prosjektet inngikk to nye tunneler med tre kjørefelt, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning samt den 64 meter lange Snilldalselvbrua over Snilldalselva.


1 Stimulering av kreativitet hvordan de kan søke etter bøker ved hjelp av Websøk. 2 Høsten 2017 ble Fillan barnehage åpnet etter renovering og utvidelse. Barnehagen rommer nå ca. 100 barn (plasser) mot ca. 50 barn tidligere. En etterlengtet utvidelse av kapasiteten i kommunesenteret.

og de har nå bl a et særskilt ansvar for trivselstiltak på sin skole. Program-

ngen har vært å utvikle skolene til lærende organisasjoner, der ledere og

mets målsetting er å bidra til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjen-

lærere samarbeider om å forbedre elevenes læringsmuligheter. Høsten 2017

nom organiserte aktiviteter i friminuttene.

har vært preget av en overgang fra satsingen på Ungdomstrinn i utvikling, til

I barnehagene har ny rammeplan vært hovedsatsingen i 2017 og alle

1

ansatte har deltatt i kompetanseutvikling gjennom «Pedagogisk dokumentasjon» som henger nøye sammen med et barnesyn, der alle barn ses som kompetente med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære. I 2017 ble det kjøpt inn ulike digitale verktøy i barnehagen. Barnehagens økte digitale muligheter bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Digitale mikroskop koblet til nettbrett, digitale kamera, små robåter for koding, ulike digitale spill, nettbrett og tv skjermer, bidrar til å støtte opp om barns læreprosesser og beriker læringsmiljøet for alle barn i barnehagen.

TIDLIG INNSATS Et godt barnehagetilbud er tidlig innsats for alle barn. Spesielt for barn som av ulike grunner trenger særlig støtte og omsorg. I barnehagen og i

1

skolen er Arbeidsløypa for tidlig innsats, et viktig verktøy for å sikre gode tiltaksplaner og tidlig foreldreinvolvering. Det er mange barn i barnehagen og i skolen som har behov for tidlig innsats og et tilpasset opplegg i sin

etablering av en felles satsing på utvikling av Hitraskolen. Tilstandsrappor-

skole- og barnehagehverdag. I 2017 har skolene jobbet i nært samarbeid med

ten for 2017 ligger til grunn for prioriteringene som gjøres i grunnskolen de

PPT for å redusere antall elever med enkeltvedtak, for å ivareta flere elever i

nærmeste årene. Dårlig resultat på kartleggingsprøver og nasjonale prøver

det ordinære opplæringstilbudet. Intensjonen er: en skole for alle, med blikk

og ujevn skår på flere områder i elevundersøkelsene, er forhold skolene har

for den enkelte i et inkluderende miljø. I overgangen til 2018 har alle skoler

tatt på alvor. Til tross for en stor satsing på utviklingsarbeid i skolene på Hi-

lagt til rette for et mer inkluderende læringsmiljø, et arbeid som intensiv-

tra, har en forbedring av læringsresultatene for eleven uteblitt. Skolesektor-

eres i 2018. Tidlig innsats er også viktig i forhold til Ny § 9.a i grunnskolen.

en har satt fokus på analyse av data og drøfting av resultatene i lærerteam,

Høsten 2017 ble det utarbeidet nye rutiner og ny praksis ved skolene, for

på ledernivå ved den enkelte skole og i rektormøter. Strategi for gjennom-

å ivareta intensjonene i § 9 a om Elevene sitt skolemiljø. Det er fremdeles

føring av skolebasert vurdering, ble vedtatt i oppvekstkomiteen i juni 2017,

elever i Hitraskolen som opplever mobbing, krenkelser og skolevegring, noe

og ny praksis når det gjelder å jobbe med kontinuerlig forbedring, startet

skoleledelse og ansatte jobber aktivt med, i samarbeid med barnevern, PPT,

høsten 2017. Vurdering for læring, økt kvalitet i begynneropplæringen og

psykisk helse og helsestasjonen.

satsing på bruk av digitale verktøy, blir hovedfokus for arbeidet i grunnskolen i neste fireårsperiode.

KOLLEKTIVE LÆRINGSPROSESSER OG KOMPETANSEUTVIKLING Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for led-

HELHETLIG TILNÆRMING GJENNOM TVERRFAGLIG SAMARBEID.

erne i kommunen. Implementering av Ny rammeplan i barnehagen gjennom

I Hitra kommune tenker vi at skoler og barnehager er de viktigste forebyg-

en treåring satsing på Pedagogisk dokumentasjon, stiller krav til lederne

gende arena vi har. Derfor er det viktig at det er en god samhandling med

som skal legge til rette for et systematisk og målrettet prosess over tid. Ar-

helsetjenestene så tidlig som mulig, i barnehagene og på skolene, når behov

beidet organiseres i et interkommunalt samarbeid og bygger på utdannings

oppstår. Vi har som intensjon i vårt forebyggende og tverrfaglige arbeid at heletjenestene sammen med barnehagen og skolen, skal bidra til å øke sannsynligheten for at elevene fullfører videregående opplæring. Arne Holte, tid-

direktoratets strategi for implementering av Ny rammeplan. Gjennom denne

ligere fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi ved

satsingen har barnehagene også hatt fokus på det fysiske miljøet «Barn og

Universitetet i Oslo, sier følgende: «De store samfunnsmessige problemene

rom», språkstimulering og bruk av digitale verktøy. Et interessant og spen-

kan løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen i tillegg til famil-

nende arbeid med høy kvalitet.

ien – de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsfore-

Hitraskolen avsluttet den statlige satsingen på Ungdomstrinn i utvikling,

byggende arbeid i Norge.»

høsten 2017, på lik linje med de andre kommunene. Målet med denne satsi-

For at våre intensjoner skal bli en realitet, er vi avhengige av å bygge en sam-

JUNI

FELLESNEMNDA FOR KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM SNILLFJORD OG HITRA BLE ETABLERT

To ordførere inviterte til grendemøte på Hemnskjela oppvekstsenter i månedsskiftet mai / juni. Hitra og deler av Snillfjord kommune blir sammenslått fra 01.01.2020. Når kommuner slår seg sammen skal det opprettes en såkalt fellesnemnd som skal lede arbeidet. Arbeidet består blant annet i å planlegge overgangen fra to til en kommune. Nemnda disponerer de midlene kommunen har fått for å gjennomføre sammenslåingsarbeidet. Fellesnemnda består av Ordførerne, varaordførerne, opposisjonslederne og to tillitsvalgte. Prosjektleder for arbeidet er rådmann i Hitra, Laila E. Hjertø.


HITRA.

no

13

Skolene var engasjert i strandydding våren 2018. Her er det elever ved Strand oppvekstsenter som rydde. Skolen fikk hjelp av kystvakta som sto for transport av elever.

handlingskultur hvor erfaringsdeling og kompetansebygging står sentralt.

BEHOV OG UTVIKLINGSTREKK

For å bygge denne kulturen og en felles forståelse ble Forum Oppvekst eta-

Barnetallsutviklingen er det viktigste grunnlaget for å planlegge behov og

blert. Forumet består av alle som har et hovedansvar for tjenestene for barn

kapasiteter innenfor oppvekstsektoren. Hitra kommune opplever både vekst

og unge i Hitra kommune og det legges opp til at Forum Oppvekst skal ha ca

i fødselstallet og tilflytting. Utviklingen fører blant annet til økte behov for

6 møter for året. Første møte i Forum Oppvekst var den 29.03.17 og følgende

barnehageplasser og å sikre gode læringsareal i grunnskolen.

tema ble tatt opp i møter i 2017: ¬¬

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Krets/år født

¬¬

ICDP- foreldrestøttende tiltak – etablering av kurs/sertifisering av

Født -12

F-13

F-14

F -15

F -16

F-17

Fillan

19

15

23

19

17

19

ansatte.

Strand

12

12

11

17

8

17

¬¬

Erfaringer med Familieråd i barnevernet ved Bufetat.

Barman

10

10

10

9

15

8

¬¬

Orientering om arbeidet i barnevernet og behov for et tettere samarbeid

Knarrlagsund

0

4

9

5

8

7

¬¬

med skoler, barnehager, PPT og helsetjenestene.

Kvenvær

Orientering om Kjerneteamet i kommunen.

Uten til/ fraflytting

3

2

3

2

4

3

44

43

56

52

52

54

Etter etableringen av Forum Oppvekst, ser vi at vi har et godt grep om det

Fra 2014 ser vi en vekst i fødselstallene i kommunen, en hyggelig trend som

helhetlige, forebyggende og tverrfaglige samarbeidet i Hitra kommune.

viser en økning på ca 10 barn i kullet fra 2012 og fram til i dag. I mai 2017

Gjennom arbeidsgruppen blir vi tettere på hverdagsutfordringene og kan

åpnet Fillan barnehage den femte avdelingen og økte dermed sin kapasitet

etablere tiltak på tvers i organisasjonen, til det beste for familiene og barn og

for småbarn.

unge som har behov for hjelp og støtte.

Elever i grunnskolene skoleåret 2017/2018 BARN I BARNEHAGE, OG ELEVER I SKOLE OG SFO Antall barn i barnehage, skole og SFO er stabilt sammenlignet med 2016. Når det gjelder leksehjelp, har antallet økt med 15 elever fra 2015 til 2017. Pr 3.05.18 er det 8 barn som går i private barnehager i Frøya kommune.

Antall barn i barnehage og elever i skole og SFO i 2017

Skoleåret 17-18

10

Fillan

46 58 47 19

69

68

72

6

62

66

71

6

11

4

9

7

11

9

57

55

52

3

1

6

2

46 58 47 47

54

45

50

39

12

4

Kvenvær Sum

12

1

2

75

57

Sum 2016

201

495

75

57

Sum 2015

199

492

73

46

301

15

69

495

294

7

44

8

277

8

Strand

201

13 14

20 15

6

Kn.sund

Sum 2017

18

20 16

7

36

Kvenvær

22

20 17

6

27

8

15

1

10

277

21

25

2

9

80

57

3

17

Fillan

23

4

6

Leksehjelp

Knarrlagsund

5

12

SFO

11

6

12

Grunnskole

24

7

Sum elever

10

Barnehage

62

8

1.-4. kl

Strand

Krets

90

9

5.-7. kl

Skolekrets/ trinn

Barman

Barman

8.-10. kl

45 46

12

10

6

477

493

502

Det er for inneværende skoleår 477 elever i grunnskolene på Hitra, en nedgang på 16 elever fra 2016.


Hitra bibliotek brukes som utstillingslokale for visuelle kunstfag. Her en utstilling våren 2017

Kultur NØKKELTALL BEMANNING År Ansatte Årsverk 2017 15 10,5 2016 11 10,0 2015 12 10,0 2014 12 10,0 Enheten har en økning i antall ansatte i forhold til tidligere år. SYKEFRAVÆR År Totalt 2017 8,2% 2016 5,9% 2015 6,7% 2014 3,9% Sykefraværet er noe høyere i 2017 enn 2016. Dette skyldes at flere i personalet har vært langtidssykemeldte. ØKONOMI Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Regnskap 2016

Enhetene omfatter Allmenn kultur (idrett og friluftsliv, ulike tilskudd, prisutdelinger, kulturarv, samarbeidsavtaler, kino, ungdomsklubb, kirker m.m.), Bibliotek (skrankefunksjon, interne arrangementer, utstilling) og Kulturskole (den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, UKM, eksterne arrangementer) Kulturenheten skal sørge for at alle innbyggere får kultur- og fritidstilbud bygd på opplevelse, kvalitet, mangfold og egenutvikling.

Kultur har brukt kr 926.000 mindre enn

og søndag). I tillegg finnes det en ungdomsbase/ kafé som holder åpent 14 t pr. uke over 4 dager (mandag – torsdag). Enheten har utfordring med å rekruttere og beholde personale spesielt i ungdomsbasen. Personalsituasjonen er en utfordring for kulturområdet. Området består av flere ulike fagområder, og har utfordring med mange forskjellige ønsker og behov fra lokalbefolkningen. Dette gjelder spesielt de tilbud vi gir innen kulturskole hvor brukerne alltid ønsker seg noe mer eller andre tilbud. Det er krevende å rekruttere og beholde personale i fagstillingene.

Kulturloven definerer det samlede ansvar: Tall i 1000 kr. 88 271 90 740 2 469 82 512

forestillinger pr. uke (onsdag, fredag

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for: a) at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, b) å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar, c) at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak.

Enheten disponerer totalt 10,5

nyansatte i deltidsstillinger (ung-

årsverk fordelt på 15 ansatte og 5

domsarbeidsplasser).

faste vikarer.

Enheten har stor egenproduksjon

Økningen i antall ansatte skyldes at

med ansvar for kulturskole (ca. 150

Hitra kino selv har overtatt driften

elevplasser), bibliotek med 39 timer

av kinokiosken. Det medfører 4

åpningstider pr. uke og kino med 5

Stillingene er spesialiserte, ofte med bare 1 ansatt, en mangler derfor helt eller delvis et fagmiljø. I tillegg er det utfordrende å gi personer hele stillinger, noe som også begrenser mangfoldet i tilbudet. Spesielt ser vi dette innenfor kulturskole, men også innenfor ungdomsarbeidet og kinoen.

BIBLIOTEKET Biblioteket har mål om minst 8 besøk pr. innbygger og tallet for 2017 ligger like under dette. Økningen skyldes både godt besøk på biblioteket, og at all trafikk til og fra kultursenteret sluses gjennom bibli-


no

HITRA.

oteket som fungerer som kultursen-

av grunnskoleelevene skal ha plass

terets skranke. Biblioteket utvikler

i kulturskolen. Dersom en skal nå

seg mer til en møteplass, og mindre

dette målet må en øke kulturskolens

som et sted for lån av bøker og me-

undervisningstilbud med nye aktivi-

dia. Utlånet viser en jevn nedgang. Det har vært en nedgang i bibli-

15

Tabell - Tildelte kulturmidler fra de ulike tilskuddsordningene Nr

Formål

Beløp tildelt i 2015

Beløp tildelt i 2016

Beløp tildelt i 2017

teter (mangfoldet).

1

Tilskudd til idrettsfomål

270 000

250 000

210 000

Kapasiteten på kulturskolen er god,

2

Tilskudd til kulturformål

75 000

75 000

63 000

otekets samlede utlån i 2017, fra

og det er få elever på venteliste.

3

Tilskudd til prosjektstøtte

28 325

57 000

48 000

22.744 i 2016 til 20.378 i 2017.

Det er gjennomført bruk-

4

225 000

130 000

308 000

Biblioteket møter utfordringen

erundersøkelse for kulturskolen i

Tilskudd til festivaler og lokale spel

med den digitale litteraturen, og det

2017 som viser stor tilfredshet hos

5

Kultur/idrettstipend

15 000

7 500

arbeides med å videreutvikle bibli-

brukerne.

oteket til en uavhengig møteplass

Kulturskolen har utfordring med

besøket.

tillegg vil det også være aktuelt med

og arena for offentlig samtale og

synkende elevtall i grunnskolen

Kinoen merker at mediet stadig

enkelte kvelder/helgeåpent dersom

debatt. Økt tilgjengelighet er også et

og derfor mindre og mer ustabil

utfordres av nye digitale tilbud, og

det skulle vise seg å være behov for

mål, selvbetjente bibliotek er gjen-

elevtilgang. Tilbudenes popularitet

besøkstallet svinger veldig; store

det.

nomført med 2 egne selvbetjening-

svinger, og søknadene med det. Kul-

titler drar fulle hus, mens mindre

smaskiner. Det som mangler nå er å

turskolen arbeider med å få til tilbud

titler mangler helt eller delvis

LOKALITETER

få innført meråpent bibliotek slik at

til de yngste, som vi pr. i dag man-

publikum. Billettsalget ble i 2016

Kultursenteret er ferdigstilt og

brukerne kan bruke biblioteket når

gler, samt rekruttering av personale.

digitalisert og gir en betydelig bedre

aktiviteten er stor. En ser behovet

brukervennligheten. Våren 2017

for mer plass, spesielt innenfor

KINOEN

overtok også kinoen kinokiosken, og

lagerkapasitet, men også for de

Godt besøkstall i 2017, selv om det er

kultur har nå totalansvaret for hele

fagområdene som ikke har fått nye

KULTURSKOLEN

noe nedgang i forhold til 2016 (11,6

kinodriften, unntatt lokaler som vi

lokaliteter, her nevnes spesielt dan-

Det er registrert en nedgang i

%). Besøket pr. innbygger lå i 2017

leier av Kystmuseet.

seopplæringen i Kulturskolen som

antall elever i kulturskolen også i

på 1,18 besøk pr. innbygger, i 2016

2017. Nedgangen ligger innenfor

lå dette på 1,33 besøk. Målet er å få

UNGDOMSBASEN

pga. begrensninger i lokalitetene og

det som kan regnes som normale

ca. 2,0 besøk pr. innbygger, men det

Basen er i drift 4 dager pr. uke i

visuelle kunstfag som mangler store

svingninger, samtidig som an-

er avhengig av hvilke filmtitler som

skoleåret, og besøket i 2017 har

nok lokaler til gruppeundervisning.

tall elever i grunnskolen synker.

til enhver tid finnes. Fasilitetene

økt betraktelig med totalt 2.523

Kultursenteret leies stadig mer ut,

Stortingets mål er at minst 30 %

rundt kinoen er også viktig for å øke

besøkende og med et snitt på 77

og 2 kor har fast ukentlig øving i

pr uke og 19 pr åpningsdag. Dette

lokalene. Lokalene brukes mer og

er en betydelig økning i forhold til

mer som en møteplass og som en

2016 hvor totalbesøket var på 1.692

arena for konserter/utstilling og

(knapt 50 % økning).

foredrag/debatter.

de selv har behov for det, uavhengig av åpningstider.

Utlånstall fra Hitra Bibliotek År

Utlån bøker barn

Utlån bøker voksne

Utlån andre media - barn

Utlån andre media voksne

Besøkstall

ikke har nok utviklingsmuligheter

2014

10 907

9 410

2 321

2 454

24 874

Ungdomsbasen blir stadig mer brukt,

Ungdomsbasen har siste året blitt

2015

9 516

9 049

1 292

2 103

30 000

og en satser videre framover på økt

stadig mer brukt til utleie for ulike

2016

9 891

9 773

1 147

1 933

35 768

bemanning (klubbleder) og på en vi-

aktiviteter.

2017

9 471

8 951

1 294

622

36 293

dereutvikling av innholdet i basen. I

Kulturskolen setter sammen egne band for å øve på samspill. Her fra sommeravslutninga i 2017

Øivind «Elg» Elgenes og Hitterklang samarbeidet under Hitterkvelden i 2017


16

Årsrapport 2018

Administrasjon Administrasjonen omfatter sentraladministrasjon, personalseksjonen, økonomiseksjonen, kommuneplan og kommunikasjonsenheten. Rådmannen er bindeleddet mellom

skjema. Målet vårt er å gi publikum

Innbyggerens servicebehov er i

administrasjonen og de politiske

best mulig service og lettere tilgang

stadig endring, og for å møte denne

NØKKELTALL

organer og har rollen som den sentrale

på kommunens tjenester.

utviklingen har vi i 2017 tatt i bruk

BEMANNING År Ansatte Årsverk 2017 24 21,2 2016 24 20,8 2015 23 19,8 2014 19 17,8

premissleverandør til politikerne

Sentrale satsingsområder i 2017:

«chat» som kommunikasjonsform

samtidig med å ha ansvaret for at

¬¬

mellom kommunen og innbyggerne.

Administrasjonen har samme antall ansatte i 2017 som året før, og en svak økning i årsverk. SYKEFRAVÆR År Totalt 2017 5,8 % 2016 14,4 % 2015 7,2 % 2014 4,3 % Gjennomsnittlig sykefravær har hatt en svært positiv utvikling, med en nedgang fra året før. ØKONOMI Tekst Tall i 1000 kr. Regnskap 2017 21 987 Budsjett 2017 22 934 Avvik 947 Regnskap 2016 21 723 Administrasjon har brukt kr 947.000 mindre enn tildelt ramme. Alle enheter innenfor administrasjon har et

Mange fagsystemer er op-

politiske vedtak blir iverksatt.

pgradert eller erstattet av nye

Rådmannen og staben har sentrale

systemer tilpasset nye krav og

PERSONALSEKSJONEN

oppgaver med oppfølging og kval-

muligheter.

Personalseksjonens arbeid er internt

Endring av kommunenummer

rettet mot alle ansatte, enhetsledere,

aktivitet og tjenesteproduksjon. Dette

førte til endinger i mange av

kommunalsjefer, rådmann, hoved-

omfatter både interntjenester og tje-

kommunens IKT-systemer. Vårt

tillitsvalgte, verneombud, parts-

nester til kommunens innbyggere.

nye kommunenummer er 5013.

sammensatte utvalg (eks. AMU) og

Det er installert ny sikker sone

personalutvalget.

KOMMUNIKASJONSENHETEN

for å møte de nye kravene i

Sentrale arbeidsområder i 2017:

GDPR (nye personvernregler)

¬¬

Enheten omfatter servicetorget,

Et av hovedsatsingsområdene i

derved redusert sykefravær

arkiv og IKT. Enheten har ansvar

2017 var å utvide bruken av digi-

i henhold til lokale IA-mål og

for hele det kommunale arkiv- og

tal utsending av post. Vi sender nå

iverksetting av tiltak. Målop-

IKT systemene, dette i henhold til

betydelig mer brevpost digitalt enn

pnåelse: Gjennomsnittlig

lover, forskrifter, strategiske valg og

tidligere. Dette innebærer at innbyg-

nærvær i 2017 var 89,8 %, som

forventninger. De ansatte har ansvar

gerne nå mottar post fra kommunen

er 2,2% lavere enn målsettingen

for ulike fagområder, i tillegg til at

i sin Digipostkasse, og bedrifter /

for 2017 (92%).

de jobber som generalister.

andre virksomheter via Altinn.

Enheten er i front på vegne av kom-

Utviklingen i den digitale teknologi

utlysning og tilsetting. Redus-

munen med daglig publikumsbe-

og måten samfunnet kommuniser-

ere uønsket deltid – gjennom-

handling. Kommunikasjonsenheten

er på skjer raskt. Hitra kommune

snittlig stillingsstørrelse 80%.

er «døren inn» til Hitra kommune.

er aktiv på sosiale medier og flere

Måloppnåelse: Ved utgangen

Innbyggerne får generell infor-

følger oss på Facebook. Vi har også

av 2017 var gjennomsnittlig

masjon om kommunes tjenester og

tatt i bruk Twitter og Instagram

stillingsstørrelse på 74,7%,

veiledning i forhold til utfylling av

som kommunikasjons plattformer.

korrigert for delstillinger innen

itetssikring av løpende drift, politisk

¬¬

¬¬

¬¬

Bidra til høyere nærvær og

Gi tilbud om hele stillinger ved

brannvern. Ansettelsessaker

¬¬

Rekruttering av personell gjen-

2017

2016

2015

Antall stillinger utlyst

55

42

63

nom satsing på utdanning lokalt,

Tilbud om stilling

59

62

78

og videreutdanning av egne

Søknader

430

415

409

JULI

ansatte. Måloppnåelse: Oppstart

FERIEKOMMUNEN HITRA Juli måned er Hitra Midt-Norges feriekommune nr. 1. Befolkningen flerdobles og det er et yrende folkeliv over alt. Juli er festivaltid med Hopsjødager, Sjømatfestival, SommerFillan og utallige konserter med både kjente artister som Åge Aleksandersen og lokale artister som for eksempel Anders Jektvik og Charlotte Audestad. Det er som regel kommunens bevertningssteder som står for de fleste arrangementene. Det er mange som bruker båt i vår region, og Terningen fyr (bildet) er et kjent landemerke for sjøfarende i vår kommune. Fyret drives av foreningen «Terningens venner» i samarbeid med kommune og Kystverket.


no

HITRA.

17

Næring Hitra er fortsatt inne i en positiv utvikling med nye næringsog industrietableringer. Kommunen tilsatte 5 lærlinger i 2017. Totalt har hele 14 ungdommer lærlingeplass i kommunen.

Hitra kommunes største næring, havbruksnæringa, har ambisjoner om fortsatt vekst. Dette åpner muligheter for nye bedriftsetableringer, og da spesielt innen leverandørindustrien. Blant annet bidrar dette til nye etableringer innen Hitra Industripark - Øst.

fagutdanning for fagarbeidere innen veiledning. Oppstart lederutdanning innenfor pleie og omsorg. Ved årsskiftet 2017-18 var det 14 lærlinger i tilsatt. ¬¬

Innføre medarbeiderundersøkelsen 10Faktor, med tilhørende analyser og oppfølgingsplan for enhetene i kommunen. Måloppnåelse: Undersøkelsen gjennomført at 80% av de ansatte. Analyser gjennomført og oppfølgingsplan for enhetene gjennomført for enheter i 2017.

ØKONOMISEKSJONEN Økonomiseksjonen er en del av

NÆRINGSLIVET PÅ HITRA

arbeides fortsatt internasjonalt for å

telegge for ny infrastruktur og et

Hitra er en av de største indus-

løfte frem en båtrute fra Hitra kyst-

bedret tjenestetilbud er avgjørende

trikommunene i fylket regnet i

havn, Rørvik havn og til kontinentet;

for vekst og nyetablering både innen

prosent av sysselsetting. Med nyeta-

Hirtshals havn er den mest sannsyn-

havbruk og andre næringer.

bleringer innen kommunens næring-

lige mottakshavna på kontinentet.

Det er samarbeid om næringsut-

sområder forventes økt industrisys-

Arbeidet vektlegges fortsatt både av

vikling mellom kommunen,

selsetting i de nærmeste årene.

politisk og administrativt nivå.

Trøndersk Kystkompetanse, som er

Hitra Kysthavn er Hitras bidrag for

Arbeidet med en oppgradert og kor-

øyregionens næringshage, og Hitra

å sikre en bærekraftig og framtids-

tere vegløsning mellom Hitra og Or-

Næringsforening.

rettet logistikkløsning for sjøtrans-

kanger går som planlagt. Flere større

port, ikke bare for egen kommune,

utbedringer vil bli effektuert i løpet

men også for regionen forøvrig. Den

av 2018 / 2019. Dette, sammen med

NÆRINGSLIVSKONTAKT – BESØK OG MØTER I 201 7

gunstige beliggenheten var førende

planene for ny fergeforbindelse til

En viktig del av kommunens næring-

for valg av Jøsnøya som dedikert

Nord -Møre, forsterker kommunens

saktivitet er bedriftsbesøk, besøk

industriområde med moderne inter-

og regionens posisjon for framtida.

hos samarbeidende organisasjoner/

nasjonal kysthavn i skipsleia. Det

Kontinuerlig arbeid med å tilret-

innlegg på konferanser, og besøk for

kommunens sentraladministrasjon. Seksjonens arbeidsområder er i hovedsak regnskap, lønn og innfordring. Økonomiseksjonen leverer også regnskaps-, lønns- og innfordringstjenester til Hitra Storkjøkken KF og Hitra kirkelige fellesråd. Seksjonen skal bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, og ønsker å bidra til at enhetene blir selvstendige og kompetente i økonomispørsmål. Våre gjennomgående hovedmål er å føre mest mulig korrekte regnskap og lønnstransaksjoner, og levere rapporter til eksterne aktører til riktig tid. Dette arbeider vi kontinuerlig med, og har også i 2017 god måloppnåelse.

Båttransport av sjømat til kontinentet er overlegen på miljø (Co2 utslipp), og konkurransedyktig på transporttid og kostnad (StratMoS og Food-Port).


18

Årsrapport 2018

Arbeidet med Lerøys nye fabrikk på Hitra industripark – vest ble igangsatt i 2017

å markedsføre Hitra som næring-

næringsfondsmidler fra STFK til

ter som StratMoS og Food-Port,

turutvikling i Trondheimsleia»,

skommune. Videre kan nevnes

kommunene, dette har redusert

hvor Kristiansund og Nordmøre

primært fylkeskommunalt finansi-

møter i forbindelse med kommunens

aktiviteten innen bruk av nærings-

havn IKS var norsk deltager og der

ert og koordinert av Hitra kommune,

førstelinjetjeneste for etablerere

fondsmidler. Fondets oppdaterte

Hitra kommune har bidratt, viser

ble avsluttet i oktober 2013. Her

og presentasjoner samt befaringer i

saldo ved årsskiftet 2017-18 m/

at båttransport av sjømat til konti-

var også hovedmålet mer gods på

forbindelse med Hitra Industripark.

innvilgede, ikke utbetalte, midler

nentet er overlegen på miljø (Co2

kjøl med fokus på sjøtransport og

var på kr. 217.552,-. Innvilget, ikke

utslipp), og konkurransedyktig på

kombinasjoner vei/sjø i dekningen

Trepartssamarbeidet med Trond-

utbetalt tilskudd er på kr. 45.000,-,

transporttid og kostnad. Betydelig

av hovedmarkedene på Kontinentet.

heim og Frøya kommuner har fort-

dvs. at gjenstående disponibelt beløp

økning i produksjonsvolum for

Prosjektet har blitt fulgt opp inter-

satt stort fokus. Gjennom treparts-

pr. dags dato på fondet er på kr.

sjømat og annet gods vil kreve nye

nasjonalt av kysthavnalliansen hvor

samarbeidet deltar Hitra kommune

172.552,-.

logistikkløsninger som er bærekraf-

blant annet kommunens ordfører

årlig ved ulike messer i Trondheim.

Næringsfondet kan være et virkem-

tige for miljø, trafikksikkerhet og

fortsatt er aktivt deltakende.

Samtidig gjennomføres det også

iddel for å få etableringer i bransjer

veislitasje. Det er opprettet kontakt

Presentasjon av disse konseptløs-

årlige felles formannskapsmøter

som er lite representert på Hitra.

med mottaker havn, Hirtshals havn,

ningene er av betydning når Hitras

mellom de tre kommunene.

Manglende tilførsel av friske midler

for videretransport til sluttkunder.

næringsarealer markedsføres.

kan således være hemmende på

Det arbeides fortsatt med returlast

BRUK AV NÆRINGSFONDET I HITRA KOMMUNE FOR TILDELINGSÅRET 2017

etableringer.

fra Europa til Midt-Norge for å

EKSTERNE PROSJEKTER

konkurransedyktig i markedet.

Det ble i 2017 ikke tildelt

Tidligere EU-finansierte prosjek-

Prosjektet «Bærekraftig infrastruk-

gjøre transportformen mest mulig

SEPTEMBER

ÅPNING AV NY-BARNEHAGEN I FILLAN I begynnelsen av september ble nybygget ved Fillan barnehage åpnet med snorklipping av både ordfører Ole L. Haugen og barna ved barnehagen. Det ble stor fest for alle i forbindelse med åpningen. Barnehagens kapasitet ble med utbyggingen fordoblet med plass til 6 avdelinger og ca. 100 barn, mot tidligere 3 avdelinger og ca 50 barn. Utbyggingen omfattet et nybygg med 3 avdelinger for barn mellom 3-6 år, samt ombygging og renovering av eksisterende bygg med 3 avdelinger for barn mellom 0-3 år. (Øytun) og i barnehage og SFO.


no

HITRA.

19

Hitra Kommune Organisasjonskart

Rådmann Laila Eide Hjertø

Økonomisjef

Personal- og kommunikasjonssjef

May H. Lian

Kjell R. Sæther

Kommuneplanlegger

Politisk Sekretær

Marit Aune

Ann-Vigdis R. Cowburn

Ass. rådmann/ kommunalsjef Helse og omsorg

Kommunalsjef Oppvekst

Kommunalsjef Plan og brann

Gunn A. Røstad

Dag R. Bjørshol

Enhetsleder VAR

Kultursjef

Harald M. Hatle

Enhetsleder Drift Ann Margitt Glørstad

OKTOBER

Øivind Johansen

Omar Pleym

SJØUKE FOR ELEVENE PÅ STRAND I oktober var det elevene ved Strand oppvekstsenter som arrangerte sin sjø-uke. Elever ved alle skoler på Hitra gjennomfører slike uker / dager med jevne mellomrom. Temaet for uka er sjø og hav, og alt vi kan bruke det til. Som havbrukskommune er det ekstra viktig at elevene lærer seg om hva havet betyr for oss. Eleven fisket mye av maten selv, og brukte også tida til å studere fisk, krabbe og andre sjødyr i levende live. Matlaging med tilbereding av fisken stod så på dagsorden. Å lære å filetere er ikke så lett som en skulle tro (bildet). Det var litt av et festbord som stod klart etter endt innsats.


20

Årsrapport 2018

NOVEMBER

NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG SKAL FORSYNE NÆRINGSLIVET VED HITRA NÆRINGSPARK PÅ SANDSTAD Vannverksutbyggingen ved Strandavatnet på Sandstad nærmer seg fullføring høsten 2017. Byggingen av nytt renseanlegg (bildet) med tilhørende oppdemming av vatnet (ca. 3 m høyere vannstand) samt nye høydebasseng og 400 mm vannledning ned til Hitra næringspark. Anlegget har kapasitet til å forsyne nye fabrikker (både for Lerøy og Marine Harvest) på Hitra industripark på Jøsnøya. I tillegg vil abonnenter fra Hestvika til Akset nye godt av det nye anlegget.


no

HITRA.

21

Hitra kommunestyre 2015 – 2019 Foran fra venstre: Tom Skare (FrP), Varaordfører Eldbjørg Broholm (Ap), Ordfører Ole L. Haugen (Ap), Hilde Jørgensen (SV) og Per Ervik (PP). 2. rekke fra venstre: Trygve Sivertsen (Ap), Ida K. Broholm (Ap), Kalairasan Seenythamby (Ap), Hege Lie Rønningen (Ap), Miriam Baglund (MdG), Ann-Bjørg Strøm (KrF), Jan Egil Handberg (PP), Synnøve Hanssen (PP), Bjørg Bjørgvik(FrP), Espen Arntsberg (Ap), Tor Johan Sagøy (H), Lars P. Hammerstad (SP). Bak fra venstre: Sigbjørn Glørstad (Ap), Torfinn Stub (V), Arnt Breivoll (Ap), Dag Willmann (H), Kirsten Kjørsvik (SP), Otto Lien (PP).

Antall politiske møter og saker Utvalg

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Kommunestyret

10

144

10

129

11

123

12

164

13

139

11

134

Formannskapet

20

180

20

163

23

166

22

160

25

188

22

180

Oppvekstkomiteen

14

60

10

44

9

27

7

26

8

28

10

33

Helse-og omsorgskomiteen

13

45

9

30

9

33

9

39

9

35

9

35

Teknisk komité

12

116

16

124

12

169

14

182

15

167

11

161

DESEMBER

ÅRETS MEDARBEIDERE BLE ANNE, ANN MERETE OG ELIN Det er mange medarbeidere i Hitra kommune som fortjener en rose. Derfor heter vår faste pris til årets medarbeider for «Roseprisen». Årets medarbeidere for 2017 ble tildelt 3 ledere innenfor pleie og omsorg, Anne Strøm (Hitra sykehjem), Ann Merete Østmark (Forvaltningsenheten) og Elin Wahlvåg (Oppfølgingstjenesten psykisk helse) Medarbeiderne fikk prisen for sitt arbeid med kvalitet innenfor omsorgssektoren. Hitra kommune kom på 1. plass i Kommunal rapports kommuneundersøkelse for 2017.


22

Årsrapport 2018

Økonomi Operasjonelle nøkkeltall 2017 Pr. 31.12

2015

2016

2017

Pr 31.12

2015

2016

2017

Antall årsverk

355

375

382

Antall sykehjemsplasser

41

34

34

Antall barnehager

5

5

5

Komunale omsorgsboliger

68

68

66

199

201

199

Beboerne i boliger med heldøgns bemanning

45

52

37

5

5

5

Mottakere hjemmesykepleien

177

191

215

Antall elevr (GSI -15)

492

495

477

Mottakere tidsbegrenset opphold

163

209

257

-herav med spesialundervisning

59

56

58

Mottakere støttekontakt

18

18

17

-hvorav benytter SFO

73

75

88

Mottakere sosialhjelp %

*

2,7

2,6

-herav flerspråklige barn med opplæring

22

41

24

Antall byggesøknader

194

242

166

-herav leksehjelp (omlag høst-14)

46

57

81

Antall utstedte målebrev

150

108

96

Antall barn i barnehager Antall grunnskole

*mangler data for 2015 Tabellen beskriver litt om omfanget av kommunenes tjenesteytring

Drift ; 4,6 %

Kultur; 5,6 %

Slik ble pengene brukt innenfor tjenesteområdene i 2017 I%

Politisk virksomhet Administrasjon Oppvekst Helse og omsorg Plan, landbruk, miljø og brann Kultur Drift

Hele tusen

2,4 % 9,1 % 36,4 % 39,2 % 2,8 % 5,6 % 4,6 % 100,0 %

kr kr kr kr kr kr kr kr

5 712 21 988 88 271 95 165 6 826 13 562 11 074 242 598

Politisk virksomhet; 2,4 %

Plan, landbruk, miljø og brann; 2,8 %

Administrasjon; 9,1 %

Oppvekst; 36,4 % Helse og omsorg; 39,2 %

De store tjenesteområdene er Oppvekst og Helse og omsorg. Til sammen står de for 75,6% av tjenesteproduksjonen.

De største investeringsprosjektene i 2017

Rammeområdene 2017 Driftsområdene i Hitra kommune (tusen kr)

Regnskap 2016

Politisk virksomhet

2017

Budsjett

Avvik

2017

2017

5 012

5 712

5 673

-39

Administrasjon

21 724

21 988

22 935

947

Oppvekst

82 512

88 271

90 740

2 469

Helse og omsorg

87 018

95 165

93 861

-1 304

7 504

6 826

6 057

-769

Kultur

14 270

13 562

14 487

925

Drift

10 121

11 074

10 745

-329

Avskrivninger og kalk. renter

-8 336

-11 622

-11 899

-277

-239 832

-243 150

-241 753

1 397

8 307

9 381

Plan, landbruk, miljø og brann

Rammetilskudd, skatt, renter og avdrag Reserver og premieavvik pensjon Positivt budsjettavik (mindreforbruk)

-11 700

9 154

-227

-2 793

-2 793

Fillan barnehage, renovering

10 376 863

Fillan barnehage, uteområdet

1 946 926

Barman skole, ombygging

19 085 414

Hitra Storkjøkken

1 718 446

ENØK-tiltak

2 871 187

Strandavatnet, vannforsyning Vannforsyning Hitra Industripark Vest

718 636 5 843 760

Hitra Industripark Øst

10 527 852

Hitra Industripark Vest

9 253 375

Hitra kommune har de siste årene hatt store investeringer. Dette er i egne bygg, som barnehager, skoler og livsstil- og folkehelsesenter og samtidig i opparbeidelse av Hitra industriområde Øst og Vest og i tilhørende infrastruktur


no

HITRA.

23

Befolkning fordelt på aldersgrupper i perioden 2012 - 2018 pr. 01.01 Personer

1500 1000 500 0

0-5 år

6-15 år

16-19 år

20-39 år

40-54 år

55-66 år

67 - 79 år

80-89 år

90 +

Aldersgrupper 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Befolkningsvekst Befolkning

Fordelt på aldersgrupper

%-endring i perioden 2013-2018

Antall Pr. 01.01

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Personer

0-5 år

247

254

259

285

287

291

44

Prosent 17,8%

6-15 år

538

508

502

495

500

478

-60

-11,2%

16-19 år

230

236

244

246

234

224

-8

-2,8%

20-39 år

1118

1157

1171

1166

1197

1201

83

7,4%

40-54 år

918

930

927

946

936

936

18

2,0%

55-66 år

693

678

680

665

664

658

-35

-5,1%

67-79 år

503

536

555

591

618

640

137

27,2%

80-89 år

188

182

192

192

186

183

-5

-2,7%

90 år +

42

41

39

38

37

37

-5

-11,9%

4477

4522

4569

4622

4659

4648

171

Folkemegde i alt

3,8%

Det har vært en økning i befolkningen på 3,8% i Hitra kommune de siste fem årene. Den største økningen har værtaldersgruppen 67-79 år hvor økningen er på 27,2%. Det har også vært nedgang i noen aldersgrupper og i aldersgruppen 6-15 år har det vært en nedgang på 11,2%.

Regnskap - Hitra kommune 2017 Hitra kommunes regnskap

2014

2015

2016

2017

2017 Uten inntekter fra kommunene reformen

Brutto driftsinntekt

kr 386,9 mill.

kr 394,1 mill.

kr 425,6 mill.

kr 452,4 mill.

kr 429,9 mill.

Brutto driftsresultat

kr 10,6 mill.

kr 7,5 mill.

kr 12,9 mill.

kr 20,7 mill.

kr -1,2 mill.

Netto driftsresultat

kr -2,3 mill.

kr -7,7 mill.

kr -1,0 mill.

kr 8,5 mill.

kr -13,4 mill.

Netto driftsresultat i forhold til inntektene i %

-0,6 %

2,0 %

-0,2 %

1,9 %

-3,1%

Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk)

kr 0 mill.

kr 5,5 mill.

kr 11,7 mill.

kr 2,8 mill.

kr 2,8 mill.

Lånegjeld pr. 31.12

kr 703,9 mill.

kr 752,4 mill.

kr 795,7 mill.

kr 827,3 mill.

kr 827,3 mill.

-av dette lånegjeld som belaster driftsbudsjettet

kr 422,0 mill.

kr 368,0 mill.

kr 420 mill.

kr 427 mill.

kr 427 mill.

Innestående i bank pr. 31.12

kr 167,7 mill.

kr 183,8 mill.

kr 189,2 mill.

kr 207,9 mill.

kr 207,9 mill.

I 2017 fikk Hitra kommune tilført inntekter fra staten som gjelder kommunereformen og sammenslåingen med 1/3 av Snillfjord kommune fra 2020. Dette er inntekter som skal brukes til utgifter i 2018 og 2019 for å forberede kommunesammenslåingen. Kr. 19,9 mill. er derfor avsatt til fond i 2017. For å gi et reelt bilde av den økonomiske situasjonen i kommunen er disse inntektene tatt ut i noen beregninger. Selve driften av kommunen, altså brutto driftsresultet, ble negativt i 2017 med kr 1,2 mill. Det er resultatet før belastning av renter og avdrag av lånegjelden. Når renter og avdrag er belastet er det et merforbruk på kr 13,4 mill. Imidlertid er deler av drifts- og kapitalutgiftene finansiert med fondsbruk. Derfor blir det regnskapsmessige sluttresultatet positivt med kr 2,8 mill. i 2017.


Norges mest spennende areal for sjømatnæring - midt i leia - midt i Norge - midt i Norges ledende havbruksregion

Verdens mest moderne lakseslaketri åpner i juni2018 Skipsleia

Hitra Industripark 950 dekar ferdig regulert 40 dekar ledig 320 dekar utvidbart Hitratunnelen

Hitra Kysthavn

Hurtigbåtanløp Tr.heim - Kr.sund

Hurtigbåtanløp Tr.heim - Kr.sund Illustrasjon

• Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund • Knutepunkt for godstrafikk på sjø og land i Midt-Norge • Hitra Kysthavn med direkte tilgang til kai og industriområde i Trondheimsleia • Ro/ro og Lo/lo-tjenester og håndtering av stykkgods/enhetslaster • Logistikksenter for fryse- og kjølelager samt varehotell • Transittlastlagring (Båt/båt-relasjon) • Oppgradert fv. 714 (Trondheim 12 mil, Orkanger 7,5 mil, Frøya 4 mil) • Båtforbindelse, 3 ganger daglig mellom Trondheim/Kristiansund • Godt utbygd infrastruktur med stor kapasitet (vann, strøm, fiber) • Ægir, norsk havbruksmuseum, visningsanlegg på sjø og land • Flere industrietableringer igang og underveis

HITRA

KOMMUNE hitra.no • Tlf. 72 44 17 00

Hitra kommune Næringsarealer - synnove.aukan@hitra.kommune.no

«

Lerøy Midt AS har siden høsten 2016 ny laksefabrikk under oppføring i Hitra Industripark. Industriparken har for oss en sentral og god plassering nært gode kommunikasjonsmuligheter på land og sjø, og med god infrastruktur i henhold til våre behov og krav. Vi opplever Hitra Kommune som en framoverlent aktør som er løsningsorientert og samarbeidsvillig, og vi håper på flere etableringer i Hitra Industripark. Sven Amund Fjeldvær adm.dir Lerøy Midt