Hitra.no - Nr.7 2019

Page 1

Nr. 7/2019 - Ă…rgang 4 - 7. desember 2019

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

God jul og godt nytt ĂĽr

no

HITRA.

Hitra Kommune


2

Tirsdag 17. desember 2019

Julehilsen fra ordføreren Mange er allerede travelt opptatt med juleforberedelser. For oss som bedriver lokalpolitikk, så kjennetegnes travelheten kanskje mest av budsjettarbeid. Nå, tidlig i desember.

kunnskap og engasjement som vil

fremst trenger å bli sett? Er det noen

er. La det bli «vi» og ikke «dem», la

bli et godt supplement til oss som er

som trenger ei hjelpende hånd?

det bli «oss» og ikke «de andre», som

«gamle travere». Gjennom vilje til

Hva med de nye blant oss? Er det

sørger for at den nye kommunen blir

samarbeid, så tror jeg dette kan bli

noen som mangler en nær familie

en god kommune å bo og leve i. En

bra.

eller venn? Jeg tror dette er gode

kommune der vi ser og respekterer

Midt i travelheten; kanskje er det

spørsmål å stille seg selv. Og jeg tror

hverandre, en kommune preget av

likevel grunn til å stoppe opp litt, og

det henger veldig godt sammen med

godt fellesskap og omtanke.

tenke seg om? For oss i lokalpolitik-

det vi har hørt og lært er julens bud-

Med dette ønsker jeg dere alle, både

Og i år, rett etter et kommunevalg,

ken, og for alle de flotte medarbei-

skap. Et budskap som handler om et

nye og gamle innbyggere;

så blir det litt ekstra travelt: Det er

derne i kommunen, så er antakelig

lite barn født i en stall – en poengter-

en Riktig God og Fredelig Jul og et

mye nytt som skal avklares, og det

denne travle førjulstiden en ekstra

ing av mildhet og nestekjærlighet

Godt Nytt År!

er mange nyvalgte representanter

grunn til å spørre seg selv: Hvem er

- et budskap om godhet, trygghet,

som må få mulighet til å bli bedre

vi til for? Er det ikke først og fremst

omtanke og varme.

kjent med vår kommunale hverdag

de som trenger oss mest? De som har

Fra 1. januar blir vi en litt større

og de mangeartede lokale politiske

den svakeste stemmen? Jeg kjenner

kommune. En del av Snillfjords

utfordringer.

i alle fall på at jeg stadig må minne

innbyggere blir «Hitterværinger».

For meg som har fått fornyet tillit

meg selv på slike spørsmål.

Det ser jeg fram til, og jeg vet at

som ordfører, så er jeg ekstra glad

Og kanskje bør vi alle, som inn-

mange av dagens innbyggere i Hitra

for å registrere at de nyvalgte

byggere og medmennesker, spørre

kommune gjør det samme. La oss da

representantene viser interesse,

oss selv: Hvem er det som først og

ta med det beste fra begge kommun-

OLE L. HAUGEN, ORDFØRER


no

HITRA.

3

Hitra Ungdomsråd inviterte til foredrag med Simen Almås Simen Almås ble som 13-åring livstruende brannskadd i en eksplosjonsulykke. Tross dårlige odds og mange dager i koma, overlevde han omfattende brannskader. 13-åringen var da en person med både psykiske og fysiske plager. Veien tilbake til hverdagen ble svært tøff. Den 22. juli 2011 var Simen på Utøya, og opplevde den fatale dagen på nært hold, og mistet noen av sine nærmeste venner denne dagen. VEIEN VIDERE

veien videre. Livsmestring, holde

for å dytte de bort. Se bak fasaden.

fortellinger, men fikk også smilet

Simen fortalte 9.- og 10. trinn ved

fokus på de positive tingene, tenke

Ikke la deg påvirke av det som gir

frem hos oss med sin fremstilling og

Fillan skole om disse fatale hen-

godt om seg selv og eget selvbilde. Ta

deg negative tanker.

sin måte å fortelle på.

delsene, men mest handlet det om

ansvar for livet sitt, og være der for

Simen rørte de aller fleste av oss

andre. Ikke pakk inn vanskeligheter

som var i salen med sine sterke


4

Tirsdag 17. desember 2019

Donissen i hitra kommune

Slik kvitter du deg med julefettet Donissen i Hitra kommune ber alle passe på at det bare er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet skal håndteres som restavfall, og skal i søpla.

FETTET STØRKNER I AVLØPSSYSTEMET

LA FETTET STØRKNE I EN SKÅL OG KAST I RESTAVFALL

Fett, matrester, våtservietter, Q-tips, øyelinser, vasketuer og mye annet

Tilsvarende problem kan husstander oppleve internt på avløpsnettet i

kastes ofte ned i toalettene våre. Dette medfører at man får større ut-

og utenfor huset. Dette er kostnader hver enkelt må ta. Størknet fett og

fordringer med driften av avløpssystemet enn om det bare kommer tiss, bæsj

matrester er en meget viktig matkilde for rotter. Mindre næring, tilsvarer

og toalettpapir i toalettet.

mindre rotter. Fett som blir til overs skal i restavfallet. Hell overskuddfettet

I jula gir dette oss som arbeider med avløpssystemet en ekstra utfordring. Når julemiddagene er fortært, sitter vi alle igjen med fett fra pinnekjøtt, svineribbe, o.l. som ofte havner i toalettet. Dette fettet størkner når det kommer i kjøligere omgivelser, som i vårt avløpssystem. Dette kan gi «kloakkfettpropper» i avløpsnettet, som igjen kan medføre kloakkstopper med de konsekvenser dette kan gi med tanke på forurensning til omgivelsene.

over i en skål/melkekartong, og la det størkne. Ta så fettet som nå er i fast form over avfallsdunken.


no

HITRA.

5

En god, trygg og brannsikker julefeiring I følge tall fra Norsk Brannforening brenner hele 50 % flere boliger i julemåneden desember enn i de øvrige månedene i året. Det skyldes i en viss grad økt bruk av potensielle brannkilder som vedfyring og levende lys. Det er lett å gjøre noen enkle grep for å forhindre denne dramatiske økningen i julemåneden. Nordmenn flest har et antall

BRANNØVELSE

røykvarslere og slukkeutstyr som

Som en ekstra sikring, foreta en

er påbudt. Allikevel tyder bereg-

årlig brannøvelse i familien. Tenk

ninger fra direktoratet på at ca.

på hva hver enkelt familiemedlem

500.000 nordmenn har røykvarslere

skal gjøre, hvem tar vare på hvem,

som ikke fungerer. Sjekk derfor

muligheter for rømningsveier samt

røykvarslerne jevnlig og spesielt i ju-

oppmøtested på sikker plass ved et

lemåneden. Er du pårørende til eldre

eventuelt branntilløp.

så kan komfyrvakt være et godt tips til julegave som kan forhindre brann,

Med håp om en god, trygg og brann-

da den kutter strømmen til plata

sikker julefeiring ønskes innbyg-

når den blir for varm. Plassering av

gerne på Hitra en god jul og et godt

stearinlys i hus og hjem bør også

nytt år!

kerhet mot brann uten at julehyggen

¬ ¬ ¬ ¬ ¬

vurderes. Kan levende lys skiftes ut med elektriske varianter som en sik-

Gode råd for god, trygg og brannsikker julefeiring

BRANNSJEFEN

forsvinner?

Brann i dekorasjoner er en av hovedårsakene til husbranner i julehøytiden

¬ ¬

Ikke gå fra levende lys Unngå bruk av brennbare lysestaker og mansjetter Ikke sett telys direkte på bordet eller andre brennbare flater Sørg for at stearinlys står stødig Gå slukkerunde før du går til sengs – blås ut alle levende lys Bruk anbefalte lyspærer i skjermer og juletrebelysning Sjekk røykvarsler og slukkeutstyr


6

Tirsdag 17. desember 2019

Hitra i tall - 25 største yrkesgrupper Denne høsten har vi utarbeidet Hitra i tall, et statistikkdokument som skal gi bedre overblikk over utviklingstrekk og status for kommunen vår. Her er en smakebit på noe av statistikken som er gjort tilgjengelig.

DE 25 STØRSTE YRKESGRUPPENE PÅ HITRA

HITRA I TALL PÅ NETT

Figuren viser prosentvis sysselsatte etter

her presenteres en rekke indikatorer for befolk-

virksomhet på Hitra. Vi ser at det i Hitra kom-

ing, skole og utdanning, arbeids- og næringsliv,

mune er flest sysselsatte med fagarbeiderbak-

klima og energi, samferdsel, kultur og folkehelse.

grunn innen bearbeiding av fiskeprodukter.

Tallene er i all hovedsak hentet fra Statistisk

Kilde: SSB tabell 08536

sentralbyrå, og fra Trøndelag fylkeskommune sin

Hitra i tall kan leses på www.hitra.no/itall/, og

statistikkbank.


no

HITRA.

7

Kunngjøring: Sammenslåing av legater Hitra kommune har i dag 8 bankkontoer som gjelder gamle legater, samt et legat som ikke har egen bankkonto, men som står i kommunens balanse. Formannskapet har i møte 03.12.2019, sak 39/19, vedtatt at disse skal slås sammen til ett legat med en tilhørende bankkonto, og gis navnet «Helgebostad/Strøm legat». Formålet med legatet skal være støtte til vanskeligstilte, og skal forvaltes av Hitra Frivillighetssentral. Hjemmel for vedtaket er Lov om stiftelser «Stiftelsesloven» av 15.06.2001 kap.6 §§45-46. Vedtaket legges ut på høring og skal endelig godkjennes av Fylkesmannen før dette trer i kraft. Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 15.01.2020 til Hitra kommune, postmottak, 7240 Hitra eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no Kunngjøringen i sin helhet med vedlegg og relevante dokumenter kan leses på hitra.kommune.no


8

Tirsdag 17. desember 2019

Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen.

det for å forebygge at barn og unge

kommune fungerer politirådet som

kommer i risikosonen. Det finnes

styringsgruppe for SLT.

mange gode tiltak både i kom-

Neste nivå er koordineringsgruppen

munene og i politiet som har som

som består av personer fra virksom-

mål å redusere kriminaliteten til

hets-/enhets-/mellomledernivå.

barn og unge. Ved å samordne denne

Gruppen avdekker problemer og

innsatsen, får vi mer åpenhet rundt

utfordringer, og setter inn ressurs-

hva alle gjør, og hva som kan føre

er for målrettet innsats i tråd med

til en felles problemforståelse og

rammene fra styringsgruppen.

problemløsning.

Det utførende nivå står for det

SLT-funksjonen er en viktig del

Modellen skal sørge for å koordinere

LT-arbeidet forankres gjennom en

av det kriminalitetsforebyggende

kunnskap og ressurser mellom politi

arbeidet, og Hitra kommune har

og relevante kommunale enheter.

forpliktet seg til å opprette lokalt

Også næringsliv og frivillige organis-

SLT i løpet av 2019. Det er mange,

asjoner hører med i dette nettverket.

både enkeltpersoner og offentlige

Hovedmålsettingen for SLT er å

instanser som bidrar i dette arbeidet.

samordne og koordinere samarbei-

direkte rus- og kriminalitetsfore-

SLT-MODELLEN ORGANISERES PÅ TRE NIVÅ: styringsgruppe som består av ledere fra kommune og politi. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i sin kommune, og innlemme dette i planverket. I Hitra

byggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt.


no

HITRA.

Hitra politiråd

Faste medlemmer i Hitra politiråd ¬ ¬ ¬

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnssikkerhet.

¬ ¬

Politirådet er politiets og kommun-

frivillige organisasjoner, interesse-

ens formaliserte samarbeidsforum

organisasjoner eller andre offentlige

barn og unge: Rusforebygging

for det lokale kriminalitetsforebyg-

etater. Det gjennomføres minst 4

og oppfølgning av barn og unge i

gende arbeidet, for samordning av

årlige møter i politirådet på Hitra.

beredskapsplaner og for arbeid med

Det kan gjennomføres flere møter

samfunnssikkerhet.

ved behov, og initieres av politiet

Identifisere samarbeidsområder

eller kommunen.

innenfor beredskap og sam-

Gjennom utveksling av kunnskap

Ordfører Varaordfører Rådmann SLT-kontakt Én representant oppnevnt av politiet

Forebyggende tiltak knyttet til

risikogrupper. •

og erfaring mellom politi og kom-

Beredskap og krisehåndtering:

funnssikkerhet.

mune, skal politirådet bidra til invol-

LOKALE MÅL

vering og gjensidig ansvarliggjøring

Basert på en felles situasjons-

ing og voldelig ekstremisme:

av lokale myndigheter, næringsliv,

forståelse, forventede utfordringer

Utvikle handlingsveileder for

frivillighetssektoren, samt politiet

og annen kunnskap har politirådet

samarbeid og følge opp denne

i det kriminalitetsforebyggende

Hitra for perioden blitt enige om

for felles forebyggende innsats.

arbeidet og innen beredskap og sam-

følgende satsningsområder i 2019:

Kontaktpersoner hos politiet er

funnssikkerhet.

Forebygging av radikaliser-

radikaliseringskoordinator og •

politikontakt.

Vold og seksuelle overgrep

MØTEAVVIKLING

mot barn: Samarbeid og

Til aktuelle saker kan partene ta

samordning av innsats slik at

Vold og overgrep mot særlige utsatte grupper.

Trafikksikkerhet: Gjennom

med fagpersoner til saksframlegg

vold og seksuelle overgrep

eller som observatør. Dette kan være

mot barn forebygges i alle

forebyggende virksomhet jobbe

representanter fra næringslivet,

samfunnslag.

for en bedre trafikkultur, og redusere antall ulykker.

9


10

Tirsdag 17. desember 2019

Airhockey er populær aktivitet for alle.

Guttene samles rundt FIFA og Super Smash Bros.

Gaming-hjørnet på Ungdomsbasen.

Tweenies-klubben med gode besøkstall 23. oktober startet vi opp med Tweenies­ klubb, et nytt tilbud for elevene på mellom­ trinnet på Hitra. Tilbudet har vært svært godt besøkt. Hver uke kommer det rundt 35 ungdom i alderen 10-12 år som prater, spiller og har det fint. Til sammen har omtrent 60 forskjellige vært innom én eller flere ganger siden vi startet.

Foreldre er flinke til å samkjøre for at ungene deres skal komme til Fillan. De unge sier at det er artig, fint å bli med kjent med nye venner, og at det finnes et tilbud til de som ikke deltar i andre aktiviteter. Vi ønsker å gi et sosialt tilbud hvor unge kan møtes i et sosialt fellesskap, som ikke krever at man må kommer hver uke til et fastsatt tidspunkt. REGLENE ER ENKLE: Det er ikke lov til å plage andre, eller gjøre hærverk.

913 54 508

– ta gjerne kontakt med oss for med informasjon.

Hitra Ungdomsbase


no

HITRA.

ÅPNINGSTIDER JULEN 2019 BIBLIOTEKET 24. des

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

30. des

31. des

Stengt

Stengt

Stengt

Kl. 10 – 14

Kl. 10 – 14

Stengt

Kl. 10 - 14

Stengt

31. des

LEGEKONTORET OG HELSESTASJONEN 24. des

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

30. des

Stengt

Stengt

Stengt

Kl. 10 – 14

Kl. 10 – 14

Kl. 10 – 14

Kl. 10 - 14

RÅDHUSET 24. des

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

30. des

Stengt

Stengt

Stengt

Kl. 10 – 14

Stengt

Stengt

Kl. 10 - 14

31. des

NAV HITRA 24. des

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

30. des

31. des

Stengt

Stengt

Stengt

Kl. 10 – 12

Stengt

Stengt

Kl. 10 - 12

Stengt

HITRA GJENVINNINGSSTASJON/HAMOS 24. des

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

30. des

31. des

09-14

Stengt

Stengt

Stengt

09-14

Stengt

Stengt

09-12

VIKTIGE TELEFONNUMRE Medisinsk legevakt

Barnevern alarmtelefon

Teknisk drift beredskapstelefon

116 117

116 111

72 44 18 10

MØTEPLAN FOR POLITISK VIRKSOMHET Oppdatert møteplan for politisk virksomhet kan leses på

hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/moteplan

11


12

Tirsdag 17. desember 2019

Nye Hitra kommune Den 01.01.2020 blir Hitra kommune og del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) slått sammen til én kommune. Fra delen av Snillfjord kommune

10 kilometer med til med kommunal

som blir en del av nye Hitra kom-

vei. Det betyr at vi har ca. 60 kilom-

mune, følger det med over 300

eter kommunal vei totalt i den nye

innbyggere. Det gjør at vi fra og med

kommunen.

1. januar vil være 5026 innbyggere i nye Hitra kommune.

Ved årsskifte 2018-19 ble det inngått en avtale mellom Hitra og

Fra nyttår får vi også en ny kom-

Snillfjord kommune om drift av tje-

munetopp fra Snillfjord. Dagens

nester innenfor området «personer

kommunetopp Mørkdalstuva (345

med nedsatt funksjonsevne». Hitra

moh.) blir erstattet av Blåfjellet (524

kommune overtok den daglige drifta

moh.) Turen opp til Blåfjellet er ca.

av virksomheten ved Bolig Sunde på

6 kilometer tur/retur. Se ut.no for

vegne av Snillfjord kommune. Dette

adkomst og turløype.

innebar at ansatte ved Bolig Sunde ble overført til Hitra kommune

Hemnskjela oppvekstsenter vil også bli en del av nye Hitra kommune. Oppvekstsenteret ble åpnet i 2010, og består i dag av en barnehage og skole

allerede ved årsskiftet i år. Ansvaret for tjenesten ved boligen ble lagt til Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF).

fra 1. til 4. trinn. I skoleåret 2018-19 var det 12 barn i barnehagen og 11 elever på skolen. Innenfor helse- og omsorgstjenestene vil den nye kommunen gi tilbud for brukere i Sundlandet krets. Alle brukere som får hjembaserte tjenester fra Snillfjord kommune ved

TIDLIGERE I PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN ER DET ETABLERT AVTALER OM SAMARBEID OM TJENESTER INNENFOR: •

på mellomtrinnet i Sundlandet

utgangen av 2019, vil få tjenester fra nye Hitra kommune fra dag 1 i 2020.

Grunnskoleområdet, for elever krets

Kulturområdet, med kulturskoletilbud til barn og unge

Nye Hitra kommune vil også stå for

Avtalen inngått om deling av Snillfjord kommune

fra Sundlandet

driften av vannverket i Vingvågen

Helsesøstertjenester

og i Slåttavik. I tillegg følger det med

Legetjenester

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.NO

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.