Hitra.no - Nr. 7/2018 - Årgang 3

Page 1

Nr. 7/2018 - Ă…rgang 3 - 7. desember 2018

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

God jul og godt nytt ĂĽr

no

HITRA.

Hitra Kommune


2

Fredag 7. desember 2018

Julehilsen fra ordføreren Jula nærmere seg. I kommunepolitikken betyr det blant annet at neste års budsjett må få sin avklaring. Og i år, som før: Vi skulle gjerne hatt litt mer å rutte med, til det meste. Men da trenger vi kanskje å minne oss selv om at vi faktisk forvalter velstand, ikke nød slik vi ser den i andre deler av verden. Og det fordi vi er så heldige å bo i et av verdens rikeste land, som det heter. Et land der politikk som bygger på likeverd, har gitt bedre muligheter og trygghet, i alle fall for de fleste.

siden. Den gangen, som i det store tidsbildet kan kalles for i går, da var det slik at de fleste hadde lite eller ingenting. Husmannsfolk var mange av de, og de hadde ikke noe offentlig velferdssamfunn som sto klart for å bidra til å gi barn trygghet og muligheter. Og barn er jo for de aller fleste det kjæreste man har. Klarer vi i dag å forstå situasjonen og bekymringene til datidens foreldre? Jeg synes dikteren Hans Børli (19181989) har beskrevet dette på en måte som gjør det litt lettere å forstå. Gjør det litt lettere å forstå at ikke alt har vært slik som det oppleves i dag, med materiell velstanden som har blitt

Blir vi mer og mer likegyldige? Tar vi dagens velstand som selvfølgeligheter?

selvfølgeligheter. Diktet heter «Til barnet», og det er som følger: Det slår meg ganske ofte: Blir vi mer og mer likegyldige? Tar vi dagens

«Jeg spør i angst: Hvorfor ble du mitt

velstand som selvfølgeligheter?

barn?

Glemmer vi at det ikke alltid har vært slik? Og glemmer vi for eksem-

Du er for sart og yndig, for ei fattig

pel at våre barn faktisk opplever

stue, under vinterstjerner i norden.

retten til fri skolegang, helsetjenest-

Du kunne smilt fra silkehynder, i et

er og et samfunn som yter trygghet

gammelt slott.

og omsorg. Selvfølgeligheter for oss,

Eller lekt mellom lotusblomster, i

men en uoppnåelig drøm for svært

hagene rundt et indisk palass.

mange i andre land. Ja, hvorfor ble du mitt barn? Når mine foreldre ble født, så var

Livet her kan bare by deg vintrer og

det i en kommune, i et land og i et

fattigdom, husmannskår og kulde.

samfunn som var totalt annerledes. Norge var da blant Europas fattig-

Ansiktet ditt er så mjukt.

ste land. Tenk: Det er ikke lenger

Det er som et stille spørsmål som

ennå ikke har fått svar.

skal handle om. Det hele er velment;

Nei, som en blomst er det, i timen før

som litt påminnelse og til etter-

daggry.

tanke. Etter mitt skjønn henger det også sammen med den mest kjente

Men livet her krever harde hender,

julefortellingen. Den som vår tradis-

og sinn som tåler frost…

jonelle julefeiring bygger på:

Jeg spør i angst: Hvorfor ble du mitt

Fortellingen om barnet, som ble født

barn?

i en stall. Og det er jo sagt og skrevet at dette er en fortelling som skal få

Men djupt i hjertet takker jeg det

oss til å forstå mer av ekte glede og

godes Gud»

takknemlighet.

Når jeg skriver slik innledningsvis,

Og med disse ordene ønsker jeg

og deretter låner ord fra en stor

dere alle, store og små, gamle og nye

dikter, så er jeg ikke dermed ute

hitterværinger:

etter å belære andre eller påkalle dårlig samvittighet. Ei heller er det

Ei riktig god og fredelig

meningen å ødelegge gleden som jula

OLE L. HAUGEN, ORDFØRER


no

HITRA.

3

680 000 kroner til skolebiblioteket Torsdag 22. november ble det kjent at Hitra kommune har fått innvilget sin søknad om tilskudd for å styrke skolebibliotekets arbeid med lesestimulering.

RETT BOK TIL RETT ELEV

Prosjektet vil styrke skolebibli-

til rette for at skolebiblioteket er

ØKT LESEGLEDE

Skolebibliotekets prosjekt heter

otekenes arbeid med lesestimulering

åpent i hele skoletiden. Det skal

Til prosjektet er det ventet at

«Rett bok til rett elev», og har som

gjennom økt kompetanse til lærerne,

være en trygg plass som er anner-

lærerne i større grad ser at leses-

formål at lærerne skal få større

skolebibliotekarene og skolebibli-

ledes enn et klasserom, hvor det

timulering er en viktig del av under-

litteraturkompetanse. Den kom-

otekassistentene.

finnes et variert utvalg av bøker,

visningen, og at de voksne på skolen

også på elevenes morsmål, og med

får bedre kjennskap til barnelittera-

lettleste bøker for alle aldre. Da blir

tur. Økt leseglede vil gjøre elevene til

muligheter de har i undervisningen,

SKAL BRUKES SYSTEMATISK I OPPLÆRINGEN

det en mer inkluderende arena, som

bedre lesere, og slik vil resultatene

og de blir bedre rustet til å finne bøk-

Leseplanen tilsier at lærerne skal

tar hensyn til barn og unges ulike

på nasjonale prøver heves.

er som passer til den enkelte elev.

bruke skolebiblioteket aktivt.

forutsetninger og behov.

petansen innebærer å se viktigheten av lesestimulering, hvilke

Gjennom prosjektet skal man legge


4

Fredag 7. desember 2018

Foto: Alf Egil Bogen

Toppidrettsveka på Hitra I uke 34, torsdag 22. august, inntar idrettsstjernene Hitra hvis alt går som planlagt. Flotte TV bilder fra Hitra vil da rulle ut på skjermene både i Norge og utlandet i beste sendetid på TV.

HVA ER TOPPIDRETTSVEKA Fra å være et lite løp med lokale helter i Aure i 2005, med Oddvar Brå og Ove Aunli som trekkplaster, har Toppidrettsveka utvikla seg til å bli til å bli ett av de mest sette og besøkte sportsarrangementene på

stein for å skape det arrangementet

på Hitra i uke 34.

skilder for lag og foreninger når

som vi kjenner i dag. Gjennom gode

Det planlegges langløp på minst 42

Hitra fylles av skiglade mennesker

samarbeid med idrettslag har man

kilometer med start og målgang i

midt på sommeren!

skapt store arrangement på små

Fillan sentrum.

HITRAREKLAME

steder. Eliteløpere fra inn og utland møtes i Midt Norge for å konkurrere

TRENGER 140 FRIVILLIGE

TV dekninga rundt Toppidrettsve-

med ski på asfalt.

I forbindelse med avviklingen

ka er veldig stor. Sendingene fra

trenger man et stort antall frivillige

Toppidrettsveka hadde et snitt på

sommerstid. Bak denne suksessen

LANGLØP PÅ HITRA

til å ivareta sikkerheten, sørge for

1,4 millioner tv seere i 2018. I beste

er det to aurgjeldinger som ønsket å

Toppidrettsveka har vært gjennom-

logistikk, bevertning, informasjon og

sendetid på NRK vil vi altså kunne

skape et sportsarrangement i bygda

ført i Kristiansund, Hemne, Orkdal,

fine seremonier som vil kringkastes

se verdens skistjerner konkurrerer i

si med vel 3500 innbyggere.

Trondheim og Knyken, Årets ar-

på TV. Idrettslagene vil være samar-

våre omgivelser her på Hitra.

Harald Fladseth og Håvard Sagli har

rangement vil altså med stor sikker-

beidspartnere og det oppfordret

gjennom over 12 år bygget stein på

het bli arrangert torsdag 22. august

til kreativitet for å skape inntekt-


no

HITRA.

5

Foto: Alf Egil Bogen

Vinnere av Toppidrettsveka år for år

Nylig var sjefen for Toppidrettsveka, Harald Fladseth (nr. fire fra venstre), to representanter fra NRK og tre personer fra den lokale prosjektgruppa på løypebefaring. - Vi har kikket nærmere på en trasé som går fra Fillan til Knarrlagsund, forteller Roar Sivertsen (til venstre i bildet).

Vinnere damer

Vinnere menn

2006

Kari Vikhagen Gjeitnes

Stein Vidar Thun

2007

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Eldar Rønning

2008

Marit Bjørgen

Øystein Pettersen

2009

Pirjo Muranen

Øystein Pettersen

2010

Marit Bjørgen

Øystein Pettersen

2011

Marit Bjørgen

Petter Northug

2012

Heidi Weng

Øystein Pettersen

2013

Marit Bjørgen

Simen Østensen

2014

Marit Bjørgen

Petter Northug

2015

Heidi Weng

Simen Østensen

2016

Heidi Weng

Petter Northug

2017

Heidi Weng

Calle Halfvarsson

2018

Heidi Weng

Magnus Stensås


Tirsdag 12. desember 2017

(Foto: Hitra kommune)

6


(Foto: Hitra kommune)

Mulighetskonferanse for Hitra Kysthavn og Industripark Torsdag 29. og fredag 30. november ble det avholdt Mulighetskonferanse for aktører med etablert virksomhet i Hitra Kysthavn og Industripark. Hitra Kysthavn og Industripark

de som har kjøpt seg tomt, og andre

kan da ikke gå en båt nå og da, det

ligger på Jøsnøya midt i skipsleia

samarbeidspartnere.

må lages ei fast rute, og vi er helt

mellom Trondheim og Kristiansund,

SJØTRANSPORT AV LAKS

til rett tidspunkt. Det er snakk om

logistikknutepunkt. Her ønsker Hi-

Sammen med blant annet Kris-

18 tonn laks hvis en trailer kjører ut

tra kommune å utvikle eksisterende

tiansund og Nordmøre havn, og

på glatta, mens et skip tar nærmere

og etablere ny næringsvirksomhet.

Kysthavnalliansen, satser Hitra

3000 tonn, noe som tilsvarer nesten

Hitra Kysthavn og Industripark er

på sjøtransport som alternativ og

150 trailere».

samtidig også Hitras bidrag for å

supplement til lastebiltransport av

sikre en bærekraftig og framtids-

sjømat. Sjøtransport bidrar til at

rettet transport- og logistikkløsning.

oppdrettsnæringen kan fortsette sin

Ikke bare for egen kommune, men

gode vekst og verdiskapning langs

også for regionen for øvrig.

hele kysten.

I lys av dette ble det da torsdag 29.

Om transport av laks langs sjøveien,

og fredag 30. november avholdt

fortalte administrerende direktør i

Mulighetskonferanse for å se på

Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær, at

framtidsmulighetene til Hitra Kys-

«vi er nødt til å prøve ordentlig. Det

thavn og Industripark. Tilstede på

gjelder oss som skal sende varene,

konferansen var aktører som allere-

myndighetene og fraktselskap. Det

de er etablert på Jøsnøya og Kalvøya,

(Foto: Hitra kommune)

avhengig av at laksen kommer fram

og er dermed et naturlig trafikk- og


8

Fredag 7. desember 2018

Hitra sykehjem og bofellesskap fortsetter som Livsgledehjem Sykehjem og bofellesskapene på helsetunet ble sertifisert som Livsgledehjem i 2016, og deretter resertifisert uten merknader i 2017. Tirsdag 20. november var det klart for ny resertifisering og to fornøyde representanter fra Livsglede for eldre kunne da konstatere at Hitra sykehjem og bofellesskap fremdeles får beholde tittelen Livsgledehjem.

DYKTIGE MEDARBEIDERE EN RESSURS OG EN FORUTSETNING FOR Å LYKKES

komme ut i frisk luft minst en gang i uken, det ser

full av bilder fra gylne øyeblikk på helsetunet.

vi på som et minimum. Noen beboere som ønsk-

Ungdommene samarbeidet med velferdsrådet,

er det er ofte ute på tur, mens for noen tillater

som serverte sveler i kantina. Det ble en veldig

Personalet jobber målrettet med å gjøre livsgle-

kanskje ikke helsen annet enn at frisk luft nytes

fin velkomst for de to sertifisørene som hadde

dearbeidet til en integrert del av arbeidshverd-

gjennom et åpent vindu på rommet.

tatt turen fra Trondheim for å kontrollere at sykehjemmet og bofelleskapene får lov å benytte

agen, og fortjener ros for den jobben de gjør for våre beboere. Beboerne våre har høy alder og

SAMARBEID MED PÅRØRENDE

tittelen Livsgledehjem videre. Og vi er stolte av å

det er helseutfordringer. Personalet bruker sin

Det jobbes kontinuerlig med å legge til rette for

har så flotte lærlinger og elever, det lover godt for

fagkunnskap for å tilrettelegge for meningsfull

god kommunikasjon med pårørende. På helse-

fremtiden.

individuell aktivitet for alle. Er en beboer syk og

tunet fungerer dette blant annet gjennom ordnin-

skrøpelig er kanskje det å holde noen i hånden

gen med at hver enkelt beboer har en primærkon-

eller få en samtale med en pleier det som gir

takt og en sekundærkontakt. Pårørendesamtaler

LAGT TIL RETTE FOR FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER

livsglede og trygghet. I tillegg til å jobbe etter

tilbys, noen ønsker slike samtaler som en fast

På helsetunet ligger det godt til rette for at lag og

Livsgledestandard, klarer også personalet å or-

ordning, mens andre pårørende foretrekker slike

organisasjoner og andre som har lyst til å bidra får

ganisere spontane aktiviteter, en formiddag kan

samtaler ved behov. Personalet har også utar-

mulighet til det. Det mulig å reservere kantina til

en i personalet bestemme seg for å ta med noen

beidet en liten plakat med tips til pårørende som

arrangement i tillegg finnes også et møterom som

beboere ut på kafe. Da ringes det rundt til alle

ønsker å ta sine nære og kjære med på aktiviteter,

er forbeholdt lag og organisasjoner. At frivil-

avdelingene slik at alle som kan og har mulighet

eller kanskje på en lengre tur.

ligheten i lokalsamfunnet velger å legge arrangementer og møter til helsetunet gjør at beboere på

får tilbud om å bli med.

DE BESTE TIL VÅRE NÆRMESTE

helsetunet får muligheten til å delta på lik linje

HVA INNEBÆRER DET AT SYKEHJEMMET OG BOFELLESKAPENE ER SERTIFISERT LIVSGLEDEHJEM?

Behovet for kvalifisert helsepersonell er og

med andre innbyggere. Vi er privilegerte som får

kommer til å bli stort fremover. Mye ansvar er

så mange arrangementer bokstavelig talt levert

overført fra spesialisthelsetjenesten til kommu-

på dørstokken. Personalet på avdelingene er også

Livsgledehjem arbeider med langsiktig kvalitets-

nen. Dette krever kompetent helsepersonell ute

å se på slike arrangement sammen med beboerne,

forbedring, skaper nye/forbedrer rutiner som en

i kommunene. Det er derfor viktig å ta godt vare

at personalet og beboere får gode opplevelser

del av virksomhetens internkontroll. Livsgledeh-

på lærlinger, elever og studenter som er innom

sammen er en naturlig det av å være et Livsgle-

jem skal gjenspeile kvalitet, omsorg og en porsjon

kommunen i utdanningsløpet sitt. Vi ønsker jo

dehjem. Vi ønsker å rette en stor takk til våre

sunn galskap. Sunn galskap handler om å skape

først og fremst å ansette de beste til å ta seg av

samarbeidspartnere og alle andre som bidrar til

noe sammen, bruke kreativiteten og prøve ut ak-

våre nærmeste. I rekrutteringsprosesser er vi

at vi fortsatt kan kalle oss et Livsgledehjem. Uten

tiviteter en normalt ikke forbinder med institus-

som Livsgledehjem spesielt opptatt av bygge et

dere hadde det ikke vært mulig. Og skulle det

jonsomsorg. Systemet skal mellom annet oppfylle

godt fagmiljø og å rekruttere personell som har

være noen der ute som har lyst til å bidra med noe

ni livsgledekriterier. Blant annet omfatter dette

holdninger og egnethet som er forenelige med å

på sykehjemmet og bofellesskapene, smått eller

samarbeid med skoler, barnehager, andre organis-

jobbe hos oss.

stort, er det bare å ta kontakt.

asjoner og frivillige. Et livsgledehjem skal legge til

Lærlinger og elever hadde ansvar for å planlegge

rette for kontakt med dyr, skape hyggelige ram-

aktivitet i fellesarealet nede ved hovedinngan-

mer rundt måltidene og trekke årstidene inn som

gen på resertifiseringsdagen. De hadde blant

en naturlig del av livsgledehjemmets hverdag. På

annet stands der beboere kunne få manikyr, og

livsgledehjem legges det vekt på at beboerne skal

fikset litt på håret. En vegg var prydet med lenker


no

HITRA.

Flinke lærlinger som planla aktiviteten i fellesarealet.

Spontantur på kafé

Arrangement i kantina

9


10

Fredag 7. desember 2018

Brukerundersøkelse av vann- og avløpstjenesten I oktober 2018 gjennomførte Hitra kommune en brukerundersøkelse innen vann- og avløpstjenesten. Alle innbyggerne i Hitra kommune som har tilknytting til offentlig vann- og avløpstjenester ble oppfordret til å svare på undersøkelsen. MEGET OPPLØFTENDE SVARPROSENT

Når det gjelder avløpstjenesten er abonnen-

Hensikten var å få fram innbyggernes vurder-

tene gjennomgående fornøyde med den kom-

ing av tjenestetilbudet og kvaliteten på våre

munale avløpstjenesten. Det er påvist noen

vann og avløpstjenester. Svarprosenten var

avvik i undersøkelsen som det vil bli tatt tak i.

meget oppløftende. Svarprosenten for Hitra

I tillegg gis

kommune var på 26% som er meget bra sett i

det negative tilbakemeldinger på er avløp i

forhold til gjennomsnittet for tilsvarende un-

spredt bebyggelse hvor det observeres foruren-

dersøkelser i Norge som ligger på 17% i 2018.

Side

Snitt Hitra

Snitt Norge

Resultat for brukeren

4,8

4,8

Tillit og respekt

5,2

5,2

sning, lukt mv. Hitra kommune vil gjennom-

Service og

4,8

4,5

føre en tilsvarende undersøkelse i 2020 for å

tilgjengelighet Informasjon

4,4

4,3

Helhetsvurdering

5,1

5,1

Snitt totalt

4,8

4,8

Resultatet viser at innbyggerne er gjennom-

kunne måle om vi er blitt bedre. Fram til da vil

gående fornøyd med tjenesten innen kommu-

vi jobbe mye med å bli bedre på informasjon-

nal vannforsyning. Det vi ser er at vi må bli

sarbeidet vårt. Både på hjemmesiden vår og på

flinkere til å informere bedre våre abonnenter.

alle de relevante informasjonsplattformer.

Det vil være informasjon om vannkvaliteten i de forskjellige forsyningsområdene, hvilken

Når det gjelder utfordringene på spredt avløp

vannbehandling vi har, hendelser av betydning

og på det kommunale avløpsnettet, vil komme

og ikke minst hva vi gjør i forhold til å bedre

i gang med en overordnet plan for avløp og

forsyningssikkerheten i kommunen. Større

vannmiljø i 2019.

utbyggingsoppgaver som foregår mm.


no

HITRA.

Vinneren av høstens Instagram-konkurranse Hitra kommune inviterte i høst til Instagram-konkurranse med «Høst» som tema. Vi har vært så heldige at svært mange bilder har blitt lastet opp under emneknaggene #hitranårduvil og #mitthitra. Vi i kommunen ønsket med konkurransen å få innbyggerne til å vise oss hva de verdsetter på Hitra. HVORFOR INSTAGRAM?

Høstens vinnerbilde

For oss i kommunen er det viktig å

Vi har denne gangen kåret

skryte av kommunen vår. Vi vil at alle

Monica Brorstad (@mobror)

som bor i kommunen skal bli bedre

med sitt kajakkbilde, tatt utenfor

kjent, og at alle som ikke bor her skal

Fjellværsøya.

få noen godbiter fra kommunen vår via sosiale medier. I tillegg trenger vi

Premien er på kr 500, og hun får bildet

illustrasjonsfoto fra kommunen vår

sitt publisert på kommunens hjemme-

til våre nettsider, og ikke minst avisa

side, og i kommuneavisa Hitra.no.

vår. Vi tror at arbeidet bidrar til å markedsføre Hitra både blant innbyg-

Vi benytter også anledningen til å vise

Hitra kommune på nett

gerne og for potensielle besøkende

fram noen av de andre bidragene som

Besøk oss på våre digitale kanaler.

og nye Hitterværinger. Vi oppfordrer

har kommet inn:

Vi finnes på:

alle til å fange øyeblikk som viser al

¬¬

hitra.kommune.no

det positive med kommunen vår, for

¬¬

facebook.com/Hitrakommune/

å så dele dette med emneknaggene

¬¬

twitter.com/hitrakommune

#hitranårduvil eller #mitthitra.

¬¬

instagram.com/hitrakommune/

Del gjerne med dine venner, og hold deg oppdatert på hva som skjer i kommunen vår.

Kjenner du noen med kompetanse vi trenger.? Hitra kommune trenger nye medarbeidere. Vi legger ledige stillinger ut på nettsida vår, og på Facebook. Det er fint hvis du deler disse. I tillegg finner du kunngjøringer på Finn.no og NAV.no.

11


12

Fredag 7. desember 2018

Brann i dekorasjoner er en av hovedårsakene til husbranner i julehøytiden (Bilde: KLP Forsikring)

En god, trygg og brannsikker julefeiring I følge tall fra Norsk Brannforening brenner hele 50 % flere boliger i julemåneden desember enn i de øvrige månedene i året. Det skyldes i en viss grad økt bruk av potensielle brannkilder som vedfyring og levende lys. Det er lett å gjøre noen enkle grep for å forhindre denne dramatiske økningen i julemåneden. Nordmenn flest har det antall

røykvarslerne jevnlig og spesielt i ju-

stearinlys i hus og hjem bør også

røykvarslere og slukkeutstyr som

lemåneden. Er du pårørende til eldre

vurderes. Kan levende lys skiftes ut

er påbudt. Allikevel tyder bereg-

så kan komfyrvakt være et godt tips

med elektriske varianter som en sik-

ninger fra direktoratet på at ca.

til julegave som kan forhindre brann,

kerhet mot brann uten at julehyggen

500.000 nordmenn har røykvarslere

da den kutter strømmen til plata

forsvinner?

som ikke fungerer, sjekk derfor

når den blir for varm. Plassering av

Din egen brannøvelse Som en ekstra sikring, foreta en årlig brannøvelse i familien. Tenk på hva hver enkelt familiemedlem skal gjøre, hvem tar vare på hvem, muligheter for rømningsveier samt oppmøtested på sikker plass ved et eventuelt branntilløp.

Noen god råd for god, trygg og brannsikker julefeiring • Ikke gå fra levende lys • Unngå bruk av brennbare lysestaker og mansjetter • Ikke sett telys direkte på bordet eller andre brennbare flater • Sørg for at stearinlys står stødig

Med håp om en god, trygg og brannsikker

• Gå slukkerunde før du går til sengs – blås ut alle levende lys

julefeiring ønskes innbyggerne på Hitra en god jul og et godt nytt år!

• Bruk anbefalte lyspærer i skjermer og juletrebelysning • Sjekk røykvarsler og slukkeutstyr

BRANNSJEFEN


no

HITRA.

13

Politiske møter 1. halvår 2019 JANUAR Formannskap 22.01. kl. 10:00 Hitra Ungdomsråd 22.01. kl. 16:00 Teknisk komite 22.01. kl. 17:00 Felles nemnd Hitra-Snillfjord 28.01. kl. 16:00 Eldres råd/Brukerråd 30.01. kl. 10:00 Kommunestyre 31.01. kl. 13:00

FEBRUAR Formannskap 05.02. kl. 10:00 Helse- og omsorgskomite 11.02. kl. 17:00 Hitra Ungdomsråd 12.02. kl. 16:00 Oppvekstkomite 13.02. kl. 16:00 Formannskap 26.02. kl. 10:00 Teknisk komite 26.02. kl. 18:00

Enklere betaling av kommunale tjenester Hitra kommune tilbyr eFaktura til alle kunder som blir fakturert for kommunale tjenester. Hvis du inngår avtale om eFaktura, får du fakturaen ferdig utfylt direkte i nettbanken, eller via bankens nettbrettløsning. Du kan selv endre forfallsdato og beløp før du godkjenner. eFaktura blir først betalt når du godkjenner den.

MARS Hitra Ungdomsråd 12.03. kl. 16:00 Kommunestyre 14.03. kl. 13:00 Formannskap 19.03. kl. 10:00 Felles nemnd Hitra-Snillfjord 25.03. kl. 16:00 Teknisk komite 26.03. kl. 17:00

APRIL Formannskap 02.04. kl. 10:00 Hitra Ungdomsråd 02.04. kl. 16:00 Felles møte - Helse- og omsorgskomite og Oppvekstkomite 08.04. kl. 16:00 Eldres råd/Brukerråd 10.04. kl. 10:00 Kommunestyre 11.04. kl. 13:00 Formannskap 23.04. kl. 10:00 Teknisk komite 27.04. kl. 17:00 Felles nemnd Hitra-Snillfjord 29.04. kl. 16:00 Hitra Ungdomsråd 30.04. kl. 16:00

Ønsker du å inngå avtale i nettbanken, finner

BETAL HVOR DU VIL

du eFaktura-referansen angitt på fakturaen fra

Siden fakturaen kommer elektronisk i

kommunen. Fordeler med eFaktura for seg som

MAI

nettbanken, er du ikke avhengig av postkassen,

Formannskap 14.05. kl. 10:00

nettbankkunde:

og du kan velge å godkjenne belastning av kon-

Hitra Ungdomsråd 21.05. kl. 16:00

to, selv på reise.

Kommunestyre 23.05. kl. 13:00

DU SLIPPER Å TASTE KID eneste du trenger er å godta at angitt faktura

AVTALEGIRO FOR Å BETALE FASTE REGNINGER

skal belaste kontoen din.

AvtaleGiro er automatisk betaling av faste

KID og kontonummer er ferdig utfylt. Det

Felles nemnd Hitra-Snillfjord 27.05. kl. 16:00 Helse- og omsorgskomite 27.05. kl. 17:00 Formannskap 28.05. kl. 10:00 Teknisk komite 28.05. kl. 17:00 Eldres råd/Brukerråd 29.05. kl. 10:00

regninger ved forfall, etter avtale mellom deg og

OVERSIKT

din bankforbindelse. Når du betaler en regning

JUNI

Du får oversikt over både betalt og ubetalte fak-

til kommunen, vil du i de fleste nettbanker bli

Hitra Ungdomsråd 11.06. kl. 16:00

turaer i nettbanken. Du kan til enhver tid få opp

spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGi-

Oppvekstkomite 12.06. kl. 16:00

bilde av fakturaen, eller skrive de ut ved behov.

ro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft

Helse- og omsorgskomite 17.06. kl. 17:00 Formannskap 18.06. kl. 10:00 Kommunestyre 20.06. kl. 10:00

KONTROLL

og må betale regninger tilsendt i posten som

Du må selv gå inn i nettbanken og betale. Godtar

normalt inntil avtalen er aktivert. Alterna-

du betalingsforslaget, blir fakturaen belastet

tivt kan du opprette en avtale via din bank-

kontoen på forfallsdato.

forbindelse. Kontakt kundeservice i din bank

JULI

for å opprette avtale.

Formannskap 02.07. kl. 10:00

BLI VARSLET Dersom du ønsker det, kan du bli varslet på

Oppgi da KID-nummer for AvtaleGiro (17 siffer)

e-post hver gang en ny faktura kommer i

som står på giroen, samt Hitra kommune sin

nettbanken din.

bankkonto for innbetaling: 4212.10.80960.

Felles nemnd Hitra-Snillfjord 24.06. kl. 16:00 Teknisk komite 25.06. kl. 17:00


14

Fredag 7. desember 2018

Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver

LEDIGE STILLINGER

Ønsker du en spennende og utviklende lederstilling i øyregionen? Hitra kommune søker deg som er åpen, raus og modig, og som ønsker å bidra inn i en effektiv

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten med to timers reisevei fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Kommunen er forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Hitra nærmer seg 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme. Du finner også Europas største krabbefabrikk her.

organisasjon. Hitra kommune utlyser 100 % fast stilling som leder for driftsenheten. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

OM ENHETEN: Enheten består av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspersonell. Kommunen har i all hovedsak ny eller rehabilitert bygningsmasse og tekniske anlegg av både eldre og ny dato. Driftsenheten yter tjenester til interne og eksterne brukere. Det er en målsetting å ha god eiendomsforvaltning med høy tjenestekvalitet.

ARBEIDSOMRÅDER OG ARBEIDSOPPGAVER: Enhetsleder rapporterer til rådmannen og har ansvaret for ivaretakelse av kommunens totale eiendomsmasse.

På Hitra har du store muligheter for et variert

TIL STILLINGEN LIGGER FØLGENDE ARBEIDSOPPGAVER:

kultur- og friluftsliv, og kommunesenteret Fillan

¬¬

Personalansvar, økonomiansvar og budsjettansvar

er et godt utviklet handelssentrum med et rikt

¬¬

Koordinere utførelsen av vaktmester- og andre tekniske tjenester

utvalg av varer og tjenester.

¬¬

Oppfølging av kommunens eiendommer

¬¬

Inngåelse av og oppfølging av rammeavtaler, samt innhente tilbud og foreta innkjøp av materiell/utstyr.

Hitra Kommune

¬¬

Oppgaver knyttet til utviklingsprosjekter

Søknadsfrist: 01.01.2019

2. gangs utlysning

Saksbehandler i barneverntjenesten Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse.

OM TJENESTEN OG STILLINGEN: Stillingen innebærer saksbehandling etter lov om barneverntjenester og andre oppgaver knyttet til dette, herunder samarbeid med relevante instanser og direkte arbeid med barn og familier. Barneverntjenesten har hatt en retningsendring de senere år. I dag har tjenesten fokus på familieråd som metode, i tillegg til å bygge lokale tilpassede tiltak for familier på Hitra. Tjenesten har i dag et bredt samarbeid med barnehager, skoler, helsestasjon, NAV, politi og andre enheter som jobber med barn og unge. Det forventes at barneverntjenesten fortsetter dette brede og forebyg-

LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE

gende samarbeidet. Barneverntjenesten skal være en synlig tjeneste i lokalmiljøet, og være en bidragsyter for kompetanseheving blant alle som jobber med barn og unge. Det arbeides med å etablere en barne- og familietjeneste, og barneverntjenesten vil være en naturlig del av den nye tjenesten.

KRAV TIL SØKERE ¬¬

Minimum bachelorgrad innenfor barnevernfaglige, sosialfaglige, pedagogiske eller psykologiske fag

¬¬

Erfaring fra å jobbe med barn, unge og familier

¬¬

Erfaring med saksbehandling i kommunal barneverntjeneste

Søknadsfrist: 16. desember 2018


LEDIGE STILLINGER

no

HITRA.

Hitra kommune søker

Hitra og Frøya kommuner har ledig

Kommunepsykolog

Fastlegehjemmel og vikariat som fastlege

Hitra kommune er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette

Hitra kommune har ledig fastlegehjemmel og vikariat som fastlege

15

psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling.

FASTLEGEHJEMMEL: Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kom-

OM ENHET FOR HELSE, FAMILIE OG REHABILITERING:

mune utlyser vi ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor med snarlig

Stillingen legges til Enhet for helse, familie og rehabilitering, avdeling

tiltredelse.

friskliv og mestring og til tjenesten psykisk helse. Tjenesten psykisk helse består pr. dato av i alt 5 årsverk. Avdelingen friskliv og mestring består ellers

VIKARIAT SOM FASTLEGE:

av fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpemiddeltekniker, medisinsk treningsk-

Det utlyses vikariat som fastlege ved Hitra legekontor fra mars 2019 til

linikk, frisklivstjeneste. Det er under utredning å samle tjenester for barn og

januar 2020.

unge i en egen barne- og familietjeneste, og kommunepsykolog vil være en naturlig del av evt. ny enhet.

OPPLYSNINGER OM HITRA LEGEKONTOR: Hitra legekontor har p.t. 5 fastlegehjemler i gruppepraksis samt turnuslege,

TIL STILLINGEN LIGGER PRIORITERTE KOMMUNALE OPPGAVER SOM:

utvides nå til 6 hjemler. Legekontoret har gode lokaler ved Hitra Helsetun i

¬¬

Utredning, diagnostisering samt lavterskel behandling til

av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og

enkeltpersoner, familier, pårørende og grupper -

tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter.

barn og ungdom særlig vektlagt ¬¬

Veiledning og fagstøtte til andre ansatte i helse- og oppvekst

¬¬

Psykososialt kriseteamarbeid

¬¬

Deltagelse i system- og planarbeid

Kommunene har tidlig innsats og forebyggende arbeid blant barn og unge som satsningsområde, så du vil inngå som en del av det tverrfaglige arbeidet for målgruppen. Naturlige samarbeidspartnere vil være lege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, oppfølgingstjenesten og øvrige helse- og oppvekst tjenester. Søknadsfrist: 17. des. 2018.

Fillan. Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger

ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER: Legene blir private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd. Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjemmelen. Andre avlønningsmodeller for legepraksisen vurderes fortløpende i samråd med legene. Legene deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen (LiO). Søknadsfrist: 01.01.19

For fullstendig utlysningstekst med blant annet kvalifikasjonskrav og søknadsskjema, se hitra.kommune.no Hitra kommune som arbeidsgiver tilbyr: ¬¬

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

¬¬

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer

¬¬

Kommunal pensjons- og forsikringsordning

¬¬

Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement

¬¬

God barnehagedekning

¬¬

Utdanningsstipend

¬¬

Hjelp til å skaffe bolig

¬¬

Velferdstiltak

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.


16

Fredag 7. desember 2018

Bruk av fastlege og legevakt for innbyggere i nye Hitra kommune Hitra kommune har siste året hatt

01.01.2019.

få ledige listeplasser for fastlege. Årsakene er flere, men for å sikre

Dersom du har rett til fastlege,

at alle som har rett på fastlege skal

kan du selv finne og bytte lege på

få dette, samt at kommunen skal ha

helsenorge.no

Åpningstider i jula 2018 Hitra kommune har reduserte åpningstider i forbindelse med jula 2018.

RÅDHUSETS ÅPNINGSTIDER:

god nok kapasitet til også å ta imot nye innbyggere fra og med 2020, har

Det presiseres at ingenting annet

25. des

26. des

27. des

28. des

kommunen oppretta en ny legestill-

er endret; både oppgavefordelinga

STENGT

STENGT

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

ing.

fastlegen og legevakta blir som før, både for innbyggere i Hitra kom-

LEGEKONTORET OG HELSESTASJONENS ÅPNINGSTIDER:

Saken er behandlet i både kommu-

mune og innbyggere i Snillfjord som

nale organ i Hitra kommune samt i

blir boende i nye Hitra kommune.

25. des

26. des

27. des

28. des

fellesnemnda som planlegger sam-

Nytt for innbyggere i Snillfjord blir at

STENGT

STENGT

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

menslåing av dagens Hitra kommune

innbyggere kan få dekt dette tilbudet

og deler av Snillfjord til ny Hitra

gjennom bruk av egen legevakt for

kommune fra 01.01.2020.

Hitra og Frøya for deler av døgnet.

Vedtaket innebærer at det opprettes 100% avtalehjemmel for privatprak-

Legevaktsentralen i Orkdal avklarer

tiserende lege i gruppepraksis ved

henvisningssted ved behov for bruk

Hitra legekontor. Hitra legekontor

av legevakt.

BARNEHAGENES ÅPNINGSTIDER: 25. des

26. des

27. des

28. des

STENGT

STENGT

Kl.07:15–16:30*

29. des

*) Kan variere noe frå barnehage til barnehage. SFO er stengt hele jula. Barnehager og skoler er stengt tirsdag 2. januar grunnet planleggingsdag

vil etter dette ha til sammen 6 avtalehjemler for leger.

For å nå legevakt benytter du dagens telefonnummer også etter

Vedtaket innebærer videre følgende:

01.01.2019, legevakt 116117 ved

BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER: 25. des

26. des

27. des

28. des

Lør 29. des

STENGT

STENGT

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

Kl. 10-14

behov for ordinær legevakt, Det forutsettes at innbyggerne i

og 113 når det er akutt

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

Snillfjord, som blir en del av Hitra fra

og står om liv.

Medisinsk legevakt: 116 117

01.01.2020, får tilbud om fastlege

Barnevern alarmtelefon: 116 111

og legevakt ved Hitra legekontor fra

Teknisk drift beredskapstelefon: 72 44 18 10

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO

Hitra Kommune