Hitra.no - Nr. 6/2018 - Årgang 3

Page 1

Nr. 6/2018 - Årgang 3

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

Høsten – Tid for budsjett

no

HITRA.

Hitra Kommune

Foto: Stein Olav Sivertsen

Strammere tider, sier Rådmann Laila Eide Hjertø om kommune- budsjettet for 2019.


2

Strammere tider

Tirsdag 20. mars 2018

Kommunestyret vil merke strammere tider når de i desember skal vedta budsjett for 2019 med handlingsplan for 2019 - 2022, samtidig som de skal møte forventninger fra innbyggere og lokalt næringsliv. Regjeringen skaper forventninger som statsbudsjettet for vår del ikke gir kommunen rom for å innfri. Rådmann Laila E. Hjertø

Hitra er nok en gang blant de

barnehage fra 1.8.19. Her er det

et mindre handlingsrom, og det er

2019. Hvorvidt dette er riktig beløp

kommunene som er tapere i stats-

foreslått å dekke noe av øknin-

bebudet fremtidige renteøkninger

vil utredningen som pågår avklare,

budsjettet. Veksten i inntektene er

gen med økte betalingssatser

som gir ytterligere begrensninger.

og om dette blir en realitet vil den

mindre overføring til ressur-

Det er derfor på tide med en til-

politiske behandlingen gi svar på.

skrevende tjenester

nærmet investeringsstopp i Hitra

lavere enn foregående år. For Hitra

kommune utgjør økningen i inntektene 5,3 mill. kroner (2,0%). Dette

Det er klare forventninger om

kommune. De investeringer som

ARBEIDSGIVERAVGIFT

er langt fra nok til å dekke anslått

effektivisering i kommunene. Hitra

skal gjennomføres er i all hovedsak

Det som ville gitt en større utgift for

kostnadsvekst som er på 2,8% neste

kommune er allerede i landstoppen

prosjekter som allerede er påbegynt,

næringslivet er Arbeidsgiveravgif-

år, som vil utgjøre ca. 7,4 mill. kroner

i effektivitet innenfor de fleste

og bygg som vi har pålegg fra statlige

ten som stod i fare for å øke fra da-

for Hitras del.

områder, og har lite å gå på uten å ta

tilsyn om å utbedre.

gens 5,1% fra 1.1.2020. Høyeste sats

I tillegg til kostnadsveksten skal de

ned tjenestene. Det vil si et dårligere

5,3 millionene også dekke:

tilbud til innbyggerne.

• •

kommunal betalingsplikt for

er 14,1%. Dette ville gitt svært store

EIENDOMSSKATT

merutgifter for de næringsdrivende.

Deler av næringslivet er spent på

Som det ser ut, etter utredning og

utskrivningsklare pasientgrup-

INVESTERINGER

om det blir eiendomsskatt på all

uttalelser fra finansministeren, vil

per innenfor rus og psykisk

Hitra kommune har investert mye

næringsvirksomhet i Hitra. Adminis-

dette ikke bli en realitet.

helsevern

over flere år, både ved å tilrettelegge

trasjonen har fått i oppdrag fra kom-

økt tilskudd til allmennlegetje-

for næringslivet, og ved å rehabi-

munestyret å utrede dette som en

nesten

litere og bygge nye institusjoner. Den

mulig inntektskilde, og har

gratis kjernetid for 2 åringer i

høye gjelda gir oss selvfølgelig også

POLITISK BEHANDLING AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 30.-31.10 Formannskapet(Arbeidsmøte) 27.11 Formannskapet(Innstilling) 13.12 Kommunestyret(Vedtak)

lagt inn

en inntekt på ca. 2,2 mill. kroner fra

Fillan 18.10.2018 Laila Eide Hjertø Rådmann


no

HITRA.

3

FAKTA OM HAVBRUKSFONDET Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene. Havbruksfondet fordeles med 87,5 % til kommunene og 12,5 % til fylkeskommunene. Det holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokaliteter innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en

En fornøyd ordfører Ole L. Haugen feiret med kake sammen med kommunestyret da resultatet av fordelingen av midlene var kunngjort.

Lerøy AS bidro med penger til havbruksfondet. Her bedriftens nye fabrikk på Jøsnøya.

Formannskapet har laget forslag til prinsipper for bruk av pengene fra Havbruksfondet Rådmannen la i formannskapet 16.10. frem sak til drøfting om disponering av midlene tildelt Hitra fra Havbruksfondet. Tildelingen overgikk alle forventninger man hadde på forhånd, og er en gledelig begivenhet for Hitra kommune. Det er ikke ofte kommunestyret feirer med bløtkake, men i møtet 4.10. var dette på sin plass. 61,5 MILLIONER KRONER

funnsplanen den viktigste da den

Hitra kommune er tildelt ca. kr 61,5

har blitt til i et bredt samarbeid med

næringsutvikling generelt,

som utløser andre og andres

millioner fra Havbruksfondet 2018.

innbyggerne og næringslivet.

og slik at vi oppfattes som

virkemidler (andre offentlige

aktivt tilretteleggende for en

tilskuddsordninger, finansielle

bærekraftig vekst i havbruk-

bidrag fra næringslivet, dugnad o.l.)

I og med at man via budsjettbehan-

3. Bruken av midlene skal fremme

man også søke å prioritere tiltak

budsjettrevisjon i juni 2018 har

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL PRINSIPPER

disponert kr 25,6 millioner av fondet

Formannskapet besluttet den 16.10.

i 2018 og 2019, står det kr 35, 9 mil-

at man skal legge følgende prinsip-

bygge attraktivitet og omdømme

lioner til disposisjon.

per til grunn for bruk av pengene:

– og de skal relateres til vedtatte

KOMMUNESTYRET DRØFTER BRUKEN AV PENGENE I EGET MØTE

Hitra kommune har sine ut-

1. Det aller meste, minst 70%(?)

mål i samfunnsplan og verdi-

Kommunestyret skal samles til

ordene «bo – leve- oppleve»

et ekstraordinært møte hvor de i

dling i desember 2017 og senere

snæringen 4. Midlene skal brukes til å under-

fordringer, og det er ikke mangel på

skal gå til noe som gir varige

gode tiltak å bruke pengene på. Det

verdier, med andre ord ikke

er viktig at pengene brukes på en

brukt på ordinær drift

eringen av midlene bidrar til at

2. Disponeringen skal bidra til

vi blir et mer funksjonelt bo- og

måte slik at kommunen oppnår flest mulig av de mål man har i vedtatte

oppfyllelse av de vedtatte han-

planer. I denne forbindelse er sam-

dlingsregler

5. Det tilstrebes også at dispon-

arbeidsmarked 6. Ved fordeling av bruken skal

fellesskap skal jobbe videre med prioritering av bruk av midlene.


4

Tirsdag 20. mars 2018

Danseforestilling i Hitrahallen

Hitra kulturskole Kulturskolens kjernetilbud er musikk, visuelle kunstfag og dans. Innenfor musikk tilbyr skolen både ungdomsklubb, undervisning i piano, sang og bandinstrumenter.

Kulturskolen har egne lokaler på

konserter og forestillinger. Her gis

For 8. trinn og oppover til man fyller

turskolen hele året. For tiden er det

Hitra kultursenter, og et rikelig

det opplæring i lyd, lys, planlegging

20 år tilbys Ungdomsbasen. En rus-

ledige plasser på band og instru-

undervisningstilbud med noe for

og nettredaksjon.

og mobbefri arena hvor man kan

menter.

enhver. Enten om du vil lære deg

delta i aktiviteter som bordtennis,

å spille piano, danse, synge, spille

Om det er det visuelle som interesser

dataspill, eller ha noen å snakke med

Til neste år fyller skolen 25 år, og

ukulele, gitar, bass, trommer, eller

deg, gis det grunnleggende innføring

når man trenger det. Målsettingen er

det kommer til å bli markert med en

spille i band.

i ulike kunstfag. Opplæringen har

at dette skal være en møteplass for

større forestilling i Hitrahallen.

som mål om å la barn og ungdom få

ungdommen på Hitra.

Det finnes også tilbud for de som

innsikt og erfaring i forskjellige utt-

har lyst til å lære seg å arrangere

rykk innenfor visuelle kunstfag.

Konsert med Sharika, Ida Emilie og Ine Sofie

Det er mulig å søke om plass i Kul-

Samspill med bandinstrumenter


no

HITRA.

5

Verdensdagen for psykisk helse De siste ukene har Hitra kommune markert verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen for psykisk helse er

håper den diskusjonen ikke er ferdig

seg selv. Filmen er tilgjengelig på

vår fysiske helse.

en dag hvor psykisk helse er satt på

enda. For et raust samfunn, det vil vi

Facebook-siden til kommunen. Ruth

Biblioteket vårt hadde også en

dagsordenen. Spesielt fokuserer

ha her på Hitra!

Janne Lystad holdt en presentasjon

markering. Kaffe, gode samtaler og

den på å fremme økt bevissthet om

Ungdomsskole- og videregåend-

om det å bli psykisk syk, å spørre

et utvalg bøker som fronter psykisk

psykisk helse og det å bevisstgjøre

eelever ble invitert til Meierisalen

om hjelp, og ikke minst frontet det

helse var lagt frem. De som kom

viktigheten av å styrke den psykiske

for å høre om psykisk helse. De fikk

at alle kan oppleve psykisk sykdom.

innom ble oppfordret til å skrive hva

helsen slik at man er bedre rustet

se en lokal kortfilm hvor forskjellige

For alle har en psykisk helse på

de raushet er for de, og det ble hengt

til å møte livets utfordringer. Med

mennesker fortalte hva raushet er

lik linje med fysisk helse. Og det å

opp. Mange gode, gjennomtenkte,

temaet «raushet» var det noe både

for de, både om det å være raus med

snakke om psykisk helse, det skal

hjertevarmende ord ble skrevet ned

store og små kunne diskutere – og vi

andre, men også det å være raus med

være like naturlig som å snakke om

– og vi tar det med oss videre.

Ruth Janne Lystad – om å bli psykisk syk

Markering på biblioteket


I forbindelse med planlagt utbygging av administrasjonsfløya ved Fillan skole er det greit å få en oversikt over bygningsmassen og omgivelsene.

Hitra kommune bruker drone i arbeidshverdagen Kommunen tar stadig i bruk ny teknologi i hverdagen for å gjøre oppgaver som tidligere ikke var mulige eller tidskrevende. - Dronen gir oss mulighet til å

Det gjør at vi sparer både arbeids-

muligheter, stiller det også krav til

forstår hvilke forhåndsregler en skal

komme lettere til plasser som er

timer, får bedre oversikt enn før og

den som skal styre.

ta før flyging.

vanskelig tilgjengelige, samtidig som

også har bedre dokumentasjon på

- Det er klart at selv om en drone kan

det også kan hjelpe oss med å løfte

hvordan det faktisk var.

fremstå som et leketøy så er dette en maskin som kan gjøre betydelig

SER STADIG NYE BRUKSOMRÅDER

skade hvis den brukes feil. Derfor

Etter anskaffelsen av dronene har

dahl – en av foreløpig tre sertifiserte

IKKE BARE FOR MORO SKYLD

er det veldig viktig at vi som bruk-

bruksområdene bare økt. Fra å være

droneoperatører i kommunen. Han

Siden begynnelsen av august har

er drone gjør dette på en så sikker

et verktøy tiltenkt for brannvesen-

bruker dronen både til å besiktige

Hitra kommune tatt i bruk drone i

og forsvarlig måte som mulig, sier

et har både plan og byggesak og

byggeplasser og på tilsyn og befaring

det daglige arbeidet. Ideen kom etter

Dybdahl.

prosjektledere sett muligheten for å

sammen med kommunens bygge-

en brannutrykning til en gressbrann

Hitra kommune stiller krav til at

bruke dronene i sitt arbeide.

saksbehandlere.

der det hadde vært vanskelig å få

den som skal være dronefører må

- Vi ser også for oss å bruke dronene

- Nå kan vi i stedet for å dra flere på

god oversikt over omfanget av bran-

ha gjennomført Luftfartstilsyn-

innenfor et prosjekt for friluftslivet

befaring, heller sende en person med

nen. Løsningen måtte være å komme

ets nettkurs for droneoperatører.

i fremtiden, men detaljene der vil vi

drone som tar oversiktsbilder som vi

seg opp og få oversikt.

Dette sikrer at alle førerne har god

ikke gå ut med ennå, sier Dybdahl

kan analysere tilbake på kontoret.

Samtidig som dronen også gir nye

kjennskap til lover og regler og også

lurt.

blikket og få bedre oversikt over stedet, sier prosjektleder Trygve Dyb-

Oversikt over området hvor en turhytte på Eldsfjellet kan bli plassert. Hytta vil få panoramautsikt over Havmyran og mot Mørkdalstuva.


no

HITRA.

Instagramkonkurranse

Høst ved Laugen – Foto: Helen Hernes Åberg

Knarrlagsund – Foto: Tonje Selvåg

Leve – Foto: Tonje Selvåg

Vi annonserte i forrige utgave av Hitra.no at vi inviterte til Instagramkonkurranse i høst. Vi har fått inn mange fine bilder, og har veldig lyst til å gi deg en smakebit på noen av de flotte bidragene vi har fått inn hittil. Du har fortsatt tid til å sende inn ditt bidrag. Merk at fristen utgår 20.11.2018.

Slik deltar du:

Premie:

¬¬

Last opp bildet ditt på Instagram-kontoen din

Vinneren blir premiert med kr. 500 og får bildet sitt på

¬¬

Tagg bildet med #hitranårduvil eller #mitthitra

Hitra kommune sin hjemmeside og i kommuneavisa

(vinner vil kun bli trukket ved bruk av disse emneknaggene) Vinneren blir premiert med kr. 500, og får bildet sitt publisert på Hitra kommune sin hjemmeside og kommuneavisa Hitra.nobruk av disse emneknaggene).

Hitra.no. Mer informasjon om konkurransen finner du på nettsidene våre (www.hitra.kommune.no)

7


FAKTA HITRA STORKJØKKEN ¬¬

Serverer 30 000 porsjoner

¬¬

600 juletallerkener

¬¬

1400 kilo lapskaus

¬¬

700 porsjoner sodd

¬¬

300 påsmurte rund-stykker,

middag i året

«Det e god mat bestandig her»

i tillegg kommer bagetter og smørbrød ¬¬

400 porsjoner hjortegryte

Det snakkes så mye om mat til eldre om dagen, vi har vært på besøk hos dem som får servert mat fra Hitra Storkjøkken og her er det bare fornøyde folk!

Berit Fillingsnes og Halldis Antonsen er veldig fornøyde med maten de får servert.


no

En typisk ukemeny HITRA. fra Hitra Storkjøkken

9

MANDAG

Ball med gulrot/kålrot, flesk og potet Sviske/fruktsuppe

TIRSDAG Kjøttsuppe Mandelpudding med rødsaus ONSDAG

Fisk med tilbehør Suppe TORSDAG

Mary Nesset

Pannekaker med bacon og poteter FREDAG

Kjøttkaker, ertestuing, gulrot, brun saus og potet Rødgrøt med fløtemelk LØRDAG

Grøt og grøtpinne SØNDAG

Sodd med poteter Karamellpudding med saus og krem

På Bomiljø 3 serveres middagen med levende lys og flott oppdekning

NÆRINGSRIK MAT PÅ ALLE FAT

og besøkende nyter også godt av cateringtjenester fra Hitra Storkjøkken.

Hitra Storkjøkken midt i Fillan sentrum lager god og næringsrik

CATERING

mat til mange grupper på Hitra. Den

Alle kan bestille catering fra Hitra

viktigste oppgaven er å levere mat

Storkjøkken og de leverer mat til både

til helsetunets beboere og hjemme-

store og små anledninger.

boende i kommunen. Maten serveres

Bryllup, konfirmasjoner, minnesamvær

på avdelingene eller kjøres ut til

og runde dager er typiske anledninger

omsorgsboliger og til dem som bor i

hvor storkjøkkenet leverer og de er

sine private hjem som selv varmer

runde i kantene når det gjelder levering

opp maten.

både sent og tidlig, ørsk og helg.

KANTINETJENSTER Hitra storkjøkken levere også mat til varmmåltid på Fillan skole. Det

Nyhet fra Landbruks og matdepartementet 11.10.18 PÅRØRENDE KAN LEVERE MAT TIL SYKEHJEM Nå skal det bli enklere for sykehjem å ta i bruk lokale råvarer fra privatpersoner, uten å melde fra til Mattilsynet på forhånd. Det bidrar til å gi et bredere mattilbud til eldre, ifølge Regjeringen. Hjemmeplukket frukt, bær, grønnsaker og selv-

Følg Hitra Storkjøkken på Facebook. Her vil du finne informasjon om mat til salgs og info om når kantina på helsehuset har åpent

fanget fisk kan nå tas i bruk på institusjoner, uten at Mattilsynet må informeres på forhånd. Maten kan gis bort, eller selges til institusjonene.

serveres en varm lunsj i uken. Lerøy

– Byråkrati og offentlig regelverk bør ikke være

sponser et måltid med laks pr.mnd.

til hinder for gode lokale løsninger for å få tak i

Nå i høst har pølsesuppe, laksetaco,

lokale råvarer. Pårørende skal enkelt kunne lev-

stekt laks med ris, blomkålsuppe,

ere mat til institusjoner som ønsker å bruke lokale

laksepasta og fiskegrateng stått på

råvarer, sier Hanne Maren Blåfjelldal i en presse-

lunsjmenyen til ungdommene.

melding fra Landbruks- og matdepartementet.

Hitra kommunes politikere, ansatte https://delta.no/yrke/helsefagarbeidere-i-delta/na-kan-parorende-levere-mat-til-sykehjem


TryggEst – vern av risikoutsatte voksne Logo for TryggEST

Hva er TryggEst? ¬¬

Noen mennesker har en livssituasjon som gjør at de er mer risikoutsatte enn andre, for eksempel personer med utviklingshemming eller eldre med demens. Disse menneskene er særlig utsatte for overgrep av ulik karakter, slik som for eksempel vold, seksuelle overgrep og økonomiske overgrep. Hitra kommune har nå etablert TryggEst i vår kommune.

TryggEst skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

¬¬ ¬¬

Vakttelefon

¬¬

• Politiet ved akutte hendelser: 112

¬¬

• TryggEst Hitra: 481 95 972

¬¬ ¬¬

(09:00 – 15:30) • E-post: tryggest@hitra.kommune.no

¬¬ ¬¬

Info om TryggEst

¬¬

• Internett:

¬¬

• Tryggest.no

¬¬

• Hitra.kommune.no/tjenester/ helse/

PROSJEKT IGANGSATT FRA STATEN

VI ER I GANG..!!

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

en vakttelefon (Mob. 481 95 972) der innbyg-

(BufDir), på oppdrag fra regjeringen, som har

gerne kan varsle om bekymringer knyttet til

satt i gang prosjektet i 10 norske kommuner.

ulike former for overgrep mot voksne. Dette

Hitra kommune er en av dem. Kommunen har

kan være en nabo, en bekjent eller andre man er

mottatt prosjektmidler for å starte arbeidet.

bekymret for.

TVERRFAGLIG PROSJEKTGRUPPE

VARSLING

Det er omsorgstjenestene på Hitra, i samarbeid

Du kan varsle til Politiet eller til TryggEst-teamet

med Politiet, som er prosjektgruppe i dette

sin vakttelefon på Hitra. Dersom situasjonen er

arbeidet. Anne Marie Klingenberg, enhetsleder

akutt, skal du melde fra til Politiet. Da ringer du

ved Tjenesten for personer med nedsatt funks-

112. Du kan varsle TryggEst-Teamet på dagtid,

jonsevne (TNF) i Hitra kommune som er prosjek-

09:00 – 15:30, mandag – fredag, dersom bekymrin-

tleder.

gen ikke er akutt. Her treffer du trygge fagperson-

Ordningen er allerede satt i drift. Det er etablert

er du kan snakke med. Du som varsler er beskyttet av taushetsplikt.


Autorisert helsesekretær

no

HITRA.

11

Vil du jobbe i et tverrfaglig og aktivt arbeidsmiljø på legekontor? Vi har nå ledig stilling for autorisert helsesekretær ved Hitra legekontor i fast 100% stilling med snarlig tiltredelse.

Om Hitra legekontor:

disse vil derfor bli tillagt stor vekt i

Hitra Legekontor er et kommunalt

tilsettingsprosessen.

legekontor, med seks fastleger som har driftsavtale med kommu-

Vi søker deg som:

nen, og som oftest en turnuslege.

¬¬

Har evnen til å se oppgaver og utfordringer

Hjelpepersonellgruppa består av helsesekretærer og sykepleiere

¬¬

Trives i et aktivt miljø

som er ansatt i Hitra kommune. Økt

¬¬

Arbeider målrettet med arbeid-

behov for hjelperessurs kommer i forbindelse med nyopprettet legeh-

¬¬ ¬¬

Om deg og din arbeidshverdag:

soppgaver

November

Er selvstendig, løsningsorientert

HITRA UNGDOMSRÅD 06.11. kl. 16:00

og fleksibel

jemmel.

Politiske møter 2. halvår 2018

Er faglig trygg, strukturert, tar ansvar og kan veilede

Vi ønsker oss en medarbeider som er

Vi tilbyr:

serviceinnstilt, effektiv og nøyaktig.

¬¬

FORMANNSKAP 13.11. kl. 10:00 TEKNISK KOMITE 13.11. kl. 17:00 FELLES MØTE OPPVEKSTKOMITE OG HELSE- OG OMSORGSKOMITE 14.11. kl. 16:00

Et trivelig, stimulerende og

OPPVEKSTKOMITE 14.11. kl. 18:00

tverrfaglig arbeidsmiljø

HELSE- OG OMSORGSKOMITe 14.11. kl. 18:00

Spennende og utfordrende ar-

FELLESNEMND HITRA-SNILLFJORD 19.11.

i en travel arbeidshverdag med et

beidsoppgaver i en organisasjon

vidt spenn av arbeidsoppgaver. Hjel-

i utvikling

HITRA UNGDOMSRÅD 20.11. kl. 16:00

Du må være faglig engasjert og oppdatert. Det er viktig at du trives

pepersonellet er en støttefunksjon

¬¬

¬¬

tillegg i lønn til sentral garan-

til legene i gruppepraksisen. Du vil

tilønn i HTA

få oppgaver som prøvetaking og analysering, mottak av henvendelser

¬¬

fra våre brukere – både pasienter og samarbeidspartnere, skiftestueop-

Lønn etter lokal fagstige som gir

¬¬

pgaver mm. Arbeidet er pr. dato på

Desember

utdanning

HITRA UNGDOMSRÅD 04.12. kl. 16:00

Dekning av flytteutgifter i hen-

ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 05.12. kl. 10:00

hold til kommunalt reglement

OPPVEKSTKOMITE 05.12. kl. 16:00

Hjelp til å skaffe bolig

¬¬

Velferdstiltak

Kvalifikasjoner:

¬¬

God pensjonsordning

¬¬

¬¬

God barnehagedekning

Relevant helsefaglig utdanning på fagarbeidernivå, fortrinnsvis autorisert helsesekretær. Søk-

Gyldig politiattest må framlegges før

ere med sykepleiefaglig kom-

tiltredelse i stilling.

petanse kan i særskilte tilfeller ¬¬ ¬¬

bli vurdert til stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen

Norsk autorisasjon i profesjoner

kan fås ved henvendelse til:

dette utstedes for

Monika Glørstad mob. 40632283,

Erfaring fra tilsvarende arbeid

monika.glorstad@hitra.kommune.no

vil være en fordel ¬¬

Interesse for data/ gode data-

Du søker elektronisk her. Vennligst

kunnskaper

legg utdannelsesdokumentasjon,

¬¬

Må beherske norsk muntlig og

attester og tjenestebevis som et

skriftlig

vedlegg til søknaden.

¬¬

Gode samarbeids- og kommu-

¬¬

nikasjonsevner

Opplysninger om søkere kan bli gjort

Personlig egnethet

offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25

Personlig egnethet og gode samarbeids – og kommunikasjonsevner er viktige kvalifikasjoner for stillingen,

FORMANNSKAP 27.11. kl. 10:00

Gode muligheter for videre-

¬¬

dagtid.

KOMMUNESTYRE 22.11. kl. 13:00

SØKNADSFRIST: 01.12.18

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 10.12. kl. 17:00 TEKNISK KOMITE 11.12. kl. 17:00 KOMMUNESTYRE 13.12. kl. 10:00 FORMANNSKAP 18.12. kl. 10:00


Hold Fast! Samuel Massie kommer til Øyriket

I forbindelse med Hitra Kulturfestival i uke 6 kommer Samuel Massie, kjent fra blandt annet TV serien ”Samuel og Bestefar” og ”Skal vi danse” Alle skal med, heter det i Norge, men i møte med skolen mistet Samuel Massie all glød og selvtillit. Som 16-åring skulket Samuel oftere enn han var på skolen og havnet i politiets søkelys. Først da moren gikk bak ryggen hans og sendte inn søknad til Folkehøgskolen 69 grader nord, ble livet hans snudd opp ned.

Foredraget Hold fast!

Redningen ble et år på folkehøyskole og møtet med Jarle Andhøy. To år senere har Samuel skrevet testamente og står til rors på seilskuta «Berserk»

¬¬

utfordringer sakte men sikkert endret hele hans innstilling

med kurs for Sydpolen. Da skuta og tre av kameratene forsvant, ble livet igjen snudd på hodet for 18-åringen. I 2014 skrev han boken «Hold fast!». Dette er Samuels egen historie om hvordan han gjenvant troen på seg selv og eget liv. Budskapet hans er

til livet. ¬¬

I 2018 laget han serien ”Samuel og Bestefar – kunsten å leve” som ble sendt som serie på TV2.

Dette er en historie om hvordan en dyslektiker uten norskkarakterer kunne ende opp med å skrive bok.

¬¬

enkelt: Kan jeg få det til, så kan alle. Boken er tatt inn som pensumlesing på flere norske skoler.

Samuel Massie forteller om hvordan nye omgivelser og

Samuels historie inspirerer til aldri å gi opp menneskene rundt oss.

¬¬

Samuel Massie foredrag handler om mestring, målbevissthet og menneskets evne til forandring.

¬¬

Han ønsker å inspirere mennesker til å ta et oppgjør med seg selv, sette seg mål og gjennomføre dem.

¬¬

Om hvordan å ta ansvar for eget liv – og hvordan det gikk opp for Samuel.

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.