Hitra.no - Nr. 6/2017 - Årgang 2

Page 1

Nr. 6/2017 - Ă…rgang 2 - 12. desember 2017

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

God jul og godt nytt ĂĽr

no

HITRA.

Hitra Kommune


2

Tirsdag 12. desember 2017

Gler vi oss te jul? Ja, det tror jeg de aller fleste av oss

… Sende en tanke, en klem og litt

gjør. Men jeg tror også det er noen

varme, te den som itj gler sæ te jul.»

som ikke gjør det. Av ulike årsaker. Noen har mistet en av sine kjæreste

I en travel hverdag og i en enda trav-

og nærmeste. Noen er ensomme og

lere førjulstid, kanskje skal vi, litt

kanskje syke. Og blant våre nye inn-

oftere, spørre oss selv: Hvem er det

byggere er det også mange fra andre

vi låner øret til -hvem er det som blir

himmelstrøk. For de er kanskje vår

hørt? Hvem er det vi ser? Er det noen

julefeiring fremmed og vanskelig å

vi ikke ser? Er det noen som krever,

forstå? Eller kanskje jula medfører

mer enn andre, å bli både hørt og

ekstra savn og en tyngende påmin-

sett? Og er vi likegyldig til – overser

nelse om det de har forlatt?

vi «den som itj gle sæ te jul?

Jeg har akkurat overvært en flott

Politikk handler om fordeling av

konsert med vår siste kulturpris-

både goder og byrder i et samfunn.

vinner, Charlotte Audestad. Denne

Det angår oss alle. Først og fremst

gangen opptrådde hun også med

som mennesker, som har både plik-

koret Hitterk-

ter og ret-

lang, som nå låter

tigheter.

bedre enn noensinne. Sammen framførte de som avslutningsnummer: «Te den som itj gler sæ te jul». Den gode melodien og reflekterte

“Det handler om å se og forstå at noen er heldigere enn andre.”

Men det handler også om å prioritere og omsette medmenneske-

teksten ble fram-

lighet i

ført slik at det

praksis.

manet fram ettertanken. Du kjenner

Det handler om å se og forstå at noen

på at du blir utfordret og påminnet,

er heldigere enn andre. Og ingen er

særlig gjennom ordene i siste del av

helt like - vi har ulike evner og fo-

sangteksten: «Tenke kor heldig vi e

rutsetninger. Men uansett er alle er

som får ligg trygt under dyna i natt.

like mye verd. Dette er lett å si, men

også lett å glemme. Desto viktigere

I kommunen har vi måttet ta en

blir det å minne seg selv om - minne

pause i budsjettarbeidet. Mye av

hverandre om - slike grunnleggende

årsaken ligger i ovennevnte: Det

verdier. Kanskje ikke minst nå, fram

uavklarte knyttet til «litt mer ret-

mot jul og i jula.

tferdig fordeling», og derav litt bedre inntekter til kommunen. I skrivende

«Slik skal Trøndelag brødfø verden i

stund vet jeg det blir litt bedre enn

2050». Under denne tittelen gir vår

det så ut til. Dermed håper og tror jeg

egen lokalavis, sammen med blant

vi kommer i mål, med et budsjett som

andre Adresseavisen, oss mer innsikt

betyr at vi opprettholder gode nok

i og kunnskap om de mulighetene

kommunale tjenester og tilbud for

som ligger foran oss.

både liten og stor, for unge og gamle

Denne serien er med på å underbyg-

– kort og godt for de som trenger det.

ge håpet for og troen på framtida, ikke minst her på Trøndelagskysten

Til slutt ønsker jeg dere alle innbyg-

og på Hitra. Men det er også noen

gere og lesere: En riktig god jul – ja,

uavklarte problemstillinger. Kanskje

en jul man kan glede seg til!

først og fremst knyttet til bærekraft og litt mer rettferdig fordeling.

OLE L. HAUGEN, ORDFØRER


no

HITRA.

3

Teknisk komite

med saksbehandling rettet direkte

knyttet til saksbehandlingstid i

opp mot enkeltinnbyggere og andre

plansaker og dette er noe komiteen

Ansvar og oppgaver

tiltakshavere i byggesaker. Hitra

er opptatt av at skal fortsette. Hitra

er en kommune med stor byggeak-

kommunes planavdeling er også for-

tivitet, både på næringslivssiden,

holdsvis lavt bemannet ift. sammen-

boligsiden og knyttet til fritidsbe-

lignbare kommuner, og slik sett kan

byggelse, og TEK har derfor en svært

man også hevde at Hitra kommunes

stor saksmengde/aktivitet på bygge-

planavdeling er effektiv.

Teknisk komite (TEK) har det politiske ansvaret for plan- og byggesaker samt tekniske tjenester, herunder brannvesen, redningstjeneste og trafikksikkerhetsarbeid. Teknisk komite har også det politiske ansvaret for jordbruks-, skogbruks- og viltforvaltning i Hitra kommune.

saker. TEK er slik sett ikke komiteen for den som er «redd for» sakspa-

Teknisk komite består av leder

pirer og det er en meget krevende

Dag Willmann (H), nestleder Arnt

øvelse for medlemmene å få satt seg

Breivoll (Ap) og øvrige medlemmer

godt inn i alle sakene.

Hege Lie Rønningen (Ap), Otto J. Lien (PP) og Synnøve Hansen (PP).

KORT SAKSBEHANDLINGSTID

Plansjef, Dag Robert Bjørshol rep-

Hitra scorer, tross den store saks-

tene og Ann-Vigdis Cowburn er

mengden, høyt på undersøkelser

komiteens sekretær.

resenterer rådmannen i komitemø-

såfremt myndigheten ikke ligger til kommunestyret eller andre. I saker innenfor feltet som skal til kommunestyret har Teknisk komite rett til å fremme innstilling. Saker med økonomiske konsekvenser sendes via formannskapet før de kan Dag Willmann er leder for Teknisk komite Det er Formannskapet (FSK) som er planmyndighet i overordnede planer knyttet til kommuneplanen. Komiteen kan treffe avgjørelser i alle saker innenfor sitt område,

behandles i kommunestyret.

STOR AKTIVITET INNENFOR BYGGESAKSOMRÅDET Teknisk komite fungerer som en form for politisk 1. for innbyggerne

Teknisk komite for perioden 2015 – 2019: Fra venstre Synnøve Hansen (Pensjonistpartiet), Otto J. Lien (Pensjonistpartiet), Dag Willmann (Høyre - leder), Arnt Breivoll (Arbeiderpartiet - nestleder), og Hege Lie Rønningen (Arbeiderpartiet).

Hitra ungdomsråd (HUR) 2017-2018 Hitra ungdomsråd har konstituert seg for året 2017-2018 Medlemmer: Rådet har 9 medlemmer fra Guri Kunna videregående skole, skolested Hitra, og fra Fillan skole. Fra venstre: Adrian Flathagen Selsbak, Kevin Hjertås Nielsen, Frida Schjetne Johnsen, Petter Angelvik, Vetle Øverland Rømuld, Anfal El Yamani og Jo Lie Rønningen.Steinar Fjeldvær og Sandy Köckeritz var ikke til stede.


4

Tirsdag 12. desember 2017

1 1 Arbeidstakerne ved Fillan skole kan se fram til bedre arbeidsmiljø i løpet av handlingsplanperioden. 2 Renoveringen med Barman oppvekstsenter fortsetter med ferdigstilling av personalfløya. 3 Hitra brannstasjon får en etterlengtet oppgradering i tråd med nye arbeidsmiljøkrav i 2018-19

2 3

Formannskapets innstilling til vedtak i budsjett for 2018 med handlingsplan for 2018 – 2021 Hitra formannskap fremmet den 5. desember sin innstilling knyttet til budsjettet for 2018 med handlingsplan for 2018 – 2021 med. Budsjettbehandlingen ble utsatt i forbindelse med pågående avklaringer knyttet til statsbudsjettet. Det var særlig usikkerhet omkring produksjonsavgift på laks og ørret og eiendomsskatt for verker og bruk som førte til utsettelsen. PRODUKSJONSAVGIFT PÅ LAKS OG ØRRET

2017 har KrF og Venstre sluttet seg

lærertetthet som sikrer maksimalt

til regjeringens forslag om å fjerne

16 elever per lærer i 1.-4. trinn og 21

opplæring og forbedring av det

Stortinget vedtok tidligere i år et

eiendomsskatten på produksjonsut-

elever per lærer i 5.-10. trinn, i snitt

fysiske arbeidsmiljøet til mann-

ønske om å innføre en produksjon-

styr og –installasjoner i verk og bruk

per skole. Lærernormen innføres

savgift på laks og ørret. Regjeringen

(i pressen kalt «maskinskatten»).

delvis i 2018 (fra høsten), og med full

har, i forbindelse med behandlin-

Det var tidligere mulighet til å holde

virkning i 2019. Hitra har per i dag

gen av vedtaket, valgt å tolke dette

næringseiendommer utenfor, slik at

en gjennomsnittlig bemanning som

som et «anmodingsvedtak». Dette

kommunene kunne velge å skrive ut

ligger omtrent på statens beregning

innebærer at vedtak ikke er tatt

eiendomsskatt til verker og bruk, og

i forhold til antall lærere pr. klasse.

inn i statsbudsjettet for kommende

ikke til næringseiendommer. For å

Kommunen får dermed ikke økte

år. Kommunen hadde håpet på at

ikke tape inntekter på omleggingen

inntekter som følge av innføring av

NYE INVESTERINGSTILTAK I HANDLINGSPLANEN FOR 2018 – 2021

vedtaket skulle føre til økte inntek-

er kommunen tvunget til å skrive

lærernormen, fordi kommunen har

¬¬

ter. Produksjonsavgiften er ikke

ut eiendomsskatt for næringseien-

en skolestruktur som i snitt gir et

lengtet oppgradering i tråd med

medtatt i budsjettforliket mellom

dommer. Dette vil særlig berøre

lavt antall elever pr. klasse.

nye arbeidsmiljøkrav i 2018-19.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre

servicenæringen, butikker og

og Kristelig Folkeparti. Dette betyr

kjøpesentra. I praksis betyr dette

at saken om produksjonsavgift enda

å overføre skattebyrde fra statlig

ikke er avklart.

eide selskaper og eksterne konsern, til mindre lokalt eide bedrifter som

NYE DRIFTSTILTAK I BUDSJETTET FOR 2018 MED HANDLINGSPLAN FOR 2018 – 2021.

FJERNING AV EIENDOMSSKATT PÅ PRODUKSJONSUTSTYR OG –INSTALLASJONER I VERKER OG BRUK.

driver små virksomheter.

¬¬

I budsjettforliket 22. november

i skolen. Dette er en norm for

¬¬

En av de andre store sakene i budsjettforliket er en såkalt lærernorm

Forebyggende arbeid for barn og unge styrkes med en stilling ved ungdomsbasen gjennom intern omfordeling ved Kulturenheten.

Hitra brannstasjon får en etter-

Nødvendige utskiftinger av kjøretøy og materiell er planlagt i handlingsplanperioden. ¬¬

Arbeidstakerne ved Fillan skole kan se fram til bedre fysisk arbeidsmiljø i løpet av handlingsplanperioden.

¬¬

Barman oppvekstsenters skole

Oppfølgingstjenesten styrkes

ferdigstilles i 2018 med ny per-

med økte ressurser knyttet til

sonalfløy.

psykisk helse og rus. ¬¬

Kommunen satser i 2018 på økt

skapene innen brann og redning. ¬¬

Helsesøstertjenesten styrkes med et halvt årsverk i 2018.

LÆRERNORM I SKOLEN

¬¬

¬¬

Frivilligsentralen får en liten ressursøkning i 2018

Bofellesskap for demente er tatt inn i planperioden.

¬¬

Hitra industripark øst (Kalvøya)


no

HITRA.

5

1

1 Vigsler vil bli foretatt i kommunens «storstue», kommunestyresalen, som normalt vil bli brukt som 2

seremonirom. 2 Fra og med 1. januar neste å kan du bli vigslet av Hitras ordfører, Ole L. Haugen

Kommunen tar over ansvaret for vigsel fra 1. januar 2018 Endringer i ekteskapsloven og lov om notarius publicus overfører vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Ikrafttredelse av lovendringen innebærer at kommunen gjennomfører vigsler for brudepar som ønsker det i kommunen fra 1. januar 2018. Endringer i ekteskapslovens § 3

myndighet til rådmann Laila Eide

masjon som pass, førerkort eller

Bestemmelsene om inngåelse av

Hjertø, assisterende rådmann

bankkort med bilde før vigselen

ekteskap følger av ekteskapslov-

Harald Martin Hatle, personalsjef

tar til.

seiendommer for salg i 2018.

en kapittel 3. Lovendringene som

Kjell Roar Sæther og kommune-

3. Det skal være to vitner til

Flere av eiendommene er allere-

er vedtatt er (i kursiv):

planlegger Marit Aune. Myn-

stede under vigselen. Brudefolk-

de solgt.

§ 12 Vigslere er:

digheten gjelder for perioden

ene og vitnene skal undertegne

Ny vei mellom brannstasjonen

b) ordførere, varaordførere

01.01.2018 til 31.12.2019. Ord-

vigselsmeldingen sammen med

og pukkverket ligger inne i

og kommunalt ansatte eller

fører og varaordfører er tillagt

vigsleren. Vigsleren sørger for å

folkevalgte som kommunestyret

vigslingsmyndighet som direkte

sende inn vigselsmeldingen til

selv gir slik myndighet.

følge av loven.

folkeregisteret innen 3 dager. En

privat vannverk med kommun-

§12 a Vigsler i kommunen

For vigsler i Hitra

bekreftet kopi gis til brudefolk-

alt vann i løpet av 2018. Det

Kommunen skal ha et tilbud om

kommune gjelder:

ene og fungerer som midlertidig

samme kan innbyggere på strek-

vigsel for kommunens innbyg-

1. Vigsler i Hitra kommune tilbys

vigselsattest.

ningen Hopsjø – Småge forvente

gere og personer som ikke er

i hovedsak innenfor rådhusets

4. Det bør tilstrebes at ordfører

i løpet av 2019.

bosatt i Norge, men som fyller

normale åpningstider og foregår

og varaordfører skal foreta kom-

vilkårene for å inngå ekteskap i

normalt i kommunestyresalen.

munale vigsler.

Norge etter kapittel 1.

Dersom man ønsker vigsel utført

Opplysninger om kommunal

Departementet kan gi forskrift

til andre tider og andre steder er

vigsel i Hitra kommune

om kommunalt vigselstilbud med

dette avhengig av at en av kom-

Nærmere opplysninger om kom-

ferdigstilles med flere næring-

¬¬

planperioden. ¬¬

Innbyggere på Tranvikan / Ulværet kan glede seg over nytt

HØRING Formannskapet la budsjettinn-

regler om at vigselstilbudet skal

munens oppnevnte vigslere er

munal vigsel i Hitra kommune

stillingen ut på offentlig høring.

være tilgjengelig og om betaling

villig til å gjennomføre «oppdra-

finnes på kommunens nettsider

Høringsuttalelser må fremmes

for vigsler.

get» og at brudeparet betaler de

på www.hitra.kommune.no. Du

ekstra omkostningene dette vil

kan også henvende deg på Hitra

ORDNINGEN I HITRA KOMMUNE

medføre.

rådhus, Servicetorget eller på Hi-

2. Før vigsel kan gjennomføres

tra bibliotek for å få informasjon

Hitra kommunestyre har i møte

må det legges frem gyldig prøv-

om kommunal vigsel.

den 23.11.2017 vedtatt følgende:

ingsattest. Brudefolkene skal

Hitra kommunestyre gir vigsels-

legitimere seg med gyldig legiti-

til kommunen innen onsdag 20. desember 2017. Hitra kommunestyre behandler budsjettet torsdag den 21. desember fra kl. 10:00.


6

Tirsdag 12. desember 2017

Mange klemmer på MOT til å glede - dagen Onsdag 23. november er MOT til å glede – dagen. Også i år ble dagen markert med aktiviteter av og blant ungdom. MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom» i ungdomsskole og videregående skole. Ungdommer over hele landet som har MOTs program på skolen har denne dagen et felles mål: Spre glede! DE 9 LIVSGLEDEKRITERIENE: • Alle ansatte skal vite hva sertifiseringsordningen er, 1

3

2

4

og hva det innebærer. • Virksomheten skal legge

1 MOT til å glede – boller er et populært innslag på MOT til å glede – dagen. 2 Elevene på ungdomstrinnet samles til ei MOT – økt

til rette for samarbeid med

på MOT til å glede – dagen 3 MOT ved Guri Kunna, skolested Hitra Ungdom med MOT har mange oppgaver under MOT til å glede

skoler, barnehager og andre

– dagen 4 Ungdom med MOT har mange oppgaver under MOT til å glede – dagen

organisasjoner. • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får

ROBUST UNGDOM

MOT-coachen er MOTs suksessfaktor nr. 1. Kjenneteg-

Alle elever ved ungdomsskolen er med i programmet

net på en MOT-coach er P-UMO: Passion – Ungdomme-

Robust ungdom 12-16. Målet er å utvikle robuste ung-

lig, Mulighetsfokusert, Oppriktig. En MOT-coach kan

dommer, som inkluderer alle. MOT-øktene har varier-

være en lærer, en som har en annen rolle på skolen,

• Virksomheten skal legge

ende tema, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til

eller en ekstern. Det viktigste er at det er det riktige

til rette for kontakt med dyr.

å bry seg og MOT til å si nei er en rød tråd gjennom hele

mennesket.

• Virksomheten skal legge

MOTs program.

UNGDOM MED MOT

komme ut i frisk luft minst en gang i uka.

til rette for at beboerne får muligheter til å oppretthol-

MOT-COACH

På Fillan skole er det ungdommer med særskilt skol-

de sine hobbyer og frit-

En MOT-coach er den som gjennomfører MOT-øktene

ering som er ungdom med MOT. Denne gruppa har et

idssysler.

i klasserommet med ungdommene. For at MOT skal

særskilt ansvar med å arrangere aktiviteter på skolen.

nå inn til ungdom, er det helt avgjørende å ha med de

Ungdom med MOT har vært sentrale i arrangementet

riktige ildsjelene på laget. Rekruttering av den riktige

ved Fillan skole.

• Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt

FAKTA OM MOT

dre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisb-

• MOT er en holdningsskapende organisasjon og

ruk.

verdifokusert ungdoms- og samfunnsbygger.

• Bakgrunn for MOT-konseptet er å forebygge og

• Virksomheten skal legge

begrense samfunnsproblemer som mobbing, uten-

til rette for god kommu-

Styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, bry

forskap, vold, kriminalitet, rusmisbruk, psykiske

nikasjon med pårørende.

seg og si nei.

vansker, skolemassakre, terror og krig. Visjonen er

• Viktigste innsatsområde er MOTs program i ung-

varmere og tryggere samfunn.

domsskolen og videregående skole. Partneravtaler

• MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i

med over 250 skoler.

1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik

• MOTs dokumenterte resultater er mindre hyppig

og Johann Olav Koss. Organisert som en ideell, non-

mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, min-

profitt og nøytral stiftelse.

• Utvikler robust ungdom, som inkluderer alle.

måltidet.

• Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.


no

HITRA.

7

2

1 Livsgledegruppa ved Hitra sykehjem 2: Hitra helsetun med Hitra sykehjem 3 Stor glede da Hitra sykehjem ble resertifisert som livsgledesykehjem den 22. november 2017 1

Hitra sykehjem ble resertifisert som Livsgledehjem

3

Trafikksikker skolevei Flere av oss så med hjerte i halsen videoen med barna som sprang ut i veien bak skolebussen. Hendelsen skjed-

På resertifiseringsdagen 22. november 2017 fikk sykehjemmet besøk av to sertifisører fra Livsglede for Eldre. Disse kontrollerer om standarden for Livsgledehjem følges, og at livsgledearbeidet er godt etablert og bærekraftig. Etter gjennomgangen var konklusjonen at Hitra sykehjem oppfylte kravene og kunne resertifiseres. Sykehjemmet ble første gang sertifisert som Livsgledehjem i november 2016. LIVSGLEDE SATT I SYSTEM

råder i regjeringens strategi for håndtering av

Å bli Livsgledehjem er ikke et prosjekt, men

fremtidens omsorgsutfordringer (jf. Demen-

et langvarig endringsarbeid som skaper nye

splan 2015: Den gode dagen), og kan sees

holdninger, metoder og rutiner på sykeh-

opp mot Nasjonale faglige retningslinjer for

jemmet. Gjennom Livsgledehjem skaper man

forebygging og behandling av underernæring

rutiner og rytmer i hverdagen på sykeh-

og Stortingsmelding 25: Mestring, muligheter

jemmet som gjør det enklere å tilfredsstille

og mening.

de kulturelle, åndelige og sosiale behovene

I tillegg til at livsgledearbeidet hjelper syke-

(sekundærbehovene) til hver enkelt beboer.

hjemmet med å oppfylle lovpålagte krav,

Gjennom sertifiseringsordningen settes

opplever vi også positive endringer blant både

livsglede i system, på lik linje med medisiner-

de som bor og de som jobber her. Sykehjem-

ing, ernæring og somatisk pleie. Slik får den

met får mulighet til å jobbe mer helhetlig og

enkelte tilbud om individuelt tilpassede ak-

personsentrert, slik at hver enkelt får et mer

tiviteter jevnlig, og de gjennomføres uansett,

meningsfylt innhold i hverdagen. Vi ser også

uavhengig av hvem som er på jobb.

en tydelig tendens til forbedret arbeidsmiljø

Hitra sykehjem har valgt å bruke metoden

og økt stolthet og eierskap til arbeidsplassen.

Livsgledehjem som et systemverktøy for å

Ikke minst legger sertifiseringsarbeidet til

oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene,

rette for bedre samarbeid og kommunikas-

som for eksempel krav om internkontroll,

jon med pårørende og frivillige ressurser. En

verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.

utvikling vi ønsker å bygge videre på for å få

Livsgledekriteriene berører videre områder

et åpent sykehjem som er en del av Hittersam-

som er betegnet som viktige forbedringsom-

funnet.

de ved Herad rett sør for Gol. Temaet trafikksikkerhet på skoleveien er et tema som må tas opp jevnlig med barn og unge.

HJERTET I HALSEN Filmen, som blant annet ble vist på nyhetene på NRK, førte nok til at mange fikk hjertet i halsen. Ordfører Ole L. Haugen ber nå alle, både foreldre, elever og skoler om jevnlig å ta opp temaet om trafikksikkerhet på skoleveien.

TRYGG SKOLEVEI Trygg trafikk har laget en video som tar for seg trygg skolevei. Filmen tar for seg før, under og etter en tur med bussen. Hvordan skal man stå på holdeplassen? Hva er riktig oppførsel inne i bussen, og hva gjør du når du har gått av bussen? Filmen egner seg best for de yngste elevene og er ment som et ledd i opplæringen av barn som skal ta buss til og fra skolen. (Kilde: Trygg Trafikk).

FAST TEMA HVER HØST Trygg skolevei er et fast tema hver høst for elevene på skolene på Hitra. Kommunen gjennomfører dette i samarbeid med Boreal, som er AtB’s operatør for busstjenester i regionen. På Hitra er det i overkant av halvparten av de omtrent 500 skoleelevene som bruker skolebuss hver skoledag.

Mange fikk hjertet i halsen da de så filmen med skolebarna som nesten ble påkjørt av et vogntog ved Gol


8

Tirsdag 12. desember 2017

Hitra kirke (Foto: Hasse Lossius)

En gledens høytid Det var ei lita jente som satt og ten-

når han så at Maria var høygravid.

Verdens frelser blir født. Gud kom-

kommet til oss for å være oss nær og

kte. Jeg får gaver, sier hun. Ikke fordi

Gud ville det nok slik, at det ble en

mer til høyst vanlige folk. Han stiger

være vår bror, frelser og venn.

jeg ønsker meg det, men jeg får gaver

stall. Det ble ei krybbe med høy til

ned. Så langt ned som det er nød-

Et navn Jesus har i det gamle testa-

fordi noen er glad i meg!!

pute. Der låg Jesus svøpt. Og: Det var

vendig for at frelsesbudskapet skal

mentet er Spire. Sakarja 6,2: – Under

Ja, det er derfor det er så stor glede

Gud som låg der med de unge forel-

favne alle!!

ham skal det spire og gro! En spire

i Jula. Fordi noen er glad i meg! Vet

drene rundt seg.

Vi hører om englene som synger.

som vokser fram til en god og velsig-

du hva som står i Bibelen? Der står

Hyrdene var vanlige folk. Egentlig

Englene er himmelvesener. De er

net plante. Til en god virkelighet!

det om Gud. Han er glad i oss. For

hadde de det ikke så bra, for de måtte

framfor Gud og synger lovprisning

Han vil gi deg og meg en spire av

eksempel: For så høyt har Gud elsket

jobbe om natten. Og de fikk heller

til Gud. Deres oppgave er å være nær

tro i hjertet vårt. En spire som kan

verden, at han gav sin Sønn den

ikke ta fri når det var sabbat. De som

Gud og ære ham.

vokse fram med fred og trygghet og

enbårne, for at hver den som tror

arbeidet på sabbaten, helligdagen,

Nå er de nær gjeterne. De kommer

glede. La oss ta møtet med frelseren

på ham ikke skal gå fortapt, men ha

ble sett på med ublide øyne, de sto

nær disse som er ute og holder nat-

i fortellingene og sangene med oss

evig liv!

lavt på rangstigen. Men Betlehem og

tevakt, og har den litt sure jobben å

videre og gjøre som Maria gjorde;

I juleevangeliet hos Lukas, hører vi

markene rundt var fulle av sauer, og

passe sauene om natta. Nær Gud og

Gjemme det i hjertet. La det få spire

at det ikke var plass i herberget. Vi

dermed av vanlige folk. De var vant

nær gjeterne. Gud kommer nær!

fram og bli til en glede inni oss som

kan undre oss over at vertshuseieren

med hardt arbeid og trange kår.

Guds himmel kommer nær. Julebud-

varer, også når jula er over. Velsignet

ikke klarte å rydde plass til disse to,

Der er det det skjer, i en stall.

skapet er til deg og meg. Jesus er

julehelg!

Kirkene i jul og nyttår DATO

TID

KIRKE

ARRANGEMENT OG ANSVARLIGE

12. desember

11.00

Helsetunet

Adventsandakt ved diakon Maria Anonsen og kantor Silvio Krauss

12. desember

14.00

Blåfjell

Adventsandakt ved diakon Maria Anonsen og kantor Silvio Krauss

12. desember

17.00

Øytun

Adventsandakt ved diakon Maria Anonsen og kantor Silvio Krauss

13. desember

18.00

Fillan kirke

Salmekveld med julens salmer og sanger ved kantor Silvio Krauss og Heidi Kristine Fugelsøy

14. desember

11.00

Melandsjø Bofellesskap

Adventsandakt ved diakon Maria Anonsen og kantor Silvio Krauss

17. desember

18:00

Nordbotn kirke

Førjulskonsert med Thormod Høyen, Berit Hassel, Therese Ulvan og Børge Pedersen.

21. desember

17.30,

Sandstad kirke

Kakelinnekonsert Ved Strand seniorbrass.

21.00 24. desember

12:00

Nordbotn kirke

Juleaftengudstjeneste Ved sokneprest Jarle Bryne, kantor Silvio Krauss, Fjellværøy/Knarrlagsund skolekorps og kirketjener Sten Egil Røvik. Offer: Kirkens Nødhjelp

24. desember

13:00

Kvenvær kirke

Juleaftengudstjeneste Ved prest Per Even Robertstad, organist Sindre Fredrik Strøm og kirketjener Bjørg Bjørgvik.

24. desember

14:00

Fillan kirke

JuleaftengudstjenesteVed sokneprest Jarle Bryne, kantor Silvio Krauss og kirketjener Roger Dragsten. Offer: Kirkens Nødhjelp

24. desember

16:00

Sandstad kirke

Juleaftengudstjenesteved Seniorprest Per Even Robertstad, Strand seniorbrass og kirketjener Bjørg Bjørgvik.

24. desember

16:00

Hitra kirke

JuleaftengudstjenesteVed sokneprest Jarle Bryne, kantor Silvio Krauss og kirketjener Roger Dragsten.

7. januar

17.00

Sandstad kirke

Julefeiring for små og store Ved Sandstad menighetsråd og menighetspedagog Grete Hammer, kantor Silvio Krauss, kirketjener Bjørg Bjørgvik.

10. januar

18:30

Hitra kirke

Nyttårskonsert med Trondheimsolistene


no

HITRA.

9

Lars Birger Aadland tar ofte fram kornetten når han forretter i kirka

Lars Birger Aadland takker for seg

Takk! Tiden er kommet når jeg skal takke for meg. 1.november 1995 startet denne siste

neprest i Agdenes og var der fram til

Kanskje vil jeg bli husket som

om de syntes jeg er gammel. ”Nei”,

arbeidsbolken i Den norske kirke,

1. sept 2014, da jeg gikk over i stilling

presten med trompet. Ja, rett ofte

sa en. ”Du er ikke gammel, for det

for meg. Jeg begynte som kon-

som Seniorprest i Orkdal prosti.

har trompeten vært med. Og kirkene

går an å snakke med deg.” Det var

firmantlærer i Hemne, en oppgave

Tjenesten har vesentlig vært på Frøya

har en egen klang som gir lyst til å ta

godt å høre. Men i mars fyller jeg 69

som snart gled over i en prestevika-

og Hitra, hvor det hele tida har vært

fram trompeten. Og så opplever jeg

år og har nå tatt beslutningen om å

roppgave.

behov for en 3. prest. I disse 3-4 årene

at salmesangen løfter seg med litt

avslutte min tjeneste da. Derfor er

1. april 1997 (som en spøk?) kom jeg

har jeg hatt gleden av å følge mange

ekstra musikk attåt.

lysmessa i Sletta 3. desember og gud-

til Frøya som fungerende kapellan,

konfirmanter fram til konfirmasjon,

Jeg ser tilbake med takknemlighet

stjenesten i Fillan 4. februar mine

og etterfulgte Reidar Faanes. Der

døpe mange øyværinger, spleiset

på rike år i prestetjenesten på øyene!

avskjedsgudstjenester på Frøya og

var jeg nesten 1 1/2år, før jeg kom

mange brudepar og fulgt mange fami-

Jeg kom med et oppdrag der jeg

Hitra. Kanskje vi sees da? Etter mars

tilbake til Hemnemenighetene

lier når de har fulgt sine kjære til siste

skulle formidle et godt budskap om

2018 bestemmer jeg sjøl hva jeg skal

høsten 1998. Da var jeg i full gang

hvilested. Jeg har også fått oppleve

Frelseren og Herren, Jesus Kristus.

holde på med. Kanskje en vikartje-

med prestestudiet i tillegg til prest-

gudstjenestefellesskap med menighe-

Jeg opplever sjøl at det er verdens

neste i ny og ne? Takk for følge!

earbeidet, og avsluttet studiet med

tene og gode medarbeidere i de mange

beste budskap, og håper at du kjente

praktikum ved MF våren 2001, og

kirkene på Hitra og Frøya. Dermed

at det var det jeg ønsket å gi videre, i

ble ordinert i Hemne kirke 17. juni

opplever jeg at jeg har blitt kjent med,

ord og handling.

2001.

og knyttet bånd til mange mennesker

Konfirmantene diskuterte en dag

I august 2002 begynte jeg som sok-

gjennom disse åra.

hvor gammel jeg er. Jeg spurte da

HILSEN LARS BIRGER AADLAND


10

Tirsdag 12. desember 2017

1 Fillan ligger blant de store byene i landet når det gjelder sentrumsattraktivitet, viser

måling fra Sentio Reseach (Foto: Stein Olav Sivertsen)

Hitra konkurrerer blant de største byene om sentrumsattraktivitet Sentio presenterte for leden oktobertallene for Sentrumsattraktivitet. 11 000 intervju er gjennomført. Kommunen blander seg inn i toppsjiktet blant de største byene i landet. Sentio hadde følgende kommentar

står Fillan omtrent like attraktivt.

til Hitras plassering: En kommune

Det er Sentio Reseach som opplys-

med under 5000 innbyggere kommer

er dette på bakgrunn av en un-

altså opp med en like god skåre som

dersøkelse gjennomført tidligere i

de store byene. Imponerende.

sommer:

Tallene er hentet fra såkalte

Videre opplyser Sentio dette om

Borgerundersøkelsen for å blant

undersøkelsen:

annet måle Sentrumsattraktivitet.

• Kvinner synes i noe større grad

Fornøyd med sentrum

enn menn at kommunesentrum er

Hitterværinger synes sitt kommune-

attraktivt

sentrum fremstår betydelig mer

• De eldre synes Fillan fremstår

attraktivt enn det personer bosatt i

betydelig mer attraktivt enn det de

kommuner av tilsvarende størrelse

yngre synes.

ellers i landet, synes om sitt kom-

• Det er personer bosatt i Fillan som

munesentrum (snitt på 67 mot snitt

synes sentrum framstår mest attrak-

på 53). Sammenlignet med sentrum-

tivt, med et høyere snitt enn øvrige.

sattraktiviteten til andre kommuner

Se presentasjonen av resultatene fra

i Sør-Trøndelag (snitt på 66), frem-

undersøkelsen her

TOPP 10 UAVHENGIG AV KOMMUNESTØRRELSE: 1. Asker

5. Trondheim

7. Fredrikstad

2. Kristiansand

6. Stavanger

8. Hitra

3. Bergen

7. Drammen

4. Oslo

8. Bodø

1

5 øyværinger på statsborgerskapsseremoni i Erkebispegården Nye øyværinger ble invitert til statsborgerskapsseremoni i Erkebispegården i Trondheim søndag 12. november. Fylkesmannen inviterer hvert år alle

det norske fellesskapet.

nye statsborgere som har fylt 12 år,

5 øyværinger deltok i seremonien, et-

til statsborgerseremoni. Målet med

ter å ha søkt og fått norsk statsborg-

statsborgerseremonien er å ønske

erskap. Fra Hitra kommune deltok

nye statsborgere velkommen og

ordfører Ole L. Haugen.

markere at nye medlemmer tas opp i

1 Statsborgerskapsseremonien fant sted i Erkebispegården 2 Fra venstre: Thitaree Tvervåg (Frøya), Chavida P. Gomes, Rawipha Holm, Ordfører Ole L. Haugen, Beverly Maurin og Prangthip Laosi.

2


no

HITRA.

Kunstprosjekt ved Fillan skole Elever ved Fillan skole har i høst gjennomført et kunstprosjekt sammen med Kystmuseets Magnar Ansnes. Se bilder fra prosjektet her: 1 Magnar Ansnes ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag holdt foredrag om kunst for elevene. 2 Elevene lyttet interessert til Magnar Ansnes sitt foredrag.

1

2

11


12

Tirsdag 12. desember 2017

HITRA KIRKE

TORSDAG 11. JANUAR KL. 18.30 Med innslag av danseelever fra Hitra kulturskole BILLETTER B150/H200/V250 KAN KJØPES PÅ BIBLIOTEKET ELLER PÅ NETTET VIA WWW.HITRA.KOMMUNE.NO

ARRANGØR:

HITRA KOMMUNE


no

HITRA.

Kunngjøringer fra kulturenheten Trondheims Solistene kommer 11. januar

Kulturprisen og Frivillighetsprisen 2017

SeniorLes

13

Språkkafé

TrondheimSolistene kommer også i

Hitra kommunes Kulturpris tildeles

Biblioteket har ofte lesestund for

Snakker du litt norsk, men ønsker å

2018 og feirer nyttår på Hitra.

enkeltpersoner, institusjoner eller

barn – men hva med voksne? Du er

bli enda bedre? Vil du bli mer kjent

Trondheimsolistene ledes av sin nye

organisasjoner som anerkjennelse

herved invitert!

med nye folk?

kunstneriske leder Geir Inge Lots-

for særlig fremragende innsats i

«Vi kan alle nyte å bli lest for. Selv

På språkkaféen snakker vi om ulike

berg. Programmet er en overraskelse

kulturarbeidet i kommunen.

savner jeg det fra da jeg var liten og

tema, mens vi koser oss med kaffe, te

som han presenterer fra scenen.

Hitra kommunes kulturpris ble

mamma leste for meg. Det er en helt

og kjeks.

Solister i 2018 er:

utdelt første gang i 1982, og siden

spesiell ro som inntreffer når noen

Hver lørdag fra kl. 11:00 til kl. 13:00

Polkabjørn & Kleine Heine

1989 er prisen utdelt hvert år. I fjor

leser høyt for deg.»

på Hitra bibliotek.

Det vil også bli ett lokalt innslag fra

var det Charlotte Audestad som fikk

SeniorLES er for deg som er mellom

Hjertelig velkommen!

danseelever ved Hitra kulturskole.

prisen.

50-100år, liker å høre spennende

Konserten er Torsdag 11. januar

Hitra kommunes Frivillighetspris

historier eller fortellinger fra

2018 i Hitra kirke, og billettslaget er

tildeles en initiativrik person, lokal

lokalsamfunnet og har lyst til å

allerede i gang (Se kommunens nett-

forening eller en gruppe som har

dele en kopp med noe varmt i godt

sider på www.hitra.kommune.no).

gjort en bemerkelsesverdig inn-

selskap.

sats for samfunnet rundt seg. Som

Det vil være lesestund den 2. torsd-

gjennom pågangsmot har bedret

agen i hver måned (unntatt desem-

trivsel og livskvalitet for andre,

ber). Kulturskolens sangpedagog

samt bidratt til et mer åpent, aktivt

Charlotte Stav vil holde lesestunden,

og trygt samfunn.

kanskje blir det også en sang eller

Hitra kommunes frivillighetspris

to?

ble utdelt første gang i 2011 og har

Hitra Bibliotek kl.11-13: 11. januar,

siden vært delt ut årlig. I fjor var det

8. februar, 8. mars og 12.april

Ivar Kværnø som fikk prisen. Det er Hitra formannskap som avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen, men du som foreslår verdige kandidater. Begge prisene er på 15.000 kr. Begrunnet forslag på kandidater til Hitra kommunes kulturpris og/eller frivillighetspris for 2017 sendes: postmottak@hitra.kommune.no; eller som brev til Hitra Kommune, 7240 HITRA innen 15. januar 2018


14

Tirsdag 12. desember 2017

Politiske møter i desember Følgende politiske møter er planlagt

ONSDAG 20. DESEMBER

før jul. Alle møter holdes på Hitra

Hitra formannskap. Kl. 09:00

rådhus.

Ordførers kontor

TORSDAG 12. DESEMBER TIRSDAG 12. DESEMBER

Hitra kommunestyre kl. 10:00

Teknisk komite. Kl. 17:00

Kommunestyresalen

Møterom Plan Møteplan for våren 2018 vil bli

ONSDAG 13. DESEMBER

vedtatt i kommunestyrets møte den

Oppvekstkommiteen kl. 16.00

21.12.2017. Møteplanen vil bli lagt

Møterom 1

ut på kommunens nettsider på www.hitra.kommune.no.

Hitra kommune sender i dag stort sett digitale brev. I snitt går det ut 20 brev om dagen, og siden oppstarten i mai 2016, så har vi sendt ut over 7.500 brev gjennom dette systemet. Det er viktig for innbyggere og virksomheter som bruker kommunen, å oppdatere sin digitale kontaktinformasjonen.

Informasjon om digitale utsendinger

Åpningstider i jula 2017 Hitra kommune har reduserte åpningstider i forbindelse med jula 2017.

RÅDHUSETS ÅPNINGSTIDER:

D IGITAL UTSENDINGER

for kontakt- og reservasjonsregis-

Saksbehandlere i Hitra kommune

teret. Her ligger innbyggerne sin

sender ut de aller fleste brevene i

digitale kontaktinformasjon, og

dag digitalt. Brevene sendes til digi-

den informasjonen kan brukes i

tal postkasse om du har det, og da

kontakten mellom Hitra kommune

vil du bli øyeblikkelig informert via

og brukerne av kommunen. Her

e-post eller melding på mobiltele-

ligger blant annet registrert mobil-

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

fon. Om du ikke åpner brevet i den

nummer, e-postadresse og adresse

STENGT

STENGT

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

digital postkassen etter 48 timer,

til digital postkasse.

så vil det bli skrevet ut og bli sendt

Dette registeret blir oppdatert hver

deg i vanlig post. Har du ikke regis-

tredje måned ved at brukeren blir

trert digital postkasse, så vil brevet

bedt om å bekrefte eller oppdatere

28. des

29. des

bli skrevet ut og sendt i vanlig post

informasjonen sin, ved pålogging

med en gang.

via ID-porten. I dette registeret

*) Kan variere noe frå barnehage til barnehage. SFO er stengt

Brev til innbyggere sendes til regis-

ligger også muligheten til å reser-

hele jula. Barnehager og skoler er stengt tirsdag 2. januar

trert postadresse i Folkeregisteret.

vere seg. Da vil ingen offentlige

grunnet planleggingsdag

For virksomhet så er det registrert

virksomheter ha mulighet til å

adresse i Enhetsregisteret. Om

informere via digital postkasse,

du skal flytte eller registrere ny

e-post og/eller mobiltelefon. En

adresse, så er det viktig å gjøre det

innbygger som aldri har registrert

både hos Posten (www.posten.no)

digital kontaktinformasjon vil

og hos Folkeregisteret/Skatteetat-

i praksis stå som reservert i

en (www.skatteetaten.no).

registeret. Mer informasjon om kontakt- og reservasjonsregisteret

KONTAKT- OG RESERVASJONSREGISTERET Alle offentlige virksomheter bruker en fellesløsning som kalles

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

STENGT

STENGT

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

LEGEKONTORET OG HELSESTASJONENS ÅPNINGSTIDER:

BARNEHAGENES ÅPNINGSTIDER: 25. des

26. des

27. des

STENGT

STENGT

Kl.07:15–16:30*

BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER: 19. des

20. des

21. des

22. des

23. des

24. des

Kl.10 - 17

Kl.10 - 17

Kl.10 - 17

Kl.10 - 17

Kl.10 - 14

STENGT

25. des

26. des

27. des

28. des

29. des

30. des

STENGT

STENGT

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

Kl.10 - 14

ligger på www.norge.no/nn/op-

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

pdater-kontaktinformasjon

Medisinsk legevakt: 116 117 Barnevern alarmtelefon: 116 111 Teknisk drift beredskapstelefon: 72 44 18 10


no

HITRA.

15

Hitra og Frøya kommuner søker

Kommunepsykolog Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Hitra og Frøya kommuner er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling.

og oppvekst tjenester.

KRAV TIL SØKERE TIL STILLINGEN: ¬¬ ¬¬

Stilling ledig

¬¬

psykisk helsetjeneste. Hitra kommune er vertskommune, men du vil jobbe med brukere i begge kommuner ut fra behov og nærmere praktisk

¬¬

Gunstig pensjonsordning

¬¬

Full barnehagedekning

fremmende arbeid

¬¬

Mulighet for kompetan-

Gode norskkunnskaper både

seutvikling og utdanningsstipend ¬¬

Hjelp med å skaffe bolig

nesten vil være en fordel

Nærmere opplysninger om stillingen

Relevant klinisk erfaring vil bli

fås ved henvendelse til:

vektlagt

- Enhetsleder Hege Lie Rønningen på

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt Førerkort klasse B

tlf. 72 46 52 81/ 90 23 98 77 - Assisterende rådmann Harald M. Hatle på tlf. 72 44 17 07/ 95 02 28 69

VI SØKER PERSONER SOM: ¬¬

Søknadsfrist: 31. desember 2017

Utredning, diagnostisering samt

for lavterskel psykologtjeneste i

Legg utdannelsesdokumentasjon,

lavterskel behandling til enkelt-

kommunene

attester og tjenestebevis som et

¬¬

Er åpen, fleksibel og har evne

grupper - barn og ungdom særlig

til å jobbe både selvstendig og i

vektlagt

team

Veiledning og fagstøtte til andre

¬¬

Deltagelse i system- og planarPsykososialt kriseteamarbeid

Har evne til å jobbe tverrfaglig

¬¬ ¬¬

munikasjonsevner

tiltredelse i stilling.

Er tydelig og har evne til å tenke

Opplysninger om søkere kan bli gjort

Liker utfordringer og er løsning-

unge som satsningsområde, så du

HITRA KOMMUNE KAN TILBY:

vil inngå som en del av det tverrf-

¬¬

arbeidsmiljø med høyt faglig

Naturlige samarbeidspartnere vil

fokus

rådgiver barn/unge og øvrige helse-

¬¬

offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

Et stimulerende og tverrfaglig

aglige arbeidet for målgruppen.

helsestasjon, skolehelsetjeneste,

evt. intervju. Gyldig politiattest må framlegges før

sorientert

forebyggende arbeid blant barn og

være psykisk helsetjeneste, lege,

nemål/attester må fremlegges ved et

Har gode samarbeids- og kom-

helhetlig Kommunene har tidlig innsats og

vedlegg til søknaden. Originale vit-

og målrettet ¬¬

beid ¬¬

¬¬

vensjon, forebyggende og helse-

Erfaring fra kommunehelsetje-

ansatte i helse- og oppvekst ¬¬

Forståelse for tidlig inter-

Har engasjement og interesse

personer, familier, pårørende og

¬¬

slinjer

¬¬

¬¬

¬¬

og lokale lønnspolitiske retning-

autorisasjon som psykolog

Gode samhandlingsferdigheter

¬¬

Lønn i henhold til tariffavtaler

Klinisk psykolog med norsk

¬¬

organisering.

TIL STILLINGEN LIGGER PRIORITERTE KOMMUNALE OPPGAVER SOM:

vikling i Trøndelag ¬¬

skriftlig og muntlig

Stillingen legges til Enhet for helse, familie og rehabilitering, avdeling

Et faglig nettverk av kommunepsykologer under ut-

OM ENHET FOR HELSE, FAMILIE OG REHABILITERING:

¬¬

Mulighet til å være med å utforme rollen som psykolog i et tverrfaglig perspektiv

Hitra Kommune


16

Tirsdag 12. desember 2017

Ta turen ut i desember Førjulsvinteren kan være lunefull ute ved kysten. Det er kontrastenes årstid, og det er som om naturen skal minne oss om alt det verden rundt oss er; lys og mørke, kulde og varme, storm og stille. Dagene kan inneholde alt dette og mye mer. I løpet av noen øyeblikk kan alt mildt og vennlig rundt oss være borte og i stedet bli erstattet av brølende vindkast og piskende regn. Når arbeidsdagen er over, løper vi småhutrende hjemover, søker varme og ly, og plutselig er det mørkt ute. Midt i alle disse kontrastene liger

turen ut når regnet pisker i ansiktet

nenfor murene ser du restene etter

det et flott sted for en piknik.

det fremdeles uendelig vakre

og vinden blåser så furukronene

den en gang så praktfulle hagen.

Rett før stigningen opp til turhytta

opplevelser ute i marka. Bruk de

danser.

Stedet var tidligere ei seter under

kan du også ta en fin topptur til

gården Hopsjøen, som var et makt-

Ut-Hitras høyeste topp «Hokkeltin-

sentrum på kysten og i Pareliussle-

den», 180 moh, med fantastisk

ktens eie i ca. 150 år. Det ble bygd to

utsikt. Merket løype.

hvordan møtet med naturen gir en-

TURMÅLET MARGRETES MINDE ER VAKKERT Å GÅ TIL UANSETT VÆR.

ringmurer rundt området og det er

Kjør Rv 714 til Melandsjø. Her er det

ergi i en hektisk førjulstid. Ta turen

Jakt- og lystresidensen Margrethes

bygd en smuglerkjeller like utenfor.

skiltet til parkering der turløypa

ut når frosten har lagt et sølvgrått

Minde ble bygd i 1780-årene av fami-

Det sies at det var slaver fra tukthu-

til Margrethes Minde starter.

teppe over myrene, vannene har

lien Parelius som eide Handelsstedet

set i Trondheim som bygde murene.

Det er også mulig å følge en sti

fått en tynn hinne av is og ei blek sol

Hopsjø. Stedet ble anlagt med en

Margrethes Minde er et verdifullt

(Strømsveien) fra Strøm til Mar-

skinner med lav gyllengult lys. Ta

hage i fransk nyrenessansestil, og in-

kulturminne og når været tillater

grethes Minde (se kartutsnitt).

få timene med lys til å oppleve naturen, få sårt tiltrengte stråler med vintersol i ansiktet, og kjenn

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Opplag 4000. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler nettside hitra.kommune.no

HITRA.

no

for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.