Hitra.no - Nr. 5/2017 - Årgang 2

Page 1

Nr. 5/2017 - Årgang 2 - 7. november 2017

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

Høsten,

- Tid for budsjett Rådmann Laila Eide Hjertø la fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2018

no

HITRA.

Hitra Kommune


2

Rådmann Laila E. Hjertø la fram budsjettet for formannskap og komiteer den 17. oktober

Tirsdag 7. november 2017

vekt på å bemanne opp tjenestene til brukerne. Barnetallsutviklingen viser noen svingninger, men gir ikke vesentlige endringer i perioden. På barnehagesektoren er det nettopp bygd ny og rehabilitert eksisterende barnehage i Fillan. Prognosene viser små svingninger i barnetallene, men det er ting som tyder på en sentralisering i forhold til behov for barnehageplasser. Kommunen har en meget kvalitativ god og kostnadseffektiv eldreomsorg. Kommunen får flere eldre i tiden fremover og vil trenge en

Høsten er budsjettid for kommunen

styrking i netto driftsrammer. Barneverntjenesten, helsetjenesten, flyktningetjenesten, innvandrerkoordinatoren, sosialtjenesten innenfor NAV og oppfølgingstjenesten avdekker behov for tiltak på tvers av sektorene. Rådmannen ser behovet for å styrke innsatsen

Når dette skrives har rådmannen fremlagt budsjettet for formannskapet og komiteene. Utfordringene er kommet frem i lyset, og det gjøres forberedelser for å finne løsninger. Formannskapet og kommunens ledergruppe har gjennomført sin budsjettkonferanse og utsatt behnadlingen til 5/12. Kommunestyret skal behnadle budsjettet 21/12.

og samarbeidet på et bredest mulig grunnlag og har foreslått endring av eksisterende stillinger, samt engasjement av prosjektstillinger til å drive arbeidet. Det er viktig å få gjort tiltak på et tidligst mulig tidspunkt for å bedre menneskenes forutsetninger for et godt liv, og minske kommunens fremtidige økonomiske belastning. Vann, avløp og renovasjon (VAR) utskilles som egen enhet med egen

BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE

innenfor rus og psykisk helse, og

mill. fra 2019. Dette er alvorlig for

enhetsleder uten at dette øker lønns-

tidlig innsats i skole og barnehage.

en kommune som ikke har tilgang på

budsjettet innenfor området vesen-

Hitra kommune får også i statsbuds-

Ny bemanningsnorm i barnehagene

andre inntektskilder.

tlig. Det er vedtatt nye forskrifter i

jettet 2018 større økninger i utgifter

er også underfinansiert og kan koste

Hitra kommune drives svært effek-

tråd med lov om kommunale vass- og

enn i inntekter. Forventet pris- og

kommunen dyrt.

tivt. Dette ser vi av sammenlignin-

avløpsanlegg og gebyrregulativet

lønnsvekst i kommunesektoren er

Nye lover og forskrifter tillegger

gene med landets øvrige kommuner

blir lagt om en del som følge av de

på 2,6 prosent, mens Hitra kommune

kommunene stadig nye oppgaver og

gjennom KOSTRA-rapportering

nye bestemmelsene. Det er store

får en økning i overføringene på 2,3

skjerpede krav til utføring av tjenes-

(Kommunenes rapportering til stat-

utfordringer både på vann og avløp

prosent. Altså taper kommunen reelt

tene. Med disse øker kommunens

en). Det er derfor svært lite å hente

i tiden fremover. Selv om dette er et

sett 0,3 prosent av inntektene sine

utgifter, men inntektene økes ikke

gjennom effektivisering. På sikt kan

område definert å være finansiert

neste år.

tilsvarende.

innføring av digitale hjelpemidler

som selvkost for kommunen, finnes

Samtidig må kommunen betale

I tillegg risikerer kommunen å

bidra til effektivisering av driften,

det en smertegrense for hva abon-

mer for ressurskrevende tjenester,

miste inntektsmuligheter gjennom

men vi vet også at det vil skje en

nentene kan betale.

altså brukere med svært kost-

endringer i eiendomsskatten, og ved

samtidig økning i oppgaver og kost-

Kulturområdet består stort sett som

nadskrevende tjenester. Staten

at Stortingets vedtak om produks-

nadsdrivere.

tidligere. Man ser et stadig større

refunderer mye av utgiftene, men i

jonsavgift på laks ikke blir gjennom-

statsbudsjettet foreslås det å redus-

ført. Dersom dette står seg kan det

TJENESTENE

ungdom sine aktiviteter på Hitra.

ere dette bidraget. Det forventes

bety en reduksjon i inntekter for

Hitra kommune har en lav admin-

Spesielt gjelder det de som faller

fortsatt økt innsats av kommunene

Hitra kommune på anslagsvis kr 17

istrativ bemanning da man har lagt

utenfor annen organisert aktivitet.

behov for kvalifisert bistand til


no

HITRA.

Tidlig innsats også her vil gi gevinst

INVESTERINGER

på sikt.

Investeringstakten i Hitra har vært

Driftsavdelingen omorganiseres fra

høy over mange år. Hitra kommune

01.01.2018. Enkelte oppgaver flyttes

sin netto renteeksponerte gjeld er

slik at enheten får konsentrere

i 2017 på kr 319 mill. Dette tilsvar-

seg om rene drifts- og vedlikehold-

er ca. 80% av driftsinntektene, og

soppgaver med kommunale bygg,

belaster driftsbudsjettet med kr

anlegg, parker og veier mv.

38,5 mill. Sammenlignet med snittet

Planavdelingen har utfordringer

for landet som er 37% (2016) har

med varierende saksmengde og

vi dobbel så stor belastning i våre

dermed ustabile inntekter. Beman-

driftsbudsjetter. Stor satsning over

ningen er marginal i forhold til an-

flere år for blant annet å oppnå

tall saker. På forebygging, brann og

målene som ligger i samfunnsplanen

redning er det kommet nye lover og

har medført at kommunen har svært

forskrifter som gir kommunene ut-

høy gjeld.

fordringer. Det skal fra i år kartleg-

I den pågående budsjettprosessen

ges og gjennomføres feiing av piper

ligger det utfordringer, spesielt på

i fritidsboliger. Dette vil bety flere

helse og omsorg og brannvern. Det

feiere og utstyr, som skal dekkes til

har skjedd endringer på disse tjenes-

selvkost.

teområdene man ikke har kunnet

Det er også kommet nye forskrifter

forutse for ett år siden.

1 2

i forhold til brann- og redningsoppgaver som utfordrer små kom-

KOMMUNEREFORMEN

muner. Vi er i ferd med å gjennomgå

Kommunereformen er i gang og

det totale brannvernet på Hitra i en

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

overordnet ROS (risiko og sårbarhet)

er trådt i kraft. Det er overført

sett opp mot de nye forskriftene.

omstillingsmidler fra Staten som

Etter dette vil vi få en oversikt over

disponeres av Fellesnemnda og det

nødvendige tiltak.

er opprettet stillinger som skal jobbe med å utvikle den nye kommunen.

SYKEFRAVÆR

Rådmannen er engasjert i 20% still-

Hitra kommune har jobbet med

ing som prosjektleder for å etablere

mange tiltak i forhold til å redusere

den nye kommunen.

sykefravær. Til tross for dette er

Arbeidet er foreløpig ikke kommet

fraværet fortsatt på samme nivå som

så langt at man kan se følgene av

gjennomsnittet for landet. Dette er

inntekts- og utgiftssidene i den nye

2 Øyvind Eian har ansvaret for et av kommunens tiltak mot økt

en gjennomgående utfordring for de

kommunen for de to siste årene i

fleste kommuner. For Hitra sin del

handlings- og økonomiplanen. Dette

sykefravær – Veiledet trening. Målet er at medarbeiderne skal komme i bedre form for å unngå sykefravær.

koster sykefraværet ca. kr 840.000

vil sannsynligvis bli avklart i løpet

pr. mnd. Det vil si en års-kostnad på

av første halvår 2018 og man vil da

ca. kr 10 mill.

kunne si mere om potensialet for videre utvikling.

1 Det er store utfordringer både på vann og avløp i tiden fremover.

Her: Ny demning ved kommunens vannverk ved Strandavatnet

Svingningene i barnetallet fører til større behov for barnehageplasser i sentrum. Her: Fillan barnehage

3


4

Tirsdag 7. november 2017

Hitra fotballklubb feirer 30 år i år, og i år er de kåret til årets ildsjel i Hitra kommune. Ordfører Ole Haugen delte ut prisen til leder i klubben, Kjersti Rønningen. (Foto: Adresseavisa)

1

Hitra Fotballklubb er årets ildsjel på Hitra 2

Sør-Trøndelag Idrettskrets hedret ild-sjelene i fylket sist fredag. Hitra idrettsråd har kåret Hitra fotballklubb til årets ildsjel. Fotballklubben fyller 30 år i år, og er en av Hitras mest veldrevne idrettsklubber. HITRA IDRETTSRÅDS BEGRUNNELSE FOR TILDELINGEN

3

Frivillighetens torg 2017 – Æ vesst itj at Hitra hadd så mytji å by på! Kommentaren kom fra en som stakk innom for å se hva frivilligheten på Hitra har å by på. Mellom 20 og 30 lag og foreninger viste fram aktiviteter av alle slag.

Hitra Fotballklubb skal være et tilbud til alle på fotballen. Hitra Fotballklubb vil satse bevisst på

ORDFØREREN ÅPNET TORGET

ungdommen på Hitra og ønsker å skape et godt og

Ordfører Ole L Haugen sto for åpningen av

trygt miljø i klubben. Vi ønsker at våre trenere og

dagen. Ordføreren roste de frivillige for

utøvere skal stå for holdninger og engasjement

den innsatsen de gjør i lokalsamfunnet.

FRIVILLIGHETENS TORG VISER MANGFOLDET

som på en positiv måte kommer hele Hitra til

Haugen viste til mangfoldet av aktivitetstil-

Mange lag og organisasjoner viste seg fram

gode. I Hitra Fotballklubb jobber vi med å få til et

bud de frivillige lag og organisasjoner kan

både i og utenfor Hitrahallen. Vi traff flere

miljø som er tuftet på likeverd, aksept og inklu-

tilby. Mangfold både i aktivitetstilbud og

idrettslag, vektløfterklubb, golfklubb,

dering. Hitra Fotballklubbs viktigste oppgave er

mangfold i forhold til tilbud til ulike alders-

sykkelklubb, turlag som orienterte og viste

å legge forholdene til rette for at alle som vil kan

grupper.

hvilke aktiviteter de kunne tilby. Innenfor

utfolde seg å ha det artig på fotballbanen. Hitra

Ordføreren pekte i tillegg på det faktum at

sang og musikk stilte både kor og korps opp,

Fotballklubb skal dessuten jobbe aktivt for å

vi har blitt et flerkulturelt samfunn. Med ca.

vi traff Røde kors, Livsglede for eldre, Lions.

være en ledende klubb på fair play.

70 forskjellige nasjonaliteter, og om lag 20 %

Utendørs traff vi, som seg hør og bør, Hitra

Hitra kommune gratulerer!

av innbyggerne fra andre land enn Norge, er

jeger og fisk.

Hitra som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen

frivillighetens bidrag svært viktig i arbeidet med å inkludere alle i samfunnet.


no

Hitra kommune i sosiale medier

HITRA.

Kommunen er aktivt ute i flere sosiale medier, som blant annet Facebook og Twitter. Med dette når kommunen nye brukergrupper blant Hitras befolkning, kommuneorganisasjonen får spredt informasjon raskt, og det gir flere muligheter for toveiskommunikasjon med innbyggerne.

4

KOMMUNIKASJON MED INNBYGGERNE

KOMMUNEN NÅR UT TIL NYE BRUKERGRUPPER

Facebook og andre sosiale medier gir kommunen

Mye av kommunikasjonen i dag foregår via digitale

en god kommunikasjonskanal ut til innbyggere.

plattformer, og særlig yngre innbyggere er aktive

Her kan Hitra kommune raskt formidle viktige

på nye digitale medier. Dette gir kommunen flere

driftsbeskjeder, promotere kulturinnslag og spre

muligheter og utfordringer i kommunikasjonsar-

gode historier fra arbeidshverdagen i de ulike

beidet. Verktøy knyttet til de nye sosiale mediene

enhetene.

gir muligheter til å formidle på mange språk, og

Sosiale medier har blitt et stadig viktigere infor-

sikre universell utforming slik at alle som trenger

masjonsverktøy for kommuneforvaltningen. Her

hjelpemidler får nødvendig hjelp.

klarer vi å formidle beskjeder på kort tid og her lig-

Vi har akkurat startet opp med vår Instagramkon-

ger det også muligheter for toveis-kommunikasjon

to. Her kan ansatte i kommunen og kommunens

med innbyggerne. Disse sosiale mediene kommer

innbyggere dele bilder fra Hitra til alle som er

ikke til å erstatte andre kommunikasjonskanaler

interesserte. Mange mener at et bilde sier mer enn

mellom kommunen og innbyggerne. Vi arbeider

tusen ord, så vi håper at bildedelingsverktøyet kan

aktivt på mange arenaer for å sikre at alle får god

hjelpe oss med å formidle de gode historiene fra

kommunikasjon med kommunen. Hitra kommune

Hitra.

bruker blant annet sin Facebook profil til å profilere nyheter og kunngjøringer på kommunens

OVERSIKT

1 Hitra jeger og fiskeforening stilte, som seg hør og bør, utendørs.

nettside. På den måten slipper innbyggere og

Det er flere enheter i Hitra kommune som bruker

følge aktivt med på endringer inne på www.hitra.

sosiale medier i sin arbeidshverdag. Her er en liten

2 Frivillighetens torg fylte Hitrahallen

kommune.no. Kommunen tvitrer ofte på Twitter,

oversikt over ulike enheter på dem ulike mediene:

3 Hitra fotballklubb

samtidig ved at kommunen fremdeles gir ut kom-

4 Koordinator for innvandrere, Kasia Czaplis, og leder for Hitra Frivilligsentral, Eldbjørg Broholm

muneavisen i papirformat.

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Hitra kommune

Hitra kommune

Hitra kommune

Visit Hitra

EN ÅRVISS FORETEELSE

Hitra storkjøkken

To av initiativtakerne til Frivil-

Hitra sykehjem

lighetens torg, koordinator for

Hitra kino

innvandrere, Kasia Czaplis og leder

Hitra helsestasjon

for Hitra Frivilligsentral, Eldbjørg

Knarrlagsund oppvekstsenter

Broholm, ønsker at torget skal bli en årviss foreteelse. De synes at årets torg har vist at frivilligheten trenger en felles arena å vise seg fram på. Den gode stemningen i og rundt Hitrahallen tyder på det. De vil nå, sammen med resten av arbeidsgruppa for arrangementet, evaluere Frivillighetens torg.

5


6

Tirsdag 7. november 2017

Rådmann Laila Eide Hjertø la fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2018 Rådmann Laila Eide Hjertø la i ettermiddag fram sitt forslag til handlingsplan for 2018- 2021 med tilhørende budsjett for 2018. Budsjettforslaget danner grunnlag for høstens budsjettbehandling i komiteer, formannskap og kommunestyre. Stortingets vedtak om arealavgift på laks ikke vil bli gjennomført. Dersom dette står seg vil det bli en meget krevende budsjetthåndtering utover høsten/vinteren. Økte behov i driftsbudsjettene Kommunens driftsbudsjett er delt opp i de ulike sektorene. Her følger en oversikt over hovedtrekkene for de ulike områdene:

Politikk •

Ingen vesentlige endringer ut over framskrivinger av gjeldende budsjetter. I planperioden tas det høyde for valg i 2019 med tilhørende utvidelse av kommunestyret som følge av kommunereformen.

Budsjett for kommunereformen er inntatt i kommunens budsjett med inntekter og utgifter. Midlene styres av Fellesnemnda, og regnskapsføres av Hitra kommune i tråd med vedtak i

Generelt

nemnda.

Hitra kommune får også i statsbuds-

også betale mer for ressurskrevende

Statsbudsjettet angir en nominell

jettet i år større økninger i utgifter

tjenester, dvs. brukere med svært

vekst i kommunesektorens frie

enn i inntekter. Forventet pris og

kostnadskrevende tjenester. Ny

Administrasjon

inntekter (rammetilskudd og skatt)

lønnsvekst i kommunesektoren er

bemanningsnorm i barnehagene er

fra 2017 til 2018, anslått til kr 3,8

på 2,6 prosent, mens Hitra kommune

også underfinansiert og kan koste

/ digitale tjenester innenfor

milliarder. For Hitra kommune

får en økning i overføringene på 2,3

kommunen dyrt.

kommunens datasystemer med

utgjør økningen i frie inntekter fra

prosent. Altså taper kommunen reelt

I tillegg risikerer kommunen å miste

ca. kr. 1,5 mill.

anslag regnskap 2017 til 2018 kr 6,1

sett 0,3 prosent av inntektene sine

inntektsmuligheter gjennom en-

mill. (2,3%).

neste år. Samtidig må kommunen

dringer i eiendomsskatten og ved at

Økte kostnader til digitalisering

Vakant stilling som Controller er medtatt med 1 årsverk.


no

HITRA.

Oppvekst •

Pålagte HMS-tiltak for brannpersonell og

tråd med nylig vedtatt forskrift. Dette betyr

Endringer i skole og barnehage med helårse-

feiere gjennomføres med økte kostnader på

at abonnentene får en reell mulighet til å

ffekt for utvidelsen av Fillan barnehage og

kr. 600 000,-.

påvirke utgiften sin gjennom redusert vann-

Opplæring av brannpersonell pålagt ved

forbruk.

klassedeling ved Knarrlagsund oppvekstsent-

lovkrav med en kostnad på kr. 350 000,-.

er er inntatt. •

7

Styrking av bemanningen ved Kvenvær oppvekstsenter med 1 barne- og ungdomsarbeiderstilling.

Helse og omsorg

Kultur •

Styrking av ungdomsbasen med 100% stilling

Byggesaksgebyr økes med 10%. Også her legges selvkostbetraktninger til grunn.

Økt tilskudd til kirken (Hitra kirkelige fellesråd) med kr 400.000,-

Feiegebyr holdes uendret – begrunnes i høy fondsavsetning tidligere.

Andre gebyr økes for øvrig med 2,5% som er beregnet pris og lønnsvekst

(omgjort kulturskolestilling).

Drift og Eiendom •

Litt økte ressurser til renhold som følge av utvidelse av areal, blant annet ved Fillan barnehage og Barman oppvekstsenter.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) utskilt som eget område.

I samråd med Helse og omsorgskomiteen vil rådmannen utarbeide forslag til nye kvalitetsstandarder for pleie og omsorg. Bilde: Sansehagen ved Hitra helsetun •

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Nytt område fra 01.01.2018

Egen enhetsleder underlagt rådmannen

Investeringer

Gebyrer for vann og avløp øker. Her ser vi høydebassengene ved Fuglåsen på Sandstad

Økning i bruk av økonomisk sosialhjelp – flere trenger supplerende økonomisk hjelp i hverdagen.

I samråd med Helse og omsorgskomiteen vil

FRAMDRIFTSPLAN FOR BEHANDLINGEN AV BUDSJETTET

rådmannen utarbeide forslag til nye kval-

Formannskapet har lagt opp til følgende

Kommunen viderefører foreløpig nytt rustilbud sammen med DalPro.

itetsstandarder for pleie og omsorg. Det legges opp til en prosess med endelig behandling

Rådmannen foreslår at Fillan skole får oppgradert sin personalfløy i 2018-19

framdriftsplan knyttet til behandlingen av handlingsplan og budsjett.

i Hitra kommunestyre høsten 2018. •

Helse og omsorgssektoren vil i tillegg ha spesielt fokus på sosiale ytelser og barns vilkår

oden lagt inn nye investeringer med til sam-

i lite bemidlede familier, samt velferdste-

men kr 34,8 mill. i 2018, kr 32,1 mill. i 2019 og

knologi for aktivt å møte sterk økning i antall

kr 6,3 mill. i 2020. De største investeringene

(gamle) eldre i planperioden.

Plan, landbruk, miljø og brann

Rådmannen har i sitt opplegg for planperi-

som foreslås av rådmannen er: •

Personalfløy Fillan skole, kr 30 mill. (Anslag) (2018 og 2019)

Personalfløy Barman skole, kr 8,1 mill. (2018)

Brannstasjon, kr 15 mill. (Anslag) (2018 og 2019)

Gebyrer • •

31. oktober og 1. november Formannskapets første behandling. 5. desember Formannskapet - 2. gangs behandling. 21. desember Kommunestyrets behandling.

HØRING Formannskapet legger sin innstilling ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 6. – 20. desember 2017, og sluttbehandles i kommunestyret den 21. desember.

Gebyrsatsene ligger ute på høring til innbyg-

Høringsdokumentene blir lagt på kom-

gerne

munens nettsider www.hitra.kommune.

Gebyrene innenfor vann- og avløp økes med

no og på Hitra rådhus og Hitra bibliotek.

henholdsvis 6,4% og 5,2% i 2018 på grunn av økte kapitalkostnader og driftskostnader. Utstyr og opplæring innenfor brannvesenet ligger inne i rådmannens forslag.

Samtidig endres innretningen på gebyrene i

Høringsfristen er satt til 20. desember.


8

Tirsdag 7. november 2017

TV-aksjonen 2017 til Læring i krig Hitra kommune kom på 6. plass i fylket med et innsamlet beløp på kr. 260 610,-. Dette utgjør kr. 55,85 pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr. 42,96. Mange bøssebærere i aksjon Hele 48 bøssebærere har vært i aksjon over hele Hitra. Her er det både gamle travere, men også nye bøssebærere, som har tatt turen rundt omkring i nabolaget med bøsser til inntekt til årets TV-aksjon. Det var stor aktivitet i Sparebanken Hemnes lokaler på Fillan da bøssebærerne ankom. STORT ENGASJEMENT I SKOLENE Skolene og barnehagene på Hitra samlet inn hele kr. 39 684,- til årets TV-aksjon. Dette er mer enn rekordåret i fjor, som også så vidt passerte kr. 39 000,-. En kan anta at resultatet blir enda høyere. I skrivende stund (tirsdag 24.10) får vi besøk på rådhuset av elever fra Fillan skole. De selger boller til TV-aksjonen for kr. 10,- pr. stk. Etter bolleposene å bedømme kommer nok beløpet over kr. 40 000,- i løpet av dagen. Det er stor kreativitet knyttet til elevenes engasjement for TV-aksjonen. Her er det salg av kaker, auksjoner og andre aktiviteter til inntekt

til barns skolegang i krigsrammede områder. MOT-joggen ved Guri Kunna vgs, skolested Hitra innbrakte nesten kr. 20 000,- til aksjonen. 1

LÆRING I KRIG Årets TV-aksjon gir utdanning til barn som lever i områder med krig og konflikt. Utdanning er fundamentet som barna skal bygge sin fremtid på, det som skaper håp for fremtiden og som gjør drømmer til virkelighet. I tillegg, er utdanning til barna helt grunnleggende for fremtiden til landene. Det er barna som skal bygge opp igjen landet når det én dag blir fred. Dersom barn ikke får utdanning mens krigen raser, er det ingen som er i stand til å være fremtidens ingeniører, lærere og leger. Derfor kan ikke utdanning vente på fred. Fremtiden formes nå. Pengene fra årets TV-aksjon skal brukes i fem land: Syria, Pakistan, Colombia, Mali og Sør-Sudan. Vi skal bygge nye skoler, kjøpe inn bøker og annet skoleutstyr til lærere og lever. Vi skal utdanne lærere, og gi lærere opplæring i hvordan de kan hjelpe elevene å håndtere traumer. Vi skal kjøpe inn leker og sørge for at skolene står støtt i lokalsamfunnet.

1 Ved Knarrlagsund oppvekstsenter ble det, tradisjonen tro, holdt auksjon. Oppvekstsenteret samlet inn kr. 14.871,- til TV-aksjonen. 2 Det var hektisk aktivitet i Sparebanken Hemnes lokaler på

kvelden søndag den 22. oktober. Aylin Ulvnes var med og leverte bøsse i banken 3 Årets TV-aksjon gikk til UNICEF’s Læring i krig

2

3


no

HITRA.

Nye kommunenummer, har det noen betydning for innbyggerne? Som en konsekvens av sammenslåinga av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune vil alle kommuner i det nye fylket få nye kommunenummer. Hitra kommunes nye kommunenummer vil bli 5013 fra nyttår.

9

Politiske møter 2. halvår 2017

November FORMANNSKAP Tirsdag den 14. november kl. 09:00

OPPVEKSTKOMITE

HVA ER KOMMUNENUMMERET?

13 i det nye fylket.

Kommunenummer i Norge er et

Det nye nummeret blir da 5056.

firesifret nummer (eks.: 1617)

BERØRER DETTE INNBYGGERNE?

som er unikt for hver kommune

Endringen vil i liten grad berøre

i Norge. Numrene brukes til

innbyggerne. Kommunenum-

KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

statistiske og andre forvaltning-

meret brukes av innbyggerne i

For kommunen har endringen

smessige oppgaver. Systemet med

enkelte skjemaer og søknader til

konsekvenser i form av endringer

kommunenummer ble anvendt for

det offentlige. Nummeret brukes

i systemer kommunen bruker

første gang ved folketellingen i

også i forbindelse med gårds- og

for rapportering og elektronisk

1946. De to første sifrene i num-

bruksnummer som et nummer

kommunikasjon med regionale og

mersystemet er fylkesnummeret

for å identifisere eiendommene i

statlige organer. Kommunen gjen-

som angir hvilket fylke kom-

kommunen. Har du gårdsnummer

nomfører i disse dager en gjennom-

munene tilhører, 16 er Sør-Trøn-

256 og bruksnummer 34 ligger

gang av kommunale systemer der

delag, 17 er Nord-Trøndelag,

kommunenummeret foran disse

man må endre på innstillingene for

osv., mens de to siste er løpende

to sifrene, eks. Kommunenummer

at systemene skal kunne fungere

innen fylket. Eks. har Hitra kom-

5013, g.nr. 256 b.nr. 34.

fra 01.01 neste år. Så langt har

Onsdag den 6. desember kl. 17:00

administrasjonen registrert 35

TEKNISK KOMITE

ulike systemer som må gjennomgås

Tirsdag den 12. desember kl. 17:00

og klareres i forhold til endringen.

KOMMUNESTYRE

slår seg sammen 01.01.2018 vil vårt

KOMMUNEREFORMEN 2020 - SAMMENSLÅING AV HITRA OG DELER AV SNILLFJORD

nye fylke, Trøndelag, få fylkesnum-

Ved sammenslåingen av Hitra og

før nyttår.

mer 50. Hitra blir da kommune nr.

deler av Snillfjord 01.01.2020 vil

måtte skifte kommunenummer.

munenummer 1617, som angir at den har kommunenummer 17 i fylke nummer 16 (Sør-Trøndelag). Når Nord- og Sør-Trøndelag fylke

den nye kommunen nok en gang

Arbeidet med å gjennomgå systemene skal være avsluttet i god tid

Onsdag den 15. november kl. 16:00

HELSE- OG OMSORGSKOMITE Mandag den 20. november kl. 17:00

HITRA UNGDOMSRÅD Tirsdag den 21. november kl. 16:00

TEKNISK KOMITE Tirsdag den 21. november kl. 17:00

KOMMUNESTYRE Torsdag den 23. november kl. 13:00

FORMANNSKAP Tirsdag den 28. november kl. 09:00

ELDRES RÅD/BRUKERRÅD Onsdag den 29. november kl. 10:00

Desember FORMANNSKAP

Tirsdag den 5. desember kl. 09:00

OPPVEKSTKOMITE

Torsdag den 14. desember kl. 13:00

FORMANNSKAP Tirsdag den 19. desember kl. 09:00

KOMMUNESTYRE Torsdag den 21. desember kl. 10:00


10

Tirsdag 7. november 2017

Ledige stillinger

Ønsker du en utfordrende og spennende lederstilling i øyregionen? Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som:

Enhetsleder for vann-, avløps- og renovasjonsområdet med tiltredelse snarest.

Hitra kommune er inne i en periode med mange store utbyggingspros-

¬¬ ¬¬

alteknikk. Vann- og avløpsområdet står foran store utviklings- og

VI TILBYR

Personal-, økonomi-, og fa-

¬¬

gansvar

jekter innenfor nærings- og industrietableringer, bygg og kommun-

nere enheten VAR

¬¬

utbyggingsoppgaver.

Saksbehandling på fagområdet

Stor frihet til å organisere eget arbeid

¬¬

Lønns- og arbeidsforhold iht

med møteplikt i politiske fora

gjeldende lov- og avtaleverk for

Videreutvikle samarbeidet in-

kommunal sektor, samt lokale

ternt i avdelingen og mot øvrige

lønnspolitiske retningslinjer

enheter

¬¬

Hitra kommune har ledig 100 % fast

Kommunal pensjons- og forsikringsordning

stilling som enhetsleder for vann-,

KVALIFIKASJONER

¬¬

God barnehagedekning

avløps- og renovasjonsområdet med

¬¬

Søkere må ha høyere utdanning

¬¬

Vi kan være behjelpelig med

tiltredelse snarest. Dette er en spen-

¬¬

Kompetanse på, og erfaring med

å skaffe bolig, og dekning av

prosjekt- og prosessledelse

flytteutgifter etter internt

nende og utfordrende lederstilling for den riktige kandidaten. Til still-

¬¬

ingen som enhetsleder ligger et stort ansvar og rikelig mulighet for faglig

leder ¬¬

og personlig utvikling. Stillingen er primært rettet mot personalledelse,

¬¬

drift og utvikling av tjenestetilbudet ved enheten, og enhetsleder rapport-

Dokumenterte resultater som

reglement. ¬¬

Muligheter for etter- og vi-

Erfaring fra VAR-området tilleg-

dereutdanning med kommunal

ges vekt

stipendordning

God kunnskap om offentlig

¬¬

Velferdstiltak

forvaltning ¬¬

erer direkte til rådmannen.

God forståelse for grensesnittet

Stillingen er ledig for

mellom politikk og administras-

umiddelbar tiltredelse.

jon.

STILLINGENS ANSVARSOMRÅDE:

PERSONLIGE EGENSKAPER

Hitra kommune søker en erfaren,

¬¬

Nærmere opplysninger om stillingen

kompetent og engasjert leder som

føringsevne, og være resultat-

vil og kan bidra i utviklingen av de

og løsningsorientert

kommunale tjenestene innenfor

¬¬

VAR-området. Kommunen har økte krav knyttet til produksjon av rent vann til næringslivet, særlig overfor havbrukssektoren. Stillingen har det

¬¬

Strategisk, nytenkende, kreativ

Personalsjef Kjell Roar Sæther på tlf. 72 44 17 09 / 950 54 731

Særskilt gode samarbeidsegenskaper

¬¬

kan rettes til :

Beslutningsdyktig, ha gjennom-

eller ¬¬

Rådmann Laila Eide Hjertø på tlf. 72 44 17 12 / 952 45 055.

og analytisk God fremstillings-, kommu-

Opplysninger om søkere kan bli gjort

overordnede ansvaret for kom-

nikasjons- og formidlingsevne,

munens tjenester innenfor vann og

skriftlig og muntlig

offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

avløp, samt ansvaret for kommunens

¬¬

¬¬

løpende kontakt med leverandøren på renovasjonstjenester, HAMOS.

Pålitelig, evne til å ta initiativ og god relasjonsbygger

¬¬

Godt humør, engasjert og løsningsorientert

ARBEIDSOPPGAVER ¬¬

Lede, være operativ, og koordi-

¬¬

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknadsfrist: 20. november 2017


no

HITRA.

11

Vil du jobbe som sykepleier i et tverrfaglig og aktivt arbeidsmiljø?

Spesialsykepleier/sykepleier Det er ønskelig med snarlig oppstart.

hold til kommunalt reglement

Hjemmetjenesten i Hitra kommune

eller andre relevante spesialut-

søker etter spesialsykepleier/

danninger, vil være en fordel.

¬¬

Hjelp til å skaffe bolig

Søkere med norsk autorisasjon

¬¬

Traineeordning

som vernepleier vil også bli

¬¬

Velferdstiltak

vurdert

¬¬

God pensjonsordning

Personlig egnethet vil tillegges

¬¬

God barnehagedekning

sykepleier i 80 % fast stilling, med

¬¬

mulighet for økning til 100 %. Ved interne omrokkeringer vil ytterligere faste sykepleierstillinger kunne bli ledig.

¬¬

stor vekt ¬¬

Må beherske norsk muntlig og

Gyldig politiattest må framlegges

skriftlig

før tiltredelse i stilling.

HJEMMETJENESTEN I HITRA KOMMUNE:

¬¬

Førerkort klasse B

¬¬

Vi søker deg som:

Nærmere opplysninger om still-

Hjemmetjenesten tilbyr hjem-

¬¬

Har evnen til å se oppgaver og

ingen kan fås ved henvendelse til:

mesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. Tjenesten har døgnkontinuerlig bemanning og betjener også kommunens trygghetsalarmer.

utfordringer ¬¬

Trives i et aktivt miljø

¬¬

Arbeider målrettet med arbeidsoppgaver

¬¬

Det samarbeides tett med andre helsefaglige yrkesgrupper. Tjenest-

¬¬

er er et fokusområde. Det jobbes bevisst med tidlig innsats i form av

¬¬

Er faglig trygg, strukturert, tar ansvar og kan veilede

en May Britt Sollie 909 82 184 ¬¬

Avdelingsleder, hjemmetjenesten Ranja Wahl 904 07 315

Du søker elektronisk her. Vennligst legg utdannelsesdokumentasjon, attester og tjenestebevis som et vedlegg til søknaden.

VI TILBYR: ¬¬

Tredelt turnus

Søknadsfrist: 12. november 2017

¬¬

Et trivelig, stimulerende og

Opplysninger om søkere kan bli

tverrfaglig arbeidsmiljø

gjort offentlig tilgjengelig jfr.

hverdagsrehabilitering. Tjenesten jobber også med utprøving av

Er selvstendig, løsningsorientert og fleksibel

etter en personsentrert tilnærming, der styrking av brukernes ressurs-

Enhetsleder, hjemmetjenest-

sevner

ens mål er at brukerne skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Vi arbeider

Har gode kommunikasjon-

¬¬

¬¬

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon

velferdsteknologiske løsninger.

Offentleglova § 25.

i utvikling

KVALIFIKASJONER: ¬¬

Videreutdanning innenfor psykisk helse, geriatri eller kreft,

Lønn etter lokal fagstige som gir kr. 31 000,- i tillegg til sentral

Norsk autorisasjon som sykepleier

¬¬

¬¬

garantilønn i HTA. ¬¬

Gode muligheter for videreutdanning

¬¬

Dekning av flytteutgifter i hen-

Hitra Kommune


Sjøuke på Strand oppvekstsenter I september hvert år arrangerer Strand oppvekstsenter sin «Sjøuke». Uka er lagt opp med aktiviteter knyttet til sjøen. FISK PÅ DAGSPLANEN Elevene fikk lære å mye om både fiske, fiskens anatomi og hvordan man tilbereder fisk. Det var stor aktivitet både på sjøen, i fjære og på skolekjøkkenet. Vi presenterer bilder tatt fra årets sjøuke.

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Opplag 4000. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther FORSIDEBILDE: Hasse Lossius GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside hitra.kommune.no

no

HITRA.

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.