Hitra.no - Nr. 5 - 2019

Page 1

Nr. 5/2019 - Årgang 4

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

no

HITRA.

Hitra Kommune

Foto: Stein Olav Sivertsen

Les om valget, det nye ­kommunestyret og kommune­ sammenslåingen.


2

Tirsdag 24. september 2019

Høsten er kommet

Du er en del av Norges beredskap RÅD OM EGENBEREDSKAP

Høsten har kommet, og den vanlige kvardagen er tilbake for alle og enhver. I Hitra kommune har et nytt kull startet på skolen, det minste kullet på noen år. Småbarnsfamilier har hatt sitt første møte med barnehagen, og nye elever har startet i kulturskolen. På rådhuset har kommunestyre- og fylkestingsvalget hatt mye fokus, det første valget for den nye kommunen. Valget er gjort, og 25 kommunestyremedlemmer møter til konstituerende møte i kommunestyret den 10. oktober. Kommunen hadde ved valget i år utvidet muligheten for å forhåndsstemme. Ved å ta i bruk Hitra bibliotek som forhåndsstemmelokale fikk velgerne mulighet til stemme både på ettermiddagstid og på lørdager. Dette ble en suksess, omtrent like mange stemte på biblioteket som på rådhuset. Hele 18,5 % av velgerne i Hitra forhåndsstemte ved valget. Høsten er budsjettid, og vi skal lage de neste årenes handlingsplan, med tilhørende budsjett for den nye kommunen. Rådmannens forslag vil bli lagt fram for politikerne den 17. oktober. Det nye formannskapet vil starte arbeidet med planen den 28.-29. oktober for så å legge plan og budsjett ut på høring. Endelig innstilling fra formannskapet vil foreligge den 3. desember, og planen

og budsjettet skal vedtas i det nye kommunestyret den 12. desember. Med høsten kommer høststormene. Det blir sikkert innslag av ruskvær i år også. Det er viktig å forberede seg litt. Det er litt sent å tenke på den usikrete trampolinen når den har slått inn vinduet til naboen…

1

DSB | Råd om egenberedskap

God beredskap handler ikke bare om hva du har i skapet, men også hva du har i hodet.

DSB har laget et lite hefte som heter Du er en del av Norges beredskap, råd om egenberedskap. Heftet ble utsendt til alle husstander i vår. Skulle du ha kastet det, finner du på nettet. Her står det en del tips om hva du bør tenke på, blant annet en sjekkliste for ting du bør ha i huset, i tilfelle ...

Tenk gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere sammen kan håndtere det. Finn ut om noen kan trenge hjelp og hvordan du kan bidra. Sørg for at det utstyret du planlegger å bruke i en

Nå har høstmørket kommet. Husk å bruk refleks når du ferdes langs veiene.

nødsituasjon virker og at du vet hvordan det brukes. Lær deg grunnleggende førstehjelp og finn ut hvordan din kommune holder deg informert i en krise. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Ha en sikker høst! Kjell Roar Sæther Kommunikasjons- og beredskapssjef

Du er en del av Norges beredskap for ungdom Sommerjobb

Denne gjengen har sommer­ jobb hos Dalpro. Foto: Hitra24

RÅD OM EGENBEREDSKAP

– en suksess! Alle ungdommer mellom 15 og 18 år som søker får sommer­jobb på ­Hitra med ordningen «Sommerjobb for ungdom»

DSB | Råd om egenberedskap

Siden sommeren 2010 har Hitra kommune hatt tilbud til alle sine ungdommer om to uker sommerjobb i løpet av ferien Ordningen er svært populær og organiseres av Hitra Frivilligsentral. Ungdommene ønsker seg arbeidssted når de søker, og de kan velge mellom avdelinger i Hitra kommune eller hos samarbeidspartnere, i år DalPro og Kirkekontoret

1

I flere år har også ungdom som er bosatt i deler av Snillfjord som blir en del av Hitra kommune fra 1.januar 2020, fått tilbud om sommerjobb Ungdommene melder at dette er et veldig populært tilbud. For de aller fleste blir dette førstekontakten med arbeidslivet. Man lærer mye på et slikt opphold. Man søker jobben via kommunens søknadsportal, ordner skattekort og ikke minst får

man lønn på konto og feriepenger året etter.


no

HITRA.

Sentrumsparken i bruk når Livsglede for eldre arrangerte «Øylekene».

3

Parken i konstruksjon.

Sentrumsparken i Fillan Den 21. august, dagen før Topp­ idrettsveka gikk av stabelen på Hitra, var det duket for offisiell åpning av Sentrumsparken i Fillan. Barn, ungdom og godt voksne møtte opp i stort antall for å ta del i åpningen og endelig få utforske parken.

Hitra ungdomsråd har i samarbeid

OM SENTRUMSPARKEN

med kommuneadministrasjonen

Sentrumsparken er bygd med en

jobbet frem utformingen av parken

blanding av større åpne soner og

som er i tråd med ønsker de har for

mindre mer skjermede soner med

en møteplass i Fillan sentrum. De har

sitteplasser. I sør er det bocciabane

planlagt og avholdt workshop og hatt

og innhuk med sitteplasser og sand-

oppfølgende møter i etterkant for å

kasse for de minste. I midten finnes

bearbeide tegningene. Som følge av

lekeapparater som utfordrer og

dette arbeidet foreligger det nå et

trener balanse, klatreferdigheter og

skisseforslag. Det gjenstår ennå å

generell koordinasjon, og i vest kan

utarbeide prosjektbeskrivelse og ar-

du snart sette deg og nyte sentrums-

beidstegninger, men før dette gjen-

og parklivet under kirsebærtreet.

ARBEIDET BLE UTFØRT I GODT SAMARBEID MED: ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬

Anleggsgartner 1 Vestbekkermo Byggmetall AS Elektro Team AS KI Vaktmesterservice Hitra Anleggservice AS KN Entreprenør Driftsenheten i Hitra kommune Vindfang Alle tålmodige naboer

nomføres ønsker man å fremme sak for politisk behandling for å etablere

Parken er planlagt slik at foreldre,

finansiell ramme for gjennomføring

besteforeldre og barn kan nyte

av arbeidet.

parklivet sammen. Frivilligsentralen ligger vegg-i-vegg og her kan man låne lekeutstyr og bocciakuler.

FAKTA

Sommerjobb for ungdom Oversikt 2010-2018 År

Antall søkere

Antall som takket ja

2010

18

16

2011

27

29

2012

59

53

2013

69

60

2014

59

43

2015

32

26

2016

41

35

2017

73

59

2018

70

62

2019

73

66


4

Tirsdag 24. september 2019

Elever og lærere spredt ut i området rundt Torvhatten.

Torvhattdagen – årets høydepunkt! Torvhattdagen er en skoledag utenom det vanlige. Elever og ansatte ved Fillan skole var spredt ut i området rundt Torvhatten i Blåskogmarka. Dette er en dag hvor lek og læring går hånd i hånd. Det viktigste er likevel samhold og sosial hygge på tvers av klassetrinnene.


no

HITRA.

# hitranårduvil # mitthitra

5

Vinner av sommerens Instagram-konkurranse Hitra kommune inviterte tidligere i år til Instagram-konkurranse med «sommer» som tema. Veldig mange har lastet opp bilder under emneknaggen #hitranårduvil, så det har ikke vært mangel på bilder å velge mellom. HVORFOR INSTAGRAM? For oss er det viktig å skryte av kommunen vår. Vi vil at alle som bor i kommunen skal bli bedre kjent, og at alle som ikke bor her skal få med seg noen godbiter via sosiale medier. Vi tror at ­arbeidet bidrar til å markedsføre Hitra både blant innbyggerne, og for potensielle besøkende og nye Hitterværinger. Vi oppfordrer alle til å fange øyeblikk som viser alt det positive med kommunen vår.

SOMMERENS VINNERBILDE Denne gangen var det Roger Sæther (@rogersaether) som tok førsteplassen med bildet av den gjengrodde grønne stien. Bildet belønnes med en gave­sjekk på 500 kroner, og publisering av bildet i våre kanaler. Vi benytter også ­anledningen til vise fram noen av de andre flotte bidragene som kom inn: Vinnerbildet. Foto: @rogersaether

Fra Barmfjorden. Foto: @sisselstenso

«Det bades i Dønnesvika» skriver fotograf @annehoem

Morgenstemning. Foto: @aniwed

Nytt turkort i Barmfjorden


Øivind Kvello foreleste for en fullsatt Meierisal.

Rett hjelp tidlig med Øivind Kvello 12. og 13. august var ansatte ved hjelpetjenestene for barn og unge, barnehagene og skolene i Hitra kommune, samlet for opplæring i «Rett hjelp tidlig». Dette er en satsning som Hitra kom-

OM ØIVIND KVELLO

mune har besluttet å benytte for å

Foreleser for begge dagene var

ivareta statlig krav om tidlig innsats

Øivind Kvello. Kvello har jobbet i

i kommunal sektor. Dette er forank-

mange deler av hjelpeapparatet, tett

ret hos oss i form av politisk vedtak i

på barnehager og skoler. Han har

oppvekstkomiteen.

doktorgrad i utviklingspsykologi, og har bidratt i en rekke nasjonale

BEST MULIG OPPVEKSTMILJØ, TIDLIGST MULIG

utredninger, og utarbeidet statlige

«Rett hjelp tidlig» handler om å legge

Kvello veileder mange kom-

til rette for et best mulig oppvek-

muner i kompliserte saker og

stmiljø tidligst mulig, med sikte på

metodeutvikling, og har tidligere

å utvikle en robust psykisk helse,

utdannet psykologer og pedagoger

oppdage vansker og forebygge skje-

ved NTNU, arbeidet innen BUP, PPT,

vutvikling hos barn.

familievernet og barnevernet.

veiledere for hjelpetjenester.

Målgruppen for dette arbeidet er ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenestene for barn og unge. Etablering av barne- og familietjenestene vil bidra i positiv retning, og understøtte det forebyggende og tverrfaglige samarbeidet i kommunen.

Kommunalsjef for oppvekst Gunn A. Røstad (th) og Øivind Kvello. Bilde fra en tidligere samling.


no

HITRA.

7

Om kommune- og fylkes­tingsvalget 2019 Rekordmange forhåndstemmet i Hitra kommune Den nasjonale trenden med økt forhåndsstemming observeres også på

ØKT VALGDELTAKELSE

Hitra. Hvor 454 valgte å forhåndsstemme ved valget i 2015, var det denne

Vi ser at valgdeltakelsen i Hitra kommune har økt med 5% siden sist kom-

gangen 753 som valgte å forhåndsstemme. Dette er en økning på omtrent

munestyrevalg, fra 52,2% (2015) til 57,2% (2019). Fortsatt er vi noe under

65 %, og utgjorde 18,5 % av de stemmeberettigede. Nytt for dette valget var

den nasjonale valgdeltakelsen, som i år var på 64,7%. Kommunene spiller en

muligheten til å forhåndsstemme ved to lokasjoner, ved Hitra rådhus, og

viktig rolle i folks hverdagsliv, og det er på kommunenivå de fleste innbyg-

Hitra bibliotek. Antall forhåndsstemmer fordelte seg nokså jevnt mellom

gere involveres i politikk. Et sterkt lokaldemokrati er derfor viktig, så vi

begge stedene. Dette indikerer at to ordinære stemmesteder er med på å

skulle gjerne ha sett at deltakelsen var enda høyere.

øke bruken av forhåndsstemmer. I tillegg økte dette tilgjengeligheten, da rådhuset har hatt åpent fra 09.00–15.00, og biblioteket har hatt åpent fra 11.00–17.00, samt 10.00–14.00 på lørdager.

50 STEMMER VED INSTITUSJON Om lag 50 innbyggere benyttet seg av muligheten til å stemme ved enten Hitra sykehjem, Hitra borettslag (Blåfjell), hjemmestemming og Guri Kunna videregående skole. Omtrent 50 personer avla også stemme på Hitra til sine hjemkommuner.

I år kunne du også forhåndsstemme ved Hitra bibliotek. Foto: Cecilia Brurok/Hitra-Frøya


8

Tirsdag 24. september 2019

Slik stemte de ulike kretsene


no

HITRA.

9

Slenger- og personstemmetoppen Ole Laurits Haugen (Ap) fikk 224 personstemmer, og 39 slengere. Per Johannes Ervik (Pp) fikk 101 personstemmer og 15 slengere. John Lernes (Ap) fikk 98 personstemmer, og 26 slengere. Eldbjørg Broholm (Ap) fikk 106 personstemmer og 12 slengere. Lars Peder Hammerstad (Sp) fikk 72 personstemmer og 13 slengere.

Ole fortsetter som ordfører, Torfinn blir varaordfører. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Rødt har inngått i et samarbeid som sikrer at Ole L. Haugen (Ap) fortsetter ordfører, og Torfinn Stub (V) blir varaordfører i nye Hitra kommune. Det nye formannskapet vil bestå av Ole L. Haugen, Torfinn Stub, Ida Broholm (Ap), Monica Mollan (Ap), i tillegg til opposisjonens medlemmer. De nye komitélederne vil være John Lernes for «Utvalg for plan, landbruk og miljø». Jann Krangnes (R) blir leder for «Utvalg for helse- og omsorg», og Eldbjørg Broholm (Ap) leder «Utvalg for oppvekst». Samarbeidspartiene har avtalt at opposisjonen får peke ut kontrollutvalget. Oversikt over antall represen­ tanter de politiske partiene får i det nye kommunestyret.

Det nye kommunestyret Kommunestyret i nye Hitra kom-

Arbeiderpartiet

Sosialistisk Venstreparti

mune utvides fra 23 til 25 faste

Ole Laurits Haugen

Erlend Broholm

representanter. Her er listen over

John Lernes

hvem som skal sitte i det nye kom-

Eldbjørg Broholm

munestyret:

Arnt Julius Breivoll

Rødt: Jann O. Krangnes Guro-Karoline Aabakken Fremskrittspartiet Tom Skare Bjørg Reitan Bjørgvik

Ida Karoline Broholm Kenneth Nordgård Bjørn Jensen Monica Mollan Lars Erik Strand Vitsø Høyre Tor Johan Sagøy Dag Willmann Sigrid Helene Hanssen

Pensjonistpartiet Per Johannes Ervik Synnøve Aslaug Hanssen Jan Egil Handberg Otto Jæger Lien Senterpartiet Lars Peder Hammerstad Arnt Magne Flesvik

Det nye kommunestyret konstitueres 10. oktober 2019, og kan følges

Johannes Ludvik Håvik

direkte på

Venstre

hitra.kommune.no

Torfinn Stub


10

Tirsdag 24. september 2019

Etablererveiledning til grundere Hitra kommune har gjort avtale med Næringshagen i Orkdalsregionen (NiO) for tilbud om etablererveiledning til grundere. De vil også tilby om kurs og andre aktiviteter som arrangeres i regi NiO. Ta kontakt med næringsrådgiver

ØNSKER DU Å STARTE BEDRIFT? Den som ønsker å starte bedrift får inntil 10

i Hitra kommune Synnøve Aukan

timer gratis veiledning . Ved en slik veiled-

som kobler deg mot rådgiverene i

ningstime kan temaet blant annet være:

næringshagen.

¬¬ Vurdering av forretningsidé ¬¬ Vurdering av markeder og målgrupper ¬¬ Valg av selskapsform og registrering av virksomheten

¬¬ Formaliteter og lovmessige krav ¬¬ Råd ved søknad til kommunale næringsfond

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬

Finansieringsmuligheter Utvikling av forretningsplan Budsjettering Generell informasjon om etablering av ny virksomhet

¬¬ Hjelp til å finne andre samarbeids­ partnere eller bli koblet opp mot kompetansemiljø

¬¬ Andre problemstillinger du ønsker å diskutere

Kurs i søkemotor­ optimalisering ved Hjorten Hotell.

Lær hvordan du kan skape godt innhold og resultater i sosiale medier.

SYNNØVE AUKAN Telefon: 916 71 811 E-post: synnove.aukan@hitra.kommune.no


no

HITRA.

Sammenslåing Hitra-Snillfjord

Hvordan ser den nye kommunen ut etter nyttår, og hvem treffer vi der? Hitra og deler av Snillfjord slår seg sammen fra 1. januar 2020. Kommunene er godt i gang med arbeidet med sammenslåingen. Det er grendene, Kongensvoll, Vingan, Vasslag, Sunde, Hemnskjela, Rottem, Lian og Vågan som er omfattet av sammenslåingen fra Snillfjord kommunes side. Hitra blir således en kommune bestående av både øyer og fastland. Kommunen yter tjenester til innbyggerne innenfor forskjellige tjenesteområder. Her kommer en oversikt over hvordan tjenestene blir seende ut, og hvem som har ansvaret.

11


12

Tirsdag 24. september 2019

Oppvekst Det nye oppvekstområdet, totalt 6 kretser, har både barnehage og grunnskoletilbud i alle kretsene. Hemnskjela oppvekstsenter vil ha barnehagetilbud for barn fra 1 – 6 år som før. Elever på 1.-4. trinn fra skolen Hemnskjela oppvekstsenter fortsetter skolegangen ved Strand oppvekstsenter fra 5. trinn og ved Fillan skole fra 8. trinn. Elever fra Kvenvær oppvekstsenter (1-4 skole) fortsetter skolegangen på Fillan skole fra 5. trinn, mens elever fra Barman, Knarrlagsund og Strand oppvekstsenter fortsetter skolegangen på Fillan skole fra 8. trinn. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) finner du på Guri Kunna videregående skole. Leder for sektoren er kommunalsjef Gunn A. Røstad.

PLEIE OG OMSORG For å motta tjenester fra pleie- og omsorgstjenes-

TJENESTEN FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (TNF)

tene i kommunen må du søke om dette, som regel

Enheten holder til på Øytun bofelleskap med bol-

i samarbeid med fastlegen din. Søknadene tas

iger med bistand. Tjenesten tilbyr også tilrettelagt

imot av vår forvaltningsenhet. Enheten behandler

aktivitetstilbud for beboerne, og Hitra Barnebolig

søknaden og vurderer å tildele tjenester. Enheten

med avlastning til barn og unge med sammensatte

finner du på Hitra rådhus. Enhetsleder er Ann

behov.

Merete Østmark.

TNF har i tillegg ansvaret for støttekontakttje-

Brukere med behov for pleie og omsorg i hjemmet

nesten, omsorgslønn og brukerstyrt personlig

eller i omsorgsbolig vil få tilbud om dette som før.

assistanse samt tilrettelagte aktivitetstilbud

Omsorgstilbudet vil bli organisert av enheten

utenfor bofellesskapet. Leder er Anne Marie

Hjembasert omsorg som administreres fra Fillan /

Klingenberg.

Hitra helsetun. Enhetsleder er May Britt Sollie. Hitra sykehjem ligger på Hitra helsetun i Fillan.

OPPFØLGINGSTJENESTEN

Innbyggere som søker sykehjemsplass / plass i

Tjenesten har ansvaret for oppfølging av person-

institusjon og får tilbud om dette får tilbud ved

er med utfordringer knyttet til rus og psykiatri

sykehjemmet. Sykehjemmet har egne avdelinger

/ andre personlige utfordringer for innbyggere i

for demente og somatiske brukere. Enhetsleder er

alder opp til 60 år. Leder er Elin Wahlvåg, som har

Anne Strøm.

kontor på Hitra rådhus.

HELSETJENESTER

Plan, Landbruk, Miljø og Brann (PLMB)

Tjenesten Helse, familie og Rehabilitering treffer du også på Hitra helsetun. Tjenesten omfatter Helsesøstertjenesten, Legekontoret, Rehabilit-

Helse og omsorg Området har ansvar for Pleie og omsorg, Helsetjenester, Barnevern, Nedsatt funksjonsevne og Oppfølgingstjenesten Leder for sektoren er kommunalsjef Harald M. Hatle.

ering og Voksenopplæring (på Guri Kunna videregående skole). Tjenestene ledes av enhetsleder Hege Lie Rønningen.

Tjenesten holder til på Hitra rådhus. Leder for området er plansjef Dag Robert Bjørshol.

BARNEVERNSTJENESTEN Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Tjenesten har kontorer på Hitra helsetun. Tjenesten ledes av Mari Wedø Jektvik.

Hemnskjela oppvekstsenter blir en del av oppvekstsektoren i den nye kommunen.


no

HITRA.

PLANTJENESTER

erne kino med god lyd og muligheter for 3D-film.

Tjenesten har ansvaret for Byggesak, Kart- og op-

Kinoen har forestillinger på onsdager (smalfilm-

pmålingstjenester og Planarbeid, som for eksem-

dag) kl. 20:00 og fredag (premieredag) og søndag

pel reguleringsplaner og lignende.

(store titler) kl. 17:30 og 20:00.

LANDBRUK

HITRA BIBLIOTEK

Ivaretar ansvaret for den lokale landbruksfor-

Hitra bibliotek finnes på Fillan, oppe ved Hitrator-

valtningen. Antall aktive bruk vil øke betraktelig i

get.

forbindelse med kommunesammenslåingen.

Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksom-

MILJØ

het, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker

Miljø har ansvaret for miljøforvaltningen (inkl.

og andre medier gratis til disposisjon for alle

forurensning) i kommunen, i tillegg har området

som bor i landet. Folkebiblioteket er en uavhen-

også ansvar for viltforvaltning, motorferdsel i

gig møteplass og arena for offentlig samtale og

utmark o.l.

debatt.

BRANN OG FEIING Plansjefen er også brannsjef, og har det administrative ansvaret for området Brann og Feiing. Området har, i tillegg til det stedlige brannvesenet, ansvaret for forebyggende brannarbeid, feiing og tilsyn i boliger og fritidsboliger. Brannstasjonen på Slåttavika på Sunde blir en del av i Hitra brannvesen. Brannvesenet har hovedstasjon på Fillan, med mindre stasjoner på Sandstad, Kvenvær og på Slåttavika (Sunde).

13

Administrasjon Kommunen ledes av rådmann Laila E. Hjertø. Rådmannen er leder for hele virksomheten. Rådmannens ledergruppe består, i tillegg til rådmannen selv, av assisterende rådmann / kommunalsjef helse og omsorg Harald M. Hatle, kommunalsjef oppvekst Gunn Røstad, plansjef Dag Robert Bjørshol, økonomisjef May Hårstad Lian, personalsjef Line Røkenes, kommuneplanlegger Marit Aune og kommunikasjonssjef Kjell Roar Sæther. Administrasjonen har tre seksjoner:

ØKONOMISEKSJONEN Seksjonen har ansvaret for kommunens regn-

Driftsenheten Driftsenheten har ansvaret for drift og vedlike-

skapsføring, fakturering, lønn og styringssystemer innenfor økonomi. Seksjonen ledes av regnskapssjef Kirsti Johnsen.

hold av kommunale bygg, parker og veier. Virksomheten er organisert med vaktmestertjeneste

PERSONALSEKSJONEN

som ledes av en FDV-leder, og renholdstjenesten

Seksjonen har ansvaret for forvaltningen av

med egen renholdsleder. Tjenesten forvalter ca.

kommunens mer enn 500 ansatte. I dette inngår

40 000 m2 bygningsmasse og 60 km kommunal

rekruttering, personaloppfølging, pensjonsord-

vei. Tjenesten utfører også gravetjenester for

ninger og HMS. Seksjonen ledes av personalsjef

kirken. Tjenesten tar

Line Røkenes.

ved årsskiftet over driften av Hemnskje-

KOMMUNIKASJONSENHETEN

la oppvekstsenter og

Enheten har ansvaret for kommunens arkiver,

Kulturenheten har ansvaret for Kulturskolen,

kommunale utleie-

servicetorg med mottak og sentralbord, IKT,

Ungdomsbasen, Hitra

boliger på Sunde.

beredskap, digital kommunikasjon og digital ut-

Kulturenheten kino, Hitra bibliotek

Enheten ledes av Tor Magne Langø.

og andre kulturtje-

vikling (digitalisering). Enheten ledes av Kommunikasjons- og beredskapssjef Kjell Roar Sæther.

nester som for eksempel fordeling av kulturmidler til frivillige lag og foreninger samt spillemidler. Leder for enheten er kultursjef Omar Pleym.

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

HITRA KOMMUNE

VAR-Enheten har ansvaret for vann og avløp i kommunen. Kommunen leverer vann av god

KULTURSKOLEN

kvalitet til innbyggere i kommunen. Kommunen

Kulturskolen driver undervisning av barn og unge

arbeider med kontinuerlig utbygging av vannverk

innenfor musikk, dans, drama og ulike kunstret-

og avløpsanlegg etter en egen plan. I forbindelse

ninger. Skolen driver mesteparten av undervis-

med kommunesammenslåingen vil enheten også

ningen i lokaler på Fillan, men har også tilbud ute

drive vannverket ved Kjøsvatnet ved Slåttavika på

på grendeskolene.

Sunde. ReMidt IKS (Tidligere HAMOS) ivaretar renovas-

UNGDOMSBASEN

jonsordningen i kommunen. Selskapet har egen

Ungdomsbasen finner vi på kulturbygget i Fillan.

miljøstasjon i Leirvå-

Hensikten med Ungdomsbasen er at ungdom i

gen i Fillan.

Hitra kommune skal ha et eget sted å være på fritiden hvor de kan komme i kontakt med andre på sin alder, og dyrke ulike fritidsaktiviteter.

HITRA KINO Kinoen er lokalisert på Kystmuseet, i Meierisalen. Kinoen har vel 100 sitteplasser, og har en mod-

Leder for VAR-enheten er Øivind Johansen

(fra 01.01.2020)

FOLKETALL: 5.026 (pr. 01.07.2019) AREAL: Ca. 920 km2 HØYESTE PUNKT: 526 moh - Blåfjellet ved Vingan STØRSTE VANN: Laugen ved Kvenvær FYLKESVEIER: 251 km KOMMUNALE VEIER: 60 km MER OM HITRA KOMMUNE: hitra.kommune.no


14

Tirsdag 24. september 2019

Forskjøvet årsoppgjør for kommunale gebyrer pga. kommunesammenslåing Årsoppgjør for vann- og avløpsgebyr framskyndes i år på grunn av kommunesammenslåing med ytre deler av Snillfjord kommune. Normal prosedyre for årsoppgjøret er at avlesning av vannmåler skjer i desember, med påfølgende årsoppgjør som faktureres i februar. I år vil vannmåleravlesningen foregå i september, og årsoppgjøret faktureres i oktober, med forfall 20.10.2019. Det medfører at i overkant av 2 måneder ikke vil være med på vannmåleravlesningen. Dette stipuleres i kommunens avgiftssystem før årsoppgjøret sendes ut. Ved spørsmål, ta kontakt med enhet for vann, avløp og renovasjon på e-post lto@hitra.kommune.no, eller på telefon 72 44 17 05.

Vannmåleravlesning vil foregå på SMS.

Spillemidler 2019/2020 DET KAN NÅ SØKES OM SPILLEMIDLER. Frist for innsending er satt til 1. novem-

Søknadsskjemaet må sendes inn elekt-

Ta gjerne kontakt med kommuneplan-

ber 2019. Alle søknadsskjema og veiled-

ronisk, og det er kun eieren av anlegget

legger Marit Aune, tlf. 72 44 17 00 hvis

ninger finner du på anleggsregisteret.no

som kan søke om tilskudd fra spillem-

du har spørsmål om ordningen.

idlene. For ytterligere informasjon om Når søknaden er fullstendig utfylt med aktuelle vedlegg, sendes søknaden til den kommunen anlegget ligger i.

søknad, se hitra.kommune.no


no

HITRA.

15

Nytt lekeapparat på Fillan Et nytt lekeapparat har blitt satt opp i tilknytning til barneskolen på Fillan. En båt fra leirskolen på Kvenværet har funnet en ny og attraktiv plassering på Fillan. Et populært tilskudd av lekeapparater.

Mannskapet på båten kunne melde om både haifangst og motorhavari.

Politiske møter for høsten 2019 *Endringer kan forekomme

September:

November:

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 16.09. kl. 17:00

FORMANNSKAP 05.11. kl. 10.00

FORMANNSKAP 24.09. kl. 10:00

HITRA UNGDOMSRÅD 05.11. kl. 16:00

FELLESNEMND HITRA-SNILLFJORD 24.09. kl. 15:00

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 11.11. kl. 17:00

OPPVEKSTKOMITE 25.09. kl. 16:00

TEKNISK KOMITE 12.11. kl. 17:00

Oktober: HITRA UNGDOMSRÅD 01.10. kl. 16:00 TEKNISK KOMITE 01.10. kl. 17:00 ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 02.10. kl. 10:00 KOMMUNESTYRE 10.10. kl. 17:00 – konstituering VALGNEMND HITRA-SNILLFJORD 15.10. kl. 12:00 FORMANNSKAP + ALLE KOMITEER/UTVALG/RÅD 15.10. kl. 15:00 Rådmannen legger fram forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 15.10 kl. 16:00 TEKNISK KOMITE 15.10. kl. 16:00 OPPVEKSTKOMITE 15.10. kl. 16:00 KOMMUNESTYRE 17.10. kl. 11:00

OPPVEKSTKOMITE 13.11. kl. 16:00 KONTROLLUTVALG 25.11. kl. 15:00 KOMMUNESTYRE – FOLKEVALGTOPPLÆRING 27. og 28.11. kl. 09:00

Desember: FORMANNSKAP 03.12. kl. 10:00 HITRA UNGDOMSRÅD 03.12. kl. 16:00 ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 04.12. kl. 10:00 HELSE- OG OMSORGSKOMITE 09.12. kl. 17:00 TEKNISK KOMITE 10.12. kl. 17:00 OPPVEKSTKOMITE 11.12. kl. 16:00

FORMANNSKAP 22.10. kl. 10:00

FORMANNSKAP 12.12. kl. 10:00

ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 23.10. kl. 10:00

KOMMUNESTYRE 17.12. kl. 10:00

FORMANNSKAP 27. og 28.10. kl. 10:00 – 2-dagers arbeidsmøte, Handlings- og økonomiplan 2020-2023

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.NO

Hitra Kommune


16

Tirsdag 24. september 2019

Nå kan du søke midler til «Trivselstiltak i grendene» HITRA KOMMUNE HAR ETABLERT ET EGET FOND PÅ 1,5 MILL. KR KNYTTET TIL «TRIVSELSTILTAK I GRENDENE». MIDLENE KOMMER FRA HAVBRUKSFONDET, DER KOMMUNEN BLE TILDELT VEL 60 MILL. KR HØSTEN 2018.

Følgende retning­s­ linjer gjelder: HVEM KAN SØKE

Utover tiltaksbeskrivelsen må det følge budsjett med følgende punkter:

¬¬ Dugnad/egeninnsats (beregnes med fastpris 150 kr pr. persontime og 300 kr pr. maskintime).

Lokale lag og foreninger

¬¬ Kommunalt tilskudd, maks 50%. ¬¬ Eksterne midler.

Unntak:

SØKNADSPROSESS

Alle ideelle formål, som f.eks.

¬¬ Organisasjoner som primært ivaretar

mat. Søknaden sendes Hitra kommune v/

økonomiske interesse.

postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra /

pengeinnsamling til veldedige formål.

¬¬ Aktivitet som ikke primært er rettet mot Hitras befolkning.

HVA GIS DET TILSKUDD TIL ¬¬ Midlene skal primært tildeles trivselstiltak i grendene. Dette kan omfatte utstyr og tilrettelegging for kulturtiltak, idretts-, leik- og friluftsformål, sosiale møteplasser, formidling av lokalhistorie eller andre tiltak.

¬¬ Midlene skal primært tildeles til utvikling av lokalsamfunnstiltak som gir varige verdier.

postmottak@hitra.kommune.no. Søknadene behandles fortløpende. Søknadene prioriteres av Hitra formannskap. Søknader om tilskudd på mindre enn kr 30.000 behandles av administrasjonen, med melding til formannskapet.

UTBETALING AV TILSKUDD OG RAPPORT Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50%, resten etter dokumentert ferdigstillelse. For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet. Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt

Midlene kan ikke brukes til ordinær drift.

eller delvis etter nærmere politisk skjønn.

PRIORITERINGSKRITERIER

SØKNADSSKJEMA

Tiltakene prioriteres i følgende rekkefølge:

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema for

1. Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge. 2. Tiltak/aktivitet rettet mot et bredt lag av

tiltakene. Kommunen har laget en søknads-

kommunens befolkning.

3. Oppstart av nye tiltak/aktiviteter.

SØKNADENS INNHOLD Tiltaket beskrives kort i brevs form. Nødvendige tegninger, kart og formelle tillatelser, f.eks. byggetillatelse, grunneieravtaler, framdriftsplan ol. skal legges ved søknaden.

HAVBRUKSFONDET Stortinget besluttet i 2015 å opprette et ­havbruksfond. 80% av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Maksimal tillatt biomasse for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen. Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er: ¬¬ Kommunene 87,5 % ¬¬ Fylkeskommunene 12,5 %

Søknad leveres elektronisk eller i papirfor-

medlemmenes yrkesinteresse eller deres

¬¬ Organisasjoner som primært driver med

FAKTA

mal som kan være til hjelp for søkerne, samt en mal for rapportering av ferdigstilt tiltak. Det er frivillig å bruke malene. Disse finnes på kommunens hjemmesider.

HITRA KOMMUNESTYRE HAR NEDSATT FØLGENDE PRINSIPPER KNYTTET TIL BRUKEN AV FONDET: ¬¬ Det aller meste, minst 70%(?), skal gå til noe som gir varige verdier, med andre ord ikke brukt på ordinær drift. ¬¬ Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler. ¬¬ Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen. ¬¬ Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal relateres til vedtatte mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve». ¬¬ Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer funksjonelt bo- og arbeidsmarked. ¬¬ Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre og andres virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra næringslivet, dugnad o.l.).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.