Hitra.no - Nr. 4/2018 - Årgang 3

Page 1

Nr. 4/2018 - Ă…rgang 3

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

no

HITRA. HITRA

Hitra Kommune

Foto: Marte Kristin Larssen Sandvik

God sommer!


2

Tirsdag 20. mars 2018

1 Rådmann Laila Eide Hjertø 2 Strandrydding har vært tema også i vår. Her er det Kvenvær

oppvekstsenter som er på tur… 3 I august starter Egil Ulvan Rederi AS frakt av laks fra Jøsnøya til kontinentet med båten With Frohavet (Foto Egil Ulvan Rederi AS) FORSIDE Jentene på forsida er Sara Lövenius (fremst) og Thale Linnéa Sandvik Hernes

God sommer til alle fra oss i Hitra kommune 1

Når dette skrives har vi nettopp lagt

Hitra kommune har også i år utlyst

hit for å starte i ny jobb, barna skal

eller reise bort. Selv skal jeg for det

bak oss en tørr og solrik mai. Det er

sommerjobb for ungdom. Hele 68

kanskje gå i barnehage eller skole. Vi

meste oppholde meg i Norge i som-

så tørt at det er forbud mot grilling

ungdommer (!) får sommerjobb i

ønsker at alle skal trives og bli her,

mer. Jeg blir aldri ferdig med Norge

og bålbrenning! Om dette kommer til

kommunens forskjellige enheter.

slik at samfunnet vårt fortsetter å

som ferieland, det er så mye å se og

å vedvare vil været bestemme. Det

Dette er et tiltak vi er skikkelig stole

utvikle seg.

oppleve i dette langstrakte landet.

er vel allikevel en liten forsakelse

av. Det er viktig å lære ungdommene

Svært mange har bidratt til å rydde

Dolmøya var mitt sommerparadis

om vi får en varm og solrik sommer?

våre hva det innebærer å skjøtte en

strender i vår. Det er en glede å se

når jeg var barn og ungdom, og langt

Vi har et landskap her på Hitra som

jobb.

reportasjer om barn, unge og eldre

inn i voksen alder. Hitra er et betyde-

er spesielt problematisk i forhold

I mai kom nyheten om at Egil Ulvan

som bryr seg. Både politikere og

lig reisemål og kan by på mange fine

til kontakt med åpen ild. Mye tørt

Rederi AS starter frakt av laks til

kommuneansatte har bidratt. Dette

opplevelser, både kulturarrange-

gress, lyngheier og vind skaper stor

kontinentet med båt. Da ser det ut

er den dagen de ansatte på rådhuset

menter, matopplevelser, natur og

fare for brannkatastrofer. Jeg ber

som Hitra Kysthavn etter hvert får

kommer seg ut av kontorstolen og

friluftsliv. Kortreist ferie er fullt

alle om å bidra til at vi unngår dette i

de oppgavene havna var tiltenkt. Vi

møterommene, vi blir kjent med

mulig her ute! Jeg håper sola skinner

sommer!

forventer at det blir stor trafikk over

hverandre på en ny måte og bygger

rikelig på dere alle i sommer!r

I kommuneadministrasjonen har

havna etter hvert.

fellesskap ved å gjøre en nyttig jobb

vi gjort unna regnskap for 2017. I

Kommunen har fokus på inkludering

for både natur og dyreliv. Det er

Varme hilsener fra

forhold til budsjett har vi holdt oss

av våre innflyttere. Til dette trenger

sjelden vi er så fornøyd med oss selv

Rådmann Laila

innenfor. Budsjettarbeidet for 2019

vi alle hitterværingers hjelp. Ta kon-

som etter disse dagene! (Se også egen

er så vidt startet og vi har noen

takt med din nye nabo, ønsk velkom-

billedreportasje i denne avisa)

utfordringer å løse før dette vedtas i

men og gi nyttig informasjon om

Jeg håper alle får en riktig fin som-

desember.

Hitra og nærmiljøet. Mange flytter

mer, enten man skal feriere hjemme

2

3


Utsikt fra Storfjellet mot Vasslagvågen no

HITRA.

Månedens turforslag - Tenorlifjellet

Kartutsnitt med oversikt over turen fra Rottemskrysset til Vasslag. (Kilde: ut.no)

Nå er sommeren her med lange, lyse kvelder og det er vel verdt å ta noen lengre fjellturer på denne tiden av året. Turforslaget denne gangen er en fin dagstur på ca. 10 km opp til Storfjellet i Snillfjord.

Ass. rådmann, Harald M. Halte i Hitra kommune er en, ivrig turgåer. Her på Tenorlifjellet - 414 meter høgt. ¬

Start turen ved Rottemskrysset. Akkurat i krysset går det en skogsbilveg mot Vasslag. Gå denne veien til du ser Rottemstjønna. Ta deretter sørøstover til Tenorlifjellet og nyt utsikten mot bl.a. Hitra, Smøla og fjellet Ruten i Hemne.

¬

Fortsett så mot Storfjellet langs fjellryggen mot nordøst. På Storfjellet er det en varde og skilt. Fra toppen ser du Blåfjellet og Stolpnesfjellet.

¬

For å komme ned fra fjellet må du gå litt tilbake i terrenget til du finner et skar i fjellsiden. Det er et godt tips å følge hjortetråkkene i området. Følger du disse, finner du vei.

¬

Når du er kommet ned skaret kan du enten gå ned til FV 714 eller følge terrenget videre mot Vasslag.

¬

Se for øvrig turbeskrivelser på ut.no

3


4

Tirsdag 20. mars 2018

Resultatet fra vårens Instagram-konkurranse Hitra kommune inviterte i vinter til konkurranse med temaet «Vår». Vi har fått svært mange bilder som er tagget med #hitranårduvil eller #mitthitra. Juryen har hatt en vanskelig oppgaver med å kåre vinneren. Konkurransen skal gjenspeile Hitra kommune slagord «Hitra - Når du vil». Vi i kommunen ønsket med konkurransen å få innbyggerne til å vise oss hva de verdsetter på Hitra. HVORFOR INSTAGRAM?

VÅRENS VINNERBILDE

1 Ansnes og Krabbsundet (Bilde: Torgeir Glørstad)

For oss i kommunen er det viktig å

Vi har denne gangen kåret Mar-

2 Aurn nærmiljøanlegg i Fillan (Bilde: Marie Sofie

skryte av kommunen vår. Vi vil at

te Kristin Larssen Sandvik med

alle som bor i kommunen skal bli

bildet «Hestejenter» som vinner

3 Hestehov (Bilde: Kristina Sandstad)

bedre kjent i kommunen som vi bor

av konkurransen. Premien er på

4 Hestejenter (Bilde: Marte Sandvik)

i, og at alle som ikke bor her skal få

kr 500,- og vinneren får bildet sitt

5 Solnedgang på Ulvøya (Bilde: Roger Sæther)

noen godbiter fra kommunen vår

publisert på forsida av Hitra.no, og

6 Utsikt mot Tonningen (Bilde: Helen Åberg)

via sosiale medier. I tillegg trenger

på Hitra kommune sin hjemmeside.

Paulsen)

vi illustrasjonsfoto fra kommunen vår til våre nettsider og ikke minst

VI GRATULERER!

til avisa vår. Vi tror at arbeidet

Vil benytter også anledningen til å

Hitra kommune på nett

bidrar i å markedsføre Hitra både

vise andre bilder med emnetaggene

Besøk oss på våre digitale kanaler.

blant innbyggerne og for potensielle

#hitranårduvil eller #mitthitra. Takk

Vi finnes på:

besøkende og nye Hitterværinger. Vi

for bidragene fra dere alle sammen.

¬¬

www.hitra.kommune.no

¬¬

https://www.facebook.com/Hi-

oppfordrer alle til å fange øyeblikk som viser alt det positive med kom-

Vil benytter også anledningen til å

munen vår, for så å dele dette med

vise andre bilder med emnetaggene

trakommune/ ¬¬

emnetaggene #hitranårduvil eller

https://twitter.com/hitrakommune

#mitthitra

¬¬

https://www.instagram.com/ hitrakommune/

1

2

3

Del gjerne med dine venner, og hold deg oppdatert på hva som skjer i kommunen vår.

Kjenner du noen med kompetanse vi trenger.? Hitra kommune trenger nye medarbeidere. Vi legger ledige stillinger ut 4

5

6

på nettsida vår, og på Facebook. Det er fint hvis du deler disse. I tillegg finner du kunngjøringer på Finn.no og NAV.no.


Havforskningsinstituttet vil, sammen med fiskerinæringen, teste ut på utvalgte arter og i noen utvalgte områder. Her ser vi undervannsfoto av en lyr. no

HITRA.. HITRA

Prosjektet har en egen Facebook-side: «Aktiv forvaltning av marine ressurser – Frøya og Hitra». Der kan du blant annet se videoopptak fra feltundersøkelser, strømmodeller og følge med på videre utvikling og hvordan du kan delta i prosjektet.

Bli med på nettdugnad Gjennom prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra» er det et mål å øke kunnskapen om bruken av kystrommet på Hitra og Frøya. Bedre kunnskap om dette vil hjelpe forvaltningen til å ta bedre beslutninger når for eksempel næringsaktivitet skal planlegges, kystsoneplaner skal rulleres og bevaringsområder skal vurderes. Ved å dele din lokale kunnskap kan du være med å påvirke den fremtidige bruken av sjøområdene.

Den samlede oversikten over

reise rundt på Frøya og Hitra for å in-

kystrommet.seasketch.org

hvordan kystrommet brukes vil også

tervjue om bruken av sjøområdene.

Derfra får du god veiledning om

være viktig i arbeidet med å etablere

Følg med på hvor de er på våre

hvordan du fyller ut.

marine bevaringsområder. Det er

Facebook-sider, så kan du få hjelp til

På vår Facebook-side «Aktiv forvalt-

et mål å unngå å legge et bevaring-

å besvare undersøkelsen.

ning av marine ressurser – Frøya og

sområde der det er populært å fiske.

Hitra» kan du holdes oppdatert om

Så man kan gjerne si at det også er

HVORDAN DELTA?

prosjektet og du kan kontakte forsk-

viktig å vite hvor det ikke fiskes

Nettundersøkelsen er en kom-

erne direkte med spørsmål.

eller fiskes lite.

binasjon av spørreskjema og ut-

Er det noe du lurer på? Kontakt

Du kan velge å være anonym.

fylling i kart. Du må bruke en PC.

gjerne prosjektleder Alf Ring Kleiv-

Enkeltpersoners opplysninger vil

Undersøkelsen kan dessverre ikke

en: ark@hi.no

ikke være offentlig tilgjengelig. Det

gjøres på nettbrett eller smarttele-

er den samlede informasjonen fra

fon.

mange brukere som vil bli benyttet.

Skriv følgende adresse i nettleser-

Ansatte på prosjektet vil i sommer

en (bruk helst Chrome nettleser):

På forhånd takk for hjelpen!

5


En kystsone for alle Alf Ring Kleiven, Havforskningsinstituttet Reidulv Bøe, Norges geologiske undersøkelse

Hvordan skal vi legge forholdene til rette for videre verdiskapning i kystsonen på Frøya og Hitra og samtidig ta vare på naturmangfoldet og de rike marine ressursene? Et prosjektsamarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, fiskeriforvaltningen, Guri Kunna videregående skole og forskningsmiljøene er nå i gang. For å lykkes må befolkningen og næringslivet ta del i dette viktige utviklingsarbeidet.

Marin næringsutvikling er viktig for

forvaltning og gode planer for bruk

muligheter til å bruke kystsonen til

og for å forstå hvordan egg og larver

Hitra og Frøya. Omkranset av rike

av sjøområdene.

rekreasjonsformål.

beveger seg med strømmene i områ-

kyst- og havområder betyr havbruk,

Bærekraftig utvikling på naturens

Kunnskapsbehovet er stort, pros-

det. Kart og simuleringer skal være

fiskeri, fiskeforedling og fisketur-

premisser er tema som opptar kom-

jektet vil fokusere på det som er

tilgjengelig for alle interesserte.

isme mye for sysselsetting og boset-

munene Hitra og Frøya, Trøndelag

viktigst.

Marine grunnkart er etterspurt

ting. Forutsigbare og bærekraftige

fylkeskommune og Fiskeridirek-

Vi må kjenne naturen under vann.

av næring og forvaltning. Slike

vilkår for fiskeri- og havbruksnærin-

toratet. Gjennom prosjektet «Aktiv

Gjennom nasjonalt program for

grunnkart gir en detaljert oversikt

gen er essensielt for kommunenes

forvaltning av marine ressurser

naturtypekartlegging har mange

over de geologiske bunnforholdene.

fremtid.

– Frøya og Hitra» skal Havforskning-

naturtyper blitt kartlagt på Hitra og

Med slik innsikt kan man planlegge

Arealene i kystsonen er under press

sinstituttet (HI), Norges geologiske

Frøya. Dette være seg store tare-

aktiviteter i kystsonen bedre. Tiltak

og forvaltningen må legge til rette

undersøkelse (NGU) og Guri Kunna

skogforekomster, kamskjellområder

som etablering av akvakultur og

for en høy og varig verdiskapning

Videregående skole bidra med å

og gyteområder for viktige fiskeslag.

legging av kabler har stor nytte av

innen marine næringer. Ved å

samle inn lokal kunnskap om de

I prosjektet blir alle kjente data sam-

marine grunnkart. Kombinert med

trekke inn ulike sektormyndigheter,

marine naturverdiene og bruken

menstilt og evaluert. Havforskning-

biologisk informasjon får man en

innbyggere, skole, fiskere, havbruk-

av disse. Prosjektet har nasjonal

sinstituttet gjennomførte i mars et

helthetlig oversikt både av det biol-

snæring og reiselivsnæring i forvalt-

overføringsverdi, da dette er etter-

tokt for å kartlegge gyteområder for

ogiske og fysiske miljøet i kystom-

ningsarbeidet, skal det etableres en

spurt kunnskap langs hele nor-

torsk på Frøya og Hitra. Også høsting

rådene. Sjøområdene rundt Hitra

felles kunnskapsplattform og skapes

skekysten.

av marine ressurser skal kartlegges,

og Frøya er enorme. Prosjektet kan

slik at man får en helhetlig oversikt

dessverre ikke finansiere kartleg-

over fiskeriene i kommunene.

ging av all sjøbunn i denne omgang.

har en overordnet målsetning om å

PROSJEKTET VIL BIDRA MED UNIK KUNNSKAP

Basert på Havforskningsinstituttets

Derfor har det blitt valgt ut et om-

balansere alle de nevnte interessene,

Hovedmålet med prosjektet er å

strømmodell utvikles det nå finskala

råde som strekker seg fra Uttian og

ved at det skapes muligheter for

etablere et bedre kunnskapsgrun-

simuleringer av strømmene rundt

sydover til Dolmøya og Fjellværsøya.

næringsaktivitet, samtidig som et

nlag for å sikre de marine verdiene

Frøya og Hitra. Slik kan vi få økt

Dette området er på rundt 100 km2,

levende kystmiljø opprettholdes for

og verdiskapningsmulighetene. Ny

forståelse av hvordan vannmassene

og Norges geologiske undersøkelse

å styrke bosetting, næringsutvikling

viten skal legge til rette for vekst og

beveger seg. Dette er til nytte for

skal gjennomføre feltkartleggingen i

og turisme. All erfaring tilsier at den

utvikling i de kystbaserte nærin-

å blant annet identifisere egnede

år. Kartene blir ferdige i 2019.

beste måten å oppnå dette på er gjen-

gene – uten at det skal gå på be-

områder for akvakultur, se hvordan

Både yrkesfiske, turistfiske og frit-

nom et solid kunnskapsgrunnlag for

kostning av naturverdier eller folks

avfall og andre utslipp beveger seg

idsfiske er populært på Frøya og Hi-

forståelse for nye måter å forvalte kystressursene på. Frøya og Hitra

1 Undervannsfoto av torsk. 2 Basert på Havforskningsinstituttets strømmodell utvikles det nå finskala simuleringer av strømmene rundt Frøya og Hitra 3 Et grunnkart gir blant annet en detaljert oversikt over de geologiske bunnforholdene


sessen sikrer lokal forankring ved

om hvordan de ulike sjøområdene

at kommunestyrene skal vedta om-

benyttes. Bedre kunnskap om dette

rådene før forslaget sendes videre til

vil hjelpe forvaltningen til å ta bedre

Fiskeridirektoratet og Nærings- og

beslutninger når for eksempel

Fiskeridepartementet.

HITRA.. HITRA

no

tra. Men det er begrenset kunnskap

næringsaktivitet skal planlegges. Det skal derfor gjennomføres en

SAMARBEID MED SKOLEN

brukerundersøkelse der yrkes-

Guri Kunna videregående skole er

fiskere, fritidsfiskere og turist-

tett med i prosjektet gjennom et

fiskebedrifter blir bedt om å dele sin

nært samarbeid med Havforskning-

kunnskap om bruk av sjøområdene.

sinstituttet knyttet til forskning og

Ved å delta i brukerundersøkelsen

formidling.

vil man sikre at kommunene og

Skolen skal integrere prosjektet

annen forvaltning har kunnskap om

i undervisningen. Elevene vil da

fiskeplasser og det kystnære fisket

være med i et prosjekt der de vil se

når bruken av områder skal planleg-

sammenhengen mellom naturviten-

ges.

skap og samfunnsvitenskap. Det vil

Samlet vil prosjektet bidra med mye

være naturlig at grunnskolene også

ny kunnskap om sjøområdene rundt

blir med.

1

Hitra og Frøya, til nytte for innbygkunnskapen skal også benyttes til å

TEMAMØTER «HAVETS MYSTERIER»

se på muligheten til å etablere bevar-

Hvert år skal det arrangeres en

ingsområder for utvalgte målarter.

foredragsserie, «havets mysterier»,

Kan det være slik at man gjennom

der forskere vil bli invitert til å

å begrense høstingen innenfor et

presentere ulike temaer om havet

område kan øke det totale fangstut-

som er relevante for Frøya og Hitra.

byttet i hele området? Dette vil vi

Vi tar gjerne imot innspill til temaer

teste ut sammen med fiskerinærin-

fra lokalt næringsliv, fiskere og

gen på utvalgte arter og i noen utval-

befolkning. Det vil også bli arrang-

gte områder. Forskning på effekter

ert flere innspillmøter der alle

av marine bevaringsområder vil

interesserte er velkommen til å bli

gi ny kunnskap om hvordan man

oppdatert på prosjektets utvikling

kan forvalte de lokale ressursene

og gi innspill på veien videre.

bærekraftig.

Prosjektet er avhengig av engasje-

Prosessen frem mot etablering

ment og deltakelse fra innbyggere

av bevaringsområder skal legges

og næringslivet i kommunene. Vi

opp slik at alle som er berørte/

oppfordrer derfor alle interesserte

interesserte skal kunne delta og gi

til å engasjere seg i prosjektet de

innspill. Et viktig ledd i dette er å

kommende årene.

gere, forvaltning og næring. Denne

bidra i brukerundersøkelsen. Pro-

2 3

¬

Prosjektet går fra 2017 til 2020.

¬

Ledes av Havforskningsinstituttet.

¬

Prosjektområdet er hele Frøyas sjøområder og Hitras sjøområder som grenser mot Frøya (Fjellværøya-Kvenvær).

¬

Finansieres av Frøya og Hitra kommuner, Trøndelag fylkeskommune, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet.

¬

Fiskeridirektoratet er partner i prosjektet.Samarbeid med Guri Kunna videregående skole.

¬

Prosjektet har en egen Facebook-side: «Aktiv forvaltning av marine ressurser – Frøya og Hitra». Der kan du blant annet se videoopptak fra feltundersøkelser, strømmodeller og følge med på videre utvikling og hvordan du kan delta i prosjektet.

7


Med strandrydding på dagsordenen 3

Med kommunestyret i fornt, med oppstart av strandryddeaksjonen allerede i forbindelse med kommunestyremøtet 26. april, rydder barnehager, skoler, lokale lag og foreninger, grupper og enkeltpersoner rundt omkring på Hitra.

KOMMUNESTYRET I FRONT

forsøplinga på alvor, sier ordfører

Det er til dels store mengder søppel

Ole L. Haugen (A). - Det er lett for oss

som er blitt ryddet bort fra stren-

- Den langsiktige kostnaden er jo

kommunestyremedlemmer å peke

dene.

kolossal, og virker litt uoverstigelig,

på hva alle andre kan gjøre. Men, vi

Vi har laget en bildekollasj av barnas

sier kommunestyrerepresentant

må være gode eksempler selv, sier

ryddeaksjoner.

Torfinn Stub (V) i filmen fra kom-

Haugen med hendene fulle av søppel.

munestyrets strandryddeaksjon ved

Filmen fra kommunestyrets ryd-

Haltland på Sandstad. - Det er for lite

deaksjon kan du se på Hitra kom-

OGSÅ BARNEHAGEBARNA KAN BIDRA

konsekvenser den enkelte å kaste

munes Facebookside «Hold Hitra

Strand barnehage tok turen til

søppel i naturen, sier han videre.

Rent» (@holdhitrarent).

Aunøya på strandrydding. Det er imponerende å se små barnehender i

Miriam Aclima Baglund (MdG)

ivrig søppelplukking i strandkanten.

- Det viktig at vi bidrar med å rydde,

BARNEHAGER OG SKOLER ER AKTIVE I ARBEIDET

særlig for dyr som lever her.

Også i år er det skoleelevene, og også

blant fjæresteinene. Et godt opplegg

Vi må ta forsøplingsproblemet, og

barnehagebarna som utgjør den

med både grilling med tilhørende

spesielt det som kalles den marine

store mengden av strandryddere.

middagshvil hører med.

fortviler over situasjonen, men sier:

2

1

Undringen var også stor over live


no

HITRA.

9

4

5

6

7

1 Ivrige strandryddere fra Strand oppvekstsenters barnehage greier ikke oppgaven uten mat. 2 Små barnehender kommer godt til mellom steinene… Kanskje er det en krabbe her…? 3 Kommunestyremedlemmer på strandrydding ved Haltland på Sandstad. Snillfjordordfører John Lernes (t.v.) deltok også sammen med sine kolleger på Hitra. 4 Mange hender rydder søppel. Her er elever fra Strand oppvekstsenter på Vedøya 5 Det er viktig å være «godt skodd» når man skal rydde strandsøppel. 6 Elever fra Knarrlagsund oppvekstsenter var på strandrydding i Fjellværsfjæra. 7 Strandryddekartet (holdnorgerent.no) gir god oversikt over registrerte aksjoner på Hitra

(Kilde: Hold Norge Rent)


1

2

3 4

Barnas internasjonale dag Worlds children’s day Den 1. juni er den internasjonale barnedagen i mange land. I år ble den feiret på Hitra i regi av Polsk forening på Hitra. Mer enn 300 små og store besøkte arrangementet i Fillan.

INTERNASJONAL BARNEDAG MED MANGFOLDSPREG

ved Fillan skole. Vi klarte å leie 2

inntekt til deres fremtidige aktivi-

kommune for støtten, sier styreled-

hoppeslott (tilpasset to aldersgrup-

teter/ arrangementer. I tillegg var

er i Polsk forening på Hitra Karol

per: 2-3 år og 4-14 år), i tillegg hadde

det is, pølser, vafler og drikke. Alle

Czaplis.

Den 1. juni feires den Internasjonale

mange ulike aktiviteter for barn,

storkoste seg sammen i sommersola.

barnedagen i mange land. Da gjøres

bl.a. leker, konkurranser (tautrek-

Både store og små ble kjent med nye

det noe hyggelig for barna og dagen

king, eggeløp) og ansiktsmaling /

folk og nye smaker.

POLSK FORENING PÅ HITRA

markeres på forskjellige måter. Vi

«tatoveringer», sier Karol Czaplis.

Det var en veldig engasjert gjeng

Polsk Forening på Hitra ble stiftet

har oppdaget at det er et for behov

- Vår flinke ballongartist har laget

som viste både fin innsats og positiv

i september 2017 og har som mål

å feire dagen også på Hitra, siden

masse artige ballonger (blomster,

samspill for å få det til. Alle synes

å promotere polsk kultur, samt

det er mange barn og familier som

sverd, bamser, hunder, fly, sommer-

det var så gøy å se at det er så lett å

fremme et positivt miljø blant

kunne tenkt seg å møtes og feire

fugler) som vi ga bort til alle ungene.

arrangere inkluderende tiltak hvis

polakkene på Hitra. Foreningen skal

sammen. Oppmøte bekreftet dette:

Det var også musikk og dans for

man bare finner på noe som er til

også fremme kunnskap om Norge

Det var rundt 300 små og store (!)

barn med Kathryne Santos, som er

felles, og det er barna våre, uten tvil.

og støtte integrering i lokalsam-

som kom innom for å oppleve, leke,

Zumba-instruktør, og to filippinske

smake og få en liten gave. Arrange-

jenter til). Takket være våre spon-

mentet var gratis og åpent for alle.

funnet. Foreningen har nesten 30 medlemmer, både norske og polske.

sorer (Vitus apotek, Hemne Spare-

GODE TILBAKEMELDINGER

Det var veldig mangfoldig gjeng,

bank, Frivilligsentralen, Rema 1000

Foreningen har fått mange posi-

ert bl.a. familiepiknik, førjulstreff,

både norske, polske, slovakiske,

og Polsknorsk forening fra Frøya)

tive tilbakemeldinger både under

internasjonal kvinnedag og fellestur

litauiske, tyske, pakistanske, eritre-

var vi i stand til å gi hver eneste barn

arrangementet, og etter hvert på

«Velkommen til våren». På initiativ

iske, bulgarske, sudanske, estiske,

en premie for deltakelse i konkur-

sosiale medier. Deltakerne på festen

fra en av våre styremedlemmer

syriske, filippinske, russiske, og

ransene.

ønsker å få arrangementet gjentatt

(Marta Batogowska), i samarbeid

årlig og utvide tilstelningen etter

med KINO Projekt, har Hitra Kino

andre familier som deltok.

Frem til nå har foreningen arrang-

MANGE AKTIVITETER

POLSK BAKST

hvert. - Polsk forening er veldig

begynt å vise polske filmer. Frem til

- Vi har fått støtte og tillatelse fra

Polsk forening stilte også med

fornøyd og stolt over den vellykkede

nå er det fire komedier og action fil-

kommunen til å bruke uteområde

nydelig bakst fra Polen for å få litt

festen. Vi vil også takke fint Hitra

mer med engelsk tekst, som ble vist.


no

HITRA.

5

11

6

8

7

9 10

11 1 Elisabeth Vollan delte ut ballonger 2 Artig med ansiktsmaling, synes Danuta! 3 Det var flere fornøyde barn som koste seg på skolens lekeplass innimellom. 4 Zumba-instruktør Kathryne Mae Santos Dahlø & Co. 5 I køen til hoppeslottet. En flott anledning til å bli kjent med andre 6 Mange fedre bidro til at det ble en fantastisk dag for barna 7 Mange fant vei til barnedagen. Her: konkurranser for barn 8 Eggeløp med ballonger som en gave til alle deltakere 9 Tautrekking med premier for alle deltakere 10 Krzysztof Cholewinski med piraten Filip 11 Medlemmer i foreningen fikk bruke egne skjulte talenter. Her: Tomasz Lubocki som ansiktsmaler


Med strandrydding på dagsordenen Kommuneplanlegger Marit Aune har i sin stilling ansvar for kommunens overordnede planlegging, som omfatter bl.a kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. I tillegg har Marit også ansvar for arbeid med idrett og friluftsliv. Arbeidet favner bredt og omfatter flere administrative oppgaver som vi ønsker å belyse i denne artikkelen.

1

2

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV.

SPILLEMIDLER OG TILSKUDD

for jevnlig oppdatering og dette

Overskuddet fra spillene i Norsk

planleggerens ansvarsområde.

Tipping fordeles ut til lag og

Vi har også tilknyttet oss aktive

Idrett og fysisk aktivitet er det

organisasjoner hvert år. Midlene

frivillige som yter et vesent-

området som engasjerer flest

brukes bl.a. til utbygging av

lig bidrag for å vedlikeholde

mennesker i fritiden. Det krever

idrettsanlegg, og til andre

postene og merke stiene. Neste

aktiv samfunnsplanlegging for

idrettsoppgaver og formål som

rullering av kjentmannsprøven

å ivareta disse interessene i

departementet finner berettiget

blir startet opp i forbindelse med

arealforvaltningen, og for å få

til stønad. Kommunen har ansvar

kommunesammenslåingen.

til en fornuftig tilrettelegging

for å saksbehandle innkomne

og organisering av de ulike

søknader om spillemiddeltil-

TURSTIER

aktivitetene. For å oppnå dette

skudd. Dette omhandler bl.a.

Kommuneplanleggeren har også

er det nødvendig for kommu-

prioritering av søknadene. Kom-

ansvar for fagområdet som om-

nen å ha en plan som politisk

muneplanlegger har ansvaret

fatter turstier, - veier, -løyper ol.

styringsredskap for utviklingen

for å forberede disse sakene for

Dette innebærer bl.a. utvikling

innenfor idrett, fysisk aktivitet

politisk behandling og hjelper til

av nærturkartene for ulike sted-

og friluftsliv. Planen for idrett,

hvis det er behov for veiledning

er rundt på Hitra, som har vært

fysisk aktivitet og friluftsliv

for søkerne underveis i proses-

presentert jevnt i kommuneavi-

gjør klare behovsvurderinger

sen.

sa det siste året samt presentas-

i forhold til samfunnsmes-

Neste søknadsfrist for spille-

joner av spesielle turmål. Målet

sige og idrettspolitiske mål.

midler blir til høsten. Dette

med arbeidet er å bidra til at

Denne planen er kommunens

annonseres i avis og på nett etter

flere bruker naturen rundt oss

forvaltningsverktøy inn mot

sommeren.

som rekreasjonsområde. Turene

arbeidet er tillagt kommune-

er også lagt inn på nettsidene til

fordelingen av spillemidler og

visithitra.com og det er utviklet

nen har i dag ble vedtatt i 2016.

KJENTMANNSPRØVEN OG FRILUFTSLIVSKART

Arbeidet med rullering av denne

Det er utarbeidet en Kjent-

håper å kunne presentere slike

planen startes opp i høst. Det blir

mannsprøve for Hitra med 30

kart for grendene rundt på Hitra

da satt i gang en prosess i samar-

poster på land og 15 poster som

etter hvert. Mange turer er også

beid med lokale lag og fore-

du må ha båt for å besøke. Ved

lagt inn på ut.no av frivillige og

ninger for å få løftet de behov for

hvert skilt finner du en tang som

vi anbefaler alle å bruke disse

anlegg og tilrettelegginger som

du bruker for å markere i boka

portalene for å få turinspirasjon

kommer i årene fremover.

at du har vært på denne posten.

fra nærområdet.

tilskuddsmidler. Planen kommu-

3

Kjentmannsprøven er gjenstand

et nærturkart for Fillan. Vi

4 1 Det er utarbeidet kjentmannsprøve for Hitra med i alt 45 poster, 30 landposter og 15 sjøposter.2 Hitra idrettspark i Fillan er delfinansiert av spillemidler fra Norsk Tipping (Foto Stein Olav Sivertsen, Vindfang). 3 Kommuneplanlegger Marit Aune har ansvaret for arbeidet med idrett og friluftsliv i Hitra kommune. 4 Tonningen Rundt på Kvenvær med start og målgang i Svankilden. (Foto: Helen Åberg)


no

HITRA.

Politiske møter 2. halvår 2018 August FORMANNSKAP 21.08. kl. 10:00 TEKNISK KOMITE 21.08. kl. 17:00 HITRA UNGDOMSRÅD 28.08. kl. 16:00 ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 29.08. kl. 10:00 KOMMUNESTYRE 30.08. kl. 13:00 Hitra Kino finner du på Kystmuseet

September

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 10.09. kl. 17:00 FORMANNSKAP 11.09. kl. 10:00

Åpningstider sommeren 2018

HITRA UNGDOMSRÅD 11.09. kl. 16:00 FELLES NEMND HITRA-SNILLFJORD 17.09. kl. 17:00 TEKNISK KOMITE 18.09. kl. 17:00

Hitra kommune har slike åpningstider i forbindelse med

OPPVEKSTKOMITE 19.09. kl. 16:00

sommerferien 2018.

FORMANNSKAP 25.09. kl. 10:00

Rådhuset

KOMMUNESTYRE OG NÆRINGSFORENINGEN 26.09. kl. 18:00

Mandag – fredag: 09:00 – 15:00

Legekontoret RESEPSJON Mandag – fredag: 08:15 – 15:00

TELEFON

Oktober HITRA UNGDOMSRÅD 02.10. kl. 16:00

KOMMUNESTYRE 04.10. kl. 13:00

Mandag: 09:00 – 12:00 og 13.30 – 15:00

FORMANNSKAP

Tirsdag – fredag: 08:30 – 12:00 og 13:30 – 15:00

16.10. kl. 10:00

Helsestasjon Mandag – fredag: 08:15 – 15:00

Hitra bibliotek

FELLES FSK, HOK, TEK, OPK, ELRBR, HUR 16.10. kl. 17:00 HELSE- OG OMSORGSKOMITE 16.10. kl. 18:00 TEKNISK KOMITE 16.10. kl. 18:00 OPPVEKSTKOMITE 16.10. kl. 18:00 HITRA UNGDOMSRÅD 23.10. kl. 16:00

Biblioteket har følgende åpningstider i perioden f.o.m 23. juni til

ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 24.10. kl. 10:00

og med 15. august 2018 (skoleferien):

FORMANNSKAP 30. og 31.10.

Mandag – lørdag: 11:00 – 15:00

Arbeidsmøte budsjett/økonomiplan

Torsdager 11:00 – 17:00

Hitra kino

November KOMMUNESTYRE 01.11. kl. 13:00

Kinoen har følgende visningstider for kinoforestillinger i perioden

HITRA UNGDOMSRÅD 06.11. kl. 16:00

f.o.m 23. juni til og med 15. august 2018 (skoleferien):

HELSE- OG OMSORGSKOMITE 12.11. kl. 17:00

¬

Søndager kl. 17.30 Barneforestilling

¬

Søndager kl. 20.00 Voksenforestilling

Enkelte avvik kan forekomme. Følg med på kommunens hjemmeside eller på www.filmweb.no

Hitra Ungdomsbase Ungdomsbasen holder stengt i perioden f.o.m 23. juni til og med 15. august 2018 (skoleferien). Vel møtt til høsten igjen!

Viktige telefonnummer Medisinsk legevakt: 116 117 Barnevern alarmtelefon: 116 111 Teknisk drift beredskapstelefon: 72 44 18 10

FORMANNSKAP 13.11. kl. 10:00 TEKNISK KOMITE 13.11. kl. 17:00 OPPVEKSTKOMITE 14.11. kl. 16:00 FELLES NEMND HITRA-SNILLFJORD 19.11. HITRA UNGDOMSRÅD 20.11. kl. 16:00 KOMMUNESTYRE 22.11. kl. 13:00 FORMANNSKAP 27.11. kl. 10:00

Desember HITRA UNGDOMSRÅD 04.12. kl. 16:00 ELDRES RÅD/BRUKERRÅD 06.12. kl. 10:00 HELSE- OG OMSORGSKOMITE 10.12. kl. 17:00 TEKNISK KOMITE 11.12. kl. 17:00 OPPVEKSTKOMITE 12.12. kl. 16:00 KOMMUNESTYRE 13.12. kl. 10:00 FORMANNSKAP 18.12. kl. 10:00

13


Ledige stillinger

Vernepleier/ sykepleier til Hitra sykehjem Det er ledig høyskolestillinger ved Hitra sykehjem. Det søkes etter: 2 x 80% fast vernepleiere/sykepleiere, med mulighet for økning til 100%. Tiltredelse 01.09.18 eller etter nærmere avtale.

Om enheten:

daglige praktiske gjøremål.

¬¬

Muligheter for videreutdanning

Hitra sykehjem har i alt 54 plasser

¬¬

Medikamenthåndtering

¬¬

Hjelp til å skaffe bolig

og består av korttidsavdeling, so-

¬¬

Veiledning av andre yrkesgrup-

¬¬

Traineeordning

per, elever og studenter.

¬¬

Velferdstiltak

¬¬

God pensjonsordning

¬¬

God barnehagedekning

matisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass

Kvalifikasjoner:

for eldre med behov for heldøgnsom-

¬¬

sorg som følge av psykisk sykdom. Sykehjemmet er sertifisert Livs-

¬¬

Fullført bachelor innenfor vernepleie eller sykepleie

Gyldig politiattest framlegges før

Norsk autorisasjon som verne-

tiltredelse i stilling

pleier eller sykepleier

gledehjem og har fokus på å bevare

Personlig egnethet og hold-

Nærmere opplysninger om still-

unike og individuelle hos beboerne,

ninger som er forenelig med

ingene kan fås ved henvendelse til:

uansett diagnose.

å jobbe på Livsgledehjem vil

menneskeverdet og anerkjenne det

¬¬

tillegges stor vekt.

Du søker elektronisk på kom-

Samhandlingskompetanse i

munens hjemmesider www.hitra.

med langvakter og arbeidshelg hver

forhold til pasienter, pårøren-

kommune.no. Vennligst legg ut-

tredje helg.

de, ansatte og samarbeidende

dannelsesdokumentasjon, attester

helsepersonell.

og tjenestebevis som et vedlegg til

Førerkort klasse B

søknaden.

Stillingene innebærer jobb i turnus

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

¬¬

¬¬

Oppfølging av beboer på tilrettelagt

Vi kan tilby:

Opplysninger om søkere kan bli gjort

plass i avdelingen. Miljørettet arbeid

¬¬

Lønn etter tariff og lokale lønn-

offentlig tilgjengelig jfr. Offentleglova

stilbud til ansatte

§ 25.

med fokus på aktivitet, selvbestemmelse og mestring. ¬¬

¬¬

hold til kommunalt reglement

Bistå i avdelingen med oppfølging/miljøarbeid innenfor fagområdet psykiatri/demens og i

Hitra helsetun.

Dekning av flytteutgifter i hen-

¬¬

Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø

SØKNADSFRIST: 15.07.2018


no

HITRA.

15

Vil du jobbe som helsesøster i øyriket?

Hitra kommune har vikariat som

informasjon og arbeidsmåter

helsesøster ledig for snarlig til-

som styrker det flerkulturelle

tredelse. Kommunen har følgende

arbeidet.

stilling ledig: ¬¬

100 % vikariat som helsesøster

Kvalifikasjoner:

for helsestasjons- og skole-

¬¬

Sykepleier med vi-

helsetjenesten for perioden

dereutdanning som

01.08.18 – 30.06.19

helsesøster

Det kan oppstå ytterligere ledige

¬¬

Søkere med godkjent

vikariat som helsesøster ved hel-

sykepleierutdanning

sestasjons- og skolehelsetjenesten i

kan også bli vurdert til

løpet av tilsettingsprosessen.

stillingen

Om helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

¬¬

sykepleier ¬¬

Helsestasjonen tilhører enheten for Helse, familie og rehabilitering

Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig

¬¬

sammen med blant annet rehabi-

Erfaring som helsesøster og/eller erfaring fra ar-

literingstjenester, psykisk helse, treningsklinikk, legekontor og

Norsk autorisasjon som

beid med barn og unge ¬¬

Kunnskap om/erfaring

voksenopplæring. Enheten er i sta-

med flerkulturelt arbeid

dig utvikling, vi er blant annet i en

og foreldreveiledning-

prosess for å utvikle et enda bedre

sprogrammet ICDP

samarbeid med psykisk helsearbeid,

ønskes

PP-tjenesten og barneverntjenesten

¬¬

om tjenester til barn og unge. En

mulighet for å disponere

del av denne prosessen er å utvikle et mer strukturert samarbeid med

Har sertifikat for bil / egen bil

¬¬

barnehager og skoler.

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Helsestasjonen er samlokalisert med

Vi søker personer som:

legekontoret, og har lyse og trivelige

¬¬

prioritere forebyggende arbeid for

¬¬ ¬¬

Har gode datakunnskaper

¬¬

Har evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Helsesøsters ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

¬¬ ¬¬

Brenner for faget og har gode faglige ferdigheter

jon for ungdom, sped- og småbarnskontroller, foreldreveiledning,

Er løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid

Jobben som helsesøster er variert, og oppgavene er blant annet helsestas-

Har godt humør og evne til å motivere mennesker

barn og unge, og har til sammen 3,5 faste stillinger som helsesøster.

Er utadvendt og har gode samarbeidsevner

lokaler. Hitra kommune ønsker å

vaksinering og skolehelsetjeneste.

Vi kan tilby:

Oppgavene forsøkes fordelt etter

¬¬

stor grad av arbeidsinnvandring hos oss, og vi ønsker spesielt å utvikle

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

kompetanse og interesse. Det er ¬¬

Som helsesøster får du jobbe med denne flotte gjengen.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og lokale lønns-

politiske retningslinjer ¬¬

Kommunal pensjons- og forsikringsordning

¬¬

Hjelp til å skaffe bolig og dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement

¬¬

God barnehagedekning

¬¬

God pensjonsordning

¬¬

Velferdstiltak

Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt: Fagleder Mona Torgersen, 72465234 / 90893172 Enhetsleder Hege Lie Rønningen, 72465281 / 90239877

SØKNADSFRIST: 03.07.2018 Godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling. Du søker elektronisk på kommunens hjemmesider www.hitra.kommune.no. Søknad vedlagt kopi av vitnemål, autorisasjon, tjenestebevis og attester sendes via elektronisk skjema. Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig jfr. Offentleglova § 25.


Lokale grendelag og velforeninger tar tak i utfordringene med gjengroing i boligområder

Sommeren er her, og alt rundt oss spirer og gror. Noen ganger gror det oss fullstendig over hodet. Kommunen får henvendelser fra innbyggere som ønsker å ta tak i utfordringen med gjengroing i boligområdene. «No sjer æ itj sjø’n længer» er det vel mange som tenker.

Hvilke virkemidler har folk når det

forhold du bør være klar over:

gror igjen på annen manns grunn og

¬¬

Hekker, busker og trær skal

dugnader for å forskjønne nærmil-

også beskjæres slik at det ikke

jøet sitt. Dette er en fin måte å skape

Hekker, busker og gjerder inn-

dekker skilting langs veiene i

bo-lyst på i nærmiljøet.

er noen regler som gjelder i slike til-

enfor «Sikttrekanten» skal ikke

boligfeltet.

feller, men, de er svært begrensede.

være høyere enn 80 cm.

både sol og utsikt forsvinner…? Det

SIKT LANGS VEIENE I BOLIGOMRÅDET

¬¬

¬¬

rådene. I de fleste boligområder er det 30 km/t fartsgrense. Dette for at gående og barn som leker skal kunne ferdes trygt i boligområdet. Men dette er ikke nok i seg selv. Det er også regler for sikt. Mange av oss planter busker, hekker og trær på boligeiendommen. Da er det noen

(Se illustrasjon)

Det er eier av eiendommen som har

Dersom hekker eller gjerde er

plikt til å holde sin eiendom i orden

utformet på en slik måte at det

slik at disse reglene overholdes.

høyden ikke overstige 50 cm. ¬¬

Trær skal beskjæres på en slik måte at høyden opp til grener som strekker seg over vei eller gate er på minimum 4,7 m. Dette slik at store biler kan passere (eks. søppelbil) uten å ta borti trærne. Dette gir også god sikt for alle.

¬¬

EIENDOMMER VED SIDEN AV HVERANDRE

forening, grendelag eller veilag)

som har utstyr og kunnskap til å bruke det. (Sett av penger i veila-

kan du be om at naboen beskjærer

get til å leie inn fliskutter) ¬¬

du gå i dialog med naboen din. Det er svært sannsynlig at naboen din

bålforbudet når dette er innført) ¬¬

Involver barn og unge i arbeidet.

¬¬

Gjennomfør veilag-kamp i fotball, - voksne mot barn, orienter-

tenker det samme som deg når det

ingsmarsj, «boksen går» sammen

gjelder utsikt og solforhold.

TA TAK I UTFORDRINGENE SAMMEN Mange bo-områder har etablert velforening, grendelag eller veilag. Flere av disse lagene er aktive med

Noen lager mat til veifesten etter dugnaden. (Husk grill- og

du som nabo ingen rett til å forlange at naboen din beskjærer. Her må

Skaff dere oversikt over utstyr dere trenger. Det er alltid noen

ker seg inn over naboens eiendom

sikt eller sol på naboeiendommer har

Sørg for å skaffe tillatelse til gjennomføre arbeidet

¬¬

Dersom dine busker eller trær strek-

busken / treet. Trær som sperrer ut-

Inviter naboene i nærområdet til dugnad (gjerne i regi av vel-

¬¬

kan legges seg snø på det, skal

Det viktigste vi må tenke på er sikkerheten langs veiene i boligom-

Forslag til bolyst - dugnad:

med barna. ¬¬

Ikke «gap» for stort.

Gjenta arrangementene med jevne mellomrom. Tiltaket skaper garantert bolyst i nærmiljøet ditt!

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.