Hitra.no - Nr. 1/2019 - Årgang 4

Page 1

Nr. 1/2019 - Årgang 4 - 12. februar 2019

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

HITRA.

no

Foto: Mantas Simonaitis

Med snø som læringsarena

Hitra Kommune


Kommunikasjonssjef Kjell R. Sæther 2

Tirsdag 12. februar 2019

2019 - Når to blir til en... Vi er godt i gang med 2019, - et år som vil handle om forberedelser til å etablere en ny kommune.

KOMMUNEREFORMEN, - ET ÅR I FORBEREDELSENS TEGN

Tjenesten for personer med nedsatt

Etter vedtakene om kommune-

Tidligere i prosessen med kommune-

sammenslåing ble fattet i 2016 /

sammenslåingen er det etablert

2017 har kommunene jobbet med

funksjonsevne (TNF) i Hitra kom-

DET KAN AVLEVERES STEMMER PÅ FØLGENDE STEMMESTEDER: Stemmekrets

Stemmelokale

1

Akset / Kvammen / Strand

Strand oppvekstsenter

2

Helsøysund

Kvenvær oppvekstsenter

3

Asmundvåg / Hopsjø

Melandsjø omsorgssenter

avtaler om samarbeid, blant annet

4

Dolmøy / Barman

Barman oppvekstsenter

å forberede en ny kommune. Vi har

om tjenester innenfor:

5

Fjellværsøy / Knarrlagsund

Knarrlagsund oppvekstsenter

laget en liten oppsummering av noen

¬¬

Grunnskoleområdet, for elever

6

Ansnes/Fillan

Hitra rådhus

på mellomtrinnet i Sundlandet

7

Sundlandet

Hemnskjel oppvekstsenter

mune.

endringer som har skjedd så langt:

AVTALER OM TJENESTER

Krets

krets. ¬¬

Ved årsskiftet ble det inngått en

Kulturområdet, med kulturskoletilbud til barn og unge fra

KOMMUNEVALG

kl. 12:00 – 18:00. Partiene er nå i

Sundlandet

Årets kommunevalg blir det første

gang med nominasjonsprosessene.

avtale mellom kommunene om drift

¬¬

Helsesøstertjenester

valget for den nye Hitra kommune.

De politiske partiene lager nå val-

av tjenester innenfor området

¬¬

Legetjenester

Valgdagen er fastsatt til mandag

glister for valget til den nye kommu-

9. september 2019 ved samtlige

nen. Informasjon om dette legges ut i lokalavisene fortløpende.

personer med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer at Hitra kom-

Det er nedsatt arbeidsgupper på de

stemmesteder i landet. Felles-

mune har overtatt den daglige drifta

fleste områdene innenfor kommunal

nemnda Hitra Snillfjord har vedtatt

av virksomheten ved Bolig Sunde,

forvaltning. Gruppene skal arbeide

at det holdes åpent kl. 10:00 – 18:30

på vegne av Snillfjord kommune.

med å legge til rette for at overgan-

ved samtlige stemmesteder unntatt

Dette innebærer blant annet at

gen til ny kommune skal gå så smidig

Hitra rådhus som holder åpent

ansatte ved Bolig Sunde er overført

som mulig.

kl. 10:00 – 20:00. I tillegg kan det

til Hitra kommune. Ansvaret for

stemmes søndag den 8. september

tjenesten ved boligen er lagt til

2019 ved Hitra rådhus i tidsrommet

Kjell R. Sæther, kommunikasjonssjef

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO

Hitra Kommune


no

HITRA.

Sammen om legevakt

3

Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen. Det er blant av gevinstene når St. Olavs hospital fra 1. januar 2019 overtok driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp.

Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen. Det er blant av gevinstene når St. Olavs hospital fra 1. januar 2019 overtok driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp.

- Vi er først i landet med å innføre

nivå sier samhandlingsdirektør

henvendelser rettes til Orkdal sjuke-

olusjon i måten du blir tatt imot og

denne måten å organisere tjenesten

ved St.Olavs hospital, Tor Åm.

hus på telefon 116 117. Du vil da

behandlet på. Tjenesten blir imidler-

på, sier kommunalsjef for Helse og

Wangen og Åm har begge vært

få et oppmøtetidspunkt utfra hvor

tid styrket og skal gi pasienten økt

omsorg i Orkdal kommune, Kristin

sentrale i arbeidet med å få til denne

alvorlig henvendelsen er.

trygghet. Dette fordi man nå kan

Gjersvoll Wangen. Hovedhensikten

løsningen, som skal sørge for at

- Det betyr at du ikke trenger å sitte

samkjøre ulike miljøer innenfor

med endringen er å gi mer bruker-

pasientene fra nå av skal oppleve at

på venteværelset ved sykehuset over

akuttmedisin ved Orkdal sjukehus.

vennlige tjenester for pasienten og

det er én aktør og ei dør å forholde

lengre tid, men kan vente hjemme og

et mindre skille mellom primær-

seg til etter åpningstidene til de

møte til avtalt tidspunkt. Dette må

For pasientene betyr dette et bedre

og spesialisthelsetjeneste.

lokale legekontorene.

selvsagt ikke forveksles med hva du

tilbud, og for de elleve kommunene

skal gjøre ved behov for øyeblikkelig

i Orkdalsregionen betyr det også

EN DØR INN

VENTE HJEMME

hjelp. Da er det fortsatt nødnummer

økonomiske besparelser, sier

Legevakten og øyeblikkelig hjelp vil

- Det er fortsatt slik at legevakts-

113 som gjelder, poengterer Åm.

Wangen, som er svært godt fornøyd

fra nyttår driftes sammen med noen

tjenesten på dagtid, alle hverdager,

av sykehusets egne tjenester i felles

fortsatt ytes av legekontorene i de

mottaksavdeling ved sykehuset.

respektive kommuner og telefon-

SAMKJØRING AV RESSURSER

- Dette er et spennende tjenestes-

nummer til det enkelte legekontor

Blir du syk og må oppsøke legevakt,

amarbeid på tvers av forvaltnings-

skal benyttes. På kveld og natt skal

vil du nok ikke oppleve noen rev-

med at alt nå er på plass.


4

Tirsdag 12. februar 2019

Inkluderende læringsmiljø i barnehagen Barnehagene er en plass for både mestring, utforsking, leik og læring der det skal være plass for alle. Arbeidet med inkluderende læringsmiljø skal bidra til at det er plass til alle barn, uansett forutsetninger. BARN LÆRER MED HELE SEG Barn lærer med hele seg. I barnehagene på Hitra skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Vi har laget små rom i rommet, og legger til rette for at barn skal ha muligheter til å leke og utforske i mindre grupper. Vi har satt sammen en liten billedkavalkade av forvandlingen av barnehagen på Knarrlagsund oppvekstsenter.


no

HITRA.

Den forenklede gang- og sykkelvegen vil bli lagt på nedsida av fylkesveien

5

Lerøy startet produksjonen ved sin nye fabrikk på Hitra industripark - vest sommeren 2018. Etableringer ved Hitra industripark fører til behov for nye boliger i området.

Forenklet gang- og sykkelvei på strekningen Sandstad - Badstuvik Trøndelag fylkeskommune valgte ut prosjektet som ett av to forsøksprosjekt med forenklet gang- og sykkelveg i Trøndelag. Fylkeskommunen vil stå for utbyggingen. FORENKLET GANGOG SYKKELVEG

(se kartet). Her vil færrest antall

med alle berørte grunneiere på

er derfor økende.

boligeiendommer bli berørt. Strek-

strekningen. Det er gjennomført

Som tidligere kjent er det lagt ned

På enkelte strekninger ble det sist

ningen fra Sandstad til Badstuvika

både informasjonsmøte og be-

forbud mot bygging av boliger som

høst åpnet opp for å etablere foren-

er på ca. 2 km. På kortere deler av

faringer. På informasjonsmøtet før

ikke direkte er tilknyttet landbruk

klede løsninger på strekninger som

strekningen, der veien ligger nære

jul var det positiv stemning til tilta-

på nevnte strekning uten at gang-

er egnet til det. En forenklet løsning

bebyggelsen, vil det bli etablert

ket fra de frammøtte. Så langt har

og sykkelveg er etablert. Ut i fra

innebærer at gang- og sykkel-

fortau. Prosjektet er et fylkesveg-

de fleste grunneierne inngått avtale

utviklingen på Sandstad og arbeid-

vegen legges nærmere vegen enn

prosjekt hvor fylkeskommunen står

med fylkeskommunen (via kommu-

splassene som er under etablering på

en fullverdig løsning. Behovet for

som prosjekteier. Det er Trøndelag

nen) om frivillig grunnavståelse.

Jøsnøya, er det viktig for kommunen

grunnavståelse blir dermed redusert

fylkeskommune som vil stå for den

Hitra næringspark på Jøsnøya og

å finne en løsning på utfordringene.

fra 8 til 5 meters bredde.

praktiske utbyggingen.

Kalvøya er et næringsområde i sterk utvikling. Lerøy åpnet sommeren

Kontaktpersoner i kommunen er

2018 sin nye fabrikk på Jøsnøya, og

plansjef Dag Robert Bjørshol og

flere bedrifter er i ferd med å eta-

kommunikasjonssjef Kjell Roar

Den forenklede løsningen er tenkt

KOMMUNEN BISTÅR FYLKESKOMMUNEN I ARBEIDET

blere seg i næringsparken. Behovet

Sæther.

lagt på nedsiden av fylkesveien

Hitra kommune har vært i kontakt

for boligtomter og boliger i området

LEGGES PÅ NEDSIDEN AV VEIEN


FILLAN SKOLE

Jeg maler litt ved Bjørka her, jeg... 6 Tirsdag 12. desember 2017

2

(Foto: Hitra kommune)

1


3

4

Vinter og snø er en flott for leik og læring Øya vår er kledd med et hvitt teppe, et teppe som innbyr til ulike aktiviteter i både barnehage og skole Vi har fått tilsendt bilder fra flere av våre skoler og barnehager. Her er det aktiviteter av mange slag. 1 Grilling av pølser hører til (Barman Oppvekstsenter - Skole) 2 Man kan også male på snø (Fillan skole) 3 På Barman Oppvekstsenter synes vi aking er kjempegøy 4 Det er en dinosaur på veggen! (Barman Oppvekstsenter - Barnehage) 5 Vinter og sne - en skiløper suser av sted (Strand barnehage) 6 Fremme ved Blåskoghytta varmer bålpanna godt (Fillan Skole)

6

(Foto: Hitra kommune)

5


Hvor på Hitra er dette bildet tatt? 8

Tirsdag 12. februar 2019

Instagram-konkurranse:

Hvor er vi nå?

SEND OSS DITT SVAR PÅ INSTAGRAM

VINN KOMMUNENS JUBILEUMSBOK

Er du observant og kjenner igjen

Riktige svar blir tatt med i trek-

området hvor droneføreren har vært?

ningen, hvor man har mulighet til å

Send oss ditt svar på Instagram. Enten

vinne kommunens 50-års jubileums-

som en kommentar på bildet, eller

bok. Boken tar for seg for kommun-

som en privat Instagram-melding.

ens utvikling i perioden 1964 – 2014. Vi håper boken vil vekke minner hos

Du finner oss under brukernavnet

noen, og interesse hos alle.

@hitrakommune, eller ved å søke

Hitra kommunes Instagram-profil

på emneknaggen #hitranårduvil.

KONKURRANSEREGLER

Vi trekker én heldig vinner

Avgi riktig svar, enten som kommen-

den 11. mars.

tar på bildet, eller ved å sende oss en

direktemelding på instagram.com/ hitrakommune. Kun disse svarmåtene kvalifiserer til å delta i trekningen. Kun svar som er sendt inn før 11. mars 2019 vil bli tatt med i trekningen av premie. Lykke til!


no

HITRA.

Velkommen som søker til våre barnehager VI KAN TILBY:

DU KAN SØKE FØLGENDE BARNEHAGER:

5, 4 eller 3 dagers-plasser fra

Barnehage

Enhetsleder

Telefon

medio august 2019.

Barman Oppvekstsenter

Eva Braseth

72 44 19 16

¬¬

Tilbud til alle barn fra 0 - 6 år.

Fillan barnehage

Toril Fjeldvær

72 44 18 25

¬¬

Åpningstiden er fra kl. 07:15

Knarrlagsund oppvekstsenter

Laila Bye

72 44 18 31

til 16:30, 5 dager i uka.

Kvenvær oppvekstsenter

Annette Lindroos

97 43 59 12

Strand oppvekstsenter

Linda Postholm

72 44 18 46

¬¬

FORELDREBETALING PR. MÅNED:

SØKNADSSKJEMA ER TILGJENGELIG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

¬¬

5 d/u (100% plass) – kr. 2990,-

Hitra kommune har elektroniske søknadsskjema for barnehageplass.

¬¬

4 d/u (80% plass) – kr. 2392,-

Se vår hjemmeside hitra.kommune.no. Dersom du ikke kan søke elektronisk,

¬¬

3 d/u (60% plass) – kr. 1794,-

kontakt barnehagen der du bor eller Servicetorget i kommunen for veiledning. Alle som ønsker endringer forhold til dagens oppholdstid/skifte

Matpenger kommer i tillegg.

av barnehage bes om å fylle ut ny elektronisk søknad, «Søknad om endring

Det koster kr. 250,- pr. måned for

av barnehageplass».

5 dagers plass (100% plass). Søker om allerede har søkt om pass og står på venteliste skal ikke søke på nytt. Søknadsfrist for hovedopptaket høsten 2019 er 1. april

9


For fullstendig 10 Tirsdag 12. februar 2019 utlysningstekst med blant annet kvalifikasjonskrav og søknadsskjema, se hitra.kommune.no Hitra kommune som arbeidsgiver tilbyr:

Er du utdannet lærer eller barnehagelærer? Hitra kommune har ledige stillinger som lærere og pedagogiske ledere OM OPPVEKSTSEKTOREN: Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene, samt barnehage og en større grunnskole med

¬¬

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

¬¬

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og lokale lønns-

¬¬ ¬¬

ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Satsing framover i grunnskolen er grunnleggende

politiske retningslinjer

ferdigheter kombinert med tidlig innsats.

Kommunal pensjons- og

I barnehagene satses det på språk med språkløyper,

forsikringsordning

syngende barnehage, digitale verktøy, helhetlig tilnærm-

Dekning av flytteutgifter etter

ing gjennom tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.

kommunalt reglement ¬¬

God barnehagedekning

¬¬

Utdanningsstipend

¬¬

Hjelp til å skaffe bolig

¬¬

Velferdstiltak

Ønsker du å jobbe med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen helse i øyregionen? I Hitra kommune ansettes det to stillinger ved tjeneste for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF). DET SØKES ETTER: ¬¬

1 x 100% vikariat sosionom/vernepleier

stilling fra 01.03.2019 – 31.12.2019. ¬¬

1 x 80% vikariat sykepleier/vernepleier

nattevakt stilling fra 18.02.2019 – 31.12.2019. Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse i stilling.

SØKNADSFRIST 10. 03.2019

OM ENHETEN: TNF er en tjeneste som ivaretar personer med ulike typer nedsatt funksjonsevne. Vi favner mange menne-

Opplysninger om søkere kan bli gjort

sker med ulike sammensatte behov fra 0-100 år i

offentlig tilgjengelig iht. Offentleg-

Hitra kommune.

lova § 25.

Enheten består av Øytun bofellesskap med to boliger,

Hitra Kommune

Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver

Ønsker du en spennende og utfordrende lederstilling i øyeregionen?

kysten med to timers reisevei fra

OM ENHETEN:

Trondheim og Kristiansund N på

TNF er en tjeneste som ivaretar personer som har nedsatt

Nordmøre. Kommunen er forbundet

funksjonsevne. Vi favner mange mennesker med ulike

til fastlandet med undersjøisk tunnel.

sammensatte behov fra 0-100 år i Hitra kommune.

Hitra nærmer seg 5000 innbyggere

Enheten består av Øytun bofellesskap med to boliger,

og er en kommune i vekst.

støttekontakt, privat avlastning og avlastning ved Hitra Barnebolig.

Næringslivet preges av havbruk

ARBEIDSOMRÅDER: ¬¬

Som sosionom /vernepleier vil du få delansvar over de som kommer inn under vår tjeneste som er fra 18 år og oppover, men som ikke har en psykisk utviklingshemning diagnose. Det vil bli i samarbeid med pårørende, (der de unge ønsker det) NAV, fastlege evt. arbeidsgivere og lærlingeordinger. Det er ønskelig med kjennskap til de ulike samarbeidspartnere.

¬¬

Som sykepleier / vernepleier vil inneha medisinansvar.

¬¬

Som sosionom / vernepleier / sykepleier vil

¬¬

Det må tas høyde for at arbeidsoppgavene

du gå i turnus med ulike vaktlengder endres i takt med organisatorisk utvikling. Stillingene krever at godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

med oppdrett og foredling av laks,

ARBEIDSOMRÅDER:

primærnæringer og turisme. Du finner

Som ansatt ved TNF vil du i en periode jobbe en blanding

også Europas største krabbefabrikk her.

av administrativt arbeid, samt turnus ordninger, men vil gå over til en full administrativ stilling etter hvert.

På Hitra har du store muligheter for et variert kultur- og friluftsliv, og kom-

Stillingene krever at godkjent politiattest må

munesenteret Fillan er et godt utviklet

fremlegges før tiltredelse.

handelssentrum med et rikt utvalg av

LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE

Hitra Barnebolig.

Hitra kommune søker etter en trygg, raus og modig avdelingsleder i 100% fast stilling ved tjeneste for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF).

Hitra er en øykommune på trøndelags-

varer og tjenester.

støttekontakt, privat avlastning og avlastning ved

SØKNADSFRIST: 28. 02.2019

SØKNADSFRIST: 17. 02.2019


Få en fot inn i arbeidslivet denne sommeren med relevant erfaring rettet mot din utdanning. Hitra kommune søker etter ferievikarer for perioden 17.06.19 – 18.08.19 ved: ¬¬

Hitra sykehjem

¬¬

Hjemmetjenesten

¬¬

Tjenesten for personer med nedsatt

¬¬

funksjonsevne. Tjenesten består av et bofellesskap med tilgjengelig personell hele døgnet og en avlastningsbolig for barn.

Oppfølgingstjenesten

Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med demenssykdom, korttidsavdeling og somatiske bofellesskap.

11

Politiske møter 1. halvår 2019

Oppfølgingstjenesten omfatter boliger for mennesker med psykiske lidelser og utfordringer innenfor rus. I tillegg driver vi et lavterskeltilbud ved Hammeren Gård på Frøya og yter bistand til mennesker på tur tilbake i jobb.

FEBRUAR Formannskap 05.02. kl. 10:00 Helse- og omsorgskomite 11.02. kl. 16:00

VI SØKER DEG SOM:

funksjonsnivå (TNF)

no

Ønsker du øyregionens beste sommerjobb?

HITRA.

TNF er en tjeneste som ivaretar personer med nedsatt

¬¬

Har gode samarbeidsevner og er fleksibel

¬¬

Ser helheten og dens enkeltes behov

¬¬

Er ansvarsfull og pliktoppfyllende

¬¬

Trivs i et aktivt miljø

Formannskap 26.02. kl. 10:00 Hitra Ungdomsråd 26.02. kl. 16:00 Teknisk komite 26.02. kl. 17:00

MARS Oppvekstkomite 06.03. kl. 16:00 Kommunestyre 14.03. kl. 13:00

Stillingene krever at godkjent politiattest må

Formannskap 19.03. kl. 10:00

fremlegges før tiltredelse.

Felles nemnd Hitra-Snillfjord 25.03. kl. 16:00 Hitra Ungdomsråd 26.03. kl. 16:00

Hjemmetjenesten omhandler hjemmesykepleie

SØKNADSFRIST: 17.02.2019.

Teknisk komite 26.03. kl. 17:00

og praktisk bistand i hjemmet. Tjenesten har døgn-

APRIL

kontinuerlig bemanning og betjener også kommunens

Formannskap 02.04. kl. 10:00

trygghetsalarmer.

Felles møte - Helse- og omsorgskomite og Oppvekstkomite 08.04. kl. 16:00 Eldres råd/Brukerråd 10.04. kl. 10:00 Kommunestyre 11.04. kl. 13:00 Formannskap 23.04. kl. 10:00 Felles nemnd Hitra-Snillfjord 29.04. kl. 16:00 Hitra Ungdomsråd 30.04. kl. 16:00 Teknisk komite 30.04. kl. 17:00

MAI Formannskap 14.05. kl. 10:00 Kommunestyre 23.05. kl. 13:00 Felles nemnd Hitra-Snillfjord 27.05. kl. 16:00 Helse- og omsorgskomite 27.05. kl. 17:00 Formannskap 28.05. kl. 10:00 Teknisk komite 28.05. kl. 17:00 Eldres råd/Brukerråd 29.05. kl. 10:00

JUNI Hitra Ungdomsråd 04.06. kl. 16:00 Oppvekstkomite 12.06. kl. 16:00 Helse- og omsorgskomite 17.06. kl. 17:00 Formannskap 18.06. kl. 10:00 Kommunestyre 20.06. kl. 10:00 Felles nemnd Hitra-Snillfjord 24.06. kl. 16:00 Teknisk komite 25.06. kl. 17:00

Hvor kommer Hitras innbyggere fra? 1-49 innbyggere

50-99 innbyggere

mer enn 100 innbyggere

JULI Formannskap 02.07. kl. 10:00


12

Tirsdag 12. februar 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.