Årsmelding Hitra kommune 2021

Page 1

HITRA.

INFORMASJON

no

Nr. 2/2022 - Årsmelding 2021 - Årgang 7

Informasjonsavis fra Hitra kommune

OPPLEVE HØSTE

SMAKE

Årsmelding

LEVE SKAPE

2021

Hitra kommune Foto: Hasse Lossius


2

Årsmelding 2021

Kommunedirektørens tilbakeblikk Når vi skal se tilbake på 2021, så er det ikke mulig å komme utenom PANDEMIEN. Inngangen til 2021 var i denne sammenheng krevende for Hitra kommune. Smittetrykket var høyt og situasjonen var til tider uoversiktlig. Hitra var en av kommunene som fikk omfattende utbrudd, vi lå tidlig i løypa og vi opplevde til tider noe dårlig forståelse for de valg vi var nødt til å ta på vegne av innbyggere og tjenesteleveranser. De fleste innbyggere og aktører var berørt på en eller annen måte, og de aller fleste av våre tjenestemottakere og medarbeidere var berørt. I 2 år har ‘alle‘ stått i dette. Det er ikke særskilt for oss i Hitra. Likevel viser det at vi som samfunn og organisasjon tåler trykk! Sammen har vi vist stor evne til omstilling. Akkurat det er svært betryggende i en så krevende situasjon, som omfatter absolutt alle. Og jeg håper at vi greier å ta med oss den gode læringen inn i den videre utviklingen i tiden som ligger foran oss. Hitra kommune har en klar forventning om økt attraktivitet. Jeg vet med sikkerhet at vi har et bedre grunnlag for å skape interessante hverdager i et samfunn som vårt, som vokser både i antall innbyggere og antall nyetableringer. Noen hevder at en kommune overlever uansett, og det er nok mye sant i det. Men en kommune som har et klart grunnlag for vekst og utvikling, lever av en ting: ATTRAKTIVITET.

ger videreutvikler sin virksomhet mens nye etablerer seg. Dette er hele grunnlaget for muligheten til økt tilflytting og økte barnetall. 2021 var en solid bekreftelse på det! Som kommuneorganisasjon er evnen til omstilling og tilpasning av kompetanse og ressursbehovet helt avgjørende. I tjenestene jobber medarbeidere og ledere hver dag for å være garantisten for kvalitet i tjenestene og positiv samfunnsutvikling i hittersamfunnet. I 2021 har vi pandemien ført til at vi på enkelte områder ikke har nådd de målene vi har satt oss. På andre områder har vi kommet lengre enn forventet, fordi vi har måttet tenke og handle annerledes. Det er gjennom organisasjonen og menneskene i den at kommunen kan og skal ivareta samfunnsoppdraget. Det er gjennom de direkte møtene med kommunens innbyggere, brukere og aktører den vesentligste delen av tjenesteytelsen foregår, uansett hvilke tjenester det er snakk om. Dette har til tider blitt utfordret av helt nødvendige smittevernregler gjennom 2021. Så hvordan gikk det nå egentlig i 2021?! Denne årsmeldingen skal gi en oppsummering av hva vi har oppnådd, sett i lys av at vårt oppdrag er å levere tjenester med kvalitet og trygghet til innbyggere, aktører, besøkende og potensielt nye innbyggere her i Hitra – og det uansett hvordan situasjonen har vært. God lesing!

På tross av den usikkerheten året har vært omgitt av ser vi at aktører griper mulighetene, der vel etablerte bedrifter i flere nærinIngjerd Astad Kommunedirektør

OPPLEVE

HØSTE

SMAKE

LEVE

SKAPE


no

HITRA.

En hilsen fra ordføreren Vi sto han av! Uttrykket har jeg lånt fra Arthur Arntzen alias Oluf. Han brukte det for å forklare nordlendingenes evne til overlevelse; tross karrige kår, sykdom og nød, og den barske naturen, klimaet og mørketida. Og han forklarer det blant annet med pågangs­motet og evnen til å bruke ­humor, selv om det motsatte var mer naturlig – i alle fall for oss - ­«folkan sørpå». Jeg tror det er mye å lære av dette. Men vi kan også si det i forhold til pandemien – vi sto han av - vi kom oss gjennom det. I alle fall så langt, og uten for store menneskelige omkostninger. Men det kostet i kroner og øre, og det ga nokså store utfordringer og forstyrrelser i hverdagen for både store og små. Gjennom året så var det pandemien som bestemte mye av hvordan ting ble utført og om de ble utført. I dag, med kunnskapen om hvordan pandemien snudde opp ned på det meste i mange land, og med krigen i Ukraina som bakteppe, så tror jeg de fleste av oss skjønner at vi var og er heldige. Vi på Hitra og i Norge. Samtidig har vi kanskje bare godt av å bli påminnet at ikke alt er selvfølgeligheter. Og kanskje må vi innse at hverdagen og framtida blir mer uforutsigbar og omskiftelig. Da kan det være greit å holde litt på humoren, som medisin og trøst. Det mest gledelige med fjoråret var de rekordhøye fødselstallene. Vi må kunne tro at noe av dette skyldes unge folks oppfatning av at kommunen er blitt mer attraktiv, samtidig som at Hitra kommune oppleves som et trygt og godt bosted for framtida. Men så er det slik at sånne rekorder fører til økt etterspørsel etter for eksempel ledige barnehageplasser. Og slik opplever vi det nå. Jeg har valgt å kalle dette for et luksusproblem, og det må og skal løses.

Gjennom fjoråret beholdt vi mye av spenningen knyttet til: Vil det komme flere etableringer ved Hitra Kysthavn og i Hitra industripark, på og ved Jøsnøya? I dag vet vi med sikkerhet at svaret er JA, og dermed slipper jeg å måtte gjenta som svar til de som har tvilt: «Jeg vet ikke, men er optimistisk…». Nå er denne optimismen solid bekreftet ved at både Mowi og Bewi er i gang med bygging av nye fabrikker, og Bache har ferdigstilt sine nye utbygginger av mer og større fryse- og kjølelager. Summa summarum: Hitra Kysthavn og Hitra industripark er i ferd med å bli mer enn en drøm. La oss beholde optimismen og drømmene, humoren og humøret. På tross av grusomhetene som skjer utenfor våre landegrenser. Og på tross av at vi ikke får gjort alt slik vi ønsker det og tidsnok. For vi er heldige. Vi har det nokså trygt, stille og fredelig. Og vi vil i framtida kunne bidra med mye av det verden vil etterspørre og trenge; både mat, energi og gode opplevelser. Men dette påkaller også et ansvar. Vi må kunne tilrettelegge for og bruke våre muligheter og naturressurser på en bærekraftig måte, samtidig som at vi tar vare på viktige natur- og kulturverdier. Det vil kunne gi våre barnebarn både håp og drømmer, om å beholde en kommune som forblir en fredelig plett i verden, og som gir trygghet for at det både blir noe å leve av og leve for.

Ole L. Haugen Ordfører

3


4

Årsmelding 2021

Politisk virksomhet Ansvarsområdet omfatter tilrettelegging for møter og annen politisk virksomhet for ­Hitra kommunes folkevalgte organer. Dette omfatter kommunestyret, formannskapet og utvalgene for oppvekst, helse og omsorg og plan, landbruk og miljø, medvirkningsorganene ungdomsrådet, eldrerådet og brukerrådet. Ansvarsområdet omfatter også politirådet, administrasjonsutvalget, klagenemnd for tilskudd og startlånsaker, særskilt kommunal klagenemnd, valgstyre og valgnemnd. Kommunedirektøren er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premiss­ leverandør til politikerne samtidig med å ha ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren og staben har sentrale oppgaver med oppfølging og kvalitets­ sikring av løpende drift, politisk aktivitet og tjenesteproduksjon. Dette omfatter både interntjenester og tjenester til kommunens innbyggere Arbeidet rundt valgavvikling, og behandling av saker som handler om valg og folkevalgte, ligger til politisk sekretariat.

Nøkkeltall Politisk ­virksomhet har brukt kr 255.000,- mer enn tildelt ramme Utgiftene til valgavvikling ble høyere enn ­forutsatt. I tillegg er det merforbruk innenfor utvalg for plan- landbruk og miljø og ungdomsrådet. ­Årsaken er høyere møtehyppighet enn det som lå i planen. Faktisk resultat ble dårligere enn p ­ rognosen, der det ble anslått et merforbruk på kr 70.000.

Regnskap Revidert 2021 budsjett 2021

Økonomi

Avvik

Forbruk i % av Regnskap ramme 2020

Alle tall i tusen Politisk virksomhet

6 787

6 532

-255

Politisk virksomhet

5 380

5 022

-358

4 791

42

46

4

351

1 047

1 137

90

1 081

Politiske partier/valg Revisjon/kontrollutvalg

Bemanning

Sykefravær

Årsverk

Totalt

2021

24,1

2021

3,4%

2020

24,1

2020

4,6%

2019

21,0

2019

7,4%

2018

21,2

2018

8,9%

103,9%

6 469


no

HITRA.

Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen I løpet av de siste årene med covid-19 har møtene blitt gjennomført med avstandsbegrensninger og andre smittevernstiltak. De folkevalgte og administrasjonen har fått mye erfaring med fjernmøter.

Hva skal vi oppnå Det er et mål at valgdeltakelse for ­kommunen skal økes. Valgdeltakelsen ved de siste ­valgene har vært økende, men valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget er fortsatt lav.

Antall politiske møter og saker

Dette var viktig fordi

Dette har vi oppnådd

Høy valgdeltakelse er viktig for at valgresultatet skal være en refleksjon av innbyggernes holdninger og prioriteringer. Stortinget, fylkestinget og vårt eget kommunestyre avgjør hva som er tillatt, hvilke tjenester som skal tilbys, hvilke skatter som skal betales, hva skal prioriteres og mer. Stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg danner grunnlag for hvem som skal ha denne myndigheten.

Ved valget 2021 så ble det iverksatt noen tiltak for å ta imot flere stemmer:

Hitra kommune jobber for å se på hvordan vi kan bidra til høyere valgdeltakelse ved kommune- og fylkestingsvalget 2023. Det er frivillig å avlevere stemme, men vi bør stille spørsmål om; er vi tilgjengelige nok? Informerer vi nok? Er valget synlig nok?

2016

Utvalg

2017

2018

• Utvidet åpningstid under forhånds­ stemmingen både hverdager og lørdager. • Vi tok imot forhåndsstemmer på videregåendeskolen mens de gjennomførte ungdomsvalget. • Vi utvidet åpningstiden på selve valgdagen på alle stemmelokalene. Hitra kommune har slått seg sammen med deler av Snillfjord kommune siden stortingsvalget i 2017 så tallene er noe vanskelige å sammenligne, men vi ser at fremmøteprosenten til valget har gått noe ned. Det betyr at målet om å få opp valgdeltagelsen ikke ble oppnådd.

2019

2020

2021

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Møter

Saker

Kommunestyret

13

139

11

134

13

108

12

170

15

142

12

115

Formannskapet

25

188

22

180

22

150

21

160

25

218

26

201

Utvalg Oppvekst

8

28

10

33

8

28

11

32

7

39

11

33

Utvalg Helse og Omsorg

9

35

9

35

9

38

11

29

6

33

9

36

15

167

11

161

13

164

13

166

14

182

17

172

3

11

3

19

6

35

Utvalg Plan, Landbruk og Miljø Fellesnemnd for kommunesammenslåing

Stortingsvalget - Valgdeltakelse i prosent Kommune

1993

1997

2001

2005

2009

2013

2017

Hitra

68,6

73,0

69,5

70,4

68,6

72,4

72,8

Snillfjord

76,1

79,0

71,4

70,5

76,1

77,0

75,6

2021 72,4

Deltakelsen ved stortingsvalgene ligger høyere enn ved kommunestyre- og fylkestingsvalget:

Kommune og Fylkestingsvalget - Valgdeltakelse i prosent Kommune

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2015

Hitra

59,2

53,5

57,3

56,5

62,7

60,7

51,8

Snillfjord

70,5

67,3

66,7

63,3

76,7

71,2

64,6

2019 57,2

5


6

Årsmelding 2021

Administrasjon Kommunikasjonsenheten består av Servicetorget med postmottak, skranketjeneste, veiledning og sentralbord, Kommunikasjon og digitalisering med drift og utvikling av hjemmesidene, elektroniske skjema, sosiale medier (selvbetjening/dialog), infoavisa Hitra.no, digital infrastruktur (mobil og bredbånd), Arkiv som sikrer at dokumenter blir arkivert trygt, slik at de er bevares og er tilgjengelig i både nåtid og fremtid, IKT med drift og vedlikehold av kommunens IKT-tjenester, samt fokus på å finne gode løsninger og systemer som kan forenkle interne arbeidsoppgaver, samt øke tilgjengeligheten for digitale tjenester til våre innbyggere og Beredskap med ansvaret for kommunen overordnede kriseberedskap med tilhørende Risiko- og sårbarhetsanalyse. HR-begrepet omfatter alle prosessene i Hitra kommune som omhandler de menneskelige ressursene, nemlig de ansatte. Dette navnebytte handler om mye mer enn et nytt navn, det er et ønske om å jobbe mer strategisk med fokus på endring, utvikling og strategi, i tillegg til de personaladministrative driftsoppgavene. En stor del av dette arbeidet innebærer løpende støttetjenester til organisasjonen innenfor arbeidsgiver- og personalområde. Saksbehandling, drøftinger og forhandlinger i henhold til lov- og avtaleverk hører også til seksjonens kjerneoppgaver. Økonomiseksjonen er en del av kommunens sentraladministrasjon. Seksjonens arbeidsområder er i hovedsak regnskap, lønn og innfordring. Økonomiseksjonen leverer også regnskaps-, lønns- og innfordringstjenester til Hitra Storkjøkken KF og Hitra kirkelige fellesråd. Kommuneplan er en del av kommunens sentraladministrasjon. Rollen dekkes av kommuneplanlegger. Oppgavene omfatter arbeid med overordnede planer og strategier. I tillegg har kommuneplan ansvar for administrative oppgaver innen idrett og friluftsliv.

Oppdraget på næringssiden er å under­ støtte kommunenplanens hovedmål 2 – Hitra som næringskommune. Dette er viktig fordi videreutvikling av kommunens næringsaktivitet/ -attraktivitet igjen stimulerer til befolkningsvekst og bosetting. Hitra er en av de største industrikommunene i fylket regnet i prosent av sysselsetting. Med nyetableringer innen kommunens næringsområder forventes økt industrisysselsetting i de nærmeste årene.

Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen Kommunens administrasjon ble i stor grad påvirket av pandemien. Særlig gjelder dette

Kommunikasjon, med stort omfang av informasjonsformidling, eksternt og internt, skjerpede krav til publikumsmottak og veiledning av publikum, avgivelse av personell til smittesporing, koordinering og tilrettelegging for vaksinering m.v. Beredskap med planlegging og koordinering av kommunens håndtering av pandemien, rapportering til overordnet myndighet, osv IKT med tilrettelegging for digital samhandling (i hele organisasjonen), anskaffelse og oppsett av digitale hjelpemidler, ombygging av digital infrastruktur osv. Rekrutteringsprosesser har vært kjørt digi-

Administrasjon har brukt kr 568.000,- mindre enn tildelt ramme. Samlet lønn inklusive sosiale utgifter med sykepenger viser et mindreforbruk med kr 371.000. Under andre ordinære driftsutgifter føres gebyrer, lisenser, driftsmateriell, serviceavtaler IKT med mere. For disse andre ordinære driftsutgiftene, sammen med diverse inntekter er det et mindreforbruk på kr 197.000. Prosjektene 7121 Toppidrettsveka og 7122 Havbruksjubileet er ført under ­administrasjon.

Økonomi

Regns. 2021

Brutto utgift for P7121 Toppidrettsveka ble kr 513.000, og kr 500.000 er ­finansiert med bruk av disposisjonsfond. Brutto utgift for P7122 Havbruksjubileet ble kr 2.125.222. Kr 1.717.314 er finansiert med bruk av disposisjonsfond, resten er refusjonsinntekter. Koronastøtte til virksomheter og lokalt ­næringsliv er utbetalt med til sammen ca. kr 2 mill. Disse er finansiert med diverse bundne driftsfond. Faktisk resultat ble bedre enn prognosen, der det ble anslått et mindreforbruk på kr 500.000.

Revidert budsjett 2021 Avvik

Forbruk i % av ramme

tusen kr

tusen kr

Administrasjon

28 070

28 638

568

Administrasjon

7 649

7 332

-317

6 863

Økonomiseksjon

2 006

2 283

277

2 185

Personalseksjon

6 338

6 387

49

5 984

12 077

12 636

559

11 896

Kommunikasjons­enh.

tusen kr

Regns. 2020 tusen kr

98,0%

26 928


no

HITRA.

talt og det har vært begrenset med interne Pandemien har også hatt positive effekter gjennom at de ansattes digitale ferdigheter har økt og at vi har sett at endrings- og omstillingsevnen blant de ansatta har vært stor

jobber vi med den lokale lønnspolitikken for å rekruttere og beholde riktig kompetanse. Hitra kommune har også gjennomført de første samlingene i et samlingsbasert lederutviklingsprogram i samarbeid med KS og Frøya kommune for å styrke lederskapet.

Hva skal vi oppnå

Seksjonen skal bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen.

• En enklere, bedre og mer målrettet kommunikasjon mellom innbyggere/ næringsliv og kommunen, og internt i organisasjonen, gjennom digitale løsninger.

Rapportering på om kommunen er innenfor målsetningen på de økonomiske handlingsreglene er et godt verktøy for å bidra til det økonomiske handlingsrommet.

• Kompetansesamfunnet Hitra

Det er viktig med god kontroll og økonomisk oversikt for å fange opp hendelser som påvirker det vedtatte budsjettet i året og som også har økonomiske konsekvenser i hele handlingsperioden.

• Attraktiv arbeidsgiver » Rekruttere og beholde riktig kompetanse » Intern mobilitet og kompetanseutvikling

Dette var viktig fordi • Å oppnå bedre kvalitet på tjenesten, samt • Å effektivisere tjenesteytingen overfor innbyggere og næringsliv.

Dette har vi oppnådd Nye systemer har ført til mer effektive ­rekrutteringsprosesser. Vi har styrket vår kompetanse på HR-området og er tettere på i forhold til rådgivning og lederstøtte. Det jobbes med en revisjon av arbeidsgiverpolitikken og i samarbeid med tillitsvalgte

Langsiktig økonomiforvaltning er viktig i forhold til en målsetning om best mulig ­tjenestetilbud over tid. Vi ser det som viktig å bidra til at enhetene blir selvstendige og kompetente i økonomispørsmål. Våre hovedmål er å føre mest mulig korrekte regnskap og lønnstransaksjoner, og rapportere til eksterne aktører til riktig tid. Etter et år med nedstenging fikk vi endelig gjennomført Nasjonalt havbruksjubileum 50+1 28. Mai 2021.

Spente ungdommer besøkte den lokale utdanningsmessa.

Innenfor næringsområder ble Dolmøya ­Næringspark ferdigstilt. Kommunalt salg av areal til utvidelse av kjøle- og fryseterminalen til Bachke & Co på Hitra Kysthavn medførte utvidelse av selve havnearealet i regi av Hitra kommune. Rema 1000 åpnet ny butikk i Hitra Industripark Øst samtidig som kommunen har mottatt flere henvendelser på kjøp av tomt innenfor Hitra Industripark Øst. Ut ifra innkomne henvendelser synes området Hitra Industripark Øst nå snarlig å bli tilnærmet fullt ut utbygd. Dette reiser spørsmålet om hvilke tiltak kommunen bør iverksette fremover for å eventuelt imøtekomme ytterligere forespørsler. Det arbeides med etablering av Hydrogenfabrikk i nær tilknytning til havneområdet i regi av TrønderEnergi og Statskraft. Hitra kommune har meldt sin uttreden av Kristiansund og Nordmøre Havn og har søkt om inntreden i Trondheim Havn IKS. Det ­arbeides videre med reetablering av sjøverts transport til/ fra Europa fra Hitra Kysthavn, dette arbeidet utføres i regi av Kysthavnalliansen. Utenfor kommunens næringsområder har Skarsvåg Boats etablert seg på Singsholmen og på Kuøya utvider Hitramat sitt bygg i at forsøksprosjekt rettet mot utnyttelse av krabbeskjell/ biologiske avfallsprodukter fra andre virksomheter.

Ann Louise og Wiviann fra administrasjonen.

7


8

Årsmelding 2021

Oppvekst Oppvekst omfatter barnehage, skole og SFO ved kommunens seks kretser. I tillegg ivaretar sektoren vertskommuneansvaret for den interkommunale PP-tjenesten for Hitra og Frøya, barnevern­tjenesten, helsestasjonen og familieteamet samt arbeidsgiver og forvaltningsansvar i ­forhold til Hitra leirskole på Skårøya.

Nøkkeltall Oppvekst har brukt kr 4.115.000,- mer enn tildelt ramme.

Utgiftene til ordinær skoleskyss ble kr 434.000 lavere enn budsjettert og dermed et mindreforbruk.

Lønnsutgiftene inkludert sykepenger har et mindreforbruk med kr 1.700.000, hvorav sykepengene utgjør kr 1,3 mill.

Utgifter til leirskole ble dyrere enn budsjettert, med kr 319.000. Det måtte settes opp 4 busser i stedet for 2 på grunn av koronapandemien.

Andre ordinære driftsutgifter og inntekter har et merforbruk på til sammen kr 5,8 mill. Av dette har inntekt fra brukerbetalinger en mindreinntekt på kr 1,2 mill. Årsaken er foreldre med lav inntekt.

Innenfor barnevernstjenesten er det et merforbruk på kr 4 mill. Det har vært krevende saker innenfor tjenesten, med mange fylkesnemndsaker og oppfølging i fosterhjem.

Øvrig drift, innenfor barnehage og skole er innenfor budsjett. Flere prosjekter pågår innenfor oppvekstsektoren. Dette er blant annet «rett hjelp tidlig», skolemåltid, Midt Norsk kompetanse for Atferd. I 2021 ble det brukt kr 1,9 mill. av ulike disposisjonsfond (eks. skolemåltid) og kr 3,2 mill. av bundne driftsfond til å finansiere de ulike prosjektene. Faktisk resultat ble dårligere enn prognosen, som var et merforbruk på kr 2,7 mill.

Regnskap 2021

Revidert bud­sjett 2021

Avvik

Regnsskap 2020

tusen kr

tusen kr

tusen kr

tusen kr

136 617

132 502

-4 115

118 686

PP-tjenesten

2 266

2 823

557

2 425

Fellesutgifter oppvekst

9 853

8 774

-1 079

6 714

Fillan skole

34 777

34 940

163

31 478

Strand oppvekstsenter

18 033

18 376

343

17 852

Barman oppvekstsenter

16 008

15 566

-442

Knarrlagsund oppv. senter

Økonomi RO 2 – Oppvekst

Bemanning Årsverk 2021

195,4

2020

187,1

15 112

2019

161,1

2018

152,0

Sykefravær

11 983

12 030

47

11 865

Kvenvær oppvekstsenter

3 127

2 977

-150

3 080

Hemnskjela oppvekstsenter

4 612

5 293

681

5 357

2021

10,4%

16 538

12 488

-4 050

13 125

2020

8,3%

5 337

5 628

291

0

2019

6,6%

14 083

13 607

-476

11 678

2018

8,3%

Barnevern Barne- og familietjeneste Fillan barnehage

Totalt


no

HITRA.

Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen

Modell for kunnskapsbasert praksis (Nortvedt, 2007)

Covid-19 påvirket området i stor grad, selv om vi ikke hadde noen større utbrudd i løpet av året. Fraværet var ganske høyt, så lenge folk måtte i karantene og testes ved luftveissymptomer av ethvert slag. Vi opplever en stor slitasje på personalet

Hva skal vi oppnå

Forskningsbasert kunnskap

Kunnskapsbasert praksis

• Sikre rett hjelp tidlig for barn, unge og deres familier. • Sikre god klasseledelse, trivsel og økt læringsutbytte for elevene i hitraskolen. • Etablere en kultur for kontinuerlig forbedring, med fokus på kollektive læringsprosesser og tydelig lederskap

Erfaringsbasert kunnskap

Kontekst

Kontekst Brukerkunskap og brukermedvirkning

Dette var viktig fordi Vi er opptatt av at alle er viktige aktører i eget liv og at vi møter den enkelte familie, barn og unge der de er, med utgangspunkt i det den enkeltes behov. Mange barn opplever å ha flere problemer samtidig, noe som utfordrer oss til å finne gode tiltak som gagner alle barn og spesifikke tiltak som reduserer risikofaktorer, tidlig, slik at barn og unge ikke blir skadelidende. Derfor er det viktig at kommunen sikrer gode, helhetlige tiltak som virker både på symptomene og problemene. Respekt for hverandre er en sentral verdi i et demokratisk samfunn, og skolen er den viktigste institusjonen for å legge dette grunnlaget. I skolen er gjensidig respekt en verdi i seg selv som påvirker læring og trivsel positivt. God klasseledelse der lederen i klasserommet går foran som et godt eksempel, gjennom å jobbe for gode relasjoner er den viktigste redskapen får å oppnå dette. Når en skal utvikle noe, snakker vi om endring gjennom en prosess. Det er vanlig å dele denne typen endringsprosesser inn i ulike faser. Antall faser og betingelser varierer mellom forskere. Her brukes betegnelsen som Michael Fullan benytter:

Dette har vi oppnådd Sikre rett hjelp tidlig for barn, unge og deres familier. Det er etablert en modell for rett hjelp tidlig i barnehagen i samarbeid med Øyvind Kvello. Modellen inneholder en sjekkliste for systemobservasjon, system for tverrfaglig observasjon (korps som observerer) og et Stormøte hvor oppfølging og tiltaksutvikling er i fokus. Modellen er nå en del av Samhandlingsmodellen «Rett hjelp tidlig», som blant annet inkluderer Handlingsveilederen for alle som jobber med barn, unge og deres familier, i Hitra kommune. Samhandlingsmodellen er synliggjort på kommunens hjemmeside under området: Barn, familie og utdanning og fanen «Er du bekymret for et barn eller en ungdom?» Her får ansatte og innbyggerne kunnskap og informasjon om hjelpeapparatet i kommunen.

• Initiering

Etablering av Barn- og familietjenesten er iverksatt og det jobbes systematisk for å skape et felles fundament og grunnlag for veien videre.

• Implementering

Framtidige lokaliteter er ikke avklart.

• Institusjonalisering (foredling)

Sikre god klasseledelse, trivsel og økt læringsutbytte for elevene i hitraskolen. Trivselsprogrammet, Mot for ungdomstrinnet og Mot som samfunnsbygger på barnetrinnet, er i stadig forbedring og utvikling. Rektorene leder elevrådene for å forbedre skoledemokratiet og for å gi elevene større medvirkning i sin skolehverdag. Skoleeier har vært tettere på skolenes analysearbeid, blant annet gjennom etablering av skolenes egen Kvalitetsmelding og satt fokus på analyse i rektormøtene. Rektorene har også fått kunnskap om analysearbeid i regi av Oppfølgingsordningen. Plan for et godt, trygt og inkluderende skolemiljø er fulgt opp av skoleeier og rektorene, og er nå inkludert i Samhandlingsmodellen «Rett hjelp tidlig». Språkstrategien følges opp gjennom Håndbok for begynneropplæring og er en del av det ordinære forbedringsarbeidet i språkopplæringen. Digitaliseringsstrategien følges opp av rektorene og det er etablert god infrastruktur, ulike verktøy samt opplæring i bruk av Ipad for alle ansatte i skolen. Planen Ta hele kommunen i bruk, er tatt i bruk og det er startet et arbeid med utvikling av et årshjul for skolene.

9


Spennende og varierte skole­dager med nyklekte kyllinger.

Oppvekst

10 Årsmelding 2021

Det er ikke utarbeidet en forventningsavklaring med foreldre/foresatte i skolene i Hitra, dette er noe det må jobbes med i 2022.

Etablere en kultur for kontinuerlig forbedring, med fokus på kollektive læringsprosesser og tydelig lederskap.

Det er etablert et faglig felles ståsted for ansatte i skolene, med bakgrunn i samarbeidet med Midt Norsk kompetansesenter for atferd (MKA). Det overordna tema har vært: Skolebasert utviklingsarbeid for å styrke skolens arbeid med å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elevene».

Det er utarbeidet en strategi for Kontinuerlig forbedring og den enkelte leder har ansvar for å sikre at den blir brukt i forbedringsarbeidet på enheten. (se vedlegg) Gjennom denne modellen legges det vekt på involvering av ansatte.

I regi av MKA har skolene jobbet med følgende tema: 1. Relasjonsbygging og klasseledelse for en inkluderende og mobbefri skole. 2. Godt arbeidsmiljø og en profesjonell samarbeidskultur. 3. Samskriving som arbeidsmetode i temaet God start. God start – vi lager ny standard for utvikling av klassen som sosialt system. 4. Mobbingens psykologi og dynamikk. 5. Opprettholdende faktorer – tiltak løsningsfaktorer 6. Bruk av analysemodellen/ LP-modellen

Gjennom samarbeid med NTNU har skolene hatt fokus på følgende relevante tema: 1. Hvordan jobbe kollektivt for lærernes og elevenes læring 2. Lærernes læring og lærernes profesjonsfellesskap 3. Aksjonslæring og organisasjonsutvikling

Elevtall 2021 - Antall barn i barnehage og elever i grunnskole i 2021 Krets

Barnehage

Grunnskole

Fillan

84

296

Strand

49

73

Barman

40

58

Knarrlagsund

29

46

Kvenvær

7

7

Hemnskjela

17

8

SUM 2021

226

488

SUM 2020

232

487

SUM 2019

221

466 Nede i vannet er det også mye spennende å finne.


no

HITRA.

11

Helse og omsorg Område

Sentrale fagområder

Helse, familie og rehabilitering

Legekontor, medisinsk treningsklinikk og friskliv, læring og mestring, rehabilitering m/fysio­terapi- og ergoterapitjenester og hjelpemiddelkoordinering, voksenopplæring m/lærlinger, tilbud til flyktninger og asylsøkere, psykisk helse.

Hitra bofellesskap og sykehjem

Korttidsavdeling, somatisk bofellesskap, og tilbud til mennesker med demens. Heldøgns omsorg til innbyggere med spesielle behov. Lærlingeveileder.

NAV

Råd og veiledning, økonomisk hjelp og sosiale lån.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp (m/støttefunksjoner)

Hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. (hjemmehjelp). Aktivitørtjenester. Hukommelsesteam.

Tjenester funksjonshemmede

Øytun bofellesskap og hjemmeboende med nedsatt funksjonsnivå, Øytun barnebolig (institusjon). Avlastning utenfor institusjon, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt assistent (BPA).

Oppfølgingsenheten

Oppfølging av unge og voksne med rusproblemer, psykiske problemer og sammensatte helseutfordringer.

Forvaltningsenhet

Kartlegging av behov og tjenestevedtak pleie og omsorg samt vederlagsbetaling sykehjem mm. Tildeling av kommunale boliger, startlån, bostøtte mm. IKT Helse med velferdsteknologi. Koordinerende enhet og mottak av E-meldinger fra spesialisttjenestene.

Lege Lars får koronavaksine

Kjøp av tjenester (utvalgte områder) • Krisesenter i Orkdalsregionen (Stiftelse) • DalPro AS – dagtilbud for hjemmeboende demente • DalPro AS – dagaktivitetstilbud til mennesker ned nedsatt funksjonsnivå

Forpliktende samarbeids­avtaler (utvalgte avtaler) • Livsglede for eldre – lokalforeningen på Hitra • DalPro AS – Varig tilrettelagt arbeid (VTA) • NAV Stat – partenerskaps­avtale NAV Stat, Hitra og Frøya kommune • Helsesamarbeidet i Lakseregionen


Helse og omsorg

12 Årsmelding 2021

Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen Helse – og omsorgstjenesten sin tjenesteinnretning forsøkes alltid å utformes slik at de støtter opp om kommunens langsikitige mål for området. 2021 ble mye preget av covid - fordi:

Dette har vi oppnådd Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør Objektiv statistikk – folkehelsebarometeret 2022 – viser at helsetilstanden i den voksne og eldre befolkning har bedret seg vesentlig i perioden fra 2016 til 2022.

Vi var hele perioden preget av at tjenesteyting måtte skje på premisser som hemmet effektivitet og normal dialog og tjenesteyting med brukerne – konsekvens redusert kapasitet på tjenester hele 2021

Det er slik at det nasjonalt har vært en positiv utvikling i helsetilstanden til voksne og eldre i perioden, men utviklingen har vært vesentlig bedre i Hitra kommune enn nasjonal utvikling totalt sett.

Utbrudd og omoikron – variant båndla mye av kapasiteten innenfor viktige tjenesteområder som legetjenester og fovaltning

Utviklingen har vært mindre positiv på forhold som omhandler barn og unge. Økt vektlegging av dialog med unge, sammen med oppvekstområdet er påbegynt og må prioriteres videre i 2022. Plan for forbygging av selvmord, aktiv innsats for å redusere utenforskap og boligsosial plan er områder som det er jobbet med i 2021 og som vil bli framlagt for politisk behandling i 2022.

Etterslep av tjenesteyting og konsekvenser for innbyggere knytta til nedstenging og isolasjon ble etter hvert tydelige andre halvår 2022 Svært mange ansatte innenfor helse – og omsorgstjenestene brukte både arbeidstid og fritid for å sikre at kommunens covid – innsats skulle sikre at alle innbyggere og besøkende skulle oppleve at de ble fulgt opp på en best mulig måte - arbeide med å forebygge, avdekke og behandle covid – sykdom.

Hva skal vi oppnå • Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør • Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting • Arbeidsdeling og samarbeid

Dette er viktig fordi Kommunens satsing for helsefremmende arbeid blant voksne og eldre i perioden 2016 til 2021 viser at helsesituasjonen har bedret seg – det viser at det nytter. Antall eldre 80% vil øke svært mye fram mot 2030 – felles ønske hos alle “om langt liv preget av god helse” nødvendiggjør at fokuset på hovedmålene må videreføres, kanskje forsterkes i årene framover. Færre i yrkesaktiv alder – nødvendiggjør at brukerfokus, medvirkning og frivilligsamarbeid må være i fokus for å sikre trygghet, mestring og god livskvalitet blant de godt voksne og de eldre i lokalsamfunnet.

Inngått nye samarbeidsavtaler med fokus på samarbeid, arbeidsdeling, tidlig innsats og mestring med lokale brukerorganisasjoner. Gir som resultat et forpliktende samarbeid om utvikling av gode tilbud til innbyggere med behov for helsetjenester med fokus på arbeidsdeling og samarbeid. Pleie- og omsorgstjenestene ble store ­deler av 2021 påvirket av redusert kapasitet. ­Nasjonale covid-tiltak iverksatt for å redusere risiko for alvorlige helseutfordringer medførte at det i perioder ikke var mulig å ha fullt belegg på Hitra sykehjem og bo­ fellesskap.

Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting

Det ble gjennomført en større omstillingsprosess innenfor TNF (funksjonshemmede) i 2021. Sentralt i omstillingsprosessen var innfasing av velferdsteknologi for å tilrettelegge for at det var mulig både å ta imot nye brukere og fortsatt gi gode tilbud til eksisterende brukere innenfor en betydelig redusert årsverksramme. Omstillingsprosjektet, med noen mindre tilpasninger senhøst 2021, ble gjennomført i tråd med målsettingene.

Pandemi har satt noen begrensinger i ­arbeidet med helsefremmende og forebyggende arbeid i 2021, men det er brukt betydelig med ressurser til å legge til rette for mestring gjennom innfasing av ny velferdsteknologi. I 2021 hovedfokus på omsorgsboligfellesskap og sykehjem. Etter pandemi, inn i 2022, forsterket fokus på hjemmeboende som har behov for bistand for å mestre hverdagene i egen bolig.

I pandemien har kommunen sett en betydelig økning i søknader på og innvilgede vedtak til langtidsplass i sykehjem og heldøgns bofellesskap ved Helsetunet. Årsakene til dette er nok sammensatt, slik som økt ­fokus på trygget, bortfall i osiale fellesaktiviteter med mer. Denne trenden er nødvendig å søke å endre i 2022, da kapasiteten ved sykehjemmet er sprengt ved utgangen av 2021.

I 2021 ferdigstilt kommunal plan for habilitering og rehabilitering som direkte kan knyttes mot kommunens engasjement for brukermedvirkning og ­mestring.

Enhet for helse og rehabilitering ble svært berørt av covid – pandemi. Mange ansatte har vært tungt involvert i covidtesting og oppfølging av covid – syke. Dette, sammen med nasjonale retningslinjer for covidtiltak innenfor helsetjenestene, har redusert kapasiteten i 2021. Tjenestene har på flere områder tatt i bruk digitale løsninger i dialog med innbyggere, eksempelvis legekontoret. Dette har vært uvant både for innbyggere og tjenestemottaker, men har samtidig skaffet oss alle verdifull erfaring mot en framtid so vil måtte ha større fokus på digitale løsninger.

I 2021 ferdigstilt plan for «Leve hele livet». Arbeidsdeling og samarbeid Begrensninger i dette innsatsområdet i 2021 grunnet pandemi. Avviklet samhandlingsmøter med fokus på strategi for å sikre gode tjenester innenfor helse – og omsorg fram mot 2030. Begynt arbeide med ny helse – og velferdsstrategi med fokus på arbeidsdeling og samarbeid, felles arbeidsmøter med frivillige og brukerorganisasjoner. Ny dialog i 2022, ­ferdigstille plan ved slutten av 2022.


no

HITRA.

Nøkkeltall Helse og omsorg har brukt kr. 1.536.000,- mer enn tildelt ramme.

Andre ordinære driftsutgifter og inntekter omtrentlig som budsjettert når det korrigeres for tapsføringer.

Innenfor tjenesten voksenopplæring har det blitt inntektsført for mye i tilskudd tidligere år, ved at ett tilskudd er blitt ført to ganger. Tilskuddet er på kr 1.668.000, dette ble korrigert i 2021. Det har også tidligere blitt inntektsført et tilskudd på kr 560.000 vedrørende øyeblikkelig hjelp, som ble tapsført i 2021. Til sammen en tilbakeføring av tidligere inntektsføring på kr 2,2 mill.

Det registreres en økning i kostnader innenfor økonomisk sosialhjelp, og det ble et merforbruk på kr 865 000 i forhold til budsjett. Mye av merforbruket påløp andre halvår 2021.

Sum lønnsutgifter har et mindreforbruk på kr 809.000, hvorav det er en merinntekt for sykepenger på kr 769.000.

Ved sykehjemmet var det utfordringer og økt kostnadsbelastning med pasienter som krevde 1 til 1 bemanning.

Innsparing innenfor tjenesten funksjonshemmede var planlagt å tas inn gjennom året ved å redusere lønnsbudsjettet. Dette ble gjennomført. Innsparingen var ­estimert til kr 2.750.000.

Det ble etter resultat 2. tertial var klare innført omfattende sparetiltak de siste månedene i 2021, samtidig som fagstillinger innenfor helse og omsorgs ble stilt vakante for å bedre resultat for 2021. Dette gikk på noen områder vesentlig ut over det som var mulig å levere av tjenester til brukerne siste tertial. Faktisk resultat ble bedre enn prognosen, som var et estimert resultat på kr 2.815.000. Korrigert for avskriving av tidligere ­avsatte inntekter gikk selve driften av ramme­området i 2021 med et mindreforbruk (overskudd) på kr 692.000.

Regnskap 2021

Revidert bud­sjett 2021

Avvik

Regnskap 2020

tusen kr

tusen kr

tusen kr

tusen kr

125 834

124 298

-1 536

127 265

Merkantil støtte

5 974

5 756

-218

NAV

8 917

8 052

-865

3 893

36 033

35 747

-286

8 561

7 840

8 561

721

35 630

Helse og rehabilitering

22 713

22 100

-613

8 017

Hjembaserte tjenester

27 516

27 476

-40

21 055

Tjenesten funksjonshemmede

14 452

15 161

709

26 637

Økonomi Helse og omsorg

Hitra sykehjem og bofellesskap Forvaltning og medfinansiering

Oppfølgingstjenesten Interkommunale tjenester Brukerkostnader lokaler Oppfølgingstjenesten

Bemanning Årsverk 2021

168,8

2020

178,7

2019

172,2

2018

173,6

Sykefravær Totalt

598

1 051

453

20 772

2021

9,8%

1 220

-20

-1 240

1 595

2020

11,5%

571

414

-157

580

2019

11,2%

1 595

1 735

140

525

2018

8,7%

13


14 Årsmelding 2021

Plan, landbruk, miljø Avdelingen har i 2021 bestått av fagområdene plan- og byggesak, miljø-, natur- og landbruksforvaltning, kart, oppmåling og geodata.

Nøkkeltall Plan, landbruk, miljø har brukt kr 80.000,mindre enn tildelt ramme.

Kart- og oppmåling og byggesak, merforbruk med kr 449.000. Inntekter omtrent som budsjettert, men høyere kostnader enn forventet.

Ordinær drift er i forhold til forutsetningene i ­budsjett. Mindreforbruk med kr 1,3 mill.

Reguleringsplaner, merforbruk med kr 789.000. Fondet på kr 1,1 mill., ble benyttet i 2021. ­Inntektene ble lavere enn budsjettert.

Av dette er det merinntekt på gebyr og tilbakeføring av tidligere avsatt utgift innenfor landbruk, dette gir kr 760.000 i mindreforbruk. Mindreforbruk til administrering av området, kr 452.000, da deler av lønn er omfordelt til selvkostområdene.

Økonomi

Faktisk resultat ble bedre enn prognosen, der det var estimert et mindreforbruk på kr 48.000.

Regnskap Revidert 2021 bud­sjett 2021 tusen kr

RO 4 – Plan, landbruk og miljø Av dette er resultatet slik innenfor selvkostområdene (netto tall):

3 190

tusen kr 3 270

Avvik

Forbruk i % av ramme

tusen kr 80

Regnskap 2020 tusen kr

97,6%

2 137

Bemanning Årsverk 2021

8,7

2020

9,0

2019

8,0

2018

8,0

Sykefravær

Regnskap 2021

Revidert budsjett 2021

Avvik

tusen kr

tusen kr

tusen kr

2021

3,8%

Kart og oppmåling

358 716

197 817

-160 899

2020

2,0%

Byggesak

603 482

316 230

-287 252

2019

2,8%

Reguleringsplaner

788 926

0

-788 926

2018

3,9%

Totalt


no

HITRA.

Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen For å redusere risikoen for at flere ble ­smittet samtidig la vi opp til at enkelte av saksbehandlerne jobbet hjemmefra. Møter med eksterne ble i stor grad holdt på Teams. Driften på kommunalområdet ble som et ­resultat av dette ikke rammet av smitte i noen stor grad, og saksbehandlingen ble ikke påvirket av covid.

Hva skal vi oppnå • Følge opp kommunens lovpålagte ­oppgaver til rett tid • Opprettholde en god og forsvarlig saksbehandling, fatte vedtak til rett tid

Dette var viktig fordi

Dette har vi oppnådd

God tjenesteleveranse fra Planavdelingen er en viktig forutsetning for ønskede aktiviteter og vekst i kommunen, for bl.a. å sikre god kvalitet på bygde og ubebygde omgivelser. Stor aktivitet og høyt utbyggingstempo stiller også høyere krav til fokus på miljø og naturmangfold, for å sikre gode og bærekraftige løsninger for framtidens Hitra og kommende generasjoner.

Saksbehandling er gjennomført innenfor lovpålagte områder. Saksbehandlingsfristene er overholdt på de fleste fagområdene. Unntaket er dispensasjonsbehandlingen, der man har fristovertredelse i noen saker. Bærekraftig arealforvaltning og håndtering av tilskudd i henhold til private og offentlige interesser.

Kommunen ønsker å ta godt vare kommunens innbyggere, fritidsbeboere og besøkende gjennom å fremme en tryggest mulig hverdag for de som virker innenfor kommunens grenser.

Vi er opptatt av at vår saksbehandling skal kjennetegnes av profesjonalitet og serviceinnstilling. Dette kan være utfordrende i en hverdag med stor saksmengde og høyt ­arbeidspress. Kundene våre skal oppleve at de får god veiledning og hjelp når de søker dette hos oss, og det er foretatt en oppgradering av kommunens nettsider og digitale søknadsveiledere som et viktig bidrag for å nå dette målet.

• Forvalte areal, tilskudd ut ifra statlige/ kommunale retningslinjer/ interesser • Medvirke til en bærekraftig utvikling

Felling av hjort og rådyr

2018

2019

2020

2021

1 195

1 195

1 309

1 499

Felt

966

1 036

1 207

1 203

Fellingsprosent

81%

87%

92%

80%

Tildelt

580

477

126 + fri tildeling etter bestandsplan

126 + fri tildeling etter bestandsplan

Felt

307

271

342

341

Fellingsprosent

53%

57%

Fri tildeling

Fri tildeling

Tildelt

6

6

Felt

0

0

Hjort Tildelt

Rådyr

Elg

Landbruk, antall - grunnlag for tilskuddsberegning 2020 Kategori

Antall

Søkere totalt

2021

Antall søkere

Antall

65

Antall søkere 66

Melkekyr

418

20

454

15

Ammekyr

33

5

72

8

Øvrig storfe

637

21

758

21

6 527

41

6 337

41

Hest

45

9

46

9

Geit

6

2

24

4

78

1

83

1

15 174

65

15 103

66

Sau, voksne og lam

Oppdrettshjort Jordbruksareal i drift, alle arealklasser

15


16 Årsmelding 2021

Brann og feiing Brann-/ forebyggende og redning har i oppdrag å fremme trygghet og sikkerhet i samfunnet, verne om liv og helse samt forebygge ulykker og katastrofer. Kommunens forebyggende avdeling er organisert i en enhet sammen med forebyggende avdeling i Frøya kommune. Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen I 2021 har Covid-19 lagt store begrensninger på øvelsesprogram samt samspill mellom de ulike stasjonene. Dette for å forhindre ved sykdomsutbrudd at alle stasjonene, eller alle mannskapene på en stasjon, samtidig ble smittet hvilket ville medført en sterkt begrenset beredskapssituasjon. Hitra brann- og redning har via de innførte tiltakene greid seg rimelig bra gjennom pandemien uten å oppleve de helt store smitteutbruddene Innen forebyggende avdeling har Covid-19 medført visse utfordringer i forhold til spesielt tilsyn. Dette med begrunnelse i begrensede muligheter for å gå inn i private hjem, med den smitteutfordringen dette med­førte.

Hva skal vi oppnå

Dette har vi oppnådd

Brann-/ forebyggende og redning har i oppdrag å fremme trygghet og sikkerhet i samfunnet, verne om liv og helse samt forebygge ulykker og katastrofer.

Sør-fosen interkommunale feiervesen

Dette var viktig fordi

Hitra kommune har tidligere tatt inn fritidsboliger i sine årsplaner for tilsyn/feiing, mens Frøya kommune har fritidsboliger under innfasing, dvs. noen ble registrert inn i 2021 og resten blir tatt inn i 2022.

Rask hjelp ved hendelser fremmer trygghet i befolkningen og vil ofte redusere konsekvensene av uønskede hendelser/ ulykker både i forhold til personskader og materielle verdier.

På Hitra og Frøya er det til sammen 6659 røykløp i bruk hvorav det i 2021 ble varslet 2002 tilsyn/ feiinger.

Årsplaner som tilfredsstiller frekvens for tilsyn og feiing utarbeides og gjennomføres i tråd med gjeldende lovverk.

Demonstrasjon av brannutstyr


no

HITRA.

Brann- og redning

Spesielt gledelige hendelser

Brann- og redning gjennomførte 87 utrykninger i 2021, en økning på ca. 20 sett i forhold til snittet i de foregående årene.

I 2021 startet arbeidene med utvidet brannstasjon på Fillan samt utvendig oppgradering av brannstasjonen på Sunde. ­Arbeidene med oppgraderinger på de to enhetene fortsetter inn i 2022. Oppgraderte fasiliteter virker ofte fremmende på både arbeidslyst og innsats, hvilket også kan registreres hos oss. Mannskapene gleder seg over ­kommunens satsing på bedrede forhold

Økt antall av automatiske brannalarmer samt utvidede kommunegrenser tilskrives de senere års økning. Også i 2021 som i 2020 la koronasituasjonen begrensninger både på tilsyns­aktiviteten samt innenfor mannskapsstyrkens ­øvelser.

Kjell Roar og Per Arne stilte opp og fortalte om Egenberedskapsuka

Nøkkeltall Brann og feiing har brukt kr 68.000,- mindre enn tildelt ramme.

Brann

Feiing

Sum lønnsutgifter inkludert sykerefusjon så er det et mindreforbruk på kr 57.000. Øvrige driftsutgifter og inntekter et knapt mindreforbruk med kr 11.000.

Det ble avsatt kr 300.000 til fond i 2021. Lavere driftsutgifter enn forventet er ­årsaken til dette. Det ble ansatt ny ­forebyggende person i 2021

Faktisk resultat ble bedre enn prognosen, der det var estimert et merforbruk på kr 238.000.

Økonomi

Regns. 2021

Revidert bud­sjett 2021 Avvik

Forbruk i % av ramme

Forskjell Regns. prognose 2020

Bemanning Årsverk 2021

4,7

2020

4,7

5 885

2019

4,7

2018

4,7

Etterkalkyle selvkost 2021 (tall i hele tusen)

Feiing

Gebyrinntekter

1 529

Sykefravær

Øvrige driftsinntekter

1 261

Driftsinntekter

2 790

Direkte driftsutgifter

2 112

Avskrivningskostnad

141

Brann og feiing

tusen kr

tusen kr

tusen kr

6 367

6 435

68

98,9%

og faktisk resultat

tusen kr

306

Kalkulatorisk rente (1,96%)

20

Indirekte netto driftsutgifter

297

Driftskostnader Resultat

2 570 220

Kostnadsdekning i %

109%

Selvkostfond 01.01

3 937

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,96%) Selkostfond 31.12

221 79 4 237

Totalt 2021

4,5%

2020

2,7%

2019

6,5%

2018

3,7%

17


18 Årsmelding 2021

Kultur Kultur omfatter: Allmenn kultur Ulike tilskudd, prisutdelinger, kulturarv, samarbeidsavtaler, kirker m.m. Idrett og friluftsliv er lagt inn under kommune­ planlegger. Bibliotek Skrankefunksjon, interne arrangementer på kultur­ senteret, utstilling, bokbuss. Kino Faste visninger, skolekino, kinokiosk. Kulturskole Den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaser­stokken, UKM, eksterne arrangementer. Barn og unge Ungdomsbasen, ungdomsrådet, Trygt hjem for en 50-lapp.

Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen

Utarbeidet plan for kulturenheten 2021 – 2024

I 2021 ble mye av driften stanset eller redusert pga. restriksjoner i forbindelse med korona, både nasjonale og lokale tiltak. Spesielt gjaldt dette kino, ungdomsbase og kulturskole, men også biblioteket. Vårhalvåret 2021 var spesielt vanskelig pga. et større utbrudd lokalt på Hitra. Det ble mye hjemmekontor i perioden, samtidig som vi klarte å holde biblioteket åpent hele perioden.

Fått laget en egen 17. Mai film fra Hitra

Hva skal vi oppnå Kulturenheten skal sørge for at alle innbyggere får kultur- og fritidstilbud bygd på opplevelse, kvalitet, mangfold og egenutvikling.

Dette var viktig fordi Kultur er viktig for å skape aktivitet og bolyst i lokalsamfunnet. Under pandemien savnet mange de gode møteplassene og opplevelsene som kultur kan være med på å gi. Dette bl.a. for å motvirke ensomhet og sosial isolasjon.

Dette har vi oppnådd Driftsåret 2021 har i perioder vært stengt, helt eller delvis pga. korona. Arrangementer har måttet avlyses eller foregått digitalt. Hitter­ kveld måtte for eksempel avlyses for andre året på rad.

Biblioteket Begynnende tilrettelegging for meråpent bibliotek Innkjøp av digitale nettbrett til brukerne Kinoen Samarbeid med kystmuseet om oppgradering av Meierisal (kinosalen) Kulturskolen I perioder digital undervisning og streaming av konserter etter gjeldende koronarestriksjoner Nye fag f.o.m. høsten 2021; musikk­produksjon og messingblåsetilbud. Samarbeid med Ungdomsbasen og UKM med tilbud om Unge Arrangører - UKM. Fra prosjekt til etablering av et bredde­ program i kulturskolen, med besøk i barnehage og SFO over hele kommunen. Startet opp et fordypningstilbud i musikk i samarbeid i kulturskoler i Orkdal/Øy regionen Samarbeid med Fillan skole og Strand skolekorps om musikkpedagog og dirigent. Ungdomsbasen

Allmenn kultur

Endret åpningstider for å gi større fleksibilitet i tilbudet.

Hitra kulturfestival gjennomført i 2021 med fokus på digitale arrangementer.

Innføring av ett fredagstilbud i mnd. delvis i samarbeid unge arrangører - UKM.

Grunnskolens kulturuke ble gjennomført i uke 6.

Gjennomført Workshop UKM.

Hyggekveld for kommunestyret med prisutdelinger 18. Juni 2021. Gjennomføring av Eldres Dag 1. oktober 2021.

Deltagelse på Ungdom og Fritids landskonferanse.


no

HITRA.

Amy Lightfoot besøkte Ungdomsbasen og viste fram tidslinja for bosetting i Hitra som hun hadde laget.

En annerledes 17. mai-feiring med båtkolonne fra Fillan til Ansnes og Knarrlagsundet.

Nøkkeltall Kultur har brukt kr 880.000,mindre enn tildelt ramme. Sum lønnsutgifter inkludert sykerefusjon er det et mindreforbruk på kr 295.000. For ordinære driftsutgifter og inntekter er det et mindreforbruk på kr 585.000. Det er mindreforbruk innenfor barne- og ungdomsarbeid (sykerefusjonsinntekt), innen­for ansvaret Hitterkveld samt generelt innenfor ulike kulturaktiviteter. Det har vært mindre aktivitet på grunn av korona og ­restriksjoner, spesielt kino og kulturskolen.

Økonomi

Regns. 2021

Kinoen stengte også 1. august 2021 på grunn av ombygging. Den ble reåpnet den 10. ­februar i 2022. Det var planlagt åpning den 6. november 2021, men på grunn av leveranseproblemer måtte ­tkinoåpningen utsettes.

Bemanning Årsverk

Faktisk resultat ble bedre enn prognosen, som estimerte et mindreforbruk på kr 284.000.

2021

10,9*

2020

10,9

2019

10,1

2018

10,9

* Forbruk i % av ramme

Revidert bud­sjett 2021 Avvik

Forskjell Regns. prognose 2020

tusen kr

16 540

17 420

880

7 133

6 910

-223

5 773

479

553

74

699

Bibliotek

1 769

1 840

71

1 749

Kulturskolen

2 859

3 495

636

2 858

2021

17,9%

2020

3,4%

585

907

322

736

2019

2,1%

3 715

3 715

0

3 785

2018

9,7%

Allment kulturarbeid Kino

Barne- og ungdomsarbeid / idrett- og friluftsliv Kirken og andre trossamfunn

tusen kr

596

15 600

Barne- og ungdomsbibliotekar fra 80% til 100% stilling.

tusen kr

94,9%

og faktisk resultat

Ny stilling f.o.m. 1. august 2021, Messingblåsepedagog i 60% stilling.

tusen kr Kultur

19

Sykefravær Totalt


Kultur

20 Årsmelding 2021

Hitra kulturfestival i 2021 ble gjennomført stort sett som ved digitale arrangementer eller ute-arrangementer. Men festivalen ble gjennomført i sin helhet, også grunnskolens kulturuke.

Hitterkvelden ble avlyst for andre året på rad, og det ble arrangert en egen kveld, “Kommunestyrets hyggekveld” 18. Juni 2022 hvor de ulike prisene ble delt ut.

I 2021 utarbeidet vi også en “Plan for kultur­ enheten 2021 – 2024”, som viser retningen på vårt arbeide framover.

Kulturmidlene ble fordelt slik i 2021: Nr

Formål

1

Tilskudd til idrettsformål

2

Tilskudd kulturformål - driftsstøtte

3

Tilskudd kulturformål - prosjektstøtte

4

Tilskudd til festivaler og lokale spel

5

Kultur/idrettsstipend

Ekstraordinære tiltak for å gi publikum best mulig digitalt tilbud under korona. Det var fokus på bl.a.: Digitale lånekort, gratis tilgang til digitale medier som PressReader og Bookbites. Biblioteket har også gjennomført digital arrangementer.

Beløp tildelt i 2019

Beløp tildelt i 2020

Beløp tildelt i 2021

227 000

227 000

227 000

68 000

68 000

100 000

196 600

97 000

126 000

90 000

80 000

127 000

0

0

0

Tilrettelegging for meråpent bibliotek:

Utvidet stilling som barne- og ungdomsbibliotekar:

• Ombrikking av alle bibliotekets medier til RFID

Stillingen som barne- og ungdoms­bibliotekar er utvidet til 100% stilling f.o.m. august 2021

• Innkjøp av digitale nettbrett til brukerne, Hublet • Veiledning av brukerne på bruk av selvbetjente maskiner

Aktivitet på biblioteket:

• Flytting av skrankeområdet

• Klassebesøk

• Om møblering med flere sitteplasser i biblioteket

Golf er en av mange fritidsaktiviteter som finnes i Hitra

• Lesestund for barn • Språkkafé • Lesestund på Blåfjelll • Tilbud på biblioteket i høst- og vinterferien Selv om korona i perioder har hindret kultur-


no

HITRA.

skolens aktivitet, har det vært mulig å få samlet elevene noe. Våren 2021 ble sommeravslutningen streamet, mens det på ­høsten ble det gjennomført en kulturskolekveld, samt en stor avslutning til jul i Hitra­ hallen.

Kinoen ble drevet i så godt som mulig innenfor vekslende grader av korona-restriksjoner. Det var til tider stengt kino, og stort sett hele tiden restriksjoner på antall publikummere i salen grunnet korona (1 meteren/annethvert sete i salen).

Kulturskolekvelden er et treffpunkt hvor alle elever fra alle fag i kulturskolen blir invitert. Elevene velger selv om de ønsker å opptre, og hva de ønsker å vise fram. Det sosiale er viktigst, elevene skal bli kjent med hverandre og man ønsker å skape en “vi-følelse“ i kulturskolen. Kulturskolen er preget av mye eneundervisning eller smågrupper. Det er derfor viktig å skape arenaer hvor elevene møtes. Derfor er også ulike lekaktiviteter og servering av pizza og brus viktig.

Filmutvalget led også under pandemien da mange storfilmer ble holdt tilbake på grunn av restriksjonene på antall publikummere i salene, derfor ble pandemien årene for de litt smalere filmene. Det var også vanskelig å sette kinoprogram lang tid fremover da ­regler endret seg og dette igjen påvirket hvilke filmer som kunne vises. På tross av dette ble det vist filmer på Hitra Kino så ofte som mulig under pandemien. Det var også skolekino –visninger under grunnskolens kulturuke, men også disse var tilpasset korona­restriksjonene.

Høstsemesteret ble avsluttet med juleforestilling i Hitrahallen. Det kom ca. 300 publikummere, og vi rakk det akkurat før det kom en ny nedstenging av samfunnet igjen.

Den 1. august stenget kinoen dørene for oppussing, og pga. sen leveranse av stoler (grunnet korona) ble ikke kinoen åpnet igjen før i 2022.

Nytt av året er også en kulturskoledag for 3. klasse. Dette skjer tidlig i høstsemesteret hvor alle 3. klassinger på Hitra kommer på ­besøk i kulturskolen og blir kjent med de ­tilbud man finner her. De har en hel dag hvor de også besøker biblioteket og ungdoms­ basen.

Tiden kinoen var stengt ble, i tillegg til oppgradering av sal og teknisk utstyr, brukt til å lage ny visuell profil og oppgradering av kino­kiosken.

Kulturskolen har også fått tilsatt en messing­ blåsepedagog slik at fagkretsen i kultur­ skolen har blitt utvidet, samtidig som Strand skolekorps nå får sin dirigent gjennom kultur­skolen.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antall elever

143

125

112

115

119

134

Antall elevplasser

178

145

155

141

145

161

Venteliste til skolen

8

4

8

10

3

11

Venteliste elevplass

8

4

9

11

3

12

2016

2017

2018

2019

2020

2021

197

218

272

258

189

99

6 209

5 488

7 306

5 402

2 933

1 334

Omsetning

505

449

524

369

191

76

Snittbesøk

32

25

27

21

16

13

-

-

-

-

0,57

0,26

Besøkstall på kinoen siste 6 år

Totalt besøk

Pr. innbygger

Ungdomsbasen startet opp drift etter skole­ start høsten 2021. Da med et antall på max 16 ungdommer. Dette for å holde god nok avstand. Dette fungerte nokså greit, men vi måtte dessverre avvise enkelte ved døren i denne perioden. Da de fleste smittverntiltakene og avstandsreglene ble tatt bort og Norge åpnet for vanlig drift kom ungdommene tilbake. Dessverre kom det nye tiltak og vi måtte stenge noen dager før jul. Ungdomsbasen hadde et åpent tilbud 2 dager i høstferien og 2 dager i juleferien. Tiltakene var viktige for å begrense at smitten bre om seg. Ungdomsbasens lokaler er ikke store nok til at det er mulig å holde god nok avstand mellom folk. Ungdomsbasen hadde også våren 2021 utfordringer med at ansatte var helt og delvis sykemeldte i ­perioder. Med litt omorganisering av ansatte fikk vi til å holde litt drift. Ansatte i kommunens administrasjon og ungdommer som hadde sommerjobb ­organiserte et tilbud til unge fra 10 år og oppover i 2 uker etter at skolen sluttet.

Elevtallsutviklingen i kulturskolen de siste 6 år

Ant. forestillinger

Ungdomsbasen ble stengt i januar 2021 på grunn av et større smitteutbrudd i desember 2020 og som fortsatte inn i ­januar 2021. Ungdomsbasen har fulgt råd fra ­organisasjonen Ungdom og Fritid vedr. drift og åpningstider under korona. På rødt nivå har vi vært stengt, men med kontakt med noen av våre brukere, på gult nivå har vi hatt ­åpningstider med et maksimum antall på 8 og påmelding før ankomst. Dette preget hele våren 2021. Vårt tilbud til unge mellom 10- 12 år var helt stengt og ble ikke startet opp før i uke 42.

21


22 Årsmelding 2021

Eiendom og drift Hva skal vi oppnå Formålet til Eiendom og Drift er å holde kommunens bygg, anlegg, vei og eiendommer i tilfredsstillende og tiltalende stand.

Dette var viktig fordi Våre bygg skal være i god funksjonell stand, være vedlikeholdt både inn og utvendig, framstå som tidsmessig og pleiet. Dette er viktig for trivsel og velvære for de som bor og er brukere av våre bygg. Godt vedlikehold er også viktig i forhold til å ta vare på de verdier bygg representerer. På samme måte er et godt renhold en viktig faktor for trivsel, velvære og helse.

Dette har vi oppnådd Vaktmester tjenester og renhold – daglig oppfølging Vi klarer stort sett å følge opp daglige vaktmesteroppgaver tilknyttet våre bygg på et akseptabelt nivå

Tross Covid har frekvens og kvalitet på renholdstjenestene stort sett blitt gjennomført etter oppsatte planer og norm. Veier Flere veistrekninger re-asfaltert sommer/ høst 2021 Over 13 km vei har blitt asfaltert. Forut ­asfaltering har grøfter og stikkrenner blitt oppgradert i tillegg har veiene blitt tilført bærelag og forsterkninger der dette har vært nødvendig. Oppgraderinger av veiene før asfaltering ble noe mer omfattende enn først beregnet. Når det gjelder vintervedlikeholdet ble det noen mindre avvik i forhold til plan.

Fortsatt stor fokus der det blir oppmuntret og tilrettelagt for at de ansatte skal ta utdanning innenfor renholds faget. Dette har gitt resultater: 5 ansatte avlagt fagprøve ­siste år, i tillegg til 6 personer som er i et utdanningsløp, men ikke vært opp til fagprøve enda. Starten på året var krevende med en god del ekstra oppgaver knyttet til Covid. Renholdstjenesten hadde i slutten av året et relativt høyt sykefravær. Noe av fraværet kan nok tilskrives ekstra belasting covid relaterte oppgaver har medført. Tilrettelegging og oppfølging av de sykemeldte har høy ­prioritet.

Vedlikehold av kommunale bygg Alle bygg holdes i rimelig funksjonell stand i forhold til den daglige bruk, men både innvendig og utvendig slitasje for flere av ­byggene er godt synlige. Her er det et etterslep som ikke lar seg rette opp de ressurser som er tilgjengelig i den ordinære drift av avdelinga.

Vinterstemninga slår inn for fullt når Eiendom og drift har fått opp vinterlysene


no

HITRA.

Stabil bemanningssituasjon

De største prosjektene som ble fulgt opp gjennom 2021 var byggeledelse brann­ stasjon og bolig Bergheim. Asfaltering av grusveier har også tatt mye tid for plan­ legging og oppfølging.

Vaktmestertjenesten har i mindre grad vært påvirket av Covid situasjonen. Noen ekstra oppgaver har tilkommet, men dette har ­minimalt påvirket de daglige gjøremål ved avdelinga. Som tiltak for å sikre at avdelinga skulle holdes operativ og ikke bli utslått ved at for mange skulle bli rammet covid sykdom samtidig, ble gruppa oppdelt i team som opererte adskilt. Videre ble tjenestebil tatt med hjem for å unngå felles oppmøtested.

Prosjektleder tilknyttet avdelinga sluttet hos oss i august. Det ble ansatt ny prosjektleder som tiltrådte stillingen i november

Nøkkeltall Eiendom og Drift har brukt kr. 626.000,- mer enn tildelt ramme. For lønnsutgiftene inkludert sykepenger er det et mindreforbruk på kr 419.000. Ordinære driftsutgifter og inntekter har et merforbruk på kr 1 mill. Det har vært et stort omfang av ekstraordinære vedlikeholdskostnader hittil i år, både på maskinpark, utearealer, ekstra oppussing av leiligheter, ekstraordinært vintervedlikehold veier med mere. Prisen på elektrisk kraft har økt. Totalt er det budsjettert med kr 3,8 mill. i år. ­Faktisk utgift ble kr 4,2 mill., med et forbruk på 7361763 kWh.

I 2020 ble det utgiften kr 3,1 mill., med et forbruk på 7236625 kWh. Forbruk i kWh har økt med 125138 kWh, eller 1,7% fra 2020, se fig. 18. Forbruket i kroner har økt med 35,5% fra 2020.

I forbindelse med koronapandemien fikk kommunen kr 2,2 mill. i tilskudd til vedlikehold i 2020. Kr 389.000 ble overført til 2021. Dette fondet er brukt opp i 2021 til å finansiere de oppgavene som stod igjen fra året før.

Kr. 1,6 mill. er brukt av vedlikeholdsfond i 2021 som finansiering av ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver.

Saldo vedlikeholdsfond kommunale bygg og anlegg, kr 2.900.000 pr. 1.1.2022.

Ved Sandstad omsorgssenter har det oppstått en kloakkskade, denne er under ­utbedring. Dette er en forsikringssak.

Faktisk resultat ble litt dårligere enn prognosen, der det ble estimert et merforbruk på kr 604.000.

Bemanning Årsverk

Økonomi Eiendom og drift Driftsavdelingen, adm Drift og vedlikehold Samferdsel Kommunale veger/utearealer Barne- og ungdomsarbeid / idrett- og friluftsliv Kirken og andre trossamfunn

Regnskap Revidert 2021 bud­sjett 2021

Forbruk i % Avvik av ramme

Regnskap 2020

2021

26,6

2020

26,7

tusen kr

2019

21,4

29 359

2018

21,6

tusen kr

tusen kr

tusen kr

33 455

32 829

-626

1210

1258

48

688

27087

26569

-518

25396

855

865

10

751

4303

4137

-166

2524

2021

13,8%

2020

8,9%

585

907

322

736

2019

8,1%

3 715

3 715

0

3 785

2018

13,8%

101,9%

Sykefravær Totalt

23


24 Årsmelding 2021

Vann, avløp og renovasjon Vann, avløp og renovasjon drifter Dette har vi oppnådd og sikrer at Hitra sin befolkning Ny hovedplan for Vann er ferdigstilt og vedtatt. forsynes med ­kvalitetsmessig Det ble vedtatt overtagelse av 8 private godt drikkevann fra 5 vann­ vannverk som skal gjennomføres i 2022. behandlingsanlegg på Dolmøya, Kommunen fortsetter med salg av overFillan, Sandstad, Sunde og Ving- skuddsvann til havbruksnæringen. vågen. I tillegg driftes det offentlige avløpsnettet med sentrale Dette har vi oppnådd slamavskillere i forbindelse med • Sørge for tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet på det kommunale nettet tettstedene på Hitra. Hvordan Covid-19 påvirket hverdagen Driftsoperatørene har hatt forskjellige oppmøtesteder og kjørt hver sine biler for ikke å blande driftspersonale. Dette for å unngå risikoen med at alle driftsoperatørene blir syke samtidig. På grunn av Covid situasjonen er kun ­absolutt nødvendige oppdrag blitt prioritert der hvor alle driftsoperatørene må delta.

Hva skal vi oppnå • Sørge for tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet på det kommunale nettet

• Sørge for riktig håndtering av kommunalt avløpsvann • Sørge for en fungerende renovasjons-/ avfallshåndtering Det har vært gjennomført noen færre prosjekter enn vanlig. Da vi har utarbeidet ny hovedplan for vann og er ferdig med utførelse av gammel hovedplan vann, har vi brukt mer tid på plan- og vedlikeholdsarbeid. Det er igangsatt arbeide med utredning av ny/e vannkilde/r for å forsterke den kommunale vannforsyningen. VAR har sammen med Drift fått på plass nye rammeavtaler på Elektroarbeider, ­Maskinentreprenør- og gravearbeider.

• Sørge for riktig håndtering av kommunalt avløpsvann

Det er ansatt en ny driftsoperatør fra 01.08.2021.

• Sørge for en fungerende renovasjons-/ avfallshåndtering

Kommunen fortsetter å selg overskuddsvann til laksenæringen, som brukes til av­ lusning med mer.

Dette var viktig fordi Hitra kommune sine næringsaktører og innbyggere er avhengig av sikker, ren og trygg vannforsyning. Riktig avløps håndtering og fungerende renovasjon og avfallshåndtering.

Vann Total årsproduksjon av drikkevann er ca. 2 100 000 m3. Totalt vannforbruk 2021 er 2.044.565 m3 • Dolmøya 194.081 m3 • Fillan 685.893 m3 • Vingvågen 7.841 m3 • Sandstad 1.101.292 m3 • Sunde 5.5456 m3 Det er utført 15 nye tilknytninger til 25 nye

abonnenter til kommunal vannforsyning På vannverket i Vingvågen er det montert vannmåler på nettet for bedre overvåkingen. Det er montert nødstrømsaggregat til vannbehandlingen, og skiftet grunnvannspumpe. På Sunde vannbehandlingsanlegg er veien til høydebassenget oppgradert. Sunde er et vannbehandlingsanlegg som krever en god del tilsyn og vedlikehold av driftsoperatørene. På Fillan vannbehandlingsanlegg er det montert nye membraner på en renserigg. Det er montert bedre forbehandling av råvannet for å øke kapasitet og levetiden på membranfiltreringen. I tillegg er inntaket ombygd. Dolmøya vannbehandlingsanlegg har montert ny forbehandling og membranfilter er skiftet ut. Sandstad vannbehandling har det kun vært normal drift og vedlikehold.

Avløp Det er utført 2 ny tilkobling til kommunalt avløpsanlegg med 12 nye abonnenter. Normal drift og vedlikehold er gjennomført. Alle kommunale avløpsanlegg oppfyller kravet om oppsamling av slam før utslipp. Ingen HMS-avvik er registrert i 2021.

Renovasjon Enhet VAR følger opp etterdriften av tidligere Aurdalen avfallsdeponi. Dette innebærer prøvetaking av utslippsvann, måler synk av deponiet, gassmålinger, beregner sigevannsmengder og holder det ryddig på overflaten mm. Det er utarbeidet eget internkontrollsystem for oppfølging deponiet. Vi foretar årlig rapportering til myndighetene.


no

HITRA.

25

Legging av ny vannledning i Fillfjorden. Bildet er fra et tidligere år.

Nøkkeltall Resultatet for vann ble at det ble avsatt kr 7,3 mill. til fond i 2021. Fondet er nå på kr 23,6 mill. Det er høyere inntekt enn forventet som er årsaken til det. Dette er inntekter fra salg av vann til avlusing, 474.000m3 solgt i 2021, budsjettert med 311.000m3. I 2020 ble det solgt 429.767m3. Det er også merinntekter når det gjelder tilknytningsavgifter i tillegg til vanlige gebyrer. Gebyrnivået ble holdt uendret i 2021.

Bemanning

Innenfor avløp, ble det avsetning til fond med kr 980.000. Fondet er på 4,4 mill. Vedlikeholdskostnader lavere enn forventet.

Gebyrinntekter

Det var beregnet en kalkylerente på 1,41% i selvkostbudsjettet, mens ­faktisk rente for 2021 ble 1,96% (5-årig swap-rente tillagt 0,5%). Til tross for høyere kalkylerente ble ­kapitalkostnadene omtrent som beregnet i selvkostbudsjettet på grunn av at investeringene har blitt forskjøvet i tid. Hovedplan vann ble ferdigstilt og ­politisk behandlet.

Sykefravær

Årsverk

Totalt

2021

5,6

2021

1,3%

2020

5,3

2020

10,6%

2019

6,0

2019

0,6%

2018

5,0

2018

14,2%

Etterkalkyle selvkost 2021 (tall i hele 1000 kr)

Vann

Avløp

33 530

4 166

325

1

Driftsinntekter

33 855

4 167

Direkte driftsutgifter

11 761

1 565

Avskrivingskostnad

9 917

944

Kalkulatorisk rente (1,39%)

4 252

490

852

252

26 782

3 251

Resultat

7 073

916

Kostnadsdekning i %

126 %

128 %

Selvkostfond 01.01

16 153

3 431

7 073

916

385

76

23 611

4 423

Øvrige driftsinntekter

Indirekte netto driftskostnader Driftskostnader

-/+ Bruk av / Avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,39%) Selvkostfond 31.12


26 Årsmelding 2021

Årskavalkade

2021


no

HITRA.

June Hafsmo

27

Vindkraft

Mintes June med bilkortesje

Mange tok turen inn i Nessdalen

SIDE 19

SIDE 14

TIRSDAG

Januar

5. JANUAR 2021 NR. 1. 48. ÅRGANG LØSSALG KR. 35,00 Stolt øyværing

Koronautbrudd

2020 avsluttet med det første store koronautbruddet i kommunen, og Hitra kommune så seg nødt til å stenge ned skoler, SFO og barne­ hager første uka i den nye året.

Astad og ordfører Ole L. Haugen

forteller om koronatiltakene

på Hitra.

Hardt koronarammet og nedstengt på nytt. - Å stenge ned var et tungt valg. KORONA SIDE 6-12

Korona

Her er det flest smittede

G

Dette kartet viser hvilke områder på Hitra hvor det er flest smittetilfeller av korona. SIDE 8

Turgåing

- Det går mye bedre nå

Faksimile: Hitra-Frøya 5. januar 2021

Kommunedirektør Ingjerd

G

Da Beyene Tesfagabir (34) fra Eritrea flyttet til Hitra i 2012 fikk han øynene opp for to nye aktiviteter. SIDE 16

Februar var måneden for samferdsel: 26. februar åpnet endelig Åstfjordbrua for trafikk. I samme måned var også tunnelutbedringer på dagsorden.

Foto: Hitra-Frøya/Stein Olav Sivertsen

Februar

Samferdsel


Mars

28 Årsmelding 2021

Takeover

April

Elevene ved Hitra Ungdomsskole tok over kommunens Instagramkonto.

Hybridelektrisk skoleskip

Det hybridelektrisk skoleskipet «Brim» besøkte Hitra og alle 7. klassingene fikk komme og besøke den spesielle båten og lære mer om miljø og plast i havet.


no

HITRA.

29

Kvelden 28. mai feiret Hitra, øyregionen og landet for øvrig Nasjonalt Havbruksjubileum – på dagen 50+1 år etter at brødrene Grøndtvedt satte ut den første laksen som ble en kommersiell suksess. June Hafsmo

Faksimile: Hitra-Frøya 1. juni 2021

Mai

Havbruksjubileum

Vindkraft

Mintes June med bilkortesje

Mange tok turen inn i Nessdalen

SIDE 19

SIDE 14

TIRSDAG

5. JANUAR 2021 NR. 1. 48. ÅRGANG LØSSALG KR. 35,00

Juni

Stolt øyværing

Næringsprisen

Næringsprisen for 2021 gikk til «nydelen» av kommunen – Wingwax og Wingtech fra Vingvågen. Astad og ordfører Ole L. Haugen

forteller om koronatiltakene

på Hitra.

Hardt koronarammet og nedstengt på nytt. - Å stenge ned var et tungt valg. KORONA SIDE 6-12

Korona

Her er det flest smittede

G

Dette kartet viser hvilke områder på Hitra hvor det er flest smittetilfeller av korona. SIDE 8

Turgåing

- Det går mye bedre nå

G

Da Beyene Tesfagabir (34) fra Eritrea flyttet til Hitra i 2012 fikk han øynene opp for to nye aktiviteter. SIDE 16

Faksimile: Hitra-Frøya 22. juni 2021

Kommunedirektør Ingjerd


Sommerskuta seiler forbi

Toppidrettsveka

August inneholdt store begivenheter som ble toppet med folkefesten langløpet i Toppidrettsveka 19. august.

Foto: Martin Riseth / Riseth Sport Media / NTB

August

23. juli seilte sommerskuta Statsraad Lehmkuhl gjennom Hitra kommune med et langt følge.

Foto: Audun Norbotten

Juli

30 Årsmelding 2021


no

HITRA.

31

September

Ærespriser

Gunnar Trønnes og Amy Lightfoot fikk ærespriser for deres store innsats for og bidrag til lokalsamfunnet på hver sine felt.

Oktober

TV-aksjonen

Vi jublet over et fantastisk resultat i TV-aksjonen. - Hitra kom på 4. plass i fylket og ble nr 31 på lands­ basis. Det gleder meg, ikke minst fordi det viser at vi bryr oss og er rause. Vi deler gjerne med andre som trenger vår hjelp. Bøssebærerne gjorde en kjempejobb i regnet. Og mange andre bidro med penger og på andre måter. Tusen, hjertelig takk til alle for innsatsen og givergleden, sa ordfører Ole L Haugen


no

HITRA.

Arkitektkonkurranse

Desember

I november ble vinneren av arkitektkonkurransen i Fillan utropt. Blant 9 bidrag var det til slutt Askim-Lantto Arkitekter som gikk av med seieren.

Peppervika og nytt museumsmottak

Tradisjon tro var det nye byggverk og mange spente besøkende som tok turen innom Kystmuseet for å se Peppervika og museets nye og spennende mottaksområde

Foto: Askim-Lantto Arkitekter

November

32 Årsmelding 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.