Page 1

Jövônk a Tét Hagyományôrzô Közhasznú Egyesület Hírlevele 2012. június hó – Napisten hava

10. szám

Amennyiben a hírlevelünkben megjelent írásokat (részben vagy teljes egészében) más írott vagy elektronikus sajtótermékekben szeretné megjelentetni, úgy kérjük engedélyeztetés céljából, vegye fel a kapcsolatot a Jövônk a Tét egyesülettel

Szavazz és fizess!!! Kikértük s betekinthettünk az önkormányzati tulajdonában levô terhelt ingatlanok listájába. Most közreadjuk:

Jelzálogjoggal terhelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok felsorolása: Forgalomképes ingatlanok: (nem fizetés esetén viheti a bank) 1591/1 Bartók Színház 264,708,875-,Ft K&H Bank 2163 Szórád Iskola 51,716,877,-Ft K&H Bank 54/5 MMK 34,064,062,- Ft K&H Bank 116/10 325/5 3647 730/345 3611 317/2 663/16 1189/1

Vásártér Uszoda+strand Déliváros út szántó Névtelen út erdô,közpark Budai Nagy A. út Vidám park Eszperantó út Baracsi út 45 Vendégház Jókai u. 19 Társasház

136,546,249,-Ft 187,229,471,-Ft 97,155,773,-Ft 159,497,736,-Ft 50,449,742,-Ft 385,846,558,-Ft 1,507,752,-Ft 9,529,340,-Ft

Erste Zrt. Erste Zrt. Erste Zrt. Erste Zrt. Erste Zrt. Erste Zrt. Erste Zrt. Erste Zrt.

Forgalomképtelen ingatlanok: 74/2 Városháza Polg. M-i Hivatal 199,323,261,-Ft K&H Bank 1/2 Bercsényi út 6-10 Ált. és középiskola 111,069,065,-Ft K&H Bank 730/58 Arany J. ált. isk. Március 15. tér 5-6 150,757,080,-Ft K&H Bank 128 Széchenyi gimnázium Dózsa Gy. u. 15/a 91,071,811,-Ft K&H Bank 162 Vasvári Pál Ált. Isk. Petôfi liget 729,778,260,-Ft K&H Bank Itt nem látjuk az 50%-os tulajdonrésszel bíró Dunaújvárosi Önkormányzat és az Energott Kft közös cégeinek az EnergoHôterm valamint az Energo Viterm Kft zálogjoggal terhelt részeit. Ezek a gázmotoros erômûveket tulajdonló cégek. Az Energo-Viterm Kft (07-09-015461) üzletrészén alapított zálogjog adatai 2/1. A zálogkötelezett tagot tartalmazó rovat: 1/1 A zálogjogosult adatai: Raiffeisen Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság HU-1054 Budapest, Akadémia utca 6. A változás idôpontja: 2009/03/05

Bejegyezés kelte: 2009/03/18 Hatályos: 2009/03/05 ... Az Energo-Hôterm Kft. (07-09-011475) üzletrészen alapított zálogjog adatai 2/2. A zálogkötelezett tagot tartalmazó rovat: 1/7 A zálogjogosult adatai: ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködô Rt. HU-1138 Budapest, Népfürdô utca 24-26. A változás idôpontja: 2009/03/17 Bejegyezés kelte: 2009/05/04 Hatályos: 2009/03/17 ... A fenti adatokat nem tették közzé a város hivatalos honlapján. Vajon mitôl tartanak? A felsorolt ingatlanok közül több társadalmi munkával, lakossági közösségi összefogással épült. A még tehermentes Bánki Donát Szakközépiskola és Gimnázium épületére is szemet vethettek? Az iskola több mûszaki szakembert nevelt ki, akik ma is alma máterüknek tekintik a szakmai mûhelyt. Az osztálytalálkozókat majd az iskolaépület helyén épülô bevásárlóközpontban fogják majd megtartani az iskola volt diákjai?

Tisztelt városlakó! Az igazi demokráciában, ha egy idôs fát ki akarnak vágni,akkor akár népszavazással döntik el ez élô növény további sorsát. A mi városunkban vajon Ön felhatalmazta az Önkormányzatba szavazatával bekerült pártkatonákat arra, hogy a fenti adósságokat létre-hozza? A fenti adósságok létrehozásában nagymértékben felelôsek a 2000-tôl az önkormányzati testületben és bizottságokban ülô családtagok és pártkatonák. Az adósságok 1998-tól datálódnak. Ekkor került a városi vízszolgáltató részben magántulajdonba. A pártkatonák fb. tagságokért cserébe milliárdost csinálhattak – a lakosság kárára – gazdagodó s a 150 leggazdagabb magyar között szereplô Pomázi Csaba és Neszmélyi György személyekbôl. Miután a város lakossága folyamatosan csökken ebbôl kifolyólag az 1 fôre vetített adósságállomány növekszik. Egyre kevesebb embernek kell egyre több pénzt visszafizetni.

Párt = adósság + számonkérhetetlenség mindez egyéni felelôsség nélkül -O-

JÖVÔNK HÍVJA HAUST! HAUS JELENTKEZZ!!! Az elôzô hírlevélben bemutattuk az ausztriai ENERGO-HAUS Tourismus Gmbh céget (tulajdonosai Pomázi Anna, Neszmélyi Vanda és Kiss Sándor) amely az ausztriai síparadicsomban levô Haus Anna apartman hotel tulajdonosa. A dunaújvárosi ENERGO-HAUS INGATLANKEZELÔ KFT „KÉNYSZERTÖRLÉS ALATT” mely az Építôk út 7 alatt üzemel 2012 április óta kényszertörlés alatt van. A cég 2010-rôl s 2011-rôl sem adott le mérleget. A Tulajdonosok itt is Pomázi Anna, Neszmélyi Vanda s Kiss Sándor. Amennyiben Szepesi alpolgármester esetleg az adóhivatalnál fog a közeljövôben revizorként tevékenykedni már az Építôk út 7 alatt a víztoronyban található cégek elég munkát adhatnak neki s legalább a városlakók is megtudhatják majd hogy mikor és milyen körülmények között került ki a város tulajdonából (ezt már a jelenlegi polgármestertôl kérdeztük) a Május 1 utca végén az 50-es években épült víztornyunk.


A képviselôi vagyonnyilatkozatokban a képviselôk havi tiszteletdíja nem került feltüntetésre, mert ilyen irányú kérdés nem szerepel a nyomtatványban. 2011. évi vagyonnyilatkozatok név szerint

Cserna Gábor* FIDESZ polgármester országgyûlési képviselôi díjazásban (2010. 03 hótól) 556,560,-Ft/hó** * *www.parlament.hu Önkormányzati képviselôi (polg.m.) díj: 708,000,-Ft/hó + 30% költségtérítés 224,000,-Ft/hó SZÁMLA NÉLKÜL? Foglalkoztatásért Acél Alapítvány: 40,000,-Ft/hó 2014-ben városi polgármester szeretne lenni az országgyûlési képviselôség számára nagyon megterhelô munka (nyilatkozta ezt egy városi lapban). Nem is csodáljuk hisz felszólalás nélkül képviseli városunkat. Gyurcsány szavait idézi (2011. 12. 08) az itt lakó kérdezônek „Akinek nem tetszik el lehet innen költözni!” Akik a város problémái után adatokat kérnek ki, azoknak odaveti hogy: „Nem kell túllihegni a demokráciát!” Itt szeretnénk emlékeztetni a polgármestert, hogy ô a közösség pénzébôl él s a munkája szolgálatnak kell hogy legyen az adófizetô állampolgárok irányába!

Szepesi Attila (FIDESZ színekben de nem tag) A nem képviselô gazd-i alpolgármester vagyonnyilatkozatába nem tekinthettünk be, mert más szabályok vonatkoznak rá. Nem értjük mitôl különb a többitôl! Kérdéseket intéztünk Szepesi Attila gazdasági alpolgármesterhez is: „2012. 01. 09-én elküldött kérdéseinkre a mai napig (2012. 05. 11.) nem kaptunk választ. „Tisztelt Szepesi Attila DMJV gazdasági alpolgármester! A Jövônk a Tét Hagyományôrzô Egyesület az alábbiakat kérdezi Öntôl: Ön korábban a LÉSZ-ben karöltve Somogyi Györggyel, dr. Kántor Károllyal (korábbi önkormányzati képviselôk valamint a Szennyvíztisztító Kft korábbi s jelenlegi felügyelô bizottsági tagjai) közösen küzdöttek a szennyvíztisztítási díj fizetésének módszere ellen. Ön a 2010. évi választásokon nem indult képviselôjelöltként. Ezáltal a város lakóitól nem kapott felhatalmazást a város ügyeinek intézésére. Ma mégis a város gazdasági alpolgármestere. 1. A DVCSH Kft milyen jogon tartja vissza a város lakóinak befizetett tisztítási díjait a városi tulajdonú szennyvíztisztítónak, amely a tényleges tisztítási tevékenységet elvégzi? (Már bíróság is a DSZSZ-nek adott igazat!!!) DSZSZ Kft. jelenleg végrehajtás alatt van. 2. Az 1,2 milliárdos kinnlevôség mellett Ön a múltkori decemberi közgyûlésen felvetette, hogy a városi cégek tulajdonjogát így a DSZSZ 50%-át is értékesítené. Kinek (banknak vagy a milliárdossá tett Pomázi Neszmélyi csapatnak? 3. Az immár 50%-os városi tulajdonba került Energo-Hôterm és Energo-Viterm Kft.-nek ki a gázbeszállítója? Volt-e pályáztatva? A megtermelt áram után kapott ellenérték miért nem jelenik meg a város bevételein? Hogyan engedheti meg magának a két gázmotoros cég, hogy nem fizet osztalékot a városnak? Nem fizetés esetén a Gt szabályozza hogy a cég tulajdonjoga átszállhat az osztalékot nem kapó félre. Jelen esetben a városra. 4. A városi üzleti élet (a függönyök mögött) úgy mûködik, hogy egy 6.000.000,-Ft-os kölcsönért nem fizetés esetén egy 50 milliós saját

vagyonnal rendelkezô cég 100% tulajdonosa lehet a hitelezô. Mibôl gondolja, hogy a bankok a lejelzálogosított városi ingatlanok esetében nem fognak hasonlóképpen eljárni? Kérjük, hogy a város összes ingatlanát amin jelzálog van hozza nyilvánosságra! (reméljük a polgármester betartja ígéretét s bemutatja az ingatlanok listáját végre hogy nyilvánosságra hozzuk ha már azok akiknek ez lenne a dolga nem tették meg) 5. Amikor a csôtörés volt s tisztítatlanul ömlött a víz a Dunába a bírságot kivel akarják megfizettetni? A tisztítási díjat befizetô városlakókkal? Ugyanezen elv alapján amikor két városi 50%-os tulajdonnal rendelkezô cég a DVCSH és a DSZSZ kft egymással pereskedik akkor a perköltséget végsô soron a város fizeti. A városi pénzt pedig a lakók fizetik meg a számlákba beépítve s ezáltal emelkednek a szolgáltatás díjak), pedig a rossz döntést hozó vezetôknek kellene. Mi errôl az ön véleménye? Miért fajult eddig ez a dolog? Hiszen a lakók befizették a díjakat. Hol van tulajdonképpen ez a befizetett 1,2 milliárd? A DVCSH sajátjaként használja? Kikölcsönzi? Tôzsdézik vele? Vagy gázmotoros beruházást épít a lakók pénzébôl? Miért számláz 2 számlán a DVCSH? A víz-, elvezetés, tisztítás egy és elválaszthatatlan egymástól ezt az 1995/38-as Kormányrendelet egyértelmûen kimondja. Ki hatalmazta fel a DVCSH-t hogy szétszedje a számlázást? Hiszen a péknél ha kenyeret vásárolunk ott sem külön blokkot kapunk a lisztrôl a sütésrôl és a szállításról. Mikor ismeri el s tartja be önmagára nézve kötelezô jelleggel a törvényeket Dunaújváros vezetése? 7. Dunaújváros Önkormányzata 2011. 03. 24-i közgyûlése a Szennyvíztisztító Kft.-ben levô 50% E-ON tulajdon megvásárlásáról döntött. Ma a cégen végrehajtás van. Hogy állunk szennyvíztísztítási valamint végrehajtási ügyben? Válaszát 8-10 napon belül kérjük eljuttatni e-mail címünkre, melyet a feltett kérdésekkel együtt megjelentetjük. Amennyiben nem kapunk választ, csak a kérdéseket hozzuk le következô számunkban. /jovonkatet@postafiok.hu" / Az Androméda Kft.-vel történt telek-szerzôdést nem kifogásolta. Vajon miért? Az EHEP részvények ügye meddig folytatódik? Kérdéseinkre – itt is olvasható – a mai napig nem válaszolt. A város naponta 6,5 millió hiányt termel a jelenlegi gazdasági szakemberrel. S mi várható jövôre?.

Gombos István* (önkormányzati képviselô, humán-alpolgármester, MSZMP párttitkár, LÉSZ, civil, majd FIDESZ tag) Humán alpolgármester 550.000,-Ft/hó (+20% költségtérítés ami

1.320.000,-Ft/év 12x110.000,- Ft/hó Fejér Megyei Önkormányzat Tanácsadó Testületi tag 250,000,- Ft/hó Dunanet Kft felügyelô bizottság elnöke 93.000,-Ft/hó Védôháló – a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Orsz.nyilvtart :850 / 2009) alapítvány 60.000,- Ft/hó Dunaújvárosi Civil Szövetség (Orsz.nyilvtart: 42794 / 1999) elnöke (A vagyonnyilatkozatban nem került feltüntetésre) „A CSOPORT” Mûvészeti Egyesület (Orsz.nyilvtart: 43026 / 2000) elnöke (A vagyonnyilatkozatban nem került feltüntetésre)


Civil Választási Szervezet (Orsz.nyilvtart: 2698 / 2008) elnöke (A vagyonnyilatkozatban nem került feltüntetésre) Kérjük a képviselôt a hiányosságok pótlására, ill. kiegészítésére! A „vakart érettségis” MSZMP párttitkári múlttal rendelkezô (nem kell azt szégyellni) humán alpolgármester május 1-ére nem volt képes semmilyen városi közösségi programot szervezni. A környezô településeken mindenhol majálist tartottak. 60 év után elôször sikerült, Dunaújváros smittpalijának megtörni a hagyományokat azáltal, hogy semmiféle rendezvény nem volt. Minek tart el a város egy humán-alpolgármestert ha semmire nincs pénz, hiszen már az iskolákat is az állam tartja el nem az önkormányzat. Nagy kô eshetett le Gombos szívérôl, hogy a „vakart érettségijével” nem kell többdiplomás tanárokat irányítania. Miután a feladatok lecsökkentek Gombost is az önkormányzat s a városlakók helyett tartsa el az állam – alapszinten ahogy az iskolákat is. Gombos kortársai már 2005-ben ezt a kisplasztikát ajándékozták a volt MSZMP párttitkárának. Az alkotás: A köpönyegforgató nevet viseli. Talán ôk már tudtak valamit.

Cserni Béla* (FIDESZ) önkormányzati képviselô Képviselôi díj: ---.---,-FT/hó gazdasági bizottság elnöke, A DVG Zrt. (a DVCSH Kft 51%-át birtokló) cég alkalmazottja, munkavállaló (A nyomtatvány bruttó összeget kér feltüntetésre) 293.489,Ft/hó nettó Az Ügyvitelszolgáltató Kft. (DVCSH számlázó cége amelynek jelenleg a NAV nyilvántartása szerint is 100 millió Ft-ot meghaladó adótartozása van) felügyelô bizottsági tagja Szepesi Attilával (Dunaújváros gazdasági alpolgármestere) valamint Pikóné Perjési Irénnel (a DVCSH Kft ügyvezetôje), Csikesz Jenôvel (volt gazdasági bizottsági tag) ---.---,-FT/hó Üzletvezetô (tulajdonos) egy motorcsónakversenyt szervezô cégnek (Start.HU TEO) ---.---,-FT/hó A városi nagyrendezvények szervezôje Gál Roland képviselôtársával. Az idén május 1-én bemutatkozott. Ugyanis a városban semmiféle rendezvény nem volt. A Palkovics könyv viszont említést tesz egy amerikai autós találkozóról, amelyet viszont nagyon erôteljesen támogatott. Miért? Vajon a képviselô Úrnak, mint a gazdasági bizottság elnöke valamint a sportlétesítmények kezelôjeként nem tûnt fel a gyakorló sportpálya ár alatti értékesítése?

Kismoni László (MSZP) önkormányzati képviselô Képviselôi díj: Energo-Viterm Kft. Fb.tag Dunaferr Zrt. fôosztályvezetô

179,360,- Ft/hó 40.000,-Ft/hó 705.000,- Ft/hó

Dr. Ragó Pál* (FIDESZ) városfejlesztési alpolgármester A nem képviselô városfejlesztési alpolgármester vagyonnyilatkozatába nem tekinthettünk be, mert más szabályok vonatkoznak rá. Nem értjük mitôl különb a többitôl! Talán szégyellik a sok fb tagságát nyilvánosságra hozni a városi szatelit cégekben? Az áprilisi infodunaújváros lapban a vele történt interjúban nem tartotta fontosnak megemlíteni, hogy fb tagsággal bír 2 gázmotoros cégben is, melynek a Fidesz által támogatott megvásárlása az ÁSZ jelentése szerint is soha meg nem térülô befektetése volt a városnak. Ezért is soroljuk a város közgyûlését bóvli kategóriába!!! itt jegyeznénk meg továbbá hogy a Fidesz Ragót 2-szer is indította önkormányzati képviselôjelöltként két körzetben s mindkét helyen alulmaradt a megmérettetésben mind a kétszer. Most már értjük hogy miért civil mögé bújik el a FIDESZ amikor a 10-es körzetben nem a saját pártjából indít jelöltet.

Selyem József* (MSZP) önkormányzati képviselô Képviselôi díj: ---.---,-FT/hó A DVCSH kft uszodai részlegvezetôje (munkavállaló– Fabó Éva sportuszoda vezetôje) tehát a DVCSH Kft gyakorolja a munkáltatói jogokat felette 350,000,-Ft/hó DVCSH Kft felügyelô bizottsági tagja is 30,000,-Ft/hó Védôháló – a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Orsz.nyilvtart :850 / 2009) alapítvány 40.000,- Ft/hó. Az idei évben félmûszakos fb tag lett? 2010-es fb tagsági díja bevallása szerint 80.000,-Ft/hó volt

Tóth Kálmán (MSZP) önkormányzati képviselô Képviselôi díj: ---.---,-FT/hó A Közbeszerzési Tanácsadó Testület tagja 42,000,-Ft/hó Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft felügyelô bizottsági tagja. 2009. 01. 22-tôl 54,000,- Ft/hó Innopark Nonprofit Kft felügyelô bizottsági tagja. 2009. 11. 13-tól ISD Dunaferr munka és eü.védelmi ig. 403,000,-Ft/hó VédôHáló Kft (50%-os tulajdon) 250,000,-Ft/eseti Energo-Hôterm Kft. (a Verebély úti gázmotoros cég) felügyelô bizottsági tagja 40,000,-Ft/hó Nem focizni kell az eladott sportpályán, hanem kivizsgálni az áron aluli telekértékesítési ügyet! Netán mûködik a nagykoalíció a városi mutyik ügyében miszerint én nem bántalak téged ezért ha te nem bántasz engem azért?

Sztankovics László (FIDESZ) önkormányzati képviselôi díj: 179,360,-Ft/hó Társasházkezelô 400,658,-Ft /hó/nap/év/óra? SZL Kft (90% tulajdon) vezetô tisztségviselô ---.---,-Ft/hó Energo-Hôterm Kft (a Verebély úti gázmotoros cég fb. tagja 60,000,- Ft/hó Mikor akar a képviselô beszámolni a választás „tisztasága” miatt kirobbant rendôrségi ügyrôl? (Tisztázatlan Fidesz gyôzelem.) Tudta hogy a focistákat is 5 évre lecsukhatják „bundázásért”? Idézet a 2011. nyári kertvárosi idôszaki választáson történtekrôl a rendôrségi dokumentumokból…


„…az említett Balázs az embereivel átjött a …szavazókörbe, ô leszavazott, de nem a fülkében , hanem látványosan a szavazatgyûjtô urna tetején és hangosan a szavazókörben kiadta az utasítást a többi roma szavazónak, hogy ôk sem mehetnek be a fülkébe, hanem az ô szeme elôtt kell szavazniuk, mely R…… jegyzôkönyvvezetô és T. szavazóköri elnök szerint nem volt szabálytalan. Megjegyzendô hogy T. Úr tudomásom szerint életkora miatt ezt a tisztséget már nem töltheti be. Jeleztem, hogy ez teljesen szabálytalan mire a Balázs nevû ember azt mondta, hogy akkor a szavazólapon levô legutolsó névre szavazzatok. Szavazásuk végeztével utánuk mentem az elôtérbe ahol hallottam, hogy Balázs azt mondja, menjetek a megbeszélt helyre a pénzetekért. Ez a hely tudomásom szerint a Kôris utcai kocsma volt ahol van a helyiségben kamera. Ezek után még legalább 5 alkalommal jött az a Balázs kisebb nagyobb csoporttal szavaztatni…..” Önt nem keresték fel a nyomozóhatóságok?

Gál Roland* (FIDESZ) önkormányzati képviselô Képviselôi díj: ---.---,-FT/hó DVCSH KFT mûvezetôje 300.000,- Ft/hó A városi nagyrendezvények szervezôje Cserni Béla képviselôtársával.

Lôrinczi Konrád* FIDESZ Képviselôi díj: Fôállású jövedelem: (Rendszergazda DUF)

179.360,-Ft/hó 130.800,-Ft/hó

Izsák Máté FIDESZ Képviselôi díj: (DMJV-tôl) Fôállású jövedelem: (Sz. Panteleon Kórház) Energo-Viterm Kft Fb.tag

180.000,-Ft/hó 122.000,-Ft/hó 40.000,-Ft/hó

Szabó Zsolt LMP Képviselôi díj: 136.000,-Ft/hó DVG Zrt.Fb.tag 100.000,-Ft/hó LMP Országgyûlési frakció 79,000,-Ft/hó LMP Országos Választmányi tag 30,000,-Ft/hó Nem focizni kell az eladott sportpályán, hanem kivizsgálni az áron aluli telekértékesítési ügyet!

Pintér Attila MSZP Képviselôi díj: ---.---,-FT/hó Fôállású jövedelem:600,000,- Ft/ Hó,Év? Nap? (ATTA…i Transz Fuvarozó Kft) Legalább a vagyonnyilatkozata lehetne jól olvasható.

Pintér Tamás JOBBIK Képviselôi díj: (Hild SZKI- rendszergazda) (Közbiztonsági tanácsnok) DVCSH Kft Fb. tag (2011. 04. 01-tôl)

179.360,-Ft/hó 141,312,- Ft/hó ---.---,-Ft/hó 90,000,- Ft/hó

*Nem felejtjük, hogy a gázmotoros erômûveket tulajdonló cégek felét 3,4 milliárd forintért – értékének 3-szorosáért – ma is a közgyûlésben ülô képviselôk szavazták meg! (Nevük mellett FEKETE csillag szerepel) A fûtés mégsem lett olcsóbb. Pedig a lakókkal ablakokat cseréltettek, házakat szigeteltek ám a zsebünkön mit sem érezni ezen beruházások után. Viszont a városlakók pénzén meggazdagodott két milliárdosunk, Pomázi és Neszmélyi bekerült a 150 leggazdagabb magyar közé. Igazi büszkeségei lehetnek ôk városunknak, miközben a város legatyásodik a milliárdosaink gazdagodnak. Vajon mikor avatja városi díszpolgárokká az MSZMP párt-titkári múlttal rendelkezô Gombos humán-alpolgármesterünk a rendszerváltó párt (FIDESZ) jelenlegi tagjaként? A volt és jelenlegi képviselôk 2010. év bevallása megtalálható a www.issuu.com/hirlevel/ docs/j_v_nk4/1 oldalon.

Rövid hírek: Április hónapban tisztújító közgyûlést tartott az újjászervezôdött DJE Dunaújváros Jövôjéért Egyesület Reméljük, hogy megkezdett programját folytatja, s bármely párttól azt megvédi. Gratulálunk az új elnökségnek, reméljük, hogy a civil szer-vezetek élére állnak. Munkájukhoz sok sikert kívánunk. -OVendégünk volt Dr. Czirmes György ügyvéd aki a deviza-, s egyéb hiteleseknek tartott elôadást az MMK-ban. Az elôadáson több mint 80-an vettek részt amely az alábbi linken elérhetô: http://www.youtube.com/watch?v=BRmEO6t8-ME Egy gondolatot emelünk ki az ott elhangzottakból miszerint 2000-ben hozták meg azt a törvényt miszerint a bankok egyoldalúan módosíthatják az ügyféllel kötött banki szerzôdéseket. Ki is volt az akkor regnáló kormányhatalom?Most 2/3-al ezt eltörölhetnék mégsem teszik. Vajon miért nem?

Friss info devizahiteleseknek: Luxemburgban az Európai Bíróság döntést hozott a devizahitelesek ügyében. A bankkal kötött szerzôdés semmis! Itt a keresetlevél minta! Visszajár a pénzed jelentôs része. Nem kell ügyvéd, nem kell elôre fizetni a perköltséget sem. Aki ezt nekünk összehozta: DR. LÉHMANN GYÖRGY 8600 Siófok Szûcs u. l. http://tarhely.sokoldal.hu/letolthetok/fajlok/sajat-honlap-ingyensokoldal_hukeresetlevelminta.pdf -OLevelet írtunk a DVG Zrt újdonsült kinevezett vezérigazgatójának. A DVG új vezéréhez 2012. 01. 06-án juttattuk el kérdéseinket, melyek itt olvashatók: http://www.flickr.com/photos/jovonkatet/6777565227/in/photostream/ Választ azóta sem kaptunk. A vezérigazgatónônek Oszlánczi Tibornénak 2012. 05. 31-el a tulajdonos közgyûlés zárt ülésen nem szavazott továbbra is bizalmat. Az új vezérigazgató 2012. 06. 01-tôl Mádai Balázs. Vajon volt-e pályáztatva a vezérigazgatói beosztás? Kérdéseinkkel a továbbiakban ôt is fogjuk keresni. -O-


Levelet kaptunk a polgármestertôl… Pirossal írtunk az Ön levelébe beleszôve a válaszunkat. A levelet nyilvánosságra hozzuk! Tisztelt Szilágyi Miklós elnök úr, Hum János kommunikációs kapcsolat-tartó! Tisztelt „Jövônk a Tét Hagyományôrzô Közhasznú Egyesület”! Tisztelt Cserna Gábor! Köszönöm türelmüket (január 31 nem ma volt, ezt a levelet ápr. 03án kaptuk, vagyis 60 nap megerôltetése után amikor 30 nap is túl sok) a válaszadásom vonatkozásában, városvezetôként (napi 6,5 millió Ft adósságot termelve, mely összehozásában szervesen közremûködött eddig is önkormányzati képviselôként – elég csak az ÁSZ által is emlegetett – soha meg nem térülô gázmotoros erômûvek megvásárlására gondolni) és országgyûlési képviselôként (nulla darab felszólalással igazi helytállás) számos területen kell helytállnom, de polgármesterként fontosnak tartom Dunaújváros lakóival történô kapcsolattartást. (annyira fontosnak tartja, hogy – Gyurcsányt idézve – az itt lakó kérdezôt nagy nyilvánosság elôtt más településre való költözésre buzdítja /2011. dec. 8./) Ezért is ôrzöm és viszem tovább a polgármesteri fogadónapok hagyományát, mely lehetôséget teremt a személyes konzultációra, mely alkalommal közvetlenül tudom segíteni a hozzám forduló érdeklôdô városlakókat. (Tapasztaltuk: 2 órát vártunk 2 percért ahol megtiltotta a fényképezést! Emlékszik, ugye hiszen 3-an voltunk Önnél!) Levelüket már több alkalommal eljuttatták a polgármesteri hivatalhoz, mindig ugyanazzal a tartalommal, ismétlôdô kérdésekkel. (Miután mi mindig ugyanazt írtuk s kértük s Önök mindig más kifogást találtak ki, s utasítottak el minket, ezért is gondoljuk, hogy ez nem a mi sarunk) Ennek fényében levelükre már több alkalommal reagáltam is, illetve kértem a hivatal tisztviselôinek együttmûködését az egyesületükkel kapcsolatban. Tájékoztatásom szerint akár az önkormányzati szóvivôhöz, akár jegyzô úrhoz, vagy a hivatal igazgatóihoz, osztályvezetôihez fordultak, mindig és kellô idôben megkapták a segítséget vagy eligazítást a kérdéseikkel kapcsolatban. (A vagyonnyilatkozatokat valóban megtekinthettük, kivéve a gazdasági alpolgármesterét, valamint a bizottsági tagokét. Ezeket következô számunkban olvashatják majd, ha már Önök nem tették fel a közpénzen fenntartott városi hivatalos honlapra a dunaujvaros.hu-ra. Legutóbbi e-mailben érkezett megkeresésükben Önök azt állították, hogy válaszadásom hiányában továbblépnek, és harminc napos határidôt emlegetnek. (Így van. Végre valamit pontosan idéz tôlünk ezek szerint egyszer meg is értette azt amit olvasott) Engedjék meg, hogy idézzem Önöket, a legutóbb a polgármesteri e-mail címre március 22-én írt levelük alapján: „Ön a mai napig nem adott választ a levélre arcul köpve ezáltal a levél íróit, valamint az abban foglaltakkal egyetértô aláírókkal.” (Ezt ma is fenntartjuk, hiszen 2012. 01. 31-e volt az a nap amikor Önnek átadtuk azt a nyílt levelet amit többen is aláírtak. Március 22-ig nem válaszolt) Tisztelt „Jövônk a Tét Hagyományôrzô Közhasznú Egyesület”, ez a „vita” mely kialakult közöttünk 2011. december 08-ai közmeghallgatáson vette kezdetét. (Téved! A vita 2010. dec 8. után kezdôdött, amikor bezárták a Civilek házát, amelyre több milliót költöttek felújításra, a civilek pedig csak az udvar rendbetételére közel 2.000.000,-Ft-ot költöttek. A Civilek házában levô ügyekrôl talán a hajdani civilt – aki munkaviszonyban állt a Civilháznál mindössze 2 oldalas beszámolót írt (közel 4 millióba fáj a Civilek Házának) lehet, hogy ezen érdeme alapján is kerülhetett Gombos I. humán alpolgármesteri székbe, mert a vakart(javított) érettségi bizonyítványának alapján (amelyet véres kardként hordoz körbe mutogatva fûnek-fának nem valószínû) s a valamikori közös képviselôt (gondnokot) kellene megkérdeznie akik ma már a helyi FIDESZ-t erôsítik tagként ill. képviselôként) Az ott feltett

kérdéseket lehetôségemben áll írásban is megválaszolni, de több felmerült kérdésüket a helyszínen megválaszoltam a hivatal tisztviselôinek megerôsítésével. (Melyeket is? Ön ott is mellébeszélt s titkosította a szakértôk nevét!) Majd a közmeghallgatás után eljuttatták hozzám elsô levelüket, mely kérdéseket (ezt kell, hogy gondoljam) egyeztették Kismoni László képviselô úrral is (Nem az a baj, ha Ön hülyeségeket gondol, a gond ott van, hogy a hülyeségeit le is írja!!! t.i. Kismoni László képviselôhöz semmi közünk s vele semmilyen szempontból nem folytattunk egyeztetéseket! Kérem ne próbáljon minket összemosni egyetlen párttal sem!!!) – hiszen az említett képviselô úr ugyanazon kérdésekkel már következô napon, azaz 2011. december 9én megkeresett. Abban a levélben az Önök kérdéseit tolmácsolta ismét. (Épeszû ember Kismoni képviselôt is láthatta a közmeghallgatáson, ahol a Jövônk a Tét Egyesület feltette nemcsak a saját, hanem az internetes fórumokon összegyûjtött kérdéseket is. Tudja!!! Ez az, amit minden ott jelenlevô írásban kézhez kapott valamint vagy 200 ilyen kinyomtatott feltett kérdés került kiosztásra a városlakók között!!!) kérdéseit Válaszaimat, a szabályoknak megfelelôen pontokba szedve a januári közgyûlés tájékoztató anyagába is belefûztük (az elsô napirendi pontban), és külön Kismoni László képviselô úrnak is eljuttattam. Arról viszont már nem kaptam tájékoztatást, hogy a válaszokkal (A kérdésekkel sem egyeztettünk, akkor a válaszokkal vajon miért tettük volna? Mint említettük egyetlenegy párttal sem!!!) kapcsolatban már nem egyeztettek a képviselô úrral. Engedjék meg, hogy a múlt felidézése céljából, valamint az én állításom igazolásaként (Az Ön állításának igazolása azt tudjuk hogy milyen fontos, fôleg azoknak akik még hisznek Önnek) idézzek az említett levélbôl, melyet a képviselô úr juttatott el hozzám, és egyezik az Önök által feltett kérdésekkel, valamint természetesen idézem az akkor (és idôben, 2011. december 22-én) megadott válaszaimat is (Az eredeti dokumentum másolatához természetesen a jövôben is bármikor biztosítjuk a hozzáférésüket). (Örülünk neki tehát várjuk e-mailben!) 1. Mi szükség van az alábbi megbízásos munkaviszonyokra? (jogi szakértô 2 fô, mûszaki fejlesztési tanácsadó, koordinátor, kulturális tanácsadó, kisebbségi referens, vendégházi gondnok, bûnmegelôzés) (Ez nem a mi kérdésünk volt) – Általánosságban megbízásos munkaviszonyt akkor létesít a hivatal valakivel, ha a személyi állományban nincs olyan köztisztviselô, aki az adott szakterületre vonatkozóan egyedi, speciális szakértelemmel (ez jó szó!!!: csak bízunk benne, hogy nem vakart érettségi) rendelkezne. 2. Miért vesz az önkormányzat igénybe külsôs jogi szakértôket, ha jogi osztályt is üzemeltet. Ugyanezt a kérdést kérem megválaszolni a mûszaki szakértésre, koordinátori szakértésre, közbeszerzésre. Milyen feladatellátást takar a bûnmegelôzési megbízás? – Esetenként jogi szakértôre azért van szüksége az önkormányzatnak, mert vannak olyan fórumok, ahol kötelezô az ügyvédei képviselet, vagy olyan szakjogági ismeretet igényel az adott ügy, amellyel a hivatal jogászai nem rendelkeznek. Ilyen például: ítélôtábla elôtti kötelezô ügyvédi képviselet, (a perek hány %-át nyerte meg a város? – Fôiskola,Komplex Kft, stb.) kórház átalakítás társadalombiztosítási jogi kérdései stb. A köztisztviselôi állományban lévô jogtanácsos – a Ktv. összeférhetetlenségi szabályaira figyelemmel – nem vihet ügyvédi prakszist. A korábbi gyakorlattól eltérôen DMJV Önkormányzatának nincs állandó megbízása jogi képviseletre. (Miért is? Talán mert egy jogi irodával fenntartani a kapcsolatot gazdaságosabb lehetne pályáztatás esetén?) Az önkormányzat által kötött szerzôdések ellenjegyzését a Vagyonkezelési Osztály jogtanácsosa végzi. A „jogi osztálynak” nemcsak az egyébként jogi végzettségû munkatársakkal nem rendelkezô osztályok, intézmények segítése a feladata; hanem az


egyedi jogi ügyekben való eljárás mellett, még az elôterjesztések és a helyi jogszabályalkotás ellenôrzése és véleményezése is, és ellátja ezen kívül a bizottságok ügyvitelét. A jelenlegi közbeszerzési tanácsadó szerzôdéses alkalmazása kevesebbe kerül, mintha minden egyes nagyértékû közbeszerzésre külön-külön venne igénybe önkormányzatunk közbeszerzési tanácsadót. A bûnmegelôzési referens (Netán az a bûnmegelôzési referens adta Önnek a tanácsot, hogy rágalmazás miatt helyi rendôrkapitányságon tegyen feljelentést ahol is a helyi rendôrkapitánynak beszámolási kötelezettsége van a város polgármestere felé? Miért hozta ilyen kellemetlen helyzetbe ezáltal a helyi rendôrkapitány Urat?) kapcsolatot tart a rendôrkapitányság és az önkormányzat között; továbbá a közterületi térfigyelô kamerák karbantartását végzôkkel; valamint egyéb társadalmi bûnmegelôzési projekteket koordinál; ezen kívül részt vesz a bûn-megelôzést szolgáló önkormányzati részvétellel folyó rendezvények szervezésében, és bûnmegelôzési tárgyú pályázatok figyelésében. Az egyéb pályázatok figyelését, kezelését 2012. január 1-tôl 3 fôs pályázati csoport fogja végezni. 3. Mit csinál a kulturális tanácsadó havi 180.000 Ft-ért? (Ez sem a mi kérdésünk volt, de sokakat érdekelhet) – A kulturális tanácsadó, a fôállású humán ügyekért felelôs alpolgármester munkáját segíti. (A „vakart érettségis” havi 550.000,-Ft /hó javadalmazást +20% (110.000,- Ft/hó) költségtérítést is kapó Gombosnak még szaktanácsadó is jár? Van ennél lejjebb?) 4. Mekkora összeget fizetett ki 2010-ben és 2011-ben önkormányzatunk perképviselettel kapcsolatos nem rendszerese jogi megbízásokra (jogi képviseletekre?) (Nem a mi kérdésünk volt, de a kérdés jó!) – Általában a képviselôtestület döntött a megbízásokról és a munkadíjakról is. A perképviselet önállóan nem kerül nyilvánosságra, konkrét ügyek irataiba – megjelölés esetén – betekintést biztosítunk. (A válasz korántsem ilyen jó) 5. Mekkora összeget fizetett ki 2010-ben és 2011-ben önkormányzatunk vesz-tett perekkel kapcsolatos perköltségekre és kártérítésekre? (Ez a mi kérôdésünk volt) – Lásd: 7. pont. Ezen kívül 2011 januárjától a Dunaújvárosi Fôiskolának havonta 1.886.430 Ft-ot teljesítünk. A teljes kifizetendô összeg: 111.623.287 Ft. Továbbá a 2006-2011. között jogi jellegûnek iktatott iratok listája alapján, 5.000. 000 Ft perértéket meghaladó peres ügyekrôl lehet beszámolni, melynek pontos, részletes és hivatalos adatait, további pontos és konkrét megjelöléssel bármikor a szíves rendelésükre bocsátunk. (Küldjék át e-mailben, igényt tartunk rá!). (Azért szép bukás nem gondolja? Az adófizetôk pénzét herdálják ám!!!) 6. A városi víz-, szennyvíz-, és fûtéscsövek kinek a tulajdonában vannak? Mik a további szándékai a városnak a közmûvagyonnal? Fennáll-e a veszély, hogy valamelyik bank ráteszi a kezét a „város ütôerére”? (Ez a mi kérdésünk volt) – A város viziközmû hálózata a DVG Zrt. (beapportálva) tulajdonában van, kivétel ez alól az északi iparterület, ahol a viziközmû hálózat az Innopark Nonprofit Kft. tulajdona. Egyébként született egy döntés arra vonatkozóan, hogy a város vissza fogja venni saját tulajdonába a viziközmû hálózatot. A viziközmû vagyon nincs megterhelve, és nem áll fenn annak veszélye, hogy a jövôben a bank arra rátenné a „kezét”. 7. A Dunaújvárosi Komplex Kft. valamint DMJV Önkormányzata között polgári per zajlott a sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan. A pert a város elveszítette. Mekkora ezzel kapcsolatos költség terhelte a városi költségvetést? (Ez is a mi kérdésünk volt, Köszönjük a választ) – A teljes összeg 193.812.502,- Ft. Az eredeti követelés 300 millió forint feletti összeg volt. Részletesen: 129.862.750,- Ft +2007. október 16-tôl késedelmi kamat + perköltség fizetési kötelezettség az önkormányzat terhére (ítéletszám: 5.Pf.20.883/2010./5. – Fôvárosi Ítélôtábla). 2011 áprilisa óta havonta 13.000.000,- Ft-ot utalunk a per-

nyertes követeléskezelô cégnek. (Azért szép bukások nem gondolja? Az adófizetôk pénzét herdálják ám!!!) 8. Az Építôk útján a kiserdôben található víztorony épülete kinek a tulajdonában van? Ha nem DMJV tulajdona, akkor kinek, mikor, és milyen módon lett értékesítve? (Ez is a mi kérdésünk volt, Köszönjük a választ) – Az Építôk útján található víztorony épületének „gépészet” (vagyis középsô része) önkormányzati, míg az emeleteken található irodák különbözô gazdasági társaságok (Nem meri ideírni a Pomázi cégek neveit?) tulajdonában vannak. Az értékesítésrôl és annak módjáról közvetlen adatokkal nem rendelkezünk. (Micsoda kupleráj lehet Önöknél, ha ezek a dokumentumok Önöknél nincsenek meg? Fû alatt ment az adásvétel netán? Ki az igazi haszonélvezô az ügyletnek mert a város közel sem!!)) Erre vonatkozóan T. Képviselô úr a földhivatali nyilvántartásból nyerhet közhiteles adatokat. (Kiegészítés: mint említettem Kismoni László képviselô úr nyújtotta be az Önök kérdéseit, így neki címeztem a válaszomat.) (Köszönjük ajánlatát, de mi már a kérdésünk feltevése elôtt tájékozódtunk a Földhivatali Nyilvántartásban! ) 9. Mely városi ingatlanokra, épületekre, intézményekre, sportpályákra, és földterületekre stb. került jelzálog a 2011. decemberi állapot szerint? – Pontos mellékletet készítettünk erre vonatkozóan, melynek betekintéséhez bármelyik Önnek alkalmas idôpontban megadjuk a hozzáférési lehetôséget. (Köszönjük! Küldje át e-mailben!) 10. A városban elhelyezett térfigyelô kamerák felvételeit lakossági bejelentés esetekor, a bejelentô miért nem nézheti meg? (Nem a mi kérdésünk volt) – A felvetés személyiségi jogi kérdés. A felvételeket nem az önkormányzat kezeli. Rendôrszakmai kérdésekben kérem forduljon a rendôrséghez, annál is inkább mivel ismereteim szerint a rendôrségi törvény és egy ORFK utasítás is rendezi a rögzített felvételek kezelését, továbbá az azokhoz való hozzáférési/betekintési jogosultságokat is. Hozzáteszem, hogy véleményem szerint e kérdés-felvetés nem önkormányzati kérdés. 11. Hány lakás- illetve nem lakás, hanem egyéb helység (pl. pince) tulajdona van az önkormányzatnak a városban? A lakásokat miért nem értékesítik évek óta? Sokan szeretnék megvenni. (Ez sem a mi kérdésünk volt) – Önkormányzati tulajdonú lakások száma összesen: 401 darab; ebbôl un. szakemberlakás: 29 db. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma: 227 darab. A szociális alapon bérbe adott lakásokat, éppen azon családok részére utaljuk ki, akik, anyagi helyzetüknél fogva nem tudnak saját tulajdonú lakáshoz jutni. A jelenlegi nyomott ingatlan-piaci árak miatt elhamarkodott lépés lenne a még meglévô lakás-állományunkat értékesíteni. Ilyen szándéka az önkormányzatnak jelenleg nincs még ha a lakásokat – az Ön állítása szerint – sokan meg is szeretnék venni. 12. Igaz-e hogy a város többmilliós finanszírozási tétellel tartozik a Jószolgálati Otthonnak? (Ez sem a mi kérdésünk volt) – Igen, a szerzôdés szerint tartozunk. Összesen: 43.672.546 forinttal. Emlékeztetnék viszont arra, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítványt az Önök közgyûlési többsége hozta létre (azaz korábban az MSZP). A közgyûlés döntése alapján, egy ránk nézve igen elônytelen „közhasznú ellátási szerzôdés” köttetett. Az önkormányzatra komoly fizetési kötelezettség hárul hónapról-hónapra, miközben a közalapítványnak megtakarításai keletkeznek. Olyan autizmusok vannak beépítve a szerzôdésbe, amelyek a feladatellátás reális finanszírozásához nem indokoltak. Ráadásul a közalapítvány kuratóriuma nem hajlandó, illetve késve szolgáltat adatokat, ami miatt lehetetlen a szerzôdés bizonyos pontjainak betartása, illetve érvényesítése. 13. Igaz-e hogy a gimnáziumban nem fûtenek rendesen, ennek következtében a gyerekek és a tanárok fáznak? (Ez sem a mi kérdésünk volt)


– Tavaly valóban igen komoly problémák voltak a Széchenyi István Gimnázium távfûtésével. Legfôképpen a Gimnázium tetôterét érintette a hômérséklet nagymértékû csökkenése. (Levegôs volt a fûtési rendszer.) A problémát a DVCSH Kft. szûntette meg a Gimnáziummal kötött szolgáltatási szerzôdés keretében. Az idei, ôszi fûtési szezontól kezdôdôen a Városüzemeltetési és Fôépítészi Igazgatóság, megelôzendô a hasonló eseteket, kapcsolatot tart az intézményekkel. A beérkezett intézményi jelzéseket az igazgatóság továbbítja a DVCSH Kft. felé. Kérdése nyomán tájékozódtam, a Gimnázium igazgatója 2011. december 08-án jelzett problémát a fûtéssel kapcsolatosan, melyet a szolgáltatónak kell kijavítani. 14. Miért kell egy bezárt technikumi nyugdíjas klubban gondnokot (teremôrt) fizetni havi 20eFt/hó megbízási szerzôdésért? (Nem a mi kérdésünk volt) – A technikumi nyugdíjas klubban található egy Körzeti Megbízott Iroda is. Tekintettel arra, hogy az épület nem rendelkezik külön bejárattal, ezért szükséges 1 fô felelôs gondnoknak az alkalmazása. 15. Mi az oka, hogy Magyarországon a nagyvárosokban egyedül Dunaújvárosban nincsen a civil szervezeteknek kiírva mûködési vagy egyéb pályázati lehetôség? (Nem a mi kérdésünk, de ha belegondolunk, hogy az MSZMP párttitkárából civillé avanzsált beállt a Fideszbe... . talán már meg is van a válasz ) – DMJV Önkormányzata nem rendelkezik erre vonatkozóan forrással. (Részletes válasz az eredeti dokumentumban olvasható, melyet bármikor megtekinthetnek elôzetes jelzést követôen.) 16. Ki a felelôs azért, hogy a város elmúlt 5 évben 100%-ra pontozott kiváló Tourinform irodája decemberben több napon keresztül zárva volt? Ki engedélyezte, hogy az összeolvadás elôtt álló Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.nél új alkalmazottat alkalmazzon az ügyvezetô decemberben, és milyen turisztikai vagy európai uniós végzettsége, illetve okirattal igazolt nyelvtudása van az új alkalmazottnak? (Nem a mi kérdésünk!) – Kérem, hogy a Tourinform iroda nyitva tartásával, illetve új alkalmazott felvételével kapcsolatos kérdésével Varsányi Viktor ügyvezetô úrhoz szíveskedjen fordulni, mivel az ô hatáskörébe tartozott az ilyen intézkedések megtétele. Ezen válaszaimat megelôzôen még 2011. december 20-án Hum János úr nevére is címeztem levelet, melyet hivatalos formában juttattam el részére. (A címzett megkapta és köszöni!) Ebben a levélben külön kitérek Hum úr által oly gyakran hiányolt képviselôi vagyonnyilatkozatok honlapon történô közzétételére, és jómagam emeltem ki számára az általa megküldött jogi szakértô véleményét erre a tárgyra vonatkozóan. (Amivel természetesen nem értünk egyet, hiszen egy szakértô véleménye addig számít valamit, míg egy másik szakértô azt meg nem cáfolja egy másik szakértôi véleménnyel ) Engedjék meg, hogy most szintén idézzek a levélbôl (Mellékesen jegyezném meg, érdekes módon ezek a dokumentumok nem szerepelnek az Önök „hírlevélként” aposztrofált adatbázisában, (mi nem tartunk adatbázist viszont a fenti levele megtalálható a „Jövônk a Tét” oldalán! Persze gondolhattuk volna, hogy Ön a net világában sincs otthon s akkor még udvariasan fogalmaztunk: Tehát a link:http://issuu.com/hirlevel/docs/image0032 mely 2011. dec. 30 óta elérhetô. Cserna polgármester! Ön itt is mellé lôtt! Már nem elôször! Nem kellene elgondolkodnia végre – persze csak ha megy ez Önnek – azon hogy amiket mond azt bizony vannak akik megjegyzik s számon is kérik Öntôl? Jó lenne ha végre ha nem beszélne mellé, mert a tények makacs dolgok s a hazug embert elôbb utolérni mint a sánta kutyát! Ugye Ön nem az?) ahol különféle cégek adataitól kezdve, beszámolókon át, becsületsértô (Aztán mi lenne az? Mi az egyesületünk

álláspontját írjuk le, s ennek szellemében teszünk fel különbözô kérdéseket!) tartalmakkal tarkított információk olvashatók.):

„Tisztelt Hum János! A 2011. december 8-án megtartott közmeghallgatáson feltett kérdéseire az alábbiakban válaszolok. 1. A költségvetési koncepció jelenlegi szakaszában kialakult számadatok szerint 2012. évben 11.275.768 e Ft bevétellel számolunk. Az elôzô évi hitel felvétel nélkül számított bevételi fôösszeggel történô összehasonlításban a tárgyévi bevétel 7,36%-kal alacsonyabb összegben tervezhetô. (…) 2. Hivatkozással az Egyesületük által idézett Dr. Jóri András adatvédelmi biztos 596/K/2009-3. számú állásfoglalásban leírtakra, a jogszabály szerint az önkormányzati képviselôk vagyonnyilatkozata: közérdekbôl nyilvános személyes adat. A vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalának módját azonban a törvény nem szabályozza. A vagyonnyilatkozatok honlapon történô közzététele a nyilvánosság biztosításának egyik lehetséges módja, de nem jogszabályban elôírt kötelezettség. Dunaújvárosban a képviselôk vagyonnyilatkozata nyilvánosságának biztosításáról a Közgyûlés SZMSZ-ének 35. § (3) bekezdése rendelkezik, mely szerint bárki megtekintheti azt az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke vagy az általa kijelölt bizottsági tag jelenlétében. Álláspontom szerint Dunaújváros Önkormányzata maradéktalanul eleget tesz a képviselôi vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát biztosító kötelezettségének.” Bár a válaszaimat Önök bizonyára olvasták, mégis újabb levélben kerestek meg a hivatali e-mail címemen keresztül (mely valljuk be, nem igazán hivatalos formája az ilyen jellegû megkereséseknek) (Bizony a XXI. században az e-mail is lehet hivatalos, hiszen már a TV maci elôtt is számítógép van e héttôl kezdôdôen akkor egy nagyra nôtt gyerek is tud ugye e-mailt olvasni, még ha polgármesterré is avanzsált, ugye?) Mellyel kapcsolatban jeleztem Önök felé, hogy a kérdéseiket már megválaszoltam korábban. (Miután több kérdés volt s Ön 2-re kegyeskedett válaszolni – abból az egyik számszaki- gondoltuk, hogy azért nem a közmeghallgatáson válaszolt rá, mert nem erôssége a számok világa. Pláne sok-sok nullával.) A történetben jelenleg most itt tartunk, és kérem, hogy a válaszaim ismételt elolvasását követôen jelezzék a jövôben is, ha hiányosságokat vélnek felfedezni, (ne féljen! fogjuk, mint tettük azt eddig is) és további információkérésüket a késôbbiekben kérem, az ügyintézés felgyorsítása érdekében, közvetlenül az önkormányzat szóvivôjéhez juttassák el az alábbi e-mail címen: nemeth_tunde@pmh.dunanet.hu. (Az ön postafiókjában is ott lesz elvégre mégis Ön a fônök! ) Bár bizonyára Önök elôtt már ismert ez az e-mail cím is. (Az, ahogy az Ön hivatalos e-mailje is) Levelem nem titkolt célja a vitás helyzetek elkerülése, ezért kérem a jövôben ugyanolyan elfogadással és nyitottsággal forduljon az Önkormányzatunkhoz, a vezetôkhöz és tisztségviselôkhöz, mint ahogyan azt mi tesszük az Önök Egyesülete felé. (Ha mi úgy fordulnánk Ön felé, ahogy ezt Ön tette eddig velünk, akkor igen nagy bajban lenne Polgármester úr) Tisztelettel: Cserna Gábor polgármester Dunaújváros, 2012. április 03.

S ne feledje! Megjelenés elôtt a Jövônk a Tét 10. számú hírlevele!!! A hírlevél! Amit várnak! Nem szórnak! Tisztelettel: „Jövônk a Tét” Dunaújváros, 2012. április 11.


Bagoly mondja…. Kórházi ágyak szûnnek meg a de a fôigazgatónak új parkettája van. Már akkor sem recseg, ha ugrál rajta. – A második Orbán-kormány 2010. május 29-én alakult meg. Milyen adópolitikát is ígértek akkor? Íme két idézet: „A kormány mást sem tud, csak adókat emelni! Mást sem csinál nyolc éve, csak az emberekkel fizetteti meg a hazugsága árát! Elég volt! Mi megmutatjuk: lehet ezt másképp csinálni. Nem kérünk mást, csak minél nagyobb felhatalmazást! Ismétlem: minél nagyobb a felhatalmazás, amit kapunk, annál gyorsabban rendet teszünk és csökkentjük az adókat, az emberek terheit” – mondta Orbán Viktor 2010. március 30-án, választási kampányában. – Az új Alaptörvényben nem szerepel a kötelezôen befizetett járulékért ellentételezésként garantáltan járó állami járandóság a nyugdíj.

… verébnek. -O-

Választás után – Választás elôtt…. Dunaújvárosi Hírlap: 2012. április. 27. péntek | Szerzô: Körmendi Erzsébet „…Csikós Árpád független például 63 kopogtatót prezentált a bizottság elôtt, és abból 58 volt jogszerû. A Fidesz jelöltje, Hingyi László magasan túlteljesítette a küszöbszámot, ugyanis – saját bevallása szerint – ezerrel rendelkezett, de a könnyebbség kedvéért csak 150-et adott le, közülük 137 volt érvényes.” Dunaújvárosi Hírlap: 2012. május. 13. vasárnap | Szerzô: Szabó Szabolcs „A 10-es választókörzetben meghirdetett idôközi választást magabiztosan, 408 szavazattal Hingyi László (független, Fidesz támogatással) nyerte, 275 voksot kapott Gombos György (MSZP), 174 választópolgár szavazott Czinkon Zoltánra (LMP). Tassó Zoltán (Jobbik) 75, míg Csikós Árpád (független) 66 szavazatot gyûjtött.” Érdekes a független jelöltre ígéretet tett választó valóban elment s a jelöltre adta szavazatát. Viszont a FIDESZ által támogatott – önmagát függetlennek valló – jelöltre összesen a több mint ezer ígéretbôl csak 408 szavazat lett. Vajon hová tûnt a több mint 600 „kopogtatócéduláját” is átadó (ál)FIDESZ szimpatizáns? Apad? Apad? Mikor és milyen módon kívánja megsemmisíteni az összegyûjtött ajánlószelvényeket? A törvény ugyanis ezt is szabályozza s határidôket ír elô! Vajon mit csinál a le nem adott kopogtatócédulával a jelölt és támogató pártja? Lista készül? A következô lépés netán a személyes megkeresés lesz közvélemény-kutatás címszó alatt, ahol „elbeszélgetnek” a kopogtatócédulát leadó viszont a szavazástól távolmaradókkal? Kérjük a friss képviselôt, hogy tegye meg vagyonnyilatkozatát s hozza nyilvánosságra a városi hivatalos honlapon. -O-

Személyi hírek: A Védôháló Alapítvány titkárának kinevezték a Fidesz színekben ismét induló Nagyné Jutkát /Jutka mamát/ – aki volt már önkormányzati képviselô Fidesz színben- s a gázmotoros erômûvek megvásárlá-

sát is megszavazta a pártgépezetben. Elôdje a Védôhálónál kb. 200.000-es havi juttatással volt honorálva. Vajon a nyugdíjas háziasszony mennyiért végzi ezt a tevékenységet? Érdekes hogy már a körzeti idôszaki választás elôtt e posztot megkapta. Mi ez ha nem „jutalom” a „hûbéresnek”? -OA város 5 Ft-ért visszavásárolta a Szennyvíztisztító Kft-ben levô EON cégnek a 49%-os tulajdonát. A vásárlásról szóló határozathozatali napon azonnal 3 fb tagot is delegált a testület. A képviselô rokont Sztankovics Andrást, ,(Sztankovics László /FIDESZ/ kertvárosi képviselô testvére, akinek a választáskori körülmények miatt a rendôrség még a mai napig nem zárta le a nyomozást), valamint egy volt képviselôt dr. Kántor Károlyt valamint egy fôt Szôke Istvánt. A cégnek jelenleg tartozik a DVCSH Kft több mint 1 milliárddal, mert a lakosságtól beszedett tisztítási díjat a vízszolgáltató DVCSH Kft nem utalta tovább a Szennyvíztisztítónak amely cég ezért majdnem becsôdölt. Mikor veszik be Pomázit üzlettársnak? Hisz a cégnek több mint 1 milliárdos – már javarészt a bíróság által is megítélt – kinnlevôségére bizony sokaknak fájhat a foga. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Reméljük nem lesz újabb 100 milliós „számviteli hiba”! -O-

Egyéni- és pártérdek nélkül Dunaújvárosért…” A „Jövônk a Tét” a 2012. július 1-i idôszaki önkormányzati választáson pártoktól független Szilágyi Miklós körzetben lakó technikumi jelöltet támogatja, kinek jelmondata:” Egyéni- és pártérdek nélkül Dunaújvárosért…” méltó eddigi életpályájához is. Évtizedek óta a civil társadalomban önzetlenül tevékenykedik. A Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesületének alapítója s mind a mai napig elnöke. A ténylegesen önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülô valamint az elesett embertársaink segítôje. A mozgássérültek mindennapjait megkönnyítô problémáinak elintézésében személyes közremûködése által is nagymértékben kiveszi részét. Amennyiben változást akarnak a helyi közéletben úgy szavazatával ôt támogassák! a Jövônk a Tét is a független Szilágyi Miklós jelöltet tartja megfelelô személynek a lakosság képviseletére. -OFontos tudnivaló! Ha kopogtatócéduláját bármely pártnak is adta oda az nem jelenti azt hogy Önnek arra a jelöltre is kell szavaznia! A cédula csak a jelöltetéshez szükséges hogy a jelölt indulni tudjon, A választás szabad akaratból kell hogy megtörténjen, mindenféle esetleges megfélemlítés, s befolyásolás nélkül. A szavazófülkében csak Ön dönti el hogy kit kíván támogatni! Támogassa Szilágyi Miklós független jelöltet. A Jövônk a Tét ôt támogatja. -OAz Építôk úti gázerômû 35,000 tonna CO2 szennyezôanyagot bocsátott ki az itt lakókra a 2011-es évben a cég saját bevallása szerint, holott korábban azt állították, hogy nem lesz magasabb a környezetterhelés. Közben a Dunaferr a fel nem használ ú.n. „csúszósinhôt” lehûti s kiengedi. A Dunaferrtôl a város legnagyobb munkáltatójától kellene ismét vásárolni a hôt, talán nekik is jól jönne az az évi 2 milliárd Ft amit a város lakói és cégei most Pomáziéknak fizetnek, ráadásul a saját környezetünket plusz 35 ezer tonna!!! szennyezôanyaggal terhelve!!! -O-

Jövőnk a Tét 10. szám  

2012. június hó A tartalomból: - Városi önkormányzati jelzálogos ingatlanok - Képviselői vagyonnyilatkozatok - Jövőnk hivja Haust! - 35 ez...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you