Page 1


editor:

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด

เปลี่ยนและไม่เปลี่ยน... โลกทุกวันนี้ หมุนเร็วเหลือเกิน หรือว่าจริงๆ แล้วโลกคงหมุนตามปกติ แต่ตวั ผมเอง อาจจะแก่ข้นึ และคิดช้าลง เลยนึกไปเองว่าโลกหมุนเร็วขึ้น และรูส้ กึ ว่าวันเวลาก็เดินทาง เร็วเร่งขึ้น - ไม่ทนั ไร วันเวลาเดินทางมาถึงเดือนทีห่ า้ ของปี เข้าไปแล ้วหรือนี่? ผ่านภาวะฝุ่นควันของเมืองเชียงใหม่ไปอีกหนึ่งปี , คาดว่าเดือนนี้เดือนหน้า คนแถวนี้ ส่วนใหญ่กล็ มื เลือนกันไปก่อน ปี หน้าฟ้ าใหม่พอควันฝุ่นมาก็ค่อยมาตีฆอ้ งร้องป่ าวรณรงค์ กันใหม่อกี รอบ-เฮ้อ! ผ่านเทศกาลสงกรานต์ไปอีกรอบ ดูเหมือนว่าสงกรานต์เชียงใหม่ปีน้ จี ะคึกคัก มากเป็ นพิเศษ การค้าการขายของร้านค้าร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ดูเหมือนจะเบิกบาน กันถ้วนหน้า ไม่รูเ้ หมือนกันว่ามีใครเคยจดบันทึกหรือไม่วา่ เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่แต่ละปี เราใช้นำ�้ สาดกันไปเท่าไหร่... หลังจากผ่านวันเกิดปี ท่ี 49 ไม่กว่ี นั , ผมถามตัวเองอยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่าทุกวันนี้ เราเปลีย่ นแปลง ไปมากน้อยสักแค่ไหน เป็ นเรื่องธรรมดาอย่างทีห่ ลายคนว่าเอาไว้ ‘เวลาเปลีย่ น คนเปลีย่ น’ ซึง่ ผมเองก็พบค�ำตอบว่า ตัวผมเปลีย่ นแปลงไปไม่นอ้ ยเลยทีเดียว แต่กค็ ดิ แบบเข้าข้าง ตัวเองว่า เกือบทัง้ หมดทีเ่ ราเปลีย่ นนัน้ เป็ นการเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี ้นึ (หรือเปล่า?) แต่ผมก็ยงั มีความคิดและความเชื่อบางอย่างทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นไป… ผมยังเชื่อว่า พวกนักการเมืองกินเมือง คนโกงกินคอร์รปั ชัน่ ทุจริต คนทีย่ ยุ งให้คนเผาบ้าน เผาเมือง คนพวกนี้ไม่มที างทีจ่ ะมีความสุขกับชีวติ ทีแ่ ท้จริงได้และไม่ตายดีแน่นอน – ผมเชือ่ ของผมอย่างนัน้ มาตลอดไม่เคยเปลีย่ น อีกอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนของผมก็คอื อยากเป็ นคนท�ำหนังสือรายเดือนให้ออกมาดูดี ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องหน้าตาหรือเนื้อหา แม้วา่ ทุกวันนี้ทท่ี ำ� อยู่จะเป็ นเพียงแค่ ‘ฟรีกอ๊ ปปี้ ’ เล่มไม่หนามาก เล่มไม่ใหญ่มาก แต่ผมก็มคี วามเชือ่ และมันใจมาตลอดว่ ่ า HIP Magazine ทีท่ ำ� ออกมาทุกเดือนนี้ มีเนื้อหาสาระและบันเทิงให้ชาวเชียงใหม่ได้อ่านและได้ชมกันอยู่ ไม่นอ้ ย ซึง่ จริงๆ แล ้วก็ตอ้ งชื่นชมปรบมือให้กบั น้องๆ ชาว HIP ทุกคนทีเ่ ป็ นส่วนส�ำคัญ ช่วยกันท�ำหนังสือให้ออกมาดี และท�ำให้ผมไม่ตอ้ ง ‘เปลีย่ น’ ไปท�ำหนังสือฟรีกอ๊ ปปี้ ทม่ี ี แต่โฆษณามากกว่าเนื้อหา ขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์และคุณลูกค้าทัง้ หลายอย่างมากมายด้วยนะครับ. สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ somchai.khanasa@gmail.com

ภาพโดย ชลธิดา พระเมเด สถานที่ อ่าว Matsushima ประเทศญี่ปุ่น

ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด กองบรรณาธิการ วรวรรณ พัฒนารังษี นักเขียนประจำ�ฉบับ นรเศรษฐ หมัดคง ปรัชญา คัมภิรานนท์ โญลัลดา วงค์คม ช่างภาพ อัจฉรี ถาวรประเสริฐ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ชัยพร โสดาบรรลุ ประสิทธิ์ คำ�มะโน ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา ฝ่ายกิจกรรม ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ รวิวรรณ ดวงแก้ว นิภาพร หัวนะราษฏร์ ณัฐวุฒิ ลออวรากุล นักศึกษาฝึกงาน อัญชนา หอมนาน สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ/การตลาด hipthailand@windowslive.com

www.hipthailand.net

CONTENTS:

MAY 2012

VOL.08 No.91

News 06 People 26 New Place 38 Recommend 40 Cover Story 42 IT 48 DJ Seed in CM 52 Special 54 Music Review 56 Sound of Studio 58 Talk 60 Art 62 Slang 63 Film 64 Project 66 Designเน้อ 68 Product 70 Calendar 72 Something 74


news

Air Asia Splash Terminal 2012

เย็นสดชื่น มันสุดขีดกับเทศกาลสงกรานต์ท่ผี ่านมา แอร์เอเชียไม่พลาดอยู่แลว้ กับการจัดบูธเล่นน�ำ้ ตามเทศกาล โดยมีหนุ่มหล่อกลา้ มบึกอย่างแทค ภรัณยู และหนุ่มแนวเซอร์อย่าง จุย๋ จุย๋ ส์ มาร่วมเล่นน�ำ้ ให้ สาวๆ ได้กรีด๊ นอกจากนัน้ ยังมีศิลปิ นเชียงใหม่ มาเล่นดนตรีสดเพิม่ ดีกรีความความสนุกระหว่างเล่นน�ำ้ อาทิ ฮาร์โมนิกา้ ซันไรส์ และแชมป์ เปอร์คชั ชัน่ พร้อมด้วยเพลงมันๆ จากดีเจอีกหลายท่านที่มาร่ วมจัดเต็ม ความสนุก ณ ประตูท่าแพ เชียงใหม่

06 : HIP MAGAZINE MAY 2012


news

ส.บ.ม. Friday Songkran Festival 2012 มหาศุกร์ สนุกสาด

สงกรานต์ปี น้ ี ว ยั รุ่ น เชีย งใหม่ ไ ด้เ ฮฮามัน สนัน่ และชุ่ม ฉ� ำ่ ความสนุ ก อย่ า งปลอดภัย กัน สามวัน ติ ด กับคอนเสิรต์ ม่วนกันหน้ ๋ ากาด ส.บ.ม. Friday Songkran Festival 2012 มหาศุกร์ สนุกสาด ณ ลานด้าน หน้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ พร้อมด้วยศิลปิ นดารามากหน้าหลายตาอย่าง เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์ และ โบวี่ - อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ทีม่ าร่วมรณรงค์ให้วยั รุ่นไทยเล่นสงกรานต์กนั อย่างปลอดภัย พร้อมทัง้ กองทัพศิลปิ น นักดนตรีวง Soulda, Crescendo, Paradox, Good morning, 25 Hours, Zeal, The Bottom Blues, Jetset’er, Tattoo Colour มาเล่นคอนเสิรต์ สร้างความสนุกระหว่างเทศกาลสงกรานต์ทผ่ี ่านมา

08 : HIP MAGAZINE MAY 2012


Bangkok Clinic Beauty Express at Chiang Mai

คลินิกเสริมความงามชื่อดังจากกรุงเทพฯ Bangkok Clinic Beauty Express ขยับขยายสาขามาเปิ ดให้บริการชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกลเ้ คียง ซึง่ นับเป็ นสาขาที่ 5 แล ้ว โดยจัดงานเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการทีร่ า้ น Warm Up Cafe กับปาร์ต้ ี ‘คนหน้า-ดี Good Looking Party’ ธีมงานสีดำ� ส้ม น�ำทีมโดย นายแพทย์ธนภัทธ์ พงษ์ไพบูลย์ ผูก้ ่อตัง้ Bangkok Clinic Beauty Express พร้อม ‘ดีเจแมน’ อรรถชาติ ศรีภกั ดี และ อี๋ วอร์มอัพ หุน้ ส่วนสาขาฯ พร้อมด้วย เหล่าดารา อาทิ แทค ภรัณยู, เมเปิ้ ล พัชชุดาญ์, ครี พัสวีพชิ ญ์, เดีย่ ว, จิม, ป็ อบ สามพิธกี รจากโอไอซี และเหล่า Celebrities เชียงใหม่ พร้อมนายแบบและนาง แบบชัน้ น�ำของเมืองไทยร่วมเดินแฟชัน่ โชว์ Beauty Express Fashion Show ภายใต้สโลแกน “แค่แป๊ บๆ ก็สวยเป๊ ะ” งานนี้มหี นุ่มหล่อสาวสวยกว่าร้อยชีวติ ทัง้ เซเลบริต้ ชี าวกรุงและชาวเชียงใหม่มาร่วมงานอย่างล ้นหลาม ในงานนอกจากจะมอบรางวัลเงินสดถึง 10,000 บาท พร้อม Gift Voucher ให้กับแก๊งค์สวยหล่อเป๊ ะสุดในงานแล ้ว ยังแจกบัตรก�ำนัลแก่ผู ้ร่วมงานระดับ VIP และสือ่ มวลชนให้ไปทดลองกันเองว่าจะสวยเป๊ ะหรือเปล่า แถมยังท�ำเก๋ด ้วยการ จัดคาราวานรถฮาร์เล่ยเ์ ดวิดสันให้ดาราสาวสวยทีม่ าร่วมงานซ้อนท้ายเรียกเสียงฮือฮา รอบเมืองเชียงใหม่ก่อนหนึ่งรอบแล ้วจึงกลับมาร่วมพิธเี ปิ ดที่ Warm Up Cafe ใครอยากรูว้ ่าแค่แป๊ บๆ ก็สวยเป๊ ะ เป็ นอย่างไรไปใช้บริการกันได้แลว้ วันนี้ ที่ Bangkok Clinic Beauty Express ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ โทร. 053 212 636 www.bangkokclinic.co.th facebook: Bangkok Clinic Beauty Express at ChiangMai twitter: @BangkokClinic HIP MAGAZINE MAY 2012

: 09


news

Discovery 3 Day of Songkran & Music

อีก หนึ่ ง เวทีค อนเสิร ์ต ที่น�ำ เอาความสนุ ก สุ ด มัน มาให้ช าวเชีย งใหม่แ ละ นักท่องเทีย่ วได้มาร่วมเหวีย่ งเปี ยกปอนชุ่มฉ�ำ่ กัน เต็มที่ ดิสคัฟเวอร์ร่นี ำ� เหล่าศิลปิ น ทรงพลังเสียงอย่าง ปู - แบล็คเฮด, แมว - จิรศักดิ์, กบ - แท็กซี,่ ดาราตลกหญิง คิวทอง ตุก๊ กี้ - ชิงร้อย ชิงล ้าน พร้อมแก๊ง รูม สามบาทห้าสิบ และร็อคเกอร์ผมยาวอย่าง Y NOT 7 มาแสดงความบันเทิงและเล่นคอนเสิรต์ สามวันติด ณ ลานด้านหน้า 12 ห้วยแก้ว เชียงใหม่

คอนเสิร์ต หิน เหล็ก ไฟ ที่ร้าน Vision All For You

ร้าน Vision All for You ร้านอาหารและเครื่องดื่มสุดชิลล์ วัยรุ่นหนุ่ม สาวชาวเชียงใหม่จดั คอนเสิรต์ สุดยอดวงร็อคในต�ำนานอย่าง หิน เหล็ก ไฟ เอาใจ ขาร็อคเชียงใหม่ งานนี้เพือ่ นฝูงพีน่ อ้ งมากันให้แน่นขนัด ส่วนวงดนตรีรอ็ คต้นต�ำรับ ก็บรรเลงเพลงกันอย่างดุเดือด งานนี้ใครพลาดคงจะเสียใจไปอีกนาน 10 : HIP MAGAZINE MAY 2012


news

Hugo Live in Warm Up Café / ส่งท้ายสงกรานต์ 2555

วอร์มอัพ คาเฟ่ แหล่งบันเทิงอารมณ์ชอ่ื ดังเชียงใหม่ จัดคอนเสิรต์ Hugo Live in Warm Up Café เอาใจวัยรุ่นผูช้ ่นื ชอบการท่องราตรีในยามค�ำ่ คืน งานนี้ฮวิ โก้ จัดเต็มบรรเลงดนตรีมนั สุดขัว้ นอกจากนี้ยงั จัดกิจกรรมร่วมฉลองสงกรานต์ โดย จัดคอนเสิรต์ จากวง รูม สามบาทห้าสิบ, วงไทเดินเล่น และเหล่าดีเจอีกคับคัง่ ทีม่ า ร่วมสร้างสีสนั คลายร้อนอย่างสนุกสุดเหวีย่ งจนไม่อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียว

กิจกรรมดนตรีจาก The Bear Bar

ร้าน The Bear Bar ได้จดั กิจกรรมดนตรีดๆี ให้ได้ร่วมสนุกกันตลอดทัง้ เดือนเมษายนทีผ่ ่านมา อาทิ สันป่ าข่อย คอมโบ้ ทีน่ ำ� เสนอดนตรีแนวฟิ วชัน่ ร็อค และแจ็ซซ์,งานเปิ ดตัวอัลบัม้ ล่าสุดของ นก วง La Fiesta ศิลปิ นคุณภาพ ทีม่ าโชว์ เพลงสไตล์ละติน ตามด้วยการแสดงสดจากวง เดอะเบสท์บลูส ์ และวงเดอะบอยบลูส ์ พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ ทากะ - มือแซ็คโซโฟนจากญีป่ ่ นุ นอกจากนี้ยงั มี โปรโมชัน่ ส่งท้ายเดือนแห่งความร้อนอีกเพียบ 12 : HIP MAGAZINE MAY 2012


Chiang Mai Fest and Art on the Street 2012

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบริษทั เอิรท์ วินด์แอนด์ไฟร์ จัดมหกรรมศิลปะ และดนตรีนานาชาติ โดยได้รบั เกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิสกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน ทัง้ ศิลปิ นและผูร้ ่วมชมงาน ต่างก็สนุกกับบรรยากาศดีๆ ร่วมกันถ่ายภาพคู่กบั งานศิลปะในรูปแบบ 3D สุดอลังการ รวมทัง้ กิจกรรม Music Festival 2012 การแสดงดนตรีคอนเสิรต์ กลางแจ้งจาก ศิลปิ นทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

Boomtown’s Show Proud

บริษทั เฮ้าส ออฟ ไอเดีย พราวด์ ทูบี เฮีย ภูมใิ จเสนอกิจกรรม Boomtown’s Show Proud ที่เพิ่งคลอดออกมาเป็ นครัง้ แรก ภายในงานมีกิจกรรม เล่น ดนตรีจ ากกลุ่ม ศิ ล ปิ น Tender Routine, After Bluemoon, Hum, Harmonica Sunrise และ เอ้ - รงค์ สุภารัตน์ ขึ้นเล่นดนตรี ถือเป็ นมินิคอนเสิรต์ ที่สร้างสีสนั ความสนุ กให้กบั แขกผูม้ าเยือนและสื่อมวลชน จัดขึ้น ณ โครงการ เดอมาเช่ นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่

LIVE DJ LIVE MUSIC LIFE STYLE


news

เทศกาลสงกรานต์ ท่าช้าง คาเฟ่

จัด กัน มาทุก ปี ก บั เทศกาลสงกรานต์เ วอร์ช นั ่ ตอนกลางคืน ที่ร า้ นท่ า ช้า ง คาเฟ่ เอาใจหนุ่มสาวผูท้ อ่ี ยากเล่นน�ำ้ สงกรานต์ แต่ไม่อยากโดนแดดทีร่ อ้ นจ้าตอน กลางวัน จัดหนักกันถึงสามคืน เต็มทีก่ บั บรรยากาศคึกคักจนล ้นออกมาหน้าร้านกัน อย่างเนืองแน่น ดืม่ เครื่องดืม่ พร้อมฟังดนตรีเพราะๆ เล่นฉีดน�ำ้ สนุกสนานกันอย่าง สุดขีดเลยทีเดียว ณ ท่าช้าง คาเฟ่ โครงการเจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่

Ballantine’s Plan B Battle on Tour 2012

การปะทะกันในคอนเสิรต์ Music Battle Plan B ของ Boy - Peacemaker กับ Pop - Calories Blah Blah ในงาน Ballantine’s Plan B Battle on Tour 2012 จัดขึ้นที่ Infinity Club งานนี้มที งั้ แฟนคลับ และขาแดนซ์ตบเท้ากันมา ร่วมร้องร่วมเต้นไปกับสองหนุ่ม ทีม่ าส่งเสียงเพลงสร้างความบันเทิงให้กบั พีๆ่ น้องๆ ชาวเชียงใหม่ ไม่วา่ จะเพลงช้าหรือเร็วก็เป็ นต้องทึง่ กับสุดยอดพลังเสียงของนักร้อง ทัง้ สองคน งานนี้หากใครพลาด ยังมีโอกาสติดตามกันได้ถงึ เดือนกรกฎาคมนี้ 14 : HIP MAGAZINE MAY 2012


Pop Concert #2012

ชมรมศิลปิ นศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั จากวิทยาลัยดุรศิ ิลป์ มหาวิทยาลัย พายัพ จัดคอนเสิรต์ Pop concert 2012 ทีล่ าน CCI วิทยาลัยดุรยิ ศิลป์ พายัพ เขตแก้วนวรัฐ โดยมีศิลปิ นวง Sixty Miles, Raccoon’s Party, Nap a Lean และ สภาพสุภาพ มาร่วมแสดง โดยน�ำรายได้ทงั้ หมดสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียง ตัวแทนประเทศไทยในการไปแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Game 2012 ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา

Nissan North Wave Show

เปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการแล ้วเรียบร้อย ส�ำหรับโชว์รูมและศูนย์บริการ มาตรฐานนิสสัน นอร์ทเวฟ สาขา มีโชคสันทราย (วงแหวนรอบ 2) โดยงานนี้ได้ รับเกียรติจากคุณชาญชัย กีฬาแปง ผูอ้ ำ� นวยการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นประธาน ในพิธเี ปิ ด และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษทั นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีพร้อมสือ่ มวลชน ภายในงาน ยังมีการร่วมจองรถนิสสันทุกรุ่น ลุนรั ้ บโชค 2 ชัน้ อีกด้วย


news

งานวัดติดแอร์ สงกรานต์ Fun Fest

เปิ ดงานอย่างเป็ นทางการกับงานสงกานต์ฟนั เฟส (งานวันติดแอร์) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2555 ทีผ่ ่านมา โดยงานนี้ได้รบั เกียรติจาก ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นประธานในพิธเี ปิ ด พร้อมทัง้ แขกผูม้ เี กียรติและสือ่ มวลชน โดยไฮไลท์ของงานมีพธิ กี ารสุมาลาโทษ รดน�ำ้ ด�ำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพือ่ เป็ นสิรมิ งคลกับชีวติ และต้อนรับปี ใหม่เมือง ส�ำหรับภายในงาน มีการอัญเชิญ พระบรมสารีรกิ ธาตุและพระอรหันตธาตุจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดศรีสุพรรณให้ทกุ ท่านได้สกั การะ พร้อมการเทศนาของพระเกจิอาจารย์ช่อื ดังรวมไปถึงการจ�ำหน่าย สินค้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรมและอาหารมากมาย

The Monkey Beach Party#3 Potato Live Concert

ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีกนั มาทุกปี กับปาร์ต้ อี ารมณ์ชายหาด งดส้นสูง หรื อ ผ้า ใบ เพราะงานนี้ ต อ้ งรองเท้า แตะเท่ า นัน้ โดยจัด เป็ น ปี ท่ีส ามแล ว้ กับ The Monkey Beach Party ปี น้ ีมศี ิลปิ นดังอย่างโปเตโต้มาร่วมเล่นคอนเสิรต์ บรรยากาศในงานคึกคักไปด้วยหนุ่ มสาว ที่มาคลายร้อนรับอากาศแบบชิลล์ๆ ณ ร้านมังกี้ คลับ นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เชียงใหม่ 16 : HIP MAGAZINE MAY 2012


บจก.วาย ดีไซน์ จัดปาร์ตี้เลี้ยงพนักงาน

คุณกุง้ - อภิณห์พร กีรติภมู ธิ รรม จากบริษทั วาย ดีไซน์ จ�ำกัด ภายใต้ แบรนด์ห ้องเสื้อ Daya จัดปาร์ต้เี ลี้ยงพนักงาน งานนี้ทกุ คนต่างก็อม่ิ เปรมไปกับอาหาร รสเลิศ และสุ ข ใจไปกับ การได้ร่ ว มรับ ประทานอาหารกัน อย่ า งพร้อ มหน้า พร้อมกิจกรรมแฟชัน่ โชว์หนุ่มหล่อล�ำ่ บึก๊ มาสร้างสีสนั อาหารตาอาหารใจท่ามกลาง ปาร์ต้ ขี องพนักงานในบรรยากาศเป็ นกันเอง

VIGO Champ เดอะแชมเปี้ยน โชว์ เชียงใหม่

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ 3 บริษทั ตัวแทนจ�ำหน่ายยักษ์ใหญ่ ในเชียงใหม่ ได้แก่ โตโยต้า นครพิงค์, โตโยต้า เชียงใหม่ และโตโยต้า ลา้ นนา จัดงานฉลองครัง้ ใหญ่ในโอกาสที่ ไฮลักซ์ วีโก้ ครองแชมป์ ยอดขายและคุณภาพ อันดับ 1 ถึง 6 ปี ซอ้ น ในงานพบกับดาราดัง อาทิ ป๋ อ - ณัฐวุฒ,ิ ออฟ - ปองศักดิ์, ตุก๊ กี้ - ชิงร้อย ชิงล ้าน และ รูม สามบาทห้าสิบ นอกจากจะได้รบั ความสนุกสนาน แล ้ว ยังมีเงือ่ นไขและส่วนลดสุดพิเศษภายในงาน


news

เทศกาลบินข้ามลวดหนาม ตอน 4

มูลนิธเิ พือ่ นไร้พรมแดน ร่วมกับสมาคมผูก้ ำ� กับหนังไทย, มูลนิธหิ นังไทย, หอภาพยนตร์, ไทยพีบเี อส และพันธมิตร จัดเทศกาลบินข้ามลวดหลาม ตอน 4 ชวนทุกคนมาร่วมกันบินข้าม ‘ลวดหนาม’ ผ่านภาพยนตร์ ดนตรี ละคร นิทรรศการ ศิลปะ และร่วมชมหนังที่ยงั ไม่เคยฉายที่ใดมาก่อนอย่าง ‘ชุมนุ มซามูไร’ หนังสัน้ กึ่งสารคดี ของ ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ พร้อมทัง้ การประกาศผลรางวัลหนังสัน้ ยอดเยีย่ ม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสุดคลิก จาก คลิก เรดิโอ คุณคริสตี้ เคนนี่ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย พร้อมด้วย คุณเคนเนธ ฟอสเตอร์ กงสุลสหรัฐอเมริกาประจ�ำเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าเยีย่ มชม และทักทายผูฟ้ งั ชาวเชียงใหม่อย่างเป็ นกันเอง ณ คลืน่ วิทยุ คลิก เรดิโอ เชียงใหม่ และช่วงสงกรานต์ท่ผี ่านมาดีเจคลิก เรดิโอ พร้อมใจกันขึ้นท้ายรถกระบะออก สาดความสนุ ก ร่ ว มกับ ชาวเชีย งใหม่ และไม่ ลืม แวะด�ำ หัว พ่ อ เมือ งเชีย งใหม่ มล.ปนัดดา ดิศกุล เพือ่ ฝากเนื้อฝากตัวในฐานะคลืน่ วิทยุนอ้ งใหม่ของจังหวัด 18 : HIP MAGAZINE MAY 2012

The Two Journeys 2

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสวน ธรรมจัดนิทรรศการ The Two Journeys 2 : Retrospective of two artist inspirations the birth of Dhamma park โดย อินสนธิ์ วงศ์สาม และ เวเนเซีย วอล์คกี้ ถือว่าเป็ นการแสดงผลงานศิลปกรรมย้อนหลังตัง้ แต่อดีตจนกระทัง่ ปัจจุบนั ของทัง้ สองให้ชาวเชียงใหม่ได้ช่นื ชมผลงานชิ้นเยีย่ มกว่า 200 ชิ้น ณ ห้องแสดงงาน ชัน้ 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


60+ Earth Hour Chiang Mai 2012

โรงแรมดุสติ ดีทู และโรงแรมรอยัลปริน๊ เซส เชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตร ย่านไนท์บาร์ซ่า ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ‘ปิ ดไฟ 1 ชัว่ โมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2010)’ ภายใต้แคมเปญ I Will if You Will: เธอกล ้าท�ำ ฉันกล ้าให้ ปิ ดไฟให้โลกพัก...สักงีบ (Dare the World to Save the Planet) โดยร่วมกัน นับถอยหลังปิ ดไฟเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และจุดเทียนสัญลักษณ์เป็ นเครื่องหมาย 60+ เพือ่ เป็ นการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Path of Redemption

แกลเลอรี่ ซีสเคป ร่วมกับ ตูดยุง แกลเลอรี่ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ สีนำ�้ ฝี มอื หริธร อัครพัฒน์ ในนิทรรศการชื่อ ‘Path of Redemption : เส้นทาง แห่งการไถ่ถอน’ ซึ่งเป็ นเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวติ ของศิลปิ นผูม้ คี วามผูกพันกับ สัตว์เลี้ยง และถ่ายทอดทุกอิริยาบถของสุนขั อันเป็ นทีร่ กั ออกมาเป็ นวาดภาพสีนำ�้ ให้ผูส้ นใจเข้าชม ณ (เล ้า) แกลเลอรี่ ซีสเคป นิมมานเหมินท์ ซอย 17 เชียงใหม่


news

Songkran Night Festival @ The Area

สงกรานต์ไม่จำ� เป็ นต้องเล่นน�ำ้ ตากแดดตัวด�ำกันอย่างเดียว ปี น้ โี ครงการ The Area ซอย 9 ถนนนิมมาน เหมินท์ ท�ำเก๋ลุกมาปฏิวตั ิการเล่นน�ำ้ อย่างสนุ กในยามค�ำ่ คืน พร้อมกิจกรรมแซ่บเวอร์ อาทิ โชว์สเต็ปแดนซ์ สุดมันจากแดนเซอร์สาว พร้อมแฟชัน่ โชว์จากหนุ่ มหล่อสาวสวยที่จดั มาเรียกเสียงฮือฮาจากผู ร้ ่ วมงานและ ดาราชื่อดังหลายคน อาทิ เพ็ญพักตร์ ศิรกิ ลุ , โบวี่ - อัฐมา และเกรท - วรินทร ทีแ่ วะมาสนุกกับสงกรานต์ยามดึก พร้อมโฟมปาร์ต้แี ละเพลงตื้ดๆ จากดีเจทีจ่ ดั มาให้สนุกกันทัง้ คืน ใครพลาดปี น้ ปี ี หน้า The Area คอนเฟิ รม์ มาแล ้วว่า พบกับความสนุกแบบนี้อกี แน่นอน

ระบ�ำการกุศลเรื่อง รามายณะและอะลาดิน 2012

ส�ำนักงาน กสทช. บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) การบินไทย สายการบิน นกแอร์ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ สมาคมครู ผูป้ กครองโรงเรียน เชียงใหม่นาฏศิลป์ สากล (สถาบันเชียงใหม่บลั เล่ต)์ จัดระบ�ำการกุศล ครัง้ ที่ 10 เรื่อง ‘รามายณะและอะลาดิน 2012’ จากนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่นาฏศิลป์ รายได้หลัง หักค่าใช้จ่ายยังช่วยสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ เชียงใหม่ 20 : HIP MAGAZINE MAY 2012

Afternoon JAZZ

บ้านฮัมจัดเล่นดนตรีแจ็ซซ์ยามบ่าย จากกลุม่ ชมรมคนรักดนตรีแจ็ซซ์ มา ร้องเล่นดนตรีกลางแจ้ง พร้อมด้วยศิลปิ นไทยหัวใจแจ็ซซ์อย่าง อ.เด่น อยูป่ ระเสริฐ ทีน่ ำ� บทเพลงเก่าของศิลปิ นดังระดับโลกอย่าง Mile Davis มาท�ำใหม่ในสไตล์ Pop, Rock, Fusion จากอัลบัม้ Tribute to Mile Davis นอกจากนัน้ ยังมีการพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแจ็ซซ์ ณ บ้านฮัม เชียงใหม่


“FIAO (เฟี้ยว) 2011”

Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund & Festival ปิดม่านการแสดงไปอย่างสวยงามส�ำหรับเทศกาลศิลปะการแสดงสร้างสรรค์เฟีย้ ว 2011 Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund & Festival โดยนครินทร์เธียเตอร์ โรงละครแปลงร่างได้จัดงานเปิด น�ำทีมโดย Mr. Howard Chen ผู้ก่อตั้งนครินทร์เธียเตอร์ และ ฉัตร ติยา ไทยภิรมย์สามัคคี ผูอ้ ำ� นวยการ นครินทร์เธียเตอร์ ที่ให้ทนุ สนับสนุนศิลปินสร้างผลงานการแสดงสดไม่จำ� กัดแขนง โดยจัดแสดงผลงาน ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ นครินทร์เธียเตอร์ ศรีนครินทร์ ปิ ดม่านการแสดงไปอย่างสวยงามส�ำหรับเทศกาล ศิลปะการแสดงสร้ างสรรค์เฟี ย้ ว 2011 Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund & Festival โดยนคริ น ทร์ เธี ยเตอร์ โรงละคร แปลงร่างได้ จดั งานเปิ ด น�ำทีมโดย Mr. Howard Chen ผู้ก่อตังนคริ ้ นทร์ เธี ยเตอร์ และ ฉัตรติยา ไทยภิรมย์สามัคคี ผู้อ�ำนวยการ นครินทร์ เธียเตอร์ ที่ให้ ทนุ สนับสนุนศิลปิ นสร้ างผลงานการแสดงสด ไม่จ�ำกัดแขนง โดยจัดแสดงผลงานไปเมื่อเร็วๆ นี ้ ณ นคริ นทร์ เธียเตอร์ ศรี นคริ นทร์ งานนีน้ คริ นทร์ เธี ยเตอร์ เปิ ดเทศกาลเฟี ้ยว ด้ วยดนตรี สดผสานลีลาโดยวง “รื่ นฤดี” พร้ อม การเต้นร�ำร่วมสมัยจาก เมย์ ภัทรวรินทร์ ทิมกุล ก่อน ปิ ดท้ายด้วยไฮไลท์การแสดงการวาดแอนิเมชัน่ สดๆ ฝี มือนักวาดการ์ ตนู ซึง่ ไปโด่งดังที่ญี่ปนอย่ ุ่ าง ตัม้ วิศทุ ธิ์ พรนิมิตร เคล้ าคลอไปกับเสียงดนตรี ของ ป๊ อด โมเดิร์นด็อก ที่มาร่วมแจมแบบเอ็กซ์คลูซฟี

อีกทังมิ ้ นคิ อนเสิร์ตผสานมัลติมเี ดียโดย เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ ร่ วมด้ วยศิลปิ นหลายแขนง ที่มาอวด ฝี มอื กันแบบครีเอทสุดๆ ได้แก่ กลุม่ ละครมง เท่ง มง กับการแสดง “ขุนศึกสยามพาราก้ อน”, กลุม่ หน่อ สาน กับการแสดง“ม่วน”, กลุม่ บีฟลอร์ กับการ แสดง “โกญ่าตะลึงกลึง”, แววดาว ศิริสขุ กับการ แสดงการฟ้อนร� ำกึ่งละครร่ วมสมัยชุด Lanna Dream, คูณคลัง เค้ าภูไทย กับการแสดงชุด “ทัศนาจร” Mixed media installation, ‘สารบบ” โดย พงศ์ธร หิรัญพฤกษ์ และ อนุทนิ วงศ์สรรคกร ร่ วมกับ วรเศรษฐ์ นิพทั ธ์ กุศล, ราชนิกร แก้ วดี นักกายกรรมร่ วมสมัยไทยแท้ กับนักดนตรี เฟี ย้ ว ชัน้ ครู อานัน ท์ นาคคง กับ การแสดงลางลิง (Somebody) ปิ ดท้ ายด้ วยศิลปิ นรับเชิญ แป้งโกะ และ โอปาวี โดยรายได้ ทัง้ หมดของการจ� ำ หน่ า ยบัต ร ตลอดเทศกาล ไม่ หัก ค่ า ใช้ จ่ า ย น� ำ ไปสร้ าง

“ห้องสมุดรถเข็น” ร่วมกับมูลนิธสิ ายธารแห่งความหวัง เพื่อสร้ างรถเข็นบรรจุนิทานและหนังสือเด็กไป มอบให้ กบั แผนกผู้ป่วยเด็ก ที่ป่วยเป็ นโรคมะเร็ ง ซึ่งไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลไปที่ไหนได้ โดยในงานมีศลิ ปิ นและคนหัวใจอาร์ ตหลากหลาย แขนง เข้ าร่ วมกิจกรรม อาทิ ปนัดดา วงศ์ผ้ ูดี, ชลิต นาคพะวัน, มานพ มีจำ� รัส, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อศิ รางค์ นุชประยูร, อาชว์ วงศ์จนิ ดาเวศย์, ประธาน ธีระธาดา และฟิ โอน่า เกรแฮม เป็ นต้ น ส� ำ หรั บ ผู้ ที่ ชื่ น ชอบงานศิ ล ปะสามารถ ติ ด ตามผลงานการแสดงสุ ด เฟี ้ ย วเพิ่ ม เติ ม กัน ได้ ที่ น คริ น ทร์ เ ธี ย เตอร์ ศรี น คริ น ทร์ หรื อ ดู รายละเอียดได้ ที่ www.nakarintheatre.com และ www.facebook.com/pages/nakarin-theatre


Travel สัมผัส 4 บรรยากาศท่องเที่ยวมาเก๊า ...แล้วคุณจะหลงรัก

เชียงใหม่ มาเก๊า

สัมผัส 4 ประสบการณ์การท่องเทีย่ วอันน่าทึง่ ของเมืองวัฒนธรรม กับไฮไลท์กจิ กรรมทีจ่ ะท�ำให้คุณหลงรักมาเก๊า

ถึงมาเก๊า...ต้องไม่พลาด!!!

ไปมาเก๊าให้ถงึ ...จะต้องไม่พลาดกิจกรรมเหล่านี้ อย่างการถ่ายรูปหน้าประตู โบสถ์เซนต์ปอล อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมาเก๊า จากนัน้ เดินทางไปขอพรกับเจ้า แม่ทบั ทิม และเจ้าแม่กวนอิมทีว่ ดั อาม่า วัดเก่าแก่ทส่ี ุดของมาเก๊า รวมทัง้ นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมแห่งเดียวในโลกทีม่ พี ระพักตร์คล ้ายพระแม่มารีของชาวคริสต์ เมือ่ มา ถึงถิน่ อย่าลืมชิมอาหารแมคคานีส, ทาร์ตไข่ และเบอร์เกอร์หมูทอด เหล่านี้คอื เมนู ขึ้นชือ่ ทีค่ ณ ุ ต้องลอง อิม่ ท้องกันแล ้วก็เดินชมเมือง พร้อมช้อปปิ้ งชิลล์ๆ ทีย่ า่ นเมืองเก่า และจัตุ ร สั เซนาโด้ไ ด้ต งั้ แต่ เ ช้า จรดค�ำ่ หรื อ จะลงเรื อ กอนโดล่ า ที่เ วเนเชี่ ย น ชมบรรยากาศทีร่ าวกับยกเมืองเวนิสของอิตาลีมาให้สมั ผัส ส�ำหรับผูช้ ่นื ชอบความ ท้าทายจะต้องไปทดสอบความกล ้ากับเครื่องเล่นนานาชนิดทีม่ าเก๊าทาวน์เวอร์ และ แวะไปชมโชว์อลังการอย่าง The House of Dancing Water น�ำ้ พุเต้นระบ�ำยัง โรงแรม Wynn พร้อมเก็บภาพความประทับใจของแสงไฟยามค�ำ่ คืนของเมืองทีไ่ ม่ เคยหลับไหลอย่างมาเก๊า

จุดหมายนี้ ไม่ ไกลเกินฝัน

เรื่อง: HIP ภาพ: MACAU GOVERMENT TOURIST OFFICE

ชมเมืองเก่า...เล่าวัฒนธรรม

หลายคนอาจรูจ้ กั ‘มาเก๊า’ พื้นทีป่ กครองพิเศษของจีน ในฐานะเมืองแห่งการ พนันและคาสิโน แต่นอกเหนือจากความบันเทิงเหล่านัน้ แล ้ว มาเก๊ายังรุ่มรวยไปด้วย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอนั กลมกลืนระหว่างตะวันตกและตะวันออก ด้วยความที่ เคยเป็ นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนจะได้รบั เอกราชในปี พ.ศ.2542 จึงได้รบั อิทธิพล ทัง้ แง่วฒั นธรรม วิถชี วี ติ อาหาร สถาปัตยกรรมจากฝัง่ ยุโรปมาแบบเต็มๆ เมือ่ มา ผสานเข้ากับวิถดี งั้ เดิมของวัฒนธรรมจีนแล ้วจึงก่อให้เกิดส่วนผสมทีน่ ่าสนใจอย่างยิง่ และนัน่ ท�ำให้มาเก๊าเป็ นอีกเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยศิลปะอย่างหลากหลาย น่าหาโอกาส ไปเยือนสักครัง้ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล ้เคียงยังบินตรงสูม่ าเก๊าได้ ง่ายๆ ทุกวันกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในราคาเบาๆ เพียง 3,290 บาท เพือ่ สัมผัส กับเมืองทีซ่ ่อนมนต์เสน่หแ์ ห่งความร�ำ่ รวยทางศิลปะเอาไว้อย่างน่าทึง่

เชื่อมสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ง่ายๆ เพียง 1 ชั่วโมง

22 : HIP MAGAZINE MAY 2012

สถานทีท่ ่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก อย่างลงตัว อาทิ ‘คฤหาสน์ขนุ นางจีน’ (Mandarin’s House) ที่พกั อาศัยของ เฉิน กวนยัง (Zheng Guanying) นักคิดชาวจีนผู ้มีชอ่ื เสียง ตัวตึกเป็ นสถาปัตยกรรม แบบจีนโบราณ ทีม่ กี ารน�ำเอาสไตล์ต่างประเทศเข้ามาผสมผสานด้วย เช่น การใช้อฐิ สีเทา เพดานสไตล์อนิ เดีย ประตูและหน้าต่างรูปโค้ง, ‘ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล’ (Ruins of St. Paul) ส่วนทีเ่ หลืออยู่ในปัจจุบนั คือ ด้านหน้าของโบสถ์ มาแต เดอี (Master Dei) ซึง่ เคยเป็ นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย เซนต์ ปอล ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล ถือเป็ นสัญลักษณ์ของมาเก๊าทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องมาเยือน ด้านหน้าคือ จัตรุ สั คอมปะนี ออฟ จีซลั , ‘ป้ อมปราการเกีย และโบสถ์’ (Guia Fortress and Guia Chapel) ป้ อมปราการเกีย สร้างขึ้นบนจุดสูงสุดของมาเก๊า บริเวณรอบๆ มีประภาคารและโบสถ์ ซึง่ สร้างขึ้นในปี 1622 ภายในโบสถ์มจี ติ กรรมฝาผนังทีใ่ ช้ เทคนิคผสมจีนและตะวันตก


เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ศึกษาความเป็ นมาของมาเก๊า รวมทัง้ วิถชี วี ติ ของชาวเมือง อาทิ ‘ป้ อมมองเตและพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติมาเก๊า’ (Mount Fortress & Macau Museum) ป้ อมมองเต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1624 เพือ่ เป็ นการ ป้ องกันการรุกรานของชาวดัตช์ ปัจจุบนั เป็ นที่ตงั้ ของ พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติมาเก๊าที่จดั แสดงประวัติศาสตร์ และวิถชี วี ติ วัฒนธรรมมาเก๊าตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั , ‘พิพธิ ภัณฑ์รถแข่งกรังค์ ปรียแ์ ละพิพธิ ภัณฑ์ไวน์’ (Grand Prix Museum & Wine Museum) แหล่งรวมไวน์ชนั้ ดีและประวัติศาสตร์ท ำ� ไวน์ของ โปรตุเกส และยังเป็ นที่ตงั้ ของพิพธิ ภัณฑ์รถแข่งกรังค์ ปรีซ ์ ที่ รวบรวมรถแข่งทีเ่ ข้าแข่งในรายการมาเก๊ากรังค์ ปรีซ ์ ซึง่ จัดขึ้นใน เดือนพฤศจิกายนของทุกปี , ‘ศู นย์การเรียนรู ท้ างวิทยาศาสตร์’ (Macau Science Center) อาคารรูปร่างทรงกรวยคว�ำ่ สีเงินที่ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง อิ เป่ ย (Im Pei) ภายในมีหอ้ งแสดง นิทรรศการการเรียนรู ท้ างวิทยาศาสตร์กว่า 10 ห้องรวมไปถึง โรงภาพยนตร์ท่ี มีค วามละเอี ย ดสู ง และจอทรงโค้ง ส�ำ หรับ ฉายภาพยนตร์ 3 และ 4 มิติ

เริงใจกับบันเทิงเต็มรูปแบบ

สนุ กสนานกับความบันเทิงหลายรูปแบบกับสถานบันเทิง ขนาดใหญ่ อาทิ ‘The Venetian Macao-Resort’ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รีสอร์ทจากลาสเวกัส ประกอบไปด้วยโรงแรม 5 ดาว ห้องพักกว่า 3,000 ห้อง ห้องส�ำหรับจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ร้านค้ากว่า 350 ร้าน, ‘City of Dreams & The House of Dancing Water Show’ เมืองแห่งความฝันเมกะรีสอร์ท ทีต่ งั้ อยู่ บนพื้นทีพ่ ฒั นาโคไท ประกอบด้วยโรงแรม 3 แห่ง คือ Crown Tower, Grand Hyatt Macau และ Hard Rock Macau และ ยังมีการแสดงมัลติมเี ดีย Dragon’s Treasure รวมไปถึงโชว์ อลังการอย่าง The House of Dancing Water ทีท่ ่มุ ทุนสร้างถึง 250 ล ้านดอลล่าร์ เรื่องราวการผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ โดย มีศิลปะการต่อสู ้ บัลเล่ตก์ ายกรรมผาดโผน, ‘Galaxy Macau’ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์รีสอร์ท ขนาดใหญ่แห่งใหม่ล่าสุด บนพื้นที่ พัฒนาโคไท ประกอบด้วย Banyan Tree Hotel and Resort, Hotel Okura และ Galaxy Hotel ระดับ 5 ดาว และศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ ร้านอาหาร สวนโอเอซิส และทะเลเทียมแห่งแรกในมาเก๊า สบายอารมณ์กับกิจกรรมหลากหลาย ผ่อนคลายในวันพักผ่อนของคุณด้วยความเพลิดเพลินจาก สถานทีเ่ หล่านี้ ‘มาเก๊า ทาวเวอร์’ (Macau Tower) มีความสูง 338 เมตร ภายในมีหอ้ งส�ำหรับรับรองการจัดประชุมสัมมนา และด้านบน หอคอยยังมีกิจกรรมท้าทายความสู งให้เลือกเล่นมากมาย เช่น Skywalk, Mast Climb, Sky Jump, Bungy Jump, ‘มาเก๊าแพนด้า’ (Macau Panda) ไค ไค (Kai Kai) และ ชิน ชิน (Xin Xin) แพนด้าคู่แรกของมาเก๊าทีจ่ นี มอบให้เป็ นทีร่ ะลึกเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ทโ่ี ปรตุเกส ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน สามารถเข้าชมแพนด้าได้ท่ี Macau Panda Pavillion ซึง่ ตัง้ อยู่ เกาะโลโลอาน, ‘หมูบ่ า้ นโคโลอาน’ (Coloane Village) หมูบ่ า้ น ชาวประมงเก่าแก่ มีโบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวีย และวัดตัมคุงเป็ น จุดศูนย์กลางของหมูบ่ ้าน และยังเป็ นทีต่ งั้ ร้าน Lord Stow ทาร์ตไข่ เจ้าแรกของมาเก๊า สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาเก๊าเพิ่มเติมได้ที่... การท่องเทีย่ วมาเก๊า (Macau Government Tourist Office) ชัน้ 8 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2255-5989 E-mail: mgto@plt.co.th / www.macautourism.gov.mo

หรือร่วมบินตรงจากเชียงใหม่สูม่ าเก๊าได้งา่ ยๆ ใครๆ ก็บนิ ได้ กับสายการบินแอร์เอเชีย ทุกวัน เริ่มเทีย่ วแรก 22 พฤษภาคม 2555 ในราคาเพียง 3,290 บาท (ราคารวมเทีย่ วเดียว พร้อมรวมภาษีสนามบินแล ้ว) ดูรายละเอียดและส�ำรองทีน่ งั ่ ได้แล ้ววันนี้ www.airasia.com

HIP MAGAZINE MAY 2012

: 23


people

CREATIVE THINKING FOR NEW GENERATION ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ผา่ นเทคโนโลยีสามารถเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมได้ ด้วยความตัง้ ใจดีของ อาจารย์โรเจอร์ หรือ ดร.อานันท์ สีหพ์ ทิ กั ษ์เกียรติ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากหน้าที่หลักด้านการสอนคอมพิวเตอร์แก่นกั ศึกษาแลว้ เขายังท�ำงานวิจยั และคิดค้นหุ่นยนต์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู ้ ส�ำหรับเด็ก โดยให้นกั ศึ กษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทงั้ ระดับ ปริญญาตรี และโท มีสว่ นร่วมในการพัฒนาหุน่ ยนต์ในโครงการนี้ อีกแรงหนึ่งด้วย

26 : HIP MAGAZINE MAY 2012


“เราท�ำวิจยั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี ให้เด็ก พูดง่ายๆ ก็คอื การท�ำของเล่นให้เด็ก โดยใช้ประสบการณ์ ทีเ่ รียนมาทดลองท�ำวิจยั ต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเทศไทย จริงๆ เครื่องมือเหล่านี้มหี ลากหลาย แต่วา่ ผมสนใจทางด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ จึงพยายามเอามาส่งเสริม ปลู กฝังความคิดริเริ่มให้ กับเด็ก ผ่านทางการท�ำกิจกรรม อย่างเช่น โรโบบล็อก (RoboBlocks) ให้เด็ก ป.2 ป.3 หัดเขียนโปรแกรมควบคุมรถให้วิง่ ไปมา สัง่ ให้ เดินหน้า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ผ่านการเอาบล็อคมาต่อกัน เราก็หากิจกรรมที่เด็กสนใจ โดยไม่จำ� เป็ นว่าต้องง่ายเสมอไป แต่เป็นอะไรทีท่ ้าทายและสนุก เด็กเห็นแล ้วอยากท�ำ เรียกว่า Hard Fun ผลพลอยได้ในระหว่างนัน้ ก็คอื เกิดการเรียนรูในตั ้ วเด็กขึน้ อีกโปรเจ็คท์ ทีน่ ่าสนใจ และเป็ นทีม่ าของ โกโกบอร์ด (GoGo Board) ผมเอา ชุดหุน่ ยนต์ไปลองใช้ทโ่ี รงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดล�ำปาง ค่อนข้าง ชนบทหน่อย พ่อแม่ของเด็กทีน่ นั ่ ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร เพือ่ ดูวา่ เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์จะช่วยให้เด็กคิดเรือ่ งการท�ำไร่ทำ� นาในรูปแบบใหม่ ได้อย่างไรบ้าง ปรากฎว่าเด็กหญิงอายุ 14 ปี คนนึงบ้านมีบอ่ ปลา ทุกเย็นเขามีหน้าทีไ่ ปเปิ ดไฟล่อแมลงทีบ่ อ่ ปลา ซึง่ อยู่ห่างจากบ้าน ประมาณ 1 กิโลเมตร น้องต้องเดินไปกลับเพือ่ เปิ ดและปิ ดไฟทุกวัน สิง่ น่าสนใจก็คอื พอเขาได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยีทโ่ี รงเรียนแล ้ว เขาน�ำ มาประยุกต์ใช้ทีบ่ ้านได้ โดยท�ำหุน่ ยนต์ชดุ สมองกลไปวางไว้ทีบ่ อ่ ปลา จากนัน้ ก็ต่อตัวเซนเซอร์ตรวจสอบความมืด เขียนโปรแกรมให้เปิ ด ปิ ดสวิตช์ไฟอัตโนมัตติ ามเวลาทีต่ งั้ ไว้ สรุปก็คอื เขาไม่ตอ้ งไปเดิน ทุกวันแลว้ นี่คือตัวอย่างทีด่ ขี องรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา แนวทางแก้ไขปัญหาหรือชีวติ ตัวเองให้ดขี ้นึ ” ส�ำหรับการเรียนรูท้ างด้านเทคโนโลยีในสมัยนี้ คงไม่ยาก เกินไปส�ำหรับเด็กตัวเล็กๆ หากเราได้เปิ ดโอกาสให้เด็กได้สมั ผัส ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ปิดกัน้ ความคิดและจินตนาการ หรือ ยึดติดกับแนวทางการเรียนการสอนแบบทีเ่ ราเคยได้รบั มาเหมือน แต่ก่อน นัยยะทีซ่ ่อนอยู่ในโครงการวิจยั เหล่านี้ ยังได้สร้างเสริม และพัฒนาทักษะรอบด้านของเด็ก ทัง้ ไหวพริบ และความฉลาด หลักแหลม แถมยังแบ่งเบาภาระและแก้ปญั หาครอบครัวได้อีกด้วย “เดีย๋ วนี้การแข่งขันค่อนข้างเยอะ ทุกโรงเรียนก็อยากจะส่ง เด็กไปแข่งขันให้ได้ช่อื เสียง การแข่งขันก็ดถี อื เป็ นเรื่องทีด่ ฝี ึ กใช้ อุปกรณ์ แต่ในระยะยาวสิ่งที่จะท�ำให้ได้ผลจริงๆ ก็คือการจัด กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เขาได้คดิ อย่างเช่นในชีวติ ประจ�ำวันหรือใน สัง คมเรามีป ญ ั หาอะไรบ้า ง เทคโนโลยีส่ ว นนี้ จ ะเอามาสร้า ง นวัตกรรมเพือ่ แก้ไขยังไงได้บา้ ง ก็จะน�ำไปสู่เรื่องของทักษะ ทีผ่ ม คิดว่าเด็กไทยยังขาดอยูเ่ ยอะ เท่าทีผ่ มสังเกตมาเราสอบชนะรางวัล โอลิมปิกได้มากมาย คนไทยเก่งมาก แต่มกั จะเก่งมากเวลามีคนบอก ให้ทำ� ถ้ามีโจทย์มาให้ หรือมอบหมายงานให้เลย คนไทยท�ำ ได้หมด แต่ ถา้ ถึงจุดที่ตอ้ งคิดเอง จะคิดไม่ออก ผมว่าตรงนี้ ยังอ่อนอยู่ เวลาไปจัดกิจกรรมกับเด็กก็จะพยายามให้เขาคิดเอง พอเขาคิดได้แลว้ เราก็ค่อยช่วยเขา ให้ทำ� ออกมาเป็ นรูปเป็ นร่าง ซึง่ จะมีความพิเศษมาก เพราะเขามีความผูกพันกับสิง่ ทีทำ� อยู่ เป็นคน ประดิษฐ์เอง จึงมีความตื่นเต้น อยากรูอ้ ยากเห็น กระตือรือร้น และมีความภูมใิ จสู งมาก สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กมีทศั นคติ ค่ อนข้างดีเกี่ยวกับการท�ำนวัตกรรม สิ่งที่ผมอยากผลักดันให้ เกิดขึ้นคือฝึ กให้เด็กสามารถคิดเป็ น คิดได้ดว้ ยตัวเอง เวลาเจอ ปัญหาเขาก็จะแก้ไขได้ เพราะทุกอย่างในชีวติ ของคนเราเวลาท�ำ อะไรบางอย่าง คงต้องเจออุปสรรคเป็ นธรรมดา เพราะฉะนัน้ ขอให้เด็กมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ อุปสรรค ว่าคือโอกาสการเรียนรู ้ แล ้วควร จะสามารถเรียนรูไ้ ด้เร็วเพือ่ แก้ไขปัญหาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ผมเชือ่ ว่านี่ละ่ คือคนทีช่ าติตอ้ งการ เยาวชนรุ่นใหม่ คิดเป็ น ท�ำเป็ น ใฝ่ เรียนรู”้


people

NON-STOP HITTING THE TARGET! พัชมณ ปงกันมูล Dj Celeste Siam

เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

การ์ตูน - พัชมณ ปงกันมูล เป็ นดีเจหญิงคนแรก ของไทยทีเ่ คยไปเปิ ดเพลงยังเกาะอิบซิ ่า (Ibiza) ประเทศสเปน เกาะสวรรค์อนั เต็มไปด้วยคลับแด๊นซ์สุดคู ลของโลกมาแลว้ เส้นทางการเป็ นดีเจของเธอเริ่มจากแรงผลักดันของเพื่อนๆ ทีเ่ ห็นแววว่าเธอน่าจะเอาดีดา้ นการเปิ ดเพลงได้ พิสูจน์จากลิสท์ เพลงของเธอที่จดั มาสร้างความสนุ กสุดเหวี่ยงในงานปาร์ต้ ี จึงรวมเงินกันซื้อเครื่องเทิรน์ เทเบิ้ล มิกเซอร์ และหูฟงั ให้เธอ เป็ นของขวัญวันเกิด จากนัน้ การ์ตูนก็เริ่มก้าวเข้าสู่วงการดีเจ ทีละน้อย กระทัง่ ประสบความส�ำเร็จในเวทีระดับโลก “ตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้ดว้ ยซ�ำ้ เพราะคิ ด ว่ า การเป็ น ดีเ จนัน้ ยาก ต้อ งควบคุ ม คนทัง้ คลับ คอนโทรลเองทัง้ หมด ก็เลยปล่อยเครื่องให้เช่า แล ้วก็ไปเรียน และซ้อมเอง แต่พอเห็นคนอื่นใช้เครื่องไม่รกั ษา เราก็เริ่มจะ หวงของขึ้นมา เพื่อนก็ยุให้เปิ ดเอง พอดีมีงานเปิ ดเพลงที่ โรงแรมเข้ามา ก็เลยลองท�ำดู ได้เปิ ดวันละชัว่ โมง อาทิตย์ละ ห้าวัน แล ้วก็โชคดีทม่ี เี พือ่ นดีๆ เจอแต่คนดีๆ มาแนะน�ำและ ซัพพอร์ทเราตลอดเวลา จากที่เปิ ดเพลงไม่ได้เรื่องเลย พอ เปลีย่ นไปท�ำงานในคลับก็เริ่มมีประสบการณ์เยอะขึ้นเรื่อยๆ” ระหว่างสัง่ สมประสบการณ์จากการตระเวนเปิ ดเพลง ตามคลับ เธอก็คน้ พบแนวเพลงทีต่ วั เองชอบ นัน่ ก็คอื เพลงเฮ้าส์ แม้วา่ กลุม่ ลูกค้าในยุคนัน้ จะนิยมเพลงฮิพฮอพ แต่เธอก็ยนื ยัน ในตัวตน โดยรับงานเปิ ดเพลงเฉพาะเพลงเฮ้าส์เท่านัน้ ประจวบ กับทีเ่ ธอบังเอิญได้พบกับโปรโมเตอร์จากอิบซิ า่ การเดินทางไกล ของเธอก็ได้เริ่มขึ้น “ถ้าต้องนัง่ รถไปท�ำงานเพื่อเปิ ดเพลงที่ตวั เองไม่ชอบ เราจะไปท�ำไม ก็เลยคิดว่าไม่ตอ้ งเปิ ดเลยจะดีกว่า ในประเทศนี้ เพลงแบบเราคงไม่โตแล ้ว พอดีได้เจอกับคุณชาลี โปรโมเตอร์ จากอิบซิ ่า ประเทศสเปน เขาก็ชวนเราไปเปิ ดทีน่ นั ่ เขาสนใจ เพราะเป็ นดีเจเอเชีย และเป็ นผูห้ ญิงด้วย ซึง่ ตอนนัน้ แทบจะ ไม่มดี เี จผู ้หญิงเลย เราเปิดเพลงจากแผ่นเสียง และเปิดเพลงเฮ้าส์ แบบทีค่ นทีโ่ น่นชอบฟังกัน เขาบอกว่าเราเท่นะ แล ้วเขาก็ไปหา สปอนเซอร์ให้ ก็ได้เสื้อผ้าญี่ป่ นุ แต่ผลิตในไทยยี่หอ้ หนึ่งช่วย ซัพพอร์ทเรือ่ งเสื้อผ้าด้วย เราก็เลยเป็ นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์น้ ี ก็เป็ นอีกก้าวหนึ่งทีเ่ ริม่ ไปเปิ ดเพลงในต่างประเทศ เมือ่ ประมาณ ปี 2006” บนเวทีดเี จระดับโลกอย่างอิบซิ า่ ทีด่ เี จทัวโลกใฝ่ ่ ฝนั อยาก จะก้าวไปให้ถงึ จุดนัน้ ทีน่ นั ่ Celeste Siam เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในฐานะ ดีเจหญิงจากเอเชีย และเป็ นดีเจจากประเทศไทย อีกทัง้ ยังได้

28 : HIP MAGAZINE MAY 2012

กระแสตอบรับเป็ นอย่างดีทงั้ จากผูฟ้ งั และจากกลุม่ ดีเจแนวหน้า “ไปถึงเราก็จะมีการท�ำเพลงของตัวเอง ไปท�ำเพลงก่อน 3 เดือน ในสตูดโิ อก็จะมีโปรดิวเซอร์ช่วยดูแล แล ้วก็นำ� เพลงไป เสนอกับวิทยุ ก็แนะน�ำไปว่ามาจากประเทศไทย ตอนแรกก็ไม่คดิ ว่าจะมีใครสนใจ แต่คอื ถ้าได้เปิ ดครัง้ หนึ่งก็ยงั ดี แต่พอไปถึงสิง่ ที่ คิดนัน้ เปลีย่ นจากหน้ามือเป็ นหลังมือ เขาต้อนรับดีมากค่ะ ชวนให้ เราเอาเพลงไปเปิ ดออนแอร์ตอนนัน้ เลย และก็ได้ไปเปิ ดเพลงที่ ร้านหนึ่งซึง่ อยู่กลางเมืองอิบซิ ่า เปิ ดไปก็มอื ไม้สนั ่ แล ้วพอเปิ ดจาก แผ่นเสียงถ้ามือสัน่ เสียงทีเ่ ล่นออกมาก็จะไม่ได้ ดีเจทีม่ าดูกม็ แี ต่ รุ่นใหญ่ เราก็ต่นื เต้นมาก ทุกคนเดินเข้ามาทักทาย และบอกว่า ไม่ตอ้ งสัน่ และเขาก็สอนว่า ‘ตัวเองต้องมีความสุขก่อนถึงจะให้ ความสุขกับคนอืน่ ได้’ เหมือนเป็นรุน่ ใหญ่ต ้อนรับหน้าใหม่ เขาเปิดรับ มากค่ะ จะไม่มขี ม่ ว่าเป็นรุน่ พีร่ นุ่ น้อง ถึงตอนนี้เราก็ได้เป็นเรสซิเดนท์ ออนแอร์ของมิกซ์ออไรท์ รายการวิทยุทส่ี เปน ส�ำหรับออนแอร์ทาง ตอนใต้ของสเปนและอิตาลี และก็ประจ�ำโคเปอร์เรทอีเวนท์ของ แบล็คเบอร์ร่ี (BlackBerry) วีไอพีของเฟอร์รารี่ (Ferrari) กับ ฟอร์มลู า่ วัน (Formula 1) ทีจ่ ะลิงค์กบั ดูคาตี้ (Ducati) ของโมโต จีพที วโลก ั ่ (Moto GP Worldwide) แล ้วก็จะมีเป็ นออฟฟิ ศเชียล ของมอนสเตอร์ดเี จ (Monster DJ) ก็เป็ นพรีเซ็นเตอร์ให้ทัง้ หมดเลย ไม่วา่ เขาจะมีงานทีไ่ หนเราก็จะไปร่วมด้วย” แม้ทุกวันนี้ Celeste Siam มีฐานะเป็ นโปรเฟสชันแนลดี ่ เจ อย่างเต็มตัว แต่เธอก็ยงั คงพัฒนาฝี มอื อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ก้าวตาม ให้ทันกับโลกยุคใหม่ทม่ี กี ารพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ รวมถึงโลกแห่ง ดนตรีทห่ี มุนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง “เรื่องเพลงนัน้ ไม่มวี นั จบ อย่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์กจ็ ะ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ให้ทนั สมัยและใช้งานง่ายขึ้น เดีย๋ วนี้มดี เี จเล่น จากแล็ปท็อป แต่เรายังคงเป็ นสไตล์โอลด์สคูลอยู่ เปิดจากแผ่นเสียง แม้จะมีเพลงแนวใหม่มาเรื่อยๆ แต่เรายังคงเปิ ดเพลงเฮ้าส์ เพราะ เรารักแนวนี้ ตอนนี้ก็เริ่มท�ำเพลงเอง โปรดิวซ์เอง ขายเพลงเอง แยกเป็ นซิงเกิลก่อน เป็ นแบบบิกนิ นิ่ง แล ้วก็มาสเตอร์ไรท์อกี ที เรา รู ส้ ึกอยู่เสมอว่าต้องท�ำเพลงฮิตให้ได้ จะไปบิลบอร์ดหรือเป็ น เบื้องหลังอะไรก็แล ้วแต่ และภายในปลายปี อยากท�ำเป็ นอัลบัม้ เต็ม ออกมาด้วย ตอนนี้ก็มีความสุขกับการได้ทำ� ในสิ่งที่ตวั เองรัก อยู่กบั เสียงเพลง ท�ำให้คนอืน่ มีความสุข แล ้วเราก็มคี วามสุขด้วย ได้เจอสิง่ ใหม่ๆ รวมทัง้ เพือ่ นและวัฒนธรรมใหม่ๆ เงินทองก็เป็ น ผลพลอยได้ท่นี ำ� มาให้เราได้ลงทุน แลว้ พัฒนาตัวเองให้ดขี ้นึ ไป อีกระดับหนึ่ง คิดว่ามาถูกทางแล ้วล่ะ ครบแล ้วชีวติ มีความสุขมาก (ยิ้ม)”


HIP MAGAZINE MAY 2012

: 29


people

I’M NOT A PHOTOGRAPHER ปาณวัตร เมืองมูล นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ปาณวัตร

“ผมยังเป็นแค่จดุ ๆ หนึง่ ในโลกของการถ่ายภาพ” อาร์ม - ปานวัตร เมืองมูล นักศึกษาคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกกับเราว่าในตอนนี้เขายัง ไม่กลา้ ทีจ่ ะเรียกตัวเองว่า ‘ช่างภาพ’ แม้จะเพิง่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการส่ง ผลงานเข้าประกวดกับโครงการ Canon U Challenge Season 3 ในสาขาแฟชัน่ โฟโต้บคุ๊ ในธีม The Great Escape โดยก่อนหน้านี้เขาได้ร่วมงานกับ HIP มาแลว้ หลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นงานถ่ายภาพบุคคล และล่าสุดกับแฟชัน่ เซ็ต HIP Will Rock You ฉบับเดือนเมษายนทีผ่ ่านมา

30 : HIP MAGAZINE MAY 2012


“ช่วงนัน้ ผมฟังเพลงวง MGMT ก�ำลังอินมาก นัง่ ฟังทัง้ วัน ผมเป็ นคนทีฟ่ งั เพลงแลว้ ฟังทัง้ อัลบัม้ และถ้าชอบเพลงไหนก็จะฟังแต่เพลงนัน้ แลว้ ก็ฟงั วนไป วนมาซ�ำ้ ๆ จนกลายเป็ นแรงบันดาลใจของงานชุดนี้ คือ เพลง Electric Feel ด้วยเนื้อหาของเพลงอาจจะดูขดั แย้งกับภาพในเซตแฟชัน่ เพราะเพลงพูดถึงการ ด�ำรงชีวติ อยู่ในเมือง ผมเลยตีโจทย์อกี รอบนึงว่าจะเป็ นยังไงถ้าเราไปใช้ชวี ติ อยู่ในป่ า ก็กลายเป็ น The Great Escape ขึ้นมา ถ่ายทอดเรื่องราวของคู่ รกั ที่ใช้ชีวติ ร่วมกันในป่ า ผมไม่ชอบความเป็ นตึก เส้นนิ่งๆ ความวุ่นวาย คือเพลงไม่ได้ส่ง แรงบันดาลใจว่ามองตึกแล ้วสวยน่ะ ให้ความรูส้ กึ นึกถึงป่ ามากกว่า พอได้คอนเส็ปท์ แบบนี้แล ้ว ต่อมาก็เป็ นเรือ่ งเสื้อผ้า ก็ไปปรึกษากับอาจารย์ขลุย่ (ปรัชญา คัมภิรานนท์) คุยกับพีเ่ อ ร้านกาเบ้อ (Kaber Vintage Clothes Shop) ก็เอาสเกตช์งาน เอาเพลง ก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าอยากได้งานแบบนี้ แลว้ ช่วงนัน้ เขาว่างพอดี ก็เลยโอเคท�ำให้ได้ ส่วนนายแบบ นางแบบ ทีเ่ ลือกเป็ นฝรัง่ ก็เพราะว่าปรึกษากับหลายคน อาจารย์กฤช (กรกฤช เจียรพินิจนันท์) กับพีเ่ อ กาเบ้อ ก็บอกว่าจากคอนเส็ปท์น่าจะเป็ นฝรัง่ มากกว่า นายแบบก็เป็ นมือแซ็กโซโฟนอยู่ทร่ี า้ นนอร์ทเกท (North Gate Jazz CoOp) ส่วนนางแบบผมก็คุยกับพีป่ อ เจ้าของร้านนอร์ทเกท (ภราดล พรอ�ำนวย) ว่า อยากได้ฝรัง่ ผูห้ ญิงมาเป็ นแบบ เขาก็เลยให้ขม่ี อเตอร์ไซค์ตามแฟนเขาไปทีบ่ าร์ฝรัง่ แถวตลาดอนุสาร ผมก็ดูวา่ มีใครน่าจะใช่อย่างทีเ่ ราอยากได้บา้ ง แล ้วแฟนพีป่ อเขาก็ ช่วยติดต่อให้ก่อนว่าเราเป็ นนักศึกษานะ ก�ำลังหานางแบบอยู่ ผมก็ไปเล่าคอนเส็ปท์ เอาสเกตช์งานให้เขาดู แล ้วก็นดั วันถ่ายกัน” จุดเริม่ ต้นของแฟชัน่ เซ็ตนี้ทส่ี ร้างชือ่ เสียงให้อาร์มโด่งดังไปทัวประเทศ ่ มาจาก การสัง่ งานของอาจารย์ในวิชาแฟชัน่ ประจวบกับโครงการ Canon U Challenge Season 3 ก�ำลังรับสมัครผลงานจากนักศึกษาพอดี จากงานเรียนกลายเป็ นงานจริง ส�ำหรับมือใหม่หดั ถ่ายแฟชัน่ อาร์มบอกว่า เซตนี้เขาชอบมากที่สุด นอกจากเป็ น งานแรกแล ้ว ทุกกระบวนการในนัน้ เขาท�ำด้วยความไม่รู ้ เมือ่ ไม่รู ้ จึงไม่มกี รอบใด มาปิ ดกัน้ ความคิด เขาจึงสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แม้จะยอมรับว่ายังตื่นเต้น อยู่มาก และหลายอย่างก็ไม่เป็ นอย่างทีเ่ ขาคาดคิดไว้ “จริงๆ งานชุดนี้เป็ นงานกลุม่ ท�ำส่งอาจารย์ในวิชาเรียนเมือ่ ปี ทแ่ี ลว้ ช่วงนัน้ ก�ำลังเรียนแฟชัน่ ตัวแรกเลย และโครงการนี้กำ� ลังรับสมัครพอดี อาจารย์กนั ต์ (พูนพิพฒั น์) ก็เลยอยากให้นกั ศึกษาส่งประกวดด้วย วิชาเรียนตอนนัน้ มีงานต้อง ส่งอาจารย์ทงั้ หมดสี่งาน ในกลุ่มมีส่คี น ก็เลยสลับกันเป็ นหัวหน้ากลุ่ม พอต้อง ส่งประกวดโครงการนี้ผมเลยออกตัวก่อนเลยว่าขอเป็ นหัวหน้าของงานนี้นะ ซึง่ เพือ่ น ก็โอเค และก็เลยท�ำเป็ นงานชุดนี้ข้นึ มา แต่ตอนคิดงานผมตัง้ ใจมากว่าจะส่งประกวด เลยนะ ก็คอื เป็ นเซ็ตเดียวในชีวติ ณ ตอนนี้เกี่ยวกับการถ่ายรูปทีผ่ มฝันถึง คือฝัน ถึงแฟชัน่ เซ็ตนี้สองครัง้ ว่าตัวเองถ่ายไปแล ้ว ความรับผิดชอบของผลคือคุมคอนเส็ปท์ ทัง้ หมด ถ่ายรู ปด้วย แลว้ ก็เอาเพื่อนในกลุ่มมาช่ วยเรื่องโปรดัคชัน่ เป็ นงานที่ ชอบที่สุด อาจจะเป็ นการถ่ายแฟชัน่ เซ็ตแรกด้วย ท�ำงานไปด้วยความไม่รูอ้ ะไร สักอย่าง ก็เลยไม่มกี รอบอะไรมาจ�ำกัด ยิง่ ตอนออกกองถ่ายสนุกมาก แล ้วก็ต่นื เต้น มาก เพราะเป็ นงานแฟชัน่ เซ็ตแรกของผม โปรดัคชัน่ ก็ใหญ่ดว้ ย ท�ำงานกับสัตว์ กับคนหลายคน เป็ นฝรัง่ ด้วย ก็จะวุน่ วายมาก อย่างหมาใครจะดูแล กระต่ายจะ กลัวมัย้ จะวิง่ หนีมยั้ มีควันจุดกาบมะพร้าวด้วย แลว้ มีอยู่ช็อตนึงก�ำลังจะจุดไฟ แต่หนั ไปเห็นว่ามีรงั แตนเบ้อเร่ออยู่ขา้ งบนพอดี ก็ตอ้ งเปลีย่ นโลเคชัน่ กันเดีย๋ วนัน้ เป็ นเซ็ตเดียวทีเ่ ราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนัน้ แลว้ ได้ทำ� ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่หาแบบ หาเสื้อผ้า ตอนถ่าย ถ่ายเสร็จท�ำเลย์เอาท์ เลือกรูป พิมพ์ วางข้อความ ก็เลยเป็ นการ ท�ำงานที่ฝงั ใจ โชคดีว่ามีคนช่วยเยอะมากๆ คือด้วยความที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ ง อาศัยว่าถามเขาหมดเลย เพราะว่าแม่สอนมา ไม่รูอ้ ะไรก็ถาม อย่างกระดาษจะใช้ ประมาณไหนดีก็ถาม พิมพ์ท่ไี หนดีก็ถาม จัดเลย์เอาท์ยงั ไงดี ตอนจัดหน้าเสร็จ ผมท�ำเอาท์พทุ ออกมาสามก๊อปปี้ แล ้วก็เอาไปให้หลายๆ คนดู ก็รบั คอมเมนต์มาแล ้ว ก็แก้ๆๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครบอกอะไรมาก็เชื่อทัง้ หมดนะ เพราะสิบคนก็แนะน�ำมา สิบอย่าง สุดท้ายแล ้วก็เอาตัวเองว่า ผมก็เอามานังดู ่ เองอีกทีวา่ จะท�ำให้ออกมาเป็นยังไง” อาร์มบอกว่ายังไม่กลา้ เรียกตัวเองว่าเป็ นช่างภาพ เขาเป็ นเพียงนักเล่าเรื่อง ผ่านภาพซึง่ เขาท�ำได้ดกี ว่าเล่าด้วยวิธกี ารอื่น และในตอนนี้เขาเป็ นแค่จดุ เล็กๆ ใน

โลกของการถ่ายภาพเท่านัน้ เมือ่ เทียบกับช่างภาพระดับโลก อย่าง ทิม วอร์คเกอร์ (Tim Walker) หรือใครอีกหลายๆ คน ในมุมมองของเขาค�ำว่า ‘ชา่ งภาพ’ กินความหมาย กว้างขวางกว่าการหยิบกลอ้ งขึ้นมากดเพื่อเก็บสิ่งที่ตนมองเห็น ทัง้ ยังแบ่งได้อีก หลายสาขาซึ่งมีวธิ ีคิดและการถ่ายทอดต่ างกัน และการได้รบั รางวัลนี้ไม่ใช่ การ การันตีว่าเขาเก่ งกว่าคนอื่น อาร์มบอกว่าเขายังต้องเรียนรู ต้ ่ อไป ช่ วงปิ ดเทอม ซัมเมอร์น้ ี เขาจึงสมัครเข้าไปฝึ กงานยังนิตยสาร Wallpaper* เพื่อฝึ กฝนฝี มอื ผ่านการท�ำงานจริง “ผมรูส้ กึ ว่าภาพถ่ายเป็ นสือ่ เดียวทีผ่ มท�ำได้ดที ส่ี ุดในการตอบสนองความคิด แต่ ผมก็ยงั ไม่กล า้ เรีย กตัวเองว่าช่ างภาพนะ รู ส้ ึกว่าตัวเองยังไปไม่ถึงตรงนัน้ แค่เล่าเรื่องผ่านภาพได้ดกี ว่าวิธอี น่ื เพราะผมเอาตัวไปเทียบกับคนอืน่ อย่างล่าสุด ผมเพิง่ ซื้อหนังสือของ ทิม วอร์คเกอร์ แล ้วในนัน้ มีรูปงานสเกตช์ของเขา พอเปิ ดแล ้ว ท�ำให้ผมรูส้ กึ ว่าทัง้ ชีวติ ของเขาให้กบั การถ่ายรูปจริงๆ เขามีสมุดสเกตช์ตดิ ตัวตลอด และอยากถ่ายรูปตลอดเวลา อย่างไปเห็นอะไรมาก็เก็บไว้ในสมุด แลว้ อยู่ๆ เขาก็ สร้างงานขึ้นมาจากรูปๆ เดียวแล ้วท�ำออกมาเป็ นเซ็ตเลย อีกอย่างทีย่ งั ไม่อยากเรียก ตัวเองอย่างนัน้ คือเป็ นความกลัวด้วย ตัวผมเองถ่ายรูปในสตูดโิ อก็ยงั ไม่เก่ง จัดไฟ ยังไม่เป็ นเลย แต่แค่รูใ้ นบางสิง่ ทีต่ วั เองอยากจะน�ำเสนอ แล ้วก็ใช้ให้คมุ ้ เหมือนการ แต่งเพลง มีใครเคยบอกว่าฝรัง่ เล่นเป็ นแค่สค่ี อร์ดก็แต่งเพลงได้ แต่คนไทยต้องรู ้ ให้หมดก่ อนถึงจะแต่งเพลงได้ ผมรู ส้ ึกว่าตัวเองรู แ้ ค่ ประมาณนี้ก็เอามาท�ำก่ อน อนาคตรูม้ ากขึ้นก็เอาไอ้ทร่ี ูม้ ากขึ้นมาท�ำอีก ก็เลยอยากฝึ กงาน อยากรูว้ า่ เขาวัดไฟ จัดแสงกันยังไง เพราะรูส้ กึ ว่าเรายังแค่จดุ ๆ หนึ่งในโลกของการถ่ายภาพ ถ้าลองเทียบ ผมกับ ทิม วอร์กเกอร์ ทีเ่ ขาบอกว่าเขาก็เป็ นช่างภาพ ห่างชัน้ กันมากเลยนะ (หัวเราะ) ก�ำลังจะเป็ นดีกว่ามัง้ อยากที่จะเป็ น เรื่องนี้ละมัง้ ที่ทำ� ให้ผมพัฒนาขึ้นมาจากคน ถ่ายรูปเล่นๆ เพราะว่าผมมองไปตรงโน้นเลย ท�ำให้ผมก็เลยมีพลังอยากผลักตัวเอง ขึ้นไปอยู่ตรงนัน้ ให้ได้ เหมือนทีอ่ าจารย์ผมเคยบอกว่าถ้าเราดูงานดีๆ เราก็จะท�ำงาน ดีๆ ภายในสามปี ทผ่ี มเรียน ตอนปี หนึ่งดูรูปๆ นึงโคตรสวยเลย แต่พอมาดูตอนนี้ ไม่สวยเลยในเวลาแค่สองปี กับบางรูปตอนปี หนึ่งดูแล ้วไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้สวยมาก รูปทีส่ วยส�ำหรับผมคือรูปทีม่ องได้นานๆ ปี ทผ่ี ่านมาก็สวย ปี น้ กี ส็ วย บางครัง้ ก็สวย ด้วยความคิด ไอเดียที่คนสร้างงานต้องการจะแฝงในนัน้ มากกว่าจะแค่ ดูแลว้ สวยเฉยๆ เวลาดูภาพผมชอบมองลึกเข้าไปในแง่ของคนท�ำงานถ่ายรูปเหมือนกัน ว่าคิดงานออกมาแบบนี้ได้ยงั ไง เขาก็คนเหมือนกับเรามีเหมือนกันทุกอย่าง แต่ทำ� ไม เขาคิดงานแบบนี้ออกมาได้ พอสนใจก็อยากรู ้ ก็ตามอ่าน แล ้วก็เลยรูว้ า่ ไลฟ์ สไตล์ มีผลต่อการท�ำงานมากเหมือนกัน อย่างการอ่านหนังสือ ฟังเพลง แล ้วก็กลายเป็ น สไตล์งานของเราไป ยกตัวอย่าง ทิม วอร์คเกอร์ เขาเป็ นคนทีเ่ ซอร์เรียล หลุดโลกมาก งานเขาก็เลยออกมาเป็ นแฟชัน่ แบบเซอร์เรียล เหมือนกับมีนิทานอยู่ในนัน้ ” ดูเหมือนว่าอาร์มจะวางเป้ าหมายเอาไว้แล ้ว ถึงแม้จะรูว้ า่ ตัวเองอยากท�ำอะไร แต่ก็ไม่เคยคาดหวังว่าสิ่งที่ทำ� จะพาเขาไปถึงจุดไหน หรืออนาคตจะเป็ นอย่างไร ในปัจจุบนั นี้ทำ� ให้ดที ส่ี ุดก็พอ “ตอนนี้ผมมีทศั นคติอย่างนึง ผมเริ่มเชื่อกาลเวลา เชื่อเรื่องทีเ่ ราไม่รูอ้ นาคต ก็เลยไม่อยากคิด คิดแค่วา่ จะหมกมุน่ จะท�ำสิง่ ทีด่ ำ� รงอยู่ตอนนี้ให้เต็มทีส่ ุดๆ เลย แลว้ ก็ไม่อยากคิดว่าอนาคตจะเป็ นอะไร จะไปอยู่หนังสือเล่มไหน จะเป็ นอันดับที่ เท่าไหร่ ของประเทศ เอาเป็ นว่าเรียนจบสี่ปีแลว้ จะไปท�ำงานที่ไหนยังไม่คิดเลย ตอนนี้มอี ายุขนาดนี้ รูเ้ ท่านี้ ก็จะท�ำให้สุดๆ ไปก่อน ท�ำงานออกมาดีๆ ท�ำเพือ่ ตัวเอง เชื่อมัน่ ในตัวเอง ผมไม่ได้จะแข่งกับใคร แต่แข่งกับตัวเองให้มากที่สุด ทุกวันนี้ ตืน่ มาเปิ ดคอม อย่างแรกเข้าเฟซบุค๊ อย่างทีส่ องดูรูป อย่างทีส่ ามฟังเพลง ดูทกุ วันเลย ดูทกุ แนวด้วย ตอนแรกๆ ก็มคี ดั แนวบ้าง แต่เดียวนี้เปิ ดกว้าง ดูทงั้ ภาพเคลือ่ นไหว ภาพเพ้นท์ เพราะว่าสิง่ เหล่านี้เอามาใช้ในงานได้ ผมชอบภาพถ่ายตรงทีเ่ ราจะเอาอะไร เข้ามาเป็ นส่วนประกอบก็ได้” ก็ตอ้ งคอยดูกนั ต่อไปว่านักอยากเป็ นช่างภาพคนนี้ จะก้าวข้ามตัวเองไปได้ ไกลแค่ไหน แต่หน้ากระดาษถัดจากนี้ เราหยิบผลงานแฟชัน่ The Great Escape มาให้ผู ้อ่านพิสูจน์กนั เอาเองว่าสวยงามสมรางวัลทีไ่ ด้รับมาหรือเปล่า และฝี มอื ระดับเขา สามารถเรียกว่าเป็ นช่างภาพได้แล ้วหรือไม่?

HIP MAGAZINE MAY 2012

: 31


report

SANTI MUSIC SCHOOL โรงเรียนดนตรีสันติ

36 : HIP MAGAZINE MAY 2012

ทางโรงเรีย นดนตรีส นั ติไ ด้จ ดั ท�ำ Charity Concert ครัง้ ที่ 6 ขึ้นเมือ่ วันเสาร์ท่ี 24 และวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีผู แ้ สดงคื อ อ.สัน ติ แสงทอง และ คุ ณ You-Ree Rho โดยมี แ ขกรับ เชิ ญ ได้แ ก่ คุณนพดล ชัชกุล, และ คุณสุรณัฐยศ พิชญาพรพรรณ โดยจุดประสงค์ในการจัด Concert ครัง้ นี้ เพือ่ น�ำเงินทีไ่ ด้จากการบริจาคทัง้ หมด จัดซื้อเป็ นเครือ่ ง ดนตรี และจะน�ำไปมอบให้กบั โรงเรียนบ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่มส่วนหนึ่ง อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ได้แ บ่ ง เป็ น ทุ น เพื่อ สาธารณะ ประโยชน์ ให้กบั ทางโรงเรียนบ้านแม่ซา และ มูลนิธิ พันธกิจพระพร หลังจาก Concert ในวันจันทร์ท่ี 26 เสร็จสิ้น ยอดบริจาครวม 2 วัน = 28,811 บาท โรงเรียนดนตรีสนั ติได้จดั ซื้อเป็ นเครื่องดนตรี ทัง้ หมด 4 รายการดังนี้ -Melodica 37 Key จ�ำนวน 12 ชิ้น มูลค่า 15,000 บาท -Bellira จ�ำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท -Recorder จ�ำนวน 24 ชิ้น มูลค่า 1,080 บาท -Marching Trio Drum จ�ำนวน 1 Set มูลค่า 6,180 บาท

รวมมูลค่าทัง้ สิ้น 24,150 บาท โดยเป็ นเงินจาก Concert 14,000 บาทจากการจัด Concert วันเสาร์ และ ทางโรงเรียนดนตรีสนั ติอกี 10,150 บาทในการจัดซื้อ เครื่องดนตรีทงั้ หมดในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ในเงินทีไ่ ด้จากการจัด Concert ในวันจันทร์ ทัง้ หมดหลังจากหักค่ าใช้จ่ายแลว้ 12,000 บาทได้ จัด แบ่ ง เป็ น เงิน ทุ น เพื่อ สาธารณะประโยชน์ใ ห้ก บั ทางโรงเรียนบ้านแม่ซา 7,000 บาทและ มูลนิธพิ นั ธกิจ พระพร 5,000 บาท เครื่องดนตรีและเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทัง้ หมด เราได้นำ� ไปมอบให้โรงเรียนแม่ซา ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2555 และนอกจากนี้ ในวันทีพ่ ฤหัสที่ 29 มีนาคม 2555 คุณ YouRee Rho ได้มาจัด Singing Master Class ทีโ่ รงเรียน ดนตรี ส นั ติ เพื่อ ให้ผู ท้ ่ีส นใจเข้า ร่ ว ม ได้ค วามรู ้ และเทคนิคใหม่ๆ ในการร้องเพลง โดย Master Class ในครัง้ นี้ จัดขึ้นเพือ่ ให้ ผูท้ ส่ี นใจ ได้ลงทะเบียนเข้า Class กับ คุณYou-Ree Rho โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งถือเป็ นประโยชน์ย่งิ แก่ผูเ้ ข้าร่วมทุกๆ คน


new place

SUD YOD DIM SUM อร่อยเกินราคา

อาคารเอนกประสงค์ กองบิน 41 (เยื้องทางเข้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่) ถนนมหิดล อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ เปิ ด 08.00 - 04.00 น. โทร. 0-5328-2556-7 เบือ่ เมนู เดิมๆ ยังนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดี จะข้าวก็หนักไป ก๋วยเตีย๋ ว ก็กนิ ทุกวัน มาม่านี่ยง่ิ แล ้วใหญ่โดนกันตลอดทุกสิ้นเดือน... ถ้าก�ำลังประสบปัญหา เหล่านี้ เรามีอกี ทางเลือกมาเสนอ ไม่อม่ิ จนเกินไป ราคาไม่แพง แถมความอร่อย ยังเกินราคา กับหลากหลายเมนู เบาๆ จากร้านสุดยอดติ่มซ�ำ สุดยอดกับราคา สุดคุม้ เข่งละ 12 บาทเท่านัน้ และขายเพียงราคาเดียวเท่านี้ ไม่วา่ คุณจะสัง่ จีบกุง้ , จีบปู, ตีนเป็ ด, ซาลาเปานึ่ง/ทอด, กุยช่าย, ก๋วยเตีย๋ วหลอด ฯลฯ มีกว่า 50 เมนู ให้เ ลื อ กสรร และนึ่ ง มาเสิ ร ์ฟ ร้อ นๆ ไม่ ต อ้ งห่ ว งว่ า จะเป็ นของค้า งคื น ไม่เพียงมีเมนู ให้เลือกแยะ น�ำ้ จิ้มยังมีให้เลือกถึง 4 แบบ วางไว้พร้อมสรรพ บนโต๊ะ อยากรับประทานสูตรไหนก็เติมกันตามใจ พร้อมกระเทียมเจียวกรอบให้ ใส่อย่างเต็มที่ แต่ถา้ จะให้เข้าสูตรของร้านแนะให้หยิบน�ำ้ จิ้มสีดำ� มาลองดู เพราะ ร้านปรุงสู ตรขึ้นมาเป็ นพิเศษ รสเปรี้ยวน�ำ หวานตาม เค็มก�ำลังดี และเผ็ด นิดหน่อย ทานแล ้วอาจจะติดใจจนไปกินร้านไหนก็ไม่อร่อย ไม่เพียงติ่มซ�ำเท่านัน้ ทีร่ าคา 12 บาท เครื่องดืม่ ไร้แอลกอฮอล์ก็ยงั ราคา 12 บาทเหมือนกัน แต่ถา้ จะดืม่ อย่างอืน่ ด้วยนัน้ ร้านนี้เขาก็ขายไม่แพง

HIMM DOI จิบกาแฟริมดอย

114 หมู่ 10 ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ เปิ ด 07.30 - 22.00 น. โทร. 08-6914-4469 เส้นทางระหว่างวัดอุโมงค์ถึงวัดร�ำ่ เปิ ง ในตอนนี้ยงั คงพอหาความสงบได้บา้ ง แม้จะมี ตึกสูงผุดขึ้นมาบ้างแล ้ว แต่ยงั ไม่ใจร้ายถึงขนาด บังดอยจนมิด เราเลยยังพอจะมีรา้ นน่ ารักๆ เอาไว้ให้นังชมวิ ่ วดอยอยูบ่ ้าง ร้านกาแฟทีว่ า่ นี้ตงั้ อยู่ ตรงหัวโค้งพอดิบพอดี ด้วยตัวร้านเปิ ดโล่ง เก้าอี้ นัง่ สบาย ไวไฟฟรี มีตน้ ไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น จึงนัง่ กันได้ตงั้ แต่ บ่าย มีบริการของว่างเบาๆ อย่างพวกแซนวิช, คุก้ กี้ หรือกระหายอยากดืม่ ชา กาแฟ น�ำ้ ผลไม้ หรือประเภทสมูตตี้แก้รอ้ นก็ มีทงั้ นัน้ หากนัง่ กันเพลินไปจนถึงยามอาทิตย์ อัสดงแล ้วยังไม่รบี ไปไหน แนะน�ำให้สังเบี ่ ยร์เย็นๆ มาดื่ม สัก ขวดให้ค รึ้ม ใจ คิ ด เสีย ว่ า ดื่ม สัง่ ลา พระอาทิตย์รอ้ นแรงด้วยการเอาเบียร์รดราด เทราดพระอาทิตย์คงไม่ไหว ดืม่ รดใจตัวเองไปก่อน แล ้วกัน

38 : HIP MAGAZINE MAY 2012


เรื่อง: ชลธิดา/อัญชนา ภาพ: ประสิทธิ์

VALLEY CAFE พักร้อนกลางหุบเขา

บ้านแม่เหียะใน (ถนนเส้นหลังราชพฤกษ์ ทางไปน�ำ้ ตกแม่เหียะใน) ต�ำบลแม่เหียะใน อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ เปิ ด 08.00 – 18.00 น. โทร. 08-825-8456 facebook: Valley Café ถ้าก�ำลังอยากหนีรอ้ นและความวุ่นวาย แต่ไม่อยากเดินทางไกลจากตัวเมือง ขอเสนอร้านกาแฟ กลางหุบเขาตามชื่อร้าน เน้นบรรยากาศสัมผัสธรรมชาติ ห้อมลอ้ มไปด้วยป่ าไม้และล�ำธารสายเล็กๆ ทีไ่ หล มาจากน�ำ้ ตกแม่เหียะใน ฟังดูเหมือนไกล แต่หา่ งตัวเมืองเพียงไม่ถงึ ครึง่ ชัวโมงเท่ ่ านัน้ ใครเป็ นนักปัน่ ช่างลัดเลาะ น่าจะรูจ้ กั เส้นทางสายแม่เหียะในนี้เป็ นอย่างดี ส่วนใครอยากลองมาให้วง่ิ ผ่านพืชสวนโลก มาทางวัดพระธาตุ ดอยค�ำ และตามป้ าย Wallter Fall, Cafe มาเรื่อยๆ จนถึงวัดสวนพริกให้เลี้ยวขวา จะพบทางดินขรุขระ เล็กน้อย สุดทางก่อนเข้าน�ำ้ ตกทางขวามือจะเห็นบ้านสไตล์โมเดิรน์ ตัง้ บนสนามหญ้ากว้าง ด้วยโลเคชัน่ เป็ น ร้านกาแฟเปิ ดในบริเวณบ้าน จึงให้อารมณ์เหมือนไปนัง่ เล่นบ้านเพื่อนที่มพี ่อแม่คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็ นกันเอง กาแฟอาจจะไม่โดดเด่นมากนัก แต่ทอ่ี ยากแนะน�ำคือน�ำ้ ผลไม้ปนั ่ ตามฤดูกาล อย่าง น�ำ้ มะม่วงปัน่ อร่อยสดชืน่ นุ่มละมุนลิ้น เป็ นเมนู ยอดฮิตทีใ่ ครมาต้องสังเพราะเหมาะกั ่ บหน้าร้อนนี้มากๆ หรือถ้าหากท้องร้อง ขึ้น มาทางร้า นก็ มีอ าหารจานเดีย วง่า ยๆ อย่ า ง ผัดกระเพราหรือหมูกระเทียมให้สงมารองท้ ั่ อง เจ้า ของร้า นยัง ฝากกระซิ บ มาบอกว่ า หน้าหนาวใครสนใจอยากมากางเต้นท์นอน ทางร้าน ก็ ใ จดีม ากให้บ ริ ก ารพื้น ที่ฟ รี ไ ม่ คิ ด ตัง ค์ ร้า นนี้ สัญญาณโทรศัพท์อาจไม่ดี แต่มไี วไฟฟรีให้ใช้ หรือ ใครมีธุ ร ะปะปัง จะไปโทรหาใคร ก็ ข อโทรได้ ไม่คดิ เงินด้วย

www.nimman-soi9.com


recommend

Iจัดเต็LOVE CURRY มกับข้าวแกงกะหรี่นานาชาติ เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์/ชัยพร

PAPA CURRY ข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอด

ซอย 11 ถนนนิมมานเหมินท์ (ภายในร้าน Impresso Espresso Bar) เชียงใหม่ เปิ ด 11.30 - 14.00 น. และ 17.30 - 21.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) โทร. 08-2620-4440 ข้าวราดแกงกะหรี่สูตรยู โรเปี้ ยนสไตล์ ผสม ผสานระหว่างอาหารญี่ป่ นุ และอาหารอิตาเลีย่ น ทีเด็ด ทีไ่ ม่เหมือนใครของข้าวราดแกงกะหรี่ของ Papacurry อยูใ่ นน�ำ้ แกงเข้มข้นรสเผ็ดจัดจ้าน แต่กห็ วานอมเปรี้ยว เพราะมีส่ ว นผสมของผลไม้ และอย่ า ได้แ ปลกใจ หากไม่เห็นทัง้ มันและแครอทเฉกเช่นแกงกะหรี่ทวั ่ ไป เพราะส่วนผสมทุกอย่างถูกเคี่ยวรวมกันจนกลายเป็ น น�ำ้ แกงนัน่ เอง หากไม่ อ ยากรับ ประทานหมู ท อด จะเลือกกุง้ ทอด ไก่ทอด เนื้อ ไข่ดาว ไส้กรอกญี่ป่ นุ มะเขือม่วง ครีมกุง้ และชีส มาแทนก็ตามแต่ใจชอบ หรือหากเลือกไม่ถกู ก็สงหลายๆ ั่ อย่างปนกันมาก็ได้

O ROTE-DED

แพนงเนื้อ

ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่ (ตรงข้ามร้าน Chiq Bar Pub & Restuarant) เปิ ด 7.00 น. (จนกว่าของจะหมด) ข้าวแกงร้านนี้เลือ่ งชื่อเรื่องความอร่อยมานาน เพราะมีแ กงหลากหลายเมนู ใ ห้ รวมถึง ก๋ว ยเตีย๋ ว ขนมจีน และข้าวซอย เมนู เด็ดไม่แพ้ใครส�ำหรับแกง กะหรีแ่ บบไทย นัน่ คือ ‘แพนงเนื้อ’ ทีท่ งั้ โอ(เค) และเด็ด สมชือ่ ด้วยเนื้อนุ่มไม่เหนียวชิ้นอวบอิม่ ในน�ำ้ แกงเข้มข้น รสชาติหวานน�ำ เผ็ดตาม แนมมาด้วยยอดโหระพาอ่อน เต็ ม ช่ อ เมื่อ กิ น คู่ ก ัน จะช่ ว ยเพิ่ ม กลิ่น และรสให้ กลมกล่อมมากขึ้น ทีเด็ดอีกอย่างของการรับประทาน เมนู น้ ีคอื ต้องสัง่ ไข่ตม้ ยางมะตูมมาแกลม้ ด้วยสักฟอง หมดจานแลว้ จะสัง่ มากินอีกสองหรือสามจานก็ไม่มี ใครถือ เพราะใครๆ ก็ทำ� กัน! แต่ถา้ อยากคุม้ กว่าเดิม ให้สังกลั ่ บบ้าน เพิม่ ราคาอีกนิด แต่รบั ประกันความอิม่ !

40 : HIP MAGAZINE MAY 2012


DID YOU KNOW? แกงกะหรี่ เ ป็ น อาหาร ประเภทแกง ต้นต�ำรับมาจาก อินเดียใต้ ซึ่งจะเป็ นแกงเผ็ด แบบมีนำ� ้ เรียกว่า Kari หรือ Karhi ที่เพี้ยนมาเป็ นชื่อแกง ไทยว่า กะหรี่ และภาษาอังกฤษ ว่า Curry ส่วนผสมในน�ำ้ แกง หลัก ๆ ก็ อ ย่ า งเช่ น ลู ก ผัก ชี ยี่ ห ร่ า ขมิ้ น พริ ก ไทยป่ น กระวาน กานพลู ฯลฯ แต่ละ ถิน่ ก็จะมีรสชาติต่างกันไปตาม ความนิยม แกงกะหรี่เดินทางออก จากอินเดียไปเผยแพร่ สู่โลก ภายนอกในช่ ว งสงครามที่ อินเดียถูกปกครองจากอังกฤษ ก่อนจะข้ามไปสู่ฝรัง่ เศส ญีป่ ่ นุ และประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก

ROTE YIAM BEEF NOODLE ข้าวราดแกงกะหรี่เอ็น

ก๋วยเตีย๋ วเนื้อวัวรสเยีย่ ม ถนนมูลเมือง เชียงใหม่ (คูเมืองด้านใน ก่อนถึงแจ่งศรีภูมิ จอดรถได้ หลังร้านผลไม้เจ๊ไล ้) เปิ ด 8.30 - 17.00 น. โทร. 08-1885-9114 นอกจากก๋วยเตีย๋ วเนื้อวัวรสเยีย่ มสมชือ่ ยังมีอกี หนึ่งเมนู ทไ่ี ม่ควรพลาดนัน่ คือ ‘ข้าวราด แกงกะหรี่เ อ็น ’ จัด เต็ม มาในชามก๋ว ยเตีย๋ ว รับรองความอิม่ จุใจ ข้าวแกงกะหรีเ่ อ็นร้านนี้ต่าง จากที่อ่นื ตรงที่เขาใช้สูตรแบบจีน ซึ่งเป็ นสูตร เฉพาะของร้าน น�ำ้ แกงจะออกเค็มนิดๆ เผ็ด เครื่องเทศหน่อยๆ กลิน่ หอมไม่ฉุนจนเกินไป โรยหน้าด้วยแตงกวาและพริดสด เสิรฟ์ คู่กบั ซีอ้วิ หวาน ซึง่ เข้ากันดีกบั เอ็นตุน๋ เปื่ อยเคี้ยวเต็ม ค�ำทีใ่ ห้มาแบบไม่อนั้

HINLAY CURRY HOUSE แกงกะหรี่แพะ

ถนนหน้าวัดเกต ซอย 1 (สุดซอยโรงเรียนอนุบาลวารี ตรงข้าม ร.ร.ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย) เปิ ด 10.00 - 21.00 น. หยุดวันอาทิตย์ โทร. 0-5324-2621 ร้านนี้รวมแกงกะหรี่เอาไว้อย่างหลากหลาย ด้ว ยสู ต รเฉพาะที่ผสมผสานวัฒ นธรรมจากหลาย ประเทศ ทัง้ ไทย พม่า อินเดีย ฝรัง่ เศส จึงท�ำให้รสชาติ ถูกปากทัง้ คนไทยและต่างชาติ และอีกหนึ่งเมนู ทาง เลือกเพิม่ รสชาติใหม่ให้ชีวติ ส�ำหรับใครที่ยงั ไม่เคย ทานอาหารอินเดีย ขอแนะน�ำ ‘แกงกะหรี่แพะ’ น�ำ้ แกง จะไม่เข้มข้นมากแต่ให้รสสัมผัสนวลลิ้น และหอมกลิน่ เครื่องเทศโชยยัว่ ให้อยากรีบตักแกงเข้าปาก รสชาติ ออกเค็มนิดๆ ได้รสเครือ่ งเทศแต่ไม่เผ็ดมาก ตามด้วย เนื้อแพะที่นุ่มแทบละลายในปาก ส�ำคัญคือไร้กลิน่ สาบแพะ แนะน�ำ ให้ส งั ่ โรตีก ระเทีย มมาทานคู่ ก นั จะช่วยชูรสยิง่ ขึ้น

HIP MAGAZINE MAY 2012

: 41


cover story

MORNING KISSES (2) อรุณสวัสดิ์เจแปน...กันต่อ เรื่อง/ภาพ: ชลธิดา

ฉบับทีแ่ ล ้วพาไปเทีย่ วชมเมืองคิตะคะตะ จังหวัดฟุกชุ มิ ะของ ญีป่ ่ นุ กันแล ้ว จากการเดินทางเข้าร่วมโครงการ JENESYS (JapanEast Asia Network of Exchange for Students and Youths/ JENESYS Short Program) โครงการเเลกเปลีย่ นเยาวชนระหว่าง ประเทศญี่ป่ นุ และกลุม่ ประเทศเอเชีย โดยสถานกงสุลญี่ป่ นุ ประจ�ำ เชียงใหม่ได้เชิญสือ่ มวลชน ทัง้ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ท้องถิน่ ในเชียงใหม่และเชียงรายจ�ำนวน 20 ชีวติ เข้าร่วมโครงการ หลักๆ ก็เพือ่ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมซึง่ กันและกันตามเจตนารมณ์ของ โครงการ แต่ ดว้ ยคณะของเราท�ำงานด้านสื่อมวลชน น�ำ้ หนักจึง เพิม่ ขึ้นในส่วนของการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ของประเทศญี่ป่ ุน รวมทัง้ ลงพื้นที่ประสบภัยสึนามิ โดยเฉพาะบริเวณเมืองเซ็นได จังหวัดมิยางิ จุดทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย มากทีส่ ุดในมหัตภัยครัง้ นัน้ ตลอดหนึ่งปี ของความสูญเสีย ชาวมิยางิ ใช้ส่ิงใดเยียวยาจิตใจจากบาดแผลใหญ่ และ ‘เมืองแห่งต้นไม้’ อย่างเซ็นได ยังสวยงามน่าไปเทีย่ วชมอยูห่ รือไม่ เราจะพาคุณมาสัมผัส ด้วยสายตาของตัวเองผ่านเรื่องราวจากญี่ป่ ุนที่เราเก็บมาฝากกัน อีกตอนในฉบับนี้

42 : HIP MAGAZINE MAY 2012


“สิง่ ทีเ่ สียใจมากทีส่ ดุ มาจนถึงทุกวันนี้คือ ยังมีบางคนไม่ได้ กลับบ้าน” โทชิโกะ ไซโตะ หนึง่ ในผู ้ประสบภัยบอกความรูส้ กึ ของเธอ หลังเหตุการณ์สนึ ามิผ่านพ้นมาจะครบหนึ่งขวบปี ท่ามกลางความ สู ญ เสี ย ชี วิต นับ หมื่น สู ญ หายอี ก นับ พัน รวมทัง้ ทรัพ ย์สิ น ในระดับประเมินค่ามิได้ เธอบอกกับเราว่า “ทุกอย่างยังต้องด�ำเนิน ต่อไป ชีวติ ยังต้องก้าวต่อไป” แม้ในวันนี้ชาวเมืองส่วนใหญ่จะยัง ไร้ทอ่ี ยูถ่ าวร ทัง้ ยังขาดอาชีพ แต่ชาวเซ็นไดก็ยงั คงมีความหวังว่า สักวันทุกอย่างจะต้องดีข้นึ คนหายจะต้องได้กลับบ้าน แม้จะเหลือ เพียงร่างทีไ่ ร้ลมหายใจก็ตาม จากข้อมูลของหนังสือพิมพ์ The Ishinomaki Hibi Shimbun หนังสือพิมพ์ท ้องถิน่ ของเมืองอิชโิ นะมากิ เขตประสบภัยแผ่นดินไหว และคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ ซึง่ ได้รับความเสียหายรุนแรงและมียอดผู ้เสียชีวติ และสูญหายมากทีส่ ุดของญี่ป่ นุ ระบุถงึ งบประมาณทีร่ ฐั บาลญี่ป่ นุ อนุมตั เิ พือ่ ฟื้ นฟูเขตประสบภัยทัง้ หมด 5 รายการ เป็ นจ�ำนวนกว่า สองพันลา้ นเยน โดยงบประมาณอันดับหนึ่งทีใ่ ช้เงินมากทีส่ ุดคือ การก�ำจัดขยะ รองลงมาคือการสร้างอาชีพ และสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ ชาวเมือง เดิมทีเมืองนี้ประชาชนมีอาชีพหลักคือท�ำการประมง โดยมีโรงงานขนาดใหญ่สำ� หรับการแปรรู ปอาหารทะเลตัง้ อยู่ริม ชายฝัง่ เมือ่ สึนามิซดั เข้าถล่มเมืองทุกอย่างราบเป็ นหน้ากลองใน ชัว่ พริบตา รวมทัง้ โรงงานอุตสาหกรรมอันเป็ นสายเลือดเส้นใหญ่ท่ี หล่อเลี้ยงชีวติ ชาวเมือง เมือ่ ขาดอาชีพและทีอ่ ยู่อาศัย ประกอบกับ สภาพจิต ใจอัน บอบช�ำ้ จากการสู ญ เสีย ครอบครัว ญาติ พ่ีน อ้ ง หลายคนจึงเลือกย้ายออกไปอยู่ทอ่ี น่ื แต่กม็ อี กี หลายครอบครัวทีย่ งั ยินดีอาศัยอยูบ่ ้านเกิดของตน โดยไม่คดิ ย้ายออกไปไหน เฉกเช่นเดียวกับ โทชิโกะ ไซโตะ แม้ต้อง ใช้ความเข้มแข็งเป็ นอันมากเพื่อให้ดำ� รงชีวิตอยู่ ได้ภายใต้ซาก ปรักหักพังของบ้านเรือนและจิตใจของตนเอง

จะว่าไปแล ้วการอยู่ดว้ ยความหวังว่าวันข้างหน้าจะต้องดีข้นึ น่ าจะเป็ นหนทางเหมือนกันของผู ป้ ระสบภัย ไม่ว่าจะเป็ นจาก ธรรมชาติ หรือจากมนุษย์ดว้ ยกันเอง ชาวญีป่ ่ นุ ใช้เวลาหนึ่งปี ในการ เก็บกวาดความเสียหายจากน�ำ้ มือของธรรมชาติ และคงใช้เวลาอีกนาน เกินกว่าทีใ่ ครจะรูไ้ ด้ในการรักษาสภาพจิตใจของตนเอง หากไม่มี ภัยพิบตั เิ กิดขึ้นอีก บาดแผลเหล่านี้กค็ งจะบรรเทาไปในสักวันหนึ่ง แต่ภยั จากน�ำ้ มือมนุ ษย์ดว้ ยกันเอง อันเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ทางความคิด ความเชือ่ ทีไ่ ม่รูท้ างออกว่าจะมีจดุ ร่วมกันได้ทต่ี รงไหน ของเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านเรา ใครเล่าจะรูจ้ ดุ สิ้นสุด จึงมีแต่ ความหวังว่า ‘สักวันจะต้องดีข้ นึ ’ เท่านัน้ ที่จะช่วยให้เราสามารถ อดทนอดกลัน้ และร่ ว มมือ กัน ท�ำ ให้ ‘ความต่ า ง’ ด�ำ รงอยู่ ไ ด้ โดยปราศจากความรุนแรงทีก่ ร็ ูก้ นั ดีอยู่วา่ ไม่ส่งผลดีต่อใครเลย … ก่อนจะเดินทางมายังพื้นทีป่ ระสบภัยพิบตั ริ ุนแรงทีส่ ุดจาก แผ่นดินไหวและคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ คณะของเราได้เข้าเยีย่ มชมสถานที่ ท่ อ งเที่ย วขึ้น ชื่อ หลายแห่ ง ของเมือ งนี้ โดยเข้า พัก ยัง โรงแรม Matsushima Ichinobo หนึ่งในโรงแรมขนาดใหญ่ทม่ี ชี ่อื เสียง ของอ่าว Matsushima ทีม่ คี วามสวยงามติดหนึ่งในสามของญีป่ ่ นุ เป็ นเวลาสองคืนกับบรรยากาศห้องพักแบบเรียวกัง คือ พื้นห้อง ปูด ้วยเสือ่ ทาทามิ ตัง้ โต๊ะเตี้ยและเบาะรองนังที ่ ก่ ลางห้อง เมือ่ ถึงเวลาค�ำ่ พนักงานจะมาย้ายโต๊ะออกและปูท่นี อนสไตล์ญ่ีป่ ุนเตรียมไว้ให้ ก่อนจะมาเก็บอย่างเรียบร้อยในสายวันรุ่งขึ้น ด้วยช่วงเวลาทีเ่ ราไปเยือนญีป่ ่ นุ ยังคงเป็ นฤดูหนาว บริเวณ โดยรอบโรงแรมจึงถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปหมด แต่กส็ วย ไปอีกแบบเมือ่ มองผ่านกระจกหน้าต่างบานใหญ่ออกไปสู่ภายนอก ราวกับก�ำลังมองภาพเขียนจากฝี มอื ของจิตรกรชัน้ เอก ทุกอย่างสงบนิง่ สวยงามอยู่ภายใต้หมิ ะ แสงแดดจัดจ้าทีส่ ่องลงมากระทบให้สสี นั

สภาพบ้านเรือนภายหลังถูกคลื่นยักษ์ถล่มผ่านมากว่า 1 ปีแล้วยังฟื้นฟูไม่ได้ HIP MAGAZINE MAY 2012

: 43


สวนของโรงแรมที่ถูกหิมะปกคลุม

ของสรรพสิ่งดูน่ิงสงบยิ่งขึ้น ทัง้ ต้นสนบริเวณสนาม สระว่ายน�ำ้ เลยไปจนถึงเกาะน้อยใหญ่นบั ร้อยกระจายตัวอยู่ในทะเล ไม่รูว้ ่า ในฤดูกาลอืน่ ทีแ่ ห่งนี้จะเป็ นเช่นไร อาจจะคึกคักด้วยมีคู่รกั นิยมมา ตากอากาศ หรือสดชืน่ ด้วยสีสวยสดของต้นไม้ดอกไม้ แต่ฤดูหนาว ที่กำ� ลังมีหิมะโปรยปรายแบบนี้ อ่ าว Matsushima สวยจน ลืมหายใจ จุดเด่นของโรงแรมนี้ ไม่เพียงมีทวิ ทัศน์สวยงามของอ่าวให้ ชมผ่านกระจกบานใหญ่ภายในห้องพักเท่านัน้ ยังมีบริการออนเซน กลางแจ้งให้ผูเ้ ข้าพักและบุคคลภายนอกมานอนแช่ให้สบายอารมณ์ ยิง่ ในหน้าหนาวแบบนี้การนอนนิ่งในบ่อน�ำ้ อุน่ อุณหภูมกิ ว่า 40 องศา เป็ นเรื่องน่ ารื่นรมย์หาใดเปรียบ ช่ วงเช้าจะยิ่งคึกคักเป็ นพิเศษ เพราะคนญี่ ป่ ุ นจะเลือ กมาอาบน�้ำ และแช่ อ อนเซนพลางชม พระอาทิตย์ข้นึ อันเป็ นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่ มาถึงที่ แล ้วก็ไม่อยากพลาดประสบการณ์ หกโมงเช้านับเป็ นโมงยามอันดี ทีจ่ ะผลัดผ้า สวมเพียงเสื้อคลุมและหิ้วตระกร้าพร้อมผ้าขนหนู ทม่ี ี บริการในทุกห้องพัก แลว้ ตรงดิ่งไปยังห้องอาบน�ำ้ แบบออนเซน ทีต่ งั้ อยู่บนชัน้ ห้าของโรงแรม การอาบน�ำ้ พุรอ้ นนอกจากจะท�ำให้ผวิ สวยแล ้ว ยังช่วยรักษา โรคด้วย บ่อน�ำ้ พุแต่ละแห่งจะมีแร่ธาตุซง่ึ มีสรรพคุณในการรักษา ต่างกันไป ชาวญีป่ ่ นุ อาบออนเซนมาตัง้ แต่อดีตจนกลายเป็ นวิถชี วี ติ ของพวกเขาไปแล ้ว สิง่ นี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อสุขภาพเท่านัน้ ระหว่าง อาบ โดยเฉพาะบ่ออาบน�ำ้ แร่กลางแจ้งยังจะได้รน่ื รมย์กบั ธรรมชาติ รอบตัว หลอมรวมชีวติ ให้กลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ในทุกฤดูกาล การเข้าใช้บริการออนเซน มีข ้อควรระวังอยูห่ นึง่ อย่าง คือ ดูให้ดี ว่าเวลาทีค่ ุณเข้าไป ห้องนัน้ เป็ นฝัง่ ของใคร เพราะทีน่ ่ีจะไม่มหี อ้ ง 44 : HIP MAGAZINE MAY 2012

หญิงชายแบบตายตัว แต่จะสลับกันไปตามเวลา ห้องที่เคยเข้า ตอนเช้า พอตกเย็นอาจเปลีย่ นไป ฉะนัน้ ต้องดูให้ดี แต่ถา้ อยากชม ของแปลก หรืออยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวก็ด่มุ เดินเข้าไปเถิด เพศต่างจากคุณเขาอาจจะยินดี :) ความตื่นเต้นของการอาบน�ำ้ กลางแจ้งแบบนี้คือ คุณต้อง อาศัยความกลา้ หาญอย่างมากที่จะเปิ ดเผยตัวตนต่อหน้าคนอื่น เมื่อเดินผ่านทางเข้าไปแลว้ จะพบกับโถงกว้าง บรรจุชนั้ วางของ โต๊ะ เครื่อ งแป้ ง รวมทัง้ ฝัก บัว อาบน�ำ้ ท�ำ ความสะอาดร่ า งกาย ก่อนก้าวลงสู่บอ่ ออนเซน และทีน่ ่ไี ม่มใี ครเขาใส่เสื้อผ้ากันหรอกนะ ฉะนัน้ ไฝกี่เม็ด ปานกี่จดุ รูปร่างดีหรือหย่อนคล ้อยอย่างไร ไม่เพียง เห็นของคนอืน่ คนอืน่ ก็จะเห็นของคุณเช่นกัน Win-Win แม้ทุกคน จะไร้อาภรณ์ห่อคลุมกาย แต่กเ็ ขาก็ยงั ชิลล์ๆ ไม่มใี ครเหนียมอาย ขวยเขิน หรือแม้กระทัง่ มองของคนอื่น เพราะการอาบน�ำ้ แบบ ออนเซนนี้บา้ นเขาท�ำกันเป็ นวัฒนธรรม เป็ นเรื่องปกติธรรมดา จะมีก็แต่ คนนอกถิ่นอย่างเราๆ นัน่ ล่ะที่ยงั คงกระดากอายหาก จะต้องเผยความนัยใต้ร่มผ้าต่อคนแปลกหน้า กฎอีกข้อทีต่ อ้ งเคร่งครัดแม้จะไม่มใี ครระบุเป็ นข้อบังคับ แต่ ควรจะรูด้ ว้ ยมารยาท คือ ห้ามถ่ายรูป และการตัง้ อกตัง้ ใจมอง คนอื่นในที่แห่งนัน้ ก็ถอื ว่าเสียมารยาทเช่นกัน แม้ว่าทุกคนยินดี เปลื้องผ้า แต่ใช่วา่ เขาจะยินดีให้คุณจ้องมอง สุดยอดของออนเซนฤดูหนาว คือภาพการปะทะกันขององศา ทีแ่ ตกต่างระหว่างอุณหภูมริ อ้ นระอุในบ่อกับอากาศติดลบภายนอก จนท�ำให้เกิดไอน�ำ้ ลอยคละคลุง้ ปกคลุมรอบบ่อ และเมือ่ อากาศ หนาวได้ท่ปี ุยหิมะบางเบาจะค่ อยๆ ร่วงลงมายัว่ ให้อยากสัมผัส แต่ทนั ทีทก่ี ระทบกับไอน�ำ้ ก็ละลายไปต่อหน้า เป็ นความสวยงามที่ ดูได้แต่ตา ครัน้ จะเอื้อมมือไปแตะต้องก็พลันสลายเสียแล ้ว


ท่าเรือเฟอร์รี่นำ�เที่ยว

… ความสวยงามทีท่ ำ� ให้อ่าว Matsushima ติดหนึ่งในสาม แหล่งท่องเทีย่ วทัศนียภาพงดงามของญีป่ ่ นุ หรือทีเ่ รียกว่า Nihonsankei (ส่วนอีกสองแห่ง คือ อ่าวมิยาซุ ทางเหนือของเกียวโต และ มิยาจิมะ อยู่ใกล ้กับฮิโรชิมา่ ) น่าจะอยู่ทเ่ี กาะแก่งน้อยใหญ่กว่า 260 แห่งในทะเล ซึ่งเกิดจากการเย็นตัวลงของเถ้าถ่านภูเขาไฟและ ประกอบกันเป็ นชัน้ หินขึ้น เมือ่ ถูกกาลเวลาและน�ำ้ ทะเลกัดเซาะมา อย่างยาวนานก็กลายเป็ นรูปร่างต่างๆ ชวนให้จนิ ตนาการ โดยมี ท่าเรือเฟอร์ร่ใี ห้บริการทุกครึ่งชัว่ โมง เพือ่ พานักท่องเทีย่ วออกเรือ ไปสัมผัสความงดงามของอ่าวอย่างใกล ้ชิด สามารถเลือกบริการเรือ ได้หลายรูปแบบ ทัง้ Around The Bay Cruise in Matsushima Bay นัง่ เรือวนชมอ่าวโดยรอบ หรือ จะเลือก Regular Line Between Matsushima and Shiogama เป็นเรือโดยสารเทีย่ วเดียว เชื่อมระหว่าง Matsushima กับ Shiogama ไฮไลท์ของการ ล่องเรือ นอกจากทัศนียภาพอันสวยงามแล ้ว ยังมีความน่ารักน่าเอ็นดู ของนกนางนวลฝูงใหญ่ท่จี ะคอยเล็งว่ามีเรือล�ำใดออกจากท่าบ้าง แล ้วพวกมันก็จะบินตามไปโฉบรับข้าวเกรียบกุง้ จากมือนักท่องเทีย่ ว อย่างแม่นย�ำราวกับป้ อนใส่ปาก ถ้าเป็ นฤดูอน่ื อากาศคงเย็นสบาย จากสายลมที่โชยมาปะทะ แต่ ดว้ ยตอนนัน้ เป็ นฤดู หนาวลมจึง เย็นเยียบบาดผิวสาวให้สนั ่ สะท้าน เสื้อสามชัน้ ทีใ่ ส่ไปดูเหมือนจะ ไม่ช่วยอะไร พอเรือเทียบท่าเข้าฝัง่ อย่างแรกทีต่ อ้ งหามาเป็ นตัวช่วย คือกาแฟอ่นุ ๆ สักกระป๋ องจากตูก้ ด ก็พอจะท�ำให้มอื หายแข็งลง ได้บา้ ง ซึง่ ในตูม้ เี ครื่องดืม่ ให้เลือกเยอะมาก กาแฟ ก็มหี ลายชนิด หลายยีห่ อ้ , ชาประเภทต่างๆ, น�ำ้ ผลไม้, เบียร์ (อันนี้ขายตลอดเวลา) ราคาส�ำหรับกาแฟกระป๋ องเริ่มต้นที่ 120 เยน เบาๆ พอเป็ นกระสัย ส่วนกาแฟสดค่อนข้างหายากในเมืองเล็กๆ เช่นนี้

เรียกว่าเกาะอะไรดี...?

พระอาทิตย์ขึ้นที่อ่าว Matsushima HIP MAGAZINE MAY 2012

: 45


มุมนี้เห็นทั้งวิหาร Godaido และสะพานแดง

วิหาร Godaido เปิด 33 ปีครั้ง

หิมะ-หนึ่งในความมหัศจรรย์บนโลกนี้

46 : HIP MAGAZINE MAY 2012

อ่ า วนี้ ไ ด้ร ับ ความนิ ย มในฐานะเมือ งตากอากาศของ ชาวญีป่ ่ นุ มาอย่างยาวนาน ในอดีตอ่าวนี้เป็นสถานทีช่ มจันทร์ของ ดาเตะ มาซามูเนะ (Date Masamune) ผู ้ก่อตัง้ เมืองเซนได และเป็นเจ้าเมือง (ไดเมียว) คนแรกของแคว้นนี้ เขาได้รบั ฉายาว่ามังกรตาเดียว เนื่องด้วยอาการป่ วยจากโรคฝี ดาษในวัยเด็ก และชื่อนี้อาจารย์ตงั้ ให้เพื่อไม่ให้เขารู ส้ ึกว่ามีปมด้อย ต่ อมาเมื่อได้รบั ชัยชนะจาก แว่นแคว้นต่างๆ ในฐานะนักรบ มังกรตาเดียว จึงเป็ นชือ่ ทีเ่ หมาะ อย่างยิง่ ต่อไดเมียวคนแรกของเซนได และด้วยความที่ ดาเตะ มาซามูเนะ เป็ นผูร้ กั ต้นไม้ เขาจึงให้ซามูไรทุกคนทีอ่ ยู่ภายใต้การ ปกครองปลูกต้นไม้ทัง้ บริเวณริมน�ำ้ และริมถนนหนทาง ทุกแห่งหน ของเมืองนี้จงึ เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด และนี่เป็ นทีม่ าของสมญา ‘เซ็นไดเมืองแห่งต้นไม้’ และเราได้มโี อกาสเยีย่ มบ้านพักตากอากาศของไดเมียวผูน้ ้ ี พลางซึบซับบรรยากาศของการนัง่ ชืน่ ชมแสงจันทร์วนั เพ็ญสะท้อน ความงดงามของอ่าวแห่งนี้ ฟังไกด์พดู เพลินๆ ก็เผลอจินตนาการ ว่าตัวเองเกิดในยุคสมัยนัน้ สวมกิโมโน นัง่ จิบชา (หรือสาเก) แล ้ว ดื่มด�ำ่ กับพระจันทร์ท่คี ่อยๆ โผล่พน้ น�ำ้ ขึ้นมาทางทิศตะวันออก ก่อนลอยนิ่งอยู่ก่งึ กลางของสะพานแดง (Fukurabash - สะพาน เชือ่ มระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะ Fukurashima) สาดแสงนวล สะท้อนอ่าว ส่งให้ผนื น�ำ้ ระยิบระยับราวกับภาพฝัน แต่เป็ นฝันที่ เป็ นจริง ไม่เพียงเก็บบรรยากาศยุคนัน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ซมึ ซับ อาคารด้านหลังยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองนี้เอาไว้ ไม่วา่ จะเป็ นแผนที่เมืองในอดีตและปัจจุบนั ชุดเกาะของซามูไรใน ยุคต่างๆ รวมทัง้ สิง่ ของเครื่องใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของชาวเซ็นได ทีแ่ ห่งนี้จงึ เป็ นแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ชนั้ ดีอกี แห่งของเมือง


สุดทางคือทะเล

ต้นสนสูงเคียงข้างอนุสาวรีย์ไดเมียว

วิหาร Godaido เป็ นอีกสถานทีท่ พ่ี ลาดไม่ได้ เพราะเปรียบ เสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยทีเดียว Godaido เป็ นสิง่ ก่อสร้าง ที่อยู่คู่กบั Matsushima มาอย่างยาวนาน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.807 ต่อมาในปี ค.ศ.827 พระสงฆ์ในพุทธนิกายเทนได นาม Jikaku Daishi Ennin ได้อญั เชิญพระเจ้าห้าองค์มาประดิษฐานไว้ ภายในวิหารแห่งนี้ และถูกบูรณะใหม่โดย ดาเตะ มาซามูเนะ ในปี ค.ศ. 1604 ด้วยสถาปัตยกรรมยุคโมโมยามะ (Momoyama) และ วิหารแห่งนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกของชาติในปี ค.ศ. 1901 และเปิ ดให้เข้าสักการะทุกๆ 33 ปี ล่าสุดคือปี ค.ศ. 2006 จากนี้ ไปอีก 27 ปีถงึ จะเปิดอีกครัง้ ใครอยากบูชาพระเจ้าห้าองค์ ณ ทีแ่ ห่งนี้ ก็พงึ รักษาสุขภาพและสวัสดิภาพของตนเอาไว้ เผือ่ อีก 27 ปี ข ้างหน้า เราจะได้พบกันยังวิหารแห่งนี้ อีกแห่งที่น่าสนใจริมอ่าว Matsushima คือ วัดซุยงันจิ (Zuiganji) วัดประจ�ำตระกู ลดาเตะ เดิมมีช่ือว่า วัดเอ็นพุคุจิ (Enpukuji) เป็ นวัดในพุทธศาสนานิกายเทนได สร้างขึ้นในสมัย เฮอัน ราวปี ค.ศ. 828 โดย Jikaku Daishi Ennin และเปลีย่ นมาเป็น วัดนิกายเซนกลางศตวรรษที่ 13 ก่อนจะได้รบั การบูรณะขึ้นใหม่ ในยุคเอโดะ และเปลีย่ นชือ่ เป็ นวัดซุยงันจิ โดยดาเตะ มาซามูเนะ ราวปี ค.ศ. 1609 การก่อสร้างใช้สถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ เมือ่ เข้าประตูวดั จะพบทางเดินระหว่างต้นสนและหน้าผาหินทีไ่ ด้รบั การเจาะเข้าไปเป็ นห้องขนาดใหญ่อยู่ทางฝัง่ ขวา เรียงรายกันไปโดย มีรูปปัน้ พระภิกษุประดิษฐานอยู่หน้าถ�ำ้ ไกด์นำ� เทีย่ วบอกเล่าว่าถ�ำ้ เหล่านี้เป็ นทีอ่ ยูข่ องพระสงฆ์ทเ่ี ดินทางเข้ามาเผยแพร่พทุ ธศาสนาใน ญีป่ ่ นุ ตอนนัน้ ยังไม่มวี ดั หรือวิหารเกิดขึ้น พระจึงใช้วธิ ีเจาะภูเขา เป็ นถ�ำ้ ส�ำหรับอยู่ อาศัย เมื่อผ่ านกาลเวลามาถ�ำ้ เหล่านี้ ก็ได้รบั การอนุ ร กั ษ์ใ ห้ค นรุ่ น หลัง เข้า ชมในฐานะมรดกทางวัฒ นธรรม สุดทางเดินจะเข้าสู่หมู่อาคารวิหารซึ่งเก็บรวบรวมรูปปัน้ พระสงฆ์ ส�ำคัญๆ ในแต่ละยุคเอาไว้ รวมทัง้ ภาพวาดโบราณจากจิตรกร ผูม้ ชี อ่ื เสียงของญีป่ ่ นุ และข้าวของเครือ่ งใช้ทไ่ี ด้รบั การจัดวางเสมือน กับมีผูอ้ าศัยอยู่ในห้องนัน้ จริงๆ ทัง้ นี้ก็เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เห็น วิถชี วี ติ ในอดีตของเจ้าเมืองและเหล่าขุนนางในสมัยก่อน ข้อมูลเพิม่ เติมท่องเที่ยวเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ www.matsushima-kanko.com/en/index.html โรงแรม Matsushima Ichinobo โทร (022)353-3333 www.ichinobo.com/matsushima/

จุดเด่นของวัดซุยงันจิอยู่ทต่ี น้ สนสูงใหญ่อายุร่วม 400 ปี ขึ้นหนาแน่นครอบคลุมไปทัวบริ ่ เวณวัด ซึง่ ไม่เพียงด�ำรงอยูใ่ นฐานะ สัญลักษณ์ของอายุยนื และมันคงในความเชื ่ ่อของชาวญี่ป่ นุ เท่านัน้ ยังสะท้อนให้มนุ ษย์หนั กลับมามองเห็นความเล็กจ้อยของตนเอง ทุกย่างก้าวทีเ่ ดินลัดเลาะไประหว่างต้นสนเต็มไปด้วยน�ำ้ แข็งหนาจึง ต้องระมัดระวังอย่างมาก ทางเดินเริม่ ต้นจากหน้าวัดอ้อมมาจนถึงทาง เข้าวิหาร เมือ่ หันหลังย้อนมองกลับไปจะพบทางเดินทอดตรงไปสู่ หน้าประตูวดั โดยมีปลายทางคืออ่าว Matsushima ทางทอดยาว สู่ทะเลนัน้ ราวกับจะบอกว่าเมือ่ ด�ำเนินผ่านหนทางของชีวติ มาแล ้ว ไม่วา่ ตนเองจะเคยเป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่หรือไร้ตวั ตนเพียงใด สุดท้ายก็จะ กลับคืนสู่จดุ ก�ำเนิดดัง้ เดิม นัน่ คือท้องทะเลเช่นเดียวกันทุกคน จบความสวยงามของเซ็นไดกันที่สวนสาธารณะบนภูเขา อาโอบะยามะ (Aobayama) พื้นทีแ่ ห่งนี้เดิมทีเป็ นทีต่ งั้ ของปราสาท เซ็นํ ได (Site of Sendai Castle) ซึง่ เป็นทีพ่ ำ� นักของ ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1600 และเป็นทีพ่ ำ� นักของตระกูลดาเตะมาหลายรุน่ กระทัง่ ช่วงการปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration) ในปี ค.ศ.1868 ปราสาทถูกเผาไปบางส่วน และถูกเผาเสียหายทัง้ หลังในปี 1883 สิง่ ที่ หลงเหลืออยู่จึงมีเพียงก�ำแพงหินและป้ อมปราการ ซู ม-ิ ยากู ระ (Sumi-Yagura) และบริเวณนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นสถานที่ ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของญีป่ ่ นุ ในปี ค.ศ. 2003 บนยอดเขานี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเซ็นไดได้ทงั้ เมือง รวมทัง้ เป็ นทีต่ งั้ ของ อนุสาวรีย ์ ดาเตะ มาซามูเนะ ก�ำลังขีม่ า้ สวมชุดเกราะ มือข้างหนึ่ง ถือดาบ หันหน้ามองมาทางเมืองเซ็นไดด้วยตาข้างซ้ายที่ยงั ดีอยู่ ราวกับว่าแม้ตวั เขาจะไม่อยู่ บนโลกแลว้ แต่ ยงั คงเฝ้ ามองและ คุม้ ครองเมืองแห่งต้นไม้นี้มาเสมอ เฉกเช่นตอนทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยู่ ฉบับหน้าจะพาวกกลับเข้ามาโตเกียว หนึง่ ในเมืองใหญ่ไฮเทค ทีส่ ดุ ของโลก (แถมยังเป็ นเมืองติดอันดับค่าครองชีพสูงอีกต่างหาก) อย่าเพิง่ คาดหวังว่าจะพาไปเทีย่ วแบบไฮโซอะไรท�ำนองนัน้ หลังจาก ตะลุยญีป่ ่ นุ มาร่วมสิบวันในเมืองอืน่ ๆ เวลาอีกสามวันในโตเกียวจึง เป็ นการเที่ยวแบบคนจนๆ ใครว่าไม่มตี งั ค์จะเที่ยวโตเกียวไม่ได้ เราจะพิสูจน์ให้ดู!!!

ขอบคุณ คุณคะซึโอะ ชิบาตะ กงสุลใหญ่ญป่ี ่ นุ ประจ�ำเชียงใหม่ / คุณทาคาชิ โคฮามะ รองกงสุลญีป่ ่ นุ ประจ�ำเชียงใหม่ คุณวัลลภ แซ่หลี Information and Culture Staff ประจ�ำสถานกงสุลญีป่ ่ นุ ประจ�ำเชียงใหม่ กระทรวงต่างประเทศญีป่ ่ นุ / JENESYS Programme HIP MAGAZINE MAY 2012

: 47


IT

ประตูทา่ แพ, อ�ำเภอเมือง, จังหวัดเชียงใหม่

Broadway, New York, USA

Eiffel Tower, Paris, France

GOOGLE STREET VIEW มองโลกทั้งใบผ่านหน้าจอ เรื่อง: วรวรรณ

48 : HIP MAGAZINE MAY 2012

5 - Way Crosswalk, Shibuya, Japan

เวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือเมืองทีย่ งั ไม่คอ่ ยรูจั้ กมักคุน้ สิง่ แรก ทีน่ ึกถึงคือการหาข้อมูลพื้นฐาน ไม่วา่ จะเป็ นสภาพภูมอิ ากาศ การท่องเทีย่ ว การเดิน ทาง ช่ อ งทางสะดวกสุ ด ก็ ค งจะหนี ไ ม่พ น้ การเสิร ์ช ข้อ มูล ผ่ า น Google ยิง่ ถ้าต้องไปถึงจุดหมายด้วยตัวเอง (จะเดิน, ขี,่ ถีบ, ปัน่ , ขับ ฯลฯ ก็ตามที) การศึกษา ‘เส้นทาง’ จึงจ�ำเป็ นอย่างยิง่ เมือ่ รูพ้ กิ ดั อย่างแน่ชดั แล ้ว นอกจากจะท�ำให้คุณไปถึงจดหมายโดยสวัสดิภาพ รวดเร็วปลอดภัย ไม่หลงเธอ... เอ๊ย! หลงทางให้เสียเวลา และกุญแจส�ำคัญอันจะพาเราก้าวไปสู่โลกกว้าง อย่างรวดเร็วและง่ายดายทีส่ ดุ คือใช้เทคโนโลยีในโลกไซเบอร์ Google Maps จึงเป็ นทางเลือกอันดับต้นๆ ทีห่ ลายคนต้องเปิ ดดูทกุ ครัง้ ก่อนออกเดินทาง พร้อมพาหนะคู่ใจ ท�ำได้ตงั้ แต่คำ� นวณเส้นทางเดินเท้าจนถึงขนส่งสาธารณะ ของแต่ละประเทศ ตามมาด้วย Google Earth ส�ำหรับการท่องโลกให้กว้างขึ้นไปอีกขัน้ นอกจากจะบอกเส้นทางแล ้ว ยังให้มุมมองทัวโลกแบบสามมิ ่ ตใิ นมุมสูง (แต่ตอ้ ง โหลดปลั ๊กอินลงเครื่องก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้นะจ๊ะ) ประโยชน์ของ Google Earth ล่าสุดทีส่ ร้างความฮือฮาไปทัง้ โลกมาจากข่าวหนุ่มอินเดียคน หนึ่งพลัดพลากจากบ้านเกิดไปถึง 26 ปี แต่แล ้วเขาก็ตามหาครอบครัวจน เจอ โดยใช้ Google Earth น�ำทาง ส�ำหรับเทคโนโลยี Google Street View ก่อนอืน่ ขอแสดงความยินดี กับพีไ่ ทยของเราทีไ่ ด้ปรากฎหน้าตาในแผนทีโ่ ลกกับเขาเสียที หลังจากเข้าบุก เมืองใหญ่ทวโลกมาก่ ั่ อนหน้านี้แล ้ว เทคโนโลยีน้ สี ามารถถ่ายทอดวิวบนถนน แบบ 360 องศา เพียงแต่เปิ ดใช้งาน Google Maps และ Google Earth ตามปกติ จะเห็น ไอคอนด้า นบนปุ่มส�ำ หรับ ขยายและย่ อ แผนที่ จะมี สัญลักษณ์รูปคนตัวสีเลืองๆ ทีเ่ รียกว่า Pegman นี่ละ่ คือผูน้ ำ� ทางคนใหม่ ของเรา Google Street View พัฒนาขึ้นมาตัง้ แต่ปี 2007 เริ่มทดลองใช้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2008 ในเมืองแมนฮัตตัน และนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา แล ้วจึงขยายพื้นทีก่ ว้างออกไปเรือ่ ยๆ ปัจจุบนั พัฒนาอย่างก้าวล�ำ้ จนสามารถ


มองเห็นวิวได้แบบพาโรนามิก 360 องศา แถมยังดูแบบ 3D ได้อกี ด้วย เพียงแค่คลิก๊ ขวาแล ้วเปิ ดโหมด 3D (แต่ตอ้ งมีแว่นส�ำหรับดูภาพการแสดง ผลแบบสามมิต)ิ ซึง่ ใช้งานได้ทงั้ จาก Google Maps และ Google Earth เพียงแค่คลิก๊ และลากเมาส์ ไปบนถนนทีค่ ุณอยากเดิน ก็สามารถออกไป เที่ยวเล่นต่ างแดนได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว นอกจากจะดู ผ่านหน้าจอ คอมพิวเตอร์แล ้ว ปัจจุบนั Google Street View ก็ได้พฒั นาให้ดูได้จาก สมาร์ทโฟน รองรับทัง้ iPhone, BlackBerry, Windows Mobile และ Android ล่าสุด Google ได้พฒั นาใช้กล ้องทีม่ คี วามละเอียดสูงมากขึ้น โดย ใช้กล ้องแบบ Open Source Hardware ซึง่ มีศกั ยภาพในการเก็บราย ละเอียดภาพ ออกแบบโดย Elphel ส�ำหรับกล ้องพาโนรามารุ่นล่าสุดนัน้ ชือ่ ว่า Eyesis Elphel ถูกพัฒนาขึ้นเพือ่ Google Street View โดยเฉพาะ ตัวกล ้องมีความละเอียดสูงถึง 38 MPix ถ่ายภาพได้ 360 องศา อัตรา ความเร็ว 5 เฟรมต่อวินาที และใช้งานได้นานถึง 11 ชัว่ โมง มีมมุ มองการ ถ่ายภาพสูงถึง 2.5 เมตร มี GPS ส�ำหรับตรวจจับต�ำแหน่ง แล ้วก็มเี ลเซอร์ สแกนรอบด้าน และยังถูกออกแบบมาให้นำ�้ หนักเบาทีส่ ุด ซึง่ มีนำ�้ หนักรวม ประมาณ 10 กิโลกรัมเท่านัน้ เพือ่ ความสะดวกในการขนย้าย ส่วนราคา นัน้ ไม่ข อพูด ถึง เพราะคงไม่ส ามารถซื้อ มาไว้ใช้ถ่า ยเล่น กันได้ง่ายๆ จากเดิมทีต่ ดิ ตัง้ บนรถยนต์ขนาดเล็กเพือ่ ถ่ายท�ำตามท้องถนนในเมืองใหญ่ แต่เมือ่ ขอบเขตขยายกว้างขวางเข้าสู่ซอยเล็กซอยน้อย กูเกิ้ล ก็มกี ารปรับ เปลีย่ นพาหนะ โดยใช้จักรยานสามล ้อ และปรับเปลีย่ นไปตามพื้นที่ อย่างการ ส�ำรวจทีป่ ่ าอะเมซอน ก็มกี ารปรับใช้อย่างน่ารักน่าชัง โดยวางจักรยานติดกล ้อง ลงบนเรืออีกที จากนัน้ จึงล่องเรือส�ำรวจตามร่องน�ำ้ ถ้าจะต้องออกตะลุย ภูเขาทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะ ก็เปลีย่ นไปใช้ Snowmobile เป็ นต้น

THE NEW

iPad Luxor, Las Vegas, USA ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ Google Street View เพิง่ เข้ามาเมือ่ ต้นปี ทีแ่ ล ้ว โดยเน้นเก็บภาพในจังหวัดใหญ่ๆ ก่อน ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และ เชียงใหม่ จากนัน้ จึงขยายออกไปตามเมืองรอบๆ และหลังจากเปิ ดให้ใช้งาน ได้ไม่นานก็เกิดกระแสการโพสต์ภาพถ่ายจาก สตรีท วิว อยูพ่ กั ใหญ่ บ้างก็ค ้นหา บ้านตัวเอง บ้างก็หาบ้านเพื่อนเป็ นที่สนุ กสนานกันพอสมควร ถึงแม้ว่า Google จะมีการสแกนท�ำภาพเบลอส�ำหรับปกปิดใบหน้า (อย่างรูปปัน้ สฟิ งก์ จาก Luxor ก็ยงั โดนเซ็นเซอร์ใบหน้า) และป้ ายทะเบียนรถ เพือ่ สงวนสิทธิ์ ส่วนบุคคลในภาพแต่ก็ยงั คงถูกฟ้ องร้องจากการละเมิดสิทธิ์อยู่เรื่อยๆ ส�ำหรับการแก้ปญั หาเบื้องต้นของกรณีน้ ี ผูใ้ ช้สามารถท�ำได้โดยแจ้งรายงาน ปัญหาและความไม่เหมาะสม ทางปุ่มมุมซ้ายล่างของจอ Google Street View เป็ นเทคโนโลยีหนึง่ ทีถ่ กู พัฒนาเพือ่ อ�ำนวย ความสะดวกแก่ในการค้นหาข้อมูลเป็ นอย่างมาก แต่การจะใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ ก็ข้นึ อยู่กบั วิจารณญาณของผูใ้ ช้อกี ทอดหนึ่ง ซึง่ หากมองในมุมของการท่องเทีย่ วนัน้ ถือได้ว่า Google Street View เป็ นประโยชน์ต่อการออกท่องโลกโดยไม่ตอ้ งเสียสตางค์มากเลยทีเดียว อ้างอิงจาก en.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View และ www3.elphel.com

หลังจากทีเ่ ปิ ดตัวในหลายประเทศทัว่ โลก ทัง้ อเมริกา, ยุโรป และเอเชีย อย่าง ญีป่ ่ นุ , ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตัง้ แต่ 16 มีนาคมทีผ่ ่านมา The New iPad ก็มาถึงประเทศไทยเสียที สิง่ ทีน่ ่าสนใจทีส่ ุดส�ำหรับ The New iPad ก็คอื ราคาที่ เพิม่ ขึ้นมาจาก iPad2 เพียงนิดหน่อยเท่านัน้ แต่มฟี งั ก์ชนการใช้งานสู ั่ งกว่ากันหลายขุม แม้ว่ารูปโฉมภายนอกจะไม่ต่างกันกับ iPad2 สักเท่าไหร่ แต่ภายในหรูหรากว่าเยอะ อย่างแรกคือหน้าจอแบบ Retina Display ให้ความละเอียดสูง ภาพคมชัด โดยมี ความกว้างหน้าจออยู่ท่ี 9.7 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ 2048x1536 พิกเซล ให้สี ของภาพ 3.1 ล ้านพิกเซล ละเอียดขึ้นกว่า iPad2 ถึง 44% ตามด้วยชิพประมวลผล โปรเซสเซอร์ Dual-core A5X อยากทดสอบระบบประมวลผลว่าเร็วและแรงกว่า เดิมเพียงใด แนะน�ำให้ทดลองใช้เล่นเกมทีค่ ุณชอบ ความสามารถของ The New iPad ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ กล ้องหน้ามีความ ละเอียดระดับ VGA ส่วนกล ้องหลังแก้มอื จาก iPad2 ด้วยเทคโนโลยี iSight ซึง่ มีให้เลือกถึง 5 เลนส์ ให้ความละเอียดมากถึง 5 ล ้านพิกเซล และแสดงผล 1080p แถมยังถ่ายวิดโี อในรูปแบบ HD ทีเ่ ก็บภาพได้ถงึ 30 เฟรมต่อวินาทีทงั้ กล ้องหน้า และกล ้องหลังอีกด้วย นอกจากนี้ยงั รองรับเทคโนโลยี LTE 4G ทีเ่ ร็วกว่า 3G หลายเท่า แต่กย็ งั คงทางเลือกเดิมโดยมีทงั้ แบบ Wi-Fi และแบบ Wi-Fi 4G ให้เลือก ราคาไม่แพง และความสามารถเกินตัวขนาดนี้ ชาวฮิพอย่างเราอย่าปล่อยให้หลุดมือไป ... สนใจ The New iPad เข้าไปทดลองใช้หรือสังซื ่ ้อได้ที่ iStudio by maczone ถนนศิรมิ งั คลาจารย์ เชียงใหม่ หรือ iStudio ชัน้ 3 โซนลิฟท์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โทร. 0-5390-4155 หรือ www.maczone.co.th HIP MAGAZINE MAY 2012

: 49


trip

OPEN CHIANG RAI เปิดประตูสู่เชียงราย กับ Le Meridian Chiang Rai Resort เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: อัญชนา

เป็ นครัง้ แรกกับการเดินทางไปจังหวัดเชียงรายที่รูส้ กึ ว่า ตืน่ เต้นในแบบไม่เคยเป็ นมาก่อน ถึงแม้วา่ จะไปเทีย่ วมาหลายครัง้ หลายคราทัง้ เรื่องงานและช้อปปิ้ งทีช่ ายแดน แต่ครัง้ นี้จดุ หมายนัน้ แปลกไปกว่าเคย นัน่ ก็คอื การได้ไปสัมผัสโรงแรมหรู เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ซึง่ เปิ ดให้บริการมากว่า 3 ปี และในการเดินทาง ครัง้ นี้เป็นการร่วมงานมหกรรมเปิดบ้าน ค้นพบเชียงรายในมุมมองใหม่ ผ่านเส้นทางของเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เมือ่ ไปถึงก็ตอ้ ง ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการและความหรูหราของตัวโรงแรมทีต่ งั้ อยู่รมิ แม่นำ�้ กก แม่นำ�้ สายส�ำคัญหล่อเลี้ยงชีวติ ความเป็ นอยู่ของ ชาวเชียงรายมาเนิ่นนาน ประกอบกับอาคารรูปทรงสวยออกแบบ ผสมผสานสถาปัตยกรรมล ้านนากับความเป็ นโมเดิรน์ มองดูแล ้ว รูส้ กึ ได้ถงึ ความแข็งแกร่งของตึกใหญ่ แต่ก็เหมือนบ้านที่พร้อม ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น 50 : HIP MAGAZINE MAY 2012


สัมผัสแรกที่ได้รบั เมื่อย่างก้าวเข้าสู่ภายในอาคาร นัน่ ก็คอื กลิน่ หอมพิเศษเฉพาะของ เลอ เมอริเดียน โชยกลิน่ อ่อนๆ ออกมาต้อนรับ ชักชวนให้เข้าไปดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศ ท่ามกลางธรรมชาติ เมือ่ มองออกจากส่วนของล็อบบี้จะเห็น วิวของแม่น�ำ้ กก และทิวเขาสลับซับซ้อนสุ ดลู กหู ลูกตา ภายในอาคารและโถงทางเดินตกแต่ งด้วยศิลปะลา้ นนา ประยุกต์ รวมถึงห้องพักสไตล์รว่ มสมัย บรรยากาศปลอดโปร่ง ระเบียงเปิ ดกว้างมองเห็นสวนสวย และวิวแม่นำ�้ กก ใกล ้กัน กับตัวตึกมีร่มเงาต้นจามจุรคี ู่เก่าแก่ ต้นหนึ่งนามว่าสุขเกษม อายุกว่า 115 ปี แผ่ก่งิ ก้านสาขากางร่มใบปกคลุมทัว่ ลาน ริมสระ ถัดไปกลางตึกของโรงแรมก็จะเห็นโถงกว้างที่มี อีกหนึ่งต้นจามจุรขี นาดใหญ่ อายุ 112 ปี นามว่ามะเมียะ ตัง้ ตระหง่านอยูอ่ กี ฟาก มีเรือ่ งเล่าขานถึงต�ำนานอันเป็ นทีม่ า ของชื่อต้นจามจุรีทงั้ สองนี้ว่า เปรียบดัง่ เรื่องของเจ้าน้อย สุ ขเกษมเจ้าชายแห่งลา้ นนา ผู ต้ กหลุมรักกับแม่คา้ สาว ชาวพม่านามว่ามะเมียะ เมื่อครัน้ ได้ไปศึกษาร�ำ่ เรียนยัง ประเทศพม่า ทัง้ สองได้คบหาและสาบานต่อกันว่าจะรักกัน ตลอดไป โดยไม่ทอดทิ้งกัน หากใครผิดสาบานขอให้ผูน้ นั้ อายุ ส นั้ แต่ ท ว่า ความรัก ของทัง้ สองก็ ถูก ขวางกัน้ ด้ว ย ม่านประเพณี สุ ดท้ายแลว้ เจ้าน้อยสุ ขเกษมก็ถูกจับให้ แต่ ง งาน แต่ เ พีย งไม่ น านพระองค์ก็ ท รงตรอมใจและ สิ้นพระชนม์ในทีส่ ุด ส่วนมะเมียะก็บวชชีเพือ่ พิสูจน์รกั แท้ จนกระทังสิ ่ ้นอายุขยั ถึงแม้จะมีอปุ สรรคมาขวางกัน้ แต่ทงั้ คู่ ก็ยงั มัน่ คงและศรัทธาในความรัก เหมือนดัง่ ต้นไม้ใหญ่ท่ี เติบโตคู่ กนั มาร่ วมร้อยกว่าปี แม้มีตึกใหญ่ มากัน้ กลาง แต่ลกึ ลงไปใต้ดนิ นัน้ รากไม้ของทัง้ สองต้นยังคงเกาะเกี่ยว กันไว้ไม่คลาย ไม่เพียงแค่ร่มเงาของสองไม้ใหญ่ บริเวณรายรอบ ของโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ยังเต็มไปด้วย ต้นไม้อีกนานาชนิดที่ให้ร่มเงาและความเย็นสดชื่นทัว่ ทัง้ บริเวณ ในแต่ละโซนของโรงแรมยังมีมมุ ให้พกั พิง นัง่ เล่น ผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็ นโซฟาตัวสวย ในมุมภาพถ่ายเก๋ๆ และเปลเอาท์ดอร์ใต้ร่มไม้ใหญ่กลางสนามหญ้าริมน�ำ้ หรือ คอกาแฟอยากจะนัง่ พักชิลล์ๆ ก็สามารถเปลีย่ นบรรยากาศ หย่อนใจไปกับกาแฟรสชาติกลมกล่อมของอิลลี่ เอสเปรสโซ จากอิตาลี โดยบาริสตาผูเ้ ชี่ยวชาญ ภายในบาร์ละติจูด 19 หรือหิวมากหน่อยก็อม่ิ ท้องได้ทีห่ ้องอาหารเลเทสต์ เรซิพี ทีม่ ี เมนูหลากหลายไว้บริการ นอกจากเมนูอร่อยเด็ดในแต่ละวัน แล ้ว ทุกวันอาทิตย์จะมีเมนูพเิ ศษ ซันเดย์ บรันช์ จากสุดยอด เชฟทัง้ 5 ท่านประจ�ำโรงแรม กับเมนู อาหารจานพิเศษจาก ทัว่ โลกที่คดั สรรมาให้ทุกท่านได้ล้ มิ ลอง ทัง้ อาหารญี่ป่ ุน รสชาติดงั้ เดิม อาหารอิตาเลีย่ น อาหารเอเชียรสจัดจ้าน และ ตบท้ายด้วยขนมอบสูตรพิเศษรสชาติหวานละมุน ตอนค�ำ่ ๆ ยังสามารถไปเปลี่ยนบรรยากาศ รับลมยามเย็นชิลล์ๆ ริมน�ำ้ กก นัง่ ฟังเพลงสบายๆ ทีอ่ าหารฟาโวลา หรือจะนัง่ จิบไวน์ทบ่ี าร์รมิ น�ำ้ ก็เพลินใจไม่หยอก ส�ำหรับจังหวัดเชียงรายนัน้ เป็นจังหวัดทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ ว ทางศิลปะและวัฒนธรรมส�ำคัญมากมาย อีกทัง้ ยังรายล ้อม ไปด้วยภูเขาสูงเขียวชอุ่ม จึงท�ำให้มอี ากาศเย็นสบายตลอด ทัง้ ปี และถนนหนทางก็เดินทางสะดวกสบาย จึงเหมาะแก่ การท่องเทีย่ วพักผ่อนหลีกหนีความวุน่ วาย เป็ นอีกพิกดั หนึง่ ทีค่ วรจะล็อคไว้ในการเดินทางครัง้ ต่อไป เลอ เมอริเดียน เชีย งราย รีส อร์ท น่ า จะเป็ น อีก หนึ่ ง สถานที่ใ นดวงใจ ทีส่ ามารถตอบโจทย์ทกุ ความต้องการของคุณยามเดินทาง มาพักผ่อนยังจังหวัดเหนือสุดแดนสยามแห่งนี้ HIP MAGAZINE MAY 2012

: 51


dj seed inside cm

เขาคือไอดอล และพี่ชายที่แสนดีของผมเสมอ : ดีเจหนู – สมเกียตริ ช่วงนิสสัย เรื่อง: นรเศรษฐ หมัดคง

..Base on truth stories…

เรือ่ งราวต่อไปนี้ อาจเป็ นเรือ่ งจริงทีเ่ ลอะเลือนในรายละเอียด แต่กลับแจ่มชัด ในความทรงจ�ำ ราวเกิดขึ้นเมือ่ วานทีผ่ ่านมา และขอออกตัวไว้ก่อนว่า ไม่ใช่เรื่องราว ของคนแก่ดว้ ยการนับจากตัวเลขของอายุผูเ้ ขียนและผูท้ ถ่ี กู เขียนถึง เพราะตัวละคร ทัง้ สองคนในบทความนี้ ยังคงหนุ่มแน่น มีพลังในการสร้างสรรค์คดั เลือกบทเพลงดีๆ ร่วมสมัยมาให้แฟนเพลงและผู ้ฟังเสมอมา แค่หนุ่มสองคนนี้ อยูม่ านานเกินไปเท่านัน้ เอง 555 ผมจะชวนพวกคุณนัง่ ไทม์แมชชีน ย้อนกลับลงไปเทีย่ วมหานครหาดใหญ่ อ�ำเภอหนึง่ ของจังหวัดสงขลา (ทีย่ งั ไม่ถกู ยกระดับเป็ นจังหวัดหาดใหญ่เหมือนในวันนี้ โดยท่านนายกฯ ปูคนสวยของเรา..ฮา..) ที่เป็ นหัวเมืองทางเศรษฐกิจของภาคใต้ รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตราว 20 กว่าปี ทผ่ี ่านมา ยุคนัน้ เป็ นยุครุ่งเรืองของดนตรี เต้นร�ำอย่างเป็ นทางการของวงการดนตรีโลกที่เรียกกันติดปากมาจนถึงวันนี้ว่า ‘Disco – ดิสโก้’ ดนตรีแนวใหม่ทถ่ี กู ค้นพบในปลายยุค 70s ของชาวอเมริกนั โดย การน�ำแผ่นเสียง 2 แผ่นมาเปิ ดต่อกันผ่านเครือ่ งเล่นแผ่นเสียงหรือ Turntable ยีห่ อ้ Technics 1200 MK II และมีมกิ เซอร์เป็ นตัวเชื่อมให้เพลงทัง้ 2 เพลงทีส่ ่วนใหญ่ จะเป็ นดนตรีสไตล์โซลฟังก์ ให้กลายเป็ นเพลงเดียวกัน (ค�ำว่า ‘Disco’ เป็ นค�ำย่อมา จากค�ำว่า ‘Discovery’ นัน่ เอง) ด้วยฝี มอื การปรับจังหวะให้เท่ากันและปรับแต่งเสียง ของดนตรีโดยรวมให้มคี วามกลมกลืนกันอย่างแนบสนิทไร้ร่องรอยหรือการคร่อม จังหวะแต่อย่างใด ด้วยรสนิยมทีด่ แี ละความสามารถอันเอกอุในการคัดเลือกเพลง แต่ละเพลงมาเปิ ดต่อให้กลายเป็ นเพลงเดียวกันนัน้ ได้สร้างสรรค์ความสนุกสนาน ให้กบั ผู ้คนบนฟลอร์เต้นร�ำได้ตลอดทัง้ คืนในสถานทีๆ่ ถูกเรียกว่า ‘Discotheque – ดิสโก้เธค’ คนทีเ่ ลือกเพลงทัง้ หมดมาเปิดและมิกซ์ให้จังหวะและท่วงท�ำนองทีแ่ ตกต่างกัน ให้กลมกลืนนัน้ ก็จะถูกเรียกว่า ‘Disc Jocky (Discovery Jocky)’ หรือเรียกด้วยค�ำย่อ ว่า DJ ผูท้ ย่ี นื อยู่หลังเครื่องเล่นแผ่นเสียงและมิกเซอร์หรือบูธดีเจ ( DJ Booth)

52 : HIP MAGAZINE MAY 2012

ก็ไม่ต่างไปจากผูค้ วบคุมม้าหรือจ๊อกกี้ผูน้ งั ่ อยู่บนหลังม้ามาดองอาจและแสนเท่ ดีเจได้เข้ามามีอทิ ธิพลและมีบทบาทแทนวงดนตรีท่เี ล่นประจ�ำเล่นตามคลับใหญ่ ชือ่ ดังทัวโลก ่ แล ้วถูกปรับปรุงเปลีย่ นแปลงมาเป็ นดิสโก้เธคตามยุคสมัย จากเวทีของ การแสดงดนตรีทย่ี ง่ิ ใหญ่อลังการได้ถูกย่อให้เล็กลง บางคลับก็ถกู ยกออกไปกลายเป็ น พื้นทีก่ ว้างขวางหรือเรียกง่ายๆว่า ‘Dancefloor - ฟลอร์เต้นร�ำ’ ให้กบั เหล่านักเต้น ระบ�ำนิยมปาร์ต้ ที งั้ หลายวาดลวดลายลีลากันอย่างเต็มที่ ดนตรีดสิ โก้จงึ ได้รบั ความ นิยมแพร่หลายไปทัว่ โลกจนถึงเมืองไทยและเลือ่ นไหลลงมาทีห่ าดใหญ่ดว้ ยเช่นกัน การเป็ นหัวเมืองที่เต็มไปด้วยการค้าขาย เศรษฐกิจของหาดใหญ่เลยรุ่งเรือง ใคร ต่อใครทัวประเทศรวมไปจนถึ ่ งนักท่องเทีย่ วและนักธุรกิจชาวต่างประเทศเพือ่ นบ้าน ทีม่ าจาก มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน หรือแม้แต่อนิ โดนีเซีย จึงเดินทางมาเทีย่ วและ ท�ำธุรกิจกันอย่างคึกคัก โรงแรมใหญ่ระดับชัน้ หนึ่งจึงพากันเปิ ดคลับและดิสโก้เธคที่ ทันสมัยเท่าทันกับกรุงเทพฯ ขึ้นมารองรับเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่างเต็มที่ วงดนตรีและ ดีเจชื่อดังจากเมืองกรุงจึงถูกจ้างมาเล่นสลับการโชว์ฝีมอื การมิกซ์เป็ นประจ�ำตาม ดิสโก้เธคเหล่านัน้ โดยมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนไปเรือ่ ยๆ ตามสัญญา ดีเจคนไหน หรือวงดนตรีวงใดทีเ่ ล่นดีมชี อ่ื เสียงมากก็จะมีแขกประจ�ำติดตรึมในแต่ละคืน และจะ ถูกว่าจ้างให้เล่นยาวเป็ นปี มีดเี จชือ่ ดังจากกรุงเทพฯ คนหนึ่งชือ่ สมเกียรติ ช่วงนิสสัย โดยมีดกี รีจากการเป็ นแชมป์ ดสิ โก้แห่งประเทศไทยในยุคนัน้ พ่วงท้ายมาด้วย (ผม จ�ำปี ไม่ได้) ได้เดินทางลงมาเป็ นดีเจประจ�ำคลับชื่อ เนปจูน ดิสโก้เธค ทีอ่ ยู่ภายใน โรงแรม My House ที่เป็ นโรงแรมเกิดใหม่ช่อื ดังของหาดใหญ่ในยุคนัน้ โดยมี วงดนตรีชอ่ื ดังทีเ่ ล่นสลับกับดีเจสมเกียรติ ชือ่ วง The Positions ซึง่ มีมอื คียบ์ อร์ด ระดับเทพและนักร้องน�ำชื่อ พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็ นแกนน�ำของวง ผมที่อ ยู่ ใ นวัย หนุ่ ม นมแตกพานในสถานะนัก ศึ ก ษาวิท ยาลัย เทคนิ ค หาดใหญ่ เสียงเพิง่ แตกห้าว ก็ได้เสนอตัวเข้าเป็ นแฟนคลับทีต่ ดิ ตามดีเจ สมเกียรติ หรือ พีห่ นู


เกือบทุกคืน ทันทีท่ไี ด้เห็นลีลาการสะบัดแผ่นสลับกับการขึ้นไปวาดลวดลายลีลา การเต้นของแชมป์ ดิสโก้บนล�ำโพงใหญ่ หน้าบู ธดีเจ ช่ างตื่นตาตื่นใจและสร้าง แรงบัน ดาลให้ก บั ผมอย่ า งมหาศาลเกิน บรรยาย และกลับบ้านไปฝันหวานว่า สักวันผมจะต้องเป็ นดีเจชือ่ ดังและเปิ ดแผ่นเก่งเหมือนพีห่ นู ให้ได้ พีห่ นู ได้แสดงฝี มอื และความสามารถทัง้ เปิ ดแผ่น เต้นโชว์และพูดเร่งเร้าให้ผูค้ นในดิสโก้เธคแห่งนัน้ ลุกขึ้นมาเต้นร�ำอย่ างไม่รูจ้ กั เหน็ ดเหนื่อยตลอดทัง้ คืน ด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี และน่ารักสม�ำ่ เสมอต่อทุกๆ คน รูปร่างหน้าตาทีห่ ล่อเหลาสมส่วน การแต่งกายที่ สุดเท่ลำ�้ สมัย โดนอาบด้วยแสงไฟหลากสีทส่ี ะท้อนมาจากลูกบอลกระจก (Mirror Ball) ซึ่งห้อยอยู่ บนเพดาน ตัดกับแสงเลเซอร์สีส นั สุ ดโฉบเฉี่ ยว ท�ำให้พ่ีหนู กลายเป็ นดีเจชื่อดังของเมืองหาดใหญ่ ท่ีมีผูค้ นชื่นชอบหลงใหลและหลงรักกัน ทัง้ เมือง เมือ่ มีการจัดปาร์ต้ กี นั ทีไ่ หน ดีเจ สมเกียรติ จะถูกเชิญไปเปิ ดแทบทุกงาน ไม่เฉพาะแค่เปิ ดอยู่ในดิสโก้เธคเท่านัน้ ผมแอบท�ำตัวเป็ นครู พกั ลักจ�ำเรื่องการเปิ ดแผ่นของพี่หนู อยู่หลายเดือน จนในทีส่ ุดก็สามารถน�ำตัวเข้าไปอยู่แก๊งค์ของพีห่ นู ได้ เพราะพีห่ นู จะมีรถจิบ๊ สุดเท่ อยู่ 1 คัน ขับน�ำทีมเด็กแว้นท์แก๊งค์ใหญ่ในยุคนัน้ ขับไปเที่ยวไหนต่อไหน ไม่ว่า จะไปน�ำ้ ตกโตนงาช้างหรือชายหาดสมิหลา, สงขลากันแทบทุกวัน ในช่วงเย็นๆ หลังผมเลิกเรียนหรือในช่ วงวันหยุ ด เมื่อมีโอกาสอยู่ กบั พี่หนู เป็ นการส่วนตัว ผมก็ถามไถ่ในสิง่ ทีผ่ มสงสัยเรื่องการเปิ ดแผ่นเสมอ ซึง่ พีห่ นู ก็บอกกล่าวและสอน เคล็ดลับในการเปิ ดแผ่นให้กบั ผมอย่างหมดเปลือกโดยไม่มกี ารเก็บง�ำใดๆ แต่ผม ก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะจับแผ่นเสียงเพื่อฝึ กเปิ ดอย่างเป็ นทางการเสียที จนพี่หนู ได้ยา้ ย กลับกรุงเทพฯ ผมจึงเริ่มฝึ กหัดและเป็ นดีเจอย่างจริงๆ จังๆ ที่ อาละดิน ดิสโก้เธค ในเวลาต่อมา 20 กว่าผ่านปี ไป ผมไม่เคยได้รบั ทราบข่าวคราวของพีห่ นู อกี เลย จนวันหนึ่ง

ผมได้ข้นึ มาท�ำงานทีเ่ ชียงใหม่กบั พีโ่ หน่งและทีมวอดก้า สเมอร์นอฟ โดยจัดปาร์ต้ กี นั ในทุกคืนวันอาทิตย์ถงึ 3 เดือนเต็มๆ เมือ่ 4-5 ทีแ่ ล ้ว มีทมี งานคนหนึง่ ได้คุยกับผมว่า ‘’นอ้ งได้อ่านบทสัมภาษณ์ของพีใ่ นนิตรสารอิมเมจ เห็นพีพ่ ดู ถึง พีห่ นู หรือดีเจ สมเกียรติ น้องรูจ้ กั และสนิทกับพีห่ นู มาก เลยเอาบทสัมภาษณ์น้ ีไปให้พเ่ี ขาดู พีห่ นู ดใี จมาก ทีพ่ ย่ี งั พูดถึงเขาและอยากเจอกับพีซ่ ้ดี มาก พีเ่ ขาฝากบอกมาว่า ‘ถ้าใครรูว้ า่ ซี้ดขึ้นมา เชียงใหม่ช่วยบอกซี้ดด้วยว่าพีอ่ ยากเจอ’ ’’ น้องสาวคนนัน้ เลยให้เบอร์พห่ี นูกบั ผมมา แล ้วผมกับพีห่ นู กไ็ ด้พดู คุยทักทายสารทุกข์สกุ ดิบกัน แต่กย็ งั ไม่ได้เจอหน้ากัน จนผม ไปจัดปาร์ต้ ที ล่ี านข้างๆ ร้าน Good View ริมปิ ง พีห่ นู แอบไปดูผมแล ้วเข้ามาทักทาย หลังผมเล่นเสร็จ ผมดีใจมากจนเกินบรรยายเพราะในทีส่ ุดดนตรีก็ได้นำ� พาให้เรา ได้มาเจอกันอีกครัง้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ซึง่ อยู่เกือบเหนือสุดของประเทศไทยแตกต่าง กับ 20 กว่าปี ทแ่ี ล ้วทีเ่ จอกันทีห่ าดใหญ่ ซึง่ อยู่เกือบใต้สุดของประเทศ..... ช่างเป็ นอานุภาพทีน่ ่าอัศจรรย์ของดนตรีโดยแท้! พีห่ นูในวันนี้กบั เมือ่ 20 กว่าปีทแ่ี ล ้ว ก็ยงั คงเป็นพีช่ ายทีแ่ สนดีของผมเหมือนเดิม มิเปลีย่ นแปลง พีห่ นู ยงั คงเป็ นดีเจทีเ่ ปิ ดในร้านของตัวเองทีช่ ่อื Bybloss เป็ นดีเจ รายการวิทยุ และเป็ นออร์กาไนเซอร์รบั จัดงานทัว่ ไปด้วย อีกทัง้ ผมยังได้พบกับ พี่สาวแสนสวยน่ ารักและใจดีท่ีเป็ นภรรยาของพี่หนู ในเวลาต่ อมาอีก 2-3 ครัง้ เมือ่ ผมมีโอกาสได้ข้ นึ มาเที่ยวหรือมาท�ำงานดีเจที่เชียงใหม่ แม้พ่หี นู จะไม่ได้เป็ น คนเชียงใหม่โดยพื้นเพ แต่พห่ี นู กเ็ ป็ นเขยเชียงใหม่ ทีผ่ มมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รูจ้ กั พบเจอ และที่สำ� คัญที่สุดส�ำหรับผมคือ พี่หนู หรือ ดีเจ สมเกียรติ ช่วงนิสสัย เป็ นไอดอลและแรงบันดาลใจคนแรก ทีเ่ ป็ นแรงผลักดันอันยิง่ ใหญ่ให้ผมได้มาเป็ น ดีเจ ซี้ด นรเศรษฐ ในวันนี้ โดยแท้จริง. จึงขอบันทึกเรือ่ งราวโดยคร่าวๆ นี้ไว้ เพือ่ เป็ นความภาคภูมใิ จในชีวติ ครับ...

HIP MAGAZINE MAY 2012

: 53


special

‘ Dj Seed Inside Malaysia ’

FUTURE MUSIC FESTIVAL ASIA @ Sepang International Circuit, Malaysia เรื่อง/ภาพ: นรเศรษฐ หมัดคง

ค�ำว่าเทศกาลดนตรี หรือ Music Festival ช่ างเป็ นอะไรที่ล่อตาล่อใจต่ อคนที่หลงใหลบ้าคลัง่ ในการฟังดนตรีทกุ คนเสมอ โดยเฉพาะคนอย่างผมที่ ใช้ดนตรีเป็ นเครื่องมือในการท�ำมาหากินเลี้ยงชีพ แต่ก็ ไม่สามารถเดินทางไปร่วมทุกเทศกาลดนตรีย่งิ ใหญ่ ทัว่ โลกในทุกๆ ปี ได้เช่นกัน เพราะต้องใช้งบประมาณ ในการเดิน ทางมากมายรวมทัง้ ค่ า ตัว๋ ค่ า เดิน ทาง ค่าทีพ่ กั ฯลฯ จิปาถะไม่ต่างกับการเดินทางท่องเทีย่ ว นอกจากเทศกาลดนตรี Glastonbury และ Reading ทีอ่ งั กฤษ กับ T In The Park ทีส่ ก๊อตแลนด์แลว้ ผมก็ยงั ไม่เคยได้เดินทางไปไหนได้ไกลไปกว่าแถบ ประเทศอาเซียนเท่านัน้ อาจเป็ นเพราะในช่วง 10 ปี น้ ี 54 : HIP MAGAZINE MAY 2012

ผมมีงานและภารกิจทีจ่ ะต้องท�ำมากมายนัน่ เอง ทัง้ ๆ ที่ผ มยัง มีค วามฝัน และมีเ ป้ าหมายที่จ ะไปสัม ผัส เทศกาลดนตรียง่ิ ใหญ่หลายเทศกาลทัว่ โลก อาทิ Big Day Out ทีป่ ระเทศออสเตรลีย, Fujirock และ Summer Sonic ที่ป ระเทศญี่ป่ ุน, Coachella ที่ป ระเทศ สหรัฐอเมริกา หรือ Future Music Festival ทีจ่ ดั ขึ้น ทุก ๆ เดือ นมีน าคมตามเมือ งใหญ่ ต่ า งๆ 5 เมือ ง ในประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้น ในทีส่ ุด ผมก็โชคดีท่ี Future Music Festival ได้ขยายมาจัดในเอเชียเป็ นครัง้ แรกในปี น้ ีท่ปี ระเทศ มาเลเซีย ซึ่งเป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางใต้ของ ประเทศไทย และสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายดาย

สะดวกสบาย ทัง้ รถยนต์ รถไฟ รถบัส และเครื่องบิน อีกทัง้ เทศกาลดนตรี Future Music Festival ทีม่ า จัดเป็ นครัง้ แรกในประเทศมาเลเซียในครานี้ ทางสาย การบินแอร์เอเชีย ก็ได้เข้าร่ วมเป็ นผูส้ นับสนุ นหลัก อย่างเป็ นทางการอีกด้วย คนไทยสามารถซื้อตัวเข้ ๋ าชม เทศกาลดนตรีน้ ผี ่าน Thai Tickets Major ในราคา ต่างๆ ตามแพ็คเกจทีเ่ ขาตัง้ ไว้ ซึง่ รวมทัง้ ค่าตัวเครื ๋ อ่ งบิน และค่าที่พกั รวมอยู่ดว้ ย และที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ค่ าตัวเข้ ๋ าร่ วมสนุ กเทศกาลนี้ราคาถูกมากคือ ใบละ 1,400 บาท โดยประมาณเท่านัน้ ผมจึงตัดสินใจจอง ตัวเครื ๋ ่องบินและรีบซื้อตัวของเทศกาลนี ๋ ้ ทนั ทีเมื่อถึง วันประกาศที่ขายตัวอย่ ๋ างเป็ นทางการ มิพกั เอ่ยถึง


รายชื่อศิลปิ นดีเจชื่อดังระดับโลกราว 60 คน ทีเ่ ป็ น แม่เหล็กดึงดูดให้ผูค้ นจากทัวเอเชี ่ ย ได้ตดั สินใจติดปี ก เดินทางไปร่ วมสัมผัสความสนุ กสนานของเทศกาล ดนตรีเต้นร�ำอีกหนึ่งเทศกาลที่ย่ิงใหญ่ ของโลก ซึ่ง นักเต้นระบ�ำและผูค้ นทีห่ ลงใหลในดนตรีเต้นร�ำทัวโลก ่ ไม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ ปวง Future Music Festival ได้เริม่ ต้นขึ้นครัง้ แรก ในเดือนมีนาคม ปี 2006 ทีเ่ มือง ซิดนียก์ อ่ นเป็นเมืองแรก แลว้ ขยายไปสู่เมืองต่ างๆ คือ Brisbane, Perth, Adelade และ Melbourne ในเวลาต่อมา จนถึงวันนี้ ที่ ไ ด้ข ยายมาสู่ ป ระเทศในทวี ป เอเชี ย เป็ นปี แรก ทีป่ ระเทศมาเลเซีย ความมุง่ หมายของผูจ้ ดั งาน Future Music Festival คือ ต้องการให้เทศกาลดนตรีน้เี ป็นแผนที่ และเป็ นแหล่งรวมของการแสดงดนตรีอเิ ลคโทรนิกส์ และดนตรีเต้นร�ำของศิลปิ นชื่อดังแนวนี้จากทัว่ โลก ภายในเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี โดยจะขยายไปสูเ่ มือง ใหญ่ๆ ต่างทัว่ โลกและพัฒนาให้ย่งิ ใหญ่เทียบเท่ากับ เทศกาลดนตรีชอ่ื ดังอย่าง Coachella, Glastonbury, Sona และ Big Day Out เป็ นต้น ในอนาคตอันใกล ้ รู ปแบบของการจัดงาน สถานที่ตอ้ งเป็ นทุ่งกว้างๆ อยูน่ อกเมือง โดยมีทพ่ี กั และการคมนาคมสะดวกสบาย ต่อการรองรับผูค้ นจ�ำนวนเป็ นหมืน่ ไปร่วมงาน โดยใช้ ศิลปิ นและดีเจชือ่ ดังระดับโลกหรือ Line Up ทีเ่ หมือนๆ กันทุกๆ เมือง (แต่ละเมืองจะจัดห่างกันราว 3-4 วัน) ยกเว้น ดีเ จท้อ งถิ่น ที่จ ะเปลี่ย นไปตามเมือ งต่ า งๆ ภายในงานบริเวณงานจะถูกแบ่งออกเป็ นพื้นที่หลัก 4 เวที คือ เวที Future Music Festival Asia, เวที Last Venus, เวที Flamingo และเวที Gnome (ที่เน้นเฉพาะดีเจท้องถิ่นและจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไทยหรือสิงคโปร์เป็ นต้น) อีกทัง้ มีพ้ นื ที่ในการ ละเล่น ซุม้ เกม ร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ อีกมากมาย

หลายจุดไว้เป็ นที่ผ่อนคลายพักผ่อนของผูค้ นในงาน เพราะงานจะมีเพียงแค่ วนั เดียวแต่ประตูจะเริ่มเปิ ด ตัง้ แต่ บ่ายโมงและการแสดงของแต่ละเวทีจะเริ่มต้น ตัง้ แต่บา่ ย 2.45 น. พร้อมกันทุกเวทีเป็ นต้นไปจนถึง 03.00 น. โดยประมาณ ศิลปิ นหรือดีเจแต่ละวงจะมี เวลาแสดงเท่ากันคือ 1 ชัว่ โมง ยกเว้น Headliner ที่ เวทีหลักเท่านัน้ มีเวลาแสดงมากขึ้นคือ 2 ชัว่ โมง Future Music Festival Asia 2012 ทีส่ นาม Sepang International Circuit ในมาเลเซียครัง้ แรกนี้ จึงเป็ นปรากฏการณ์ครัง้ ส�ำคัญที่สุดก็ว่าได้ เพราะ นอกจากเทศกาลดนตรี Zoukout ของประเทศสิงคโปร์ ที่เกาะเซ็นโตซ่าแลว้ ก็ไม่เคยมีเทศกาลดนตรีท่เี น้น เฉพาะดนตรีเต้นร�ำ ซึง่ มีศิลปิ นและดีเจชือ่ ดังระดับโลก มากมายมาร่ วมแสดงกันอย่างเต็มที่ ทัง้ ระบบแสง สีเ สีย งที่ม าตรฐานโลก ซึ่ง เตรี ย มไว้ร องรับ ผู ช้ ม หลายหมืน่ คน ณ สนามเซปังฯ ทีเ่ ป็ นสนามแข่งรถ Formula 1 มีพ้นื ทีก่ ล ้างขวางใหญ่โตเกินบรรยาย ทางผูจ้ ดั งานได้ ใช้เฉพาะพื้นที่ส่วนที่เป็ นจัดกิจกรรมและลานจอดรถ เท่านัน้ ซึง่ ก็กว้างใหญ่สามารถรองรับผูค้ นราว 3 หมืน่ ในวันนัน้ ได้อย่างเพียงพอ สนามเซปังฯ อยู่ใกลก้ บั สนามบินแห่งชาติของมาเลเซียราว 2-3 กิโลเมตร เท่ า นั้น แต่ ห่ า งจากย่ า นใจกลางเมื อ งหลวงคื อ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ราว 40-50 กิโลเมตร ใช้เวลานัง่ รถ ราวครึ่งชัว่ โมง ถ้าไม่ตรงกับเวลาเร่งด่วน ด้วยอากาศ ทีร่ อ้ นระอุในวันที่ 17 มีนาคม 2555 ซึง่ เป็ นวันงาน ผมจึงยอมตัดรายการแสดงภาคกลางวันทิ้งไป ทัง้ ๆ ที่ มีเพือ่ นๆ จากเมืองไทยไปกันเยอะมากและโทรฯ มาหา ผมจากในงานว่า งานในช่วงกลางวันสนุ กมาก ด้วย อากาศร้อนทางผูจ้ ดั เลยสร้างปาร์ต้ โี ฟมขึ้นมาให้ผูค้ น ในงานได้ค ลายร้อ นไปพร้อ มๆ การเต้น ร�ำ อย่ า ง สนุกสนาน ผมเดินทางไปถึงทีส่ นามเซปังฯ ราว 2 ทุ่ม เดินส�ำรวจรอบงานทีก่ ว้างใหญ่ตามทีเ่ วทีต่างๆ เกือบ ชัว่ โมง แลว้ เช็คตารางเวลาการแสดงของศิลปิ นและ ดีเจแต่ละเวทีดูวา่ จะเลือกไปดูเวทีไหนทีน่ ่าสนใจทีส่ ุด ผมรีบวิง่ ไปทีเ่ วที Gnome เพราะเห็นชือ่ ของดีเจ K-Natz ตัวแทนของดีใจจากประเทศไทยคนเดียวที่ได้มาเล่น ในงานนี้ แต่กไ็ ปทันเพลงสุดท้ายพอดี เนื่องจากระยะ ความห่างของแต่ละเวทีราว 500 เมตร เพือ่ ไม่ให้เสียง ของแต่ละเวทีตกี ลบกันและต้องฝ่ าคลืน่ มนุษย์มากมาย กว่าจะไปถึง หลังจากนัน้ ก็รบี วิง่ ไปดู Chase & Status ดูโอดีเจแนว Dustep คนโปรดของผมได้ทันช่วง 30 นาที สุดท้ายพอดีทเ่ี วที Las Venus ซึง่ พวกเขาเล่นได้สนุก สุดมันสมค�ำร�ำ่ ลือ แลว้ กลับมากระโดดโลดเต้นต่อที่ เวที Future Music Festival Asia กับดีเจ Eddie Halliwell ในสไตล์เ ทคโนที่มีผู ค้ นให้ค วามสนใจ มากกว่าเวทีอน่ื ๆ ราวหมืน่ กว่าคน เพราะเป็ นเวทีเมนหลัก นัน่ เอง ผมเต้นร�ำและตื่นตาตื่นใจกับระแสงสีเสียง อยูร่ าวครึง่ ชัวโมง ่ ก็เดินออกไปข้างนอกเพือ่ ไปร่วมสนุก กับการละเล่นต่างๆ ทัง้ การขับไปลองขับรถ Formula 1 แบบซีมเู ลเตอร์ ในโดมใหญ่ทแ่ี ยกออกห่างมาจากเวที หลักพอสมควร และตระเวนไปร่วมสนุกกับเกมต่างๆ อีกมากมายในงานจนถึงเวลาขึ้นเวที Future Music Festival Asia ของวงสไตล์ Drum’n’Bass ชือ่ ดังจาก ออสเตรเลียคือ Pandulum วงโปรดของผมอีกวง ที่ ขึ้นแสดงแบบ Live PA แค่ 2 คน คือ ดีเจกับ MC พวกเขาทัง้ คู่ ทงั้ เล่นทัง้ แร๊พทัง้ ปลุกเร้าผู ค้ นได้อย่าง

เมามันและเต็มอิม่ ซึง่ พวกเขาน่าจะเป็ นวงทีแ่ สดงได้ดี ที่สุดในงานนี้ก็ว่าได้ 1 ชัว่ โมงเต็มของ Pandulum ท�ำให้ผมหมดแรง เลยออกมานัง่ พักทานอาหารในโซน ทีข่ ายอาหารและเครื่องดืม่ ซึง่ อยู่ใกล ้กับเวที Future Music Festival Asia ในระหว่างนัน้ ก็มี Nathan Detroit ดีเจแนวเทคโนมาเล่นคัน่ ราว 30 นาที ก่อน Headliner คือ The Chemical Brothers ขึ้นเล่น ด้วยเวลาทีม่ กี ารเลือ่ นไหลไปจากตารางทีก่ ำ� หนดไว้ราว 45 นาที คู่หูสารเคมีผูร้ งั สรรค์ Chemical Beats ให้ กับโลกดนตรีเต้นร�ำ ก็ปรากฏตัวบนเวที Future Music Festival Asia ประมาณเทีย่ งคืน ผูค้ นจากทุกๆ เวที ได้ยกขบวนพาเหรดกันเข้าที่เวทีน้ ีกนั เกือบหมดงาน ราวสองหมืน่ กว่าคน แต่พอพวกเขาเล่นไปได้สัก 30 นาที ผูค้ นก็เริ่มทยอยเดินออกไปเวทีอน่ื ๆ เพราะเซ็ตเพลง ทีพ่ วกเขาน�ำมาเล่นนัน้ เป็ นเซ็ตทีเ่ น้นเทคนิคเอฟเฟคท์ มากกว่า การเน้น จัง หวะเบรคบีท ให้ผู ค้ นเต้น ร�ำ กัน ผูค้ นเริ่มสนุ กและกระโดดโลดเต้นกับพวกเขาจริงๆ ในช่วง 4-5 เพลงสุดท้ายมากกว่า เพราะทัง้ สองได้นำ� เพลงฮิตอย่าง Star Guitar, Bock Rockin’ Beat, Escape Velocity และ Hey Boy Hey Girl มาเปิ ด เล่นปิ ดท้าย แลว้ ส่งบู ท๊ ต่ อให้กบั Cosmic Gate เล่นต่อจนถึงตี 4 The Chemical Brothes ไม่สามารถสร้าง ความประทับใจให้แฟนเพลงได้เลย เพราะแทบไม่มใี คร เห็นหน้าพวกเขาได้ชดั เจนเลย แสงสีจากจอ LED ที่ อลังการบนจอข้างหลังพวกเขาก็ปิดมืดตลอดเหลือแต่ ไฟสปอตไลท์และ Moving Head ที่หอ้ ยอยู่เกือบ ร้อยดวงบนโครงสร้างหลังคากระโจมยาวทีค่ ล ้ายๆ กับ โรงเก็บเครื่องบินเท่านัน้ แถมใช้ควันพ่นออกมาปิ ดบัง หน้าตาพวกเขาตลอดทัง้ โชว์ จึงมีเสียงบ่นพรึมจาก แฟนๆ ทัว่ ทัง้ งาน Future Music Festival Asia ณ สนาม Sepang International Circuit ครัง้ แรกทีป่ ระเทศ มาเลเซียในครานี้ วง Pandulum และ Cosmic Gate จึงได้ความประทับใจจากผู ้คนราว 3 หมืน่ คนไปเกือบหมด รวมทัง้ ตัวผมด้วย ยังมีเรื่องราวและรายละเอียดอีกมากมายที่ อยากจะเขียน แต่ดว้ ยเนื้อที่มจี ำ� กัดจึงขอจบไว้เพียง เท่านี้ หวังว่า Future Music Festival Asia ในปี 2013 ผมจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสอีกครัง้ แลว้ จะน�ำมา รายงานให้คุ ณ ได้ร บั รู ก้ นั อย่ า งละเอีย ดมากกว่ า นี้ แน่นอน ขอปิ ดท้ายด้วยการสรรเสริญเยินยอรัฐบาล ของประเทศมาเลยเซียว่า ‘เป็ นรัฐบาลทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ใน เรื่องดนตรียาวไกลมากจริงๆ’ แม้จะเป็ นประเทศที่ เคร่งครัดในกฎหมายทางศาสนาอิสลาม แต่ทางรัฐบาล ก็ รู จ้ กั แยกแยะ พร้อ มทัง้ สนับ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที่ใ น ทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ Future Music Festival Asia ได้เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งสมบู ร ณ์ ไ ร้ท่ี ติ ส � ำ หรับ ครั้ง แรก อย่างเหลือเชื่อ แต่มนั ก็ได้เกิดขึ้นแล ้วจริงๆ !!! The future of dance music already has entered to Malaysia..!!!

ขอบคุณ : ฟาริส พิศสุวรรณ และ Ruffin เพือ่ นสาว ชาวมาเลเซียทีใ่ ห้การดูแลและช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ด้วยความประทับใจ... HIP MAGAZINE MAY 2012

: 55


music review

Album: Format Artist: Pet Shop Boys Label: Parlophone, EMI ผลงานล่าสุดของดูโออิเล็กโทรนิกส์แดนซ์ช่ือ ก้องโลก Pet Shop Boys พวกเขารวมผลงานเพลง จากอัลบัม้ ชุดเก่าตัง้ แต่ปี 1996 ถึง 2009 รวม 38 เพลง จัดมาในรูปแบบของ CD แพ็คคู่ แบ่งเป็ น CD One รวมเพลงจากปี 1996 - 2002 และ CD Two รวมเพลง จากปี 2002 - 2009 ไล่เรียงมาตัง้ แต่อลั บัม้ Bilingual, Nightlife, Release, Fundamental และ Yes ซึง่ เป็ นอัลบัม้ รวมเพลง B-side ทีต่ ่อเนื่องมาจากอัลบัม้ Alternative ซึง่ วางแผงในปี 1995 (อัลบัม้ นี้รวมเพลง ตัง้ แต่ปี 1985 - 1994) ส�ำหรับแนวเพลงของ Pet Shop

Boys นัน้ เป็ นทีร่ ูก้ นั ดีอยู่แล ้วเรือ่ งความล�ำ้ ยุคสมัยของ เพลงแดนซ์ ในแบบดนตรีอเิ ล็กโทรนิกส์และซินธ์ป๊อป ฟังสบายๆ เข้าถึงง่าย ถูกใจทุกรุ่นทุกวัย จนท�ำให้พวก เขากวาดรางวัลมานักต่อนัก อาทิ Best Single จาก Brit Award (1987) และ The World Arts Award จาก World Awards International (2003) ทัง้ ยัง เคยมียอดขายมากถึงหนึ่งร้อยล ้านชุดทัว่ โลก นับเป็ น อีกวงดนตรีอมตะที่สรรค์สร้างผลงานออกมาอย่าง ต่อเนือ่ ง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอีกหลายคน www.petshopboys.co.uk

Album: In Heaven Artist: Twin Sister Label: Double Six Twin Sister วงดนตรีวยั รุ่นจากอเมริกา และ อย่าเพิง่ เข้าใจผิดไป เพราะวงนี้ไม่ได้มีสมาชิกเป็นหญิงสาว ฝาแฝดดังชือ่ วงแต่อย่างใด แต่ประกอบไปด้วยสมาชิก ทัง้ หมด 5 คน ซึง่ มีนกั ร้องสาวเสียงใส น�ำ้ เสียงฟังสบาย รื่นหูอย่าง Andrea Estella และนักดนตรีอกี 4 หนุ่ม ประกบเครื่องดนตรี 4 ชิ้นอันได้แก่ คียบ์ อร์ด เบสส์ กีตาร์ และกลอง วงนี้เล่นเพลงอัลเทอร์เนทีฟร็อคยุคใหม่ ด้วยโครงสร้างดนตรีท่เี รียบง่าย จังหวะเบาๆ ฟุ้งๆ เสียงร้องแผ่วเบาคล ้ายกระซิบข้างหู มีเสียงซินธ์และ เอมเบียนท์ เกือบๆ จะเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ แต่เขาเรียก แนวนี้วา่ ชิลล์เวฟ และดรีมป๊ อป ส�ำหรับวงนี้มเี พลงเพราะ ติดหูมาตัง้ แต่อพี อี ลั บัม้ Color Your Life ทีเ่ ปิ ดตัว เมือ่ ปี 2008 อย่างเพลง ‘Phenomenons’ และเพลง ‘All Around And Away We Go’ หลังจากนัน้ ก็

ค่อยๆ ได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีงาน คอนเสิรต์ ออนทัวร์ทวั ่ อเมริกาตัง้ แต่กลางปี 2011 เพือ่ โปรโมทอัลบัม้ ใหม่อย่าง In Heaven ทีเ่ พิง่ วางแผงเมือ่ เดือนกันยายนปี ทแ่ี ล ้ว และเพิง่ จบทัวร์ประจ�ำฤดูหนาว ปี 2012 ไปในเดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี ่านมา เรียกได้วา่ ดัง จนมีงานเข้าอย่างล ้นหลาม ซึง่ เพลงเพราะๆ ทีพ่ ลาดไม่ได้ ในอัลบัม้ In Heaven นี้ได้แก่เพลง Bad Street เพราะ ติดหู แม้จะฟังเพียงแค่ ครัง้ เดียว ตามมาด้วยเพลง Daniel เด่นด้วยเมโลดี้จากเสียงใสๆ ของนักร้องน�ำ และเพลง Gene Ciampi เสียงเพลงแปลกแหวกแนว ชวนหลงใหล จบด้วย Kimmi in a Rice Field ทีม่ ี เอ็มวีสุดหลอนเกินค�ำบรรยาย www.twinsistermusic.com

Album: Play The Blues: Live From Jazz at Lincoln Center Artist: Wynton Marsali & Eric Clapton Label: Warner Music อัลบัม้ การแสดงสดของ Wynton Marsali และ Eric Clapton ในคอนเสิรต์ Play The Blues: Live From Jazz at Lincoln Center ทีจ่ ดั ขึ้นที่ New York City เมือ่ เดือนเมษายน 2011 และอัลบัม้ นี้กอ็ อกวาง แผงตามมาในเดือนพฤศจิกายน 2011 ประกอบไปด้วย CD และ DVD ส�ำหรับการแสดงคอนเสิรต์ ครัง้ นี้เรียก ได้ว่าเป็ นคอนเสิรต์ แจ็ซซ์ครัง้ ยิ่งใหญ่ของโลก เมือ่ คู่ ฝี มอื ระดับสุดยอดทัง้ สองคน ได้แก่ Wynton Marsali นักทรัมเป็ ตเจ้าของรางวัล Grammy Awards สาขา แจ็ซซ์และคลาสสิค และ Eric Clapton ราชาเพลงบลูส ์

56 : HIP MAGAZINE MAY 2012

งานนี้ น ัก ดนตรี ฝี มือ เยี่ ย มที่ม าเป็ น วงแบ็ค อัพ ให้ แน่ นอนว่าดนตรีทงั้ หมดทัง้ มวลเด่นที่เสียงทรัมเป็ ต ของ Wynton สลับกับเสียงร้องและเสียงกีตาร์โซโล่ ของ Eric เป็ นหัวใจหลักของงาน เริ่มคอนเสิรต์ ด้วย เพลง ‘Icecream’ ทีม่ จี งั หวะสนุกสนาน น่ารักสดใส เป็ นเพลงเปิ ดทีเ่ รียกความสนใจได้เป็ นอย่างดี ตามมา ด้วย ‘Fourty-Four’ ติดส�ำเนียงบลูสน์ ิดๆ ทัง้ เสียง กีตาร์และเสียงร้องจาก Eric งานนี้พวกเขาโชว์ฝีมอื ไป ทัง้ สิ้น 10 เพลง เป็ นคอนเสิรต์ ทีผ่ สมผสานความเป็ น แจ็ซซ์และบลูสไ์ ด้อย่างลงตัว


เรื่อง: วรวรรณ

Album: Eletracústico Artist: Gilberto Gil Label: Warner Music Gillberto Gil นัน้ เคยเป็ นนักการเมือง! เขาเคย ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของบราซิล ในขณะเดียวกันชายคนนี้ก็เป็ นนักดนตรี ทัง้ ในฐานะ นักร้อง นักแต่งเพลง และกีตาร์ลสิ เขาเล่นดนตรีตงั้ แต่ เด็ก และเริม่ สร้างผลงานเพลงในปี 1967 เรือ่ ยมาจนถึง อัลบัม้ ล่าสุดในปี 2010 ผลงานของเขามีทงั้ แบบเล่น ร่วมกับวงดนตรี แต่ส่วนมากจะออกเป็ นอัลบัม้ เดี่ยว แม้กระทัง่ ตอนรับราชการเขายังคงให้ความสนใจทาง ดนตรีอยู่ไม่ขาด โดยออกผลงานเพลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทา้ ยที่สุดเขาก็เลือกทางที่ตนหลงรักมาตัง้ แต่เด็ก นั น่ ก็ คื อ การผัน มาเป็ นนั ก ดนตรี อ ย่ า งเต็ ม ตัว เมื่อปี 2008 แนวเพลงของเขานัน้ มีตงั้ แต่เพลงร็อค

บอซซ่า เพลงสไตล์บราซิเลีย่ น ทัง้ เร็กเก้ และแซมบ้า ซึ่ง ตอนหลัง มีส ไตล์ช ดั เจนขึ้น ในแนวเพลงละติ น ผลงานเด่นของเขาเห็นจะเป็ นงานเพลงที่ได้รบั รางวัล Grammy Awards ได้แก่อลั บัม้ Quanta ชนะรางวัล Best World Music Album และ Eletracústico ชนะรางวัล Best Contemporary World Music Album ส�ำหรับอัลบัม้ Eletracústico นัน้ วางแผงเมือ่ ปี 2004 เพลงในอัลบัม้ นี้ฟงั ง่ายๆ จังหวะสนุกสนาน ในเพลงจังหวะละติน และบอซซ่าสลับกันไป เหมาะ ส�ำหรับเปิ ดฟังคลายร้อน ในวันพักผ่อนริมหาดทราย เป็ นอย่างยิง่ www.gilbertogil.com.br/

Album: Mutual Friends Artist: BOY Label: Gronland Records วงนี้มสี มาชิกเป็ นสองสาวคู่ดูโอ คนหนึ่งเป็ นชาว สวิสเซอร์แลนด์ท่ยี า้ ยมาอยู่เยอรมัน คือ Veleska ต�ำแหน่งร้องน�ำ ส่วนอีกคนชือ่ Sonja เป็ นชาวเยอรมัน รับต�ำแหน่งมือเบสส์ วงนี้เล่นเพลงป๊ อป ดนตรีดูเหมือน จะไม่มอี ะไรใหม่ เป็ นป๊ อปใสๆ แต่เด่นทีพ่ ลังเสียงของ Veleska บวกกับความสามารถทางดนตรีทห่ี ลากหลาย ของ Sonja นอกจากเบสส์แล ้วเธอยังเล่นกีตาร์ เปี ยโน และเชลโล่อกี ด้วย นอกจากดนตรีแล ้ววง BOY ยังน่า หลงใหลด้วยความน่ารักสดใสของสองสาว เนื้อหาของ เพลงสร้างแรงบันดาลใจและความฝัน ฟังแลว้ ก็แก้ เหงาใจได้ดี อย่างเพลง Little Numbers มีจงั หวะชวน ลุ ก ขึ้น เต้น และร้อ งตาม ลีล าของดนตรีเ หมือ นจะ

กวักมือให้เราก้าวออกไปท�ำอะไรใหม่ๆ ยิง่ ได้ดูมวิ สิค วิดีโอก็ย่งิ อยากจะออกไปกระโดดโลดเต้นพร้อมกับ สองสาว อีกเพลงทีน่ ่าสนใจก็คือ Skin เปิ ดตัวด้วย มิว สิค วิดีโ อเวอร์ช นั ่ อะคู ส ติก ที่ท งั้ สองออกมาโชว์ ลวดลายเล่นกีตาร์โปร่ง Veleska ร้องน�ำและดีดกีตาร์คลอ แถมตอนท้ายเธอยังงัดเมโลดิกา้ ออกมาเป่ าอีกแน่ ะ ส่วน Sonja นัน้ เล่นกีตาร์คอร์ดและคอรัส ตบท้ายด้วย เพลง Drive Darling เป็นเพลงป๊ อปทีท่ งั้ ดุดนั และปลุกใจ ให้เกิดก�ำลังใจในการต่อสู ้ในการก้าวไปสูจ่ ดุ หมายทีฝ่ นั ไว้ หากใครก�ำลังหมองเศร้ากับชีวติ แนะน�ำให้ฟงั งานเพลง ของพวกเธอ แล ้วจะได้กำ� ลังใจเพิม่ ขึ้นอีกเป็ นกระบุง www.listentoboy.com

Album: Making Mirrors Artist: Gotye Label: Eleven เวลานี้เพลง Somebody That I Used to Know ก�ำลังฮอตฮิตติดกระแสชาวอินดี้ร็อค เห็นได้ จากการโพสมิวสิควิดโิ อบนเฟสบุค๊ และยอดชมผ่าน ยู ทูปที่ทะลุไปกว่า 160 ลา้ นวิวแลว้ ส�ำหรับเพลงนี้ Gotye ได้สาวเปรี้ยว Kimbra มาร่วมโชว์เสียงทรงพลัง พร้อมอุทศิ แผ่นหลังของเธอให้ละเลงลวดลายกราฟิ ก ประกอบการถ่ายมิวสิควิดโี อร่วมกับ Gotye (ทีค่ าดว่า เปลือยทัง้ ตัว) เป็ นการร้องเพลงคู่รูปแบบใหม่ทน่ี ่าตืน่ ตา ตื่น ใจเป็ น อย่ า งยิ่ง ส�ำ หรับ Gotye เป็ น หนุ่ ม ชาว เบลเยีย่ ม นัยตาสีเขียว ออกผลงานมาก่อนหน้านี้แล ้ว ถึง 2 อัลบัม้ อัลบัม้ แรกชื่อ Boardface ปี 2003 เพลง จะออกไปทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำนองช้าๆ ให้ความรูส้ กึ หมองหม่น อาจจะฟังแลว้ เข้าถึงยากสักหน่อย ส่วน อัลบัม้ ทีส่ อง Like Drawing Blood ออกมาในปี 2006

แนวเพลงเปลีย่ นมาเป็ นร็อคมากขึ้น แต่ก็ยงั คงความ เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ไว้ และเพิม่ ลูกเล่นในจังหวะเพลง ให้มีความสนุ กสนานมากขึ้น เพลงที่ไม่ควรพลาด อัลบัม้ นี้ คือ Hearts a Mess และ Thanks For Your Time ส่วนอัลบัม้ ล่าสุด Making Mirrors ทีเ่ พิง่ ออก สู่ตลาดก็ดงั เป็ นพลุแตก อัลบัม้ นี้มคี วามเป็ นอัลเทอร์ เนทีฟ ร็ อ คชัด เจนขึ้น บวกกับ ดนตรี ท่ีมีคุ ณ ภาพ รวมถึงการโชว์พลังเสียงของ Gotye ส่งผลให้อลั บัม้ นี้ ติดอันดับ 1 Australian Albums Chart และอันดับ 1 US Alternative Albums กันเลยทีเดียว สิง่ ทีน่ ่าสนใจ ในตัว Gotye คือเขาใช้ความเป็ นศิลปิ นในตัวแสดง ออกมาผ่ า นเสี ย งเพลงและมิ ว สิ ค วิ ดี โ ออัน เป็ น เอกลักษณ์ www.gotye.com HIP MAGAZINE MAY 2012

: 57


sound of studio

NOK LA FIESTA ชิดชนก สุรินทร์ เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ประสิทธิ์

ย้อนไปประมาณสีถ่ งึ ห้าปี ทแ่ี ลว้ นักฟังเพลงใน เชียงใหม่ โดยเฉพาะผูช้ ่นื ชอบดนตรีสด (ถ้ายิง่ เคยได้ แวะเวียนไปร้านขันอาษาแล ้วสนุกกับปาร์ต้ ที กุ วันที่ 20 ของร้าน) น่าจะเคยได้ชมและโยกย้ายไปกับเพลงละติน ของวง La Fiesta วงดนตรีเชียงใหม่ทม่ี จี งั หวะการเล่น ชวนลุกขึ้นเต้น แม้ตอนนี้สมาชิกวงจะแยกย้ายกันไป ตามเส้นทางของตัวเอง แต่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ฟงั ดนตรี ละตินสนุกๆ แบบนัน้ อีก เดือนทีผ่ ่านมาได้รบั เชิญไป ร่วมงานเปิ ดตัวอัลบัม้ ของนักดนตรีสาวคนหนึ่งทีร่ า้ น The Bear Bar ย่านไนท์บาซาร์ ดูจากชือ่ แล ้วก็แปลกใจ ว่าวง La Fiesta หวนกลับมารวมตัวกันอีกครัง้ แล ้วหรือ อันที่จริงแลว้ ก็ไม่เชิงรวมตัวกันแต่ เป็ นการกลับมา อีกครัง้ ของ นก La Fiesta หรือ ชิดชนก สุรินทร์ นักร้องน�ำของวง เธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากแยกย้ายกันไป ราวสามปี ก่อน เธอก็ออกเดินทาง ระหว่างรอนแรมไป ทะเลนัน้ แวะเกาะนี้ เธอก็หอบหิ้วกีตาร์และเสียงเพลง ละตินไปสร้างความสนุกตามรายทางทีเ่ ธอผ่านไปด้วย “สนุกมากเลยนะ ตอนทีเ่ ป็ นลาเฟี ยสต้า (La Fiesta) น่ะ แต่ทนี ้ ีดว้ ยความว่าเราไม่ได้เดินทางเลย แลว้ เรารูส้ กึ ว่ายังมีอย่างอื่น เพลงแนวอื่นที่เราอยาก ลองเล่น ก็เลยมีความคิดว่าเราหยุดลาเฟี ยสต้าไว้ก่อน ดีไหม จากนัน้ เราก็ไปอยู่เกาะช้างเกือบปี เหมือนกันนะ พอดีมเี พือ่ นอยูโ่ น่น ก็ไปเทีย่ วแล ้วก็เล่นดนตรีดว้ ย พอ เราเล่นคนเดียวก็ใส่ไอเดียโน่นนี่เข้ามาได้เต็มที่ เพราะ ไม่มเี รื่องของวงมาบังคับไง เราก็เล่นได้กว้างขึ้น ทีน้ กี ็ เลยเอาแนวเพลงละตินทีเ่ ราชอบกับเพลงทีเ่ ราชอบ ซึง่ บางทีก็ไม่ใช่ เพลงละติน มาใส่ริท่ึมของละตินลงไป ปกติเราเล่นกีตาร์คนเดียวตัวเดียวแลว้ จะท�ำยังไงให้ เพลงดูมอี ะไรมากขึ้น ก็เลยใส่เสียงเบสส์ เสียงกลอง ให้จงั หวะสนุกขึ้น จากเกาะช้างก็ไปเวียดนาม ไปบาหลี แลว้ ก็กลับมาอยู่เกาะเต่ า โดยส่วนตัวเราชอบทะเล เพระาแต่ละทีก่ ม็ มี มุ เงียบๆ ให้เราเลือกไปปลีกวิเวก” การเดินทางนอกจากจะสร้างให้เสียงเพลงของนก มีอสิ ระมากขึ้น การพบผูค้ น และเพือ่ นใหม่จากหลาย ซีกโลก สร้างให้บทเพลงของเธอมีสว่ นผสมหลากหลาย มากกว่าสไตล์ละตินเพียงอย่างเดียว “เวลาไปเทีย่ วทะเล เราก็จะมีเพือ่ นกลุม่ ใหม่ๆ

58 : HIP MAGAZINE MAY 2012


เพิม่ ขึ้น เช่น เพลงเราเป็ นประเภทละตินอยู่แล ้วล่ะ แต่ เป็ นละตินกลุม่ แคริบเบียบ พอเราไปเล่นตามเกาะต่างๆ คนทีม่ าดูเราเล่น ก็จะเข้ามาหา แล ้วบอกว่า เฮ้ย! เธอ เล่นเพลงสนุกมากเลย เธอลองฟังเพลงนี้ของคนนี้ดูมยั้ เราก็จะรับมาฟังเพือ่ เพิม่ ความรูใ้ ห้ตวั เอง เมือ่ ก่อนเรา เล่นเร็กเก้ไม่เก่ง แต่พอไปอยู่ตรงนัน้ ก็จะมีกลุม่ เร็กเก้ เข้ามา เราก็ค่อยๆ ซึมซับแล ้วคิดว่าน่าจะเอาเข้ามาผสม กับละตินได้นะ จังหวะหนึบๆ เหมือนกัน เพลงเราก็เลย มีอสิ ระมากขึ้น บางทีกไ็ ปเจอศิลปิ น นักดนตรีทม่ี าเทีย่ ว ก็แลกเปลีย่ นกัน เล่นดนตรีดว้ ยกัน เราก็ได้ความรู ้ มาอีก ก็ยง่ิ เปิ ดโลกเข้าไปอีก” แม้รูปแบบเพลงจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วน ผสม แต่เพลงของนกยังคงกลิน่ อายบรรยากาศปาร์ต้ ี ตามแบบฉบับที่เคยเป็ นมาตัง้ แต่ยงั เป็ น La Fiesta ความรูส้ กึ ผูกพันกับวงและบรรยากาศสนุกสนานเช่นนัน้ จึงเป็ นเหตุผลให้เธอยังคงค�ำว่า La Fiesta เอาไว้ต่อ ท้ายชื่อตัวเอง “ค�ำว่าลาเฟี ยสต้าแปลว่าปาร์ต้ ีนะ เป็ นค�ำที่ เราชอบ ก็เลยเอามาตัง้ เป็ นชือ่ วง แต่พอแยกตัวไปแล ้ว ก็ยงั รูส้ กึ ผูกพันไม่อยากจะทิ้งค�ำนัน้ ไป พอเราไปเล่น ที่อ่ืนแลว้ เห็นแขกเข้ามาเที่ยว เราก็รูส้ ึกว่าเวลาเขา มาเทีย่ ว เขาก็อยากปาร์ต้ ี แล ้วเพลงทีเ่ ราเลือกเล่นก็เป็ น จังหวะสนุกสาน ก็เลยใช้ช่อื นก ลาเฟี ยสต้า เป็ นการ บอกคนฟังด้วยว่าถ้ามาเจอกันก็ได้ปาร์ต้ แี น่นอน” ก่อนหน้าจะออกอัลบัม้ ของตัวเอง นกบอกว่า ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะท�ำงานเพลงส่วนตัวออกขาย แต่ เมือ่ เธอตระเวนเล่นตามสถานท่องเทีย่ วต่างๆ มักมีคน ถามซื้อซีดเี พลงของเธอ บ่อยเข้าก็นำ� มาสู่การลุกขึ้นมา ท�ำอัลบัม้ Nok La Fiesta ชุดนี้ โดยได้รบั ความร่วมมือ และแรงสนับสนุนเป็ นอย่างดีจาก Taka มือแซ็กโซโฟน ชาวญีป่ ่ นุ เจ้าของร้าน The Bear Bar อดีตเพือ่ นร่วมวง ลาเฟี ยสต้า “ทุกทีท่ เ่ี ราไปเล่นดนตรีก็จะมีคนมาถามเสมอ ว่า เธอมีซดี ขี ายไหม ฉันชอบลักษณะการเล่น ลักษณะ เสียงร้องของเธอ จริงๆ ลักษณะการร้องของเราก็ไม่ใช่ เป็ น คนที่ร อ้ งเพลงดีม ากมาย แค่ ว่ า ฟัง แล ว้ สนุ ก ประกอบกับการเล่นท�ำให้คนทีเ่ ขามาดูเราก็มกั จะถาม

ว่าเธอมีซดี ไี หม มีเว็บไซต์ไหม มีนนั ่ โน่นนี่ไหม แล ้วเรา ก็เลยรูส้ กึ ว่า โอ้ย! ฉันอยากจะมีจริงๆ เลย พอเรากลับ มาเชียงใหม่ปปุ๊ ก็ได้มาเจอ ทากะ เจ้าของร้านเดอะ แบร์บาร์ เขาเคยเป็ นมือแซ็กโซโฟนคนแรกของวง ลาเฟี ยสต้าด้วย แล ้ววันหนึ่งเขาก็บอกเราว่ามาเปิ ดร้าน อยู่ทน่ี ่นี ะ ร้านชื่อเดอะแบร์บาร์ ก็เลยเออดีเลย เราอยู่ ในช่วงทีอ่ ยากพัก อยากกลับมาหาเพือ่ นพอดี พอมา แลว้ ก็ได้คุยกับทากะในเรื่องร้าน แลว้ ก็เรื่องดนตรี ก็เลยมีความคิดเห็นตรงกันว่าเราน่ าจะท�ำอัลบัม้ ขึ้น มานะ แลว้ ทากะเองเขามีความสามารถในการท�ำงาน ด้านสตูดโิ อด้วย ก็เลยท�ำการอัดเสียงกัน โดยใช้รา้ น เดอะแบร์บาร์เป็ นสตูดโิ อ ก็เลยกลายเป็ นโปรเจ็คท์น้ ี ขึ้นมา” อัลบัม้ ชุดนี้ของนก แม้จะมีกระบวนการท�ำงาน ในสตูดโิ อเฉกเช่นศิลปิ นอื่นๆ เขาท�ำกันเวลาอัดเพลง แต่ส่งิ ที่ปรากฏอยู่ในงานเพลงชุดนี้ มีความแตกต่าง ออกไป เพราะเธอใช้วธิ กี ารอัดสดๆ จากการเล่นสดให้ เพือ่ นๆ ทีม่ าเชียร์ รวมทัง้ ลูกค้าของร้านทีบ่ งั เอิญเข้ามา นัง่ ดื่มในคืนนัน้ พอดีได้สนุ กไปกับบทเพลงของเธอ เวลาฟังเพลงในอัลบัม้ นี้ทไี รก็จะรูส้ กึ ราวกับว่าได้เข้าไป อยู่ในงานปาร์ต้ ที ม่ี นี กเป็ นผูบ้ รรเลง “ตอนอัดเพลงกันก็อดั กันสดๆ ทีเ่ ดอะแบร์บาร์ เลยค่ะ ร้านก็เปิ ดตามปกติ คืนนัน้ ก็มลี ูกค้าเข้ามาด้วย มีเพื่อนๆ เข้ามาเชียร์ดว้ ย เราบอกเลยวันนี้ฉนั จะ อัดเสียงนะ เพราะฉะนัน้ อารมณ์เพลงในอัลบัม้ ก็จะเป็ น บรรยากาศเล่นสดเลย มีเสียงปรบมือ เสียงหัวเราะ เสียงวี้ดวิ้ว เหมือนเราอัดเสียงจากปาร์ต้ขี องเราจริงๆ เลย แลว้ ก็ให้คนฟัง พอฟังเขาก็จะรู เ้ ลยว่าปาร์ต้ ีของนก ลาเฟี ยสต้านี่เป็ นยังไง แลว้ เพลงส่วนใหญ่ในอัลบัม้ ก็ จะเป็ นเพลงทีเ่ ราเล่นประจ�ำ ใครทีเ่ คยดูเราเขาก็จะจ�ำ ได้วา่ ยีห่ อ้ นี้ หน้าอย่างนี้ เล่นกีตาร์อย่างนี้ เล่นเพลง แบบนี้ แต่วา่ จะเป็ นเพลงเก่าๆ นะ ต้องคนรุ่นเราถึงจะ รูจ้ กั ก็เอาเพลงพวกนี้มาเล่นในสไตล์ของเรา ก็ใส่สสี นั ลงไปให้เพลงฟังสนุกๆ เหมือนฤษีแปลงสารน่ะ ส่วนใหญ่ เพลงทีห่ ยิบมาจะเป็ นเพลงทีเ่ ราได้ยินตัง้ แต่เด็กๆ ฟังแล ้ว อดไม่ได้ทจ่ี ะเต้น แต่ทนี ้ พี อเราเริม่ มาจากการเล่นกีตาร์ ตัวเดียว เราจะเล่นยังไง เช่ นบางเพลงเป็ นแซมบ้า

เป็ นซัลซ่า เป็ นรุมบ้า เอ๊ะ แล ้วจะท�ำยังไง เราไม่สามารถ ก็อปปี้ ในแบบนัน้ เอามาเล่นได้ทงั้ หมด ประกอบกับเรา เริ่มมีความรูส้ กึ สนุกสนานในการค้นหาจังหวะ ค้นหา ริทม่ึ ของตัวเอง ก็เลยหยิบเพลงเหล่านัน้ มาท�ำ แรกๆ ก็ ลองเล่นๆ ไป แลว้ ปรากฏว่า เฮ้ย! สนุกเว้ย ได้เว้ย แล ้วมันก็แปลกด้วย” นอกจากน�ำเพลงเก่ามาบรรเลงใหม่ ในอัลบัม้ นี้ ยังมีเพลงทีเ่ ธอแต่งเองอยู่หนึ่งเพลง คือ ‘ฉันไม่ใช่นก (I’m not a Bird)’ เป็ นเพลงเก่าเก็บทีเ่ ธอแต่งไว้นบั สิบปี มาแลว้ จากตอนแรกที่เธอคิดว่าจะให้เป็ นเพลง ป๊ อปใสๆ แต่ เ มื่ อ เรี ย นรู โ้ ลกแห่ ง ดนตรี ม ากขึ้ น นกตัดสินใจท�ำเพลงนี้ออกมาในสไตล์เร็กเก้ เธอให้ เหตุผลว่า เพือ่ ให้เพลงเข้าถึงผูฟ้ งั ง่ายทีส่ ุด “ในอัลบัม้ นี้ก็จะมีเพลงที่แต่ งเองอยู่เพลงนึง เพราะเราก็ยงั กลา้ ๆ กลัวๆ ทีจ่ ะใส่เพลงตัวเองไปใน อัลบัม้ ทัง้ หมด กลัวว่าเขาจะผิดหวังว่า เพราะจริงๆ เวลาทีเ่ ขาถามว่า เธอมีอลั บัม้ ไหม ฉันอยากได้เพลงที่ เธอเล่น ณ ตอนนี้ เหมือนทีเ่ ธอเล่นแบบนี้ ฉันอยากได้ เราก็เลยตามใจผูฟ้ งั แต่ก็ลองแหย่เพลงตัวเองลงไป สักเพลงนึง เป็ นเพลงไทย แล ้วก็เป็ นเพลงช้าทีม่ จี งั หวะ เร็กเก้ เพลงนี้เขียนไว้ตัง้ แต่สบิ กว่าปี ทแ่ี ล ้ว ไม่น่าเชือ่ นะ เป็ นเพลงแรกด้วยซ�ำ้ ทีเ่ ราแต่ง ทีม่ าทีไ่ ปของเพลงนี้คอื วันหนึ่งหลับไป ฝัน ตื่นขึ้นมา มีทำ� นอง มีเนื้ออยู่ในหัว ก็ลงมือเขียนๆ ครึ่งชัว่ โมงเสร็จ ตอนนัน้ เรายังเป็ นเด็ก ยังไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งจังหวะอะไรมากมาย ออริจนิ อลของ เพลงนี้คือเป็ นเพลงเหมือนอะคู สติกใสๆ ธรรมดา ป๊ อปร็อคทัว่ ไป แต่ว่าด้วยเนื้อเพลงที่ออกมาจากจิต ข้างในของเรา ก็เลยคิดว่าเริม่ ต้นด้วยอะไรทีง่ า่ ยๆ นี่ละ่ ก็เลยเอามาท�ำเป็ นเร็กเก้ให้ฟงั ง่ายขึ้น และไม่ให้จงั หวะ ช้าเกินไป ยังมีความสนุก ความหนึบอยู่บา้ ง เป็ นเพลง เกี่ยวกับนก เกี่ยวกับการโบยบิน อัลบัม้ นี้เราก็อดั สด กันง่ายๆ ก็จะมีเราเล่นกีตาร์และร้องด้วย แล ้วก็มมี อื กีตาร์ชอ่ื นัท แล ้วก็นอ้ งเอกมาช่วยเล่นแซ็กโซโฟน ซึง่ ก็ จะมีเครื่องดนตรีอยู่สามชิ้น เพลงก็จะฟังง่าย ฟังสบาย เพราะเราต้องการให้คนฟังเขารูจ้ กั แล ้วเข้าใจงานเพลง ของเราได้งา่ ยทีส่ ุด”

อัลบัม้ Nok La Fiesta วางจ�ำหน่ายที่ The Bear Bar ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ โทร. 08-2766-8419 www.thebearbar.com ติดตามความเคลือ่ นไหว/ดาว์นโหลดเพลงของ นก ได้ท่ี http://noklafiesta.com/ HIP MAGAZINE MAY 2012

: 59


talk

SHIZUKA SWEETIE อารักษ์ อมรศุภศิริ เรื่อง/ภาพ: ชลธิดา

ตอนแรกแค่ ตงั้ ใจว่า จะไปดิน เนอร์ร่ว มกับเป้ อารักษ์ (อัน ที่จ ริง คือนัง่ คนละโต๊ะ แถมเขายังไม่แลมาด้วยซ�ำ้ -_-”) ในงาน Meet and Greet with Pae Arak by CMG ทีร่ า้ น Mix ย่านนิมมานเหมินท์ ในฐานะสือ่ มวลชน จากการ เชื้อเชิญของผูจ้ ดั งาน โดยส่วนตัวแลว้ แอบปลื้มผลงานของเขาอยู่ เลยถือโอกาส จากการงานมาหาผลประโยชน์สว่ นตัวเล็กน้อย (แหะๆ) แม้ไม่ได้ใกล ้ ได้นงั ่ มองไกลๆ ก็ยงั ดี และด้วยเกรงว่าการใช้ประโยชน์จากการงานแบบนี้อาจเกิดข้อครหาตามมาได้ เลยพยายามหาโอกาสเข้าถึงตัวเป้ เอ๊ย! หาเวลาว่างจากคิวแน่นเอีย๊ ดของเขาก่อนบิน กลับกรุงเทพฯ พูดคุยถึงงานเพลง และอัพเดทผลงานของนักร้อง/นักแสดงหนุ่มผูน้ ้ ี มาฝากกัน เล่าให้ฟงั แล ้วอย่าเพิง่ อิจฉา เพราะคิวทีเ่ ราได้มาคือสัมภาษณ์บนรถตูร้ ะหว่าง เป้ ออกเดินทางไปให้สมั ภาษณ์สดทีค่ ลืน่ 102.5 FM Click Radio Na Chiang Mai Jao กับสองพีน่ อ้ งดีเจป่ าน/ปรางค์ ในช่วง Sister Talk จากถนนนิมมานเหมินท์ สู่คลื่น Click ระยะเวลาสิบกว่านาทีนนั้ ทัง้ รถปิ ดไฟมืด และเราก็นงั ่ ติดกัน แม้จะประหม่าแต่เพือ่ ผูอ้ ่าน ก็จำ� ต้องเก็บอาการไว้ เดีย๋ วสมาธิหลุดจากการสัมภาษณ์ ไปจะอิบ๊ อ๋าย...ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมาฝาก ข้อดีของความมืด อย่างแรกช่วยอ�ำพราง แต่เพิง่ ค้นพบอีกอย่างคือในความมืดนัน้ ไม่จำ� เป็ นว่าต้องเห็นหรือไม่ แค่รูส้ กึ ได้กพ็ อ … Q: ตามธรรมเนียมก็ตอ้ งแนะน�ำตัวกันก่อน A: สวัสดีชาวฮิพครับผม ผม เป้ อารักษ์ นะครับ มาเชียงใหม่บอ่ ยครับ แต่ช่วงนี้ ไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล ้วล่ะ หลังจากทีห่ มอกจางลง ก็ได้กลับมาเลยครับผม Q: แล ้ววันนี้มาท�ำอะไรคะ? A: วันนี้หลักๆ แล ้วนี่มางานอีเวนท์ของทางซีเอ็มจีครับ มาโปรโมทนาฬกิ าครับผม แล ้วก็รองๆ ก็คอื ว่ามาเทีย่ วครับ เป็ นการเทีย่ วหนึ่งวันทีม่ คี วามสุขมากครับ เพราะ ว่าได้ไปหลายที่ แล ้วก็ได้ไปกินกาแฟร้าน Ristr8to แล ้วก็ได้ไปร้านเล่า ไปซื้อหนังสือ ทีห่ าซื้อในกรุงเทพยังยากเลย แล ้วก็ได้ไปซื้อซึงครับผม คิดว่าน่าจะเอามาประกอบ ในอัลบัม้ ใหม่ คือผมชอบเสียงมันอยู่แล ้วน่ะครับ แล ้วก็มโี อกาสได้ไปซื้อทีเ่ ชียงใหม่ การดนตรี เขาท�ำตรงนัน้ เลย แล ้วก็คุณภาพดีมากๆ ครับผม Q: ท�ำไมถึงเลือกซึงคะ? มีอะไรกับดนตรีไทยรึเปล่า? A: มีอะไรกับคุณอาจรัล มโนเพ็ชร มากกว่าครับ ชอบมาก เป็ นโฟล์คซองค์ทส่ี ุดๆ 60 : HIP MAGAZINE MAY 2012

ส�ำหรับผมแล ้ว ก็เป็ นหนึ่งในศิลปิ นทีผ่ มชอบมากๆ ครับ Q: ก็เลยคิดว่าจะใช้ซงึ มาอยู่ในอัลบัม้ ใหม่ดว้ ย? A: ยังไม่แน่ใจครับผม ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยูร่ เึ ปล่า เพราะเครือ่ งดนตรีไทยก็มขี ้อจ�ำกัด ในเรื่องของสเกลอยู่เหมือนกันครับ Q: เล่นเป็ นอยู่แล ้วรึเปล่าคะ? A: ก็ไม่ได้ยากนะครับ จับดูแล ้วก็เล่นได้ แต่วา่ ก็ไม่ได้เก่งอะไรฮะ ยังไม่รูเ้ ทคนิค ของมัน แค่ถา้ เล่นตึง ตึ่ง ตึงตึ่ง อาจจะพอได้ครับ เสียงเพราะมากครับ Q: แล ้วอัลบัม้ ใหม่ของเป้ จะออกมาให้แฟนๆ ได้ฟงั เต็มอัลบัม้ เมือ่ ไหร่? A: อัลบัมเต็มยังไม่ทราบเลยครับ แต่วา่ เพลงต่อๆ ไปน่าจะออกช่วงมิถนุ าครับผม มิถนุ ายนน่าจะได้ฟงั เพลงอีกเพลงนึงทีต่ ่อจากซิซูกะ แล ้วก็คงจะออกทุกเดือน เป็ น ไทม์ไลน์อย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ เพราะว่าผมคิดว่าการออกซิงเกิล ไม่ใช่แค่เรื่องของการ ประหยัดเงินในการออกอัลบัม้ หรือเสีย่ งในการลงทุน แต่คอื ความตื่นเต้นทีท่ กุ คน ได้ฟงั เพลงใหม่ๆ เพราะว่าเพลงที่ไม่มอี ยู่อลั บัม้ เวลาปล่อยออกมาคนก็จะรู ส้ กึ ตื่นเต้นมากกว่า Q: ส�ำหรับเป้ แล ้ว การออกเพลงซิงเกิลกับอัลบัม้ เต็มแตกต่างกันมากไหม? A: แตกต่างกันมากครับ แต่ก็จำ� เป็ นทัง้ คู่ครับ ส�ำหรับผมนะ คือซิงเกิลนี่ออกมา เพือ่ ท�ำให้ขายอัลบัม้ เต็มได้มากขึน้ หรือว่าท�ำให้คนสนใจอัลบัม้ เต็มมากขึน้ แต่อลั บัม้ เต็ม ก็ตอ้ งมี เพราะว่าเพลงบางเพลงอาจไม่คมุ ้ ทีจ่ ะท�ำเอ็มวี แต่กอ็ ยากให้คนได้ฟงั อยากให้ คนเข้าใจในเนื้อหาของเพลง ส�ำหรับตัวผมนะ เชื่อว่าก็ตอ้ งมีอลั บัม้ เต็มให้เพลง พวกนี้มที อ่ี ยู่ Q: อย่างเพลงของเป้ เอง ก็ค่อนข้างแตกต่างจากตอนเป็ น Slur เหมือนกัน A: ใช่ แตกต่างจาก Slur มากๆ เลยครับ Q: แล ้วท�ำไมถึงเลือกมาแนวทางโฟล์คซองค์? A: เอ่ออ...คนอย่างผมชอบฟัง Bob Dylan มากๆ ครับผม แต่วา่ คนทีไ่ ด้ฟงั ชุดแรก ก็อาจจะมองภาพไว้หรือรวมถึงซิซูกะก็ตามนะครับ มองภาพไว้แบบโฟล์คซองค์ ทีเ่ ป็ นการเล่าเรื่องอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ แต่พอชุดสองแลว้ นี่ เพลงต่อๆ ไปทีจ่ ะ ออกมาหลังจากซิซูกะ จะแตกต่ างขึ้นไปอีกครับ เป็ นโฟล์คแบนด์อีกแบบหนึ่ง เลยครับ ซึง่ ก็ยงั ไม่มใี ครท�ำเพลงสไตล์น้ อี ย่างจริงๆ จังๆ ครับผม เพราะว่าตอนแรก ผมชอบ Bob Dylan มาก Bob Dylan เป็ นนักเล่าเรื่อง เป็ นนักร้องเพลงโฟล์ค ที่ใช้กีตาร์ตวั เดียวใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้กระแสเพลงโฟล์คของฝรัง่ มีหลากหลาย


รู ปแบบมากๆ ครับผม แลว้ ก็พอดีได้มีโอกาสเข้าไปรู จ้ กั กับดนตรีแบบนัน้ มา แลว้ รู ส้ กึ ว่าเฮ้ย! แลว้ คนไทยท�ำไมไม่มใี ครท�ำเพลงโฟล์คเลย ท�ำไมจะต้องเป็ น แบบว่ากีตาร์รอ็ ค กลองชุดอะไรอย่างนี้ เราก็เลยเลือกทางนี้เพราะว่าเป็ นอะไรทีใ่ หม่ ด้วย แล ้วก็เหมาะกับสิง่ ทีเ่ ราท�ำอยู่ดว้ ยครับ Q: ทราบมาว่าเป้ จะพยายามจะเล่าเรื่องอืน่ ทีน่ อกเหนือจากความรัก A: แต่ว่าอย่างซิซูกะก็เป็ นเรื่องรักนะ (หัวเราะ) ชุดใหม่ก็มเี รื่องรักเยอะครับผม แต่เป็ นรักแบบว่าอาจจะมีรายละเอียดเยอะหน่อย พูดมากหน่อยอะไรอย่างนี้ ผมคิดว่า นัน่ คือความแตกต่างของเพลงรักของผม แล ้วก็อาจะมีความกวนแปลกๆ หูอยูห่ น่อย น่ะครับ มันแปลกหูแน่ๆ อยู่แล ้วล่ะ เพราะว่าไม่เหมือนกับทีค่ นอืน่ เขาเล่ามา Q: แล ้วของเป้ เป็ นยังไง? A: ตรงไปตรงมามัง้ ครับ ตรงไปตรงมา แลว้ ก็เรื่องราวอาจจะไม่ซำ�้ กับคนอื่นเขา แต่กไ็ ม่กล ้าบอกอย่างเต็มทีค่ รับว่าไม่ซำ�้ กัน บางทีเราก็พดู เรื่องเล็กๆ บางทีเ่ ราก็พดู เรื่องกว้างขวางบ้าง ไม่ใช่แค่รกั อย่างเดียว Q: คิดว่าอัลบัม้ ใหม่จะสมบูรณ์เมือ่ ไหร่ หรือว่าท�ำไปเรื่อยๆ A: ก็น่าจะกรกฎาครับ เพราะจริงๆ เพลงผมมีเยอะมากครับ แล ้วก็มพี อทีจ่ ะไปโผล่ ในอัลบัม้ สามเลยด้วยซ�ำ้ ฮะ เยอะจนแบบว่า ตอนทีท่ ำ� ชุดแรกก็มเี พลงของชุดสอง แล ้วเหมือนกัน Q: เห็นมีบางเพลงอยู่ในหนังสือ ‘สิง่ ทีส่ วยงามมักอยู่ไกลออกไป’ A: ใช่ครับ เพลงชุดสองทีก่ ำ� ลังจะออกนี่ มีอยู่ในหนังสือเยอะเหมือนกันนะ ส่วนมาก จะแต่งเป็ นเพลงก็ทำ� เป็ นเพลงเลย ส่วนทีเ่ ขียนก็เขียน แล ้วหนังสือเล่มนี้ทผ่ี มท�ำค่อนข้าง จะง่ายส�ำหรับการท�ำมากเลย เพราะว่าเป็ นแค่การถ่ายถอดเรื่องราว อาศัยความงาม ของภาษาแค่นิดเดียวครับผม ไม่ตอ้ งคล ้องจอง ไม่ตอ้ งอะไร เป็ นกลอนเปล่าครับ ก็เลยง่าย แต่ผมคงไม่ทำ� อีกแล ้วล่ะครับในช่วงเวลาตอนนี้ Q: ท�ำไมล่ะคะ? A: เหมือนกับว่าเราเอาความเป็ นดารามาขายมากเกินไปน่ะครับ ทิศทางของการเขียน หนังสือ ผมว่าเหมาะกับคนทีเ่ ขาใช้ชวี ติ อยู่กบั มัน แลว้ ก็ท่มุ เทจริงๆ มากกว่าครับ พอผมเป็ นนักแสดง เป็ นนักแต่งเพลง แลว้ ผมก็ได้มาเขียนหนังสือ เลยรู ส้ กึ ว่า ไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่ แต่กด็ ใี จทีม่ โี อกาสได้ลองท�ำครับผม Q: แล ้วจริงๆ ชอบงานเขียนมัย้ ? A: ก็ชอบนะครับ เพราะว่าผมก็ชอบขีดเขียนอยู่แล ้วแต่วา่ จะให้ออกมาเป็ น Release

ออกมาเป็ นหนังสืออีก คงยังไม่ทำ� ในช่วงนี้ Q: สิง่ ทีท่ ำ� ให้เป้ รูส้ กึ ว่าเราเอาความเป็ นดาราไปขายนี่เกิดขึ้นตอนไหน A: ตอนแจกลายเซ็นต์ ตอนแบบว่าแฟนคลับซื้อ ก็เป็ นเรือ่ งดีนะ แต่กร็ ูส้ กึ ว่า เฮ้ย! มีอกี ตัง้ หลายคนทีเ่ ขาพยายามจะให้สำ� นักพิมพ์พมิ พ์ให้ แล ้วเขาไม่พมิ พ์ ไม่ได้รบั การวางจ�ำหน่าย เลยรูส้ กึ ว่าเราไปแย่งทีท่ างเขายังไงก็ไม่รูน้ ะครับ ก็บอกตัวเองว่า แต่งเพลงไปสิ ร้องเพลงไปสิ อย่างน้อยเราก็รูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ราท�ำมันแปลก แล ้วก็ไม่เคย มีคนท�ำ หมายถึงในเรือ่ งของเพลงนะครับ แต่ถ ้าเป็ นหนังสือนี่รูส้ กึ ว่าเรายังแบบว่า เด็กน้อยมากๆ อยู่เลย Q: กลับมาเรื่องเพลงล่าสุด ท�ำไมถึงต้องเป็ นซิซูกะ? A: ความจริงแล ้วผมเลือกชือ่ เพลงว่านกเงือกครับ แต่วา่ ผมแพ้โหวตจากทางค่าย ครับผม ทางเจ้าของค่ายเขาชอบซิซูกะมากกว่า แต่ผมชอบนกเงือกนะ มันกวน ประสาทดีน่ะครับ นกเงือกคือความหมายทีถ่ กู ต้องเลยล่ะครับ เพราะนกเงือก เวลามันรักกันก็จะรักกันมาก แลว้ พอตัวนึงตาย อีกตัวก็จะรออยู่ในรังไม่ออก ไปไหน พอไม่ได้ออกไปหาอาหาร สุดท้ายก็จะตายตามกัน นัน่ ล่ะครับคือเสน่ห ์ ของนกเงือก แต่ว่าซิซูกะก็ดนี ะ ติดหู แลว้ ก็แปลความหมายได้หลายรูปแบบ ครับผม Q: จริง ๆ แล ว้ เป้ ก็ ดู เ ป็ น คนโรแมนติค เหมือ นกัน นะ ต่ า งจากภาพลัก ษณ์ ทีด่ ูตรงไปตรงมา A: เหรอ...บางทีผมดู ไม่หวานเหรอ โอ้…ผมหวานฮะ เป็ นคนหวานครับผม เหมือนผูช้ ายรสหวานครับ ส.ค.ส สวีทตี้ครับ ผมติดกุก๊ กิก๊ ครับผม Q: ภาพลักษณ์ในหนัง ส.ค.ส สวีทตี้กค็ อื ตัวเป้ เลย? A: ไม่ใช่ๆ ครับ หมายถึงว่าความหวาน ผมหวานเฉยๆ ครับ Q: อันนี้ไม่ได้พดู เล่นนะ A: พูดจริงครับ คือเวลามีแฟน แบบว่าตกหลุมรักนี่จะกุ๊กกิก๊ มากเลยครับ เป็ นอย่างงัน้ … ด้วยเวลาอันจ�ำกัดจ�ำเขีย่ จึงจ�ำต้องคุยกันแบบสัน้ ๆ พอเป็ นน�ำ้ จิ้มก่อน แต่ เป้ ให้สญั ญากับเราแลว้ ว่า ถ้ามาเชียงใหม่คราวหน้าจะหาเวลามานัง่ คุย แบบฮิพๆ อีกครัง้ รับรองว่าจัดเต็มแน่นอน!!! HIP MAGAZINE MAY 2012

: 61


art

จัดแสดงตัง้ แต่วนั นี้ - 20 พฤษภาคม 2555 ณ โป่ งน้อย อาร์ต สเปซ สอบถามเพิม่ เติม 08-1288-3908

FROM PARANOID TO AWARENESS เปลี่ยนระแวง เป็นระวัง เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ประสิทธิ์

“คุ ณ ก�ำ ลัง รอความช่ ว ยเหลือ จากตัว คุ ณเองอยู่ หรือ เปล่า ?” คือ โจทย์ท่ี อุน หรือ สุรเจต ทองเจือ ตัง้ ขึ้นมาเพือ่ ถามไถ่ต่อสังคมผ่านการท�ำงานศิลปะชือ่ ‘From Paranoid to Awareness - เปลีย่ นระแวง เป็ นระวัง’ อุนเล่าให้ฟงั ว่าประเด็นของ ค�ำถามนี้เกิดขึ้นภายหลังข่าวคราวของภัยพิบตั หิ ลากหลายรูปแบบในประเทศเมือ่ ปี ทีผ่ ่านมา จากการวิเคราะห์เขาพบว่าความสูญเสียมหาศาลทีเ่ กิดขึ้นเพราะไม่มกี าร เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ “ผมท�ำงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่องนี้กเ็ พือ่ ให้เกิดการเตรียมตัวครับ ย้อนกลับมา ว่ามนุษย์น่าจะช่วยเหลือตัวเองให้มากทีส่ ุด กว่าทีจ่ ะรอคอยความช่วยเหลือจากใคร ก็กลับไปทีร่ ะแวงกับระวัง ค�ำว่าระแวงคือระแวง ระแวงอันนี้กต็ อ้ งอิงสถานการณ์ท่ี เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างปัญหาภัยพิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ ราเคยประสบมา ท�ำให้เกิดการระแวง ว่าเดีย๋ วน�ำ้ จะมาเมือ่ ไหร่ พายุจะมาเมือ่ ไหร่ แล ้วใครจะมาช่วยเหลือเรา แต่คำ� ว่าระวัง เหมือนกับว่า...เดีย๋ วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ควรท�ำตัวยังไง เตรียมตัวยังไง เราจะ เอาตัวรอดด้วยวิธไี หน” ผลงานชุดนี้ของอุนสร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะการจัดวาง โดยน�ำข้าวของ เครื่องใช้ทจ่ี ำ� เป็ นส�ำหรับการด�ำรงชีวติ รวมทัง้ ข้าวปลาอาหารแห้ง และถังแก๊สหุงต้ม น�ำมาจัดวางภายในโป่ งน้อย อาร์ต สเปซ โดยวางในต�ำแหน่งไม่ปกติ คือยกสูงขึ้น จากพื้นเพือ่ ให้สอ่ื ถึงความเตรียมพร้อม หากเกิดภัยพิบตั ขิ ้นึ โดยมีพระเอกของงาน คือแพลอยน�ำ้ สร้างจากถังน�ำ้ มัน และแผ่นไม้กระดาน ซึง่ เขาจะเคลือ่ นย้ายแพนี้ไป วางภายในทีช่ มุ ชน อาทิ วัดโป่ งน้อย, ร้านอาหาร แล ้วสังเกตการณ์วา่ ผู ้คนในละแวกนัน้ มีการใช้งานแพอย่างไร เขาให้เหตุผลของการคงอยู่ผดิ ที่ผดิ ทางของแพลอยน�ำ้ นี้ เป็ นการกระตุน้ ให้คนในชุมชนรู ส้ ึกเชื่อมโยงไปถึงภัยพิบตั ิอย่างน�ำ้ ท่วมผ่านการ ใช้งานแพในรูปแบบต่างๆ 62 : HIP MAGAZINE MAY 2012

“ผมก็ไม่อยากให้งานศิลปะมีอะไรมากกว่าคุณค่าในตัวมันเอง ไม่ใช่เรื่องของ การให้คุณค่าพิเศษว่าะศิลปะจะต้องเป็ นสิง่ เลิศลอย แบบว่าถูกแขวนไว้ในแกลเลอรีน่ ะ ต้องขายผ่านแกลเลอรี่ คุณต้องดัง ต้องขายลายเซ็นต์ หรืออะไรก็แล ้วแต่ ผมอยาก จะลดคุณค่าตรงนัน้ ลง แลว้ ให้กลับมามองว่าศิลปะเป็ นแค่สง่ิ ทัว่ ไป ทีค่ นสามารถ จับต้องได้ แล ้วมีส่วนร่วมกับมันได้ แล ้วก็คุณค่าของมันก็เท่ากับสิง่ ของทัว่ ไปทีเ่ รา ใช้กนั อยู่ในปัจจุบนั ในงานชุดนี้ก็เลยจะมีอยู่สองประเด็นที่ผมต้องการน�ำเสนอ อันแรกคือการจ�ำลองพื้นทีข่ ้นึ มาใหม่ เช่น การสร้างตัวแพลอยน�ำ้ ขึ้น ซึง่ เป็ นเรือ่ งของ การเปิ ดโอกาสให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าไปเปลีย่ นแปลงความหมายเดิมของตัววัตถุ ทีค่ ณ ุ เห็น แน่นอนว่าเวลาทีค่ นเห็นแพลอยน�ำ้ จากถังสองร้อยลิตร ก็มกั จะมองว่าเป็ น เครือ่ งมือช่วยเหลือชีวติ ถ้าคุณประสบน�ำ้ ท่วมขึ้นมา แต่ถา้ น�ำ้ ยังไม่ทว่ มล่ะ หรือว่าแพ ไม่ได้ลอยอยู่ในน�ำ้ ทีท่ แ่ี พอยู่อาจจะไม่มภี ยั ด้วยซ�ำ้ ไป คนทัว่ ไปจะใช้ประโยชน์อะไร กับมันได้บา้ ง ความหมายของแพก็จะเปลีย่ นไปจากเดิม แต่ยงั คงรูปลักษณ์ของ ประโยชน์การใช้งานแบบเดิมอยู่ และไม่วา่ ใครจะมีกจิ กรรมบนแพอย่างไร ชีวติ เขา ก็จะตัง้ อยู่บนความระวัง ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะรอด อันทีจ่ ริงความคาดหวังของ โปรเจ็คท์น้ อี ยู่กบั คนอืน่ ทีอ่ ยู่รอบๆ แล ้วเขาเข้ามาเห็นมากกว่า อย่างพอมีใครขึ้นไป อยู่บนนัน้ แน่นอนว่าคนทีเ่ ห็นก็จะมองเห็นทัง้ คนและแพ พอเห็นแล ้วอาจจะเกิดการ แซวว่าก�ำลังหนีนำ�้ รึเปล่า หรือบ้านน�ำ้ ท่วมเหรอถึงไปอยู่บนนัน้ หรืออะไรต่างๆ แต่นนั ่ ล่ะคือการท�ำให้เขาฉุกคิดเกี่ยวกับการระวังโดยทีเ่ ขาเองอาจไม่รูต้ วั แล ้วเรามี การถ่ายเก็บเป็ นสารคดีเพื่อน�ำมาเผยแพร่ อีกครัง้ ด้วย ซึ่งจะท�ำให้โปรเจ็คท์น้ ี ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น” นอกจากกระตุน้ ให้ระวังแล ้ว อีกประเด็นหนึ่งคือการเตรียมตัว และฝึ กฝน ตัวเองให้คนุ ้ เคยกับความยากล�ำบากหากต้องเผชิญกับภัยพิบตั ิ ทัง้ นี้เพือ่ ตอกย�ำ้ กับ ไอเดียหลักของงาน “การยกตูก้ บั ข้าว หรือพัดลมขึ้นสู งเลย ก็เหมือนกับว่าเป็ นการเตรียมตัว แล ้วก็ฝึกฝนตัวเองว่ามนุษย์เราชอบสบาย ร้อนก็เดินไปเปิ ดพัดลม หิวก็หยิบอาหาร จากตู ้ แต่ถา้ คุณลองยกขึ้นสูงดู ฝึ กลองหยิบล�ำบากๆ ดู พอของอยู่สูงคุณต้องเขย่ง เพือ่ กินอาหาร หยิบอาหารออกมา เขย่งเพือ่ เปิ ดพัดลม หรือแม้กระทังบางคนก็ ่ อาจจะ ต้องถึงขัน้ เอาอะไรมาต่อขึ้นไป ก็จะไปลิงค์กบั ประโยคทีว่ า่ ‘คุณก�ำลังรอความช่วย เหลือจากตัวคุณเองอยูห่ รือเปล่า’ เพราะเราคุน้ ชินกับการได้รบั หรือรอความช่วยเหลือ จากคนอืน่ โดยลืมคิดไปว่าควรจะพึง่ พาตัวเองก่อนเป็ นอันดับแรก”


{

{Slang

slang

Dictionary {

เรื่อง: โญลัลดา

AIRHEAD อ่านว่า แอร์เฮด แปลว่า คนเขลา หรือ คนโง่เขลา

หากจะกล่าวถึงค�ำนามลักษณะนี้ หลายคนคงคุน้ เคยกับค�ำอืน่ มากกว่าค�ำนี้ ไม่วา่ จะ เป็ น IDIOT / DUMB / STUPID อะไรก็แล ้วแต่ แต่ลองมาดูคำ� นี้กนั นะจ๊ะ AIRHEAD ถ้าหากจะแปลกันตามตรงหรอกเหรอก็คงจะเป็ น ‘หัวเบา’ คงเป็ นได้ เบาแบบไม่มอี ะไรเลย แม้แต่ ข้ เี ลื่อยก็ไม่มี เปรียบดังเสมือนอากาศ ทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ หวิวๆ ปลิวๆ ลอยๆ ตามลมแดดลมฝนกันไป เราควรใช้คำ� นี้กบั ใคร สถานการณ์ไหน: กับเพือ่ นสนิทมิตรสหายคงเข้าที ห้ามใช้กบั บุคคลทีเ่ ราไม่รูจ้ กั หรือบุคคลทีแ่ ลดูเป็ นผูใ้ หญ่กว่าเรา ตัวอย่างประโยค Sometimes I think he is an airhead. บางครัง้ ฉันคิดว่าเขาคือคนโง่เขลา. ตึ่ง ตึ่ง ตึ๊ง!!!!!!

DOUGH อ่านว่า โด แปลว่า เงิน

ปัจจัยหลักของมนุษย์ยุคปัจจุบนั หากจะใช่แต่ อาหาร เสื้อผ้า ทีพ่ กั อาศัย และยารักษาโรค แต่ ‘เงิน’ ถือว่าเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ุดก็วา่ ได้ เรามาเข้าเรื่องเงินๆ ทองๆ กันเถิด นอกจากจะใช้คำ� ว่า MONEY ให้กนั ถ้วนทัวแล ่ ้วนัน้ ยังมีคำ� นี้อกี ค�ำทีโ่ ผล่มาในศัพท์ของวัยรุน่ ชาวมะกัน DOUGH เป็ นศัพท์ ทีว่ ยั รุ่นมะกันเขานิยมใช้กนั ในหมูบ่ รรดาเหล่าเกลอของเขาทัง้ หลายแหล่ ละแน่นอน ไอ้พวกค�ำสแลงพวกนี้ พีม่ ดื เขาถนัดยิง่ นัก ยังกะยืนฉี่ปปออกมาเป็ ุ๊ นศัพท์ในบัดดล เราสามารถใช้ DOUGH ได้กบั หลายสถานการณ์ แล ้วแต่ท่านจะเลือกใช้มนั เมือ่ ใด ตัวอย่างประโยค Today our boss makes a lot of dough from playing card. วันนี้ บอสของพวกเราท�ำเงินได้มากจากการเล่นไพ่

GUT อ่านว่า กัท แปลว่า พุง หรือ ท้อง

แสลงฝรัง่ ค�ำนี้ลอกเลียนแบบศัพท์บรรพบุรุษชาวเหนืออย่างเราแน่ แท้เจ้า เขียนอาจจะดูแตกต่างกัน แต่เสียงแม่นแต๊ๆ เลยเจ้า กัด้ ค�ำเมืองเหนือ แปลว่า อิม่ อะอะอะ อิ่มแลว้ อิ่มชนิดที่แน่ นท้องอืด มันผันแปรสสารจากอิ่มมากเป็ นพุง!!! ฮีๆ่ ๆๆๆ ใครเอยเล่าจักรู ้ ว่าทีจ่ ริงแล ้ว พีฝ่ รังเขาอาจจะแอบเรี ่ ยนรูจากค� ้ ำบ้านเราก็ได้ ช่ะ? GUT นัน่ GUT นี่ GUT นู่น จะ GUT อะไร จะว่าอะไรก็ระวังคนขี้นอ้ ยใจ ด้วยน้าฮ้า แล ้วจะหาว่าเราไม่เตือน!! ตัวอย่างประโยค My wife suggested me to exercise because my gut is too big. คุณภริยาของผมแนะน�ำผมให้ออกก�ำลังกายเพราะพุงผมมันใหญ่มว๊ากก -,-“

MELLOW อ่านว่า เมลโล แปลว่า ผ่อนคลายสบายๆ หรือ หย่อนอารมณ์

นอกจากค�ำว่า RELAX แล ้วนัน้ ขอแนะน�ำค�ำว่า MELLOW ซึง่ เป็ นค�ำฮิต ติดปากของพวกเหล่าผูม้ รี สนิยม นิยมชมชอบใช้ศพั ท์น้ กี นั อาจจะกล่าวเปรียบเปรย ได้ว่า แลดูมรี สนิยมมากกว่าทีจ่ ะใช้ศพั ท์งา่ ยๆ แบบ RELAX แต่อย่างไรก็เถอะ ศัพท์เก่ าไปศัพท์ใหม่มา ถ้ามีใหม่มากกว่านี้ก็ใช่ว่าศัพท์รุ่นพี่เขาจะหายเข้าไปใน กลีบเมฆซะทีไ่ หน!! ตัวอย่างประโยค I felt mellow after my workshop finish. เดี๊ยนรูส้ กึ ผ่อนคลายหลังจากงานเสร็จสิ้น

UPTIGHT อ่านว่า อัพไทท แปลว่า เครียด / เกลียด / โกรธ

ไหนๆก็เจอแต่ ของร้อนๆ กับอากาศร้อนเยี่ยงนรกชิงชังสวรรค์แกลง้ ขนาดนี้แล ้ว ศัพท์เดือนนี้เอาให้เดือดไปเลยจ๊ะ แต่กอ็ ย่างว่าเลือกใช้กบั สถานการณ์ ห้องแอร์เอานะ เพราะมิเช่นนัน้ มีข่าวฆาตกรรมเป็ นแน่ แท้ เราเป็ นห่วงทุกท่าน แต่ก็อยากให้รูศ้ พั ท์แบบนี้ เลยหลีกเลีย่ งไม่ได้ เอาเป็ นว่าจะโกรธจะแค้นปัน้ ปึ ง กันเรื่องใด ขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครจริงๆ เอานะดับร้อนกับบทเพลงของ เดอะแบ็คอัพไปก่อนละกัน นอกจากค�ำว่า UPTIGHT แลว้ ก็ยงั มีหมู่คำ� ที่แปลความหมายคลา้ ยๆ ใกล ้เคียงกัน คือ NERVOUS / FURIOUS / ANGRY และอีกหลายค�ำ เพียงแค่ ใช้มนั ก็แสดงผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตทันที ห้ามได้หา้ มเลย ไม่อยากให้ใช้ แต่อยาก ให้รูไ้ ว้เท่านัน้ เองจ้า ตัวอย่างประโยค I am uptight about this weather. อิชน้ั เครียดกับอากาศเยี่ยงนี้ จริงๆ

YANK ย่อมาจากค�ำว่า YANKEE อ่านว่า แยงค(แยงกี้) แปลว่า ชาวมะกัน

(ชาวอเมริกนั ) หลายคนทีย่ งั ไม่รูจ้ กั กับนี้ คงหายสงสัยกันแล ้วนะจ๊ะ เพราะค�ำนี้พวกท่านๆ น่าจะเห็นได้จาก เสื้อมหา’ลัย เสื้อทีมฟุตบอล/อเมริกนั ฟุตบอล หมวก และอืน่ ๆ อีกมากมาย ท�ำไมชาวมะกันเขาถึงเรียกตัวเองว่า YANKEE นะเหรอ ไม่มใี ครให้คำ� ตอบ ชัดเจนในเรื่องนี้ได้ บ้างก็วา่ เป็ นการเอามาจากศัพท์ EEANKE (พวกขี้ขลาด) ทีช่ าวเวอร์จเิ นีย ใช้เรียกพวกนิวอิงแลนด์ บ้างก็วา่ เอามาจากศัพท์ YENGEES ซึง่ เป็ นภาษาอินเดียทีใ่ ช้เรียกพีฝ่ รัง่ ผูด้ เี มืองอังกฤษ บ้างก็วา่ มาจากค�ำว่า JAN KASS ซึง่ เพี้ยนมาจาก YOUNG CHEESE หรือ JACK CHEESE เป็ นค�ำสบถของชาวดัทช์ทไ่ี ปตัง้ รกรากในอเมริกา และใช้ ด่าคนอังกฤษทีเ่ ข้าไปแย่งชิงดินแดน แต่ ณ ทีน่ ่ี ตอนนี้ มันคือ ชาวมะกันหรืออเมริกนั นัน่ เอง!!! ตัวอย่างประโยค Yanks living in Chiangmai. ชาวมะกันส่วนหนึ่ งอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ SHABOOBLABOOPY อ่านว่า ชาบูบลาบูป้ ี เป็ นค�ำอุทาน ซึง่ มาจากค�ำว่า I don’t know แปลว่า ฉันไม่รู ้ อันทีจ่ ริงค�ำนี้มาจากพีน่ อ้ งชาว Oakland แต่กใ็ ช้กนั มากในกลุม่ วัยรุ่นฝรัง่ เวลาพูดต้องท�ำท่าส่ายหัวนิดหน่ อยพอประมาณ ปากเจ่ อนิดๆ ท�ำแอ๊บแบ๊ว แอ๊บสแทร็คอะไรก็วา่ กันไป เราใช้คำ� นี้กบั เพือ่ นเกลอเท่านัน้ นะจ๊ะ อย่าริปีนเกลียวไปเล่นรุ่นใหญ่เขาล่ะ แทนทีจ่ ะน่ารักจิกลายเป็ นน่าตบไปโดยทันที ตัวอย่างประโยค A : B! Where is my keychain? B : Shabooblaboopy. A : ไอ้บี พวงกุญแจข้าอยู่ไหน B : ข้าม่ายยยยยยยยรู ้ HIP MAGAZINE MAY 2012

: 63


film

DRIVE (2011) เรื่อง: วรวรรณ

ภาพยนต์แนวอาชญากรรมเลือดสาดจากอเมริกา ก�ำกับโดย Nicolas Winding Refn ดัดแปลงมาจากผลงานของ James Sallis ซึง่ ได้รบั รางวัลโนเบลสาขานวนิยาย อาชญากรรม ประจ�ำปี 2005 หนังด�ำเนินเรือ่ งด้วยชายคนหนึ่ง (รับบทโดย Ryan Gosling) ผูซ้ ง่ึ ไม่ปรากฏ ทัง้ ชื่อและทีม่ า เขามาขอช่วยงานอยู่ยงั อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง รวมทัง้ ท�ำอาชีพสตั ๊นแมน ของฮอลลีวูดควบคู่ไปด้วย แต่อกี ด้านที่นอ้ ยคนจะรูค้ ือเขารับงานเป็ นคนขับรถที่ ไม่ใช่แค่ ขบั รถธรรมดาๆ เพราะคือการขับรถพาผูร้ า้ ยหนีรอดจากการจับกุมของ ต�ำรวจ หนังเปิ ดฉากด้วยการทีผ่ ูช้ ายคนนี้กำ� ลังพาโจรปลน้ ทรัพย์หนีการไล่ลา่ ของ ต�ำรวจ ฉากนี้น่าจะถูกใจคนชอบหนังแอคชัน่ เพราะพระเอกของเราโชว์ฝีมอื การ ขับรถชัน้ เซียน ทีม่ กี ารค�ำนวณเวลาไว้อย่างดี บวกกับชัน้ เชิงในการหาทางหนีทไี ล่ ท�ำให้รอดพ้นการไล่ล่าได้อย่างหวุดหวิด หนังแอคชัน่ จะขาดความหวานไปก็จะดู ไร้รสชาติ เลยเขียนให้หนุ่ มพลขับผู น้ ้ ีพบรักกับหญิงสาวข้างบ้านนามว่า Irene (รับบทโดย Carey Mulligan) เธอไม่ใช่สาวโสดแล ้ว แถมยังมีลูกชายด้วยหนึ่งคน กับสามี Standard (รับบทโดย Oscar Isaac) ทีก่ ำ� ลังติดคุก และด้วยความบังเอิญ ทีท่ งั้ คู่เจอกันขณะทีฝ่ ่ ายหญิงรถเสียกระทันหัน พระเอกจึงอาสาไปส่งทีบ่ า้ น และยัง แนะน�ำอู่ทเ่ี ขาท�ำงานให้ดว้ ย ความใกล ้ชิดสนิทสนมของทัง้ สองจึงได้เริ่มก่อตัวขึ้น แต่ใช่วา่ เป็ นพระเอกแล ้วจะสมหวังเสมอไป ภายหลังจากที่ Standard สามี ของ Irene ออกจากคุก เรื่องวุน่ วายได้เกิดขึ้น เมือ่ Standard ถูกท�ำร้ายร่างกาย และโดนตามทวงหนี้ค่าคุม้ ครองทีต่ ดิ ค้างไว้ตงั้ แต่อยู่ในคุก เมือ่ หนี้สนิ เริ่มพอกพูน ขึ้นเรือ่ ยๆ ซ�ำ้ ยังถูกขูท่ ำ� ร้ายครอบครัว ท�ำให้ Standard คิดจะกลับไปท�ำเรือ่ งเลวร้าย อีกครัง้ ตามข้อเสนอของฝ่ ายตรงข้าม นัน่ คือการปลน้ ชิงทรัพย์ ส่วนพระเอกนัน้ ก็ 64 : HIP MAGAZINE MAY 2012

แสนดี นอกจากจะไม่หึงหวงแลว้ ยังยื่นมือเสนอตัวเป็ นคนขับรถให้สามีของ หญิงคนรักอีกต่างหาก ด้วยความหวังว่าถ้า Standard ปฏิบตั กิ ารส�ำเร็จ ก็จะช่วย ปกป้ องชีวติ ของ Irene และลูกชายไว้ได้ แต่เรือ่ งกลับไม่เป็ นดังคิด เมือ่ Standard ถูกยิงตายคาที่ ถึงแม้ว่าพาร์ทเนอร์ อีกคนจะรอดมาได้ เรื่องนี้จงึ กลับกลายเป็ นแผนซ้อนแผน เมือ่ ผูจ้ า้ งวานเพียงแค่จะ หลอกฆ่า Standard เท่านัน้ แต่การเข้าไปมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์ บวกกับความห่วง ชีวติ ของ Irene และลูกชาย พระเอกจึงต่อสูอ้ ย่างสุดก�ำลัง แต่เรื่องราวยิง่ บานปลาย เข้าไปอีก เมือ่ อีกฝ่ ายเป็ นถึงมาเฟี ยยักษ์ใหญ่ การต่อสูไ้ ล่ลา่ ในหมูโ่ จรจึงเกิดขึ้น หนังเรื่องนี้ไม่มฉี ากยิงกันตายครึกโครมเหมือนหนังสงคราม และแน่นอนว่า หนังเรื่องนี้ฉากขับรถไล่ลา่ ย่อมโดดเด่นมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีฉากฆ่ากันน้อยมาก แต่ทกุ ครัง้ นัน้ เหี้ยมโหดจนคุณต้องเบือนหน้าหนี พระเอกหน้าตาสงบนิ่งตลอดเวลา แม้กระทังตอนโมโหสุ ่ ดขีด หรือหากเขาก�ำลังจะลงมือฆ่าใครสักคนก็มแี ค่อาการสัน่ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เป็ นกิมมิคเล็กๆ ที่ส่อื ถึงปริศนาอันมืดมนในตัวพระเอกให้ น่าค้นหายิ่งขึ้น นอกจากฉากไล่ลา่ สุดระห�ำ่ หนังยังด�ำเนินไปอย่างน่าติดตามด้วย แผนการอันพลิกกลับไปมา และความเจ้าเล่หข์ องมาเฟี ยจอมวางแผนเพือ่ ต่อรอง ให้ตวั เองมีชวี ติ รอด ตอนจบของหนังเป็ นอย่างไร พระเอกจะสมหวังหรือไม่ก็ขอให้ไปติดตาม หามาดูกนั เอาเอง แต่ข้นึ ชือ่ ว่าความรักมักไม่เข้าใครออกใคร แม้แต่นกั ฆ่าก็ยงั เผลอใจ ถล�ำลึก เรือ่ งทัง้ หมดก็เลยเป็ นเรือ่ งขึ้นมาเพราะความรักของชายผู ้หนึ่งต่อหญิงอีกคน เพียงแค่ได้ปกป้ องเธอต่อให้ตอ้ งเสีย่ งชีวติ ก็ยอม


COMINGSOON Dark Shadows Director: Tim Burton Genre: Horor เมือ่ บาร์นานาส มหาเศรษฐีเจ้าส�ำราญ ผูค้ รอง คฤหาสน์คอลลินวูด้ ได้ไปท�ำร้ายหัวใจของแม่มดเข้า เขาถูกสาปให้กลายเป็ นแวมไพร์และถูกฝังทัง้ เป็ น เวลา ผ่านไปถึง 2 ศตวรรษ เรื่องวุน่ ๆ ก็เกิดขึ้น เมือ่ เขาถูก ปลดพันธนาการขึ้นมาจากหลุม และก้าวสู่ปี 1972

ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงไป คฤหาสน์ของเขากลายเป็ นเพียง เศษซากปรักหักพง ขณะทีเ่ ขาก็กำ� ลังสนุกกับการผจญภัย ในโลกใหม่ทเ่ี ต็มไปด้วยสีสนั และสิง่ แปลกตา แต่แล ้ว แม่มดก็ตามมา อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนัน้ ลองติดตาม กันดู

Bel Ami Director: Declan Donnellan, Nick Ormerod Genre: Drama อีกหนึ่งภาพยนตร์ท่สี ร้างจากนวนิยายรางวัล โนเบล เล่าเรื่องของทหารผูส้ ้นิ ไร้นายหนึ่ง แสดงโดย โรเบิรต์ แพททิสนั (แวมไพร์สุดหล่อจาก ทไวไลท์) เรื่องราวเกิดขึ้นในยุ ค 1890 ชายผู โ้ หยหาลาภยศ ตัง้ มัน่ เดินทางมาขุดทองที่ปารีส เมือ่ เริ่มคลุกคลีกบั สังคมไฮโซ เขารีบคว้าโอกาสนัน้ ไว้ โดยใช้เรือนกายและ

เสน่หใ์ นตัวเข้าแลก เพือ่ ให้หญิงสาวไฮโซเหล่านัน้ เป็ น สะพานให้เขาได้มหี น้าที่การงานในสังคม จนกระทัง่ มีหน้ามีตาและฐานะสมบูรณ์พร้อม แต่นนั ่ กลับท�ำให้ เขาหลงลืม บางสิ่ง บางอย่ า งเมื่อ ครัง้ ยัง เป็ น แค่ ค น ตัวเปล่าเล่าเปลือยไป

Snow White and the Huntsman Director: Rupert Sanders Genre: Action - Fantasy ถ้าเบือ่ นางเอกในแบบฉบับเดิม ขอแนะน�ำเรือ่ งนี้ สโนไวท์กบั พรานป่ า จากผูส้ ร้างเดียวกับ Alice in Wonderland สโนไวท์ผูเ้ ลอโฉม ถูกตามล่าจากแม่มด ราชินีแห่งความชัว่ ร้ายที่คงความสวยอยู่ได้ดว้ ยการ ดูดพลังของหญิงสาว เพือ่ ให้ตนเองให้มเี รือนร่างสวย

สะพรัง่ ตลอดกาล แม่มดส่งพรานป่ าไปตามล่าสโนไวท์ แต่เรือ่ งกลับตาลปัตร เมือ่ นายพรานกลับฝึ กวิชาการสู ้รบ ในสงครามให้กบั สโนไวท์ เพื่อกลับไปลา้ งแค้นและ ชิงบัลลังก์คนื จากแม่มดใจร้าย ในขณะทีเ่ จ้าชายรูปงาม ก็ได้ตกหลุมรักในความสวยและพลังการต่อสูข้ องเธอ

Distortion [คน - โลก - จิต] Director: นนทรีย์ นิมิบุตร Genre: Psycho - Thriller โปรเจ็ ค ท์ห นัง ไทยเรื่ อ งเดี ย วที่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม เทศกาลหนังนานาชาติปูซาน 2011จากผูก้ ำ� กับยอด ฝี มือ นนทรีย ์ นิมิบุตร หนังเรื่องนี้นบั เป็ นผลงาน สร้างสรรค์แปลกใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทย เพราะ นอกจากหนังผี หนังรัก หนังตลกแล ้ว ยังไม่ค่อยเห็น มีใครสร้างภาพยนตร์แนวจิตวิทยาออกมาสักเท่าไหร่ เรื่องราวในหนังถูกเล่าผ่านเรื่องราวคดีฆาตรกรรม

ต่ อ เนื่ อ ง ที่ มี เ นื้ อหาลึ ก ลับ ซับ ซ้อ นซ่ อ นเงื่ อ น นัก จิต วิท ยาจึง ต้อ งร่ ว มมือ กับ นัก นิ ติวิท ยาศาสตร์ เพื่อ สื บ คดี ก ารตายที่ ย งั คงเกิ ด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผูท้ พ่ี วั พันกับคดีน้ ีได้กา้ วเข้าสู่หว้ งแห่งความมืดอย่าง ไม่ รู ต้ วั สุ ด ท้า ยเงื่อ นปมอัน ซับ ซ้อ นของคดี น้ ี จ ะ คลี่ ค ลายไปทางใด หรื อ ชี วิ ต ใครจะถู ก ท�ำ ลาย ห้ามพลาด

HIP MAGAZINE MAY 2012

: 65


project

SOUTH EAST ASIA FILM FESTIVAL IN CHIANG MAI เทศกาลภาพยนตร์อุษาคเนย์เชียงใหม่ เรื่อง: ชลธิดา ข้อมูล/ภาพ: ปันยามูฟวี่คลับ

อยู่เชียงใหม่ ใครว่าไร้หนังดีให้ดู ทุกเดือนทีต่ กึ Media Art and Design มีฉายกันทุกวันเสาร์ นอกจากนี้ยงั มีกลุม่ ก้อนองค์กรเล็กๆ รวมตัวจัดฉายอยูอ่ กี มาก หากลองหาดูสกั หน่อย... โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้ กลุ่ม Film Kawan ร่วมกับ ปันยามูฟวี่ คลับ และ ร้านหนังสือ Book: Republic เขาจับมือกันจัด ‘เทศกาลภาพยนตร์ อุษาคเนย์เชียงใหม่’ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์ในภูมภิ าคนี้ ให้ออกสู่สาธารณะมากขึ้นผ่านสื่อภาพยนตร์ ในมิติมมุ มองด้านความเชื่อ และ สังคม โดยมุง่ สร้างความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา อันเป็ นรากฐาน ในการด�ำรงอยู่ของสังคม จารีตประเพณี รวมทัง้ ความขัดแย้งทางเพศสภาพ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทศกาลนี้เคยจัดมาก่อนหน้าแลว้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในปี น้ ี ได้ขยายขอบเขตมาให้ผูส้ นใจในเชียงใหม่เข้าร่วมชม และฟังเสวนาเกี่ยวกับมิติ ความเชือ่ อันหลากหลายของภูมภิ าคนี้ทส่ี ะท้อนออกมาในภาพยนตร์แต่ละเรือ่ ง จาก นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่าน ทีจ่ ะมาร่วมวิจารณ์และแลกเปลีย่ นซึง่ กัน และกัน กับ ผู เ้ ข้า ชม ภายหลัง จากหนัง ฉายจบ เพื่อ ขยายพรมแดนความรู ้ 66 : HIP MAGAZINE MAY 2012

สร้างกระบวนทัศน์ และเปิ ดมุมมองใหม่ โดยจัดฉายให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม ณ ตึก Media Art and Design ภายในบริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ โดยจัดวันละ 2 รอบ ช่วงบ่ายฉายทีช่ นั้ 2 ของตึก ส่วนรอบเย็น ฉายบนดาดฟ้ า ภาพยนตร์แต่ละเรื่องทีน่ ำ� มาฉายในเทศกาลนี้ ล ้วนแล ้วแต่มเี นื้อหาทีส่ ะท้อน รากฐาน วิถชี วี ติ และความเป็ นมาเป็ นไปในภูมภิ าคอุษาคเนย์ ประเทศไทยเราก็เป็ น ส่วนหนึ่งของภูมภิ าคนี้เช่นกัน นอกจากความเชื่อมโยงในสายพันธุ ์ มีคำ� กล่าวว่า “หากอยากรูจ้ กั ใคร ให้มองตาเขาลงไปให้ลกึ ถึงหัวใจ หากอยาก รูจ้ กั ตัวเอง ก็ให้ศึกษาลึกลงไปถึงรากเหงา้ ของตัวเอง” และนี่ก็ถอื เป็ นโอกาสอันดี ที่จ ะมาศึ ก ษาว่า เราด�ำ รงอยู่ ร่ ว มกัน ในภูมิภ าคนี้ ด ว้ ยมิติท างสัง คมแบบใดบ้า ง ความเชื่อไหนทีส่ ่งอิทธิพล ความศรัทธาใดทีเ่ ราควรตัง้ ค�ำถาม บางทีนอกจากจะท�ำให้รูจ้ กั ตัวเองมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งหลายอย่าง ในภูมภิ าคนี้อาจพบหนทางแก้ไข


วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Quickie Express (อินโดนีเซีย)

Bagong Buwan (ฟิลิปปินส์)

รอบบ่าย 14.00 น. ฉายภาพยนตร์เรือ่ ง Quickie Express (อินโดนีเซีย) พร้อมรับฟัง วิทยากรบรรยายและวิจารณ์ภาพยนตร์ Director: Dimas Djayadiningrat Trailer: http://www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=SDuRd78UnEA ภาพยนตร์ตลกสัญชาติอินโดนีเซีย ได้น�ำเสนอ เรื่องราวการเดินทางตามหาความฝันของชายหนุ่มทีอ่ ยาก จะเป็ นคนดังในสังคมอินโดนีเซีย และแล ้วหนุ่มชีวติ ตกอับ อย่าง Jojo ก็เปลีย่ นไปเมือ่ ได้เจอกับพ่อเลา้ ทีเ่ ชื้อเชิญ ให้เขาได้ไปท�ำงานในต�ำแห่งคนส่งพิซซ่าของบริษทั ทีม่ ชี ่อื ว่า Quickie Express ณ ทีแ่ ห่งนัน้ เขาก็ได้พบกับเพือ่ น ชายหนุ่ มผู ร้ ่ วมชะตาเดียวกันอีกสองคน คือ Marley และ Piktor ทีต่ ่างก็เข้ามาในบริษทั แห่งนี้โดยมิได้รูล้ ว่ ง หน้าถึงชะตากรรมชีวติ ตัวเอง ชีวติ ของทัง้ สามหนุ่มก็เริ่มเปลีย่ นไป ทัง้ สามเริ่มมีเงิน มีบา้ น มีรถ และทุกอย่างทีอ่ ยากได้ Jojo ได้กา้ วมาเป็ นผูใ้ ห้บริการชัน้ แนวหน้าของ บริษทั ด้วยหน้าทีข่ องเขา คือ การไปปรนเปรอความสุข หรือความต้องการทางเพศ ของเหล่าบรรดาหญิงสาวไปจนถึงหญิงม่าย หญิงแก่ทเ่ี บือ่ สามีของตัวเอง โดยเป็ นการ ให้บริการทีส่ ่งให้ถงึ บ้าน

ก�ำหนดการ

รอบค�ำ่ 18.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง Bagong Buwan (ฟิ ลปิ ปิ นส์) พร้อมรับฟัง วิทยากร บรรยายและวิจารณ์ภาพยนตร์ Director: Marilou Diaz-Abaya Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=35yPlwThstg ภาพยนตร์ส ญ ั ชาติ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ท่ี มี ช่ื อ แปลเป็ นไทยว่า ‘จันทร์ดวงใหม่’ ตัวละครเอก เป็ นแพทย์มสุ ลิมที่มอี าชีพการงานดีในมะนิลา และมี พ่ี ช ายเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม แบ่ ง แยก ดินแดน Moro Islamic Liberation Front (MILF) จ�ำ ต้อ งเดิน ทางกลับ มาบ้า น เพราะ ลูกชายของเขาถูกกระสุนปื นของกลุม่ ทหารบ้าน ปลิด ชีพ ความขัด แย้ง ภายในของตัว ละครเอกหลัง จากที่เ ขากลับ มาและต้อ ง ร่วมเผชิญชะตากรรมกับผูล้ ้ภี ยั สงครามทีส่ งั กัดศาสนาเดียวกัน ท�ำให้คำ� ถามเรื่อง ความเป็ นตัวตนของตัวเองนัน้ กลายเป็ นสิง่ ทีร่ บกวนจิตใจของเขาตลอดเวลา

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Muallaf (มาเลเซีย)

Nerakhoon (Betrayal)

รอบบ่าย 14.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง Muallaf (มาเลเซีย) พร้อมรับฟังวิทยากร บรรยายและวิจารณ์ภาพยนตร์

รอบค�ำ่ 18.00 น. ฉายภาพยนตร์เรือ่ ง Nerakhoon (Betrayal) พร้อมรับฟังวิทยากร บรรยายและวิจารณ์ภาพยนตร์

Director: Yasmin Ahmad Trailer: http://www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=ctHGoMzfH-E Muallaf หมายถึง ‘ผูท้ เ่ี ปลีย่ นมารับนับถือศาสนา อิสลาม’ หรือ ‘มุสลิมใหม่’ ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึง Ani และ Ana สองพีน่ อ้ งทีอ่ ยู่ในครอบครัวฐานะดี แต่พอ่ ของ พวกเธอไม่เคยสนใจใยดีพวกเธอเลย ท�ำให้ Ani และ Ana ออกจากบ้านและไปอาศัยอยู่ทบ่ี า้ นหลังหนึ่งใน Ipoh โดย Ani หารายได้จากการท�ำงานเป็ นพนักงานในผับซึง่ Ana น้องสาวของเธอไม่อยากให้เธอท�ำ Ani พยายามเก็บเงิน เพือ่ ทีจ่ ะพาน้องสาวและตัวเธอเองไปสิงคโปร์ Ana เข้าเรียน ในโรงเรียนคาทอลิก ซึง่ ครูหลายคนทีโ่ รงเรียนไม่เข้าใจในตัวของ Ana เนื่องจากเธอ ชอบพูดถึงตัวเลขปริศนาทีค่ นอืน่ ไม่เข้าใจ Brian ครูของ Ana ได้เข้ามารับรูเ้ รื่องราว ของทัง้ คู่และคอยช่วยเหลือพวกเขา ในขณะเดียวกันทัง้ Ani และ Ana ก็ได้เป็ น ผูบ้ รรเทาความเจ็บปวดในอดีตของ Brianด้วยเช่นกัน Brian ก�ำลังจะ ‘เปลีย่ นแปลง’ ไปสู่สง่ิ ใหม่ หรือเลือกทีจ่ ะ ‘ยอมรับความจริง’ ในตัวตนของเขาแล ้วรักษาบาดแผล ความเจ็บปวดนัน้ เอง

2008/87min/United States/Laos Director : Ellen Kuras/Thavisouk Phrasavath Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=qQmx_qvKKqU ภาพยนตร์แนวสารคดีท่ีถ่ายทอดเรื่องราวชีวติ ของชาวลาวครอบครัว หนึ่ ง ที่ต อ้ งอพยพลี้ภ ยั เมื่อ ยุ ค สงครามเย็น เนื้ อ เรื่ อ งกล่ า วถึง ทวีสุ ข ที่มีพ่ อ เป็ น ทหารผู ซ้ ่ึง ร่ ว มกับ ฝ่ ายต่ อ ต้า นพรรคคอมิว นิ ส ต์ล าว หลังสงคราม พ่อของทวีสุขกลายเป็ นศัตรู ของรัฐและ ถูกจับเข้าไปอยู่ใน Re-educational camp ภายหลัง จากทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์ยดึ ประเทศลาวได้อย่างเบ็ดเสร็จ แม้ว่าทวีสุขและสมาชิกที่เหลือในครอบครัวจะรอดชี วีตจากสงครามและได้ไปเริ่มต้นชีวติ ในสหรัฐอเมริกา แต่ผลพวงของสงครามก็ทำ� ให้การมีชวี ติ อยู่ในสังคมใหม่ และการต่อสูก้ บั ความเจ็บปวดในใจนัน้ เป็ นเรื่องทีย่ ากยิง่ กว่า

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Journey From the Fall (เวียดนาม)

Same Same But Different (กัมพูชา)

รอบบ่าย 14.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง Journey From the Fall (เวียดนาม) พร้อมรับฟังวิทยากรบรรยายและวิจารณ์ภาพยนตร์ Director: Ham Tran Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=e84lOfQH0FM ชาวเวียดนามนับล า้ นต้องลี้ภ ยั สงครามหลังจากกรุ งไซ่ ง่อนแตก ใน ปี ค.ศ. 1975 กลายเป็ นผูล้ ้ภี ยั รอนแรมกลางทะเล ขณะทีบ่ างส่วนถูกจับเข้า Re-educational Camp ของฝ่ ายคอมมิว นิ ส ต์ท่ีเ ข้า ยึด เวีย ดนามใต้ และ ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในนัน้ การพลัดพรากของคนใน ครอบครัว การตัง้ ถิน่ ฐานและเข้าสังกัดในรัฐแห่งใหม่ ของบรรดาผู ล้ ้ ภี ยั เผยให้เห็นถึงความยากล�ำบาก และการต่อสูภ้ ายในของพวกเขาเหล่านัน้ ในการทีจ่ ะ ปรับตัวเข้าสู่สงั คมใหม่ทจ่ี ะต้องด�ำเนินไปพร้อมการรักษาความสงบภายในจิตใจ ของตน เพือ่ เก็บกดความโหดร้ายของชีวติ อันสืบเนื่องจากฉากสงครามนัน้ ไว้

รอบค�ำ่ 18.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง Same Same But Different (กัมพูชา) พร้อมรับฟังวิทยากรบรรยายและวิจารณ์ภาพยนตร์

Director: Detlev Buck Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=QasCYITPxG4 หลังจากเรียนจบชัน้ มัธยม ‘เบนจามิน’ หนุ่มเยอรมัน เดินทางข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลสูเ่ อเชีย ณ พนมเปญ เขาได้พบกับ ‘สเรยแก้ว’ หญิงสาวชาวกัมพูชา เขาตกหลุมรักเธอในทันที หลังจากคืนแรกที่ร่วมหลับนอน แม้พบว่าเธอท�ำงานเป็ น บาร์เกิรล์ ถึงกระนัน้ เบนจามินกลับพบความสุขระหว่าง การใช้ชีวติ อยู่กบั สเรยแก้วในดินแดนลึกลับที่ตดั สลับกัน ระหว่างสมัยปัจจุบนั กับความเชื่อในจิตวิญญาณโบราณ น�ำ มาสู่ ก ารต่ อ สู เ้ พื่อ ความรัก ความพยามอัน แทบจะ เป็ นไปไม่ได้เพือ่ ปกป้ องและรับผิดชอบต่อคนรัก เพือ่ ทีจ่ ะ ได้อยู่ดว้ ยกันตลอดไป

HIP MAGAZINE MAY 2012

: 67


เรื่อง/ภาพ: ลัทธิปลาวาฬ

อาร์ตนู โว เป็ นภาษาฝรัง่ เศสแปลว่า ‘ศิลปะใหม่’ แบบว่าสมัยนัน้ คงจะเป็ น ร้อนเหลือเกิน ร้อนอย่างกับลมหายใจไหม้เลยครับคุณผูอ้ ่าน ร้อนอย่างนี้ ผมว่ า ถุง ผ้า ลดโลกร้อ นเอาไม่ อ ยู่ แ ล ว้ ล่ะ ครับ แถมยัง จะต้อ งมานัง่ ท�ำ งาน อะไรทีว่ ยั รุ่น เปรี้ยว เก๋ไก๋มากเลยเชียว ว่ากันอย่างนัน้ ครับ รูปแบบของอาร์ตนู โว หน้าคอมพิวเตอร์อกี โอ๊ย!!! (ว่าแล ้วก็ขอแอบแว่บไปเปิ ดเฟสฯ อ่านสเตตัสเพือ่ นๆ คือการน�ำเอารูปทรงของธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ใบหญ้า รากไม้ ไปจนถึง เขาบ่นเรื่องร้อนๆ แป๊ บนะครับ เวลาที่เห็นว่าคนอื่นเขาก็ทุกข์พอๆ กับเรา พืชพรรณธัญญาหาร ผัก และผลไม้ ฯลฯ น�ำมาลดทอนและดัดแปลงให้เป็ น ‘กราฟิ ก’ ครับ คุณผูอ้ ่านลองนึกถึงภาพเรขาคณิต แต่เปลีย่ นวงกลม สีเ่ หลีย่ ม สามเหลีย่ ม มันเหมือนจะท�ำให้ผมเย็นขึ้นมานิดนึงน่ะครับ) เป็ นผักและผลไม้ นัน่ แหละอาร์ตนู โวครับ หากยังนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงรถฟักทอง ... กลับมาพูดถึงการท�ำงานหน้าคอมฯ กันต่อ ผมว่า ‘ดีไซน์เน้อ’ รุ่นใหม่แทบ ของซินเดอเรลล่าดู ครับ ถ้ายังนึกไม่ออกอีกนี่ คงต้องจับเครื่องบินหนีรอ้ นไปดู จะทุกคน น่าจะมีความผูกพันธ์อย่างลึกซึ้ง (ระดับจิตวิญญาณ) กับคอมพิวเตอร์ แถวยุโรป มีหมดแหละครับ แถวนัน้ เขาฮิตกัน (ตัง้ แต่สมัยคุณปู่ แต่ยงั เก็บรักษา ด้วยกันทัง้ นัน้ เรียกว่าเป็ นสิง่ ไม่มชี วี ติ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเราได้มาก ไว้โม้หลานต่อด้วย) ทีน้ ีพอลวดลายเป็ นผักและผลไม้ เขาก็เลยฮิตเอาไปประดับตกแต่งตาม ที่สุดแลว้ มัง้ ครับ ไม่เชื่อลองนึกถึงบรรยากาศของคืนวันส่งงานแลว้ เจอสภาพ หน้าจอดับดูซคิ รับ มันเป็ นความมืดทีเ่ หน็บหนาวน่าขนลุกยิง่ กว่าเจอผีเสียเสียอีก บ้านเรือนกัน ประหนึ่งว่าอยู่ ท่ามกลางธรรมชาติสวนครัว เช่ นพวก อินทีเรีย วอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง โต๊ะ ตู ้ พรม อะไรพวกนัน้ แหละครับ ซึง่ ฝรัง่ จริงไหมครับ? อย่างไรก็ตาม เราอาจจะหลงลืมไปว่าดีไซน์เน้อสมัยก่อน เขา ‘ท�ำมือ’ ก็ยงั เรียกศิลปะเทือกๆ นี้วา่ ‘ศิลปะการออกแบบและตกแต่ง’ หรือ ‘Decorative Arts’ อยู่กนั ได้ เหมือนที่สมัยก่อนไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ เราก็จำ� เบอร์บา้ นเพือ่ นเราได้ ซึง่ ก็เป็ นบรรพบุรุษของงานดีไซน์ในปัจจุบนั แต่ขอ้ แตกต่างทีช่ ดั เจนระหว่างศิลปะ เกินสิบคน นัดกันตัง้ เมื่อวานซืน มาถึงวันนัดแลว้ ก็ยงั หากันเจอแบบไม่ตอ้ ง ประเภทนี้กบั ศิลปะแนววิจติ รศิลป์ (พวกพิมพ์ เพ้นท์ ปัน้ ) คือ มันต้องมีประโยชน์ ใช้พลังงานมาก ไหงงัน้ ล่ะครับคุณผูอ้ ่าน (ทีเ่ กิดทันยุคนัน้ ?) นี่เขียนไปเขียนมา ใช้สอยด้วยครับ จะงามอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งก็อาจจะท�ำให้เหล่าศิลปิ นหงุดหงิด รูส้ กึ เหมือนผมจะกลายเป็ นพวกถวิลหาอดีตก็ไม่ปานเลยครับ เอาเป็ นว่าใครที่ นิดหน่อยว่ามันไม่บริสุทธิ์ มันไม่ค่อยอาร์ต(แต่อม่ิ ) คุณผูอ้ ่านก็เลือกเอาแล ้วกันครับ สงสัยกับค�ำถามประมาณนี้ ผมขออนุญาตแนะน�ำหนังเรื่อง ‘Midnight in Paris’ ว่าชอบแบบไหน นานาจิตตัง ดีหมดแหละครับถ้าไม่ทำ� ให้ตัวเองและคนอืน่ เดือดร้อน ก�ำกับโดย Woody Allen แล ้วกันนะครับ เรื่องนี้เขาตัง้ ค�ำถามกับคนทีต่ งั้ ค�ำถาม ประมาณผมนี่แหละ ซึง่ ผมว่ามีเยอะ เกริ่นมาเท่านี้ คุณผูอ้ ่านทีไ่ ม่ได้กดมือถือหรือไอแพดไปด้วย ก็คงจะเดา ได้แล ้วว่าผมจะพาท่านไปพบ ‘ดีไซน์เน้อ’ สมัยอดีตกาลร้อยกว่าปี ก่อน สมัยทีส่ ง่ิ ทีใ่ กล ้เคียงกับคอมพิวเตอร์ทส่ี ุดคือเครื่องทอผ้า แต่ก่อนจะพาไปพบกับ ‘ดีไซน์เน้อ’ ผมขอปูทางด้วยการพูดถึงศิลปะ แขนงหนึ่งที่มชี ่ือเหมือนวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นของผมก่อน นัน่ คือศิลปะแบบ ‘อาร์ตนู โว (Art Nouveau)’ ครับ

Fine Arts (รูปภาพ) และ Decorative Arts (กรอบรูป) มาถึง ‘ดีไซน์เน้อ’ ประจ�ำฉบับนี้ ก็คงจะเป็ นใครไปไม่ได้นอกจาก ‘อัลฟอนส์ มุค่า (Alphonse Mucha)’ ศิลปิ น จิตรกร นักวาดภาพประกอบ และนักออกแบบ โปสเตอร์ ชาวเชค และส่งอิทธิพลต่ องานดีไซน์อย่างมากมายมาจนถึงปัจจุบนั คุณผูอ้ ่านดูภาพแล ้วคงจะร้อง อ๋อ...

ตั ว อย่ า งงานศิ ล ปะ แบบอาร์ตนู โว 68 : HIP MAGAZINE MAY 2012

Alphonse Mucha (1860 - 1939)


อัลฟอนส์ มุค่า เริ่มต้นอาชีพของเขาด้วยการเป็ นช่างวาดฉากในโรงละคร ทีก่ รุงเวียนนา ก็ปรากฏว่าไฟไหม้ ก็เลยต้องกลับบ้านเกิดทีเ่ ชคไปเป็ นคนวาดผนัง ตามคฤหาสถ์คนรวย ฝี มอื ก็ไปต้องตาท่านเคาท์ท่านหนึ่ง จึงถูกส่งไปเรียนศิลปะต่อ ทีเ่ ยอรมัน และย้ายไปเรียนต่อทีป่ ารีส ระหว่างนี้แกก็รบั จ้างวาดภาพทัวไป ่ จนบังเอิญ ไปได้งานวาดโปสเตอร์ของนักแสดงสาวทีด่ งั มากในยุคนัน้ มาโดยบังเอิญ ซึง่ เป็ นงาน ทีฉ่ ุกเฉินมากแต่แกก็ทำ� เสร็จภายในสองอาทิตย์ ปรากฏว่าโดนครับ และช่วงทีแ่ กดัง บังเอิญทางฝรัง่ เศสเขาจัดงานนิทรรศการระดับนานาชาติพอดี พอคนต่างถิน่ มาเห็น งานก็ยง่ิ ไปกันใหญ่ อาร์ตนู โวมันถึงเฟื่ องฟูในยุโรปอย่างทีว่ า่ ไปข้างต้น แต่แกก็ยงั แอบบ่นนะครับว่าให้แกขายของอย่างเดียวเลย ขออาร์ตกว่านี้หน่อย จะได้ไหม มาถึงตรงนี้ผมได้แง่คดิ จากความโด่งดังของมุค่าครับคุณผูอ้ ่าน คือ คนจะดัง มันมีปจั จัยหลายอย่างทีเ่ ราควบคุมไม่ได้ ดังนัน้ ชอบอะไร อยากท�ำอะไร ก็ทำ� มัวๆ ่ ไปเถอะครับ มันจะดังก็ดงั เอง เราออกแบบไว้ก่อนไม่ได้ ไปคิดไว้ก่อนมันก็เครียด เปล่าๆ แต่ถา้ โอกาสมาที เหมือนตอนที่มคุ ่ าได้งานโปสเตอร์เปลีย่ นชีวติ ก็ตอ้ ง จัดเต็มกันหน่อยสิครับ บางอย่างมันมาครัง้ เดียว ส�ำหรับในเรือ่ งของรายละเอียด งานโปสเตอร์ของมุค่าส่วนใหญ่จะเน้นผูห้ ญิง สวยสง่า หน้าตาเนี้ยบ เรียกว่าสวยแบบนีโอ คลาสสิค คือสวยแบบอุดมคติ ว่างัน้ เถอะ รายล ้อมไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติทก่ี ่อตัวกันอย่างซับซ้อนแต่มรี ะบบอยู่ทฉ่ี ากหลัง บวกกับการเลือกใช้สที เ่ี หมาะสม ท�ำให้งานของมุค่ากินใจผูค้ นสมัยนัน้ ยังไงลองไป ดูรูปกันเลยดีกว่าครับ

ตัวอย่างผลงานของอัลฟอนส์ มุค่า

โอเค เรื่องราวคร่าวๆ ของคอลัมน์ ‘ดีไซน์เน้อ’ ฉบับนี้ ก็มปี ระมาณนี้ แหละครับ ใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ไปเสิรช์ ต่อในกูเกิ้ลเอานะครับ เยอะมาก ยังไงผมขอย�ำ้ อีกครัง้ ว่า งานสวยบาดใจขนาดนี้ อัลฟอนส์ มุค่าแก ‘ท�ำมือ’ หมดเลย ไม่มคี อมพิวเตอร์ช่วยนะครับ คุณผูอ้ ่านท่านไหนนึกสนุ กก็ทดลอง ปิ ดคอมพิวเตอร์แล ้วเริม่ ต้นกลับไป ‘ท�ำมือ’ เหมือนแต่ก่อนดูบ ้างสิครับ ไม่จำ� เป็ น ต้องเป็ นงานอาร์ตก็ได้ อย่างคิดเลขนี่แหละครับ ปิ ดหน้าจอแลว้ หยิบกระดาษ ปากกาขึ้นมา มาลับสมองทบทวนสูตรคูณทีเ่ คยเป๊ ะ ผมว่ามันก็น่าสนุกดี ภายใต้ อากาศอย่างนี้นะครับ ส่วนผมขอตัวเซฟงานก่อนละครับ แล ้วพบกันฉบับหน้า ... A: ... B: ... A: ... B: ... A: ... B: ... A: ... B: ...(พยายามเล่นมุข ‘ตลกเงียบ’ อยู่สนิ ะ) HIP MAGAZINE MAY 2012

: 69


product

MUSICกระหึDOCKING STATION ่มกับเพลงที่ชอบ จากลำ�โพงที่ ใช่ เรื่อง: วรวรรณ

เมือ่ เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนพัฒนาล�ำ้ สมัย มีฟงั ก์ชนั ่ ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ และหนึ่งความสามารถทีท่ ำ� ให้เราลืมอุปกรณ์ อีกหลายอย่างไปเลย นัน่ คือโปรแกรมเล่นเพลง ยิง่ มีหน่วยความจ�ำสูงเท่าไหร่กย็ ง่ิ มีความจุมากเท่านัน้ เพลงจ�ำนวนหลายร้อยถูกส่งถ่าย มาเก็บไว้ในมือถือเพียงเครือ่ งเดียว เปิ ดฟังเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ แถมยังเล่นต่อเนื่องได้นานหลายชัว่ โมงจนกว่าแบตเตอรีจ่ ะหมด ทัง้ ยังให้คณ ุ ภาพ เสียงดีเกินคาด แต่ความดังของเสียงเพลงที่ลอดออกมาจากรูสปี คเกอร์นอ้ ยๆ อาจจะยังไม่สะใจคอเพลงผูช้ ่นื ชอบความดังกระหึ่ม นิยมเสพตัวโน๊ตแบบเน้นๆ จะได้อนิ กับเพลงอย่างถึงใจ ฉบับนี้ HIP เลยขอเสนอตัวช่วยเพิม่ ดีกรีความดังให้ได้ยนิ ไปสามบ้านแปดบ้าน กับ ‘ล�ำโพง’ หลากหลายดีไซน์สุดล�ำ้ ไร้สาย ระโยงระยางเหมือนล�ำโพงยุคเก่า สะดวกด้วยการสัง่ งานจากรีโมทคอนโทรลไม่ตอ้ งเดินไปเปลีย่ นเพลงให้เมือ่ ยตุม้ พกพาสะดวก ด้วยขนาดกระทัดรัด แต่คุณภาพอยู่ในระดับจิว๋ แต่แจ๋ว!!!

NAD VISO 1 ล�ำโพงรูปทรงแปลกใหม่จาก NAD จุดเด่นอยู่ตรงวงแหวน

ทีม่ แี ท่นวาง สามารถยืดขยายตามขนาดของเครื่องเล่นได้ รองรับการ ใช้งานได้ทงั้ iPod, iPad ,iPhone ปรับได้ 90 องศาทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน รวมถึงการใช้งานผ่าน Bluetooth ส�ำหรับสมาร์ทโฟน แท็ป เล็ท และแล็ป ท็อ ปจากทุก ค่ า ยที่มีโ ปรแกรม Bluetooth นอกจากนี้ยงั มีช่องต่อสัญญาณเข้ากับทีว,ี เครื่องเล่น CD, DVD และ BD อีกด้วย www.nadelectronics.com

CONTOUR 200i AIR นี่ก็อีกสุดยอดล�ำโพงจากค่าย PURE เสน่ หเ์ รียบง่ายด้วย

รู ปลักษณ์โค้งมน มีแท่นวางส�ำหรับ iPod ,iPad และ iPhone อีกเช่นกัน แต่ทพ่ี เิ ศษยิง่ กว่า คือการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และรองรับ การใช้งาน iTunes ผ่าน Wi-Fi และอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ LAN ได้ทงั้ PCs และ MACs แถมด้วยระบบปฏิบตั กิ าร iOS เล่นเพลง ผ่าน Pure Lounge App มีเพลงให้เลือกเป็ นล ้านเพลง และฟังผ่าน คลืน่ วิทยุได้อกี ด้วย และทีถ่ กู ใจมากคือแอพพลิเคชัน่ นี้โหลดฟรี! www.pure.com

BeoSound 8 ดีไ ซน์เ รี ย บง่า ย แต่ แ ฝงไว้ด ว้ ยความเก๋ไ ก๋ สีส นั สะดุ ด ตา

ด้วยสีเงิน เหลือง ส้ม และแดง ล�ำโพงตัวนี้มาจากค่าย Bang & Olufsen ล�ำโพงนี้ถกู สร้างขึ้นมาเพือ่ รองรับครอบครัว Apple โดยเฉพาะ รวมทัง้ การเชื่อมต่อผ่าน USB ส�ำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นอืน่ ๆ และมี แอพพลิเคชัน่ อย่าง BeoPlayer ส�ำหรับการจัดการถ่ายโอนข้อมูล และเพิม่ ความเพลิดเพลินด้วยภาพดิสเพลย์ขณะก�ำลังเล่นเพลง www.bang-olufsen.com 70 : HIP MAGAZINE MAY 2012


ARS35i ส�ำหรับล�ำโพงจาก Acoustic Research ตัวนี้ สร้างมาส�ำหรับ

Apple โดยเฉพาะอีกเช่นกัน ด้วยสรีระกว้างและโค้งมนโอบรับการวาง iPad ได้อย่างลงตัว สามารถวาง iPad ได้ทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน แน่นอน ว่ารองรับ iPod และ iPhone ด้วย ส�ำหรับแอพพลิเคชัน่ การจัดการข้อมูล รวมถึงการปรับแสง เสียง รวมถึงนาฬกิ าปลุก สามารถโหลดได้จาก Apple App Store นอกจากนี้ยงั เชือ่ มต่อกับทีวแี ละรับฟังคลืน่ วิทยุ FM ได้ดว้ ย www.acoustic-research.com

PDX-60 กลับมาที่แบรนด์คุน้ หู อย่ าง YAMAHA เจ้าพ่อแห่งความ

คลาสสิค PDX-60 จึงถูกออกแบบมาให้เรียบง่าย แต่ทนทาน มีให้เลือก ทัง้ สีเทา น�ำ้ เงิน และด�ำ ส่วนใครอยากเติมความน่ ารักสดใสให้ชีวติ แนะน�ำสีชมพูสด จะปรับลุคให้ดูโมเดิรน์ ขึ้นมาทันที และทีส่ ุดของความ คลาสสิคตามแบบฉบับ YAMAHA คือ yAired ระบบเชื่อมต่อไร้สาย แบบออริ จิ น ัล ที่ ย ัง คงประสิ ท ธิ ภ าพดี เ ยี่ ย ม นอกจากแท่ น วาง บนตัวเครื่องแลว้ ตัวส่งสัญญาณ Wireless ยังรองรับการใช้งาน เทคโนโลยีจากตระกูล Apple ทัง้ หมด www.yamaha.com HIP MAGAZINE MAY 2012

: 71


calendar วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2555 Ice Cream Festival 2012

พบกับพาเหรดไอศกรีมจากร้านดัง อาทิ Smile Mike, ไอติมผัด นิมมาน, ไสนม(โ)สด, Black Vanilla, Love Homemade Ice, Sesto’, The Snowy, Johoney และการแข่งขันประลองความเร็ว Ice Cream Fast Eating Contest 2012 เฉพาะวันที่ 1, 5 และ 6 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.เป็ นต้นไป ร่วมลุน้ ทานไอศกรีมฟรี!!! และบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซนี เี พล็กซ์ 30 รางวัล พิเศษ... ช้อปภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 1,000 บาท รับคูปองทานไอศกรีมฟรีทนั ที (จ�ำนวน จ�ำกัด) ร่วมกิจกรรมได้ท่ี ลานชัน้ G โซนอควาเรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 0-5399-9199 ต่อ 1307-8

วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2555 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555

ททท. ชวนเทีย่ วงาน 85 พรรษาเทิดไท้องค์ราชันย์ พระมิง่ ขวัญเกษตรไทย งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555 ‘เกษตรสร้างสรรค์ : เศรษฐกิจยัง่ ยืน’ ร่ วมชมนิทรรศการและงานแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การฝึ กอบรม วิชาชีพระยะสัน้ การประกวดพืช สัตว์ และปลาสวยงาม ตลาดนัดผลิตผลเกษตร ต้นไม้ และกิจกรรมบันเทิง ณ ศูนย์วจิ ยั สาธิตและฝึ กอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 0-5394-4088, 0-5321-5175 หรือ www.agri.cmu.ac.th

วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2555 Chiang Mai Design Awards 2012

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (CMCC) จัดกิจกรรมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ของเชียงใหม่ (CDA) ปี 2555 เพือ่ มุง่ ประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และ เชิงนวัตกรรม ซึง่ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี น้ ีจะมีการแสดงนิทรรศการ ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลทัง้ หมด 20 ผลงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 3 -14 พฤษภาคม 2555 และ เชิญเข้าร่วมพิธมี อบรางวัลและเปิ ดงานในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.30 น. 19.15 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล ้านนา คุม้ เจ้าบุรรี ตั น์ ถนนราชด�ำเนิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.creativechiangmai. com/ida หรือ cda2012.eventbrite.com

7 - 14 พฤษภาคม 2555 ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 27 หัวข้อ บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth

มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จัดการประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 27 ประจ�ำปี 2555 เพือ่ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสนับสนุ นการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยแบ่งเป็ นประเภทของ ศิลปกรรม ดังนี้ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, และผลงานสร้างสรรค์ทาง ทัศนศิลป์ อน่ื ๆ ซึง่ ก�ำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม 2555 ตัดสินการ ประกวดวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลวันที่ 8 มิถนุ ายน 2555 และจัดพิธี มอบรางวัลและแสดงผลงาน วันที่ 2 - 30 กรกฏาคม 2555 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ (แสดงงานสัญจรทีเ่ ชียงใหม่ วันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์) สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 0-2221-3841 หรือ contestwar.com/contest/1511

วันนี้ - 19 พฤษภาคม 2555 Sangsom MOVEaBAR

พบกับการแสดงดนตรีครัง้ ยิง่ ใหญ่ ในโดมคอนเสิรต์ สุดอลังการ กับ 13 วัน 13 วงดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ Tattoo Colour, 25 Hours, Aof - New Jiew, T-Bone, Potato, Dome, Body Slam, Lipta, Gancore Boy, The Richman Toy, Slot Machine, Paradox และ Moderndog ตัง้ แต่วนั ที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2555 ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 0-5399-9199 ต่อ 1307-8

72 : HIP MAGAZINE MAY 2012

วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2555 Path of Redemption

นิทรรศการศิลปะสีนำ�้ โดยศิลปิ น หริธร อัครพัฒน์ ภายใต้ช่อื Path of Redemption เส้นทางแห่งการไถ่ถอน ซึง่ เป็ นเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวติ ของศิลปิ นผูท้ ม่ี ี ความผูกพันหลงใหลในสัตว์เลี้ยง เชิญชมได้ท่ี (เล ้า) แกลลอรี่ ซีสเคป นิมมานเหมินท์ ซอย 17 เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 08-6114-2845, 08-2384-2812

วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2555 Northern Thailand Photo Tourism Awards 2012

กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภาอุสาหกรรมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ ว จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบุคคลทัว่ ไป เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเทีย่ ว ภาคเหนือตอนบน 1 ในหัวข้อ Landscape, Local Lifestyle, Historical Attraction, Art & Craft, Ecotourism & Adventure และ Manmade Attraction โดยก�ำหนดส่งผลงานก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 และภาพทีไ่ ด้รางวัลจะจัดแสดง และรับมอบในงาน MTF : Miracle Tourism Forum 2012 ในวันที่ 26 พฤษภาคม สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 0-5381-0084 / 08-5523-2211

11 - 20 พฤษภาคม 2555 Lanna Book Fair

มหกรรมงานหนังสือครัง้ ยิง่ ใหญ่ พบกับบูธจ�ำหน่ายหนังสือจากส�ำนักพิมพ์ ชือ่ ดัง บูธจ�ำหน่ายเครื่องเขียนราคาพิเศษ ผลิตภัณฑ์ไอเดีย เน้นความคิดสร้างสรรค์ และร่วมเสวนากับนักเขียน อาทิ ตัน ภาสกรนที, นิ้วกลม, วงศ์ทนง, ชิงชิง, ทรงกลด บางยี่ขนั , จเด็จ ก�ำจรเดช นักเขียนซีไรท์ปีล่าสุด, กลุ่มนักเขียนนวนิยายซีรีย ์ The Sixth Sense และกิจกรรมทีน่ ่าสนใจอืน่ ๆ อีกมากมาย ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 0-5399-9199 ต่อ 1307-8

5 - 27 พฤษภาคม 2555 นิทรรศการศิลปะโลกหลากมิติ

หอศิลป์ลำ� ปางเชิญชม ‘นิทรรศการศิลปะหลากมิต’ิ โดย ผศ.สุกรี เกษรเกศรา แสดงผลงานศิลปกรรมรวมทัง้ สิ้น 56 ชิ้น ได้แก่ ผลงานประติมากรรม, ภาพถ่าย ประติมากรรม และผลงานศิลปะสือ่ ผสม โดยมีพธิ เี ปิ ดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.30 น. โดยจัดแสดงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 - 18.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 น. - 21.00 น. ณ หอศิลป์ลำ� ปาง ถนนตลาดเก่า ต�ำบลสวนดอก อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 0-5423-0651

20 พฤษภาคม 2555 คอนเสิร์ต 80 ปี ’รงค์ วงษ์สวรรค์

พบกับงานเปิ ดตัวหนังสือ หงา คาราวาน เงา--สีสนั ของแดด ผลงาน การเขียนของ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 น. พร้อมทัง้ คอนเสิรต์ 80 ปี ’รง วงษ์สวรรค์ โดย หงา คาราวาน เวลา 17.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัตรราคา 500 บาท จ�ำหน่ายที่ ร้านเล่า, สุดสะแนน, ร้านกาแฟร�ำ่ เปิ ง และร้านหนังสือปั ๊กกะตืน (ซอยวัดอุโมงค์) สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี กลุม่ ใบไม้ป่า 08-7519-9150

วันนี้ - 23 พฤษภาคม 2555 นิทรรศการ The Two Journeys 2

นิทรรศการ The Two Journeys 2 : Retrospective of Two Artist Inspirations the Birth of Dhamma Park การแสดงงานระลึกถึงความหลัง ของสองศิลปิ น แรงบันดาลใจ และการน�ำไปสูก่ ารก่อเกิดหอศิลป์ อทุ ยานธรรมะ โดย อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจ�ำปี พ.ศ.2542 และ เวเนเซีย วอล์คกี้ หรือ วนิดา วงศ์สาม ประติมากรและจิตรกร ผูร้ ่วมกันก่อ ตัง้ มูลนิธสิ วนธรรมและแกลเลอรี่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 0-5394-4833


23 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2555 นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น

คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษทั สุเทพ จ�ำกัด จัด แสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจัน่ สืบเนื่องจากโครงการ ฝึ ก อบรมศิ ล ปะส�ำ หรับ เด็ก ภาคฤดู ร อ้ น ให้ก บั นัก เรีย นโรงเรีย นวัด ดอนจัน่ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมเยาวชนให้ได้เรียนรูแ้ ละมีโอกาสสัมผัสงานศิลปะ รวมผลงานการ จัดแสดงกว่า 80 ผลงาน โดยก�ำหนดพิธเี ปิ ดในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

24 - 28 พฤษภาคม 2555 มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 1

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่ - ล�ำพูน ขอเชิญร่วมชมงานแสดง สินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ และอืน่ ๆ จากโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ราคาพิเ ศษ พร้อมรับค�ำปรึกษาจากธนาคารพาณิ ชย์บริก ารสินเชื่อที่อยู่ อาศัย พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมให้บริการดูดวงและฮวงจุย้ นอกจากนี้ยงั มีกจิ กรรมความบันเทิงตลอดทัง้ งาน ณ ลานชัน้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมได้ท่ี 0-5399-9199 ต่อ 1307-8

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2555 Imperial Signature Dish : April - May 2012

โรงแรม อิมพิเรียล แม่ปิง ภูมใิ จเสนอเมนู พเิ ศษตลอดทัง้ เดือนพฤษภาคม ได้แก่ คัว่ แคไก่ อาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ เสิรฟ์ พร้อมกันทุกโรงแรมในเครือ อิมพิเรียลภาคเหนือ หากใครชื่นชอบอาหารพื้นเมือง พลาดไม่ได้ท่ี Mae Ping Coffee Shop เปิ ดให้บริการตัง้ แต่ 9.00 น. - 17.30 น. สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมได้ท่ี 0-5328-3900 หรือ www.imperialhotels.com

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2555 โครงการ ท่วมได้...ออกแบบได้

พบกับดนตรีคณ ุ ภาพตลอดเดือนพฤษภาคม The Bear Bar 68/5 ถนนเจริญประเทศ ต�ำบลช้างคลาน เชียงใหม่ ข้อมูลเพิม่ เติมที่ http://thebearbar.com/events

4 พฤษภาคม 2555

สนุกสุดเหวีย่ งกับวงร็อคสุดมันอย่าง Sonnet & Alcohol พร้อมทัง้ แขก รับเชิญพิเศษ เอก - มุติ ทีจ่ ะมาโชว์ลลี าการเล่นกีตา้ ร์ในเพลงบรรเลงทีห่ าชมได้ยาก

18 พฤษภาคม 2555

พลาดไม่ได้กับค�ำ่ คืนแห่งเพลงฟังก์ และฟิ วชัน่ กับ สมศักดิ์ ทีจ่ ะมาโชว์การเล่น เพลงร็อคแบบฮาร์ดคอร์ ผสมผสานดนตรีฟงั ก์ และฟิ วชัน่ พร้อมทัง้ ดืม่ ด�ำ่ ไปกับเพลง แจ็ซซ์บรรเลงโดย Nong Kwai และแขกรับเชิญพิเศษ ทากะ - มือแซ็คโซโฟน จากญีป่ ่ นุ

30 พฤษภาคม 2555

ร่วมบรรเลงเพลงบลูสไ์ ปกับเดอะแบร์บาร์ หากคุณน�ำเครือ่ งดนตรีมาด้วยไม่วา่ จะเป็ นกีตาร์ คียบ์ อร์ด หรือเครื่องเป่ า ก็สามารถมาร่วมแจมกันได้ พร้อมทัง้ สนุก ไปกับวงดนตรีบลูสจ์ ากเชียงใหม่ Handism Blues Band

31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555

ดืม่ ด�ำ่ ไปกับค�ำ่ คืนแห่งดนตรีแจ็ซซ์ ฟิ วชัน่ และละติน ไปกับโปรโมชัน่ ส่งท้าย เดือนพฤษภาคม ทีเ่ ดอะแบร์บาร์ ได้ตลอดคืน ด้วยโปรโมชันสุ ่ ดคุม้ ตลอดคืน กับเบียร์ ขวดใหญ่ 3 ขวด เพียง 199 บาท ส่วนเครื่องดืม่ เบาๆ แต่เพิม่ ดีกรีค่อนข้างแรง อย่างค็อกเทล ก็น่าสนใจด้วยโปรโมชัน่ ซื้อ 2 แถม 1

film space

ศู นย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่ วมกับสถาบันอุดมศึกษาและ หน่ วยงานต่างๆ จัดท�ำโครงการ ‘ท่วมได้...ออกแบบได้’ เพือ่ ร่วมน�ำแนวคิดการ ออกแบบ เป็ นแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบตั จิ ากน�ำ้ ท่วม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2 ระยะ คือ การประกวดแบบ และการพัฒนางานออกแบบและผลิตต้นแบบ ซึง่ มีการก�ำหนดโจทย์ทางการออกแบบทัง้ หมด 10 โจทย์ หมดเขตก�ำหนดส่งผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00 น. ติดต่อโครงการได้ท่ี 0-2664-7667 ต่อ 125 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 น. - 17.30 น. หรือ www.tcdc.or.th/designforflood/

เดือนนี้ filmSPACE เอาใจคนรักหนังเก่า ภายใต้หวั ข้อ The Month of Deep Investigation ใครทีอ่ ยากหนีรอ้ น อยากลองเปลีย่ นบรรยากาศ หาอะไรท�ำใหม่ ชาวฮิพเราขอแนะน�ำเลย ซึง่ จะจัดฉายทุกวันเสาร์ของเดือนตลอดทัง้ ปี ทีห่ อ้ งเลคเชอร์ ชัน้ 2 ตึก Media Art and Design สอบถามเพิม่ เติมโทร. 08-4172-6800

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2555 Yamaha & Laney Thailand Guitar online Competition 2012

ก�ำกับ: Tetsuya Nakashima

Yamaha เชิญชวนมือกีตาร์ ไม่จำ� กัดเพศและอายุ ร่ วมประกวดกีตาร์ ออนไลน์ Yamaha & Laney Thailand Guitar online Competition 2012 ซึง่ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเล่นกีตา้ ร์ของ Yamaha พร้อม Backing Track และบทเพลง บรรเลงทีแ่ ต่งขึ้นใหม่เท่านัน้ บันทึก VDO Clip จ�ำนวน 1 เพลง ความยาวไม่ เกิน 6 นาที และโหลดลง Youtube แล ้วส่ง URL Link เข้าร่วมประกวด ติดตาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.yamahabandproject.com/rules.php

วันนี้เป็นต้นไป Click Act Surprise

ร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง กั บ พวกเราชาวคลิ ก เรดิ โ อและรั บ ของขวัญ สุ ด คลิ ก จ�ำ นวน 999 ชิ้น และอีก 1 ชิ้น ที่พิเ ศษสุ ด โดยวิธีก ารง่า ยๆ ขัน้ ตอนที่ 1 รับ สติก๊ เกอร์จากดีเจคลิกเรดิโอ / ขัน้ ตอนที่ 2 ติด สติก๊ เกอร์คลิกทีไ่ หนก็ได้ / ขัน้ ตอนที่ 3 เจอ สติก๊ เกอร์ท่ีไหน ทีมล่าถ่ายรู ปและอัพรู ปขึ้นที่แฟนเพจคลิก เรดิโอ / ขัน้ ตอนที่ 4 คลิก เจ้า ของสติ ก๊ เกอร์แ สดงตัว ในแฟนเพจเจคลิก เรดิโอ ส่วนใครอยู่ไกลไม่ตอ้ งน้อยใจ ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิม่ เติมและติดตาม รายชื่อผูโ้ ชคดีได้ทกุ วันผ่าน www.facebook.com/clickradio1025cnx

12 พฤษภาคม 2555

Confession (2010)

19 พฤษภาคม 2555

Samaria (2004) ก�ำกับ: Ki-duk Kim

26 พฤษภาคม 2555

The White Ribbon (2009) ก�ำกับ: Michael Haneke

*หมายเหตุ: 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล HIP MAGAZINE MAY 2012

: 73


something

หลงรูป เรื่อง/ภาพ: วรวรรณ

ภาพพจน์สร้างได้ เหมือนดัง่ อาภรณ์ทป่ี รุงแต่งได้ บ้างก็สร้างมาแต่ยงั เด็ก บ้างก็เพิง่ รีบสร้างมาเมือ่ ไม่นาน ยกตนอยู่สูงเสียดฟ้ า เท่าทีจ่ ะนึกและสาธยายได้ แต่ไฉนเลยกลับลืมสร้าง...ตัวจริง กระทัง่ ผูค้ นต่างขยาดกลัวกับการทีไ่ ด้สมั ผัสตัวตนทีแ่ ท้ ชื่อเสียงกระจ่างชัด แต่ตวั ตนมืดหม่น นานวัน ยิง่ เกิดช่องว่างในจิตใจตน จิตวิญญาณหลงใหลอยู่กบั ภาพทีเ่ ลิศเลอ จนลืมไปว่าต้องเมตตา ลืมไปว่าต้องนอบน้อม ลืมไปว่าต้องเอื้อหนุน ลืมไปว่าต้องแทนคุณ ... 74 : HIP MAGAZINE MAY 2012


delicious delicious delicious delicious


HIP MAY Vol.O8 No.91  

Free copy for Chiang mai HIP Society.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you