Page 1


MAP

C H I A N G MA I C RA F TS . . LOCA L

WOODEN CRAFTS ชุมชนบ้านลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด) TEA CRAFTS ชุมชนบ้านแม่ก�ำปอง (แม่ออน) FISH CRAFTS ชุมชนบ้านออนใต้ (สันก�ำแพง) HILLTRIBE CRAFTS ตรอกเล่าโจ๊ว (เมืองเชียงใหม่) INDIGO CRAFTS ชุมชนโหล่งฮิมคาว (สันก�ำแพง) BAMBOO CRAFTS ชุมชนบ้านป่าบง (สารภี) CLAY CRAFTS ชุมชนบ้านเหมืองกุง (หางดง) UMBRELLA CRAFTS ชุมชนบ้านดอนเปา (แม่วาง) COFFEE CRAFTS ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง (จอมทอง) HEMP CRAFTS ชุมชนดอยเต่า (ดอยเต่า)


ทุกๆ สถานที่ ต่างก็มี “เรื่องราว” ที่น่าสนใจของตนเอง บ้างก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้คนที่อยู่อาศัยสืบเชื้อสายอยู่ใน สถานที่แห่งนั้น บ้างก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ออกไปในแต่ละแห่ง และมีอทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ของคนทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ บ้างก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อถือศรัทธาที่หลอมรวมและยึดเหนี่ยว จิตใจของคนมากมายให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เรือ่ งราวของ “งานฝีมอื ” ก็เช่นเดียวกัน ในแต่ละท้องถิน่ “ศิลปะ และงานฝีมอื ” คือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากฝึกฝนทักษะและการเรียนรูจ้ ากสิง่ ต่างๆ รอบตัว ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อๆ มา รวมทั้งปรับปรุง และพั ฒ นาไปตามกาลเวลา จนได้ อ อกมาเป็ น ผลงานที่ ต อบสนอง ความต้องการในการใช้สอย สวยงามด้วยการลงมือประดิษฐ์อย่างประณีต และเอาใจใส่ และอุ ด มไปด้ ว ยเรื่ อ งราวมากมายระหว่ า งทาง ซึ่งล้วนแต่ท�ำให้ “งานฝีมือ” เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่ิงของ หากมี “คุณค่า” ที่เติมเต็มทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ที่น�ำไปใช้ เรือ่ งราวต่างๆ ทีจ่ ะได้สมั ผัสต่อจากนี้ คือส่วนหนึง่ ของ “งานฝีมอื ” ในเชียงใหม่ ทีค่ วามเป็นมาของสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ บอกเล่าให้เราได้เห็นภาพว่า การน�ำความรูแ้ ละภูมปิ ญ ั ญาทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ เ พี ย งให้ ผ ลลั พ ธ์ อ อกมาเป็ น งานฝี มื อ ที่ ส วยงามและเต็ ม เปี ่ ย มด้ ว ย คุณภาพเท่านัน้ หากแต่ยงั ท�ำให้แหล่งก�ำเนิดของสิง่ ของเหล่านัน้ กลายเป็น สถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมเยือนด้วย

INTRO

Every place has its own stories. The experiences of the native population, the environment, and various beliefs are carried by many people. These stories can be told and unite us using “crafts”. “Crafts” have been inherited from generation to generation. Being changed and developed with care from time to time makes “crafts” not only useable but also meaningful and fulfilling for creators and customers’ souls. Every “craft” in Chiang Mai has a story which will tell us about bringing original community, knowledge and vision to create artworks that not only make precious crafts, but also make its original places worth visiting. CHIANG MAI CRAFTS STORY


D I R ECTO RY P. 5-8

P. 21-24

P. 37-40

P. 9-12

P. 25-28

P. 41-44

P. 13-16

P. 29-32

P. 45-49

P. 17-20

P. 33-36

P. 50-51

WOODEN CRAFTS ชุมชนบ้านลวงเหนือ

TEA CRAFTS ชุมชนบ้านแม่ก�ำปอง

FISH CRAFTS ชุมชนบ้านออนใต้

HILLTRIBE CRAFTS ตรอกเล่าโจ๊ว

INDIGO CRAFTS ชุมชนโหล่งฮิมคาว

BAMBOO CRAFTS ชุมชนบ้านป่าบง

CLAY CRAFTS ชุมชนบ้านเหมืองกุง

UMBRELLA CRAFTS ชุมชนบ้านดอนเปา

COFFEE CRAFTS ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง

HEMP CRAFTS ชุมชนดอยเต่า

MUST GO จุดถ่ายรูปโดนใจ

TAKE NOTE บันทึกความทรงจ�ำ


|

DOI SA K ET

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

LUAN G N U EA VIL LAG E

WOODEN CRAFTS


6

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


ตุ๊ ก ต า ไ ม้ ไ ท ลื้ อ

ชุ ม ช น บ้ า น ล ว ง เ ห นื อ

ตุ ๊ ก ตารู ป สั ต ว์ ห น้ า ตาน่ า รั ก ที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น มาจากไม้ ภ ายในท้ อ งถิ่ น ในชื่ อ ตุ๊กตาไม้นายโถ นี้ เริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน โดยนายโถ ศิษย์เก่าจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริม่ ท�ำงานตุก๊ ตาไม้จากการถอดแบบสัตว์เลีย้ งภายในบ้าน อย่าง สุนขั และแมว และจ�ำลองท่าทางต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นออกมาราวกับมีชีวิตจริงๆ ท�ำให้ นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นรู้สึกถึงความน่ารักของเจ้าตุ๊กตาเหล่านี้ ต่อมาจึงเริ่มท�ำออกมา เป็นสัตว์อีกหลากหลายชนิด รวมถึงการจ�ำลองรูปลักษณ์ของ ‘พญาลวง’ สัตว์มงคล ตามความเชื่อของชาวไทลื้อ และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านลวงเหนือ ที่นี่ยังจัดเวิร์คช็อปแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการลงสีตุ๊กตาไม้ การทดลอง ประกอบและออกแบบตุ๊กตาไม้ด้วยตนเอง พร้อมด้วยการพาชมวิถีชีวิตและงานฝีมืออื่นๆ ภายในหมู่บ้านลวงเหนือ ซึ่งยังคงรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์วิถีชีวิตแบบชาวไทลื้อ เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกด้วย LUANG NUEA DOLL

A decade ago, a former Fine Arts student was famed from craving lively wooden pets – cats, dogs, and such -- which has now become popular souvenir for travellers. Due to high demand, a variety of animals are added. Among them is a spiritual animal of Tai Lue, Phraya Luang which the village is named after. Visitors can get their first-hand experience with wood carving workshops providing a chance to paint, compose and design their own souvenir, along with observing other traditional Tai Lue craftmanship in the village.

Mr. Tho Wood Crafts Shop, Luang Nuea, Doi Saket, Chiamg Mai ตุ๊กตาไม้นายโถ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ : : : :

18.879416, 99.122413 08 7301 0693 ตุ๊กตาไม้นายโถ เชียงใหม่ (@MrThowoodcraftdoll) www.luangnueadoll.com

77


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง THE TWIN BRIDGE

CAFE AT GALLERY

สะพานเชื่อมใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรให้กับ ชาวบ้ า นบ้ า นป่ า สั ก งามกั บ เขื่ อ นแม่ ก วง ให้ ส ามารถเดิ น ทาง ข้ามแม่นำ�้ กวงได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ ด้วยทิวทัศน์อนั งดงาม บวกกับ ทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนแม่กวง หลายคนจึงขนานนาม สะพานแห่งนี้ว่าเป็นสะพานคู่รัก

ร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ตกแต่ ง ด้ ว ยงานศิ ล ปะ บริการห้องพักหลากหลายสไตล์ในบรรยากาศริมทุ่งนาและต้นไม้ ร่ ม รื่ น เปิ ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแวะหย่ อ นใจกั บ เมนู อ าหารง่ า ยๆ น�้ำผลไม้สด และกาแฟ โดยช่วงไฮซีซั่นจะมีบริการนวดแผนไทย ให้ผอ่ นคลายอีกด้วย

Built for villagers to traverse Mae Kuang dam, but with magnificent romantic view, the bridge is now famed as a lover destination.

At this aesthetic cafe, visitors will be indulged with a scenic paddy field under the shade of trees, while sipping a cup of coffee and nibbling some snack. Rooms are opened for those who wish to stay the night. Thai massage will be at service during the high season.

ชม วิ ว เ ขื่ อ นบนส ะ พานเ ชื่ อ มใ จ

: : : :

8

08:00 AM - 05:00 PM 18.951933, 99.136823 06 1681 4250 www.maekuangudomthara.com

จิ บ ก าแ ฟ ริ ม ทุ่ ง น า

: : : :

10:00 AM - 10:00 PM (Closed : Tue) 18.918858, 99.134616 0 5310 4579 The Rimna Gallery


9

|

MAE O N

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

MAE KAM PON G VI LLAGE

TEA CRAFTS


10 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


จ า ก ต้ น เ ห มี้ ย ง สู่ ห ม อ น ส า ร พั ด ป ร ะ โ ย ช น์

ชุ ม ช น บ้ า น แ ม่ กํ า ป อ ง

บ้ า นแม่ ก� ำ ปอง นอกจากจะเป็ น ที่ นิ ย มในรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน แบบโฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีอีกหนึ่งความน่าสนใจ ที่น้อยคนนักจะรู้ว่า ที่นี่เป็นแหล่งผลิต ‘เหมี้ยง’ (ใบชา) ส�ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการท�ำ ‘หมอนใบชา’เพื่อสุขภาพ จากการแปรรูปใบเหมี้ยงที่แก่จัด น�ำมาอบให้แห้ง แล้ ว ยั ด เป็ น ไส้ ใ นของหมอน ช่ ว ยก� ำ จั ด และดู ด ซั บ กลิ่ น อั น ไม่ พึ ง ประสงค์ พร้ อ มส่ ง กลิ่นหอมอ่อนๆ มีสรรพคุณส�ำคัญช่วยให้ผ่อนคลายและลดความเครียดได้เป็นอย่างดี MAE KAM PONG

Besides being a successful model of community based tourism with cosy homestays and beautiful natural trail, lesser people are aware that Mae Kam Pong is one of the significant sources of tea in Chiang Mai. With a flourishing resource, one of the products from tea is the pillow. The mild scent of tea has the benefit of relaxation while also able to absorb any unpleasant smell. Occasionally dry out the pillow in the sun and it will last for a long time. Tea leaf pillow is available in different sizes whether to fit in a closet, car, or the actual pillow size.

The Museum of ‘Villager-Forest-Miang’, Mae Kam Pong Village, Huaykaew, Mae On, Chiang Mai พิ พิธภัณฑ์ ‘คน-ป่า-เหมี้ยง’ บ้านแม่ก�ำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ : 18.865849, 99.352809 : หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่ก�ำปอง (@BanMaeKamPong)

11 11


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง RABIANG VIEW

MAE KAM PONG WATERFALL

นอกจากคุณจะได้จิบกาแฟหอมกรุ่นแล้ว คุณยังได้เห็น วิวจากมุมบนระเบียงของร้าน ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุดของหมู่บ้าน ท� ำ ให้ เ ห็ น หมู ่ บ ้ า นแม่ ก� ำ ปองในหุ บ เขาอั น สวยงาม มี บ ริ ก าร เครื่องดื่ม ขนมและที่พักส�ำหรับผู้ที่สนใจ

สัมผัสวิถีชีวิตคนป่าเหมี้ยง บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ลัดเลาะผ่านน�้ำตกแม่ก�ำปอง ต้นน�้ำใสสะอาดที่ชุ่มฉ�่ำตลอดทั้งปี สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล หลีกหนีความวุ่นวาย ผ่อนคลายนอนฟังเสียงน�้ำตกและนกร้อง ของธรรมชาติท่ามกลาง หุบเขา

นั่ งชิ ล ช มวิ ว แม่ ก� ำ ปอง

The open air balcony will allow you to sit back, relax and sip a cup of coffee while gazing at the view of an entire village. Accommodation service is also available.

: : : :

12

09:00 AM - 05:00 PM 18.865545, 99.355528 09 3964 7794 ระเบียงวิวแม่ก�ำปอง

ท่ องเที่ ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์

The waterfall flows throughout the year. Travellers are welcome to take a plunge, stroll along the stream or picnic with your loved ones.

: 18.862746, 99.355957


13

ON TAI VI L LAG E

|

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

SAN KAMPHA EN G

FISH CRAFTS


14 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


ร้ อ ย เ รื่ อ ง เ ล่ า ข อ ง เ ห ล่ า มั จ ฉ า

ชุ ม ช น บ้ า น อ อ น ใ ต้

“ออนใต้” วิถีอัตลักษณ์ บ้านจุ้ม เมืองเย็น Creative Industry Village : CIV ชุมชนที่ผสมผสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ผนวกความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบผ่านงานคราฟท์และหัตถศิลป์รว่ มสมัย แต่ยงั กลมกลืนไปกับวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม อีกด้วย การค้นพบทางประวัติศาสตร์ของที่นี่เริ่มต้นในปี พ.ศ.2503 กรมศิลปากรได้มา ขุดส�ำรวจพืน้ ที่ และค้นพบเครือ่ งถ้วยและเตาเผาโบราณ พร้อมขวานหินของมนุษย์หนิ โบราณ ก่อนประวัติศาสตร์กว่า 2,500 ปี ซึ่งมีจุดเด่นคือ จะมีการเขียนลายปลาลงในภาชนะต่างๆ ปัจจุบันชุมชนออนใต้ ได้ใช้สัญลักษณ์ลายปลา 3 ตัวว่ายวนเป็นตัวแทนของชุมชน ที่หมายถึง แม่น�้ำ 3 สายที่ไหลผ่านหมู่บ้าน และใช้สัญลักษณ์ปลาคู่ในงานฝีมือ หนึ่งในนั้น คือ เครื่องถ้วยเซรามิกสันก�ำแพงลายปลา ซึ่งยังอนุรักษ์ลวดลายบนภาชนะได้อย่างสวยงาม โดยมีศูนย์เรียนรู้เครื่องถ้วยสันก�ำแพงที่วัดเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการใช้ลายปลาในงาน ปักผ้าและกลุ่มทอผ้าฝ้ายอีกด้วย ใครที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนชุมชน นั่งรถคอกหมู ชมธรรมชาติเคล้าวัฒนธรรมและวิถีชุมชน พร้อมฟังเรื่องเล่าผ่านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ON TAI

Since the discovery of antique ceramics from Sukhothai era in 1960, the village has been altered with the modern world while successfully preserving traditional lifestyle by using creativity and design thinking. The success has entitled the village as the Creative Industry Village: CIV. Notice that in many of the village’s crafts – ceramics, clothes, and such – have symbolic fish on them, it represents three rivers that flow through the village. For those who are interested in touring around the village, local guide and sightseeing car are available.

Creative Industry Village : On Tai, On Tai, San Kamphaeng, Chiang Mai ชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ : 18.719048, 99.178898 : 09 9485 9559, 09 3130 7157, 08 2187 2452 : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (@ontaiciv)

15


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง DOI MON JING

NEED COFFEE

การจะขึน้ ไปให้ถงึ ยอดของ “ดอยม่อนจิง๋ ” ใช้เวลาเดินเท้า ประมาณ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อไปถึงจุดหมายของดอยที่คนในท้องถิ่น เรียกว่าเป็น “ฟูจิออนใต้” สิ่งที่รออยู่คือธรรมชาติอันงดงาม และจุดชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นตัวอ�ำเภอแม่ออน อ�ำเภอสันก�ำแพง และเมืองล�ำพูนได้ในที่เดียว

ร้านกาแฟเล็กๆ บรรยากาศชิลๆ ริมหนองพญาพรหม ที่เลือกใช้เมล็ดกาแฟออร์แกนิคคุณภาพ และมีโฮมเมดเบเกอรี่ แสนอร่อย ให้คุรได้ลิ้มลองเวลาที่ “อยากกาแฟ”

ไต่ดอยชมวิวที่ “ฟู จิออนใต้”

Although, it would take at least two hours climb to the top of Doi Mon Jing mountain, the view up there is just breathtaking. The picturesque lush green landscape of nature dotted with towns stretching from Mae On to San Kamphaeng district and Lamphun province on the horizon is worth every drip of your sweat. : ดอยม่อนจิ๋ง ออนใต้. Mount. MonJing Ontai

16

นั่ ง ชิ ล ริ มน�้ ำ

A cosy little café by the pond serves organic coffee and mouth watering homemade bakery.

: : : :

08:00 AM - 06:30 PM 18.719014, 99.179074 08 6923 0867 อยากกาแฟ Need Cafe’ Chiang Mai


17

TROK LAO ZH O U

|

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

OLD TOWN

HILLTRIBE CRAFTS


18 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


ผ ส า น วิ ถี ช น เ ผ่ า สู่ ค ว า ม ร่ ว ม ส มั ย

ต ร อ ก เ ล่ า โ จ๊ ว

ตรอกเล่าโจ๊ว ถนนสายเล็กๆ ในพื้นที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น ไชน่าทาวน์แห่งเมืองเชียงใหม่ มีศาลเจ้ากวนอู เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของพี่น้อง ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เข้ามาค้าขายกับคนเชียงใหม่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษและตั้งรกราก อยู่ในพื้นที่นี้ มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี เป็นอีกย่านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของชาวเชียงใหม่ มาอย่างช้านาน โดยในพืน้ ทีแ่ น่นขนัดไปด้วยร้านค้ามากมายหลายประเภท ทัง้ เสือ้ ผ้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง และหลากหลายสินค้าท�ำมือ อี ก หนึ่ ง จุ ด หมายปลายทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ ชื่ น ชอบงานฝี มื อ สไตล์ ช นเผ่ า “กาดม้ง” (กาด) ตลาดผ้าพื้นเมืองพี่น้องม้ง ยังเป็นที่รวบรวมสารพันเครื่องสวมใส่ หลากหลายชาติพันธุ์อีกด้วย TROK LAO ZHOU

This small alley in Warorot Market is regarded as Chiang Mai China town following a century of Chinese settlement. Guan Yu shrine is the proof. It was one of the most significant trade hubs of Chiang Mai, and still is, dense with a wide range of shops from wholesalers to retailers. Clothes, handcrafts, foods, pretty much everything can be found here. The alley is also the place for those who seek Hmong textiles at very attractive price, surely, you are not leaving here empty handed.

Trok Lao Zhou, Warorot Market (Kad Luang), Chang Phueak, Muang, Chiang Mai ตรอกเล่าโจ๊ว ตลาดวโรรส ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ : 18.790018, 99.000101

19


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง PATH O NG KO KO NENG

AROUND 18 GRAMS CAFE

อยากให้ ทุ ก คนลื ม รู ป ร่ า งดั้ ง เดิ ม ที่ เ ราคุ ้ น เคยดี ของปาท่องโก๋ทิ้งไป เพราะร้านโกเหน่ง ซึ่งนอกจากจะมีน�้ำเต้าหู้ สุ ด แสนอร่ อ ย ยั ง มี ป าท่ อ งโก๋ ยั ก ษ์ ในรู ป ร่ า งแปลกตาต่ า งๆ อย่างไดโนเสาร์และมังกร นอกจากนี้ยังมีอาหารเช้าอย่างโจ๊ก ไข่ลวก ฯลฯ เปิดให้บริการมากกว่า 35 ปีแล้ว

ใจกลางย่ า นที่ พ ลุ ก พล่ า นที่ สุ ด ของเมื อ งเชี ย งใหม่ อย่างตลาดวโรรส ยังมีคาเฟ่เล็กๆ ที่ด้านในตกแต่งสไตล์เรียบง่าย น่ารักเป็นกันเอง ทางร้านเน้นกาแฟดริปที่ใช้เมล็ดกาแฟจากทาง ภาคเหนือเป็นพิเศษ ใครอยากนั่งคุยนั่งชิลกับบาริสต้า ก็สามารถ แวะเวียนไปกันได้

Served alongside soybean milk is a giant deep fried dough which is sculpted into animals like dragon and dinosaur. If that doesn’t fill your appetite, congee and boiled egg are on the menu.

Retreat from the buzz of the market and chill at this slow bar café where dripped coffee brewed from specialty beans grown in the north is served. Have a chat with the barista and he might give you some insight about the city.

ป าท่ อ งโ ก๋ ยั ก ษ์ โ กเ หน่ ง

: : : :

20

06:15 AM - 11:30 AM 18.789943, 99.001688 09 4637 6333 ปาท่องโก๋ “โกเหน่ง”

นั่ ง ชิ ล ท่ าม ก ลา ง ค ว า ม วุ่ น ว า ย

: : : :

08:30 AM - 05:00 PM 18.789638, 99.002116 06 3168 7179 Around 18grams


21

|

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

LOAN G H I M KAO COMMU NITY

SAN KAM P H AEN G

INDIGO CRAFTS


22 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


ถ น น ส า ย วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ง า น ฝี มื อ

ชุ ม ช น โ ห ล่ ง ฮิ ม ค า ว

ชุมชนโหล่งฮิมคาว ชุมชนเล็กๆ ขนาดกะทัดรัดริมแม่น�้ำคาว มีที่มาจากค�ำว่า ‘โหล่ง’ ซึ่งแปลว่า ย่าน และ ‘ฮิมคาว’ ที่แปลว่าริมแม่น�้ำคาว ในอ�ำเภอสันก�ำแพง ใช้เวลาขับรถเพียง 15 นาทีจากตัวเมืองเชียงใหม่ คุณจะได้สัมผัสวิถีต่อนยอนเนิบช้า ในบรรยากาศเรียบง่ายตามวิถีคนเมือง (ชาวเชียงใหม่) กับหลากหลายงานคราฟท์ร่วมสมัย ที่ถูกสร้างสรรค์จากกลุ่มศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและงานฝีมือ ที่ร่วมกันเปิดบ้าน และสร้างสรรค์งานฝีมือของตัวเอง ตลาดน้อยใต้ต้นฉ�ำฉาที่แทรกตัวอยู่บนถนนสายวัฒนธรรม แหล่งรวมสินค้าท�ำมือ สร้างสรรค์และงานคราฟท์ร่วมสมัย ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมสีธรรมชาติ พร้อมงานปักด้น ฝีมือเยี่ยม ท�ำให้ ‘กาดฉ�ำฉา’ เป็นที่รู้จักของผู้หลงใหลงานฝีมือ เสื้อผ้า และของที่ระลึก งานคราฟท์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ละร้านก็มีสไตล์แตกต่างกันออกไป อาทิ ร้านทองดี, เฮือน ณ ใจ๋, เปิงใจ๋, ฝ้ายงาม ฯลฯ เสน่ห์ผ้างามเล่าเรื่องผสานกิจกรรมเวิร์กช็อป ท�ำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเรียนรู้รังสรรค์ ‘ต่อนยอนคราฟท์’ แบบของตนเองในทุกๆ สุดสัปดาห์ LOANG HIM KAO

At this cosy little craft community by Kao river, with only 15 minutes drive from the city, travellers will be emerged to quiet lives of craftpeople whose doors are always welcome guests. Highlight of the community is Cham Cha Market where you will be charmed by chic handicrafts and delicious local foods. The market opens on the weekend from 9am – 2pm. There is also an annual market, Kad Ton Yon, where local artisans will exhibit their fine craftworks and handwoven clothes. Occasionally, the village will host workshops, please follow Facebook page for an updated information.

LoangHimKao Community, San Kamphaeng, Chiang Mai โหล่งฮิมคาว อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ : 18.785234, 99.047732 : 08 5037 5252, 08 6921 2105 : โหล่งฮิมคาว (@LoangHimKao)

23


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง BUS PIZZA รถบัสวินเทจสีแดง ทีจ่ อดอยูใ่ ต้ตน้ ฉ�ำฉา คือร้านขายพิซซ่า โฮมเมดขนาดเล็ก ที่เจ้าของร้านบรรจงท�ำเอาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การนวดแป้ง ท�ำซอส โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพดี อร่อยในราคา สบายกระเป๋า A vintage red bus under the tree serves homemade pizza prepared with love using high quality ingredients. Prices are friendly.

MEENA RICE BASED CUISINE อาห าร ฟิ ว ชั่ น สไ ต ล์ บ้ า น ๆ

ในบริ เ วณเดี ย วกั น ยั ง มี ร ้ า นอาหารสไตล์ อ บอุ ่ น ที่ มี คอนเซ็ปต์ ‘เพราะมีนา ถึงมีข้าว’ ร้านมีนาขึ้นชื่อเรื่องการน�ำเอา วัตถุดิบต่างๆ ทั้งผัก ผลไม้ ดอกไม้ มาตกแต่งให้สวยงาม และ ผสมผสานให้ เ กิ ด รสชาติ แ บบใหม่ ๆ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ปากคนกิ น อย่างแน่นอน A homey restaurant who praises the importance of rice never fears to present some new daring tastes to their cuisine by combining a variety of ingredients together whether it is fruit, vegetable or flower.

: : : :

24

10:00 AM - 05:00 PM (Closed : Wed) 18.784837, 99.045957 09 5693 9586 Meena rice based cuisine มีนา มีขา้ ว (@meena.rice.based)


25

PAR BO NG VI L LAG E

SARAPHI

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

|

BAMBOO CRAFTS


26 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


ย้ อ น อ ดี ต ใ น ชุ ม ช น จั ก ส า น เ ก่ า แ ก่

ชุ ม ช น บ้ า น ป่ า บ ง

ในอดีตชุมชนแห่งนี้อุดมไปด้วยป่าไผ่ ที่คนพื้นเมืองเรียกว่า ‘ไม้บง’ จึงมีการน�ำ ไผ่บงมาจักสานเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน อาทิ กระบุง ตะกร้า ข้องใส่ปลา ซึง่ เป็นงานอดิเรกหลังจากการท�ำเกษตรกรรมทีส่ บื ทอดฝีมอื จากรุน่ สูร่ นุ่ จนเกิดเป็นลวดลาย ประจ�ำชุมชน คือ ‘ลายสองมีดี’ จากกระบุงหาบ และ ‘ลายกระตู๊นอกใน’ จากข้องหลวง กลุ่มจักสานแม่เขียวข้องหลวง เป็นหนึ่งตัวอย่างของการน�ำงานจักสานมาพัฒนา ให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่มากขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้เกิดขึ้น ราวปี พ.ศ. 2523 มีชาวญี่ปุ่นมาชมการจักสานของคนในชุมชน จนกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ ‘แม่เขียวข้องหลวง’ ที่ปัจจุบันได้รับการสานต่อ โดยนอกจากจะมีสินค้าจักสานที่ยังคง รู ป แบบดั้ ง เดิ ม แล้ ว ยั ง มี ก ารต่ อ ยอดโดยน� ำ งานจั ก สานที่ มี อ ยู ่ ม าประยุ ก ต์ ใ ห้ ใ ช้ ง าน ได้หลากหลายขึ้น รวมทั้งที่นี่ยังเปิดสอนวิธีการจักสานในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้สนใจด้วย PAR BONG

In the days of yore when bamboo was ample, villagers would spend their spare time after farm work and craft their daily items from bamboo weaving. Skills and techniques have been passed down from generation to generation, and two unique patterns were evolved. They name it “Lai Song Mee Dee” and “Lai Kra Tu Nok Nai.” A prime model who adapts this traditional craft work with the modern era is Mae Khieaw Khong Luang basketery group, who has been around since 1980. The group gained a popularity among Japanese and is now offering traditional basketery while also presenting the modern designs. Workshop can be arranged for those who are interested.

Par Bong Village Handicraft Product, Par Bong, Saraphi, Chiang Mai กลุ่มจักรสานบ้านป่าบงหลวง แม่เขียวข้องหลวง ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ : 18.733625, 99.059924 : 08 9433 2812, 08 5707 0021 : กลุ่มจักสานบ้านป่าบงหลวง - แม่เขียวข้องหลวง

27


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง LANNA TEMPLE

LIVE AND LEARN

วัดเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี เดิมชื่อ วัดน้อย ภายในวัด มีสถาปัตยกรรมน่าสนใจ อาทิ กุฏริ ปู แบบล้านนาประยุกต์ สร้างจาก ไม้สักทองทั้งหลัง และพระพุทธเจดีย์ 9 ยอด ซึ่งจัดสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ร้ า นอาหารและคาเฟ่ ข นาดย่ อ มท่ า มกลางธรรมชาติ บริการอาหารและเครื่องดื่มที่น�ำวัตถุดิบในท้องถิ่นมารังสรรค์ ให้เป็นเมนูเมืองเหนือสไตล์ฝรั่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ต้องการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท�ำธุรกิจ อย่างกลมกลืนไปกับวิถีของชุมชน

ชม สถาปั ตยกรรมล้ า นน าวั ด ไชยส ถ าน

Once was called Wat Noi, the temple is 150 years old with intrguing Lanna architecture i n c l u d i n g a co n t e m po ra ry t e a k bu i l d i n g and a pagoda built in memorial of the late King Rama IX.

: 18.731271, 99.051058 : 08 1724 7889, 0 5396 3214

28

อยู่ ดี กิ นดี ที่ ปั น ผ ล ฟา ร์ ม

Cafe and restuarant sit amidst nature serving fusion northern Thai dishes prepared from local ingredients. Single-use plastic is discourage. Activities are motivated to connect business with local community. : 10:00 AM - 09:00 PM (Open : Fri-Sun) : 18.736112, 99.066740 : 09 3192 4951 : Punpon Farm (@punponfarm)


29

|

HANG DO N G

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

MUA NG KUN G VI LLAGE

CLAY CRAFTS


30 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


แ ห ล่ ง ง า น เ ค รื่ อ ง ปั้ น ดิ น เ ผ า

ชุ ม ช น บ้ า น เ ห มื อ ง กุ ง

หมู่บ้านเก่าแก่ของเชียงใหม่ที่มีการปั้นน�้ำต้นและหม้อน�้ำมากว่า 200 ปี ในอดีต ชาวบ้านปั้นเครื่องใช้เหล่านี้เพื่อน�ำไปมอบให้แก่วัดและเจ้านายฝ่ายเหนือ ในยุคนั้นผู้คน จะรู้จักน�้ำต้นจากที่นี่ว่ามีฝีมือดีที่สุดในล้านนา เพราะมีความบาง ทนทาน จับรินแล้ว คอไม่หักง่าย และเก็บน�้ำได้ดี เพราะใช้ดินในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นดินในชั้นทราย ปัจจุบันความนิยมในการใช้ภาชนะดินเผาใส่น�้ำมีน้อยลง ในหมู่บ้านจึงยังเหลือ ผู้ที่ท�ำงานปั้นไม่มากนัก ราวปี พ.ศ. 2545 ชาวบ้านได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการปั้นที่เก่าแก่นี้ไว้ และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมการผลิตที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว มีมัคคุเทศก์ ของชุมชนให้บริการความรู้ และน�ำชมการผลิตภายในหมู่บ้าน รวมถึงจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาให้แก่ผู้สนใจในราคาย่อมเยาด้วย POTTERY LIFE

For the last two centuries, the prestigue of this village is the making of pitcher. Their fine crafts had been in hands of royal families of Lanna. Known for its excellence quality, pitcher of this village is light but durable and highly absorbent. The decrease of demand results in the loss of craftmanship, and in 2002 villagers formed up a group to preserve this dying knowledge. Visitors can learn all about village’s pottery tradition up close and personal at craftpeople’s houses with a local guide. Pottery souvenir is for sale at reasonable prices.

Baan Muangkung pottery handicraft, Hang Dong, Chiang Mai หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้ นดินเผา OTOP บ้านเหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ : 18.723933, 98.944846 : 08 4389 6615 : Baan Muangkung pottery handicraft บ้านเหมืองกุง ต�ำนานน�้ำต้น คนปั้นดิน (@Clayproducts)

31


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง RIDE THE LIFE

TAKE A GOOD TIME

TOONGs Coffee Roaster ร้านกาแฟในดวงใจของ นักปั่นประจ�ำเส้นทางสู่สะเมิง บริการกาแฟหอมกรุ่น รสชาติดี พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคั่ว บด ก่อนน�ำมาเสิร์ฟ ที่นี่ยังเป็น โรงคัว่ กาแฟด้วย จึงไม่ตอ้ งแปลกใจหากจะมีกาแฟจากหลากหลาย แหล่งผลิตมาให้เลือกชิม และซื้อหากลับบ้าน

หากท่องเที่ยวจากเส้นสะเมิงแล้ววนออกมาทางแม่ริม อย่าลืมขึ้นม่อนแจ่มชมวิวสุดฟินบนยอดเขารับอากาศบริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ภเู ขาแบบพาโนรามา พร้อมชืน่ ชมความงามของไม้ดอก และพืชเมืองหนาวหลายสายพันธุ์ที่ปลูกสลับสับเปลี่ยนกันไป ตลอดทั้งปี

TOONGs Coffee Roaster is a popular place to hang out for cyclists who pedal along the Samoeng loop where they are elaborately served aromatic coffee. As a roasting house itself, a wide range of coffee beans are to be tried out. Visitors can also buy a bulk to brew at home.

Don’t forget to make a stop at Mon Jam view point for a nice breath of fresh air and a panoramatic view of mountains. Visitors can stroll around relishing blooming flowers throughout the year.

ปั่ น จั ก รยานไ ปชิ ม กาแฟ

: : : :

32

09:00 AM - 04:00 PM (Closed : Thu) 18.724959, 98.925227 08 5039 1451 TOONGs Coffee Roaster โรงคั่วกาแฟถุงกาแฟ (@ToongsCoffee)

สู ด อาก าศ บ น ย อ ด ด อ ย

: 18.935830, 98.822452 : 08 1806 3993 : ม่อนแจ่ม (@monjamfc)


33

DO N PAO VI LLAGE

|

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

MAE WANG

UMBRELLA CRAFTS


34 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


ม น ต ร์ เ ส น่ ห์ แ ห่ ง ร่ ม แ ด ง โ บ ร า ณ

ชุ ม ช น บ้ า น ด อ น เ ป า

จ้ อ งแดงบ้ า นดอนเปา ภู มิ ป ั ญ ญาล้ า นนาในการท� ำ ร่ ม โบราณร่ ม แดงหรื อ จ้องแดง (จ้องหาง) โบราณ ก�ำลังจะสูญหายไปกับการเวลา เมื่อสล่า (ช่าง) ที่ผลิตร่มชนิดนี้ เหลือไม่ถึง 10 คน ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันหลายร้อยปี จ้องแดงเป็นอีก หนึ่งอาชีพของชาวบ้านดอนเปามาช้านาน โดยหลักการของการท�ำจ้องแดงเริ่มจากการ ตัดไม้ไผ่ ผ่าไม้ เหลาไม้กลอน เหลาก้าน ท�ำหลอดล่างและหลอดบน บนสุดเป็นจิกสีด�ำ ซึ่งหลังจากกระบวนการแรกแล้วเสร็จ ก็จะมาประกอบเป็นโครงซึ่งต้องใช้ความช�ำนาญ ให้โครงออกมาสวยงามคงทน เพราะต้องใช้ด้ายมัดจากมือทุกขั้นตอน แล้วน�ำไปตากแดด กันรา ก่อนจะมาใส่ผา้ ซึง่ แต่เดิมเป็นกระดาษสาและสีชาดมาทาให้เกิดเป็นสีแดง แต่ปจั จุบนั ได้เปลีย่ นมาใช้ผา้ และสีนำ�้ มันแทน แต่ยงั คงให้สเี ดิมทีใ่ กล้เคียง มีอายุคงทนได้นานถึง 10 ปี หากได้รับการดูแลอย่างดี เอกลักษณ์เฉพาะของร่มแดงบ้านดอนเปา คือตัวหลอดด้านใน มีการสานด้าย ที่ต้องใช้ความช�ำนาญเป็นอย่างมาก โดยเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามไม่ซ�้ำแบบ ท�ำให้ กว่าจะได้ร่มแต่ละคันใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งจะผลิตได้ 100 - 120 คันต่อเดือนเท่านั้น ท�ำให้ร่มแดงโบราณบ้านดอนเปาไม่หายไปกับกาลเวลา เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่รวมเอา ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมากกว่าร้อยปี DON PAO VILLAGE

Like most of the heritage craft, umbrella-making of Don Pao village is in the verge of disappearing with merely a handful of craftpeople left. The sophisticated work begins with chopping bamboo, composing a perfect structure before adding paper vents which has been replaced by fabric and oil colour. It’s a long and hard process, so much so, that no more then 120 umbrellas can be produced each month. Umbrella of Don Pao village has a signature exquisite threading patterns which requires advanced skills and time. The village is persistent in preserving this heritage for their next generations to come.

An Ancient Umbrella Handicraft Center, Don Pao Village, Mae Wang, Chiang Mai ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) บ้านดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ : 18.602000, 98.821028 : 08 4352 4340 : ร่มโบราณดอนเปา จ้องแดงดอนเปา อ�ำเภอแม่วาง (@jongdangdonpao)

35


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง BAMBOO RAFTING

TAKE POSITIVE VIBE

หากใครทีม่ าเชียงใหม่ ต้องไม่พลาดไปสัมผัสประสบการณ์ ล่องแพแม่น�้ำวาง ที่บ้านแม่วิน อ.แม่วาง ไม่ไกลจากบ้านดอนเปา มากนัก ขับรถมาทางบ้านแม่วินประมาณ 15 นาที ก็จะเห็น ร้า นค้า ริมน�้ำและร้านแพให้บริก ารมากมายหลายจุ ด ให้ เ ลื อก ตามความพอใจ โดยท่านสามารถจอดรถไว้ที่ร้าน แล้วให้ทางร้าน พาไปส่งที่ต้นน�้ำจุดล่องแพได้

นอกจากล่ อ งแพแล้ ว หากใครต้ อ งการการพั ก ผ่ อ น ที่แท้จริง แนะน�ำให้นอนซัก 1 คืนที่บ้านแม่วิน ไฉไล ออร์คิดส์ รีสอร์ท อีกหนึง่ ทีพ่ กั สุดชิลล์ ทีจ่ ะมอบประสบการณ์ใหม่ให้กบั คุณ นอกจากจะได้พักผ่อนเต็มที่ ยังได้เดินเล่นและได้เรียนรู้ที่จะ อยู่กับช้าง ในธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย

ล่ อ ง แพดั บ ร้ อ นที่ บ้ า นแม่ วิ น

River rafting at Ban Mae Win, Mae Wang district is a Must if you are into advanterous activities. It is only 15 minutes drive from the Don Pao village. Upon the arrival, you will see vendors lined up along the stream, pick one and you can park your vehicle with the vendor who will be able to take you to the rafting spot. : 18.638236, 98.703347 : 08 6923 0867 : Maewang Rafting (@MaewangBamboo)

36

พั ก ผ่ อนหย่ อ น ใ จ ที่ ไ ฉ ไ ลอ อ ร์ คิ ด ส์

Why not spend a night at Chailai Orchid Resort Mae Win, where you can get a full rest and a chance to be acquainted with elephants.

: 18.640351, 98.699550 : 08 6923 0867 : The Chai Lai Orchid (@ChaiLaiOrchid)


37

|

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

MAE K LAN G LUANG VILLAGE

CH O M TO N G

COFFEE CRAFTS


38 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


ก รุ่ น ก ลิ่ น ก า แ ฟ อ อ ร์ แ ก นิ ค

ชุ ม ช น บ้ า น แ ม่ ก ล า ง ห ล ว ง

บ้านแม่กลางหลวง เป็นที่อยู่ของชุมชนชาวปกาเกอะญอมาเนิ่นนาน ด้วยวิถีชีวิต อันเรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติ ท�ำให้พนื้ ทีแ่ ห่งนีย้ งั คงเสน่หข์ องวิถชี วี ติ อันกลมกลืนกับ ผืนป่ารอบตัว และด้วยความสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร จึงเหมาะแก่การ เพาะปลู ก กาแฟสายพั น ธุ ์ อ าราบิ ก ้ า ที่ ช าวบ้ า นได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการหลวง ให้น�ำมาเพาะปลูกทดแทนฝิ่น และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ร้านกาแฟ สมศักดิ์ โถ่บเิ บ เป็นอีกหมุดหมายของผูม้ าเยือนทีจ่ ะต้องแวะมาชิมกาแฟ รสเข้ม ด้วยการปลูกแบบออร์แกนิคแซมไปในป่าชุ่มผืนงามรอบหมู่บ้าน ก่อนจะเก็บมาสี และน�ำไปตากให้แห้ง หมักบ่มไม่น้อยกว่าหกเดือน จึงน�ำมาคั่วบด ตั้งเตาถ่าน จนได้ กาแฟด�ำกลิ่นหอมกรุ่นให้ผู้มาเยือนได้ชิมกันฟรีๆ ส่วนใครที่ติดใจในรสชาติก็สามารถ ซื้อกลับไปได้ นอกจากจะมี ก าแฟให้ ชิ ม แล้ ว หมู ่ บ ้ า นนี้ ยั ง มี โ ฮมสเตย์ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ส นใจ มาพักผ่อน เรียนรู้วิถีชาวปกาเกอะญอ หรืออยากจะเที่ยวชมธรรมชาติอันสมบูรณ์ของที่นี่ ก็มีไกด์ท้องถิ่นพร้อมพาเดินป่าศึกษาธรรมชาติในหลายเส้นทาง ORGANIC COFFEE IN THE FOREST

Hidden away in the valley of Doi Inthanon National Park is Ban Mae Klang Luang, home of Karen people. For generations, villagers have established a tight bond with nature complying their lives with the forest surrounding them. When opium was dispersing, the village was encouraged by the Royal Project to grow coffee. With an appropriate height of 1,400 above sea level, coffee was soon flourishing. Since then it became a main source of income of villagers. Somsak Thobibae Coffee Shop is one of those thriving from coffee beans. His produce is grown organically in the forest. After a hardworking six months of processing, the beans will be brewed in a traditional technique using fabric bag which visitors can taste it for free. The village also opens homestays for those who wish to experience Karen lifestyle or venturing into the forest with local guide who can lead you to numerous nature trails in the area.

Karen Village Somsak Coffee, Mae Klang Luang, Chom Tong, Chiang Mai กาแฟ สมศักดิ์ โถ่บิเบ บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ : 18.538677, 98.547552 : 08 1960 8856 : กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ, ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง (@maeklangluang)

39


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง NATURE TRAIL

PHING PHUKAO

เส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3 กิ โ ลเมตร ลั ด เลาะไปตามริ ม เขา ทอดตั ว ผ่ า นป่ า ดิ บ เขา หรือเรียกว่าป่าเมฆ จากนั้นจะเป็นทางเดินสู่ป่าทุ่งหญ้าบนสันเขา สิ้ น สุ ด ที่ จุ ด ชมวิ ว กิ่ ว แม่ ป าน ชมทะเลหมอกและทิ ว ทั ศ น์ เมืองเชียงใหม่จากมุมสูง

บ้านพัก คาเฟ่ ร้านอาหาร พื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะ แบบแนบชิดพิงภูเขา ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และการตกแต่งเรียบง่าย และกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ให้ใช้เวลาผ่อนคลายในบรรยากาศ เงียบสงบ

ศึ ก ษาธรรมช าติ บ นเ ส้ น ทางกิ่ ว แ ม่ ป าน

A 3 kilometers nature trail through forest mountain ridge and clouds ends at a view point overlooking the whole city of Chiang Mai.

แ อบ อิ งพิ ง ภู เ ข า

In the embrace of mountain, Phing Phukao is an accomodation, cafe, restaurant and art space combined where visitors will relax in a serene ambience and connect with nature.

: 08:00 AM - 05:00 PM (Closed : Wed)

: 18.555892, 98.482207

40

: 18.450123, 98.674903 : 08 9633 2822 : Phing Phukao (@Phingphukao)


41

D OI TAO VI LLAGE

|

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

DOI TAO

HEMP CRAFTS


42 CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL


เ รี ย น รู้ ก า ร ท อ ผ้ า แ บ บ ก ะ เ ห รี่ ย ง โ ผ ล่ ง

ชุ ม ช น ด อ ย เ ต่ า

งานผ้าพืน้ เมืองทีม่ ลี วดลายเฉพาะตัว บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า และมี อยูห่ นึง่ แบรนด์ทมี่ คี วามน่าสนใจโดดเด่นขึน้ มาของชุมชนดอยเต่า นัน่ คือแบรนด์ ‘สาธุ-Satu’ ที่เมื่อมองเผินๆ เราอาจรู้สึกว่านี่คืองานถักทอของชนเผ่า แต่อาจไม่แน่ใจนักว่าเป็นของ ชนเผ่ า ไหน นั่ น เพราะแบรนด์ ส าธุ มี ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น ของหลายส่ ว น หรื อ อย่ า งที่ คุณแบงค์ กระบือเสรี เจ้าของแบรนด์ บอกว่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเขาเปรียบเหมือน การเดินทาง โดยจะน�ำจุดเด่นของแต่ละชนเผ่า อาทิ น�ำเส้นฝ้ายแสนพิถีพิถันจากชนเผ่า ไทยวน ไปให้พนี่ อ้ งชาวกะเหรีย่ งทอขึน้ มาเป็นผืน และให้ชนเผ่าม้งเป็นผูค้ ดิ ประดิษฐ์ลวดลาย และตัวเขาด�ำเนินการในช่วงสุดท้าย คือน�ำสิ่งที่ผ่านการสร้างสรรค์จากแต่ละชนเผ่า มาตัดเย็บให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งการท�ำงานของสาธุ ล้วนตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม นั่นคือ ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ฝ้าย หรือ ใยกัญชง และใช้กระบวนการผลิตโดยชุมชนทั้งหมด ตั้งแต่การปลูก ท�ำเส้นใย ย้อม ทอ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แบรนด์สาธุสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน HEMP CRAFTS

In contrast with traditional weaving which patterns would distinct tribal origin of the weaver, Satu’s garments are rather vague. The ambiguous pattern, however, is sending a completely different message. It brings out the prominent style of each and every tribes who take part in crafting the pieces, from Karen who weaves the cloth to Hmong who designs the pattern, shaping Satu with one-of-a-kind character. Social responsibility is embroidered with Satu’s core. The strong commitment results in a selective source of natural material and a community participation in producing garments in every single step, so that Satu can grow sustainably with the community.

Satu Shop @ Baan Kang Wat ร้านสาธุ สาขาบ้านข้างวัด : 18.776677, 98.948484 : 08 6910 1999 : สาธุ-Satu (@dreamcatcher.freedomarea)

43


EN ROUTE | เที่ยวรายทาง

UNSEEN IN DOI TAO

BANDIN IN THE DOI

ชมปรากฏการณ์เสาดินธรรมชาติ ‘ผาสิงห์เหลียว’ ทีค่ ล้าย เสาวิ ห ารโรมั น สวยงามจนเล่ า กั น ว่ า พญาราชสี ห ์ ยั ง ต้ อ ง เหลี ย วมอง พร้ อ มชมวิ ว มุ ม สู ง ของเสาดิ น ธรรมชาติ ที่ สู ง ที่ สุ ด ในประเทศไทย

แวะพั ก ชิ ล ๆ ในบรรยากาศบ้ า นๆ ภายในบ้ า นดิ น อิน เดอะ ดอย นั่งเล่นบนระเบียงชมวิว หรือจะนอนอ่านหนังสือ เพลิ น ๆ บนชั้ น สองของบ้ า นที่ เ ปิ ด โล่ ง รั บ ลม พร้ อ มเสิ ร ์ ฟ เครื่องดื่มเย็นๆ อย่างกาแฟ นมปั่น พิซซ่า และมีเสื้อผ้ามัดย้อม จ�ำหน่ายด้วย

ชม เสาดิ น ธรรมช าติ สู งที่ สุ ด ใ นป ร ะเทศ

Come visit “Pha Singh Leaw” the natural soil pillars in Doi Tao. The pillars give the appearance of Roman architecture. As ancient stories say, the pillars’ beauty even stunned the Phaya Singh (King of Lions). Visitor will be amazed at the scenery of Thailand’s highest natural soil pillars with a bird’s eye view.

: 18.111004, 98.690553

44

รั บ ล มชมวิ ว ใ น บ้ า น ดิ น

Laze off at a homey “Bandin in the Doi” where you can just chill and admire a view on the balcony, sipping cool drinks or lay back and read your favourite book. Indigo dye clothes are available for purchase.

: : : :

10:30 AM - 06:00 PM 17.953652, 98.690134 08 7951 6778 Bandin in the Doi (@bandininthedoi)


จุ ด ถ่ า ย รู ป โ ด น ใ จ

CHIANG MAI CRAFTS : LOCAL

MUST GO


MUST GO จุ ด ถ่ า ย รู ป โ ด น ใ จ

ANG KA NATURE TRAIL | CHOM THONG เ ส้ น ท า ง ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ อ่ า ง ก า อ. จ อ ม ท อ ง 18.518291, 98.530006

46


BARLEY RICE FIELD | SAMOENG ไ ร่ ข้ า ว บ า ร์ เ ล่ ย์ ( ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว ) อ. ส ะ เ มิ ง 18.846574, 98.769415

47


MUST GO จุ ด ถ่ า ย รู ป โ ด น ใ จ

MA KAD | WAROROT MARKET ม า ก า ด ต ล า ด ว โ ร ร ส อ. เ มื อ ง 18.790500, 99.000144

48


JAI BOON | SAN KAMPHAENG ร้ า น ใ จ บุ ญ อ. สั น ก ำ� แ พ ง 18.778965, 99.045958

49


50


บันทึกความทรงจ�ำ

www.chiangmaicrafts.info 51


52

Profile for HIP MAGAZINE

CHIANG MAI CRAFTS LOCAL  

Every place has its own stories. The experiences of the native population, the environment, and various beliefs are carried by many people...

CHIANG MAI CRAFTS LOCAL  

Every place has its own stories. The experiences of the native population, the environment, and various beliefs are carried by many people...

Advertisement