Page 1


CONTENTS:

JULY 2012

VOL.08 No.93

A Side

32

Cover Story ระหว่างการเดินทางจากโตเกียวไปเที่ยวฮอกไกโด แวะพักค้างคืน ที่เมืองท่าริมทะเล Aomori และมีโอกาสได้เข้าไปชม Nebuta Museam

A Side News 08 People 20 New Place 26 Recommend 28 Follow Me 30 Cover Story 32 Shopping Guide 36 Slang 38 Scoop 39 IT 44 Product 46 Project 48 Calendar 50

PIC COVER by SK


editor: คำ�ตอบ… สวัสดีครับ-สบายดีกันมั้ยครับ ขอทักทายกันอย่างนี้ แก้เกี้ยวซะก่อน เพราะเมื่อเดือนที่แล้ว ผมหายไปจากหน้า Editor หน้านี้, เรื่องของเรื่องไม่มี อะไรซับซ้อนเลยครับ คือหนีงานไปเที่ยวตามใจตัวเองตามประสาคนเริ่มอายุเยอะ ก็เลยเพลินไปหน่อย วันๆ เอาแต่ นั่งรถไฟ เดินดูโน่นนี่ ดื่มเบียร์ จิบสาเก กินปลาดิบ กินหอยนางรม ไปตามเมืองโน้นเมืองนี้ (แลดูน่าสงสารเนาะ), ทิ้งให้น้องๆ ที่ออฟฟิศปิดเล่มกันวุ่นวาย ที่คิดว่าจะใช้เทคโนโลยีส่งงาน ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจ…สัญญา(หน้าฝน) ว่าคราวหน้าถ้าหนีไปไหนอีก จะเขียนหน้านี้ไว้ให้ก่อนเดินทาง (ฮา) คงสบายกันดีใช่มั้ยครับ ชวนคุยเรื่องเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่ ที่เพิ่งผ่านไปกันบ้างดีกว่า, แล้วเมืองเชียงใหม่ของเราได้นายก อบจ. คนเดิมหน้าเก่าบริหารเมืองต่อไป ใครชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้ รู้แต่ว่าคะแนนเสียงทิ้งห่างแบบคู่แข่งไม่มีลุ้น แต่ก็ดูเหมือน คนเชียงใหม่จะไม่ได้ใส่ใจการเลือกตั้งครั้งนี้สักเท่าไหร่, ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปที่อยู่ไกลออกไปหลายพันหลายหมื่น กิโลเมตรต่างหากที่ดูน่าสนใจกว่ากันเยอะ (จริงป่ะ) พูดถึงการเลือกตั้ง (ต่ออีกนิด) พอกำ�หนดวันเลือกตั้งให้เป็นวันเสาร์, ก็ดูเหมือนจะวุ่นวายกันไม่น้อย ก็บรรดาร้านอาหาร ผับ ภัตตาคารที่ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำ�เป็นต้องงดขายตามกฎหมาย ตั้งแต่เย็นวันศุกร์, ใครเป็นใครลงสมัครเบอร์อะไรกันมั่ง ยังไม่เป็นประเด็นเท่ากับ แล้วศุกร์ - เสาร์นั้น (กรู) จะไปดื่มกันที่ไหนดี มีที่ไหนเปิดบ้าง เพราะตามกฎหมายที่บัญญัติ ไว้นั้น จะต้องห้ามขายตั้งแต่ 6 โมงเย็นวันศุกร์ ไปจนถึงเที่ยงคืนวันเสาร์ที่เป็นวันเลือกตั้ง... แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจปฎิบัติสักเท่าไหร่ เราจึงได้เห็นหลายร้านหลายสถานทีข่ ายให้ดมื่ กันตัง้ แต่ตะวันยังไม่ตกดินในวันเลือกตัง้ แล้ว, นีแ่ หละเชียงใหม่ จังหวัด ทีอ่ ะไรๆ ก็หย่อนผ่อนปรนกันได้เสมอ (อ้าว - เฮ้ย! นีม่ นั กฎหมายไม่ใช่เรอะ) ไหนๆ ก็พดู แล้วผมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายขับขีจ่ กั รยานยนต์จะต้องสวมหมวกกันน็อคนี่ เชือ่ ว่าถ้ามีการจัดอันดับกันแล้ว เมืองเชียงใหม่ของเราน่าจะอยู่ อันดับต้นๆ (หรืออันดับหนึง่ ) ของประเทศไทยทีม่ ผี ทู้ �ำ ผิดกฎหมายและไม่ถกู จับมากทีส่ ดุ ... ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่า เดือนที่ผ่านมา, เพื่อนรุ่นน้องสองคนในเชียงใหม่ที่ทำ�งานร่วมกับ HIP มายาวนาน เกิดประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่ จักรยานยนต์ (แล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค) ในเวลาห่างกันเพียงแค่อาทิตย์เดียว, คนแรกอาการหนัก เลือดคัง่ ในสมอง เข้าไอซียู โชคดีทหี่ มอช่วยชีวติ ไว้ได้ แต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนถึงจะกลับมาเป็นปกติ ในขณะทีอ่ กี คน โชคไม่ดีเท่าคนแรก เพราะหมอไม่มีโอกาสได้รักษา, เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ... ผมคิดว่าถ้ากฎหมายเอาจริงเอาจัง น้องทั้งสองคนนั้นก็ต้องสวมหมวกกันน็อค เพราะถ้าไม่สวมก็จะไม่กล้าขี่รถ, และเมื่อพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุก็คงจะ ไม่หนักอย่างกับที่เป็นเกิดไปแล้ว บางทีเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว - เราก็จะไม่รู้สึกใช่หรือเปล่าครับ .......... ช่วงปิดเล่ม HIP ฉบับนี้ คืนวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ผมมีโอกาสได้ดูรายการ ‘เจาะใจ’ (ทางออนไลน์) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ เพือ่ นรุน่ น้อง ของผม 2 คน, พลอย มัลลิกะมาส และ ซีด้ นรเศรษฐ หมัดคง (นักเขียนรับเชิญของ HIP) ถึงเรือ่ งราวที่เป็นวิกฤตและ เป็นได้วา่ เป็นจุดเปลีย่ นในชีวติ บอกได้เลยว่า มุมมองและสิง่ ทีไ่ ด้ดไู ด้ฟงั จากรายการในคืนนัน้ ช่วยเตือนให้เราได้เห็น และได้ฉุกคิดถึง ‘ชีวิต’ ทั้งของเราและคนรอบข้าง ซึ่งเป็นชีวิตที่เราได้สัมผัสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ชีวิตอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนัก ใครที่ไม่ได้ดู - ผมขอไม่เล่านะครับ, แต่อยากให้ไปตามหารายการ ‘เจาะใจ’ เทปนี้ดูย้อนหลังในโลกออนไลน์ กันเอง (เชื่อว่าหาดูกันได้ไม่ยาก) อาจจะได้คำ�ตอบของคำ�ถามที่ถามกันอยู่เสมอว่า...ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่-เราทำ�งาน เพื่อใครและเพื่ออะไร. สมชาย ขันอาษา somchai.khanasa@gmail.com บรรณาธิการ *ฝากบอกต่อสำ�หรับคนอ่าน HIP ทีม่ เี พือ่ นอยูก่ รุงเทพ, ตัง้ แต่เดือนนีเ้ ป็นต้นไป สามารถหาอ่าน HIP Magazine ได้ที่ ‘ย้อนแยงเรคคอร์ดส์ แอนด์ ฟิล์ม’ ชั้น 2 หอศิลป์กรุงเทพฯ

เจ้าของ

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ วรพจน์ จันทร์หนองสรวง ธนิต ชุมแสง บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ วชิรดล ไชยภูมิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชลธิดา พระเมเด กองบรรณาธิการ วรวรรณ พัฒนารังษี มาศจรัส เทศน์ดี สุธามาศ ธงซิว นักเขียนประจำ�ฉบับ นรเศรษฐ หมัดคง ปรัชญา คัมภิรานนท์ โญลัลดา วงค์คม ช่างภาพ อัจฉรี ถาวรประเสริฐ วัฒนาวรรณ ขันอาษา ชัยพร โสดาบรรลุ ประสิทธิ์ คำ�มะโน ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ ศิวเทวินทรา ฝ่ายกิจกรรม ชนัญชิตา สงวนโชคกุล ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ นิภาพร หัวนะราษฏร์ พาวิน กะวัง นักศึกษาฝึกงาน ภานุวัฒน์ ขาวสุวรรณ

สำ�นักงานนิตยสาร HIP Magazine บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 053-329-420 กองบรรณาธิการ/ ฝ่ายการตลาด hipthailand@windowslive.com

www.hipthailand.net


news

Uniloft Open House ‘Term On’ เปิ ดตัวหอพักส�ำหรับนักศึกษาสุดชิค Uniloft ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิ ตลาดศิลปะ, สนุกกับการแต่งหน้าคัพเค้ก, เวิรค์ ช็อป สมุดท�ำมอื , โชว์ Cover Dance จากกลุม่ Ice Breaker และกิจกรรมกีตาร์อะคูสติกจากน้องพลอย นักศึกษาจากรัว้ มช., พีข่ วัญจากริเวอร์ไซด์ และปิ ดท้ายด้วยมินคิ อนเสิรต์ จากวง Nap a Lean พร้อมทัง้ การออกบูธอาหารและเครือ่ งดืม่ มากมาย ทัง้ ติม่ ซ�ำรสเลิศจากร้านสุดยอดติม่ ซ�ำ, ซูชญ ิ ป่ี ่ นุ , เฉาก๊วยโบราณ และชาลี ชามุก งานนี้ผูร้ ่วมงานเลยได้เต็มอิม่ กับอาหารอร่อย แถมยังหอบความสนุกกลับบ้านอีกเพียบ

Plant Tour Operation Manual 2012 บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ จ�ำกัด จัดกิจกรรมดีๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยเข้าเยีย่ มชมโรงงาน ผลิตรถยนต์โตโยต้า อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โรงงานแม่แบบของการผลิตรถโตโยต้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม ซึง่ ได้น�ำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อมและการจัดการมลภาวะ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยขบวนรถบัส ออกเดินทางจากเชียงใหม่มงุ่ หน้าสูก่ รุงเทพ ท่องเทีย่ วยังสถานทีต่ ่างๆ อาทิ ตลาดน�ำ้ อโยธยา รับประทานอาหารเย็น บนเรือแกรนเพิรล์ ล่องแม่นำ�้ เจ้าพระยา พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขี้ผ้งึ มาดามทุสโซ สร้างความประทับใจแก่ผู ้เข้าร่วมเป็ นอย่างมาก 08 HIP MAGAZINE JULY 2012


news

ครบรอบ 21 ปี เชียงใหม่นิวส์ ร่วมแสดงความยินดีกนั ถ้วนหน้ากับวาระครบรอบ 21 ปี ของหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นวิ ส์ หนังสือพิมพ์รายวันทีอ่ ยูค่ ู่คนเชียงใหม่มานาน ผ่านความส�ำเร็จก้าวสู่ ปี ท่ี 22 โดยมีคุณไพโรจน์ โล่สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป่ าเค้กฉลองชัยให้กบั หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ งานนี้แขกผูม้ เี กียรติ เข้าร่วมอวยพรอย่างคับคัง่ ณ ห้องบ้านล ้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และผลงานศิลปะทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีทป่ี รึกษานายกรัฐมนตรี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธี ร่วมชมผลงานทีน่ �ำมาจัดแสดงโดยคณาจารย์และคณาจารย์ อาวุโสคณะวิจติ รศิลป์ ได้แก่ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สือ่ ผสม การออกแบบ ภาพถ่าย และผลงานอืน่ ๆ อีกจ�ำนวนมาก งานนี้มเี หล่าศิลปิ นและนักศึกษา รวมถึงบุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจเข้าร่วมงาน อย่างคับคัง่ 10 HIP MAGAZINE JULY 2012


news

Air Asia พบปะนักลงทุนที่เชียงใหม่ นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เอเชียเอวิเอชัน่ จ�ำกดั (มหาชน) หรือ AAV บริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของสายการบินแอร์เอเชีย พร้อมทีม ผูบ้ ริหาร เดินหน้าพบปะนักลงทุนรายย่อยทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ งานนี้ได้รบั ความสนใจ จากกลุม่ นักลงทุนเป็ นอย่างดี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

Meet & Greet กับ 4 ศิลปิน The Star 8 B2S สาขาโรบินสัน เชียงใหม่ ร่วมกับบริษทั เอ็กแซ็กท์ จ�ำกัด จัดกิจกรรม ให้ลูกค้าและแฟนคลับได้ร่วมสนุ กในงาน Meet & Greet กับ 4 ศิลปิ นจาก The Star 8 ได้แก่ แคน, ฮัน่ , ฮัท และสต๊อป งานนี้ได้มกี จิ กรรมพิเศษสุดส�ำหรับ ลูกค้าบีทูเอส 100 ท่านแรกที่ซ้ อื เสื้อ T-Shirt The Star 8 ได้เข้ารับลายเซ็น และร่วมถ่ายรูปกับศิลปิ นจาก The Star 8 ทัง้ 4 คนอย่างใกล ้ชิด 12 HIP MAGAZINE JULY 2012

พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง โครงการศู นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง ประกอบพิธีวางศิ ลาฤกษ์ โดยได้ร บั เกี ย รติ จ ากพระเทพวิสุ ท ธิ ญ าณ เจ้า อาวาสวัด อนารโยทิพ ยาราม จังหวัดพะเยา เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ พร้อมด้วยเหล่าผู บ้ ริหารเซ็นทรัลพลาซา ร่วมเป็ นประธานเปิ ดงานในพิธี


news

ลุ้นบอล ลุ้นบิด 2 ปะทะคอนเสิร์ต เอ๊ะ - จิรากร กลับมาอีกครัง้ กับกิจกรรมลุน้ บอลลุน้ บิดในฤดู กาลการแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยโุ รป 2012 หรือทีร่ ูจ้ กั กันในนาม ฟุตบอลยูโร 2012 ปี น้ วี อร์มอัพ คาเฟ่ จัดกิจกรรมทายชื่อทีมฟุตบอลที่จะได้เป็ นแชมป์ พร้อมแจกรางวัลใหญ่ รถ Vespa รุ่น S150ie นอกจากนี้วอร์มอัพยังเอาใจสาวกกับคอนเสิรต์ เอ๊ะ - จิรากร เจ้าของเพลงซึ้งอย่าง ‘ใจกลางความรูส้ กึ ดีๆ’ ทีห่ อบเอาเพลงเพราะๆ มาให้ผูช้ ่นื ชอบ เสียงเพลงได้สนุกกันตลอดคืน

แถลงข่าวปรับโฉมใหม่ ซีซัน มาร์เก็ต เชียงใหม่ โครงการ ซีซนั แฟชัน่ มอลล์ ศูนย์รวมสินค้าแฟชัน่ สไตล์เกาหลี แถลงข่าว การปรับรูปโฉมใหม่ ภายใต้ช่อื ซีซนั มาร์เก็ต ในคอนเส็ปต์สสี นั คอมมูนิต้ มี อลล์ จุดนัดพบแห่งใหม่และศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ งใกล ้บ้าน งานนี้มเี หล่าผูบ้ ริหารมาร่วม พูดคุยถึงแถลงการปรับภาพลักษณ์ รวมทัง้ กิจกรรมแฟชัน่ โชว์เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ จากร้านค้าในโครงการ แถมด้วยการแจกรางวัลตัวเครื ๋ อ่ งบิน ช้อปฟรีทซ่ี ซี นั กรุงเทพ พร้อมทัง้ แจกของทีร่ ะลึกให้แก่ผูร้ ่วมงานและสือ่ มวลชน 14 HIP MAGAZINE JULY 2012

Party ‘Click กันเอง’ เหล่าขบวนดีเจจากคลืน่ คลิกเรดิโอ Click Radio FM 102.5 Na Chiangmai Jao จัดกิจกรรมปาร์ต้ แี บบชิลล์ๆ ณ ร้านมัลดีฟ (กาดเชิงดอย) ในงาน ‘Click กันเอง’ งานนี้ผูร้ ่วมปาร์ต้ พี ร้อมใจกันใส่ชดุ สีขาวให้เข้ากับบรรยากาศริมทะเล ภายในงาน พบกับกิจกรรมสนุกๆ และเซอร์ไพร์สพิเศษจากดีเจรับเชิญ จอห์นนี่ - อันวา มามิกซ์ เพลงให้ฟงั ในค�ำ่ คืนทีส่ ุดพิเศษ หลังจบงานทางคลืน่ คลิก เรดิโอ แอบกระซิบมาว่า พบกับกิจกรรมพิเศษแบบนี้ได้อกี เร็วๆ นี้ อยากรูต้ ดิ ตามหน้าแฟนเพจ Click Radio


Bento Discount 10% for lunch 11.00-15.00 every day

Top quality JJapanese sushi bar

men Signature Ramen Maguro Salad

No Signal Input 3 Live @Bar Shaky กิจกรรมดีๆ ดนตรีสนุกๆ ทีเ่ กิดขึ้นทีร่ า้ น Bar Shaky ระเบิดความมันไปกับ วงดนตรีจาก No Signal Input 3 ไม่วา่ จะเป็ น Tender Routine, The Rooster, สภาพสุภาพ, อินธนู และพูถ่ งุ เท้า และหรอย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอย่าง โขกดิน และ Nap A Lean ปิดท้ายงานด้วยโซโล่กตี าร์จาก จุย๋ จุย๋ ส์ งานนี้กลุม่ คอดนตรีอนิ ดี้ ทัง้ หลายตบเท้าเข้ามารวมงานกันอย่างคึกคัก เต็มอิม่ กับเสียงดนตรีกนั ไปถ้วนหน้า

2012 European Union Film Festival เปิ ดตัวเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2012 จัดฉายภาพยนตร์ 23 เรื่อง จาก 17 ประเทศสมาชิก ณ โรงภาพยนตร์ Vista ชัน้ 4 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว โดย มร.แอททีลา่ ยีไตร อัครราชทูตทีป่ รึกษา และรองหัวหน้าคณะผู ้แทนสหภาพยุโรป ประจ�ำประเทศไทย และ ฯพณฯ มร.มิเคล เหมนิธิ วินเธอร์ เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจ�ำประเทศไทยกล่าวเปิ ดงาน และจัดให้ชมภาพยนตร์จากประเทศเดนมาร์กเรือ่ ง In a Better World

Bento


news

กิจกรรมดีๆ ที่ The Area อีกกิจกรรมดีๆ จาก The Area กับงานแข่งพูลชิงเงินสดและของรางวัล มากมาย หลังจากทีส่ รุปแบ่งสายก็เริ่มการแข่งขันกัน งานนี้มผี ูเ้ ข้าร่วมแข่งขันอย่าง คับคัง่ เดือนนี้กย็ งั คงจัดแข่งอยู่ ใครชอบพูลไปชมได้ ใครเป็ นแฟน Loft Space ใน The Area ยังได้สนุกกับอีกหนึ่งปาร์ต้สี ดุ พิเศษในชือ่ ‘เสือบุก Live it Up’ ทีส่ นุก และเปี่ ยมไปด้วยมิตรภาพ พร้อมก�ำลงั ใจช่วยเชียร์จากสาวๆ สุดเซ็กซี่ และรอพบกับ กิจกรรมอืน่ ๆ ไม่แพ้กนั ครัง้ ต่อไปในเดือนกรกฎาคมนี้

‘Feeling Rose Feeling Love’ Rose Sirintip Live in Concert @Chiq Bar Chiq Bar เอาใจคนรักเพลงหวานซึ้งและเศร้าสร้อยหลากหลายอารมณ์ กับคอนเสิรต์ สาวห้าวเสียงกรีดหัวใจ โรส - ศิรนิ ทิพย์ เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ‘ก้อนหิน ก้อนนัน้ ‘ งานนี้มแี ฟนคลับมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตา ท�ำให้บรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยความสุขใจ และเต็มอิม่ เสียงเพลงกันอย่างล ้นหลาม 16 HIP MAGAZINE JULY 2012

Corporate Cocktail Night โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จัดงาน Corporate Cocktail Night บรรยากาศ สนุก พร้อมปาร์ต้เี ครือ่ งดืม่ และอาหารจากห้องอาหารศิลปะไทย เลาท์แอนด์บาร์ และ การแสดงพิเศษ อาทิ การเปิ ดตัว ชี่ แชงกรี-ลา สปา ให้ทดลองนวดคลายเส้น และ Coquette Beauty Nail Salon and Spa ให้สาวๆ ในงานได้เล็บสวยกลับบ้าน กันอีกด้วย พร้อมจับรางวัลแก่ผูร้ ่วมงานเป็ นการปิ ดท้าย


ครบรอบ 5 ปี The North Gate พร้อมเปิดตัวหนังสือ ‘ลมใต้ปอด’ เวลาช่างผ่านไปไวเหลือเกิน ปีน้ ี The North Gate Jazz Co-op บาร์แจ็ซซ์ประจ�ำ เมืองเชียงใหม่จดั งานฉลองครบรอบ 5 ปี พร้อมต้อนรับเพือ่ นพีน่ อ้ งขาประจ�ำทม่ี าร่วม ปาร์ต้แี สดงความยินดีกนั อย่างอบอุน่ และสนุกกับวงดนตรีแจ็ซซ์มากถึง 5 วง ตามด้วย งานเปิ ดตัว ‘ลอมใต้ปอด‘ พ็อคเกตบุค๊ เล่มแรก ของ ปอ - ภราดร พรอ�ำนวย (เจ้าของ ร้าน North Gate) เล่าเรือ่ งราวการเดินทางจากเชียงใหม่ไปยุโรปของนักเป่ าแซ็กโซโฟน พร้อมกับชมนิทรรศการถาพถ่ายและรับฟังเพลงเพราะๆ จากเจ้าของหนังสือ

Black Lady Night Party Live Concert Sqweez Animal @Monkey Club รวมตัวสาวๆ ชุดด�ำสุดเซ็กซี่มาชมคอนเสิรต์ จาก 2 หนุ่ มฮ็อต Sqweez Animal เจ้าของเพลงติดชาร์ท ‘รักลอยลม’ และเพลงเศร้าอย่าง ‘ค�ำบางค�ำ’ พร้อม กิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยกับสาวๆ ทีม่ าก่อน 22.00 น. ในธีม Black Lady สุดฮ็อต 3 คนขึ้นไป 10 กลุม่ แรกจะได้รบั เครื่องดืม่ ไปเลยกลุม่ ละ 1 ลิตร เพือ่ เติมความ สนุกสนานให้สุดเหวีย่ งยิง่ ขึ้น


news

Ballentine’s Battle Plan B Battle on Tour 2012 @Infinity คอนเสิรต์ ดีๆ สนุกสุขสันต์ออนทัวร์เอาใจผู ้ชืน่ ชอบเสียงเพลง กลับมาพบกัน อีกแล ้วในงาน Ballentine’s Battle Plan B ครัง้ นี้ได้ออนทัวร์มายังร้านอินฟิ นิต้ ี ผูร้ บั หน้าทีส่ ร้างความสุขในครัง้ นี้คอื 3 หนุ่มจากสองวงดนตรีทม่ี าแบทเทิลกัน ได้แก่ บอลและเมือ่ ย (Scrubb) และ แสตมป์ - อภิวชั ร์ มีแฟนคลับตบเท้าเข้ารับความสุข กันอย่างล ้นหลาม

Mini Concert Harmonica Sunrise @The Bear Bar เดอะแบร์บาร์จดั งานดนตรีคณ ุ ภาพ สร้างความสุขแก่ผูม้ ใี จรักเสียงเพลงกัน อีกแล ้ว กับมินิคอนเสิรต์ จากวงดนตรียอดฮิตในเชียงใหม่ Harmonica Sunrise ทีม่ าโชว์บรรเลงเพลงบลูส ์ ร็อค และแจ็ซซ์ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว งานนี้ผู ้ชืน่ ชอบ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติตบเท้ากันร่วมงานรับความสนุ กสนานและอิ่มใจกับ เสียงเพลงไปตามๆ กัน 18 HIP MAGAZINE JULY 2012

เทศกาลการเงินม่วนใจ๋ เทศกาลการเงินม่วนใจ๋ กิจกรรมดีๆ ทีท่ างธนาคารกสิกรไทย จัดขึน้ ณ สาขาท่าแพ เชียงใหม่ กิจกรรมนี้จดั ขึ้นเพือ่ เป็ นการสนับสนุน เศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน นอกจากนี้ยงั มีการน�ำเสนอ การบริการทางการเงิน ไปจนถึงโปรโมชันพิ ่ เศษทีม่ อบให้ กับลูกค้า กว่า 30 สาขาทัว่ เชียงใหม่


report

POSSIBILITY ธุFOR EXPORT รกิจส่งออก...โอกาสที่เป็นไปได้

เรื่อง: ชลธิดา ภาพ: ประสิทธิ์

คุณขวัญนภา ผิวนิล

แล ้วจะท�ำอย่างไรให้เสีย่ งน้อย คุณขวัญนภา ผิวนิล ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูอ้ ยากเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ส่งออกมาฝาก คุณขวัญนภา เล่าให้ฟงั ว่าประเทศไทยเราให้ ความส�ำคัญกับภาคการส่งออกมากว่า 20 ปี รัฐบาล ได้ให้ความช่วยเหลือผู ้ประกอบการส่งออกมาโดยตลอด โดยระยะแรก ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เพือ่ เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีการผลิต การบ่มเพาะ แรงงานวิชาชีพ และความเชีย่ วชาญ บวกกับคุณสมบัติ ของคนไทยทีม่ คี วามละเอียดอ่อน และให้ความส�ำคัญ เรือ่ งคุณภาพสูง ปัจจุบนั สินค้าส่งออกของไทย จึงได้ การยอมรับจากต่างประเทศว่ามีคณ ุ ภาพดี ได้มาตรฐาน สามารถคงคุณภาพสมำ� ่ เสมอ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ มือใหม่ทอ่ี ยากเริ่มธุรกิจส่งออก ทางส�ำนักงานของจะ ให้ความช่วยเหลือในด้านค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารส่งออก การหาข้อมูล แนะน�ำตลาดทีเ่ หมาะสมกับสินค้า รวมทัง้ เพิม่ องค์ความรูด้านการส่ ้ งออก “มีผู ้ประกอบการหลายคนทีส่ นใจอยากท�ำธุรกิจ ส่งออก แต่กย็ งั งงๆ อยูว่ า่ จะเริม่ อย่างไรดี เขาก็จะเข้ามา ปรึกษาทีส่ �ำนักงานของเรา เพราะหลายคนยังเคยชิน กับการที่ขายของอยู่หน้าร้าน แลว้ มีฝรัง่ มาเดินซื้อ หรื อ บางทีมีค นมาซื้อ เยอะๆ แล ว้ บอกจะไปขาย ต่างประเทศ คนทัว่ ไปก็จะเข้าใจว่านี่คือการส่งออก อยากบอกว่าไม่ใช่นะคะ เป็ นเพียงการขายหน้าร้าน หรือการขายทีเ่ รียกว่า Ex-Factory แต่มคี นเอาสินค้า เราไปขายยังต่างประเทศให้ ซึง่ อยากเรียนว่าเราในฐานะ ผู ้ขายไม่ได้เพิม่ มูลค่าแต่อย่างใด เพราะขายได้ราคาเดิม เพียงแต่มลี กู ค้าเพิม่ ขึ้นเท่านัน้ เอง แต่ความเสีย่ งแบบนี้ ค่อนข้างต�ำ่ เพราะไม่ยงุ่ ยากอะไรเลย ก็อยากจะแนะน�ำ ให้ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจเรือ่ งส่งออกให้เริม่ ต้นด้วยการ เข้าคอร์สอบรมเพือ่ เพิม่ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการ ส่งออกก่ อน โดยกรมส่งเสริมการส่งออกมีสถาบัน ฝึ กอบรมการค้าระหว่างประเทศอยู่ทส่ี ว่ นกลาง ด�ำเนิน การจัดคอร์สฝึ กอบรมอยู่เป็ นประจ�ำ ปี หนึ่งมีกว่า 100 หลักสูตร ทัง้ หลักสูตรทัวไป ่ และเฉพาะทาง เช่น สนใจ เรือ่ งการตัง้ ราคาส่งออก ก็มคี อร์สนี้โดยเฉพาะให้ ซึง่ เป็ น เรื่องส�ำคัญ เพราะหากตัง้ ผิด ก็ขาดทุนได้ หรือขาย ไม่ได้เลย เพราะตัง้ สูงเกินไปก็มี ส�ำหรับความรูห้ ลักๆ ทีอ่ ยากให้เรียนก่อน คือความรูเ้ บื้องต้นเพือ่ การส่งออก หลักสูตร 5 วัน ซึง่ จะบอกหมดเลยว่า คุณต้องเริ่มต้น จากอะไรบ้าง คุณต้องรูอ้ ะไรบ้าง เอกสารในการส่งออก ควรจะมีอะไร การตัง้ ราคาเป็ นยังไง เทคนิคในการ เจรจาการค้าเป็ นยังไง กิจกรรมหลักทีค่ วรท�ำมอี ะไรบ้าง เป็ นการปูทางให้ก่อน หลังจากนัน้ ก็ควรมาดูว่าสินค้า

การจะเป็นนักธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จไม่งา่ ย บางคนล้มลุกคลุกคลาน ขาดทุนไปก็หลายหน กว่าธุรกิจ จะเป็นรูปร่างจนสามารถท�ำก�ำไร ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมัน่ คง ฟังอย่างนีอ้ ย่าเพิง่ ถอดใจไป เพราะทุกอาชีพย่อม มีความเสี่ยงเป็นทุน และคุณสามารถเป็นผู้ควบคุมได้ เพียงแต่ต้องเตรียมเครื่องมือให้ดีก่อนออกสู่สนามรบ และที่ส�ำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อนั่นล่ะ

ของคุณเป็ นอย่างไร เหมาะกับตลาดไหน ตลาดนัน้ มี เงื่อ นไขการน�ำเข้า อย่ า งไร หากจะน�ำสิน ค้า ไปขาย ต้องปรับปรุงสินค้าอย่างไรบ้าง ใครควรเป็ นคู่คา้ ของเรา โดยค�ำว่าตลาดนี่ อยากให้มอง 2 ด้าน คือตลาดที่ เหมาะสมกับสินค้า และเหมาะกับศักยภาพตัวเอง เช่น มีก �ำลังคนและเงินเพียงพอจะไปตลาดนัน้ ได้หรือไม่ หากยังไม่ไหวตอนนี้ ก็อาจเริ่มต้นทีต่ ลาดเล็กๆ ก่อน แล ้วค่อยขยับก็ได้ ไม่อยากให้รบี ร้อน เพราะทุกอย่าง มีความเสีย่ ง หากไม่ศึกษาให้ดหี รือยังไม่พร้อม ก็อาจ ขาดทุนหรือเกิดความเสียหายได้ กรมส่งเสริมการส่งออก อยากให้ทกุ ท่านประสบความส�ำเร็จ” ส�ำนกั งานส่งเสริมการส่งออกในภูมภิ าคทุกแห่ง รวมถึงที่ จ.เชีย งใหม่ พร้อ มให้บ ริก ารด้า นข้อ มูล ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการน�ำสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ความเหมาะสมของสินค้าต่อตลาดทีแ่ ตกต่างกัน การ ให้ความรู เ้ กี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวการส่งสินค้าไป ต่างประเทศ จัดอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของผู ้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สินค้า ของท่านหรือเพือ่ ให้เหมาะสมกับตลาดทีจ่ ะไป นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการส่งออกยังจัดกิจกรรมพัฒนาตลาด ต่างประเทศมากมาย อาทิ งานแสดงสินค้านานาชาติทงั้ ใน และต่างประเทศกว่า 100 งานในแต่ละปี การจัดคณะ ผู แ้ ทนการค้าไทยไปขายสินค้าในต่างประเทศ หรือ น�ำคณะผูซ้ ้อื จากต่างประเทศเข้ามาเยือนไทย การจับคู่ ธุรกิจ และกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สนิ ค้าที่ผลิต ในประเทศภายใต้โครงการ Thailand Trust Mark เพื่อ ให้คู่ ค า้ และผู บ้ ริ โ ภคในต่ า งประเทศรับ รู แ้ ละ ตระหนักว่าสินค้าไทยมีคณ ุ ภาพดี รวมถึงการสนับสนุน ผูป้ ระกอบการในด้านต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมให้ท่านสร้าง มูลค่ าให้กบั สินค้า หรือขายของได้ในราคาที่สูงขึ้น หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่ แข่งอื่น อาทิ ให้รางวัลแก่สนิ ค้าคุณภาพดี ดีไซน์เด่นทีเ่ รียกว่า DEMark (Design Excellence Award) การให้รางวัล กับผูส้ ง่ ออกดีเด่นโดยนายกรัฐมนตรี (PM’s Award) โดยท่านทีไ่ ด้รับรางวัลเหล่านี้สามารถน�ำตราสัญลักษณ์น้ ี ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหรือบริษทั ได้ ท�ำให้คูค่ า้ ของท่านมันใจยิ ่ ง่ ขึน้ หรือแม้กระทังการเป็ ่ นผู ้ประสานงาน หาทางช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเครือข่ายของกรมฯ ทีม่ อี ยู่กว่า 65 แห่งทัว่ โลก นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการส่งออกยังเปิ ดโอกาส ให้ผูป้ ระกอบการรายใหม่ๆ ที่มคี วามคิดสร้างสรรค์ มาร่วมโชว์ผลงานการออกแบบในงานแสดงสินค้าที่ จัดขึ้นเป็ นประจ�ำ โดยจัดมุมเฉพาะส�ำหรับ Young Designer เพือ่ สนับสนุนผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ทอ่ี าจจะ ยังไม่มเี งินส�ำหรับลงทุน ได้มโี อกาสเผยแพร่ผลงาน

ของตนสู่สาธารณะ และน�ำไปสู่การเป็ นนักธุรกิจอย่าง เต็มตัว หรือมีโครงการอบรมหรือน�ำผูเ้ ชี่ยวชาญจาก ต่างประเทศมาช่วยให้ค �ำแนะน�ำเกี่ยวกับการพัฒนา สินค้าหรือองค์กรสู่ ตลาดโลก แต่ ไม่ว่าคุ ณ จะเป็ น นักธุรกิจมือเก๋าหรือมือใหม่หดั ขับ สิง่ ส�ำคัญในการท�ำ ธุรกิจส่งออกทีค่ ณ ุ ขวัญนภาย�ำ้ นักหนาคือ ความพร้อม ความตัง้ ใจจริง และความเข้าใจของผูป้ ระกอบการ “การส่งออกไม่ได้เกีย่ วกับเรือ่ งเงินเพียงอย่างเดียว แต่สง่ิ ส�ำคญั มากกว่าคือความพร้อมของผูป้ ระกอบการ เพราะเรื่องก�ำลังทรัพย์น่สี ามารถยึดหยุ่นกันได้ ถ้าคุณ มีทุนน้อย คุณก็เริ่มจากไซส์เล็กก่ อน แต่ ส �ำคัญว่า คุณต้องเข้าใจตลาด พร้อมพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพราะว่า การส่งออกไปประเทศใดก็ตาม เราต้องคิดอยู่เสมอว่า ท�ำอย่างไรจะแข่งขันกับสินค้าจากประเทศนัน้ ๆ หรือ จากประเทศอืน่ ๆ ได้ เราต้องรูเ้ หนือกว่าเขา และต้องรูว้ า่ จุดแข็งของสินค้าเราคืออะไร ถ้าเป็ นการออกแบบ เราก็ตอ้ งชูเรื่องออกแบบไปเลย พัฒนาให้มแี บบใหม่ๆ เรื่อยๆ และท�ำยังไงให้ผูค้ า้ ร่วมกับเราพอใจ เขาจะได้ อยากสังซื ่ ้อซ�ำ้ อีก ตรงนี้ละ่ ค่ะคือประเด็นส�ำคญั แล ้วก็ อย่ า งที่ บ อกคื อ ความตั้ง ใจจริ ง และความอดทน จากประสบการณ์ของการท�ำงานคลุกคลีกบั ผู ้ประกอบการ บอกได้เลยว่า ผูส้ ง่ ออกจ�ำนวนมากกว่าจะประสบความ ส�ำเร็จต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 - 5 ปี ไม่ใช่ ว่าไป ต่างประเทศรอบแรกแล ้วจะขายได้เลย ส่วนใหญ่แล ้ว จะต้องไปซ�ำ้ ๆ แล ้วต้องมีการติดตามผลต่อเนื่องด้วย ไม่ใช่วา่ ลูกค้าอีเมล์กลับมาหาเรา แล ้วเราก็ไม่ตอบกลับ อย่างนี้กค็ งไม่มใี ครอยากท�ำการค้าด้วยแน่ และขอฝาก บอกว่า มีการส�ำรวจเบื้องต้นพบว่ามีเพียงแค่ไม่เกิน 10 เปอร์เ ซนต์ข องผู ป้ ระกอบการทัง้ หมดเท่ า นัน้ ที่จ ะ ประสบความส�ำเร็จกับการส่งออก” ผู ้สนใจอยากสอบถามหรือขอค�ำปรึกษาเกีย่ วกับ ธุ รกิจส่งออกในเขตภาคเหนือ สามารถติดต่ อได้ท่ี ส�ำนัก ส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกภาคเหนื อ (เชี ย งใหม่ ) ถนนสิงหราช ต�ำบลศรีภมู ิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5321-6350, 0-5321-6351 หรือ E-mail: depcm@ditp.go.th, depcnx@gmail.com ติ ด ตามกิ จ กรรมอบรมเพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถ ด้านต่างๆ แก่ผูป้ ระกอบการ สามารถเข้าไปดูปฏิทนิ กิ จ กรรมได้ท่ี เ ว็ บ ไซต์ ก รมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก www.ditp.go.th

กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ HIP MAGAZINE JULY 2012

19


people

20 HIP MAGAZINE JULY 2012


SPECIAL BEAUTY FRIENDS พิชิต เพ็ญโรจน์ ศิลปิ นอิสระ

เรื่อง: วรวรรณ ภาพ: ประสิทธิ์

‘สวย-น่ารัก’ เป็นค�ำชื่นชมที่มักได้ยินจากคนรักสัตว์กันบ่อยๆ เวลาเจอะเจอ สัตว์เลี้ยงตัวจ้อยขนนุ่มสวย พร้อมกับท่าทางออดอ้อนของพวกมัน แต่มีสัตว์เลี้ยง ประเภทหนึง่ ร่างเล็ก ผอมเพรียว หลายคนเห็นแล้วร้องยี้ บอกว่า ‘น่ากลัว’ สัตว์ประเภทนี้ คือ งูและตุก๊ แก แต่อย่าเพิง่ ตกใจรีบหันหน้าหนี เพราะมีหลายคนทีเ่ ลือกเลีย้ งสัตว์เหล่านี้ เพราะมองเห็นความสวยงามของพวกมัน เอ้ - พิชติ เพ็ญโรจน์ เพาะเลี้ยงงูและตุก๊ แกแฟนซีเป็ นงาน อดิเรก รับรองว่าทุกตัวสีสนั สดสวยดุดนั และที่ส �ำคัญไม่มพี ษิ “ตุ๊กแกเป็ นสัตว์เลื้อยคลานตัวแรกที่เลี้ยง จะซื้อมาเลี้ยงก่ อนงู ประมาณ 6 - 7 เดือน เป็ นตุก๊ แกเสือดาวธรรมดา ส่วนงูน่ตี อนแรก น้องข้างบ้านเลี้ยงแลว้ เขาเอามาโชว์ให้ดู ผมก็รูส้ กึ ว่าเลี้ยงไปได้ไง แต่พอดูบอ่ ยๆ แล ้วก็คดิ ว่าจริงๆ ก็น่าลองเลี้ยงเนอะ จากวันนัน้ ก็ เลีย้ งมาได้ 5 ปีแล ้ว ก็ซอ้ ื เก็บมาเรือ่ ยๆ หาซือ้ จากหลายแหล่ง ทัง้ จากร้าน จากเว็บไซต์ และคนรูจ้ กั พอเลีย้ งได้สักระยะหนึง่ ก็เกิดแรงบันดาลใจ อยากเพาะพันธุ ต์ ุก๊ แก แต่ดว้ ยตลาดค่ อนข้างแคบ แลว้ ตลาดงู จะกว้างกว่า การเพาะพันธุง์ จู งึ เป็ นจุดเริ่มต้นของความฝัน เพราะ มาตุภูมขิ องเชียงใหม่เหมือนกับเป็ นแหล่งเพาะพันธุ ท์ ่เี หมาะสม หนึง่ ก็คอื ว่ามลพิษน้อย สองคือเชียงใหม่มอี ากาศค่อนข้างเย็นเหมาะกับ ช่ วงจ�ำศีลของสัตว์บางชนิด ซึ่งช่ วงจ�ำศีลจะท�ำให้เซลล์สืบพันธุ ์ พัฒนาขึ้น เพือ่ เตรียมผสมในฤดูต่อไป ส่วนใหญ่คนอืน่ เขาจะเลี้ยง เพือ่ ความสวยงามเท่านัน้ แล ้วก็ยงั ไม่ลงลึกถึงงูทม่ี สี พี เิ ศษ เพราะ ต้องมีการศึกษาเรื่องยีนอีกมาก อย่างงูคอร์น (Corn Snake) ผมเลี้ยงเพราะว่าเป็ นงูท่ถี ่ายทอดด้วยยีนด้อย การผสมพันธุ จ์ ะ ค่ อนข้างยาก การจะถ่ายทอดสีจะต้องใช้กฎของเมนเดลเท่านัน้ เช่น งูสขี าวกับสีขาวผสมกันแล ้วจะได้สขี าวทัง้ หมด อย่างงูบางตัว มีสดี �ำหรือสีแดงแต่มยี นี แฝง หรือบางตัวไม่มเี มลานิน คือถูกคัด เม็ดสีด �ำออกทัง้ หมด ก็จะกลายเป็ นสีสม้ กับสีเหลืองแค่นนั้ ซึง่ ตอน นี้ เ ป็ น งู ท่ีอ ยู่ ใ นกระแสเล่น เยอะ เพราะสีส วยเหมือ นลู ก กวาด และราคาไม่แพง” ด้วยสนใจในความยากและท้าทายของการผสมระหว่างงู สายพันธุส์ วยงาม รวมทัง้ การใส่ใจให้ผสมพันธุใ์ นเวลาทีเ่ หมาะสม ท�ำให้เอ้มักจะได้ลูกงูทม่ี สี พี เิ ศษ และมียนี โดดเด่น บางครัง้ ก็ได้ลูกงู สีหายาก จนท�ำให้เขาก�ำลงั เป็นทีจ่ บั ตามองในวงการเพาะพันธุง์ ขู องไทย “งูบางตัวมียนี แฝงเยอะมาก บางครัง้ ก็ผสมได้ยีนทีเ่ ซอร์ไพร์ส ออกมา แล ้วลายก็สามารถเปลีย่ นแปลงได้อกี คือเป็ นเรือ่ งทีอ่ ยูน่ อก กฎเกณฑ์ของการรับรูแ้ บบกายภาพ ขึ้นอยูก่ บั ว่ายีนตัวไหนจะลงตัว บางครัง้ ปี น้ ผี สมได้สดี �ำทงั้ หมด อีกปี ผสมได้ขาว-ด�ำ คือแสดงว่ายีน

ไม่น่ิง พวกนี้เป็ นงูกลุม่ ทีผ่ มชอบเล่นเป็ นพิเศษ เพราะเหมือนกับ เอาไว้ลุน้ ดูน่าสนใจ เหมือนเล่นล็อตเตอรี่ แลว้ บางทีก็หวยออก เมือ่ ปี ทแ่ี ลว้ ก็ได้งูตวั พิเศษออกมา จากงูสองตัวทีไ่ ม่มสี พี เิ ศษเลย ถึงกับสะท้านสะเทือนวงการ (หัวเราะ) แต่วา่ งูตวั นัน้ ไม่รอด เพราะว่า มีช่วงเวลาอยูใ่ นไข่นานเกินไป ปกติจะต้องอยูใ่ นไข่ 60 วัน แต่ตวั นัน้ อยู่ถงึ 72 วัน แล ้วอุณหภูมกิ ส็ ูงเกินไป เลยไม่รอด งูตวั นี้มชี ่อื ว่า Sunkissed Anery ซึง่ เป็ นยีนพิเศษตัวหนึ่ง ยังไม่เคยเพาะได้ใน ประเทศไทย ส�ำหรับตัวนี้ตามตารางเมนเดลแล ้วคงต้องผสมอีก 2 ปี ถึงจะย้อนกลับมาอีกครัง้ นึง พอได้งพู เิ ศษออกมาหรือสามารถเพาะ งูให้ออกไข่ได้ 20 ฟอง คนอืน่ ในวงการเดียวกันก็จบั จ้องเหมือนกัน ว่าไอ้อว้ นนี่ท �ำอะไร อยู่ๆ เกิดท�ำอะไรแบบนี้ข้นึ มาได้ แต่พอพลาด แล ้วแรงกดดันก็ลดลงนะ” แม้ฟาร์มของเอ้จะยังเป็ นฟาร์มเล็กๆ มีเพียงงูและตุก๊ แก พ่อแม่พนั ธุไ์ ม่กต่ี วั แต่ทกุ ตัวเป็ นสัตว์เลี้ยงทีเ่ ขารักและให้ความใส่ใจ ไม่ขาด ก่อนจะน�ำลกู งูออกขายจะต้องผ่านการคัดกรองด้วยตัวเขาเอง ว่ามีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่ตดิ เชื้อ และสามารถอยูร่ อดได้หากเปลีย่ นมือ เจ้าของ ส�ำหรับเขาแล ้วคือความภูมใิ จทีไ่ ด้สร้างสรรค์สง่ิ พิเศษและ เปี่ ยมด้วยคุณภาพ “ตอนนี้ผมยังอยู่ในกลุ่มคนเลี้ยงระดับกิก๊ ก๊อก จัดว่าเป็ น ผู ้สนใจเพาะพันธุม์ ากกว่า มีความสนใจแต่ไม่ได้ท �ำเป็ นธุรกิจใหญ่โต ผมใช้ความงามมาน�ำทาง เหมือนกับเพราะมันสวยก็เลยเลี้ยง เรารัก เพราะมันเป็ นอย่างนี้ รักทีม่ นั เป็ นงู และเลี้ยงเพราะความอยากรูว้ า่ จริงๆ แล ้วมันใช้ชวี ติ อย่างไร อาจเพราะผมเป็ นคนท�ำงานศิลปะด้วย ก็จะอยากรูโ้ พรเซสส์ (Process) ของชีวติ อย่างอืน่ ว่า กินอยู่อย่างไร แต่ เ มื่อ เรารู ท้ ุก อย่ า งครบถ้ว นแล ว้ ที่เ หลือ ก็ จ ะเป็ น ความสนใจ แล ้วเราก็เลี้ยงอย่างดี ดูแลเต็มที่ งูทจ่ี ะน�ำมาผสมได้ในความคิดผม คือควรจะมีอายุ 3 - 5 ปี ระหว่างนัน้ ก็เลี้ยงให้เป็ นลูกเราเลย คือ ดูเวลาที่เหมาะสม ผสมในเวลาที่เหมาะสม แลว้ ก็ให้พกั ในเวลา ที่เหมาะสม อย่างงูครอกล่าสุด จริงๆ แลว้ จะผสมได้สองครัง้ แต่ เมื่อปี ทแ่ี ลว้ ออกไข่ไปสองครัง้ แลว้ ปี น้ ีจะให้ออกครัง้ เดียวพอ มันจะได้พกั จะได้มเี วลาพัฒนาร่างกายกลา้ มเนื้อ สัตว์พวกนี้ถา้ เครียดมากอายุก็จะสัน้ ลง ส�ำหรับงูท่ผี มจะเอาออกขายคือทุกตัว ต้องกินอาหารแลว้ ทุกตัวรอดแลว้ ถึงจะขาย ไม่ขายแบบครึ่งๆ กลางๆ แบบออกจากไข่มาปุ๊ บขายเลย หรือหลอกเลยว่ากินอาหาร ได้แล ้ว อะไรอย่างนี้ผมไม่ท �ำ เพราะเมือ่ ไหร่ทเ่ี ราขายไปแล ้วงูมปี ญั หา ครัง้ ต่อไปเขาไม่มาซื้อ และผมไม่คอ่ ยขายส่งเพราะว่าขายปลีกสนุกกว่า ได้ให้ความรูค้ นมากกว่า และเป็ นแรงบันดาลใจให้คนอืน่ ต่อไป”

HIP MAGAZINE JULY 2012

21


people

LOVE BAKERY SUCCESS LIFE อมรรัตน์ เทพปัญญา เจ้าของแบรนด์ Baking Mania เรื่อง: มาศจรัส ภาพ: ประสิทธิ์

จากความชื่นชอบจนเรียกได้ว่าคลั่งไคล้ ในเบเกอรี่ ท�ำให้ หนิง - อมรรัตน์ เทพปัญญา น�ำความชอบมาเปลี่ยนเป็นอาชีพ แสนรัก ตอนแรกแค่ท�ำแจกจ่ายเพื่อนและคนรู้จัก แต่ด้วยรสชาติ อร่อยถูกปาก เพือ่ นหลายคนจึงส่งแรงยุให้เธอท�ำออกขายให้คนอืน่ ได้ลองชิมฝีมือบ้าง เบเกอรี่แบรนด์ Baking Mania จึงเริ่มต้นขึ้น 22 HIP MAGAZINE JULY 2012


“Baking Mania เกิดขึ้นมาประมาณ 3 ปี แล ้วค่ะ แปลว่าคน ทีช่ ่นื ชอบการท�ำขนม ซึง่ ก็ตรงกับตัวหนิง ก็เริ่มมาจากชอบกินขนม นี่ละ่ ก็หาโอกาสไปชิมร้านโน้นร้านนี้อยู่เป็ นประจ�ำ จนรูส้ กึ ว่าอยาก ลองท�ำดูบ ้าง เลยชวนน้องมาเปิ ดสูตรจากอินเตอร์เน็ตแล ้วก็ลองท�ำกนั แล ้วก็รสู ้ กึ ว่าชอบ มีความสุขกับการท�ำเค้ก ก็เลยท�ำมาเรือ่ ยๆ จนคิดว่า น่าจะเอาไปให้คนอืน่ ลองชิมดูบ ้าง เขาก็บอกว่าอร่อยดี ท�ำไมไม่ท �ำขาย ซึง่ ท�ำให้เราอยากจะลองท�ำอย่างจริงจังดู ก็เริ่มเลยค่ะ” เธอเริ่มต้นด้วยการท�ำไปวางในร้านกาแฟของคนรูจ้ กั อย่าง Impresso Espresso Bar (อยู่ระหว่างซอย 11 และซอย 13 ถนน นิมมานเหมินท์) เพราะคิดว่าเค้กกับกาแฟน่ าจะไปด้วยกันได้ดี ประจวบกับร้านนี้มตี ูเ้ ค้กอยู่แล ้ว เค้กชนิดต่างๆ ของเธอจึงเข้าแถว กันมาวางรอให้ผูช้ ่ืนชอบมาเลือกไปชิม จุดเด่นของเบเกอรี่ของ Baking Mania คือมีรสชาติไม่หวานมาก บวกกับความช่างสรรหา เค้กสูตรใหม่ๆ มาให้ลูกค้าลิ้มลอง ไม่วา่ จะเป็ นเครปเค้กหรือเค้กทีใ่ ช้ วัตถุดบิ หลักจากผลไม้ตามฤดูกาล หน้าหนาวทีผ่ ่านมาลูกค้าจึงได้ ชิมเค้กสีแดงสดรสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่ หรือหน้าร้อนเธอก็ สร้างสรรค์เค้กมะม่วงขึ้นมาให้ผูช้ ่ืนชอบรสชาติของฤดู รอ้ นได้มี ทางเลือกใหม่ จึงไม่น่าแปลกใจที่เค้กของเธอจะไปนัง่ อยู่ ในใจ ใครหลายคนในเวลาเพียงไม่ก่เี ดือน “หนิงเลือกเอาเค้กไปวางขายทีร่ า้ นกาแฟ Impresso เพราะ รูจ้ กั เจ้าของร้านด้วย เขาก็ใจดีให้เราเอามาฝาก และพอดีว่าเขามี ตูเ้ ค้กอยู่แลว้ ด้วย ระยะ 3 เดือนแรกเรายังไม่เป็ นที่รูจ้ กั เท่าไหร่ แต่กถ็ อื ว่าเป็ นการเริม่ เปิ ดตัวค่ะ ตอนนัน้ หนิงเห็นเครปเค้กก�ำลงั นิยม ในกรุงเทพ หนิงเลยลองฝึ กท�ำบ ้าง ก็หาสูตรจากอินเตอร์เน็ตเหมือนเดิม ก็ ล องท�ำอยู่ ห ลายครัง้ จนมัน่ ใจในรสชาติแ ล ว้ ถึง เอามาวางขาย ตอนนี้กก็ ลายเป็ นสินค้าขายดีทส่ี ุดของ Baking Mania และท�ำให้ หลายคนรูจ้ กั เราจากเครปเค้กนี่ละ่ ”

หลังจากขายเค้กมาสักพัก Baking Mania ก็เริม่ ต้นกิจกรรมใหม่ คือ Baking Mania Studio เปิ ดสอนท�ำเค้กแบบง่ายๆ ให้ผูส้ นใจ บนชัน้ 2 ของร้าน Impresso ในหลักสูตรสัน้ ๆ ใช้เวลาเพียง 3 ชัว่ โมง ก็สามารถกลับไปท�ำรับประทานทีบ่ า้ นได้ “เริ่มต้น Baking Mania Studio มาได้สกั ปึ หนึ่งแลว้ ค่ะ จุดเริ่มต้นก็คือคนทีม่ าทานเค้ก เขาอยากเรียนเพือ่ น�ำไปท�ำทานเอง หรือท�ำเป็ นของขวัญในโอกาสต่างๆ หนิงก็เลยเช่าชัน้ บนของร้าน Impresso เป็ นสตูดโิ อสอนท�ำเค้ก แต่วา่ ตอนนี้สตูดโิ อของหนิงได้ ย้ายมาอยู่ท่ีหมู่บา้ นเพนกวินข้างร้าน Fine Thank ถนนเลียบ คันคลองชลประทานแลว้ ค่ะ ส่วนใหญ่คนมาเรียนกับหนิงจะเป็ น นักท่องเทีย่ วจากต่างจังหวัดทีเ่ ขามาทานแลว้ ชอบ พอเขามีเวลาว่าง ช่วงสัน้ ๆ ประมาณ 3 ชัว่ โมง ก็จะมาลงคอร์สเรียนเพือ่ น�ำกลับไปท�ำ ทานเอง ตอนสอนก็จะอารมณ์เหมือนเราท�ำเค้กทานกันเองที่บา้ น สนุกๆ สอนท�ำสูตรเดียวกับเค้กทีร่ า้ น ไม่มกี ารหวงสูตร ถ้าใครสนใจ อยากเรียนก็โทรมานัดหนิงได้เลย สิง่ ทีเ่ ราได้จากการสอนคือเห็นคน ท�ำเค้ก และทานเค้กอย่างมีความสุขค่ะ ส่วนสิง่ ทีล่ ูกศิษย์ได้ไปคือ เขาสามารถท�ำทานเองทีบ่ า้ น ท�ำเป็ นของขวัญให้แก่คนพิเศษ หรือ สามารถพัฒนาไปท�ำขายเองได้ค่ะ บางคนอยากแค่ท �ำเค้กเป็ นของ ขวัญให้คนพิเศษแล ้วเขาไม่มอี ปุ กรณ์เครื่องครัวต่างๆ เขาก็มาเรียน กับเราแล ้วก็เอาเค้กไปให้คนพิเศษของเขา มีความสุขทัง้ ผู ้ให้และผู ้รับ” ส�ำหรับโซเชียลเน็ตเวิรก์ ก็ช่วยให้ Baking Mania เป็ นทีร่ ูจ้ กั มากขึ้น ผ่านเฟซบุค๊ โดยใช้ชอ่ื เพจ ‘BakinG Mania’ สือ่ กลางทีท่ �ำให้ หนิงใกล ้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น ทัง้ ยังสามารถสือ่ สารกับลูกค้าโดยตรง รวมทัง้ สังซื ่ ้อเค้กให้คนพิเศษในเชียงใหม่ หรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ “โซเชียลเน็ตเวิรก์ อย่างเฟซบุค๊ ท�ำให้หนิงเข้าถึงลูกค้าของหนิง ได้อ ย่ า งใกล ช้ ิด มากขึ้น และเราไม่ ต อ้ งเสีย อะไร นอกจากค่ า อินเตอร์เน็ต บางทีคนต่างจังหวัดเข้ามากดไลค์ในแฟนเพจ พอเขามี โอกาสมาเทีย่ วเชียงใหม่ ก็แวะมากิน บางคนสังเป็ ่ นของขวัญให้คนพิเศษ โดยทีเ่ ขาไม่ตอ้ งเดินทางมาด้วยตนเองก็มคี ่ะ นอกจากความอร่อย ทีเ่ รามอบให้ เค้กของเรายังสามารถท�ำให้ผู ้คนมีความสุขได้ ยิง่ ได้เห็นว่า สิ่งที่เราชอบท�ำให้คนอื่นมีความสุ ข เราก็ย่ิงมีความสุ ขค่ ะ หนิง อยากให้ทกุ คนรูจ้ กั เค้ก Baking Mania แบบมีความสุขค่ะ (ยิ้ม)”

HIP MAGAZINE JULY 2012

23


people

24 HIP MAGAZINE JULY 2012


HOME DESIGNER ฐิติวัฒน อินต๊ะมา นักออกแบบ

เรื่อง: สุธามาศ ภาพ: ประสิทธิ์

หลายคนอาจมองว่าของที่ไม่ใช้แล้ว จะมีประโยชน์อะไร ถ้าไม่เอาไปทิ้งก็จะรกเปล่าๆ แต่ยังมีอีกหลายคนมองเห็นคุณค่าในของไร้ประโยชน์เหล่านั้น ภาวะโลกร้อนแบบนี้มาท�ำ อะไรดีๆ ให้โลกกันเถอะ โตโต้ - ฐิตวิ ฒ ั น อินต๊ะมา สร้างสรรค์ผลงานออกแบบของตกแต่งบ้าน กลางแจ้งจากวัสดุเหลือใช้ ภายหลังจากเรียนจบโรงเรียนพายัพเทคโนโลยี เขาท�ำงานเป็น ครูสอนวิชาไฟฟ้าพืน้ ฐานทีส่ ถาบันเดิม ก่อนลาออกมาท�ำงานออแกไนซ์ และการท�ำงานสายนีเ้ อง คือจุดเริ่มต้นของการท�ำงานออกแบบของตกแต่งบ้าน ภายใต้แบรนด์ ที่ชื่อว่า ‘ผักเขียว’ ด้วยความชอบศิลปะเป็ นทุนเดิมบวกกับการท�ำงานออแกไนซ์ เหมือนเป็ นการเปิ ดมุมมองไอเดียของโตโต้ให้กว้างขึ้น จนกลายมาเป็ น งานออกแบบทีน่ �ำวัสดุเหลือใช้มาเป็ นวัตถุดบิ “ตอนแรกที่ผมสร้างผลงานไม่ได้เริ่มมาจากการท�ำเพื่อขาย แต่คอื การรวมทุกสิง่ ทุกอย่างจากประสบการณ์ผา่ นๆ มา จนท�ำออกมา เป็ นชิ้นงาน หลังจากลาออกจากงานออแกไนซ์ทก่ี รุงเทพ ผมก็ลอง ท�ำงานฟรีแลนซ์บ ้าง แต่กย็ งั ต้องอยูก่ รุงเทพอยูด่ ี ด้วยความทีผ่ มเบือ่ ไม่อยากอยู่กรุงเทพแล ้ว ก็เลยย้ายมาอยู่นครสวรรค์ ได้เรียนรูอ้ ะไร มากมายในวิถชี วี ติ แบบสบายๆ ชาวบ้านๆ ได้เห็นสิง่ ต่างๆ มากขึ้น ก็เลยมีเวลาที่จะมานัง่ คิดกับตัวเองว่า ตอนที่เราท�ำงานเราเคยเห็น พร็อพส์ตวั นัน้ ตัวนี้ เลยเริ่มหยิบความคิดเก่ าๆ ที่เคยอยากจะท�ำ แต่ไม่ได้ท�ำสกั ทีมาลองท�ำดู ก็ได้เรียนรูว่้ าอะไรท�ำได้หรือไม่ได้ ผสมผสาน ความคิดเห็นของคนทีอ่ ยูบ่ ริเวณนัน้ พอท�ำผลงานออกมาจริงๆ ก็จะเห็น ไอเดียต่างๆ กันของแต่ละคน งานแต่ละชิ้นก็จะมาจากความคิดของ หลายๆ คนรวมกันจนออกมาเป็นชิ้นงาน อย่างผลงานชิ้นแรกเป็นโคมไฟ ท�ำจากเศษไม้วสั ดุเหลือใช้ แลว้ ก็มกี ระถางต้นไม้ท่ใี ช้วสั ดุจริงของ ชาวบ้านอย่างเครือ่ งจักสาน ผมก็เอามาพ่นปูนแล ้วก็ใส่สหี ยอดลงไปด้วย” เมือ่ ชิ้นงานเป็นชิ้นเป็นอันและมีจ �ำนวนมากขึน้ ความคิดอยากน�ำ ผลงานออกโชว์ก็เกิด แต่ดว้ ยการท�ำงานออแกไนซ์ทต่ี อ้ งเดินทางอยู่ เป็ นประจ�ำ ท�ำให้โตโต้ใช้วธิ นี �ำผลงานของเขาติดตัวไปด้วยยามต้อง ออกต่างจังหวัด เมือ่ สบโอกาสก็น�ำออกตัง้ โชว์ร่วมกับเพือ่ นฝูงบ้าง และถือโอกาสนัน้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูค้ นที่ผ่านเข้ามาชม รวมทัง้ คนทีช่ ่นื ชอบงานศิลปะเหมือนกัน

“ผมไม่ได้ตัง้ ใจจะท�ำออกมาเพือ่ เปิดขายแบบมีหน้าร้าน คือชอบ แลว้ ก็มเี วลาว่างถึงจะท�ำในช่วงไม่มงี านออแกไนซ์ เพือ่ นในกลุ่ม ก็ชอบงานศิลปะต่างกัน ก็เลยเอามารวมกันแล ้วไปเปิ ดขายริมถนน ซึง่ เราไม่ได้ท �ำตลอด อย่างเช่นไปท�ำงานทีน่ ครสวรรค์ก็เอาไปด้วย พอดีมพี ใ่ี นทีมเดียวกันเขามีรถขายกาแฟ แลว้ เราก็จะเอางานของ คนในกลุม่ ไปตัง้ โชว์ขา้ งร้านกาแฟ บางคนเข้ามากินกาแฟก็เหมือน ได้คุยงานศิลปะไปด้วย ส่วนจะซื้อหรือไม่ซ้อื ก็ไม่เป็ นไร แต่กม็ คี น ซื้อไปบ้าง ชอบบ้าง เพราะว่าแปลกดี หาซื้อจากท้องตลาดไม่ได้ อย่ า งบางไอเดีย เหมาะกับ การตกแต่ ง สวน แต่ บ างทีก็ มีค นที่ เข้ามาดูวา่ ให้กเ็ ยอะเหมือนกัน ท�ำอะไร เหมือนจอมปลวก คือเป็ น สไตล์ทไ่ี ม่ใช่วา่ ทุกคนจะชอบเสมอไป ถ้าชอบก็ดใี จ ตอนทีเ่ ราได้ท �ำ เราดีใจขนาดนี้ ถ้ามีคนชอบ เราก็ดใี จเพิม่ ขึ้น” ในด้านของอุปสรรคและปัญหาก็ยอ่ มมีให้เห็น แต่อยูท่ ม่ี มุ มอง ของแต่ละคนว่าจะมองปัญหาระหว่างทางอย่างไร “เราเริ่มจากไม่ได้ตงั้ เป้ าหมายอะไรเลย ปัญหาเลยไม่ค่อยมี เพราะเราไม่ได้ตัง้ เป้ าหมายว่าจะต้องเอาไปขาย แต่ถ ้าเกิดตัง้ เป้ าหมาย เมือ่ ไหร่ว่าจะเอาไปขาย ต้องท�ำอย่างโน้นอย่างนี้ แลว้ ถ้าท�ำไม่ได้ ก็จะเป็ นปัญหา แต่เราท�ำดว้ ยอารมณ์เพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่า ส่วนเรื่องของทีผ่ มน�ำเสนอมีความเป็ นตัวของตัวเองหรือเปล่านัน้ ผมคิดว่าการน�ำเสนอสิง่ ทีเ่ ป็ นตัวเองไม่น่าใช่ เพราะสิง่ ของรอบตัว เรามีคนเขาท�ำกนั เยอะแยะอยูแ่ ล ้ว แต่วา่ เป็ นส่วนหนึ่งของเวลาทีเ่ รา เรียนรูม้ า แล ้วอยากเอาสิง่ นัน้ มาท�ำ เหมือนเรามีของอยู่แล ้ว ก็เอา มาถามคนในสังคมว่าชอบรึเปล่า ถ้าชอบก็เสพ ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็ นไร แต่ในระดับความพึงพอใจทีผ่ มให้กบั งาน 100% เลยครับ เพราะว่า ผมไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็ นยังไง แต่ผมได้ท �ำแล ้ว ได้ท �ำในสิง่ ทีผ่ ม คิดว่าผมอยากท�ำ ท�ำแล ้วสนุก แล ้วก็มคี วามสุข แต่ถ ้าเกิดมีคนชอบ ก็ยง่ิ สนุกขึ้นไปอีก มีความสุขขึ้นไปอีก” บางทีการคิดต่างก็ท �ำให้เกิดสิง่ แปลกใหม่ขน้ ึ ได้ ติดตามผลงาน หรือสัง่ สินค้าของ ‘ผักเขียว’ ได้ทางเฟซบุค๊ facebook.com/ phak.kheaw HIP MAGAZINE JULY 2012

25


new place

KRAB CUP COFFEE กาแฟหอมกรุ่นสักถ้วยมั้ยครับ?

อีกหนึ่งร้านอยากแนะน�ำให้รูจ้ กั ครับคัพ อาบด้วยบรรยากาศเรียบง่าย และด้วยชือ่ พาให้รูส้ กึ ถึงความสุภาพและเป็ นกันเอง เมือ่ บวกกับการตกแต่งในโทนสี อบอุ่น นัง่ สบายเหมือนก�ำลังจิบกาแฟในห้องนัง่ เล่นทีบ่ า้ น ภายในแบ่งเป็ นสองชัน้ ถ้าชอบแบบดืม่ กินพลางมองความเคลือ่ นไหวของผูค้ นทีเ่ วียนเข้ามาใช้บริการก็ให้ เลือกนัง่ บริเวณชัน้ หนึ่ง แต่ถา้ อยากหลบมุมอ่านหนังสือหรือท�ำงานเงียบๆ ก็ให้ เดินขึ้นชัน้ สอง และถ้านึกไม่ออกว่าจะดืม่ อะไรดี ขอให้สงั ่ Caramel Mocchiato กาแฟมอคค่าหวานกลมกล่อมหอมคาราเมลสูตรเฉพาะของร้าน อยากมาลองร้านนี้ ก็หากันไม่ยาก เพราะอยูต่ ดิ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ หรือทีค่ นุ ้ กันในชื่อเทคโนฯ เจ็ดยอด ใครผ่านมาทางนี้เมือ่ ใดให้ลองเข้า มาทักทายบ้างนะครับ(คัพ) ครับคัพ ติดเทคโนเจ็ดยอด ซอยวัดเจ็ดยอด ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ เปิ ด 09.30 - 21.00 น. โทร. 08-7575-5215 facebook: Krab Cup Coffee

HABU CAFE ดื่มด�่ำยามราตรี

เอาใจนักท่องราตรีกนั บ้าง ถ้าคืนนี้ยงั เลือกไม่ถกู ว่าจะไปชิลล์ไหนกันดี แนะน�ำ ร้านนี้เลย Habu Cafe บรรยากาศสบาย ภายใต้แสงไฟสลัว ให้อารมณ์โอเบย์ อาร์ต (OBEY Art) เบาๆ เหมาะมากกับ การนัง่ ดื่ ม พู ด คุ ย กับ เพื่อ นแบบชิ ล ล์ๆ ทุกคืนวันอังคารและศุกร์ มีดนตรีสดให้ฟงั และมองนักดนตรีบรรเลงเพลงเพลินๆ บนรถ Tomos มอเตอร์ไซค์ก่งึ จักรยานคันน้อยทีจ่ อดอยู่กลางร้าน ส่วนกับแกล ้ม บริการอาหารง่ายๆ อย่างเฟรนช์ฟรายด์รอ้ นๆ, เกีย๊ วกรอบไส้หมู และเมนู เอาอิม่ สูตร พิเศษอย่าง มาม่า HABU ส่วนรสชาติจะแซ่บจีด๊ จ๊าดถึงใจขนาดไหนแวะเวียนมา เมือ่ ไหร่ตอ้ งลองสังมาชิ ่ ม HABU Cafe 25/1 ซอย7 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต�ำบลสุเทพ เชียงใหม่ เปิ ด 18.00 - 00.00 น. โทร 08-3578-0455 facebook: HABU Cafe 26 HIP MAGAZINE JULY 2012


เรื่อง: ชลธิดา/สุธามาศ ภาพ: ประสิทธิ์

www.nimman-soi9.com

THE CANAL เปิดต�ำนานอาหารไทย

อยากทานอาหารไทยสู ต รเข้ม ข้น ถึง รสเครื่อ งแกง เดือ นนี้ แ ละเดือ นสิง หาคมห้อ งอาหาร The Canal ภายใน The Rim Resort จัดอาหารไทยต�ำรับโบราณมาบริการในมื้อกลางวันและเย็น เต็มอิม่ กับเมนู เรียกนำ�้ ย่อย ต่อด้วยจานหลัก และปิ ดท้ายด้วยของหวาน ตัวอย่างความอร่อยเริ่มกันด้วย ‘ข้าวซอยไก่ ’ สู ตรเก่ าแก่ ตกทอดกันมาหลายร้อยปี เด่นตรงที่แยกเครื่องแกงออกมาผสมต่ างหาก และหอมกะทิเข้มข้น ต่อด้วยไฮไลท์ส �ำหรับคนชอบทานเนื้อ กับเมนู ‘ย�ำเนื้อเค็มสด’ เลือกเนื้อน่องลาย มาผ่านกระบวนการหมักนานร่วมสัปดาห์จนได้เนื้อเค็มเหนียวนุ่ม ก่อนน�ำมาคลุกเคล ้ากับเครือ่ งย�ำรสจัดจ้าน ยัว่ น�ำ้ ลายไม่เบา ปิ ดท้ายด้วย ‘ข้าวอบสับปะรด’ ต�ำรับราชส�ำนัก รับประทานคู่กบั ไก่และน�ำ้ พริก พิเศษส�ำหรับชาวฮิพ เพียงถือ HIP ฉบับนี้ติดมือไปทานอาหารด้วย รับส่วนลดทันที 20% (เฉพาะอาหาร) เริ่มอร่อยกับอาหารไทยแบบต้นต�ำรับได้ตงั้ แต่วนั นี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ห้องอาหาร The Canal The Rim Resort Chiangmai 51/2 ถนนอารักษ์ ต�ำบลพระสิงห์ เชียงใหม่ เปิ ด 11.00 - 22.00 น โทร 0-5390-3999 facebook: TheRim Chiangmai


recommend

CRAB CRAB แก๊บ! แก๊บ! ว่าด้วยเรื่องปูปู เรื่อง: มาศจรัส ภาพ: ประสิทธิ์

ถึงแม้เชียงใหม่จะไม่มที ะเล แต่เราหาได้ขาดแคลนสารไอโอดีนจากอาหารทะเลไม่ ยังคงมีมาให้ชมิ กิน แซ่บกันอย่างต่อเนือ่ ง วันนีจ้ ะพาทุกท่านไปลองกินปู รสชาติอร่อยแถมสดเหมือนนั่งกินริมทะเลเชียวแหละ ปล. เราเพียงแต่น�ำเสนอความอร่อยมายั่วชาวฮิพเท่านั้น ส่วนใครจะเลือกไปทานร้านไหนบ้างก็แล้วแต่กระเป๋าสตางค์จะเอื้ออ�ำนวยนะท่านนะ

เต้าหู้มันปู ครัวดอยค�ำ

ถนนคันคลองชลประทาน (ก่อนถึงแยกพืชสวนโลกประมาณ 200 เมตร) เปิ ด 11.00 - 22.00 น. โทร. 0-5311-1253, 08-1366-8141, 08-1101-1708 เมนู เพือ่ สุขภาพหอมเย้ายวนเตะจมูก สะดุดตาอาหารด้วยไข่กงุ ้ และบร็อคโคลี เปี่ ยมด้วยคุณค่ าทางอาหารและความอร่ อยของเต้าหูไ้ ข่ราดด้วยมันปูท่ีมรี ้ ิวของ เนื้อปูอยู่ดว้ ย ให้ความอร่อยอย่างกลมกล่อม เพิม่ วิตามินด้วยบร็อคโคลี สารอาหาร มากมี ความอร่อยมากล ้นจ้า เดีย๋ วเดือนสิงหาคมร้านเขาจะย้ายมาอยู่แถวโรงเรียน ปรินส์รอยฯ ส่วนจะพิกดั ไหนอย่างไรก็โทรถามกันเองนะจ๊ะ

ตำ�ปูม้าโล่งโจ้ง ส้มต�ำรสทิพย์

หลัง Big C Extra ใกล ้มหาวิทยาลัยพายัพ เปิ ด 11.00 - 22.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) โทร. 08-3947-7794 ชื่อเมนู ก็คงท�ำให้หลายคนสงสัยว่าจะโล่งโจ้งอย่างไร เมือ่ เห็นหน้าตาอาหาร ก็รอ้ งอ๋ออออ เพราะเมนู น้ เี ป็ นส้มต�ำไร้เส้น มีแต่ปูมา้ และกุง้ สด พร้อมเครื่องส้มต�ำ อย่างมะเขือเทศเอย ถัวฝั ่ กยาวเอย ถัวลิ ่ สงเอย ปูมา้ ของทีน่ ่ที งั้ สดและแซ่บจริงๆ นะ เวลากัดเนื้อปูเนื้อหวานๆ แทบละลายในปาก รสจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบ เครื่องกระตุน้ ต่อมนำ�้ ลายท�ำงานอย่างบ้าคลัง่ อร่อยจนหยุดไม่อยู่จริงๆ ก้มหน้า ก้มตากิน เผลอแป๊ บเดียวหมดซะละ ใครเป็ นขาประจ�ำส้มต�ำพลาดไม่ได้กบั ร้านนี้

ปูผัดผงกะหรี่ ป้าแป๊ดมหาชัย

ถนนวงแหวนรอบใน หลังมหาวิทยาลัยพายัพ (ใกล ้หมูบ่ า้ นพิมกุ ต์ 3) เปิ ด 10.00 - 22.00 น. โทร. 08-4611-1953, 08-6920-4488 ขอแนะน�ำเมนู เดิมๆ ทีท่ ่านเคยกิน แต่รสชาติอร่อยเหาะเงาะฮิพไปเลย ด้วย ปูทะเลสดใหม่ เนื้อแน่นปึ้ ก ไข่ฉำ� ่ ๆ กล ้ามใหญ่น่ากัดราวกับเล่นฟิ ตเนสทุกวัน ส่งตรง มาจากอ่าวไทยก่อนน�ำมาแยกชิ้นส่วนและผัดกับผงกะหรี่ ปรุงรสให้เค็มนิดหวานหน่อย ส่งผลให้ชอ้ นส้อมแทบไม่ได้ท �ำหน้าทีใ่ ดๆ นอกจากตักปูมาไว้ในจาน แล ้วแงะๆ แซะๆ กัดกินเนื้อปูในกระดองโดยไม่แคร์สายตาผูใ้ ด ทิ้งสไตล์ไฮโซล ้านนาไว้เบื้องหลัง แล ้ว มื้อนี้กอ็ ดไดเอทนะสาวๆ (T T) 28 HIP MAGAZINE JULY 2012


ยำ�ปูม้า

ส้มต�ำเปรี้ยวปาก

ซอยเนเน่ปลาเผา ถนนเทวฤทธิ์ (ก่อนถึงโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ ) เปิ ด 17.00 - 05.00 น. โทร. 08-9267-6265, 08-5031-4507 อีกเมนู ปูรสแซ่บทีส่ าวๆ น่าจะชอบ กับย�ำปูมา้ หน้าตาชวนเปรี้ยวปาก ดึงดูด ความสนใจด้วยการจัดวางกระดองปู 2 ชิ้นบนเนื้อปูจากปู 2 ตัว คัดแต่ปูเนื้อแน่นๆ มาคลุกเคล ้ากับน�ำ้ ย�ำสุดจีด๊ ถูกใจคนชอบกินปูยง่ิ นัก ทัง้ ราคาก็ย่อมเยาจานนี้เพียง 109 บาทเท่านัน้ และเมือ่ รวมกับเวลาเปิ ดร้านแบบเอาใจคนนอนดึก เลิกปาร์ต้ แี ล ้ว อยากตื่นก็น่าแวะไปลองกินให้สดชื่นก่อนกลับบ้าน

Spider Maki ข้าวห่อสาหร่ายปูนิ่ม Ai Sushi

ถนนห้วยแก้ว (ตรงข้ามปั ๊มเชลล์ ก่อนถึงโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการ) เปิ ด 17.00 - 23.30 น. โทร. 0-5321-5088 ปูน่ิมตัวจ้อยมีกระดองนิ่มสมชื่อรับประทานได้ทงั้ ตัวโดยไม่ตอ้ งแกะเปลือก ให้ยุ่งยาก ถูกน�ำมาประดิษฐ์เป็ น Spider Maki ข้าวห่อสาหร่ายปูน่มิ รูปสามเหลีย่ ม คล ้ายปิ รามิด ชัน้ ในสุดมีแตงกวา มายองเนส และปูน่มิ ชุบแป้ งทอดห่อด้วยสาหร่าย โดยมีขา้ วญี่ป่ นุ นุ่มๆ หุม้ ด้านนอกอีกชัน้ ก่อนโรยเกล็ดแป้ งเทมปุระไว้ชนั้ นอกสุด ราดด้วยนำ�้ ซอสสูตรพิเศษจากทางร้านก็เป็ นอันจบพิธี เมนูน้คี ออาหารญีป่ ่ นุ ก็น่ามาลอง คออาหารทะเลก็น่ามาลิ้มนะ

ชุดก้ามปูยักษ์ชาบู Tengoku de Cuisine

ซอยวัดบวกครกหลวง ถนนเชียงใหม่-สันก�ำแพง (หน้าโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี) เปิ ด 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 22.00 น. โทร. 0-5385-1133, 08-1885-5959 (เฉพาะเวลา 14.00 - 17.00 น.) facebook: Tengoku De Cuisine Chiang Mai แค่เห็นขาปูกอ็ ลังการแล ้วส�ำหรับอาหารมื้อนี้ เพราะไม่ใช่ปูธรรมดา แต่เป็ น ขาปูอลาสก้าสีแดงสด ความยาว 2 ตะเกียบ! ส่งตรงจากญีป่ ่ นุ เสิรฟ์ พร้อมชุดผัก เพือ่ สุขภาพตามฤดูกาล เส้นอุด ้ง และหม้อไฟบรรจุนำ�้ ซุปหอมยัวจมู ่ กทีจ่ ะช่วยแปลงร่าง ก้ามปูให้กลายเป็ นเนื้อสุดโอชะ เพียงแค่เคี้ยวถึงกับมีนำ�้ ตาคลอ (เว่อร์!) อร่อยจน ตกหลุมรัก ชุดนี้เหมาะส�ำหรับ 2 ท่านทานได้สบายๆ ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะเสียเวลา แงะก้ามปูจนเป็ นโรคกระเพาะเสียก่อน เพราะเชฟเขาแกะแต่เนื้อออกมาเตรียมไว้ให้แล ้ว HIP MAGAZINE JULY 2012

29


follow me

คู่ผลงาน FUCK OF VENUS

อาหารอร่อย คนเป็นมิตร นั่งสบาย

จานประจ�ำที่ร้านประจ�ำ

ของว่างตอนสายๆ

เลือกตามใจชอบเลยค่ะ ถูกและอร่อย

แป้งบางกรอบ อร่อย อบกันสดๆ

@Baan Tuek Art Center

@บ้านขวัญอินโฮม หลังมอ

30 HIP MAGAZINE JULY 2012

@miss cornery

@สลัดบาร์ กาดหลวง โรบินสัน เชียงใหม่

@Miss Cornery

@Finn’s Pizza หน้าวัดพระสิงห์


HIP ฉบับนี้เปิดตัว Follow Me ด้วย ‘นกยูง’ สาวผมทองลุคโฉบเฉี่ยว แต่งกายด้วย เสื้อผ้าสไตล์วินเทจ เจ้าของร้าน Kaber Vintage Clothes Shop ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ยอดนิยมประจ�ำเชียงใหม่ ขายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแทบจะทุกอย่างที่เด็กแนวนิยม หามาใส่ประดับร่างกายเพิ่มความเก๋ ไก๋ขึ้นไปอีก คราวนี้นกยูงจะพาพวกเราชาว HIP ไปช้อป กิน เที่ยว ในสไตล์กาเบ้อวินเทจ จะเป็นที่ไหนกันบ้าง และจะแนวขนาดไหน ไปติดตามดูกัน!

Follow Me!

Antique Shop

Super Friday

Sky Dance Party x Superzaap x พี่ตู้ ดิเรก x ติ๊ก ชิโร่

Shopping

Shopping Vintage Stuff

Antique Shop

@Pantip งามวงศ์วาน

@JJ Market BKK

@Siam Paragon

@Mo Chit MRT

@Baiyok Sky 75fl.

@ตลาดรถไฟ

HIP MAGAZINE JULY 2012

31


cover story

แวะผ่านระหว่างทาง...

NEBUTA HOUSE, AOMORI เรื่อง: สมชาย ภาพ: สมชาย/วัฒนาวรรณ

Shinkansen Hayate ใช้เวลาวิง่ เพียง 200 กว่านาที, พาเราจากสถานี Tokyo มาถึงสถานี Shin-Aomori ก่อนที่เราจะต่อรถไฟท้องถิ่นอีกไม่กี่นาที เข้าสู่สถานีหลักของ Aomori เมืองท่าริมทะเลที่ Lonely Planet บอกเอาไว้ว่า นักเดินทางส่วนมากมักใช้เป็นเมืองพักระหว่างทางจากโตเกียวก่อนที่รถไฟ Hakucho จะพามุดลงทะเลลอดไปสู่เกาะฮอกไกโด เรามาถึง Aomori ในราวบ่ายสามโมงกว่าๆ และ ตัง้ ใจว่าจะเดินหาที่พกั ค้างคืนในย่านใกลก้ บั สถานีรถไฟ จึ ง ใช้วิ ธี เ ดิ น เลื อ กโรงแรมในระยะห่ า งประมาณ หนึ่งกิโลเมตร, หลังจากเช็คอินที่ Art Hotel Color โรงแรม ทีด่ ูเป็ น ‘อาร์ท’ กว่าใครเพือ่ น (เป็ นอาร์ทเฉพาะด้านหน้า โถงทางเข้า และล็อ บบี้เ ท่ า นัน้ แหละครับ ) เราก็ ใ ช้วิธี ท่องเทีย่ วด้วยการเดิน โดยมีเป้ าหมายอยู่ทส่ี ะพานแขวน ท่าเทียบเรือริมทะเล และ Nebuta House ทีเ่ รามองเห็น ตัง้ แต่ตอนทีอ่ ยู่บนสถานีรถไฟ ท�ำเลทีต่ งั้ ของตัวเมือง Aomori นัน้ ตัง้ อยู่บนอ่าว ริม ทะเล เป็ น เมือ งที่ค่ อ นข้า งเงีย บ ดู ผู ค้ นไม่ค่ อ ยจะ พลุกพล่านเท่าไรนัก (ข้อมูลจาก Lonely Planet เล่มล่าสุด ทีเ่ ราใช้งานอยู่ รายงานว่าเมืองนี้มปี ระชากร 311,000 คน 32 HIP MAGAZINE JULY 2012


HIP MAGAZINE JULY 2012

33


34 HIP MAGAZINE JULY 2012


เท่านัน้ เอง) แต่ เมืองนี้ก็ถือว่าเป็ นจุดศู นย์กลางใน การเชื่อมต่อการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟ รถยนต์ เครือ่ งบิน เรือเฟอร์ร่ี มาพักค้างคืนทีน่ ส่ี ามารถเดินทางต่อ ได้สะดวก และปัจจุบนั ทีเ่ ป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตาดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ได้มากมายให้กบั Aomori ก็คอื Nebuta Festival หนึ่ ง ในเทศกาลฤดู ร อ้ นที่ส �ำคัญ ในภาคตะวัน ออก เฉี ยงเหนือของประเทศญี่ป่ ุน โดยเทศกาลนี้จดั ขึ้น ทุกต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี จุดเด่นทีเ่ ป็ นสีสนั ของ Nebuta Festival ก็คอื การประดับประดาตกแต่งและขบวนแห่ประติมากรรม โคมไฟ Nebuta ที่ถูกศิลปิ นนักออกแบบรังสรรค์ ออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, การออกแบบและผลิต ประติมากรรมโคมไฟ Nebuta นี้ ได้รบั การพัฒนาจาก รูปแบบดัง้ เดิมในอดีตมาสูย่ คุ สมัยใหม่ โดยยังสามารถ ทีจ่ ะคงเอกลักษณ์ดงั้ เดิมไว้ได้อย่างน่าทึง่ ส�ำหรับ นัก เดิน ทางอย่ า งเราที่ไ ม่มีโ อกาสได้ ไปเยือน Aomori ตรงกับช่วงเทศกาล Nebuta Festival ก็ยงั โชคดีทม่ี ี Nebuta House ซึง่ มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็ น Hall และ Museam จัดแสดงประติมากรรมโคมไฟให้เรา ได้ชม ด้วยราคาค่าเข้าคนละ 600 เยน และเปิ ดให้ชม จนถึง 1 ทุ่ม มีประติมากรรมโคมไฟให้ดูชมกันอย่าง สุดคุม้ , ผมเองยอมรับว่าทึง่ อย่างมากเมือ่ ได้เห็นกับตา ตัวเอง และก็อดคิดไปไม่ได้ว่า นี่ถา้ หากมาตรงกับ ช่วงเทศกาลจะยิ่งได้บรรยากาศความสนุ กสนานและ ความยิง่ ใหญ่ตระการตาอย่างมากมายทีเดียว ว่ากันว่าในช่วงเทศกาล เมือ่ พระอาทิตย์ตกดิน เข้าสู่ยามคำ� ่ คืน สีสนั ของประติมากรรมโคมไฟก็จะ สว่างไสวไปทัง้ เมือง อีกทัง้ เสียงกลอง เสียงดนตรี พื้นเมือง และขบวนแห่ คงท�ำให้เมืองแห่งนี้สุดที่จะ คึกคักเป็ นอย่างยิง่

พูดถึงสถาปัตยกรรมภายนอกของ Nebuta House ก็ช่างโดดเด่นสะดุดตา (อาคารทีห่ ่อหุม้ ด้วย วัสดุสแี ดงทีเ่ ห็นในหน้าเปิ ดเรื่อง) ซึง่ เป็ นงานออกแบบ ของ Molo Design สตู ดิโ อออกแบบชื่อ ดัง ของ แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นสตูดโิ อ ที่โดดเด่นในเรื่องงานออกแบบโคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ และโปรดัคท์ดไี ซน์ชนั้ น�ำของโลก เราเดินเล่นอยู่ใน Nebuta House กันนาน ทีเดียว ก่อนทีจ่ ะออกมาและพบว่าฝนตกโปรยปราย พอทีจ่ ะท�ำให้เปี ยกและอาจไม่สบายได้ จึงต้องไปอาศัย อาคารใกล ๆ้ กัน หลบฝน อาคารรู ป ทรงโรงงานนี้ มีช่อื ว่า A-Factory ซึง่ มีโลโก้เป็ นรูปแอ๊ปเปิ้ ล (เห็นว่า เป็ นผลไม้ยอดฮิตของเมือง) ในนี้มที งั้ ซูเปอร์มาร์เก็ต

ทีด่ ูดี ร้านขายอาหารฝรัง่ ร้านขายขนมปัง ร้านขายซูชิ และเครื่องดืม่ หลากชนิด รวมทัง้ เบียร์สด ก็ คิ ด ว่ า คุ ณ คงเดาได้ไ ม่ ย ากว่ า เย็น วัน นั้น ในช่วงทีห่ ลบฝน ผมกับเจ๊จะกินอะไรและดืม่ อะไร เดือนสิงหาคมปี น้ ี หากใครมีโอกาสได้ไปญีป่ ่ นุ ในช่วงวันที่ 2-7 สิงหาคม ขอชวนให้ลองแวะไปเทีย่ ว เทศกาล Nebuta Festival ทีเ่ มือง Aomori แห่งนี้ (เทีย่ วเผือ่ ผมด้วยนะครับ) เพราะจะว่าไปแล ้ว ถ้าหาก มีตวั ๋ JR Pass อยู่ในมือ จากโตเกียวก็สามารถนัง่ Shinkansen ไปถึงในเวลาเพียงสามชัว่ โมงครึ่งเท่านัน้ พัก ค้า งคื น สัก หนึ่ ง คื น เชื่ อ ว่ า สี ส นั ของชี วิต และ ประติ ม ากรรมโคมไฟ Nebuta ในค�ำ่ คื น วัน นั้น คงจะสร้างความประทับใจให้ไม่รูล้ มื ...

HIP MAGAZINE JULY 2012

35


FROM JAPAN WITH LOVE ... ของฝากจากญี่ปุ่น ショッピング

ไม่ว่าจะไปแอ่วเมืองไหนในญี่ปุ่น ก็มีสิ่งของยั่วตายั่วใจให้อยากซื้ออยากหิ้วไปเสียหมด แม้แต่ บก. HIP (กับคุณนายเจ๊) ที่ได้ชื่อว่าขี้เกียจแบกของยัง อดใจเอาไว้ ไม่ไหว ว่าแล้วก็เลยเอามายั่วคนอื่นด้วยบ้างว่า ของที่หิ้วกลับมามีอะไรบ้าง...(ขอย�้ำว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น!)

TOKYO BANANA

เพราะเสียงร�่ำลือและเรียกร้อง

ด้วยเสียงร�ำ่ ลือว่าอร่อยนักหนา อีกทัง้ โพสต์กดดันข้ามประเทศ ของโญลัลดาหวานใจวชิรดล เลยท�ำให้น้องๆ ชาว HIP ได้ล้มิ รสชาติของ ‘โตเกียว บานาน่า’ กันถ้วนหน้า หาซือ้ ง่ายทีส่ ดุ ทีส่ นามบินก่อนกลับเมืองไทย นัน่ แหละ ราคากล่องละ 900 กว่าเยน ส�ำหรับขนาดบรรจุ 8 ชิ้น

VINYL THE BEATLES ใครเลยจะอดใจไหว

ผมเป็ นคนทีเ่ ห็นแผ่นเสียงแล ้วอด (ซื้อ) ไม่ได้, รอบนี้ไป ตลาดนัดมือสองในโตเกียว (เป็ นลานจอดรถของสนามม้า ใกล ้ๆ กับสถานีรถไฟ Oi Keibajo-Mae ขายเฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเช้าถึงเทีย่ งในวันทีฝ่ นไม่ตก) ก็หอบแผ่นเสียง The Beatles (Made in Japan) กลับมา 5 แผ่น ราคารวม 3,500 เยน คิดเป็ นเงินบาทให้อิจฉาก็ตกแผ่นละ 280 บาทไทย

VANS SHOES รองเท้าเด็กแนว

อยากหารองเท้าเด็กแนวถูกใจให้ไปร้าน ABC MART มีทกุ เมือง (ใหญ่) ทุกย่านการค้า รับรองว่าใครชอบรองเท้า เข้าไปแล ้วเป็ นได้เสียสตางค์ เพราะมีแบบให้เลือกเยอะ มีสี ให้เลือกหลากหลาย และทีถ่ กู ใจคุณนายเจ๊ทส่ี ดุ คือ มีเบอร์ พอดีกบั เท้าคุณเธอเป๊ ะๆ ดังนัน้ ไปญี่ป่ ุนรอบนี้ ก็เลยหิ้ว VANS รุ่นยอดฮิตกลับมาคนละสองคู่ (ยีห่ ้ออืน่ ขอไม่บอก!) 36 HIP MAGAZINE JULY 2012


MESSENGER BAG ถูกใจคนชอบสะพาย

แฟชัน่ กระเป๋ า Messenger มีเยอะโคตรที่ญ่ีป่ ุน อยากได้แบบไหน ไซส์ไหน ยีห่ ้อไหน พีย่ นุ่ มีขายหมด รอบทีแ่ ล ้ว สอยมา 2 ใบ รอบนี้ห้วิ กลับมา 3 ใบ ใบซ้ายสุด red white blue ซึ่ง ไซส์ใ หญ่ ถูก ใจ ได้ม าจากห้า ง KOMEHYO ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ของมือสอง แถวๆ ชินจูกุ ในโตเกียว ส่วน ใบบนสุด เมด อิน โปแลนด์ แต่ไปได้มาจากเมืองซัปโปโร และใบล่างนัน้ ซื้อทีเ่ มืองอาโอโมริ เอามาฝากพีน่ ุก้ โดยเฉพาะ

STARBUCKS ORIGAMI ชมรมคนรักสตาร์บัคส์

กาแฟดริปของ Starbucks มีขายทีญ ่ ป่ี ่ นุ (คนละแบบกับ VIA นะครับ อันนัน้ มันธรรมดาไป) ไปคราวนี้ห้ วิ กลับมาติดบ้านและเป็ นของขวัญของฝากหลายกล่อง Starbucks Origami มี 3 ความเข้มข้นให้เลือกซื้อ (ตามรูปภาพ) ใน 1 กล่องชงได้ 5 แก้ว คิดเป็ นเงินบาทก็ตกแก้วละประมาณ 40 บาท

SAPPORO T-SHIRT เสื้อยืดจากเบียร์มิวเซียม

ไปเทีย่ วถึงซัปโปโรเบียร์มวิ เซียมทัง้ ที ก็เลยพยายามหาอะไร เป็ นทีร่ ะลึกให้กบั ตัวเองสักหน่อย ว่าแล ้วก็สอยเสื้อยืดสไตล์ญป่ี ่ นุ กลับมา 1 ตัว (มีหลายแบบให้เลือกซื้อ แต่ขอเพียงตัวเดียวก็พอแล ้ว)

SECOND HAND CLOTHES มือสอง-ของดี-ไม่แพง

คุณนายเจ๊แกมีความสุขกับการช้อปของมือสอง รองเท้ากีฬา FILA สีแดงคู่น้ รี าคา 500 เยน (200 บาท) ได้มาจากตลาดเดียวกับทีซ่ ้อื แผ่นเสียง The Beatles ส่วนชุดเอีย๊ มสุดเท่นนั้ ได้มาจากห้าง KOMEHYO แถวชินจูกุ (ห้างนี้มี 8 ชัน้ เฉพาะเสื้อผ้ามี 3 ชัน้ ขายของมือสองทัง้ หมด) ตอนซื้อไม่ได้ สนใจยีห่ ้อ แต่ลองแล ้วถูกใจ (ยีห่ ้อ Paul Smiths) HIP MAGAZINE JULY 2012

37


{Slang

{

slang

Dictionary {

เรื่อง: โญลัลดา

A

สวัสดีเดือนกรกฎาคมจ๊ะชาวฮิพมิตรรักทุกท่าน ตามที่ได้เกริ่นไว้ในฉบับที่แล้วว่า เดือนนี้เราจะมาลุยกันกับตัวย่อที่เรียกกันว่าค�ำ Abbreviation หรือ Acronym word ซึ่งมีเยอะมากซะจนข้าขอยกเลิกการอธิบายมา ณ ที่นี้ พร้อมจะลุยกันรึยังจ๊ะ

AAK Asleep at the keyboard หลับหน้าเครือ่ งอยู่ AAR8 At any rate เท่าไหร่กไ็ ด้ AFK Away from computer keyboard ตอนนี้ไม่ได้อยูห่ น้าเครือ่ ง ASAP As soon as possible เร็วสุดเท่าทีเ่ ร็วได้

B

B B4N BBS BC

Back Bye for now Be back soon Because

COZ CU

Because See you

C

D

DQMOT Don’t quote me on this dun don’t

F

กลับมาแล ้ว ไปก่อนล่ะ เดีย๋ วมานะ เพราะว่า เพราะว่า แล ้วเจอกัน อย่ามาพูดตามนะ ไม่

F2F Face to face F2T Free to talk FAQ Frequently asked questions

เจอกันต่อหน้า คุยได้ ค�ำถามทีถ่ ามบ่อย

GAL Get a life GAJ Get a Job GGN Gotta go now

ไปหาอะไรอืน่ ท�ำเสียบ้าง ไปท�ำงานไป๊ ไปแล ้วนะ

H8 Hate HAK Hugs and kisses HAND Have a nice day

เกลียด กอดๆ จุบ๊ ๆๆๆ โชคดีนะ

IAC In any case IDCI don’t care IDKI don’t know

เผือ่ ว่า ไม่แคร์ ไม่รูส้ ิ

JIC Just in case JK Just kidding JTLYK Just to let you know

เผือ่ ไว้ ล ้อเล่นน่า... แค่บอกให้รูไ้ ว้

KIS Keep it simple KIT Keep in touch

เอาง่ายๆ ติดต่อกันอีกนะ

L8 Late LBH Let’s be honest LOL Laughing out loud

สาย ใจจริงนะ ฮ่าๆๆ หัวเราะชอบใจ

MIRL Meet in real life MOS Mom over shoulder

เจอกันจริงๆ แม่มองอยู่

G H I

J

K L

M

38 HIP MAGAZINE JULY 2012

N

NE Neway, Any NMU Not much, you? Noob Newbie

เยอะ เฉยๆ เธอละ มือใหม่ (อ่อนๆ)

OIC Oh,I see OTP On the phone

อืมๆ เข้าใจแล ้ว คุยโทรศัพท์อยู่

PAW Parents are watching PCM Please call me PLS Please

พ่อแม่ดูอยู่ โทรมาหานะ นะๆๆๆ

Q Question

ค�ำถาม

O P

Q R

ROTFL Rolling on the floor laughing ก๊ากๆๆ ข�ำกลิ้ง RL Real life ชีวติ จริง RSN Real soon now ใกล ้แระ

S

SIT Stay in touch SYS See you soon S2R Send to receive

T

TAFN TIA TMB TOY

U

That’s all for now Thanks in advance Text me back Thinking of you

ติดต่อกันนะ แล ้วเจอกัน ส่งไฟล์ มีแค่น้ แี หละ ขอบคุณล่วงหน้า ตอบด้วย คิดถึงเธอจัง

U2 You too

แล ้วเธอหละ

W/E Whatever WFM Works for me

ช่างเหอะ ตามใจ ของฉันได้ผลนะ

XOXO Hugs and kisses

กอดกันๆ จุบุ จ้วบจ้าบ

Y Why YT? You there? YW You are welcome

ท�ำไมหละ อยูเ่ ปล่า ไม่เป็ นไร ยินดีจา้

ZZZ Tired or bored

คร่อก…ฟี้ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

W X Y Z

เอาละจ่ะ เป็ นไงกันมัง่ อิม่ แน่นกับค�ำยอ่ กันแล ้วใช่มา๊ าาา ทางอะฮัน้ ก็ตอ้ งกราบขอบพระคุณส�ำหรับข้อมูลดีๆ ทีไ่ ด้น�ำเสนอมาให้ท่านได้ เก็บสะสมศัพท์กนั อย่างเปรมปรีด์ิ จาก http://www.saranair.com/46256 ด้วยนะคะ เพราะอย่างทีร่ ูๆ้ กัน ศัพท์ค�ำเหล่านี้นนั้ ใช่คนไทยจะคิดค้นได้เอง น�ำ้ พึง่ เรือ เสือพึง่ ป่ าจ้า


scoop

COSMETIC SURGERY หน้าสวยด้วยมือหมอ เรื่อง: มาศจรัส/สุธามาศ ภาพ: มาศจรัส/สุธามาศ/ชัยพร

‘อยากสวย ท�ำไมไม่ค่อยสวย ก็ ไอ้กระจกเฮงซวย ส่องแล้วไม่สวยยังเงี้ย!’ เพลง ‘อยากสวย’ ที่ แอม เสาวลักษณ์ เธอร้องเอาไว้ ช่างตรงใจหนุ่มสาว ทีค่ ดิ ว่าตัวเองไม่คอ่ ยสวยหล่อกันเหลือเกิน (หวังว่าคุณผูอ้ า่ นจะเคยได้ยนิ เพลงนี้ กันบ้างนะ) ในยุคทีก่ ารประชันความสวยความงามของหนุม่ สาวสมัยใหม่ชา่ งเข้มข้น เทรนด์ความสวยแบบผิวขาวใส หน้าเป๊ะ จมูกโด่งได้รปู รูปร่างผอมเพรียวไร้เซลลูไลท์ เป็นพิมพ์นิยมที่ท�ำให้การมีรูปลักษณ์เข้าข่ายอ้วนด�ำพุงยื่นดั้งแหมบดูเป็นเรื่อง ไม่น่าอภิรมย์ทั้งต่อตัวเองและสายตาของสังคมรอบข้าง ความสวยงามของ รูปร่างหน้าตาจึงเป็นเรื่องที่ ได้รับการเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทางทีวีก็ประโคม โฆษณาผลิตภัณฑ์ประทินผิวเข้าไปทุกช่วงรายการ ส่วนบิลบอร์ดตามถนนหนทาง พรีเซนเตอร์จะต้องหล่อสวยดูดีถึงจะได้คัดเลือกให้ ไปเชิดหน้าชูตาอยู่บนนั้น ยังไม่รวมถึงคลินิคเสริมความงามที่ผุดขึ้นมากมายราวดอกเห็ดหน้าฝน ยุคสมัยเปลีย่ นไปแล ้ว และยุคนี้หน้าตาอาจต้องมาก่อนสิง่ อืน่ เหล่ า นี้ ส ร้า งให้เ กิ ด ตัว ช่ ว ยความสวยมากมี ทัง้ เครื่ อ งส�ำอางค์ นวัตกรรมดูแลผิวจากสารสกัดสารพัน อยากขาวก็มใี ห้เลือกทัง้ ยาฉีดยากิน สิวขึ้นหน้าก็เดินเข้าคลินคิ ให้คณ ุ หมอช่วยรักษา เรือ่ งสวยไม่ยาก เรือ่ งไม่สวย ก็ไม่ยากอีกเหมือนกัน เพียงแต่เงินน่ะมีมยั้ ?!? แต่ทก่ี �ำลงั มาแรงและช่วยให้สวยเร็วทันใจ คือการศัลยกรรม (Cosmetic Plastic Surgery) สาขาวิชาหนึ่งของวิชาศัลยศาสตร์ทเ่ี กี่ยวกับการผ่าตัด เพือ่ ความสวยงามของร่างกายภายนอกให้ดูดขี น้ ึ ครอบคลุมทัง้ การเสริม, การตัด, หัน่ , เหลา, ดึง และปลูก ไม่ชอบใจส่วนใดก็เดินเข้าไปปรึกษาแพทย์ให้ท่าน ช่วยแก้ไขได้รูปทรงตามต้องการ มีหนังสือหลายเล่มกล่าวถึงวิวฒั นาการของการศัลยกรรมในอดีต บ้างก็ บอกว่าเกิดจากการเสริมจมูกให้แก่หญิงมีชูท้ ถ่ี กู ตัดจมูกทิ้ง บ้างก็บอกว่าเกิด จากการเสริมจมูกให้แก่ผูป้ ่ วยอาการจมูกแหว่งเพดานโหว่เพือ่ ซ่อมจมูกให้ ดูดขี ้นึ การซ่อมแซมใบหน้าของทหารผูม้ บี าดแผลจากการรบ หรือการตกแต่ง ใบหน้าผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุต่างๆ แต่จดุ ประสงค์ทเ่ี หมือนกันคือ การตกแต่ง ใบหน้าให้ดูดขี ้นึ (อ้างอิงจาก http://beauty2000years.blogspot.com)

ส่วนในสมัยนี้หากพูดถึงการศัลยกรรม สิ่งแรกที่หลายคนคุน้ เคย และมักจะนึกถึงคือ การเสริมจมูกโดยการใช้แท่งซิลโิ คน คนเอเชียสามารถมีดงั้ โด่งเหมือนฝรัง่ ตาน�ำ้ ข้าวได้แล ้ว จะท�ำให้โด่งเป็ นสันเขือ่ นหรือว่าแค่เนินทราย ชายหาดก็ตามแต่ใจชอบ ด้วยวิธกี ารผ่าตัดแล ้วสอดแท่งซิลโิ คนเข้าไป ซึง่ ฟังดู อาจน่ากลัวเกินไป ส่งผลให้หลายคนอยากท�ำแต่ใจไม่กล ้าพอ แต่เพือ่ ความสวย อีกหลายคนก็ยอมเจ็บ ก่อนหน้าวิวฒั นาการด้านการเสริมความงามจะรุ่งเรืองเฉกเช่นปัจจุบนั นี้ ผ่าตัดเสริมจมูกทีตอ้ งพักฟื้ นเป็ นเดือน เสริมหน้าอกทีพกั ไปสามเดือน แถมยังฟกชำ�้ ด�ำเขียว ดู ไม่เป็ นธรรมชาติเอาเสียเลย แต่ ตอนนี้ทุกอย่าง เปลีย่ นไปแล ้ว เพราะปัจจุบนั ได้มเี ทคนิคใหม่ๆ มาช่วยลดความน่ากลัวของ การศัลยกรรมลง อาทิ การร้อยไหมละลายเพือ่ ยกกระชับและลดความหย่อนคล ้อย ของกล ้ามเนื้อ และแก้ไขส่วนต่างๆ บนใบหน้า ไหมทีใ่ ช้กม็ หี ลายชนิดให้เลือก ระยะเวลาการสลายของไหมก็ต่างกันด้วย สามารถแก้ไขได้ทงั้ หน้าผาก ระหว่างคิ้ว จมูก บัน้ ท้าย หรือแม้กระทัง่ ซิกซ์แพคส�ำหรับคุณผูช้ าย รวมถึง การฉีดฟิ ลเลอร์เพือ่ ลดริ้วรอยหรือเสริมส่วนทีข่ าดหายใต้ผิวหนัง จ�ำพวกหลุมสิว ร่องแก้ม ตีนกา ทัง้ ยังช่วยเสริมจมูก เสริมแก้มตอบ เสริมคางหรือเติม ริมฝี ปากได้อกี ด้วย ถึงแม้จะเป็ นเทคนิคบาดเจ็บน้อยและสารพัดประโยชน์ แต่ฟิลเลอร์ไม่สามารถดัดรูปทรงได้ ผลลัพท์หลังการฉีดจึงอาจไม่ได้อย่างใจ คุณสาวๆ ซ�ำ้ ยังมีโอกาสตกค้างในร่างกาย นอกจากนี้ยงั มีศลั ยกรรมแบบอืน่ ๆ เช่น การเสริมหน้าอก การเหลาคาง การทุบโหนกแก้ม อยากแก้ไขส่วนไหน ให้สวยหล่อทันใจศัลยกรรมช่วยคุณได้ ไม่ตอ้ งรอชาติหน้า แต่ ขอเตือนกันสักนิดว่า ถ้าสนใจ (อยาก) ท�ำก็ควรศึกษาข้อมูล ให้ถถ่ี ว้ นก่อนการตัดสินใจ ด้วยการพบคุณหมอทางศัลยกรรมโดยเฉพาะ เพือ่ รับข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับตัวคุณเอง จะได้สวยหล่อ สมใจ ไม่แก้ไปแก้มาจนหน้าเละอย่างทีใ่ ครหลายคนประสบ ดังนัน้ ก่อนการ ท�ำศัลยกรรมใดๆ ควรศึกษาข้อมูลให้ชดั แจ้งก่อนจะเป็ นการดีทส่ี ุด เราเลยลองไปถามความคิดเห็นจากสาวๆ หนุ่มๆ ในเชียงใหม่จ �ำนวน 10 คน มาพอเป็นน�ำ้ จิ้ม กับค�ำถามทีว่ า่ อยากท�ำศลั ยกรรมหรือเปล่า และอยากท�ำ ส่วนไหน? HIP MAGAZINE JULY 2012

39


ชื่อ: เคน อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลยกรรม: จมูก เพราะ: ธรรมชาติของคนส่วนทีจ่ ะโดดเด่น ควรจะมีทโี ซน หนึ่งในนัน้ คือจมูก เพราะว่าถ้ามีจมูก ใบหน้าคนจะเด่นชัดขึ้นครับ ชื่อ: ฮอล อาชีพ: นักศึกษา ส่วนทีอ่ ยากศัลยกรรม: ไม่ท �ำ เพราะ: หนู คดิ ว่าทีเ่ ป็ นตอนนี้กด็ อี ยู่แล ้วค่ะ

ชื่อ: โอ๊ต อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลยกรรม: คาง เพราะ: เคยเป็ นแผลคางแตกไงครับ เลยอยากจะศัลยกรรม

ชื่อ: เตย อาชีพ: ท�ำงาน ส่วนที่อยากศัลยกรรม: อยากเอานมออก เพราะ: เพราะอยากเป็ นผูห้ ญิงหุ่นสปอร์ตค่ะ ไม่อยากเป็ นผูห้ ญิง หุ่นอวบ ไม่อยากเป็ นแม่พนั ธุค์ ่ะ ไม่อยากมีทรงผูห้ ญิงแบบแม่พนั ธุ ์ หน้าอกใหญ่ สะโพกใหญ่ ไม่ชอบ มันไม่คล่องตัวค่ะ

ชื่อ: แจ๊ส อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลยกรรม: คาง นม เพราะ: เพราะว่ารูส้ กึ ว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะ ก็จริงๆ แล ้วก็เป็ นความชอบส่วนตัวค่ะ เรื่องส่วนบุคคล ถ้าชอบก็ท �ำค่ะ 40 HIP MAGAZINE JULY 2012


ชื่อ: แป้ ง อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลยกรรม: จมูก เพราะ: หน้าจะได้ดูวา่ มีมติ ขิ ้นึ มานิดนึง ปรกติถา้ ไม่มดี งั้ ก็จะใช้เครื่องส�ำอางมาช่วย แต่ถา้ เราท�ำจมูกว่าแล ้วเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องส�ำอางช่วย มีเป็ นดัง้ ขึ้นมาไปเลยดีกว่าค่ะ

ชื่อ: ฝ้ าย อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลยกรรม: ไม่ท �ำ เพราะ: คงไม่ศลั ยกรรมค่ะ เพราะว่าแบบทีเ่ ป็ นธรรมชาติ น่าจะดีกว่ามีอะไรมาแต่งเติม ชื่อ: พี อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลยกรรม: ขา เพราะ: ขาใหญ่ไปหน่อยค่ะ

ชื่อ: ปาย อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลยกรรม: จมูก เพราะ: ไม่ค่อยมีครับ ชื่อ: น�ำ้ หวาน อาชีพ: นักศึกษา ส่วนที่อยากศัลกรรม: ไม่ท �ำ เพราะ: ไม่อยากท�ำแลว้ อยากให้หน้าเป็ นอย่างงี้ หน้ามัน มีเอกลักษณ์ค่ะ

HIP MAGAZINE JULY 2012

41


หมายเหตุ: ภาพใช้ประกอบคอลัมน์เท่านั้น ไม่ได้มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่อย่างใด

เอาล่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่านคงรู้ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากหลายคนที่เรา แอบไปถามมา แต่อาจจะมีค�ำถามหรือข้อสงสัยที่หลายคนยังไม่รู้ เรามาคลาย ข้อข้องใจเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงามกับคุณหมอกันดีกว่า โดยได้รับ เกียรติจาก ผศ.พญ.วิมล ศิรมิ หาราช อาจารย์ประจ�ำภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศัลยแพทย์หญิงผูค้ รำ�่ หวอดในวงการ ศัลยกรรมมากว่า 15 ปี และเจ้าของคลินิกหมอวิมล ในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ มาช่วยให้ความรู้ ผูเ้ ขียนเองก็มขี อ้ สงสัยมากมาย ก็เลยมโนตัวเองว่าอยากขึน้ เขียงเป็นคนไข้ เลยละกัน คุณหมอขาาาา ช่วยไขปริศนาด้วยนะค้าาาาา

ถาม: อยากจะทราบอย่างแรกเลยคือ ขอบข่ายของการศัลยกรรมค่ะคุณหมอ จะกว้างแค่ไหนหรือมีค�ำจ�ำกัดความยังไงบ้างคะ ผศ.พญ.วิมล: ศัลยกรรมเพือ่ ความงามหรอ ก็เป็ นอะไรก็ได้ทท่ี �ำให้คนปกติดูดขี ้นึ คือจริงๆ แล ้วก็ไม่มอี ะไรชัดเจนหรอกนะ แต่กจ็ ะแยกเป็ นเวชศาสตร์ความงาม กับศัลยกรรมความงาม เวชศาสตร์ความงามก็คอื การใช้ยาใช้โน่นใช้น่ี ก็จะเป็ น พวกหมอสกิน (แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง) ใช้ไอออนโต (Iontophoresis) หรือเครื่องโฟโน (Phono) ส่วนศัลยกรรมก็คอื การผ่าตัด แต่ตอนนี้มจี ดุ เหลือ่ ม ระหว่างศัลยกรรมกับเวชศาสตร์ความงาม เพราะมีนวัตกรรมอย่างมีการร้อยไหม การฉีดฟิ ลเลอร์ ซึง่ เป็ นครอบคลุมทัง้ สองสาขา ก็เลยจะแยกยากหน่อย ถาม: รบกวนคุณหมอช่วยบอกความแตกต่างระหว่างศัลยกรรมจมูกโดยใช้ซิลโิ คน กับการฉี ดฟิ ลเลอร์ซ่ึงก�ำลังเป็ นที่นิยมส�ำหรับคนอยากสวยแต่ ไม่อยากเจ็บ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร รวมทัง้ ข้อดีขอ้ เสียของแต่ละวิธดี ว้ ยนะคะ ผศ.พญ.วิมล: ข้อดีของฟิ ลเลอร์ก็คือว่าไม่มดี าวน์ไทม์ แปลว่าไม่บวม ไม่ชำ�้ สวยเลยทันที แต่ขอ้ เสียคือฟิ ลเลอร์ทป่ี ลอดภัยจะอยู่ไม่นาน ไม่เกิน 1 ปี เพราะ ฉะนัน้ ก็เลยท�ำให้เราต้องเสียตังค์บอ่ ย เจ็บตัวบ่อย แต่วา่ ศัลยกรรมมีข ้อดีกค็ อื ว่า ทีเดียวจบ แต่ขอ้ เสียก็คือบวม ต้องมีเวลาพัก มีดาวน์ไทม์อยู่นานเป็ นอาทิตย์ แต่วา่ ซิลโิ คนอยูต่ ลอดไป และซิลโิ คนทีเ่ ราใช้กม็ หี ลายเกรด เช่น Medical Grade คือซิลโิ คนส�ำหรับการแพทย์โดยเฉพาะของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะไม่ก่อให้ เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกาย และไม่ก่อให้เกิดหินปูน แต่ถา้ เราไปใช้ Industrial คือซิลโิ คนอุตสาหกรรม ก็จะก่อให้เกิดพังผืด หินปูน คือถ้าท�ำแล ้วท�ำเลย ไม่มี ปัญหาอะไรให้ตอ้ งมาแก้ไขรูปทรงจมูกทีหลัง ก็ไม่เป็ นไร แต่ถา้ จะต้องแก้ก็จะ ยุ่งยากกว่ากันเยอะ ถาม: ความเชื่อของคนบางคนทีบ่ อกว่าซิลโิ คนมีอายุจริงไหมคะ ผศ.พญ.วิมล: ไม่จริง ขนาดลองเผาแลว้ ก็ยงั อยู่เลย อยู่ได้ตลอด ยกเว้นว่า ไปเจออุบตั เิ หตุ หรือว่าผอมลงมาก เลยเห็นเด่นขึ้น แต่ตวั ซิลโิ คนไม่ได้สลายแบบ หมดอายุกลายเป็ นผง บางทีเ่ ขาก็จะบอกว่ามีอายุสบิ ปี นะ อันนี้หมอรูส้ กึ ว่าคือ กุศโลบายว่าอีกสิบปี เจอกันใหม่ อะไรท�ำนองนัน้ ซึง่ หมอบอกได้ตรงนี้เลยว่าไม่จริง

42 HIP MAGAZINE JULY 2012


ถาม: คนทัว่ ไปทีอ่ ยากเสริมจมูก มักใช้วธิ กี ารถามจากคนใกล ้ตัว แบบเพือ่ นถาม เพือ่ น แต่พอท�ำออกมาแล ้วไม่ถกู ใจก็จะเปลีย่ นหมอไปเรือ่ ยๆ คุณหมอเจอเคสแบบนี้ บ่อยมัย้ คะ ผศ.พญ.วิ ม ล: ก็ เ ป็ น ธรรมชาติข องคนไข้น ะคะ เมื่อ เราท�ำกับ หมอคนหนึ่ ง แล ้วไม่พอใจ ก็มกั จะไปหาหมอคนใหม่ แต่ส่วนตัวหมอเอง จะต้องให้คนไข้พอใจ ก่อนทีเ่ ราจะบ๊ายบาย ไม่เจอกันอะไรแล ้ว ถ้ามีปญั หาตรงไหน ก็ให้คนไข้เข้ามาแก้ไข ได้จนกว่าจะพอใจ หมอแต่ละคนก็มคี อนเส็ปท์ ออฟ บิวตี้ (Concept of Beauty) ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ขามาท�ำแล ้วบอกต่อ ก็เป็ นการสกรีนมาจากตัวอย่าง ทีเ่ ขาเห็นแล ้วชอบแบบนี้กจ็ ะไปหาหมอคนนี้ แต่ถ ้าเห็นแบบนี้แล ้วเราไม่ชอบ ก็คงต้อง ไปหาหมอคนทีเ่ ราชอบ อย่างตัวหมอเองเน้นศัลยกรรมให้ออกมาดูเป็ นธรรมชาติ เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มใี ครรูว้ า่ ท�ำจมูก ในขณะทีค่ นไข้บางคนก็จะบอกว่าเอาโด่งๆ ไปเลยนะหมอ หมอก็อาจจะต้องบอกว่าให้ไปหาหมอคนอืน่ เถอะ เพราะถ้าแบบโด่งเฟี้ ยว มาแต่ไกล ก็จะไม่ใช่คอนเส็ปท์ของหมอนะคะ เพราะการท�ำจมูกต้องขึ้นอยู่กบั ฐาน จมูกเดิมก่อน ว่าเนื้อส่วนนัน้ ของเขารับได้มากน้อยแค่ไหน แล ้วก็มาดูทรงจมูกทีเ่ ขา ต้องการ เราก็ปรับจูนทุกอย่างให้แมทช์ท่สี ุดหมายความว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา ในภายหน้า บางคนเนื้อน้อยมาก แต่อยากจะได้โด่งๆ หมอก็บอกว่าไม่ได้นะ อาจจะ สวยแค่หกเดือน แลว้ ซิลโิ คนทะลุออกมา คนไข้ก็ตอ้ งยอมรับว่าถ้ามีเนื้อน้อยก็จะ เสริมได้ไม่โด่งมาก ถาม: แล ้วมีวธิ กี ารเช็คได้อย่างไรบ้างคะ ผศ.พญ.วิมล: ก็จะหยิบผิวหนังบริเวณดัง้ ขึ้นมาดูวา่ ขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน ระหว่าง ทีห่ มอท�ำกจ็ ะรูได้เลยว่ ้ าถ้าดึงแล ้วจมูกขาวใสตึง หมอก็จะรูว้ า่ ไม่ไหวนะ อันตรายเกินไป ต้องขอลดความโด่งลงหน่อย บางคนก็เอารูปมาให้ดู การเลือกรูปทรงจมูกทีต่ อ้ งการ มาให้ดูจะต้องเลือกรูปทรงทีม่ ฐี านจมูกเหมือนเราด้วย ถึงจะออกมาเหมือนแบบในรูป แล ้วเนื้อเราก็จะต้องพอด้วย ถ้าเราเป็ นคนจมูกใหญ่รูปชมพูแ่ ล ้วเอารูปจมูกเรียวๆ มา ก็คงเป็ นไม่ได้ การเอารู ปมาให้หมอดู เป็ นการบอกความรู ส้ กึ ลึกๆ ของคนไข้ว่า ชอบโด่งแค่ไหน แต่จะท�ำได้หรือไม่ได้กข็ ้นึ กับปัจจัยหลายอย่าง ถาม: การฉีดยาสลบจ�ำเป็ นส�ำหรับการผ่าตัดไหมคะ ผศ.พญ.วิมล: ส�ำหรับหมอจะฉีดยานอนหลับอ่อนๆ เป็ นยาคลายเคลียด คนไข้จะ ไม่ถงึ กับสลบ ยานอนหลับจะมีฤทธิ์ได้ประมาณ 1ชัว่ โมง ซึง่ เป็ นผลดีกบั คนไข้เพราะ ถ้าฉีดยาชาจะเจ็บมาก และระหว่างท�ำคนไข้อาจสติแตกไปก่อน จากการได้ยนิ เสียง นัน้ เสียงนี้ระหว่างท�ำ ถ้าเราให้ยานอนหลับเขาจะรูส้ กึ สบาย ไม่เจ็บ หลับไปตื่นขึ้นมา ก็เสร็จแลว้ ระยะเวลาในการผ่าตัดทัง้ หมดก็ข้นึ อยู่กบั หมอแต่ละท่าน จะใช้เวลา ประมาณครึง่ ชัวโมงถึ ่ งสามชัวโมง ่ รวมทุกขัน้ ตอน ทัง้ ฉีดยานอนหลับ ท�ำความสะอาดหน้า ปูผา้ ฉีดยาชา เหลาซิลโิ คน เลาะช่องจมูกส�ำหรับใส่ซลิ โิ คนเข้าไป และเอาออกมา ตกแต่งอีกสองสามครัง้ เย็บแผลปิ ด แล ้วก็ใส่เฝื อก ถาม: แล ้วความเชื่อทีว่ า่ ถ้าดัดฟันจะช่วยให้ดงั้ โด่งขึ้นนี่จริงมัย้ คะ ผศ.พญ.วิมล: ไม่ได้ช่วยให้เพิม่ ขึ้นนะ เพียงแต่จะท�ำให้เห็นดัง้ โด่งขึ้น เพราะส่วน มากก่อนท�ำฟันจะยืน่ ในระดับเดียวกับจมูก พอฟันหุบเข้าก็จะดูเหมือนจมูกโด่งขึ้น อย่างคนเราเวลาผอมก็จะดูเหมือนจมูกโด่งขึ้น ค�ำถามทีห่ มอได้ยนิ บ่อยคือ ‘ควรจะ ดัดฟันก่อนหรือเสริมจมูกก่อน’ หมอฟันจะบอกว่าให้ดัดฟันก่อน แต่ส �ำหรับหมอคิดว่า ไม่ต่างกัน เพราะว่าเวลาเราดัดฟันเราดัดที่ตวั ฟัน สิ่งที่เปลี่ยนไปคือริมฝี ปาก แต่ฐานจมูกหรือขากรรไกรบน เราไม่ได้ตดั ต่อใหม่ เพราะฉะนัน้ ฐานจมูกไม่เปลีย่ น จะท�ำก่อนหรือหลังก็ได้เหมือนกัน ถาม: ถัดมาในเรื่องของคาร์บอ๊ กซี่ (Carboxy) และโบท็อก (Botox) กันบ้าง

ทัง้ 2 อย่างนี้มวี ธิ กี ารอย่างไรบ้างคะหมอ ผศ.พญ.วิมล: คาร์บอ๊ กซีค่ อื การฉีดเพือ่ รีดน�ำ้ ออกจากตัวไขมัน แต่ไม่คงอยูถ่ าวรนะ นานๆ ไปก็จะกลับมาสู่สภาพเดิม เพราะว่าตัวไขมันไม่ได้หายไปไหน แค่เหีย่ วลง ส่วนโบท็อกคือการท�ำให้กลา้ มเนื้อไม่ท �ำงาน เหมาะส�ำหรับคนทีย่ ้ มิ แลว้ เกิดตีนกา คิ้วขมวด มีรอยย่น เลิกคิ้วแล ้วมีรอยย่นทีห่ น้าผาก หรืออีกกรณีหนึ่งคือหน้าเหลีย่ ม ยิ่ง จัด ฟัน จะยิ่ง เหลี่ย มขึ้น มาชัด เจนมาก การฉี ด โบท็อ กจะท�ำให้ห น้า เรีย วขึ้น แต่ส �ำหรับคนแก้มป่ องแล ้วจะไปฉีดให้หน้าเรียวเล็ก อันนี้ไม่ได้ผลนะ เพราะถ้าฉีด ผิดทีอ่ าจท�ำให้หน้าบูดเบี้ยวเลยทีเดียว ถาม: แล ้วสารทีฉ่ ีดเข้าไปจะก่อให้เกิดพังพืดหรือเปล่าคะ ผศ.พญ.วิมล: ไม่นะคะ เพราะกลไกของเทคโนโลยีเหล่านี้คือจะบล็อกทีส่ ารสือ่ ประสาท (Neurotransmitter) คือท�ำให้ปลายประสาทไม่สามารถส่งสัญญาณท�ำงาน ไปยัง กล า้ มเนื้ อ ได้ ท�ำให้ก ล า้ มเนื้ อ ไม่ ท �ำงาน แต่ เ มื่อ เวลาผ่ า นไป 6 เดือ น ปลายประสาทก็จะปรับตัว งอกทะลุตวั กัน้ นี้ออกมา ก็เลยเหมือนกับยาทีฉ่ ีดเข้าไป หมดฤทธิ์แล ้ว ก็ตอ้ งไปฉีดใหม่ ถาม: แล ้วการฉีดกลูตาไธโอน (Glutathione) อยู่ในขอบข่ายของการศัลยกรรม ไหมคะ ผศ.พญ.วิมล: กลูตาไธโอนจริงๆ แล ้วเป็ นยาบ�ำรุงตับ แต่ก่อนใช้ส �ำหรับคนไข้ตบั อักเสบ หรือมีปญั หาเรื่องตับ แล ้วถูกค้นพบว่าท�ำให้ผวิ ขาวขึ้น หลังๆ ก็เลยค่อยๆ เปลีย่ นมาใช้เพือ่ ความงาม ก็เหมือนโบท็อก ตอนแรกเราใช้กบั คนไข้กล ้ามเนื้อเกร็ง กระตุกแลว้ พอไปๆ มาๆ ก็ใช้ส �ำหรับศัลยกรรมเหมือนกัน ส�ำหรับกลูตาไธโอน ถ้าหยุดกินก็จะมีสผี วิ เท่าเดิมก่อนทีจ่ ะกิน เพราะยาไม่ได้ออกฤทธิ์ถาวร แค่ไปกดตัว สร้างเชลล์เม็ดสีให้หยุดท�ำงาน ไม่ได้ฆ่า ถาม: แลว้ ข่าวทีอ่ อกมาว่าถ้าฉีดหรือกินกลูตาไธโอนในปริมาณมาก จะท�ำให้เป็ น มะเร็งผิวหนัง จริงหรือเท็จแค่ไหนคะ ผศ.พญ.วิมล: หมอยังไม่เคยเจอเคสนี้นะ แต่ถา้ ใช้ในปริมานมากเซลล์เม็ดสีผวิ ก็ จะตาย ซึง่ เม็ดสีเป็ นส่วนส�ำคัญในการปกป้ องแสงยูวี คนเอเชียถึงไม่ค่อยเป็ นมะเร็ง ผิวหนัง แต่ฝรัง่ เซลล์สนี อ้ ย เขาถึงเป็ นมะเร็งกันเยอะ เซลล์เมลาโนไซท์ (Melanotropic Cell - เซลล์สร้างเม็ดสี) มีประโยชน์มากกว่าโทษ จริงๆ แล ้วไม่วา่ ในประเทศไหน กลูตาไธโอนก็ไม่ผา่ นอย. (ส�ำนกั งานคณะกรรมการอาหารและยา) แต่กย็ งั ไม่สามารถ ควบคุมการน�ำมาใช้ได้ แต่อยากให้สงั เกตว่ายาทีต่ อ้ งการใช้นนั้ ผ่านเอฟดีเอ (FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration - องค์การอาหารและยา) หรือเปล่า ถ้าผ่านเอฟดีเอก็สบายใจในระดับหนึ่ง ส่วนสื่อทางอินเตอร์เน็ตก็ควรหาข้อมูล ให้แน่ชดั ก่อนทีจ่ ะเชื่อ เพราะอาจเป็ นการน�ำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวก็ได้ ถาม: ค�ำถามสุดท้าย อยากจะฝากอะไรคนทีส่ นใจเรื่องนี้คะ ผศ.พญ.วิมล: อยากจะฝากว่าปัจจุบนั สือ่ แรกทีท่ กุ คนจะเข้าไปหาเลยคือ อินเตอร์เน็ต เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งระวังดีๆ เพราะเป็ นข้อมูลทีต่ อ้ งฟังหูไว้สองหูเลย เพราะว่าหมอ เคยเจอบางคลินิคนะ คนไข้คอมเพลนเยอะมาก แต่กระแสในอินเตอร์เน็ตดีมาก ปรากฎว่าจริงๆ แลว้ เขาใช้วธิ ใี ห้มคี นนัง่ เฝ้ าหน้าเว็บเลย พอมีใครพูดถึงคลินิกเขา ด้านเนกาทีฟ เขาก็จะลบทิ้งทันที ฉะนัน้ ก็จะเหลือแต่ขอ้ มูลด้านบวกให้คนอ่าน อินเตอร์เน็ตอาจเป็ นข้อมูลทีร่ วดเร็ว หาง่าย แต่วา่ ก็ตอ้ งพิจารณาดีๆ เพราะเราอาจเห็น เพียงด้านเดียว อย่างน้อยการบอกต่อ ก็เป็ นการมีตวั จริงมายืนยัน อีกอย่างคือควร หาข้อมูลของหมอที่สามารถไว้ใจได้ และมีประวัติชดั เจน เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ในการศัลยกรรมส�ำหรับตัวคุณเองด้วยค่ะ

HIP MAGAZINE JULY 2012

43


it

ROBOTIC SURGERY หุ่นยนต์ผ่าตัด เรื่อง: วรวรรณ

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ทุ ก แขนงต่ า งพากั น พั ฒ นาให้ ก ้ า วล�้ ำ น�ำสมั ย เพื่อเอื้ออ�ำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เรื่องโดดเด่น เห็ น จะเป็ น ด้ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร และยานยนต์ แต่ ก็ มี อี ก กลุ ่ ม ที่ ส�ำคั ญ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนโดยตรง นั่นคือเทคโนโลยีด้าน การแพทย์ Robotic Surgery หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมและประเมินผลไปด้วย เทคโนโลยีนี้ สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาควบคุมได้ยากของการผ่าตัดที่มีความละเอียดอ่อน และต้องการความแม่นย�ำสูง เช่นการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งการน�ำหุ่นยนต์มาใช้ ทดแทน ก็เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากน�้ำมือมนุษย์

44HIP MAGAZINE JULY 2012

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเกิดขึ้นครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1985 ในชื่อ PUMA 560 ใช้ในการตัดเนื้อเยือ่ สมองไปตรวจ จากนัน้ ก็ถกู พัฒนาเรื่อยมาทัง้ จากบริษทั เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น PROBOT ใช้ในการผ่าตัดต่อมลูกหมาก งานวิจยั ใน ปีค.ศ.1988 ของ Imperial College London ตามมาด้วย ROBODOC ในปีค.ศ. 1992 พัฒนาขึ้นเพือ่ ใช้ผา่ ตัดเปลีย่ นกระดูกสะโพก จนกระทังปี่ ค.ศ. 1995 เกิดหุน่ ยนต์ผู ้ช่วย ในระบบ da Vinci Surgical System สามารถสังงานให้ ่ เคลือ่ นไหวได้ดว้ ยตัวเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ AESOP และ ZEUS โดยหุน่ ยนต์ในระบบนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนควบคุมการผ่าตัด ส่วนนี้จะมีศลั ยแพทย์คอยควบคุมการท�ำงานอยู่ ตรงหน้าจอ ภาพของการผ่าตัดจะถูกส่งผ่านกล ้องทีเ่ ชือ่ มต่อกับส่วนที่ 2 คือส่วนของ ตัวหุ่นยนต์ทม่ี ี 4 แขน ซึง่ จะมีแขนหนึ่งข้างทีท่ �ำหน้าทีเ่ ป็ นกล ้องส่องในขณะท�ำการ ผ่าตัด และอีก 3 แขนทีเ่ หลือจะติดตัง้ เครื่องมือส�ำหรับผ่าตัด ส่วนสุดท้ายคือระบบ กล ้อง 3D คุณภาพสูง สามารถสอดส่องขยายภาพได้ทกุ จุดตามทีแ่ พทย์ผูค้ วบคุม ต้องการ หุน่ ยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบ da Vinci ถูกใช้งานครัง้ แรกในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1998 ส�ำหรับการผ่าตัดท�ำบายพาสส์หวั ใจ ณ ศูนย์หวั ใจ Leipzig ประเทศ เยอรมันนี โดยด็อกเตอร์ Friedrich-Wilhelm Mohr จากนัน้ จึงเริ่มมีการใช้อย่าง แพร่หลายมากขึ้นในหลายประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นอเมริกา แคนาดา และเมืองลอนดอน


DID YOU KNOW? Intuitive Surgical บริษทั ผูผ้ ลิต da Vinci System ให้เหตุผลในการตัง้ ชื่อหุ่นยนต์ ช่วยผ่าตัดว่า da Vinci เพือ่ ให้ เกียรติ Leonardo da Vinci ที่ เป็ นผู ค้ ิ ด ค้น หุ่ น ยนต์ ข้ ึ น เป็ น คนแรก รวมถึ ง การน�ำหลัก กายวิภาคและระบบสามมิติจาก การศึกษาของ da Vinci มาร่วม ในการผลิตหุ่นยนต์ในครัง้ นี้ดว้ ย ส�ำหรับหุน่ ยนต์ช่วยผ่าตัด เหล่านี้มรี าคาเฉลีย่ ถึงตัวละ 1.3 ลา้ นดอลล่าห์ (ราคานี้แทบจะไม่ อยากเทียบเป็ นเงินไทย เพราะ ล่าสุดตามข่าวแลว้ ที่โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่จดั ซื้อมาใน ราคาถึง 85 ล ้านบาท!) แต่กเ็ พือ่ การพัฒนาทางการแพทย์ทด่ี ตี อ่ ไป จะคุม้ หรือไม่ ลองคิดดูกนั เอง

ประเทศอังกฤษ ซึง่ ปัจจุบนั เทคโนโลยีน้ สี ามารถท�ำการผ่าตัดได้หลากหลายประเภท มากขึ้น เช่น การผ่าตัดทัว่ ไป, การผ่าตัดกระเพาะอาหาร, ผ่าตัดล�ำไส้, ผ่าตัดมะเร็ง ต่อมลูกหมาก เป็ นต้น โดยส่วนมากจะใช้ในการผ่าตัดทีต่ อ้ งการความละเอียดสูง มีเส้นประสาทที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังมาก ซึ่งท�ำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยระบบค�ำนวณผ่านคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้ผลแน่นอน คลาดเคลือ่ นน้อย ปากแผลเล็ก และมีผลข้างเคียงจากการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดในระดับตำ� ่ รวมทัง้ ใช้ระยะเวลา ในการผ่าตัดน้อยลง ลดการสูญเสียเลือดในผูป้ ่ วย ส่งผลให้ผูป้ ่ วยฟื้ นตัวจากการ ผ่าตัดได้เร็วขึ้น อ่ า นมาถึง ตรงนี้ แ ล ว้ อย่ า เพิ่ง อิจ ฉาเมือ งนอกเมือ งนาที่มีข องดีๆ ไว้ใ ช้ ประเทศไทยเราก็มนี ะ! ตอนนี้ในไทยมีหนุ่ ยนต์ผูช้ ่วยอยูท่ งั้ หมด 4 ตัว ในโรงพยาบาล จุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลกรุ ง เทพ, โรงพยาบาลศิ ริ ร าช และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึง่ ในเชียงใหม่นนั้ ถือว่าเป็ นหุน่ ยนต์ช่วยผ่าตัด ตัวแรกของภาคเหนือ ถึงแม้ว่าค่าใช้จา่ ยในการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีน้ จี ะยังค่อนข้างสูง แต่ก็นบั ว่าเป็ นการพัฒนาที่ดที างการแพทย์ในแง่ของความแม่นย�ำ ทัง้ นี้ก็เพื่อให้ การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่ออายุมนุ ษย์ให้ยืนยาวต่อไป แต่ถงึ จะอยู่ได้ ยาวนานแค่ไหนก็คงไม่มใี ครหนีความตายพ้นหรอกเนอะ

อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery


product

SAVE RIDE SAVE LIVE ลิขิตชีวิตนักปั่น เรื่อง: วรวรรณ

นักปัน่ ทัง้ หลายเอ๋ย... ไม่วา่ คุณจะปัน่ จักรยานเพือ่ การออกก�ำลังกาย ปัน่ เพือ่ ท่องเทีย่ วผจญภัยยามว่าง หรือจะปัน่ ตามแฟชัน่ บนจักรยานสีสดสวย ก่อนออกเดินทางหมุนกงล้อเสริมสร้างมัดกล้ามเนือ้ น่อง พวกคุณส�ำรวจอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยจากอุบตั เิ หตุไม่คาดฝันกันแล้วหรือยัง? ฉบับนี้ HIP ขอน�ำเสนอ อุปกรณ์ Safty First ที่จะคุณต้องอึ้งและทึ่งกับความสามารถของสิ่งเหล่านี้

MONKEY LIGHT 8-Bit Bike Wheel Light

ปัน่ กลางค�ำ่ กลางคืนนัน้ ขอให้สว่างเข้าไว้ดกี ว่า เพือ่ ความปลอดภัยในทีม่ ดื สุม่ เสีย่ ง บางครัง้ อุบตั เิ หตุกม็ าจากการทีร่ ถคันอืน่ มองไม่เห็นรถของเรานี่ละ่ ส�ำหรับ อุปกรณ์ช้ นิ นี้เป็ นไฟ LED สามารถเปลีย่ นสีได้ทงั้ หมด 10 เฉดสี และเปลีย่ นรูป แบบได้ตามใจถึง 20 แบบ แถมยังกันน�ำ้ อีกด้วย ส�ำหรับไฟตัวนี้อาศัยพลังงานจาก ถ่านขนาด 3 AA เท่านัน้ แต่ใช้งานได้ถงึ 40 ชัว่ โมง www.thinkgeek.com

HÖVDING

The Invisible Bicycle Helmet

นางแบบในรูปนี้เธอก�ำลังสวมหมวกกันน็อคอยู่นะ... ดูไม่ออกล่ะสิ เฉลยให้ ก็ได้ว่าผ้าพันคอของเธอนัน่ ล่ะคือหมวกกันน็อค อ่ะ! อย่าเพิง่ งงหรือคิดว่าเราโม้ เพราะนี่คอื นวัตกรรมล่าสุดจาก Hovding สร้างสรรค์หมวกกันน็อคในคอนเส็ปท์ ล่องหน แก้ปญั หาความเทอะทะของการต้องพกพาหมวกกันน็อคไปด้วยทุกแห่งที่ คุณขับขีย่ านพาหนะ เพือ่ ให้ฟงั ก์ชนั ่ ควบคู่ไปกับความสวยงามอย่างกลมกลืนด้วย การออกแบบให้หมวกซ่อนตัวอยู่ดา้ นในของผ้าพันคออีกทีหนึ่ง เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุข้นึ หมวกจะดีดตัวออกมาครอบศีรษะของผูท้ ส่ี วมอยู่โดยอัตโนมัตคิ ลา้ ยการท�ำงานใน รูปแบบของถุงลมนิรภัย ภายในเวลาเพียงแค่ 0.1 วินาทีเท่านัน้ ! โอ้… ช่างเยีย่ มยอด เสียนี่กระไร และด้วยลักษณะทีด่ ูเหมือนผ้าพันคอ เรือ่ งความสวยงามต้องยกคะแนน ให้เต็มสิบ เผือ่ ใครขี้เบือ่ ก็สามารถถอดเปลีย่ นลวดลายผ้าคลุมด้านนอกได้ตามใจ www.hovding.com

SLEEK SPEAK

เอาใจคนรัก เสีย งเพลงกัน บ้า งเพื่อ เพิ่ม จัง หวะการปัน่ และเสริ ม สร้า ง ความเพลิดเพลินจากเสียงเพลงทีช่ อบตลอดทริป แต่ทว่าบางครัง้ การใส่หูฟงั ตอนปัน่ ก็น�ำพาความล�ำบากมาให้ หูฟงั สายสัน้ เกินไปบ้างล่ะ หันมองรถทีนงึ ก็เอี้ยวตัวล�ำบาก หรือบางทีหูฟงั ก็ยาวเกินแทบจะพันกับซี่ลอ้ ถึงแม้การฟังจากหูฟงั จะท�ำให้ได้ยนิ เสียงเพลงชัดขึ้น แต่ก็เป็ นปัญหาต่อการได้ยนิ เสียงรอบข้าง อุบตั ิเหตุหลายครัง้ ก็เกิดจากที่ไม่ได้ยินเสียงบีบแตรจากรถข้างหลัง หรือเสียงเตือนอื่นๆ เป็ นต้น Sleek Speak จะช่วยป้ องกันเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะอุปกรณ์ช้ นิ นี้คอื ล�ำโพงพกพา เชื่อมต่อสัญญาณด้วย Bluetooth เพียงแค่เตรียมเพลงทีช่ อบไว้ในสมาร์ทโฟน ก็สามารถฟังเพลงได้จนถึงจุดหมายปลายทาง www.kickstarter.com 46 HIP MAGAZINE JULY 2012


GLO-BARS

ดูเหมือนว่านักปัน่ ต่างแดนช่วงนี้จะฮิตติดไฟกันพอสมควร อุปกรณ์ช้ ินนี้ ก็เป็ น LED เช่นกัน ผลงานของนักศึกษาจากบอสตัน นามว่า Mitchell Silva ส�ำหรับ ตัวนี้จะเป็ นแฮนด์จกั รยานที่ฝงั ไฟ LED เข้าไปในตัว แบตเตอรี่สามารถชาร์ตได้ จากขัว้ USB ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดให้ติดตัง้ ได้บนหมวก หรือถุงมืออีกด้วย www.coroflot.com/mitchellsilva/GLOBARS

SENZA BIKE LOCK

หลังจากแนะน�ำอปุ กรณ์ป้องกันตัวกันไปแล ้ว มาดูอปุ กรณ์ป้องกันจักรยานหาย กันบ้างดีกว่า Senza Bike Lock แฮนด์จกั รยานเก๋ไก๋ สามารถแปลงร่างกลายเป็ น ที่ลอ็ คจักยานได้ดว้ ย โดยเจ้าของไม่ตอ้ งพกพาอุปกรณ์ลอ็ ครถแยกไว้ให้เกะกะ แฮนด์ทงั้ สองข้างเมื่อแยกออกจากคานจะกลายเป็ นที่ลอ็ คเฟรม ส่วนแกนกลาง จะกลายไปท�ำหน้าทีต่ วั หมุนล็อค U-Lock อีกทีหนึ่ง ทีน้ จี ะจอดไว้ตรงไหนก็หายห่วง และไม่ตอ้ งแบกอุปกรณ์ลอ็ คใส่ถงุ ให้หนักกระเป๋ าอีกต่อไป jarynmiller.com


project

วัโครงการแสวงความสุ นดี...มีเรื่อขจากการให้ งเล่า เรื่อง:/ภาพ: ชลธิดา

โครงการ ‘วันดี’ เกิดขึ้นมาจากน�้ำพักน�้ำแรงของชายตัวโตนามว่า บอล - ณิศชัย มณีใส นอกเหนือจาก กีฬารักบีท้ เี่ ขารักและเล่นในฐานะนักกีฬารักบีท้ มี ชาติแล้ว อีกหนึง่ กิจกรรมทีเ่ ขาท�ำมาตลอดและน้อยคนนักจะรู้ คือการสานต่อโครงการทีค่ ณ ุ พ่อของเขา (คุณสีสกุ มณีใส ผูด้ แู ลสวนปกาศิต ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้รับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในโครงการอนุรักษ์ดินและน�้ำ) ริเริ่มเอาไว้แล้ว คือ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบนดอยสูงในพื้นที่ทุรกันดาร จากการติดตามคุณพ่อออกเดินทางไปยังท้องถิ่น ยากล�ำบากมาตลอดตั้งแต่เด็ก ท�ำให้ บอล ซึมซับเจตนารมณ์นั้น และน�ำมาสานต่อในรุ่นของเขา “เริม่ จากขึน้ ไปดูแลต้นนำ�้ กับพ่อก่อน แล ้ว ก็เห็นความล�ำบาก ก็เริม่ เข้าไปช่วย จนรูสึ้ กว่าต้อง มีการสานต่อเพือ่ ให้ชาวบ้านเห็นความส�ำคญั ของ พื้นทีท่ ต่ี วั เองอาศัยอยู่ แต่สง่ิ ทีพ่ วกเขาขาดอยูค่ อื ความเป็ นอยูท่ ด่ี ี ไม่วา่ จะเป็ นทีน่ อน ห้องน�ำ้ การ กินอยู่ หรือแม้กระทังการเก็ ่ บอาหารไว้ใช้ในฤดู ขาดแคลน ซึง่ ผมรูส้ กึ ว่าเขาควรจะมีความสะดวก สบายพื้นฐาน เช่น บ้าน เครือ่ งนุ่งห่ม ยารักษาโรค ก็เริม่ ท�ำเรือ่ ยๆ ก็ตงั้ แต่ปี 42 เราก็ทงั้ มาเทีย่ วด้วย ทัง้ ชอบบรรยากาศด้วย จนหลังมาๆ ก็รูส้ กึ ว่า ตัวเองน่าจะมีประโยชน์กบั เขาบ้างนะ จากทีๆ่ เรา มาหาประโยชน์ด ้วยความรูสึ้ กว่าอยากมาเทีย่ ว แต่ พอมองว่าเรามาใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีเ่ ขา ก็ต ้องหา อะไรคืนให้เขาบ้าง อย่างบางทีเราเข้าไปช่วย เขาก็ อยากจะล ้มหมูล ้มควายมาให้เรากิน แต่กจ็ ะบอก เขาว่าถ้าเรามา แล ้วคุณต้องล ้มหมู ผมจะไม่มา ต้องมาแล ้วต่างคนต่างช่วยกัน ตอนแรกก็ท �ำของ 48 HIP MAGAZINE JULY 2012

เราคนเดียวล่ะ แล ้วหลังๆ ก็มคี นอืน่ ๆ เข้ามาช่วย เหลือด้วย ไม่วา่ จะเป็นร้านต่างๆ หรือรุน่ พีท่ ร่ี จัู ้ กกัน ก็เป็ นการบอกกันแบบปากต่อปากมากกว่า และ สิ่งที่เราท�ำจะเป็ นโครงการต่ อเนื่องไปเรื่อยๆ เราเริม่ ตรงนี้แต่ไม่ได้จบแค่ทน่ี ่ี ถ้าวันนึงเขาอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเอง นันคื ่ อเราเสร็จงานแล ้ว” หมูบ่ ้านทีบ่ อลให้ความช่วยเหลือและไป เยีย่ มเยียนอยูไ่ ม่ขาด คือ หมูบ่ ้านห้วยงู อยูใ่ นท้องที่ ต�ำบลเมืองคอง อ�ำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ เป็ น หมูบ่ า้ นชาวเขาทีย่ า้ ยถิน่ ฐานมาจากทางตอนใต้ ของประเทศจีน และมาพ�ำนกั อยูบ่ ริเวณป่ าต้นน�ำ้ แห่งนี้กว่า 80 ปีแล ้ว วิถชี วี ติ ของคนทีน่ ค่ี อื ปลูก ข้าวไร่ในฤดูฝน จากนัน้ ก็จะล่องแพไม้ไผ่ลงมาขาย ในเมือ ง ขณะที่ร อข้า วโพดออกผลผลิต ให้ เก็บเกีย่ ว ซึง่ กิจกรรมจะเวียนไปอย่างนี้ตลอดปี สภาพความเป็นอยูข่ องชาวบ้านจึงขึน้ อยูก่ บั สภาพ อากาศและธรรมชาติเป็นหลัก บอลจึงพยายามให้

ความรู แ้ ก่ คนในชุมชนให้เห็นถึงความส�ำคัญ ของป่ าและน�ำ้ เช่น ไม่จบั ปลาในฤดูวางไข่ หรือใช้ อวนตาถีเ่ กินไป รวมทัง้ ดูแลรักษาต้นน�ำ้ ด้วยการ ไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร “พอเริม่ โครงการนี้มาเรือ่ ยๆ การเผาป่ าก็ ลดน้อยลง ซึง่ ดีกบั ต้นน�ำ้ และสภาพป่ า เพราะป่ า ตรงนี้เป็ นป่ าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มากเลย เป็ นป่ าทีอ่ ยู่ หลังดอยเชียงดาว แล ้วก็เรื่องเขตอนุรกั ษ์พนั ธุ ์ สัตว์ป่า คือ ระยะทางสองกิโลเมตรรอบหมูบ่ ้าน จะไม่ให้จับสัตว์นำ�้ ตัวเล็ก จะใช้ตาข่ายใหญ่ แต่ถ ้า นอกหมู่บา้ น คงท�ำไม่ได้เพราะมีชาวบ้านอื่น มาใช้สอย เลยถูกก�ำหนดว่าเฉพาะหมูบ่ ้านเรานะ เก็บไว้ แก่งน้อยแก่งใหญ่ ให้ใช้เครือ่ งมือหาปลา ทีจ่ บั ได้แต่ปลาใหญ่ แต่กต็ อ้ งใช้สองทางช่วยกัน ทางเขาด้วยทางเราด้วย เหมือนกับว่าเราท�ำฝงเดี ั ่ ยว ก็เหนื่อย เขาท�ำฝงั ่ เดียวก็เหนื่อย แต่พอเรามา เจอกัน คุยกันเข้าใจ แล ้วสิง่ ทีเ่ ราไปแนะน�ำเขาท�ำให้ ชีวติ เขาดีข้นึ จริงๆ ก็เหมือนแบรนด์สนิ ค้านึงที่ โฆษณาแล ้วดี เราก็เลยท�ำหมูบ่ ้านให้เหมือนเป็ น ป้ ายโฆษณาเลยว่ า ใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์น้ ี แ ล ว้ ดีน ะ เป็ นระบบแบบปากต่อปาก เป็ นความเชื่อของ ชุมชนต่อชุมชน ตอนนี้บ ้านห้วยย่าไทรก็เริม่ ท�ำ ตามบ้านห้วยงูแล ้ว และต่อไปพอวิธกี ารแบบนี้ ได้ผล การส่งต่อไปสูห่ มูบ่ ้านอืน่ ให้ดูแลป่ า รักษา ต้นน�ำ้ ก็จะสืบทอดกันไป สุดท้ายแล ้วก็จะเกิดการ


ร่วมมือกันดูแลป่ า โดยคนในชุมชนเอง” นอกจากเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทัง้ เรือ่ ง ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการอนุ รกั ษณ์นำ�้ และป่ าแลว้ บอลยังช่วยดูแลด้านการศึกษา และสาธารณูปโภค ขัน้ พื้นฐานด้วย โดยทีผ่ า่ นมาบอลได้รวมรวมเงิน จากเพือ่ นฝูง เพือ่ น�ำมาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนหลังเดิมซึง่ ทรุดโทรมใกล ้พังเต็มทีให้กบั โรงเรียนบ้านห้วยงู โรงเรียนประถมแห่งเดียวใน พื้นทีน่ นั้ ชาวบ้านจากหมูบ่ ้านใกล ้เคียงจะน�ำลกู มา เรียนทีน่ ่ี ส่วนระดับมัธยมจะต้องเดินทางออกไป เรียนยังตัวอ�ำเภอ ซึง่ เป็ นโรงเรียนประจ�ำทห่ี า่ งจาก หมูบ่ ้านไปนับสิบกิโลเมตร ในฤดูอน่ื รถรายังพอ ผ่านเข้าออกหมูบ่ ้านเพือ่ รับส่งนักเรียนในวันจันทร์ และศุกร์ได้ แต่ในหน้าถนนเข้าหมู่บา้ นจะเละ และลืน่ มาก อย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยาน เลย แม้แต่รถโฟรวีลยังเข้าออกล�ำบาก จึงน�ำมา สูก่ ารซื้อหารองเท้าบูท๊ ไปมอบให้เด็กๆ โดยมีรายได้ จากการท�ำสติก๊ เกอร์ค �ำโดนๆ ไปขายตามร้านเหล ้า ทีบ่ อลรูจั้ ก “ตอนต้นปี ก็เพิ่งไปมอบอาคารเรียนให้ เด็กๆ มา เป็ นอาคารชัน้ เดียว ท�ำงา่ ยๆ จากวัสดุ ท้องถิน่ ผสมกับวัสดุทซ่ี ้อื จากตัวเมือง เลยใช้งบ ไม่เยอะมาก ส่วนโครงการซื้อรองเท้าบูท๊ ให้นอ้ ง เราเพิม่ จากหน้าหนาวทีใ่ ครๆ ก็ชอบแจกผ้าห่มกัน แล ้วหน้าอืน่ ละ หน้าร้อนล่ะ หน้าฝนล่ะ ยังไม่คอ่ ย

มีใครนึกถึง แล ้วหน้าฝนเด็กๆ ทีน่ ่ีล �ำบากมาก ต้องเดินไปเรียน เราก็เลยอยากซื้อรองเท้าบูท๊ ให้เขา แล ้วเราน่ะมีรถออฟโรด มีเพือ่ นๆ ตามร้านเหล ้า ก็เหมือนเอาค่าเหล ้ามาแชร์กนั หาเงินไปซื้อรองเท้า ให้เด็ก แล ้วเขาก็ได้สติก๊ เกอดร์ค�ำเจ็บๆ โดนๆ กลับไป ก็ท �ำให้เป็ นเรือ่ งสนุกๆ ส่วนตอนนี้ทค่ี ดิ เอาไว้คือห้องนำ�้ เพราะคิดว่าพร้อมจะก้าวไป อีกขัน้ แล ้วล่ะ และก็ไม่อยากจ�ำกดั ว่าคนทีจ่ ะช่วย ต้องอายุนอ้ ยหรือเยอะ แลว้ จากการที่เราไป หมู่บา้ นนี้บ่อยๆ จะเห็นว่าพวกเขาไม่มหี อ้ งน�ำ้ ทีถ่ กู สุขลักษณะใช้ ก็เลยจะไปสร้างห้องนำ�้ 10 ห้อง ส�ำหรับทัง้ หมูบ่ ้านซึง่ มีทงั้ หมดประมาณ 170 คน” ซึง่ การสร้างห้องน�ำ้ เป็ นโปรเจ็คต์แรกของ โครงการ ‘วนั ดี’ โดยใช้มีเต็มว่า ‘วนั ดี...มีห ้องนำ�้ ’ โดยต้องการเงินทุนเบื้องต้นส�ำหรับค่าอุปกรณ์ เพือ่ ก่อสร้างเป็นจ�ำนวนเงินราว 42,000 บาท โดย บอลจะรับหน้าที่หลักในการขนอุปกรณ์เข้าไป ยังหมูบ่ ้าน ส่วนการก่อสร้างนัน้ ชาวบ้านจะร่วมมือกัน แต่หากใครจะไปช่วยขนอุปกรณ์ รวมทัง้ ไปช่วยกัน สร้างให้เสร็จก่อนฝนจะตกหนัก โครงการก็ยนิ ดี “สิง่ ทีเ่ ราท�ำเริ่มจากความมัน พอเราคุย กับเพือ่ นๆ แล ้วความรูสึ้ กสือ่ สารถึงกันได้ว่า งัน้ เรา มาช่วยกันไหม ถ้าคิดจะช่วยแล ้วต้องท�ำนะ แต่การ ที่เราต้องท�ำให้โครงการเป็ นรู ปร่ างชัดเจนขึ้น เพราะคิดว่าเป็นเรือ่ งดีแล ้วน่าจะบอกคนอืน่ จะถือ

เป็นการท�ำบญุ หรือไม่ ก็ไม่รู ้ เพราะตอนไปทีโ่ น่น เราก็ล �ำบาก เราเอาเงินคนอืน่ มาช่วยตรงนี้ เขาก็ ล�ำบาก และถ้าคิดว่าเราเอาเงินเขามาท�ำให้คนอืน่ มีความสุข ก็อาจจะเสมอตัว แต่เราคิดว่าโลกใบนี้ ไม่มขี องฟรี มีผู ้ให้ก็มผี ู ้รับ และสิง่ ทีไ่ ด้รับไม่จ �ำเป็น ต้องได้เป็ นเงิน เราก็เลยคุยประโยคแบบนี้ ซำ�้ ๆ กับเพือ่ น กับรุน่ น้องว่า ช่วยกันไหม แล ้วก็มเี สียง ตอบรับมาว่าถ้าอยากจะท�ำตรงนี้ น่าจะคิดถึงใครดี มีคนนัน้ คนนี้ทท่ี �ำแบบนี้ได้นะ ใครมีความสามารถ มีทนุ เรื่องไหนก็มาช่วยกัน ถ้าถามว่าเราเริ่มท�ำ สิง่ เหล่านี้เพราะอะไร เราก็ไม่รู ้ และก็ไม่รูจ้ ะจบ ยังไงด้วย แค่คดิ ว่าอยากให้คนอืน่ รูว่้ าเป็นเรือ่ งทีด่ ี สิง่ ทีต่ อ้ งการมีแค่อย่างเดียวคือเราอยากให้ทุกคน เห็นความสุขบ้าง” ‘วนั ดี’ มีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวันแรก ทีร่ า้ น Shaky Reborn (Bar Shaky ตรงข้าม โรงเรียนศรีธนาพานิชยการ) ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ เริม่ งานเวลา 20.00 น. ภายในงานจะมี การตัง้ กล่องบริจาคส�ำหรับผูส้ นใจร่วมโครงการ รวมทัง้ มีการประมูลผลงานจากศิลปิ นหลายท่าน ทีร่ ว่ มมอบผลงานส�ำหรับหาเงินทุนในครัง้ นี้ และ ดนตรีอะคูสติกจากศิลปิ นหลายท่านให้ชมฟรี ติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดอืน่ ๆ ของ ‘วนั ดี’ ที่ www.facebook.com/meewandee HIP MAGAZINE JULY 2012

49


calendar

13 กรกฎาคม 2555 HIP & Minimal Present : Sonic Attack 2012 : 90s The Best!!! Party by Dj Seed Norasate & Guests Dj ชาวเชียงใหม่พลาดไม่ได้กับการน�ำเสนอบทเพลงยอดเยีย่ มจากยุค 90s โดย Dj Seed Norasate & Guests Dj เพือ่ เป็ นการอุ่นเครือ่ งก่อนพบกับคอนเสิรต์ ใหญ่ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 ซึง่ มีวงบริทป๊ อประดับต�ำนานจากประเทศ อังกฤษอย่าง Suede มาเล่นเพลงฮิตของพวกเขาจากทุกอัลบัม้ ตลอด 2 ชัว่ โมงเต็ม พร้อมกับวงอัลเตอร์ฯ ไทย ระดับขุนพลจากยุค 90s อีก 13 วงคือ Blackhead, Moderndog, Sepia, มาโนช พุฒตาล & The Lamb, อะไรจ๊ะ, Siam Secret Service, P.O.P., Yokee Playboy, พราว, สีเ่ ต่าเธอ, สุหฤท, The Must และ อรอรีย ์ ตัง้ แต่เทีย่ งวัน ยันเทีย่ งคืน ณ Hall 106 ไบเทค บางนา พร้อมไลฟ์สไตล์แฟชัน่ และของทีร่ ะลึกต่างๆ จากยุค 90s รวมทัง้ บทเพลง ยอดเยีย่ มหลากหลายจาก ดีเจป้ าแต๋ว - วาสนา วีระชาติพลี, ดีเจ Sonny - อาทิตย์ พรหมประสิทธิ์, Dj Map Get 107 FM, Dj Seed & More ที่ 90s Bar ภายในบริเวณงาน ส�ำหรับแฟนๆ นิตยสาร GT จะได้พบกับ GT Special Issue for 90s The Best!!! ด้วย ### พิเศษสุดส�ำหรับชาวเชียงใหม่ทห่ี ลงใหลในยุค 90s และเป็ นแฟนพันธุข์ องวง Suede กับอีก 13 วงไทย ทางโปรโมเตอร์ Rock ‘n’ Rolla ได้น�ำบัตรคอนเสิรต์ ในครัง้ นี้มาขายให้ถงึ ทีใ่ นราคาพิเศษ ใบละ 1,200 บาท เท่านัน้ (จากราคาเต็ม 1,500 บาท) เฉพาะคืนนี้คนื เดียวเท่านัน้ !!!! ### พบ Sonic Attack 2012 : 90s The Best!!! Party by Dj Seed Norasate & Guests Dj ปาร์ต้เี รียกน�ำ้ ย่อยก่อนไปมันจริงทีก่ รุงเทพฯ ณ minimal gallery ซอย 13 นิมมานเหมินท์ ในคืนวันศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคมนี้ เริ่มสนุกตัง้ แต่ 3 ทุ่ม เป็ นต้นไป... 4 กรกฎาคม 2555 Mini Fashion Show สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ร่วมกับ คณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ CNX Art Connex และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เชิญชม มินแิ ฟชันโชว์ ่ ‘นวัตกรรมในงานออกแบบแฟชัน่ ’ โดย Anthony Lilore ทูตวัฒนธรรมสิง่ ทอจาก สหรัฐฯ เวลา 18.00 น. ณ นอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมโทร. 08-4173-7575

5 - 31 กรกฎาคม 2555 เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา เสน่หาเวียงพิงค์ 2555 งานนิทรรศการแสดงผลงานครัง้ ที่ 9 ของอาจารย์เจ สุรเสน ถ่ายทอดความงาม ของทิวทัศน์ทางภาคเหนือ ขนมธรรมเนียมทีด่ งี าม วิถชี วี ติ ครัง้ เก่าก่อนของชาวล ้านนา ด้วยเทคนิคเกรียง ใช้สอี ะคลีลคิ บนผ้าใบ ร่วมชื่นชมผลงานได้ท่ี ห้องแสดงงาน ชัน้ 1 ด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพธิ ีเปิ ดงาน นิทรรศการ ในวันทีพ่ ฤหัสบดีท่ี 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.30 น. โดยคุณเจ้าดารารัตน์ ณ ล�ำพนู ให้เกียรติมาเป็ นประธานเปิ ดงาน

5 - 8 กรกฎาคม 2555 มหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย เชิญชาวเชียงใหม่ร่วมงานมหกรรมท่องเทีย่ วครัง้ ยิง่ ใหญ่ ‘มหัศจรรย์ประเพณี ท่องเทีย่ วไทย’ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตัง้ แต่เวลา 11.00 เป็ นต้นไป โดยมีการน�ำเสนอแพ็คเกจท่องเทีย่ วทัวไทย ่ แสดงผลงาน และการสาธิตการแกะสลักผลไม้ไทย นอกจากนี้ยงั มีนทิ รรศการการจ�ำลองครัวไทย และสาธิตการท�ำอาหารไทยแบบโบราณ การแสดงดนตรี ศิลปะพื้นบ้านและศิลปะ ร่วมสมัยทีห่ าชมได้ยากตลอดการจัดงาน

20 - 22 กรกฎาคม 2555 นิทรรศการญี่ปุ่นหรือ ‘นิฮงไซ’ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (หลักสูตรภาษาญีป่ ่ นุ สาขาวิชาภาษาตะวันออก) และสถานกงสุลใหญ่ญป่ี ่ นุ ณ นครเชียงใหม่ร่วมกันจัดงาน เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจ ถึงวัฒนธรรมญี่ป่ ุนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ร่ วมงานได้ตงั้ แต่ เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ บริเวณชัน้ 2 โซนบี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานเชิญพบกับการแข่งขันความรูภ้ าษาญีป่ ่ นุ ซุม้ วัฒนธรรมญีป่ ่ นุ และการแสดงของนักศึกษา พบกับการแข่งขันเต้น COVER DANCE, COSPLAY และการแข่งขันร้องเพลงภาษาญีป่ ่ นุ

วันนี้ - 11 กรกฎาคม 2555 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ชุด ‘อุปบัติ ณ โลกี (BORN TO THIS WORLD)’ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมถ์ ได้รบั พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ทท่ี รงฉายในประเทศไทย และในระหว่าง เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศช่วงปี 2553 – 2554 มาจัดแสดงนิทรรศการ ภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ ณ ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 12 - 16 กรกฎาคม 2555 Nu Skin Road Show 2012 นู สกิน ชวนไขรหัสยีนคืนความอ่อนเยาว์ ด้วยบูธวัดระดับสารต้านอนุมลู อิสระ, การวัดระดับไขมันและมวลกระดูก, วิเคราะห์สภาพผิวหน้า, สปาอัลตร้า ทรีตเมนต์ และกิจกรรมให้ความรูมากมายส�ำ ้ หรับทุกสภาพผิวหน้า พร้อมเกมส์การแข่งขัน แจกผลิตภัณฑ์มากมายในงาน ณ ชัน้ G Junction X ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป 50 HIP MAGAZINE JUNE 2012

21 กรกฎาคม 2555 KPN Audition 2012 KPN เชิญชวนผูส้ นใจทีม่ อี ายุ 17 - 24 ปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ชิงถ้วย พระราชทานรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย มาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมรอบ คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือเพือ่ ไปประกวดระดับประเทศ ได้ตงั้ แต่เวลา 10.00 น. บริเวณชัน้ 2 ห้องสัมมนา เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.kpnaward.com 25 - 29 กรกฎาคม 2555 Northern Food and Green Product Expo ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่มาช้อปชิมกับงาน Northern Food and Green Product Expo ภายในงานพบกับนิทรรศการและบูธการแสดงสินค้าอาหารที่รวมของดี ของเด็ดมาไว้ในงานเดียว อาหารเหนือแท้ๆ ต้นต�ำรบั ทัง้ ภาคเหนือทีท่ กุ ร้านล ้วนอร่อย ทัง้ สิ้น สินค้าทางการเกษตรพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ นอกจากนัน้ มีสนิ ค้าจ�ำหน่าย ในราคาพิเศษ และอาหารแปรรูปหลากหลาย ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตลอดทัง้ วัน


26 - 29 กรกฎาคม 2555 BOSCH King of Hammer อลังการกับมหกรรมแสดงสินค้า BOSCH ทีร่ วมความเป็ นทีส่ ุด สมศักดิ์ศรี อย่างยิง่ ใหญ่ทไ่ี ม่มใี ครเทียบเท่า เพือ่ เฉลิมฉลองและตอบรับความส�ำเร็จครบรอบ 80 ปี กับ BOSCH Rotary Hammer ทีส่ ุดแห่งราชาเครื่องมือช่าง Power Tool อย่างแท้จริง ภายใต้ 1 ใน 3 ภารกิจท้าโลกกับ BOSCH King of Hammer ชิงเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตลอดทัง้ วัน

ใหม่ลา่ สุดคือ Apple Stem Cell Anti-Aging Facial Treatment เพือ่ การปฏิวตั ิ กฎแห่งวัยในราคาเพียง 1,800 บาท (จากราคาปกติ 2,354 บาท) ส�ำหรับการท�ำทรีทเม้นต์ ครัง้ ต่ อ ไป สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม ได้ท่ีโ รงแรมแชงกรี - ลา เชีย งใหม่ โทร. 0-5325-3888 หรือ อีเมล์ chi.chiangmai@shangri-la.com

27 - 29 กรกฎาคม 2555 Dare to Shine on Tour 2012 เตรียมตัวให้พร้อมรอรับความสนุกทีจ่ ะมาถึงกับกิจกรรมพิเศษจาก นิตยสารแอล, แอล เดคคอเรชัน่ , คลีโอ, แมรี แคลร์, มาร์ธา สจวร์ต ลิฟวิง่ และไซแอนซ์ อิลลัส เตรเต็ด ที่จะเดินทางมาพบคุณผู อ้ ่านถึงที่ บอกเล่าเรื่องราวไลฟ์ สไตล์รอบตัว พร้อมเคล็ดลับความงามเด็ดๆ ทีจ่ ะช่วยสร้างความมันใจให้ ่ คณ ุ ณ ชัน้ 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หน้าร้าน AIIZ ร่วมสนุ กได้ตลอดทัง้ วัน นอกจากนี้ยงั มีเกมหลากหลาย และของรางวัลอีกมากมาย...ที่มแี ต่ค�ำว่า ‘พิเศษ ส�ำหรับคุณผูอ้ ่านเท่านัน้ ’

The Month of Melodic People เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ทเ่ี ต็มเปี่ ยมไปด้วยเรื่องราวของชีวติ พบกันทุกวันเสาร์ ตลอดทัง้ เดือนกรกฎาคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องเลคเชอร์ ชัน้ 2 ตึก Media Art and Design หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามเพิม่ เติมโทร. 08-4172-6800

วันนี้ - 24 สิงหาคม 2555 TOA Color Design Awards with บ้านและสวน ปีที่ 5 สี TOA ร่วมกับนิตยสารบ้านและสวนจัดการประกวดออกแบบสีระดับ นานาชาติ ภายใต้แนวคิด ‘What Color is Green?’ เพือ่ เปิ ดกว้างให้แก่สถาปนิก และมัณฑนากร นักออกแบบ รวมถึงนิสิตนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน ในการ ออกแบบพื้นทีภ่ ายในหรือภายนอกอาคาร ซึง่ ต้องมีฟงั ก์ชนั ่ การใช้งานและน�ำเสนอ เฉดสีภายใต้แนวความคิดตามชื่อหัวข้อ ผู ส้ ่งผลงานสามารถส่งเป็ นงานเดี่ยว หรือกลุม่ ก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่ 36 ตารางเมตร โดยผูช้ นะจะได้รบั รางวัล ตัวเครื ๋ ่องบินไป-กลับ พร้อมทีพ่ กั และชมงาน Milan Fair 2013 ดูรายละเอียด เพิม่ เติมทีไ่ ด้ www.toagroup.com, www.baanlaesuan.com

Film Space

7 กรกฎาคม 2555 RocknRolla (2008) ก�ำกับ: Guy Ritchie

14 กรกฎาคม 2555 No One Knows About Persian Cats (2009) ก�ำกับ: Bahman Ghobadi

วันนี้เป็นต้นไป ชี่ แชงกรี-ลา สปา ขอเชิญผูท้ ร่ี กั และใส่ใจในสุขภาพ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ การบริหารร่างกายสไตล์โยคะตะวันตก ‘พีราทีส’ สร้างสมดุลให้กบั ชิวติ เพือ่ การมี สุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เพียง 2 ท่านขึ้นไปก็สามารถบริหารร่ างกาย และจิตใจแบบพีลาทีสได้ในราคา 300 บาท/ท่าน/ครัง้ หรือจะเลือกเป็นแพ็คเกจ 10 ครัง้ ในราคา 3,000 บาทต่อเดือน และส�ำหรับท่านทีช่ อบความเป็ นส่วนตัวเพียง 800 บาท/ครัง้ หรือจะเลือกเป็นแพ็คเกจแบบส่วนตัว 10 ครัง้ ระยะเวลา 2 เดือนในราคาเพียง 8,000 บาท ต่อท่าน ภายใต้ความเอาใจใส่จากครูฝึกมืออาชีพที่มปี ระสบการณ์มากกว่า 4 ปี จากนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยสัมผัสการผ่อนคลายอย่างมีระดับกับทรีทเม้นต์ Mountain Tsampa Rub, Salt Scrub, CHI Facial หรือ Traditional Thai Massage ของ ชี่ แชงกรี-ลา สปา ในราคาเพียง 1,000 บาท ต่อ 1 ทรีทเม้นต์ (จากราคาปกติ 1,200 บาท) หรือ CHI Rescue Release Treatment ที่เป็ นการผ่อนคลายตัง้ แต่ ศีรษะ หลังและไหล่ หรือการนวดเท้าในราคา 800 บาท (จากราคาปกติ 942 บาท) ทรีทเม้นต์

21 กรกฎาคม 2555 Velvet Goldmine (1998) ก�ำกับ: Todd Haynes

28 กรกฎาคม 2555 Crazy Heart (2009) ก�ำกับ: Scott Cooper HIP MAGAZINE JUNE 2012

51

HIP MAGAZINE ISSUE 93 : JULY 2012 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net

Advertisement