Page 1


ไม่มีวันไหน... ไม่คิดถึงพ่อ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน เดอะกู๊ดวิว เชียงใหม่


“พ่อ” ยังอยู่ในใจไม่ลืมเลือน

“ ค� ำ ส อ น เ รื่ อ ง ค ว า ม พ อ เ พี ย ง ข อ ง พระองค์ ท ่ า นเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ส� ำ หรั บ เรานะ เพราะเราท� ำ งานกั บ เงิ น กั บ ทอง ถ้าเราฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักใช้เท่าที่มี ก็อาจจะ เป็นปัญหาและมีผลกระทบกับงานที่ท�ำได้” กาญจนา เฟื่องค�ำ (หนู) : การเงิน

“พระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับเรา ในทุกๆ เรื่องเลยครับ เห็นสิ่งต่างๆ ที่ท่าน ท�ำให้คนไทยแล้ว รู้สึกว่าอยากจะท�ำความดี ให้ได้สักส่วนหนึ่งของที่ท่านท�ำไว้บ้าง” สด ณ ค�ำปุ๊ด (สด) : รปภ. “วันที่ในหลวงสวรรคต ปกติช่วงค�่ ำที่ร้าน จะมี ค นเข้ า มาเรื่ อ ยๆ แต่ วั น นั้ น ทั้ ง พนั ก งาน ทั้งลูกค้าไม่มีใครอยากท�ำอะไร เฝ้ารอฟังข่าว ทางทีวี พอได้ยินข่าวประกาศว่าท่านสวรรคต ก็พากันร้องไห้” นิตยา ห้ามทุกข์ (นิด) : รองผู้จัดการ

“เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ นึ ก ถึ ง เสมอเวลานึ ก ถึ ง พระองค์ ท ่ า น คือจะนึกถึงหลอดยาสีฟันที่ท่านใช้ ที่รีดจนบาง ถ้าเป็น คนทัว่ ไปพอเริม่ บีบไม่ได้เขาก็ทงิ้ กันแล้ว แต่ทา่ นก็ใช้จนคุม้ ทั้งที่คนระดับท่านไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอย่างนั้นเลยก็ได้” ปิยธิดา พรหมอินทร์ (ยู) : ผู้จัดการ


“พ่อ” ยังอยู่ในใจไม่ลืมเลือน

“ที่บ้านบนดอยเมื่อก่อนจะแห้งแล้งมาก จนกระทั่งเครื่องบิน ท�ำฝนหลวงเขามาช่วยท�ำฝนให้ นับตั้งแต่นั้นมา เมื่อไหร่ แห้งแล้งไม่มีน�้ำ เครื่องบินฝนหลวงก็จะมา แล้วก็จะมีฝน ตกลงมาให้เรามีน�้ำใช้เสมอ” วิลัยพร หล้าพอ (พลอย) : หัวหน้ารีเซฟชั่น

“ที่ ป างตองบ้ า นผมเมื่ อ ก่ อ นชี วิ ต ล�ำบากมาก จนกระทั่งในหลวงเสด็จมา จากนั้ น ก็ มี โ ครงการต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย โดยเฉพาะมีโรงเรียนให้พวกเรา ได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นๆ” ละเติง แซ่เฉิน (เต็งหนึ่ง) : กัปตัน

“เวลาเห็นท่านเสด็จไปเยีย่ มราษฎรตามทีต่ า่ งๆ มีคนมากมายไปขอจับต้องท่าน ไม่เคยเห็นท่าน รังเกียจเลยนะ ท่านก็ให้แตะให้จับกันได้ทุกคน เป็นภาพที่ประทับใจมาก” เกสร เตจารังษี (แม่แดง) : หัวหน้าแม่บ้าน

“วันที่ได้ฟังข่าวพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ฟังแล้วมันใจหาย เคยเห็ น ท่ า นมาตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น เด็ ก ๆ พอถึ ง เวลาที่ ต ้ อ ง ประชุมงานกับน้องๆ พนักงานก็พูดอะไรไม่ออก สุดท้าย ก็เอาแต่ร้องไห้อยู่ต่อหน้าน้องๆ” ธาณุวัฒ รักขาว (แผน) : รองผู้จัดการ


เดินตามรอยเท้า “พ่อ”

ณัฐพงษ์ สินเจริญ (นัท)

“ส� ำ หรั บ ผมแล้ ว ในหลวงเป็ น ตั ว อย่ า งของ ความอุตสาหะ ไม่ว่าท่านท�ำอะไร ทั้งงาน ดนตรี กีฬา หรือถ่ายภาพ ท่านพยายามท�ำให้ได้ดีที่สุด ทุกอย่าง ท�ำให้เราเห็นว่าถ้าสนใจเรือ่ งอะไรก็ตอ้ ง ทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ ถึงจะท�ำได้ดี” ณัฐพงษ์ สินเจริญ (นัท) : วง Soulful The Good View Bar & Restaurant

“ยิง่ ได้เรียนได้ฝกึ ฝนเกีย่ วกับเรือ่ งดนตรี ท�ำให้ ได้รวู้ า่ เพลงพระราชนิพนธ์นนั้ ไม่งา่ ยเลย ทัง้ การ เลือกใช้คอร์ดยากๆ การหาเมโลดี้สวยๆ มาวาง การเรียบเรียงเสียงประสาน ผมว่าในเมืองไทยนี่ นับคนได้เลยที่ท�ำอะไรแบบนี้ได้” วรทัศน์ ศักดาทร (เฮียป๊อป) : หัวหน้าวง The Cool Band The Good View Bar & Restaurant

กิตติพงษ์ กันจินะ (โต้) กวี คีติวัฒน์ (ดรีม)

วรทัศน์ ศักดาทร (เฮียป๊อป)

“การเล่นดนตรีถ้ามีอีโก้มากไปก็จะล�ำบากคนอื่น แต่สิ่งที่ในหลวงท�ำเวลาเล่นดนตรีก็คือ ท่านไม่เคยถือตัว ท่านเล่นกับใครก็ได้ ไม่มอี โี ก้ ว่าจะต้องเล่นกับคนนั้นคนนี้ เป็นตัวอย่าง ของการวางตัวที่ส�ำคัญนะ” กิตติพงษ์ กันจินะ (โต้) : วง Re Sound The Good View Village Restaurant & Karaoke

“สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงเกี่ยวกับ เพลงพระราชนิพนธ์คือภาษาในเพลง ผมคิดว่าเนื้อหาในแต่ละเพลงนั้นเป็นความจริง ของชีวิต ถ่ายทอดผ่านภาษาที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งท�ำให้คนฟังรู้สึกใกล้ชิดกับเพลงเหล่านี้” กวี คีติวัฒน์ (ดรีม) : วง Feel The Good View Village Restaurant & Karaoke


ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคน จึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีก�ำลังกาย ที่ แ ข็ ง แรง มี ก� ำ ลั ง ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง หนั ก แน่ น และมี ส ติ รู ้ เ ท่ า ทั น อยู ่ เ สมอ จั ก ได้ ส ามารถน� ำ พาตนให้ ผ ่ า นพ้ น สถานการณ์ ต ่ า งๆ อั น ไม่ พึ ง ประสงค์ จนบรรลุ ถึ ง ความสุขความเจริญและความส�ำเร็จได้ ดังทีต่ งั้ ใจปรารถนา พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สวัสดีปีใหม่ 2560


CONTENTS

digital contents www.hipthailand.net

d e c e m b e r 2 0 1 6 V o l. 1 3 N o. 1 4 6

Cover Story 02 News 12 People 20 Music Scoop 24 Book 26 Movie Attraction 29 Food & Place 30 Recipe 32 Journey & Amazing Dishes 34

People

Music Scoop

HILIGHT

24 Music Scoop

Food & Place

โทษฐานที่เป็นวงรุ่นราวคราวเดียวกัน ชื่อเสียงโด่งดังสูสีกัน และก�ำลังจะมา เล่นคอนเสิร์ตแถวๆ นี้ (วงหนึ่งเล่นที่บ้านเรา ส่วนอีกสงมาสิงคโปร์) ไล่ๆ กัน ‘ลุงทอย’ เลยขอพาคนอ่านย้อนกลับไปดูวา่ หลังเคยออกทัวร์ดว้ ยกันในปี 1992 เส้นทางหลังจากนั้นของ กันส์ เอ็น โรเซส และ เมทัลลิกา ด�ำเนินไปไหนทิศทางไหน

26 Book

โรสนี นูรฟารีดา มีงานเขียนกวีนิพนธ์เข้ารอบ Short List 6 คนสุดท้าย รางวัลซีไรต์ประจ�ำปีนี้ หลายคนสนใจตรงที่งานของเธอเป็นกลอนเปล่าล้วนๆ หลายคนตื่นเต้นเพราะเธอเป็นนักเขียนหญิงมุสลิม แต่ HIP อยากคุยกับเธอ เพราะอยากรูว้ า่ เรือ่ งที่ ‘ไกลกว่ารัว้ บ้านของเรา’ นัน้ จะบอกอะไรกับคนอ่านบ้าง?

32 Recipe

Journey & Amazing Dishes

Recipe เดือนนี้มีสองเมนูทั้งกินและดื่มจากประเทศสเปนมาฝากผู้อ่าน ได้แก่ ‘ข้าวผัดสเปน’ ทีค่ นท�ำตระเวนชิมมาหลายทีก่ ว่าจะได้สตู รทีพ ่ อใจมาฝากกัน ส่วนอีกเมนูคือ คือ ‘แซงเกรีย’ พั้นช์แบบสเปนที่สีสันและหน้าตาน่าสนใจทีเดียว ใครอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหน ไปดูสูตรแล้วลองท�ำกันได้เลย

8

a side


9

a side


EDITOR

เจ้าของ บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด ที่ปรึกษา ฐานิศร์ สมบัติพิบูลย์ / วรพจน์ จันทร์หนองสรวง / ธนิต ชุมแสง

d e c e m b e r 2 0 1 6 V o l. 1 3 N o. 1 4 6

บรรณาธิการ สมชาย ขันอาษา

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

คนเรานี่ก็แปลก...

วชิรดล ไชยภูมิ

บรรณาธิการผู้ช่วย (Magazine) ระพินทรนาถ บรรณจักร์

จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559

บรรณาธิการผู้ช่วย (Digital) ศมนภรณ์ สุ่นศิริ

ในวันทีพ่ ลังงานเรี่ยวแรงภายในตัว ลดน้อยถอยลงไปจนเหมือนกับว่าแบตฯ เหลืออยู่ไม่ก่ขี ดี ดูเหมือนต้องการการปลุกเร้าสร้างความหวังและก�ำลังใจ ซึง่ ในเวลานี้ คงไปเทีย่ วตามหา จากคนอืน่ ล�ำบาก หรือจะมานัง่ รอคอยให้เดินผ่านมาหยิบยืน่ ให้กค็ งยาก ดีทส่ี ุด คือ ต้องปลุกปลอบ สร้างก�ำลังใจให้กบั ตัวเอง... และก็เป็ นตัวเองนี่แหละ ทีเ่ ชื่อว่า บทเพลงสักเพลง ก็สามารถสร้างก�ำลังใจให้กบั เราได้ ต่างวัน ต่างเวลา ก็ต่างบทเพลงกันไป บางเพลงเรื่องราวเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องก�ำลังใจอะไรเลย แต่เป็ นเพลงทีฟ่ งั แล ้ว เรารูส้ กึ ว่า โลกนี้ยงั น่าอยู่ หรือโลกนี้ยงั มีอะไรดีๆ อีกเยอะแยะ ดังนัน้ บ่อยครัง้ การฟังเพลงของผม ก็เหมือนกับเป็ นการชาร์จแบตฯ ให้กบั ตัวเอง บางครัง้ บางความรูส้ กึ ผมใช้เพลงร็อค บางที ผมใช้โพรเกรสซีฟ บางทีผมฟังบลูส ์ และหลายครัง้ ผมฟังเพลงป็ อป ไม่ได้มขี อ้ จ�ำกัดตายตัว ว่าเมือ่ ไหร่ทจ่ี ะชาร์จแบตฯ ให้ตวั เอง แล ้วจะต้องฟังเพลงนัน้ เพลงนี้ อย่างวันนี้... วันทีท่ อ้ งฟ้ าต้นฤดูหนาวไม่มแี สงแดดในเวลากลางวัน วันนี้ทอ้ งฟ้ าครึ้มขมุกขมัว และวันทีแ่ บตฯ ในตัวเหลืออยู่ไม่มากนัก กลายเป็ นว่า เพลงทีผ่ มนึกอยากฟัง และเชื่อว่าจะสร้างก�ำลังใจให้ตวั เองได้ เป็ นเพลงป็ อป ‘เพลงรัก’ เพลงหนึ่ง (และเป็ นเพลงทีผ่ มชอบมาก) เป็ น ‘เพลงรัก’ ที่ ผูช้ าย เขียนให้ ผูช้ าย เป็ นเพลงทีม่ ที ่วงท�ำนองไพเราะ เป็ นเพลงทีม่ ถี อ้ ยค�ำสวยงาม น่ารัก และ... เอาตาย ครับ วันนี้ผมเลือกเสิรช์ Youtube หาเพลง ‘Your Song’ ของคุณป้ าแอ๋ว เอลตัน จอห์น ฟัง เวอร์ชนั ่ ทีฟ่ งั ในวันนี้ เป็ นบันทึกแสดงสดหมาดๆ เมือ่ 11 กันยายน ปี น้ เี อง ที่ Hyde Park ในกรุงลอนดอน (https://youtu.be/RvQHzEw0sQM) ได้เห็นคนวัย 69 ปี มีความสุขในการเล่นดนตรี-ร้องเพลงให้ผูค้ นมากมายฟัง แค่นนั้ ผมก็รูส้ กึ เหมือนกับว่าได้ค่อยๆ ชาร์จแบตฯ ให้กบั ตัวเองได้แล ้ว

ผู้จัดการทั่วไป/ฝ่ายบัญชี สุรภี ขันอาษา

นักเขียนประจำ�ฉบับ วัฒนาวรรณ ขันอาษา นพปฎล พลศิลป์ ศุทธิพิทย์ ชำ�นาญวนกิจ ณัฐกัลยา พิศ อธิศ เชาว์ฉลาด

ช่างภาพรับเชิญประจำ�ฉบับ ภีศเดช คัมภิรานนท์ ปรัชญา ตาแก้ว สิรามล ตันศิริ นวพล ปลอดโปร่ง BIKE SECTION

บรรณาธิการ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์

ทีมงาน สั่งสม สุภาสัย นที ทองศิริ HIP EVENT สุรภี ขันอาษา / ชนัญชิตา สงวนโชคกุล / ชัยชาญ คุณธรรมพิสฐิ / อัญชนา หอมนาน / สุรนุช วนสุวานิช

ติดต่อ: กองบรรณาธิการ / การตลาด Mail: hipthailand.cm@gmail.com โทร. 0-5332-9420 / 08-1681-0037

อะไรก็ตามทีท่ ำ� แล ้วตัวเองมี ‘ความสุข’ ก็ทำ� ต่อไปเถอะครับ สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการ

ส�ำนักงานนิตยสาร HIP Magazine

บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ แม็กกาซีน จำ�กัด เลขที่ 5/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/ แฟ็กซ์ 0-5332-9420 hipthailand.cm@gmail.com facebook.com/hipthailand www.hipthailand.net

email: somchai.khanasa@gmail.com facebook: Somchai Khan-asa IG: hip_editor_thailand * ‘Your Song’ ผลงานเพลงของ เอลตัน จอห์น (Elton John) ออกสู่คนฟังครัง้ แรกในปี 1970 โดยมี เบอร์น่ี ทอปิ น (Bernie Taupin) เป็ นคนเขียนเนื้อร้อง และเอลตัน จอห์น แต่งท�ำนอง, หลังจากนัน้ เพลงป็ อปทีเ่ ป็ นเพลงรักหวานเพลงนี้ ก็อยู่ในใจคนฟังเพลงป็ อปตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ 10

a side

www.hipthailand.net


11

a side


NEWS

Welcome Miss Universe China 2016 Contestants

@ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ มีโอกาสได้ตอ้ นรับสาวงามผูเ้ ข้ารอบ 15 คน สุดท้าย จากเวทีประกวด Miss Universe China 2016 ที่เดินทางมาเก็บตัว ท�ำกิจกรรมทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะท�ำงานและสือ่ มวลชนจากประเทศจีน งานนี้นอกจากจะเข้าพักที่โรงแรมแล้ว เหล่านางงามยังได้ร่วมท� ำกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต่างๆ อย่างเช่นการฟ้อนเล็บ รวมถึงการถ่ายท�ำ วีทอี าร์ในโรงแรมและตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เพือ่ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมากยิ่งขึ้น

‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

@ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ใช้พนื้ ทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จัดงาน ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ โดยน�ำเสนอในรูปแบบ พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ ซึง่ แสดงถึงวิถชี วี ติ ประเพณี และ วั ฒ นธรรมของชนเผ่ า และชาติ พั น ธุ ์ ล ้ า นนา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ การสาธิ ต และฝึ ก ผลิ ต งานหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า น การสาธิ ต การละเล่ น พื้ น บ้ า น และกาดหมั้ ว ที่มีอาหารอร่อยมากมายให้ลิ้มรส

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ‘ประทีปส่องใจ’

@ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เทศบาลนครเชี ย งใหม่ จั ด นิ ท รรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช โดยน�ำภาพถ่ายและภาพวาด เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เมือ่ ครัง้ เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ มาจัดแสดง ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดง ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

12

a side


13

a side


NEWS

Activities for Chiangmai

@ CentralFestival Chiangmai เซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล เชี ย งใหม่ เปิ ด พื้ น ที่ จัดกิจกรรมให้ชาวเชียงใหม่ตลอดเดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช ในโอกาสวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพปี ที่ 89 การจัดตลาดนัดข้าวสารเพื่อชาวนาไทย ที่น�ำข้าว คุณภาพดีจากเกษตรกรมาจ�ำหน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยตรง และกิ จ กรรม Super Full Moon ที่ ร ่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ชวนชาวเชี ย งใหม่ ม าชม ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุด ในรอบ 68 ปี

U.S. Election Watch Forum 2016

@ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานกงสุ ล ใหญ่ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า ประจ� ำ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ด กิ จ กรรมวิ ช าการ เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกา โดยเชิญสือ่ มวลชนมาร่วมติดตามผลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อ 9 พฤศจิกายน ที่ ผ ่ า นมา ในงานนี้ ผู ้ ร ่ ว มงานทุ ก คนได้ ติ ด ตาม ผลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีกนั แบบใกล้ชดิ ตัง้ แต่ เริ่มต้นนับคะแนนจากรัฐต่างๆ จนกระทั่งทราบผล ว่าใครคือประธานาธิบดีคนใหม่

Welcome Spanish Confederetion of Travel Agencies

@ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน เชียงใหม่ ต้อนรับสมาชิกของ Confederation Espanola de Agencias de Viajes (CEAV) หรือ Spanish Confederation of Travel Agencies เนื่องในโอกาสเดินทาง มายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ จัดประชุมของสมาพันธ์ประจ�ำปี 2559 โดยการ เดิ น ทางมาครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น โอกาสดี ที่ ส มาชิ ก ของสมาพันธ์จะได้รจู้ กั ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว ของจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

14

a side


15

a side


NEWS Flora For King ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

@ Central Plaza Chiangmai Airport เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เนรมิตพื้นที่ลานกิจกรรม ชั้น G น�ำเสนองานประติมากรรมดอกไม้ภายใต้แนวคิด ‘ตามรอยเท้า พ่อของแผ่นดิน’ เพือ่ แสดงความอาลัย และน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทั้ง ‘ต้นไม้ของพ่อ’ ประติมากรรมดอกไม้ขนาดใหญ่สูงกว่า 6 เมตร เปรียบดังพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน กว่ า 70 ปี และพระอั จ ฉริ ย ภาพรอบด้ า น ที่ ถู ก น� ำ เสนอในรู ป แบบ ประติมากรรมดอกไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามสมพระเกียรติ

Uber เชียงใหม่ : การเดินทางที่เชื่อถือได้เพียงแตะปุ่ม

@ Cainito Homemade Restaurant เริ่มเปิดให้บริการแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุนี้ Uber จึงเชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่มาพบปะพูดคุย โดยมีคุณเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา ผู้อ�ำนวยการสื่อสารองค์กร เเละนโยบาย, เอเชียแปซิฟกิ Uber เป็นผูน้ ำ� เสนอข้อมูลต่างๆ ของ Uber ทั้งการตัดสินใจเปิดให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่ตามเสียง เรียกร้องของผู้ใช้ Uber แผนการด�ำเนินงาน รวมถึงการชี้แจง ข้อสงสัยต่างๆ ของสื่อมวลชน

Media Arts and Design Festival 2016

@ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเทศกาลปฏิบตั กิ ารป่วนทางสือ่ ศิลปวัฒนธรรมกันเป็นประจ�ำทุกปี ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาสื่ อ ศิ ล ปะและการออกแบบสื่ อ คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีใ่ นปีนนี้ อกจากจะมีนทิ รรศการ Gradient ให้ได้ชม ผลงานศิลปะจากฝีมือของพวกเขากันแล้ว ยังมีทั้งการเสวนาและการ จัดฉายภาพยนตร์ ให้คนที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ การท�ำงานของศิลปิน และค้นหามุมมองใหม่ๆ ในการท�ำงานอีกด้วย

Kad Bodhi Openning

@ ชุมชนโพธิ์ร่มรื่น อ.ปาย เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วส�ำหรับ ‘กาดโพธิ์’ กิจกรรม ถนนคนเดินทางเลือกใหม่ของอ�ำเภอปาย จัดโดย ‘กลุ่มชุมชน โพธิร์ ม่ รืน่ ’ ซึง่ เป็นความร่วมมือของผูอ้ ยูอ่ าศัยและผูป้ ระกอบการ ในหมูท่ ี่ 8 ต�ำบลเวียงใต้ ในงานมีขา้ วของต่างๆ ให้เลือกซือ้ เลือกชม ไม่วา่ จะเป็นงานศิลปะ ของวินเทจ อาหาร เครือ่ งดืม่ และกิจกรรม ทีน่ า่ สนใจต่างๆ ทีน่ เี่ ขาจัดต่อเนือ่ งกันทุกวันเสาร์ 14.00-19.00 น. ใครไปเที่ยวปายก็ลองหาเวลาแวะไปกันได้เลย (ภาพ ปราโมชญ์ โภคบุตร) 16

a side


NEWS

UrCoolZ Nimman Graffiti Street Art

@ Rush Bar ได้สายเทพ Street Art มาโชว์ฝีมือสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘นิ ม มานกั บ เชี ย งใหม่ ’ ที่ บ ริ เ วณลานจอดรถข้ า งร้ า นกั น อย่ า งคั บ คั่ ง ใน ‘UrCoolZ Nimman Graffiti Street Art’ การแข่งขัน Graffiti Street Art ครั้งแรกของเชียงใหม่ ที่ Rush Bar และ Barber Crew ร่วมกันจัดขึ้น โดยนอกจาก Graffiti แล้ว ในงานยังมี DJ Battle และ Street Dance Battle รวมทั้งได้ดีเจชื่อดังหมุนเวียนมาสร้าง ความบันเทิงตลอดงานด้วย

The Rube Live

@ Maldives Resort Bar Maldives Resort Bar น�ำวง The Rube เจ้าของเพลงฮิต I’m Sorry (สีดา) และ Fin (วันทอง) มาพบกับแฟนๆ ชาวเชียงใหม่ ซึง่ ทัง้ 4 หนุม่ ก็ไม่ทำ� ให้ ผูช้ มต้องผิดหวัง เพราะปล่อยของให้แฟนๆ ได้ฟงั ดนตรีป๊อปที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทย เอาไว้อย่างลงตัวให้ฟังกันแบบเต็มอิ่ม ซึ่งถ้าดูจาก เสียงตอบรับที่ได้และความประทับใจของบรรดา ผู้ชมแล้ว The Rube น่าจะมีโอกาสได้มาพบกับ ชาวเชียงใหม่กันอีกบ่อยๆ แน่นอน

Minimal 9th Anniversary

@ Minimeal เพราะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ กับถึงวาระครบรอบ 9 ปีพอดี ร้าน Minimeal จึงแปลงสภาพกลับมาเป็น Minimal ชั่วคราว พร้อมทั้ง เชิญชวนผู้คนที่คิดถึงมาร่วมสนุกกัน ดูจากผู้คนมากมายที่หลั่งไหล ไปเยี่ยมเยือนและไปแชร์เพลงดีๆ ให้คนอื่นๆ ได้ฟังแล้ว ต้องบอกว่า ถึงวันเวลาจะเปลี่ยนไป (และร้านก็เปลี่ยนไป) แต่ Minimal ยังเป็นหนึ่งใน ร้านในดวงใจของคนที่ชอบดนตรีและศิลปะอยู่เสมอ

18

a side


People

KEEP CALM & BE HEALTHY

ก้าวที่มุ่งมั่นที่อยากให้ คนทั้งโลกสุขภาพดี เพื่อชีวิตที่ดี ปรัชญา อิทธิรส

Owner, D – Herbs Plus เรื่อง / ภาพ : D-Herbs Plus

“ชีวติ ทีเ่ ร่งรีบของเราในโลกยุคนี้น่าเป็ นห่วง แต่พฤติกรรม การใช้ชีวติ ของเราน่ าเป็ นห่วงกว่า” ไม่แน่ ใจว่าหลายคนจะได้ ตระหนักในเรื่องนี้หรือไม่ เราละเลยอาหารเช้า เราดื่มกาแฟ ถ้วยเดียว เรารีบไปท�ำงาน เรานัง่ หน้าคอมพิวเตอร์กนั ทัง้ วัน เรากินอาหารจานด่วนนอกบ้าน เรากินแต่อาหารทีช่ อบ ขนมหวาน ทัง้ ไทยและเทศล ว้ นล่ อ ใจ เราพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจใน Pub ใน Lounge เราไม่ออกก�ำลัง ฯลฯ “โลกและโรคทุกวันนี้น่าเป็ นห่วงจริงๆ ค่ะ แล ้วหลายๆ โรค เราก็หามาใส่ตวั เอง ทางการแพทย์เรียกว่า Non – Communicable Diseases คือโรคไม่ติดต่อ แต่เกิดจากการใช้ชวี ติ ที่ไม่ค่อยดี ต่อสุขภาพของเราเอง หลายคนจึงเรียกโรคนี้วา่ ‘Life Style Disease’ หรือ ‘โรควิถีชีวติ ’ คือเป็ นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อก็จริง แต่ทว่า ก็รา้ ยแรงมากค่ะ” คุณจอย - ปรัชญา อิทธิรส กล่าว

ด้วยเหตุน้ ี คุณจอย สายเลือดจากครอบครัวเกษตรกร จึงหอบเอาความรูท้ งั้ ระดับปริญญาตรีและโทด้านการเกษตรทีเ่ ธอ ได้รบั มาสร้าง ‘นวัตกรรมจากธรรมชาติเพือ่ ความสมดุลของชีวติ ’ ที่เป็ นปรัชญาในการด�ำเนินธุ รกิจด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ D – Herbs Plus ทีช่ ่วยดูแลสุขภาพของผูท้ เ่ี ป็ น เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ กรดยูรคิ โดยใช้ผกั สมุนไพรพื้นบ้านของภาคเหนือ จากการ ปลูกแบบเกษตรอินทรีย ์ หรือ Organic Farm ทีไ่ ม่ใช้สารเคมี ในทุกขัน้ ตอนการปลูก มาศึกษาและวิจยั ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ แล ้วจึงสกัดเอาสารส�ำคัญเข้มข้นมาบรรจุใน D – Herbs Plus โดยได้ร บั การรับ รองมาตรฐานการผลิต จากองค์ก รทัง้ ใน และต่างประเทศ “จอยภูมใิ จในธุ รกิจนี้มากค่ ะ เพราะจอยได้ช่วยให้คน มีสขุ ภาพดี ห่างไกลโรคร้าย ก็เท่ากับคืนความสุขให้ทุกคนในครอบครัว และสังคม และเมือ่ สุขภาพดี ชีวติ ดีๆ และเรื่องดีๆ ในชีวติ ก็จะ ตามมา นอกจากนี้ระบบ Organic Herbs Contract Farming ที่จ อยท�ำ เป็ น เจ้า แรก ยัง ช่ ว ยให้พ่ีน อ้ งเกษตรกรมีง านท�ำ มีร ายได้ท่ีม นั ่ คง มีชี วิต ที่ดี และมีค วามรู ท้ ่ีช่ ว ยกัน รัก ษา สิง่ แวดล ้อมอีกด้วยค่ะ” ABOUT HER คุณจอยส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาไม้ผล และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขา ธุรกิจเกษตรและการส่งออก เธอเป็นผูบ้ กุ เบิก Organic Herbs Contract Farming ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือเป็นรายแรกของประเทศไทย 20

a side


Innovation from Nature to Balance of Life

LIFE STYLE DISEASE โรควิถีชีวิต ที่คุณสร้างเอง

ลีลาการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและไม่สมดุล ทั้งเรื่องการกิน การนอน การออกก�ำลังกาย และการท�ำงาน คร่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าสาเหตุการตายอื่นๆ ทุกสาเหตุรวมกัน!!!

เปิ ดคอลัมน์อย่างนี้ อาจท�ำให้คุณตกใจ เพราะ คอลัมน์ Innovation from Nature to Balance of Life นี้ ตัง้ ใจจะน�ำประสบการณ์นานปี ของ D – Herbs Plus* ที่ ดู แ ลผู ท้ ่ี มี ป ัญ หาด้า นสุ ข ภาพที่ เ จ็ บ ป่ วยเรื้ อ รัง ด้ว ยกลุ่ ม โรควิ ถี ชี วิ ต หรื อ กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ (Non – Communicable Diseases) ซึง่ โรควิถชี วี ติ ที่ว่า นี้ เ ป็ น โรคของความอยู่ ดีกิน ดี และมัก เกิด ขึ้น เฉพาะกับ คนในสัง คมเมือ ง หรือ คนที่มีอ นั จะกิ น เสี ย เป็ น ส่ ว นใหญ่ ม าฝาก เพื่อ จะได้ป รับ วิถีลีล า การใช้ชีวติ ให้สมดุลขึ้น จะได้ห่างไกลจากกลุ่มโรค ทีแ่ ม้จะไม่ตดิ ต่อแต่รา้ ยแรง และเราสรรหามาใส่ตวั เอง

แม้กลุม่ โรควิถชี วี ติ NCDs จะรักษาให้หายขาด ไม่ ไ ด้ แต่ ก็ ส ามารถควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง หรือรักษาเพื่อควบคุมโรคได้ แต่ก็ตอ้ งควบคู่ ไปกับ การปรับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ เช่น กินอาหารให้ถูก สุ ข อนามัย ไม่ละเลยอาหารเช้า ไม่กินอาหารมันจัด หวานจัด เค็มจัด ออกก�ำลังให้มากขึ้นอย่างสม�ำ่ เสมอ งด – ลด เหล ้าและบุหรี่ ฯลฯ ร่วมกับการใช้ยาควบคุม แต่ก็ควรต้องหลีกเลีย่ งการกินยาเคมี เพราะ NCDs เป็ นกลุม่ โรคเรื้อรังตลอดชีวติ ซึง่ หมายความว่า การกิน ยาเคมีอย่างต่อเนื่องยาวนาน จะท�ำให้ร่างกายได้รบั สารตกค้างสะสมเอาไว้มากขึ้นเท่านัน้ ท�ำให้เกิดโรคใหม่ ทีร่ า้ ยแรงกว่าติดตามมาอีกในระยะยาว

LIFE STYLE DISEASES

โรควิถีชีวิต ไม่ติดต่อ แต่ ร้ายแรง!!! 60% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีสาเหตุ จากโรควิถีชีวิต โรควิถชี วี ติ หรือ NCDs (Non - Communicable Diseases) ไม่ได้มแี ค่โรคเดียว แต่มาเป็ นกลุ่มโรค เลยทีเดียว ลว้ นแลว้ แต่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค จากที่ ใ ดและไม่ ติ ด ต่ อ จากคนหนึ่ ง ไปสู่ อี ก คนได้ ไม่วา่ จะช่องทางใดๆ แต่อาจมีบางโรคทีเ่ ป็ นกรรมพันธุ ์ ความน่ากลัวของ โรควิถชี วี ติ NCDs อยู่ตรงที่ มักจะ เป็ นโรคเรื้อรังตลอดชีวติ ! และทีน่ ่ากลัวไปกว่านัน้ ก็คอื ระยะแรกเริ่มมักไม่ปรากฏอาการให้เห็น! จนท�ำให้ ผูท้ เ่ี ป็ นโรค NCDs เป็ นโดยไม่รูต้ วั ! แต่นานวันเข้า ก็จะค่อยๆ ปรากฏอาการขึ้นเรื่อยๆ แล ้วค่อยๆ รุนแรง ขึ้นเรือ่ ยๆ แถมยังเป็ นกลุม่ โรคทีพ่ บได้ในทุกเพศทุกวัย เสียอีกด้วย แต่ย่งิ มีอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็ นกัน มากขึ้น โรคร้ายที่ว่านี้ก็อย่างเช่น ความดันโลหิตสู ง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคอ้วนและน�ำ้ หนักตัวเกิน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด โรคไตเรื้อรัง และมะเร็ง เป็ นต้น

ถ้า NCDs ไม่ใช่โรคติดต่อ แล้ว NCDs เกิดขึ้นได้อย่างไร? อย่ างที่อ่านข้างต้นนี้แลว้ ว่า กลุ่มโรคนี้มีช่ือ ภาษาไทยว่า ‘โรควิถีชี วิต ’ ที่ เ ราหามาใส่ ต ัว เอง จากพฤติกรรมการกินการอยู่ของเรา ตัง้ แต่อาหารและ เครื่องดื่ม สารพัดรูปแบบทีเ่ รากินเราดื่ม พฤติกรรม ในการกิน ที่ไ ม่สุ ข ลัก ษณะ โอกาสหรือ วิน ยั ในการ ออกก�ำลังที่นอ้ ยลง วิธีการท�ำงานเร่งรีบเคร่งเครียด แม้กระทัง่ วิธีการพักผ่อนหย่อนใจของเราเปลีย่ นไป ล ว้ นเป็ น ผลให้ชี วิต ทัง้ ระบบและกลไกในร่ า งกาย ของเราไม่สมดุล และชักน�ำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมา 21

a side

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเ่ ป็นสมุนไพรออร์แกนิคแท้ และมีส รรพคุ ณ ทางยาในการลดระดับ น�ำ้ ตาลและ ไขมันในเลือด รวมทัง้ ปรับสมดุลในร่างกายทุกระบบ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีเ่ ราสามารถป้ องกันหรือควบคุม กลุม่ โรค NCDs นี้ได้ D-Herbs Plus ‘นวัตกรรมจากธรรมชาติ สูส่ มดุล ของชีวติ ’ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรออร์แกนิคแท้ 100% พิชติ เบาหวาน ความดัน ไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และกรดยูรคิ D-Herbs Plus ยินดี ให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำตลอด 24 ชม. TEL : 096-2728997 , 096-6985094 Line ID : @d-herbs.plus หรือ http://line.me/ti/p/%40giu1037w Facebook Fanpage: D-Herbs Plus IG: dherbsplus_official


People

THE BAKER

ผมเป็น ‘คนท�ำขนมปัง’ ดนตรี ศิริบรรจงศักดิ์ Co Founder, Flour Flour

เรื่อง : ระพินทรนาถ / ภาพ : ศมนภรณ์

เหตุผลที่ มาย – ดนตรี ศิรบิ รรจงศักดิ์ สนใจอยากลอง ท�ำขนมปัง นอกจากจะเพราะเป็ นคนชอบกินขนมปังแลว้ ยังมาจากความประทับใจในรูปทรงของขนมปังชนิดหนึง่ อีกด้วย “คือไปเห็นรูปขนมปังซาวร์โดห์ (Sourdough) ในพินเทอเรสต์ แล ้วรูส้ กึ ว่า เฮ้ย! ฟอร์มมันอาร์ตว่ะ (หัวเราะ) กับอยากรูด้ ว้ ย ว่ามันคือขนมปังอะไร ท�ำมาจากอะไร ก็เลยกลายเป็ นว่าไปหา ข้อมูลต่อ ซึง่ ก็ทำ� ให้ได้รูว่้ าในโลกนี้มขี นมปังอย่างอืน่ อีกเยอะแยะ นอกเหนือไปจากทีเ่ ราเคยกิน” ความชอบดังกล่าวน�ำมายไปสู่โลกของการขนมปัง อย่างจริงจัง เริ่มตัง้ แต่ การทดลองท�ำขนมปังด้วยตัวเอง กับ น�ำ้ ฝน – น�ำ้ ฝน อุดมเลิศลักษณ์ แฟนสาว (ทีเ่ ขาบอกว่า ผลคือลม้ เหลว) ก่ อนจะออกไปสมัครเรียนรู เ้ กี่ยวกับการ ท�ำ ขนมปัง จากหลายๆ แห่ ง พร้อ มทัง้ ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้วยตัวเองควบคู่กนั จนกระทังพบเป้ ่ าหมายทีต่ วั เองต้องการ “เราพบว่ า เราอยากท�ำ คาเฟ่ ที่ใ ส่ ใ จและเน้น เรื่อ งขนมปัง โดยเฉพาะขนมปังทีท่ ำ� จากยีสต์ธรรมชาติ แล ้วพอเราได้พ้นื ที่ บริเวณหน้าร้าน Minimeal ร้าน Flour Flour ก็เลยเกิดขึ้น” Flour Flour ค่ อยๆ สัง่ สมชื่อเสียงให้กบั ตัวเอง ด้วยขนมปังที่แตกต่ างจากกรรมวิธีการผลิตแบบโฮมเมด ทีเ่ น้นความเป็ นธรรมชาติ บวกกับการส่งข่าวสารของตัวเอง

ABOUT HIM มายเป็นศิษย์เก่าจากคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในมุมมองของเขา การทดลองท�ำขนมปังและหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมต่างๆ ก็ไม่ตา่ งจากการทดลองท�ำงานศิลปะเลย ตอนนี้ Flour Flour ย้ายจากทีต่ งั้ เดิมมาอยูใ่ นสถานทีใ่ หม่ บนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 17 พร้อมทัง้ เพิม่ เติมเมนูอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ น้นสิง่ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ใครทีอ่ ยากลองชิมขนมปัง ที่เขาตั้งใจท�ำในทุกขั้นตอนก็แวะไปที่ร้านกันได้ หรือเข้าไปดูหน้าตาขนมปังกันก่อนได้ที่ Facebook : Flour flour 22 22

a side a side

ไปสู่วงกว้างด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ จนท�ำให้รา้ นทีม่ าย และแฟนสาวช่ ว ยกัน ท�ำ งานทุ ก ขัน้ ตอนกลายเป็ น ที่รู จ้ กั แต่เบื้องหลังของการเติบโตนัน้ มายกล่าวว่าเขาเองก็ได้เรียนรู ้ อะไรหลายๆ อย่างควบคู่ไปด้วยเช่นกัน “มีทงั้ การทดลองท�ำ ขนมปังแบบต่ างๆ หาสู ตรหาวิธีการที่ลงตัวและเหมาะกับ รูปแบบการใช้ชวี ติ ของเรา การให้ความรูก้ บั คนทีเ่ ข้ามาทีร่ า้ น เพราะหลายคนก็ยงั ไม่เข้าใจว่าขนมปังยีสต์ธรรมชาติคอื อะไร ท�ำไมราคาถึงแพงกว่าขนมปังทีเ่ ขาเคยกิน การทีต่ ้องคิดว่าจะขาย ขนมปังที่เราท�ำยังไง หรือแม้แต่การเรียนรูว้ ่าที่จะอดทนรอ เพราะการท�ำขนมปังแต่ละครัง้ เราไม่มที างรูเ้ ลยว่าผลลัพธ์ จะออกมาส�ำเร็จหรือล ้มเหลว” กับร้านที่ขยับขยายมาอยู่ในพื้นที่ใหม่ มายกล่าวว่า เขาอยากให้ค นจดจ�ำ Flour Flour ในฐานะของร้า น ที่ทำ� ขนมปังด้วยยีสต์ธรรมชาติท่เี ลี้ยงเอง ใส่ใจในวัตถุดบิ ที่ใช้ รวมทัง้ อยากให้จดจ�ำเขาในฐานะของ ‘คนท�ำขนมปัง’ ที่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตวั เองท�ำอยู่ “ส่วนผสมของขนมปัง เกิดขึ้นจากแป้ งกับน�ำ้ แต่ ดว้ ยระยะเวลา อุณหภูมิ ชนิด ของแป้ ง ยีสต์และน�ำ้ ท�ำให้ขนมปังทีไ่ ด้ออกมาแตกต่างกัน ซึง่ ส�ำหรับผมแล ้วมันเป็ นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์มากครับ”


People

WELCOME TO MY WORLD

ดินแดนแห่งสไตล์และธรรมชาติ ของ นลินนา ลี นลินนา ลี

เจ้าของร้าน Forest Bake : The Bain’s Recipes เรื่อง : ระพินทรนาถ / ภาพ : ศมนภรณ์

หลายคนรูจ้ กั ลิน – นลินนา ลี จากการท�ำงาน D.I.Y. ในสไตล์วนิ เทจของเธอ ทัง้ ทีอ่ ยู่ในหนังสือ ปรากฏในรายการ โทรทัศ น์ รวมถึง ในคลิป ที่เ ธอท�ำ ออกมาให้ดู อ ยู่ เ รื่ อ ยๆ หรื อ บางคนอาจคุ น้ หน้า คุ น้ ตาเธอกับ บทบาทพิ ธี ก ร รายการโทรทัศ น์ (และอาจรวมไปถึง บทบาทนัก แสดง และนักร้องที่เธอเคยท�ำ) ด้วยเหตุน้ ี การเปิ ดร้านขนมปัง และเบเกอรี่ภายในบริเวณบ้านซึ่งเป็ นร้านอาหารที่มชี ่อื เสียง จึงเป็ นสิง่ ที่สร้างความแปลกใจและสงสัยส�ำหรับใครต่อใคร (ซึง่ รวมถึงเราด้วย) ว่าท�ำไมเธอถึงเลือกทีจ่ ะกลับมาเปิ ดร้าน ทีบ่ า้ นทีเ่ ชียงใหม่ ข้อ สงสัย ดัง กล่ า วได้ร ับ ค�ำ อธิ บ ายจากเจ้า ตัว ว่ า นอกจากความสนใจในเรื่องแฟชัน่ ทีห่ ลายคนรูก้ นั แลว้ สิง่ ที่ ลิน ให้ค วามสนใจยัง รวมไปถึ ง ไลฟ์ ส ไตล์อ่ื น ๆ ตั้ง แต่ การออกแบบไปจนถึงอาหาร ซึง่ เธอเห็นว่าล ้วนแต่เชือ่ มโยงกัน เมือ่ บวกกับการเติบโตมาโดยใกลช้ ดิ กับธรรมชาติ ท�ำให้ลนิ สร้างสรรค์แบรนด์ The Forest Wanderer ขึ้น เพือ่ อธิบายถึง แนวทางการท�ำงาน ทีเ่ ธอบอกว่าเป็ นผลงานทีไ่ ด้แรงบันดาลใจ และมีความใกล ้ชิดกับธรรมชาติ ซึง่ Forest Bake ก็ถอื เป็ น ส่วนหนึ่งในโลกของ The Forest Wanderer ด้วย การเปิ ด ร้า นขนมปัง และเบเกอรี่ ท่ีลิน บอกว่ า เป็ น “ร้านโฮมเมดบ้านๆ ท�ำขนมปังจากยีสต์ธรรมชาติ สูตรของ คุณแม่และคุณป้ า ทีค่ วามสวยงามอยู่ทร่ี สชาติ” นัน้ ท�ำให้เธอ ได้ส่อื สารสิ่งที่ตอ้ งการน�ำเสนอออกไปด้วยในเวลาเดียวกัน “คนทีต่ ดิ ตามเราจากงานแฟชัน่ งาน D.I.Y. บางคนก็ไม่เข้าใจ ว่าท�ำไมเรากลับมาอยู่บา้ น ท�ำไมไม่อยู่ท่กี รุงเทพฯ ที่น่าจะ ใกล ช้ ิด กับ วงการแฟชัน่ มากกว่ า แต่ พ อได้เ ห็น ร้า นแล ว้ เขาก็บอกว่าเข้าใจแล ้วว่าท�ำไมเราถึงเปิ ดร้านนี้ข้นึ มา เพราะมัน เป็ นสไตล์ท่เี ราชอบจริงๆ หรืออย่างบางคนที่มาก็ไม่ได้รูจ้ กั ตัวเราหรืองานของเรามาก่ อน เขามาเพราะว่ามีคนบอกว่า ร้านสวย ขนมอร่อย แต่พอเขาได้มาเห็นด้วยตัวเอง เขาก็ได้รูว้ า่ มีสไตล์แบบนี้อยู่ดว้ ยนะ ส่วนเราก็อธิบายให้เขาฟังได้เช่นกัน ว่าก�ำลังท�ำอะไร ท�ำไมร้านถึงออกมาเป็ นแบบนี้”

ในฐานะของคนที่สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์ ที่ไ ด้แ รงบัน ดาลใจจากธรรมชาติ แ ละสิ่ง ต่ า งๆ รอบตัว ลินกล่าวว่าเธออยากให้ผลงานของเธอมีส่วนให้คนหันมา สนใจธรรมชาติมากขึ้น “ลินเป็ นคนชอบเล่าเรือ่ ง อยากให้เรือ่ ง ที่เราเล่าเป็ นแรงบันดาลใจให้คนอื่น อีกอย่างคือทุกวันนี้ ลินรู ส้ ึกว่าคนเราไม่ค่อยรู ส้ ึกถึงคุณค่ าและความสวยงาม ของธรรมชาติ ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แล ้วธรรมชาติเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุข และความสงบกับคนเรา แต่เรากลับมองข้ามกันไป”

ABOUT HER นอกจากดูแลร้านทีก่ ำ� ลังไปได้ดว้ ยดีแล้ว ศิษย์เก่าด้าน Fashion & Textile จาก Lasalle College of the Arts ยังมีงานอืน่ ๆ อีกหลายอย่างทีท่ ำ� อยู่ (หนึง่ ในนัน้ คือ หนังสือเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วหาแรงบันดาลใจ ชือ่ Wandering Wanderer in Japan by Nalinna Li ทีจ่ ะออกเร็วๆ นี)้ ใครทีอ่ ยากติดตามผลงานของลินหรือพูดคุยกับเธอ ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็เริม่ ต้นจาก Facebook : Nalinna Li ก่อนก็ได้ เพราะในนัน้ จะมีชอ่ งทางติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียอืน่ ๆ บอกเอาไว้ ส่วนถ้าอยากไปลองชิมขนมปัง และเบเกอรีท่ รี่ า้ น ก็เข้าไปดูกนั ได้ที่ Facebook : Forest Bake 23 23

a side a side


Music Story

โปสเตอร์คอนเสิร์ตสเตเดียมทัวร์ของ กันส์ เอ็น โรเซส และเมทัลลิกา เมื่อปี 1992 ที่มีวง Faith No More เป็นวงคั่น

บนเส้นทางสายร็อค ของ

GUNS N’ ROSES & METALLICA

ลายผ้าโพกหัวจากคอนเสิร์ตสเตเดียมทัวร์ของ กันส์ เอ็น โรเซส และเมทัลลิกา เมื่อปี 1992

เรื่อง : ลุงทอย

“โชคไม่ดี ที่พวกเขากลายเป็นวงดนตรีร�ำลึกอดีต ซึ่งส�ำหรับผมแล้ว มันเป็นเรื่องน่าเศร้า” เคิร์ค แฮมเม็ทท์ มือกีตาร์ของ เมทัลลิกา วงเมทัลตัวพ่อที่เพิ่งออกอัลบั้มชุดใหม่ Hardwired… to Self-Destruct พูดถึง กันส์ เอ็น โรเซส ที่เคยโด่งดังทะลุฟ้า และเคยออกทัวร์ ด้วยกัน ในช่วงเวลาทีพ ่ คี สุดๆ ของทัง้ คูเ่ มือ่ ปี 1992 หลังกันส์ เอ็น โรเซส มีอลั บัม้ Use Your Illusion I & II ออกมาในปี 1991 และพวกเขา ก�ำลังเริงร่ากับความส�ำเร็จมหาศาลของอัลบั้มปกด�ำ ที่วางจ�ำหน่ายในปีเดียวกัน

อัลบั้ม Death Magnetic ของ เมทัลลิกา ที่กลายเป็น อัลบั้มชุดที่ห้าของวงที่เปิดตัวในอันดับ 1 ติดต่อกัน

แต่ เ มื่ อ การทัว ร์ค รั้ง นั้น จบลง เส้น ทางชี วิ ต ของทัง้ สองวงดูจะแตกต่างกันไป เมทัลลิกา มีอลั บัม้ ออกมาเรื่อยๆ นับจากอัลบัม้ ปกด�ำ พวกเขามีสตู ดิโออัลบัม้ ออกมา นับจนถึงงาน ชุดล่าสุดถึง 5 อัลบัม้ เกือบเท่าสตูดิโออัลบัม้ ทัง้ หมด ของกันส์ เอ็น โรเซส โดยไม่นบั งานแสดงสด อัลบัม้ พิเศษ ต่ า งๆ งานเพลงประกอบภาพยนตร์ แล ว้ ยัง มีห นัง ของตัวเอง Through the Never ออกฉายในโรงไอแมกซ์ เมือ่ ปี 2013 แถมยังออกทัวร์อย่างต่อเนื่อง ส่วนกันส์ เอ็น โรเซส หลังความส�ำเร็จของ Use Your Illusion I & II สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นก็คอื พวกเขามีอลั บัม้ ขัดตาทัพ งานคัฟเวอร์เพลงของวงพังค์ท่ตี วั เองชื่นชอบ มาท�ำใหม่ชดุ The Spaghetti Incident? ทีไ่ ม่มมี รรคผล อะไรเป็ นชิ้นเป็ นอัน ตามด้วยการแยกวงกันไปคนละทิศ 24 24

a side a side

คนละทาง สแลชกับดัฟฟ์ แม็คเคแกน ตัง้ วงและแยกวง ร่วมกันเป็ นพักๆ อิซซี สตราดลิน ไปเป็ นศิลปิ นเดี่ยว เช่นเดียวกับมือกีตาร์ทเ่ี ข้ามาแทนเขา กิลบี คลาร์ค ส่วน แอ็กเซล โรส เดินหน้าต่ อ หาสมาชิกใหม่มาเติมและ ออกทัวร์บา้ ง ก่อนจะมีอลั บัม้ Chinese Democracy ออกมาในปี 2008 แม้จะได้รบั ค�ำชม แต่ในเรื่องยอดขาย อัลบัม้ นี้ไปได้แค่ อนั ดับที่ 3 ในชาร์ทบิลล์บอร์ด 200 มีเพลงฮิตในแบบทีต่ อ้ งเป็ นแฟนของวงถึงจะรูจ้ กั ที่น่าตลกก็คือ ขณะที่กนั ส์ เอ็น โรเซส เปลีย่ น สมาชิกยกชุด เมทัลลิกา กลับมีแค่โรเบิรท์ ทรูฮโี ญ เข้ามา แทนที่ เจสัน นิวสตีด มือเบสทีอ่ อกจากวงไปเพียงคนเดียว ในปี 2016 ราว 24 ปี จากการทัวร์คอนเสิรต์ ร่ วมกันเมื่อครัง้ กระโน้น ชื่อของทัง้ สองวงก็ถูกพูดถึง ในเวลาทีไ่ ล่เลีย่ กันอีกครัง้ แต่ในสภาพทีต่ ่างกัน


สแลช และดัฟฟ์ แม็คเคแกน กลับมาร่วมงาน กับเพื่อนเก่ า แอ็กเซล โรส อีกครัง้ ในทัวร์คอนเสิรต์ Not in This Lifetime Tour ทีช่ ่อื ทัวร์ได้มาจากการ ให้สมั ภาษณ์ของโรส เมื่อถูกถามว่า จะขึ้นเวทีแสดง ร่ วมกับเพื่อนเก่ าๆ อีกไหม เขาตอบสัน้ ๆ ว่า “ไม่ใช่ ในชาติน้ แี น่ๆ” (Not in This Lifetime) ซึง่ เป็ นมุขทีท่ ำ� ให้ นึกถึงค�ำตอบของเกล็นน์ ฟราย ทีต่ อกกลับนักข่าวถึงการ กลับมาร่วมงานกันของ The Eagles ว่า “ให้นรกเย็นลง ก่อนเถอะ” (Hell Freezes Over) ทีเ่ ป็ นชือ่ อัลบัม้ แรกและ การออกทัวร์ หลังการกลับมาร่วมงานกันอีกของวง หลังจบทัวร์เลกแรกในช่ วงหน้าร้อนในอเมริกา กันส์ เอ็น โรเซส จะออกทัวร์ละตินอเมริกาไปจนถึง สิ้นเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะข้ามโลกมาทัวร์เอเชีย ในปี 2560 ในแบบการทัวร์กนิ บุญเก่า ซึง่ เป็ นช่วงเวลาเดียวกัน กับที่เมทัลลิกา แพ็คกระเป๋ าออกทัวร์เอเชีย สนับสนุ น อัลบัม้ ใหม่ Hardwired... to Self-Destruct ซึง่ ได้รบั ค�ำชมเพียบ และได้รบั การตอบรับอย่างอบอุ่น สมการ รอคอยของแฟนเมทัล ทีร่ อกันมาถึง 8 ปี ซึง่ เป็ นช่วงห่าง ระหว่างอัลบัม้ ทีน่ านทีส่ ุดของเมทัลลิกา ทีบ่ งั เอิญเหลือเชือ่ ก็คอื เมือ่ 8 ปีกอ่ น ตอนเมทัลลิกา ออกอัลบัม้ Death Magnetic กันส์ เอ็น โรเซส ก็มี ประชาธิปไตยแบบจีนๆ ให้ได้ฟังในปีเดียวกัน และตัง้ แต่นนั้ จนถึงตอนนี้ แอ็กเซลกับเพื่อนๆ ก็ยงั ไม่มงี านชุดใหม่ ออกมาเลย ความส�ำเร็จของอัลบัม้ ทัง้ สองชุดแตกต่างกันสุดขัว้ Death Magnetic เป็ นอัลบัม้ ชุดที่ 5 ของเมทัลลิกาทีข่ ้นึ อันดับ 1 ในชาร์ทตัง้ แต่สปั ดาห์แรก และท�ำให้พวกเขา กลายเป็ นวงดนตรีทม่ี อี ลั บัม้ เปิ ดตัวด้วยอันดับ 1 ในชาร์ท ติดต่อกันถึง 5 ชุดเป็ นวงแรกและวงเดียว แถมยอดขาย เฉพาะสามวัน แรกก็ ป าเข้า ไปถึ ง 490,000 ก็ อ ปปี้ แต่ Chinese Democracy ท�ำยอดขายสัปดาห์แรกแค่ 261,000 ก็อปปี้ เปิ ดตัวด้วยอันดับ 3 และสัปดาห์ต่อมา ก็ร่วงมาอยู่ในอันดับที่ 18 ยอดขายตกถึง 78% แต่ นนั ่ คืออดีต กับการทัวร์รำ� ลึกวันเก่ าๆ ของ กันส์ เอ็น โรเซส ที่นบั เฉพาะทัวร์ในอเมริกา Not in This Lifetime กลายเป็ นทัวร์ท่ที ำ� เงินมากที่สุดของปี ด้วยยอดเงินรวมถึง 116,835,698 เหรียญ และท�ำสถิติ รายได้ต่อโชว์มากทีส่ ุด 5.5 ล ้านเหรียญต่อโชว์ พร้อมกับ ท�ำสถิติค่าตัวเฉลี ๋ ย่ สูงที่สุด 117 เหรียญ ท�ำให้พวกเขา กลับมาท�ำเงินท�ำทองอีกครัง้ แต่ ในสภาพที่เรียกได้ว่า เป็ นทัวร์รำ� ลึกอดีต อย่างทีเ่ คิรค์ แฮมเม็ทท์วา่ เอาไว้

หมายเหตุ:

Chinese Democracy อัลบั้มล่าสุดของ กันส์ เอ็น โรเซส ที่ออกมา 8 ปีแล้ว

“ผมไม่อยากคิดว่า เราพยายามท�ำตัวแบบเด็กๆ ด้วยการท�ำงานใหม่ๆ กัน แต่เราท�ำเพราะมันท�ำให้พวกเรา รูส้ กึ ว่า พวกเรายังมีความหมาย” เจมส์ เฮทฟิ ลด์ นักร้องน�ำ ของวงพูด “มันท�ำให้เรารูส้ กึ ว่า พวกเรายังคงเดินไปข้างหน้า” ท่ามกลางความว่างเปล่าในการท�ำงานของกันส์ เอ็น โรเซส Hardwired... to Self-Destruct ของเมทัลลิกา เปิ ดตัวแบบอลังเมื่อพวกเขาปล่อยมิวสิควิดีโอออกมา ครบทุกเพลงในอัลบัม้ พร้อมแสดงสดให้ได้ชมกันทัวโลก ่ ผ่ า นอิน เตอร์เ น็ ต ในค�ำ่ วัน อัล บัม้ วางจ�ำ หน่ า ย ขณะที่ อัลบัม้ ใหม่ของกันส์ เอ็น โรเซส ก็คือ ความหวัง เมือ่ แอ็กเซล โรส ให้สมั ภาษณ์หลังการแสดงทีโ่ คเชลลาจบลง ไม่กเ่ี ดือนว่า “เราก�ำลังท�ำงานใหม่ๆ กัน ผมท�ำอะไรไว้เยอะ แล ว้ ก็ เ ล่ น ให้ส แลชกับ ดัฟ ฟ์ ฟ ัง พวกเขาชอบมัน นะ พวกเขาอาจจะรับลูกต่อ” ขณะที่ส แลช ไม่ อ อกปากอะไรถึง งานชุด ใหม่ เขาพูดถึงแค่การทัวร์ดว้ ยกันครัง้ นี้เท่านัน้ “ทุกโชว์ออกมาเจ๋งมากๆ” สแลช เผย “ทุกๆ คน ไปด้วยกันได้ และเล่นกันได้ดี การแสดงทีอ่ อกมาก็น่าทึง่ ” ก่อนทีจ่ ะเสริมด้วยว่า “เราทุกคนมองในแง่บวก มันเป็ น เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่ อน เพราะงัน้ เลยยังท�ำให้เรา ตื่นเต้น มันเหมือนเป็ นเรื่องเหนือจริงส�ำหรับผม แต่ ทุกๆ คนท�ำงานกันได้ดี และผมคิดว่าน่าจะไปกันได้ยาวๆ ซึง่ มันเยีย่ มจริงๆ” ซึง่ ถ้าเป็ นไปได้ยาวๆ บางทีกอ็ าจจะมีสง่ิ ทีไ่ ม่มใี คร เชื่อได้วา่ จะเกิดขึ้นในชาติน้ ี อย่างชื่อทัวร์คอนเสิรต์ ของ พวกเขาเกิดขึ้น เพราะถ้าปาฏิหาริยท์ ค่ี วรจะเกิดขึ้นอย่าง การมีอลั บัม้ ใหม่ (ไม่นบั อัลบัม้ แสดงสด ทีน่ ่าจะมีออกมา ให้ได้เสียเงินซื้อมาดูกนั ) ไม่เกิดขึ้น คนที่จะย�ำ่ แย่หนัก น่าจะเป็ น แอ็กเซล โรส ทีเ่ ป็ นคนท�ำงานด้วยได้ไม่น่าง่าย เพราะสแลช และดัฟฟ์ ต่างก็มที างออกในชีวติ กันอยู่แล ้ว รายแรกมีวง Snake Pit ของตัวเอง รายหลังก็เป็ น นักดนตรี เป็ นปัญญาชนถึงขัน้ เคยมีหนังสือ How To Be A Man (and other illusions) ทีเ่ ขียนร่วมกับคริสท์ โนโวเซลิค คนซีแอตเติลบ้านเดียวกันออกมา ท้ายทีส่ ุดคนที่ อาจจะ ‘ไม่มชี าติน้ ’ี ก็คงไม่พน้ อดีต ชายเจ้าอารมณ์อย่างโรส ส่วนเส้นทางเดินของเมทัลลิกา คงไม่ตอ้ งพูดถึง หากดูกระบวนการปล่อยอัลบัม้ ชุดใหม่ ของพวกเขาออกมา เมทัล แปลว่าเหล็ก ก็ตอ้ งเป็ นเหล็กอยู่วนั ยังค�ำ่ ส่วนกุหลาบนัน้ พอไม่ได้นำ�้ ปุ๋ยไม่ดี ก็มแี ต่เหี่ยวเฉา ไปตามกาล

- คอนเสิร์ต Guns N’ Roses Not in This Lifetime Tour จะเล่นกันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สนามเอสซีจี สเตเดียม เมืองทองธานี ซื้อบัตรและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com - คอนเสิร์ต Metallica HardWired Tour 2017 จะเล่นกันวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่สิงค์โปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ซื้อบัตรและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sportshub.com.sg 25 25

a side a side


Book

FROM HER HOME TO OUR PAGES

คุยข้ามรั้วบ้าน กับ โรสนี นูรฟารีดา เรื่อง : ระพินทรนาถ / ภาพ : ณัฐพร วรรณปะโก

บรรยากาศตอนที่ HIP คุยกับ ด๊ะ – โรสนี นูรฟารีดา จะว่าไป ก็ ‘ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา’ อย่างชื่อหนังสือของเธออยู่ไม่น้อย เพราะการสนทนาในค�ำ่ คืนนัน้ เกิดขึน้ โดยทีเ่ ราอยูท่ สี่ ำ� นักงานของ HIP ที่เชียงใหม่ ขณะที่โรสนีตอบแต่ละค�ำถามอยู่ที่บ้านของเธอที่อำ� เภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

26

a side

เหตุผลทีเ่ ราอยากคุยกับ ‘กวีสาว’ คนนี้ประกอบไปด้วยหลายเหตุผล ทัง้ การทีเ่ ธอเป็ นกวีหญิงเพียงคนเดียวทีม่ ผี ลงานกวีนพิ นธ์เข้ารอบ 6 เล่มสุดท้าย ของรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ�ำปี 2559 (ซึ่งถ้าไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง กว่า HIP เล่มนี้จะถึงมือผูอ้ ่าน ก็น่าจะมีการ ประกาศผลแลว้ ว่าใครได้รางวัลประจ�ำปี น้ ี), การที่ ‘ไกลกว่ารัว้ บ้านของเรา’ คือหนังสือเล่มแรกของเธอ ในขณะทีอ่ กี 5 คนทีเ่ หลือนัน้ ต่างก็เคยมีผลงาน รวมเล่มกันมาแล ้วทัง้ สิ้น, การเลือกน�ำเสนอผลงานของตัวเองในรูปแบบ ‘บทกวี ไร้ฉนั ลักษณ์’ ทีต่ ่างออกไปจากคนอื่นๆ, การเป็ นกวีมสุ ลิมหญิงทีส่ อ่ื มวลชน ให้ความสนใจ ไปจนถึงเรื่องทีเ่ ธอเคยเป็ นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ ท�ำให้เธอคุน้ เคยกับเชียงใหม่อยู่พอสมควร กับการสนทนาทีเ่ ราบอกกับเธอว่าจะพยายามไม่ถามค�ำถามซ�ำ้ ๆ อย่างที่ เธอถูกหลายๆ สือ่ ถามไปมากมายหลายครัง้ แลว้ (แต่สุดท้ายก็ตอ้ งถามอยู่ด)ี ถ้าจะมีอะไรทีเ่ ราได้เรียนรูใ้ นค�ำ่ คืนนัน้ ก็คอื ท่ามกลาง ‘ความต่าง’ ทีท่ ำ� ให้เธอ กลายเป็ นจุดสนใจบนเวทีซไี รต์ โรสนีไม่ได้รูส้ กึ ว่าเธอ ‘แตกต่าง’ จากใครๆ และพอใจกับ ‘ความแตกต่าง’ ในมุมมองของคนอืน่ ทีต่ วั เองมีอยู่ และทัง้ สิ่ง ที่เ ธอบอกเล่า ผ่ า นบทกวี หรือ ทุก ถ้อ ยค�ำ ที่ต อบค�ำ ถาม ล ้วนตัง้ อยู่บนพื้นฐานทีว่ า่ “ไม่ตอ้ งเชื่อก็ได้ แต่อยากให้ตงั้ ค�ำถาม”


ฝันที่เป็นจริง

ตอนเรี ย นที่โ รงเรี ย นหาดใหญ่ วิท ยาลัย ตอน ม.ปลาย เราเคยท�ำชุมนุ มกับเพื่อนๆ เป็ นชุมนุ มที่ทำ� หนังสือท�ำมือ ทุกคน เขียนหมดเลย คนที่มงี านเยอะก็รวมเล่มเดี่ยว คนที่มงี านไม่เยอะ ก็รวมเล่มกับคนอืน่ เป็ นช่วงทีเ่ ราได้เจอสิง่ ทีช่ อบ ท�ำแล ้วสนุก อาจารย์ ก็สนับสนุนส่งเสริมอย่างดี เวลามีค่ายอบรม อาจารย์กจ็ ะส่งไปเข้าค่าย อบรมการเขียนสร้างสรรค์ เราก็ได้เจอพี่ๆ นักเขียนหลายๆ คน พูดได้เลยว่าเป็ นคนทีโ่ ตมาจากค่ายอบรมการเขียนนี่ละ่ แล ้วพอเขียน มาเรื่อยๆ อาจารย์เลยแนะน�ำว่าให้ทำ� เป็ นหนังสือท�ำมือ เราก็เลย ลองท�ำ เย็บเล่มเองขายเอง ขายดีเป็ นเทน�ำ้ เทท่าด้วยนะ คนที่ซ้ อื ก็เพื่อนๆ นี่ล่ะ ตอนนัน้ เราก็พูดกันเล่นๆ ว่าเราเขียนกลอนเปล่า อาจารย์เขียนกลอนฉันทลักษณ์ เพื่อนๆ ก็เขียนกลอนอย่างอื่น ลองเอางานของทุกคนมารวมเล่มแล ้วส่งประกวดซีไรต์กนั ดีหรือเปล่า พอสิบกว่าปี ผา่ นไป ก็ไม่คดิ ว่าหนังสือทีเ่ ราเขียนจะได้เข้าชิงซีไรต์จริงๆ ตอนที่ส �ำ นัก พิม พ์ผ จญภัย ส่ ง ’ไกลกว่ า รัว้ บ้า นของเรา’ เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ส�ำหรับเราแลว้ รูส้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ คยคุยกับเพือ่ น มัน Mission Complete คืออย่างน้อยเราได้ทำ� อะไรทีอ่ ยากท�ำแล ้ว พอได้เข้า Long List ก็ถอื ว่ามาไกลมากแล ้วนะ เหนือความคาดหมาย ยิง่ พอมาถึง Short List เราก็หวั ใจพองโต ดีใจ คนอืน่ ๆ ทีเ่ คยอยู่ ในชมรมรวมทัง้ อาจารย์ก็ยนิ ดีกบั เรา คือมันเป็ นเหมือน Mission ร่วมกันของทุกๆ คนในความรูส้ กึ ของเรานะ

กว่าจะเป็น ‘ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา’

บทกวีในเล่มมีทงั้ หมด 80 บท เป็ น 80 บททีค่ ดั เลือกจาก สิ่งที่เราเขียนไว้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็ นช่วงที่เราท�ำงานเป็ น นักข่าว ต้องดูพวกสถานการณ์ภาคใต้ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ ขียนไว้คอื ความรูส้ กึ ทีม่ นั ตกค้างจากการรายงานข่าว เพราะว่าเวลาทีท่ ำ� งานข่าว เราไม่สามารถบอกความรูส้ กึ ตัวเองลงไปในข่าวได้ บางอย่างมันเป็ น เรื่องละเอียดอ่อน ต่อให้รู ้ เราก็ไม่ควรพูดออกไปในข่าว หรือบางครัง้ เราก็อยู่ในสถานะทีพ่ ูดไม่ได้ ก็เกิดความอัดอัน้ ตันใจหลายๆ อย่าง ซึ่งกลายมาเป็ นวัตถุดบิ ในการเขียนงาน คือไม่ได้วางพล็อตไว้ก่อน ว่าจะเขียนเรือ่ งอะไร แต่เป็ นเหมือนการบันทึกเรือ่ งราวทีม่ ากระทบกับ ความรูส้ กึ หรือท�ำให้เรานึกถึงเหตุการณ์หรือสิง่ ทีไ่ ด้พบเจอ เพราะเรา ไม่ใช่คนทีเ่ ขียนงานโดยวางพล็อตไว้ก่อน แต่จะเป็ นคนทีร่ ูส้ กึ อะไร ก็เขียนออกมาเลย ต้องมีเรือ่ งทีก่ ระทบกับความรูส้ กึ มากๆ ถึงจะท�ำให้ เขีย นงานออกมาได้ ถ้า ไปก�ำ หนดหัว ข้อ ไว้แ ล ว้ ให้เ ขีย นตามนัน้ ค่อนข้างจะเขียนได้ยาก เพราะเราไม่ได้รูส้ กึ กับมันจริงๆ ส่วนการทีแ่ บ่งเรื่องในเล่มออกเป็ น 3 ส่วน เป็ นการท�ำงานของ บรรณาธิการ หน้าทีข่ องเราคือเขียนต้นฉบับ พอเสร็จปุ๊ บก็ส่งไปให้ บรรณาธิการอ่าน แลว้ เขาจะเป็ นคนเลือกว่าเรื่องไหนควรจะอยู่ ด้วยกัน ซึง่ เราก็ตอ้ งเคารพการตัดสินใจของบรรณาธิการนะว่าเขาจะ

27

a side

เลือกอันไหนไว้ตรงไหน หรือเขาจะเอาบทไหนไว้ จะคัดบทไหนออก คือบางอันเราอาจจะไม่ได้เลือกให้มาอยู่ในเล่มนี้แต่แรก แต่ระหว่าง ท�ำต้นฉบับ พอเขาดู จากต้นฉบับทัง้ หมดที่มีแลว้ เขาชอบบางอัน ทีเ่ ราไม่ได้เลือกไว้แต่แรกก็มี ทีน้ ี พ อเรื่ อ งถู ก แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น อาจจะมีบ างคนคิ ด ว่ า เรื่องแต่ละส่วนไม่เกี่ยวกัน จริงๆ แล ้วด้วยระยะเวลาทีเ่ ขียน แล ้วก็ ด้วยสถานการณ์ทไ่ี ด้เจอ ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึ้น ณ ตอนนัน้ ก็ค่อนข้าง จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าได้อ่านทัง้ เล่มจะรู ว้ ่าจริงๆ แลว้ แต่ละส่วนก็ไม่ได้แยกเป็ นเอกเทศนะ ยังมีการเชื่อมโยงบางอย่าง ถึงกันอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่การแบ่งออกเป็ นส่วนๆ ช่วยให้เห็นภาพ ชัดขึ้น เพราะว่าถ้าอ่านรวดเดียว 80 บทก็คงจะแน่นไป การแยก มันท�ำให้อ่านได้งา่ ยขึ้น

พื้นที่ – เวลา – จิตใจ

อย่ างที่บอกไปว่าเราเป็ นคนท�ำงานที่ได้วตั ถุดิบจากการที่ ได้ไ ปเจออะไรแปลกใหม่ สิ่ง ที่ท �ำ ให้เ ราไม่ เ บื่อ งานของตัว เอง คือได้ออกไปเจอคนใหม่ๆ เจอเรื่องใหม่ๆ เจอสถานทีใ่ หม่ๆ ซึง่ ท�ำให้ เรามีเรื่องบางอย่างที่อยากจะเล่า เราไม่ใช่คนที่อยู่กบั สิ่งที่ชำ� นาญ เฉพาะทางจนลึก แล ว้ เล่ า ออกมาได้อ ย่ า งละเอีย ด คื อ แบบนัน้ ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะ แต่ ตวั เรายังไม่สามารถท�ำอะไรแบบนัน้ ได้ เราจะเล่าได้ก็ต่อเมื่อได้ไปเจออะไรแปลกใหม่มา หรือไม่อย่างนัน้ ก็ตอ้ งมาจากสิง่ ทีเ่ รารูจ้ กั ดีทส่ี ุดซึง่ ก็คือตัวเราเอง คือภาวะในตัวเรา จะเรียกว่าทุกครัง้ ที่เขียนงานก็เหมือนเป็ นการทบทวนตัวเองว่าเรา คิดอะไรกับสิ่งที่เราสนใจ สิ่งที่มากระทบกับตัวเราอยู่ก็ได้ คือเรา เชื่อว่าสิง่ ทีเ่ ขียนไปก็สะท้อนตัวเราออกมาในงานเขียนด้วย ซึง่ เราว่า คนอืน่ ทีท่ ำ� งานเขียนก็คงเป็ นเหมือนกัน ไม่วา่ เขาจะเขียนกวี เรื่องสัน้ นิยาย หรือว่างานเขียนแบบไหนก็ตาม เพราะเรารูส้ กึ ว่าตัวตนของ คนเขียน มันจะสะท้อนออกมาในงานของเขานัน่ แหละว่าเขาเป็ นคน ยังไง สิง่ ทีเ่ ขาสนใจ สิง่ ทีเ่ ขาเลือกหยิบมาเล่า มันก็คอื ตัวตนของเขา มีรสนิยมของเขาอยู่ในนัน้ ด้วย อย่างใน ‘ไกลกว่ารัว้ บ้านของเรา’ ณ ตอนทีเ่ ราเขียน ก็เพราะ เราต้องการจะเล่าสิง่ ทีก่ ระทบกับความรูส้ กึ ของตัวเองออกมา โดยเรา เลือกทีจ่ ะสาดข้อความเหล่านี้ไว้บนโลกออนไลน์ ซึง่ แต่ละเรื่องถือว่า ฉับ พลัน มากเลย เหมือ นกับ พอคิ ด ได้ปุ๊ บเราก็ พิม พ์เ ดี๋ย วนั้น ไม่อย่างนัน้ มันจะหายไป พิมพ์แล ้วก็โพสต์ นัน้ คือกระบวนการท�ำงาน ของเรา แต่วา่ ก่อนทีเ่ ราจะโพสต์แต่ละเรื่องออกไป แน่นอนว่ามันก็จะ ผ่านกระบวนการคิดมาในระดับหนึ่งแล ้ว แล ้วหลังจากทีฝ่ ากงานเอาไว้ บนโลกออนไลน์ เราก็ จ ะหาเวลากลับ มาขัด เกลามัน อีก เรื่อ ยๆ จนกระทังน� ่ ำมาสู่การทีส่ ำ� นักพิมพ์สนใจ แล ้วก็เกิดการรวมเล่มขึ้นมา ถามว่าเรือ่ งราวข้างในเกีย่ วกับอะไร คงต้องว่ากันตัง้ แต่ชอ่ื ภาษาอังกฤษ ของ ‘ไกลกว่ารัว้ บ้านของเรา’ คือ Far Away From Our Own Homes ซึง่ ‘รัว้ ’ ในทีน่ ้ ไี ม่ได้มคี วามหมายตรงตัว แต่วา่ เปิ ดกว้างไว้ให้คนอ่าน จินตนาการเอาเอง ว่าพอเขาอ่านไปทัง้ เล่มแล ้ว รัว้ ทีว่ า่ จะหมายถึงอะไร ซึง่ อาจจะหมายถึงรัว้ บ้านจริงๆ ก็ได้ หรือเป็ นอย่างอืน่ ทีไ่ ม่ใช่รวั้ บ้าน ในความหมายของขอบเขต หรือกรอบ หรือสิง่ ทีก่ นั้ ระหว่างกันเอาไว้ ส�ำหรับเราแลว้ ค�ำว่ารัว้ มันเปิ ดกว้างไว้ ไม่ได้จำ� กัดค�ำตรงตัว อยู่ทว่ี า่ ตัวคนอ่านว่าเขาจะนิยมค�ำว่ารัว้ นี้ยงั ไง แต่วา่ โดยรวมเรื่องราว ในบทกวีกจ็ ะเล่นกับมิตขิ องพื้นที่ เล่นกับมิตขิ องเวลา แล ้วก็มติ ขิ อง ความรูส้ กึ ด้านจิตใจอยู่ มันจะมีการกระโดดกลับไปกลับมาระหว่าง พื้นทีน่ นั้ พื้นทีน่ ้ ตี ลอด อย่างเช่นมีการพูดถึงเหตุการณ์โลก เหตุการณ์ ในประเทศ เหตุการณ์ในภาคใต้ แล ้วก็อาจจะมาจบทีเ่ หตุการณ์ในใจ ของตัว เองอะไรประมาณนี้ หรือ แม้ก ระทัง่ การกระโดดกลับ ไป กลับมาระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนจริง ซึง่ ก็แลว้ แต่ว่า ใครจะตีความแบบไหนก็ได้นะ มันไม่มถี กู ผิด ไม่วา่ คุณจะอ่านจบแล ้ว รู ส้ กึ เหมือนหรือว่ารู ส้ กึ ต่างจากคนอื่นๆ ที่อ่านจบมาก่อนหน้าคุณ มันไม่มอี ะไรผิดเลย เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกัน เหมือนกับดูหนังเรื่องเดียวกัน แต่จะไปรู ส้ กึ แบบเดียวกันได้ยงั ไง มันไม่ได้หรอก


บทกวีไร้ฉันทลักษณ์

เราเป็ นคนทีช่ อบอ่านกวีมากกว่าเรือ่ งสัน้ หรือว่านิยาย พออ่านอะไรมากๆ ก็ทำ� ให้เราซึมซับสิง่ นัน้ ไว้เยอะ คือถ้าเป็ นเรื่องสัน้ เราไม่ได้รูจ้ กั เรื่องสัน้ ดีพอ ถึง ขัน้ ที่จ ะบอกได้ว่ า เรื่อ งสัน้ นี้ ดีห รือ ไม่ ดี เราจะบอกได้แ ค่ ว่ า เราชอบ หรือไม่ชอบเรือ่ งสัน้ เรือ่ งนี้ สนุกหรือไม่สนุก แต่ถ ้าเป็ นกลอนเปล่า เราสามารถ บอกได้นะว่ามันดีตรงไหน มันไม่ดีตรงไหน อันนี้ก็คิดว่ามีผลต่ อทักษะ การท�ำงานของเราเหมือนกัน ก่ อนหน้าที่จะมาเขียนกลอนเปล่า เราก็เริ่มจากการลองเขียนงาน ในหลายๆ รูปแบบเหมือนคนอืน่ ๆ นะ เริ่มจากเรียนรูบ้ ทกวี รูจ้ กั กลอนแปด รูจ้ กั ขุนช้างขุนแผน รูจ้ กั รามเกียรติ์ เคยชินกับกลอนฉันทลักษณ์ จนวันหนึ่ง ทีเ่ ราได้รูว้ า่ โลกนี้มนั มีกลอนเปล่านะ รูส้ กึ เหมือนได้พบแสงสว่างในชีวติ เลย (หัวเราะ) พอได้เขียนกลอนเปล่าก็รูส้ กึ ว่าเราชอบ เป็ นสิ่งที่เราถนัดที่สุด คือการเขียนบทกวีไร้ฉนั ทลักษณ์มนั ออกมาเอง โดยที่เราไม่ตอ้ งพยายาม กับมันมาก ไม่ตอ้ งไปฝื น ไปเค้นกับมันมาก เหมือนจังหวะการเล่าเรื่อง ของเราเหมาะทีจ่ ะเป็ นแบบนี้มากกว่า รูส้ กึ ว่าเรารูจ้ กั งานเขียนชนิดนี้ดกี ว่า ชนิ ด อื่น เราก็เ ลยสนุ ก กับ มัน เขียนได้อ ย่ า งมีค วามสุ ข ถ้า ให้ไ ปเขียน กลอนฉันทลักษณ์เราจะเครียดนะ หรือว่าถ้าให้เขียนเรื่องสัน้ ก็จะเครียด อีกแบบหนึ่ง กลายเป็ นการท�ำงานทีไ่ ม่มคี วามสุขไป พอเป็ นกลอนเปล่าก็อาจะใช้ค�ำว่าท�ำจนอยู่ มือในระดับหนึ่งแลว้ ซึง่ จริงๆ จะว่าอยู่มอื ก็ไม่เชิงนะ เพราะทุกวันนี้ก็ยงั มีงานเขียนทีไ่ ม่ได้ดงั ่ ใจ เขียนแล ้วรูส้ กึ ว่ายังไม่ผา่ นอยูเ่ รือ่ ยๆ คือเราประเมินตัวเองด้วยเวลาเขียนงาน ถ้าเรารูส้ กึ ว่าไม่ผา่ นเราก็จะพักไว้ก่อน ผ่านไปซักพักแล ้วค่อยกลับมาอ่านใหม่ ถ้าเกลาได้กเ็ กลา ถ้าเกลาไม่ได้กเ็ ก็บไว้ก่อน หรือว่าบางทีกเ็ ขียนไว้หลายๆ บท แยกๆ กันไว้ แล ้วถ้าวันหนึ่งลองเอาบททีแ่ ยกๆ มารวมกันดู ถ้ามันรวมกันได้ เกลาๆ มันหน่ อย ตกแต่งมันหน่ อย มันก็กลายเป็ นบทใหม่ท่แี ข็งแรงขึ้น กว่าตอนทีแ่ ยกกันอยู่ ถ้าจะมีอะไรเกี่ยวกับการใช้กลอนเปล่าที่ทำ� ให้เรายินดีมากๆ ก็คง เป็ นการทีห่ นังสือของเรามีส่วนท�ำให้กลอนเปล่ามันกลับมาถูกพูดถึงอีกครัง้ เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ค่อยนิยมกัน จนมาถึงตอนที่หนังสือ ‘ไม่มี หญิง สาวในบทกวี’ ของ พี่เ ช - ซะการีย ย์ า อมตยา ได้ร างวัล ซีไ รต์ กลอนเปล่าเลยเป็ นทีร่ ูจ้ กั ในวงกว้างมากขึ้น แล ้วก็บงั เอิญว่าเราเป็ นคนเดียว ทีเ่ ขียนกวีเป็ นเป็ นกลอนเปล่าล ้วนๆ ด้วยพอดี

เชียงใหม่เปลี่ยนชีวิต

การใช้ชีวติ อยู่ท่เี ชียงใหม่ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจจะ ไม่ได้มผี ลต่องานเขียนของเราโดยตรง เพราะว่าเราไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ เชียงใหม่ในหนังสือ แต่วา่ เชียงใหม่มผี ลต่อชีวติ เรานะ เพราะการอยูเ่ ชียงใหม่ ท�ำให้เราเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนทัศคติหลายอย่างมาก ท�ำให้ได้รูว้ ่าโลก มันกว้างขึ้น ตอนทีอ่ ยู่หาดใหญ่ เราก็จะเจออะไรทีค่ ลา้ ยๆ กัน อย่างเช่น เจอคนมุสลิมเหมือนกัน พูดภาษาใต้เหมือนกัน กินอาหารคล ้ายๆ กัน คือเรา โตมากับสิง่ เหล่านี้แล ้วก็จะเคยชินกับมัน แต่พอมาอยู่ทเ่ี ชียงใหม่ เราพบว่า ทีน่ นั ่ มีความหลากหลายมาก มีทงั้ คนเมือง มีชาวเขา มีนกั ท่องเทีย่ ว มีมสุ ลิม มีโรฮิงญา มีคนไทยจากภาคอืน่ ๆ ซึง่ การได้ไปอยูใ่ นพื้นทีท่ ม่ี คี นหลายประเภท แบบนี้ทำ� ให้เราต้องสังเกตและเรียนรูว้ า่ คนแต่ละกลุม่ เป็ นอย่างไรบ้าง อีกอย่างคือเชียงใหม่ทำ� ให้เราใจกว้างขึ้น ท�ำให้เรากลายเป็ นคนที่ ไม่ตดั สินใครในทันที แต่ จะดู กนั ไปยาวๆ คอยสังเกตว่าเขาจะท�ำอะไร ซึง่ สิง่ เหล่านี้กม็ ผี ลทัง้ ต่อการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ของเราหลังจากนัน้ มากนะ เมือ่ เทียบกับว่าเราอยู่เชียงใหม่แค่ 4 ปี แต่ว่าช่วงเวลานัน้ กลับท�ำให้อะไร หลายๆ อย่างในชีวติ เราเปลีย่ นไปเยอะมาก

อยากเขียนต้องมีวินัย

จริงๆ ช่วงทีเ่ รียนมหาวิทยาลัยทีเ่ ชียงใหม่ 4 ปี น่ไี ม่ได้เขียนอะไรจริงจัง เท่าไหร่ กลับมาเขียนจริงจังอีกครัง้ คือตอนกลับมาอยู่ บา้ นแลว้ ก็ช่วงที่ ท�ำงานเป็ นนักข่าว ซึง่ สิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจให้เรา คือการทีไ่ ด้มโี อกาส สัมภาษณ์ พีจ่ เด็จ ก�ำจรเดช เกี่ยวกับผลงานของเขาว่ามันเริ่มมาจากอะไร ซึง่ พอเขาบอกว่ามันเริม่ มาจากการโพสต์สเตตัสเฟซบุค๊ เราก็แบบ เฮ้ย! แค่โพสต์ สเตตัสเฟซบุค๊ เนี่ยก็กลายเป็ นหนังสือเล่มได้ดว้ ยเหรอ พีเ่ ขาก็เลยบอกว่า ลองท�ำดูสิ ลองเขียนงานวันละชิ้น ทุกวัน มันก็เหมือนกับเราโพสต์สเตตัส อะไรต่างๆ นานาในเฟซบุค๊ นัน่ ล่ะ ในหนึ่งวันให้มงี านอยู่ 1 ชิ้น ลองท�ำดูสิ

แลว้ เราก็ลองท�ำดูนะประมาณ 3-4 เดือน จนได้หนังสือท�ำมือมาเล่มหนึ่ง (‘โคจรมาพบกันในรอบหนึ่งพันปี แสง’ ทีต่ ่อมาถูกน�ำมาพัฒนาจนกลายมาเป็ น ‘ไกลกว่ารัว้ บ้านของเรา’) พอได้ลองเขียนงานทุกวัน เราเลยรูว้ า่ ความยากของการท�ำงานเขียน ไม่ได้อยูท่ ว่ี า่ คุณคิดอะไร แต่อยูท่ ว่ี า่ คุณมีวนิ ยั หรือเปล่า เรารูส้ กึ มากๆ เลยว่า การทีจ่ ะท�ำงานเขียนได้ดี คุณต้องมีวนิ ยั ในตัวเองด้วย ตอนทีเ่ ขียนต่อเนื่อง ทุกวันเนี่ยไม่ได้คดิ นะว่าจะต้องเอามารวมเป็ นเล่ม ตอนนัน้ แค่อยากลองดูวา่ ถ้าเขียนบทกวีทกุ วันแล ้วจะเป็ นอย่างไร พอได้มาเป็ นหนังสือท�ำมือเล่มหนึ่ง ก็ดใี จทีม่ นั พิสูจน์ได้ว่า การทีเ่ ราเขียนทุกวัน มันก็ทำ� ให้เราได้ผลงานขึ้นมา เป็ นเล่มจริงๆ

‘รั้ว’ ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายตรงตัว แต่ว่าเปิดกว้าง ไว้ให้คนอ่านจินตนาการเอาเอง ว่าพอเขาอ่านไปทั้งเล่มแล้ว รั้วที่ว่าจะหมายถึงอะไร เราคือเรา

ถามว่าคาดหวังแค่ ไหนกับการที่ผลงานของตัวเองได้เข้าชิงซีไรต์ ค�ำตอบคือไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แต่เข้าใจว่าการที่เราได้รบั ความสนใจ เป็ นพิเศษเพราะเราเป็ นผูห้ ญิงคนเดียวในรอบนี้ เป็ นมุสลิมคนเดียวด้วย แล ้วงานของเราก็เป็ นกลอนเปล่าล ้วนๆ เล่มเดียวทีม่ าถึงรอบนี้ดว้ ย ทีผ่ า่ นมา เวลาถูกถามถึงผลงาน เราก็จะเจอค�ำถามแบบ “ใส่ความอ่อนโยนลงไป ในหนังสืออย่างไรบ้าง” ทัง้ ที่งานของเราไม่ได้อ่อนโยนเลยนะ (หัวเราะ) เหมือนเขาเห็นเราเป็ นผูห้ ญิงแลว้ คิดว่างานเขียนเราจะนุ่มนิ่ม หรือค�ำถาม ทีว่ า่ รูส้ กึ ยังไงทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงคนเดียวบนเวที ซึง่ เราไม่ได้รูส้ กึ ว่าเป็ นคนส่วนน้อย อะไรเลย เรารูส้ กึ ว่าเราก็เท่าเทียมกับทุกคนทีเ่ ข้ารอบสุดท้ายนัน่ ล่ะ จริงๆ เราเข้าใจว่าทุกคนสนใจว่าเราเป็ นใครมาจากไหน ท่ามกลาง คนทีเ่ คยมีผลงานกันมาแล ้วทุกคน เราเป็ นผูห้ ญิงคนเดียวทีเ่ ข้ารอบสุดท้าย ในปี น้ ี แถมยังเป็ นผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นมุสลิมด้วย แต่เราไม่รูส้ กึ ว่าตัวเองแตกต่าง กับใครในการที่ได้เข้ารอบสุดท้ายของเวทีซไี รต์ จริงๆ เราไม่ได้สนใจว่า จะเป็ นผูห้ ญิงหรือผูช้ ายด้วยซ�ำ้ สิง่ ทีเ่ ราคิดก็คือว่างานของเรามันบอกอะไร ได้บา้ ง ท�ำให้คนอ่ านรู ส้ ึกอะไรเมื่อเขาได้อ่าน หรืออย่ างการที่เราเขียน กลอนเปล่าลว้ นๆ อยู่คนเดียวก็ไม่ทำ� ให้เรารูส้ กึ ว่าแตกต่างจากงานทีเ่ ขียน แบบฉันทลักษณ์เลย สุดท้ายแลว้ มันอยู่ท่วี ่าเนื้องานของเรามันหนักแน่ น มันเข้มข้นแค่ไหน มันกระทบใจคน มันไปถึงคนอ่านหรือเปล่า แล ้วมันพา คนอ่านไปได้ไกลแค่ไหน เราให้ความส�ำคัญกับตรงนัน้ มากกว่า ส่วนเรื่องการที่เราเป็ นผู ห้ ญิงแลว้ ได้เข้ารอบสุดท้ายของซีไรต์ปีน้ ี ก็ตอ้ งขอขอบคุณคณะกรรมการ ถือว่าเป็ นความหลากหลาย เป็ นการเปิ ดกว้าง หรือบางคนอาจจะใช้เราเป็ นตัวแทนอะไรต่างๆ เป็ นตัวแทนนักเขียนรุ่นใหม่ เป็ นนักเขียนมุสลิม เราก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุ นเรา แต่ว่าโดยตัวของ เนื้องานแลว้ เราไม่ได้รูส้ กึ ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ทำ� ให้เราเสียเปรียบหรือว่า ได้เปรียบเลยจริงๆ เราเป็ นคนที่ค่อนข้างเสถียรในตัวเอง ภูมใิ จในความ เป็ นตัวเองสู งมาก เพราะฉะนัน้ การที่เราก้าวมาถึงตรงจุดนี้ได้ มันก็คือ ความภาคภูมใิ จของเรา คือส�ำหรับตัวเราเองแลว้ เราไม่ได้รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ ในฐานะหนึ่งฐานะใด ไม่ใช่เพราะตัวเองเป็ นผูห้ ญิง ไม่ใช่เพราะเป็ นมุสลิม แต่เราภาคภูมใิ จทีเ่ ราเป็ นเรา ซึง่ สิง่ ต่างๆ ทีห่ ยิบยกมากล่าวถึงเกี่ยวกับตัวเรา ไม่วา่ จะการเป็ นผูห้ ญิง เป็ นคนรุ่นใหม่ เป็ นมุสลิม มันก็คอื สิง่ ทีป่ ระกอบขึ้น เป็ นเรา ทุกสิ่งเหล่านัน้ ที่เขาพูดถึงก็คือเราไง และเราไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ เป็ นจุดเด่น เป็ นปัญหา หรือเป็ นความแตกต่างอะไร ในมุมมองของเรา สิง่ ทีค่ นอืน่ มองว่าเป็ นเอกลักษณ์ของเรา เราถือว่า เป็ นองค์ประกอบปกติสำ� หรับเรา เป็ นความหลากหลายที่เราคิดว่าใครๆ ก็มกี นั ก็เลยอาจจะรูส้ กึ แปลกๆ อยู่บา้ งเวลาทีม่ คี นชูสง่ิ นี้ข้นึ มาว่าเป็ นอะไรที่ โดดเด่นของเรา คือเราไม่ได้รูส้ กึ อะไรแบบนัน้ นะ เราไม่ต่นื เต้นทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง คนเดียว เป็ นคนมุสลิมคนเดียวทีเ่ ข้ารอบซีไรต์ แต่เราตื่นเต้นทีเ่ ราเป็ นเรา ทีม่ าถึงจุดนี้มากกว่า อีกอย่างเราไม่ได้จำ� กัดว่าตัวเราเองอยูใ่ นแวดวงไหนด้วย เราแค่ทำ� งานของเราออกมา แลว้ ก็อยากให้คนได้ลองอ่าน อ่านแลว้ ไม่ตอ้ ง เชื่อเราก็ได้ แต่ อยากให้อ่านแลว้ ตัง้ ค�ำถาม ให้เขาได้คิดต่ อไปเกี่ยวกับ เรื่องราวในนัน้ มากกว่า 28

a side


Movie Attraction

EXCITING December

โปรแกรมหนังประจ�ำเดือนส่งท้ายปีคราวนี้ต้องบอกว่าน่าจะถูกใจคนชอบดูหนังกันถ้วนหน้า เพราะว่ามีหนังหลายแบบ หลากสไตล์มาให้ชม เริ่มด้วยหนังโรแมนติกที่ได้แรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์, แอนิเมชั่นเรื่องราวการผจญภัย ในท้องทะเลของลูกสาวหัวหน้าเผ่าชาวเกาะและบุรุษครึ่งเทพ, เรื่องราวในจักรวาลสตาร์ วอร์ส กับภารกิจชิงแบบแปลน ของเดธสตาร์, หนังไซไฟท่องอวกาศทีต่ วั เอกตืน่ ก่อนก�ำหนดหลายสิบปีอย่างมีเบือ้ งหลัง และปิดท้ายปีกบั หนังตลกทีม่ าพบกัน เป็นประจ�ำทุกปีจากฝีมือผู้ก�ำกับ ยอร์ช ฤกษ์ชัย

Moana

พรจากฟ้า

วันที่เข้าฉาย : 1 ธันวาคม 2559 แนวหนัง : Animation, Adventure ผู้ก�ำกับ : Ron Clements, John Musker นั ก แสดง : Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk โมอานา บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าบนเกาะโมทูนุย

วันที่เข้าฉาย : 1 ธันวาคม 2559 แนวหนัง : Romantic, Drama ผู้ก�ำกับ : ชยนพ บุญประกอบ, เกรียงไกร วชิรธรรมพร, นิธิวัฒน์ ธราธร, จิระ มะลิกุล นักแสดง : ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, นิษฐา จิรยั่งยืน, ณภัทร เสียงสมบุญ, วิโอเลต วอเทียร์, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, หนึ่งธิดา โสภณ

ตัดสินใจสานฝันของพ่อด้วยการเดินทางสู่ทอ้ งทะเล พร้อมเพือ่ นๆ ตัวน้อย ของเธออย่ า งเจ้า หมู และไก่ รวมถึง มาวอิ บุรุ ษ ครึ่ง เทพ ที่เ ป็ น เพื่ อ นร่ ว มเดิ น ทาง ท่ า มกลางหมู่ เ กาะ ที่อนั ตรายและแฝงไว้ ด้วยความลึกลับ เพือ่ ตามหาเกาะที่สาบสู ญ ในต�ำนานให้พบ

ด้วยแรงบันดาลใจ จากเพลงพระราชนิพนธ์ อย่าง ยามเย็น, Still on My Mind และ พรปี ใหม่ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช มาสูภ่ าพยนตร์ ที่ บ อกเล่ า ถึ ง ความรัก ของหนุ่มสาวรวม 3 คู่ ซึง่ เสียงดนตรีและบทเพลง พระราชนิพนธ์ คือสิ่งที่ ท�ำให้เขาและเธอได้รูจ้ กั กัน

(Imax & 4dx Recommended)

Rogue One : A Star Wars Story

Passengers

ในยามที่กองทัพ จัก รวรรดิ ก าแลกติ ก ป ก ค ร อ ง ทั ่ว ห มู่ ด า ว กองก�ำ ลัง ฝ่ ายต่ อ ต้า น ยืน่ ข้อเสนอให้ จิน เออร์โซ รับ ภารกิ จ ส�ำ คัญ ที่ จ ะ มีผลต่อสงคราม นัน่ คือ การน�ำ ทีม หาทางขโมย แบบแปลนของเดธสตาร์ ดวงดาวมรณะซึ่ ง เป็ น อาวุ ธ อัน ทรงพลัง ที่ สุ ด ของจัก รวรรดิ ก าแล็ ก ติ ก ทีพ่ อ่ ของเธอมีส่วนในการสร้างมันขึ้นมา

ภายในยาน อ ว ก า ศ ที่ มุ่ ง ห น้ า สู่ อาณานิคมแห่งใหม่ ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการ เดินทางนานถึง 120 ปี จิม เพรสตัน และออโรร่า ดันน์ ตืน่ ขึ้นมาก่อนเวลา ที่ ก � ำ หนด ระหว่ า งที่ ใช้เวลาอยู่ดว้ ยกันและ ตกหลุมรักกันท่ามกลาง ผูโ้ ดยสารคนอื่นที่หลับใหล ทัง้ สองค้นพบว่า การที่ เขาและเธอตื่นขึ้นมานัน้ อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

วันที่เข้าฉาย : 15 ธันวาคม 2559 แนวหนัง : Action, Fantasy ผู้ก�ำกับ : Gareth Edwards นักแสดง : Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen

วันที่เข้าฉาย : 22 ธันวาคม 2559 แนวหนัง : Adventure, Sci-Fi ผู้ก�ำกับ : Morten Tyldum นักแสดง : Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

จ�ำเนียร วิเวียน โตมร

วันที่เข้าฉาย : 29 ธันวาคม 2559 แนวหนัง : Comedy ผู้ก�ำกับ : ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ นักแสดง : อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, ธีรเดช เมธาวรายุทธ

‘วิเวียน’ สาวสวย ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ในอะไรเลย เว้น แต่ เ รื่ อ งโชคลาง มาวอนขอความรักจาก ศาลเจ้าชื่อกังเรื่องเนื้อคู ๋ และบุพเพสันนิวาสก็นำ� ‘จ�ำ เนี ย ร’ กับ ‘โตมร’ แบดบอยคู่หูประจ�ำแก๊ง ให้ม าตกหลุ ม รัก เธอ พร้อมกัน เรื่องราวของ รัก สามเส้า จึง บัง เกิด แถมยัง มีอ นั ตรายที่ติด ตาม สองหนุ่มเป็ นเงาตามตัวมาเป็ นของแถมเสียด้วย! ***หมายเหตุ: โปรแกรมหนังอาจมีการเปลี่ยนแปลง

“Major Movie Plus” App เดียว ครบทุกเรื่องหนังในมือคุณ

โหลดฟรี

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ เช็ครอบ จองตั๋ว โทรสายตรง

ชัน้ 4 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โทร.053-283939 โทร.053-288852

www.majorcineplex.com

www.twitter.com/majorgroup

29

a side

www.facebook.com/majorcineplexchiangmai


Food & Place

EAT DRINK ENJOY

สนุกสนานกับสิ่งแปลกใหม่ เรื่อง / ภาพ : ศมนภรณ์

เดือนสุดท้ายของปี เรามักจะภาวนาให้มนั ผ่านพ้น ไปเร็วๆ ยิ่งปีนี้พวกเราต่างเศร้าโศกต่อการจากไปของ บุคคลส�ำคัญในชีวิต แต่ชีวิตก็ยังคงต้องด�ำเนินต่อไป พวกเราต้ อ งกิ น อาหาร ต้ อ งดื่ ม น�้ ำ ต้ อ งท� ำ งาน ต้องพักผ่อน เพื่อไม่ให้ร่างหายและจิตใจเสียสมดุล ดังนัน้ มาทดลองสิง่ แปลกใหม่ เปิดโลก แล้วสนุกสนาน ไปกับทุกๆ วันกันเถอะ

MONDAY MOON บ้านไม้หลังเก่าแห่งความทรงจ�ำ หลัง จากมีพ รายกระซิบ ว่า มีร า้ นข้า วซอยสู ต รเด็ด เปิ ด ใหม่แ ถวที่ว่า การ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เราก็ไม่รอช้าต้องไปตามหา ร้านนี้ไม่สงั เกตดีๆ อาจจะไม่เห็น เพราะทางเข้าหน้าร้านฝัง่ ตรงข้าม เยื้องๆ กับทีว่ า่ การอ�ำเภอ (หรือจะเข้าจากด้านหลัง หากจอดรถทีว่ ดั ทุงยู) เป็ นซอยเล็กๆ ทีจ่ ะน�ำไปสู่บา้ นไม้เก่าหลังใหญ่ อายุกว่า 80 ปี ทีถ่ กู ดัดแปลงมาท�ำร้านอาหาร เมือ่ เข้าร้าน ทางร้านจะเสิรฟ์ ด้วย Welcome Drink หวานชืน่ ใจ เมนูแนะน�ำของทีน่ ค่ี อื ‘ข้าวซอยน�ำ้ ข้นไข่ออนเซ็น’ สูตรเด็ดของคุณย่าจันทร์ ทีถ่ กู ดัดแปลงให้สามารถเลือกเส้นทีช่ อบได้ ไม่วา่ จะเส้นข้าวซอย เส้นราเมง เส้นอูดง้ เส้นโซบะ และท็อปปิ้ งเพิม่ เติม เช่น เห็ดทอด หรือปี กไก่ยดั ไส้ นอกจากนี้ยงั มี เมนูอน่ื ๆ อีก เช่น ผัดไท ข้าวหน้าหมูทอดมันเดมูน บะหมีส่ ูตรคุณพ่อ ข้าวผัดฮังเลหมู ข้าวคลุกแคบหมู เป็ นต้น เปิด : 10:00 – 22:00 น. ที่ตั้ง : ถนนอินทรวโรรส (เยื้องๆ ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอ�ำเภอเมือง) Facebook : Monday Moon 30 30

a side a side


DOCTORGEN_Y LAB CAFE สุขภาพที่ดีเพิ่มจากสิ่งที่กิน หวานน้อย ไม่มไี ขมันและแคลอรี่ตำ� ่ คือจุดเด่นของเค้กจากร้านด็อกเตอร์เจนวาย ร้านเค้กโฮมเมดเพือ่ สุขภาพเล็กๆ ฝี มอื คุณหมอที่ผนั ตัวเองมาเป็ นนักท�ำเค้ก เมือ่ เข้าร้านไป จะเห็นตูแ้ ช่ขนาดใหญ่ท่บี รรจุเค้กมากกว่า 40 ชนิดให้เลือกสรรละลานตา โดยเมนู หลักๆ ของร้านจะเป็ นชีสเค้กหลากหลายท็อปปิ้ ง เช่น Rare Cheese Strawberry, DoctorGen_Y Chocolate Signature Cake, Cream Cheese Brownie ในหมวดพายก็มตี วั เด็ดๆ เช่น Classic Pumpkin Pie และ Apple Crumble Pie ส่วนฝัง่ รักสุขภาพจ�ำกัดน�ำ้ ตาล ต้องโดน Carrot Cake กินคู่กบั น�ำ้ ผลไม้สกัดเย็นหรือชาผลไม้รอ้ นๆ แค่น้ กี ม็ คี วามสุขแล ้ว เปิด : 08:30 – 19:30 น. ที่ตั้ง : ปากซอยศิริมังคลาจารย์ ซอย 13 Facebook : DoctorGen_Y Lab cafe

NITRO CAFE ห้องทดลองทางวิทยาศาตร์ เปิด : 09:00 – 18:00 น. ที่ตั้ง : ศิริมังคลาจารย์ ซอย 13 (สุดซอยเลี้ยวซ้ายร้านอยู่ขวามือ) Facebook : NITRO Cafe Chiangmai

ส�ำหรับคอกาแฟ เราได้ยนิ เรื่องกาแฟสกัดเย็น (Nitro Cold Brew Coffee) มาได้ซกั พักใหญ่ๆ แต่ยงั ไม่มโี อกาสได้ล้มิ ลองซักที ประกอบกับมีรา้ นกาแฟเปิ ดใหม่ ที่ดูจะเน้นการท�ำกาแฟด้วยวิธีน้ ีเป็ นหลัก จึงไม่รอช้ารีบเข้าไปท�ำความรูจ้ กั กับร้านนี้ ซักหน่อย หากใครทีง่ งกับกรรมวิธแี บบนี้ เจ้าของร้านเขาก็จะให้ความรูก้ ่อนทีจ่ ะเลือก สัง่ กาแฟแต่ละชนิดก่อน โดยกาแฟสกัดเย็น เป็ นการชงกาแฟในรูปแบบใหม่ดว้ ยการ แช่ กาแฟที่ทางร้านเบลนด์เองในน�ำ้ เย็นไม่นอ้ ยกว่า 12 ชัว่ โมง เพื่อดึงเอารสชาติ ของกาแฟออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติมากทีส่ ดุ โดยไม่ใช้ความร้อน แล ้วอัดแก๊สไนโตรเจน เข้าไปในถังบรรจุกาแฟ เพือ่ สร้างฟองให้กบั กาแฟ ไหลผ่านหัวจ่ายกาแฟ (ชนิดเดียว กับแท็ปเบียร์) ออกมาใส่แต่ละแก้ว ท�ำให้รสชาติทอ่ี อกมามีความนุ่มลิ้น ละมุนและดืม่ ค่อนข้างง่าย ส�ำหรับใครทีด่ ม่ื กาแฟใส่นมเป็ นประจ�ำ อยากให้ลอง Nitro Black Coffee ถึงจะไม่ใส่นมแต่รสชาติละมุนลิ้นมาก ยิง่ กินคู่กบั Nitro Blast Rich Chocolate ของหวานซิกเนเจอร์ของร้านแล ้ว เพอร์เฟ็ คท์! 31

a side


Recipe Recipe

I LOVE PAELLA ฉันรักข้าวผัดสเปน เรื่อง / ภาพ : วัฒนาวรรณ ขันอาษา

หาอะไรท�ำกินฉลองปีใหม่กันดีกว่าเจ้าค่ะ...คิดไปคิดมาก็มาจบที่ ข้าวผัดสเปน (Paella) เพราะเป็นของโปรดมากกก ปรับสูตรไปมาหลายรอบจนส�ำเร็จ ถูกปากและอร่อยมากเหมือนที่ เคยกินที่ร้าน Simply Spanish ที่ South Melbourne Market แม้จะไปกินที่สเปนมาแล้ว หลายๆ ร้าน ทั้งที่เวียนนาหรือในประเทศไทยเอง ก็ยังให้ที่ร้าน Simply Spanish มาเป็น อันดับ 1 และแน่นอนอันดับ 2 หนีไม่พ้นสูตรที่เขียนให้นี่เลย Confirm!!! ไม่ได้โม้เลยเจ้าค่ะ... ในเมื่อท�ำอาหารแล้ว จะฉลองปีใหม่ก็ต้องให้ครบสูตรซะหน่อย ข้าวผัดสเปนไปแล้ว งั้นขอเป็น พั้นช์ของสเปนละกัน ก็ Sangria (แซงเกรีย) นั่นไง...

TIPS

* น�้ำซุปไก่ที่เอาใส่ในข้าว ‘ต้องร้อน’ นะเจ้าคะ ห้ามเย็นเด็ดขาด * น�ำ้ ซุปไก่ทเี่ หลือเก็บไว้ทำ� ข้าวต้มเครือ่ งหรือต้มย�ำทะเลได้นะเจ้าคะ * เคี่ยวมะเขือเทศยิ่งนานยิ่งดีเจ้าค่ะ * ถ้าไม่มีข้าวสเปน ใช้ข้าวญี่ปุ่นแทนพอได้เจ้าค่ะ * ถ้าไม่มี Paella Pan ลองหากระทะแบนที่ขอบสูงใช้แทน หรือใช้หม้อหุงข้าวแทนนะเจ้าคะ 32 32

a side a side


PAELLA ข้าวผัดสเปน

ส่วนผสมน�้ำซุปไก่

โครงไก่ แครอทหัน่ ขวาง เซเลอรี่หนั ่ ท่อนสัน้ ๆ หอมหัวใหญ่แบ่งสี ่ กะหล�ำ่ ปลี พริกไทยด�ำเม็ดทุบ กระเทียมทุบ ใบกระวาน เกลือ น�ำ ้ หัวกุง้ และเปลือกทีแ่ กะออกมา หนวดปลาหมึกทีต่ ดั ออกมา

2 ชิ้น 1 หัว 1 ก้าน 1 ลูกใหญ่ ½ หัว 2 ช้อนชาพูน 4 กลีบใหญ่ 3 ใบ 1 ช้อนโต๊ะ 3 ลิตร

วิธีท�ำน�้ำซุปไก่ ใส่นำ�้ เปล่าในหม้อ ตัง้ ไฟแรง ใส่ส่วนผสมทัง้ หมดลงต้มให้เดือด แล ว้ ลดไฟอ่ อ น ต้ม ต่ อ อีก ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง... (ระหว่า งนี้ ไปเตรียมเครื่องข้าวผัด) ต้มเสร็จกรองเอาแต่ น�ำ้ จะได้นำ�้ ซุปไก่ ทีม่ กี ลิน่ ของทะเลเล็กน้อย

ส่วนผสมข้าวผัดสเปน ปลาหมึกกล ้วย 5 ตัว กุง้ ขาวใหญ่ 15 ตัว หอยตลับ 10 ตัว หอยแมลงภู่ 10 ตัว พริกหยวกสีแดงสับละเอียด 1 ลูกใหญ่ มะเขือเทศหวานปลอกเปลือกสับ 3 ลูกใหญ่ หอมหัวใหญ่สบั ละเอียด 1 ลูกใหญ่ กระเทียมสับละเอียด 6 กลีบใหญ่ แซฟฟร่อน 3 หยิบมือ ขมิ้นผง 1 ช้อนชาพูน ปาปริกา้ ½ ช้อนชา เกลือทะเล 1 ช้อนชา พริกไทยด�ำ 1 ช้อนชา น�ำ้ มันมะกอก Extra Virgin 3 ทัพพี น�ำ้ ซุปไก่ 3 – 3.5 ถ้วยตวง ข้าวสเปน 2 ถ้วยตวง ถัวลั ่ นเตา / พาร์สเล่ยซ์ อยละเอียด / Lemon

Sangria

พั้นช์แบบสเปน

* กระทะ Paella Pan ขนาด 30 cm. กินได้ 4-5 คน

ส่วนผสม

วิธีท�ำข้าวผัดเสปน

ไวน์แดง บรัน่ ดี น�ำ้ ส้ม ส้มเปลือกหนา Gooseberry แอปเปิ้ ล Lemon น�ำ้ ตาลทรายขาว โซดา

ตัง้ กระทะ Paella ใส่นำ�้ มันมะกอก ทอดกุง้ ปลาหมึก หอย แค่ให้ เปลีย่ นสี ตักออกมาพักไว้... น�ำ้ มันทีเ่ หลือในกระทะ ใส่หอมหัวใหญ่ ผัดให้สลดเหลือง กระทียมสับผัดให้หอม ตามด้วยพริกหยวก ผัดให้ พริกนิ่ม ตามด้วยมะเขือเทศ ขมิ้นผง เกลือป่ น ปาปริกา้ พริกไทย ผัดต่อจนมะเขือเทศสลด (ประมาณ 20-30 นาที) โรยแซฟฟร่อน (ปิ ดฝาทิ้งไว้หนึ่งนาทีให้ความชื้นเข้าไปในเส้นแซฟฟร่อน ซึ่งจะให้ ความหอมและสีเหลืองออกมา) ผัดต่อแล ้วใส่ขา้ ว ปรับไฟแรง ใส่ซุป ไปก่อน 2 ถ้วยตวงให้ท่วม เกลีย่ ๆ ข้าวแล ้ววางกุง้ ปลาหมึก หอย รอจนเดือดแลว้ ค่อยปรับเป็ นไฟอ่อน ถ้าน�ำ้ แห้งก็ใส่ซุปทีละน้อย จนหมด ห้ามคนข้าวแต่ใช้วธิ สี นกระทะและหาช้ ั่ อนเล็กๆ คอยแหวกๆ ได้นิดหน่อย ตัง้ ต่อจนข้าวสุกประมาณ 35 นาทีค่อยเติมถัว่ ลันเตา ปิ ดฝาและตัง้ ไฟต่ออีก 10 นาที ได้ทแ่ี ล ้วยกลง โรยด้วยพาร์สเล่ยซ์ อย ห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพือ่ ข้าวจะได้ระอุต่ออีกประมาณ 10-15 นาที… โรยพาร์สเล่ยอ์ กี เล็กน้อย เสิรฟ์ พร้อมกับ Lemon ฝาน

วิธีท�ำ ½ ขวด 2 ช้อนโต๊ะ ¾ ถ้วยตวง 1 ลูก 6-8 ลูก ½ ลูก ½ ลูก 3 ช้อนโต๊ะ 1 ถ้วยตวง

* ส่วนผสมนี้ ทำ� ได้ 4-5 แก้ว

ผสมไวน์แ ดง บรัน่ ดี น�ำ้ ส้ม น�ำ้ ตาลทราย คนให้น�ำ้ ตาลทรายละลาย พักไว้... หัน่ ส้ม แนวขวางแบ่ง 4 ส่วน / หัน่ แอปเปิ้ ลให้บาง / Gooseberry 3 ลูกแบ่งครึง่ น�ำทัง้ หมดใส่ลงไป ในน�ำ้ ไวน์ทผ่ี สมแล ้ว คนให้เข้ากัน ปิ ดฝาแช่เย็น ซัก 1-2 ชัว่ โมง... เย็ น แล ว้ เอาออกมา บีบ Lemon ลงไป ผสมโซดาตามด้วยน�ำ้ แข็ง เล็กน้อย แต่งด้วยส้มฝานและ Gooseberry… เสิรฟ์ ได้

TIPS * รสชาติ Sangria จะไม่เปรี้ยวและหวานมากนัก และต้องเย็น 33

a side

ช้อนชา = ช้อนที่ใช้ส�ำหรับชา กาแฟทั่วไป ช้อนโต๊ะ = ช้อนส้อมที่ใช้กินข้าวทั่วไป ทัพพี = ทัพพีเมลามีนตักข้าวทั่วไป


Journey & Amazing Dishes

PAELLA

@ Everywhere เรื่อง / ภาพ : Missน�้ำปู๋

Federation Square

Paella @ Melbourne

@ Simply Spanish... อร่อยมากที่สุด

Paella @ Vienna

Austrian National Library

Paella From Cooking Class

Cooking Class In Ronda

@ Restaurant Bodeguita El Pulpo ... รสชาติธรรมดา

Paella @ Cooking Class... รสชาติธรรมดา

หมายเหตุ : คอลัมน์ Journey & Amazing Dishes เกิดขึ้นมาได้เพราะความตื่นเต้นของเราที่ได้ไปพบเจอ-ชิม-กินอาหาร จากการที่เราได้ไปเที่ยวในต่างประเทศหรือแม้แต่

34

a side


La Pedrera (Barcelona)

Paella @Barcelona

Woman and Bird (Sculpture by Joan Miro) (Barcelona)

Pa ella @

HIP

Wowww… I Love Paella!!! @ Poble Espanyol... รสชาติไม่เท่าไหร่

La Sagrada Familia (Barcelona)

@ Frankfurt Station... ชื่อร้านก็ไม่น่าอร่อย

@ Hostafrancs Walking Street... อร่อยใช้ได้

ณ บ้านเกิดจังหวัดล�ำปาง เมื่อประมาณ 20 ปี ท่แี ล้ว กลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ท่ลี ำ� ปาง ก็พบว่าบ้านถัดไป เขาให้เช่าเป็ นร้านอาหาร มีคนสเปนมาเปิ ดร้านขายอาหาร สเปนทีจ่ งั หวัดล�ำปาง... และนี่กค็ อื ครัง้ แรกของเราทีไ่ ด้ลอง ข้าวผัดสเปน (Paella)... ติดใจสิคะ!!! Wowww… I Love Paella!!!... หลังจากนัน้ ถ้าเจอสู ตรข้าวผัดสเปนที่ไหน ก็ จ ะเก็ บ ไว้ และพอไปเที่ย วที่ไ หนที่มีร า้ นอาหารสเปน ก็จะต้องสัง่ มากินทุกครัง้ จนได้ลงมือลองท�ำดูครัง้ แรก... รูสึ้ กว่าไม่ใช่ - ไม่ชอบ - ยอมไม่ได้ งัน้ ไปเทีย่ วสเปนมันซะเลย!!! สเปนเป็ นประเทศทีไ่ ปแล ้วอยากกลับไปอีก นอกจาก Paella แล ้ว เราชอบ Tapas ชอบงานของ Antoni Gaudi ชอบผู ้คน ชอบเมืองเล็กๆ อย่าง Cuenca / Ronda ชอบๆๆ ไปหมด อยู่สเปน 2 อาทิตย์ กิน Paella ประมาณ 10 ครัง้ และสมัครเรียนท�ำ Paella ด้วย (เอาให้สุด) แถมขากลับ ซื้อข้าวสเปน (ข้าวเม็ดอ้วนๆ สัน้ ๆ), Saffron และ Paella Pan มาด้วย... แต่เชื่อไหมว่ารสชาติขา้ วผัดสเปนทีเ่ ราติดใจ ชอบมากที่สุ ด จนถึง เดีย๋ วนี้ คือ ร้า น Simply Spanish ที่ South Melbourne Market นัน่ เอง หลังจากกลับจากสเปนหอบของมาเพียบ ลองท�ำ อีก 2 หนโดยใช้ Paella Pan รสชาติเริ่มอร่อยถูกปากแล ้ว โดยท�ำตามสูตรทีใ่ ช้ซุปปลาจาก Cooking Class แต่ทเ่ี รา เขียนสู ตรให้ HIP นี้ เราใช้ซุปไก่ ท่เี คี่ยวนาน 3 ชัว่ โมง ผลออกมาอร่อยมาก ถูกปากและถูกใจสุดๆ ไปเลย * เข้าไปดูสูตร Paella ได้ในคอลัมน์ Recipe ฉบับนี้ หรือ www.hipthailand.net หัวข้อ Food Recipe & Place > Recipe

ในประเทศเอง อาหารนั้ น ๆ อาจจะไม่ ว ้ า วววส� ำ หรั บ หลายคน แต่ อี ก หลายคนว้ า วววแน่ ๆ เพราะไม่ รู ้ จั ก เช่ น เดี ย วกั บ เรา บางที อ าจจะไม่ ใ ช่ อ าหารที่ แ ปลกหรื อ อาจเป็ น อาหาร พื้นบ้านธรรมดา แต่ก็ท�ำให้เราว้าวววได้ จนเราต้องไปค้นหาสูตรเพื่อจะได้ปรุงรสชาติให้เหมือนหรือคล้ายที่สุด และบางทีก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราประยุกต์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่ๆ ซะเลย 35

a side

HIP MAGAZINE ISSUE 146 : DECEMBER 2016 (SECTION A)  

Download : www.hipthailand.net

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you