Page 1

c º ï ^ Ø Û Ã s õ ð © Ã º ï ç á ¶ _ é m Ö Í > » a B Ý ] ª V _ À º ï ^ Ø Ã u Å å [ ç \ ç B ï ç á Ö º z ¨ ¿ m º ï ^

¨ º ï ç á © Ã u ¤ . . . ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ » a B D

¨ [ Å ¼ > k " ¼ > Ä Ý ç > s | s  ï Ä ç à ç B c l ì © ¸ ' . . ¼ > Ä Ý ç > s | s  ï Ä ç à ç B c l ì © ¸ . . . Ä Ý > ] u z ÿ µ © à ½ Í m m k º ï © à ⠦ Ö Í > " ¨ ¿ © A > o [. a B D g õ ¦ k ö [ Ø Ã é Ý ] ª V _ E Å z ï ^ '» à _ é V l «  ï ð  ï V ª g Ý m \ V  ï ç á c l ì © ¸ Ý m k ò þ Å m . ¨ [ Å » a B D à é " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ ' ¸ ö ¡ ï á V ï Ø Ä B _ à â | k ò þ Å m . Ö Ë Æ a B Ý ] [ J é D . . . • Ø Û B º Ø ï V ^ Ó þ Å k ì ï ¹ [ Ä ç à • k V o à ì ï Ó Â ï V ª " c [ ª > © à ^ ¹ ' ’ • ¨ ¿ © A > K  ï V ª " s · k V Ä ï ò Ý > « º z ï ^ ' • k « º ï ¹ _ à l u E © Ø Ã Å " ¼ k ® \ Ð ­ ª V k V F ' x ï V D ï ^ • " Ø Û B x ^ á z | D à k V µ ¡ ' x ï V D ï ^ c º ï ^ k V µ  ç ï l _ . . . • " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ ' \ V > V Í ] « © Ã Ý ] ö  ç ï • " ¨ ¿ © A > o [ ¼ å « D ' Ø > V ç é  ï V â E » a B º ï ^ g þ B ç k å ç ¦ Ø Ã u ® k ò þ Å m . Ö Í ] B V s _ \ V Ý ] « D ¶ _ é Ø k ¹ ¼ > Ä º ï ¹ K D ï ò Ý > « º z ï ^ , x ï V D ï ^ å ç ¦ Ø Ã u ® k ò þ [ Å ª . Ö Í > ¨ ¿ © A > o [ » a B D c é ï Ø \ º z D ¼ k ï \ V ï Ø ï V õ | Ø Ä _ é © à ¦ À º ï ^ Ö Í > » a B Ý ] u z Ø Ã V ò á V > V « Z ] l _ c > s Ø Ä F B s ò D ¸ ª V _ ¨ º ï ¼ á V | Ø > V ¦ ì A Ø ï V ^ Ó D à ½ ¶ [ A ¦ [ ¼ ï â | Â Ø ï V ^ þ ¼ Å V D .

þ ¤ ü m s ª V _ å \  z c õ ¦ V ª g æ ì k V > º ï ç á ¶ ¤ s  þ [ ¼ Å V D .

Ø Ã B ì : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x ï k ö : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø > V ç é ¼ Ã E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç ï ¼ Ã E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t [ ¶ Þ Ä _ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¼ > ] :

ç ï Ø B V © Ã D

¼ > k à  ] ç B ¥ D . . . Ø k u ¤ ç B ¥ D . . . g ¼ « V  þ B Ý ç > ¥ D . . . Ø Ä a © ç à ¥ D . . . \ V u Å Ý ç > ¥ D . . . Ø > ¹ ç k ¥ D . . .

NORTH INDIA : C-409, Shiddhivinayak CHS, 90 feet Road, Dharavi, Mumbai 400 017, India. • Mobile : +91 989 286 0372 SOUTH INDIA : 7/2, 5th Street, Rajendran Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli Tamil Nadu 627 002, India. • Mobile : +91 9976207010 E-mail : wingsofrevival@gmail.com Website : www.wingsofrevival.com

Ø ï V õ | k ò D ¨ º ï ¹ [ c [ ª > © Ã ç ¦ © A ï ^ .


¨ º ï ¹ [ c [ ª > © Ã ç ¦ © A ï ^ . ¨ º ï ^ Ö é Â þ B D . . . t ï © Ø Ã ö B Ã V Â þ B D . . .

¶ ç > ß Ø Ä F k m ¼ > k M [ k V Â þ B D .

¼ ï Ó º ï . . . ¼ ï Ó º ï . . .

ï ì Ý > ò ç ¦ B k V ì Ý ç > ç B ¼ ï Ó º ï ^ . 1 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ø k u ¤ l [ ] Å ¡ ¼ ï V _ Seeds for Success

z | D Ã D è

c ¦ [ Ã ½ Â ç ï è MP3 CD-[ > ç é © A ï ^

c º ï ^ k V µ s _ ¨ u à | Ý m D

ORDER FORM

À º ï ^ ¨ º ï ^ Ã ç ¦ © A ï ç á k V º z k ] [ J é D Ö Í > » a B D k á « c > s Ø Ä F þ S ì ï ^ .

å V s [ k _ é ç \ è Ø k u ¤ l [ E Í ç > è

2 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ä V ] © Ã > u ï V ª Ä V s ï ^ 4 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø k u ¤ Â ï V ª k a ï ^ è ¼ > k Ø Ä F ] ï ^ Ø Ä a Ý ] ò º ï ^ ¼ > k Ð ç ¦ B « V ë B D 5 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ Í W B Ã V ç ­ l [ ¶ k E B º ï ^è Ô Ý A Ý > ï D ‡] B V ª D è k _ é ç \ B V F Ø Û ¸ Â ï k V ò º ï ^è 6 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ï õ ï ^ ] Å Â ï © Ã ¦ â | D Steps to Reach the Prayer Summit

m e e c e e fL e &Ò e L e &v e e k e À e j n m ³ e

k V º þ k V E Ý > V _ . . . k V µ Â ç ï k á \ V z D !

à ö · Ý > g s B V ª k ì è

¶ Ä V > « V ª \ V ª k V µ Â ç ï è s ç é ¼ B Å © Ø Ã u Å Ö « Ý > D è ¼ B V ¼ Ä © A / Ã ì ª Ã V / > V T m è > ç ¦ ï ç á > ï ì © Ã m ¨ © Ã ½ ? è E K ç k l _ å ¦ Í > m ¨ [ ª ? è s · k V Ä Ý ] [ Ø Ä B _ Ã V | ï ^ è W ç Å k V ª k V µ s u ï V ª k a ï ^ . è

Î Ë Ø k V ò \ V > x D c º ï ^ s · k V Ä Ý ç > . . . E Í > ç ª ç B . . . ¶ [ ç Ã . . . g s ç B . . . Ø Ã é ç ª . . . A m ¸ Â ï © Ã Å Í m k ò D ¨ º ï ^

¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ !

g æ ì k V > º ï ç á · > Í > ö © à m ¨ © à ½ ? è å õ à ì ï ç á Ø > ö Í m Ø ï V ^ k m ¨ © à ½ ? è Ø k u ¤ ‡¼ > k Ð ç ¦ B ] â ¦ D ( à z ] ‡1 / 2 ) è g u Å ç é Ø k ¹ © à | Ý m k m ¨ © à ½ ? ( à z ] 1 / 2 ) è

0 2 0 0 2

8 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ¨ ª Â z c º ï ^ " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ '

\ V > V Í ] « © Ã Ý ] ö Â ç ï ç B ¸ [ A Å D c ^ á x ï k ö Â z ¶ Ð © ¸ ç k ¥ º ï ^ .

Ø k u ¤ k V µ Â ç ï Â z

Ö © Ã Ý ] ö Â ç ï ç B À º ï ^ Ø Ã Å s ò D ¸ ª V _ `2 0 0 ç B Ø Ä K Ý ] Ä Í > V Ä Í > V > V « ì ï á V z º ï ^ ] « ¸ © M > /V ` ß > Í Ä ¦ ò k /`

¼ ï Ó º ï ^

7 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k a Ø > ö ¥ D !!!

o å V [ c º ï ^ " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ '

» a B Ý ] u z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç B ï V è Â ç ï B V ï Ø ï V | Â þ ¼ Å [ .

o ¨ [ Ð ç ¦ B ï V è  ç ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç B o Ã Ý ] ö  ç ïo A Ý > ï D o x ï V D o Ø > V ç é  ï V â E o ï ò Ý > « º z

» a B Ý ] u z à B [ à | Ý m º ï ^


¨ º ï ¹ [ c [ ª > © Ã ç ¦ © A ï ^ . ¨ º ï ^ Ö é Â þ B D . . . t ï © Ø Ã ö B Ã V Â þ B D . . .

¶ ç > ß Ø Ä F k m ¼ > k M [ k V Â þ B D .

¼ ï Ó º ï . . . ¼ ï Ó º ï . . .

ï ì Ý > ò ç ¦ B k V ì Ý ç > ç B ¼ ï Ó º ï ^ . 1 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ø k u ¤ l [ ] Å ¡ ¼ ï V _ Seeds for Success

z | D Ã D è

c ¦ [ Ã ½ Â ç ï è MP3 CD-[ > ç é © A ï ^

c º ï ^ k V µ s _ ¨ u à | Ý m D

ORDER FORM

À º ï ^ ¨ º ï ^ Ã ç ¦ © A ï ç á k V º z k ] [ J é D Ö Í > » a B D k á « c > s Ø Ä F þ S ì ï ^ .

å V s [ k _ é ç \ è Ø k u ¤ l [ E Í ç > è

2 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ä V ] © Ã > u ï V ª Ä V s ï ^ 4 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø k u ¤ Â ï V ª k a ï ^ è ¼ > k Ø Ä F ] ï ^ Ø Ä a Ý ] ò º ï ^ ¼ > k Ð ç ¦ B « V ë B D 5 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ Í W B Ã V ç ­ l [ ¶ k E B º ï ^è Ô Ý A Ý > ï D ‡] B V ª D è k _ é ç \ B V F Ø Û ¸ Â ï k V ò º ï ^è 6 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ï õ ï ^ ] Å Â ï © Ã ¦ â | D Steps to Reach the Prayer Summit

m e e c e e fL e &Ò e L e &v e e k e À e j n m ³ e

k V º þ k V E Ý > V _ . . . k V µ Â ç ï k á \ V z D !

à ö · Ý > g s B V ª k ì è

¶ Ä V > « V ª \ V ª k V µ Â ç ï è s ç é ¼ B Å © Ø Ã u Å Ö « Ý > D è ¼ B V ¼ Ä © A / Ã ì ª Ã V / > V T m è > ç ¦ ï ç á > ï ì © Ã m ¨ © Ã ½ ? è E K ç k l _ å ¦ Í > m ¨ [ ª ? è s · k V Ä Ý ] [ Ø Ä B _ Ã V | ï ^ è W ç Å k V ª k V µ s u ï V ª k a ï ^ . è

Î Ë Ø k V ò \ V > x D c º ï ^ s · k V Ä Ý ç > . . . E Í > ç ª ç B . . . ¶ [ ç Ã . . . g s ç B . . . Ø Ã é ç ª . . . A m ¸ Â ï © Ã Å Í m k ò D ¨ º ï ^

¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ !

g æ ì k V > º ï ç á · > Í > ö © à m ¨ © à ½ ? è å õ à ì ï ç á Ø > ö Í m Ø ï V ^ k m ¨ © à ½ ? è Ø k u ¤ ‡¼ > k Ð ç ¦ B ] â ¦ D ( à z ] ‡1 / 2 ) è g u Å ç é Ø k ¹ © à | Ý m k m ¨ © à ½ ? ( à z ] 1 / 2 ) è

0 2 0 0 2

8 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ¨ ª Â z c º ï ^ " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ '

\ V > V Í ] « © Ã Ý ] ö Â ç ï ç B ¸ [ A Å D c ^ á x ï k ö Â z ¶ Ð © ¸ ç k ¥ º ï ^ .

Ø k u ¤ k V µ Â ç ï Â z

Ö © Ã Ý ] ö Â ç ï ç B À º ï ^ Ø Ã Å s ò D ¸ ª V _ `2 0 0 ç B Ø Ä K Ý ] Ä Í > V Ä Í > V > V « ì ï á V z º ï ^ ] « ¸ © M > /V ` ß > Í Ä ¦ ò k /`

¼ ï Ó º ï ^

7 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k a Ø > ö ¥ D !!!

o å V [ c º ï ^ " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ '

» a B Ý ] u z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç B ï V è Â ç ï B V ï Ø ï V | Â þ ¼ Å [ .

o ¨ [ Ð ç ¦ B ï V è  ç ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç B o Ã Ý ] ö  ç ïo A Ý > ï D o x ï V D o Ø > V ç é  ï V â E o ï ò Ý > « º z

» a B Ý ] u z à B [ à | Ý m º ï ^


¨ º ï ¹ [ c [ ª > © Ã ç ¦ © A ï ^ . ¨ º ï ^ Ö é Â þ B D . . . t ï © Ø Ã ö B Ã V Â þ B D . . .

¶ ç > ß Ø Ä F k m ¼ > k M [ k V Â þ B D .

¼ ï Ó º ï . . . ¼ ï Ó º ï . . .

ï ì Ý > ò ç ¦ B k V ì Ý ç > ç B ¼ ï Ó º ï ^ . 1 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ø k u ¤ l [ ] Å ¡ ¼ ï V _ Seeds for Success

z | D Ã D è

c ¦ [ Ã ½ Â ç ï è MP3 CD-[ > ç é © A ï ^

c º ï ^ k V µ s _ ¨ u à | Ý m D

ORDER FORM

À º ï ^ ¨ º ï ^ Ã ç ¦ © A ï ç á k V º z k ] [ J é D Ö Í > » a B D k á « c > s Ø Ä F þ S ì ï ^ .

å V s [ k _ é ç \ è Ø k u ¤ l [ E Í ç > è

2 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ä V ] © Ã > u ï V ª Ä V s ï ^ 4 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø k u ¤ Â ï V ª k a ï ^ è ¼ > k Ø Ä F ] ï ^ Ø Ä a Ý ] ò º ï ^ ¼ > k Ð ç ¦ B « V ë B D 5 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ Í W B Ã V ç ­ l [ ¶ k E B º ï ^è Ô Ý A Ý > ï D ‡] B V ª D è k _ é ç \ B V F Ø Û ¸ Â ï k V ò º ï ^è 6 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ï õ ï ^ ] Å Â ï © Ã ¦ â | D Steps to Reach the Prayer Summit

m e e c e e fL e &Ò e L e &v e e k e À e j n m ³ e

k V º þ k V E Ý > V _ . . . k V µ Â ç ï k á \ V z D !

à ö · Ý > g s B V ª k ì è

¶ Ä V > « V ª \ V ª k V µ Â ç ï è s ç é ¼ B Å © Ø Ã u Å Ö « Ý > D è ¼ B V ¼ Ä © A / Ã ì ª Ã V / > V T m è > ç ¦ ï ç á > ï ì © Ã m ¨ © Ã ½ ? è E K ç k l _ å ¦ Í > m ¨ [ ª ? è s · k V Ä Ý ] [ Ø Ä B _ Ã V | ï ^ è W ç Å k V ª k V µ s u ï V ª k a ï ^ . è

Î Ë Ø k V ò \ V > x D c º ï ^ s · k V Ä Ý ç > . . . E Í > ç ª ç B . . . ¶ [ ç Ã . . . g s ç B . . . Ø Ã é ç ª . . . A m ¸ Â ï © Ã Å Í m k ò D ¨ º ï ^

¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ !

g æ ì k V > º ï ç á · > Í > ö © à m ¨ © à ½ ? è å õ à ì ï ç á Ø > ö Í m Ø ï V ^ k m ¨ © à ½ ? è Ø k u ¤ ‡¼ > k Ð ç ¦ B ] â ¦ D ( à z ] ‡1 / 2 ) è g u Å ç é Ø k ¹ © à | Ý m k m ¨ © à ½ ? ( à z ] 1 / 2 ) è

0 2 0 0 2

8 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ¨ ª Â z c º ï ^ " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ '

\ V > V Í ] « © Ã Ý ] ö Â ç ï ç B ¸ [ A Å D c ^ á x ï k ö Â z ¶ Ð © ¸ ç k ¥ º ï ^ .

Ø k u ¤ k V µ Â ç ï Â z

Ö © Ã Ý ] ö Â ç ï ç B À º ï ^ Ø Ã Å s ò D ¸ ª V _ `2 0 0 ç B Ø Ä K Ý ] Ä Í > V Ä Í > V > V « ì ï á V z º ï ^ ] « ¸ © M > /V ` ß > Í Ä ¦ ò k /`

¼ ï Ó º ï ^

7 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k a Ø > ö ¥ D !!!

o å V [ c º ï ^ " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ '

» a B Ý ] u z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç B ï V è Â ç ï B V ï Ø ï V | Â þ ¼ Å [ .

o ¨ [ Ð ç ¦ B ï V è  ç ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç B o Ã Ý ] ö  ç ïo A Ý > ï D o x ï V D o Ø > V ç é  ï V â E o ï ò Ý > « º z

» a B Ý ] u z à B [ à | Ý m º ï ^


c º ï ^ Ø Û Ã s õ ð © Ã º ï ç á ¶ _ é m Ö Í > » a B Ý ] ª V _ À º ï ^ Ø Ã u Å å [ ç \ ç B ï ç á Ö º z ¨ ¿ m º ï ^

¨ º ï ç á © Ã u ¤ . . . ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ » a B D

¨ [ Å ¼ > k " ¼ > Ä Ý ç > s | s  ï Ä ç à ç B c l ì © ¸ ' . . ¼ > Ä Ý ç > s | s  ï Ä ç à ç B c l ì © ¸ . . . Ä Ý > ] u z ÿ µ © à ½ Í m m k º ï © à ⠦ Ö Í > " ¨ ¿ © A > o [. a B D g õ ¦ k ö [ Ø Ã é Ý ] ª V _ E Å z ï ^ '» à _ é V l «  ï ð  ï V ª g Ý m \ V  ï ç á c l ì © ¸ Ý m k ò þ Å m . ¨ [ Å » a B D à é " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ ' ¸ ö ¡ ï á V ï Ø Ä B _ à â | k ò þ Å m . Ö Ë Æ a B Ý ] [ J é D . . . • Ø Û B º Ø ï V ^ Ó þ Å k ì ï ¹ [ Ä ç à • k V o à ì ï Ó Â ï V ª " c [ ª > © à ^ ¹ ' ’ • ¨ ¿ © A > K  ï V ª " s · k V Ä ï ò Ý > « º z ï ^ ' • k « º ï ¹ _ à l u E © Ø Ã Å " ¼ k ® \ Ð ­ ª V k V F ' x ï V D ï ^ • " Ø Û B x ^ á z | D à k V µ ¡ ' x ï V D ï ^ c º ï ^ k V µ  ç ï l _ . . . • " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ ' \ V > V Í ] « © Ã Ý ] ö  ç ï • " ¨ ¿ © A > o [ ¼ å « D ' Ø > V ç é  ï V â E » a B º ï ^ g þ B ç k å ç ¦ Ø Ã u ® k ò þ Å m . Ö Í ] B V s _ \ V Ý ] « D ¶ _ é Ø k ¹ ¼ > Ä º ï ¹ K D ï ò Ý > « º z ï ^ , x ï V D ï ^ å ç ¦ Ø Ã u ® k ò þ [ Å ª . Ö Í > ¨ ¿ © A > o [ » a B D c é ï Ø \ º z D ¼ k ï \ V ï Ø ï V õ | Ø Ä _ é © à ¦ À º ï ^ Ö Í > » a B Ý ] u z Ø Ã V ò á V > V « Z ] l _ c > s Ø Ä F B s ò D ¸ ª V _ ¨ º ï ¼ á V | Ø > V ¦ ì A Ø ï V ^ Ó D à ½ ¶ [ A ¦ [ ¼ ï â | Â Ø ï V ^ þ ¼ Å V D .

þ ¤ ü m s ª V _ å \  z c õ ¦ V ª g æ ì k V > º ï ç á ¶ ¤ s  þ [ ¼ Å V D .

Ø Ã B ì : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x ï k ö : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø > V ç é ¼ Ã E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç ï ¼ Ã E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t [ ¶ Þ Ä _ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¼ > ] :

ç ï Ø B V © Ã D

¼ > k à  ] ç B ¥ D . . . Ø k u ¤ ç B ¥ D . . . g ¼ « V  þ B Ý ç > ¥ D . . . Ø Ä a © ç à ¥ D . . . \ V u Å Ý ç > ¥ D . . . Ø > ¹ ç k ¥ D . . .

NORTH INDIA : C-409, Shiddhivinayak CHS, 90 feet Road, Dharavi, Mumbai 400 017, India. • Mobile : +91 989 286 0372 SOUTH INDIA : 7/2, 5th Street, Rajendran Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli Tamil Nadu 627 002, India. • Mobile : +91 9976207010 E-mail : wingsofrevival@gmail.com Website : www.wingsofrevival.com

Ø ï V õ | k ò D ¨ º ï ¹ [ c [ ª > © Ã ç ¦ © A ï ^ .


c º ï ^ Ø Û Ã s õ ð © Ã º ï ç á ¶ _ é m Ö Í > » a B Ý ] ª V _ À º ï ^ Ø Ã u Å å [ ç \ ç B ï ç á Ö º z ¨ ¿ m º ï ^

¨ º ï ç á © Ã u ¤ . . . ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ » a B D

¨ [ Å ¼ > k " ¼ > Ä Ý ç > s | s  ï Ä ç à ç B c l ì © ¸ ' . . ¼ > Ä Ý ç > s | s  ï Ä ç à ç B c l ì © ¸ . . . Ä Ý > ] u z ÿ µ © à ½ Í m m k º ï © à ⠦ Ö Í > " ¨ ¿ © A > o [. a B D g õ ¦ k ö [ Ø Ã é Ý ] ª V _ E Å z ï ^ '» à _ é V l «  ï ð  ï V ª g Ý m \ V  ï ç á c l ì © ¸ Ý m k ò þ Å m . ¨ [ Å » a B D à é " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ ' ¸ ö ¡ ï á V ï Ø Ä B _ à â | k ò þ Å m . Ö Ë Æ a B Ý ] [ J é D . . . • Ø Û B º Ø ï V ^ Ó þ Å k ì ï ¹ [ Ä ç à • k V o à ì ï Ó Â ï V ª " c [ ª > © à ^ ¹ ' ’ • ¨ ¿ © A > K  ï V ª " s · k V Ä ï ò Ý > « º z ï ^ ' • k « º ï ¹ _ à l u E © Ø Ã Å " ¼ k ® \ Ð ­ ª V k V F ' x ï V D ï ^ • " Ø Û B x ^ á z | D à k V µ ¡ ' x ï V D ï ^ c º ï ^ k V µ  ç ï l _ . . . • " ¨ ¿ © A > o [ E Å z ï ^ ' \ V > V Í ] « © Ã Ý ] ö  ç ï • " ¨ ¿ © A > o [ ¼ å « D ' Ø > V ç é  ï V â E » a B º ï ^ g þ B ç k å ç ¦ Ø Ã u ® k ò þ Å m . Ö Í ] B V s _ \ V Ý ] « D ¶ _ é Ø k ¹ ¼ > Ä º ï ¹ K D ï ò Ý > « º z ï ^ , x ï V D ï ^ å ç ¦ Ø Ã u ® k ò þ [ Å ª . Ö Í > ¨ ¿ © A > o [ » a B D c é ï Ø \ º z D ¼ k ï \ V ï Ø ï V õ | Ø Ä _ é © à ¦ À º ï ^ Ö Í > » a B Ý ] u z Ø Ã V ò á V > V « Z ] l _ c > s Ø Ä F B s ò D ¸ ª V _ ¨ º ï ¼ á V | Ø > V ¦ ì A Ø ï V ^ Ó D à ½ ¶ [ A ¦ [ ¼ ï â | Â Ø ï V ^ þ ¼ Å V D .

þ ¤ ü m s ª V _ å \  z c õ ¦ V ª g æ ì k V > º ï ç á ¶ ¤ s  þ [ ¼ Å V D .

Ø Ã B ì : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x ï k ö : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø > V ç é ¼ Ã E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ç ï ¼ Ã E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t [ ¶ Þ Ä _ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¼ > ] :

ç ï Ø B V © Ã D

¼ > k à  ] ç B ¥ D . . . Ø k u ¤ ç B ¥ D . . . g ¼ « V  þ B Ý ç > ¥ D . . . Ø Ä a © ç à ¥ D . . . \ V u Å Ý ç > ¥ D . . . Ø > ¹ ç k ¥ D . . .

NORTH INDIA : C-409, Shiddhivinayak CHS, 90 feet Road, Dharavi, Mumbai 400 017, India. • Mobile : +91 989 286 0372 SOUTH INDIA : 7/2, 5th Street, Rajendran Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli Tamil Nadu 627 002, India. • Mobile : +91 9976207010 E-mail : wingsofrevival@gmail.com Website : www.wingsofrevival.com

Ø ï V õ | k ò D ¨ º ï ¹ [ c [ ª > © Ã ç ¦ © A ï ^ .

Wings of Revival Ministires  

Wings of Revival Ministires • Publication • MP3 CDs • Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you