Page 1


UREDNIK / IZDAVA» Andrija ΔurkoviÊ - andrija.curkovic@zg.htnet.hr ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA Gordan Gaæi - gordan.gazi@zg.htnet.hr DOPISNIK IZ NEW YORKA Danko ©uvar - dsuvar@attglobal.net SURADNICI Douglas Floyd-Douglass, Ludwig Bauer Jaqor »akmak, Igor Jadan, Neven Kos, Pero Maldini, Vjeran PavliniÊ, Dubravko Toplak, Josip VraËar

GLAZBENI SURADNICI Darko Glavan, Petar GlodiÊ, Mario GrdoπiÊ, Denis Leskovar, Davor Hrvoj, Tihomir Ivka, Dubravko MajnariÊ, Jura MatiÊ, Irena Paulus

NAKLADNIK Foton zapad d.o.o., GajπËak 33, 10000 Zagreb tel/fax: 01 2445 527

DIREKTOR Marina ΔurkoviÊ

PUBLIC RELATION Ivan M. von Perkovich

GRAFI»KA PRIPREMA HiFi Media

TISAK Kratis Ul. Dr. Franje Tumana 14 a 10431 Sveta Nedelja

ADRESA REDAKCIJE Hi-Fi, GajπËak 33, 10000 Zagreb tel/fax: 01 233 47 64 e-mail: info@hifimedia.hr www.hifimedia.hr

Sva prava pridræana. Niti jedan dio ovog Ëasopisa ne smije biti reproduciran u bilo kojem obliku ili zbog bilo koje namjena bez prethodne pismene suglasnosti izdavaËa.

1080p Iako je Europa tek na poËecima televizije visoke rezolucije (HDTV), ameriËko træiπte do kraja ove godine oËekuje proizvode koji Êe moÊi prikazati potpunu HDTV rezoluciju od 1920x1080 piksela. PostojeÊi modeli, koji su dostupni na policama, imaju oznaku HDTV Ready i mogu primiti signal visoke rezolucije formata 720p ili 1080i, ali ga nisu u moguÊnosti i prikazati u cijelosti. Ako usporedimo standardnu DVD sliku sa slikom prikazanom u visokoj rezoluciji ona Êe izazvati daleko veÊi vizualni πok kod prosjeËnog gledatelja nego πto bi izazvala usporedba izmeu trenutnog HDTV standarda i njenog maksimuma od 1920x1080. Bez obzira na prikazani potpuni ili nepotpuni HDTV signal, svaka plazma/LCD ekran postavljen na ovogodiπnjem CES-u imala mi je fenomenalnu sliku u usporedbi s bilo kojim kuÊnim DVD playerom ili HTV, RTL, ili, ne daj Boæe, OTV televizijskim signalom. Interes za HDTV se polako ali sigurno πiri i u Europi gdje se s nestrpljenjem oËekuje ovogodiπnji sajam potroπaËke elektronike u Berlinu (IFA, 2.-7. rujan, 2005.), kada bi se trebalo doznati viπe o brzini prihvaÊanja HDTV tehnologije u prijenosu TV slike i o modelima plazma/LCD ekrana koji Êe nositi oznaku HDTV Ready za sezonu 2005/2006. Predvia se da Êe se do kraja godine pojaviti joπ nekoliko satelitskih i kabelskih programa s distribucijom HDTV signala (pored postojeÊeg nizozemskog kanala 1080i), a slijedeÊe svjetsko nogometno prvenstvo u NjemaËkoj 2006. bi trebalo imati prijenos u HDTV tehnici πto bi napravilo veliki marketinπki pomak prema prihvaÊanju ove tehnologije. Viπe o ovoj temi u narednim brojevima. Kao totalna suprotnost gornjem napisu, u ovom broju moæete pronaÊi tekst o tehnologiji koja nikako da ode u zaborav, o tehnologiji koja je majka svih danaπnjih i u kojoj jedan dio nas joπ uvijek istinski uæiva. Radi se naravno o “cijevaπima”. Neven Kos se nakon puta u Japan (vidi prikaz u ovom broju) odmah “zakvaËio” na test tri cijevna integrirana pojaËala a rezultati sluπnog testa su vrlo zanimljivi. ©uvar ima iscrpni izvjeπtaj s ovogodiπnjeg CES-a, Gaæi je ispitao kvalitetu DAB signala hrvatskog radija i prvi DAB tuner koji se kod nas moæe kupiti, VraËar ima svoje miπljenje o francuskim pojaËalima a Toplak je napisao svoj najduæi tekst od poËetka izlaæenja Ëasopisa tamo daleke 1996. godine - test top modela Onkyo DVD/AV receivera. U slijedeÊem broju Êemo imati drugi dio izvjeπtaja s CES-a (HighEnd audio), ali i reportaæu s CeBIT-a gdje nam je otiπao PC/Foto ekspert Igor Jadan. Dva razliËita sajma, dvije krajnosti koje se na kraju ipak spajaju u istoj toËki interesa - uæivanje u zvuku i slici. Andrija ΔurkoviÊ Urednik

hi-fimedia #60

3


novosti Audio novosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 Car audio novosti . . . . . . . . . . . . . . 52 Video novosti . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Digital novosti . . . . . . . . . . . . . . . .106

30

Test

Tri cijevna pojaËala

12

testovi Izvjeπtaj sa sajma

Unison Research Simply Two Anniversary . . . . . . . . .30 T.A.C 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Test

100 HARMAN/KARDON DP-2500D

Prima Luna Prologue Two . . . . . . . .30 Monitor Audio Gold Reference 20 . .36 Vecteur I 6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Harman Kardon TU-970DAB . . . . . .42 Rogers LS3a . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Monster Cable HTS 800 . . . . . . . . .49 Samsung Yepp YP-T6 . . . . . . . . . . .51 Onkyo TX-NR 5000 . . . . . . . . . . . . .90 Onkyo DV-SP 1000 . . . . . . . . . . . . .90 KEF Kit 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Harman Kardon DP-2005D . . . . . .100 Panasonic NV-VP21 . . . . . . . . . . . .103 Olympus C-8080WZ . . . . . . . . . . .108 Canon PowerShot A400 . . . . . . . .110

ostalo CES 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ciare samogradnja . . . . . . . . . . . . .46 RjeËnik pojmova . . . . . . . . . . . . . .111 Nagradna igra . . . . . . . . . . . . . . . . 114

97

Test

KEF Kit 100

MusicStyle Nirvana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Iron Maiden

. . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Rock recenzije . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Jazz recenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Klasika recenzije . . . . . . . . . . . . . . 80


audio news SONY - nova uprava za bolju buduÊnost Exposure 2010 S serija Britanski Exposure je nakon svojevrsnog faceliftinga, predstavio novu, poboljπanu seriju 2010S. Unaprijeeni su CD player, integrirano i izlazno pojaËalo. NajveÊi pomak uËinjen je kod integriranog i izlaznog pojaËala, Ëija je snaga narasla za dobrih 50%, odnosno s 50 na 75W po kanalu pri 8 Ohma. Takoer je unaprijeeno i napajanje te je proËiπÊen put signala (kvalitetniji vezni kondenzatori), buferirani izlaz radi u A-klasi (kod integrirca), a dodatno se poradilo i na izvedi tiskane ploËice. Kod CD playera Exposure se odluËio ugraditi vlastitu verziju transportnog mehanizma (koristi jedino Sony optiku) a za D/A pretvorbu koristi BB1716E 24-bitni pretvaraË. Unaprijeen je kristal, napajanje digitalnih i analognih sklopova, ugraen je toroidalni transformator s odvojenim sekundarima za napajanje transporta i ostale elektronike. Garancija na sve ureaje je tri godine, a zanimljivo, unatoË znaËajnim zahvatima na mehanici i elektronici, cijene se nisu mijenjale; 6.590 kn (2010s CD player i integrirano pojaËalo) i 5.550 kn (2010s pojaËalo snage). INFO: Audio Centar, Tel. 01/48 23 309

Potaknuta zastojima u poslovanju, uprava Sony Corporation prihvatila je novu menadæersku strukturu kompanije. Tako Êe se na Ëelu Sonya nalaziti Sir Howard Stringer, dosadaπnji predsjednik i direktor “Sony Corporation of America” i potpredsjednik Sony Entertainment Business Group. Na tom je mjestu zamijenio Nobuyukia Ideia (67), koji je vodio kompaniju u proteklih deset godina. Sir Howard Stringer vodit Êe cjelokupno poslovanje Sonya, i to iz stoæera u Tokyju i New Yorku. Uz nove, zadræat Êe i staru funkciju Ëelnog Ëovjeka Entertainment Business Group i Sony Corporation of America. Ovim potezom, japanska tvrtka (osnovana 7. svibnja 1946. godine), po prvi put Êe na Ëelu imati stranca (Sir Howard Stringer roen je u ©kotskoj, a vlasnik je ameriËke i putovnice Ujedinjenog Kraljevstva). Cilj je vratiti træiπnu poziciju koju je Sony dræao u proteklim godinama. KonaËnu potvrdu imenovanja dat Êe dioniËari Sonya na sastanku koji Êe se odræati 22. lipnja u Tokyju.

McIntosh MA 2275 Iako kao model postoji veÊ neko vrijeme, MA 2275 integrirano cijevno pojaËalo uglednog ameriËkog proizvoaËa McIntosh, svakako je novitet na hrvatskom træiπtu. Napokon se moæe vidjeti i posluπati ovaj prestiæni proizvod snage 75 W po kanalu i 10 cijevi (4 u pretpojaËalu i 6 u pojaËalu snage) koje bi trebale jamËiti izvanredan audiofilski doæivljaj glazbe. PojaËalo podræava rad na 8, 4 i 2 Ohma, a cijena kod domaÊeg uvoznika je 64.260,00 kn. INFO: Big Bang Exclusive, Tel. 01/ 233 76 19

Harman Kardon HD970 - novi CD player Po rijeËima konstruktora kompanije HD970 je najbolji CD player kojeg su ikad napravili i nema nikakve sliËnosti s predhodnim modelom. U njega je ugraeno sve najbolje πto se moæe naÊi od trenutne CD tehnologije: RLS III - trostruki D/A pretvaraË, 24 bit/384 kHz Asynchronous Sampling Rate, Converter (ASRC), dva digitalna ulaza - za unapreenje zvuËne kvalitete nekog drugog digitalnog izvora zvuka uz impresivni odnos signal/πum veÊi od 117dB. HD970 se oËekuje u mjesecu svibnju po cijeni od 2.700 kuna. INFO: Media Audio, Tel. 021/343 161

6

www.hifimedia.hr


Focal iCub Jedan od vodeÊih svjetskih proizvoaËa zvuËnika i zvuËniËkih jedinica, francuski Focal, odluËio je posvetiti malo viπe paænje mlaoj generaciji korisnika kojoj je blizak iPod, Wi-Fi tehnologija, glazbeni serveri i PC/Mac raËunala. Kako bi im se pribliæi nekim HiFi proizvodom, koji bi ipak bio interesantan njihovim potrebama, stvoren je iCub - 2.1 verzija postojeÊeg Cub2. U kutiju kompatnih dimenzija (333x300x300mm) smjeπtena su tri BASH pojaËala s maksimalnom snagom od 400W (200Wsubwoofer + 2x100W za satelite), 20Bit D/A pretvaraË, bas jedinica je promjera 210mm, frekvencijski opseg iznosi 40Hz-110Hz, a od konektora imamo 1x optiËki ulaz (TosLink), 1x stereo-analogni 3,5mm jack i RCA ulaz te terminali za satelitske zvuËnike. OptiËki ulaz sluæi za direktno spajanje digitalnog audio playera, raËunala ili Wi-Fi stanice. Ureaj dolazi s daljinskim upravljaËem, a na njegove stereo zvuËniËke konektore spajaju se vanjski satelit zvuËnici koji se dodatno mogu definirati kao “mali” ili “veliki”. Upotrebom viπe iCuba i Apple Airport Express mreænog rutera moæemo naËiniti multiroom sustav koji se kontrolira s PC ili Mac raËunalom. Teæina iCuba iznosi 12,5kg, a oËekivana cijena Êe biti oko 3.700 kn. INFO: TD elektronika, tel. 01/243 1555

www.hifimedia.hr

hi-fimedia #60

7


audio news Mordaunt-Short ima novog distributera

Martin Logan Summit Novi model elektrostatskog zvuËnika dolazi iz ameriËke tvrtke Martin Logan pod nazivom Summit. Ovaj model zamjenjuje modele Prodigya i Odysseya. Novi Summit je aktivni hibridni elektrostatski zvuËnik s inkorporiranom PoweredForce i Xstat tehnologijom panela, πto je omoguÊilo manje dimenzije kutija, ali i veÊu efikasnost, dinamiku i preciznost. PoweredForce™ omoguÊuje Summitu dosezanje bas dubina od 20Hz, uz dobru dinamiku i preciznost, ali zadræavajuÊi kompaktne dimenzije kabineta. Uz PoweredForce tehnologiju omoguÊeno je precizno kalibriranje i prilagodba pojedinoj sluπaonici, izmeu ostaloga i zahvaljujuÊi ugraenim pojaËalima od 2x200W po kanalu. Iz serije Statement™ e2x preuzeta je Vojtko™ topologija skretnica koje su u Summitu izraene ruËno. Koriπteni su priznati audiofilski dijelovi: polipropilenski kondenzatori i zavojnice na zraËnoj jezgri, sve kako bi se omoguÊila reprodukcija najsitnijih detalja. ZvuËnik Êe biti dostupan u velikom broju finiπa, od rukom obraenog drva do aluminija (na slici verzija crom/maple). Frekvencijski raspon koji zvuËnik moæe prenijeti je 2423,000 Hz ± 3dB, osjetljivost je relativno visoka i iznosi 92 dB/2.83V/m, impedancija je 4Ohma, a zbog 0,7 Ohma pri 20kHz, Summit zahtijeva stabilno pojaËalo. Dimenzije zvuËnika su 150 x 32 x 52cm, a masa pojedinog zvuËnika 34kg. OËekivana cijena za Hrvatsku iznosi cca 78.000 kn/par, a prvi primjerci se kod nas oËekuju u drugoj polovini travnja. INFO: Media Audio, Tel. 021/343 161

8

hi-fimedia #60

Nakon πto su preuzeli Marantz i Monitor Audio tvrtka Renoprom je od 1. sijeËnja ove godine i ekskluzivni zastupnik tvrtke Mordaunt-Short Ltd. za Republiku Hrvatsku. Mordaunt-Short Ltd je od samog nastanka 1967. godine bila jedna od vodeÊih britanskih proizvoaËa zvuËnika. S 38 godina iskustva i neosporne kvalitete ovjenËani su mnogobrojnim nagradama koje su dobili za svoje proizvode. Trenutno je MordauntShort s svojom serijom Genie ponosan nositelj prestiæne nagrade za najbolji Home Theater System do 1.000 GBP (What Hi-Fi Award 2005.). Viπe o njoj moæete dobiti na web stranici www.moraduntshort.co.uk/genie/. Da nisu zaboravili raditi vrhunske zvuËnike govori i najava High End serije Performance koja Êe biti dostupna u ljetnim mjesecima. Serija Perfomance spada u njihove najinovativnije zvuËnike gdje je cijela zvuËniËka kutija napravljena od specijalnog polymera. O ovoj seriji Êemo viπe pisati kad Êe biti dostupna na træiπtu. INFO: Renoprom, tel. 01/3330 999

Musical Fidelity najavio novi SACD player Pred zakljuËenje ovog broja domaÊi zastupnik tvrtke Musical Fidelitya je najavio da poznati britanski proizvoaË uskoro predstavlja na træiπte SACD player u svojoj najboljoj kW seriji. TehniËki detalji joπ nisu poznati, kao ni konaËna cijena. No, za strastvene ljubitelje High Enda i ovako πtura informacija izaziva pozitivnu nervozu. INFO: Big Bang Exclusive, Tel. 01 / 233 7619

www.hifimedia.hr


GP baterije Jedan od najveÊih proizvoaËa baterija na svijetu od nedavno je prisutan i na naπem træiπtu. ZahvaljujuÊi domaÊem uvozniku TD Elektronici, ponuda svih vrsta i oblika baterija i baterijskih punjaËa Êe se dodatno poveÊati. Jedan od takvih punjaËa je i model na slici. Pod nazivom PowerBank Smart2 dobivamo atraktivan punjaË NiMH / NiCd AA ili AAA baterija koji je sposoban napuniti 1-4 baterije za samo 1 sat. Patentiranom tehnologijom punjenja Smart2 puni baterije u isto vrijeme bez obzira o stupnju napunjenosti (to jest razliËitog kapaciteta). Nakon πto se baterije napune ureaj se automatski gasi. Potpuno je siguran, a dodatno otkriva Alkalne baterije ili one koje su oπteÊene. INFO: TD elektronika, tel. 01/243 1555

Sennheiser - novi modeli sluπalica Jedan od vodeÊih proizvoaËa sluπalica, njemaËki Sennheiser, najavljuje da Êe u nadolazeÊem razdoblju obnoviti ponudu svojih sluπalica novim modelima za kuÊnu i za profesionalnu namjenu. Novi modeli Êe biti moderno dizajnirani i vrlo udobni za noπenje s oËekivanom audio kvalitetom kao i njihovi prethodnici. Od novih modela moæemo izdvojiti dva beæiËna (RS 130 i RS 140), dva hi-fi modela (HD 465 i HD 485) te dva profesionalna modela za DJ-e i tonske studije (HD 201 i HD 215). Na slici je model HD 485 otvorene konstrukcije, koristi ultra-laganu aluminijsku zavojnicu (pospjeπuje odliËnu dinamiku i visoku efikasnost), frekvencijski opseg je 16-24.000 Hz (-3dB na 1 kHz), maksimalno ostvarivi zvuËni tlak (SPL) je 110 dB, teæina im je 220 grama a isporuËuju se s trimetarskim kabelom koji ima 3,5mm stereo konektor i 6,3mm navojni adapter. Oba konektora su pozlaÊena a cijena kod domaÊeg uvoznika iznosi 650 kuna. INFO: Big Bang Exclusive, Tel. 01/ 233 76 19

www.hifimedia.hr


audio news Wharfedale Diamond 9.4 Model Diamond 9.4 je prvi samostojeÊi model iz nove serije britanskog proizvoaËa zvuËnika Wharfedale. Namijenjen je za kvalitetnu stereo reprodukciju, ali i za koriπtenju u sustavima vrhunskog kuÊnog kina. Koriπteni su novi, tehnoloπki napredni driveri. Diamond 9.4 ima bas jedinicu s kevlarskom membranom promjera 170mm i visokotonac meke kupole promjera 25mm. Maksimalna snaga pojaËala je 100W, a impedancija 6 Ohma. Iako je osjetljivost sustava 86dB, ne predstavlja problem za optimalan rad niti sa stereo pojaËalima snage 20-30 W. ©iroki frekvencijski opseg prilagoen je A/V okruæenju: 4023000Hz, uz susretnu frekvenciju skretnice od 2kHz, dok je gornji limit visokotonca pri 44kHz. Dimenzije pojedine kutije su 800x223x301mm (Vx©xD), a cijena je niæa nego u Europi i iznosi 2.800 kn/par. INFO: Audio Centar, tel. 01/48 23 309

ATC SCM50 ASL Proslavu 30 godina rada ATC je obiljeæio posebnim izdanjem cijenjenog i skupog modela SCM50 ASL. Ovaj trosistemski monitor, posebno cijenjen od profesionalaca, u sebi nosi posljednju generaciju ATC drivera koje krasi i posljednja tehnologija - Super Linear magneti visokog magnetskog toka i Soft Dome tehnologija kod visokotonaca i srednjetonaca. Aktivna verzija u sebi ukljuËuje diskretna pojaËala ukupne snage 350W, koja do 2/3 snage rade u a-klasi. PojaËalo za bas raspolaæe s 200W, za srednjetonac 100W i za visoktonac 50W snage. Jubilarno izdanje neπto je veÊeg volumena od standardne verzije, a posebno se istiËe furnir pod nazivom American Burr Magnolia, koji zvuËniku daje poseban πtih. ZvuËnik je smjeπten na antirezonantno, prozirno postolje s tri πiljka. INFO: www.atc.gb.net

JBL & Darth Vader U oËekivanju novog nastavka “Zvjezdanih ratova” JBL se priklonio “tamnoj strani sile” i na træiπte izbacio crnu verziju vrlo popularnog multimedijalnog zvuËniËkog sustava - Creature II. Da podsjetimo, sustav se sastoji od subwoofera u kojem je smjeπtena bas jedinica promjera 100mm i pojaËalo maksimalne snage od 24W te dva manja satelita. JBL Creature II je namijenjen za reprodukciju kvalitetnog stereo ili filmskog zvuka, kompatibilan je s PC ili Mac raËunalima, MP3 media playerima ili walkmanima. Jednostavan je za spajanje (pomoÊu mini jacka), a regulacija glasnoÊe se regulira laganim dodirom preko senzora. Cijena za komplet je 720 kuna i neka sila bude uz vas. INFO: Media Audio, tel. 021/343 161

www.hifimedia.hr


Nestaju Black Gate kondenzatori Zagriæeni samograditelji i “tvikeri” mogli bi uskoro ostati bez omiljenih Black Gate kondenzatora. Naime, Rubycon, podugovorni proizvoaË Black Gate kondenzatora prestao je s proizvodnjom istih za velike naruËitelje kao πto je Jelmax, koji je ujedno i izumitelj i nositelj patenta za BG kondenzatore. Kako se prestanak proizvodnje oËekuje polovicom 2005., a Jelmax nema u planu novog podugovaratelja, sva je prilika kako Êe Black Gate nestati s træiπta. Stoga, poæurite s narudæbama.

Paxaq stalci Novost na domaÊoj sceni proizvodnje audio/video komponenti su Paxaq stalci i police. Uvidjevπi potrebu za takvim proizvodima konstruktor ing. Samir Zic je ponudio dosta veliki izbor modela i koji se mogu pogledati na njihovoj web stranici www.stalci.com. Nama su se osobito dopali CD stalci. Na slici je model CDH-285 koji se prodaje po 1.100 kuna i moæe primiti 285 CDa. Svaki stalak dolazi sa popreËnim osiguraËima poloæaja CD-a koji ih πtite od prevrtanja te se kao moguÊnost nudi i dodatak za spajanje stalka sa zidom iza njega. Stalci se izrauju po narudæbi i na njih se Ëeka oko sedam dana. INFO: info@stalci.com

Klipsch kupio Jamo Legendarni Klipsch je objavio kako je postao vlasnik danskog proizvoaËa zvuËnika Jamo. Time je Jamo postao tvrtka u sastavu Klipsch Audio Inc. a poslovanje Êe nastaviti pod imenom Jamo International Aps. Obje kompanije, Klipsch Audio Technologies i Jamo International Aps, nastavit Êe poslovanje kao zasebne tvrtke. Spajanjem najveÊeg ameriËkog proizvoaËa i jednog od najznaËajnijih europskih audio imena, stvorena je tvrtka od koje se oËekuju veliki rezultati. “Kupnja Jamoa dio je strategije πirenja i globalnog rasta”, rekao je Fred Klipsch predsjednik Uprave Klipsch Audio Inc. Posrnuli Jamo je svoj interes u spajanju pronaπao u stabilnosti koju Klipsch ima, a Poul Henning Pedersen, privremeni upravitelj Jamo International Aps, najavio je kako se distribucijska mreæa koju je Jamo koristio do sada neÊe mijenjati. DomaÊi AudioArt tako ostaje distributer Jamo-a za Hrvatsku. INFO: Audio Art, Tel. 01/4847 875

www.hifimedia.hr

B&W - nova serija 800 Nedavno je britanski proizvoaË zvuËnika Bowers and Wilkins predstavio svoju novu 800 seriju. U elegantno zaobljenim kuÊiπtima, novi modeli sada su sprega potpuno novih tehnologija koje proizvoaË koristi, poboljπanja postojeÊih ideja, te svih unapreenja koja su se ranije koristila u prestiænoj “Signature” seriji, a πto je urodilo dosad najbolje ocijenjenom edicijom u njihovoj 38 godina dugoj povijesti proizvodnje. U pogledu tehnologije, vjerojatno najradikalniji inovativni korak predstavlja upotreba dijamantnog kupolastog visokotonca u gornjih πest modela poboljπane serije 800. Nose sufiks “D”, a ukratko, radi se o tehnologiji za koju proizvoaË tvrdi da niti oduzima, niti dodaje iπta izvornom signalu snimke. ProπirujuÊi Ëitav frekvencijski raspon, te usto unapreujuÊi kvalitete poput transparencije i povezanosti sa srednjotonskim podruËjem, tvrdi se, zvuËnici sluπatelju joπ vjernije prenose izvorni glazbeni dogaaj. Ostali modeli u seriji - nose sufiks “S” - koriste prokuπani metalni kupolasti tweeter razvijen za “Signature” seriju. Svi modeli koriste poznatu Nautilusovu visokotonsku tubu, dok se kod svih modela trostaznog ustroja u novoj seriji koriste unaprijeene inaËice FST srednjetonskih jedinica. Novorazvijene bas jedinice koriste osam milimetara debele Rohacell jezgre, Ëime se, prema proizvoaËu, dodatno unapreuju dinamika i ritam u donjem dijelu registra. Dizajn skretnice iznova je razvijen za novu seriju πto doprinosi dodatno njihovoj reprodukciji: promjene u dizajnu ukljuËuju uporabu filtera prvog reda za visokotonac, a za πto se koriste kondenzatori posebno projektirani za tu namjenu. U samim kuÊiπtima i dalje je u upotrebi patentirana B&W Matrix tehnologija materijala i ukruta. KljuËno za unapreenje dvaju subwoofera digitalna je korekcija akustike sluπaonice koja je razvijena iz B&W Listening Room Optimiser. ZnaËajno veÊa od dosadaπnje, nova Serija 800 proπirena je novim modelima kako bi dodatno olakπala izbor modela za rastuÊe potrebe u instalacijama kuÊnog kina. Tako su perjanice nove serije trostazni model 800D (najavljene cijene 13000 GBP), te neπto pristupaËniji ultimativni monitor za studije ili velike sluπaonice sa 15-inËnom bas jedinicom, oznake 801D (10500 GBP), 802D (8000 GBP) i 803D (5500 GBP). Model 803S (3800 GBP) predstavlja entry-level seriju koja ne koristi dijamantni visokotonac, prati ga trosistemski samostojeÊi model 804S (2700 GBP) i dvosistemski standmount 805S (1600 GBP) INFO: www.bwspeakers.com

hi-fimedia #60

11


CES 2005.

CES tekst i foto: Danko ©uvar

12

hi-fimedia #60

Consumer Electronics Show PoËetkom ove godine u Las Vegasu odræan je dosad najveÊi sajam potroπaËke elektronike s viπe od 140 tisuÊa uËesnika iz 115 zemalja. Bilo je ukupno viπe od 2.500 izlagaËa, na rekordnoj povrπini od 1.53 milijuna kvadratnih stopa (136 tisuÊa kvadratnih metara). Consumer Electronics Association (CEA), organizator CES-a, vrlo je zadovoljna uspjehom i joπ veÊom popularizacijom proizvoda potroπaËke elektronike u svijetu (ukupan godiπnji promet robe i usluga svih Ëlanova CEA, 1850 kompanija, iznosi 110 milijardi dolara). Postaje sve teæe snaÊi se u toj ludnici, u samo Ëetiri dana koliko traje Show. Ovo je prvi dio izvjeπtaja, drugi dio Ëitajte u iduÊem broju.

www.hifimedia.hr


Polk LC265ip

Sonos Digital Music System

Hitachi iVDR

Krell Trio

Optoma SV50XF

olk LC265ip ($6000) je prvi zvuËnik za ugradnju u zid, a koji moæe komunicirati sa drugim audio distribucijskim ureajima i kompjuterima koristeÊi Internet protokol za adresiranje (IP adresu). U njega je ugraeno digitalno pojaËalo (100W bas, 75W srednji, 25W visoki), digitalno procesiranje signala (DSP) i TCP/IP protokol za pristup mreæama i Internetu. MoguÊe je, na primjer, promijeniti frekvencijsku karakteristiku zvuËnika preko TCP/IP konekcije, ili puπtati glazbu direktno sa kompjutora ili glazbenog servera. Veliko iznenaenje, i dobitnik prestiæne Innovations 2005. nagrade, Krell Trio ($ 4.000) je prvi high-end ‘’network’’ tuner, koji u jednom paketu pruæa vrhunski klasiËni radio, Krell kvalitetu izrade, XM satelitski radio i moguÊnost povezivanja na beæiËnu mreæu za reprodukciju glazbe s

P

www.hifimedia.hr

Internet radio stanica ili MP3 sadræaja sa kompjutera. Takoer dobitnik Best of Innovations 2005 nagrade, Sonos Digital Music System je praktiËno rjeπenje za glazbeni sistem u svim sobama u stanu, sve povezano ili network kabelima ili automatskom Sonos beæiËnom mreæom. Sonos Zone Player ($500) je baza sistema, s ethernet prikljuËkom, beæiËnom mreæom, 50W stereo pojaËalom (bez zvuËnika), dodatnim analognim ulazom i izlazom, subwoofer izlazom, i podrπkom za MP3,WMA, AAC i Wav streaming formate. Sonos CR100 Controller ($400) je beæiËni kontroler za kontrolu do 32 Sonos Zone Player stanice, s 9 centimetarskim LCD ekranom i moguÊnoπÊu direktnog pristupa kompjuteru i media serverima za odabir glazbe. Novi Zone plejeri se uvode u sistem automatski, jedno-

stavnim pritiskom na gumb. Interact-TV Telly Home Entertainment Server prvi je kuÊni media server baziran na Linux operativnom sistemu. GS 1250 ($ 2.000) ima 1.2 TB (terra-byte) hard drive kapacitet (tri diska po 400 GB), dovoljno za 255 DVD-5 ili 133 DVD-9 (dual layer) DVD filmova u punoj veliËini. Model MC 800 ($ 700) ima 80 GB hard drive, a model MC 1000 ($ 799) ima 400 GB. Svi se lako povezuju (ethernet) sa drugim media ureajima, imaju DVD drive i multi-sistemski daljinski upravljaË. Hitachi inæinjer Keichi Ochi demonstrirao je iVDR (Information Versatile Disk for Removable Usage), prijenosni hard drive format nove generacije. Zamiπljen kao kombinacija prijenosnosti i praktiËnosti CD-a i DVD-a i velikog kapaciteta i lakog presnimavanja hard diska, iVDR je veÊ u

upotrebi u Japanu, s kapacitetima od 20, 40, 60 i 80 GB. Konzorcij od 57 vodeÊih elektronskih kompanija razvija iVDR standard, prvi proizvodi najavljeni su na ameriËkom træiπtu krajem godine. Proizvodit Êe se u tri veliËine, iVDR (80x12.7x110 mm), iVDR Mini (80x10x67 mm) i vjerojatno iVDR Micro (50x8x50 mm). Koristit Êe serial ATA interface, konektor Êe izdræati 10.000 ubacivanja i izbacivanja iz ureaja, a brzina protoka informacije je trenutno 100 MB u sekundi, s oËekivanjem da Êe dostiÊi 150 MB/s. OËekuje se πiroka primjena, od kompjutora, video rekordera, kamkordera, audio ureaja sve do auto ureaja i prenosnih audio i video plejera. Otpornost na potresanje (izvan upotrebe) je 900G! Optoma SV50XF ($ 4.000) predstavlja jedan od najboljih 50inËnih HDTV displeja na træiπtu.

hi-fimedia #60

13


CES 2005. Sonus Faber

Denon AVR-5805

Mirage Uni-Theater

Monster M-Design Eleganza StreamLine Towers

Pixel Magic PE1000 Plasma Enhancer

Ovaj DLP RPTV (Rear Projection TV) displej jedinstven je po striktnim profesionalnim zahtjevima: nula ‘’mrtvih’’ piksela, individualna ISF kalibracija u tvornici, samo 1 posto overscan (uobiËajeno je 2,5%-5%), 160 posto upotrebljivi kut za gledanje, 2.000:1 kontrast i zaπtita povrπine displeja od ogrebotina. Pixel Magic PE1000 Plasma Enhancer ($ 1.000) je video procesor/skaler specijalno dizajniran za poboljπanje kvalitete slike na plazma, DLP i LCD displejima i projektorima. Dobitnik CES Innovations Showcase nagrade, ovaj kompaktni ureaj ima u sebi vrhunski TV tuner (Philips MK5 generacije), sofisticiranu redukciju video πuma, Faroudja DCDi procesing i moguÊnost obraivanja 1080p HDTV signala. Model PE1000 Pro ($ 1.800) moæe konvertirati SDi (Standard Television interlaced) signale u 1080p

14

hi-fimedia #60

Marantz VP-12S4

HDTV, a VPS2300 Crystalio ($ 3.500) moæe uz ostalo pretvoriti 1080i HDTV signal u 1080p signal na DVI izlazu. Slika na demonstraciji bila je impresivna, uz svoje moguÊnosti ovi ureaji predstavljaju odliËnu vrijednost za uloæen novac. Sonus Faber je izloæio novu seriju zvuËnika, Domus, inspiraranu Cremona serijom, ali po pristupaËnijim cijenama. Grand Piano ($ 6.000) je veliki tro-sistemski zvuËnik, Concerto ($ 4.000) je samostojeÊi dvosistemac, a Concertino ($ 2.000) bas refleks minimonitor. Tu su joπ i Wall ($ 1.500), Center ($ 2.500) i Gravis subwoofer. Mirage Uni-Theater ($ 1.000) hrabar je pokuπaj integracije lijevog, desnog i centralnog zvuËnika za kuÊno kino u jedno kuÊiπte, namijenjeno instalaciji ispod video displeja i πto manjem isticanju u prostoru. KoristeÊi njihovu paten-

tiranu Omnipolar tehnologiju, Mirage je postigao skoro 360( disperziju zvuka oko Uni-Theater zvuËnika, i dojam velike prostornosti zvuka u odnosu na dimenzije kutije. Marantz VP-12S4 ($ 14.500) primjer je nove generacije DLP projektora velikog kontrasta (4.000:1), ima Konica Minolta objektiv, GENNUM VXP 9350 video procesiranje, 1080i Motion Adaptive Deinterlacing i dva HDMI video ulaza. Velika moguÊnost korekcije poloæaja objektiva omoguÊava da projektor bude postavljen Ëak 50 posto iznad visine projekcijskog platna bez deformacije slike. Denon AVR-5805 ( $ 6.000) prvi je audio/video receiver na svijetu sa moguÊnosti odvojenog napajanja dvije zone sa punom 5.1 konfiguracijom zvuËnika za kuÊno kino (10 kanala ukupno, svaki sa 170W izlazne snage na 8 Ohma).

Belkin PureAV Remote TV

Uz bezbrojne ulaze, izlaze i ostale pogodnosti vrhunskog receivera, a koje je dosadno posebno nabrajati, istiËe se prvi automatski sistem za auto setup kalibraciju, potpuno automatsko podeπavanje odnosa glasnoÊe izmeu kanala, u odnosu na poloæaj zvuËnika, ukljuËujuÊi Ëak i frekvencijsku ekvalizaciju uz pomoÊ mikrofona i tonskog generatora ugraenog u ureaj. Teæina: 42 kg. Monster M-Design Eleganza StreamLine Towers 8400 ($ 7.000) zvuËnici koriste veliki broj malih zvuËniËkih jedinica (15 baseva, 40 visokotonaca i jedan super-visokotonac po zvuËniku), da bi postigli πto bolji zvuk uz πto elegantnije proporcije i dizajn. Monster Macchiato Home Theater Component Tower ($ 4.500, bez ureaja), stilsko je rjeπenje za ljubitelje kuÊnog kina koji æele uklopiti (sakriti) komponente u dekor sobe. U kabinet je ugraen sistem

www.hifimedia.hr


Archos AV400 Pocket Video Recorder

HP ep9010

D-Link DSM-320

Oregon Scientific Waterproof MP3 plejer

ventilatora za hlaenje. Belkin PureAV Remote TV ($ 450), omoguÊava beæiËni prijenos TV (ili DVD) slike i zvuka u drugu sobu, ali za razliku od veÊine sliËnih ureaja, kvaliteta slike i tona je odliËna, a rang se proteæe i do 110m, bez obzira na prepreke. Oregon Scientific Waterproof MP3 plejer, dobitnik CES 2005 Innovations Showcase priznanja, prvi je vodo-nepropusni MP3 plejer na træiπtu, πto je viπe nego dokazano viπednevnim kupanjem izloæbenih primjeraka u akvariju s ribicama. Cijene se kreÊu od $ 130 za model sa 128 MB flash memorije, do $ 170 za model sa 512 MB. Baterije se puno preko USB kabela i traju 10 sati. D-Link MediaLounge DSM-320 Wireless Media Player ($ 180), je DVD plejer sa ugraenom beæiËnom network karticom za spajanje sa PC raËunalom, i beæiËno prenoπenje slika, glazbe ili videa

www.hifimedia.hr

Hewlett-Packard z-545 Digital Entertainment Center

sa raËunala na TV ekran ili audio ureaj na koji je plejer spojen. Prenosi i zaπtiÊene MP3 fajlove legalno kupljene na iTunes ili preko novog (legalnog) Napstera. DSM-5208 ($ 400) dodaje paketu i ethernet konektor, 80 GB hard drive, WMA (Windows Media) i HDTV kompatibilnost. Hewlett-Packard z-545 Digital Entertainment Center ($ 2.000), dobitnik CES Innovations Showcase priznanja, predstavlja nov pristup ureajima za kuÊno kino. To je klasiËni kompjutor sa integriranim DVD plejerom i digitalnim (hard drive) video rekorderom, ali sa manjim oslanjanjem na Windows operativni sistem (Windows XP Media Edition) prilikom koriπtenja DVD-a ili rekordera. Sada je moguÊe ukljuËiti DVD plejer i gledati filmove bez podizanja operativnog sistema (boot). Tipkovnica je beæiËna, a dolazi i daljinski upravljaË. Specifikacije: Pentium

4 3.0 GHz, 512 DDR SDRAM, 360 GB hard drive. HP ep9010 Instant Cinema Digital Projector ($ 2.000) takoer je nagraen Innovations Showcase priznanjem, zato πto predstavlja novu ideju kuÊnog kina u jednom ureaju, DLP projektor sa DVD plejerom i ugraenim zvuËnicima (L, R, i 30W ‘’subwoofer’’). Projektor ima digitalni audio izlaz, DVI i komponentne video ulaze i 800x600 rezoluciju. Ekvivalent iPod-u u video izdanju moæda postane Archos AV400 Pocket Video Recorder. Ova priliËno fleksibilna igraËka ima 20 ili 80 GB hard drive, 9 cm LCD ekran rezolucije 320x240, USB 2.0 i CompactFlash card slot, podræava MPEG4, DIVX, WMA, AVI i MP3 formate. PripadajuÊa docking stanica ima audio i video RCA ulaze i izlaze (s kojih se moæe snimati i TV program), S-Video ulaz i IR prijemnik za koman-

du daljinskim upravljaËem. 20 GB model koπta $ 550, 80 GB model je $ 800. Motorola IPC2000 Video Camera System predstavlja nov koncept u razvoju kamera za nadgledanje, direktnu povezanost s Internetom kroz ugraeni video i TCP/IP server, bez pomoÊi kompjutora. Kamera se direktno spoji na ethernet mreæu, i komunicira sa Internetom preko IP broja koji joj je dodijeljen. MoguÊe je preko Interneta gledati uæivo sliku s kamere, snimati tu sliku, i pomicati zoom i kut gledanja kamere kroz ugraene motore koji se mogu kontrolirati i preko Internet-osposobljenog mobilnog telefona. Cijena joπ nije poznata, ali bit Êe vjerojatno oko $ 500. Korejski LG Electronics koncern izloæio je viπe novih HDTV displeja. LG 60PY2DR ($ 15.000) je 60inËna plazma sa 1366x768p rezolucijom, 5000:1 kontrastom,

hi-fimedia #60

15


CES 2005. LG BH-9600

LG 60PY2DR

LG DU-62SY20D

LG MW-71PY10

HDMI i DTV Link ulazima i ugraenim 160 GB hard diskom, dovoljno za 14 sati snimanja HDTV programa ili 62 sata standardnog digitalnog programa. Tu je joπ i univerzalni ËitaË memorijskih kartica (9 formata), za direktno prikazivanje slika s digitalne kamere na displeju. LG Direct View Slim 30FS1D ($ 1.400), dobitnik CES Engineering Showcase priznanja, je 30-inËni CRT televizor, HDTV rezolucije i vrlo male dubine za tehnologiju sa katodnom cijevi, svega 393 mm. Ugraeni su ATSC, NTSC i QAM tuneri, a zvuËnici imaju SRS Virtual Surround tehnologiju. LG RU-55LP10 LCD HDTV (vjerojatno viπe od $ 10.000), jedan je od rijetkih displeja na træiπtu s punom HDTV rezolucijom od 1920x1080p. LG koristi ‘’SuperIn-Plane-Switching’’ tehnologiju za ubrzanje prikaza pokreta na LCD panelu, glavnoj boljci LCD

16

hi-fimedia #60

LG Direct View Slim 30FS1D

Philips 50PF9630A

displeja, uz dodatni rezultat poboljπanog vidnog kuta od 176(, najveÊeg u klasi. Njihova XD Engine tehnologija navodno poboljπava kvalitetu standardnog programa na HDTV displeju. LG DU-62SY20D ($ 4.500) je 62inËni DLP RPTV s novim Texas Instruments’ xHD3 chipom, ugraenim ATSC (HDTV) tunerom, ËitaËem memorijskih kartica i 1920x1080p rezolucijom. LG MW-71PY10 (vjerojatno oko $ 40.000), je nova 71-inËna plazma visoke rezolucije od 1920x1080p, 1500:1 kontrastom i standardnim pomagalima kao πto su XD Engine i HDMI i DVI ulazima. Po tvrdnjama proizvoaËa to je najveÊa plazma legalno nabavljiva na træiπtu, ali joπ je nema u prodaji i koliËine Êe biti ograniËene. LG je izloæio i prototip Blu-Ray rekordera, BH-9600, prvi s ugraenim 160 GB hard diskom, dovoljnim za 16 sati HDTV snimanja i

156 sati regularnog digitalnog programa. Koristit Êe 23 GB BluRay diskove, i bit Êe moguÊe presnimavanje s hard diska na BD (Blu-Ray) disk i obratno. Nizozemski Philips je izloæio BluRay prototip, dizajniram u stilu njihovih DVD plejera u standardnoj ponudi. Plejer podræava sve BluRay varijante, single-layer, duallayer, BD-ROM i naravno sve DVD i CD varijante (osim DVDAudio). Philips 50PF9630A ($ 4.700) je nova 50-inËna plazma sa drugom generacijom ekskluzivne Philips Ambilight tehnologije. Ambilight tehnologija sastoji se od pozadinskog svjetla oko plazma displeja (svjetlu koje se iz kuÊiπta πiri prema podlozi na kojoj je plazma montirana), a koje varira u boji ovisno o prevladavajuÊoj boji motiva na displeju u tom trenutku. Philips tvrdi da Pixel Plus 2 tehnologija poveÊava oπtrinu slike, a

Ambilight pojaËava intenzivnost doæivljaja slike na displeju i pridonosi veÊem uæivljavanju gledaoca u vizualni dogaaj. Philips WACS700 Wireless Audio Center ($ 1.000), dobitnik CES Innovation Showcase nagrade, predstavlja joπ jednu izvedbu beæiËnog (audio) media servera za cijelu kuÊu. Uz 40 GB hard drive i CD plejer, centar se beæiËno povezuje na PC za MP3 streaming. MoguÊe je spojiti do pet WACS7 stanica ($250) i sinkronizirati reprodukciju u svim stanicama istovremeno koristeÊi Philips Music Broadcast operativni mod. WACS700 centar koristi Philips Super Sound Panel zvuËniËku tehnologiju, koja zamjenjuje standardnu podjelu na bas i visokotonce jednom homogenom ravnom membranom koja se koristi za cijeli frekvencijski opseg. Philips Pronto RC9800i ($ 500) je primjer nove generacije daljin-

www.hifimedia.hr


Philips Blu-Ray

skih upravljaËa namijenjenih audio/video entuzijastima. ErgonomiËnog je dizajna, ima svijetao TFT LCD ekran, i ujedinjuje standardnu infra-red tehnologiju za audio/video ureaje i beæiËnu WiFi tehnologiju za upravljanje media serverima. Mogu se Ëak gledati slike s kompjutora (beæiËno), ili sluπati MP3. Koristi LiPolymer bateriju za pouzdaniji rad i dolazi sa stanicom-punjaËem. Konfiguracija je jednostavna, bez puno potrebe za programiranjem makroa. Panasonic je joπ jedna od firmi koje su izloæile Blu-Ray prototipe. Panasonic model reproducira dvoslojne Blu-Ray diskove (50 GB), s oËitom primjenom za HDTV materijal. Panasonic HD AVC Server je prototip HD media servera koji je u stanju beæiËno (WLAN), preko strujnih kabela (PLC, Power Line Communication) ili standardnih

www.hifimedia.hr

koaksijalnih kabela opskrbiti cijelu kuÊu HDTV video sadræajem visoke rezolucije. HD AVC ima u sebi Blu-Ray i DVD plejer, hard drive i slotove za PC i SD media kartice. Bez ulaganje u nove æiËane instalacije moguÊe je tako medijski povezati cijelu kuÊu. Panasonic je takoer izloæio DMR-E700BD, japanski model BluRay plejera/rekordera, koji moæe snimati na dual-layer Blu-Ray diskovima. Za potrebe filmske industrije, Panasonic je izloæio Blu-Ray BDROM plejer prototip, koji ne moæe snimati veÊ je samo BD-ROM reproduktor, kompatibilan sa 25 i 50 GB BD-ROM diskovima. Za razliku od Blu-Ray diskova za snimanje, BD-ROM diskovi nisu zaπtiÊeni plastiËnom kutijicom koja πtiti od sitnih ogrebotina i praπine, jedne od posljedica kratke valne duæine plavog lasera i plitke dubine fokusiranja od 0.1 mm, a koja

Philips WACS700 Wireless

Philips Pronto RC9800i

Panasonic Blu-Ray

Panasonic SV-AV50 D-Snap

Panasonic HD AVC

Panasonic PV-GS400

Ëini Blu-Ray tehnologiju osjetljivijom od drugih na povrπinska oπteÊenja diska. I Panasonic je izloæio network (IP) model kamera za nadgledanje, BL-C30A ($ 300) i KXHCM280A ($1.000), sa 21x zoom objektivom i pan/tilt pokretanjem. (BL-C30A je samo pan/tilt). Obje kamere imaju web server za gledanje preko Interneta i SMTP servere za slanje alarm emailova, i dolaze s besplatnom web adresom za njihov web server. Panasonic PV-GS400 ($ 1.500) je novi MiniDV kamkorder sa 3 CCD senzora, dobitnik CES 2005 Design & Engineering Showcase priznanja. 3 CCD tehnologija donosi bitno prirodnije boje u odnosu na standardne 1 CCD kamkordere, i Panasonic model pribliæava cijenu pristupaËnijoj teritoriji u odnosu na prije, posebno kad se uzme u obzir da PV-GS400 moæe posuæiti i kao dobra digital-

na kamera sa 4.0 MP efektivnom rezolucijom (koristeÊi posebnu Quad Density Pixel Distribution tehnologiju) i ugraenom pop-up bljeskalicom. Objektiv je optiËki stabilizirani 12x zoom Leica Dicomar. Panasonic SV-AV50 D-Snap kamkorder/kamera/audio rekorder/plejer ($ 400), dobitnik CES Best of Innovations 2005 nagrade za ekoloπki dizajn, potpuno je napravljena bez sastojaka i kemikalija πtetnih za prirodni okoliπ i lako se moæe reciklirati. Koristi SD media kartice, MPEG4 kompresiju za video i ima 2MP rezoluciju kao digitalna kamera. Vrlo je malih dimenzija (malo veÊa od kreditne kartice) i dolazi s 8MB ugraenom flash memorijom. Panasonic CY-VHD9500 ($ 1.600), primjer je zabavnog centra za putnike na straænjim sjedalima (kombija), a sastoji se od DVD plejera, 18 cm ekrana koji

hi-fimedia #60

17


Samsung HP-R5072

Samsung LN-R460D

Samsung HP-R8072

Samsung Z-102

se spuπta iz spremiπta na oblozi krova i beæiËnih sluπalica i daljinskog upravljaËa za putnike. Prototipove HD-DVD plejera (konkurentski format Blu-Ray plejerima), izloæili su Sanyo, Toshiba i NEC. Po prijedlogu HD-DVD foruma moguÊi su HD-ROM jednoslojni diskovi (15 GB) i dvoslojni (30 GB) diskovi, HD-ROM dvostrani jednoslojni (30 GB) i dvostruki dvoslojni diskovi (maksimum 60 GB). Od diskova za snimanje, HD-DVD-R disk imao bi 15 GB (jednoslojni, jednostrani) ili 30 GB (jednoslojni, dvostrani). HD-DVD-RW imao bi 20 GB u jednoslojnoj izvedbi ili 32GB u dvoslojnoj izvedbi (koja je joπ u razvoju). Dvostrani jednostruki HD-DVD-RW imao bi 40 GB. Potpuno iznenada novu varijantu DVD diska izbacili su JVC i Pioneer sa svojim prijedlogom DVDRW/DVD-ROM hibridnog diska. Njihov novi disk je proπirenje sadaπ-

18

hi-fimedia #60

njeg rjeπenja unutar DVD-ROM standarda, koje omoguÊava da se nekoliko KB informacije na samom unutraπnjem rubu DVD-RW diska napiπe kao DVD-ROM, kako bi se zaπtitile vaæne informacije vezane za rad diska i eventualnu kontrolu prava presnimavanja. Po novom prijedlogu DVD-ROM zapis mogao bi bito puno veÊi, granica izmeu DVD-ROM i DVDRW dijela zapisa bila bi bilo gdje na povrπini diska, ovisno o potrebama. MoguÊa primjena su diskovi s video igrama, gdje postoji potreba da uz fiksni zapis igre bude istovremeno mjesta i za osobni zapis na istom disku, kao trenutni rezultat i sliËno. Ne zna se kad Êe ovaj prijedlog biti upuÊen DVD forumu na razmatranje. Vrlo praktiËan mali kamkorder izloæio je Sanyo, pod nazivom VPC-C4 Digital Media Camera ($ 800). VPC-C4 koristi SD memorijske kartice, 512 MB kartica

omoguÊava od 21 minute MPEG4 snimanja u najveÊoj kvaliteti (640x480, 30 fps), do dva sata u 320x240 rezoluciji i 15 kadrova u sekundi. Kao digitalna kamera, VPC-C4 ima 4 MP rezoluciju i ugraenu bljeskalicu. Iako joπ uvijek malih dimenzija, ovaj model ima pristojne tehniËke moguÊnosti s obzirom na svoju (malu) veliËinu. Samsung je izloæio impresivnu kolekciju kvalitetnih HDTV displeja. Samsung HP-R8072 ($ 40.000) je 80-inËna plazma, po njihovim rijeËima najveÊa komercijalno dobavljiva plazma na træiπtu. Ima 1920x1080p rezoluciju i Samsung DNIe (Digital Natural Image Engine), koji navodno popravlja kontrast, razinu osvjetljenja, detalje u slici i otklanja video πum kod video signala slabije kvalitete. Manji i razumniji izbor svakako je Samsung HP-R5072 50-inËna

plazma ($ 6.500), plazma nove generacije i jedna od najboljih na træiπtu u svojoj klasi (dobitnik CES Innovation Showcase nagrade). ProizvoaË navodi kontrast 10000:1 i paletu od 68.7 milijardi boja (12 bit kolor procesor), ima DNIe procesiranje i tuner sa CableCARD slotom. (CableCARD sluæi za direktno primanje HDTV signala, bez HDTV kablovske kutije i potrebe kodiranja programa zbog zaπtite od presnimavanja. Kako unutar plazme HD signal nema izlaz, nema ni opasnosti od presnimavanja.) Joπ jednu CES Innovation Showcase nagradu dobio je Samsung LN-R460D, 46-inËni LCD displej sa revolucionarnom Backlight LCD tehnologijom ($ 9.000). Umjesto standardnog flourescentnog osvjetljenja pozadine LCD displeja (svjetlo koje osvjetljava LCD displej iznutra i omoguÊava da vidimo sliku),

www.hifimedia.hr


Samsung YH-925

Samsung YH-999

Samsung LNR-409D FFL

Samsung AV-R3000

Pioneer AVIC-N2

Pioneer AVG-VDP1

Samsung koristi snaæne LED diode koje imaju ujednaËenije svjetlo i prirodniju karakteristiku boja. Slika s ovog displeja bila je spektakularna, iako su (lukavo) prikazivani uglavnom statiËki kadrovi koji najviπe odgovaraju

www.hifimedia.hr

katrakteristikama LCD displeja (oπtrina i sporost). Samsung TXR3079WH SlimFit HDTV ($ 1.200) klasiËni je 30-inËni widescreen TV sa katodnom cijevi, ali manje dubine u odnosu na standardne televizore (40 cm) i sa

ugraenim DTV tunerom i povoljne cijene. Takoer dobitnik prestiæne CES Innovations Showcase nagrade. Samsung LNR-409D FFL ($ 5.000) zakljuËuje Samsung-ov juriπ na priznanja (ponovo Innovation nagrada). Ovaj 40-inËni LCD displej koristi joπ jednu novu tehnologiju, umjesto standardnog CCFL (Cold Cathode Flourescent Light) osvjetljenja koje koristi veÊina LCD displeja, ili takoer novog Backlight LCD koje Samsung koristi u modelu LN-R460D, ovaj put Samsung koristi FFL (Flat Flourescent Light) osvjetljenje, prvi LCD displej na svijetu sa tom tehnologijom. FFL lampe su puno tanje i spljoπtenije od standardnih CCFL lampi, i zato imaju prednost ravnomjernijeg osvjetljenja displeja, inaËe boljke LCD displej tehnologije. Da ne bi sluËajno zaostao u utakmici za najveÊim plazma dis-

plejom na svijetu, Samsung se pobrinuo da ga nitko tako skoro ne ugrozi. Samsung Z-102 monstruozni je iskaz tehnologije, plazma dijagonale 102 inËa i po rijeËima Samsunga najveÊi TV na svijetu. Cijena nije poznata, ali ako i bude u prodaji neÊe biti manje od 100.000 USD. Prelaskom na lakπe stvari, Samsung YH-999 Portable Media Center ($ 500) predstavlja najmanji digitalni multimedia plejer, sa 20 GB hard driveom, 9 cm TFT LCD ekranom, USB 2.0 prikljuËkom i izlazom za TV. Samsung YH-925 ($ 300) je mali audio plejer na tragu iPod-a, sa 20 GB hard driveom, ali sa 4.5 cm TFT ekranom i veÊim video moguÊnostima. Samsung AV-R3000 audio/video receiver ($ 5.000) predstavlja izlet Samsunga u novo træiπte, vrhunski receiver za kuÊno kino. AV-R3000 ima 7x250W pojaËalo, auto kalibraciju, 4

hi-fimedia #60

19


CES 2005. Toshiba SD-P2700

Sanyo VPC-C4 Digital Media Camera

Toshiba 62HMX94 DLP RPTV

Pioneer Elite PRO-1120HD

HDMI i 2 DVI ulaza, 17 raznih analognih video ulaza, video scaling (na veÊu rezoluciju, sa Faroudja FLI2310 DCDi procesorom), HDMI switching i THX Ultra2 specifikaciju (prvo digitalno izlazno pojaËalo koje je zadovoljilo tu specifikaciju). Pioneer je prikazao dva vrlo interesantna ureaja za auto, prvi multi-funkcijski sistem za satelitsku navigaciju i audio/video zabavni centar. AVIC-N2 ($2.200) je DVD plejer s GPS navigacijskim ureajem koji funkcionira istovremeno s audio/video funkcijama, uz izlaze za tri odvojene audio zone koje mogu raditi neovisno o navigacijskim komandama. GEXP10XMT ($ 300) je pripadajuÊi XM satelitski radio sa stalnim praÊenjem stanja na cestama, obavijestima i navigacijskim sistemom koji automatski pronalazi najbolji put u odnosu na uslove na putu, sudare i zastoje.

20

hi-fimedia #60

Toshiba 160HD4 HDTV

Pioneer AVG-VDP1 ($ 415) je kontinuirani elektronski monitor dinamiËkih parametara kretanja vozila, sistem koji koristi senzore u automobilu (brzinu, GPS poloæaj i specijalni trodimenzionalni senzor-æiroskop) i analizira i pokazuje ubrzanje, brzinu, kut nagiba, G-koeficijent i procjenu snage motora potrebne u tom trenutku. Kao displej sluæi bilo koji kompatibilni Pioneer DVD plejer/displej. Pioneer Elite PRO-1120HD PureVision ($ 7.000) je 50-inËna plazma vrhunske kvalitete, rezolucije 1280x768p, s NTSC i ATSC (HDTV) tunerima, DSC tunerom sa CableCARD slotom i kvalitetnim ugraenim stereo zvuËnicima i pojaËalom. Toshiba SD-P2700 prijenosni DVD plejer ($ 500), dobitnik je CES 2005 Best of Innovations nagrade za prenosnu elektromiku. TFT LCD ekran dijagonale 23 cm moæe se rotirati u raznim

smjerovima. Ugraen je ËitaË za memorijske kartice, dva izlaza za sluπalice, baterija koja traje tri pol sata i brzo se puni, i daljinski upravljaË veliËine kreditne kartice. Toshiba 62HMX94 DLP RPTV ($3800), dobitnik CES Innovations Showcase priznanja, je 62inËni DLP projekcijski displej sa HDTV i QAM digitalnim tunerom s CableCARD slotom, Toshiba PixelPure digitalnim video procesiranjem i Talen (Toshiba Advanced Light Engine) DLP procesiranjem. Tu je i OnmiViewer univerzalni ËitaË memorijskih kartica i SRS virtualni surround sistem. Toshiba 160HD4 HDTV hard drive rekorder ($ 550) takoer je dobitnik CES Showcase priznanja, ima 160 GB hard drive i vrlo jednostavno rukovanje (instantno snimanje bez konfiguracije, istovremeno gledanje programa i pauziranje po potrebi) i jednostavnu integraciju sa Toshiba HDTV mo-

nitorima koji imaju IEEE 1394 ‘’FireWire’’ prikljuËak (DTVLink). Jedan od najboljih displeja na CES-u bio je Sharp Aquos LC45GD6U ($ 8.000), 45-inËni LCD displej sa ugraenim HDTV tunerom sa CableCARD slotom, i punom 1920x1080p rezolucijom. Sharp Aquos serija LCD displeja ima vrlo πirok praktiËni (horizontalni) kut gledanja od 170˚. Yamaha YSP-1 Digital Sound Projector ($ 1.500) predstavlja najnoviji pokuπaj integriranja viπezvuËniËkog sistema za kuÊno kino u samo jednu kutiju, koristeÊi digitalnu tehnologiju i procesiranje signala. YSP-1 izgleda kao centralni zvuËnik za kuÊno kino, namijenjen postavljanju ispod tipiËnog HDTV displeja, ali tu sve sliËnosti prestaju. Unutar YSP-1 nalazi se 40 zvuËniËkih jedinica promjera 3,5 cm, koriπtenih u punom opsegu (bez skretnice za visoke), svaki sa

www.hifimedia.hr


Yamaha YSP-1 Digital Sound Projector

Sharp Aquos LC-45GD6U

InFocus ScreenPlay 61md10

2W digitalnim pojaËalom, i dva 11 cm dubokotonca sa 20W digitalnim pojaËalima. Digitalno procesiranje signala za svaki zvuËnik (digital delay) omoguÊava kontrolu usmjerenosti zvuka kao da su zvuËnici okrenuti prema naprijed ili na stranu, da bi se refleksijama od zidova prostorije ostvario virtualni surround za centralno smjeπtene sluπatelje. YSP-1 podræava Dolby Digital, DTS i Dolby Pro Logic II, ima jedan koaksijalni digitalni ulaz, dva optiËka i dva analogna ulaza, i izlaz za subwoofer. InFocus ScreenPlay 61md10 ($ 7.000) super-tanki DLP RPTV, bio je novost proπle godine na CESu, a sada je doπao po nagrade (CES Innovations Showcase Award). Iako DLP projekcijski zaslon, veliËine 61 inËa, dubok je samo 17,3 cm, relativno male teæine (tako da se moæe objesiti na zid) i puno jeftinija varijanta u od-

www.hifimedia.hr

InFocus ScreenPlay 777 DLP

nosu na plazme iste veliËine. Takoer odliËan je novi InFocus ScreenPlay 777 DLP projektor sa tri Mustang HD2+ DLP chipa ($ 22.000), high-end projektor sa vrhunskim industrijskim dizajnom i Faroudja DCDi video procesiranjem. ScreenPlay 777 ima rezoluciju 1280x720p, 2000 lumena osvjetljenje i 3000:1 kontrast, za vrlo svijetlu i jasnu sliku Ëak i u ne zamraËenom prostoru. Sony Qualia 005 ($ 10.000) je 46-inËni LCD displej vrhunske kvalitete, pokuπaj Sony-a da napravi seriju ureaja bez kompromisa (Qualia). Qualia 005 koristi novu Sony Triluminos LED tehnologiju, pri Ëemu je unutraπnje osvjetljenje LCD ekrana postignuto LED diodama (sliËno Samsung Backlight LED tehnologiji), ali podijeljeno na primarne boje (crveni, plavi i zeleni LED), kako bi se postigla joπ bolja kontrola boja. ZvuËni sistem je baziran na Sony S-Master digitalnom

hi-fimedia #60

21


CES 2005. Sony Qualia 005

Sony HDR-FX1

Sony VRD-VC10

Sony DCR-HC1000

Sony DSC-M1

Sony Qualia 006

Sony DHG-HDD500

Sony Blu-Ray

pojaËalu, sa Ëak deset ugraenih zvuËniËkih jedinica. Sony Qualia 006 ($ 17.000) je 70-inËni RPTV koji koristi novu Sony SXRD (Silicone Crystal Reflective Display) tehnologiju, u stvari modifikaciju LCD tehnologije. SXCD mikro-panel (chip kroz koji prolazi svjetlo iz lampe projektora na putu prema projekcijskom zaslonu, u njemu se formira slika) sadræi vertikalno orijentirani tekuÊi kristal, s vrlo malim razmakom izmeu pojedinih kristalnih Êelija, Ëime se postiæe veÊa brzina reakcije i oπtrija slika u odnosu na standardni LCD chip (i manji pikseli). SXRD tehnologija omoguÊuje punu 1920x1080p HDTV rezoluciju. Qualia 006 takoer koristi SMaster pojaËala i zvuËnike koji se mogu odvojiti. Sony Qualia 007 ($ 12.500) izlet je Sony-a u ekskluzivnu au-

22

hi-fimedia #60

dio teritoriju. 007 je SACD plejer sa Sony S-Master digitalnim pojaËalom i specijalnim minimonitor zvuËnicima sa pripadajuÊim stalcima. Motorizirani ritual stavljanja CD diska u ureaj je doæivljaj za pamÊenje, trijumf forme nad funkcijom, ali toliko spektakularan da se moæe oprostiti. Sony VRD-VC10 ($ 300) predstavlja prvi hibridni DVD+R/RW rekorder, snima DVD diskove sa ili bez pomoÊi kompjutera. Video rekorder ili kamkorder mogu se spojiti direktno na VRD-VC10, i snimanje se ukljuËuje jednostavno kao da se radi o video-rekorderu. U sluËaju dvoslojnog DVD-R diska moæe se snimiti i do 12 sati videa (ako se izabere niæa kvaliteta snimka). Uz USB 2.0 konekciju postaje standardni kompjutorski 16x DVD+R snimaË.

Sony HDR-FX1 HDV kamkorder ($ 3.700), dobitnik je CES 2005 Best of Innovations nagrade i prvi 3CCD HDV kamkorder na træiπtu sa 1920x1080i rezolucijom. Ima 12x zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar objektiv, kuÊiπte od legure magnezija i koristi standardne MiniDV kazete, uz opciju koriπtenja novih Sony HD DVD kazeta najavljenih specijalno za ovu kameru. Kao i Panasonic, i Sony ima 3CCD MiniDV kamkorder u ponudi, model DCR-HC1000 ($ 1.600), sa Carl Zeiss Vario Sonnar objektivom, digitalnom kamerom s automatskom bljeskalicom i 3 MP rezolucijom. Sony DSC-M1 digitalna kamera ($ 600) ima 5.1 MP rezoluciju, Carl Zeiss 3x optiËki zoom objektiv, MPEGMovie4TV mode snimanja videa, koji omoguÊava 50% veÊu rezoluciju uz 75% redukciju

Sony Qualia 007

zauzetog prostora na kartici i hibridni mod snimanja koji omoguÊava istovremeno snimanje videa i fotografija. Sony DHG-HDD500 ($ 1.000) novi je hard disk HDTV rekorder sa 500 GB hard diskom, koji omoguÊava 60 sati HDTV snimanja ili 400 sati u standardnoj definiciji. Kompatibilan je sa veÊinom CableCARD kartica i ima HDMI izlaz. Sony je takoer izloæio i nekoliko Blu-Ray prototipova, vjerojatno u raznim pre-produkcijskim oblicima i varijantama kako bi mogli izgledati kad se jednom pojave na træiπtu.

www.hifimedia.hr


PUTOPIS

Japan p i πe: N e v e n K o s

“Æelite li junetinu u zapadnjaËkom stilu, ili piletinu na japanski?”, pitala me na odliËnom engleskom s njemaËkim naglaskom, oniska debeljuπkasta stjuardesa Austrian Airlinesa u crvenoj uniformi. Tako sam u ogromnom Airbusu, na 12.000 metara visine, nakon jednostavnog pitanja po prvi put postao svjestan kuda idem, istovremeno pokuπavajuÊi pretpostaviti πto me na odrediπtu Ëeka

NoÊna panorama Tokija. Snimljeno s Tokijskog tornja

24

hi-fimedia #60

www.hifimedia.hr


PUTOPIS

J

www.hifimedia.hr

milijuna osobnih automobila) ponekad je nemoguÊe, a to se posebie odnosi na πpice, izbjeÊi guævu. Zanimljivo je kako je u veÊini automobila ugraen nekakav ekran, a da se tu ne radi o potrebi za navigacijskim ureajima, govori i velik broj TV antena ugraenih u krovove automobila. U taksijima je neizbjeæna Ëipkasta presvlaka i poneki ukras u vidu zeËjeg repa ili drugih krznenih dodataka. Osim πto se voze automobilima, Japanci se na posao i s posla kuÊi, mnogo voze i vlakom. Vlakovi su posebna priËa u Japanu. Besprijekorno su toËni, a infrastruktura je savrπena. Kako je stambeni prostor izuzetno skup, pristvπi na svojevrsni kompromis, kako bi snizili æivotne troπkove, Japanci stanuju izvan mjesta gdje rade. To znaËi svakodnevno putovanje vlakom u prosjeku jedan sat u svakom smjeru. Iako vlakovi idu dosta Ëesto, guæve su neizbjeæne. Jednako kao i spavaËi u vlakovima. OpÊenito, u veËernjim (ali i ne samo veËernjim) satima, ako se osvrnete po vlaku, vidjet Êete da dobar dio putnika spava. Ostali Ëitaju ili se igraju mobilnim telefonima. Prvi dan boravka u Japanu, nakon πto sam se dobro naspavao, odluËio sam krenuti iz mjesta gdje sam bio smjeπteni (Ibaraki) u Osaku, treÊi grad po veliËini u Japanu, iz Tokija i Yokohame. Oko 2,5 milijuna stanovnika æivi na prosoru razvijenom oko dvorca Osaka, kojeg je 1586. godine izgradio samurai Tojotomi Hidejoπi (1537-98.), i jedan je od pravih trgovaËkih centara u Japanu. Sa stanice Ibaraki do Osake lokalni vlak vozi 17 minuta i staje na 6 stanica. Nakon πto sam ubacio 1000 jena u automat za prodaju karata (kippu uriba), a stroj mi je uredno uzvratio 790 jena, krenuo sam u Osaku, s namjerom da prvi dan utroπim na upoznavanje træiπta zabavne elektronike a moæda poneπto i snimim. Odmah preko puta jednog od mnogobrojnih, meusobno udaljenih izlaza iz Stanice Osaka, nalazi se Yodobashi Umeda http://www.yodobashi-umeda.com/, ogroman duÊan sa svom silom elektronike, rasporeene na osam katova. Kako su Japanci ludi za foto tehnikom, dvije i po etaæe potpuno zauzumaju fotoaparati i pripadajuÊi pribor - torbice, objektivi, stativi, memorijske

Super brzi vlak Shinkansen Serije 700 i naπ reporter na stanici u Kyotu antivibracijski podloπci u Yodobashi Umeda trgovini trgovina za samograditelje u Akihabari

trgovina s autoakustikom na ulicu u Akihabari u Tokiju, s povoljnim cijenama ponuda kabela u rinfuzi u Oasaki (Yodobashi Umeda) pogled na Akihabaru na izlazu iz istoimene stanice

apan, zemlja o kojoj su svi neπto Ëuli, ali tek rijetki znaju kako zapravo izgleda, bila je nadohvat ruke. Joπ svega nekoliko tisuÊa kilometara, joπ desetak sati leta, i to je to. Nabio sam avionske sluπalice na glavu, okrenuo austrijsku jazz radio stanicu i prestao razmiπljati o vremenu. Let je bio miran, a ja smiren. Japan, stiæem. ZahvaljujuÊi dosadnim filmovima koji su prikazivani za vrijeme leta, uspio sami uhvatiti neπto sna, premda nedovoljno. Meutim, dolazak u prekrasno sunËano jutro na Kansai International Airport, Ëudo graditeljstva smjeπteno na posveÊenom umjetnom otoku, posve me razbudio. Uhvativπi πatl od terminala do carinske kontrole naπao sam se u nebranom groæu. »aroliju prvih impresija nakratko je razbucao slijedeÊi problemËiÊ - viza se pokazala neispravnom. Kad ste proputovali deset tisuÊa kilometara da bi vam carinski sluæbenik objavio kako ne moæete u Japan najradije bi se prometnuli u tasmanijsku neman. Ali nema problema. U petnaestak minuta, aerodromski carinski sluæbenici rijeπili su sve probleme. Valjalo je joπ samo preuzeti prtljagu... Na sreÊu, moju su prtljagu Ëuvala dva policajca. Kako sam popriliËno kasnio s preuzimanjem prtljage, jedini preostali kofer, moj, πepurio se sam usred aerodroma. U doba straha od terorizma, vjerujem kako je kovËeg bez nadzora mogao izazvati odreenu sumnju. Da ne duljim, uz fantastiËnu, detaljnu i preciznu organizaciju Japanaca, proπavπi kroz impresivna predgraa s upeËatljivom arhitekturom, stigli smo do centra Osake. U Osaki se svakodnevica odvija na pet etaæa. Prizor kao iz Petog elementa. Svi nekud æure, a na cestama, prugama , traËnicama smjeπtenim dvije razine ispod zemlje, dvije iznad, prolaze vlakovi, automomobili, monorail (jednotraËni vlak), tramvaji. U Japanu se vozi po desnoj strani. I to u, za nas, neobiËnim automobilima. Od modela velikih, nama poznatih, proizvoaËa automobila, oni za japansko træiπte uvelike se razlikuju od europskih. Japanci vole male, Ëetvrtaste automobile, s kojima je lako probijati se kroz gradsku guævu. Iako su u prometu vrlo disciplinirani, u zemlji sa 127 milijuna stanovnika i 75 milijuna motornih vozila (od toga 57

hi-fimedia #60

25


PUTOPIS

Kinkaku-ji, Zlatni Hram u Kyotu kojega je izgradio πogun Yoshimitsu (1358-1408), potpuno je prekriven zlatom kartice, itd. Zanimljivo kako je od stotine prikazanih kamera, moguÊe isprobati baπ svaku, doduπe uz diskretan ali stalan nadzor mnogobrojnih zaπtitara. Audio/video odjel poËinje na treÊem katu. S plazma ekranima. A plazme su u Japanu valjda najprodavaniji televizori. Ogromni su i jeftini, barem u nakon usporedbe cijena s onima u Europi ili kod nas.Tako na primjer, plazmu veliËine 50 inËa JVC Victor Company (dio Matsushita Grupe) moæete nabaviti veÊ za popriliËno povoljnih 550 tisuÊa jena, πto je neπto manje od 5500 USD. Kad se joπ u obzir uzme i u velikom broju sluËajeva fantastiËna slika, jasno je zaπto je kod Japanaca plazma tako omiljena. A Japanci i zarauju dosta viπe od nas. Godiπnja sluæbeniËka plaÊa kreÊe se od 4 do 5 milijuna jena. Toyota Corolla moæe se nabaviti za manje od dva milijuna. RaËunajte. U Hrvatskoj malo tko moæe zaraditi automobil srednje klase za pola godine mukotrpnog rada. Kada smo veÊ kod novaca, jedan od vaænih uzroka gospodarskog razvitka Japana jest i njihova sklonost πtednji. Zamislite koliki se investicijski potencijal krije iz podatka da prosjeËna uπteevina japanske obitelji u bankama iznosi oko 220.000 USD. ©tedi se mnogo, investira se mnogo. Kamate doduπe nisu visoke, na depozite iznose oko 0,1 posto i manje. Eto ideje naπem premijeru i predsjedniku da posjete Japan i pozovu

26

hi-fimedia #60

Japance da πtede u hrvatskim bnkama, i to po nekoliko puta viπim kamatnim stopama. U A/V odjelu u duÊanima, zanimljivo je kako su rijeπena demonstracijska mjesta. Boks do boksa, prosjeËno na tri-Ëetiri kvadrana metra, i tako u nizu od popedesetak metara. Tko voli nek izvoli. Moæda baπ i neÊete Ëuti mnogo, ali kao prva informacija sasvim dovoljno. Proπavπi Video odjel, koji po mojoj procjeni zauzima veliËinu dvije etaæe NAME u Ilici, doπuljao sam se i do audio odjela. Tamo sam pronaπao Luxman najskuplju elektroniku, B&W Matrix 801, Mpingo diskove, strujne kabele vrijedne tisuÊe kuna. Jedino πto je malo izdvojeno od oËiju javnosti je poseban krasan stakleni box s BOSE i Marantz ureajima. ProdavaËi su izuzetno ljubazni i zaposleni, trude se i svakom kupcu pristupaju toliko ljubazno i otvoreno da je to nama nezamislivo. Doduπe, nisam znao da je fotografiranje zabranjeno pa sam, nevino hodajuÊi po duÊanu okinuo pokoju snimku. Napokon, pojavio se jedan od brojnih prodavaËa u besprijekorno Ëistim bijelim rukavicama i mahanjem ruku upozorio me kako fotografiranje nije dozvoljeno. “No pictures, no pictures!” ©teta, jer upravo nakon ove zabrane doπao sam na mali odjel za samograditelje πirokopojasnih zvuËnika i, u Japanu cijenjenih, cijevnih pojaËala. Doduπe, bio je izloæen samo Fostex i nekakvi ki-

neski cijevni sklopovi, ali i to je bila dobra naznaka japanskih objekata oboæavanja. Iza lea sam tada spazio kondenzatore papir u ulju, interna oæiËenja od srebra, kvalitetne i skupe konektore, i sliËne stvari. InaËe, izbor raznoraznog pribora u Yodobashi Umeda trgovini je popriliËan. I mogu reÊi, popriliËno jeftin. Iznenadila me, na primjer cijena AudioTechnica AT607 tekuÊine za ËiπÊenje gramofonke igle od samo 500 jena, πto iznosi oko 27 kuna. Ipak, u Osaki, elektroniËki raj zove se Den-Den Town, odnosno ElektriËni grad, πto je vrlo slikovit naziv za ono πto predstavlja. Neπto juænije od stanice Namba, tamo vas Ëeka pregrπt ulica meusobno povezanih velikim brojem duÊana krcatih elektronikom: od mobitela, preko fotoaparata i televizora, do pokojeg hi-fi ureaja. I ovdje, kao u ostalom i u ostatku Japana, dominira foto oprema, s ogromnom ponudom polovnih kamera i pribora, ali i sveprisutni plazma monitori svih veliËina. Svaki, pa i najmanji duÊan ima barem tri ogromne plazme ili LCD-a, dok je za televizore s katodnom cijevi mjesto rezervirano u kutovima, i to ako veliËina prostora dozvoljava. Japanci su razmaæeni po tom pitanju, ali imaju i zaπto biti kada im je prijem slike s nacionalne i lokalnih televizija savrπen i za HTV-u nedostiæan pojam kvalitete. U Japanu je Ëak i gledanje dnevnika zadovoljstvo. InaËe, jedno od impresivnijih is-

kustava tijekom boravka u Japanu bila je posjeta Human Resources Development Company (HRDC) Matsushita Electric Co. Ltd-u*, odnosno dijelu Matsushite zaduæenom za razvoj ljudskih potencijala. Impresivno zdanje sa svom porebnom opremom u kojemu se, u sklopu koncepta On-the-Job-training (OJT), odnosno obuke na radnom mjestu, vrπi trening ljudi zaposlenih u Matsushiti. Tako se ovdje vrπi obuka menadæera, ali i inæenjera i drugog osoblja koje radi uu administraciji, proizvodnji, istraæanju i razvoju. Svi su oni ujedinjeni pod zajedniËkim motom da se napredak i razvoj mogu postiÊi samo zajedniËkim naporima svakog zaposlenika. Kako tvrtka ima bogatu povijest, koja seæe joπ tamo u 1918. godinu, a g. Konosuke Matsushita jedna je od japanskih poslovnih legendi, koji zasluæuje viπe od dva tri usputna retka u osvrtu poput ovog, nadam se kako Êemo u jednom od slijedeÊih brojeva moÊi pobliæe predstaviti korporaciju Matsushita. Nakon nekoliko ugodnih tjedana provedenih u Osaki, uz povremene izlete u Kyoto (poseban grad, koji takoer zasluæuje viπe prostora) ili Naru, konaËno je doπao i dan kada smo se uputili u metropolu - Tokio. Tokio (nekad Edo) je glavni grad Japana od 1868. godine, kada se prijestolnica iz Kyota premjeπta u Tokio. No, dolaskom na kolodvor u Kyotu, djelo arhitekta Hara Kojia, profesora na tokijskom sveuËiliπtu, koje predstavlja svojevrni biser arhitekture, lako se zaboravlja povijest. Upravo taj, svojevrsni arhitektonski odmak od tradicije i povijesti glavni je razlog zaπto se kod lokalnog stanovniπtva toliko lome koplja oko glavnog kolodvora u Kyotu. Japancima sadaπnjost, a daleku buduÊnost ljudima s prostora jugiostoËne Europe, simbolizira Shinkansen, odnosno vlak-metak. Prvi put puπten u promet prije Olimpijade u Tokiju 1964., Shinkansen veÊ 40 godina predstavlja simbol tehniËkog i tehnoloπkog napretka. Uπavπi u Shinkansen serije 700, samo jedan od mnogih koji u πpicama svakih deset do petnaest minuta povezuju Tokijo s Osakom, Kyotom, Jokohamom ili Nagojom, veÊ ste jednom nogom na odrediπtu. Put od Kyota do Tokia, gradova meusobno udaljenih 500 km, traje toËno 2,5

www.hifimedia.hr


PUTOPIS

www.hifimedia.hr

kojoj na nekoliko katova moæete pronaÊi sve recentne Sonyeve proizvode. Ipak, radi se o pomalo elitistiËkom pristupu, πto zbog same lokacije zgrade, πto zbog unutarnje koncepcije i ureenja. Tako se u zgradi nalaze ekskluzivni restorani, BMW butik, i drugi luksuzni lokali, a kroz Sony demo room prolazi se spiralnim stepenicama kroz nekoliko katova. Ako krenete od vrha zgrade, na sedmom katu, u dvorani Somido nalazi se multimetijalni prostor i Somido bar. Kat ispod je zgodan talijanski restoran a na 5. katu su sobe za odræavanje seminara ali i korisniËka podrπka te Ginza Playstation s demonstracijama PS2 softvera. TreÊi kat rezerviran je za QUALIA proizvode - izvanserijske proizvode prestiæne Sonyeve serije. Posebno su bili impresivni Qualia projektor i digitalni fotoparat. Ova dvorana inaËe puna je prezentacijskih plazmi koje su reproducirale sliku s DVD i BluRay reproduktora. WEGA, Cybershot, Handycam i AIBO proizvodi smjeπteni su na drugom katu, pored trgovine Sonyevim proizvodima, πto ukljuËuje i pribor i prateÊe sadræaje, kao πto su baterije, objektivi, USB memorije, memorijske kartice... Da ne duljim, u Sonyevoj zgradi lako moæete provesti cijelo poslijepodne, a da ne budete ni æedni ni gladni. Gomila restorana, barova i raznih trgovina okupirat Êe vas na dulje vrijeme. Recimo samo da je svaki ureaj moguÊe isprobati, od VAIO raËunala, do CyberShot fotoaparata, a moguÊe je i poigrati se s AIBOm. Ono πto nije dozvoljeno, meutim, jest fotografiranje vlastitim fotoaparatom. Iako sam æelio svojim Sonyem DSC W1 poneπto i snimiti, prekrasna hostesa me je uljudno zamolila da to ne Ëinim. Nakon toga nije mi preostalo drugo nego da samo polako proem cijeli neboder i pokuπam upamtiti πto je viπe moguÊe te pokupiti koju broπuru. Kako sam u Tokiju proveo sedam dana, uzeo sam u obvezu, unatoË priliËno zgusnutom i napornom rasporedu predavanja, jednog dana otiÊi u famoznu Akahibaru, svojevrsni centar Japana πto se tiËe kupnje i prodaje zabavne i potroπaËke elektronike. Neπto kao cijeli kvart posveÊen samo elektronici - MP3 plejerima, fotoaparatima, raËunalima, hi-fi komponentama, svim vrstama A/V zabave, autoradio aparatima. Zamislite cijeli jedan kvart u naπim

sata. To znaËi da prosjeËna brzina vlaka iznosi 200 km na sat. A vlak staje na Ëetiri usputne stanice… Sigurno vas zanima kakav je osjeÊaj? Pa, normalan, osim πto se neravnine na pruzi osjeÊaju neπto jaËe. Sve drugo je kao u avionu. Od stjuardesa, do fotelja. Dolaskom na stanicu Tokio, s prvim korakom na peron, postaje jasno kako ste doπli u poseban grad. Velik i human, bogat i skroman, star i moderan, otvoren i siguran, Tokio je spoj nezamislovoga. Sretna je okolnost πto sam bio smjeπten u Hotelu Yaetsu Fujiya, u neposrednoj blizini tokijskog kolodvora ali i elitne, bogate, luksuzne i po svemu posebne Ginze - elitnog kvarta u kojemu se nalazi sva sila najskuplih svjetskih trgovina. Tako Êete ovdje, ispred Tiffanya vidjeti nekoliko manekena-Ëuvara u Armanijevim odijelima, ili moæete prisustvovati znaËajnom dogaaju otvaranja nove superluksuzne trgovine Chanel, sa svim popratnim elitistiËkim sadræajima i gostima, ali moæete, na primejr, uÊi u Yamahinu trgovinu**, koja u estetskom i bilo kojem drugom smislu predstavlja neπto poseno. Sam hotel je odliËan primjer minimalizma. Soba je veliËine cca 2,5x3m, a u njoj je smjeπtena i sasvim pristojna kupaonica. ©to naravno ne ostavlja mnogo mjesta za ostali namjeπtaj. Kako ormara nema, putna torba sa svim svarima i ja u alternaciji smo zauzimali mjesto na priliËno udobnom krevetu. Cijena noÊenja, bez doruËka kreÊe se oko 160 USD. Ako æelite sobu u japanskom stilu, izdvojit Êete neπto viπe od 500 USD. Na sreÊu, Tokio je grad u kojemu Êete vrlo malo vremena provoditi u hotelskoj sobi. Pogotovo ukoliko se nalazite nekoliko desetaka metara od famozne Ginze. Ako vam je do komunikacije s ostatkom svijeta, u hotelu moæete pristupiti i japanskom superbrzom Internetu za svega 30 kuna za 20 minuta. Alternativa se moæe pronaÊi u mnogobrojnim Internet cafeima gdje je pristup neπto jeftiniji, ali se moæe ponaÊi i onih potpuno besplatnih. Tamo su guæve neπto veÊe, a ograniËeni ste na koriπtenje u trajanju od 1 sata. U Ginzi koju Ëini nekolio ulica koje se proteæu u duæini od kojih kilometar i po, nalazi se i tzv. Sony Building***, odnosno zgrada Sonya, u

Demo boksovi za prezentaciju kuÊnog kina

Dio bogate ponude u Yodobashi Umeda

Bose i Marantz na demonstraciji

Plazma do plazme u Den-Den Townu u Osaki

hi-fimedia #60

27


PUTOPIS Projektor Sony Qualia. Cijena od 2.520.000 Yena (s ukljuËenim porezom od 5%) iznosi otprilike 140 tisuÊa kuna

gradovima, ne tako male povrπine, u kojemu se u svakoj kuÊi, ulazu i stubiπtu, kako hoÊete, na svim katovima nalazi po jedna prodavaonica elektronike, od onih specijaliziranih do pravih svaπtara, u kojima moæete kupiti memorijsku karticu za fotoaparat, ali i makete ameriËkih ratnih brodova, ili pak kompjutoriziane daske za WC πto Êe raditi πto vam srce poæeli. Cijene su umjerene i moæete proÊi dosta jeftino. Tako npr. veÊ spomenuti Sony fotoaparat moæete pronaÊi i po 15% niæoj cijeni nego kod nas. SliËno je i s drugim ureajima. U Akahibari, do koje se vlakom vozite dvije stanice od stanice Tokio, odmah na ulazu vas zapljusne sva sila svjetleÊih reklama. Ni ne sluteÊi πto vas Ëeka iza slijedeÊeg ugla, odjednom ste uvuËeni u gomilu ljudi koji nervozno traæe naËine kako potroπiti novac na najnovije tehnologije. Ovdje se nae i pokoji hi-end duÊan, ali na æalost, opet nije moguÊe slikati. Upravo kad sam posegnuo za fotoaparatom kako bih uslikao najnovije Luxmanove modele, posebi-

28

hi-fimedia #60

ce novo cijevno izlazno pojaËalo MQ-88 s KT88 cijevima u izlazu, i pretpojaËalo CL-88, jednako tako impresivnog izgleda, ogroman japanski Ëuvar od dva metra i 150 kila, ljubazno mi je palcem pokazao na poruku na zidu iza njegovih lea “No pictures, please”. Tu je priËa bila gotova. Opet prospekti i obiËno razgledavanje duÊana. Na sreÊu, preko puta nalazio se malen duÊan za samograditelje, u kojemu je jako zaposlen sjedio prodavaË, koji je doduπe odbio slikanje pored πirokopojasnih i visokoefikasnih Fostex drivera, ali

je zato dozvolio da poslikam ponudu koju je izloæio izvan duÊana. U Japanu inaËe ljudi oËito vole cijevni i zvuk, ali i πirokopojasne jedinice. Osim dobre zastupljenosti navedenih proizvoda u duÊanima, i na policama u knjiæarama moæe se pronaÊi nekoliko izdanja posveÊenih upravo πirokopojasnim jedinicam i sustavima, SET-ovima male izlazne snage, i cijevnim pojaËalima opÊenito. »asopisi su uglavnom tiskani u crno-bijeloj tehnici, s velikim brojem praktiËnih primjera kako u samogradnji napraviti izlazno pojaËalo i li pretpojaËalo. Upravo je ta njihova usmjerenost na male zvuËniËke sustave i pojaËala male snage u vezi s japanskim obiËajima u stanovanju. Male prostorije jednostavno ne trpe velike zvuËnike. A kako je prostor u Japanu i inaËe popriliËno na cijeni****, πtedi se i na kvadratima pojedinih stanova. Iako se u unutraπnjem ureenju stanova Japanci sve viπe okreÊu zapadnjaËkom stilu, ipak ne mogu pobjeÊi od tradicije i joπ uvijek ima velik broj ljudi koji æive u tradicionalno minimalistiËki ureenim stanovima s nekoliko tatamija na podu, i to je sve. I ovdje, kao i u drugim stvarima, Japan je zemlja suprotnosti i proturjeËja. Zemlja visoke tenologije, ali i tradicije i oËuvanih obiËaja. Zemlja koja istoremeno upija i prihvaÊa strane utjecaje, ali ih na tako efikasan naËin “prerauje” da postaju njena baπtina. U tom svjetlu nije Ëudna njihova fascinacija BoæiÊem i svime πto uz to ide - okiÊenim ulicama, borovima, svjetlima, Djedom Mrazom, zvonjavom svjetlosnim efektima, troπenjem i πoping groznicom. Zadnjeg dana boravka u Tokiju, uz nepodnoπljivu juæinu i temperaturu koja se u rano poslijepodne popela do nevjerojatnih 25 stupnjeva, uspio sam pronaÊi vremena i skoknuti do stanice ©indæ-

Zahvaljujem Japan International Cooperation Agency te svima u JICA OSIC (Osaka International Centre) na pruæenoj potpori, ljubaznosti, gostoljubivosti te prenesenom znanju i ljubavi prema Japanu. Bez njih ovo putovanje ne bi bilo moguÊe.

uku, glavnu stanicu u poslovnom dijelu grada, kroz koju radnim danom proe oko dva milijuna putnika. Kasnije poslijepodne skoknuo sam i do Tokijskog tornja, viπe-manje vjerne kopije Eiffelovog tornja u Parizu, iako neπto viπeg (305m). Sa 150 metara visokog vidikovca pruæa se pogled na grad, istovremeno velik i zastraπujuÊ, grad koji vas veæe uz sebe na neki Ëudan naËin. SlijedeÊg dana, ponovno sam sjeo u Shinkansen i brzinom od 300 km/h se vratio u bazu u Ibrakiju. To je znaËlio samo jedno. Povratak u Zagreb je blizu… Provevπi ostatak vremena u mirnom ritmu u Ibarakiju i Osaki, nekoliko dana prije BoæiÊa, doπlo je vrijeme povratka u Evropu. Prvo Boeingom 747 od Osake do Tokija, a nakon toga dug i zamoran, dvanaestsatni let od Tokija do BeËa, ekonomskom klasom. U BeËu je padao snijeg. Pokuπao sam ovim kratkim osvrtom na boravak od πest tjedana u Japanu pribliæiti Japan Ëitateljima Ëasopisa, s posebnim osvrtom na one elemente koje inaËe u Ëasopisu obraujemo. Ovdje nije bilo rijeËi o povijesti Japana, druπtvu, ljudima, obiËajima, jeziku, kulturi, arhitekuri, πto bi sve mogle biti teme posebnih Ëlanaka. *U sastavu Matsushita Electric nalaze se brandovi: Panasonic, Technics, National, Quasar i Victor JVC ** http://www.yamaha-ginza.co.jp/ ***www.sonybuilding.jp **** Od ukupne povrπine Japana, neπto manje od Ëetvrtine je naseljivo. Ostalo su planine i vulkanska podruËja na kojima je æivot nemoguÊ. U skladu s prostornim ograniËenjima su i cijene stambenog prostora, koje su Ëak i za naπe pojmove popriliËno visoke.

Luxman izlazno pojaËalo M8f po cijeni od cca 38 tisuÊa kuna

www.hifimedia.hr


TEST

Cijevni trio

p i πe: N e v e n K o s foto: Draæen LapiÊ

30

hi-fimedia #60

www.hifimedia.hr


TEST oram priznati kako mi je bilo vrlo drago kad sam od urednika Ëuo kako Êe me zapasti testiranje tri cijevna integrirana pojaËala. Iako u veÊini tehniËkih parametara zaostaju za svojim tranzistorskim konkurentima, cijevna pojaËala za mnoge su joπ uvijek neprikosnovena u onom segmentu kojega u ovom hobiju smatramo najvaænijim zvuku. Ne æeleÊi dolijevati ulje na vatru vjeËnih rasprava oko dihotomije cijev/tranzistor, konstatirat Êu da tranzistorska pojaËala svoju konkurenciju zasigurno pobjeuju na na testnim stolovima, ali k vragu, glazbu sluπam ja, a ne osciloskop. Pa me, u skladu s tim, Ëesto baπ i ne zanima je li, na primjer izobliËenje pri punoj snazi manje ili veÊe od jedan posto. Osim boljih mjernih rezultata, tranzistorska su pojaËala uglavnom jeftinija i lakπa za odræavanje jer nema podeπavanja struje mirovanja (biasa) kao kod veÊeg dijela cijevnih pojaËala, nema promjene cijevi, nema velikih i teπkih izlaznih transformatora... Kad je tomu svemu tako, postavlja se pitanje kako su se do danas, u tolikoj mjeri odræali cjevaπi, kao πto je na primjer Unison Research Simply Two Anniversary (URSTA).

M

Unison Research Simply Two Anniversary

www.hifimedia.hr

vo, popriliËno jednostavno. Od ulaza do izlaza, kroz svega tri stupnja pojaËanja, maksimalno je oËuvana ËistoÊa signala. Izlazna cijev radi kao pentoda te je time postignuta izlazna snaga od 12ak W po kanalu. Iako je EL34 moguÊe koristiti i u triodnom reæimu rada, kod takvog spoja snaga ne prelazi 5-6W po kanalu, πto bi uvelike sputavalo komercijalnu iskoristivost pojaËala. Iako pentodni spoj nije osobito popularan meu ljubiteljima cijevnog zvuka, uvijek je dobro imati i poneki Watt snage na raspolaganju viπe. U radu se pojaËalo ne grije previπe, a i popriliËno je beπumno. Nikakve probleme nisam uoËio niti prilikom paljenja ili gaπenja. Neugodni zvukovi ili pucketanja izostali su, a priloæeni daljinski upravljaË koristan je samo za promjenu glasnoÊe.

Zvuk Na ovoj sam provjeri zvuËnih moguÊnosti imao priliku posluπati pojaËalo s nekoliko zvuËnika u nekoliko sustava. To mi je pruæilo moguÊnost πireg uvida u moguÊnosti ureaja, kao i u njihovu kompatibilnost, ponajprije s raznim tipovima zvuËnika. ZakljuËci do kojih sam doπao su, u najmanju ruku neobiËni, i popriliËno neortodoksni. O Ëemu se radi? URSTA sam posluπao kod kuÊe, koristivπi planarne magnetostatske zvuËnike, Magneplanar MG12. UobiËajena je pred-

Unison Research daljinski upravljaË - drvo i aluminij za kontrolu glasnoÊe

Uredna unutraπnjost Unisona odæba kako su Megiji neosjetljivi zvuËnici gladni snage. U mom sustavu je URSTA zamijenio kombinaciju ADS/PASSX150.5, dakle ureaje nekoliko puta veÊe cijene, ali i snage. U nekoliko prvih taktova, bez obzira ne sve nedostatke povezane sa snagom, sinergija izmeu Megija i Unisona bila je oËita i fantastiËna. Naæalost, moja je sluπaonica priliËno velika, i potrebna je odre-

hi-fimedia #60

31

URSTA je, zapravo, tipiËno antitranzitorsko pojaËalo. Snaga mu je nikakva, radi u A klasi, singleended je ustroja i napamet moæemo reÊi kako zahtijeva visokoosjetljive zvuËnike, dok se u veÊini sustava neÊe snaÊi. PojaËalo je, rekao bih, karakteristiËnog talijanskog dizajna, s posebnom paænjom posveÊenom detaljima: tokareni aluminijski gumb za podeπavanje glasnoÊe, drveni ukrasi na gornjoj i prednjoj strani, ili ploËica s imenom vlasnika na poklopcu transformatora. Dizajnom, pojaËalo vrlo vjeπto balansira na rubu kiËa, i moram priznati da mi se nakon nekoliko dana navikavanja poËelo i dopadati. Pomalo neobiËno rjeπenje predstavlja boËno smjeπtanje ulaznih RCA konektora. Na suprotnoj, desnoj strani, nalazi se preklopnik za ukljuËivanje/iskljuËivanje ureaja. Prednja ploËa, kao πto sam veÊ rekao, sadræi alumi-

nijski potenciometar za glasnoÊu i preklopnik tape monitora. Ureaj je horizontalno podijeljen na dvije cjeline odnosno razine. Na niæoj se slijeva nalazi ulazni preklopnik kojim se bira izmeu Ëetiri linijska ulaza, te preklopnik za koliËinu povratne veze. U poloæaju oznaËenom sa “1” odabiremo viπe povratne veze (pojaËalo radi s manjim pojaËanjem), a u poloæaju “2” s manje (glasniji rad). Iako je nezahvalno procjenjivati, od oka bih mogao reÊi, uputstva nisu bila uz pojaËalo, kako se radi o nekih 15-20, odnosno 3-6 dB povratne veze. Bez obzira na koliËinu, vaæno je kako pojaËalo svira u pojedinoj konfiguraciji, ali o tome neπto kasnije. Pogled na straænju stranu otkriva razlog (nepraktiËnog) smjeπtaja ulaznih konektora. Naime, zbog male πirine ureaja, na straænju stranu stanu samo najnuæniji konektori - kvalitetni zvuËniËki WBT s natpisom Unison Research, s odvojenim izvodima sa sekundara izlaznog transformatora za prikljuËak 4 i 8-ohmskih zvuËnika te mreæna utiËnica i napajanje za vanjsko gramofonsko Simply Phono pretpojaËalo. PojaËalo je, kako je spomenuto, single-ended ustroja, s jednom EL34 po kanalu, proizvodnje Electro-Harmonix. Ova cijev se inaËe reklamira kao vjerna kopija Mullarda. U ulaznom stupnju i driveru nalazi se jedna ECC82, odnosno 12AU7, takoer proizvodnja EH. PojaËalo je, kao πto je vidlji-


TEST

T.A.C. je jednostavan u svakom pogledu. Terminali bi mogli biti i bolji

Unutraπnjost T.A.C. 34. Vidljivi su polipropileni na putu siganala ena snaga kako bi zvuËnici prodisali. Meutim, svi su nedostaci bili poniπteni odliËnim uzajamnim uËinkom zvuËnika i pojaËala. FantastiËno srednjetonsko podruËje Unisona odliËno se nadopunjavalo s otvorenoπÊu zvuËnika. Nesputani zvukovi Ëinela, s beskonaËnim odjekom i fantastiËnom ekstenzijom prikovali su me za fotelju. Posebno je bila dobra reprodukcija vokala, πto nije Ëudno s obzirom na transparenciju i muzikalnost pojaËala i otvorenost i ËistoÊu

32

hi-fimedia #60

zvuËnika. Samo da je joπ pokoji watt snage, za neπto bolju kontrolu u basu i neπto veÊu razinu glasnoÊe, i sve bi bilo savrπeno. Prebacivπi preklopnik povratne veze na poloæaj “2”, odnosno na manju koliËinu povratne veze, transformirao sam pojaËalo u URSTA na kvadrat. ©to to znaËi? ZnaËi da je ono πto je prije bilo dobro postalo joπ bolje, a ono πto je bilo loπe, pogorπalo se. Konkretno, pojaËalo je dobilo joπ podosta na fluidnosti i muzikalnosti, transparenciji i definiciji, mekoÊi i tekuÊem karakteru zvuka, dok je, s druge strane, bas koji je i prije znao izgubiti kontrolu sada je joπ viπe plutao i postao nerazgovjetan. Uzevπi u obzir snagu pojaËala od 12W i zvuËnike osjetljivosti 83dB viπe od pruæenoga nije ni poπteno traæiti. Ono πto je meutim bilo dobro, jest kompatibilnost izmeu pojaËala i zvuËnika u glazbenom smislu, i moram priznati kako ne bih imao niπta

protiv da mi je URSTA jedino pojaËalo u sustavu. Kako bih Unisonu ipak pruæio moguÊnosti da se pokaæe, spojio sam ga na CIARE HX132 (vidi samogradnju u ovom broju). RijeË je o πirokopojasnom zvuËniku osjetljivosti veÊe od 93dB i predstavlja priliËno lagan teret za pojaËalo. Od poËetka je bilo jasno kako pojaËalo lakπe diπe, odnosno ispravnije je reÊi, manje se trudi kako bi pokazalo πto moæe i zna, u odnosu na vrijeme kad je bilo spojeno na MG12. Kako Ciare nema πiroko bas podruËje, ne mogu niti reÊi kako pojaËalo odrauje ovaj dio posla, ali sve ostalo bilo je na svom mjestu. I dok sam preklopnik povratne veze u kombinaciji s Megijima dosta vremena dræao na poloæaju “1”, za tim viπe nije bilo potrebe i pojaËalo je briljiralo s manjim FBom i jednostavnim zvuËnicima. SlijedeÊi je na redu bio samostojeÊi Davis Kadillac 5, relativno visoke osjetljivosti od 92,5dB i nominalne impedancije 6 Ohma. Iako bi po svim parametrima ovaj zvuËnik trebao biti lak posao za Unison, to baπ i nije bilo tako. Naprosto, nedostajalo je snage, i zvuËnik je s lakoÊom iskoristio svaki Watt koji je pojaËalo isporuËilo. U kombinaciji s Davisom, pojaËalo je dosta lako odlazilo u kliping, πto je bilo lako Ëuti pri svakom malo jaËem naletu klavira. Pri umjerenim glasnoÊama, zvuk je, kao i kod ostalih zvuËnika zadræavao onu fluidnost i autoritativnost koji Unisonu daju plemenitu notu. Kasnije sam, iz znatiæelje, pokuπao Unison spojiti i s nekim

drugim zvuËnicima, veliËinom i karakteristikama primjerenijim pojaËalu - Cortezom i Dynaudiom Contour 1.1. I dok je tekuÊi karakter, s odliËnim prostorom, ekstenzijom u visokima, fluidnim i njeænim srednjetonskim podruËjem bio oËit sa svakim od navedenih zvuËnika, sinergija postignuta s Megijima bila je nenadmaπna. Kod manjih dinamiËkih zvuËnika Ëak je i ranije dolazilo do (neugodnog) klipinga. Napomena o izlaznim cijevima. Iako i sam s odliËnim rezultatima u ©ebart pojaËalu koristim Electro-Harmonix verziju EL34, nakon zamjene isporuËenih cijevi novom Svetlanom EL34, Unison je zasjao u novom, joπ boljem svjetlu. Zvuk je dobio na punokrvnosti, bas se uËvrstio, a srednjetonsko podruËje postalo je zaokruæeno i Ëvrsto, ali istovremeno joπ ËiπÊe i ljepπe. Oko instrumenata se pojavio zrak i vokali su dobili na ljudskosti, a zvuk opÊenito na autoritativnosti. U svakom sluËaju, dobrodoπla promjena koja, u krajnjem sluËaju, i ne koπta mnogo. Potvrda kako se izmjenom cijevi moæe dosta utjecati na zvuk pojaËala.

T.A.C. 34 Vincent/T.A.C. je plod suradnje izmeu Nijemaca i Kineza. PojaËalo je u potpunosti kineski proizvod, ali se pod raznim imenima prodaje u raznim dijelovima svijeta. Vjerujem da se kod svakog branda, ispod haube, moæda krije neka sitna posebnost, ali u biti radi se o istom genetskom kodu. T.A.C. 34 ili Tube Audio Company 34, odlikuje se vrlo kvalitetnom izradom. Ovdje prije svega mislim na mehaniËku izvedbu koja je odliËna. Prednja ploËa je napravljena iz debelog komada aluminija i u njoj se nalaze samo potenciometar glasnoÊe i preklopnik za odabir pet linijskih ulaza. S lijeve strane smjeπten je mreæni prekidaË. Pod rukom pojaËalo djeluje vrlo Ëvrsto i kvalitetno, a tome pridonosi i ukupna masa od 25kg. Ispod dobro rijeπenog i potpuno estetski prihvatljivog kaveza, namijenjenog zaπtiti cijevi od korisnika i korisnika od cijevi, nalazi se ukupno osam cijevi i dva relativno mala filtarska kondenzatora. U pretpojaËalu i u dri-

www.hifimedia.hr


TEST

www.hifimedia.hr

skog podruËja, vrlo osjetljivog i znaËajnog za cjelokupni dojam koji neki ureaj stvara. U basu je pojaËalo pokazalo zadovoljavajuÊe rezultate i teπko mu je, s obzirom na ustroj i snagu naÊi ozbiljniju zamjerku. Bas je dubok i ugodno mekan, i cijeloj slici daje odliËan, toliko potreban fundament. Visokotonsko podruËje frekvencijski je dobro izbalansirano s ostatkom spektra, dok kvalitativno ipak zaostaje za pola koraka. Vjerujem kako Êe oni navikli na zvuk tranzistorskih pojaËala vjerojatno uputiti zamjerku na nedovoljnu ekstenziju prema gore ili pak premekane visoke. Mene osobno viπe je zasmetala grubost, odnosno zrnatost koja se znala pojaviti u gornjem srednjetonskom podruËju, a za koju vjerujem kako bi mogla biti posljedica πtednje na malim cijevima. S druge strane, s obzirom na cijenu pojaËala, tranzistorska konkurencija ovdje teπko moæe bolje, a vlasnici cijevnih pojaËala ionako su po definiciji skloni eksperimentiranju s cijevima. Vjerujem kako se odliËan T.A.C. 34 moæe dodatno unaprijediti boljim cijevima, koje ne moraju nuæno biti i skupe. Bez obzira na to, pojaËalo je vrlo sluπljivo i ugodno te nikada ne zamara sluπatelja, πto T.A.C. 34 Ëini pojaËalom prije svega namijenjenom uæivanju u omiljenim CD-ovima i LP-ima i moram priznati kako sam se od njega dosta teπko rastao, upra-

Svi dijelovi na PrimaLuni su vrhunski. Zanimljiva je oznaka “0Ohma” za masu na zvuËniËkim terminalima vo zbog spomenute iznimne muzikalnosti. Uz ovo bih pojaËalo mogao dugo i sretno æivjeti, jer posjeduje sve bitno: ima dovoljno snage, transparetno je i korektnog timbra, a u muzikalnosti je meu najboljima. Kinezi su obavili odliËan posao. Za dopunu dojmova, pojaËalo sam posluπao i sa πirokopojasnim CIARE HX132 zvuËnicima te u redakcijskoj sluπaonici na samostojeÊim visokoosjetljvim Davisima. Glavne osobine koje sam veÊ naveo nisu se mijenjale u drugim okolnostima, iako je odreena “nedoreËenost” u visokotonskom podruËju sada joπ viπe doπla do izraæaja. LakoÊa kojom

Ovako izgleda Adaptive Auto Bias™. Sklop neprestano kontrolira bias izlaznih cijevi. To znaËi niæu razinu izobliËenja do 50% i produæeni vijek cijevi je pojaËalo pogonilo ove zvuËniËke oslobodila je dodatne potencijale u vidu bolje kontrole basa i opÊenito lakπeg disanja pojaËala. S druge strane, visoka osjetljivost zvuËnika otkrila je i pozadinski πum pojaËala, πto je na megijima, zahvaljujuÊi osjetljivosti od 83dB bilo vjeπto zamaskirano.

PrimaLuna PrimaLuna Prologue Two je pojaËalo, uz svog manjeg partnera Prologue One koje je posljednje godine podiglo podosta praπine u audio svijetu. RijeË je o ureaju o kojemu su se poËele priËati lovaËke priËe, da

veru nalazi se po jedna dupla trioda 6N3, dok su izlazne cijevi EL34. Pretpostavljam kako su sve cijevi kineske proizvodnje. Izlazne EL34 spojene su u ultralinearni naËin rada i meusobno su uparene, o Ëemu svjedoËi naljepnica s podacima i uvjetima mjerenja prilikom uparivanja na svakoj od izlaznih cijevi. Ton kontrola i podeπavanja balansa nema. Svjetlost cijevi lijepo se reflektira u sjajnoj poliranoj gornjoj ploËi πto pojaËalu daje dodatni πtih. Straænji dio gornje strane ureaja zauzimaju mreæni i izlazni transformatori. Straænja strana ne moæe biti uobiËajenija, i tek se ovdje otkrivaju mjesta gdje su, prilikom projektiranja pojaËala, napravljeni kompromisi ili uπtede. Ulazni, linijski ËinËevi su obiËni i skloni oksidaciji te bi ih vrijedilo zamijeniti boljima, a od njih ne odskaËu niti zvuËniËki terminali. Korisniku je ostavljena moguÊost prilagodbe pojaËala s impedancijskom karakteristikom zvuËnika putem odvojenih izvoda sekundara izlaznih trafoa za 4 i 8 omske zvuËnike. Mreæna utiËnica je standardna IEC, tako da je moguÊe eksperimentirati i s mreænim kabelima. PojaËalo se u radu grije umjereno i jedino se ponekad prilikom paljnja znao Ëuti Ëudan zvuk mreænog transformatora. U radu nije bilo nikakvih smetnji ili sumnjivih zvukova. Za povezivanje T.A.C. 34 i Magneplanara MG12, koristio sam Kimber 4TC zvuËniËke kabele, πto se pokazalo boljim rjeπenjem od alernativnih VdH CS122 radi dodane svjeæine, otvorenosti i preciznosi u visokotonskom podruËju te boljom uravnoteæenosti u gornjem basu. T.A.C. 34 se, zahvaljujuÊi dovoljnoj snazi, odliËno snaπao u kombinaciji s MG12. Snage nikad nije nedostajalo, i pojaËalo je vrlo autoritativno odraivalo svoj posao, sukladno glazbenom materijalu. Vrlo dubok i snaæan bas, dobro i puno srednjetonsko podruËje te meko i fluidno visokotonsko podruËje, samo dijelom opisuju neke od posebnosti ovog pojaËala. Osobno smatram, kako u sprezi s Magneplanarima pojaËalo odliËno odrauje posao u srednjetonskom podruËju, u potpunosti iskoristivπi sve prednosti izlaznih EL34, kojima je teπko naÊi alternativu u reprodukciji srednjeton-

hi-fimedia #60

33


TEST

ne kaæemo bajke. Razvikanost duguju dobrim recenzijama i povoljnoj cijeni. Dodatna nedoumica je nastala zbog velike sliËnosti Prologuea s pojaËalom Cayin 30. Iako je u osnovi rijeË o istim ureajima, koji dolaze od istog proizvoaËa, PrimaLuna je posebna zvjerka, u svojim bitnim dijelovima razvijena u Europi, a proizvedena u Kini. Tako je u Kini napravljeno kuÊiπte premazano s pet slojeva boje, namotani su transformatori, pojaËalo je ureeno i ispolirano i spremno za voænju. Posebnost, koju su specijalisti iz PimaLune ugradili u pojaËalo, je takozvani Adaptive AutoBias sklop. Za sklop se tvrdi da unaprjeuje kvalitetu zvuka reducirajuÊi izobliËenja za najmanje 40 do 50%, i to u podruËju snage u kojemu pojaËalo najËeπÊe radi. Usputna korist je

34

hi-fimedia #60

produljenje æivotnog vijeka cijevi te su time jednim udarcem ubijene dvije muhe - poboljπanje performansi uz poveÊanu pouzdanost, πto i nije Ëesta kombinacija. Cijela ideja oko koncepta PrimaLuna jest namjena pojaËala publici koja prvi put ulazi u svijet cijevnih pojaËala. Njima treba osigurati najmanje i najlakπe moguÊe odræavanje i veliku pouzdanost. To podrazumijeva izostanak namjeπtanja biasa i Ëesto mijenjanje cijevi. Kako bi traæeno bilo i postignuto osmiπljen je Adaptive Autobias sklop, koji tijekom rada pojaËala neprestano “promatra” rad cijevi i njeæno, u skladu s ulaznim signalom, podeπava bias svake izlazne cijevi posebno, U Primaluni tvrde kako je sklop toliko efikasan da je bez problema moguÊe uporijebiti i EL34 cijevi u izlazu.

Postavlja se pitanje zaπto tada za 15% niæu cijenu ne kupiti manji i slabiji model Prologue One? Razlike, naime, izmeu ova dva modela ne svode se samo na malu razliku u izlaznoj snazi, odnosno tip upotrijebljenih cijevi (KT88 ili EL34). Prologue 2 drukËija je zvjerka, koja je i “tvikana” na naËin na koji ljudi to vole: bolji vezni kondenzatori, brze diode u napajanju i sliËne stvari. O dodatnoj razlici u zvuku, uzrokovanoj razlikom cijevima na izlazu, svaki ljubitelj KT88 ili EL34, mogao bi ispriËati svoju priËu. No da se vratimo na opis. Svaka Ëast Kinezima. PojaËalo je prvoklasno izvedeno. Upotrijebljeni materijali su vrhunski, finiπ pojaËala prvorazredan, a s obzirom na naËin na koji korisnik “osjeÊa” pojaËalo pod rukom reklo bi se da je

cijena nekoliko puta veÊa. Jednostavnost je takoer jedna od karakteristika PrimaLune. Prednja ploËa je jednostavna, a takva je i straænja. Dobri ulazni konektori, odliËni zvuËniËki, s izvodima za 4 i 8 omske zvuËnike i konektor za mreæni kabel, i to je sve. Unutraπnjost pojaËala je neobiËna za jedan komercijalni ureaj. Osim πto su dijelovi meusobno direktno spojeni (point-to-point), kvaliteta koriπtenih dijelova je prvoklasna: Plavi ALPS, RelCap vezni kondenzatori, Solen, keramiËka podnoæja... Kad ste zadnji put vidjeli tvrdo oæiËen ureaj, bez tiskanih ploËica? Osim kvalitete izvedbe, ovakav pristup osigurava i bolji zvuk. Na ploËicu je smjeπten jedino Adaptive AutoBias sklop. ©to se napajanja tiËe, u ispravljaËu su koriπtene brze Philips dio-

www.hifimedia.hr


TEST de, dok su za glaenje zaduæeni elektrolitski kondenzatori i zavojnica u pi konfiguraciji. Zaπtitni kavez πtiti ukupno 8 cijevi: dvije 12AX7 u ulaznom stupnju, dvije 12AU7 u driverskom stupnju (sve ElectroHarmonix) te 4 komada KT88 u izlaznom dijelu spojene u ultralinearni naËin rada. Kako bi se cijevima produæio radni vijek, ugraen je soft-start sklop. Osmiπljenost i doraenost ureaja kao i same izvedbe, vidljivi su u svakom detalju i pojaËalo doista djeluje kao da je cijena koju je za njega potrebno platiti dosta viπa. I πto oËekivati od PrimaLune? Moram priznati kako mi je bilo teπko zadræati neutralnost, odnosno uÊi u evaluaciju zvuka pojaËala, imajuÊi na umu sve hvalospjeve koje sam o pojaËalu proËitao. Ipak, koliko je bilo moguÊe, pokuπao sam ne osvrtati se na prikupljenja saznanja i pristupiti sluπnoj provjeri Ëistog uma. Nadao sam se kako Êe mi koriπtenje pojaËala u nekoliko sustava i s nekoliko zvuËnika pomoÊi u oËuvanju neutralnosti stava. Krenuo sam u kuÊnom sustavu spojivπi PrimaLunu s MG12. Zvuk PrimaLune je neπto tamnijeg karaktera i moæemo reÊi kako je cijela zvuËna slika pomaknuta prema dolje. To znaËi da je bas pun i dosta dobro definiran i u sprezi s MG12 trunku naglaπeniji od ostatka spektra. To ne znaËi da bas dominira, nego naprotiv, fino je povezan sa srednjetonskim podruËjem. Upravo se ovdje pojaËalo i najbolje snalazi jer je srednjetonsko podruËje, rekao bih, besprijekorno. Obiluje detaljima, i vrlo Ëvrsto i autoritativno prenosi sve πto se od njega traæi u ovom segmentu. Tamna, mraËna, crna pozadina, bez suviπnog i Ëesto karakteristiËnog pozadinskiog πuma kod (ne samo cijevnih) pojaËala, oslobaa pojaËalo da prikaæe sve svoje moguÊnosti s nesputanom lakoÊom pri eksplikaciji detalja. Prigovor srednjetonskom podruËju mogli bi dati jedino zagriæeni ljubitelji EL34 cijevi, koje u tom segmentu zvuËe joπ malo punije, punokrvnije i toplije. Za takve pak postoji i verzija Prologue One koja u izlazu koristi EL34. Visokotonsko podruËje Prologue 2 je iznimno Ëisto, iako ne i potpuno leprπavo i meko, kako inaËe od cijevnog pojaËala oËekujemo. Odjek i zrak oko instru-

www.hifimedia.hr

menata pomalo su priguπeni i to je vjerojatno uzrok neπto tamnijeg karaktera. Pokuπao sam i izmjenom zvuËniËkih kabela utjecati na zvuk kombinacije, zamijenivπi Kimber 4TC s VdH CS122. IznenaujuÊe je bilo kako se zvuk otvorio i dobio joπ pokoji detalj zamjenom æica. VdH je definitivno radio bolje u ovoj konstelaciji, iako to joπ uvijek nije bio zvuk na razini mojih oËekivanja. Kako bih se uvjerio da je ovakav karakter zvuka sluËajnost a ne pravilo, pojaËalo sam posluπao i sa πirokopojasnom izvedbom CIARE HX132, ali i sa Davisom punog opsega i visoke osjetljivosti. Zanimljivo je kako je kombinacija Prologue 2/Davis bila pogoena i karakterom i tehniËkom kompatibilnosti. Sustav je radio s lakoÊom i ovdje se ponovo pokazala kao istinitom tvrdnja da je sustav viπe od zbroja njegovih sastavnih dijelova. Ova kombinacija mogla bi parirati i mnogo skupljim sustavima. Sve πto se do sada pokazalo dobrim u zvuku PrimaLune, odræalo se i dalje. To znaËi dubok i Ëvrst bas, odliËno, meko, prozraËno i izrazito detaljno srednjetonsko podruËje i dobra prostorna rekreacija i smjeπtaj izvoaËa. Meutim, i visokotonsko podruËje zasjalo je u punom svjetlu i svi moji prigovori na ovaj dio spektra rasplinuli su se poput balona od sapunice. Reputacija koju je pojaËalo steklo, potvrdila se i spajanjem na odgovarajuÊe zvuËnike u odgovarajuÊem sustavu. Sada je sve poprimilo svoje prave razmjere i cjelokupna slika je bila odliËno tonski izbalansirana. Ekstremi spektra odliËno su reproducirani, a tako je i sa osjetljivim sred-

njetonskim podruËjem, koje po mom miπljenju ipak kvalitativno odskaËe za pola stepenice od ostatka spektra i predstavlja najjaËu stranu u zvuku PrimaLune. U kombinaciji sa πirokopojasnim CIAREom, pojaËalo je radilo korektno, Ëak i vrlo dobro, ali zvuk ipak nije imao “dodanu vrijednost” kao u kombinaciji s Davisom. Sve u svemu, visokovrijedan paket, koji se niËega ne treba sramiti. PrimaLuna pruæa odliËnu izradu i odliËan zvuk, po cijeni koja graniËi s realnim.

Usporedba Za kraj, pokuπat Êu rezimirati zvuk tri pojaËala, koliko sliËna, toliko razliËita. Osim u oËitim stvarima kao πto je snaga, ustroj pojaËala ili pak upotrijebljene izlazne cijevi, ova se pojaËala razlikuju dosta u zvuku. Unison Research Simply Two Aniversary pojaËalo je vrlo ugodnog i tekuÊeg zvuka, s odliËnom ekstenzijom u visokotonskom podruËu i punim i bogatim srednjetonskim podruËjem. Ovdje do izraæaja dolazi rad jedne EL34 cijevi u single-ended ustroju te se u reprodukciji srednjetonskog podruËja ili vokala, malo koje pojaËalo moæe natjecati s Unisonom. S druge strane, reprodukcija basa zahtijeva koriπtenje zvuËnika s ograniËenim odzivom u basu, kako se od Unisona ne bi oËekivalo previπe. Svi navedeni nedostaci ovog pojaËala, zanimljivo, doπli su do izraæaja prilikom spajanja s dinamiËkim zvuËnicima, dok je s Megijima pojaËalo radilo u fantastiËoj sinergiji. Ovakav ishod mi je bio potpuno neoËekivan. Nakon Unisona u sustav sam spojio T.A.C. 34. Promjena je

ponajprije bila zamjetna u karakteru zvuka, odnosno u naËinu na koji je pojedino pojaËalo ocrtavalo boju instrumenata te u srednjetonskom podruËju koje je zvuËalo nekako mraËije i samozatajno. Naravno da je T.A.C. 34 u basu zvuËao ËvrπÊe od Unisona, iako se u glatkoÊi i definiciji, kao i odjeku i zraku oko instrumenata nije mogao mjeriti s Unisonom. Zato je muzikalnost T.A.C. 34 jedan od glavnih aduta ovog ureaja. U usporedbi T.A.C. 34 i PrimaLune, pokazalo se, razlike u zvuku pojedinog pojaËala poklopile su se s uvrijeæenim stavovima o zvuku cijevi koriπtenih u izlaznom stupnju. PrimaLuna je, s KT88 zvuËala autoritativnije i ËvrπÊe u basu, s dobrom kontrolom zvuËnika. Takoer, visokotonsko podruËje je krasila odliËna ekstenzija i definicija. T.A.C. 34 je, s druge strane, donio puninu, “tjelesnost” u srednjetonskom podruËju, izgubivπi poneπto u definiranosti basa i gornjih registara. Osim toga, Prima Luna je, zahvaljujuÊi odliËno rijeπenom napajanju i potpuno tamnoj pozadini bez πuma, uvijek izvlaËila koji detalj viπe od preostala dva pojaËala na testu. PreporuËam da, ukoliko traæite pojaËala ove cijene, svakako pokuπate posluπati ova tri ureaja. Doduπe, kod Unisona treba paæljivo birati zvuËnike radi limitirane snage, ali vjerujte, isplati se. T.A.C. 34 i PrimaLuna Prologue 2 sa snagom nemaju problema i svojom Êe muzikalnoπÊu veÊinu zvuËnika podiÊi za stepenicu viπe. Tko se jednom navuËe na cijevni zvuk, teπko se s njega skida.

hi-fimedia #60

35


Monitor Audio GOLD REFERENCE 20

Ghost in the machine


TEST p i πe: G o r d a n G a æ i

S

www.hifimedia.hr

koja podrazumijeva seriju malih ulegnuÊa po vanjskoj stjenci membrane. Takva ulegnuÊa trebala bi olakπati membranu, ali i osnaæiti njezinu fiziËku ËvrstoÊu, te umanjiti moguÊnosti savijanja u radu i posljediËnih nepreciznosti ili izobliËenja u zvuku. Srednjetonska i bas jedinica rade u zasebnim kuÊiπtima (komorama) unutar kabineta, svaka sa zasebnim reflex otvorom, te drugaËijim frekvencijskim tuningom. Srednjetonskoj jedinici (koja pokriva podruËje od 60 Hz-3kHz) je veÊom impedancijom “skraÊen” hod, te poboljπana preciznost, dok je bas jedinica (pokriva frekvencije 30-400 Hz) smjeπtena u snaæno dampirano kuÊiπte kako bi joj na taj naËin bile pruæene predispozicije za oËekivanu ekstenziju uz odgovarajuÊu kontrolu. Da skretnica kao posljednji vaæan dio zvuËniËke konstrukcije ne bi bila zakinuta za implementaciju poneke snaænozvuËeÊe tehnologije razvojni tim tvrtke je

odluËio da se njezino ustrojstvo i naËin tada nazove “Pure Sound” tehnologijom. Osim selektiranih dijelova u cjelom sklopu ova skretnica se ponosi nedostatkom kondenzatora u srednjetonskom filteru zahvaljujuÊi uparivanju zvuËniËkih jedinica i njihovim malim tolerancijama.

Sluπni test Sa svojih 89dB osjetljivosti i uz nominalnu impedanciju od 6 ohma, zvuËnik je vrlo ugodan suradnik i za amplifikaciju manje snage. Uz veliku osjetljivost za ovaj tip zvuËnika, te neobiËno lagane membrane GR20 pruæa moguÊnost vrlo precizne kontrole nad radom svih jedinica πto rezultira preciznoπÊu i ËistoÊom zvuka u svim dijelovima spektra. Isplatio se dug rad na skretnici i rigorozno poπtivanje specifikacija u proizvodnji jedinica. Zvuk je homogen, svi njegovi segmenti djeluju zajedno bez vidljivih pukotina, lakoÊom. Nema

edamdesetih godina audiofili su tragali za savrπenim zvukom. Kao uostalom i danas. No, ipak je znatno manji broj tvrtki ili konstruktora entuzijasta bio spreman na radikalne poteze u smislu uvoenja novih i do tada slabo zastupljenih materijala u izradi komponenata audio sustava. Dijelom se to moæe pripisati i tehnoloπkoj nemoguÊnosti obrade materijala po æeljenim specifikacijama, zatim skromnijim moguÊnostima mjerenja i istraæivanja, a i tadaπnjim saznanjima i postulatima u audio svijetu. To naravno ne znaËi da nije bilo ludih i otkvaËenih konstrukcija svega i svaËega, da tadaπnji audio entuzijasti nisu pronalazili najËudnije i najnevjerojatnije naËine kako poboljπati i unaprijediti zvuk, no ovdje bismo se zaustavili na onim pokuπajima koji su dovoljno seriozni i vezani za temu ovog testa. Monitor Audio (MA) nije bio prva tvrtka koja je pokuπavala zvuËniËke konstrukcije obogatiti za to vrijeme upravo revolucionarnim metalnim visokotonskim drajverom. No, MA je bila prva tvrtka koja je u tome i uspjela. Njihovi konkurenti su dobivali vrlo loπe auditivne rezultate πto nije pokolebalo tvrtku i njezine entuzijaste i nakon nekog vremena roena je njihova najveÊa zvijezda: visokotonska jedinica pod nazivom C-CAM. Njezinu osnovu Ëinili su aluminij i magnezij uz hlaenje sa ferofluidom i posebna konstrukcija koja je dozvoljavala i strujanje zraka oko vitalnih dijelova jedinice πto je njezin rad Ëinilo lakπim i pouzdanijim. Zvuk takve jedinice bio je mnogo uvjerljiviji od jednostavnih titanijskih ili bakrenih konstrukcija koje su redom zvuËale naporno ili Ëak vrlo neprecizno. Sa C-CAM jedinicom i doista promiπljenom uporabom konvencionalnih rjeπenja u ostatku konstrukcije tvrtka je izradila svoj prvi zvuËnik sa metalnim visokotoncem pod nazivom “R852MD”. Njegov uspjeh u doba izlaska na træiπte bio je i iznad oËekivanja, te se i danas smatra jednim od najzanimljivijih zvuËnika sedamdesetih godina. PoËetkom 90-tih godina MA nakon duæe pauze ponovo skreÊe paænju na sebe sa serijom zvuËnika “Studio” koji uz C-CAM visokotonac posjeduju aluminijsko-magnezijske jedi-

nice u cijeloj konstrukciji. Iz tog doba nuæno je prisjetiti se njihovog , po mnogima najuspjeπnijeg modela “Studio 20”. Ovaj test je zapravo priËa o njegovom nasljedniku i sagledavanje kvaliteta koje isti moæe ponuditi kako bi adekvatno zamijenio svog gotovo karizmatiËnog prethodnika. Tvrtku su posljednjih godina pomalo potresale i fluktuacije u upravi, no nakon konsolidacije i s poneπto novih lica MA je træiπtu ponudio zavidnu gamu zvuËnika, a “Gold Reference 20” pripada najsnaænijoj grupi namijenjenoj zahtjevnim audiofilima, ali i kupcima koje zanima vrlo kvalitetno kuÊno kino. VeÊ samom pojavom nakon izlaska iz dvostruke kartonske kutije “dvadesetka” doista plijeni punu paænju. Primjerak koji je stigao na testiranje krasio je crni “gloss” finiπ, koji u kombinaciji sa srebrnkasto-sivim jedinicama i zlatnim πiljcima (uz koje su u malom priruËnom koferiÊu dodane i podloπke, a i druga potrebna, ali i rijetko prisutna oprema) kao i izvanrednom zavrπnom obradom daje do znanja da proizvoaË veÊ u ovom segmentu æeli adekvatno pratiti visoke standarde koje mu je nametnula ostavπtina “Studio” serije. Kutija je inaËe izraena od MDF-a debljine 22 mm u tvornici u Essexu, a nije potrebno mnogo pojaπnjavati da osim zasebnih komora u kojima se nalaze srednjetonska i bas jedinica, u unutraπnjosti kabineta postoje viπestruke upornice i ojaËanja πto bi u konaËnici trebalo umanjiti ili eliminirati kutijom uzrokovane artefakte u zvuku. Paænja je usmjerena i prema valovima koji se prostiru i iza zvuËniËke jedinice, pa je sa straænje strane kutija dodatno dampirana (glass fiber) odgovarajuÊim materijalom. Visokotonska jedinica je veÊ opisani C-CAM drajver koji u namjenski usavrπen za ovu seriju kutija i sada se naziva Gold C-CAM. Osnovna konstrukcija i materijal su ostali vrlo sliËni izvorniku, no membrana je debljine svega 0,3 mm, a njezina teæina se izraæava u djeliÊima grama. Bez obzira na takvu finoÊu i oËekivanu fragilnost materijala, njegovim oblikovanjem u kupolu i prevlaËenjem tankim keramiËkim slojem membrana postaje vrlo Ëvrsta i otporna. Bas i srednjetonska jedinica takoer koriste provjerenu aluminij/magnezij konstrukciju uz tako zvanu RST tehnologiju (Rigid Surface Technology),

hi-fimedia #60

37


TEST osjetnijeg naprezanja ili ekskurzije ponekog djela spektra niti prigodom sluπanja dinamiËki, i instrumentalno koncepcijski zahtjevnog materijala. Visokotonsko podruËje se u samom poËetku testiranja moglo pohvaliti finim spletom detalja, ali i pomalo tvrdim vrhovima zvuka gitare, saksofona i posebno Ëinela. Nakon nekoliko dana Ëinele Al Fostera (McCoy Tyner-New York Reunion/Chesky JD51) su postale mekπe i prirodnije uklopljene u sliku. Njihov zvuk je poprimio onaj plemeniti i audiofilima toliko drag prodorno-njeæan oblik. Svakako je preporuka prije ozbiljnijeg sluπanja zvuËnik propisno usvirati. Informacije na koje sam pripremajuÊi ovaj tekst naiπao govore o razliËitim periodima usviravanja, no zvuËnik prema mojem iskustvu veÊ nakon nekoliko dana intenzivnijeg koriπtenja dobiva svoje prave konture. Srednjetonsko podruËje tada postaje puno glazbenog tkiva, precizno i opÊenito njeænog karaktera. Audiofilima dobro poznat vokal Lise Gerrard u “The Wind that shake the barley” (Dead Can Dance-Into the labyrinth /4AD CAD 3013) dobro prezentira naËin na koji GR20 barataju sa takvim materijalom. Lagano isturen prema sluπatelju naglaπeno lagan i prozraËan, no u samoj strukturi bogat i viπeslojan. U tom podruËju nema sumnje leæi gro napora konstruktora tvrtke kada je u pitanju testirani model. Srednjetonsko podruËje iako potpuno homogeno sa susjednim dijelovima spektra, ipak najizrazitije privlaËi paænju, Ëini okosnicu zvuka i reprezentira karakter cijelog zvuËnika. OdliËno snimljene udaraljke i gitare (Jeroen

38

hi-fimedia #60

de Rijk & Friends-Central Heating/Baileo/Van Den Hul Recordings) zauzele su cijelu zvuËnu sliku uz baraæu glasnijih, ali i manje izraæenih detalja koji su bili na raspolaganju uπima sluπaËa toliko prezentno, energiËno i bez i najmanje moguÊnosti da neki od njih ne bude izdvojen i prezentiran u pravom trenutku. Tonalna izbalansiranost ovog modela uz vrlo dobru dinamiku moæe apsolutno zadovoljiti sluπatelje razliËitih ukusa. Bez razlike o kojoj se vrsti glazbe radi GR 20 je u reprodukciji brz, dinamiËan, detaljan i pomalo njeæan, ali uz odliËan, kultiviran, snaæan i vrlo brz bas. Njegova ozbiljna ekstenzija i snaga u punom obimu dolaze do izraæaja samo prilikom stvarno æestoke svirke orkestra sa instrumentima koji titraju u najniæem podruËju ili prilikom naleta kakvog artificijelno generiranog tona. Velike moguÊnosti bas podruËja ugraene su u koncepciju vrlo promiπljeno i kontrolirano bez teænje da oduzmu dio prostora srednjetonskoj jedinici i da se na taj naËin pokvari sklad i sinergija svih vitalnih sastavnica zvuka. “The Rite of Spring” u izvoenju “Minnesota Orchestra” (Reference Recordings RR-70CD) tu je karakteristiku odliËno ilustrirao uz podsjeÊanje na vrhunski implementiranu dinamiËku komponentu, kao i veliku brzinu jedinica koje uz obraËun sa velikim orkestrom ne zaboravljaju prostornost, ambijent, no uz pomalo suzdræan emocionalni naboj. Prostornost koju opisuju ovi zvuËnici je izvanredna u dubinu i πirinu, no zvuËna slika je malo niæa od oËekivane. Dvadesetka bez poteπkoÊa i guæve za mjesta prikaæe cijeli orkestar, no one visinske monumentalnosti ipak barem malo nedostaje. Precizno pozicioniranje zvukova i instrumenata u prostoru prikazao je zvuËnik i sa snimkom posebno namijenjenoj takvom testu (IsoMike-Kimber TESTS 2005A, Track: Janitor) koja prati glas naratora koji se kreÊe u prostoru. Prigodom glasnijeg ili Ëak vrlo glasnog sluπanja zvuËnik gotovo da i ne pokazuje svoj angaæman promjenom tona ili redefiniranjem prostorne perspektive. Dojam

uredno postavljenih glazbenika uz snaæne tranzijente, demonstarciju brzine zvuËniËkih jedinica, ali i nepokvarljivu ËistoÊu i retneciju prozraËnosti sa najrazliËitijim glazbenim materijalom ostaje konstanta. Sa starijim snimkama rock glazbe doπlo je do neminovnog sudara dva svijeta. U toj kategoriji posluπao sam cijeli set diskova od ranijih radova grupe Gentle Giant, preko teπkaπa Deep Purple i Led Zepellin, no dojmove je nekako sumirala snimka legendarnih Grand Funk (We re An American Band Capitol 72435-41726-2-5) u remasteriranom izdanju. U reprodukciji takve glazbe zvuËnici pruæaju uvid duboko prema glazbenicima i prenose uz glazbu i one druge detalje koje ovakve snimke prate. Ima tu malo πuma, granica πirinske pespektive postaje pomalo fluktuirajuÊa i nejasna, ali glazba i bend su tu pred nama. Stare snimke nakon πto buduÊeg vlasnika mine æelja otkrivati u njima nove detalje i poneku promaπenu notu zvuËe jasno, uz snaæan prezens i zahvaljujuÊi ne baπ raspoloæenim snimateljima ponekad oπtro. Za sam kraj ostavio sam onako za svoju duπu snimku koju je Miles Davis sa svojim sastavom (In Stockholm Complete/ DIW 381/384) naËinio u Skandinaviji i koja uz nezaboravnu glazbu uvijek podsjeÊa na vrhunski posao koji su prilikom snimanja obavili tehniËari na tamoπnjoj radio postaji. ZvuËnici su vodeÊeg glazbenika izvukli malo izvan benda, ostatak glazbenika ukopali na svoja mjesta i uËinili kraj ovog testa vrlo ugodnim. Truba se ocrtavala plastiËno, a njezin karakteristiËan njeæan, ali i dramatski “majlsovski” zvuk gustim je potezima, gotovo poput tempere punio prednju prostornu perspektivu, dok je straænja bila rezervirana za ostatak benda (zamislite samo taj “ostatak”: John Coltrane, Sonny Stitt, Wynton Kelly, Paul Chambers i Jimmy Cobb) i jasne prostorne distinkcije i meusobne odnose instrumenata, napose klavira i saksofona.

ZakljuËak GR 20 je oËigledno demonstracija naËina funkcioniranja modernog zvuËnika koji moæe zadovoljiti stereo entuzijaste, kao i HT zaljubljenike. To je zvuËnik koji otvara glazbenu strukturu, ali je nepotrebno ne razlaæe ili skriva.

ZvuËnik koji jasno pokazuje sve ono πto je dohvatljivo uhu u zvuËnoj slici. Vrlo precizan i vrlo osobit GR20 Êe biti i zahtjevan za prateÊi audio sustav. Ne u smislu snage koja bi pogonila i krotila njegove membrane, veÊ kao glasnik svake promjene u sustavu. U toku testiranja, pokuπao sam promijeniti kablove i izvor zvuka i obavezno bi promjena bila popraÊena snaænim i viπestrukim promjenama u zvuku. Nadalje, ovaj zvuËnik ima svoj karakter. To je preciznost, ËistoÊa i jedna karakteristika vrlo malog upliva na zvuk instrumenata u smislu zatopljavanja ili otupljivanja njihovog zvuka ili pak neprirodne ekstenzije ponekog djela spektra. Takvoj karakteristici Ëini se najviπe pristaje naziv “neutralnost”. No, nakon duæeg boravka uz ovaj model svakako bih i æmireÊi prepoznao njegovo participiranje u sustavu. Vrhunske karakteristike najsnaænije linije Monitor Audio zvuËnika nisu upitne. Upitna je samo æelja buduÊeg vlasnika u kojem smjeru æeli graditi zvuk svojeg audio sustava. Ako su nabrojane karakteristike ono πto audiofil æeli Monitor Audio GR20 je bez svake sumnje rjeπenje problema vrhunskog zvuËnika na duæe vrijeme. ZvuËnik takvih karakteristika se ne sreÊe Ëesto, a njegov angaæman se teπko zaboravlja.

Sustav za testiranje Izvori zvuka - (CD) Meridian G07, (SACD) Philips SA 963, (LP) Kuzma S/Stogi/Grado Platinum Reference, amplifikacija - (Pre) ADS L.E., (Power) Pass Labs Os, zvuËnici - Beta Systems C2, kabeli - (zvuËniËki) Wire World Solstice, (interkonekt) Wire World Equinox, SumiÊ 5, XLO Type 1, (strujni) Tara Labs, Kimber samogradnja i Electrocopaniet, dodatna oprema - SID, Tube dampers RAM i strujni filter.

www.hifimedia.hr


TEST

Vecteur I 6.2 integrirano pojaËalo p i πe: J o s i p V r a Ë a r

Opis Prije neπto malo viπe od tri godine francuskog je proizvoaËa proslavio D-2 - CD transport vlastite proizvodnje. Nedugo potom izaπli su i s integriranim CD reproduktorom (L4) koji je premaπio oËekivanja nakon odliËnog odziva javnosti na rad transporta. No, veÊ sljedeÊa, unaprijeena verzija L4.2 moæe se smatrati ulaskom u visoko druπtvo. I to, ako je suditi po reakcijama tiska, na velika vrata. Nadam se da Êemo uskoro biti u prilici i sami provjeriti ima li taj ureaj pokriÊe za takvu reputaciju. No, u meuvremenu druæili smo se s I 6.2: najveÊim integriranim pojaËalom u njihovoj proizvodnoj gami. Vanjski izgled pojaËala odaje istovremeno jednostavnost i promiπljenost u pristupu. Radi se o gotovo neuglednom pravokutnom bloku impresivnih dimenzija i priliËne mase. Gornja ploËa je od nemagnetskog materijala obloæena antirezonantnim materijalom iznutra, te poneπto nepravilne teksture premaza s vanjske strane. Svojim dimenzijama, masom i ozbiljnoπÊu, ukupan dojam o Vecteur I6.2 vlasnike Gryphonove amplifikacije neizbjeæno Êe asoci-

40

hi-fimedia #60

rati na Tabu A.T. - dansko pojaËalo dual-mono ustroja i dvostruko manje deklarirane snage. Tako na primjer minimalistiËki opremljena prednja ploËa od eloksiranog aluminija sadræi svjetlosne indikatore za odabrani izvor, te svega dva mikroprekidaËa (promjera 2 mm) kojima se prelazi u standby i odabiru ulazi. (Mala napomena: ovi prekidaËi se ne ponaπaju na uobiËajen naËin. Naime, samim pritiskom na koji od njih neÊe se dogoditi baπ niπta: pritisak je potrebno zadræati nekoliko sekundi kako bi se elektronski aktivirao preklopnik i uz potpuno stiπavanje prebacio na drugi ulaz.) Osim njih, jedino πto joπ postoji je poveÊi okrugli motorizirani regulator glasnoÊe smjeπten krajnje desno. Njegovo koriπtenje odaje dojam preciznosti, ali i velikoduπne mekoÊe: radi se o kvalitetnom Alps potenciometru. Ponekad Êe korisnika moæda i zasmetati ugraena kontrola i interna zaπtita ureaja (moguÊe je aktivirati je veÊ i prenaglim okretanjem potenciometra za regulaciju glasnoÊe), no valja isto tako istaknuti da se ova sama resetira Ëim kritiËna situacija proe, te da postoje korisniËki aspekti koji ovakav konstruktorski postupak uvelike opravdavaju. Unutraπnjost ureaja skriva vrhunske elemente: metalfilm otpornike visoke tolerancije (1%),

polipropilenske kondenzatore velikog kapaciteta, a tiskana ploËa je izvedena u teflonu. Straga se nalazi 5 linijskih ulaza terminiranih RCA terminalima visoke kvalitete, te izlazi za pre-out, tape loop, te zvuËniËki izlazi. Interno je ureaj u potpunosti dual-mono ustroja, sa dva pozamaπna trafoa (2x500 VA), pa pomalo Ëudi izostanak balansiranih ulaza (izlaze za spajanje na pojaËalo snage i ne spominjemo). Daljinskim se upravljaËem jednostavno sluæiti, a valja napomenuti da se istim upravlja i CD reproduktorom, te drugim ureajima ovog proizvoaËa. MoguÊa je i ugradnja phono modula, pa Êe ovaj samozatajni snagator snaÊi i u sustavima ljubitelja gramofona. Jesmo li neπto zaboravili? Nismo: izgled odiπe mirnom jednostavnoπÊu i zapravo kao da kazuje da se ne treba zamarati nevaænim detaljima…

Sluπni test …ali samo onima u izgledu ureaja. Zaboravimo li naËas da se radi o kariki sustava na putu od izvora do zvuËnika, s prvim zvucima postaje jasno da, kada se govori o specifiËnom zvuku ovog pojaËala, svaka sliËnost s njegovim izgledom prestaje. Radi se o punokrvnom solid-state ureaju koji i zvukom svjedoËi o svojoj konstrukciji i radu u A/AB reæimu.

Osim ovoga, prvi atribut kojim bih se usudio okarakterizirati ovaj zvuk je “Ëisti francuz”: brz, duhovit, πarmantan, a ipak istovremeno i snaæan i uglaen. Ureaj je testiran ponajprije uz planarni zvuËnik Magneplanar MG-1.6se, te je u usporedbi s referentnim sustavom pokazao iznimnu preciznost u do-

www.hifimedia.hr


TEST Ëaravanju prostornog rasporeda izvoaËa. Boja zvuka instrumenata i vokala povremeno je gubila prednost u odnosu detalja i cjeline glazbenog zbivanja u usporedbi s “malom” Quad 99 kombinacijom, no to je uvelike nadoknaivala iznimna kontrola velikih membrana magnetostata. U bas podruËju zvuËnik pritom nije davao sve πto je mogao dati, iako se radilo o iznimno zahtjevnom testnom materijalu. Zamjerka ponajprije ide na raËun ekstenzije i volumena, a pohvale zasluæuje atak i kontrola tog uvijek kritiËnog podruËja, a πto u sluËaju velikih membrana MG1.6se uistinu nije mali kompliment. No promjenom zvuËnika za dinamiËki, stvari su se stubokom izmijenile: kontrola jedinica je poveÊana, a poneπto distanciran dojam koji je do tada ostavljalo, pojaËalo je obilato nagradilo visokom detaljnoπÊu u gotovo svakom segmentu zvuËne slike. U ovome me podsjetilo na odlike vrhunskog tranzistorskog dizajna, pa iako se nije radilo o bezuvjetno “velikom” imenu, s uæitkom sam posluπao i viπe od testnog materijala. Sada je bas podruËje postao pravi tour de force ovog sustava: brz, ritmiËan i pjevan, uz primjereno ekspliciran prostor snimke (povremeno poneπto pomaknut naprijed) i mirno visokotonsko podruËje. Iznimno, srednjetonskom je podruËju unatoË visokoj razini detaljnosti (subjektivno i poneπto informativnijoj u usporedbi s referencom) moguÊe prigovoriti malu distanciranost, odnosno izostanak one male doze povezanosti i topline koja razlikuje kvalitetan zvuk od vrhunskog. No, imajuÊi na umu test obavljen samo s jednim dinamiËkim zvuËnikom (i to priliËno otvorenog, “francuskog”, zvuka), ova se primjedba jednako tako moæe smatrati i potencijalnom prednoπÊu u nekom drugom sustavu, moæda s neπto zatvorenijim karakterom zvuËnika. Moæemo biti mirni: usprkos ukupnom dojmu otvorenosti, sibilacije u gornjem dijelu spektra nema niti u tragovima, a nerijetko je ugodno iznenaenje bila visoka doza muzikalnosti koju je bez imalo napora ureaj znao prenijeti bez obzira na koriπteni materijal. Snage uistinu ne manjka, iako se radi pedantno implementiranog sustava zaπtite ponekad Ëini da se izlazni

www.hifimedia.hr

stupanj pojaËala iskljuËuje i bez pravog povoda. No, ovo nikako neÊe biti presudno: naime, s oba koriπtena zvuËnika zamjetna je mirna sigurnost kojom se pojaËalo upravo poigrava prenoseÊi s puno πarma iznimno zahtjeve dinamiËke uzlete velikog orkestra: bez kompresije i bez izobliËenja. Opravdanje za ovo, kao i za tako visoku informativnost preko cijele zvuËne slike, nalazimo jednim dijelom u kvalitetnoj napajaËkoj sekciji (s obilnim rezervama), a drugim u impresivnim mjernim karakteristikama ureaja. ZakljuËno, recimo da se u ovoj cjenovnoj klasi ureaj sasvim lijepo nosi i s pre/power kombinacijama, te se, obzirom na rezervu snage, moæe snaÊi i u onim sustavima Ëiji zvuËnici za pojaËalo predstavljaju ozbiljno optereÊenje. Ureaju ne manjka gotovo niπta od funkcija koji idu u prilog komforu korisnika, no isto tako njegova ozbiljna i pomalo mi-

nimalistiËka strogost mogu biti potpuno legitimni razlozi da se pojedincima ne svidi. Njima (a i svima ostalima koji su u potrazi za iznimno kvalitetnim ureajem odliËnog zvuka) najtoplije preporuËujem posluπati ovaj integrirac: uvjeren sam da zvuk nikoga neÊe ostaviti ravnoduπnim. I za kraj: Vecteur moæda u svjetskim razmjerima nije “veliko” ime, ali njihovi ureaji zvukom uporno potvruju da je ime sporedno, a da je zvuk ono πto je znaËajno. Ja se, po okonËanju druæenja s ovim ozbiljnim pojaËalom, bez imalo dvojbi slaæem s takvim odnosom: i karakter i πarm neosporna su obiljeæja koja se kultiviraju i njeguju. A u tome je rijetko tko dorastao francuzima.

Interno je ureaj u potpunosti dual-mono ustroja, sa dva pozamaπna trafoa (2x500 VA)

hi-fimedia #60

41


TEST

Harman/Kardon TU-970 DAB/FM/AM tuner

DA Bar!! p i πe: G o r d a n G a æ i doba u kojem se digitalija zavukla u gotovo sve pore najraznorodnijih tehnologija sve snaænije se nameÊe potreba digitalnog emitiranja radio programa. Sustav kojem Êe po svemu sudeÊi pripasti najveÊa uloga u tom nastojanju najpoznatiji je pod skraËenicom DAB (Digital Audio Broadcast). TehniËki podaci koji markentinπki prate i promoviraju ovaj ne toliko recentan (u razvoju je od 1981. godine pod okriljem Rundfunktechnik IRT, a od 1987. pod Eurekom, odnosno WorldDab forumom), sustav distribucije radijskih programa protkani su svakovrsnim, Ëesto i pomalo pretjeranim usporedbama sa naπim starim analognim radio odaπiljaËima i prijemnicima. AnalizirajuÊi te tehniËke podatke i sve moguÊnosti koje DAB pruæa svojim korisnicima s obje interesne strane etera izuzetno lako moæemo stvoriti dojam skoro savrπenog naËina emitiranja radijskog programa. DAB se koristi mreæom zemaljskih odaπiljaËa πto konkretno znaËi da je ulaganje u osnovnu infrastrukturu razumno, a u veÊ gotovim tehniËkim rjeπenjima nudi moguÊnost ukljuËivanja satelitskih odaπiljaËa i drugih

U

42

hi-fimedia #60

naËina osnaæivanja i pokrivanja mreæe. Vlasnici radio postaja DAB programe u buduÊnosti vrlo jednostavno mogu i naplaÊivati, a takoer je pruæena moguÊnost stvaranja paketa tematskih postaja. Naposljetku ono πto je mnogima najvaænije, prijem DAB programa je neoptereÊen smetnjama. Konzorcij “Eureka 147” koja je zapravo udruæenje radio distributera, zainteresiranih dijelova elektroniËke industrije, korisnika programa i istraæivaËke industrije osmislio je DAB kao buduÊnost radio distribucije. Nakon zavrπetka definiranja standarda “Eureka 147” u sijeËnju 2000. godine postaje “WorldDAB Forum” koji dalje predvodi sve aktivnosti vezane u popularizaciju i tehniËko zaæivljavanje sustava u cijelom svijetu. U Hrvatskoj je prvi odaπiljaË postavljen na Sljeme krajem 1998. godine, no rijetki su oni koji su sluπali Hrvatski DAB, iako on pokriva podruËje sluπanosti od otprilike milijun ljudi. Viπe je razloga takvom polaganom porastu popularnosti DAB sustava kod nas, ali i u svijetu. Mnogo puta su tvorci nekog standarda najavljivali bezgreπan i nezamjenjiv naËin sluπanja, gledanja i praÊenja nekog sa-

dræaja. Mnogo puta su korisnici bili i pomalo razoËarani, a rijeË digitalno viπe jednostavno nema onu magiËnu privlaËnost koju je posjedovala na poËetku svoje audio-video implementacije. Drugi razlog je svakako duboka, gotovo univerzalna ukorijenjenost klasiËnog radio prijemnika u doslovno svakom zamislivom fiksnom i pokretnom obliku na cijeloj zemlji. Zbog Ëiste znatiæelje izbrojio sam ureaje koji primaju FM/AM signal u vlastitom domu. ©to visokokvalitetnih tunera i manjih radio aparata, πto ureaja ugraenih u budilice, mobitele i privjeske izbrojio sam 12 komada. Doista nije jednostavno zamisliti svijet bez klasiËnog radija. No, ipak treba priznati da je i naπ klasiËar pomalo poprimio digitalni prizvuk zahvaljujuÊi radio postajama koje sve viπe koriste digitalne kompresirane formate kao izvor glazbe u emisijama. Tu zapravo i leæi bit cijelog prijepora oko DAB radia. Koliko je danas uopÊe bitno u cijelom radio poslu pruæiti πto kvalitetniji izvor zvuka? Ako je gotovo sve πto se u eteru naπe domovine (Ëast izuzecima) moæe Ëuti veÊ popriliËno digitalizirano i sa svim atributima koje normalno donose “MP3” datoteke u razliËitim stupnjevima kompresije, tada je vrlo malo pravih argumenata koji govore protiv DAB-a. Najdalje su u razvoju tog sustava, a i njegovoj implementaciji prema svakodnevnom korisniku otiπli Britanci. Njihova iskustva u tom segmentu su vrlo vrijedna, no naæalost i kontradiktorna. Sami poËeci emitiranja su donijeli uglavnom samo pohvale. Program je iπao u visokoj kvaliteti od 192 kbit/s πto je za veÊinu koris-

nika i njihovu dotadaπnju opremu bilo iznad oËekivanja. Kako su se pojavile nove postaje i poËeli formirati multipleksi od najËeπÊe 6 stanica a kako DAB moæe prenijeti i slike, tekst, pa Ëak i kompjuterske fajlove kapaciteti su se polako smanjivali, pa su poneki pruæatelji usluga polako kvalitetu smanjivali na 128 kbit/s, πto je joπ prihvatljivo, no i ispod toga u preteæno govornim programima. BBC ipak i dalje snaæno forsira DAB, a sve je obimniji popis imena nezavisnih postaja koje nude program u visokoj kvaliteti. U dugaËku listu moguÊnosti koje nudi ova tehnologija ubraja se i verzija “time shifting”opcije poznate iz digitalnih video snimaËa ili TV kartica koje se nalaze u raËunalima, a kadra je vratiti dio emisije koji je korisnik propustio i nastaviti emitiranje od te toËke. DAB zbog “reda” u eteru emitira na zasebnim kanalima i to na kanalu III (oko 221 Mhz) koji je originalno bio rezerviran za emitiranje signala crno-bijelog TV signala. Na takav korak odluËila se Velika Britanija sa skupinom zemalja u koje se ubraja Hrvatska, dok se druga skupina zemalja ( NjemaËka, Kanada) odluËila koristiti tkz. L kanal (1452-1492 MHz ). Potrebno je

www.hifimedia.hr


TEST napomenuti da DAB moæe bez ikakvih tehniËkih smetnji raditi i na rasponu frekvencija FM podruËja. Veliku korak naprijed u odnosu na dosadaπnju tehnologiju DAB moæe donjeti segmentu pokretnih prijemnika koji su mnogo viπe od fiksnih ureaja patili na smetnje u prijemu izazvane razliËitim interferecijama, loπim signalom, ovisnoπÊu o atmosferilijama, nepokrivenoπÊu odreenih podruËja æeljenim signalom, nuænim traæenjem stanica koje uvijek ne emitiraju na istoj frekvenciji zavisno od odaπiljaËa i sliËnim svima bliskim problemima. DAB ovdje ima doista kvalitetno rjeπenje. OdaπiljaË u eter odaπilje dovoljno signala, te gubitkom jednog njihovog djela prijemnik i njegov mikroprocesor na raspolaganju imaju dovoljnu koliËinu kvalitetnih podataka. Takve grupe bitova koje su prije odaπiljanja nastale iz analognog govornog i glazbenog materijala (uz koriπtenje COFDM tehnologije -Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) ovdje se nazivaju simboli. OdaπiljaË svojim algoritmom odaπiljanja takvih simbola prijeÊi nastanak interferencije izmeu simbola, dok elektronika u prijemniku rekombiniranjem digitalnih zapisa omoguÊava najbolji moguÊi prijem, a eventualne zakaπnjele bitove na specifiËan naËin koristi za unaprjeivanje kakvoÊe prijema. U ekstremnim uvjetima postupkom poznatijim kao rendudancija elektronika DAB prijemnika moæe rekonstruirati izgubljenu sekvencu simbola. Takva tehnologija se naziva FEC, ”Forward Error Correction”. Velika prednost DAB tehnologije nad tehnoloπki vrlo sliËnom DSR/ADR (satelitski radio) tehnologijom koja je dostupna uz gotovo svaki satelitski prijemnik je nepostojanje nezgrapne i fiksno usmjerene antene ili u nas manje raπirenog kabelskog prikljuËaka. Sve u svemu DAB predstavlja jasan kvantitavni skok prema veÊem broju postaja, kao i kvalitativni prema sluπanju programa bez πuma, interferencije i svih manifestacija Dopplerovog efekta, ali kao i svi digitalni ureaji pruæa odmak od naËina percepcije programa i zvuka na koji smo navikli sluπajuÊi radio. U pokretnim prijemnicima (vozila) upotreba DAB-a biti Êe i viπe nego osvjeæenje, dok su statiËni prijemnici znatno manje profitirali. Ipak, ponuda pri-

www.hifimedia.hr

jemnika svih namjena u posljednje vrijeme dosta znaËajno raste i za oËekivati je joπ bræi rast prodaje, a shodno tome i daljnje πirenje standarda i njegovo konaËno globalno etabliranje. Za naπe prilike joπ je popriliËno rano govoriti o bilo kakvoj revolucionarnoj smjeni tehnologija, jer signal koji pokriva manje od 1/3 Hrvatske nije jamstvo brzih promjena. Ipak, sluπateljstvo u srediπnjem djelu Hrvatske moæe Ëuti DAB signal, odnosno tri programa Hrvatskog Radia u odliËnoj 192 kbit/s kvaliteti. Tuner koji nam je pomogao da pokuπamo kvalitetno usporediti DAB i klasiËni radio prijem u ovom premijernom trenutku bio je Harman/Kardon TU 970. Ureaj je to doista odliËnih karakteristika sa moguÊnoπÊu prijema FM/AM podruËja i DAB signala (kanal III). Zbog svoje univerzalnosti TU 970 moæe biti vrlo dobar izbor svakome tko æeli uæivati u analognim radio valovima, ali æeli doËekati potpuno spreman i novu tehnologiju. Uz izvanredno Ëitljiv i oπtar plavi “Dot Matrix” predoËnik cijela prednja ploËa ureaja je osvijetljena plavo i relativno bogata funkcijama. Tuner je opremljen i malenim, ali i vrlo funkcionalnim daljinskim upravljaËem preko kojeg moæemo obavljati kompletnu komunikaciju sa ureajem od pretraæivanja etera za stanicama do upravljanja sa gotovo svim funkcijama ureaja. Ureaj posjeduje i digitalne izlaze koji su u funkciji prilikom koriπtenja DAB podruËja. Za ovo testiranje koristio sam vanjsku FM antenu smjeπtena na krov, te sobnu DAB antenu. U normalnim okolnostima pokrivenosti signala za kvalitetan DAB prijem dovoljna je dimenzijama malena sobna antena koja se bez straha od loπijeg prijema moæe postaviti iza namjeπtaja i postati skoro nevidljiva. Tek u teπkim uvjetima prijema (armirano-

betonske zgrade) potrebno Êe biti nabaviti vanjsku antenu. Pretraæivanje FM stanica je pokazalo da je “Harman Kardon” svoju dugu tradiciju u proizvodnji tunera odluËio nastaviti i sa ovim modelom. Sve “dohvatljive” stanice tuner je odliËno pokupio, a koriπtenjem priruËne æiËane antene priloæene uz sam prijemnik je uhvatio viπe od 70 posto stanica. Za ocjenu audio kvalitete ureaja koriπtene su 3 FM radio postaje (Hrvatski Radio II i III program, te Otvoreni Radio). Zvuk koji isporuËuje ovaj tuner je vrlo dobro prostorno definiran, detaljan i neoËekivano prozraËan i lagan. KlasiËna glazba posjeduje sasvim dovoljno dinamike i ataka, dok su ostale vrste glazbe dovoljno prezentne, jasne i korektno reproducirane bez natruha oπtrine, nepotrebno naglaπenog bas podruËja i s dovoljno prozraËnosti i finoÊe da ne umaraju sluπatelja. Govorne emisije takoer odiπu ugodnom i malo toplijom reprodukcijom ljudskog glasa. Sve u svemu dobar paket izbalansiranih audio kvaliteta koji osigurava nenaporno i ugodno sluπanje satima. No, svi ovi dojmovi su manje viπe sliËni za veÊinu kvalitetnih analognih tunera, pa je kraj druæenja sa prijemnikom oznaËio i najavljeni audio dvoboj FM i DAB radia (Hrvatski Radio III program). Tu su dojmovi bili popriliËno zanimljivi. Zanimljivi u toliko πto su govorni dijelovi DAB programa zazvuËali stvarno odliËno, ugodno bez ijedne smetnje sa mirnom i tamnom pozadinom. Naprotiv glazbene emisije su uz doista zavidnu ËistoÊu i upravo iznenaujuÊe odsustvo i najmanjih smetnji u prijemu imale (usporeujuÊi ih s istom analognom FM stanicom) malo suæeniji prostor i manje zraËnosti i lagano prisutan digitalni prizvuk. Najava CD kvalitete programa u sluËaju emitiranja na 192 kbit/s treba uze-

za kvalitetan DAB prijem dovoljna je dimenzijama malena sobna antena ti uvjetno i sa podzorenjem. Nakon duæeg naizmjeniËnog sluπanja mogu reÊi da bih se i danas odluËio za FM stereo na mjestima dobrog prijema, no DAB je potpuno opravdao proklamirani renome solidnog izvoaËa, vrlo velikih potencijala i joπ jednom potvrdio da je dovoljno zreo i snaæan da pokuπa obaviti nemoguÊu misiju detroniranja analogne radio distribucije. Ureaji kao TU-970 svojim odliËnim tehniËkim karakteristikama i kombiniranim moguÊnostima prijema svakako idu na ruku “WorldDAB Forumu”, u kojemu su svjesni da svaka njihova inicijativa i tehniËko rjeπenje nema mnogo smisla bez raπirene mreæe prijemnika i korisnika. “Harman Kardon” je ponudio ureaj koji se moæe toplo preporuËiti kao analogni tuner, a isto tako i kao prvog glasnika vremena koje dolazi i vremena u kojem DAB mora snaænije zakoraËiti u Hrvatsku. Ulaganja u DAB su sudeÊi po dosadaπnjim naporima neisplativa za veÊinu domaÊih radio postaja. Za nadati se da Êe u dogledno vrijeme u naπoj zemlji kao primarno turistiËkoj tehnoloπke predispozicije za πirenje DAB sustava ipak osigurati. Kvalitetni prijemnici su ovdje. »ekamo joπ samo kvalitetne domaÊe DAB sadræaje.

hi-fimedia #60

43


TEST

ROGERS LS3a

CHINA IN MY HANDS p i πe: J a g o r » a k m a k amo je malo nedostajalo da ovaj test zapoËnem s analizom britanskog zvuka i joπ jednog njegovog eksponenta. “Rogers” je ipak spletom okolnosti otiπao drugim putem i danas je u vlasniπtvu kineske kompanije “Wo Kee Hong Group”. Zanimljivo je da se izgledom i koncepcijom ovaj zvuËnik vrlo malo razlikuje od proizvoda one tvrtke koju pamtimo po mnogim legendarnim modelima. To prije svega treba zahvaliti dalekoistoËnim proizvoaËima koji sa sve viπe umjeπnosti predstavljaju legendarne brandove u njihovom vlasniπtvu. Tome treba pridodati i nekoliko vrlo zanimljivih originalno kineskih proizvoaËa, koji uz spomenute Ëine solidan temelj za posao u audio/video industriji koji posloviËno spretni Kinezi sigurno neÊe propustiti. Sve to niti ne bi bilo toliko zanimljivo niti vrijedno ovog osvrta da “Rogers”, za razliku od kliπeiziranih priËa, nije otiπao u naponu snage, kad su pred publiku polako poËeli dolaziti primjerci njihove “Avanti” serije koja je po najavama trebala biti jedna od zapaæenijih u

S

www.hifimedia.hr

njihovom programu uopÊe. No, par usijanih konstruktorskih glava, nekoliko nespretnih odluka menagementa i koncentracija paænje i kapitala prema modelu db101, koji je konaËno zapeËatio sudbinu tradicionalnog Engleza bili su dovoljni za put tvrtke prema istoku. Bilo kako bilo, nakon dugo vremena imamo vam priliku prikazati jedan “Rogers” uradak, koji kataloπke stranice tvrtke dijeli s LCD i plazma ekranima, surround receiverima, pa Ëak i MP3 reproduktorom. Testirani model imali smo prilike Ëuti na proπlom Audio/Video sajmu u zagrebaËkom hotelu Sheraton, kada se predstavio novi domaÊi distrubuter, Sophos Labs, sa cjelokupnim Rogersovim programom.

TehniËke Specifikacije: Izvadivπi zvuËnike iz kutije po drugi put sam se iznenadio (prvi puta je bilo na Audio/Video sajmu) njihovim skromnim dimenzijama koje su samo 197x302x194mm

(©xVxD). Ako se malo bolje pogleda u dane gabarite zamjetljivo je da su priliËno plitki, za razliku od danaπnjeg trenda graenja dubokih, ali uskih zvuËnika. ZvuËnici su bas refleks ustroja. Koriπtene jedinice su papirnati bas/srednjotonac i visokotonac mekane kupole. Nominalna impedancija iznosi 8 Ohma, dok je snaga 80W. Osjetljivost je deklarirana na 88 dB, a teæina svake kutije je 4.5 kg. U praksi se pokazalo da je 40W sasvim dovoljno za gonjenje ovih zvuËnika, tako da πto se tiËe snage nisu odveÊ zahtjevni za pojaËalo. PreporuËena veliËina sobe je izmeu 10 i 20 m2.

Zvuk: Poπto sam ih veÊ prije sluπao, doduπe u drugim uvjetima, imao sam neku predodæbu o njihovom zvuku. Kroz zvuËnike je u toku testiranja proπla poveÊa koliËina glazbe, a zanimljive su bile i usporedbe s proizvodima sliËnih dimenzija, ali i manje cijene - Wharfedale Diamond Aniversary i Quad 11L. ZvuËnike sam dobio potpuno usvirane tako da je vrijeme koje su proveli u mojoj sluπaonici bilo utroπeno na kritiËko ocjenjivanje njihovog zvuËnog potencijala o kojem izvjeπtavam u slijedeÊih nekoliko reËenica. OdliËno srednjetonsko podruËje koje oduπevljava svojom preciznoπÊu, detaljnoπÊu i nenametljivom izvedbom prvo je skrenulo paænju na sebe. Sitni i fini detalji bili su preneseni vrlo precizno, te toËno definirani u prostoru, no ipak niti u jednom trenutku nije se Ëinilo da su u prvom planu ili na bilo koji naËin prenaglaπeni. Svaki izvoaË je bio vrlo jasno definiran u prostoru sa solidnim prostorom izmeu sebe i drugog izvoaËa. Prostor koji ovi zvuËnici rekreiraju je impresivne πirine, no neπto manje dubine. Sama pozornica se nalazi u ravnini sa zvuËnicima, tako da ponekad daju dojam lagane povuËenosti. Visokotonski dio je odraen potpuno u skladu sa srednjim dijelom spektra, detaljno ali nikad nametljivo. Zapravo, lijepa karakteristika ovih zvuËnika je to πto svemu daju jednaku vaænost i niπta nije prenaglaπeno. S druge strane to znaËi da bilo koju loπu stranu sistema sa kojim sviraju neÊe maskirati. Bas podruËje je odraeno korektno, izrazito brzo i

kontrolirano, ali s dosta malim volumenom, πto je i za oËekivati s obzirom na gabarite same kutije. Bez obzira na to, ovi mali zvuËnici su se sasvim solidno nosili sa velikim simfonijskim orkestrima, pritom zadræavajuÊi svoj naËin interpretacije i ne pokuπavajuÊi “glumiti” veliki zvuËnik. Pri prolomima orkestra pozornica je dræala svoje dimenzije i razinu detalja koja krasi ove zvuËnike, ali nedostajalo je opet volumena i one grandioznosti koje pruæaju veÊe kutije.

ZakljuËak: LS3a su svakako osobiti zvuËnici, s vrlo karakteristiËnim zvukom. Detaljnost i preciznost izvedbe oduπevljavaju, no isto tako treba reÊi da sluπatelj treba biti svjestan da ne oËekuje duboki i voluminozni bas. Njihova uravnoteæenost skoro kroz cijeli spektar je rijetko viena u ovoj klasi zvuËnika, isto kao i njihova sposobnost da prikaæu stvari kakve jesu bez imalo bespotrebnih naglaπavanja. Ako ste spremni na ovih navedenih par kompromisa i ako vaπa sluπaonica ne zahtjeva velik zvuËnik, tada bi LS3a mogli biti vrlo zanimljiv izbor.

hi-fimedia #60

45


TEST

Samogradnja zvuËniËke kutije

Ciare HX132 - πirokopojasni πarmer Kako bi zadovoljili ljubitelje samogradnji audio komponenti, u ovom broju smo se odluËili za nezahtjevan projekt πirokopojasne zvuËniËke kutije koja je i vrlo pristupaËna po cijeni. Projekt je osmislio Igor Jeæ (http://www.stylos-sys.com/diy.htm), kutije su u Zagrebu sastavili domaÊi uvoznici (Oktava, tel: 01/2334-324), a sluπni test je proveo Neven Kos irokopojasne zvuËniËke jedinice, imaju zadaÊu s jednim zvuËnikom pokriti πto πire frekvencijsko podruËje. Druga vaæan faktor kod πirokopojasnih zvuËnika je πto kod njihove upotrebe uglavnom ne upotrebljavamo skretnice, πto je pri sadaπnjem stupnju razvitka tehnologije jedna od najvaænijih karakteristika pri konstrukciji zvuËniËkih sustava. Funkcija frekvencijskih skretnica jest priguπiti signal pri odreenim frekvencijama, toËnije onima koje jedinica ne moæe reproducirati ili ih ne reproducira kvaliteteno. Kako su skretnice joπ uvijek nuæno zlo, zak-

©

46

hi-fimedia #60

ljuËujemo kako su, pri danom stupnju razvoja, πirokopojasne jedinice koje mogu kvalitetno i linearno, poput viπesmjernih sustava, pokriti podruËje velikog opsega, joπ uvijek rijetke. Osim toga, proizvoaËi, ali i korisnici πirokopojasnih jedinica uglavnom pripadaju segmentu træiπta koji nazivamo high-end i iz njega teπko izlaze, πto znaËi da su takvi zvuËnici uglavnom i skupi.

Koje su karakteristike πirokopojasnih zvuËnika? ©irokopojasne jedinice uglavnom su viso-

koosjetljive, s osjetljivoπÊu veÊom od 90dB, iako postoje i one niæe osjetljivosti. Za njihovu visoku osjetljivost uglavnom je zasluæna reprodukcija najviπeg dijela spektra. Upravo radi kvalitetne reprodukcije visokotonskog podruËja, membrana πirokopojasnog zvuËnika mora biti lagana. Masa, hod i ovjes, s druge strane, utjeËu na reprodukciju basa i rezonantnu frekvenciju u zraku. Manjak u niæim registrima, odnosno njihovo pojaËanje, rjeπavamo ugradnjom πirokopojasnih jedinica u kutiju, kako bismo ostvarili pojaËanje na najniæim frekvencijama (horne, transmisije, Voight pipe). Kod izvedbe πirokopojasnih jedinica joπ razlikujemo “single cone” te jedinice s “trubicom” u sredini. Posljednje su uglavnom najveÊe jedinice s membranama velikog promjera (20cm i veÊe), Ëija je masa membrana prevelika te ne mogu zadovoljavajuÊe reproducirati visoke tonove, Ëemu sluæi trubica. U teoriji, najbolje su “single cone” πirokopojasne jedinice. U posljednje vrijeme na træiπtu se pojavljuju i nove πirokopojasne zvuËniËke jedinice, a predstavljaju kompromis izmeu osjetljivosti i reprodukcije basa. Njih nije potrebno ugraivati u komplicirane kutije veÊ zadovoljavajuÊe zvuËe i ugraene u basrefleksnu kutiju ili samo u ploËu. Jedna od takvih je i 13 centimetarska “single cone” πirokopojasna jedinica talijanskog proizvoaËa CIARE HX132. Odlikuje je razmjerno dugi hod za jedinicu ovog tipa, snaæan feritni magnet, koπara izlivena od aluminija, niska rezonantna frekvencija, lagana membrana, izuzetno ravna impedacijska krivulja i frekvencijski odziv. A i sama cijena jedinice je prihvatljiva. Bolji poznavatelji Êe

primijetiti kako ovaj zvuËnik pomalo podsjeÊa na neke od Supravoxovih πirokopojasnih jedinica. HX132 smo ugradili u basrefleksnu kutiju volumena 17 litara, ugoenu na 60Hz. Sama kutija izraena je od medijapana debljine 19mm, dok Êe se oko finiπa kutije svatko pobrinuti sam. Basrefleksne cijevi koje smo upotrijebili su standardne Visaton BR19.24, bez potrebe za dodatnim kraÊenjem. Za dampiranje kutije odliËnim se pokazao pamuk debljine 3-5mm, iako je moguÊe upotrijebiti i druge materijale. U tom pogledu, slobodno eksperimentirajte. Konstrukcijska posebnost su neπto veÊe basrefleksne cijevi radi jedinice koja ima veÊe priguπenje (Qt=0,53), πto s druge strane omoguÊava eksperimentiranje s ugradnjom u panel.

Igor Jeæ

Sluπni test Sluπni test malih Ciare HX132 zvuËnika obavio sam u vlastitoj sluπaonici. Iako je prostor, odnosno volumen prostorije, popriliËno veÊi od onoga u kojemu Êe se ovi mali zvuËnici vjerojatno naÊi, to se nije pokazalo kao veÊa smetnja. Same kutije su kvalitetno izvedene iako nisu bile finiπirane, ali za konaËni sud o zvuku, to ionako ne bi trebalo biti previπe vaæno. ZahvaljujuÊi sretnim okolnostima ovaj par πirokopojasnih zvuËnika imao sam priliku posluπati s Ëak tri pojaËala, sva tri cjevaπa - PrimaLuna Prologue 2, T.A.C. 34 i Unison Resarch Simply Two Anniversary. Kako je upravo posljednje meu njima i single-ended ustroja, bila je to i odliËna prilika da posvjedoËim o toliko puta hvaljenoj sinergiji iz-

www.hifimedia.hr


TEST

TEHNI»KI PODACI Nominalna snaga Nominalna impedancija Osjetljivost (1W/1m) Promjer mot. Zavojnice Debljina prednje ploËe Dimenzija i razmak rupa za uËvrπÊenje

©irokopojasna jedinica

Promjer otvora za ugradnju

Masa

Papirnata membrana

meu single-ended cijevnih pojaËala i πirokopojasnih, visokoosjetljivih zvuËniËkih sustava. Pa, πto oËekivati od relativno jeftine samogradnje? Postavivπi kutije na stalke, prvo pojaËalo na kojemu su mogli pokazati πto mogu bila je Primaluna Prologue Two. Zvuk ove kombinacije bio je vrlo detaljan i prozraËan, s dobrim basom i lijepim viokotonskim podruËjem. Ono πto je posebno oduπevljavalo jest rekreacija prostora. Nisam oËekivao da Êe ovi, ipak jeftini zvuËnici, sobu ispuniti tako bogatom, πirokom, detaljnom i postojanom stereoslikom. Karakteri zvuËnika i pojaËala odliËno su se nadopunjavali. SliËno se ponovilo i s T.A.C-om, u skladu, naravno s promjenom karaktera koje donosi dugo pojaËalo u sustavu. Uz sve ostale kvalitete koje su zvuËnici demonstrirali s PrimaLunom, nova karakteristika sada je bilo joπ bogatije i punokrvnije srednjetonsko podruËje, koje je i

www.hifimedia.hr

inaËe jedna od najjaËih strana T.A.C-a te je bilo pravo zadovoljstvo sluπati ovu kombinaciju. Vrlo muzikalno i ugodno, tako bi se u najkraÊim crtama mogao opisati zvuk ove kombinacije. Uvoenjem u sustav Unisona, single-ended pojaËala s jednom EL34 cijevi po kanalu, u pentodnom spoju, sve karakteristike jednog i drugog ustroja doπle su do izraæaja. Neposrednost kojom pojaËalo barata signalom nastavlja se i nakon πto taj signal preuzme sam zvuËnik. Sluπateljima naviklima na zvuk viπestaznih zvuËniËkih sustava u kojima se neminovno nalazi i skretnica, odmah Êe biti jasno kako je kod ovog zvuËnika “neπto drugaËije”. Nepostojanje skretnice, odsutnost svih nepodopπtina koje ona u glazbu unosi, ovdje je vrlo primjetno i lako Ëujno. FantastiËno je kako zvuËnik odliËno komunicira sa sluπateljem s jedne strane, ali i s pojaËalom s druge strane te se

vrlo lako stjeËe dojam kako, u stvari, izmeu sluπatelja i glazbe stoji pokoja prepreka manje nego kod viπestaznih sustava. Za takav je dojam, u svakom sluËaju zasluæan i single-ended zvuk talijanskog integrirca, ali i navedena neposrednost i komunikativnost samih zvuËnika, πto je bilo jasno i oËito i kod upotrebe drugih, push-pull pojaËala. Kako bilo, visoka osjetljivost od 91 dB, uz smirenu i laku impedancijsku krivulju, koja nikada ne pada ispod osam Ohma (vidi sliku), olakπavaju posao pojaËalu. »ak je i Unison sa svojih petnaestak W po kanalu vrlo lako izlazio na kraj i s veÊim glasnoÊama, uz odsutnost klipanja, koje je bilo primjetno kada sam ovo pojaËalo sparivao s manje osjetljivim i neπto zahtjevnijim zvuËnicima. Meutim, bez obzira koje pojaËalo pogonilo ove malce, zvuk je uvijek bio vrlo neposredan, brz, detaljan, s odliËnom rekreacijom prostora u svim smjerovima i mekim i prozraËnim srednjetonskim podruËjem. Naravno da se u ekstremima spektra ne moæe oËekivati ona ultimativna definicija basa jedinica od 20cm ili pak leprπavost vrhunskih visokotonaca, ali ono πto ovaj driver pruæa slobodno se moæe proglasiti odliËnim. Posebno ako u jednadæbu uvrstimo i cijenu. Nai-

me, za tristotinjak EUR, koliko Êemo potroπiti na drivere, kutiju, furnir i ostali potreban materijal, moæemo sastaviti par zvuËnika koji Êe odliËno izgledati, dobro Êe raditi u manjim sobama, pred pojaËalo neÊe postavljati sloæene zahtjeve, a i prijateljevi zvuËnici s nekoliko puta viπom cijenom zvuËat Êe u najmanju ruku manje muzikalno od ovih Ciarea. Da zakljuËim, Ciare HX132 predstavlja odliËnu alternativu jeftinijim viπestaznim sustavima, ali i nekim skupljim zvuËnicima, pred koje postavlja visoke kriterije u pogledu muzikalnosti, detalja i neposrednosti u zvuku. S ovim zvuËnicima moguÊe je na mala vrata uÊi u svijet πirokopojasnih i visokoosjetljivih sustava, meu Ëijim brojnim pristalicama nema dileme koji je zvuk najbliæi izvorniku. Druga je pogodnost πto Êete, osim na zvuËnicima uπtedjeti i pokoju kunu na pojaËalu, jer neÊete morati traæiti skupa rjeπenja u vidu mnogovatnih monstruma. Ovaj Êe zvuËnik raditi i s nekoliko dobrih i lijepih cijevnih vata, single-ended triode, da i ne spominjemo. U krajnjoj liniji, ukoliko samo æelite zadovoljiti znatiæelju i isprobati kako to zvuËi, neÊete biti na gubitku. Nije skupo, a isplati se.

Neven Kos

hi-fimedia #60

47


TEST

MONSTER Cable Home Theatre PowerCenter HTS 800 + Clean Power Stage 1 v2.0 p i πe: J o s i p V r a Ë a r

edan od zanimljivijih ureaja koji se nedavno pojavio na hrvatskom træiπtu razvodna je “letva” renomiranog ameriËkog proizvoaËa kabela Monster. Radi se o njihovom komercijalnom proizvodu namijenjenom primjeni u A/V sustavima, a koji kombinira prikljuËno-razvodnu i zaπtitnu funkciju. Naime, uz osam jasno obiljeæenih i vrlo praktiËno rasporeenih naponskih prikljuËaka (Ëime se treba osigurati dovoljan broj prikljuËaka i za zahtjevnije instalacije kuÊnog kina) tu su i po par antenskih prikljuËaka za TV/video i radio (ulazni i izlazni prikljuËci), te jedan ulazni i dva izlazna prikljuËka za telefonsku liniju, odnosno Internet. Tri naponska prikljuËka dovoljno su razmaknuta kako bi se osigurao dovoljan prostor za eventualnu uporabu AC naponskih adaptera. Osim glavne sklopke prekidaËa, tu su i zvuËni i svjetlosni indikatori oπteÊenja, odnosno zaπtite i statusa uzemljenja. Koriπteni su kvalitetni kontaktni elementi s 24K pozlatom radi πto bolje vodljivosti i osiguranja protiv korozije. Kao dio kompleta pri kupnji dobiva se i po jedan Monster Video SV1F i Internet kabel za kvalitetne i sigurne veze prilikom satelitskog i Internetskog povezivanja.

J

Ureaj koristi internu zaπtitu od prenapona, Ëime se osigurava naponska zaπtita svih prikljuËenih potroπaËa od naponskog πiljka. ProizvoaË navodi kako se dodatno koristi naponski mreæni filtar (Monster Clean Power™ Stage 1 v2.0) kojim se osigurava smanjenje utjecaja πuma u napajanju osjetljivih ureaja naponom mreæe koji je pun smetnji i πumova. Deklariran na 1850 Joulea, Monsterov HTS800 nosi jamstvo zaπtite ureaja koji su prikljuËeni do vrijednosti od 270,000 _ za evropsko træiπte. Koriπtenjem u kuÊnom sustavu, oËite su prednosti u usporedbi sa zidnom utiËnicom u poniπtenju iritantnog “ground loopa” koji se javljao u obliku neugodnog zujanja svaki puta kada bi se umjesto samo u audio sustavu DVD player prikljuËio i na TV (radi zajedniËkog potencijala sa kuÊnom antenom). Koriπtenjem takvog ureaja ovaj je problem elegantno rijeπen. ZnaËajno je i smanjenje πuma slike kod prijema TV programa (VHS, TV), te reprodukcije DVD naslova, dok eventualne degradacije u zvuku nisu primijeÊene. Od poboljπanja u zvuku spomenimo neπto niæu razinu πuma, za πto

je najbolji indikator bilo zamjetno poveÊanje dinamiËkog raspona u audio sustavu. Nezanemariva uporabna vrijednost jest i praktiËna moguÊnost povezivanja telefona i raËunala, pa se umjesto obilja kablova po, npr.,

prostoru dnevnog boravka sada ovaj praktiËni problem moæe relativno jednostavno rijeπiti. Uz sugeriranu cijenu od 100 USD (???) vjerujem da Êe ureaj naÊi primjene u brojnim kuÊnim sustavima.

hi-fimedia #59

49


TEST Malena baterija standardnog AAA formata blizu je specificiranom trajanju od 20 sati

Samsung Yepp YP-T6 p i πe: I g o r J a d a n

jediti u vlaku ili avionu nekoliko sati moæe biti izrazito naporno iskustvo uz konstantnu buku vagona, pjevanje iz susjednog odjeljka ili Ëak hrkanje suputnika od kojih ne moæete pobjeÊi. Kao spas od takvog zvuËnog zagaenja, osim ËepiÊa za uπi, bolje rjeπenje je probrana muzika iz malenog prijenosnog MP3 ureaja. VeÊina modela na træiπtu proizvodi se u anonimnim kineskim i tajvanskim tvornicama uz povoljniju cijenu, ali renomirano ime ipak pruæa sigurnost u bolju kvalitetu i trajnost ureaja. Samsung Yepp YP-T6 svojim dimenzijama (22x55x23mm) spada meu najmanje modele na træiπtu, a svojim izgledom i meu najljepπe. Kombinacija sjajne crvene i bijele plastike izgleda odliËno, kao i plavo osvijetljena navigacijska tipka i ekran. Masa od 30 grama bez baterije neÊe opteretiti niti jedan dæep ili vrat, a priloæena navlaka Ëuva Yepp od ogrebotina. Moæete birati izmeu pet boja i memorijskog kapaciteta od 128 (H), 256 (V), 512 (X) ili 1.024MB (Z). Na testu smo imali V model sa 256MB memorije, πto smatram minimumom koji bi zadovoljio prosjeËnog korisnika. PrikljuËivanjem na raËunalo Yepp moæe u memoriju spremiti bilo kakve dokumente, te moæe sluæiti i za prijenos podataka. Podræani formati za reprodukciju su neizbjeæni MP3, WMA, WAV, ASF i Ogg Vorbis u rasponu kompresije od 8-320 kbps i uzorkovanjem od 8-48 kHz. Drugim rijeËima, podræani su svi najvaæniji formati zvuËnog zapisa. Ugraena

S

www.hifimedia.hr

memorija od 256MB moæe pohraniti otprilike 3-4 albuma kodiranog u MP3 format (192kbps). VeliËina pojedine pjesme ovisi o jaËini kompresije i ukoliko se koristi Microsoftov WMA format moguÊe je smjestiti viπe pjesama iste kvalitete nego kod koriπtenja MP3 standarda. Osim reprodukcije, Yepp moæe snimati pomoÊu ugraenog mikrofona ili sa vanjskog izvora spojenog priloæenim stereo audio kabelom. Snima se u MP3 formatu u rasponu od 32128kbps, a ukljuËivanjem AutoSync opcije Yepp zaustavlja snimanje ukoliko je razdoblje tiπine 25s. Osim predefiniranih postavki ekvilajzera, moguÊe je i ruËno podeπavanje. SRS, TrueBass i WOW tehnologije dodaju surround i bas efekte. Navigacija izbornicima izvedena je preko malene Ëetverosmjerne tipke smjeπtene pored LCD ekrana koja sluæi i za ulazak u izbornik, premotavanje, preskakanje pjesme i kontrolu glasnoÊe. Izbornik je jednostavan i lako je naÊi sve dostupne opcije. Klizni prekidaË HOLD iskljuËuje funkcije ostalih tipki i time sprjeËava moguÊnost nehotiËnog ukljuËenja, iskljuËenja ureaja ili neke druge funkcije. Neophodna tipka ako Yepp nosimo u dæepu. Malena baterija standardnog AAA formata blizu je specificiranom trajanju od 20 sati, i zbog svoje veliËine rezervna baterija moæe se uvijek nositi uz ureaj ili kupiti na obliænjem kiosku. Sam-

sung Yepp Studio je program u kojem se mogu konvertirati audio CDi u MP3 ili WMA format i takvi prebaciti na ureaj. Podræani su CDDB, ID3, kreiranje lista i puπtanje muzike na raËunalu. Osnovne moguÊnosti koje Êe zadovoljiti nezahtjevnog korisnika, a drugi ionako veÊ imaju svoje favorite koje koriste za kodiranje i presnimavanje muzike. Osim Yepp Studia na CDu se nalaze upravljaËki programi i aplikacija za nadogradnju samog ureaja. Standardni USB kabel ili maleni USB adapter (zamjena za kabel korisna kod spajanja na prijenosno raËunalo) spaja Yepp s raËunalom brzom USB 2.0 vezom.

Zvuk Pri reprodukciji laganijeg jazz ili klasiËnog glazbenog snimka, kompletna zvuËna slika je malo pomaknuta prema niæem dijelu spektra. Srednji dio spektra je najizraæeniji, dok je visokotonski malo povuËeni. Da imamo na testu HiFi komponentu ova karakteristika ne bi bila baπ za pohvalu no kod prenosnog MP3 playera ona se je pokazala kao vrlo pozitivna. Glazba koja je dolazila iz sluπalica je bila uhu vrlo ugodna i nikad naporna. Uz svu onu buku koja dolazi sa strane (tramvaj, πetnja u gradu, …), rock kompozicije White Stripes su zvuËale vrlo energiËno, Ëak iznenaujuÊe za ovako male sluπalice, detaljno i s dovolj-

no velikim ocrtavanjem prostora za ovu klasu ureaja.

ZakljuËak Nakon tjedan dana πto sam imao priliku koristiti ovaj MP3 player u raznim uvjetima, mogu reÊi da je Samsung Yepp YPT6 odliËan proizvod koji je jednostavan za koriπtenje, pouzdan, dovoljno mali da ne predstavlja problem pri noπenju i koji moæe, osim zabave, posluæiti i za pohranu/prijenos podataka iz raËunala. Njegovi zvuËni dometi su vrlo dobri i u potpunosti opravdava svoju namjenu pri Ëemu pruæa dovoljno informacija da glazbu ne pretvori samo kao pozadinska kulisa za druge radnje.

NAPOMENA: Do zavrπetka ovog broja nismo imali formiranu cijenu od uvoznika. Za dodatne informacije nazovite na gore navedeni telefon.

hi-fimedia #60

51


auto akustika Coral Electronic Novo ime u auto akustici na hrvatskom træiπtu ima vrlo impresivnu proπlost koju prenosimo u cijelosti.

Pioneer AVIC-X1R novi centar multimedije S novim modelom glavne jedinice, koja ima moguÊnost DVD navigacije i AV reprodukcije, Pioneer je redefinirao ovu kategoriju proizvoda. U jednom ureaju dobivate vjerojatno najbolji sustav navigacije na Europskom træiπtu i vrhunsku reprodukciju audio ili video medija. SpecifiËnost ovog proizvoda je u tome πto se za vrijeme reprodukcije glazbe ili gledanja DVD filma na straænjim sjedalima vi se moæete nesmetano koristiti navigacijom. Priloæena DVD mapa Europe ukljuËuje preko 6,6 milijuna kilometara cesta i preko 1,6 milijuna lokacija koje mogu biti od vaπeg interesa; restorani, benzinske postaje, aerodromi, parkiraliπta, … Koriπtenje samom DVD mapom je izuzetno jednostavno. Nakon πto utipkate odabrano odrediπte AVIC-X1R Êe vas korak po korak voditi, pomoÊu glasovnih instrukcija i prikaza mape na zaslonu, do kuÊnog broja. Ovaj ureaj ima moguÊnost dvojne zone sluπanja. To znaËi da moæete birati razliËitu reprodukciju na prvim i straænjim sjedalima simultano ovisno o razliËitim æeljama suputnika (npr. dok vi sluπate glazbu djeca otraga mogu gledati crtane filmove). Od ostalih karakteristika navodimo: ima ugraeni RDS-TMC tuner koji pomaæe u obavjeπtavanju o stanju na cestama u stvarnom vremenu, reprodukciju DVD-Video/CD/CD-R/CD-RW/MP3 zapisa, potpuno motorizirani 6.5 inch TFT LCD ekran u boji s kontrolom na dodir (touch panel display), D4Q digital AM/FM tuner, ugraeni GPS receiver, dimenzije su mu standardnih 1-DIN pa nema dodatnih zahtjeva pri ugradnji, AV-bus kontrolu za (PAL) TV Tuner / multi/single -DVD Player, ugraeno je MOSFET pojaËalo snage 50W x 4, direktno moæe pogoniti subwoofer, podeπavanje ulaznog nivo linijskog izvora, 3 RCA pre-izlaza (Front+Rear+Subwoofer), potpuna kontrola svih ulaza i vanjskih jedinica pomoÊu IP-busa. Cijena ovog DVD/AV centra je 14.725 kuna. INFO: Helikop, tel. 01/23 14 555

1975. Osnovan je Coral Electronic. PoËetak proizvodnje kuÊnih hi-fi zvuËnika i pojaËala. 1981. Predstavljen prvi odvojeni zvuËniËki stereo sustav za automobile u Italiji. 1983. Predstavljen “SBS 501”; prvi aktivni stereo niskotonski (subwoofer) sustav za automobile s ugraenom skretnicom. 1986. Odvajaju proizvodnju kuÊne hi-fi opreme, kako bi usmjerili svoj razvoj na træiπtu auto akustike. 1989. ZapoËeta suradnja s Pininfarinom. 1991. Predstavljena je Coral-Pininfarina liniju; savrπen spoj izgleda i tehnologije. 1993. Krenula je distribucija Coral proizvoda na meunarodnom træiπtu. Danas imaju distributere u Europi i dalekom istoku. 1993. Predstavljen “NTE 1000”; prva Butterworth / Bessel elektroniËka skretnica. 1994. Predstavljen “HE 98”; prvi “Transmission Line Tuning” visokotonac ikad napravljen. 1995. Predstavljen “HA line”; novi standard u izradi pojaËala. ASC - Active Subwoofer Control - sklopovi koji dozvoljavaju spajanje svih vrsta subwoofera s ugraenom auto-akustikom. 1996. “HE 98” (Transmission Line Tuning visokotonac) je izabran za proizvod godine od strane ECAP-a (European Car Audio Association Jury), za izvanredne tehnoloπke inovacije. 1997. Predstavljen “APX 3000”; prvi signalni procesor za podeπavanje zvuka u prostoru s daljinskim upravljaËem i pojaËanim centralnim kanalom. 2000. Predstavljen “XTR 300”; visokokvalitetni aktivni niskotonac (subwoofer) D-klase s ugraenom skretnicom. 2001. Predstavljen “SB 220”; prva kutija s niskotoncem izraena sustavom rotirajuÊeg oblikovanja uz koriπtenje “linearnog polietilena visoke gustoÊe”. 2002. Predstavljen “XA line”; ova nova linija pojaËala istiËe kvalitetu Coral proizvoda. 2004. Predstavljen “TARGET Audio”; πiroki raspon proizvoda kako bi poveÊali ponudu mladim ljudima. ZvuËniËki sustav “Pininfarina” je najbolji naËin da u svom automobilu dobijete zvuk iznimno visoke vjernosti. Svih frekvencijskih raspona, izraeni od visokotonaca s neodimij magnetom, te membranom od fiberglassa, daju precizan i postojan zvuk. ZvuËnici se spajaju izravno s auto-radiom i jednostavno se montiraju. Viπe o proizvodima Coral moÊi Êete Ëitati u narednim brojevima Ëasopisa. INFO: Oktava, Tel. 01/2334 324

52

www.hifimedia.hr


JBL P1200BR Novi subwoofer u JBL PowerBox seriji nosi oznaku P1200BR. Kutija je bas-refleks, zadnja stranica mu je od Pleksiglasa i koristi P1220e bas jedinicu promjera 300mm. Membrana je od papira ali je dodatno prevuËena kevlarom kako bi se ojaËala bez veÊeg dobivanja na teæini. Nazivna snaga je 400W (peak je 1600W), osjetljivost 91dB, frekvencijski raspon iznosi 20Hz-450Hz, a impedancija niskih 2 Ohma. Sama bas jedinica teæi 19kg. Kutija ima dimenzije (©xVxD) 655x500x458mm, teπka je 32kg a oËekivana cijena je 3.180 kuna. INFO: Media audio, tel. 021/343 161

EMMA natjecanja postaju mjesto okupljanja hrvatskih car-audio poklonika U Rijeci je poËetkom veljaËe u prostorima tvrtke Alarm automatika odræan seminar na kojem su domaÊim distributerima auto-akustike, prodavaËima i instalaterima predstavljene prednosti suradnje s EMMA Hrvatska. Ta suradnja s naglaskom na podizanju kvalitete ugradnje auto-akustike, trebala bi s vremenom osigurati i poveÊanje prodaje. Glavni sudac EMMA-Croatia Davor Keliπ, upoznao je prisutne s povijeπÊu udruge, te predstavio uspjehe hrvatskih natjecatelja na lokalnim, dræavnom i europskom natjecanju. InaËe EMMA (European Mobile Media Association) djeluje u Hrvatskoj od 2003. godine i okuplja zaljubljenike u auto akustiku koji na posebnim natjecanjima predstavljaju vlastite audio sustave, pri Ëemu se ocjenjuju kvaliteta zvuka i

karakteristike zvuËne slike u vozilu, te sveukupni izgled vozila. U nastavku je rijeËka tvrtka Alarm automatika, kao domaÊin ovog seminara i zastupnik Alpinea za Hrvatsku, predstavila nove ureaje u ponudi ovog renomiranog svjetskog proizvoaËa car-audio, multimedijalnih i navigacijskih sustava za vozila, pri Ëemu su naroËitu paænju okupljenih privukli potpuno nova serija vrhunskih V12 pojaËala te novitet u izgledu nekih glavnih jedinica, tzv. “Glide Touch” traka kojom korisnik znatno lakπe i neposrednije nego do sada pristupa svim funkcijama i upravlja audio sustavom u vozilu. S velikim je zanimanjem popraÊena i prezentacija g. Michaela Lenza, predstavnika GAIT - Alpine Institute of Technology, NjemaËka, koji je prenio iskustva

distributera i prodavaËa Alpinea iz viπe europskih zemalja koji su kroz suradnju s EMMA, znatno unaprijedili svoje znanje i poboljπali poslovanje svojih tvrtki. Cijela prezentacija bila bi i uspjeπnija da su na njoj prisustvovale i ostale domaÊe tvrtke koje nude auto-akustiku: Clarion, Pioneer, RCF, JVC, Sony, Kenwood,…, ovako se samo moæemo nadati da inicijativa neÊe uskoro otiÊi u zaborav. Neka nada ostaje u najavi da Êe EMMACroatia tijekom 2005. godine u suradnji sa udrugom “Street Race 402” organizirati vlastita natjecanja na svakom “Street Race 402” dogaanju, te tako dobiti neku veÊu medijsku pozornost. INFO: www.emmanet.com

FOCAL Utopia Beryllium serija Francuski proizvoaË zvuËnika za kuÊnu upotrebu ima i vrlo jaku prisutnost na podruËju auto-akustike. Po uzoru na svoju “kuÊnu braÊu” Focal je predstavio High End seriju za automobile - Utopia Beryllium. Glavna karakteristika ove serije je visokotonska jedinica Ëija je membrana napravljena od Berylliuma. Serija se sastoji od tri zvuËniËka kompleta No.5 (2-way/130mm), No.6 (2-way/165mm) i No.7 (3-way/165mm) i dvije bas jedinice promjera 130mm i 210mm. Ako niste u moguÊnosti postaviti subwoofer onda Êe No.6 biti optimalni izbor. Bas/srednjetonska jedinica ima promjer membrane od 165mm a s ugraenom zavojnicom promjera 40mm i visine 15mm moæe izdræati veliku snagu i ekskurziju. Parametri su podeπeni tako da moæe raditi u tipiËnim volumenu (15-30litara) ako se ugrauje u vratne panele. Visokotonac je promjera 25mm, frekvencijski raspon ovog kita iznosi 66Hz40kHz, nominalna snaga je 100W, osjetljivost je 91,5dB a impedancija 4Ohma. Skretnica je primjetnih dimenzija 332x58x263mm, a cijena kod domaÊeg uvoznika iznosi 16.000 kuna. INFO: TD elektronika, 01/243 1555

www.hifimedia.hr

hi-fimedia #60

53


auto akustika Alpine - novi modeli CD prijemnika

Clarion VRX848RVD Novo u ponudi Clarion multimedijalnih DVD centara VRX848RVD. Ovaj ureaj posjeduje potpuno motorizirani 7” LCD s Touch Panel kontrolom , DVD/CD/MP3 player, radio tuner i pojaËalo 4x51 Watta. Od tehniËkih karakteristika vrijedi istaknuti 24 bitni D/A pretvaraË, 3 pojasni parametarski equaliser, 6 kanalni linijski izlaz : Front+Rear+Non Fader koji vam omoguÊuju vrhunsku kvalitetu zvuka. Ureaj posjeduje takoer digitalni izlaz, 2 video izlaza i jedan video ulaz tako da su moguÊnosti naknadne nadogradnje sistema praktiËki neograniËene. Clarion VRX848RVD je DIN dimenzija tako da se moæe montirati u prostor predvien za standardni autoradio. Cijena kod domaÊeg zastupnika je 15.990 kn. INFO: VIR elektronika tel. 01/2930 149

Infinity Reference serija

Japanski proizvoaË auto-akustike, Alpine Electronics, predstavio je Ëetiri nove osnovne jedinice za sezonu 2005. CD prijemnike odlikuje vrhunska reprodukcija s razliËitih digitalnih izvora poput iPod-a ili glazbe zapisane u MP3 formatu. KorisniËka suËelja su znatno unaprijeena i omoguÊuju vrlo brz i jednostavan pristup æeljenim glazbenim zapisima, te prilagodbu zvuËne slike afinitetu sluπatelja pomoÊu tipki s Ëetiri razliËite boje pozadinskog osvjetljenja. CD prijemnici imaju moguÊnost Bass Engine™ prilagodbe zvuka, odnosno niz sofisticiranih funkcija obrade zvuka kojima se poboljπava i prilagouje zvuËna slika cijelog audio sustava - od kontrole razine subwoofera, podeπavanja centralne frekvencije i πirine basa, do prilagodbe podruËja visokih tonova, Ëime se postiæe optimalna kvaliteta zvuka unutar vozila. Meu novim modelima posebno se izdvaja Alpine CDA-9847R AiNET. ZahvaljujuÊi ergonomskoj kruænoj tipki i uz pomoÊ inovativne Alpine QuickSearch™ tehnologije odabiru se bræe i jednostavnije MP3 ili WMA datoteke iz korisnikove glazbene zbirke. Dovoljno je samo pritisnuti tipku “Search” te pomoÊu kruæne tipke brzo prelistati popis pjesama. U sluËaju da vaπe vozilo ima info zaslon na prednjoj ploËi, moæete ga spojiti na ovu glavnu jedinicu kako bi dobili prikaz raznih upravljaËkih oznaka i oznaka stanja na tom zaslonu. MoguÊnost koja Êe zasigurno oduπeviti mlade i tehnoloπki naprednije korisnike je kompatibilnost s Alpineovim adapterom KCA-420i, kojim se Alpine CDA-9847R povezuje na vaπ omiljeni iPod ili mini iPod, pa sve tamo pohranjene audio zapise moæete sluπati i tijekom voænje, pregledavajuÊi sadræaj iPod-a i odabiruÊi pjesme pomoÊu navedenog korisniËkog suËelja. Osim toga, u glavnu jedinicu je ugraeno pojaËalo od 4x45W, 3 pre-izlaza i reproducira CDR/RW snimke. Uzevπi u obzir sve navedeno, Alpine CDA-9847R AiNET predstavlja odliËan proizvod oko kojeg se moæe sagraditi vrhunski audio sustav uz vrlo povoljnu cijenu od 1.960 kuna. Pored ove, Alpine u 2005. predstavlja joπ tri nove klasiËne osnovne jedinice - CD prijemnike CDE-9845RR/RB i CDE-9843R/RM koji reproduciraju i MP3 zapise te CDE-9841R koji predstavlja izvrstan odabir za sve one koji tek poËinju otkrivati doæivljaj kombiniranja razliËitih izvora glazbe u vozilu i sve prednosti digitalnog zapisa i upravljanja zvuËnom slikom. Svi ureaji uskladivi su s tvorniËki ugraenim upravljanjem audio sustavom smjeπtenim na upravljaËu vozila. Na taj naËin nije potrebno dizati ruke s upravljaËa Ëime se znatno poveÊava sigurnost voænje. INFO: Alarm automatika, Tel. 051/ 359 717

AmeriËki Infinity predstavio je novu Reference seriju koja je zasnovana na PlusOne tehnologiji izrade polypropilenskih membrana koje imaju veÊu povrπinu nego konkurentni proizvodi iste veliËine. Na taj naËin se poveÊava koliËina reproduciranog basa i sama efikasnost zvuËnika. Visokotonska jedinica ima svilenu kupolu πto pospjeπuje smanjenje izobliËenja pri veÊoj snazi. Jedan od predstavnika nove serije je i model Ref9613i snage 100W (300Wmax), impedancija je 4 Ohma, osjetljivost je 92 dB, frekvencijski opseg je 49Hz -21kHz a dimenzije 150x230mm. Nova serija je i pliÊa od prijaπnje pa se moæe ugraivati u vozila koja su limitirana dubinom rupe u koji se montira zvuËnik. Serija se oËekuje u mjesecu svibnju a model Ref9613i bi trebao imati cijenu od 900 kn. INFO: Media audio, tel. 021/343 161

54

hi-fimedia #60

www.hifimedia.hr


CIARE CW 171 Compak - auto zvuËnik za mali prostor S modelom zvuËnika CW 171 Compak, CIARE inæenjeri svladali su ograniËenja pri konstrukciji drivera koja nameÊe mali prostor za montaæu zvuËnika. OgraniËenja su odreena pokretnom geometrijom zavojnice koja, s centratorom s vanjske strane, ne dozvoljava simetriËno kretanje membrane. Kod ovog modela naËinjena je snaæna koπara zvuËnika s ojaËanom frontom, koriπten je magnetski sustav od neodimija sa “suprotnim fazama” koji omoguÊavaju smanjenje veliËine i mase zvuËnika. Srediπnji dio zvuËnika CW 171 Compak Ëine dva snaæna neodimij magneta, svaki postavljen tako da je isti polaritet usmjeren prema srediπnjoj ploËici. Ovakav originalni raspored zatvara magnetski tok generiran s dva magneta u jezgri, stvarajuÊi magnetno polje koje je okomito na centrator, πto stvara kretnje. Inovativan sustav koriπten u CW 171 Compak takoer predstavlja originalnu geometriju zavojnice: centrator, priËvrπÊen s unutraπnje strane nosaËa zavojnice od kaptona, omoguÊava da kalota, priËvrπÊena s vanjske strane istog nosaËa, bude smjeπtena toËno u srediπtu centratora. U tom je sluËaju kretanje membrane savrπeno simetriËno u dva smjera, πto znatno poveÊava dinamiËke performanse dok zadræava dubinu do samo 34 mm. Zbog hlaenja, dijelovi od kojih je napravljen zvuËnik izraeni su tako da imaju veliki kapacitet odvoenja topline. Promjer zavojnice je 50 mm, πto znaËi da postoji velika povrπina za prijenos temperature, odnosno hlaenje. Sve komponente, od koπare zvuËnika pa do ploËice koja uËvrπÊuje magnete, izraene su od aluminija kako bi se pojaËalo hlaenje. Promjer zvuËnika je 165mm a dubina samo 34mm, membrana je izraena od papira, nazivna snaga iznosi 75W/4Ohm (160Wmax.), osjetljivost je 89dB a cijena 930kn/kom. Viπe informacija potraæite kod uvoznika. INFO: Oktava, Tel. 01/2334 324


Kurt Cobain

Doktor Jekyll i Mister Hyde rock glazbe ez obzira πto je Nirvani pozicija najvaænije glazbene skupine s kraja proπlog stoljeÊa zagarantirana, gotovo mitoloπki status ne bi danas bio tako jak da je potrajala samo koju godinu viπe. Vjerojatno bi i sam Kurt Cobain, taj genije kompleksnog psiholoπkog profila, bio manji “svetac” milijunima Ëiji se svijet promijenio kad su na MTV-u prvi put vidjeli spot za “Smells Like A Teen Spirit”, da je umro kasnije i na konvencionalniji naËin kao, recimo, Buddy Holy ili Marc Bolan koji su svoje æivote skonËali u padu aviona, odnosno prevrtanju Mini Morrisa. No, on je s lica zemlje nestao pravom rock ‘n’ roll smrÊu, povezanom s drogom i duπevnim rarstrojstvom. Baπ kao u sluËaju Briana Jonesa, Hendrixa, Jima Morrisona njegova je smrt joπ dodatno obavijena velom misterije i usput moæda najradikalnija. Jones se utopio pod Ëudnim okolnostima, Hendrix zapravo uguπio prilikom nesvjesnog povraÊanja u oduzetom narko-stanju, Morrisonu je po svemu sudeÊi popustilo srce. Cobain je, u 27. godini kao i po-

B


brojana trojica, otiπao sam povukavπi okidaË Remington saËmarice u svojoj kuÊi na Lake Washington Boulevardu u Seattleu 5. travnja 1994. godine. Tako barem kaæu sluæbeni izvjeπtaji ali mnogi se s tim ne slaæu. Internet je preplavljen teorijama o tome kako je ovu rock ikonu netko zapravo ubio. Neke od tih analiza su vrlo ozbiljne i daju prostora kalkulacijama i sumnjama. Njegovi prijatelji su redom tvrdili kako nije bio suicidalan tip, Ëlanovi Buzzcocksa koji su se druæili s njim na posljednjim koncertima izjavljivali u novinama kako im se doimao Ëist. Samo prizoriπte tragedije pruæalo je neke sumnje - okidaË je po svemu sudeÊi povukao desnom rukom πto je neobiËno jer je bio ljevak, u krvi je navodno imao smrtonosnu dozu heroina pa po tome nije ni bio sposoban podignuti puπku, na puπci navodno nisu pronaeni niËiji otisci πto moæe upuÊivati da ju je netko obrisao...sve te teorije zavjere upiru prst u Courtney Love, najpoznatiju rock udovicu, vrlo inteligentnu, ali takoer krajnje dezorijentiranu osobu. Nagaa se da je njegova oproπtajna poruka zapravo bila poruka da mu je dosta benda i æene, navodno se htio rastati od nje i zapoËeti novi æivot. Jedno je sigurno, Kurt Cobain nije bio ravna linija, bio je istinski

58

hi-fimedia #60

Dr. Jekyll i Mr. Hyde rock glazbe, po mnogoËemu osoba raspolovljene unutraπnjosti koja se teπko nosila sa stvarnim æivotom a joπ manje sa slavom. Nije ga bilo strah da se ne predozira heroinom, ali kad su ga pitali zaπto je kupio Volvo odgovorio je “zato jer je najsigurniji”, grozio se komercijalnosti i korporativne diskografije, no pristao je na preproduciranje nekih stvari s In Utero jer diskografska kuÊa nije bila sretna radikalnoπÊu albuma, nije ga bilo briga za svijet ali se ipak oËajniËki trudio da snimi glazbu koju Êe svijet voljeti... Kao i svaka velika rock ‘n’ roll priËa i ona o Nirvani dokazuje kako sam æivot piπe najlue scenarije s nizom sitnih sluËajnosti bez kojih vjerojatno nikad ne bi slavili ovaj trio. Od toga da je Cobain dolazio iz disfunkcionalne obitelji pa je sam gradio svoj svijet, dugogodiπnjeg bola u trbuhu koji ga je dis-

tancirao od ljudi ali i fokusirao na glazbu, do sluËajnosti koja je htjela da se obitelj Krista NovoseliÊa iz Hrvatske doseli baπ u provinciju na pacifiËkoj obali, grad Aberdeen, Bogu iza nogu i tako omoguÊi da se stvori Ëvrsti nukleus buduÊeg najveÊeg benda na svijetu. U mozaik neobiËnih podudarnosti spada i Kurtovo prijateljstvo iz rane mladosti s Daleom Croverom, basistom veÊ afirmirane noise-metal skupine Melvins. Da nije bilo tog poznanstva, tko zna kad bi i dali bi Nirvana uπla u studio i snimila prve pjesme s legendarnim producentom Jack Endinom, kuÊnim producentom etikete Sub Pop, kolijevke grungea. - Radio sam s njima jer ih je preporuËio Crover. Svidjeli su mi se, ljude u Sub Popu sam obavijestio o njihovoj kvaliteti i ugovor je uskoro potpisan, prisjetio se kasnije te igre sluËaja Endino. Tiskan u tisuÊu primjeraka “Love Buzz/Big Cheese” singl kao njihovo prvo izdanje iz studenog 1988. pao je u pravo vrijeme na plodno tlo. Naime, lavina grungea zakotrljala se samo nekoliko mjeseci ranije izlaskom sirovog Mudhoney singla “Touch Me I’m Sick”, moæda i najupeËatljivije himne cijelog vala iz Seattlea s jakim odjekom na college radio stanicama. No, u to vrijeme malo bi se tko kladio na Nirvanu da Êe otiÊi tako daleko, njihova muzika je pod teπkim utjecajem underground bendova iz sredine osamdesetih, Meat Puppets prije svih, pa onda starog hard rocka i novog Ëikaπkog noisea bila priliËno grubo iskustvo za uπi mnogih. Za samo πesto dolara i pet dana u Reciprocal studiju s Jackom Endinom Nirvana je snimila prvi album “Bleach”, postala miljenik nezavisnih radio postaja i nekih kolega iz branπe, prije svih ekipi iz Mudhoney, Dinosaur Jr., te Sonic Youth Ëije su veze presudile da dou do ugovora s Geffenom.

Vaænije od visoke naklade, Nevermind je postao socioloπki fenomen, toËka od koje viπe u rock glazbi niπta nije bilo isto. Zlatne koke diskografije viπe nisu bili samo ljepuπkasti pjevaËi i pjevaËice koji su otvarali usta na melodije pisane od strane tima autora, sad je poËela bjesomuËna potraga za bendovima po garaæama i malim klubovima

»injenica je da je Nirvana uvijek bila dobar posao, prvi singl je rasprodan bez problema, πesto potroπenih dolara za snimanje albuma pretvorilo se u tad respektabilnih Ëetrdesetak tisuÊa prodanih ploËa. Kasniji potpis s velikom kuÊom bio je posao stoljeÊa. Samo, “Bleach” nije dao naslutiti kakav se komercijalni potencijal joπ krije u ovom trojcu koji je nakon viπegodiπnjeg traæenja adekvatnog bubnjara, konaËno rjeπenje 1991. godine naπao u bivπem Ëlanu washingtonske skupine Scream Daveu Grohlu. Ipak, u tri minute prvog albuma u πumi teπkih rifova i histeriËnog Cobainovog pjevanja skrivala se pop ljepota. Te tri minute zvale su se “About A Girl”, jednostavna gitarska pjesma naglaπene melodioznosti. - Jednog je dana Kurt doπao i rekao kako je cijeli dan sluπao Beatlese i kao rezultat skladao “About A Girl”. Mislim da je ta pjesma most izmeu grungea i pop glazbe, kazao je jednom prilikom NovoseliÊ. ProËistivπi malo buku i odbacivπi rastrzane melodije Cobain je s NovoseliÊem i Grohlom pojednostavio izriËaj, kao u dosluhu s autorskim parom Lennon/McCartney, beatlesovske melodije ukriæao s oπtrim rifovima Pixiesa i “Nevermind” koji je promijenio cijeli glazbeni biznis je bio roen. Zanimljivo, niti Ëlanovi benda niti diskografska kuÊa nisu bili svjesni kakvu bombu u rukama dræe. I jedni i drugi su trljali ruke jer su se nadali da bi moglo otiÊi oko sto tisuÊa primjeraka πto bi za Geffen bila dobra investicija s obzirom da su na ugovor potroπili manje od tristo tisuÊa dolara. PloËa s upeËatljivim omotom bebe koji roni za dolarom okaËenom na udicu izaπla je u rujnu 1991. godine. Ne samo da je inicijalna tiraæa od pedeset tisuÊa komada rasprodana bræe nego je odπtampana druga, veÊ je na samom poËetku 1992. godine “Nevermind” πutnuo “Dangerous” Michaela Jacksona s vrha top liste albuma u Americi. Vaænije od naklade, Nirvanina je ploËa postala socioloπki fenomen, toËka od koje viπe u rock glazbi niπta nije bilo isto. Zlatne koke diskografije viπe nisu bili samo ljepuπkasti pjevaËi i pjevaËice koji su otvarali usta

www.hifimedia.hr


na melodije pisane od strane tima autora, sad je poËela bjesomuËna potraga za bendovima po garaæama i malim klubovima. “Nevermind” je omoguÊio Ëak i krajnje nekomercijalnim skupinama da ugrabe svojih pet minuta slave na velikim pozornicama, velike ugovore i odgovarajuÊu promidæbu. Nevezano za Nirvanu i euforiju oko grungea treba reÊi da je okrug Seattle s poËetka devedestih dao nevjerojatnu koliËinu izvanrednih bendova koji su redom dolazili do milijunskih tiraæa apsolutno zasluæeno. Prije svih, Alice In Chains, Screaming Trees, Pearl Jam, Sundgarden i joπ niz onih manje eksponiranih, poput Tad s respektabilnim karijerama i brojem prodanih ploËa. Vrijeme ih je gotovo sve pojelo, πto zbog unutarnjih trzavica nakon pada popularnosti, πto zbog droge. Pearl Jam se joπ dræe dostojanstveno u svojoj sve tiπoj karijeri,

Nirvana With The Lights Out Geffen/Aquarius

★★★★¸

Ako je dosad i bilo sumnje, nedoumicama nakon ove trostruke kompilacije pretrpane neobjavljenim snimkama viπe nema mjesta. Nirvana je gotovo od dana broj jedan bila “opasan” i jak bend - Pageov rif iz “Heartbreakera” u izvedbi Kurta Cobaina na prvom nastupu na kuÊnoj zabavi s poËetka 1987. godine zvuËi tako furiozno i divlje da se veÊ tad moglo vidjeti da Êe taj introvertni mladiÊ napraviti za underground glazbu neπto sliËno onome πto je za blues uËinio joπ jedan ljevoruki sin Seattlea, Jimmi Hendrix, nekih 25 godina ranije. Godinama je trajao rat izmeu Dave Grohla i Krista NovoseliÊa s

www.hifimedia.hr

a Mudhoney, apsolutno nezaintersirani za novac i ukus πire publike, i dalje inzistiraju na svojem underground svjetonazoru i zato im treba skinuti kapu. Oni su se znali nositi s uspjehom i sa situacijom kad oËi viπe nisu toliko bile uprte u njih. Cobain nije znao - kao πto je viπe puta napominjao, najljepπe mu je vrijeme bilo kad se Nirvana uspinjala. Onog trenutka kad je dohvaÊen vrh, nije bilo drugog puta nego prema dolje. Poslije Nevermind doπle su obaveze, doπao je turbulentni brak s Courtney Love, dijete Francis Bean. U to vrijeme Cobain se morao braniti od optuæbi u tisku da su on i æena bili na heroinu prije i nakon zaËeÊa djeteta. Slava je donijela sa sobom sve neæeljene efekte, pritisak i visoka oËekivanja od kojih nije mogao pobjeÊi. ZakljuËni album In Utero je prije izlaska navodno πokirao ljude u diskografskoj kuÊi

svojom sirovoπÊu, narvno, ne zbog same sirovosti veÊ zbog moguÊeg izostanka visokog profita i Cobain je argumentima profita popustio. Singlovi su dodatno preproducirani, Ëak je dozvolio da se i hit “Rape Me” preimenuje u refrenu za puπtanje u eter. U svojoj biti, In Utero je bio joπ jedno remek djelo, sad veÊ mnogo mraËnijeg uma od onog koji je skladao Nevermind. Kao i u mnogim drugim situacijama u svom kratkom æivotu i ovdje je stvari postavio u stilu Dr. Jekylla i Mr. Hydea - jedan je dio albuma bio fini pop s nabrijanim gitarama, u drugom se ispod reæanja maniËno depresivnog Ëovjeka i kakofonije gitara tek mogli nazirati rudimenti melodija. Cobaina je godinama bolio trbuh, proπao je niz gastroskopija i pregleda i nitko mu nije znao objasniti tu bol. Ona ga je dræala na oπtrici, uvijek napetog πto moæda

nije bilo loπe za pobuivanje njegove umjetniËke genijalnosti. Do jedne granice. Gasiti vatru boli heroinom sigurno nije bilo najsretnije rjeπenje, no grubo reËeno i to je bio logiËni dio priËe koji je u jednom trenutku sigurno pripomogao kreativnim procesima u glavi ovog rock paÊenika. Joπ grublje, umro je u pravi Ëas, kad se joπ nije stigao kompromitirati kompromisima, dok nije stigao rasformirati bend o Ëemu je takoer razmiπljao i dok se joπ nije moglo ni naslutiti da ga muze napuπtaju. PriËa o Nirvani bi se uz malo maπte mogla modelirati po biblijskom obrascu. Kurt Cobain je, poput Isusa, æivio i umro za druge, propovijedavπi rock glazbu koja je za generacije i generacije klinaca barem u jednom dijelu æivota viπe od religije. Samo nebo zna koliko se kriæeva nateglio na tom trnovitom putu.

jedne i Cobainove udovice s druge strane da poneπto iz Nirvaninih bunkera ugleda svjetlo dana i usreÊi fanove ograniËene na relativno skromnu diskografiju najveÊeg benda s kraja 20. stoljeÊa. A bunker je, sudeÊi prema ovdje predstavljenom materijalu i ËinovniËki precizno popisanim ulascima u studio u popratnoj raskoπnoj knjiæici, veÊi negoli se moglo oËekivati. Od osamdeset i jedne ovdje objavljene snimke (ako se raËuna i dvadeset s Ëetvrtog diska, DVD-a) Ëak 57 dosad nisu bile dosad objavljene. Doduπe, u veÊini sluËajeva se radi o poznatim stvarima sa sva tri albuma ili manje poznatim b-stranama singlova, no u koncertnim, akustiËnim ili demo verzijama. Neke od snimki su, kao recimo snimka Smells Like Teen Spirit s probe, tehniËki ispod razine sluπljivosti snimljene na obiËni kazetofon a isto se tiËe i Cobainovih radnih verzija pjesama uz akustiËnu gitaru. Oboæavaocima, kojima je ovo raskoπno (i skupo) izdanje prvenstveno i namijenjeno, to sigurno neÊe smetati. Kao ni Ëinjenica da DVD donosi uglavnom jedva gledljive koncertne amaterske VHS snimke uz izuzetak filmskom kamerom snimljenih par pjesama od kojih ona posljednja,

“Seasons In The Sun” iz 1993. u brazilskom studiju steæe oko srca Cobain za bubnjevima i mikrofonom, Grohl svira bas a NovoseliÊ nemuπto barata gitarom. Dirljivih nekoliko minuta. Naæalost, DVD ne donosi nikakav dodatni materijal, oËekivani dokumentarac, gotovo niti jednu izgovorenu rijeË. Studijske sessione o kojima se dosad samo priËalo i pisalo napokon se sad moæe i Ëuti. Neki od njih su istinska ugodna iznenaenja, prvenstveno “The Jury” projekt zamiπljen od strane pjevaËa Screaming Trees Marka Lanegana i Cobaina u ljeto 1989. godine. Radi se o Ëetiri pjesme legendarnog bluesera Leadbellya, izvedene uz pomoÊ tadaπnjeg bubnjara iz Screaming Trees Marka Pickerela. Disciplinirano i Ëisto odsvirana gitara i glas rutiniranog country rockera otkrivaju svu πirinu Cobainove glazbene inteligencije i prilagodljivosti, koja se iza Nirvanine buke u autorskim stvarima tek nazirala u to vrijeme. Leadbellyeva “Ain’t It A Shame” tako je dobila jednu neobiËnu i neodoljivu cow-punk inaËicu i prometnula se u jedan od favorita cijele kompilacije. Na drugom disku koji se bavi uglavnom Nevermind erom joπ nekoliko ugodnih iznenaenja, “Verse Chorus Verse” i

“Old Age” snimljene na Nevermind sessionu s producentom Butchom Vigom ne samo da su po sluπljivosti zasluæile da nau mjesta na albumu, veÊ su mrtve-hladne mogle biti skinute kao singlovi. OËito, to je doba Cobainova stvaralaπtva bilo najradiofoniËnije, bazirano podjednako na tiho-glasno efektu Pixiesa i zaraznim melodijama Beatlesa. TreÊi disk kao da je napravljen pomalo kalkulantski, tu je ekskluzivnih trenutaka najmanje, uglavnom se radi o alternativnim verzijama pjesama s posljednjeg studijskog albuma In Utero. Iako su svjetla ugaπena kako sugerira naslov, moguÊe je da tu nije kraj. Nirvana sigurno neÊe kao 2Pac izdati viπe albuma poslije negoli prije smrti, ali Ëini se da postoji barem joπ sat vremena neobjavljenog materijala. Za poËetak, nije jasno zaπto s posljednjeg snimanja u Robert Lang studijima, nekoliko mjeseci prije Cobainovog tragiËnog prikraÊivanja æivota, ovdje nije predstavljeno baπ niπta. Jedino πto se otud moglo Ëuti je “You Know You’re Right”, jaka stvar koja je otvorila greatest hits kompilaciju Nirvane iz 2002. godine. Zato, moæda bi joπ jednom trebalo reÊi tek dovienja, a ne zbogom Nirvani.

Tihomir Ivka

Tihomir Ivka

hi-fimedia #60

59


Teπka metalurgija

60

hi-fimedia #60

www.hifimedia.hr


Iron Maiden The History Of Iron Maiden: The Early Days DVD EMI/Dallas

★★★★¸ ard rock glazba nikad neÊe nestati, zakljuËio je Neal Kay prije 25 godina, londonski DJ zahvaljujuÊi kojem su Maideni izronili iz anonimnosti. Na ovom duplom, izvanrednom DVD-u izmeu ostalog uvrπten je i 25-minutni TV prilog 20th Century Box emitiran 1979. godine o novom valu britanskog heavy metala upravo s Iron Maiden i Nealom Kayom kao osovinom cijele priËe. Jasno je vidljivo kako je tek malo vremena od zenita punk revolucije, kad se to najmanje oËekivalo, ispod zemlje kljuËala nova generacija metal bendova s πirokom bazom sljedbenika. S punkom je metalu proricana brza smrt, kao uostalom i viπe puta prije i poslije. Radilo se o Black Sabath s poËetka sedamdesetih, Maidenima ili Def Leppard s kraja te dekade, Metallicom ili Gunsima s kraja osmadesetih, o Linkin Park ili Slipknot na poËetku novog milenija, Ëini se da je Neal Kay bio prokleto u pravu. Jedino πto nije mogao znati je da Êe Iron Maiden od Marquee kluba za trideset godina dogurati do institucije kojoj su i stadioni od sto tisuÊa mjesta premali da prime sve zainteresirane. Na prvom od dva DVD-a koji

H

www.hifimedia.hr

se bave ranim, u kvalitativnom smislu najbitnijim, danima æivota skupine iz londonskog West Hama, predstavljena su tri koncertna zapisa ukupne duæine 110 minuta. Prvi filmski snimani njihov koncert s kraja 1980. godine u klubu Rainbow, u vrijeme kad im je prvi album veÊ donio πiru slavu, ukljuËuje na vokalu Paula DiAnnoa. Izvanredan pjevaË, DiAnno je Maidenima osiguravao lagani odmak od æanra, njegov grubi glas bez dizanja oktava u nebesa nije udaljavao njihovu glazbu svjetlosnim godinama od punka. Zapravo, novi val britanskog heavy metala je bio neka vrst reakcije na punk, pod njegovim utjecajem metal je postao bræi i agresivniji, ali i tehniËki joπ dotjeraniji. Punkerima je bilo vaæno da neπto “kaæu”, metalcima je pak bilo od presudne vaænosti kako Êe neπto “reÊi” na pozornici. Nasuprot retorici da svatko moæe uzeti gitaru u ruke i svirati, metalci su dræali pozornicu svetim mjestom koju se ne smije oskvrnuti neznanjem. Kao πto kaæe Neal Kay, glazbenici moraju biti pravi umjetnici, a punkeri sa svojim “anti-pogledom na glazbu to nisu”. Dakle, veÊ tad su Iron Maiden u “razgovoru” dviju gitara u tercama, simultanim solaæama, beskrajnim bubnjarskim prelazima odavali dojam perfekcionista. Paul DiAnno tu je svojevrsnu sterilnost razbijao stavljajuÊi u prvi plan sugestivnost pjevanja a ne savrπenost izvedbe. S njim su Iron Maiden, iz danaπnje perspektive bili sjajan bend bez ograniËenja na æanr. Poslije dva albuma DiAnno je morao otiÊi jer nije mogao pratiti tempo turneja za razliku od neprikosnovenog voe Stevea Harrisa zahvaljujuÊi Ëijoj se usredotoËenosti na posao, bend i odræao toliko godina, on je viπe volio alkohol i droge i jednostavno pukao. Ostala dva koncertna zapisa, jedan iz 82. i jedan iz godine kasnije u Dortmundu, u prvi plan bacaju Brucea Dickinsona koji je bio priliËna suprotnost proπlom pjevaËu. S mnogo viπim, ËiπÊim glasom zavrπio je pretvorbu Iron Maidena iz rockerske druæine u mainstrem stadionsku heavy metal atrakciju. On je i izgledao puno prikladnije od DiAnnoa, imao je duæu kosu i na sebi nosio kombinacije iz naj-

gore noÊne more modnog kritiËara Nenada Korkuta. Dok je DiAnno u crnim koænim jaknama i hlaËama viπe izgledao kao Brando iz “Buntovnika bez razloga”, Dickinsonova je radna oprema sadræavala visoke tenisice, Ëarape do koljena prevuËene preko sjajnih elastiËnih tajica. Na rukama steznici s prijeteÊim zakovicama do lakta, gore prsluk po moguÊnosti od koæe ili krzna ili majica bez rukava dreËeÊe boje. Brrrr...No, scenske su odore pratile liriku za razliku od punkera koji su posegnuli za grubim naturalizmom, metalci su bjeæali u povijest ili nadrealno tekstovi Maidena od poËetka do danas su, metaforiËki reËeno, kriæanac priËa o Meuzemlju J.R. Tolkiena i kvazi-biblijskih motiva Paola Coelha. Sva tri koncerta su odliËno snimljena na visokom tehniËkom nivou, tako da ih je uæitak gledati i sluπati. Drugi disk donosi niz dodataka s osiguranim srediπnjim mjestom za naprosto izvrsni devedestminutni dokumenatarac. Formula je jednostavna ali zahtjeva zaista mnogo posla razgovarano je s Ëetrdesetak sugovornika, gotovo svima koji su svirali u Maidenima a takvih je do ustanovljavanja opÊe poznatih

postava bilo zaista mnogo, menagerima, fanovima, rock kritiËarima. I da vas bend ne zanima niti malo, kronoloπki postavljen dokumentarac je uzbudljiv sam po sebi, klasiËna priËa o uspjehu, od besparice i sviranja za pet funti do punih stadiona. Posebno je zanimljivo vidjeti ljude koji su prije tridesetak godina, dugih kosa i tanke linije barem kraÊe vrijeme svirajuÊi u bendu vjerovali u viziju Stevea Harrisa. Kao πto se voli reÊi da pas i njegov gazda poËinju s vremenom sve viπe liËiti jedan na drugog, tako bi se moglo po ovom primjeru ustvrditi da Ëovjek izgleda u skladu s onim Ëime se bavi. Dok svi sadaπnji Ëlanovi benda (izuzev Dickinsona) i dalje imaju dugu kosu i izgledaju priliËno mlaahno s tom aureolom rock zvijezda, bivπi Ëlanovi koji su se davno ostavili glazbe i poËeli se baviti prodajom nekretnina ili postali Ëinovnici, svejedno je, nisu tako dobro proπli. Sijedi su, debeli, Êelavi, nekako istroπeni. Kaæe se da je rock glazba posao mladih ljudi - sudeÊi po ovom DVD-u moæe se dodatno zakljuËiti da “uzimanje” doza rocka i na one staruje djeluje poput eliksira mladosti. Tihomir Ivka

hi-fimedia #60

61


R.E.M. u Zagrebu

Viπe rutine, manje spektakla agreb se ipak nije obrukao po treÊi put zaredom i tako izbjegao neugodan epitet nerokerskog grada Ëiju najveÊu dvoranu uspijeva napuniti izvjesni Æeljko JoksimoviÊ iz istoËnog susjedstva, dok se koncerti Lennya Kravitza i Metallice otkazuju zbog slabog interesa. Doduπe, dva dana prije u barem pet puta manjoj Ljubljani R.E.M. su sakupili gotovo isti broj gledatelja i dan kasnije u Beogradu mnogo viπe negoli

Z

62

hi-fimedia #60

zagrebaËkih 8-9 tisuÊa. No s obzirom na loπu karmu velikih koncerata u hrvatskoj metropoli u zadnje vrijeme, bezobrazno visokoj barijeri u vidu ulaznice od tristo kuna, te nepovjerenju organizatoru koji joπ nije vratio novac za kupljene karte za Metallicu, popuniti ledenu dvoranu Doma sportova u uvijek financijski problematiËnom sijeËnju ipak je velik uspjeh. U maniri vrhunskog profesionalizma, u dvorani se sve odvijalo gotovo u minutu po

planu. Ne baπ vrijedna spomena predgrupa Brainstorm iz Latvije s pjevaËem glasa Briana Molka i dosadnjikavim gitarskim popom, tek su s dvija dopadljivija singla na kraju uspjeli nadjaËati æamor okupljene publike u dvorani. Bili su vrlo tihi i Ëinilo se da je to uhodani recept i sudbina sviranja ispred velikog benda, no stvar se nije puno promijenila niti nakon izlaska glavnih zvijezda na pozornicu. »ekate da vas udari snaga decibela iz razglasa uvodne Finest Worksong i u iπËekivanju ostanete do kraja solidnog koncerta. OpÊenito, jedina kritiËna toËka bio je razglas - na trenutke, posebice u poznatijim hitovima, raspojasane djevojke iz neposredne blizine uπiju i mladiÊi s nekoliko piva u æelucu previπe iritantno su nadglasavali Michaela Stipea. Nije bio problem u kvaliteti zvuka, visoko podignute zvuËne kutije fino su amortizirale uobiËajeni efekt “kupaone” uzrokovan s previπe ravnih povrπina kockaske ledene dvorane, no ponovno naglaπavamo, glasnoÊa je bila ispod svake razine prosjeËnog rock koncerta πto je ubijalo puni ugoaj. R.E.M. su se u svom prvom nastupu u Hrvatskoj inaËe ukazali kao rutinirana, ali priliËno raspoloæena druæina

glazbenika. S obzirom na poznanstvo s Bambi Molestersima, Zagreb im oËito, posebno Stipeu nije bio beznaËajna toËka na karti turneje. Moæda ponesen viπekratnim skandiranjem njegovog prezimena na fonetski naËin “Stipe, Stipe” πto je imalo i duhovitu notu s obzirom na korespondenciju s aktualnim izborima za predsjednika, Michael Stpe je publici otkrio kako su njegovi korijeni njemaËki. No, kako je rekao, pitao je svog oca, vojnog Ëasnika, je li moguÊe da su s obzirom na ovo “Stipe” korijeni hrvtaski. “Sine, sve je moguÊe” - citirao je Michael Stipe svoga oca i pobrao ovacije publike kojoj ovakva pribliæavanja uvijek posebno gode. Zadovoljan atmosferom Stipe je prozborio koju rijeË viπe, zapoËevπi s pohvalama KarlovaËkom pivu i zavrπivπi isprikama graanima svijeta zbog politike Vlade SAD prema ostatku svijeta kao uvod u dvije angaæirane balade s posljednjeg Around The Sun albuma “I Wanted To Be Wrong” i “Final Straw”, joπ jednoj direktnoj posveti tragediji 11. rujna. R.E.M. na pozornici funkcioniraju poput dobro ugoenog stroja, na trenutke i previπe perfekcionistiËki. Michael Stipe nije samo u smislu pojave i kretanja po stageu srediπnja figura - nje-

Hvala nebesima, koncert je uspio i tako barem malo ublaæio prijaπnja fijaska, posebice onaj s Metallicom jer mnogim fanovima joπ nije vraÊen novac za plaÊene ulaznice neodræanog koncerta od strane firme koja je organizirala i ovaj koncert. No, i dalje je neπto trulo, barem πto se medijskog dijela tiËe. Iz HiFi Medije je po dobrim starim uzusima zatraæena akreditacija za ulaz novinara ali nam je zahtjev odbijen pod izgovorom da je od organizatora zatraæeno Ëak 1.500 akreditacija. HiFi media nisu visokotiraæne novine, ali su u Hrvatskoj jedne od rijetkih koje sustavno prate glazbu, najavljuju i odjavljuju koncerte. Kad bi se zbrojile sve novine i elektronski mediji u Hrvatskoj i pomnoæili s deset teπko da bi doπli do brojke od 1.500 ljudi koji bi po sluæbenoj duænosti trebali uÊi u dvoranu. Objektivno, u Hrvatskoj postoji moæda dvjestotinjak novinara koji ozbiljnije u medijima prate glazbu. Po kojim onda kriterijima postoji tisuÊu ili koliko joπ ljudi koji bi trebali dobiti akreditaciju prije novinara HiFi Medije. OËito, po starom hrvatskom obiËaju, za ulazak u dvoranu uvijek postoji lista “zasluænika” raznih vrsta, od onih medijskih do djece politiËara. Oni koji bi stvarno trebali uÊi unutra po sluæbenoj duænosti ostaju pred vratima. Tek nakon dodatne intervencije i za HiFi Mediju naπlo se jedno ime na popisu akreditacija. S takvim odnosom prema medijima nije niti Ëudo πto koncerti u nas ne uspijevaju.

www.hifimedia.hr


rock recenzije gov je glas toliko impresivno siguran i snaæan da se glazbena podloga ponekad doimlje kao amorfna podrπka. ObuËeni u casual odjeÊu, (Mills i Buck u traperice i koπulje, Stipe u jednostavno tamno odijelo i bijelu koπulju) izgledali su i dalje kao dobri momci iz susjedstva a ne rock ikone. Doduπe, crni namaz u obliku krinke preko oËiju Michaela Stipea dao je malo naznaka rock ekstravagancije, no R.E.M. su po svemu pruæili dobri stari, da ne kaæemo konzervativni, rock show. FuturistiËki je jedino izgledala pozornica. Na dva velika ekrana moglo se vidjeti πto se dogaa u dvorani, ali je sposobni reæiser ubacivao i elemente iz spotova, miksao crno-bijelu, zrnatu i oπtru kolor sliku stavrajuÊi tako na licu mjesta odliËan dokumentarac. Svjetlosni efekti bili su bazirani na jednostavnoj ideji postavljanja niza mutnih pleksigas ploËa koje su proπarane laserima i reflektorima πto je davalo impresivne vizualne rezultate. Ugoaj za oËi je zaista bio vrhunski. U neπto viπe od dva sata svirke ukljuËujuÊi jedan bis, najpoznatiji stanovnici Atene, Georgia odluËili su se na selektivno dizanje i spuπtanje atmosfere ne samo tempom veÊ i (neobiËnim) izabirom niza pjesama koje se svakako ne bi mogle ubrojati u njihove najveÊe komercijalne uspjeπnice. Prva stvar koju su svirali prije gotovo 25 godina “Permanent Vaction”, “Departure” s New Adventures In HiFi, “7 Chinese Bros.” s Reckoning, “Walk Unafraid” s Up te nekoliko pjesama s Around The Sun kojeg promoviraju na ovoj turneji bili su intermezzo razdoblja pred klimakse svakog R.E.M. koncerta. “Everybody Hurts”, “The One I Love”, “Losing My Religion”, “Man OnThe Moon”, podigli su na noge i raspametili zagrebaËku publiku. “If you believe, they put the man on the moon” huËilo je iz tisuÊu grla. Stvarno za ne povjerovati, Ëovjek je zaista bio na mjesecu. S obzirom na situaciju jednako je Ëudo da je u Zagrebu napokon uspio jedan veliki koncert. Tihomir Ivka

www.hifimedia.hr

Detroit Cobras Baby Rough Trade/Menart

garage-punka i new wavea s podjednakim omjerom utjecaja Iggy Popa, Blondie i Motowna. Aleksandar Dragaπ

★★★★¸

Vijest da je Coca-Cola za svoju najnoviju reklamu uzela pjesmu “Cha Cha Twist” Detroit Cobrasa, nepunu godinu dana nakon πto je Vodafone uzeo “Are You Gonna Be My Girl” Jeta, pokazuje da je revitalizacija rocka uzela maha do nesluÊenih razmjera. Detroit Cobras, nai-

me, do juËer je bio tek minoran detroitski garage-punk bend sa sklonostima ka R&B opskurnalijama iz 50-ih i 60-ih koji ni nakon dva albuma i jednog minialbuma nije uspio privuÊi veÊi broj poklonika. Moæda se to ni s Coca-Colom neÊe promijeniti, no Detroit Cobras je uistinu jedini bend s preteæitim repertoarom obrada kojeg ima smisla sluπati. Naime, njihova sposobnost revitalizacije i reformacije opskurnih i manje ospkurnih rockabilly, rhythm & blues i, ovaj put, soul pjesama iz 50-ih i 60ih doista je fascinantna premda Detroit Cobras naoko ne provode nikakvu radikalnu intervenciju. Ovaj put na repertoaru su, izmeu ostalih, pjesme Bobbyja Womacka, Naomi Neville i Alaina Toussainta, pa “Baby, Let Me Hold Your Hand” s kojom su se sredinom 60-ih (tada se zvala “Baby Let Me Take You Home”) proslavili Kinksi, Stonesi i Animalsi. “Hot Dog (Watch Me Eat)” pokazuje da Detroit Cobras, na Ëelu s atraktivnom pjevaËicom i nekadaπnjom striptizetom Rachel Nagy, znaju i napisati, a ne samo izvoditi odliËne tue pjesme i ponuditi ih kao vatreni koktel soula, rhythm’n’bluesa, rockabillyja,

Memphis Slim/Canned Heat/The Memphis Horns Memphis Heat Emarcy/Aquarius Record

★★★★¸

ZahvaljujuÊi europskim turnejama koje su poznati ameriËki blues glazbenici poËeli poduzimati tijekom πezdesetih godina proπloga stoljeÊa, mnogi su danas kultni rokeri, posebice britanski, ostvarili æivotni san da zasviraju sa svojim idolima. Yardbirdsi i Animalsi ostvarili su suradnju sa Sonnyjem Boyom Williamsonom, John Mayall s Johnom Leejom Hookerom i Championom Jackom Dupreeom, a Fleetwood Mac s Otisom Spannom... No,

iste su ambicije imali i ameriËki rockeri koji su svoju glazbu takoer temeljili na blues ostavπtini. Tako je sastav Canned Heat godine 1971. snimio ploËu s joπ jednim legendarnim blues glazbenikom, Johnom Leejom Hookerom. No, suradnju su ostvarili i s klaviristom i pjevaËem Memphisom Slimom. VeÊi dio ovog glazbenog materijala snimili su u Francuskoj, rujna 1970., a Ëetiri izvedbe srpnja 1973. U nekim izvedbama pridruæuje im se poznati memfiπki puhaËki kvintet The Memphis Horns, a u instrumentalnoj izvedbi skladbe “Mr Longfingers” i usni harmonikaπ Terry Manning. Iako ih Slim do tada nije sluπao uæivo, sluπao je njihove ploËe i dobro je znao πto moæe oËekivati u novom vienju njego-

vog autorskog djela. U spoju Slimova boogie woogie, barrelhouse stila sviranja klavira i njegova prepoznatljiva vokala s rokerskim bluesom, s puno entuzijazma i energije izvode jedanaest njegovih skladbi i “Five Long Years” Eddiea Boyda u dvije verzije; jednu bez i jednu s Memphis Hornsima. Iako je snimljen bez puno priprema, album se doima kompaktnim i ujednaËenim, a Canned Heat nisu nimalo inferiorni u suradnji sa strahopoπtovanjem dostojnim velikanom. Rezultat je uvjerljiva jam session svirka u stilu suvremena bluesa s brojnim uzbudljivim solima. Davor Hrvoj

The Game The Documentary Interscope/Aquarius

★★★¸¸

Kakav je to gangsta rapper bez krimi-backgrounda? Novi razbijaË na sceni -friπko dvadesetpetogodiπnje otkriÊe neumornog miljardera Dr. Drea, pravim imenom Jayceon Taylor - najprije je petljao s drogom, a potom u uliËnim okrπajima zaradio pet metaka, πto nije nevaæna Ëinjenica: Ëvrst uliËni kredibilitet okosnica je svake isplative marketinπke hiphoperske kampanje. Nakon πto proËitate biografiju, poËetni dojam je zbunjujuÊi - u prvih nekoli-

ko pjesama, posebice ‘West Side Story’ i ‘Dreams’, The Game iskazuje fluidnu toplinu netipiËnu za stilizirane west coast razbojnike i nije Ëudno da je album veÊ odletio na vrhove top ljestvica s namjerom da tamo i ostane. Prvijenac Documentary, Ëija kvaliteta ozbiljno opada u sredini i pred kraj, skockan je pod paskom

hi-fimedia #60

63


Drea i (logiËno) 50 Centa, a lista all-star producenata dopunjena je imenima poput Timbalanda, Kenyeja Westa i ostalih srodnih duπa iz prve hip-hop lige. Denis Leskovar

Bonnie “Prince” Billy / Matthew Sweeney Superwolf Domino/Dancing Bear

★★★★¸

U potrazi za imaginarnim πefom ameriËkog folk-rock podzemlja dovoljno se zaustaviti na imenu Willa Oldhama, koji je svoje albume tijekom karijere potpisivao i kao Palace, Palace Brothers ili, joπ ËeπÊe Bonnie ‘Prince’ Billy. Uostalom, detektiranje i prouËavanje njegovih pojavnih oblika uvi-

Ocean’s Twelve (O.S.T.) Music By David Holmes Warner Sunset / Dancing Bear

★★★★★

Kako bi neπto bilo cool nikako ne smije nastojati biti cool. »ini se kako je David Holmes na vrijeme shvatio formulu: njegov autorski rukopis, prepoznatljiv veÊ u prvom dijelu, u nastavku ovog kino-hita dokazuje kako Holmes nije tek joπ jedan britanski elektronski DJ koji je silom prilika morao postati skladatelj. RijeË je ovdje o rijetko suvisloj mjeπavini diskretnih drum-n-bass ritmova s nevjerojatnim groove-om sedamdesetih. Pa Ëak kada se radi o izvornicima, poput funk ili jazz majstora, francuskoj neo-psiho-

64

hi-fimedia #60

jek je bilo barem jednako zanimljivo kao i sadræaj samih albuma od kojih je svaki zadræao peËat jake osobnosti bez obzira s kime je i u kojem kontekstu nastao. Ostavπi dosljedan avanturistiËkom duhu koji ga je i proslavio, Oldham/Bonnie je za potrebe novog projekta Superwolf odluËio angaæirati novog suradnika, gitaristu Matta Sweeneya koji je ranije suraivao u Billy Corganovim Zwan, te predvodio grupu Cha-

deliji, talijanskom acid-jazzu, Ëini se da je veÊ sama glazba dovoljno sineastiËna. Steven Soderberg uz Holmesa uzda se i u Cliffa Martineza. No, koristeÊi Martineza uglavnom u svojim dramama, a Holmesa uglavnom u “zabavnim filmovima”, britanski DJ svakako je zasluæio naslov “resident DJ-a” Soderbergovih akciÊa. Uz ova dva nastavka i premalo poznati Out Of Sight, Holmes u segmentu filmske glazbe, Ëini se, zauvijek etablira retro kao legitiman filmski stil soundtracka koji niti je kiË, a niti otmjen, pa gotovo uspjeva biti oboje istodobno. Za sve koji znaju soundtrack za Ocean’s Eleven, dostaje reÊi da je ovo “joπ viπe istoga” i to u najbo-

vez. Sweeney je za set pjesama na albumu Superwolf napisao glazbu a Bonnie Prince Billy rijeËi, a rezultat kolaboracije neki su kritiËari veÊ oznaËili kao Oldhamov ‘povratak korijenima’ - ma πto to znaËilo. Odmah je uoËljivo da su, kako je precizirao jedan kritiËar, Sweeneyevi gitaristiËki potezi uËvrstili Billyjeve krhke glazbene skice i pojaËali ukupan dramatski naboj ionako pesimistiËnih tekstova. ZaËudo, rijeË je o jednom od najmanje neprohodnih albuma u sve veÊem Oldhamovu opusu.

Na snaænom valu sa kojim je punk pokret uzdrmao dotadaπnji rock estabilisment i potpuno izmaknuo tlo pod nogama izvodaËa koji su reciklirali svoje glazbene ideje nemoËni da promjene svoj stil i pridodaju staroj slavi poneki svjeæ dodatak na povrπinu su isplivale nove ideje, puno pozitivne energije, ali je odjednom na sceni bilo i mnogo interesa i prostora za novo i drugaËije. Punk se prije svega poistovjeËi-

Denis Leskovar

Police Every Breath You Take AM Records /Aquarius Records

★★★★¸

ljem moguÊem znaËenju sintagme. Pa, premda izgleda kako je tematski i ugoajem sada doraeniji i umjereniji, soundtrack Ocean’s Twelve vjeπto se nosi s utjecajem lakih talijanskih filmova sredine πezdesetih, te filma noir. Istovremeno je lak, prepoznatljiv, zabavan, sexy i πarmantan, ali iznad svega cool. »ini se kako je dovoenjem trzalaËkih æiËanih instrumenata (gitare, mandoline), te njihovim kombiniranjem sa zvukom bonga, starih Moog klavijatura, te limenih puhaËa, ugoaj odnio prevagu nad joπ diskretnijom uporabom drum-n-bass samplova. Njegova DJ strana ovdje se javlja jedino kroz Ëisti raspon glazbenih æanrova o kojima je, nedvojbeno, iznimno dobro informiran. Paæljivijim sluπanjem prepoznat Êe se duhoviti kratki isjeËci brojnih skladatelja filmske glazbe πezdesetih (Mancini, Morricone, Barry), pa Êete, gaajuÊi nasumce iz velikog popisa filmskih hitova epohe, gotovo sigurno pogoditi. Impresivna je kohezija kakvom se sve ovo skupa dræi na okupu, pogotovu obzirom na koliËinu sampliranog materijala i ogroman glazbeni opus koji Holmes koristi kao izvore i referencira po potrebi. Gotovo da se povrπnim sluπanjem (priliËno vjerojatan naËin kad prvi puta uæivate u ovom filmu u kino-dvo-

rani) i ne moæe razabrati da se ne radi o autorskoj glazbi jednog skladatelja ili skupine. Dojmu stilske odræivosti pomaæe i to πto glazbi ovog odliËnog soundtracka ni u kojem trenutku na put ne staju samplovi dijaloga, kako je to bilo u prvom dijelu. Stoga, bar πto se autora ovih redaka tiËe, soundtrack svakako zasluæuje laskavu titulu “road music album godine” (iako one kalendarski proπle). Za sve koji nisu pobornici uæi-

vanja u glazbi mimo filmskog izvornika dobre vijesti: neki od ranijih Holmesovih autorskih uradaka iznimno dobro posluæit Êe da se upoznate s njegovim radom, a da ne odstupite od svog naËela. Albumi poput “Bow Down To The Exit Sign”, “Let’s Get Killed” i “Come Get It I Got It” odliËni su primjeri uspjeπnosti njegove “viπe DJ - manje skladateljske” autorske strane. Uæivajte! Josip VraËar

www.hifimedia.hr


vao sa preko noÊi sakupljenim klincima koji buntovno, ali i glazbeno jednostavno cijelom svijetu nose neke nove poruke. Dobrim djelom to je i bila istina. Osim namjerno sviraËki obogaljenih Pistolsa koje je Malcom McLaren pronicljivo vodio prema besmrtnosti kontrapropagandom, zatim Ëistokrvnih æestokih punk-rockera Ramonesa ,The Clash koji su bili vjerojatno najkvalitetniji punk bend (dok su to bili) i Damneda, SLF, Buzzcocksa i joπ nekih kvalitetnijih izdanaka æanra odjednom se pojavila sva sila bendova upitne kvalitete. Entuzijazam i æelja za novim glazbnim dostignuËima u to doba pojavila se i kod glazbenika koji su pripadali sasvim drugim glazbenim tokovima. Tako su Stewart Copeland (sin agnenta CIA-e/bubnjar) Ëiji je glazbeni interes bio progresivni rock i jazz rocker Mathew Sumner (Sting/bas gitara piano, harmonica itd.) sa tadaπnjim prvim gitaristom sastava Henri Padovaniem stvorili “The Police”, 1977. godine u punom jeku punk doba. No, “The Police” glazbeno nikad nisu bili pravi punkeri. Bilo je tu pop-rock svirke sa puno tenzije i angaæmana, snaænog reagge utjecaja , no bend je oduvijek viπe privlaËio sviraËkim umjeÊem i kvalitetnim materijalom nego sirovom energijom. Nakon dolaska iskusnog gitariste, Andy Summersa koji je zamjenio dotadaπnju gitaristiËku akviziciju formira se sastav kakvog poznajemo do danaπnjih dana. Namjerno nisam ostavio suviπe prostora za elaboraciju izabranih pjesama na ovoj koompilaciji. Dovoljno je reËi sa su najbolji radovi sa svih sluæbenih albuma “The Police” dobili svoj prostor uz dva nova dodatka. Ovdje su “Roxsanne” sa kojom je bend i zapoËeo put prema vrhu, “Message in the bottle” u originalnoj i novoj neobjavljenoj “classic rock mix” verziji, “Walking on the moon”, “Every breath you take” , “King of pain” i drugi veliki hitovi. Obavezne “Don t stand so close to me ”u novoj (86) verziji i doista sjajna “Invisible Sun” jasno ilustriraju ono πto “The Police” ima za ponuditi da-

www.hifimedia.hr

naπnjoj mlaoj publici koja svoje buntovniπtvo izraæava na potpuno druge naËine. Iz danaπnje perspektive “The Police” izgledaju veliko, æestoko i kvalitetno, i kako se Ëini svoj put Êe zavrπiti kao jedna od ikona rock glazbe proπlog stoljeÊa. “The Police” se ipak nikad nisu sluæbeno raziπli. Moæda se Ëeka joπ jedan snaæan pokret koji bi ih potaknuo na novu karijeru. Nikad se ne zna. Gordan Gaæi

Queen Live At The Bowl EMI/Dallas

★★¸¸¸

Pomalo kontradiktorno, Queen

su bili jedna od najveÊih live atrakcija u povijesti rocka, koja na snimkama nije potvrivala taj status. Naravno ne zbog samih Ëlanova, redom jakih glazbenika, veÊ zbog dodavanja kiËa na ionako krajnje pompoznu glazbu. Drugi gitarist, istaknute klavijature, prateÊi vokali sve je to nepotrebno zatrpavalo zvuËnu sliku. Snimljen 1982. godine usred njihove disco faze na promotivnoj turneji Hot Space albuma ovaj live uradak ipak ne sadræava dva ponajveÊa hita odande, diskoidnu “Body Language” i “Los Palabras De Amor”. Zato himni pogodnih za zborno pjevanje na stadionima ima naramak. No, “We Will Rock You” ili “We Are The Champions” su toliko izlizane od upotrebe da ih je gnjavaæa sluπati joπ i u verziji uæivo. Postoji poneπto svjeæine na ova dva duga diska, no nju svakako treba traæiti u manje eksploatiranim stvarima. InaËe, niti tehniËka strana ove snimke nije besprijekorna. Navodno Queenovci s Paulom Rodgersom (Free, Bad Compa-

ny) za mikrofonom idu na prvu turneju nakon smrti nezamijenjivog Freddya Mercurya. Ne treba sumnjati da Êe stadioni opet biti puni. Nadamo se samo da to neÊe znaËiti joπ jedan live album. Jura MatiÊ

Chemical Brothers Push The Button Virgin/Dallas

★★★¸¸

Starenje u dance glazbi oËito nije ugodan proces. Recimo Prodigy i neπto svjeæiji Fat Boy Slim, nekad prave bombe i favoriti TV i radio stanica osjetili su πto znaËi kad se stvari u æanru mijenjaju prevelikom brzinom doæivjevπi pravi fijasko sa svojim posljednjim izdanjima. OËekivani vijek trajanja na velikim pozornicama u dance glazbe je otprilike dva albuma tako da je malo preæivjelih i iz druge polovice devedestih. Chemical Brothers se nisu dræali slijepo iste

formule, uvijek je pronaeno malo nove kozmetike, svojevrsnog osiguraËa za posebnost i inovativnost. Push The Button nije iznimka, kao πto nije iznimka i to da album ima velike amplitude - gotovo od samih poËetaka dok su bili vaæni bend nisu uspjeli sklopiti deset pjesama podjednake uzbudljivosti. Neke su ovdje upravo neodoljive, posebice “The Boxer” s falsetom starog suradnika Tima Burgessa iz Charlatans i mjeπavinom toplih pop tonova jednih Orbital i big beata. Druge pak tjeraju da posluπate naredbu iz naslova albuma da se stisne tipka, ali ona “eject”. Glavna je novost da je dvojac iz Manchestera po prvi put ozbiljnije zagazio u vode hip hopa i to na priliËno dojmljiv naËin. “Galvanize” poËinje zvukovima

Pakistana i lako bi Ëovjek pomislio da se radi o novoj stvari Asian Dub Fundation, no gostujuÊi i u posljednje vrijeme priliËno traæeni vokal Q-Tipa (repao i na novom albumu R.E.M.) vuËe stvar na teren vrlo nesvakidaπnjeg hip-hopa. I za “Left Right” bi se teπko moglo na slijepo utvrditi da se radi o Chemicalsima, prije o Cypress Hill u nadahnutom izdanju. UnatoË rupama, Push The Button ukazuje na volju da se i dalje istraæuju novi tereni i svakako se moæe svrstati meu rubne elemente æanra kao rijetko plesno izdanje koje nije samo za partye veÊ i za kuÊno sluπanje. Tihomir Ivka

Thievery Corporation Cosmic Game ESL Music

★★¸¸¸

Rob Garza i Eric Hilton su desetak puta popularniji u Hrvatskoj nego u ostatku globusa, ali to im je vjerojatno slaba utjeha - za svjetsku Êe kritiku i veÊinu publike njihova downtempo egzotika uvijek predstavljati ‘glazbu za prodavaonice cipela, aerodromske Ëekaonice i hotelske butike’.

Ako je prethodnik The Richest Man In Babylon disao πarmantnim eklekticizmom, Ëetrvti album ne nudi mnogo protuargumenata za ovako posprdan stav - mjeπavina suptilne elektronike i akustiËnih gitara, popa i bossanove, funka i hip-hopa, (obje) Amerike i Azije rijetko doseæe razinu uzbudljivosti. NajveÊi domaπaj njihove ‘svemirske igre’ Ëinjenica je da su u studio uspjeli namamiti nekoliko uistinu bitnih faca. Naæalost, niti iskusni lisac David Byr-

hi-fimedia #60

65


ne (u donekle πarmantnoj ‘Heart’s A Lonely Hunter’), niti razbaruπeni The Flaming Lips (uvodna ‘Marching The Hate Machines’) nisu uspjeli popraviti dojam ugodne bezliËnosti. Denis Leskovar

Ashanti Concrete Rose Island Def Jam / Aquarius

★¸¸¸¸

cept smanjen na samo jednu pravu hitËinu, plesnu ljepoticu “Only U” koja je izvrsno najavila album, no naæalost, na najavi je sve i ostalo. Ostatak je toliko prazan i proziran, da i uz najveÊu koncentraciju niπta ne ulazi u uho. O koliko je slabom materijalu rijeË govori i podatak da je kao bonus stvar Ashanti stavila stvar Ja Rulea “Wonderful”, s njegovog zadnjeg albuma na kojoj mu gostuju R Kelly i mlaahna pjevaËica. Brod tone, povratka nema. Mario GrdoπiÊ

Ashanti je oduvijek bila najnezanimljivija i najslabija karika ra-

Neil Young Greatest Hits Reprise/Dancing Bear

★★★★¸

zarajuÊeg r’n’b æenskog lanca koji je poharao klubove i radio postaje posljednjih godina. Rodno ameriËko tlo najbolje ju je prihvatilo, dok je uspjeh u ostatku svijeta bio ispod razine. Jedina je medijski eksponirana Ëlanica Muder Inc bande, broda koji tone nezaustavljivom brzinom. Njihov najjaËi træiπni pulen Ja Rule niæe samo neuspjehe unazad dvije godine, a bome ni gazda Irv Gotti ne spava mirno. Ako uopÊe spava, provodeÊi noÊi i jutra izmeu zatvora, sudnica i tonskih studija. Posljednju slamku spasa predstavljao je novi album Ashanti “Concrete Rose”, no prema rezultatima s træiπta i ovoga puta Muder Inc izdanje jako je podbacilo u odnosu na neke prethodne puno blistavije godine. No sve zajedno i ne Ëudi previπe; jer Ashanti je prosjeËna r’n’b pjevaËica, ugodnog glasa, slabaπnih pjesama i s gotovo potpunim izostankom ikakvog oblika karizme. Albumi su joj donosili stari prokuπani recept; jedna plesna hitËina, jedna hitoidna ljigava balada, a ostatak brdo nepamtljive minutaæe radiofoniËnog soul / r’n’b-a. Ovdje je Ëak i taj siromaπni re-

66

hi-fimedia #60

Vjerovali ili ne, ovo je tek prva jednostruka kompilacija najveÊih hitova Neila Younga u 35 godina njegove solo karijere. Naravno, u 16 pjesama ne moæe se ugurati svo neizostavno Youngovo πtivo.

lacija Youngovih najveÊih hitova i ne treba traæiti viπe jer njegov je opus prevelik za kvalitetno obuhvaÊanje tek jednostrukom kompilacijom najveÊih hitova. Tvrdokorni Youngovi fanovi ionako æeljno iπËekuju seriju box setova koji bi trebali obuhvatiti sve njegove albume i otkriti mnogo neobjavljenih pjesama. Premda “Greatest Hits” ne otkriva do kraja, on ipak naznaËuje zaπto je, kako to reËe ugledni kritiËar Barney Hoskins, Young moæda i veÊi od njegova heroja Dylana”. Prema Hoskinsu, “ima neπto intuitivno i prmitivistiËki intenzivno πto Dylan rijetko kada uspijeva doseÊi” jer “Dylan je glava i mozak, a Young srce i tijelo”. Drugim rijeËima, Dylan je hladnokrvan egzekutor stihova, a Young sav sazdan od emocija. Uostalom, Young je kao briljantan skladatelj i tekstopisac, izuzetno inovativan gitarist, strahovito emotivan pjevaË - to potvruje i ova kompilacija - uistinu najkompletniji ameriËki kantautor. S time bi se Ëak i Dylan sloæio. Aleksandar Dragaπ

Mercury Rev The Secret Migration V2/Dallas

premiti u bilo koju æanrovsku ladicu i dostigli boæanske visine melodioznosti na Deserter’s Songs, albumu kojeg se rijetko zaobilazi na listama najboljih devedesetih godina. Najnovijem uratku moæe se prigovoriti samo jedna stvar zaista ne donosi niπta novo u bilo kojem smislu ali ako bi ga se moglo etiketirati manirizmom, onda se zasigurno radi o minucioznom manirizmu, fascinantnom asortimanu sitnih detalja u naizgled sliËnim barπunastim melodijama. Nije samo blagi falseto Jonathna Donahuea tugaljiv, Ëitava glazbena struktura, ispunjena osim uobiËajenim instrumentima i orkestralnim dijelovima, pruæa atmosferu uglaene, nestvarne melankolije. The Secret Migration ne otkriva se na brzinu, treba vremena da se unie u svijet gracioznih tonova najnjeænijeg rock benda na svijetu. Treba izabrati i pravo vrijeme za sluπati ga, nikako nije kompatibilan vrevi dana, veÊ smiraju noÊi. U poËetku moæda monoton, sa sluπanjima dobija tarapeutski uËinak. Mercury Rev su stvorili album usporediv s πalicom Ëaja od mente topao, sladak i opuπtajuÊi. Jura MatiÊ

★★★★¸

Prije Ëetrnaest godina britanski je tisak doËekao prvo im dugosvirajuÊe djelo panegiricima u stilu Primjerice, ovdje nema niti jedne pjesme s albuma “Time Fades Away”, “On The Beach” i “Tonight’s The Night”, neizostavne “Cortez The Killer” sa “Zume” ili “Long May You Run” i “Powderfinger”, tako da jedan strahovito bitan dio Youngove karijere ostaje nepokriven. Takoer, nema nekih jako dobrih pjesama s kraja 80-ih i iz 90-ih (primjerice, “Mansion On The Hill”s “Ragged Glory” ili “Silver & Gold” s istoimenog albuma iz 2000). “Greatest Hits” je Young za poËetnike i penzionere, te dobrim dijelom Young u akustiËnom izdanju i s poËetka 70-ih, a bez najæeπÊih gitaristiËkih pjesama, feedbacka i distorzije, uvida u Buffalo Springfield, no moæda od jednostruke kompi-

The Neville Brothers Walkin’ In The Shadow Of Life EMI/Dallas

★★¸¸¸

Dva vrhunca iz prebogatog glazbenog æivota Nevillovih i nakon novog albuma Ëetvorice braÊe neÊe biti premaπeni: prvi je veliki, njeæni, soul hit Aarona Nevillea “Tell It Like It Is” iz daleke 1967. godine, drugi daleko najbolji i najkomercijalniji njihov za“zamislite Pink Floyd 1973. godine a da je Syd Barrett joπ u bendu”. Malo psihodelije, malo kakofonije s finim tonovima ispod bili su im u ranim danima zaπtitni znak. Kako su godine prolazile, tako se buka povlaËila pred post-rockerskom uglaenoπÊu. Mercury Rev izborili su status benda kojeg je bilo teπko pos-

www.hifimedia.hr


Depeche Mode Devotional DVD Mute/Dallas

★★★★¸

Tetovaæe po cijelom torzu, brada i kosa do pola lea, to je zaista bio iznenaujuÊi outfit Davea Gahana u vrijeme izlaska Songs Of Faith And Devotion 1993. godine s obzirom da je od poËetka karijere uvijek izgledao isto. Radikalni zaokret u imageu nije bio bezazlen, skrivao je duboke unutraπnje promjene kako u bendu tako i u venama karizmatiËnog pjevaËa. Bilo je to kontroverzno vrijeme za Depeche Mode; Gahan je pjevao nove stvari o vjeri a veÊ se u to vrijeme navukao na heroin, glavni autor Martin Gore se borio s alkoholom. Unutarnje trzavice dovele su na kraju do odlaska originalnog Ëlana Andya Fletchera. UnatoË svim problemima, gledajuÊi “Devotional”, koncertni zapis s koncerata u Frankfurtu i Barceloni, teπko je zakljuËiti bilo πto drugo osim da su ovi elktro momci iz Basildona uvijek bili i ostali veliki bend. Oni svoj hendikep da ne koncertima uglavnom ne sviraju klasiËne instrumente i da veÊina glazbene podloge ide s matrica pretvaraju u prednost. Programi su promijenjeni pa koncert zvuËi kao remiks, a ono bitno ipak ide uæivo gitara koja je s godinama dobivala sve viπe prostora u DM pjesmama i Gahanov glas, uvijek strasniji negoli na ploËama. Njihov koncert je ono πto nastup uæivo mora i biti, spektakl s dovoljno snaænih podraæaja za oËi i uπi. Za “Devotional” turneju pozornica kao da je simboliËki pokazivala da bend viπe ne diπe kao jedan. U prvom planu neposredno ispred publike bio je samo pjevaË - ostali su na dva i pol

www.hifimedia.hr

metra viπoj pozornici stajali iznad njega za sintovima podsjeÊajuÊi u stavu na koncertni stav Kraftwerka. S vremena na vrijeme na donji se dio pozornice spuπtao Martin Gore i svirao prepoznatljive gitarske dionice iz “I Feel You” i “Personal Jesus”, pa se odjednom ispred publike pojavi set klasiËnih bubnjeva s Andy Fletcherom i Depeche Mode na Ëas postanu oubiËajena rock formacija. Zid druge pozornice je podijeljen u viπe kockastih ekrana u punoj visini, bolje reËeno izloga u kojem se projiciraju inserti iz njihovih spotova ili krupni planovi Ëlanova benda. PriliËno originalna ideja, pojaËana efektnom igrom svjetla i sjene, uglavnom plavom i zelenom rasvjetom, ostavlja Ëovjeka bez daha zbog svog artizma namjesto uobiËajenog r’n’r bljeπtavila. Za pozornicu, kao i za samu video snimku koncerta zasluæan je Anton Corbijn, znameniti rock fotograf. S osjeÊajem za ritam, za hvatanje detalja u krupnom planu, Corbijn nije podlegao klasiËnoj greπki modernih koncertnih reæisera koji misle da se efektnost pojaËava brojem kadrova u minuti pa danas veÊina koncernih DVD-a ima zamarajuÊi stroboskop efekt. U dugim kadrovima, s jednom statiËnom kamerom za hvatanje cijele pozornice, vjerojatno postavljenom kod miks pulta, te tek nekoliko kutova na samoj pozornici, postignut je cilj doËaravanja magiËne atmosfere ovih koncerata. “Devotional” je viπe od koncertnog zapisa, pravo multimedijalno umjetniËko djelo. Tihomir Ivka

Femi Kuti Live at The Shrine DVD MK2 Music/Uwe/Dallas Records

★★★★¸

Svaki pokuπaj da se predstavi samo glazbena strana koncerta nekog od obitelji Kuti uvijek zavrπava pomalo neslavno. Ne stoga πto se o glazbenoj komponenti glazbe koju izvode ne bi imalo dovoljno toga za reËi. DapaËe. No suπtinska povezanost glazbe sa dubokim i snaænim politiËkim, socijalnim, pa i religijskim stavovima i tenzija-

ma ne dozvoljava njezino ekstrahiranje iz cjeline. Tako je i u ovom sluËaju. “Live at the Shrine” je koncertni zapis koji je Femi Kuti sa svojim big bendom “Positive Force” odræao u Shrine-u. Femi kao najstariji sin Fela-e Kutija, legendarnog borca za ljuska prava i glazbenika Ëija popularnost u Africi gotovo da nije imala granice nastavlja borbu svog oca glazbom i rijeËima. No, nastaviti taj put bilo je teπko. Sudbina onih Ëiji su najbliæi uËinili mnogo u bilo kojem segmentu uvijek je neraskidivo vezana

vodi je zapravo klasiËni afrobeat Ëija osnovica je jazz-funk pomjeπan sa afro ritmovima i osnaæen sa obveznim politiËkim angaæmanom. UsporeujuÊi nastup Femi-a sa onim πto je u sliËnim prigodama pruæao Fela nameÊe se zakljuËak o vrlo sliËnom konceptu uz konciznije i umjerenije politiËke poruke, no uz viπe zamaha i glazbene energije koja odgovara Femijevoj mladosti i izvanrednoj fiziËkoj kondiciji. Uz snimku samog koncerta, izdanje je obogaÊeno sa 3 vrijedna bonusa i to snimke “Yeparipa”, obaveznog podsjeËanja na Felu sa “Water no get enemy” i frentiËnog “Shotan”, te intervjua sa Femi Kutijem. Uz standardni repertoar koji sadræi “Dem Bobo” ili “1,2,3,4” Femi Kuti je u cjelosti zadovoljio veliku æelju za snimanjem æivog nastupa. Gordan Gaæi

Hladno pivo za njihovo nasljee. Femi je ipak otiπao korak dalje. Sam ”Shrine” koji za æivota Fela Kutija postaje kultno mjesto okupljanja ljudi koji su æeljeli Ëuti poruku, sluπati glazbu i nakratko zaboraviti teæak æivot u svojoj Nigeriji nikad nije bio toliko jasno definiran. Tim imenom su se nazivali prostori ili ulice gdje se odvijala ta neposredna glazbena i druπtvena simbioza obiËnih ljudi i njihovog ideoloπkog lidera. Femi je izgradio novi “Shrine” u kojem æivi, radi i u kojem se odræavaju koncerti i druga dogaanja. Teπko je ne povezati takav oblik okupljanja ljudi sa crkvom i religijom. Takvo pomalo kaotiËno stanje u kojem postoji vrlo malo moguÊnosti prosperiteta , ali i jedan pomalo metafiziËki odnos prema glazbi odliËno je ilustriran na “Live at the Shrine”. Velika sreÊa za ovo izdanje je reæiser cijelog projekta Raphael Frydman koji je osjetio znaËenje svake pojedine komponente ozraËja u kojem je projekt nastajao i svakoj od njih dodjelio potrebnu paænju. Tako je “Shrine” prikazan u svim njegovim pojavnostima, a publika i slike grada dopunjavaju koncertno zbivanje bez da iritantno reæu njegov kontinuitet. Sama glazba koju Femi iz-

Pun(k)ondom spo(r)tova DVD Dancing Bear

★★★★¸

NajdrastiËnija iznimka koja potvruje pravilo da se od rocka u Hrvatskoj moæe teπko æivjeti su Hladno pivo. PoËeti svirati punk u predgrau, odræavati se na okupu sve te godine zahvaljujuÊi tome πto su bili zagriæeni glazbeni hobisti, pa dogurati do osvajanja nagrada na mainstream dræavnim godiπnjim proglaπenjima i do vozanja u sponzorskim automobilima bio bi pristo-

jan scenario za film i u veÊim, rockerskijim sredinama od Hrvatske. Momci iz Gajnica kao da su oduvijek tu, kao dobri rockerski duhovi Zagreba, ponekad u zavjetrini zbog prosjeËnih albuma, ponekad

hi-fimedia #60

67


u prvom planu zbog jakih i zabavnih singlova iliti spotova u domaÊem sluËaju. Strpljenje, ono πto mnoge usijane talentirane glave nemaju, njima nije bilo problem. Redom πkolovani deËki sa stalnim poslovima nisu imali imperativ uspjeha pod svaku cijenu i to im je pomoglo da prebrode pokoje suπnije razdoblje. “©amar”, kao posljednji u nizu albuma donio im je apsolutni trijumf i zanimanje neuobiËajeno za jedan baziËni gitarski bend. Kao dokazana koncertna atrakcija koja svira gdje god stigne, veÊ su prije Ëetiri godine izbacili album uæivo snimljen u Tvornici - novi je izazov bilo napuniti tri-Ëetiri puta veÊu dvoranu, onu malu Doma sportova. I uspjelo im je, sve se poklopilo kao blagoslovljeno od neke viπe sile. Nadahnuta svirka, zavidni tehniËki uvjeti, hrpa gostiju, raspoloæena publika...sve je to rezultiralo za hrvatske prilike neobiËno kvalitetnim koncertnim zapisom, objavljenom na DVD-u. Ako kaæemo da recenziramo veÊ drugo izdanje DVD-a “Pun(k)ondom spo(r)tova”, jer je prva tisuÊa upakirana u atraktivni jeans omot rasprodana, onda je krug komercijalnog uspjeha zatvoren. Za vrijeme Ëak 32 ukljuËene pjesme, nema problema s padom paænje na ono πto se deπava na pozornici iz jednostavnog razloga πto su u punih trinaest godina od izlaska prvog albuma Hladno pivo naπtancali impresivnu nisku hitova. Nema tu niËeg mudrog, pamtljivi gitarski rif i na njemu duhoviti stih odaju krajnje populistiËki stil. Da nije tako, Hladno pivo bi i dalje sviralo u KSET-u a ne u sportskim dvoranama. Uvijek aktualni, socijalno ironiËni, bez kompleksa da osim iz osnovne πkole njemaËkog punka ne posude poneπto i iz drugih pravaca nemaju problema u podizanju atmosfere. Ovaj zenit njihove karijere posluæio je i za niz gostovanja dragih im prijatelja i gostiju; ska punkeri Superhiks iz Makedonije svojom su brass sekcijom pomogli da “BaËkizagre stuhpa πeja” i “Zimmer frei” ispadnu zvukovno πire, hommage zagorskom bendu Zadruga odan je izvedbom njihove “Dok bil sem tolike mlad” uz sudjelovanje Kreπe KonËevskog. Listu punker-

68

hi-fimedia #60

ske bratije zatvaraju gosti iz KUD Idijota u izvedbi “Ali nije to joπ gotovo”. OËekivano, delirij u publici izazvalo je pojavljivanje Ede Maajke u nezaboravnom refrenu svjeæeg hita “Teπko je ful biti kul”. “...kad se isprazni kasa postat Êete “»etiri asa” i za sve seljake svirat narodnjake...” pjeva Edo, podbadajuÊi svoje kolege Ëija popularnost i popratne manifestacije polako ulaze u koliziju s punkerskim poËelima. Ispravno bi bilo zakljuËiti poslije ovog koncertnog trijumfa da Hladno pivo zaista jesu jedini istinski narodni bend koji ne svira narodnjake. Koncert je snimljen korektno mada bi se moglo prigovoriti da je svjetla na pozornici bilo premalo pa osim pjevaËa Mile Kekina pod stalnom “paskom” reflektora ostatak ekipe je preËesto izvan domaπaja oËiju. Uz koncert u Maloj dvorani Doma sportova DVD donosi i podosta snimki iza pozornice te sve snimljene spotove, od niskobudæetnog “Buba ©vabe” do hi-tech uradaka najnovijeg datuma. Spotovi su sasvim u skladu s njihovom glazbom - duhoviti, leprπavi i krajnje nepretenciozni. Neki od njih, posebno kung-fuom i gangsterima inspiriranom “BaËkizagre stuhpa πeja” i urnebesno zabavni. Tihomir Ivka

Duran Duran Sing Blue Silver DVD EMI/Dallas

★★¸¸¸

Mi nismo proizvod diskografske kompanije, sami stvaramo pjesme, sve πto radimo, od glazbe do frizura i oblaËenja, u to zaista i vjerujemo. Ovako su zborili Simon Le Bon i Nick Rhodes u jednom od intervjua s njihove ameriËke turneje s poËetka 1984. godine. Ma πto o njima mislili, poπtenje iπËitano iz te izjave velikoj atrakciji iz osamdestih podiæe dignitet. »esto pomalo nepravedno proglaπavani mainstream ljigom, Duran Duran su na poËetku svoje karijere, posebice na albumu Rio postavili pristojne pop standarde, sliËne onima koje danas u Velikoj Britaniji postavlja Robbie Williams. I da bude zanimljivije, spomenuti Rio s vremenskim odma-

kom nije postao nesluπljiviji veÊ je zadræao prvotni πarm. Duranovci su u jednom trenutku uspjeli pokoriti Ëak i Ameriku gdje se teπko moglo oËekivati dublje ukorijenjivanje novog romantizma. Ovaj je DVD upravo uhvatio taj trenutak vrhunca slave, godina je 1984., mjesta radnje su velike ameriËke dvorane, sve zajedno pedesetak koncerata s viπe od pola milijuna prodanih karata sveukupno. No, tko god da ga je ra-

dio, nije sloæio ni dokumentarac ni koncertni zapis, tek nekakav bastard koji moæe zadovoljiti samo najnezahtjevnije die-hard fanove (ako takvi joπ postoje). Bez ikakve koncepcije, prepun nabacanih fragmenata s turneje, s neπto kratkih izjava Ëlanova benda, beskrajnih snimki iz backastagea, ovaj film je usporediv s loπe voenim dnevnikom. Informativno ne donosi apsolutno niπta intrigantno, osim Ëinjenice da su Duran Duran na turneji bili Ëetvorica trezvenih, gotovo dosadnih profesinalaca, razbijaËa fame o raskalaπenom rockerskom æivotu. Nema grupie djevojaka, nema ekscesa, ni depresije ni euforije, Ëak se i pivske boce rijetko mogu vidjeti u rukama glavnih lica. S tehniËke strane “Sing Blue Silver” je besprijekoran. Evidentno vrhunski snimatelji i filmske kamere ne odaju da se sve odigralo prije davnih dvadeset godina, a ni zvuk ne zaostaje. Duran Duran u (pre)rijetkim snimkama sa samih koncerata zvuËe kao priliËno uvjerljiv live band, no teπko da to moæe anulirati upravo iritantan reæiserski pristup. Dodatno dojam kvari Ëinjenica da na disku nema nikakvih dodatnih sadræaja osim samog tour dokumentarca. Jura MatiÊ

The Cardigans Live In London DVD Universal/Aquarius

★★¸¸¸

First Man On The Moon po svom izlasku 1996. godine pobirao je epitete boæanskog popa. Taj je album zaista i sadræavao neobiËnu ljepotu, fiziËka dislokacija nastanka u sjevernoj Europi rezultirala je i glazbenom distancom od britanskih i ameriËkih pop kliπea. SudeÊi po ovom izdanju, oboruæani viπe idejama i smislom za melodiju The Cardigans su oËito u studiju znali znalaËki prikriti svoje ograniËene domete u glazbeno-tehniËkom smislu. Nina Persson moæe s CD-a osvojiti melankolijom u glasu, ali na koncertu to πaputanje ne funkcionira baπ najbolje. Snimljen u dva termina krajem 1996. godine u poznatoj dvorani Shepherds Bush Empire kapaciteta otprilike 1.500 ljudi, Live In London predstavlja ovu petorku u skromnom, ne odviπe uzbudljivom izdanju. Reski tonovi s tad tek izaπlog albuma razvodnjeni su, bend je uz to nepod-

noπljivo statiËan na pozornici. Topla melankolija studijskih izdanja u live verziji se pretvorila u skandinavsku suzdræanost i hladnoÊu. Naravno, u izboru od 18 pjesama naπla su se i dva ponajveÊa im hita, “Carnival” i “Lovefool”, takoer u jednom inferiornijem izdanju, ali s dovoljno ritma da malo pokrene publiku. Meu 16 autorskih stvari uvukle su se i dvije obrade, zaista teπko spojive s ugodnim tonovima benda iz ©vedske. Naime koncert otvara “Iron Man” i zatvara zanimljiva “Sabbath Bloody Sabbath”, metalaca iz Black Sabbath. Ozzie Osbourne se sigurno grohotom smije. Jura MatiÊ

www.hifimedia.hr


jedniËki album “Yellow Moon” sa samog kraja osamdesetih. Nezaobilazni likovi New Orleans scene ostavili su puno traga u rock, funk, soul, r&b glazbi radeÊi u sjeni za razne veliËine od B.B. Kinga i Ray Charlesa do Paul McCartneya i Dr. Johna od pedesetih do sedamdesetih godina. Tek od 78. godine rade zajedno kao bend s visokim kvalitativnim amplitudama uradaka. Poslije duæe diskografske hibernacije “Walkin’ In The Shadow Of Life” je jedan od onih koji se ipak neÊe dugo pamtiti. Poigravanje s vlastitim korijenima funka tek je djelomiËno uspjelo, pokuπaj da se podignutom agresivnoπÊu dokaæe mladost ljudi koji se Ëak i na omotu albuma na nogama pridræavaju πtapom ne zvuËi previπe inspirativno. Neville Brothers zvuËe kao Parliament Georgea Clintona u traæenju energije od prije tridesetak godina na poËetku 21. stoljeÊa. Kao πto je to na njihovom re-

mek djelu “Yellow Moon” dokazano, Ëetvorica braÊe su najjaËi kad uspore i ukljuËe poneπto od glazbene autohtonosti svoje rodne Luisiane i u prvi plan viπe puste neobiËni, prepoznatljivi falsetto brata Aarona. “Junkie Child”, moderna soul laganica s prizvukom reggaea najbolji je trenutak ovog albuma upravo zbog daha autentiËnosti i izbjegavanja pokuπaja hvatanja modernog urbanog zvuka Ëime odiπe cijelo djelo. Naglaπena socijalna nota cijele priËe, kao ni izbor Temptations standarda “Ball Of Confusion” ne uspijeva popraviti dojam u bitnom - solidna je to, ali previπe maniristiËka obrada.

Gwen Stefani Love, Angel, Music, Baby Interscope/Aquarius

Ovo je priËa o naËinu kako bez licemjerja i gubljenja vjerodostojnosti iskoËiti iz Dr. Martens Ëizama u kreacije Viviene Westwood. Modna metafora se ovdje vjerno poklapa s glazbenom preobrazbom prve æene mega uspjeπnih No Doubt. No, kao πto se promjena u stylingu nije dogaala preko noÊi, tako ni novi plesni pop pravac Gwen Stefani nije odrijeπiti skok iz ska-punk svijeta njenog matiËnog benda. Posljednje oglaπavanje s “Rock Steady” veÊ je bilo ozbiljno koketiranje s raznim podænarovima od dance

www.hifimedia.hr

jalnosti ovog djela. Internet je prokleta stvar - o svemu proËitate prije negoli vam doe u ruke pa imate podsvjesno formirano miπljenje prije negoli uopÊe iπta posluπate. I oËekujete previπe - da vas odmah polomi i zapara po utrobi. Prve minute opravdavaju reputaciju, efektno ponavljanje naslova “Daft Punk Is Playing In My House”, furiozna fuzirana bas linija i ritam koji tjera na ples osvajaju na prvu, ali apriorna (pre)visoka oËekivanja uvjetovana pisanim informacijama kvare kasniji doæivljaj. Ovih devet pjesama jednostavne konstrukcije ne zahtijevaju dugotraj-

Ovo je party, ovo je disco, ali

nije zezancija. Ovako bi se mogao parafrazirati Ëuveni stih iz “Life During Wartime” Talking Headsa da se pobliæe determinira s Ëim ovdje imamo posla. James Murphy alias LCD Soundsystem evoluirao je iz bubnjara u angaæiranim punk bendovima u New Jerseyu u house freaka i producenta u New Yorku. Da ne bi zabrazdio iz krajnosti u krajnost, bavio se produciranjem bendova poput Radio 4 i Rapture koji su izabrali neki srednji put. Ukratko, i on je na svom prvom dugosvirajuÊem djelu umijeπao punk i disco, ali ono, da je ta punk komponenta kao u Stranglersa 77. godine, a disco komponenta naglaπena ali ipak daleko od sladunjavosti ritma hitova jedne Glorie Gaynor. Pred tim tvrdim, tmastim discopunkom, niËice su pali kritiËari πirom svijetu i LCD Soundsystemu donijeli rijetko vieno jednoglasje u natjecanju tko Êe iznaÊi snaænije rijeËi u opisivanju geni-

hall ugoaja Jamajke do sladunjavih pop melodija. Promotivni singl za hit rekapitulaciju karijere benda od prije dvije godine je jasno naznaËavao da su No Doubt mutirali i da nisu iz osamdesetih zapamtili samo Madness, veÊ i podosta konvencionalnije elektronske glazbe. Radilo se o “It’s My Life”, obradi solidne zaboravljene engleske skupine Talk Talk. Gwen Stefani nije nova Ma-

donna, ali njen elegantni pop s πarenom paletom prvoligaπkih producenata pomiËe neke granice i Ëini smijeπnim Britney Spears i Christinu Aguileru. Jer ovdje se joπ uvijek prvenstveno radi o glazbi a ne o marketingu i seksualnim aluzijama da se poπto poto postignu tiraæe. Ova platinasta diva u potpunosti kontrolira stvar, piπe i komponira pjesme u veÊini sluËajeva. U samoj struktu-

ri pjesama ne treba traæiti niπta radikalno novo, jedino πto πiroki splet utjecaja pruæa novu kvalitetu. Ni minutu od poËetka diska jasno je kako nije loπe imati rockersku proπlost - “What You Waiting For” diskoidna je poskoËica Kylie Minogue stila, ali za razliku od australske zvijezde Gwen neÊe cijelu pjesmu odπaputati mazno, u refrenu Êe podiÊi razinu agresivnosti u glasu kao πto je to znala Ëinitio u No Doubt i tako uËiniti stvar punokrvnijom. Kroz cijeli se album povlaËi nit hip-hopa zahvaljujuÊi prije svega producentima (Dr. Dre, Neptunes, Andre 3000) no ne u mjeri da bi to zatomilo sve ostale izvore nadahnuÊa. Baπ suprotno - Love, Angel, Music, Baby je sretan crossover koji veæe najneobiËnije toËke. Uzmimo samo “The Real Thing” za primjer bizarnog spoja gdje kao da Madonna pjeva na neku od New Order stvari. Objektivan problem ovog albuma je nedostatak istinskih hitova Ëemu je moæda uzrok sloæenost pjesama satkanih od mora sitnih detalja i producentskih trikova.

Tihomir Ivka

LCD Soundsystem LCD Soundsystem EMI/Dallas

Tihomir Ivka

hi-fimedia #60

69


nu kontemplaciju, njihova ritmiËnost ulazi u glavu brzo kao i saznanje da ovdje nema mnogo momenata koji oduzimaju dah. U nizu novih glazbenih pojava s direktnim naslanjanjem na zvuk osamdesetih, sad kad smo se veÊ malo zasitili eksploatacije ostavπtine Gang Of Four i Cure, Murphy prvi na velika vrata otpuhuje praπinu s The Fall, toËnije Mark E. Smitha i odaje mu poËast kopiranjem njegovog specifiËnog pjevanja, raspoznatljivog po naglaπavanju na zadnji slog rijeËi i dodavanja glasa na pola puta izmeu “e” i “a”, bez obzira s kojim suglasnikom rijeË zavrπava. S mnogo repeticije svojstvene plesnoj glazbi, LCD Soundsystem ponekad (u “Tribulations” posebno) hipnotiËki povuku u to carstvo ritma i nije problem da stvar potraje i po deset minuta. Murphy svoju racionalnost pokazuje u manje groovie stvarima skraÊivanjem na razumnu mjeru od 3-4 minute. Neπto sasvim drugaËije je “Never As Tired As When I’m Waking Up”, neodoljiva, lagana indie melodija sa snaænim pozivanjem na “bijeli album” Beatlesa. U njenoj opreËnosti spram ostatka materijala otkriva se sva delikatnost procijenjivanja glazbe. Naime, za one sklonije konvencionalnom gitarskom zvuku ovo Êe biti najtopliji i najljepπi dio albuma, dok Êe onima πto preferiraju neπto hladnije ritmove “Never As Tired...” biti jedini loπ moment. Tihomir Ivka

Doves Some Cities EMI/Dallas

★★★¸¸

70

hi-fimedia #60

Na svom treÊem studijskom albumu manchesterska ekipa uspjela je obaviti nemoguÊu zadaÊu: stopiti estetiku indie-rocka s prohtjevima srednje struje. Svaka Ëast - ta ih je zaËudna kombinacija odvela ravno na broj jedan engleske top liste albuma, i nikoga ne bi trebalo zaËuditi ako priËa zavrπi na ‘stadionu do vas’, ili barem u velikoj sportskoj dvorani. Jer, utjecaji Velvet Undergrounda mogu se iskoristiti i kao podloga za vrlo pitku, mainstream rock glazbu kakva je demonstrirana u odliËnoj uvodnoj (naslovnoj) temi, dok se, primjerice, ‘northern soul’ stilizmi - za kakvima je znao posezati i Paul Weller - posve lako moæe ugurati u okvire suvremenog popa (‘Black and White Town’ je oËiti primjer). U drugim primjerima (suptilna ‘Almost Forgot Myself’) znaju zazvuËati kao Coldplay za odraslu publiku, zadræavajuÊi dovoljnu koliËinu autorske samosvojnosti. No moæda najbolja skladba ujedno je najtmurnija: ‘The Storm’, koja ukljuËuje dijelove Sakamotove teme za film Snake Eyes, njihov je buduÊi klasik, jedna od pjesama po kojoj Êe se Some Cities pamtiti i onda kada viπe ne bude Broj 1. Denis Leskovar

Burning Brides Leave No Ashes V2/Dallas

★★★★¸

The Datsuns su razoËarali zadnjim djelom, Jet se ne oglaπavaju (pre)dugo, skandinavske snage garaænog rocka kao da su izgubile dah...Nemojte previπe æalovati, tu su Burning Brides da vam vidaju rane. Album poËinju “tuπem”, udaranjem bubnjara palicama po “floor tomu” i potezanjem trzalice po duæini vrata gitare - totalno kliπeizirano i do bola efektno. Kad uleti oπtri rif prisjetimo zaπto su prije neπto viπe od desetak godina Urge Overkill bili genijalan rock bend. Poput njih, Burning Brides su zadræali oπtricu unatoË ambiciji da se iz malih klubova presele u veÊe koncertne dvorane. Oni nisu rock funda-

mentalisti poput Dead Moon pa da snimaju albume u mono tehnici, ovdje je posao napravio majstor produkcijskog poliranja George Drakoulias (The Jayhawks, Screaming Trees, Black Crowes) i od njih napravio neπto πto bi mogli nazvati mainstream garaænim rock bendom. Trio iz Philadelphije koji ukljuËuje zgodnu æenu na basu stvara glazbu priliËno otvorenog uma - ispod patine garaænog rocka moæete otkriti, izmeu ostalog, i kako bi Oasis zvuËali da Noel Gallagher odvrne i fuzira svoju gitaru (u “Come Alive”). Naime, pjevaË Dimitri Coats u sporijim pjesmama rasteæe zadnji samoglasnik poput Liama. VeÊ korak dalje, u “Alternative Teenage Suicide” bend otpuhuje praπinu s ostavπtine izvrsnih i zaboravljenih australskih teπkaπa Cosmic Psychos, dok se u naslovnoj “Leave No Ashes” jeka Nirvane Ëuja dosta glasno. Burning Brides postoje veÊ πest godina i ovo im je prvi album za veliku diskografsku kuÊu. O njima se moæe proËitati da su paænju pratitelja scene zaradili agresivnim æivim nastupima πto nije teπko povjerovati jer ovdje energija isijava snaæno i iskri na sve strane. Moæda je prehrabro reÊi, no Leave No Ashes zvuËi kao poËetak velike priËe. Tihomir Ivka

njegove genijalne rane faze, i Insert imaju ono neπto buntovno i ironiËno u sebi dok govore o tome kako je bolje pognuti glavu, uvlaËiti se onima iznad sebe ne bi oi se doπlo do neËeg u æivotu. PjevaË i autor Denin SrdareviÊ naravno teπko moæe dostiÊi ©tuliÊevu gorËinu u glasu, no “Samo Ëuvaj glavu” nije loπ poËetak. Naæalost, ostatak materijala lagani je put prema dolje. Kao da se

previπe godina proveli zaraujuÊi na gaæama svirajuÊi tue standarde na plesnjacima, Insert su usvirana ali beskrvna druæina nekako preobiËnih pjesama teπko putuju lenom moædinom i u mozgu ne pobuuju proizvodnju kemije raspoloæenja. Posebno iritiraju dionice klavijatura, do zla boga arhaiËne i apsolutno suviπne. Kad ih nema u prvom planu, Insert podsjeÊa na bolju proπlost, singl “Sad krenem sad zastanem” tako se izravno naslanja na novi val i lebdi negdje izmeu brass sekcije Haustora i gitara Matessijevih Zvijezda. S pozivanjem na osamdesete bar su u tijeku sa svjetskim trendovima, no i to treba shvatiti krajnje uvjetno. Tihomir Ivka

John Lennon Rock’n’roll EMI/Dallas

Insert Ovo nisam ja

★★¸¸¸

©togod poslije raspada napra-

Aquarius

UnatoË Ëinjenici da uvodna “Samo Ëuvaj glavu” poËinje sa solaæom iz kasne ere Crvene jabuke, lirika obeÊava. Na tragu naturalistiËkih, pomalo paranoidnih tekstova Johnnya ©tuliÊa iz

www.hifimedia.hr


vili, niti jedan od albuma slavne Ëetvorke nije bio niti blizu Beatles vrhunaca od Revolvera nadalje. Lennon, kojem se proricala najbolja solo buduÊnost, svojim je uratcima uglavnom πokirao stare fanove, skoncentrirao se na protestno djelovanje protiv ratova i na svoj odnos s Yoko Ono, koji je gotovo u doslovnom smislu i razvalio slogu Beatlesa. Liπen ikakvog eksperimenta, Rock’n’roll je u vrijeme izlaska 1974. godine nekako s olakπanjem i hvalom doËekala publika i kritika. No, s trideset godina viπe na leima ovo djelo popunjeno iskljuËivo rock evergreenima iz pedesetih i poËetka πezdesetih nije ostarjelo dobro. Bez mnogo odmaka od originala, s πirom orkestracijom, trubama i klavirom Ëovjek koji je napisao “Strawberry Fields Forever” zazvuËao je raskoπno ali neambiciozno, kao da se ponovno vratio u vrijeme dok su Beatlesi u Hamburgu na obradama brusili talent za predstojeÊe pokoravanje svijeta. Neπto kao πto danas Jools Holland sa svojim orkestrom u prevodi sve i svaπta na “jezik” big banda, Lennon kao da je htio ljudima pruæiti zabavu i niπta viπe. A ona mu, s obzirom na njegov profil umjetnika bez kompromisa jednostavno nije pristajala. Bolje od uπtogljene glazbene podloge funkcionira sam njegov glas - iskriËav i vatren na ovom je albumu potroπen na profanu stvar. Jura MatiÊ

Shorty 1,68 Aquarius

★★★¸¸

Moæda dio nostalgiËnog naπeg svijeta udarenog na rock i dalje æaluje za vremenom kad je od crnaca top liste osvajao Hendrix, ‘ajde i rani Wonder nije bio loπ, Gaye je bio umjetnik.Billy Preston, hej, pa taj je svirao s Beatlesima na krovu, moæe i on...Ali ovi novi crnci, kakva je to glazba u kojoj se poæeljne predispozicije mjere brojem zaraenih metaka u tijelu, dozama prodanog cracka i debljinom dosjea u policiji. Naravno, po

www.hifimedia.hr

sistemu πto viπe to bolje. Da bude gore, ti reperi zarazili su i naπu mladeæ. Tako misli Ëovjek koji je uvjeren da moderna glazba mora

biti bazirana na jednostavnom trojstvu gitara-bubanj-bas. Teπko je reÊi tko je u pravu kad je glazba stvar ukusa, a o njima se, kaæu, ne raspravlja. Nepobitna je Ëinjenica da je hip hop od geta ameriËkih velegradova postao globalni fenomen i vrijeme kad su Amerikanci obojene koæe imali monopol na njega daleko je iza nas. Kao πto je nedavno rekao Dizzie Rascal, prvak novog vala britanskog hip-hop-a, netko jak neÊe se dogoditi samo u multikulturalnom Londonu, doÊi Êe reper iz Manchestera, Bristola i Cardiffa. “Dobro, moæda neÊe iz Yorkshirea”, naπalio se Dizzie, ne misleÊi skroz ozbiljno. ©to se tiËe nas, stvari su se takoer odvijale logiËno - T.B.F. i niz hip-hopera sa “zagrebeËkom” spikom predvoenih s Tram 11 posijali su sjeme na oËito plodno tlo. Zagreb i Split oËekivane su baze razvoja urbanih novotarija svih vrsta, no onda su neki novi individualci poËeli izranjati iz sve egzotiËnijih dijelova Hrvatske i okolice, kao πto je bio sluËaj s Edom Maajkom. Shorty pak dolazi iz Vinkovaca, kraja tamburice, rakije, nogometa, Dubravka MatakoviÊa (ovdje autor omota) i Bareovih Majki. Njegovo ime na prvi pogled je kontradikcija jer u hiphopu niπta nije kratko ni malo. Od duæine strofa do veliËine ega. U ovom sluËaju ime proizlazi, kako i naslov albuma sugerira, iz skromne visine prvog slavonskog MC-a. I njegovo otkrivanje dio je obiËaja uvrijeæenog u ovom glazbenom æanru - kao πto je Dr. Dre otkrio Eminema, pa ovaj 50 Centa, tako je ovdje veÊ vrlo utjecajni Edo Maajka primjetio Shortya.

Niπta Ëudno, geografski su vrlo blizu, po izriËaju joπ i bliæe. Ne 1,68 nije kolekcija basni kao πto bi se to dalo zakljuËiti po “Zeki” koja ga je katapultirala u prvu glazbenu hrvatsku ligu. Pravim imenom Dalibor BartuloviÊ, ovaj nekadaπnji talentirani nogometaπ, bavi se istim stvarima kao Edo, ruænom stvarnoπÊu bez uljepπavanju. S te strane, visoka popularnost angaæiranih hip-hop izvoaËa ima i tu korist da klincima pojasni neke stvari. U druπtvu optereÊenom nesnoπljivosti prema drugaËijem, u atmosferi divljeg kapitalizma i korupcije od dna do vrha, glazbeni autoriteti πalju poruku koja se mladima urezuje u glavu bolje od bilo koje propovijedi ili uËiteljskog popovanja. Shorty ne bjeæi od istine, ali kao i Edo i nekad El Bahatee ne uËi djecu niËem loπem - uËi ih da budu ponosni, da se poπtenje ne isplati ali i da nepoπtenje moæe doÊi na naplatu, da je glupo mrzit bilo koga i ratovati za tue interese. Spretan tekstopisac, Shorty je zanimljiva nova pojava, mnogo ozbiljnijeg karaktera negoli nam je to dosad poruËivao spotom “Zeka”. ©teta je jedino πto je zatomio svoj background πto se tiËe same dikcije - za T.B.F. bez ikakvog prethodnog znanja moæe na osnovu repanja odmah shvatiti da su iz Dalmacije, kao πto Edo mnogo svoje popularnosti moæe zahvaliti zadræavanju svojeg bosanskog πtiha. I Shortyev nekadaπnji sugraan Goran Bare je osobit jer njegov blues ima teπki prizvuk slavonske ravnice, Shorty je pak previπe “knjiæevan”, gotovo kao spiker s nacionalne televizije. Naravno, osim u oËitim trenucima “Doi u Vinkovce” je vrlo sluπljivi mix naizgled nespojivog - repanja i tamburica. ©teta πto “autohtonih” elemenata nema viπe. Tihomir Ivka

The Game The Documentary Interscop/Aquarius

★★★¸¸

U vremenu kada su marketing i pumpanje hypea postali puno bitniji od samog sadræaja,

prvi album momka bedastog imena The Game mogao bi posluæiti kao obavezna lektira svakome tko se u buduÊnosti poæeli baviti glazbenim marketingom. Jer kako to da svi æele Ëuti bilo πta od ovog lika koji repa tek neπto manje od dvije godine, “street credit” mu je nikakav, nitko za njega nije nikada Ëuo, a bome se nije isprsio ni pojavljivanjima na mix tapeovima. DeËko ima priËu i sjajnu ekipu. On je novi pulen Dr Drea, izdaje album za tek pokrenutu etiketu 50 Centa i πto je najvaænije, deËko je iz Comptona, najozloglaπenije gangsta Ëetvrti na svijetu. Kvarta koji je prividno

mirovao od krvavih obraËuna zapadne i istoËne obale sredinom proπlog desetljeÊa, kvarta koji je izbacio NWA i bio sjediπte svih operacija Suge Knighta u sada veÊ davnoj hip hop proπlosti. I upravo zbog toga dolje potpisanom oznojili su se brkovi od uzbuenja nakon bombastiËnih najava The Gameovog albuma, jer koliko god hip hop svijet posljednjih godina izbacuje sjajne MC-e i zabavlja nas vrlo dobrim ploËama, nedostaje uzbuenja. Onog kojeg je bilo u vrijeme Biggija i Paca. I upravo tu The Game je podbacio. Jer istini za volju, nije nitko oËekivao spektakularan sadræaj, bombastiËne podloge i ludo dobru liriku. OËekivali smo solidan album, πto “The Documentary” i je. No razoËaranje ipak donosi Ëinjenica da The Game ne ide u krajnost, da ne izaziva sukob i da ne laje na sve oko sebe. ©to je jako, jako pogreπno, s obzirom na njegov pedigre i background. Svi su neπto pomirljivi zadnjih godina, bratime se i grle, a bome im se i albumi slabo

hi-fimedia #60

71


prodaju. Kada je 2Pac prijetio ubojstvom svima na istoËnoj obali, New York ga je volio joπ viπe, i kupovala ga je cijela Amerika. Biggije je bio nepoæeljan u LA-u, ali to nije nimalo umanjilo træiπno razaranje njegovih albuma. Ovi danas svi dræe ruke u dæepovima, ponaπaju se ko zadnje papËine, pa Ëak i veliki Jiggaman surauje s Mariah Carey i Linkin Park. A kaæe da je gangster? Je, i Mladen GrdoviÊ je straight edger onda. No dobro, prihvatiti treba ono πto The Game nudi na 70-ak minuta prvijenca. Ima tu krasotica, poput Kanye Westove bombetine “Dreams” kojoj se je igraË sjajno podredio, ili odliËne “Hate It Or Leave it”, gdje buraz pedeset centi razvaljuje i podiæe formu uoËi svoje nove studijske avanture. Izrazito plesnih stvari ovdje nema; spora i Ëvrsta muπka west

The Kills No Wow Domino/Dancing Bear

★★★★¸

Ako se punkerska maksima da svatko moæe uzeti gitaru u ruke i svirati doslovno moæe primijeniti i u 21. stoljeÊu, onda za primjer svakako treba uzeti The Kills, neobiËan duo, muπko-æensku, englesko-ameriËku kombinaciju. VeÊ duæe vremena nitko s takvom dozom minimalizma, primitivnim ritmovima i rifovima na gitari koje i potpuna neznalica moæe usvojiti u 14 dana sviranja, nije uspio stvoriti tako dojmljive uratke kao oni. Pretproπlogodiπnje djelo pod nazivom, prevedeno, “Dræi se svoje zle strane” plijenio je sirovoπÊu s fundamentima bluesa. U to vrijeme nije bilo puno greπke u tome da ih se us-

72

hi-fimedia #60

coast ploËa, na tragu nekih radova 2Paca s ogromnim produkcijim fintama preuzetim s 50 Cent uradaka. InaËe, spomenuti reper gostuje na Ëak tri od prvih pet stvari ovdje. Pa je jasno koliko je sati. U svakom sluËaju, jako dobra priËa, zamisao za 5, realizacija za 3. Momak ima background, ima ekipu za prste oblizat, samo joπ treba ponuditi ipak neπto uvjerljivije stvari. I biti Êe skroz u igri.

Godine 1993. The Verve su u sklopu europskog dijela koncertne promocije tek izaπlog Siamese Dream, remek djela

Smashing Pumpkinsa, zagrijavali publiku prije njih predstavljajuÊi svoj Storm In Heaven prvijenac. Jedna od stanica turneje bila je i Ljubljana. Naπavπi se te veËeri na punim Kriæankama, potpisnik ovih redova nije mogao razumjeti u Ëemu je to potencijal Ëetvorke iz Wigana. U oËekivanju teæih tonova glavne skupine, nekakva neo-psihodelija, beskrajno soliranje i proizvodnja zida gitarskog zvuka Ëinila se gnjavaæom pa se dio ekipe pogledao i uglas

poreuje The White Stripes. Muπkarac za gitarom, bez basa, Ëak i bez bubnja, jedino πto ovdje pjeva æenski dio benda u stilu Meg White. Uostalom, dio albuma je snimio Liam Watson u Toe Rag studiju u kojem su i Stripesi ranije snimili svoj genijalni Elephant album. Na No Wow princip ostaje isti i ponovno uspijevaju postiÊi pozitivan efekt da sa πto manje odsviranih tonova naprave pristojnu pjesmu. Promjena u odnosu na prethodnik je ipak zamjetna, od White Stripes i bluesa Kills se pomiËu poneπto delikatnijim melodijama usporedivim s ranom PJ Harvey. U konvencionalnijim dijelovima, upeËatljivi, reski glas Alison Mosshart umjetniËkog imena VV ponekad podsjeti i na Justine Frischman iz umirovljene Elastice. Po prvi put Killsi pokazuju volju i da umaknu krajnjoj ogoljelosti - “Rodeo Town” je za njih neobiËno njeæna melodija country stila, lako zamisliva u izvedbi jedne Lucinde Williams. Glazba The Kills naoko se moæe uËiniti naivnom i to bi moglo biti toËno u tehniËkom smislu, pogotovo sluπajuÊi pozadinu s preteæitim naslanjanjem na zvuk ritam maπine koju kao da je pro-

gramirao uËenik πestog razreda osnovne πkole. No, kao πto smo se mnogo puta uvjerili, u rock’n’rollu nije presudna virtuoznost veÊ ideja i ekspresija. A jednog i drugog ovdje ima u izobilju, pa i kad se u pjesmi Ëuje samo kratko rezanje gitarom u dva

Mario GrdoπiÊ

The Verve This Is Music: Singles 92-98 Virgin/Dallas

se sloæio u poviku “ajmo na πank”. OËito nismo shvatili, kao niti dio glazbenog tiska. Zaista, u vrijeme njihovog izranjanja na povrπinu ocjene su bile opreËne. Dok su se jedni kleli u njihovu genijalnost, drugi su pisali da dobro stoje s nejasnom atmosferom ali su kratki u melodijama, zamjerajuÊi im pretencioznost i skromne artistiËke dosege. No, kako je vrijeme prolazilo glasovi naklonosti postajali su sve unisoniji, sjajan singl “History”, snaæna balada s orkestralnim uvodom i specifiËnim tugaljivim vokalom Richarda Ashcrofta u prvom planu viπe nikog nije ostavljala ravnoduπnim. Razuvjeravanje nevjernih Toma zavrπeno je s Urban Hymns, ekstatiËnim djelom ispunjenim hipnotiËkom atmosferom i nevjerojatno upeËatljivim melodijama. “Lucky Man”,

akorda i pljeskanje namjesto basa i bubnja. No Wow snaæan je album i joπ jedan dokaz kako osobito u modernoj glazbi nikad ne treba smetnuti s uma da formula “manje je viπe” moæe savrπeno funkcionirati. Tihomir Ivka

www.hifimedia.hr


“Sonnet”, “The Drugs Don’t Work” sam su vrh britanske ponude laganih melodija iz druge polovice devedestih. Tek s neπto viπe tempa, “Bitter Sweet Symphony” osigurala im je i naklonost najπire publike, no s njom nisu imali sreÊe u pravnom smislu. Naime, priËa oko te pjesme jedna je od bizarnijih u povijesti glazbe. The Verve su zamislili da implementiraju sempling iz manje poznate stvari iz kataloga Stonesa “The Last Time”, sve pravno uredili i dobili dozvolu. No, kad je postala svjetski hit, odvjetnici Stonesa podnijeli su æalbu s argumentom da je iskoriπten neki ton viπe od dozvoljenog u onom poËetku na violini. I za divno Ëudo, iako na kraju “Bitter Sweet Symphony” zaista ima malo veze s originalom, dobili tuæbu te su tandemu Jagger/Richards pripisana sva prava kao da su oni napisali cijelu pjesmu. Nije im bilo dosta, joπ su manageri Stonesa uspjeli unovËiti stvar kroz prodaju za reklame. A Ashcroft i druπtvo nisu smjeli prigovoriti ni rijeË. Kako to obiËno zna biti, The Verve su se loπe nosili s popularnoπÊu i jedno vrijeme bili tek dobar materijal za æuti tisak. Droga, svae i sveopÊa dezorijentiranost dovela je Richarda Ashcrofta i gitarista Nicka McNabea na udaljenost s koje viπe nije bilo povratka. SluπajuÊi ovu solidnu kompilaciju, stjeËe se dojam kao da se dalje i nije ni imalo kud. Tihomir Ivka

Zeus Faber Way Out Dinaton

★★★★¸

www.hifimedia.hr

brujuÊe ocjene po svjetskom metal tisku. Prva kvaliteta Zeus Fabera oËituje su u Ëinjenici da ne kaskaju za vremenom i ne skidaju neπto πto je Metallica smislila joπ tamo za vrijeme Master Of Puppets albuma. UnatoË predsrasudama metal je zapravo vrlo vitalan æanr i stalno mutira i Ëini se da je ova karlovaËka postava pronaπla svoj vlastiti put u originalnost. Iako bi se “Way Out” mogao lakonski ugurati u numetal, oni zapravo vjeπto i inteligentno slaæu puzle od sitnih dijelova - ponekad otkinu poneπto od Slipknota, poneπto od Korna, ali na vrlo zanimljiv naËin inkorporiraju melodioznost koju smo Ëuli joπ kod zaboravljene grungemetal postave Alice In Chains. Ni trenutka naivni, Zeus Faber svoj brutalni zvuk ne izlaæu opasnosti da se sve izvrne u hinjenu oπtrinu - odaju dojam stvarno “ljutih” ljudi. Jak album. Tihomir Ivka

Josh Rouse Nashville Ryko/Dancing Bear

★★★★¸

Malo je novijih ameriËkih kantautora koji su izgradili tako Ëvrstu reputaciju u Europi kao πto je to uËinio Josh Rouse. U toj Ëinjenici leæi dio razloga (drugi se kriju u emocionalnim brodolomima posve osobne naravi) za nedavnu odluku o preseljenju u ©panjolsku. No Rouse je temeljit tip: prije odlaska preko

T-Bone Walker The Best of the Black & White and Imperial Years Metro Blue/Blue Note Records/Dallas Records

AutentiËni predstavnik teksaπkog bluesa, pjevaË, gitarist i skla-

bare odluËio je podvuÊi crtu i snimiti posvetu gradu u kojemu je proveo prethodnih deset godina. I tako je nastao album Nashville, svojevrsno konceptualno djelce koje, meutim, umjesto oËekivanog country-kiËa nudi inteligentni poluakustiËni pop za odrasle. Svojevrsni hommage gradu koji oËito nije bez vrlina ali se do njih treba probiti zaobilaznim putevima, Rouse je oblikovao u tipiËnom old-school stilu: album je fiktivno podijelio na A i B stranu, a glazbeni utjecaji neznatno su proπireni u odnosu na zadnje remek djelo 1972, Ëiji je naslov dovoljno govorio o omiljenom razdoblju u povijesti rocka. U tople seventies zvuke sada je umijeπano i poneπto popa 80-tih, no njegova autorska osebujnost pritom ne dolazi u pitanje. Album Nashville ostaje briljantnim audio dokumentom Ëovjeka koji okreÊe novu stranicu u vlastitu æivotu. Denis Leskovar

datelj T-Bone Walker jedan je od najutjecajnih glazbenika u povijesti bluesa. Bio je za blues ono πto je za jazz bio njegov prijatelj Charlie Christian; zaËetnik novog pristupa i jedan od prvih solista na elektriËnoj gitari. Potomak afroamarikanaca i Cherokee indijanaca, Aaron

Da su System Of A Down umjesto u Kaliforniji svoju glazbu stvarali u Armeniji odakle vuku korijene, mogli bi snimiti tri Toxicity albuma i danas vjerojatno opet ne bi nitko Ëuo za njih. Iako je rock glazba odavna globalna poput interneta u diskografskoj industriji svari su i dalje postavljene priliËno anglocentriËno. Zapravo, veÊa træiπta u zemljama gdje se govori ne-en-

gleskim jezicima znaju izbaciti u svjetski vrh poneko ime, ali tek nakon πto postanu stvarno veliki (Ëitaj profitabilni) na vlastitom træiπtu. Hrvatska nije Armenija ali to ne mijenja puno na stvari za Zeus Faber, vlasnike ponajboljeg hrvatskog metal albuma u posljednjih nekoliko godina. Teπko je pisati o neËem πto ne zaostaje za svijetom ni po aktualnosti ni po kvaliteti i biti svjestan krajnje ograniËenog dometa u komercijalnom smislu i samim time svjestan upitnosti odræanja dobrog benda na duæe vrijeme. Naime, Zeus Faber pjevaju na engleskom pa su jedva naπli izdavaËa u Hrvatskoj, a to πto su iz Hrvatske je pak teπki balast u pokuπaju proboja na svjetsku scenu, bez obzira πto su za svoje demo uratke dobijali ohra-

hi-fimedia #60

73


Thibeaux Walker je “diplomirao” na “sveuËiliπtu” legendarnog Blinda Lemona Jeffersona. Poput mnogih glazbenika ranog bluesa, joπ kao djeËak je nastupao vodeÊi programe u prezentacijama sumnjivih putujuÊih nadrilijeËnika, te na raznim zabavama, svirajuÊi ruralni blues i pleπuÊi. Iako je prve snimke ostvario1929., kao devetnaestogodiπnjak, nakon desetogodiπnjih istraæivanja poËetkom Ëetrdesetih se afirmirao kao glazbenik iznimne sviraËke vjeπtine i osebujna pristupa koji je iz ruralnog bluesa razvio u profinjen, suvremen blues iskaz. Tijekom bogate karijere suraivao je sa slavnim blues i jazz glazbenicima: Lightnin’om Hopkinsom, Johnom Leejom Hookerom, Eddiem “Cleanheadom” Vinsonom, Big Joeom Turnerom, Dukeom Ellingtonom, Barneyem Kesselom, Dizzyjem Gillespijem, Rayom Charlesom i drugima, a proslavio se i kao voa sastava. Na njega su se referirali slavni glazbenici poput B.B. Kinga, Chucka Berryja, Clarencea Gatemoutha Browna, Buddyja Guya ili Jimija Hendrixa, ali i mnogi drugi koji nisu oponaπali samo njegovo sviranje, veÊ i naËin njegova dræanja gitare i ponaπanje na pozornici. Njegov je neÊak, poznati gitarist R.S. Rankin, 1962. otiπao toliko daleko da se nazvao T-Boneom Walkerom mlaim, naravno uz ujakovu dozvolu. Kompilacijski album “The Best of the Black & White and Imperial Years” donosi snimke πto ih je objavio u drugoj polovici Ëetrdesetih godina proπloga stoljeÊa za tvrtku Black and White Records za koju je ostvario svoje prve znaËajne snimke na kojima se predstavlja u izvedbama straight bluesa, te poËetkom

74

hi-fimedia #60

pedesetih za Imperial, u kojima svira stilski πirim, ali mekπim i profinjenijim pristupom. Meu njima su neke od najznaËajnijih izvedbi πto ih je ostvario tijekom svoje Ëetrdesetpetogodiπnje karijere. Od povijesnog je znaËaja izvedba skladbe “T-Bone Blues” iz 1940. u kojoj samo pjeva; njegova prvog hita πto ga je napisao Les Hite posvetivπi ga Walkeru. Snimio ju je kao Ëlan - pjevaË Hiteova orkestra, dok je ostale ostvario kao voa malih sastava. Te izvedbe odlikuju emotivne priËe πto odiπu uvjerljivoπÊu i bogatim iskustvom. Naime, njegov je æivotni put bio oznaËen kockanjem, robijanjem, financijskim poteπkoÊama zbog brojnih alimentacija i petljanjem s prostitutkama. Osim skladbi drugih autora izvodi i vlastite, od kojih su neke postale antologijskim blues pjesmama: “Call It Stormy Monday”, “I’m In An Awful Mood”, “She’s My Old Time Used To Be”, “I’m Still In Love With You” i “You Don’t Love Me”. Izvodi ih s raznim suradnicima, uz pratnju klasiËne klavirske ritam sekcije i jednog ili viπe puhaËa koji se predstavljaju i kao solisti. Kroz njih ispoljava istanËan osjeÊaj za swing, tako da se neke doimaju poput jazz izvedbi smanjene big band formacije s blues pjevaËem, primjerice onih Counta Basiea. Dojmljiva je izvedba vlastite skladbe “Call It Stormy Monday”, njegovog najveÊeg hita kojeg su svirali svi, a zbog kojeg je, primjerice, B.B. King poËeo svirati gitaru, ali i boogie woogiea “Hypin’ Woman Blues”, te “Prison Blues” s duboko emotivnom sudsko-zatvorskom priËom i srceparajuÊim uvodnim solom tenor saksofonista Bumpsa Myersa. Davor Hrvoj

Koncertni vodiË Apsolutni koncertni dogaaj broj jedan u narednom tromjeseËju πto se tiËe koncerata u hrvatskoj metropoli je nastup Nicka Cavea dva dana zaredom, 13. i 14. lipnja u “Lisinskom”. Iako posljednji dvostruki album Abbatoire Blues/Lyre Of Orpheus za pun koncertni doæivljaj zahtjeva gospel zbor i orkestraciju, ne treba sumnjati da Êe i u reduciranom izdanju (Warren Ellis - violina, Martin P. Casey - bas, Jim Sclavunos - bubnjevi ) Cave nakon osam godina izbivanja iz Zagreba u trans baciti svoje oboæavatelje. Osim ovog koncertnog dogaaja polusezone, manji klubovi KSET i MoËvara i dalje ne prestaju iznenaivati svojim izazovnim programima. Tako Êe 23. oæujka u KSETU nastupiti neobiËna kombinacija njemaËkih post-rockera Pluramon s gostujuÊim vokalom Julee Cruise koja je glazbenu besmrtnost zasluæila pjevajuÊi glavnu temu iz kultne serije Twin Peaks. “...just about the best avant pop/noise record to emerge from the independent sector since My Bloody Valentine´s Isn´t Anything.” Tako su zapisali u The Wire-u i nema razloga ne vjerovati im. Zagreb je jedna od samo πest destinacija u Europi gdje Êe nastupiti ova izazovna kombinacija. ©esto pak izdanje “Æedno uho” festivala na otvaranju 28. oæujka zadovoljit Êe sve poklonike iπËaπenog hip-hopa. Dälek dolaze iz New Jerseya, bije ih glas odliËnog koncertnog benda i sa svojim novim albumom “Absence” uzdrmali su kritiku πirom svijeta. Za zagrijavanje posluæit Êe talijanski punk-jazz trio Zu. Dan kasnije nastupaju takoer Zu ali ovaj put uz gostovanje originalnog saksofonista Stoogesa Stevea Mackaya. Istu veËer, dakle, 29. oæujka dolazi joπ jedna legenda ali u MoËvaru. Johnatan Richman, voa davno ugaπenih Modern Loversa, bio je nadahnuÊe mnogim punk i new-wave sastavima. Uglavnom u zavjetrini, do danas je izdao dvadestak albuma, skladao za film i u Zagrebu Êe podsjetiti na svoje stare dane ali i predstaviti svoju kasniju pop stranu. Æestoko Êe u MoËvari biti i 30. oæujka kad dolaze legende anarho-punka Zounds. Koliko je poznato izdali su samo jedan album, mijenjali postave i nastupali povremeno. U posljednje dvije godine ponovno se hvataju posla i s osvjeæenom postavom praπe stare pjesme. Nekome se takve stvari mogu Ëiniti otuænima, no za mnoge 1977. godina i dalje je ultimativno rock vrijeme. Upravo daπak tih davnih vremena Zounds donose u Zagreb. Aquarius osim bogate domaÊe koncertne ponude donosi i nekoliko izazovnih gostovanja od kojih najprije treba izdvojiti Tinariwen 19. travnja. Ovaj bend iz Malija mijeπa vlastito glazbeno naslijee s teπkim utjecajem bluesa. “Amassakoul”, proπlogodiπnji album proglaπen je pravom malom senzacijom, prvenstveno zbog magiËnih melodija i nevjerojatnog baratanja gitarom. Toplo preporuËujemo ovaj nastup - prikriveni favorit klupske koncertne sezone. Jon Spencer Blues Explosion, ameriËke legende garaænog rocka kojima vjerojatno nije jasno kako to da su White Stripes eksplodirali a oni s godinama sve viπe tonu u prosjeËnost, dolaze u Zagreb dokazati da joπ nisu za staro æeljezo. Koliko vrijedi rock Jona Spencera isplati se provjeriti 10. svibnja u Tvornici. Laibach, slovenski provokatori i glazbeni manipulatori, u zadnjih petnaestak godina zagrezli u elektronsku glazbu, ne zvuËe viπe tako opasno kao polovinom osamdesetih ali je svaki njihov koncert i dalje uznemirujuÊ doæivljaj za oËi i uπi. Nastupaju 7. svibnja u Boogaloo klubu. Neπto sasvim drugaËije desit Êe se 10. travnja. Cesaria Evora Êe dva dana zaredom nastupati u “Lisinskom”, dok se za Transglobal Underground mjesto joπ pouzdano ne zna. Na kraju malo πeÊera za metalce i to one naklonjene “gotici”. Utjecajni engleski veterani Paradise Lost stiæu predstaviti svoj istoimeni novi, jedanaesti po redu album u 17 godina karijere. Mjesto je Boogaloo Club, datum 25. svibnja.

www.hifimedia.hr


Madredeus “Um Amor Infinito” (Lisboa 2004) EMI / Dallas

★★★★¸

Ljubiteljima glazbe ove portugalske skupine nije potrebno posebno objaπnjavati kakav to materijal izvode i njeguju Madredeus. Ipak, zanimljiv obrat mogli su doæivjeti u jednom od nedavnih intervjua. Na pitanje o tome da li su u opÊem duhu skladbe koje izvodi Madredeus uistinu pravi fado, odgovor Terese Salgueiro, pjevaËice

www.hifimedia.hr

skupine, glasio je da su to zapravo pjesme o fadu. Naizgled nespretna i pomalo u opreci sa stilom i ugoajem dosadaπnjeg materijala, ova izjava, zaËudo, nakon paæljivijeg uvida u materijal proπlogodiπnjeg albuma pokazuje se iznimno pronicljivom i toËnom. Svih 13 pjesama na albumu, naime, nose glavna obiljeæja dosadaπnjeg ugoaja kojim su zraËile ponajbolje od skladbi iz njihovog obimnog repertoara. Pa dok se album “Electronico”iz 2002. mogao tumaËiti i kao svojevrsno zasiÊenje i potreba istraæivanja drugih i drugaËijih moguÊnosti (dajuÊi vlastiti materijal kao podlogu nekolicini majstora recentne elektronske pop glazbe na preradu), u osnovi nema niπta manje argumenata koji upuÊuju da se i pretposljednjim u nizu albuma Madredeusa radi o vrlo sliËnim razlozima. Druga, moæda manje oËita, znaËajka koju dijele ova dva izdanja opÊi je dojam akumulirane snage mono-

tonosti (i to upravo monotonosti, prije nego repetitivnosti) na kojoj se u prvom sluËaju (elektronskih remikseva) inzistira vanjskim, a u drugom, njihovom vlastitom izriËaju na “Um Amor Infinito”, za njih sasvim uobiËajenim autorskim elementima kompozicije. Stoga izjava poput gornje i nije neprimjerena: lagana distanciranost od Ëistog fado izriËaja nije se pokazala niti laænom, a niti nepraktiËnom kreativnom metodom. ©toviπe, Ëini se kako su promatrajuÊi svoj vlastiti rad s male distance glazbenici naπli neophodnu dozu samokritiËnosti koja im omoguÊuje novu razinu kreativne slobode. Doslovna opsjednutost, naime, vlastitom predanoπÊu jednom glazbenom podneblju (jer to je ono o Ëemu se svih ovih godina zapravo radilo) viπe nije mogla donijeti niπta kvalitativno novo. Pa se blaga distanca uz minucioznu spretnost ovdje iskoriπtava na najbolji moguÊi naËin: dajuÊi u trenu-

cima dojam jedva skice, pjesme nose istovremenu krhku svjeæinu i novu snagu. PodsjeÊajuÊi nas i svojim nastupima uæivo na to da je glazba ipak disciplina koja se odvija u realnom vremenu, ovim albumom Madredeus odluËili su djelovati gotovo pedagoπki, a glazbeni uæitak neosporno je ostao sumjerljiv s najboljim njihovim trenucima. Ako o iËemu, onda materijal ovog albuma svjedoËi kako je za nastanak ovakve glazbe, osim sretnog spoja formi ranog baroka i uvida u intimu, na rubu Mediterana i oceana, presudno bilo upravo vrijeme. Tako zagrebaËka publika nakon joπ jednog odliËnog koncerta moæe strpljivo priËekati njihov novi album pod naslovom “Faluas Do Tejo” najavljen za 21. veljaËe. I uz ovaj pokuπati nauËiti da koncertno izvoenje ove glazbe nosi sasvim drugaËija pravila, uz koja ona dobiva svoj puni smisao. Josip VraËar

hi-fimedia #60

75


jazz recenzije Oscar Peterson A Jazz Portrait Of Frank Sinatra Verve/Aquarius Records

★★★★¸

Jedan od najcjenjenijih jazz klavirista, viπestruki dobitnik Grammyja, Kanaanin koji je svjetsku reputaciju ostvario u SAD-u je i jedan od najproduktivnijih jazzista. »esto je, upravo zbog hiperprodukcije, kako bi ostvario raznolikost pristupa snimao tematske albume na kojima je obraivao pojedine stilove poput gospela, bluesa, bossa nove ili meksiËke glaz-

be; skladatelje poput Colea Portera, Georgea Gershwina, Dukea Ellingtona, Countia Basiea ili Harolda Arlena; opseænija djela poput “Porgy and Bess”, “My Fair Lady”, “A Canadian Suite” ili “West Side Story”; ali ih je rijetko posveÊivao glazbi nekog od velikana kao πto je sluËaj na ovom, te na albumu posveÊenom Natu Kingu Coleu. Ovaj CD, πto ga je tvrtka Verve reizdala u ediciji LPR, u cijelosti je posvetio slavnom pjevaËu Franku Sinatri Ëija je glazba uvijek imala dodirnih toËaka s jazzom i koji je Ëesto suraivao s jazz glazbenicima. I sam ponekad pjevaË, Peterson iskazuje poπtovanje prema pjevaËu Ëijem se glazbenom ukusu i muzikalnosti uvijek divio. Ovim albumom, πto ga je snimio u doba velike popularnosti, 1959. u Parizu, zadræao je visoku razinu izvedbi poput veÊine albuma iz tog razdoblja. Ostvario ga je sa svojim stalnim suradnicima, dugogodiπnjim Ëlanovima jednog od njegovih najboljih trija s kojim je krajem pedesetih i u prvoj polovici πezdesetih snimio brojne albume: kontrabasistom Rayom Brownom i bubnjarom Edom Thigpenom. Kroz emocijama nabijene izvedbe s relativno

76

hi-fimedia #60

kratkim solima ne oslanja se na bravurozne improvizacije i demonstraciju tehniËke vjeπtine po Ëemu je poznat, veÊ poniranje u duh i feeling Sinatrine glazbe. Davor Hrvoj

John Coltrane Coltrane for Lovers Blue Note/Aquarius Records

★★★★¸

Ovaj je kompakt disk legendarnog tenor saksofonista Johna Coltranea jedan u nizu objavljenih u ediciji “for Lovers” u kojoj su do sada svoje ljubavne jade isplakali Louis Armstrong, Chet Baker, Bill Evans, Ella Fitzgerald, Stan Getz, Astrud Gilberto, Johnny Hartman, Billie Holiday, Ben Webster, Oscar Peterson, Nina Simone i Sarah Vaughn, a ista je tema zastupljena i na kompilacijskim albumima “Bossa Nova for Lovers” i “Christmas for Lovers”. Tvrtka Verve u svojem katalogu zasigurno ima joπ dovoljno kvalitetnih izvoaËa koji se mogu prikljuËiti ovom sjajnom druπtvu. Iako nije ostao zapamÊen po baladama poput nekih drugih tenor saksofonista, primjerice Bena Webstera ili Stana

Getza, Coltrane je i u tom podruËju ostavio zapaæene snimke. Poznati su njegovi albumi “Ballads”, te “John Coltrane i Johnny Hartman” πto ga je snimio u suradnji s ovim poznatim pjevaËom. Skladbe s tih albuma najzastupljenije su na ovoj kompilaciji, no odabrane su i neke s jednako poznatih albuma “Duke Ellington and John Coltrane”, Impressions” i “Coltrane”. Osim Coltraneove skladbe “After The Rain” to su poznati standardi poput “My One and Only Love”, “In a Sentimental Mood”, “You Don’t Know What Love Is”, “They Say It’s Wonderful” i drugi. Osim spomenutih su-

radnika - gostiju - veÊinu ih je snimio sa svojim stalnim kvartetom u kojem su uz njega svirali klavirist McCoy Tyner, kontabasist Jimmy Garrison i bubnjar Elvin Jones, a tek u ponekoj izvedbi kontrabasistima Aaronom Bellom ili Reggiem Workmanom, te bubnjarima Royom Haynesom ili Samom Woodyardom. Kroz sve izvedbe Coltrane donosi romantiËan ugoaj, ali na vlastiti naËin; prepoznatljivim zvukom, dominantnim saksofonom i karakteristiËnim pristupom s dugaËkim melodijskim linijama. Davor Hrvoj

Ketil Bjornstad Before The Light Emarcy/Universal/Aquarius Records

Svoj novi album “Before The Light” norveπki je klavijaturist, skladatelj, pjesnik i novelist Ketil Bjornstad ostvario s neuobiËajenom postavom πto je utjecalo na specifiËan zvuk i ugoaj. On svira klavir i sintisajzer, Nora Taksdal violu, Eivind Aarset gitare, a Kjetil Bjerkestrand sintisajzer i udaraljke, te podlaæe samplove. Uz znaËajan doprinos producenta Shu-Fanga Wanga materijal za album Bjornstad je snimio prije godinu dana u kultnom Rainbow Studiju u Oslu. Snimatelj je bio Jan Erik Kongshaug koji je u tom studiju snimao albume skandinavskih zvijezda poput Jana Garbareka. Suvremeni pristup koji objedinjuje akustiËni klavir i elektroniku, klasiku i pop, slike i emocije, jazz i diskretno koriπtenje klupskih ritmova, te sampliranje i improvizaciju, snaæno se referira na neka rana izdanja tvrtke ECM, posebice skandinavskih glazbenika poput Terjea Rypdala. U tu su se koncepciju odliËno uklopili, inaËe opreËni, a u ovom sluËaju kompatibilni, klasiËarski zvuk Taksdaline viole u kontrastu s Aarsetovim roc-

kerskim - Hendrixovskim, ali ne agresivnim - zvukom gitare. Bez stresa i potrebe za odraæavanjem æestine danaπnjeg tempa æivota, Bjornstad u izvedbama vlastitih skladbi donosi bajkovit pogled na svijet, optimistiËnu viziju buduÊnosti. Njegova glazba paæljivom sluπatelju - a njezino sluπanje ne podnosi povrπan pristup veÊ zahtijeva koncentraciju - kroz elegiËan ugoaj sugerira duhovni mir, spokojstvo i staloæenost. Mogla bi posluæiti kao funkcionalna, ambijentalna glazba - ne u svakom, veÊ u urbanom prostoru koji podnosi suvremenost i futuristiËku viziju - ali i za izvoenje na biennalu, kao i multimedijskim projektima. Davor Hrvoj

David Sanborn Closer Verve /Aquarius Records

★★★¸¸

Alto saksofonist David Sanborn i ovim izdanjem ostaje vjeran svom naËinu interpretacije glazbenih zamisli. DapaËe, odrednice koje Sanborn obavezno dodaje svojim radovima na albumu “Closer” su moæda i uoËljivije nego na nekim prijaπnjim izdanjima. VeÊ nakon nekoliko minuta sluπanja jasno je da su izrazito njeæna atmosfera

koja prati cijelo izdanje uz kristalno Ëist zvuk Sanbornovog alta i teænja umjetnika da glazba bude u prvom planu, a tek da se kao njezina ekstenzija doda instrumnetalistiËka virtuoznost, poneka solo dionica ili u repertoar uvrsti koja odrjeπitija skladba jasna ilustracija stila i demonstracija takvih odrednica. One u isto vrijeme predstavljaju i okosnicu oko koje Sanborn gradi prepoznatljivost i πiroku prihvaÊenost svojih glazbenih radova. David Sanborn niti na ovom izdanju nije ponudio ruku pomirnicu

www.hifimedia.hr


onima koji smatraju da njegova glazba ne spada u jazz, veÊ da je strukturom i naËinom izvoenja bliæa pop glazbi. Takva razmiπljanja Ëini se nikad nisu zanimala umjetnika koji je svojim konceptom jazz glazbi pribliæio mnoge konzumente zainteresirane za solidan materijal i opuπtajuÊu izvedbu. Tako je na albumu “Closer” prisutna izvanredna skladba “Senor Blues “ Horacea Silvera, bræa i ritmiËnija “Capetown Fringe” koju potpisuje Abdullah Ibrahim, prava sanbornovska balada “We belive in spring” (Legrand-Bergman-Demy) i “Dont let me be lonley tonight”, Jamesa Taylora sa odliËnim vokalom Lizz Wright. Uz nekoliko skladbi drugih autora i samog Sanborna dolazimo do vrlo sluπljve i pitke cjeline. Za snimanje ovog albuma Sanborn je okupio cijelu plejadu poznatih i provjerenih glazbenika. Mnogo prostora je ostavljeno vibrafonistu Micku Maineriu i udaraljkaπu Luisu Quinteru koji su uz gitaristu Russel Malonea i bass Ëarobnjaka Christiana McBridea dali i najsnaæniji ton i boju zabiljeæenoj glazbi. Za bubnjeve je bio zaduæen Steve Gadd, dok je uloga pijanista povjerena Larryu Goldingsu i Gilu Goldsteinu. David Sanborn je formulom koja je prisutna na ovom albumu pokupio mnogo nagrada, dobrano proπirio krug svojih πtovatelja i potpuno uspio svoje vienje smoothjazz glazbe uËiniti prihvaÊenim. No, “Closer” je izdanje koje sa sobom ne donosi nikakvih pomaka ili noviteta. Ono Êe biti joπ jedan pun pogodak za njegove πtovatelje, ali Êe isto tako biti argumnet viπe onima koji osporavaju njegov glazbeni talenat i stvaralaπtvo. Snimka je vrlo dobra kao i produkcija. Gordan Gaæi

Machito and Afro-Cuban Orchestra At The Concord Coral Records-Verve /Aquarius Records

★★★★¸

Neπto viπe od 30 minuta glazbe snimljene u mono tehnici, ali kako “Coral Records” ponosno istiËe u “High Fidelity” kvaliteti sadræi prekrasnu i potpuno razigranu glazbu. “Machito” sa svojim “Afro-Cu-

www.hifimedia.hr

ban” orkestrom u naponu snage, u doba kada je glazbom veÊ zavladao virus zvan latin-jazz zabiljeæen je prilikom nastupa u ljetovaliπtu “Concord”. Straπna energija koja zraËi iz nastupa, dojam prirodnosti, opuπtenosti glazbenika i glazba koja svojim ritmom, toplinom i neposrednoπÊu upravo osvoji sluπaËa, prava su reminiscencija na neke davne dane. Dane koji su nakon drugog svjetskog rata u atmosferi opÊeg uzlaza i danas skoro zaboravljenog optimiz-

ma posjedovali i adekvatnu glazbenu iskaznicu. Nije stoga Ëudno da je baπ u to vrijeme latino glazba prepuna emocija, optimizma i svijetlih nota bila skoro omiljeni “lajtmotiv” i nadahnuÊe mnogim velikim sastavima i pojedincima. Sjetimo se samo orkestra Sten Kentona na kojeg je Machito spletom okolnosti osobno uticao ili velikog Normana Granza koji je uz “svoje” soliste koji bi Ëesto pozornicu ili Ëak studio djelili sa “Afro-Cuban Orchestra” i sam odigrao vaænu ulogu u etabliranju latin-jazz pokreta. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Harry Belafonte, Ella Fitzgerald su samo neka od imena koja su izvodila takvu glazbu i u Ëijim izvedbama moæemo Ëuti skladbe kao “Mango Mangue”, “ Tanga” ili “Okidoke”. Glazbenike koji izvode glazbu na ovom albumu naæalost ne moæemo predstaviti zbog Ëinjenice da njihova pojedinaËna imena nisu poznata niti originalnom izdavaËu koji je “At The Concord” predstavio 1958 godine. No, njihov voa Machito roen je na Kubi 1912., te kao i mnogi sunarodnjaci poËinje pjevati i svirati tradicionalne instrumente. Njegov talent vodi ga suradnju s mnogim sastavima, no pravu potvrdu svojih vrijednosti doæivljava preseljenjem u SAD. Spletom okolnosti upoznaje Maria Bauzu koji mu nemjerlji-

vo pomaæe u karijeri. Machito izvodi latin-jazz do svoje smrti 1984. godine, a “At the Concord” je odliËan primjer Machitovog vienja glazbe koja do danas, kad se naziva “salsa” ne gubi na svojoj popularnosti. Sjajno. Gordan Gaæi

Nicola Conte Other Directions Shema Records/Blue Note /Dallas Records

★★★★¸

Nicola Conte veÊ samim nazivom novog diskografskog izdanja “Other Directions” nagovjeπtava znaËajne i viπeslojne promjene koje veÊ na prvo sluπanje postaju najprominentnija karakteristika cijelog izdanja . Glazbenik je otprije poznat po singlu “Bosa per due” kao i dugododiπnjoj pripadnosti “Fez Collective” pokreta u Bariju, znanog i kao centar talijaskog acid-jazz revival pokreta koji ga je i pokrenuo prema razmiπljanju o jazz osnovici usmjerenoj prema raznovrsnim utjecajima, prvenstveno bosa-nove, fragmenata etno glazbe i elektronskih ritmova . NeobiËna subkulturalna platforma obogaÊena swing influecijama iz talijanskih filmova 60-tih i 70-tih godina posluæila je kao katalizator i osnovni model po kojem u ranijoj stvaralaËkoj fazi umjetnik oblikuje nova djela . Rad Nicole Contea postao je vrlo brzo poznat i izvan granica Italije, pa “Bosa per due” postaje postiæe veliki uspjeh u cijelom svijetu. Njegovo djelovanje kao

utjecaja i znaËajna prelomnica u glazbenom smislu. Ukratko se moæe ustvrditi da je “Other Directions” usmjerio zanimanje Contea za jazz glazbu 60-tih godina iz koje je derivirao ideju i osnovicu za ovaj, ali i veÊinu dosadaπnjih glazbenih poduhvata. Velika promjena je ipak nastupila u samoj ideji vrednovanja tih snaænih i upeËatljivih dojmova. Po prvi put u svojoj diskografskoj karijeri Nicola Conte je dozvolio klasiËnom jazz obrascu da potpuno proæme i preplavi sve za njega bitne Ëimbenike u koncepciji jednog djela. Ovim izborom skladatelj kao da æelio podvuÊi vaænost glazbenog nasljea koji ga neprestano prati i potiËe na nove poduhvate, ali kao da je imao i potrebu njihov uticaj ostaviti πto originalnijim. Smatram da u tome leæi i njegova odluka da loopove, elektroniku i druge do ovog izdanja redovite “dodatke” koristiti vrlo umjereno. Iz glazbe koja viπe nego izravno komunicira sa John Coltraneom, Milesom, Rollinsom, Bill Evansom i drugim ikonama klasiËnog jazza dade se isËitati fascinacija i ljubav prema njihovoj ulozi u modernoj glazbi uopÊe. U æelji da se cijeli idejni projekat zavrπi i na visokom praktiËnom nivou prisilio je Contea na suradnju sa Ëak 14 glazbenika od kojih mnogi spadaju u prvu ligu talijanske jazz scene. Sve zajedno izgradilo je najbolji Conteov album do danas. Gordan Gaæi

Shirley Horn with Strings Here’s to Life Gitanes/Verve/Aquarius Records

★★★★¸

DJ-a i producenta vodi ga prema suradnji sa mnogim velikim imenima, a sam Conte i dalje polako obogaÊuje svoju glazbu sve zanimljivijim dodacima. Prelazak u talijanski ogranak “Blue Note-a” (Shema Records) bio je poËetak drugaËijeg odnosa prema nukleusu svojih glazbenih

Ovaj je album pjevaËice i klaviristice Shirley Horn, πto ga je u SACD tehnici upravo reizdala tvrtka Verve, 1992. proglaπen remek djelom i nagraen Grammyjem. Ona se u, za pjevaËe iznimno teπkom baladnom kontekstu, snalazi kao riba u vodi, tim prije πto nije odabrala niti jednu atraktivnu pjesmu koja bi sama po sebi izazvala veÊu paænju. Sugestivno je otpjevala u jazzu rjee svirane standarde: “Return To Paradise”, “Isn’t It

hi-fimedia #60

77


A Pity?”, “If You Love Me”, “Estate” i druge. Iako su sve skladbe izvedbene u vrlo sporom tempu, Shirley Horn tijekom cijelog albuma uspijeva zadræati paænju i napetost. Izniman doprinos uvjerljivim izvedbama dali su Ëlanovi ri-

tam sekcije: kontrabasist Charles Ables i bubnar Steve Williams, te orkestralni aranæmani Johnnyja Mandela koji je i producent albuma. Mandel orkestrom diskretno i melodiozno nijansira glazbenu sliku koriseÊi samo njeæne, pastelne boje kako bi istaknuo romantiËan ugoaj. Za skladbu “You’re Nearer”, koju je izvela samo u trio formaciji, bez pratnje orkestra, sama potpisuje aranæmane. Tek tri skladbe izvodi s drugom postavom. U izvedbi skladbe “Here’s To Life” uz nju sviraju klavirist Alan Broadbent, kontrabasist Chuck Domanico i bubnjar Harvey Mason, dok je solist na francuskom rogu Richard Todd, u “Where Do You Start?” su pojaËani klavijaturistom Ianom Underwoodom, gitaristom Johnom Chiodinijem, flautistom Steveom Kujalom i rogistom Richardom Toddom, a u “Return To Paradise” sviraju Ables i Domanico, udaraljkaπ Luis Conte, te flautisti Kujala i James Walker. Kao gost, solist, u izvedbama skladbi “A Time For Love” i “Quietly There” svira slavni trubaË Wynton Marsalis. Davor Hrvoj

Paul Motian And The Electric Bebop Band With Joshua Redman JMT/Winter & Winter/Audio Art

★★★★¸

Tvrtka Winter & Winter upravo je reizdala sedmi samostalni album πto ga je glasoviti jazz bubnjar Paul Motian snimio za JMT. To je ujedno prvi album njegova

78

hi-fimedia #60

Electric Bebop Banda s kojim je nastavio uspjeπnu karijeru. DræeÊi se naËela, karakteristiËnog za jazz glazbu, da mladi jazzisti uËe i stjeËu iskustva svirajuÊi sa starijim glazbenicima, kroz ovaj sastav Motian promovira mlade nadarene glazbenike od kojih su neki postigli i uspjeπnu samostalnu karijeru. Jedan od njih je i tenor saksofonist Joshua Redman koji je 1992., kada je ovaj album snimljen, bio dvadesettrogodiπnjak. Izmeu ostalog, i zahvaljujuÊi iskustvu πto ga je stjecao svirajuÊi u ovom sastavu, danas je jednim od najznaËajnijih saksofonista jazza. Uz njih u ovoj, prvoj postavi EBB-a svirali su bas gitarist Stomu Takeishi i gitaristi Brad Schoeppach, te Kurt Rosenwinkel koji je je poslije takoer djelovao kao voa sastava i objavljivao samostalne albume. Postava je poslije proπirena joπ jednim saksofonistom, tako da su ovu jedninsvenu formaciju, uz bubnjara i basista, Ëinila dva saksofonista i dva elektriËna gitarista. Kao i na ostalim albumima sastava, Motian se i na ovom pradstavlja u post-bop kontekstu

na vlastiti naËin obraujuÊi standarde bebop razdoblja. Osim skladbe “Darn That Dream” Jimmyja Van Heusena, izvodi Parkerove “Shaw-Nuff” i “Scraple From The Apple”, Gillespijeve “I Waited For You” i “Dizzy Atmosphere”, Powelovu “Dance Of The Infidels”, Dameronovu “Hot House” i Monkove “Monk’s Dream” i “52nd Street Theme”. Upravo Monkove skladbe izvodi s iznimnim feelingom i razumijevanjem, dostojno nastavljajuÊi tradiciju ovog genijalnog klavirista i skladatelja s kojim je, osim s drugim slavnim klaviristima poput Billa Evansa ili Keitha Jarreta, svirao. Davor Hrvoj

ANITA BAKER VRATILA SE NAKON GODINA IZBIVANJA ALBUMOM “MY EVERYTHING”

Sloboda, strast, energija i uæitak muziciranja jevaËica, skladateljica i producentica, viπestruka dobitnica Grammyja, Anita Baker je zapoËela pjevajuÊi u crkvenom zboru. No, poËetkom osamdesetih proslavila se pjevajuÊi u sastavu Chapter 8 s kojim je ostvarila veliki hit “I Just Wanna

P

Be Your Girl”. Poslije je ostvarila uspjeπnu samostalnu karijeru koju je prije deset godina prekinula kako bi se posvetila obitelji. Nakon dugogodiπnjeg izbivanja s glazbene scene, proπle se godine vratila albumom “My Everything” πto ga je objavila za tvrtku Blue Note.

www.hifimedia.hr


pripremio: Davor Hrvoj

- Jako sam uzbuena zbog tog izdanja jer predstavlja strast koju osjeÊam u ovom trenutku. Deset godina nisam profesionalno pjevala i na albumu “My Everything” ispoljavam energija kroz koju se osjeÊa moja radost i uzbuenje. Uzbuena sam πto sam ga snimila u ovom trenutku i to upravo za Blue Note Records. Prije nego sam snimila album poduzela sam turneju, jer publika je na njega Ëekala deset godina i nisam znala sjeÊa li me se. Nisam htjela snimiti odliËan album koji nitko ne æeli kupiti. OdluËila sam odræati nekoliko koncerata kako bi ispitala træiπte. Prvi je koncert bio rasprodan, a tako je bilo i s drugim, treÊim, Ëetvrtim. Dolazili su novi koncerti tako da sam tijekom gotovo cijele godine bili na turnejama. To je zainteresiralo i izvrπne producente koji su poËeli dolaziti na naπe koncerte i poËeli smo razgovarati o snimanju albuma. Zaπto ste odluËili album objaviti za Blue Note? - U igri je bilo nekoliko velikih izdavaËa meu kojima je bilo odliËnih producenata i odliËnih ponuda. Sve sam ih pomno prouËila. Nije uvijek najvaæniji novac. Vaæna je sama tvrtka, njezino osoblje i pristup prema poslu. Blue Note je izdavaË pod Ëijim mi je okriljem od prvoga dana ugodno. Dobro se osjeÊam snimajuÊi za tvrtku za koju snimaju Cassandra Wilson i Dianne Reeves. ZahvaljujuÊi Blue Noteu Norah Jones je eksplodirala. Uz njih imam potpunu kreativnu slobodu. Istodobno, od njih sam dobila ponudu koju nisam mogla odbiti. Dobila sam materijalna prava na ostavπtinu koja nasljeuju moja djeca. Biti pod okriljem Blue Notea znaËi da su mi otvorena sva vrata glazbenog svijeta koja sam æeljela otvoriti. Kako su se na snimanje albuma odrazile tehniËke poteπkoÊe koje ste imali u studiju? - Tijekom poËetnog snimanja, dok sam joπ bila pod ugovorom s Atlantic Recordsom imali smo poteπkoÊe u studiju, no joπ nikad nisam bila u studiju u kojem ih ni-

www.hifimedia.hr

je bilo. To se dogaa svakodnevno. No, kvarovi na opremi su tek jedan od elemenata koji moæe preusmjeriti moje planove. To je metafora za ono πto mi se stalno dogaa u æivotu. Imala sam mnogo obiteljskih poteπkoÊa. Moji majka i otac su bili bolesni. No, imam muæa i dva mala sina i vrijeme je da se okrenem obitelji. Oboæavateljima ste nedostajali u zadnjih deset godina kada ste karijeru podredili obitelji. Kako ste se odluËili na taj korak? - To nije bilo svjesno. Nikad nisam rekla da Êu prestati to raditi i posvetiti se bolesnim roditeljima, te djeci koja me trebaju. Roena sam u Detroitu i odgajana u duhu tradicije radniËke klase srednjeg zapada. U takvom sam okruæju odrastala. Ako ti je majka bolesna trebaπ se za nju brinuti. Imaπ li djecu trebaπ ih odgajati. To su standardi. Kad god sam iπla u New York ili negdje drugdje na snimanje, razmiπljala sam o tome da se Ëim prije vratim. OdluËila sam da viπe ne snimam u New Yorku veÊ u Nashvillu jer je bliæe. No, gdje god odlazila, predaleko je. Svaki je odlazak bio sve teæi i teæi dok jednog dana nisam odluËila da viπe ne idem. Kad je dosta dosta je. Financijski sam osigurana, osvajala sam nagrade i priznanja. Jesam li spremna ærtvovati obitelj za joπ veÊi uspjeh? Jesam li ostvarila dovoljno? Jesam! Dovoljno sam postigla. Doπlo je vrijeme. Nisam dvojila oko toga. Napravila sam πto sam morala. ©to je utjecalo na vaπ povratak glazbi? - Na nesreÊu, na moj povratak glazbi utjecala je smrt moje majke. Kad je umrla pitala sam se πto Êu sada raditi, jer dugo sam se brinula za nju. Djeca sada imaju deset i jedanaest godina i stalno odlaze nekamo; u posjete i na izlete. Odjednom sam se poËela pitati πto Êu raditi. Tako sam odluËila da Êu pjevati. To me pokrenulo. Nakon πto je majka umrla morala sam raditi, zaokupiti se neËime. Imala sam potrebu za æivotom. Mnogo sam nauËila boraveÊi uz nju i gledajuÊi ju kako odlazi, no jedna od znaËajnih spoznaja bila je da ja

moram æivjeti. Doπlo je vrijeme da ponovno poËnem raditi. Ona bi tako æeljela. Kako ste zadovoljni suradnjom s producentom Barryjem Eastmondom? - Kad snimam ploËu ili radim bilo koji drugi kreativan posao, radim ono πto organski osjeÊam, πto izvire iz mene i πto dobro zvuËi. Barry i ja smo suraivali u realizaciji prethodnog albuma, i to je bio dobar osjeÊaj. Zbog toga sam ga nazvala i predloæila mu da napravimo jednu ili dvije pjesme. OsjeÊaj je ponovno bio tako dobar. Doπao je u moju kuÊu i poËeo svirati klavir. Odmah sam ga zaustavila i pitala πto je to. Rekla sam mu da svira upravo tako. Bilo je to potpuno prirodno. Tako smo skladali glazbu za cijeli album. Bilo je to ono pravo. Tek tako. Nisam puno razmiπljala o tome πto radimo. OsjeÊa se da pjevate s neizmjernim uæivanjem. Kako ste to postigli? - Jako dugo nisam pjevala niti skladala, no potpuno sam se prepustila svirci sastava. To je kao kad si dugo bio u zatvoru i odjednom ti se otvore vrata pa si neizmjerno sretan jer si na slobodi. Tijekom miksanja albuma

George Duke je rekao: “Pjevaπ kao da si slobodna.” Jednostavno, sretna sam πto pjevam. Kako je nastala pjesma “My Everything”? “My Everything” je doista posebna pjesma, od njezina nastanka preko statusa prvog singla do naslova albuma. Napisao ju nadareni detroitski skladatelj Chris Boone u suradnji sa sestrama Ridgeway, sjajnim pjevaËicama koje su godinama suraivale s Arethom Franklin. Tako me dobro poznaju da, kad piπu pojesmu za mene, odliËno znaju πto mi treba, πto volim. ZvuËala sam poput mene. Kao kad obuËeπ svoj omiljeni kaput. ©to za vas znaËi zastupljenost na radio postajama? - Radio mi je mnogo pomogao. Uvijek sam imala uspjeh na radio postajama. Dolazim iz stare πkole. Kad sam u nekom gradu volim posjetiti radio postaje i pozdraviti te ljude koji daju krv za moj æivot. Kad puπtaju moju glazbu nazovem ih i zahvalim im se jer cijenim to πto rade. Kad nastupam u nekom gradu na radio postaje poπaljem karte za koncert. Trebamo ih podræavati jer oni nam to vraÊaju.

Anita Baker My Everything Blue Note/Dallas Records

★★★★¸

Svojim novim, dugo oËekivanim albumom “My Everything” slavna se pjevaËica Anita Baker uspjeπno vratila na svjetsku glazbenu scenu. Objavila ga je za tvrtku Blue Note koju su i proπle godine Ëitatelji i kritiËari uglednog ameriËkog Ëasopisa Down Beata proglasili najboljom na podruËju jazz izdavaπtva. Osim kao uvjerljiva pjevaËica na njemu je predstavljena i kao plodna skladateljica. Naime, od devet uvrπtenih skladbi (naslovna je objavljena u dvije varijante) osam ih potpisuje Anita Baker, sama ili u suradnji s producentom albuma, klavijaturistom u svim izvedbama, Barryjem Eastmondom i drugim suradnicima, dok je jedino pjesma “Serious” iz pera Dawn Tho-

mas. Kroz sve izvedbe, u sporom i srednjem tempu, Anita Baker ispoljava neperetnciozan pristup, jednostavnost, toplinu i izniman feeling. U raznim se izvedbama izmljenju poznati pop, R&B i jazz glazbenici poput gitarista Kennetha “Babyface” Edmondsa i Roberta Randolpha, basista Nathana Easta i Geralda Albrighta, bubnjara Bernarda Davisa i Rickyja Lawsona, klavijaturista Georgea Dukea i Russella Ferrantea i brojni drugi, te puhaËka sekcija i prateÊi vokalisti. Davor Hrvoj

hi-fimedia #60

79


recenzije klasike The Woman In White Original Cast Recording EMI Classics / DAllas

Izvedba: ★★★★★ Kvaliteta snimke: ★★★★★ Izdanje snimke ovog mjuzikla dolazi u pravo vrijeme: popularnost ekranizacije Fantoma iz opere u reæiji Joela Schumachera nikako ne jenjava, a vizualna je ambicioznost filma (premda nema previπe veze sa stvarnoπÊu - ipak, radi se o ro-

mantiËnoj bajci), mora se priznati, element koji snaæno doprinosi popularnosti ovog komada izvan uobiËajenog scenskog postava. ©toviπe, priznali mi to ili ne, Webberova adaptacija romantiËnog romana strave Gastona Lerouxa uËinila je za kazaliπni postav suvremenog mjuzikla ovog æanra gotovo isto ono πto se za kinematografiju pripisuje Spielbergovim Raljama. Prodaja izdanja s glazbom iz dosegla je, naime, nevjerojatnih 25 milijuna primjeraka. Novi mjuzikl Andrewa Lloyda Webbera postavljen je zajedniËkim snagama s Trevorom Nunnom, poznatom u svijetu po produkcijama predstava poput Cats, Les Miserables, Starlight Expresss i nedavni londonski revival Anything Goes. MraËan i intrigantan score, iako naizgled zbrzan i nedoraen, donosi nove udarne songove radi kojih je Ëitava priËa joπ pitkija i Ëini podnoπljivijima dijaloπke sekvence i recitativne dijelove. U puno aspekata The Woman in White predstavlja najkompleksniji Webbereov mjuzikl nakon Sunset Boulevarda (osobno potpuno ravnopravan s Fantomom). Radnja je

80

hi-fimedia #60

postavljena u mraËnu atmosferu elemntima misterije, s nekoliko zanimljivih likova i puno prigoda za dramatiËne songove koji su bez dvojbi Webberov glavni adut, bar u jednakoj mjeri kao πto to moæemo reÊi za romantiËne momente njegovih predstava. Stvari u velikoj mjeri pomaæe odliËan libretto, bez kojega bi se Ëitava stvar jednostavno rasplinula. Ovako, pogotovu u sluËaju ovog odliËno opremljenog izdanja s kompletnim tiskanim tekstom, dvostruki cd album predstavlja (Ëak i za autora ovih redaka koji Êe otvoreno priznati da mu ne leæe operete, a mjuzikli jedva neπto malo viπe), pravi potez u pravnom trenutku. »injenica da je rijetka prilika Ëuti izvorno snimljenu izvedbu glazbeno-scenskog djela zadovoljavajuÊe kvalitete zapisa (a ne samo izvedbe!) dodatni je razlog za strpljenje. Povremene glazbene remniscencije na zloÊkaste duhovitosti kojih se u svojim skeËevima neÊe posramiti niti Pythonovci, Ëine Ëitavu stvar gotovo zabavnom. Obzirom da se radi o disciplini koju je i inaËe teπko klasificirati radi svojih elemenata klasiËnog i popularnog æanra, djelo joπ jednom potvruje iznimnu vjeπtinu kojom Webber iznosi kompliciranu priËu misterija jednostavnim i dopadljivim jezikom vrhunskog uzbudljivog mjuzikla. Grandiozni orkestralni interludiji istovremeno su predah u praÊenju naracije i audifilski uæitak, dok je prvorazredna izvedba Marie Friedman i Ëitavog postava pjevaËa dovoljna preporuka svim ljubiteljima vokalno-scenskih predstava. Uvjereni smo da Êe popularnost ovog djela slijediti put najvrsnijih naslova ovog autora hitova. Josip VraËar

Simon Rattle A 50th Birthday Celebraion EMI / Dallas

Izvedba: Kvaliteta snimke:

★★★★★ ★★★★¸

Sir Simon Rattle, kako ga,

uvaæavajuÊi naslov, oslovljavaju u medijima koja prate dirigentov rad, dvadeset petu godiπnjicu rada sa EMI doËekuje s rijetko impozantnom faktografijom dosadaπnjeg umjetniËkog rada. Roen u Liverpoolu, studirao je na londonskoj Royal Academy of Music, a veÊ 1974. osvaja prvu nagradu na natjecanju dirigenata, nakon Ëega ubrzo stiËe sluæbeno mjesto pomoÊnog dirigenta Simfonije i Sinfoniette u Bournemouthu. Nedugo potom slijedi niz laskavih gostujuÊih mjesta (poput mjesta glavnog dirigenta Roterdamske filharmonije i mjesta umjetniËkog ravnatelja South Bank ljetnog glazbenog festivala). 1980. godine postaje glavnim ravnateljem i umjetniËkim savjetnikom simfonijskog orkestra grada Birminghama. Istovremeno, o glazbenoj karijeri u snaænom usponu svjedoËe i gostovanja: 1979. debitirao je na sjevernoameriËkom potkon-

tinentu s Filharmonijom Los Angelesa, a nakon niza uspjeπnih nastupa prihvatio je mjesto glavnog gostujuÊeg dirigenta (1981-94.). Brojne su produkcije s Londonskom filharmonijom, Engleskom nacionalnom operom, te Royal Opera House (1990.) dovele do izuzetne afirmacije i popularnosti u domovini. U svojem je dosadaπnjem radu ravnao i nastupao s nekima od najboljih svjetskih orkestara, ukljuËivo s BeËkom filharmonijskim orkestrom, te njegovim sadaπnjim, Berlinskom filharmonijom. Pod ekskluzivnim ugovorom s izdavaËkom kuÊom EMI, Rattle je u 25 godina objavio

nevjerojatnih 80 izdanja, od kojih su brojna dobila meunarodne nagrade. Nedavno je EMI objavio set koncertnih izvedbi Beethovenovih simfonija s BeËkom filharmonijom, a dovrπen je i Mahlerov ciklus. Novije snimke obuhvaÊaju izvedbe Bernsteinovog “»udesnog grada” (s Birmingham Contemporary Music Group), “Kralja Rogera” Szymanowskog i KlasiËnog Ellingtona. Ne treba izostaviti ni prva tri meu proslavljenim izdanjima simfonija sa glasovitom Berlinskom filharmonijom: Lisztov “Faust”, Mahlerova Peta, te Schoenbergov “Gurrelieder”. Rattle je danas, bez dvojbi, jedan od najveÊih dirigenata svoje generacije. O priznanju njegovom umjetniËkom radu svjedoËe uistinu mnoge meunarodne nagrade, i to ne samo za njegov izniman doprinos glazbenom æivotu, veÊ i za pedagoπki rad i angaæman u praktiËnom æivotu zajednice, te unapreenju njegove kvalitete. Izdvojit Êemo prvu ikad dodijeljenu nagradu BBC Music Magazine za izvanredan doprinos 1997, te nagradu Kraljevskog druπtva za umjetnost iste godine. Za rad s BeËkom filharmonijom 2001. odlikovan je austrijskim “Kriæem »asti za znanost i umjetnost”, a proπle mu je godine uruËena Brit Award za najbolju orkestralnu snimku Beethovenovih simfonija koju je postavio s BeËkom filharmonijom. Ovaj kompilacijski album donosi odabir autora meu djelima njegovih bliskih prijatelja, kao i posebno odabrane i u javnosti dosta manje poznate izvedbe svjetskih klasika, meu kojima i dijelove ranije spomenutih nagraenih izdanja. U tom smislu album na prigodan naËin obiljeæuje njegov izniman doprinos suvremenom glazbenom æivotu svjedoËeÊi o njegovom radu, te predstavlja svojevrstan poklon u znak zahvalnosti izdavaËke kuÊe na njegov pedeseti roendan. Josip VraËar

www.hifimedia.hr


MIDEM 2005. Cannes - Od 23. do 27. sijeËnja u Cannesu je odræan 39. MIDEM Meunarodni sajam glazbe i nakladniπtva, po broju sudionika danas najveÊi glazbeni skup na svijetu p i πe: D u b r a v k o M a j n a r i Ê

MIDEM je u Cannesu okupio profesionalce koji se bave glazbom i svime onim oko glazbe iz devedeset zemalja svijeta. Na 9.000 kvadratnih metara festivalske palaËe bilo je predstavljeno preko 2.000 izdavaËkih i producentskih tvrtki. Najzastupljenije zemlje po broju sudionika bile su Velika Britanija, Francuska, Sjedinjene AmeriËke Dræave, NjemaËka, Italija, Kanada, Nizozemska, ©panjolska, Japan i Belgija. NajveÊu je senzaciju postigla priredba na kojoj se dodjeljuju tako zvane NRJ nagrade. Ona je organizirana veËer uoËi otvaranja i veÊ nekoliko godina dovodi u Cannes na dodijelu nominirane mega zvijezde pop glazbe. Ove godine bili su to Eminem, Britney Spears, Alicia Keys, Calogero, Lenny Kravitz, Robbie Williams, U2 i drugi. Dolazak zvijezda u hotele i festivalsku palaËu izazvao je ogromnu masu znatiæeljnih oboæavatelja na ulicama i oko policijskih ograda, te totalni kaos u gradskom prometu. Popratna manifestacija koja je obiljeæila ovogodiπnji Midem bila je MOBIL MUSIC FORUM. Pod motom “10.000 pjesama u vaπem dæepu” predstavljene su nove moguÊnosti sluπanja pa Ëak i gledanja putem mobilnog telefona. Panika koja je bila ranije prisutna kod autorskih druπtava ove godine bila je smirena sistemom pretplate, jer se svako sluπanje i gledanje naplaÊuje putem telefonske pretplate. S informatiËkog i promotivnog aspekta to je svakako veliki tehnoloπki napredak , ali pitanje je da li je to i onaj uæitak koji se postiæe prilikom sluπanja dobrog stereo ureaja ili æive

www.hifimedia.hr

izvedbe. Meu popratnim manifestacijama svakako treba spomenuti MIDEMNET koji se u akreditacijama dodatno naplaÊivao. Pod predsjedanjem Teda Cohena /Digital Development & Distribution, EMI Music (USA) razmatrane su nove moguÊnosti digitalnog umreæavanja i distribucije. ©iroka upotreba MP3 sistema, presnimavanje glazbe putem Interneta te piratizacija koja naæalost nije u padu, bile su teme brojnih sastanaka i konferencija kako bi se zaustavila kriza glazbene industrije. Ovogodiπnjem Midemu prisustvovali su brojni ministri kulture Ëime je ta priredba od komercijalnog glazbenog sajma prerasla u kulturnu manifestaciju najviπeg ranga. Francuski ministar kulture i komunikacija Renaud Donnedieu de Varbes koji je sluæbeno otvorio Midem, dodijelio je pijanistu Christianu Zimmermanu visoko odliËje Legije Ëasti. Mnogi ministri kulture odræali su tiskovne konferencije i iskoristili ovaj skup za promociju glazbenog stvaralaπtva svoje zemlje. Mnogo su uloæile u prezentaciju na ovogodiπnjem Midemu baltiËke zemlje Litva, Latvija i Estonija. Komorni orkestar Kremerata Baltica pod vodstvom svjetski poznatog violinista Gideona Kremera odræao je u dvorani Debussy koncert s djelima suvremenih skladatelja spomenutih baltiËkih zemalja. I ove je godine Midem kao najveÊi diskografski skup dodijelio godiπnje nagrade Midem Classical Awards za najbolja izdanja u protekloj godini. OcjenjivaËki sud koji Ëine glavni urednici najveÊih svjetskih glazbenih Ëasopisa dodijelio je nagrade iz deset raznih kategorija. Nagradu za najbolji tonski zapis godine i najbolju izvedbu opere dobila je ploËa Figarov pir W. A. Mozarta u izvedbi Collegiuma Vocale Gent pod vodstvom Renea Jacobsa. /IzdavaË Harmonia Mundi/. Najboljom vokalnom ploËom proglaπena je izvedba Cantata J.S. Bacha u izvedbi RIAS Kamerchora i Berlinskih baroknih solista. /IzdavaË DG/. Najboljom orkestralnom ploËom proglaπena je izvedba 1. i 2. klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova u izvedbi pijanista Krystiana Zimerma-

na i Bostonskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Seiji Ozawe. / IzdavaË DG 7 /. Najboljim solo instrumentom proglaπena je ploËa violonËelista Jordi Savalla u izvedbi djela Hume: Musicall Humors. /IzdavaË Alla Vox /. Nagradu za æivotno djelo dobio je dirigent Claudio Abbado. Osobom godine na sveËani je naËin proglaπen jazz glazbenik i producent Bruce Lundvall ( osnivaË tvrtke Blue Note ) predsjednik kompanije EMI MUSIC, JAZZ & CLASSICS, U. S. Koncertni program ovogodiπnjeg Midema nije naæalost bio na razini prethodnih kad su u Cannes dolazile najveÊe svjetske zvijezde s karizmom. Organizator Midema REED koji se bavi organizacijom najveÊih svjetskih skupova, konvencija i kongresa, uoËio je da unatoË velikom prihodu od akreditacija i prodaje izloæbenog prostora moæe poveÊati dobit uπtedama na koncertnom programu πto svakako nije dobro za buduÊnost tog sajma. ZnaËajno mjesto na Midemu pripada posebnom dijelu nazvanom Midem Classic & Jazz koji je osnovan zadnjih deset godina kad se pojavila prva kriza u vinilnoj diskografiji i pop glazbi. Taj dio sajma zavreuje najveÊe pohvale po razini repertoara i ureenju izloæbenog prostora. UoËen je uspon jazz glazbe koja je stalnom pozornicom u Hotelu Majestic predstavila izvrsne mlade jazz glazbenike. Nastupom Kvarteta Andre Ceccarellija, Kvinteta Glenna Ferrisa i Ansambla Azymutt proslavljena je 25. obljetnica BeËkog jazz festivala. Odræana je konferencija na temu “ Jazz - vrsta glazbe koja pobjeuje”. Konstatirano je da u Europi djeluje preko tisuÊu jazz festivala koji upotpunjuju kulturnu ponudu raznih turistiËkih destinacija. Analizirani su uspjesi velike prodaje ploËa mladog pjevaËa i pijanista Jammiea Culluma, pjevaËice Norah Jones, pijanistice i pjevaËice Diane Krall i swing ploËe Robbiea Williamsa. Konstatirano je da jazz glazba mora biti zabavna ( jer je kao takva i nastala ) te da je uz talent potrebna jaka medijska logistika i promotivni koncertni nastupi. Na ovogodiπnjem MIDEM-u 64 zemlje nastupile su sa

Alicia Keys

svojim nacionalnim πtandovima, πto je uËinila i Hrvatska. Hrvatski πtand organizirala je Hrvatska diskografska udruga (Croatian Phonografic Association) pod uspjeπnim vodstvom generalnog sekretara Hrvoja Markulja. Od hrvatskih nakladnika i glazbenih institucija Midemu su prisustvovali: Croatia Records, Aquarius, Colonia, Dallas, Dancing Bear, Dinaton, Koncertna dvorana Lisinski i Hrvatska radiotelevizija. Bila su izraena posebna promotivna izdanja za inozemnu ponudu koja su sadræavala izvedbe hrvatskih umjetnika sa svih podruËja od etno glazbe i izvornog folklora do popa, rocka, klasike i jazza. Hrvatski πtand s dobro zastupljenim struËnim osobama koje su mogle dati sve relevantne informacije o hrvatskoj glazbenoj produkciji pobudio je velik interes posjetitelja. MIDEM je zavrπio sveËanim koncertom “ POBJEDNICI GLAZBE “ / Les Victoires de la Musique/ u velikoj festivalskoj dvorani /4.500 posjetitelja/ na kojem su uz Simfonijski orkestar Alpes Cote d Azur pod vodstvom Philippea Bendera nastupili nagraeni mladi umjetnici Nemanja RaduloviÊ, violina (Srbija i Crna Gora), Paavali Jumppanen, glasovir (Finska) i Arabella Steinbacher, violina ( NjemaËka). Virtuozan nastup ovih mladih nagraenih umjetnika prenosila je Francuska televizija i radio France Musiqes. Usprkos krizi glazbene industrije koja je veÊ nekoliko godina prisutna, Midem je pokazao da je Cannes omiljelo svjetsko sastajaliπte ljudi koji se bave glazbenim bussinesom.

Lenny Kravitz

hi-fimedia #60

81


HomeVision s

u

r

r

o

u

n

d

d

v

d

v

i

d

e

o

Na ovogodiπnjem CES-u u Las Vegasu Olympus je prikazao pomak od onog πto najbolje zna digitalnih i analognih fotoaparata - prema svijetu digitalne reprodukcije glazbe i slike.

Olympus m:robe MR-100


video news PrateÊi svjetske trendove, Olympus je træiπtu ponudio m:robe. Pod tim nazivom se skrivaju dva modela digitalnih audio playera oznaka MR-100 i MR-500i od kojih potonji ima dodatno ugraenu digitalnu kameru i kapacitet tvrdog diska od 20GB. Izuzetno prihvatljivog dizajna i male teæine (samo 100 grama) MR-100 moæe postati vaπ nerazdvojni osobni glazbeni centar. Jedinstvena izvedba kontrola za upravljanje je pomoÊu senzora pa je dovoljan samo dodir da se promijeni funkcija playera. MR-100 reproducira MP3 i WMA datoteke koje se pohranjuju na ugraeni tvrdi disk kapaciteta 5GB πto je dovoljno za 1.200 pjesama u WMA formatu pri 128 kbps/pjesmi. Postupak je vrlo jednostavan. Priloæeni m:trip software Êe potpuno samostalno obaviti proces pretvorbe CD audio podataka u WMA ili MP3 oblik i pospremiti ih na vaπe raËunalo. Kad se odluËite prebaciti datoteke na m:robe MR-100 dovoljno ga je samo staviti u njegovo stacionarno leæiπte i preko brzog USB 2.0 kabela proces prijenosa podataka moæe poËeti. Osim toga, stacionarno leæiπte sluæi i kao punjaË baterije, a u pakovanju se dobiju sluπalice, zaπtitna torbica, m:trip software i stacionarno leæiπte. Dimenzije ureaja su 52 x 90 x 14,9mm (©xVxD), sampling frekvencije mogu biti od 8 - 48 kHz, vrijeme reprodukcije s jednim punjenjem baterija WMA datoteka je 8 sati dok je MP3-a 12 sati. Ureaj se veÊ moæe naÊi u domaÊim prodavaonicama po preporuËljivoj cijeni od samo 1.998 kuna. INFO: Olympus Hrvatska, Tel. 01/4899 024

Denon DVD 2910 - DVD nove generacije Kako bi utvrdio svoju steËenu poziciju, Denon je nedavno predstavio novi DVD player oznake DVD-2910 (434 x 101 x 318 mm/4,7 kg). Prepoznatljivog dizajna i s mnogo tehnoloπkih ugraenih znaËajki, bit Êe vodeÊa karika u nadolazeÊoj sezoni. Denon DVD-2910 podræava reprodukciju visoko kvalitetnih DVD-Audio i SACD glazbenih materijala. Tu je i moguÊnost reprodukcije HDCD-a, MP3, Windows Media Audia (WMA) diskova, kao i podrπka za JPEG slikovne datoteke. Ova zadnja Êe sigurno razveseliti one koji imaju pregrπt digitalnih slika. Meutim, ono πto izdiæe ovaj DVD nasuprot drugih, je odliËna opremljenost video segmenta. Ugraen je dvostruki 12 bitni, 216 MHz video digitalno/analogni pretvaraË. Jedan

DiVix - podrπka za hrvatske znakove Pioneer DVR 920 - top model HDD/DVD snimaËa

Podrπka za hrvatske znakove u subtitlu kod gledanja DiVix filmova je moguÊa gotovo kod svakog DVD plejera na træiπtu, ako je naravno ona uopÊe napravljana. UobiËajena praksa je da se novi tzv. firmware skida s web stranice proizvoaËa i tako se nadopunjava nepostojeÊim znakovima. Ako zakrpa nije dostupna na sluæbenim stranicama proizvoaËa treba se obratiti uvozniku. Oni bi vam trebali dati CD na kojem se nalazi spomenuta podrπka za hrvatske znakove. Ako vam to ne uspije (Ëitaj nemaju je), a to je vrlo Ëesti sluËaj kod veÊine uvoznika, morati Êete se posluæiti internetom. Zakrpe moæete skinuti sa stranice www.div.xro.us. Pri tome mora vam biti jasno da skidajuÊi ilegalnu zakrpu sa spomenute adrese gubite garanciju, ali na æalost to vam je ponekad jedino moguÊe rjeπenje.

Kako proizvoaËi tvrdih diskova (HDD) svakim danom poveÊavaju svoje kapacitet pohrane podataka na diskove, tako i veÊina A/V tvrtki ugrauju i sve veÊe kapacitete diskova u svoje HDD/DVD snimaËe. Najsvjeæiji primjer nam dolazi iz Pioneera, koji u svoj novi HDD/DVD snimaË oznake DVR920 (dimenzije 420 x 87 x 357 mm/7.9 kg) ima ugraeni HDD disk kapaciteta 250 GB. Potpuno novi pristup dizajnu lijepo Êe se nadopuniti uz njihove top modele plazmi i multimedijalnih receivera. KuÊiπte je napravljeno u dva sloja, kako bi se sprijeËile sve neæeljene vibracije koje bi mogle utjecati na krajnji kvalitativni rezultat reproducirane slike i zvuka. Osim uobiËajenih moguÊnosti HDD/DVD snimaËa, na ovom modelu nalazimo neke naprednije opcije. U DVR 920 ugraen je 108 MHz/14 bitni digitalno/analogni video pretvaraË, koji bi trebao dati joπ bolju sliku nego starija generacija video pretvaraËa. Kod PAL reprodukcije koristi se 5-linijski combo filtar, kao i funkcija “Picture Creation”, koja sliku uvijek dræi visoko kvalitetnom, bez obzira kakva je ona bila izvorna snimana. NajveÊa je novost VQE 9 (Video Quality Enhancer) funkcija s kojom se dodatno eliminira titranje i smetnje u slici. Ostale znaËajke ukljuËuju HDMI video izlazni prikljuËak, maksimalno 433 sati snimanja na HDD u SPL modu, super brzo snimanje koji sliku moæe prebaciti iz SPL moda na 8x DVD medij za samo 66 sekundi, Dual PureCinema Progressivan Scan, reprodukcija JPEG i MP 3 naslova, itd.. Pioneer se doista potrudio s ovim modelom HDD/DVD snimaËa, a zbog ugraenih tehnoloπkih noviteta ne treba Ëuditi neπto veÊa cijena koja iznosi 12 tisuÊa kuna. Detaljniji prikaz ovog ureaja biti Êe objavljen u slijedeÊem broju. INFO: Helikop, tel. 01/4650 870

84

hi-fimedia #60

www.hifimedia.hr


sluæi za isprepletenu reprodukciju a drugi za progresivnu reprodukciju slike. Oversampling je kod progresivnog prikaza 4x, a kod isprepletenog 8x, πto daje puno viπe detalja u slici. Kod progressivnog scana, koristi se provjereni DCDi Faroudja Ëip, πto daje visoku definiciju slike. Tu naravno nije kraj, jer DVD-2910 moæe dignuti rezoluciju slike na HDTV kvalitetu 720 progresivno i 1080 piksela interlaced. OdliËno i impresivno. Od ostalih moguÊnosti tu je Pure Audio mod, 24 bitni/192 kHz audio digitalno/analogni pretvaraË, reprodukcija DVD+/- diskova, Dolby Digital i DTS dekoder, kuÊiπte sa dvostruki dnom protiv vibracija, itd. Odostraga je izbaËen SCART prikljuËak, ali su tu zato digitalni DVI i HDMI prikljuËak, pa Êe vlasnici plazma i LCD TV u potpunosti doÊi na svoje. Kod domaÊeg zastupnika Denon DVD-2910 koπta 5.992,00 kuna. INFO: Komteh, tel. 01/3650-452

BIB - CD/DVD ËistaË Odræavanje ËistoÊe CD/DVD medija uvijek je muËilo brojne korisnike. Na træiπtu je mnogo proizvoda koji taj problem viπe-manje uspjeπno rjeπavaju. Jedan od takvih je sigurno proizvod naziva BIB a dobio je brojne pohvale od svih korisnika u svijetu. Paket se sastoji od boËice sa 7 ml tekuÊine, bolje reÊi ulja i jedne specijalne mekane krpice. 7 ml tekuÊine zaista nije puno ali se njome moæe oËistiti Ëak 200 CD ili DVD diskova. ProizvoaË tvrdi da se male ogrebotine i rupice pomoÊu njega mogu zagladiti i postati gotovo nevidljive ljudskom oku. Uz to povrπina diskova Êe postati joπ bolje refleksna pa Êe odbijena laserska zraka joπ lakπe biti proËitana u DVD ureaju. Kada se jednom disk prebriπe tekuÊinom postati Êe potpuno otporan na praπinu, to jest, antistatiËan. I sami smo isprobali djelotvornost ovog proizvoda i moramo priznati da je odliËan. Iako je donja strana diska stvarno postala jaËe refleksna na oko, a pojedine ogrebotine gotovo da su nestale (naravno ne one velike, nego one neπto manje) ipak je najveÊe iznenaenje njegova antistatiËnost. Moæete ga bez ikakvog problema baciti na pod i kada ga ponovno uzmete u ruku niti jedna mrvica praπine neÊe biti vidljiva na njemu. Super. Postoji i pakiranje s veÊom boËicom koji moæe polirati Ëak 400 CD/DVD diskova. Kupnjom manje boËice preko Interneta Bib Êe vas koπtati u Hrvatskoj samo 91 kunu sa poπtarinom, πto po disku iznosi samo 0,45 lipa, i to je stvarno mali troπak za sve korisnike koji æele uvijek imati besprijekorne CD/DVD diskove. INFO: www.b-tech-int.com

Marantz DVD DV-7600 Korisnici koji æele kupiti kvalitetan DVD ureaj, sigurno ne bi trebali preskoËiti novi Marantz DVD player oznake DV-7600. Uvijek vjeran svojem prepoznatljivom dizajnu, ovaj DVD Êe sigurno privuÊi mnoge korisnike. Marantz DV-7600 podræava oba visoko kvalitetna audio formata DVDAudio i SACD, a prisutna je i podrπka za MP3 glazbene CD-e. Za dobru pretvorbu iz digitalnog u analogno, brine se novi Crystalov procesor sa 192 kHz/24 bitnom pretvorbom. Video dio osim 216 MHz/12 bitne reprodukcije nudi i NTSC/PAL progressivan scan. Tu je i HDMI video prikljuËak s kojim se slika isporuËuje u digitalnom obliku. Slika se bez ikakvih digitalno/analognih pretvorbi reproducira na plazma ili LCD ekran, πto bi trebalo doprinijeti da slika bude istovjetna originalnoj slici kao na samom DVD mediju. Najinteresantnija funkcija je sigurno “Digital Video Scaling”. PomoÊu nje je stardardni video signal iz DVD playera moguÊe reproducirati u HDTV kvaliteti. Ona omoguÊuje nekoliko razliËitih rezolucija prikaza slike od 480p (progressivno), 576p, 720p i 1080i (interlaced). Da ne bi bilo zabune, sve ove rezolucije su moguÊe jedino kroz HDMI izlaz. Od ostalih prikljuËaka tu su 1x komponentni, 1x S-VHS i 2x kompozitna izlaza, a svi su konektori pozlaÊeni. Za digitalni prijenos zvuka, tu su oba digitalna standardna prikljuËaka: koaksijalni i optiËki TosLink. Kod domaÊeg zastupnika ovaj model joπ nije stigao pa cijena nije formirana, a u Engleskoj iznosi 700 funti. INFO: Renoprom, tel. 01/3330 999

www.hifimedia.hr


video news

MTV Films - πpicu napravili Hrvati Da se moæe uspjeti na svjetskom intelektualnom træiπtu dokazuje kreativni i produkcijski hrvatski studio Svjetionik dizajn (Ligthouse). On je pobijedio na natjeËaju za izradu nove filmske πpice ameriËke filmske produkcijske kuÊe - MTV Films koji je dio Paramount grupe. Na natjeËaju su sudjelovale sve ameriËke kompanije koje dræe do sebe πto ovaj uspjeh dodatno valorizira. ©pica je premijerno prikazana 14. sijeËnja 2005. u filmu “Coach Carter” sa Samuelom L. Jacksonom u glavnoj ulozi, koji je veÊ za prvog vikenda zasjeo na prvo mjesto najgledanijih filmova u SAD-u, zaradivπi u samo Ëetiri dana Ëak 23,6 mil $. A da to nije sluËajno, pokazuje i izrada nove πpice kanadske filmske producentske kuÊe Brightlight Pictures, Inc. koja je premijerno prikazana u filmu “White Noise” s Michaelom Keatonom, 7. sijeËnja 2005. InaËe, ovo je πesti najgledaniji film u Kanadi i SAD-u s zaradom od 41,2 mil $ u prvih deset dana prikazivanja. Nove πpice kreativnog tima Lightousea najavljivat Êe sve filmove MTV Films i Brightlight Pictures, Inc. u ovoj godini i u nekoliko hitova u kojima glavne uloge igraju zvijezde poput oskarovke Charlize Theron, Adama Sandlera, Chrisa Rocka, Burta Reynoldsa, Kristanne Loken, Bena Kingsleya... Kreativni tim osnovan je 2001. godine i Ëini ga grupa mladih ljudi (oko 30 godina starosti) kojima je osnovna djelatnost izrada cjelovitih kreativnih rjeπenja, od koncepta do realizacije, na podruËju raËunalne (3D) animacije, snimanih produkcija, kao i specijalnih filmskih tehnika (specijalnih efekata, postprodukcije), πto u suradnji s partnerskom tvrtkom Indigo audio d.o.o. (glazbeni producent i kompozitor Suad »okljat), ukljuËuje i usluge glazbene i tonske produkcije. Lighthouse je dokaz da Hrvatska ima mlade kreativne snage koje su u stanju boriti se vlastitom kreativnoπÊu i idejama, protiv financijski neusporedivo jaËe konkurencije. INFO: www.lighthouse.hr

Bose Companion 3 - multimedijalni zvuËnici Aktivni zvuËnici za raËunala nisu neka novost no kad Bose odluËi da ulazi na træiπte raËunala onda je to ipak interesantna vijest. Bose Companion 3 je multimedijalni sustav zvuËnika koji se sastoji od dva mala satelitska zvuËnika, Acoustimass® bas modula i kontrolnog centra. Kompaktne satelite (89 x 63,5mm) karakterizira ravna pravokutna povrπina sa okruglom reπetkastom ukrasnom maskom. Mogu biti postavljeni na monitor pomoÊu nosaËa (dio su kompleta) ili na radnom stolu dok Acoustimass® modul moæe biti smjeπten na pod. Bose je pomoÊu vlastite TreuSpace™ tehnologije procesiranja stereo signala postigao da reprodukcija zvuka na tako maloj udaljenosti izmeu zvuËnika (montiranje na monitor raËunala) bude zadovoljavajuÊa i za najzahtjevnije korisnike. ZvuËna slika je proπirena van granica zvuËnika, a s automatskim podeπavanjem tonaliteta uËinak MP3-a, DVDa, CD-a je zamjetno unaprijeen Ëak i kod tihog sluπanja. Funkcije (kontrola glasnoÊe, ulaz za sluπalice te aux ulaz) su smjeπtene unutar kontrolnog centra koji je veliËine raËunalnog miπa. Aux ulaz pojednostavljuje spajanje prijenosnog CD ili MP3 playera na Companion™ 3 zvuËnike, kreirajuÊi mini sustav visokih performansi. INFO: Ascomm, Tel. 01/2305 777


Panasonic DVD-S97 - HDMI DVD player Sve je viπe DVD ureaja koji podræavaju reprodukciju DVD-Audio diskova pa je i Panasonic uskoËio u taj “novi” val. Njihov novi model nosi oznaku DVD-S97 i podræava gotovo sve audio standarde, osim SACD-a. Dizajn ureaja slijedi veÊ ucrtanu Panasonicovu filozofiju s visinom od samo 59 mm, te prednjom zrcalnom maskom. UkljuËeni su svi uobiËajeni prikljuËci plus oni najnovije generacije, u koji spada i jedan HDMI prikljuËak. Osim video signala, koji se prenosi bez ikakve pretvorbe i gubitaka u signalu na plazma ili LCD ekran, njime se moæe prenositi i zvuk. Ipak najvaænije je da se kroz njega moæe normalni DVD video signal “podiÊi” na HDTV rezoluciju od 1080i piksela, potpomognut s DCDi Faroudja Ëipom. Panasonic DVD-S97 ima odliËne moguÊnosti manipulacije slikom s 5 tvorniËki isprogramiranih modova, te joπ 8 dodatnih razliËitih parametara za sliku, koje korisnik moæe sam podesiti prema osobnoj æelji. Od ostalih karakteristika treba spomenuti reprodukciju svih DVD medija (DVD +/- R/RW), DVD-RAM-a, 11 bitni/216 MHz video analogni digitalni pretvaraË, 192kHz/24 bitni digitalno/analogni audio pretvaraË, HighMat funkcija, Dolby Digital (movie i music) i DTS dekodere, itd. Kod domaÊeg zastupnika DVD-S 97 ima cijenu od 3.097,00 kuna. INFO: RAM 3, tel. 01/2459 216

Jamo Concert E6 E serija zvuËniËkih sustava dizajnirana je da bi podjednako zadovoljila ljubitelje zvuka i slike koji baπ ne raspolaæu raskoπnim budæetom. Pri dizajnu i u izradi uvelike su koriπtena saznanja i materijali kao i kod njihovih skupljih zvuËniËkih serija, poglavito D5 serije i E7 serije. To se ponajprije oËituje u naËinu izrade kabineta kojim se smanjuje nastanak stojnih valova u njihovoj unutraπnjosti te koriπtenju DTT (Decoupled Tweeter Technology) tehnologije kojom se smanjuju izobliËenja i “poravnava” frekvencijski odziv. Uz to, da bi se izbjegla timbralna zbrka unutar sustava kuÊnoga kina, visokotonci u svim kurijama E6 serija su jednaki. Za bolju i toËniju reprodukciju bas podruËja prednjih samostojeÊih zvuËnika koriπteni su Flow Optimised bas refleks otvori, jedan na donjem dijelu prednje, drugi na vrhu straænje ploËe. Postolja dvaju samostojeÊih modela na prvi pogled djeluju uobiËajeno, ali radi se o antirezonancijskim postoljima koja znaËajno unaprjeuju reprodukciju bas podruËja. Zbog svega toga zvuËniËki sustavi E6 serije omoguÊit Êe da omiljenu glazbu i filmove doæivite u sasvim novoj dimenziji i ozraËju. E serija se sastoji od E 600 dvostaznih zvuËniËkih kutija, dvaju trostaznih bas refleks samostojeÊih kutija, E 660 s 18 cm bas jedinicom i E 680 s dvije 20 cm bas jedinice, E 6CEN.5 dvostaznog srediπnjeg zvuËnika u kompresijskom kabinetu, te dvaju subwoofera, SUB 1810 s pojaËalom od 180 W i jedinicom promjera 25 cm i SUB 6510 s pojaËalom od 650 W i 25 cm bas jedinicom. INFO: Audio Art, Tel. 01/4847 875

Novosti iz SIM2 Grand Cinema Televizori sa straænjom projekcijom omoguÊuje dobivanje slike velikih dimenzija odliËne kvalitete, vrlo blizu onoj na projekcijskom platnu. Grand Cinema RTX televizori svojim dizajnom, koriπtenom tehnologijom i uporabnim sadræajima stoje na samome vrhu takvih ureaja. A na vrhu kataloga je TRX 55 H prijemnnik, najveÊi iz SIM2 produkcije. Njegov izniman dizajn - pravi talijanski, smion, ali sasvim decentan i nenametljiv potpisuje poznati dizajner Gaorgio Revoldini. Po rijeËima proizvoaËa, reproducirana slika ima boje koje su realno zasiÊene, tekstura je plastiËna i iznimno postojana u svakome trenutku, bez obzira bila statiËna ili maksimalno dinamiËna, dubinska oπtrina i fokusa sjajni, a kontrast izvanredan (>2000:1). Takva kvalitete slika je posljedica najnovijih tehnoloπkih dostignuÊa ugraenih u RTX 55H prijemnik. Prvo to je HD 2 DMD Ëip Texas Instrumentsa s tri milijuna ogledala, razluËivosti 1280 x 720 piksela, potom HDMI-HDCP ulazno suËelje za pouzdano procesiranje nekomprimiranih signala, Farudja DCDi deinterlacijski sklop, ugraeni HDMI (High Definition Multimedia Interface) ne zahtijeva A/D ni D/A pretvorbu i simultano kontrolira do osam audiokanala. Tu je i vanjski DigiOptic procesor slike s 12 ulaza koji je s prijemnikom povezan kevlarom presvuËenim optiËkim kabelom. Ektremno brzi laserski sklop i osobito izraen sustav leÊa omoguÊuje izradu kabinet prijemnika dubine od samo (37 cm). RTX 55H moæe biti i konstantno software unapreivan zahvaljujuÊi postojanju RS232 prikljuËka.

Grand Cinema projektori Za ostvarenje najveÊe moguÊe slike u vaπem domu potreban je projektor. No da bi slika bila kvalitetna i gledljiva kroz duæe vrijeme nuæno ja da projektor bude vrhunski. A to prije svega znaËi da ima kvalitetnu elektroniku za procesiranje signala iz izvora slike i vrhunsku optiku za projiciranje signala na platno. Grand Cinema HT500 (236.250 kn) je najbolji projektor ovog proizvoaËa. Koristi tri DMD Ëipa Taxas Instruments i drugu generaciju DigiOptic Image procesora (DOIP). Istim su sadræajima opremljeni i cijenom neπto pristupaËniji projektor HT300. RazluËivost slika koju projiciraju ovi projektori je 1280 x 720 piksela. ZahvaljujuÊi moguÊnosti prijama signala optiËkim kabelom, moguÊe je da projektor bude jako udaljen od izvora slike, Ëak do 500 m. Viπe o modelima i cijeni moæete dobiti kod uvoznika. INFO: Audio Art, tel. 01/4847 875

hi-fimedia #60

87


video news

Harman/Kardon predstavlja nove AV receivere Po rijeËima zastupnika Harman/Kardon proizvoda za Hrvatsku, splitska Media Audio, u tijeku mjeseca oæujka i travnja stiæu novi modeli AV receivera. U odnosu na proπle oznake, novi modeli u nazivu dobivaju broj pet (5) tako da Êemo imati: AVR135, 235, 335, 435 i 635. Svi modeli Êe zadræati iste cijene kao i njihovi prethodnici. Osnovne razlike i unapreenja u odnosnu na postojeÊu seriju su: novi OSD “menu” (software) je sada na svim modelima, ugraeni su novi DSP procesori, komponentni video prikljuËci su na svim modelima, EzSet/EQ je bitno bolja verzija od postojeÊeg EzSet-a (sada je mikrofon ukljuËen u EzSet paket), veÊa ukupna snaga na svim modelima, unapreeno vrijeme odziva na programe zbog veÊe “on-bord” memorije, moguÊnost biranja digitalnog ulaza i Logic 7/7.1 procesiranje straænjih kanala za DD5.1 i DTS “data streams” signale. Osim toga, AVR135 kao osnovni model ima πest kanala (6.1), dok AVR235 sada ima sedam kanala (7.1). AVR7300 ostaje “top” model te se neÊe mijenjati do kraja 2005. godine, kao i DPR1005 te DPR2005. INFO: Media Audio, tel. 021/343 161

CABLE TECHNOLOGY

Onkyo TX-SR 702 receiver Poslije velikog buma koji je uËinio sa svojim novim top modelom receivera TX-NR 5000, Onkyo je odluËio i u niæem segmentu ponuditi neπto πto Êe privuÊi kupce manje plateæne moÊi. Njegova uvijek dobra serija receivera 7, dobila je novog Ëlana oznake TX-SR 702 (435 x 175 x 431,5 mm/ 15,2 kg). Izgled je ostao vrlo prepoznatljiv, a mnogi Êe ga zamijetiti po plaviËastom osvjetljenju koji okruæuje rub okretnog gumba za izlaznu kontrolu zvuka. Ipak ono πto skriva odliËno napravljeno anti-rezonantno kuÊiπte je ipak vrlo respektabilno. Tu je kvalitetno viπekanalno pojaËalo od 7 x 100 W na 8 Ohma, koji Êe moÊi pokretati i veÊe zvuËniËke kutije bez veÊeg napora. Ugraeni su svi najnoviji 6.1 surround dekoderi od Dolby Digitala EX, DTS-ES te Dolby Pro Logic IIx, a πeÊer na kraju je THX Select certifikat. Samim time zvuk je dignut na jednu viπu razinu, koji Êe znati cijeniti svi pravi surround znalci. Kako bi sve kombinacije zvuËnika, receivera i prostora uvijek bile ispravne, uz receiver dolazi mikrofon, sa kojim se sustav kalibrira. Ostale znaËajke ukljuËuju dvostruki 32-bitni procesor, Pure Audio mod, 192kHz/24 bitni digitalno analogni pretvaraË, WRAT tehnologija, 7.1 kanalni pred-izlaz za izvanjsko viπekanalno pojaËalo, itd.. Tu je i novi daljinski upravljaË, koji osim πto ima pozadinsko osvjetljenje funkcijskih tipki, ima i moguÊnost uËenja kodova drugih daljinskih upravljaËa, te nekoliko makro naredbi. Onkyo TX-SR 702 kod domaÊeg zastupnika ima cijenu od 6.193,00 kuna i sigurno Êe postiÊi dobar uspjeh na træiπtu. INFO: Audio Art, tel. 01/4847 875

PREMIUM AUDIO CABLES

www.wireworldaudio.com, www.audiocentar.hr 88

hi-fimedia #60


TEST

Onkyo - æestoki surround udarac p i πe: D u b r a v k o To p l a k

90

hi-fimedia #60

Novi Onkyo receiver TX-NR 5000 i DVD player DV-SP 1000 je sve πto ste ikada mogli poæeljeti u svom kuÊnom kinu

www.hifimedia.hr


TEST

O

www.hifimedia.hr

ceivera na Internet, πto se ubrzo moglo vidjeti na njihovim jaËim receiverima. Ukratko, prikupljali su podatke s træiπta i od strane samih korisnika (dobre i loπe strane) koje su naknadno dodavali ili micali u novim generacijama proizvoda. Ovakav slijed je morao pridonijeti novim proizvodima s kojima Onkyo æeli postati broj jedan u surround svijetu, a meu njih svakako spadaju i ureaji koji su predmet naπeg testa.

Receiver TX-NR 5000E VeÊ kod prvog susreta, ostavlja dojam strahopoπtovanja prema njemu, obzirom na njegovu nesvakidaπnju visinu od 220 mm, kao i veliku dubinu od 485mm. Strahopoπtovanje ostaje i prilikom podizanja receivera jer ga njegove 33 kile nemilosrdno vuku prema podu. Cijeli ureaj je u kuÊiπtu od debelog aluminija i izraen od mnoπtva razliËitih komora, ali o tome neπto kasnije. Sam design je malo odskoËio od uobiËajene prakse Onkyeve top klase receivera, ali sada izgleda joπ moÊnije i snaænije. Fluorescentni displej je

velik i lako Ëitljiv s veÊe udaljenosti, a svijetli naranËastom bojom. Iako je ovaj model zamjena za stariji model 989, s njega je uklonjen motorizirani pomiËni poklopac i postavljen je mehaniËki. On skriva funkcijske tipke s kojima se pristupa bilo kojoj kontroli receivera, a tu su i A/V prikljuËci na koje se prikljuËuju svi A/V ureaji analognog i digitalnog oblika, plus jedne sluπalice. Funkcijske tipke, koje su izvan poklopca, sluæe samo za izbor ulaznog signala ureaja (npr. DVD, VCR 1, VCR 2, itd.), a moæe se prikljuËiti Ëak 13 ureaja, plus ugraeni radijski prijemnik. Uz osnovni svjetlosni indikator, koji svijetli plaviËastom bojom na svakoj tipki, postoje i joπ dva manja. Na gornjoj strani tipke je crveni (zona 3), a na doljnjoj zeleni indikator (zona 2). Ova genijalna ideja obiljeæavanja pojedine zone, odnosno druge prostorije razliËitom bojom i samo dodatno pospjeπuje jednostavnost snalaæenja s kojom zonom se upravlja odnosno koja je u radu. Na zadnjoj strani ureaja je mnoπtvo A/V prikljuËaka, koli-

nkyo je veÊ dugi niz godina jedan od predvodnika u surround ureajima. Da bi taj status i potvrdio Onkyo je priredio æestoki udarac konkurenciji predstavivπi træiπtu svoje top modele: receiver TX-NR 5000 i DVD player DV-SP 1000. Na okupljanju distributera i novinara iz cijele Europe 2000. godine u πvicarskom Luzernu, na kojem sam i sam bio prisutan, mogla se veÊ onda vidjeti vrlo smiπljena strategija njihovog prodora na træiπte koja se primarno oslanjala na primjenu najnovijih tehnologija. Tada je bio predstavljen probni prototip receivera TX-DS 989, koji se, u ono vrijeme, jedini mogao naknadno softverski nadograditi s novim surround formatima kroz raËunalni RS 232 port (doæivio je dvije nadogradnje). Drugi je primjer bio njihov High-End A/V procesor Integra Research RDC-7 uparen s viπekanalnim izvanjskim pojaËalom RDA-7, te RDV-1 DVD ureajem (test Hi-FI broj 47). U njih je bila ugraena impresivna koliËina elektronskih novotarija nedostiæna veÊini konkurenata na træiπtu. Tada se veÊ jasno izricalo da Onkyo ide na Net-Tune tehnologiju spajanja re-

hi-fimedia #60

91


TEST

Ëina koju nisam do sada nigdje vidio. LogiËno su postavljeni i dobro posloæeni. Ono o Ëemu Êe se joπ dugo priËati je modularni pristup gradnje receivera, gdje je zadnja strana podjeljena na 11 cjelina. Svaki modul, na primjer, i.Link, komponentni ulaz/izlaz, optiËki i koaksijalni digitalni ulaz/izlaz, ima svoju “ladicu”. RaËunalnim korisnicima Êe ovo biti odmah jasno. Naime, razliËite funkcijske komponente se neovisno o drugima mogu jednostavno izvaditi i nadopunjavati novim prema potrebi. Potrebno je samo odviti dva vijka i izvuÊi modul van, te gurnuti drugi na mjesto starog. Ovaj, u receiverima revolucinalni i do sada nevieni koncept je zaista za svaku pohvalu. Sve πto ste od prikljuËaka poæeljeli imati, postoji na ovom receiveru, a spomenuti Êu samo neke najvaænije: HDMI - video/audio prikljuËak, BNC - profesionalni video priklju-

92

hi-fimedia #60

Ëak, mreæni prikljuËak (Net Tune funkcija), i.Link (IEEE 1394), komponentni video, 7.1 audio prikljuËci i to sve sa ulaznim/izlaznim prikljuËkom (osim BNC-a, samo izlaz). Ne treba posebno spominjati da su svi prikljuËci pozlaÊeni. ProuËivπi taj dio, doπao sam do prikljuËnica za zvuËniËke kabele, kojih je Ëak 14 pari. I tu sada slijedi priËa o reprodukciji zvuka u viπe soba. U prvoj sobi se moæe gledati 7.1 surround zvuk, u drugoj 5.1 zvuk a u treÊoj stereo zvuk. MoguÊe je spajanje zvuËnika u Bi-amp i tzv. BTL (Bridge translees) konfiguraciju, ali se tada gubi na nekim prikljuËcima za druge zone. I sliku je naravno moguÊe reproducirati u druge sobe, kao πto je i moguÊe i iz drugih soba kontrolirati receiver, za πto Êe biti potrebno dokupiti odgovarajuÊe IC emitere za daljinski upravljaË. Opremljenost receivera surroundom je vrhunska. Tu se nalaze svi

potpuni 6.1 surround dekoderi: Dolby Digital EX i DTS ES sa svojim analognim inaËicama; Dolby u verziji Pro Logic IIx, a DTS sa NEO:6.1 i DTS 96/24. Sve to ipak ne bi bilo potpuno da tu nije i THX Ultra 2 sklop (cinema, music, games i EX), koji kvalitetu zvuka diæe na najveÊu moguÊu razinu. Ne treba zaboraviti niti moguÊnost reprodukcije MP3/WAV/WMA glazbenih materijala koristeÊi Net-Tune funkciju. Ugraen je Wolfson 192kHz/24bitni digitalno/analogni pretvaraË za sve kanale, a tu je i visoko precizni 32-bitni dvostruki DSP Ëip. Uz svu tu πumu dekodera potrebno je imati kvalitetno i jako viπekanalno pojaËalo, πto ovom receiveru sigurno ne nedostaje, jer 7 x 200 W na 6 Ohma Êe biti dostano da pokrene bilo koji veÊi samostojeÊi zvuËnik. Moram odmah reÊi da Êe se u

mnogostrukim funkcijama receivera u poËetku teπko snalaziti i napredniji korisnik. Velika pomoÊ pri podeπavanju je odliËno napisano uputstvo za uporabu, koje je sigurno jedno od najboljih koje sam imao prilike vidjeti, pa ga se mora pohvaliti. On Screen izbornici su, u starom dobrom Onkyevom maniru, odliËno grafiËki napravljeni. Mora se priznati da je opπirnost svakog osnovnog izbornika, iza kojeg se nalazi joπ deset drugih, a iza njih joπ nekoliko, zaista ogroman skup funkcija, za koje korisnik mora izdvojiti puno vremena da ih sve ispravno podesi. Za svaku sobu (zona A, B, C) postoje razliËiti osnovni izbornici, pa se neke funkcije mogu podeπavati neovisno o glavnom, odnosno osnovnom izborniku. A sada samo o nekim interesantnim podeπavanjima, jer je gotovo nemoguÊe sve nabrojati. Svi surround modovi mogu se Ëuti kroz sluπalice, ali u tome sluËaju mora biti ukljuËena funkcija Dolby Headphones. Osim glavne kontrole zvuka na prednjoj strani receivera, za sluπalice postoji i joπ jedna dodatna u samom izborniku, pa se jaËina zvuka u samim sluπalicama moæe joπ fino podesiti. Dolby Headphones funkcija koristi smo jedan surround mod (od uobiËajena tri - H1, H2 i H3), i to po mome miπljenu, onaj najbolji H3, koji fino doËarava surround prostor u sluπalicama. Onkyo se u ovom prestiænom modelu nije odluËio na autokalibraciju surround kanala pomoÊu softvera i mikrofona, kao πto to Ëini veÊina konkurenata, nego je ostao vjeran finom ruËnom podeπavanju, koje kod ovakvih vrhunskih sustava, ipak daje najbolje rezultate. Sva podeπavanja dekodera su na vrhunskoj razini s obiljem opcija. Svakom setu zvuËnika (L+D, C, surrround L+D i straænjem centralnom surroundu L+D) mogu se neovisno o drugom dodijeliti razliËite omaæe (4, 6 i 8 Ohma). Rezna frekvencija od koje Êe svirati svaki pojedini kanal podijeljena je ili od reprodukcije cijelog zvuËnog spektra (20 Hz) ili od 40 Hz -150 Hz u koracima po 10 Hz. U sluËaju THX-a preporuka je 80 Hz, πto se i vidi kod odabira frekvencije. Udaljenost zvuËnika od sluπatelja je napravljena nevjerojatno precizno, u rasponu od 0.30 cm pa sve do 9.7 m i to svaki puta u malom koraku od samo 3 centimetar. »ak je moguÊe podesiti straænja dva centralna zvuËnika, odnos-

www.hifimedia.hr


TEST

www.hifimedia.hr

nom svjetloπÊu. Raspored funkcija je odliËan, ali zbog mnogobrojnosti tipki, korisniku Êe trebati vremena dok se ne privikne na njega. Njime se moæe upravljati sa πest razliËitih ureaja gotovo bilo koje tvrtke, obzirom na mnoπtvo ponuenih razliËitih kodova. Ako to kojim sluËajem i ne uspije, moæe se svaka tipka zasebno prenijeti iz originalnog daljinskog upravljaËa u Onkyev daljinski. Osam makro naredbi omoguÊuje istovremeno pokretanje viπe ureaja pritiskom na jednu tipku, na primjer, DVD-a, receivera i TV-a. U svakom pogledu, joπ jedan pozitivan primjer, kako se treba napraviti jedan vrhunski daljinski upravljaË.

DVD player DV-SP 1000 Onkyo Integra DV-SP1000E pravi je par receiveru TX-NR 5000. Dizajnerski je potpuno u skladu s receiverom i odliËno Êe se uklopiti u cjelovitu priËu. DVD je takoer ugraen u Ëvrsto aluminijsko kuÊiπte, s impozantnom teæinom od 12,1 kg. Veliki fluorescentni Dot matrix displej Ëitljiv je i sa veÊe udaljenosti, ali pogled viπe privlaËe tri tipke na desnoj strani (otvaranje ladice diska, stop i reprodukcija), koje svijetle plaviËastom bojom. Prilikom otvaranja ladice diska vidi se da je gornja strana gumirana Ëime se htjelo dodatno ukloniti nepoæeljne vibracije koje mogu utjecati kvalitetu reprodukcije slike i zvuka.

Unutraπnjost ureaja otkriva da sve pomalo sliËi viπe raËunalu nego nekom uobiËajenom ureaju za reprodukciju DVD/CD diskova. I ovdje je koriπtena tehnika modularnog ustrojstva. Sve je posloæeno u niz matiËnih i pomoÊnih ploËa. Mnoπtvo digitalnih signala koji “plutaju” unutar svih univerzalnih DVD ureaja vrlo lako mogu proizvesti smetnje. Njihovim usmjeravanjem (zatvaranjem) u zasebne sklopove (ploËe), Onkyo smanjuje moguÊnost da, primjerice,. i.Link djeluje na HDMI. Neki proizvoaËi su, kao i Onkyo, otiπli korak dalje u smanjenju interferencije, te stoga postoji niz zasebnih PCB-a: za centralnu jedinicu za reprodukciju, analogna pogonska ploËa, digitalna i analogna audio ploËa, analogna video izlazna ploËa, HDMI digitalni video izlaz, RS232 i IEEE1394 (firewire) i.Link viπekanalna digitalna izlazna ploËa. Zadnja strana u potpunosti nudi sve konektore πto se i oËekuje od ove klase DVD ureaja. Od bogate ponude A/V prikljuËaka izdvojit Êemo samo neke koji se ne nalaze na veÊini ureaja. Prvi je HDMI A/V izlaz, BNC video (Y, Pb i Pr) izlaz i digitalni-viπekanalni iLink izlaz. Spomenuo bi i joπ dva S-Video i dva kompozitna video prikljuËka - svi video izlazi su aktivni tijekom DVD reprodukcije, πto otvara moguÊnosti za gledanje u viπe prostorija.

DV-SP1000E ima THX Ultra certifikat kod kojeg je video DAC “oboruæan” najnovijim 216 MHz/14-bitnim Analog Device Ëipsetom, te je potpomognut s najboljim Wolfson 192 kHz 24 bitnim digitalno analognim pretvaraËima. Kompatibilan je s DVDAudio i SACD formatom, a njegove su performanse, kao jedinstveno rjeπenje za ova dva formata, daleko bolje nego kod prve generacije univerzalnih ureaja. Daljinski upravljaË moæe pokretati joπ tri ureaja osim DVD-a (TV, VCR i receiver/pojaËalo). Lista kodova ima ogromnu bazu podataka, pa gotovo da se moæe upravljati bilo kojim od gore tri navedena ureaja, neovisno o proizvoaËu. Daljinski ima moguÊnost i uËenja svake pojedine funkcijske tipke s vanjskog daljinskog, pri Ëemu nudi nevjerojatnu fleksibilnost i nesputanost upravljanja bilo kojim ureajem. Sve tipke imaju zeleno pozadinsko osvjetljenje (68 tipki). Daljinski upravljaË je gotovo istovjetan daljinskom upravljaËu receivera, ali nema “roler” kotaËiÊ, niti mali displej. Prednji dio ploËe, gdje se nalaze funkcijske tipke, je takoer izraen od aluminija. Niti ovdje nije izostao odliËan On Screen grafiËki prikaz, koji uvelike pomaæe pri podeπavanju brojnih opcija. Za veÊinu korisnika, vjerojatno i nekim veteranima kuÊnog kina, Êe biti popriliËno sloæena sa-

no koliko Êe biti jedan od drugoga udaljeni 0-1,2 m. Tu je naravno i kaπnjenje za pojedine kanale: C (1.3 ms) + SL + SD + SCL + SCD (+/- 10 ms). Onima kojima to neÊe biti dovoljno, omoguÊena je i audio kontrola basa, srednjih i visokih frekvencija, gotovo za sve kanale u rasponu od +/- 12 dB. Uz pomoÊ i.Link prikljuËka moguÊe je digitalni viπekanalni signal DVD-Audio ili SACD iz vanjskog ureaja, bez gubitaka, prenijeti u sam receiver. Time se ne dobiva samo na jednostavnosti prikljuËivanja (do sada su se koristili analogni prikljuËci koji su izlazili iz samog dekodera DVD ureaja), nego je i kvaliteta zvuka dignuta na jednu razinu viπe. Serijski se pomoÊu i.Linka moæe spojiti do 17 ureaja, a paralelno Ëak 63 ureaja, πto je impozantan podatak. Ovakav Êe se prikljuËak ubrzo naÊi na veÊini receivera. Joπ jedna odliËna stvar na ovom receiveru je moguÊnost konverzije razliËitih video signala. MoguÊe je iz ulaznog S-VHS ili HDMI video signala normalno reproducirati sliku kroz najloπiji izlazni kompozitni signal ili ulazni kompozitni video signal pustiti na HDMI izlaz bez ikakvog problema. Jako dobra stvar, koja je uvijek bila kamen spoticanja na prijaπnjim receiverima. Kao i kod modela TX-NR 801 testiranog u broju Hi-Fi Medie 59, Net-Tune funkcija omoguÊuje spajanje receivera sa raËunalom, odnosno sa Internetom. Time je nesmetano mogu sluπati MP 3, WMA ili WAW formati. Radijske postaje, koje se mogu sluπati preko Interneta, zahtjevaju brzu vezu, pa bi bilo dobro imati ADSL prikljuËak. Daljinski upravljaË je potpuno novog dizajna s prednjom aluminijskom ploËom. Funkcijske tipke su neπto tvre na pritisak s odliËnim natpisima na njima, koje je gotovo nemoguÊe izlizati. Neπto iznad srediπta daljinskog upravljaËa, gdje je smjeπten mali joystick (pomoÊu njega kreÊe u svim smjerovima po razliËitim izbornicima), se nalazi mali LCD i mali “roler” kotaËiÊ. Njime se odabire izvor vanjskog ureaja ili potvrda neke funkcije, ako se pritisne kao bilo koja tipka prema dolje. Ovakvo rjeπenje je veÊ vieno na Sonyevim receiverima prije nekoliko godina. Sve tipke imaju pozadinsko osvjetljenje (svijetle blagom plaviËastom bojom), osim Ëetiri tipke koje svijetle zele-

hi-fimedia #60

93


TEST ma instalacija, ali trud se definitivno isplati. Osim uobiËajenih podeπavanja surround dekodera (razina zvuka, udaljenost sluπatelja od zvuËnika, itd.), tu je nekoliko vrlo korisnih funkcija koje se odnose na podeπavanje kvalitete slike. Za sliku postoji Ëak 11 razliËitih video parametra za podeπavanje slike: crna, kontrast, svjetlina, boja, tint, oπtrina, S-kompozitni video,

Modularna konstrukcija ovom receiveru daje izuzetnu fleksibilnost komponentni video, gama, Y/C vremenska korekcija i DNR (Digital Noise Reduction). Neπto sliËno se veÊ moglo vidjeti na i Pioneerovim modelima. I kod isprepletenog i progresivnog naËina rada moguÊe je mijenjati neke odreene parametre slike, koji se mogu pospremiti u tri zasebne memorije. Ipak, najinteresantnija funkcija je

94

hi-fimedia #60

glavni izbornik

izbornik surround podeπavanja

“FlexScale”. Ona sluæi da se kroz HDMI digitalni prikljuËak rezolucija slike digne na kvalitetu HDTV rezolucije, πto je oËaravajuÊe. Kod progresivnog naËina rada najniæa rezolucija je 640 x 480, a najveÊa 1280 x 720 piksela, dok je najveÊa rezolucija kod isprepletenog (interlaced) naËina rada Ëak 1920 x 1080, πto je odliËno ako imate kompatibilni zaslon (plazmu ili LCD) ili projektor. DVD moæe reproducirati i MP3 glazbene materijale kao i JPEG slikovne datoteke. Preglednik JPEG slikovnih datoteka je odliËan, jedino πto je oËitavanje slika vrlo sporo (44 sekunde za sliku

odabir omaæe pojedinog zvuËnika

odabir doljnje rezne frekvencije pojedinog zvuËnika

osnovna podeπavanja mreænog prikljuËka Net-Tun

www.hifimedia.hr


TEST

om je fascinantan. Svaka filmska scena dobila je jednu novu i prirodniju dimenziju. »isti i razgovijetni tonovi s velikom dubinskom perspektivom, Ëak i onih najsitnijih udaljenih zvuËnih detalja, na ovom su receiveru odliËno reproducirani. Surround prostor ispred i iza sluπatelja je onaj istinski pravi, bez ikakvih “kamuflaæa”, koje znaju prirediti neki receiveri (npr. srednji i visoki tonovi se malo proËiste, a bas se zakamuflira iza njih u straænjim kanalima). Nema tog detalja u zvuËnoj slici koji nije ispravno reproduciran, a zvukovi koji putuju iz kanala u kanal nikada ne “pucaju”, pa je prijelaz toËan i jasan, ispunjavajuÊi uvijek glatko i fino prostor kako je i zamiπljeno na orginalnoj snimci. Pucnjeve i eksplozije su izvedene vrlo precizno i snaæno, a za njihov potpuni doæivljaj ne treba Ëak niti prevelika snaga. Materijali koji nisu snimani u 6.1 izvedbi, a puπteni su kroz neki 6.1 dekoder, izvanredno su reproducirani. UobiËajeno je da se tada ukljuËenjem

izbornik podeπavanja svih dodatnih parametara slike

izbornik za audio podeπavanje

izgled stabla glazbenog MP3 diska

preglednik JPEG slikovnog CD-a

podeπavanje izlazne jaËine zvuka za pojedini kanal

podeπavanje A/V sinkronizacije

dimenzija 2592 x 1944 piksela), ali je reproducirana slika vrhunska. I MP3 izbornik dobiva sjajnu ocjenu, obzirom na odliËnu lakoÊu uporabe i preglednosti.

nim ocrtavanjem prostora po dubini, πirini, pa Ëak i visini, a sve snimke su imale punoÊu. Zvuk ovog receivera neÊe vas nikada umoriti, nego Êe jednostavno traæiti da ga sluπate dalje i dalje. Stereo zvuku se nema niπta za prigovoriti, a svaki prikljuËeni zvuËnik (bio mali ili veliki), s ovim Êe receiverom pokazati svoj maksimum. Ugraeni suround dekoderi (procesori), sigurno su ono πto se najbolje nudi u ovom trenutku na træiπtu. Vjerujte mi da, sluπajuÊi zvuk bilo kojeg filma, kojeg ste prije gledali i sluπali u kvalitetnom surroundu, niste Ëuli u potpunosti, jer ovaj receiver daje nevjerojatni zvuËni doæivljaj. LakoÊa kojom receiver puni sobu zvuk-

Slika i zvuk Snaga i kontrola koju daje TXNR 5000 receiver zaista su impresivne. Bas, koji je i kod veÊih i boljih receivera znao izgubiti kontrolu, ovdje je bio nevjerojatno stabilan, s odliËnim i prirodnim zvukom. »ak i na veÊim snagama nije pokazivao niti “mrvicu” nestabilnosti ili “muljanja” bas frekvencija, a brzina je bila odliËna. Ovakvu prirodnost i veliku mirnoÊu srednjotonskog i viskotonskog spektra, nisam do sada imao prilike sresti. Svaki glazbeni materijal (stereo) je odsviran s njeænim, ali istanËanim zvukom. Svi instrumenti ili glasovi, bili su vrlo jasni i Ëisti s izraæenim osjeÊajem prostora oko njih, πto nije Ëesta karakteristika AV receivera. Koncertne izvedbe zvuËe fantastiËno s jas-

www.hifimedia.hr

hi-fimedia #60

95


TEST centralnog straænjeg kanala, zadnji lijevi i desni surround kanal ipak manje Ëuju, ali to ovdje nije sluËaj. Zvuk dobiva na punoÊi i πirini straænje surround scene, bez imalo gubitaka informacije u zvuku. Sve u svemu - odliËno! DV-SP100E DVD me impresionirao kao i sam receiver. Zvukovna izvedba je dinamiËna, energiËna i snaæna. Nije jednostavno izbalansirati ove parametre, obiËno se upravlja ili izvedbom ili dinamikom. I ovdje je prisutna velika kontrola svih zvuËnih parametara. Bas je odliËno kontroliran, a ostali zvuËni spektri vrlo su glazbeni i ne napadni, vjerni originalu. Glazba se bez problema moæe sluπati “danima” bez ikakvog napora. Prostor je bio takoer iznenaujuÊi s velikom dubinskom perspektivom izvoaËa. Neke jazz klupske izvedbe su fantastiËno doËarane, pa se ima osjeÊaj kao da se sam sluπatelj nalazi u tom prostoru. Brzi i dinamiËan zvuk neovisno o glazbenom materijalu, jednostavno privlaËi korisnika da ga

sluπa. MirnoÊa, ocrtavanje prostora i prirodan ton svih zvukova, su jednostavno izvanredni. DVDAudio i SACD reprodukcija su podjednako dobro zvuËale. U tome je veliku ulogu odigrala i i.Link digitalna veza. Zvuk je njome bio jasniji i ËiπÊi, nego onaj kroz standardni analogni viπekanalni izlaz iz DVD dekodera. Upravljanje i razina detalja na ovim suparniËkim formatima je na visokoj razini, proizvode izvanredno dobar zvuk koji prostoriju pretvara u studio ili koncertnu dvoranu. Reprodukcija DVD-Audio zapisa je neznatno bolja od SACD-a koji je za nijansu presvijetao. Performanse video reprodukcije su izvanredne. Fraza “otvorena usta” ne opisuje dovoljno dobro vienu sliku, puno bi bliæe bila fraza “iπËaπenje Ëeljusti” kod visokokvalitetnog prijenosa kroz HDMI, slika je skoro trodimenzionalna. Razina detalja je visoka, ne samo radi oπtrine, detalji boja i njezina dubina su takvi da se slika na svim ostalim DVD ureajima Ëini zablokira-

nom i beæivotnom. Razina crnog je neusporediva, s detaljima koji su zamjetni Ëak i u najtamnijim sjenama. Kada jednom vidite sliku s ovog DVD-a kroz HDMI izlaz “potjeran” s FleexScale funkcijom, sve do sada vieno Ëiniti Êe vam se pomalo smijeπnim. PriliËno sam vremena potroπio da isprobam kako rade zajedno u paru i svaki zasebno s nekim drugim komponentama. ZakljuËak je da zajedno daju najbolje rezultate, ali, da ne bi bilo zabune, i ako nisu u kompletu pruæaju vrhunsku sliku i zvuk. Ovdje se podrazumijeva da i ostatak reprodukcijskog lanca bude na istom nivou.

ZakljuËak I πto reÊi na kraju? Ovaj testa potvruje da je Onkyo i dalje sposoban napraviti vrhunske ureaje. Onkyo TX-NR 5000 je definitivno jedan od najsofisticiranijih receivera na træiπtu. Osim odliËne opremljenosti surround dekoderima uz THX Ultra 2 podrπku, te prijenos slike i zvuka u viπe prostorija, naj-

veÊa mu je prednost modularna izmjena pojedinih elektroniËkih komponenti, kojeg u ovom obliku za sada ne nudi niti jedan ureaj na træiπtu. Time se vlasnici ovog receivera ne moraju previπe brinuti o buduÊnosti, jer Êe dolaskom neËeg novog, biti moguÊe jednostavno zamijeniti staru komponentu novom, bez da se kupuje cijeli novi receiver. DVD DV-SP 1000 je takoer respektabilan proizvod koji pruæa najbolje πto se u ovom trenutku moæe dobiti od DVD tehnologije. Njegova podrπka, da iz obiËne DVD rezolucije sliku “digne” na HDTV kvalitetu je zaista impresivna, a zvuk Êe bez ikakvog problema proÊi i kod zadrtih audiofila. Viπekanalni digitalni prijenos zvuka uz pomoÊ i. Link prikljuËka iz DVD-a u receiver, je samo πlag na kraju. Oba ureaja ispunjavaju æivotni san svakog zaljubljenika u kuÊno kino sa odliËnim zvukom i slikom i koji daju bolje rezultate nego veÊina kino dvorana na ovim prostorima.


TEST

KEF KIT100 sustav kuÊnog kina EF je uspio napraviti surround zvuk sa samo dva prednja zvuËnika, πto do sada nije uspjelo gotovo nikome. Izbor kupnje danaπnjih sustava kuÊnog kina nije nimalo lagan. Kupite li neki ozbiljniji sustav sa 6 ili 8 zvuËnika, πanse da Êete veÊ istu veËer moÊi uæivati u gledanju filmova, a bez da traæite pomoÊ, vrlo su malene. Smjeπtaj takvog “glomaznog” sustava, pra-

K

www.hifimedia.hr

kg), πto dodatno ulijeva povjerenje u kvalitetu svih ugraenih elektroniËkih dijelova. Svi rubovi su mu zaobljeni, a naliËje je sliËno ogledalu s neupadljivom ladicom za umetanje diska, te fluorescentni displej (svijetli plavom bojom), koji se automatski zatamnjuje kada zapoËne DVD reprodukcija. Ureaj u sebi nema pojaËala, pa su mu stoga i dimenzije malene. KIT 100 se prikljuËuje na subwoofer koji u sebi sadræi sva potrebna pojaËala. Straænja strana ureaja je Ëista i logiËna, tako da je povezivanje jednostavno, pogotovo πto su sve Ëetiri komponente sustava meusobno povezane kablovima sliËnima raËunalnim prikljuËcima, koji posve onemogu-

p i πe: D u b r a v k o To p l a k

vilan raspored zvuËnika, te da se sve to uklopi u interijer vaπeg stana, gotovo je nemoguÊa misija. Na sreÊu, ipak postoje pokuπaji da se takvi problemi barem dijelomiËno rijeπe. Engleski proizvoaË KEF taj problem rjeπava s elegantnim KIT100 sustavom (moæe se naÊi i pod nazivom KEF instant kuÊno kino), a koji se sastoji od samo Ëetiri komponente - DVD ureaj/prijamnik, subwoofer/pojaËalo i dva satelitska zvuËnika. Njegova je prednost πto virtualni surround doæivljaj moæe pruæiti za manje od 15 minuta nakon raspakiravanja, πto je odliËno. Mozak sustava je sjajni DVD ureaj/prijamnik oznake KIT 100. On je jedna od najelegantnijih komponenti ovakve vrste na træiπtu, a dimenzije su mu jako malene 59 x 324 x 262 mm. Cijelo kuÊiπte ureaja je izraeno od aluminija i priliËno je teπko za takav proizvod (4.98

Êuju pogreπno prikljuËivanje ureaja. Tu Ëinjenicu Êe itekako znati cijeniti svi korisnici. Dva dobivena zvuËnika takoer imaju aluminijsko kuÊiπte i priliËno su neobiËnog oblika i dimenzija (237 x 119 x 260 mm/2.7 kg). ZvuËnici imaju ugraenu provjerenu KEF-ovu Uni-Q driver tehnologiju s visokotonskim zvuËnikom ugraenim u samo srediπte srednjetonskog konusa. KuÊiπte joπ sadræi posebno ustrojen zvuËnik temeljen na NXT tehnologiji (tehnologiji ravne plohe), koji isijava zvuk u prostor s boka zvuËnika. Uni-Q zvuËnici (lijevi i desni) isijavaju uobiËajeni prednji desni/lijevi

hi-fimedia #60

97


TEST KEF KIT 100 kanal i pritom izmeu njih stvaraju “fantomski” centralni kanal. Ravni, boËni NXT zvuËnici isijavaju surround kanale, koji do sluπatelja dolaze nakon πto se odbiju od boËnih zidova. Opcijski se mogu isporuËiti samostojeÊi stalci koje su takoer bili na testu, a mogu se dokupiti i stalci za montaæu na zid, prema æelji korisnika. Subwoofer takoer izgleda vrlo primamljivo obzirom da prednja strana kao i glavna jedinica sliËi ogledalu. Na zadnjoj strani su prikljuËci za glavnu jedinicu, otvor za ventilator koji hladi ugraeno viπekanalno pojaËalo i prikljuËak za satelitske zvuËnike. Unutar kuÊiπta se nalazi bas jedinica promjera 250 mm. Samo ustrojstvo kutije je zatvorenog tipa, πto znaËi da nema bas-refleks otvor i da ga je jednostavnije postaviti u prostoru. Osnovno podeπavanje glavne jedinice je brzo i jednostavno, jer glavni izbornik nije natrpan mnoπtvom funkcija. Naravno, sve se prati na On screenu grafici vidljivoj na TV-u. Kod podeπavanja zvuka, tvorniËka je zvuËna postavka “All Purpose” i to je ona koju Êete u biti htjeti i zadræati. Kod odabira opciju “Movie”, se umjesto Dolby Digital/DTS dekodiranja ukljuËuje Dolby Pro Logic II. Dok se odabirom opcije “All Purpose” podeπavanja automatski izmjenjuju ovisno o detektiranom Dolby Digital ili DTS signalu izvornog materijala. Joπ neπto, æeli li se snimati s Record/Multiroom izlaza sa straænje strane subwoofera, mora se izabrati stereo mod. I na kraju, postoji Matrix podeπavanje za kreiranje pseudo surrounda iz mono izvora. ©teta πto kod podeπavanja izlazne razine zvuka za svaki kanal (test ton) nije moguÊ ruËni odabir svakog kanala, nego ga automatika priliËno brzo prebacuje iz kanala u kanal (svake 2 sekunde). OdliËno je rijeπena kontrola basa. Prilikom reprodukcije je moguÊe naknadno pomoÊu daljinskog upravljaËa smanjivati ili pojaËavati izlaznu razinu basa. Ovo je odliËna i vrlo korisna funkcija. Treba joπ spomenuti da DVD moæe reproducirati CD-R/RW diskove, ukljuËujuÊi i one s MP3 i Windows Media Audio (WMA) datotekama. GrafiËki izgled MP 3 glazbenih naslova je vrlo dobro napravljen. Osim toga, postoji i

98

hi-fimedia #60

moguÊnost pregledavanja JPEG slikovnih datoteka πto Êe razveseliti sve one koji imaju slike pospremljene u digitalnom obliku. Na æalost prikazana slika na TV ekranu nije preko cijele povrπine, nego je smanjena sa crnim rubom oko nje. Obzirom da prednja strana ureaja ima samo osam najosnovnijih malih tipki za rad s ureajem sve ostalo se nalazi na daljinskom upravljaËu. Daljinski je dobrog dizajna, s tipkama razliËitih oblika i veliËina, te njihovim logiËnim rasporedom, pa neÊe biti zabune prilikom odabira neke funkcije. Ono Ëime se korisnik ipak treba najviπe pozabaviti je smjeπtaj zvuËnika. Za postizanje surround efekta sa sustavom KIT100, potrebno je zvuËnike razmjestiti toËno onako kako je to u uputstvu navedeno. Prema KEF-u, zvuËnici trebaju biti relativno blizu zidova iza njih i dovoljno sa strane zatvoreni zidovima, kako bi se mogli odbijati surround kanali koje isijavaju NXT paneli prema poziciji sluπanja. KEF predlaæe visinu od 76 cm, tako da je ulaganje u samostojeÊe stalke (759,00 kuna) dobra investicija. ZvuËnici moraju biti pravilno zakoπeni prema sluπatelju kako bi se surround kanali mogli nesmetano odbijati od straænjih zidova (Ëitaj, mogli ispravno Ëuti). Takoer se mora eksperimentirati s udaljenosti izmeu sluπatelja i zvuËnika kako bi se postigao najbolji moguÊi rezultat. Treba odmah reÊi da Êe se zvuk odbijati drugaËije ako lijeva i desna strana boËnog zida nije ista npr. s desne strane staklena stijena, a s lijeve zid od cigle. To uvijek treba imati na umu.

Zvuk i slika Ono πto je kod prvog sluπanja bilo jasno je da ovi zvuËnici imaju vrlo πirok kut rasprostranjivanja zvuka. Pozicija sluπatelja ili viπe njih, nije previπe upitna, pa nitko neÊe izgubiti dobru stereo poziciju. Druga stvar je, da iako zvuËni-

ci ne daju duboku i πiroku zvuËnu pozornicu, ocrtavanje visine je na zavidnoj razini. Visoki tonovi su neπto svjetliji, ali dobro uklopljeni sa srednjotonskim zvuËnim spektrom. Ono πto iznenauje je zvuk subwoofera koji je iznimno dobar, sa neπto mekanijim karakterom i odliËnom kontrolom. U surroundu, KEF-ov sustav je zvukovno autoritativan kod reprodukcije scena udara i istanËanosti uz istovremeno pruæanje dobre dinamike. Bas je zaista odliËan i ima se osjeÊaj da subwoofer moæe reproducirati zemljotres od 7° po Richteru s lakoÊom i autotentiËnosti. Prednja zvuËna pozornica je vrlo dobra po πirini i dovoljno duboka ali se nije rasporeivala po sobi kao kod uobiËajenih surround sustava s viπe zvuËnika. »ak i kod finog podeπavanja, surround kanali nikada neÊe biti potpuno uklopljeni u zvuËnu sliku, jednostavno neπto fali odostraga. Moglo bi se reÊi da je cijela surround scena nekako gurnuta prema naprijed. Da ne bi bilo zabune, zvuk koji je snimljen za zadnje kanale dolazi stvarno odostraga, iako je reproduciran s prednje strane i tu konstruktorima treba odati priznanje. Joπ jednom naglaπavam da sve puno zavisi od smjeπtaja zvuËnika u prostor, pa na to treba najozbiljnije obratiti paænju. Razina glasnoÊe cijelog sustava je ipak malo ograniËena, pa je viπe namijenjena malim i srednje velikim prosto-

Za postizanje surround efekta sa sustavom KIT100, potrebno je zvuËnike razmjestiti toËno onako kako je to u uputstvu navedeno


izgled glavnog On screen izbornika

podeπavanje izlazne razine zvuka za svaki kanal posebno

odabir surround moda

odabir izmeu razliËitih prikljuËnih video izlaza na TV

izgled MP 3 stabla

izgled JPEG slikovnog preglednika

rijama i ne zahtjevnim videofilima kojima je design vrlo bitan. Uporabom progresivnog scana kroz komponentni izlaz, video performanse su bile ujednaËene, bez zamjetnih nazubljenosti na dijagonali ili bilo kakvih razlijevanja boja. Nisu bili zamijeÊena niti Ëesta zamuÊenja uglova koja su uobiËajena kod nekih DVD ureaja, a boje su sasvim dobre.

osnovna namjena. Njegova elegancija i uπteda prostora su na prvom mjestu, a vrlo Êe dobar biti i kao sekundarni sustav. Ispravno podeπen u primjerenoj prostoriji (vidi sliku) ovaj sustav Êe pruæiti daleko bolje filmske performanse nego bilo koji stari dvo-kanalni sustav ili neki daleko jeftiniji sustav kuÊnog kina sve-u-jednom. Uzevπi to u obzir KEF je napravio dobar proizvod koji moæe konkurirati sliËnim i daleko razvikanijim proizvodima, ali tu kvalitetu, na æalost, prati i cijena koju treba platiti.

ZakljuËak KEF-ovo instant kino nikako ne moæe zamijeniti potpuni 5.1-kanalni sustav, jer to i nije njegova


TEST

Harman Kardon DPR-2005 digitalni surround receiver p i πe: D u b r a v k o To p l a k

Harman Kardon je modelom DPR 2005 pokazao da viπekanalno digitalno pojaËalo moæe biti kvalitetno

100

hi-fimedia #60

arman Kardon je uvijek imao proizvode vrlo prepoznatljivog dizajna, a s novom serijom receivera evoluirao je, te sada daje joπ bolji vizualni indentitet. Jedan od modela iz nove serije je novi model oznake DPR-2005. Uz veliki i Ëitljiv displej na prednjoj stani istiËe se plaviËasto osvjetljen okrugli gumb za izlaznu kontrolu zvuka. Kao πto je to uobiËajeno na Harmanovim novim receiverima displej ne pruæa samo informacije o izvoru zvuka i trenutaËnom dekodirajuÊem surround modu, veÊ se na njemu grafiËki prika-

H

www.hifimedia.hr


TEST

www.hifimedia.hr

dekodiranje. Neo:6 postoji Ëak u 3 verzije: 3 kanalni, 5 i 6 kanalni mod. Dolby koristi takoer viπe modova: 2 i 3 SP ref, te 2-3-4-5 SP Wide (brojËane oznake oznajuËuju broj kanala), a samo se u DPL II mogu dirati odreeni parametri (width, demension i panorama). “Kôd” svih surround dekodera je pohranjen u Flash memoriju, koja se moæe nadograditi kroz RS232 port, πto Ëini ovaj receiver odliËnim izborom na dulje vrijeme. Podeπavanje i upravljanje svih parametra vrπi se na vrlo dobrom On screen grafiËkom prikazu. U izborniku surround dekodera kod odabira veliËine zvuËne kutije (male, velike), automatski se odabire gdje je rezna bas frekvencija, iako je to i ruËno moguÊe podesiti, ali tada treba izabrati “x-over” funkciju. Njome je moguÊe izabrati reznu frekvenciju zvuËnika za svaki zvuËnik posebno od 40/60/80 Hz, 100/120/200 Hz. Postoji joπ i odabir izmeu “global” i “independent” funkcije. Kod prve sva podeπavanja zvuËnika ostaju ista bez obzira iz kojeg se izvora puπta signal, dok druga omoguÊuje zasebno podeπavanje, pa tako npr. iz DVD izvora postavke zvuËnika mogu biti drugaËije nego prilikom sluπanja zvuka sa CD izvora. Ono πto je veÊ vieno na modelima 430/630 prisutno je i na ovom. Svakom surround modu npr. Dolby Digital, DTS ili Logic 7 mora se zasebno podesiti (razina zvuka, veliËina zvuËne kutije, udaljenost sluπatelja od zvuËnika, itd.), pa tako podeπavanjem jednog moda nisu podeπeni i svi ostali. To pomalo komplicira podeπavanje, ali u veÊini sluËajeva, takva podeπavanja daju bolje zvuËne rezultate na pojedinim surround modovima. Receiver pomoÊu Ez Set funkcije, automatski podeπava razinu signala, udaljenost, itd., i

moram priznati da to radi stvarno vrlo dobro, pa gotovo da nije potrebna naknadna ruËna kalibracija sustava, iako je i ona moguÊa. Novi daljinski upravljaË ima odliËan dizajn. Posebno treba pohvaliti potpuno gumiranu zadnju stranu daljinskog upravljaËa, pa je sada gotovo nemoguÊe da on ispadne iz ruku Ëak i kada su one malo znojne. Pozadinsko osvjetljenje (sve tipke svijetle zelenom svjetloπÊu) i mali LCD samo dodatno upotpunjuju odliËan vizualni doæivljaj. Da bi se ukljuËilo pozadinsko svjetlo potrebno je pritisnuti tipku “light” koja je jedina fluorescentna, pa se u mraku bez problema moæe pronaÊi. Mali prigovor ide dvjema okruglim kursorskim tipkama (sluæe za razne namjene - podeπavanje parametara receivera, podeπavanje izlazne glasnoÊe zvuka) koje treba paæljivo i Ëvrsto pritisnuti, kako bi odreena funkcija bila poslana receiveru. Mali mikrofon je smjeπten s gornje lijeve strane za Ez Set funkciju, koja je veÊ standardni dio Harman Kardonovih receivera. Tu su i Ëetiri makro tipke, a na svaku se moæe pohraniti do dvadeset naredbi, koje se mogu izvrπiti odjednom - odliËno. Daljinski ima moguÊnost automatskog, programiranog ili ruËnog uËenja komandi s drugih daljinskih upravljaËa, jednu po jednu tipku. Uz ovaj Harmanov receiver isporuËuje se i manji daljinski upravljaË za zonu II kada se rabi u drugoj prostoriji pomoÊu opcijskog senzora, a koji se prikljuËuje u Multi IR prikljuËnicu na DPR2005.

Zvuk VeÊ kod prvog sluπanja stereo materijala bilo je jasno da ovaj receiver ima izrazito jasan i Ëisti zvuk, koji je malo gurnut prema sluπatelju. Prijaπnja ugodna to-

zuju aktivni zvuËniËki kanali. U prvi tren moæe se pomisliti da ne postoje nikakve kontrole na samom receiveru, ali one su vrlo diskretno rasporeene toËno po polovici receivera, gotovo preko cijelog ureaja. Donji dio prednje ploËe u stvari Ëine velika vrata, koja skrivaju neke funkcijske kontrole i bogati izbor AV prikljuËaka. Odstraga se nalazi cijela “πuma” A/V prikljuËaka gdje treba naglasiti 7.1 kanalni ulaz i izlaz, A-Bus prikljuËak za daljinsku kontrolu, te RS-232 raËunalni prikljuËak - omoguÊuje neku buduÊu nadogradnju receivera. Ono πto Ëini ovaj receivera posebnim, je njegovo potpuno digitalno ustrojstvo, to jest ima ugraeno sofisticirano 7-kanalno digitalno PWM pojaËalo koje dolazi iz “kuhinje” amerilkog proizvoaËa D2 Audio. Ovu tvrtku osnovali su bivπi Crystal-ovi inæenjeri prije nekoliko godina, i od tada je D2Audio predstavio niz inovativnih digitalnih pojaËala i procesirajuÊih rjeπenja namjenjenih audio proizvoaËima. Najnovija generacija je XR125 modul s nazivnom snagom od 120 W / 8 Ohma za sedam kanala, pruæa 93% uËinkovitost kroz novu PWM digitalnu topologiju i pruæa gotovo istu kompatibilnost s digitalnim izvorima koji pokrivaju 32 - 192 kHz frekvenciju uzorkovanja. Modul obuhvaÊa digitalni ulaz i ADC za analogne izvore, PWM drivere (jedinice) i MOSFET izlazni sklop zajedno s LC filtrom za svih sedam kanala. Prednost digitalije je oËita, audio signal se moæe zadræati u digitalnom obliku sve do samog izlaza gdje ga LC filtar mreæe pretvara u krajnji analogni oblik. Proces je daleko uËinkovitiji nego kod uobiËajenih topologija klase A/B ili B pojaËala, tako da je potrebno minimalno hlaenje, pa se pojaËalo i njegova napanja mogu smanjiti u kompaktni oblik. Iz toga razloga je i visina receivera znatno manja nego kod ostalih modela, a iznosi 114 mm (na æalost zato je vrlo dubok 476 mm). Ugraen je i Crystalov CS49400 procesor koji ima dvostruki 24-bitni DSP pogon s 32-bitnim post procesorom, podræavajuÊi najnovije Dolby EX i DTS ES 6.1/7.1 kanalne dekodirajuÊe modove. Uz Logic 7, Dolby Headphons - sluπanje surrounda kroz sluπalice, tu je i analogni Dolby Pro Logic IIx, te Neo: 6 surround

Daljinski ima moguÊnost automatskog, programiranog ili ruËnog uËenja komandi s drugih daljinskih upravljaËa

D2 audio XR Harman Kardon DP2005 koristi najnoviji digitalni modul tvrtke D2Audio s nazivnom snagom od 7x120 W / 8 Ohma, pruæa 93% uËinkovitost i kompatibilnost s digitalnim izvorima koji pokrivaju 32 192 kHz frekvenciju uzorkovanja. Modul obuhvaÊa digitalni ulaz i ADC za analogne izvore, PWM drivere (jedinice) i MOSFET izlazni sklop zajedno s LC filtrom za svih sedam kanala. Prednost digitalije je oËita, audio signal se moıe zadrıati u digitalnom obliku sve do samog izlaza gdje ga LC filtar mreæe pretvara u krajnji analogni oblik. Proces je daleko uËinkovitiji nego kod uobiËajenih topologija klase A/B ili B pojaËala tako da je potrebno minimalno hlaenje.

hi-fimedia #60

101


TEST

izgled glavnog On screen izbornika

podeπavanje veliËine zvuËne kutije

podeπavanje udaljenosti zvuËnika od sluπatelja

plina basa poznata kod Harmanovih receivera, zamijenjena je ovdje daleko preciznijim, ËvrπÊim i jasnijim basom doduπe s neπto manjom dozom topline. Stereo efekt je vrlo dobar, a dubinska zvuËna perspektiva ne ide preduboko. Kod sluπanja bilo kojih stereo materijala zvuk je blistav, bez ikakve naznake napora ili optereÊenja pojaËala. Sluπanje DVD-Audio zvuka kroz DPR2005 viπekanalne analogne ulaze ili kroz bilo koji 6.1 surround dekoder kroz optiËki ulaz, daje ujednaËene rezultate s odliËnim zvukom i izvrsnom glazbenom izvedbom bez zamuÊenosti bilo kojeg instrumenta ili izvoaËa. Surround je samo dodatno potvrdio odliËnu zvuËnu sliku u stereu. »isto, jasno i osvjeæavajuÊe ocrtavanje surround zvuËne pozornice po prostoru. Zadnji kanali, Ëak i kada su podeπeni ispravno, Ëine se glasnijim zbog iznimno jasnih tonova. Sve πto se oËekuje u scenama tuËnjava, pucnjava, eksplozija i popratnim akcijama jednostav-

no je odliËno reproducirano. U svakom pogledu DPR2005 nudi odliËne, detaljizirane i dramatiËne performanse, bez bilo kakve naznake svjetline ili zamora Ëak i kod filmova koji dugo traju. Kod nekih 6.1 surround materijala (primjerice “Fantomske prijetnje”), automatika se nije htjela sama prebaciti u 6.1 mod, nego se to ipak moralo uËiniti ruËno.

ZakljuËak OdliËna opremljenost dekoderima, moguÊnost nadogradnje preko RS 232 raËunalnog prikljuËka, te impresivne zvuËne karakteristike digitalnog pojaËala, nikoga neÊe ostaviti ravnoduπnim. Harman Kardon je modelom DPR 2005 pokazao, kako viπekanalno digitalno pojaËalo moæe biti pravi put za dobar uspjeh, kojeg Êe vjerojatno slijediti i ostali proizvoaËi. U ovom cjenovnom razredu DPR 2005 spada sigurno u sam vrh ponude na træiπtu (bez obzira na primijenjenu tehnologiju izlaznog stupnja) te neÊete nimalo pogrijeπiti ako vam on postane centar kuÊnog kina u domu.

neka podeπavanja za sobu broj 2

102

hi-fimedia #60

www.hifimedia.hr


TEST

Platiπ jednog - dobijeπ dva Panasonic NV-VP 21 je pokazao na testu da i kombo ureaji imaju potencijal da budu centar pristupaËnijeg sustava kuÊnog kina p i πe: D u b r a v k o To p l a k

V

www.hifimedia.hr

tipke za premotavanje unaprijed i unatrag, koje ne rade kod DVD moda. Za iste ove funkcije kod DVD moda, mora se rabiti daljinski upravljaË. Iznad DVD kontrola se nalaze funkcijske tipke, kojima se poziva poboljπivaË slike i neuobiËajena znaËajka naziva “glazba i slika”. Ona omoguÊava da se VHS reprodukciji, TV ili AV ulazu pridruæi glazba s diska. Postoji i drugi mod, koji omoguÊava da se reproducira glazba s TV-a ili izvanjskog izvora tijekom pregledavanja slika na CD-ROM-u. Kao πto je to gotovo uobiËajeno na svim novijim ureajima na prednjoj strani ispod poklopca nalaze se skriveni AV ulazi. Tu je i izbornik kanala, timer tipke, tipke za snimanje i neuobiËajena kontrola s oznakom “brzo brisanje”. Ova “Ëudna” funkcija omoguÊava brzo brisanje kasete, pa je 10 minutnim brisanjem moguÊe izbrisati materijal od jedan sat (trosatna kaseta se izbriπe za impresivnih 30 minuta). Osim toga, ugraeni VCR ima nevjerojatno brzo premotavanja kasete, pa Êe 180-minutna kaseta biti premotana za samo 56 sekundi. Sa straænje se strane nalaze dva SCART prikljuËka. Prvi je za ulaz izvanjskog ureaja kao πto je to satelitski receiver, dok je drugi namijenjen za izlaz A/V signala na TV (kompozitni video za VHS i RGB za DVD ureaj). Na æalost, na ovom ureaju nije ponuen SVideo izlaz πto je πteta. Osim to-

6144 x 4096 piksela. NV-VP 21 moæe reproducirati DVD-Audio diskove, ali samo u 2-kanalnom modu, te je kompatibilan s DVD-RAM formatom. Vrlo je dopadljiva funkcija s kojom je moguÊe presnimiti nezaπtiÊeni DVD na VCR, ali je joπ bolje πto se u isto vrijeme mogu raditi dvije razliËite funkcije na ureaju. Konkretno, moguÊe je snimati na kasetu neki film s televizijskog programa i gledati neki film na DVD-u, πto je odliËno. VHS ureaj inaËe nudi EP mod snimanja, uz uobiËajene SP i LP modove. EP utrostruËava vrijeme snimanja i omoguÊava snimanje do 15 sati materijala na E-300. Daljinski upravljaË je dizajnom gotovo istovjetan upravljaËima na Panasonicovim DVD/HDD ureajima, πto znaËi priliËno dobro rukovanje svim funkcijama. VeÊina tipki ima dvostruku funkciju, zavisno od ureaja koji je trenutaËno u radu. Iskreno, trebati Êe u poËetku malo truda oko navikavanja, ali sve ubrzo sjeda na svoje mjesto. Zgodno je πto daljinski podræava Ëak 48 kodova TV drugih tvrtki, pa je njime moguÊe upravljati veÊinom TV prijemnika koje korisnik veÊ ima u svom sustavu.

Slika i zvuk VHS daje jako dobru sliku obzirom na taj format. U SP modu, slika je gotovo jednaka izvornom materijalu, a zasiÊenost boja je gotovo bez πuma. Prelaskom na LP mod poveÊava se πum u kutovima, ali rezultati su joπ uvijek iznenaujuÊe dobri. Za EP se i oËekuje manja kvaliteta sa zamjetnim πumom, no on je ionako

HS-ovo dugogodiπnje vladanje video reprodukcijom i snimanjem, potpuno Êe nestati sa A/V scene u vrlo bliskoj buduÊnosti. Ono gdje VHS vidi joπ svoju posljednju πansu su takozvani kombinirani ureaji. Kombinacija videorekordera i DVD ureaja su, Ëesto privremeno rjeπenje za mnoge korisnike, a oni danas ipak nude vrlo jeftino povezivanje svijeta VHS-a i DVD-a. Obzirom na dugogodiπnju dobru reputaciju, Panasonic je posebno orijentiran na ovo polje, a njihov takav najnoviji kombinirani ureaj ima oznaku NV-VP21. Atraktivnog je izgleda s tamnim svjetlucavim naliËjem, na kojem se proteæe veliki i Ëitljivi fluorescentni displej. Displej je podijeljen u dva zasebna displeja, jedan svijetli ledeno bijelom svjetloπÊu (koristi se za prikaz funkcija VCRa), a drugi naranËastom svjetloπÊu (koristi se za prikaz funkcija DVD-a). Ovo je vrlo domiπljato i odliËno rjeπenje koje omoguÊuje korisniku da je uvijek siguran s kojim ureajem trenutaËno upravlja, odnosno πto koji trenutaËno radi (npr. VCR snima s TV-a, a dok DVD reproducira film). Za razliku od prosjeËnih VCR/DVD ureaja, na njemu nema tipki za izbor DVD i VCR moda. Umjesto toga, Panasonic je ponudio zasebne tipke za reprodukciju i zaustavljanje reprodukcije za svaki ureaj. Ispod VCR-a se nalaze

ga postoje i dva para AV RCA izlaza, svaki sa stereo audiom i kompozitnim videom. Jedan je namijenjen za VCR ili DVD, a drugi je iskljuËivo namijenjen za DVD ureaj. Oni koji imaju surround receiver s Dolby Digital i DTS dekoderom, prikljuËiti Êe se na jedan optiËki digitalni izlaz. Na oba je ureaja vrlo jednostavno podesiti sva osnovna podeπavanja, jer je Panasonic ponudio vrlo dobar grafiËki On screen prikaz izbornika, a na kojem Êe se vrlo brzo snaÊi i oni koji nemaju preveliko iskustvo s takvim ureajima. MoguÊe je i automatski podesiti dijelove sustava, a automatika je na veÊ uobiËajenoj Panasonicovoj visokoj razini. Automatika podeπava sat i pronalazi sve dostupne kanale pravilnim redoslijedom. Ostale znaËajke se ipak moraju ruËno podesiti. Za VCR, one ukljuËuju SQPB (koji reproducira S-VHS vrpce u VHS kvaliteti), kod uporabe SCART AV ulaza i mjerenje duæine vrpce (tako da je prikaz preostalog vremena uvijek ispravan). DVD sekcija sadræi sva uobiËajena podeπavanja: format slike, podeπavanje dinamiËkog raspona, podeπavanje digitalnog audio izlaza, zoom, zvuk tijekom pretraæivanja, roditeljsku kontrolu i izbor jezika. Od nekih neuobiËajenih funkcija za izdvojiti je funkciju HighMAT (Hight Media Access Tehnology). To je Panasonicov i Microsoftov standard za miksanje slika i audia (podræani su MP3 ili WMA) na CD-ROM-u, a podræani su s Windows XP-om. Podræana je Exif verzija 2.1 kod JPEG slikovnih datoteka, a rezolucija se kreÊe 320 x 240 do

hi-fimedia #60

103


TEST ZakljuËak

osnovni izgled On screen izbornika

Panasonicov kombinirani ureaj NV-VP 21 pokazao je da i takvi ureaji imaju potencijala da budu centar pristupaËnijeg sustava kuÊnog kina. Pod time se nikako ne misli na nevjerojatno jeftine kineske surround pakete koji nezaustavljivo pune police shopping centara. U ovom sluËaju, po zaista pristupaËnoj cijeni, ureaj nudi brojne znaËajke uzimajuÊi gotovo sve dobro iz VHS svijeta, a dobivaju se i veÊ sasvim dobre karakteristike DVD-a, od kojih se osim odliËne slike, nudi i moguÊnost koriπtenja viπekanalnog surround zvuka, ako se ureaj prikljuËi na surround receiver.

ukljuËenje/iskljuËenje HighMat funkcije

odreivanje frekvencije uzorkovanja kod reprodukcije namijenjen onima manje kritiËnim gledateljima, na primjer za snimanje serija, dok je korisnik na duæem godiπnjem odmoru. Interesantno je da je kod brzog pregledavanja slike u LP modu, ona bila jako izobliËena i bez boje, dok to nije bio sluËaj na EP modu koji je slikovno loπiji. Reprodukcija VHS Hi-Fi zvuka je vrlo dobra te se moæe reÊi da po tome ovaj ureaj spada u visoku kategoriju VHS reproduktora. DVD sekcija daje izvrsne rezultate kod uporabe RGB-a. Slika s DVD diskova je oπtra, dinamiËna i prikazuje dobre performanse boja. Zvuk je naravno bio bolji od Hi-Fi zvuka na VHS-a, s veÊom dinamikom i neπto veÊim prostorom. ImajuÊi na umu ograniËenja kod proizvodnje ovog ureaja, kvaliteta zvuka kod reprodukcije CD-a i DVD-Audio diskova je viπe nego prihvatljiva i tu ne treba traæiti savrπenstvo. MP3 i WMA formati su takoer dobro podræani. Sve u svemu, ovaj ureaj zvuËi sasvim dobro i veÊina buduÊih vlasnika bit Êe zadovoljna.

www.hifimedia.hr


DIGITAL I

M

A

G

E

Canon MV800 - nova serija digitalnih videokamera jektive: MV850i s poveÊanjem od 22x (ukupno 440x s digitalnim poveÊanjem), a MV830i, MV830 i MV800 s poveÊanjem od 20x. Svi modeli imaju sustav za elektroniËku stabilizaciju slike (EIS - Electronic Image Stabilisation), dvostruki filtar ND (neutral density), naËin snimanja u formatu 16:9 visoke razluËivosti s prikazom

slike na LC zaslonu u tzv. formatu “letterbox”, naËine za noÊno snimanje Super Night (MV850i) i Night te mogu raditi kao web-kamere. Kamere MV850i, MV830i i MV830 omoguÊuju snimanje digitalnih fotografija te su kompatibilne sa standardom PictBridge, koji omoguÊuje izravan ispis fotografija na fotopisaËima

Kupcima koji po prvi put æele kupiti kameru Canon je predstavio novu seriju digitalnih videokamera serije MV800. Jednostavna i kvalitetna serija se sastoji od Ëetiri modela razluËivosti 0,8 megapiksela - MV850i, MV830i, MV830 i MV800. Sve kamere imaju jake optiËke zoom-ob-


digital news bez uporabe raËunala. Novi gumb “Easy” omoguÊuje prebacivanje na potpuno automatski naËin rada, a namijenjen je korisnicima koji æele snimati na brz i jednostavan naËin. UnatoË tomu πto su vrlo male (πiroke samo 51 milimetar i teπke tek 430 grama), digitalne videokamere imaju veliki 2,4inËni LC zaslon te procesor DIGIC-DV, koji se koristi i u vrhunskim Canonovim digitalnim videokamerama. Da bi se dodatno olakπalo snimanje, na kameri se nalaze gumb “Night Mode”, za posebni noÊni naËin snimanja, gumb za ukljuËivanje pozadinskog osvjetljenja LC zaslona, kojim se pojaËava osvjetljenje prilikom snimanju pri jakom svjetlu, te gumb “Widescreen”, koji omoguÊuje prebacivanje izmeu normalnog formata 4:3 i “πirokog” formata 16:9. Digitalne videokamere omoguÊuju snimanje u formatu 16:9 visoke razluËivosti, koji odgovara formatu platna u kinu te je pogodan za gledanje na televizorima sa “πirokim” ekranima. To je prvi put da je format 16:9 dostupan u digitalnim videokamerama ovog cjenovnog razreda. Pri snimanju i prikazu u naËinu 16:9 slika na LC zaslonu prelazi u tako zvani format “letterbox” kako se ne bi izobliËila. Model MV850i ima πirokokutni objektiv 0,6x za panoramsko snimanje videa i fotografija. Kamere koriste optiËke zoom-objektive 20x i 22x sa staklenim asferiËnim leÊama, svi modeli imaju dvostruki filter ND (neutral density), posebni noÊni naËin snimanja (Night Mode) i elektroniËku stabilizaciju slike. Fotografije se mogu pohraniti izravno na memorijske kartice SD ili MMC. Kamere MV850i, MV830i i MV830 imaju USB 2.0. FS suËelje za jednostavni prijenos fotografija i kratkih videosnimaka s memorijske kartice na drugi ureaj. Svi modeli podræavaju standard PictBridge, koji omoguÊuje izravan ispis fotografija na bilo kojem kompatibilnom fotopisaËu bez uporabe raËunala i pomoÊu IEEE1394 suËelja moguÊa je vrlo brza montaæa (dubbing) te nelinearno ureivanje i retuπiranje. Modeli MV850i i MV830i imaju digitalni ulaz i analogno-digitalni pretvornik, koji omoguÊuje presnimavanje snimljenog materijala s analognih ureaja, kao πto su VHS videoureaji i analogne videokamere. Analogni signal pretvara se u digitalni te se moæe pohraniti na videokameri ili presnimiti na neki ureaj za digitalnu pohranu, npr. raËunalo. Cijena ovih digitalnih kamera se kreÊe od 2880 kn do 3780 kn. INFO: Kodak Centar, tel. 01/230 33 32

Olympus c7070WZ Olympus je izdao novi C-7070WZ koji se svojim karakteristikama svrstava meu naprednije kompaktne modele. Koriπten je visokokvalitetan objektiv (1:2.8 - 4:8) s dvije asferiËne i jednom niskodisperzivnom (ED) leÊom, nudi 4x raspon zooma od 27110mm. Po prvi put, Olympus je ugradio dvostruki sustav automatskog izoπtravanja u 143 toËke (u mrezici 13x11), Ëime je omoguÊeno predvianje mjerenja subjekta snimanja u pokretu. Vanjski senzor automatskog izoπtravanja detektira udaljenost subjekta, te predvidja njegovo kretanje u trenutku pritiska zatvaraËa. TruePic Turbo procesor pridonio je kratkom vremenu startanja i jos kraÊim brzinama snimanja, pa je uz high speed setting postavku moguÊe snimiti dvije snimke pri 2,3 slike/sek to jest deset snimaka pri 1,4 slike/sek kod redovnih postavki u HQ kompresiji. Pozadinski LCD ekran je pomiËan i dijagonale 4,5 cm. Osim predefiniranih modova snimanja, moguÊe je potpuno ruËno podeπavanje svih opcija. Pored kuÊiπta za podvodno snimanje PT-027 na dubinama do 40 metara, ponuen je i novi telekonverter TCON-30C s koeficijentom 3,0x cime kod 300mm poveÊanja, otvor blende ostaje isti. Kompatibilnost s tri bljeskalice FL-20, FL-36 i FL-50 dopunjena je moguÊnoπÊu spajanja na bljeskalice popularnog Olympus E-sustava: uz FR-100 adapter moguÊe je montirati prstenastu ili dvostruku bljeskalicu. OËekivana cijena je 650 eura. INFO: Olympus Hrvatska, tel. 01/48 99 041

106

hi-fimedia #60

Minolta DiMAGE Z5 Minolta predstavljanjem DiMAGE Z5 cilja na cijelo neprofesionalno træiπte, tj. moguÊnosti koje posjeduje ovaj fotoaparat trebale bi zadovoljiti veÊinu korisnika. Glavne znaËajke Z5 su objektiv sa 12x optiËkim zoomom, 5,0 Mpikselni CCD sa Anti-Shake sustavom, brzim auto fokusiranje i LCD ekranom dijagonale 5,1cm. Minoltinu inovativnu Anti-Shake tehnologiju do sada smo mogli naÊi samo u top modelima Maxxum 7D i DiMAGE A200. PomiËni CCD senzor kompenzira nemirnu ruku i omoguÊuje 4-8 puta duæe trajanje ekspozicije bez zamuÊenja slike nego kod snimanja sa fotoaparatom bez ikakve stabilizacijske tehnologije. Takoe ta tehnologija pomaæe kod snimanja u uvjetima sa slabim osvjetljenjem zbog potrebe za duljim trajanjem ekspozicije. Brzina automatskog fokusiranja je deklarirana u vrijednosti od 0,2s kod najπireg kuta snimanja, do samo 0,3s pri najveÊem uveÊanju. Snimanje video materijala moguÊe je u VGA rezoluciji (640x480 piksela) uz ukljuËenu Anti-Shake πto omoguÊuje kvalitetniju snimku. Uz povoljnu cijenu ovaj model bi mogao vrlo brzo postati hit na træiπtu ultra-zoom digitalnih fotoaparata. INFO: Prizma, tel. 01/3895-127

www.hifimedia.hr


Canon Powershot A510 Nasljednik Canon Powershot A75 dolazi u vidu A510 modela maksimalne rezolucije od 3,2Mpiksela uz neπto veÊi 4x optiËki zoom. A510 je namijenjen korisnicima koji æele jednostavnost i kvalitetu. Dimenzije su smanjene za 13 posto a teæina 10 u odnosu na prethodnika uz poveÊanje raspona æariπne duljine od 35-140 mm (ekvivalentno 35 mm formatu). Koriπtenje SD memorijske kartice omoguÊilo je smanjenje dimenzija, ali se nije πtedilo na pozadinskom LCD ekranu dijagonale 4,6 cm. Fotoaparat se napaja iz samo 2 AA baterije koje obeÊavaju pribliæno isto trajanje (oko 300 slika sa ukljuËenim LCD ekranom) kao i Ëetiri baterije kod starijih modela. Uz sve ruËne, automatske i predefinirane modove snimanja kao i kod PowerShot A75 modela, A510 dodaje i dva nova: noÊna snimka, djeca i kuÊni ljubimci. Novost je i Print/Share tipka na poleini fotoaparata koja pojednostavljuje direktan ispis na pisaËe (PictBridge tehnologija) i prebacivanje slika na raËunalo. Za A510 u ponudi su i vodonepropusno kuÊiπte za podvodno snimanje, πirokokutni i telefoto konverteri. Jedan od najzanimljivijih dodataka je vanjska bljeskalica velike snage za jaËe osvijetljeni kadar u mraku. INFO: Kodak centar, tel. 01/230 33 22

ARCDISK vanjske memorije

SONY Cyber-Shot DSC-P200 U ultra kompaktnoj kategoriji Sony je imao dobro prihvaÊenu P seriju digitalnih fotaparata. Predstavljanjem novog P200 modela donose visoku rezoluciju od 7,2 Mpiksela u tu kategoriju. Manje dimenzije od svojih prethodnika omoguÊuju da P200 stane u bilo koji dæep ili torbicu. Ugraeni Real Imaging Processor brine se za brzo automatsko fokusiranje i automatsku ekspoziciju, te brzo pokretanje i snimanje fotografija. CCD tako visoke rezolucije zahtijeva i kvalitetan objektiv, a Sony veÊ standardno za takve potrebe koristi Carl Zeiss objektive. U ovom sluËaju to je Vario Tessar objektiv sa 3x zoomom. InfoLithium bateriji ne smeta veliki pozadinski ekran dijagonale 5,1cm te je sa jednim punjenjem moguÊe snimit oko 310 fotografija. VeÊ hvaljeni MPEG-VX Fine mod snima video materijal u maksimalnoj rezoluciji 640x480 piksela i brzinom od 30 sl/s. Uz fotoaparat dolazi Memory Stick kartica kapaciteta 32MB, a podræane su i Memory Stick PRO memorijske kartice. Viπe informacija: www.sony.com

www.hifimedia.hr

ARCHOS je na ovogodiπnjem CES-u predstavio ARCDisk seriju prijenosnih memorija koji se osim funkcionalnosti istiËu i svojim dizajnom. Uz 20GB i 40GB modele koji sadræe malene Hitachi diskove, na træiπte je izbaËen i maleni USB privjesak koji moæe pohraniti 4GB podataka. USB konektor je smjeπten unutar samog ureaja i ne pokriva se nespretnim poklopcem koji se vrlo Ëesto izgubi. To pridonosi jednostavnijem i elegantnijem izgledu samog ureaja, a moæe se pohvaliti i masom od samo 40g. Svojim dimenzijama i kapacitetom, svi ARCDisk modeli, idealani su za prenoπenje velike koliËine podataka, a pruæaju i veliku brzinu prijenosa zahvaljujuÊi USB 2.0 kompatibilnosti. PoveÊanjem kapaciteta, praktiËnost USB memorija postala je neupitna. Svaki serviser raËunala bio bi izgubljen u hrpi CD-a s a alatima i programima, da nema sa sobom neki prijenosni USB memorijski ureaj na koji je uvijek moguÊe brzo i jednostavno snimiti nove antivirusne definicije ili upravljaËke programe. Naravno, od njih Êe imati koristi svatko tko æeli uvijek sa sobom nositi hrpu slika, filmova ili vaænih dokumenata. INFO: Prizma, tel. 01/3895-127

hi-fimedia #58

107


TEST

Olympus C-8080 WZ Zadnji korak prije SLRa p i πe: I g o r J a d a n ako je veÊ proπla godina dana od predstavljana i opÊenito navale 8 Mpikselnih modela na træiπte, C-8080 je i dalje Olympusov top model u kompaktnoj klasi, to jest ne-SLR kategoriji. U tih godinu dana postojanja, iskazao se kao robustan i kvalitetan digitalni fotoaparat, πto potvruju brojni zadovoljni korisnici na Internet forumima. KuÊiπte je izraeno od magnezijske legure sa gumenom oblogom na rukohvatu koja omoguÊuje stabilno i ugodno dræanje fotoaparata. Za razliku od prethodnika C-5060 doπlo je promjena u dizajnu, te je okidaË izdvojen i smjeπten na prednju stranu ispred kontrole zooma. Upadljiv je velik objektiv s 58 milimetarskim

I

108

hi-fimedia #60

navojem za filter. U odnosu na neke konkurentne modele objektiv ima manju moguÊnost pribliæavanja od 5 puta, dok drugi fotoaparati imaju 7x ili 8x zoom. Iako postoji nazubljeni prsten na kuÊiπtu objektiva, on je samo ukras, a zoom je podijeljen na 18 razina i kontrolira se polugicom iznad okidaËa. Maksimalan otvor blende je dobrih F2.4-F3.5 uz raspon æariπne duljine od 28-140 mm (ekvivalentno 35mm formatu). ©iri kut je praktiËniji i omoguÊuje lakπe kadriranje u zatvorenim i skuËenim prostorijama kada se ne moæemo jako udaljiti od snimanog ob-

jekta. Svi konkurenti osim Nikon Coolpix 8700 modela poËinju sa æariπnom duljinom od 28mm. U odnosu na Sony F828 i KonicaMinolta A2, objektiv je veÊe rezolucije i daje snimke s viπe detalja. Slike maksimalne rezolucije 3.264 puta 2.448 piksela zabiljeæene CCD senzorom efektivne rezolucije od 8 Megapiksela, pohranjuju se na xD, CF memorijsku karticu ili Microdrive disk. U ovom tekstu Êu se suzdræati od nabrajanja funkcija i opisa pojedinih tipki jer se za ovu klasu fotoaparata postojanje svih naprednih moguÊnosti podrazumijeva i zauzelo bi previπe prostora. Stoga Êu se koncentrirati na neke napredne funkcije koje bi se trebale istaknuti zbog svoje implementacije, kvalitete ili nedostataka.

U samom radu C-8080 je iznimno brz kod ukljuËivanja (oko 1 sekunde) i iskljuËivanja (manje od 2 sekunde), ali je snimanje RAW (oko 12 sekundi) i TIFF (17 s) formata sporo (koriπtena je 256MB Olympus xD kartica). Za vrijeme snimanja RAW,RAW+JPEG ili TIFF slike fotoaparat je blokiran πto ograniËava upotrebljivost tih najkvalitetnijih formata za statiËno snimanje. Ukoliko se koristi JPEG format, slijedno snimanje moguÊe je brzinom od 1,6 slika u sekundi (do 5 fotografija) ili 1 sl/s (do 26 fotografija). Te vrijednosti zaostaju za konkurencijom, dok se brzinom fokusiranja svrstava meu bræe modele. Bljeskalica je vrlo dobrog dometa (oko 5 metara kod πirokog kuta) i nakon 6 sekundi spremna je za ponovno okidanje. Osim ugraene bljeskalice koja iskaËe pritiskom na tipku, na fotoaparatu nalazi se i prikljuËak za vanjsku bljeskalicu. Razmjeπtaj tipki i izbornik su ergonomiËno izvedeni i spadaju meu bolje. VeÊina funkcija dos-

www.hifimedia.hr


TEST tupna je jednostavnom kombinacijom tipke i kotaËiÊa ili ulaskom u prvi nivo izbornika za koji se moæe podesiti koje Êe se opcije ponuditi na prvom ekranu. Zamjerka ide na raËun smjeπtaja tipke za ukljuËivanje-iskljuËivanje, koja je preblizu kotaËiÊu za biranje moda snimanja i kada sam taj kotaËiÊ okretao sa dva prsta nehotice sam iskljuËio fotoaparat nekoliko puta. Ako se kotaËiÊ okreÊe samo sa palcem, kako je i zamiπljeno, tog problema nema. Pozadinski LCD ekran dijagonale 4,6 cm je sastavljen od 134.000 piksela, daje dobru i upotrebljivu sliku i za jakog sunca. Naæalost, ekran je moguÊe rotirati samo prema gore za 90° i 45° prema dolje. Nedostaje rotiranje u stranu, ali i ovo je daleko bolje od fiksiranog LCDa te pruæa dosta slobode pri kadriranju. Iza okulara na kojem je moguÊe korigirati dioptriju, smjeπten je LCD ekran visoke rezolucije od 240.000 piksela i pruæa sve informacije koje se vide na pozadinskom LCDu. U paketu uz fotoaparat dolazi i trakica za noπenje oko vrata, daljinski upravljaË RM-2, A/V kabel, USB kabel, Li-ion baterija BLM1, punjaË baterije BCM-2, 32MB xD-Picture Card, poklopac objektiva, sjenilo objektiva program-

ska podrπka (Camedia Master) i upute za rukovanje. Daljinski upravljaË je jednostavan i sadræi samo jednu tipku: okidaË. Baterija je velikog kapaciteta i traje zavidno dugo, a potpuno ispraænjenoj potrebno je πest sati da se napuni. Camedia Master je standardna programska podrπka koja se isporuËuje uz Olympusove digitalne fotoaparate i nudi jednostavnost uz mnoπtvo moguÊnosti obrade fotografija. Memorijska kartica od 32MB u stanju je primiti samo 2 RAW (11MB), 1 TIFF (23MB) ili 8 fotografija najveÊe rezolucije i kvalitete. Za snimanje u punoj rezoluciji potrebna je minimalno 256MB kartica, po moguÊnosti neka bræa CF verzija ili Microdrive. Spajanje na raËunalo USB 2.0 vezom omoguÊilo je brzo prebacivanje snimljenog materijala sa fotoaparata. Video moguÊnosti zadovoljavaju zvukom, trajanjem do ispunjenja slobodnog prostora i maksimalnom rezolucijom od 640x480 piksela, ali brzina od 15 slika u sekundi ne snima fluidno pokrete. Na inaËe odliËnu kvalitetu slike utjeËe primjetna pojava πuma pri ISO vrijednostima od 250, 320 i maksimalnih 400. TipiËan problem za CCD senzore sa 8Mpiksela zbog njihove male povrπine, a velike gustoÊe. Za moj ukus, pri koriπtenju poËetne postavke zasiÊenja, boje su moæda premalo zasiÊene. Nekada

zbog toga tonovi koæe izgledaju Ëak i realnije, a ionako se zasiÊenje moæe pojaËati prema osobnoj preferenciji na fotoaparatu. Automatski balans bijele boje je teπko zbuniti i radi jako dobro pri teπkim uvjetima kuÊne rasvjete. Slike su malo mekπe na poËetnoj postavci, ali i ujednaËene na cijeloj povrπini, bez mutnijih kutova πto pokazuje da je Olympus mnogo uloæio u izradu ovog objektiva. Kvaliteta objektiva se vidi i u rijetkoj pojavi kromatskih aberacija i visokoj razini detalja na obiËnim i makro fotografijama. BaËvasto izobliËenje nije jako izraæeno i na razini je konkurencije. Vrlo dobrim performansama u mraËnim uvjetima pridonijela je dodatna lampica koja osvjetljava kadar radi lakπeg fokusiranja i odliËna bljeskalica. Crvene oËi nisam primijetio niti na jednoj snimljenoj fotografiji, πto je odliËan rezultat.

Pozadinski LCD ekran dijagonale 4,6 cm je sastavljen od 134.000 piksela, daje dobru i upotrebljivu sliku i za jakog sunca

ZakljuËak Jedinu zamjerku koju bih mogao uputiti ovom digitalnom fotoaparatu u odnosu na konkurentne modele ostalih proizvoaËa, je ograniËenje zooma na samo pet puta. Ostale karakteristike su na razini ili bolje od direktnih suparnika, a podeπavanjem kontrasta, oπtrine, zasiÊenosti i faze boja u vrijednostima od plus-minus 5, svatko moæe pronaÊi svoju idealnu kombinaciju. Kvalitetom slike, moguÊnostima i izradom, C-8080 opravdava osvojenu EISA nagradu za najbolji digitalni fotoaparat u Europi 2004/2005.

www.hifimedia.hr

hi-fimedia #60

109


Canon PowerShot A400 Canon za πaku kuna apredak tehnologije i velika konkurencija na træiπtu uzrokovali su pad cijena uz istovremeno poveÊanje moguÊnosti u svim kategorijama digitalnih fotoaparata. Taj trend je moæda najizraæeniji u klasi najjeftinijih i najjednostavnijih ureaja. Renomirani proizvoaËi pribliæili su se cijenama bezimenim azijskim tvornicama uz zadræavanje kvalitete skupljane kroz godine iskustva u proizvodnji video opreme. Canonov predstavnik jeftinih digitalnih fotoaparata je PowerShot A400 koji se moæe kupiti za neπto viπe od 1.000 kn. Za tu cijenu dobiva se razluËivost od 3,2Mpiksela, πto daje slike maksimalne veliËine 2.048x1.536 piksela. Objektiv moæe pribliæiti do 2,2x u rasponu æariπne duljine od 45-100mm (ekvivalentno 35mm formatu) i maksimalnim otvorom blende u vrijednosti F3,8. ©tednja se prije svega vidi na plastiËnom kuÊiπtu uz dodatak ploËice od bruπenog aluminija koja moæe biti srebrne, zelene, plave ili naranËaste boje. Na prednjoj strani nalazi se mikrofon, bljeskalica, otvor optiËkog traæila i lampica koja ima trostruku ulogu: pomoÊ pri fokusiranju, smanjenje efekta crvenih oËiju i indikator samookidaËa. Na straænjoj strani nalazi se

N

110

hi-fimedia #60

LCD ekran dijagonale 3,8cm sastavljen od 115.000 piksela sa dobrom slikom u skoro svim uvjetima. Problema bi moglo biti samo kod mraËnih kadrova jer se slika na LCDu automatski ne posvijetli. U tom sluËaju uskaËe optiËko traæilo, ali koje prikazuje oko 85 posto kadra i priliËno je maleno. Uz njega nalaze se dvije LED lampice (naranËasto/zelena i æuta) koje nam govore o stanju bljeskalice, uspjeπnosti fokusiranja, snimanju na memorijsku karticu i makro mod. MoguÊe je odabrati jedan od Ëetiri naËina rada: pregledavanje snimaka, podeπavanje opcija, SCN- izbor predefiniranih modova i snimanja videa. Ispod tog izbornika nalaze se tipka za ulazak u izbornik, ukljuËivanje/iskljuËivanje LCD ekrana i FUNC. Tipka za brzo podeπavanje glavnih opcija ili brisanje snimke. Kretanje kroz jednostavan i funkcionalan izbornik vrπi se kruænom Ëetverosmjernom tipkom u Ëijoj se sredini nalazi tipka SET za potvrdu odabira. Zoom se kontrolira palcem desne ruke, ali tipke priliËno sporo reagiraju i cijeli je raspon podijeljen na par koraka πto ne omoguÊuje preciznu kontrolu. Tipka SHARE/PRINT za jednostavno prebacivanje i ispis slika zasvijetli kada se fotoaparat prikljuËi na pisaË ili raËunalo. Na dnu, ispod gumenog poklopca smjeπteni su konektori za

p i πe: I g o r J a d a n spajanje na raËunalo ili pisaË, strujni adapter i audio/video izlaz za spajanje na TV.¸ Za napajanje fotoaparata koriste se 2 AA baterije uz deklarirano trajanje od 100 (alkalne) do 300 (NiMH veÊeg kapaciteta) snimaka uz koriπtenje LCD ekrana i bljeskalice u 50% sluËajeva. Bljeskalica je jaka, ali zbog smjeπtaja blizu objektiva u nekim situacijama dolazi do pojave crvenih oËiju unatoË ukljuËenoj lampici za smanjenje tog efekta. Za pohranu JPEG fotografija i AVI filmova koristi se SD memorijska kartica, a u paketu dolazi jedna kartica malenog kapaciteta od samo 16MB. Prva investicija uz A400 trebala bi biti veÊa memorijska kartica i punjive baterije sa punjaËem. Programska podrπka je standardna kao i za skuplje PowerShot modele te sadræi Zoom/ImageBrowser, ArcSoft PhotoImpression i VideoImpression, PhotoStitch i upravljaËke programe. Iako je maksimalna rezolucija snimanja videa odliËnih 640x480 piksela, ograniËenje na brzinu od 10sl/s i trajanje do 30s kvari dojam i daje trzavu snimku. Takoer, æariπna duljina od 45-100mm ne daje dovoljno velik πiroki kut snimanja za pokrivanje πirokog kadra u zatvorenim prostorijama. Brzina pokretanja od 5 sekundi i kontrola zooma ne obara brzinske rekorde, ali je joπ uvijek zadovoljavajuÊa za prosjeËnog korisnika. Automatska redukcija πuma radi dobro pri niæim ISO vrijednostima, ali pri koriπtenju ISO400 dolazi do pojave πuma koji je ionako neizbjeæan pri visokim ISO vrijednostima. Treba spomenuti i dobar makro mod koji se ukljuËuje automatski i moæe fokusirati na najmanjoj udaljenosti od 5 centimetara. Kvaliteta slike je s obzirom na cijenu iznadprosjeË-

na, uz dobru oπtrinu, realnu interpretaciju tonova koæe, balans bijele se rijetko zabuni, a baËvasto izobliËenje nije jako izraæeno. Mane ovog fotoaparata brzo izblijede pogledamo li na njegovu cijenu i ime koje jamËi kvalitetu za svoje proizvode. Ukoliko traæite jednostavan fotoaparat za sebe ili kao poklon nekome, a ne æelite izdvojiti puno novaca, razmislite i o A400.

www.hifimedia.hr


RJE»NIK POJMOVA OPΔENITO Analogno Kontinuirani signal. OznaËava pohranu zvuËnih signala koji su jednaki onima koji su se, u procesu snimanja, nalazili na mikrofonu Bas Najniæe frekvencije koje ljudski sluπni aparat moæe percipirati. Proteæe se kroz 4 oktave, poËinje od 20 Hz, a zavrπava pri otprilike 150Hz. Bi-amping PrikljuËivanje svake zvuËniËke jedinice u zvuËniËkom sustavu na zasebno pojaËalo. Potrebni su i zasebni kabeli. Bit Najmanja jedinica digitalne informacije. U stvari oznaËava “stanje” (0 ili 1), odnosno, u logici sklopova, ukljuËeni ili iskljuËeni sklop. Bi-wiring PrikljuËenje zvuËnika na pojaËalo preko dva para kabela, odvojeno za visokotonac i bas/srednjetonac. Skretnica treba biti ustrojena za ovaj naËin spajanja. Decibel (dB) Deseti dio Bella. Oznaka za odnos izmeu dvije vrijednosti zvuËnog tlaka. Relativna jedinica. PoveÊanje od 3dB zahtijeva dvostruko veÊu snagu. Dinamika Odnos (relativni, u dB), izmeu najtiπeg i najglasnijeg mjesta na snimci, odnosno najtiπeg i najglasnijeg signala. Odnos tiho-glasno. Ekvilajzer Ureaj koji se spaja izmeu pretpojaËala i izlaznog pojaËala, a njime su moguÊe, izdizanjem ili spuπtanjem pojedinih frekvencijskih podruËja, korekcije ukupnog odziva sustava. Ne smatra se audiofilskom komponentom. Feedback (povratna veza) VraÊanje dijela signala na ulaz, u svrhu poboljπanja mjernih karakteristika ureaja. Frekvencija Broj titraja u sekundi. Odreuje visinu tona. Mjerna jedinica je Hertz (Hz). Harmonik Viπekratnik osnovne frekvencije. Hertz (Hz) Jedinica za mjerenje frekvencije. Ime je dobila po njemaËkom fiziËaru Heinrichu Hertzu (1857-1894), koji

je prvi eksperimentalno dobio elektromagnetske valove. Impedanca Otpor protoku izmjeniËne struje. Sastoji se od radne i reaktivne komponente. ©to je krivulja impedance zvuËnika ravnija to predstavlja lakπi teret za pojaËalo. IzobliËenje Neæeljeni signal, koji se javlja uslijed nesavrπenosti audio-komponenata. Kabeli VodiËi (obiËno bakreni), koji sluæe za prijenos elektriËnih signala od izvora zvuka do (pret)pojaËala, odnosno pojaËala do zvuËnika. UobiËajeno je da se uz kabel navodi i tip, odnosno ËistoÊa bakra. Oznake su Xn (X nines - X devetki). Tako npr. 5N oznaËava 99,999% Ëisti bakar. Kabeli se razlikuju tipom, ustrojem, namjenom, itd. Koloracije Otklon od originalnog signala kakav je bio na mikrofonu u studiju. Kako u postupku snimanja i reprodukcije signal, informacija, prolazi kroz veliki broj elektronskih elemenata i svaki od njih unosi neπto svoje u zvuk, zavrπni uËinak je optereÊen koloracijama, obojenoπÊu zvuka. MiniDisc (MD) Izum Sonya, koji koristi optomagnetski disk promjera 64mm, i na koji je moguÊe pohraniti 74 minute glazbe. Tako veliku koliËinu glazbenog materijala je moguÊe pohraniti zahvaljujuÊi naprednim sklopovima za saæimanje podataka (ATRAC). Odnos signal/πum Predstavlja razliku izmeu razina signala i πuma koji proizvode sami ureaji. Mjeri se i oznaËava se u dB. Ohm Oznaka za elektriËni otpor. Prema Georgu Simonu Ohmu. Impedanca zvuËnika oznaËava se u Ohmima. ©to niæa impedanca to veÊi zahtjevi za strujom iz pojaËala. Terminal (prikljuËak) PrikljuËak (obiËno na straænjoj strani) na ureajima, predvien za prihvat kabela. Razlikujemo zvuËniËke i linijske prikljuËke. Tonske kontrole Kontrole na pretpojaËalu (integriranom pojaËalu) koje djeluju na (obiËno) dvije odreene frekvencije (u basu i visokotonskom podruËju), a kojima je moguÊe korigirati, odnos-

no prilagoditi zvuk sustava. Tranzijenti Brzo promjenjivi signali. Tweaking (Neprevodiv izraz) RijeË je o sitnim zahvatima na serijskim ureajima kojima je moguÊe poboljπati zvuk komponente. Npr. zamjenom obiËnih kondenzatora na putu signala kvalitetnijima, ostvaruje se prozraËniji, bræi i ËiπÊi zvuk. Valna duljina Duæina zvuËnog vala. Ovisi o frekvenciji. Watt (W) Mjerna jedinica za snagu. Prema Jamesu Wattu, πkotskom inæenjeru (1736-1819) koji je usavrπio parni stroj.

CD PLAYER AAD Oznaka na CD-ploËi. OznaËava postupak snimanja u kojem se glazba snima i obrauje analogno (AA), a pohranjena je u digitalnom obliku (D). ADD Kao i AAD, ali je snimka analogna, a obrada i pohrana digitalne CD-R Ureaj koji uz reprodukciju ima i moguÊnost snimanja na posebne, za to predviene diskove (CD-R, CD-RW), pomoÊu dodatne laserske zrake Compact Disc - kompaktna ploËa Standardizirani 12cm disk, na kojemu su pohranjene digitalne informacije. Zapis na disku je 16-bitni, s uËestaloπÊu zapisivanja od 44,1kHz. DAC Digitalno-analogni pretvaraË. Digitalne rijeËi (odnosno njihove dijelove - 0 i 1, stanja ukljuËeno i iskljuËeno) pretvara u sinusoidu, odnosno analogni signal. DAC-ovi (D/A pretvaraËi) se nalaze u svakom CD playeru, MiniDisk playeru, LD-u, a mogu se naÊi i kao zasebni, odvojeni ureaji. DDD Oznaka na CD-u koja oznaËava da je cjelokupni proces snimanja i obrade, izvrπen u digitalnoj domeni. Digitalni izlaz/ulaz PrikljuËci na digitalnim komponentama kojima teËe digitalni signal

Digitalno Postupak pohrane podataka na odreeni medij. Originalni signal se cijepa na odreeni broj dijelova, u tijek digitalnih nula i jedinica i takav zapisuje na medij. Frekvencija uzorkovanja Frekvencija kojom analogno-digitalni (A/D) pretvaraËi uzimaju uzorke analognog signala HDCD High Definition Compatible Digital posebni postupak kodiranja i snimanja diskova kako bi se postigao bolji zvuk. VeÊa digitalna rezolucija rezultira boljim zvukom. Kako bi se mogao Ëuti puni potencijal diska snimanog HDCD tehnologijom, potreban je i D/A pretvaraË s HDCD Ëipom. Kompatibilan je s klasiËnim CD-om. SCMS (Serial Copy Management System) Sustav koji onemoguÊava digitalno kopiranje diskova.

GRAMOFON Azimuth Pojam koji kod gramofona oznaËava poloæaj vrha igle prema brazdi. Ispravan poloæaj je potpuno okomit. Antiskejting (Antiskating) Mehanizam koji se protivi kliznoj sili i pomaæe da igla ravnomjerno oËita informacije iz lijevog i desnog kanala Baza gramofona Osnovni dio gramofonske integracije na koji se montira ruËica. Belt drive Sustav pokretanja tanjura gramofona preko gumenog remena Direct drive Sustav pokretanja tanjura gramofona izravno preko motora. Odlikuje ga velika brzina startanja i postizanja brzine. Gazna sila (Tracking force) Sila kojom igla gazi po ploËi. Svaki proizvoaË za svoje modele zvuËnica preporuËuje vrijednost gazne sile. Mat Dio gramofonske opreme izraen od raznih materijala, koji se polaæe na tanjur gramofona i dodatno guπi vibracije. MM Kratica za Moving Magnet zvuËnice. U njima je pokretni magnet koji se pokreÊe zajedno s iglom. hi-fimedia #60

111


RJE»NIK POJMOVA MC Kratica za Moving Coil zvuËnice. U njima je magnet statiËan, a pokreÊe se zavojnica. Razlikujemo LO (Low Output) i HO (High Output) MC zvuËnice. Protraktor PomoÊna oprema za podeπavanje gramofona u obliku ploËice koja na sebi ima ucrtane nulte toËke. Takvim ureajem jednostavno podeπavamo taj vrlo vaæan element geometrije. RIAA Kratica od Recording Industry Association of America. OznaËava sustav koji prilikom reprodukcije ploËe podiæe bas frekvencije, a potiskuje visoke tonove kako bi se ispravile nepravilnosti nastale prilikom snimanja ploËe, a zbog nemoguÊnosti da se niske frekvencije na vinil zapiπu u punoj πirini brazde. RuËka (Tonearm) Sustav koji nosi zvuËnicu. Razlikujemo πestarske i tangencijalne ruËke. Sve bolje ruËke imaju moguÊnost finog podeπavanja svih parametara potrebnih za idealno slijeenje brazda ploËe. ZvuËnica Sofisticirani dio gramofona u kojem se pomicanjem igle stvara signal. Sastoji se, ugrubo, od magneta, zavojnice, kantilavera, igle i kuÊiπta.

AMPLIFIKACIJA Balansirani prikljuËci PrikljuËci na ureajima kod kojih su pozitivni, negativni i vodiË mase potpuno odvojeni. Izlazno pojaËalo/pojaËalo snage Ureaj koji pojaËava signale iz pretpojaËala do razine na kojoj je moguÊe pobuditi zvuËnike Klasa rada ureaja Termin koji objaπnjava ustroj izlaznog stupnja pojaËala. Kod Aklase rada koliËina struje koja prolazi kroz izlazne tranzistore je uvijek ista, bez obzira na veliËinu signala. Kod Bklase rada, koliËina struje koja prolazi kroz izlazne tranzistore odreena je koliËinom signala. Danas je u uporabi najËeπÊe AB-klasa, kombinacija A i B klase rada ureaja Linijski ulaz Ulaz na pojaËalu ili pretpojaËalu s kojega signal nije potrebno dodatno

112

hi-fimedia #60

pojaËavati kako bi ga izlazni stupanj pojaËala mogao dalje pojaËavati. PojaËalo Ureaj koji pojaËava signale koji pristiæu iz izvora zvuka te ih pojaËane prosljeuje u zvuËnike. PremoπÊivanje (bridging) MoguÊnost stereo pojaËala da se, spajanjem oba kanala, pretvara u mono pojaËalo poveÊane snage. PretpojaËalo Kontrolno pojaËalo koje sluæi za pretpojaËanje i distribuciju (linijskih) signala iz izvora zvuka

KAZETOFON Azimut Kut izmeu glave i vrpce - jedan je od bitnih parametara za dobru reprodukciju zvuka kazetofona. Capstan Osovina koja osigurava ravnomjeran protok trake. Dolby (B, C, S) Reduktori πuma trake kod kazetofona. Rade tako da pri snimanju pojaËavaju tihe signale, a pri reprodukciji ih stiπavaju. Dolby HX Pro Sklop za poboljπanje snimanja visokih frekvencija na traku, bez dodatnih izobliËenja. Glava Elektromagnetski sklop koji Ëita zapis s magnetske trake. Glava moæe biti namijenjena snimanju, brisanju ili reprodukciji.

TUNER RDS Sustav radijskih informacija, koji se prenosi paralelno s osnovnim signalom. Valno podruËje PodruËje emitiranja radio-valova. U primjeni su 4 valna podruËja: Kratki val (SW), Srednji val (MW), Dugi val (LW) i ultrakratki val (UKV, FM). Hifi norme zadovoljava samo FM podruËje.

ZVU»NICI Bipolni zvuËnik ZvuËnik koji isijava sa svoje prednje i

straænje strane jednaku koliËinu energije u fazi. Uglavnom se sastoji od dinamiËkih zvuËniËkih jedinica koje su ugraene s prednje i straænje strane kutije DinamiËki zvuËnik Sustav kod kojeg membranu pokreÊe sustav koji se sastoji od motorne zavojnice i magneta. Dipolni zvuËnici ZvuËnik koji isijava istu koliËinu energije ispred i iza membrane, ali je zvuk koji isijava sa straænje strane u protufazi sa zvukom koji isijava s prednje strane. NajËeπÊi tipovi dipola su elektrostatski i magnetostatski zvuËnici Koaksijalni zvuËnik Konstrukcija (dvostazna) kod koje se driveri nalaze na istoj vodoravnoj osi Osjetljivost GlasnoÊa koju moæe ostvariti zvuËnik na udaljenosti od 1m, ako mu se dovede signal snage 1W, pri impedanci od 8 Ohma Pojasni zvuËnici (zvuËniËke jedinice/driveri) Sustavi koji su namijenjeni reprodukciji glazbe i govora. Osnovna je podjela prema frekvencijskom podruËju za koje su predvieni. Razlikujemo: niskotonski (bas/woofer) zvuËnik za reprodukciju tonova do 500Hz, srednjetonski zvuËnik (midrange) za podruËje od 500-5000Hz i visokotonski zvuËnik (tweeter) koji je namijenjen reprodukciji tonova frekvencija od 5000-20000Hz. Skretnica Sluæi za dijeljenje ulaznog signala s terminala na odreena frekvencijska podruËja i njihovu distribuciju prema odreenim zvuËniËkim jedinicama. Dva su osnovna tipa: pasivne i aktivne. Subwoofer ZvuËnik za reprodukciju najniæih tonova, tzv. subkontra i kontraoktave ©irokopojasni zvuËnik ZvuËnik Ëija je karakteristika rad u πirokom frekvencijskom podruËju pomoÊu jedne zvuËniËke jedinice Viπestazni zvuËnici Dvosistemski, trosistemski, itd. sustavi u kojima je koriπteno viπe zvuËniËkih jedinica i gdje je svaka od njih “zaduæena” za reprodukciju odreenog dijela spektra.

VIDEO PROJEKTORI ANSI (American National Standards Institute) AmeriËki institut koji je postavio odreene norme za mjerenje. Svi proizvoaËi projektora koji svoje mjere izraæavaju s ANSI kraticama moraj se ravnati po ANSI normama i ti podatci su realni u odnosu na one koji nemaju ANSI u svojoj specifikaciji. CRT (Cathode Ray Tube) Tehnologija koja koristi tri odvojene katodne cijevi za dobivanje slike. Svaka cijev je za odreenu boju (RGB), a primjenjuje su u televizorima, monitorima i projektorima. DLP (Digital Light Processing) Tehnologija razvijena u laboratorijima ameriËke kompanije Texas Instruments i koja se temelji na DMD Ëip tehnologiji. DMD (Digital Micromirror Device) »ip na sebi ima preko 750.000 refleksnih ogledalca i pri radu prebacuje sliku i do 50.000 puta u sekundi mijenjajuÊi svoj nagib. LCD (Liquid Crystal Display) Tehnologija koja se koristi u prijenosnim raËunalima i digitalnim satovima. LCD se temelji na tekuÊem kristalu koji mijenja svojstva pod utjecajem struje i poravnanjem njihovog oblika s utorima na povrπini na koju su postavljeni. Lumen Mjerna jedinica za mjerenje jaËine svjetlosti koju zraËi neki izvor svjetlosti. Postoji i ANSI lumen πto oznaËava da se mjeri prema ANSI standardu. Rezolucija Broj toËkica postavljenih na povrπinu koja se promatra, svaka rezolucija sastoji se od vertikalnog i horizontalnog broja toËkica. Npr. SVGA rezolucija Ëine 800 (horizontalnih) x 600 (vertikalnih) toËkica smjeπtenih u formatu 4:3 UHA, UHB, UHE, UHP... Vrste æarulja koje se stavljaju u projektore


Kompletan pribor za izradu i modifikaciju zvuËniËkih kutija. ZvuËnici (basevi, srednjetonci, visokotonci, πirokopojasni, 2-way, 3-way, ...), skretnice (otpornici, kondenzatori, zavojnice,...), terminali, basrefleks cijevi, mreæice, platna, kabeli (zvuËniËki, energetski, interkonekcijski i optiËki). Servis zvuËniËkih kutija. Kompletan pribor za montaæu zvuËnika, radia i pojaËala u automobilima.

DOBAR ZVUK MALOPRODAJA - VELEPRODAJA Anina 16, 10000 Zagreb, Tel/fax: 01/386 38 77 www.dobar-zvuk.hr radno vrijeme: 8-20 h, sub: 8-15 h

WESTRA

I.T.

REGENT

SEAS

BASIC

CLARION


hifimedia • 60  
hifimedia • 60  

AV multimagazine

Advertisement