Page 1


‫מהות הפרויקט‬


‫מהות הפרויקט‬


‫ניתוח שטח ‪ -‬סכמה עירונית‬


‫ניתוח שטח ‪ -‬סכמות עירוניות‬


‫תהליך‬


‫תהליך‬


‫פירוק והרכבה‬ ‫שלוש רמות של‬ ‫חפיפה‪ :‬וחיבור‬ ‫מבט‬ ‫נגיעה קלה‬ ‫מגע ישיר‬ ‫שני גופים‪ ,‬שזורים יחדיו‬ ‫המוביל והמובל‪ ,‬חיים יחד בסימביוזה‬

‫קונספט‬


‫סכמות וערכים חשובים בפרויקט‬


‫פרוגראמה‬


רשות מבצעת  

‫יקט‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫הפ‬ ‫ות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫יקט‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫הפ‬ ‫ות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫שטח‬ ‫וח‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ - ‫ית‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫סכמה‬ ‫שטח‬ ‫וח‬ ‫ת‬ ‫י‬...

רשות מבצעת  

‫יקט‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫הפ‬ ‫ות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫יקט‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫הפ‬ ‫ות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫שטח‬ ‫וח‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ - ‫ית‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫סכמה‬ ‫שטח‬ ‫וח‬ ‫ת‬ ‫י‬...

Advertisement