{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Huwelijksvoorbereiding St.-­‐Machariusparochie  Laarne   St.-­‐Annaparochie  We5eren-­‐ten-­‐Ede   St.-­‐Mar8nusparochie  Massemen   St.-­‐Mar8nusparochie  Westrem   H.-­‐Hartparochie  Kwatrecht    


Beste,         Uw    eerste  stap  is  het  vastleggen  van  uw  kerkelijk  huwelijk.  Via  mail  hebt  u  verschillende  documenten   ontvangen.  Van  zodra  u  het  document  (doc.2)  achteraan  dit  boekje  digitaal  hebt  bezorgd  neemt  u  best  nog   eens  telefonisch  contact  op  met  de  pastoor.  Hij  zal  u  dan  een  bevesBging  geven  van  uw  huwelijk.       De  tweede  stap  bestaat  er  in  dat  u  een  vormingsavond  of  huwelijksvoorbereiding  volgt.  Plaats  en  data  staan   op  een  afzonderlijke  folder  van  ons  dekenaat  WeFeren.  U  vindt  dit  eveneens  in  deze  bundel  of  is  te  vinden   onder  www.dekenaatweFeren.be  onder  huwelijksvoorbereiding,  rubriek  dekenaat.       Enkel  wanneer  dit  is  gebeurd,  is  de  derde  stap  mogelijk.  Ongeveer  ten  laatste  vier  tot  drie  maanden  voor  het   huwelijk  maakt  u  een  afspraak  voor  de  ondertrouw.  Indien  nodig  brengt  u  de  trouwboekjes  van  uw  ouders   mee.       Bij  de  ondertrouw  kunt  u  kiezen  voor  een  huwelijksviering  met  een  eucharis0eviering  of  met  een   gebedsviering.  Deze  laatste  is  te  verkiezen  indien  u  niet  gebonden  wil  zijn  door  het  schema  en  de  vereisten   van  een  eucharisBeviering,  of  indien  u  niet  zo  vertrouwd  bent  met  de  eucharisBe.  De  financiële  bijdrage  is   dezelfde  voor  elke  dienst,  en  voor  elk  uur:  250  €  (bestemd  voor  het  onderhoud  van  de  kerk,  voor  de   parochiewerking,  voor  het  diocesaan  solidariteitsfonds,  voor  de  parochiepriesters,  de  koster  en  het   hulppersoneel).  Indien  u  de  rode  loper  wenst  in  de  kerk  te  Laarne  (wat  helemaal  niet  verplicht  is!)  komt  er  25€   bij.  U  kunt  contant  vereffenen  bij  de  ondertrouw.       Voor  de  muzikale  omlijs0ng  is  een  organist(e)  ter  beschikking.  Wanneer  koren  of  andere  mensen  worden   aangesproken  vragen  wij  om  goede  afspraken.     “Life”  –  muziek  is  -­‐  ook  in  de  kerk  -­‐  steeds  te  verkiezen  boven  CD’s  of  casseFes.  Bij  de  keuze  van  je  liederen   neemt  men  uiteraard  niet  de  liederen  die  men  op  een  avondfeest  laat  horen.  Religieuze  muziek  wordt  dus  bij   voorkeur  gekozen.       Indien  u  zelf  teksten  wil  kiezen  en  eventueel  een  volgboekje  laat  drukken  vragen  wij  deze  eerst  voor  te  leggen.   Wij  willen  u  daar  graag  bij  behulpzaam  zijn  en  stellen  u  de  teksten  met  een  ruime  keuze  ter  beschikking  in   bijlage.       Misschien  vraagt  u  iemand  om  bloemen  te  zeFen.  Als  het  mensen  zijn  die  (nog)  niet  vertrouwd  zijn  met  de   gewoonten  in  onze  kerk,  vraag  hen  dan  vooraf  met  mij  contact  op  te  nemen.  Met  de  plaatsing  van  het  nieuwe   altaar  te  Laarne  en  de  liturgische  ruimteherschikking  in  Ten  Ede  kunnen  er  geen  bloemen  méér  geplaatst   worden  op  de  altaren.  De  kerk  is  voldoende  ruim  om  daar  creaBef  mee  om  te  gaan.  Breng  uw  bloemisten   daarvan  op  de  hoogte  zodat  zij  niet  voor  verrassingen  staan.  Het  is  ongepast  de  bloemen  na  de  dienst  terug   mee  te  nemen.  Ze  behoren  tot  het  liturgische  gebeuren  en  blijven  daarom  dan  ook  op  de  plaats  van  de   eredienst.  Wil  dit  respecteren.       Wij  hopen  op  deze  wijze  bij  te  dragen  om  van  uw  huwelijksdag  het  begin  te  maken  van  een  gelukkig  samen-­‐ leven.  Wij  bidden  God  om  zegen  over  ieder  van  u  en  over  uw  relaBe.           Met  vriendelijke  groeten,  

  G.LEENKNEGT,  pastoor.    


HUWELIJKSVOORBEREIDING St.-Machariusparochie Laarne St.-Annaparochie Wetteren-ten-Ede St.-Martinus Massemen St.-Martinus Westrem H.-Hart Kwatrecht

Lepelstraat 1 9270 Laarne tel. 09-369 08 97

www.parochielaarne.be

www.dekenaatwetteren.be

LEVENSPROJECT MET TWEE Het is goed om dit project voor het leven eens door te nemen, gedeeltelijk elk afzonderlijk en gedeeltelijk ook samen. Je bewaart een uitgeschreven tekstexemplaar voor jezelf en je bezorgt een kopie aan de priester of diaken die in jullie viering zal voorgaan.

Welk is jullie ideaal voor je persoonlijk leven en voor jullie leven als koppel? Welke zijn uw projecten, uw dromen? Wat verwachten jullie van jullie samenzijn ? Welke zijn de waarden waar jullie belang aan hechten en waar hebben jullie die ontdekt (jullie familie, op school, in de jeugdbeweging, in de parochie ...)? Welke band maken jullie tussen deze waarden en het christelijke geloof, hoe plaatsen jullie jezelf in de Kerk, welke plaats is er voor een spiritueel leven? Kunnen jullie ook iets zeggen over het gezin dat jullie willen stichten, de waarden die jullie aan je kinderen wilt meegeven, de religieuze opvoeding die jullie hen wilt aanbieden? Hoe staan jullie tegenover hun doopsel ? Het is ook goed om in de tekst de reden van jullie burgerlijke en religieuze huwelijk te vermelden. Wordt bij dit huwelijk een eucharistieviering gevraagd? Waarom ? Is het huwelijk voor jullie een engagement dat jullie in volle vrijheid willen nemen, dat jullie oproept tot edelmoedige liefde voor elkaar en tot het opbouwen van een echte gemeenschap, dat een volgehouden huwelijkstrouw insluit, waardoor jullie met elkaar verbinden voor het leven, dat openstaat voor kinderen?

Ziehier, de officiĂŤle verklaring die jullie zullen tekenen tijdens de ondertrouw:

Nu ik een kerkelijk huwelijk verlang te sluiten, verklaar ik voor God en voor zijn Kerk, dat ik door mijn jawoord op mij neem : Heel mijn leven trouw te blijven, en mij als een goede echtgenoot/echtgenote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot een echte liefde-en levensgemeenschap. Ik beloof dat ik als een goede vader/moeder de kinderen, die ons worden toevertrouwd, wil laten dopen en zal opvoeden in geloof en liefde tot de Heer Jezus Christus.


!

Mogelijkheden!! tot!! huwelijksvoorbereiding! binnen!! het!dekenaat!Wetteren!

Huwelijksvoorbereiding!! dekenaat!

WETTEREN! 2013A2014!

zaal Breughel Kalkendorp 26 9270 Kalken

Andere! mogelijkheden!

verantwoordelijke: pastoor François, Kalkendorp 12 9270 Kalken

09/367.50.65,

ww w.zin in re lat ie .b e Een weekend voor verloofden, die tijd en aandacht willen besteden aan hun groeiende liefdesrelatie. Drie echtparen en een priester belichten telkens één facet van leven-inrelatie, niet met zware theorie maar met concrete getuigenissen. Verloofden krijgen ruim de kans tot dialoog met elkaar. Een weekend duurt van vrijdag 20 uur tot zondag 17 uur.

Vrije Basisschool St.-Macharius Wegvoeringstraat 1 9270 Laarne verantwoordelijke: pastoor Leenknegt, Lepelstraat 1 9270 Laarne

09/369.08.97,

St.-Gertrudiscollege Wetteren Wegvoeringstraat 21 9230 Wetteren

ww w.klj.b e de KLJ organiseert jaarlijks enkele weekends en stelt deze huwelijksvoorbereiding ook open voor niet leden. Telkens van vrijdagavond tot zondagmiddag.

!

verantwoordelijke: pastoor-deken Yvan Stassijns, Markt 18 9230

Wetteren 09/369.00.53, yvan.stassijns@skynet.be

!

Vooraf&inschrijven&is&noodzakelijk&!& !

Suspendisse! potenti.!

!

We#wensen#jullie#van#ganser#harte## een#goede#voorbereiding#en#een#gelukkig#huwelijksleven#toe!# 1.Aanvraag en onthaal Jullie hebben reeds geruime tijd de datum van jullie huwelijk afgesproken met de pastoor of de verantwoordelijke van de parochie. Een aantal maanden vóór de dag maken jullie met hem een afspraak voor het openen van het administratief dossier. Tijdens deze aanvraag worden gegevens over jullie identiteit, doopsel en vormsel genoteerd.

2. Vorming

3. Pastoraal gesprek

Binnen ons dekenaat worden verschillende vormingsmomenten voor toekomstige trouwers georganiseerd. Vaak zijn hier ook mensen aanwezig die willen getuigen van hun eigen huwelijks beleving.

Naar het einde van de voorbereiding toe wil het pastoraal gesprek een verrijkende dialoog zijn met de pastoor rond de aspecten van jullie levenskeuze.

Twee doelstellingen staan centraal : • de verdieping van jullie relatie: de verschillende werkvormen bieden jullie de gelegenheid om dieper in te gaan op jullie relatie. • de christelijke dimensie van het huwelijk ter sprake !brengen.

Jullie bevestigen dit engagement om christelijk te huwen door het ondertekenen van deze kerkelijke documenten. Hier kunnen eventueel ook de laatste afspraken worden gemaakt.


HUWELIJK) ! ! Datum!van!het!huwelijk:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Te:!!!!!!!!!!!!!!!!

In!de!parochiekerk:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

(postnummer,!deelgemeente!en!fusiegemeente)!

! Bisdom:!Gent!

!

! Van! Naam!en!voornaam!van!de!bruidegom!

Naam!en!voornaam!van!de!bruid!

!

!

! ….………………………….! ! ! Huidig!adres:!!!!!!!!

! ….………………………….! ! ! Huidig!adres:!!!!!!!!

Straat!en!nummer! Plaats!en!postnummer! !

Straat!en!nummer! Plaats!en!postnummer! !

!

!

!

!

Geboorteplaats:!!!!

Geboorteplaats:!!!!

!

!

!

!

Gedoopt!in!de!kerk/kapel!

Gedoopt!in!de!kerk/kapel!

!………………! Te!!!!!!!!!!!!!!!!!! Op!!!!!!!!

!………………! Te!!!!!!!!!!!!!!!!!! Op!!!!!!!!

!

!

! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! !

Parochie:!!!!!!!!!!!!!! ! Bisdom:!Gent!

Parochie:!!!!!!!!!!!!!! ! Bisdom:!Gent!

Zoon!van!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! en:!!!!!!!!!!

Zoon!van!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! en:!!!!!!!!!!

Geboortedatum:!!!

Geboortedatum:!!!

(deze!gegevens!kun!je!vinden!in!de!trouwboekjes!van!je!ouders)!

(deze!gegevens!kun!je!vinden!in!de!trouwboekjes!van!je!ouders)!

Adres!van!de!ouders!ten!tijde!van!het!doopsel:!!!!

Adres!van!de!ouders!ten!tijde!van!het!doopsel:!!!!

!

!

Toekomstig!adres:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Straat!en!nummer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Plaats!en!postnummer! !

!

Telefoon!en/of!GSM:! Email:!

! Burgerlijk!huwelijk:!!!!In!de!gemeente:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!op!datum:!!!!!!!!!!!!!!!!


Huwelijksviering …     Hoe  stel  ik  mijn  viering  samen?   Het  sacrament  van  het  huwelijk  kan  gebeuren  binnen  een   eucharisBeviering  of  gebedsdienst.  Beiden  zijn  even  geldig  en   verzorgd.     In  deze  bundel  met  keuzeteksten  vindt  u  achteraan  het  schema   voor  een  gebedsdienst.     De  voorstellen  van  de  liederen  zijn  kerkelijke  liederen.  U  kunt   ook  zelf  voorstellen  doen.  Overleg  goed  met  uw  voorganger   over  uw  keuze,  waar  zij  u  graag  bij  zullen  helpen.  Ze  hebben   een  gedegen  opleiding  gekregen  rond  christelijke  liturgie  met   aandacht  voor  de  eigenheid  van  de  orde  van  dienst  voor  het   sacrament  van  het  huwelijk  volgens  de  Katholieke  Kerk.   Vertrouw  op  hun  ervaring.     Kies  zeker  niet  uit  verschillende  boekjes  van  bestaande   vieringen.  Deze  bundel  geeb  je  voldoende  materiaal  om  reeds   goed  te  starten.  Een  viering  wordt  nu  persoonlijk  gemaakt  door   het  lukraak  plukken  van  teksten  van  het  internet.  Jullie,  als   toekomsBg  huwende  in  je  aanwezigheid,  maken  de  viering   persoonlijk!  


Voor de liederen kunnen uiteraard ook andere keuzes gemaakt worden. Maak een onderscheid tussen de muziek voor een liturgische dienst en de muziek voor het avondfeest. 1. INTREDELIED N째 418 Zingt voor de Heer van liefd' en trouw, die onder ons verblijven wou, zingt als liet gras dat dankt voor dauw, alleluia, alleluia. Zingt voor het hemels brood, dat ons versterkt in alle nood, dat ons doet leven na de dood, alleluia, alleluia. Zingt voor de liefde die ons bindt, die in ons hoofd haar woning vindt, die in ons hart haar rijk begint: alleluia, alleluia. Zingt voor het heil dat komen gaat, zingt voor de deur die openstaat, zingt voor de God, die zingen laat: alleluia, alleluia. 2. INTREDELIED N째 522 R.: Heer, laat mij voor uw altaar komen, Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd. Heer, laat mij voor uw altaar komen, Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd. Heer, reken mij onder uw vromen, onder mijn hoede is mijn ziel verheugd. Zend mij uw licht, het zal me tonen, de witte heuvel waar uw tempel staat. Ik wil er binnengaan, er wonen, en voor uw altaar staan, voor uw gelaat. Ik zal U lof zingen op snaren, en bijna droevig zijn bij dit geruis, en denken aan mijn kinderjaren, toen ik verheugd was in mijns vaders huis. 3. WELKOM Bij het begin van deze viering willen ... en ... zeggen hoe blij ze zijn elkaar trouw te mogen beloven. Deze belofte van trouw is voor hen geen einde en ook geen begin.


Het is enkel een bevestiging tegenover ons allen van een levenshouding tegenover ons allen die zij al eerder aannamen en die verder doorloopt, maar waarbij we nu allen blijven stilstaan. Vele mensen hebben hen door hun levenswijze inspiratie gegeven en hun gezegd: laat uw liefde uitgaan naar anderen en zorg ervoor dat liet huis waarin jullie gaan wonen een plaats van ontmoeting weze. ... en ... willen ons tot getuigen nemen en vragen om blijvende steun bij hun pogen om dit ideaal te verwezenlijken. 4. WELKOM ... en ... wij zijn blij, wij zijn dankbaar dat wij vandaag getuige mogen zijn van dit mooie moment in uw leven. Gedurende de voorbije maanden hebt u de taal van de liefde leren verstaan en vandaag belooft gij plechtig aan elkaar deze liefde zichtbaar en tastbaar gestalte te geven in de duizenden kleine dingen van elke dag: in een glimlach, in een goed woord, door een fijne attentie waardoor u anderen gelukkig maakt. Graag omringen wij u op dit ogenblik en delen wij in uw geluk. Wij zullen getuige zijn van uw huwelijksbelofte en de Heer danken en bidden om sterkte op uw verdere levensweg. 5. WELKOM Beste ouders en familieleden en gij allen die meeleeft en getuige zijn van het grote gebeuren dat ... en ... te wachten staat, ik heet u van harte welkom. Beste ... en ... wij wensen u geluk nu gij bereid zijt om als man en vrouw elkaar lief te hebben en alle vreugde en pijn te delen. Vooraleer gij dit verlangen openlijk gaat uitspreken, willen wij luisteren naar het diepe geheim van de liefde. 6. WELKOM ... en ... in naam van de kerkgemeenschap verwelkom ik u en wens u geluk. Wij delen vandaag in uw vreugde. Gij zijt naar hier gekomen omdat gij gelooft dat God niet u meegaat op deze nieuwe levensweg. Met u zullen wij God danken en Hein vragen dat zijn trouw uw liefde moge bezegelen voor altijd. 7. WELKOM Ik ben blij dat u allen naar hier bent gekomen om liet huwelijk te vieren van ... en... Mag ik u dan, ook in hun naam, van harte welkom lieten. ... en ... hebben ons uitgenodigd om hun huwelijksfeest in te zetten rond de tafel van de Heer. Laten wij dan rustig worden en eenvoudig om van ons samenzijn een moment te maken van bezinning, van gebed tot de Heer: dat Hij bij hen zou zijn vandaag en alle dagen van hun leven. 8. SCHULDBELIJDENIS


Pr.: Iemand een kans geven om nieuw te worden. Vergeven is iemand de hand reiken, Vergeven is iemand de hand reiken, om over zwakheden heen te komen. Vergeven is de eigen pretentie op zak steken en is bekennen dat je liefde nodig hebt. J.: Trouwen is een punt plaatsen achter een stuk leven, is een nieuw begin. Bidden wij God om vergeving voor al liet minder mooie dat achter ons ligt... M.: Wat er aan misverstand kan bestaan hebben tussen verloofden, tussen kinderen en ouders, tussen broers en zussen, tussen familie of vrienden, laat ons dit van harte vergeten en vergeven. J.: Vergeef ons ook Heer, als wij later, evenzeer als vroeger, in liefde zullen tekortschieten tegenover elkaar. Pr.: Moge de almachtige... A.: Amen. 9. SCHULDBELIJDENIS Pr.: Goede vrienden, willen we van elkaar houden, dan moeten we vaak elkaar nieuwe kansen geven, aan elkaar vergeven. Vergeven kost heel wat, maar is zijn prijs waard. Vergeven is een vorm van creativiteit, is een nieuw leven scheppen en nieuwe vreugde. Vergeven moet je dikwijIs, want zelf heb je zoveel vergiffenis nodig. Om deze eucharistie goed te kunnen vieren, vragen we eerst aan God en aan elkaar om vergiffenis voor alle fouten die we ooit begaan hebben, als vader of moeder, als verloofde, als kind, als broer of zus, als familielid of vriend... A.: Ik belijd... Pr: Moge de almachtige God ons oprichten uit onze zwakheid, ons sterken en bemoedigen in de liefde en ons geleiden naar de vreugde van het eeuwig leven. A.: Amen. 10. SCHULDBELIJDENS Pr.: Bij een huwelijksviering wordt een periode in liet leven afgesloten. Niet alleen voor ... en ... begint vandaag voorgoed iets nieuws, maar ook voor allen die met hen verbonden willen leven. Laten wij dan elkaar van harte vergeving schenken voor alle fouten die wij ooit tegen elkaar hebben begaan: als ouder of kind, als broer of zus, als verloofde, familielid of vriend. Als wij elkaar van harte vergeven dan mogen wij ook de Heer bidden om zijn ontferming: A.: Ik belijd...


11. OPENINGSGEBED Heer God, voor deze twee jonge mensen is deze dag een belangrijke dag in hun leven: de liefde die zij van anderen hebben meegekregen, zullen ze nu aan elkaar doorgeven, het geloof dat ze bij hun doopsel hebben ontvangen, dat gesterkt werd door hun vormsel en gevoed door de eucharistie willen ze nu samen beleven. Sterk hen en geef hun door dit sacrament van het huwelijk overvloedige genade als later de zorgen en de twijfels dreigen hun geloof en hun liefde oppervlakkig te maken. Door Christus, onze Heer. Amen. 12. OPENINGSGEBED God van liefde, uit ontelbare mensen hebt u een man en een vrouw geroepen tot elkaar. Twee mensen hebt U samengebracht, U ziet iets in hun liefde. Op hen rust nu de grote levenstaak om elkaar gelukkig te maken, om voor elkaar een thuis te zijn. Wij kennen maar al te goed de moeilijkheden van deze opgave. Wil daarom met ... en ... zijn, van uur tot uur, van dag tot dag, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 13. OPENINGSGEBED Het is een wonder, God, als mensen mekaar echt ontmoeten. ‌ en ‌ staan hier nu voor het altaar. Ze vragen U, Heer, samen met allen hier aanwezig, getuige te zijn van datgene wat ze aan elkaar beloven. Help hen te volharden in hun beslissing om hun huwelijksopdracht in liefde uit te bouwen. Dit vragen wij U, hemelse Vader, door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. 14. OPENINGSGEBED Heer, onze God, een vriend van Jezus heeft gezegd: "Wie liefheeft, die kent God en wie niet liefheeft, kent God niet." Wij bidden U dat ... en ... in elkaars liefde U mogen leren kennen als een bron van leven en van goedheid. Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt. En laat hun wederzijdse liefde voor ons een openbaring zijn dat Gij midden onder ons leeft, Gij die liefde zijt, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 15. OPENINGSGEBED God, Gij wilt niet dat wij alleen zijn. Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd en zo wilt Gij uw trouw en uw zorg zichtbaar maken. Wij danken U voor alle mensen die voor ons geweest zijn en die het mogelijk gemaakt hebben dat wij leven vandaag. Wij danken U voor de mensen om ons heen, voor hun zorg en hun vriendschap en wij bidden U dat wij thuis mogen zijn bij elkaar en in elkaar blijven geloven. En wij hopen dat wij altijd uw mensen zullen zijn, omdat Gij voor altijd onze God zijt. 16. EERSTE LEZING Inleiding: In zijn 'Hooglied van de liefde' maakt Paulus ons duidelijk wat het betekent iemand echt lief te hebben.


Uit de eerste brief aan de Korinthiërs (12, 31, 13,1-8a) Al zou ik alle talen ter wereld spreken, als ik de liefde niet heb, ben ik niet méér dan een cimbaal, prachtig klinkend, maar onbezield. Al zou ik profetische gaven hebben, al zou ik alle geheimen kunnen doorgronden en elke wetenschap kennen, al zou ik een geloof hebben dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al zou ik alles uitdelen wat ik bezit, al zou ik mijn lichaam prijsgeven aan de vuurdood, als ik de liefde niet heb, baat liet mij niets. De liefde is geduldig, de liefde is zachtmoedig. Zij is niet afgunstig, zij praalt niet en geeft niet om de schone schijn. Zij kwetst niemands gevoel en is niet uit op haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd en rekent het kwade niet aan. Zij schept geen plezier in het onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verontschuldigt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, bij alles houdt zij stand, de liefde vergaat nooit. 17. EERSTE LEZING Inleiding: God heeft ons eerst bemind. Deze liefde is echter ook een dringende eis aan elk van ons om elkaar lief te hebben. Uit de eerste brief van de apostel Johannes (4, 7-11) Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en eenieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefhebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren wij ook elkander lief te hebben. Indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 18. EERSTE LEZING Lezing uit het boek Genesis: Zo sprak God: 'Nu gaan wij de mens maken als een beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over de tamme dieren, over de wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen. 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was. 19. EERSTE LEZING In de H. Schrift van het Oude Verbond lezen wij:


Gelukkig de man die een goede echtgenote heeft, zijn leven zal dubbel zo mooi zijn. Een kranige vrouw is de vreugde van haar echtgenoot, zijn leven lang zal hij gelukkig zijn. Een waardevolle vrouw is een grote gave, een geschenk van de Heer voor wie Hem dienen. Al zijn ze rijk, al zijn ze arm, in hun hart leeft altijd de vreugde en in alle omstandigheden ligt de glimlach op hun gelaat. De bevalligheid van de vrouw behaagt aan haar man en haar talenten brengen welzijn in het gezin. Een echtgenote die op haar taak is voorbereid en die deze taak bescheiden en bekwaam weet te vervullen, is een geschenk van God. Een man die met vaste hand leiding kan geven, is een sterke steun voor zijn vrouw. Van onschatbare waarde is een man die zich weet te beheersen. Als de opgang van de zon over de bergen van de Heer, zo zal de kracht van de man en de bevalligheid van de vrouw een schitterend licht zijn in hun huis. 20. EERSTE LEZING Lezing uit de brief van de apostel Johannes. Vrienden, nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is liet bewijs dat wij in Hem verblijven, zoals Hij verblijft in ons: dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven daarin. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 21. EERSTE LEZING Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse. Broeders en zusters. Bekleed u als Gods heilige en geliefde uitverkorenen met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de ene tegen de andere een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moeten ook jullie vergeven. Voeg bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt u immers geroepen als leden van één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen ingegeven door de Geest. En al wat u doet in woord en werk, doe alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem. 22. TUSSENZANG N° 666 God die in het begin uit aarde, naar zijn beeld, de mensen voor elkaars geluk geschapen heeft, Hij doet u samen zijn, Hij maakt u man en vrouw, elkanders brood en wijn, elkanders woord van trouw.


Zoals van meet af aan een mens geen antwoord vindt, als hij niet door een mens ten diepste wordt bemind, zo zult gij nu voortaan in liefde en in leed elkanders antwoord zijn, één lichaam en één geest. Zoals ten einde toe de mensen twee aan twee hun lange wegen gaan en God gaat met hen mee, zo zal Hij met u zijn in leven en in dood, Hij wordt uw brood en wijn en dit geheim is groot. 23. EVANGELIE Inleiding: Indien man en vrouw samen Gods wil volbrengen, mogen ze zeker zijn dat hun huwelijk op stevige rotsgrond gebouwd is en de moeilijkheden van het leven zal trotseren... Uit het heilig evangelie volgens Matteus: Niet eenieder, die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal liet Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Eenieder nu, die mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. En de regen viel neer en de stormen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. 24. EVANGELIE Inleiding: Man en vrouw zijn door hun huwelijk aan elkaar gegeven voor het leven. Die band is onverbreekbaar... Uit het heilig evangelie volgens Marcus: Van het begin der schepping heeft God ben als man en vrouw gemaakt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn ze niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. 25. EVANGELIE Inleiding: Samenleven voor anderen en licht zijn voor allen die in huis zijn. Uit het evangelie volgens Matteus. Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op de berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan, om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.


26. EVANGELIE Uit het evangelie van Johannes: In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals de vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u mag zijn en uw vreugde volkomen mag worden. Dit is mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan die, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 27. EVANGELIE Uit het evangelie volgens Johannes: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Dit is mijn gebod, dat je elkaar liefhebt zoals Ik jullie heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan die dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Ik noem je geen dienaars meer, want Ik heb je alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet jullie hebben Mij gekozen maar Ik jullie en Ik heb je de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader j e geven al wat je Hem in mijn Naam vraagt.' 28. EVANGELIE Uit het evangelie volgens Johannes: In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer'. Jezus zei tot haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.' Zijn moeder sprak tot de bediende: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal.' Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik van de joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: 'Doe de kruiken vol water.' Ze vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: 'Schep er nu wat uit en breng dat aan de tafelmeester.' Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Zodra hij geproefd had, riep hij de bruidegom en zei hem: 'Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere. Jij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.' Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. HUWELIJKSRITUS 29. ONDERVRAGING Pr.: N... en N... (naam van bruid en bruidegom) zijt gij, als vrije mensen, met de volle toestemming van uw hart, naar hier gekomen om met elkaar te trouwen.


Bruid en bruidegom: Ja Pr.: Zijt gij bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen van uw leven? Bruid en bruidegom: Ja Pr.: Zijt gij bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, ze in uw liefde te laten delen en ze op te voeden in de geest van Christus en zijn kerk? Bruid en bruidegom: Ja Pr.: Mag ik u dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap, voor uw familieleden en vrienden, voor de kerk en voor God, uw trouwbelofte uit te spreken. 30. TROUWBELOFTE N… (naam van de bruid) ik wil uw man zijn en ik beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven. N…(naam van de bruidegom) ik wil uw vrouw zijn en ik beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven. 31. TROUWBELOFTE N… (naam van de bruid) ik wil uw man zijn en ik beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven en samen niet u wil ik werken aan een betere wereld voor alle mensen. N… (naam van de bruidegom) ik wil uw vrouw zijn en ik beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven en samen met u wil ik werken aan een betere wereld voor alle mensen. 32. KERKELIJKE BEVESTIGING


Pr.: Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden. Moge God, de Heer, uw wederzijdse belofte bekrachtigen. Moge Hij uw samenzijn zegenen. Moge Hij zich borg stellen voor de zin van uw trouw. En u allen die hier tegenwoordig zijt, neem ik tot getuige van deze heilige verbintenis. 'Wat God heeft verbonden, dat zal de mens niet scheiden.' 33. OVERREIKING VAN DE RINGEN Pr.: Heer, bewaar N... en N... in uw trouw. Laat de ringen die zij elkaar geven, het blijvend teken zijn + van hun trouw en onderlinge liefde. N... (naam van de man) steek deze ring aan de hand van uw vrouw als een teken van liefde en trouw. N.. (naam van de man), neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. N... (naam van de vrouw) steek deze ring aan de hand van uw man als een teken van liefde en trouw. N.. (naam van de vrouw), neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. De getuigen tekenen het huwelijksregister. VOORBEDEN: Inleiding door de priester: 34. Laten wij bidden tot God, onze Vader, Hij alleen kan het verbond van liefde dat hier vandaag bezegeld wordt, voltooien: 35. Heer Jezus, die gezegd hebt: 'Vraagt en ge zult verkrijgen.' Wij geloven U op uw woord. Vandaag ter gelegenheid van het huwelijkssacrament tussen ... en ... vragen wij, als gelovige gemeenschap heel speciale genade voor deze twee jonge mensen: 36. ... en ... hebben nu hun trouwbelofte uitgesproken. Laten wij dan bidden dat God voortdurend helpt in stand houden wat hij heeft willen bekrachtigen: 37. Dit huwelijk is nu gesloten volgens de gebruiken van de kerk. Laten wij dan bidden dat God voortdurend helpt in stand houden wat Hij nu heeft willen bekrachtigen: Voor de huwenden: 38. Voor ... en ... dat zij rijpen tot sterke en milde mensen opdat zij samen mogen gelukkig


zijn ... Laten wij bidden: 39. Voor de toekomst van deze jonge mensen, dat hun liefde zou zegepralen over wantrouwen en kwaadsprekerij; dat ze nooit de moed zouden opgeven als tegenslag aan de deur klopt. Dat ze ook tijd zouden maken om te luisteren als God en de evenmens hen aanspreekt. Laten wij bidden: 40. Goede God, wij bidden voor ... en ... dat ze leren met veel begrip en groot geduld verder naar elkaar toe te groeien. Dat hun liefde van dag tot dag mag toenemen. Dat ze de kracht vinden bij U om in elkaar te blijven geloven en alle vreugde en pijn van hart met elkaar delen. Laten wij bidden: 41. Voor ... en ... dat hun liefde steeds jong mag blijven, steeds nieuwe levenskracht vinden, dat geen ontmoediging of eenzaamheid over hun huwelijk komen, maar dat het zijn ontplooiing mag vinden in echt gelukkig samenzijn. Laten wij bidden: 42. Laten wij bidden voor ... en ... Dat hun samenzijn zal worden gezegend, dat hun huwelijk gedragen wordt door de liefde van Christus en dat hun huis en hun dagen vol worden van goedheid, dankbaarheid en vreugde. Laten wij bidden: Voor de ouders: 43. Voor de ouders van deze jonggehuwden, voor beide gezinnen waarin deze twee zijn opgegroeid en voor de talloze anderen daarbuiten die hen met hun zorgen hebben omgeven en hen door hun vriendschap hebben verblijd. Dat zij zich vandaag beloond mogen weten voor de liefde en de zorg waarmee zij hen hebben omringd. Laten wij bidden: 44. Voor allen die de jonggehuwden tot hiertoe hebben begeleid, vooral voor hun ouders, dat de Heer hen de genade schenkt hun kinderen altijd even gelukkig te zien als vandaag, voor alle familieleden en vrienden die hen met vriendschap hebben omringd en voor hen een voorbeeld waren van liefde en trouw. Laten wij bidden: 45. Voor alle mensen die ... en ... tot nu met liefde, zorg en vriendschap hebben omringd, voor de ouders waaruit ze zijn geboren, voor het gezin en de familie waarin ze zijn opgegroeid, voor de mensen die een eind meegegaan zijn, maar niet meer bij ons zijn, dat zij zich vandaag beloond weten voor alles wat zij voor ... en ... hebben gedaan. Laten wij bidden: Voor de overledenen: 46. Voor hen die hier vandaag niet meer kunnen zijn en die wij op dit ogenblik toch dicht bij ons weten, omdat wij geloven in het eeuwig leven. Dat al het goede waarvoor ze zich hebben ingezet onder ons zou blijven voortleven. Laten wij bidden: 47. Voor allen die hun man of vrouw,door de dood hebben verloren. Dat zij ontdekken dat de toekomst voor hen open blijft en dat God hen blijft helpen om tegelijk vader en moeder te zijn. Laten wij bidden:


48. Wij bidden voor de overleden (groot)vader (moeder) van ... Dat hij (zij) mag rusten in vrede, dat wij trouw mogen blijven aan het beste dat in hem (haar) heeft geleefd. Laten wij bidden: Voor de gemeenschap: 49. God, die het kleine en het grote met dezelfde zorg omringt, leer ons eerbiedig en dankbaar omgaan met heel uw schepping en met alle mensen. Laten wij bidden: 50. Wij bidden vandaag ook voor hen die door het leven ontgoocheld zijn: ouders die kinderloos gebleven zijn, zij die tegen hun verlangen in ongehuwd bleven, alleenstaande vaders en moeders. Dat zij opnieuw wegen vinden om zin te geven aan hun leven. Laten wij bidden: 51. Wij bidden dat deze viering voor ons een uitnodiging mag zijn om te durven geloven dat liefde mogelijk is, om te durven hopen op een wereld zonder haat en zonder onrecht. Laten wij bidden: Slotgebed door de priester: 52. Heer, in liet wonder van de huwelijksliefde hebt Gij U zelf aan ons geopenbaard. Wij bidden voor hen die zich in trouwe liefde aan elkaar verbonden hebben. Dat zij elkaar leren aanvaarden als een geschenk uit uw hand, als een oproep ook om uit zichzelf te treden. Dat zij er altijd vreugde in vinden Uw liefde uit te beelden voor elkaar. Door Christus onze Heer. Amen. 53. Vader in de hemel, wij geloven dat Gij het zijt die deze jonge mensen tot elkander hebt gebracht. Wil hen verder begeleiden op hun Ievensweg. Blijf bij hen en voer hen eenmaal binnen in de vreugde van uw Vaderhuis. Door Christus, onze Heer. Amen. 54. Heer God, geef dat alle mensen die in liefde trachten te leven, ook een teken mogen zijn van Uw nabijheid, vandaag, dit uur en alle dagen. Amen.

Offerande en bevestigingsritus Wie het wil kan naar voren komen en wat graantjes nemen uit de mand die de priester vasthoudt en die leggen in de schaal die N. en N. zullen vasthouden. Op die manier kun je uitdrukken dat je hen wilt steunen in hun groeiend liefde voor elkaar en het zaad van trouw dat ze aan elkaar hebben gegeven. N. en N. zullen de schaal op het altaar plaatsen, waarmee ze aan God zullen vragen om met jullie steun hen steeds zegenend nabij te zijn. Wie het wil kan een bijdrage geven die gebruikt zal worden voor projecten uit de derde of de vierde wereld, voor mensen voor wie het leven heel dikwijls geen feest is. 55. OFFERANDELIED R.: Waar wij in liefde samen zijn, daar komt de Heer in ons midden.


Kom treed hier in ons midden, Heer, en schenk ons uw genade, Heer, uw waarheid en uw leven. R.: Kom spreek tot ons uw reddend woord, en geeft dat ieder die het hoort uw boodschap wil ontvangen. R.: Kom, spreek tot ons uw reddend woord, en geeft aan ieder die het hoort uw boodschap wil ontvangen. R.: Kom, laat ons één van harte zijn, oprecht, eenvoudig, goed en rein, en toon ons uw erbarmen. R.: 56. OFFERANDELIED N° 715 Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen, in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen in 't brood dat op de tafel staat, in duizend, duizend dingen in 't hart dat blij en dankbaar slaat in duizend, duizend dingen. Gij komt tot ons in ’t morgenuur in dauw van nieuwe dingen, in 't kind dat lacht, in 't licht en vuur in 't lied dat wij nu zingen, in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt in 't brood dat Gij met ons breekt in duizend, duizend dingen. 57. GEBED OVER DE GAVEN Heer, laat spijs en drank nooit ontbreken op de tafel van deze twee mensen; dat hun huis mag zijn een gastvrij huis van vrede, goedheid en overvloed. Leer hen mild, bedachtzaam en dankbaar het brood te breken en de beker rondreiken zoals Gij zelf gedaan hebt, zoals Gij blijft doen, alle dagen voor ons en voor alle mensen. Amen. 58. GEBED OVER DE GAVEN Heer, met blijdschap bieden wij U deze gaven aan. Wat wij voor elkaar zijn en doen, is het brood, waarvan wij alle dagen eten, is de wijn die vreugde schenkt en deze dag maakt tot een feest. Wij bidden U: bewaar in uw goedheid hen die Gij voor het leven hebt bijeengebracht. Door Christus, onze Heer. Amen.


59. GEBED OVER DE GAVEN God, brood en wijn, tekens waarrond mensen gemeenschap vormen, hebben wij op tafel gezet om Jezus' liefde te gedenken. Laat zijn geest groeien in onze gemeenschap. Wees in ons midden, vandaag, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. 60. EUCHARISTISCH GEBED Prefatie Heilig Hooggebed Onze Vader 61. HUWELIJKSZEGEN Heilige Vader, naar Uw beeld hebt Gij de mens geschapen. Man en vrouw hebt Gij aan elkaar toevertrouwd om één te worden en eensgezind hun zending te vervullen in deze wereld. Zegen Heer, ... (bruid) met overvloed van gaven tot echtgenote en moeder, dat zij haar taak in het gezin van harte neemt, met toewijding en tederheid. Zegen ... (bruidegom) tot echtgenoot en vader; dat hij voorziet in alle noden met plichtsbesef en bekwaamheid. Heilige Vader, verleen nu dat zij het brood van uw liefde samen breken en samen drinken, de beker van het verbond. Door Christus onze Heer. Amen. 62. HUWELIJKSZEGEN Heilige Vader, naar Uw beeld hebt Gij de mens geschapen. Man en vrouw hebt Gij aan elkaar toevertrouwd om in liefde één te worden en éénsgezind hun zending te vervullen. Laat Uw zegende hand dan rusten op deze bruid en deze bruidegom. Geef dat zij van harte één zijn en houden van elkaar; laat hun leven vruchtbaar zijn; dat het huis, het werk van hun handen, een thuis wordt, waar het goed is om te wonen; dat zij de kinderen, die Gij hun geeft, opvoeden in de geest van het evangelie. 63. HUWELIJKSZEGEN Zegen N... (bruid) met een weelde van gaven. Steun en heilig haar pogen om steeds een lieftallige vrouw te zijn en een zorgzame moeder. Zegen N...(bruidegom) met een overvloed van bijstand. Maak hem sterk in minzaamheid. Wil zijn plichtsbesef omkransen met vaderliefde en dienstbaarheid. Voorzie hun huis van tiet nodige brood. Laat hen dat brood delen met mensen in nood. Laat hen het brood van Uw liefde samen breken en samen drinken, de beker van het Verbond. Door Christus, onze Heer. Amen.


64. HUWELIJKSZEGEN Barmhartige Vader, wij bidden U voor deze twee mensen. Bevestig hun liefde. Maak ze gevoelig voor elkaars angsten en verlangens. Laat ze steeds beminnelijker worden en elkaar in die groei bevorderen. Mogen de kinderen die Gij hun schenkt, in de liefde van hun ouders, tekens zien van uw liefde. Dan zal in deze twee mensen Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden. Help ze om betrouwbare, gegeven mensen te zijn. Inspireer ze om elkaar te dragen. Sta niet toe dat ze van elkaar vervreemden. Laat de liefde van Christus hen blijven inspireren. Dat zij zo getuigen van Hem die ons voorgaat in de liefde en die wij volgen op de weg naar U toe, als uw zonen en dochters, voor altijd. Amen. 65. COMMUNIELIED N째 559 De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds niet stille overmacht, en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit, heeft in zijn handen onze naam geschreven. De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons zijn eigen leven, wil niet ons spelen, neemt ons tot zijn bruid; en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 66. COMMUNIELIED N째 662 God, die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft, zendt op het feest die daar het zoet geheim van heeft: Hem die geheel ons zijn herschept, en zie 't is goed, die water maakt tot wijn, vreugde in overvloed. 0 Gast, Gij Zoon van God, o wijnstok sterk en fris, waaraan wij rijpen tot elkanders lafenis. Gij maakt uw bloed tot wijn, wijn tot ons hartbloed: wij moeten dronken zijn van elkaars overvloed. 0 Geest van God, bewaar ons altijd bij de Heer bewaar ons bij elkaar, verbind ons meer en meer, opdat wij vrolijk zijn, gezond van ziel en bloed, en bij uw bruiloftswijn leven in overvloed. 67. SLOTGEBED


Heer, wij danken U voor deze twee mensen, die nu als man en vrouw hun levensweg verder gaan. Wij bidden U: wil dit huwelijk dat Gij zelf bekrachtigd hebt met Uw vaderlijke zorg begeleiden. Door Christus, onze Heer. Amen. 68.SLOTGEBED Heer, begeleid deze gehuwden met Uw genade. Moge deze viering hen sterken om samen door het leven te gaan. Maak ons allen één van hart, nu Gij ons hebt doen delen in éénzelfde brood, éénzelfde beker, Jezus Christus, onze Heer. Amen. 69. SLOTGEBED God, die onze vader zijt en als een moeder van ons houdt, wij danken U voor deze twee mensen, die nu als man en vrouw hun levensweg verder gaan. En wij bidden U: wil het huwelijk dat Gij zelf hebt bekrachtigd, met uw zorg begeleiden. Wil hen, die Gij in uw trouw hebt verbonden, voor altijd in uw vrede bewaren, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 70. SLOTLIED N° 814 Almachtige verheven Heer, halleluja, aan U behoort de lof en eer, halleluja. Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja, verdrijft zo stralende de nacht, halleluja, en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja, als afglans van uw aangezicht, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 71. SLOTLIED N° 905 U Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere. Wat Gij almachtige, veilig behoudt, komt u eren. Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong vereren. Wie in Uw liefde woont, heiligen, engelenkoren, wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren, zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: Heilig is God in den hoge. Erbarm U over ons, als ons de zonden benauwen, wees ons genadig, Heer, omdat wij op U bouwen. In eeuwigheid, daar Gij de Heiland zijt, blijft Gij de rots van vertrouwen. Daarom Heer smeken wij: wil uw getrouwen bewaren,


die Gij door 't Nieuw Verbond van eeuw'ge dood wilde sparen. Zegen het volk, zegen het volk van uw Naam, leid het in eeuwigheid. Amen. 72. ZENDING Ik wens je bloemen langs je weg aandacht en een open oog voor alles wat goed is en schoon. Ik wens je mensen op je weg, die luisteren en spreken en die - wie weet – een eindje met jullie verder wandelen. Ik wens je liefde langs je weg en dat je hart zich opent voor het geschenk van elke dag, voor de liefde van God en van de medemens. Ik wens je moed om heen te stappen over alle zorgen en om voor je te kijken langs die lange weg en niet achterom. En zegene U allen, hier aanwezig, de almachtige God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 73. ZENDING Het sacrament van het huwelijk is niet op de eerste plaats iets van woorden, niet iets van één dag of één uur. Het huwelijk zal elke dag opnieuw moeten gesloten worden. Het is een opdracht voor een heel mensenleven. Het moge u beiden goed gaan in het leven. Blijf steeds indachtig wat vandaag gezegd en beloofd is. U allen, ouders en familieleden, wens ik een fijne feestdag toe. En moge op elk van ons rusten: de zegen van de almachtige God: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 74. BEDANKING ... en ... danken U hartelijk voor het meevieren. Dit boekje moge voor U een herinnering zijn. 75. BEDANKING Omdat jullie er allemaal bij waren, was onze vreugde vandaag des te groter! Dankjewel...


76. BEDANKING ... en ... danken U allen voor uw aanwezigheid en bieden u dit boekje aan als herinnering. 77. BEDANKING Dank je wel, Omdat je tijd genomen hebt even niet ons eucharistie te vieren, en God te bidden en te danken bij het begin van onze taak. Dit boekje neem je gerust mee. Er was misschien een tekst die je aansprak of moed gaf. 78. BEDANKING Dank je wel voor je meevieren op deze dag voor je bidden bij het begin van ons nieuw leven. Met een dankhaar hart willen we je graag dit boekje aanbieden!

OPENINGRITUS Intredelied Welkom Schuldbelijdenis Openingsgebed WOORDDIENST Eerste lezing Tussenzang Evangelie Homilie - preek HUWELIJKSRITUS Ondervraging Trouwbelofte Kerkelijke bevestiging Overreiking van de ringen GEBEDSDIENST Voorbeden Onze Vader Huwelijkszegen


Vredewens Bezinningstekst EUCHARISTIE Voorbeden Offerande Aanbrengen van de gaven Gebed over de gaven Eucharistisch gebed Onze Vader Huwelijkszegen Vredewens Lam Gods Communie Communielied Bezinningstekst SLOTRITUS Slotgebed Slotlied Zending en zegen Bedanking


Profile for G C L

huwelijksvoorbereiding  

Deze bundel bevat informatie bij de voorbereiding tot het sacrament van het huwelijk voor de parochies St.-Macharius Laarne, St.-Anna Wetter...

huwelijksvoorbereiding  

Deze bundel bevat informatie bij de voorbereiding tot het sacrament van het huwelijk voor de parochies St.-Macharius Laarne, St.-Anna Wetter...

Profile for heruto65
Advertisement