Page 1

Benniksgaard Danmarks smukkeste golfoplevelse

Nr. 1 路 April 2009 路 Medlemsblad For Benniksgaard Golf Klub

t y N


Benniksgaard Benniksgaard Golfcenter Sejrsvej 109-113, 6300 Gråsten Tlf.: +45 7465 2268 · fax +45 7465 2909 Pro: René Klausen - info@benniksgaard.dk Forr.fører: Steffen Jacobsen - sja@benniksgaard.dk www.benniksgaardgolfcenter.dk Åbningstider Reception - Proshop: hverdage 9.00-17.30 weekend 9.00-16.00 Kaffariet 7365 4234: 1.4 - 31.5 – 11.00-19.00 køkken 11.00-17.00 1.6 - 30.9 – 10.00-21.00 køkken 11.00-19.00 Har lukket hver mandag Benniksgaard Nyt Bladudvalg: Inge Lise Holme (redaktør) nachri@post12.tele.dk

7467 3602

Peter Mathies (oversættelser) petereric@freenet.de

7467 1630

Andreas Thomsen (annoncer)

andreas_thomsen@thomsen.mail.dk

Uwe Johns (fotograf)

uwe-johns@t-online.de

Tove Sommer Juhl juhl@juhl-kollund.dk

7465 0647

7467 8586

Dansk Transport Forlag A/S Tlf. 70 10 05 06 Toptryk Grafisk ApS Gråsten, tlf. 74 65 01 01

Bladet optager artikler fra medlemmer, bestyrelse og udvalg i Benniksgaard Golf Klub. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Die Klubzeitung nimmt Artikel von Mitgliedern, Vorstand u. Ausschüssen des BGK entgegen. Die Meinung der Zeitung deckt sich nicht notwendigerweise mit den offiziellen Meinungen des Klubs.

Næste nummer af Benniksgaard Nyt Udkommer: Deadline: 1. april 2010 1. marts 2010 Redaktionen afsluttet: 16. marts Foto forside: Fotograf Uwe Johns

2

Det er en stor glæde for os i bladudvalget igen at kunne levere et klubblad til tiden. Fra april er meget i vores golfklub helt nyt, der er nye udvalgsmedlemmer, nye aktive i klubben - ja, selv forretningsføreren er ny i år. Alt dette kan du læse nærmere om i dette klubblad, hvor der er rigtig mange gode informationer for den læselystne. Vi, der er gamle i gårde, kan jo godt sende en venlig tanke til de tider, hvor al information foregik via blade og breve, så vi kunne sidde og - i vores lidt adstadige tempo - fordøje alle nyhederne. Det negative ved den form for information var, at de nyheder man fik på den måde, måske allerede var gamle og derved ikke aktuelle – og derfor hos os heller ingen tvivl, der er ingen vej tilbage - IT er kommet for at blive... Med dette in mente, vil redaktøren og annoncesælgeren Andreas Thomsen overgive opgaven med at samle det næste klubblad videre, til et nyt team. Mere information om dette vil følge i løbet af sæsonen. Inge Lise Holme

+49 4613 8728

Oplag: 1.400 Produktion: Trykkeri:

Ny fra bladudvalget

Es ist uns abermals eine Freude das Klubmagazin rechtzeitig zum 1. April zu veröffentlichen. Zum 1. April gibt es im Klub viel Neues zu berichten, es gibt neue Ausschussmitglieder, neue Aktivitäten, ja selbst einen neuen Geschäftsführer gibt es ! Wir älteren senden einen freundlichen Gedanken den Zeiten zu in dem die Informationen noch per Brief und Magazinen kamen und in einem etwas andächtigeren Tempo, wo man die Informationen noch in Ruhe verdauen konnte. Der Nachteil eines solchen Magazins ist, dass die Informationen fast schon alt sind wenn sie auf den Markt kommen – es führt kein Weg an das neue Internet Zeitalter vorbei… Mit diesen Worten wird die Redaktion und der Inseratenvertrieb, Andreas Thomsen, die Aufgabe und Koordination dieses Magazins – in welcher Form auch immer – weitergeben. Mehr Info hierüber im Laufe der neuen Saison. Inge Lise Holme


Formanden har ordet

Jeg vil først starte med en lille tekst, som jeg har fundet: At informere er ligeså vigtigt, som det er svært, kan man passende sige! Og at modtage information er ligeså vigtig, som det er svært, kan man ligeledes påstå! Begge parter skal være åben for dialogen. Afsenderen skal gøre informationen målrettet og forståelig, og modtageren skal være åben og selvsøgende for at modtage informationen. Man møder af og til meldingen: ”Vi hører aldrig noget”! Nogen gange kan det være rigtigt, og nogen gange er informationerne sendt ud, men blot ikke modtaget. Information synes at være noget af en kunst! Både for afsender og for modtager. Vi i bestyrelsen håber, at vi i det kommende år kan bevæge os i den rigtige retning af bedre information, og hvis modtagerne så vil gå os lidt i møde, er vi fortrøstningsfulde overfor resultatet. De mange nye baner, og den større kapacitet har haft den effekt, at klubberne i visse

dele af landet har oplevet en større indbyrdes konkurrence, når det gælder opgaven med at tiltrække nye medlemmer og fastholde eksisterende. Dette er en helt igennem sund udvikling, hvor ”udbud og efterspørgsel” måske for nogle bestyrelser i golfklubberne nu bliver et mere aktuelt tema end tidligere, hvor ventelisterne kun blev længere og længere. I Benniksgaard Golf Klub har vi altid skullet kæmpe hårdt for nye medlemmer, idet vort ”naturlige opland” er afgrænset af Flensborg Fjord på den ene side. Kampen bliver ikke lettere fremover i takt med, at medlemmernes krav og forventninger vokser samtidig med, at de andre golfbaner ikke ligger på den lade side. Vi har dermed i klubben en stor fælles opgave – og udfordring – med at ”udvikle og forbedre vore konkurrencemæssige fordele” og samtidig synliggøre resultaterne heraf, således at Benniksgaard bliver det naturlige valg, når nye golfspillere eller områdets tilflyttere skal vælge klub. Denne opgave kan klubbens bestyrelse og driftsselskabet ikke løfte alene – uanset hvor gode intentionerne måtte være. Det kræver en helhjertet indsats fra alle klubbens medlemmer på en lang række områder, hvor hvert enkelt medlem må spørge sig selv – hvor kan jeg hjælpe til – eller hvordan kan jeg bidrage til et bedre klubliv? Heldigvis har vi i klubben en stor skare af frivillige ledere, som i det daglige gør en

3


kæmpe indsats omkring afviklingen af de sportslige aktiviteter, men vi har brug for flere til at løfte nogle af de opgaver, som skal være med til at øge serviceniveauet for såvel medlemmer som gæster, og dermed være medvirkende til, at Benniksgaard bliver ”First choice”, når det gælder valg af ny klub. I løbet af foråret vil vi i bestyrelsen sammen med driftsselskabet bl.a. gøre os nogle tanker omkring ovennævnte opgave – tanker, som skal føre til nye aktiviteter og tiltrække nye medlemmer i den kommende sæson. Som det vil være de fleste medlemmer bekendt udløber vor eksisterende forpagtningsaftale med banens ejer med udgangen af 2009, men som meddelt på sidste ordinære generalforsamling har vi fra bestyrelsens side allerede taget initiativ til en genforhandling med henblik på en længerevarende forlængelse af aftalen. På den kommende generalforsamling, som er omtalt andetsteds her i bladet, håber vi at kunne orientere nærmere omkring forløbet af disse forhandlinger.

Jeg håber meget, at medlemmerne vil bruge lidt tid på at læse beretningen for 2008, som er på vores fælles hjemmeside. Vi har i bestyrelsen også besluttet, at generalforsamlingen i fremtiden afholdes i den første uge af november, så der bliver mere tid til skifte medlemsstatus, hvis man ønsker dette. Det er også blevet besluttet, at de medlemmer, som ikke har internet adgang, vil få tilsendt informationerne. Vi i bestyrelsen håber, at medlemmerne vil tage imod de nye tiltag, som vil gavne klubben. Alle fra bestyrelsen ønsker jer en god sæson. Mads Grubert Formand for Danmarks smukkeste Golfoplevelse Benniksgaard

Der Vorsitzende hat das Wort Beginnen möchte ich mit einem kleinen Text den ich gefunden habe: Zu informieren ist genauso wichtig wie es schwer ist! Ebenso kann man sagen, dass Informationen zu erhalten genauso wichtig ist, wie es schwer ist! Beide müssen für den Dialog offen sein. Der Absender muss die Informationen zielgerecht und verständlich machen, und der Empfänger muss offen und reflektierend für die Informationen sein. Man hört öfters die Kommentare: „wir hören nie etwas…“ das kann mitunter stimmen und mitunter sind die Informationen nicht angekommen. Information scheint also eine Art Kunst zu sein – für Absender als auch Empfänger. Wir im Vorstand hoffen, dass wir uns in den kommenden Jahren in die richtige Richtung nämlich einander entgegen bewegen können, dann kommen die Resultate. 4


Union-Bank_Benniksgaard.pdf 02.04.2008 16:12:19

Profiter også du af vores personlige rådgivning med omfattende og kompetent service:

lønkonti

grænsependlerkonto internationale betalinger C

M

Y

kreditkort finansiering

CM

MY

investering

CY

CMY

din lokale bank

erhvervskonti

forsikring

K

netbank Tal med os - Sprechen Sie mit uns! Union-Bank AG Große Straße 2 / 24937 Flensburg Tel. +49 (4 61) 84 14-0 Fax +49 (4 61) 84 14-2 90 info@unionbank.de www.unionbank.de - nu med nyt layout!

5


Die vielen neuen Plätze und somit der erhöhten Kapazität hat den Effekt gehabt, dass Klubs in Teilen des Landes einen größeren Wettbewerb erfahren haben im Punkto Mitglieder zu gewinnen und zu halten. Dies ist ja eigentlich eine gesunde Entwicklung wo ”Angebot und Nachfrage” den Markt reguliert aber die Vorstände sich mit dem Thema mehr aktiv auseinandersetzen müssen las zu den Zeiten wo die Wartelisten nur länger und länger wurden. Im Benniksgaard Golf Klub mussten wir schon immer um neue Mitglieder kämpfen, indem wir gen Süden etwas durch die Förde abgegrenzt sind. Der Kampf ist nicht einfacher geworden, denn die Erwartungen der Mitglieder steigen und die Konkurrenz schläft ebenfalls nicht. ImKlub haben wir eine gemeinsame Aufgabe – und Herausforderung – ”unsere kompetitiven Vorteile zu entwickeln und zu verbessern” und gleichzeitig die Resultate besser herauszustellen, so dass Benniks-

gaard die natürliche Wahl für neue Golfspieler in der Gegend ist. Diese Aufgabe kann der Vorstand und die Betreibergesellschaft nicht alleine meistern – egal wie gut die Intentionen sind. Es bedarf einem gemeinsamen Einsatz von allen Mitgliedern, die sich alle fragen müssten: Wo kann ich helfen? Oder ”Wie kann ich ein besseres Klubleben fördern?” Gut, dass wir in unserem Klub eine Menge freiwilliger Helfer haben, die täglich einen großen Einsatz leisten die sportlichen Aktivitäten abzuwickeln, aber wir brauchen mehr Leute, die in und um den Klub Aufgaben lösen können damit das Serviceniveau für Mitglieder wie Gäste steigen kann und dazu führ, dass Benniksgaard ”die erste Wahl” wird, wenn es um die Wahl eines Klubs geht. Im Laufe des Frühjahrs werden wir uns gemeinsam mit der Betreibergesellschaft Gedanken machen, welche konkreten neuen Aktivitäten durchgeführt werden

Sand grus og containerudlejning Kranarbejde rendegraver Kurerkørsel i hele Europa

Planetvej 1-3 • 6300 Gråsten • Tlf. +45 7465 2120 • Fax +45 7465 2598 e-mail: knud.erik@heissel.dk 6


sollen und neue Mitglieder anziehen sollen. Wie die meisten Mitglieder wissen, läuft unser Pachtvertrag mit dem Eigentümer des Platzes Ende 2009 aus, wie aber bereits auf der letzten Generalversammlung bekanntgegeben laufen seitens des Vorstandes bereits Verhandlungen zur Verlängerung des Vertrages. Auf der kommenden Generalversammlung werden wir die Mitglieder über den Stand der Dinge informieren. Ich hoffe, dass die Mitglieder sich etwas Zeit nehmen für den Bericht der GV 2008, welche auf unsere Homepage zu sehen ist. Wir haben im Vorstand auch beschlossen, dass die GV in Zukunft in der ersten Woche im November statt finden kann, damit man etwiage Änderungen im Status der Mitgliedschaft durchführen kann. Auch ist beschlossen worden, dass Mit-

glieder die keinen Internet Zugang haben die Informationen zugeschickt bekommen. Wir hoffen, dass die verschiedenen Neuerungen, die den Klub dienen sollen unter den Mitgliedern fruchten. Der Vorstand wünscht allen eine gute Saison. Mads Grubert Vorsitzender des schönsten Golferlebnisses Dänemarks Benniksgaard

TAK

til vore annoncører

Unternehmensgruppe

www.

-flensburg.de

Audi Zentrum Flensburg Liebigstraße 8-10 - 24941 Flensburg - Tel +49(0)461 / 90 20 50 7


Sæsonen ’09 står for døren Kære medlemmer Foråret er kommet og vi glæder os alle til at komme i gang med den nye golf sæson på Benniksgaard. Siden Golf Management overtog banen i marts ’07, har vi sat alle sejl ind for at holde greens åbne om vinteren. Greenkeeperne har ikke ligget stille hen over vinteren, og jeg håber, at I alle har nydt godt at de gode sommergreens greenkeeperne har sørget for denne vinter. De har foruden at holde greens åbne haft travlt med andre ting, såsom daglig pleje af banen, få vores nye maskiner kikket igennem, reparere bunker kanter, slebet klippe aggregater og så er de også i gang med nogle nye tiltag. Vi har set mange nye tiltag på Benniksgaard siden Golf Management overtog banen. Greenkeeperne arbejdede hårdt sidste forår med etablering af den nye puttinggreen, søen, og Par 3 banen. I år skal kræfterne lægges i at banen bliver endnu bedre for Jer. Følgende nye tiltag vil blive sat i værk i år eller er allerede ført ud i livet: • 1. hul. Der vil blive etableret en stribe

I

• •

• •

rough på tværs af 18. hul, ca. 230 til 260 meter ude, målt fra backtee på første hul. Dette skal forhindre spillere i at drage fordel af at slå over på 18. hul, når man spiller 1. hul. 4. hul. Greenkeeperne er i gang med at etablere et nyt herre tee på den anden side af det hus som ligger til venstre for det nuværende 4. teested i spilleretningen. Det vil blive taget i brug så snart det er klart. 5. hul. Der vil blive gravet en ny greenbunker på højre side af green. Dette vil ske når vejret er tørt nok til at greenkeeperne kan komme ud med deres maskiner, så de ikke ødelægger for meget. 16. hul. Der er blevet lagt dræn ned, så vi bedre kan spille hullet hele året. 18. hul. Der vil blive etableret nye greenbunkers ca. 20 til 30 meter kort af green i venstre side. Dette vil beskytte 18. green lidt bedre, og man vil blive nød til at flyve sit slag ind til green. Kørevejen mellem 9. og 11. hul vil blive fjernet, så der kun vil være rough. Nu til lidt hjernegymnastik. Lad mig se,

S Ø N D E R J Y L L A N D

Rådgivning · Revision www.kmpg.dk SØNDERBORG Sundsmarkvej 12 Telefon 73 42 64 00

8

AABENRAA Skibbrogade 27 Telefon 73 32 58 00

HADERSLEV Jomfrustien 6-8 Telefon 73 52 57 00


om jeg kan forklare dette på en logisk måde: Ruteforløbet pr. 1. april på første ni er ændret således, at man spiller hullerne i følgende rækkefølge: 1-2-3-4-8-7-5-69. Det vil sige, når man har spillet 4. hul. så går man over og spiller par 5 hullet, 8. hul. Herefter spiller man så 7. hul – 5. hul og 6. hul. Det betyder at vi slipper for den nuværende forvirring omkring, det at krydse 18. hul og 11. hul for at komme til 9. hul. Når man spiller det nye 8. hul, så trækker man sin bag til venstre for green og efterlader den der. Herefter går man på tværs af 17. fairway for at komme til næste tee, 9. tee. Det er nemt at se, om der kommer spillere på 17. hul, så krydsningen burde ske uden fare. Jeg er klar over, at det havde været nemmere at gøre det sidste år, da vi ændrede på ruteforløbet. Det havde vi også gjort, hvis vi havde vidst bedre. Jeg håber, at I tager godt imod det nye forslag ligesom jeg håber at det kommer til at virke efter hensigten. Nemlig at give os det bedst mulige ruteforløb på Benniksgaard.

• Præsentationen af banen vil blive ændret, ved at greenkeeperne vil lave andre klipperetninger i år. Jeg håber, at I fornemmer, at vi hele tiden prøver at gøre det så godt for Jer medlemmer, som vi kan. Jeg ved, at greenkeeperne yder et stort stykke arbejde og lægger meget stolthed i, at præsentere en god og veltrimmet bane for Jer og vores besøgende gæster. Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sæson, må I lave masser af birdies og have det hyggeligt med dette vidunderlige spil. Mange hilsner, Steen Tinning

Die Saison 2009 steht vor der Tür Liebe Mitglieder Der Frühling ist gekommen und wir freuen uns alle auf eine neue Saison hier in Benniksgaard.

STECKHAN & PETERS - LOGISTIK GmbH • • • • • • •

Logistikzentrum mit 63.000 qm Halle Eigenes Kühllager Gleisanschluss, Bahnumschlag in der Halle Lager- und Distributionslogistik Spezialist in Lebensmittellogistik Tägliche Sylt-Verkehre incl. Lager in Westerland Partner der ONLINE Systemlogistik

• • • • • • •

Verteilung/Beschaftung: BRD in 24 Stunden Expressverkehre Paketdienst Europäische Verkehre Luft- und Seefracht Import/Export Zoll und Intrastat

Informationslogistik und Sendungsverfolgung per Internet Steckhan & Peters Logistik GmbH • Husumer Strasse 200 • 24941 Flensburg Telefon: (04 61) 9 57 00-0 • Telefax: (04 61) 9 57 00-12 • Email: info-box@steckhan.de Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: http://www.steckhan.de

9


Seitdem das Golf Management den Platz im März 2007 übernommen hat, haben wir viel unternommen, damit wir die Anlage und die Greens auch im Winter offen halten können. Die Greenkeeper waren nicht Faul über Winter und wir hoffen alle haben die guten Sommergreens über Winter genossen. Darüberhinaus hatten sie viel damit zu tun, die Anlage in Schuss zu halten, Verbesserungen vorzunehmen, den Maschinenpark zu pflegen, Bunker zu reparieren und noch andere Dinge. Wir haben viele neue Initiativen gesehen seit dem Wechsel 2007. Die Greenkeeper arbeiten hart an der erweiterten Putting Range, Dem See und dem Paar 3 Platz. In dieser Saison werden oder haben wir bereits an folgenden Projekten gearbeitet, um den Platz für euch noch besser zu machen: • Loch 1. Es wird ein Streifen Rough längs zum Loch 18 von ca 230-260 vom Backtee gemessen etabliert damit der Spieler nicht mit Vorteil auf das 18 Loch schlägt um sich einen Vorteil zu verschaffen. • Loch 4. Es wird ein neuer Tee Off bei den

Nyt grafisk design? Skal de gamle tryksager friskes op? Trænger din virksomhed til opmærksomhed?

Det er ikke så langhåret Tag en snak med den skaldede grafiker. Tom Nielsen har gode ideer til udformning af dine: brochurer, annoncer, visitkort, brevpapir, bannere, salgsbreve, flyers eller totalløsninger... auch auf deutsch.

7010 0506 · tom.nielsen@transinform.com 10

Herren links des Hauses in Spielrichtung etabliert. Es wird in Gebrauch genommen sobald es fertig ist. • Loch 5. Es wird ein neuer Greenbunker rechts vom Green etabliert. Sobald das Wettet trocken genug ist, wir die Arbeit beginnen. • Loch 16. Es wurde eine Drainage gegraben, damit das Loch über das ganze Jahr bespielt werden kann. • Loch 18. Es werden neue Greenbunker ca 20-30m links vor dem Grün etabliert, damit das Anspielen mehr fordernd wird. • Der Weg zwischen 9+11 Loch wird mit Rough ersetzt. • Zur Route/dem Verlauf: Ab 1. April wird er wie folgt bei den ersten 9. Löchern geändert: 1-2-3-4-8-7-5-6-9. D.h. wenn man Loch 4 gespielt hat geht man zum Paar 5, dem 8. Loch. Danach spielt man das Loch 7. dann – Loch 5. und 6. Dass bedeutet, dass man die Verwirrung und Komplikation des Kreuzens von Loch 18 und 11 hin zum Loch 9 vermeidet. • Nachdem man das neue Loch 8 gespielt hat, zieht man sein Bag nach Links vor dem Grün und lässt ihn dort stehen. Danach geht man quer am 17 Fairway um zum Loch 9 zu gelangen. Es ist leicht zu sehen ob jemand auf der 17 kommt und es sollte keine Gefahr beinhalten. Ich bin mir darüber im klaren, dass es besser gewesen wäre, dieses bereits im letzten Jahr gemacht zu haben, allerdings wussten wir es damals nicht besser. Ich hoffe ihr nehmt es positiv, denn es dient den optimalen Verlauf auf dem Platz. • Der Platz wird sich generell etwas anders darstellen, denn die Schneiderichtung wird sich in diesem Jahr ändern. Ich hoffe ihr merkt, dass wir kontinuierlich so viel wie möglich tun, um euch Mitglieder zufrieden zu stellen. Ich weiß, dass die Greenkeeper hart und mit Stolz daran arbeiten den Platz für euch und die Gäste präsentieren zu können. Zu letzt möchte ich euch eine gute Saison wünschen, und viele Birdies und Spass mit diesem schönen Spiel. Viele Grüsse, Steen Tinning


Raske runder uden stress Behøver en golfrunde tage fire timerr eller derover? Svaret er naturligvis nej, men meget tyder på, at spillet på de danske golfbaner bliver stadig langsommere. Det er altså ikke kun på Benniksgaard dette problem opleves. DGU har opstillet 4 enkle råd til at komme hurtigere rundt på banen. 1. Vent med at gå ud på første hul! En hovedårsag til langsomt spil er, at spillerne for tidligt slår ud på først hul. Skyldes ofte det lettere hektiske ønske om hurtigst muligt at komme af sted. Du har en reserveret tid – vent med at slå ud til det reserverede tidspunkt. Dette lille trick alene giver en meget bedre spillerytme for alle og meget ventetid kan undgås 2. Slå ud før du skriver! Et væsentligt unødigt tidsforbrug finder sted

A

I

T H I N G

S

A

J

O

O F

Y

F

på hvert teested, når spillerne først skal til at diskutere hinandens score på foregående hul lede efter nye tees eller bolde, ud i busken for at tisse, masser af prøvesving– og hvad tiden ellers går med. Derfor: • Spilleren med honnøren bør gå direkte på teestedet og slå sit drive. • Vent med at skrive scorekort til efter udslaget. • Find nye tees eller gå i busken undervejs i spillet, når de andre skal slå. Blot to minutter sparet på hvert teested vil korte runden af med 36 minutter 3. Vær klar til at spille! Megen unødig tid bruges på, at alle fire spillere på samme hold følges ad ud til boldene, én efter én. Når første spiller har spillet videre, går gruppen samlet til næste bold osv. Derfor:

B E A U T Y

O

R

E

V

E

R

Storegade 25 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 87 17 11


• Gå i stedet straks ud til hver sin bold. • Foretag straks den mentale forberedelse af slaget. • Vær klar til at spille når turen kommer. (Hold øje bagud, så I ikke bliver ramt!) Gennemføres denne procedure systematisk, kan der spares mange minutter på en runde 4. Hold øje bagud! Det er væsentligt at erkende og acceptere, at nogle golfspillere spiller hurtigere end andre! Derfor: • Hold øje med om der nærmer sig hurtigere spillere bagfra. • Find ud af hvem det er, og hvor hurtigt de spiller. • Er I ved at blive indhentet, så spørg om de ønsker at spille forbi. • Siger de ja tak, så lad dem hurtigst muligt gøre det. Hvis hurtigere spillere får lov at spille igen-

nem, så snart det er muligt, vil mange golfrunder også kunne afkortes betydeligt Flere gode råd: Ved at følge de fire råd skærer du en god portion tid af en golfrunde, og har du øje for flere tidsbesparende aktiviteter, kan det blive til endnu mere. f.eks.: • Behøver vi at markere 30 cm putts? • Behøver vi at læse alle putts fra alle sider? • Behøver vi at lede alle fem minutter efter hver eneste skævert? • Behøver vi at tage fire prøvesving før hvert slag? • Kan vi gå bare lidt hurtigere mellem slagene? • Kan vi undgå uhensigtsmæssig placering af udstyr omkring greens, når vi skal putte? • Kan vi lære golfreglerne bare lidt bedre, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afgøres hurtigere? Hurtigere golfrunder er en nødvendighed. Af hensyn til både golfspillerne og golfen! Lad os alle prøve at følge ovenstående råd – så vi kan undgå ventetider på BENNIKSGAARD DANMARKS SMUKKESTE GOLFOPLEVELSE Leif Jørgensen Baneudvalget

12


Schnelle Runden ohne Stress Muss eine Golfrunde 4 oder mehr Stunden dauern? Die Antwort ist natürlich nein, aber vieles deutet darauf hin, dass das Spiel auf den dänischen Plätzen immer langsamer wird. Nicht nur hier auf Benniksgaard. DGU (die dänische Golf Union) hat 4 leichte Ratschläge für eine schnellere Runde auf dem Platz aufgestellt. 1. Warte Wartet mit dem Abschlag auf Loch 1! Eine Ursache für langsames Spiel ist, dass man zu früh am ersten Loch abschlägt. Oft ist es der Wunsch möglichst schnell loszulegen. Man hat eine reservierte Zeit – warte mit dem Abschlag bis zur korrekten Zeit. Dieser kleine Trick alleine wird zu einem viel besseren Rhythmus für alle sorgen und Wartezeiten werden vermieden.

mere

drive

2. Schlag ab bevor du schreibst Ein wesentlicher unnötige Zeitfaktor wenn die Spieler auf dem Tee erst alle Scores diskutieren müssen, neue Tees oder Bälle zu finden, viele Probeschwünge etc. Daher: • Der Spieler mit der Ehre geht sofort zum Tee und schlägt ab. • Wartet damit die Scores bis nach dem Abschlag zu schreiben. • Findet neue Tees, Bälle etc. zeitig bevor man dran ist. Nur 2 Minuten Zeiteinsparniss pro Tee wird automatisch zu 36 min weniger pro Runde führen. 3. Sei bereit zum Spielen. Viel unnötiger Zeitaufwand passiert, weil alle 4 Spieler zu allen Bällen mitgehen und gesammelt bei allen Bällen zusammen kommen.

H le in

på hul 3

ne

4. maj 2008

Hans Henrik Bendtsen

Engagerede medarbejdere i lokale omgivelser

13


Daher: • Jeder geht sofort zu dem jeweiligen eigenen Ball. • Nehme die mentale Vorbereitung des nächsten Schlages während des Gehens vor. • Seit bereit wenn man dran ist. (Beachtet auch das von hinten keine Bälle kommen) Führe diese Prozedur systematisch durch und es können viele Minuten pro Runde gespart werden. 4. Vorsicht von Achtern! Es ist wichtig zu erkennen und zu akzeptieren, dass einige Golfer schneller spielen als andere! Daher: • Achtet darauf ob sich von hinten schnellere Spieler nähern. • Finde heraus wer es ist und wie schnell sie spielen. • Wenn ihr eingeholt werdet, dann fragt ob sie vorbeispielen möchten. • Wenn sie ja sagen, lasst sie schnell vorbei. Wenn schnellere Spieler schnell passieren dürfen, werden viele Golfrunden auch bedeutend schneller werden.

14

Noch mehr Ratschläge: Z.B. • Müssen wir 30 cm Putts markieren? • Müssen wir alle Putts von allen Seiten lesen? • Müssen wir die vollen 5 Minuten nach jedem Querball suchen? • Müssen wir 4 Probeschwünge vor jedem Schlag nehmen? • Können wir zwischen den Schlägen etwas schneller gehen? • Können wir es vermeiden, dass unser Equipment im Wege steht wenn wir putten wollen? • Können wir die Golfregeln etwas besser lernen damit Zweifelsfragen etwas schneller behandelt werden können? Schneller Golfrunden sind eine Notwendigkeit. Sowohl für den Spieler als auch dem Golf allgemein! Lass tuns gemeinsam die obigen Ratschläge befolgen damit wir Wartezeiten auf Benniksgaard vermeiden. Leif Jørgensen Der Platzausschuss

Gråsten Apotek

Broager Apotek

Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Fax 74 65 24 89

Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Fax 74 44 11 07


Turneringsudvalget Velkommen til Turneringssæsonen 2009 Så er vi klar til at tage hul på turneringssæsonen 2009, som igen byder på en række virkelig præmietunge turneringer. Turneringskalenderen kan ses andet steds i bladet. I skrivende stund er der indgået aftaler med 10 turneringssponsorer. Der har været et par udskiftninger blandt sponsorerne, og vi kan i år byde velkommen til et par nye. Lige som de foregående par år vil der også i år være en kvalifikationsturnering i Eagles-regi – denne gang sponsoreret af Ecco. Bortset fra åbningsturneringen vil alle turneringer være åbne turneringer med adgang for spillere fra andre klubber. For at gøre dem mere sponsorvenlige, og også for at fremme det sociale samvær efterfølgende, afvikles alle turneringer med gunstart. Med henblik på at støtte vor dejlige klubrestaurant vil efterfølgende bespisning være obligatorisk hver gang, og betaling herfor vil være en del af turneringsfee. Som noget nyt indføres en ”Order of Merit” for alle årets klubturneringer, hvilket giver mulighed for ekstra præmier til de spillere, som over sæsonen sammenlagt har opnået flest point. Vi håber, at årets turneringsprogram vil blive godt modtaget. Opmærksomheden skal henledes på, at er der regler for brug af elektronisk afstandsmåler under golfturneringer. Ifølge DGU er det kun tilladt at anvende disse, hvis dette fremgår af banens Lokal Regler. Det betyder, at det på Benniksgaard IKKE vil være tilladt at anvende elektronisk afstandsmåler som hjæl-

pemiddel under klubturneringer. Gør en spiller det alligevel, fører det til diskvalifikation. I forbindelse med åbne turneringer kan DGU-kort eller lignende fritspilskort ikke anvendes som betaling for greenfee. Greenfeebilletter udstedt af Benniksgaard kan dog accepteres. Det nævnte gælder selvfølgelig kun for deltagere, som ikke er medlemmer af Benniksgaard Golf Klub. Betaling af turneringsfee og evt. greenfee kan ikke ske med Dankort eller andre kreditkort, men kun med kontanter. Af hensyn til potentielle deltagere på venteliste indføres i kommende sæson en seneste mødetid på 15 minutter før tee-off. Konsekvensen af for sen fremmøde kan være, at pladsen gives til én fra ventelisten i stedet og, at man derfor ikke kan deltage i turneringen. Så det gælder om at være der senest 15 minutter før. Benniksgaard er i weekenden 2. og 3. maj 2009 udvalgt af DGU til at være vært for en FAXE KONDI TOUR turnering for drenge. Der er tale om et stort arrangement, hvor der vil komme over 100 af landets dygtigste drengespillere til Benniksgaard. Turnerings- og handicapudvalget søger i den forbindelse frivillige hjælpere, som kan bistå med at løse en række praktiske opgaver i weekendens løb. Interesserede kan henvende sig til ét af udvalgets medlemmer. God fornøjelse med turneringssæsonen 2009. Turnerings- og handicapudvalget. Ingrid/Bente/Wiebke/Peter og Niels Aage

Egernsund Malerforretning

v/Verner Bentzen · 6320 Egernsund · Tlf. 74 44 09 36 Mail: vbmaler@worldonline.dk 15


Willkommen zur Turniersaison 2009 Und wieder sind wir klar zur neuen Saison 2009 – wieder ein Paar sehr preisstarke Turniere. Den Kalender kann man anderweitig ersehen. Momentan sind insgesamt 10 Vereinbarungen mit Sponsoren getroffen worden. Es gab einige Auswechslungen, und wir heißen einige Neue willkommen. Wie im letzten Jahr gibt es ein Qualifikationsturnier im Rahmen der Eagles – diesmal von ECCO gesponsert. Mit Ausnahme des Eröffnungsturniers sind alle anderen Turniere offen für andere Klubs. Um das ganze Sponsor-, Sozial und Restaurant-

freundlich zu gestalten werden alle Turniere als Gunstart Turniere abgehalten. Essen ist immer im Preis mit inbegriffen. Neu ist, dass wir ein ”Order of Merit” System einführen werden, in dem Spieler über die Saison bei unseren Turnieren Punkte sammeln können, und somit Extra Preise gewinnen können. Wir hoffen dieses stößt auf positiven Grund. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die Anwendung von elektronischen Abstandsmessgeräten unter Turnieren wie folgt geregelt sind: Infolge DGU darf dies nur Anwendung finden wenn es per Lokalregel zulässig ist. Das bedeutet, dass es auf Benniksgaard NICHT zulässig ist, denn wir haben diese Regel nicht eingeführt. Tut ein Spieler es trotzdem wird er disqualifiziert. Im Zusammenhang mit Turnieren sind DGU Karten oder auch ”Vouchers/Gutscheine” nicht zulässig als Greenfee Zahlungsmittel. Greenfeetickets ausgestellt von Benniksgaard hingegen dürfen Anwendung finden. Das hier erwähnte gilt natürlich nur für Teilnehmer, die nicht Mitglied i Benniksgaard sind. Die Zahlung von TurnierDin lokale radio/TV-forhandler gebühren oder Greenfee Perlegade 69, tlf. 7442 5888, 6400 Sønderborg kann NICHT per Dankort

Ulsnæscentret • 6300 Gråsten Tlf. 74 65 44 22 • 74 65 44 11 e-mail: 4890@bogpost.dk

16


oder anderen Kreditkarten geschehen, sondern nur in bar. Dies um die Abwicklung zu fördern – ebenso ist es unter Berücksichtigung der Personen auf etwaigen Wartelisten nicht möglich später als 15 min vor der Teeoff Zeit zu erscheinen. Die Konsequenz bei zu spätem Erscheinen ist, dass der Platz an eine Person auf der Warteliste vergeben wird und man somit nicht am Turnier teilnehmen kann. Am 2. Und 3. Mai 2009 ist Benniksgaard Gastgeber für ein Faxe Kondi Turnier für Jungen. Es dreht sich um ein großes Turnier an dem mehr als 100 der besten Jungen nach Benniksgaard kommen. Der Turnier- und Hcp Ausschuss sucht in diesem Zusammenhang freiwillige Helfer die bei praktischen Aufgaben im Laufe desWochenends mithelfen können. Interessierte können sich bei Ausschussmitgliedern melden. Viele Spass mit den Turnieren 2009. Der Tunnier und Hcp Ausschuss Ingrid/Bente/Wiebke/Peter und Niels Aage

www.citti.de

CITTI_Golfmagazin_DK_08:Layout 1

reude Markt der Lebensf VICE- CARD

CITTI- SER

stermann Marta Mu 8ZH84 Kd.-Nr. 567

Med dette kort får De mange muligheder... Endnu mere service, endnu mere fornøjelse, endnu flere oplevelser! Overbevis Dem selv om de mange fordele, der er ved et CITTI-CARD.

er på nettet

Havremarken 85, Holbøl

Foto: www.pixelio.de

www.benniksgaard.dk

Maler Ihle

E FOLPLEEVERLSER!

ALTID EN TRÆFFER!

Benniksgaard Nyt

e egn res vile e D h Alt malerarbejde Lad nsler llere e udføres p he e g l v/malermester - rin er Ih eft Per Møller Ihle

03.03.20

Tlf./fax

74 60 86 61

Mobil 40 50 86 61 bedst efter kl. 17.00 Jeg giver gerne et uforbindende tilbud.

Gør indkøbene til en leg Langberger Weg 4 D-24941 Flensborg Tel. 00 49 461 - 57 06 - 0 17


Pink Cup Tirsdag den 17. Juni 2008 spillede 45 glade piger til fordel for brystkræft og for 3. gang sponsorerede Motorola hovedgevinsten, en Pink mobiltelefon. Vejret var med os og alle havde en rigtig dejlig dag. Vi gik ud fra kl. 14.00 til kl. 16.30 og da alle var inde, var der fælles spisning i Kaffariet + præmieoverrækkelse. Mange gik hjem med flotte præmier. Vi samlede så mange penge ind 28.215,- at de 2 førstepladser – Helle Jensen fra Sønderjylland golfklub og Metha Andersen fra vores egen klub, gik videre til landsfinalen. Alt i alt en dejlig dag, som vi håber rigtig mange vil bakke op om, når vi atter i år spiller Pink cup, så sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 9. Juni 2009.

Am Dienstag d. 17.6.08 spielten 45 Damen zu Gunsten der Krebshilfe – und zum 3. Mal hat Motorola einen Hauptgewinn gesponsert – ein Pink Handy. Das Wetter war gut und wir hatten einen richtig tollen tag. Zwischen 14.00 und 16.30 waren die Starts und bei Rückkehr gab es leckeres zu Essen im Kaffariet sowie tolle Preise. Wir sammelten auch viel Geld – insgesamt 28.215 DKK und die zwei Erstplatzierten Helle Jensen von Uk sowie Metha von Benniksgaard nahmen am Finale teil. Eine schöne Veranstaltung und wir hoffen viele von euch unterstützen dieses noble Arrangement wenn es hier in 2009 wieder heisst Pink Cup – am Dienstag d. 9 Juni 2009.

Matchleder Helen Therkelsen

Die Matchleiterin Helen Therkelsen DESIGN, LIVSSTIL OG KVALITET ÉT AF DANMARKS STØRSTE DESIGN MØBELHUSE PÅ 5000M2 LIGGER I KOLLUND.

ONS. - TORS. - FREDAG:..........11.00-17.30 LØRDAG-SØNDAG: ................11.00-16.00

18

FJORDVEJEN 15 KOLLUND • 6340 KRUSÅ TLF. 7467 8712 WWW.KOLLUND.DK


Nyt fra trænerne Så er en lang og knap så golfvenlig vinter ved at være overstået, græsset bliver mere grønt, greens hurtigere og der begynder at komme folk på banen. Vi har vinteren igennem haft åbent for lektioner 3 dage i ugen, og mange af jer har været forbi til en ”konsultation”. Flere har benyttet sig af det svingkursus som, vi har haft kørende vinteren igennem, hvor hovedtemaet har været tekniske omlægninger i svinget.I februar måned drog 22 golfspillere af sted til det sydlige Spanien. I en uge trænede og spillede vi dagen lang, under fantastiske forhold, på et golfressort nær Cadiz. Vi trænere, vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle jer, der var med, fordi I var medvirkende til at gøre turen så vellykket. Det har været en stor fornøjelse at lære jer alle bedre at kende, både på og uden for golfbanen. Som sagt tidligere lysner det hele nu, og sæsonen står for døSydbank PBI har siden etableringen i 1982 rådgivet investorer, der er bosiddende uden for Danmark, om attraktive placeringsmuligheder. PBI samarbejder med en række af Europas mest anerkendte investeringsforeninger. Den topprofessionelle rådgivning i PBI er altid individuel og tager udgangspunkt i dine personlige forhold. Kontakt os og hør mere - og få et uforpligtende tilbud. Åbningstider Mandag-fredag: kl. 9.30 - 16.00 Telefonisk kan vi træffes Mandag-fredag: kl. 8.30-17.00 Sydbank, Private Banking International Torvet 2 · Postboks 80 · 6300 Gråsten Tlf. +45 74 37 73 00 Fax +45 74 37 73 01 pbi@sydbank.dk

19


Med venlige golfhilsner Jon og Rene

Neues von den Pro’s Endlich ist der lange und nicht so golffreundliche Winter vorbei, das Gras wird grüner, die Greens schneller und langsam kommen wieder Leute in den Klub. Durch den Winter haben wir pro Woche 3 Trainingszeiten angeboten und viele von euch haben vorbeigeschaut um einen ”Brush up” zu erhalten. Viele haben u.a. einen technischen Schwungkurs mitgemacht. Im Februar zogen 22 Golfer gen Spanien. Über 1 Woche haben wir trainiert und unter phantastischen Verhältnissen in einem Golfressort in der Nähe von Cadiz gespielt. Wir Trainer möchten gerne die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die an dieser Tour mitgewirkt und sie zu einem Erfolg gemacht haben. Es war ein Vergnügen euch besser kennenzulernen - auf und außerhalb des Golfplatzes. Es wird heller und die neue Saison beginnt bald. In dieser Saison wollen wir neue Ideen umsetzen, z.B. mehrere Golfschulen an Wochenenden. Diese Kurse wenden sich an sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler, sodass alle ein passendes Angebot finden können. Einige finden nur Vormittags andere ganztägig mit Mittagessen statt. Infos – auf der Homepage und am Aushang. Gleichzeitig setzen wir den Erfolg der unterschiedlichen Gruppentrainings Konstellationen von 2008 wie z.B. ”Ladies only” fort. Start der Saison werden die Trainingsbedingungen verbessert. Es wir möglich sein spezielle Durchläufe im kurzen Spiel als auch geeignete Plätze auf der Drivingrange vorzufinden wo man in Ruhe üben kann. Wir freuen uns euch alle im Klub wieder zu sehen! Mit freundlichen Golfgrüßen Jon og Rene

www.kjems.dk kjems@kjems.dk 74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten 20

701057 806059

ren. I den nye sæson, vil vi forsøge os med nogle nye tiltag i form af flere golfskoler i weekenderne. Disse kurser vil henvende sig til både nye i faget, samt de mere rutinerede og garvede, og alle får et tilbud, der passer til netop deres behov. Der vil være golfskoler, der afholdes over en formiddag, og andre seancer vil strække sig over hele dage, med frokost osv. Information findes på hjemmesiden og opslagstavlen. Ligeledes vil vi i denne sæson fortsætte den store succes, vi havde med de forskellige holdtræninger i 2008 såsom, Ladies ”only” træning, formiddagsholdet osv. I starten af sæsonen vil træningsfaciliteterne blive forbedret. Der vil blive bedre mulighed for at træne/undervise i det korte spil, ligesom der vil blive oprettet et specielt lektionsområde på drivingrange, så vi i fred og ro kan undervise og arbejde med jeres golfsving. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle ude i klubben.


Golfmanagement En rigtig ildsjæl 2. februar tiltrådte 47-årige Steffen Jacobsen jobbet som forretningsfører på Benniksgaard Golf Center, og han har nærmest licens til at arbejde med golf... Gennem de seneste 15 år har Steffen Jacobsen arbejdet intenst i den danske golfverden. Det har ført ham til Benniksgaard Golf Center, hvor han er ansat som forretningsfører. Det er især på salgssiden, at han hidtil har vist sit talent, hvor Steffen Jacobsen blandt andet har været med til at fordoble omsætningen for Wilson Golf i Danmark. Det var en fordobling, der ville noget, for den betød, at Wilson Golf i Danmark fik den største markedsandel pr. golfspiller i hele verden. ”Der er et stort potentiale på Benniksgaard Golf Center, som kan blive et endnu mere attraktivt omdrejningspunkt for både medlemmer, gæster og sponsorer. Hvis jeg skal gøre lidt status efter at have haft min daglige gang på Benniksgaard det første par måneder, så føler jeg mig utrolig privilegeret over at få lov til at arbejde sammen med et så kvalificeret og servicemindet per-

sonale. Det er egenskaber som jeg sætter utroligt højt, og jeg mener, at god og kvalificeret service ofte er den hurtigste måde til at løse mange af hverdagens udfordringer”, siger han.

Biologisk pleje af golfbaner

21


- det lille hotel med de mange muligheder...

Møder/Konferencer • Familiefest • Musik og dans • Hygge og god mad •

Restaurant

Pejsestuen • Landkøkken • Udsigtsterrasse med grill • Lokaler med pejs

www.benniksgaardhotel.dk Benniksgaard Hotel / Sejrsvej 101 Rinkenæs / DK-6300 Gråsten Tlf.: +45 - 7465 0949 Mail: info@benniksgaardhotel.dk 22

Man skal stå tidligt op Privat er Steffen Jacobsen gift med Lone, og sammen har de to store børn. Når arbejdet eller timerne med familien ikke kalder, nyder den nye forretningsfører at spille golf. Og han er god til det. Tidligere har han spillet på divisionsholdet i både Randers, Aalborg, Himmerland og Rold Skov, ligesom hans navn står på tavlen med klubmestre i såvel Randers som Aalborg Golf Klub. Så måske skal gravøren af tavlen for klubmestre på Benniksgaard allerede nu til at øve sig i at stave til Steffen Jacobsen... Det er ikke kun på golfbanen, og nu fremover også i den administrative del af Benniksgaard, at man kan finde Steffen Jacobsen pukle for fuld damp. Han løber ofte og har tidligere også løbet maratonløb, og deltaget i motionscykelløb som Sjælland Rundt, der er på den lange side af 300 kilometer. Til gengæld er han ikke fanatiker, og han forstår glæden ved god vin, når det kommer til de indendørs sysler. Det er i øvrigt praktisk, da fru Lone har en fortid i vinbranchen. Golf er dog fortsat Steffen Jacobsens største passion, og han holder meget af at udfordre sig selv på nogle af verdens ypperste baner. Til dato har han spillet 22 af de golfbaner, der er med på Golf World’s liste over Verdens 100 Bedste Golfbaner. Vi ser frem til en godt samarbejde med Steffen Jacobsen, som vi håber, at I alle vil tage godt imod. Golf Management

Ein richtiger Macher Am 2. Februar 2009 trat der 47-jährige Steffen Jacobsen den Job als GF vom Benniksgaard Golf Center an, und er hat sozusagen eine Lizenz um mit Golf zu arbeiten... Im Laufe der letzten 15 Jahre hat Steffen Jacobsen sehr intensiv in der dänischen Golfwelt gearbeitet. Dieses hat ihn


zum Golf Center Benniksgaard geführt, wo er als GF angestellt ist. Besonders auf der Verkaufsseite hat Steffen Jacobsen sein Talent gezeigt, indem er u.a. bei Wilson Golf DK den Umsatz verdoppelt hat. Dieses hat dazu geführt, dass Wilson in Dänemark nicht nur Marktführer geworden ist, sondern gleichzeitig den größten Marktanteil pro Golfspieler weltweit errungen hat. ”Es gibt ein großes Potential im Benniksgaard Golf Center, welches dazu führen kann diesen Klub noch attraktiver für Mitglieder, Gäste und Sponsoren zu gestalten. Ein kleiner Status nach den ersten Monaten hier in Benniksgaard gibt mir das Gefühl sehr privilegiert zu sein, denn mit so vielen kompetenten und bereitwilligen Mitarbeitern zu arbeiten macht Spaß. Es sind Eigenschaften, die ich sehr schätze, da guter und kompetenter Service oft die beste Voraussetzung für das Lösen vieler Herausforderungen ist,” sagt er. Man muss früh aufstehen Privat ist Steffen Jacobsen mit Lone verheiratet und sie haben zusammen zwei große

Kinder. Wenn es nicht die Arbeit oder die Familie ist, genießt Steffen eine Runde Golf. Und das macht er überzeugend. Früher war er Liga Spieler in Randers, Aalborg, Himmerland und Rold Skov. Außerdem war er Klubmeister in sowohl Randers und Aalborg. Vielleicht muss der Graveur sich bereits jetzt üben, den Namen Steffen Jacobsen zu buchstabieren. Doch nicht nur auf dem Golfplatz sondern auch im administrativen Bereich werden wir fortan Steffen har arbeiten sehen. Ausserdem läuft er und hat früher Marathons durchgeführt, und nimmt an Fahrradtours wie ”Rund um Seeland” mit mehr als 300 Km teil. Er ist aber kein ”Fanatiker” sondern mag sehr gerne auch gute Weine. Praktisch, denn seine Frau kommt aus der Weinbranche. Golf ist jedoch die Passion von Steffen und bis heute hat er bereits 22 der Top 100 besten Golfpläte bespielt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Steffen und hoffen alle heißen ihn herzlich willkommen. Das Golf Management

23


Begynderudvalget Ællingeturneringerne 2009 Ællingeturneringen er en 9 hullers turnering for alle medlemmer med handicap 37 – 55 (de sidste er nye spillere, der endnu ikke har fået et officielt handicap, men har spilletilladelse til den store bane). En ælling, er en spiller med handicap over 36 og det er det handicap, man har den 23. april, der afgør om man kan være med i ællingernes gennemgående TOP-10 turnering. Ællingeturneringen starter den 29. april og løber af stablen hver onsdag frem til den 9. september. Der vil være gunstart kl 18.00 (alle starter samtidigt på forskellige huller), så kom inden Kl. 17.45 for at være klar kl. 18.00. Startbordet vil være bemandet fra ca.

kl. 17.00. Vi i begynderudvalget glæder os til at se både nye og gamle ællinger som deltagere, samt rigtigt mange etablerede spillere som flightførere. Som noget nyt vil tilmelding til turneringerne i år kun kunne ske via golfbox – turneringerne vil være lagt ind her lige som alle andre turneringer. Deadline for tilmelding til en turnering vil være inden kl. 12.00 på turneringsdagen. Man vil IKKE mere kunne tilmelde sig via liste i klubhuset, via SMS eller bare ved at møde op. Prisen for at deltage vil i år stadig være kr. 30,00 (€ 4,00) pr. gang. Der vil være præmier til vinderne samt TOP-10 point til de 10 bedst placerede. Hver onsdag fra den 29. april frem til den 9. september spilles der Alt indenfor: om TOP-10 point, og du EDB-installationer • Lys - Kraft - Varme kan på opslagstavlen og Antenne og parabol • Industri- og landbrugshjemmesiden følge med installationer • Nyinstallationer og reparationer i din placering. Ved sæ• Specialudstilling af belysning sonafslutningen vil der Aut. el-installatør være pæne præmier til de 10 ællinger, der sammenlagt har opnået flest A point. S Den officielle ællingeFjordvejen 12 - Kollund turnering starter den 29. 6340 Kruså Tlf. 74 67 80 67 april, men vi planlægger Fax 74 67 89 59 med at starte med en slags opvarmningsturne-

24


ring den 15. april og den 22. april med start begge gange kl.17.00. Disse vil dog blive aflyst, hvis vejret viser sig at være helt umuligt. Meddelelse herom vil blive givet på klubbens hjemmeside. Har du ikke officielt handicap, og har du ikke mulighed for at være med om onsdagen, kontakt da en fra begynderudvalget, og hør om muligheden for at får en etableret spiller med ud på et andet tidspunkt. Begynderudvalget er p.t. på 12 medlemmer – hvem det er, kan ses på hjemmesiden.

Die Kükenturniere 2009-03-14 Die Kükenturniere sind Turniere über 9 Löcher für alle mit einem Hcp von 37-55 (die letzten sind die neuen Spieler, die zwar eine Platzreife abe kein offizielles Hcp. Für die Benutzung des großen Platzes haben). Ein ”Küken” ist ein Spieler(in), der oder die

ein Hcp über 36 hat. Und es gilt jeweils der Stichtag 23. April, also das Hcp was man an diesem Tag hat, und welches ausschlaggebend ist für die Möglichkeit der Teilnahme an den Fortlaufenden Top 10 Turnieren der Küken. Das Turnier der Küken beginnt am 29. April und läuft bis zum 9. September, jeweils am Mittwoch. Es ist immer Gunstart um 18.00 Uhr mit Starts an verschiedenen Löchern. Bis um 17.45 muss man sich am Starttisch, der ab 17.00 bemannt ist, einfinden. Im Anfängerausschuss freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen neue und alte Küken, und würden es begrüßen, wenn viele etablierte Spieler sich als Flightführer melden würden. Als neue Initiative wird es ab dieser Saison möglich sein den Start über das Golfbox System durchzuführen. Die Turniere sind dort ersichtbar. Deadline ist der Spieltag jeweils um 12.00 Uhr. Man kann dann NICHT MEHR seine Anameldung via einer Liste im Aushang oder per SMS oder per Erscheinen buchen.

Den rigtige rådgiver er afgørende - for om det lykkes på banen og i erhvervslivet Kongevej 28 6400 Sønderborg Tlf. +45 74 42 99 11 www.deloitte.dk Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

25


Die Kosten pro Runde sind nach wie vor 30 DKK oder 4 €. Es gibt Preise für die Gewinner sowie Top 10 Punkte für die 10 Erstplatzierten. Also, jeden Mittwoch im Zeitraum 29.4-9.9. geht es los und man kann seine Position am schwarzen Brett oder auf der Homepage verfolgen. Am Saisonende gibt es Preise für die 10 Küken, die am meisten Punkte gesammelt haben. Der ofizzielle Turnierstart ist der 29.4 jedoch starten wir inofiziell mit einem warm-up Tunier am 15.4 und am 22.4 – beides jeweils

mit Start um 17.00 Uhr. Allerdings Wetterabhängig – bitte Infos auf der Homepage beachten. Hat man kein offizielles Hcp und kann mittwochs nicht spielen? Bitte kontaktiert den Anfängerausschuss und hört welche Möglichkeiten man für eine Runde mit einem etablierten Spieler zu anderen Zeitpunkten hat. Der Anfängerausschuss hat momentan 12 Mitglieder – welche kann man auf der Homepage sehen.

- fri som fuglen… Aabenraa 73 62 63 63 Sønderborg 73 42 52 52 www.froes.dk

...grænseløse muligheder med privat-leasing Danmarks bedste leasingselskab

ste “Kåret til Danmarks bed gerbru For af kab els g-s leasin styrelsen” er 200 7 kild e For bru gers

Mange gode grun at privat-lease de til Økonomisk oversku d, tryghed og fleksibilitet

tyre lsen dec emb

www.fleggaard-leasing.dk Læs mere om vores betingelser på www.fleggaard-leasing.dk eller ring på tlf.: 72 13 20 20

26


Hvem er vi Bestyrelsen

Formand Mads Grubert Tlf. 2463 1310 mgr@ecco.com

Næstformand Leif Jørgensen Tlf. 7443 1377 boes@stofanet.dk

Kasserer Nils Olsen Tlf. 7465 0797 nils @olsen.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedl. Niels Aage Pedersen Tlf. 7444 0660 malthep @post.tele.dk

Bestyrelsesmedl. Carlo Jensen Tlf. 7467 2703 carlo@jensen.mail.dk

Turneringsudvalg

Suppleant Ole Frank Nielsen Tlf. 2191 1911 ofn@contrast.dk

Suppleant Lars Toft Tlf. 7467 3870 LBT@alltyres.dk

Formand Niels Aage Pedersen Tlf. 7444 0660 malthep @post.tele.dk

Medlem Ingrid Jensen Tlf. 7465 0276 ingrid_jensen @mail.tele.dk

Medlem Wiebke Skov Tlf. 7443 0013 wiebke.skov @skolekom.dk

Juniorudvalg

Medlem Peter Mathies Tlf. 7367 1630 petereric @freenet.de

Medlem Erik Wolff Tlf. 7465 3224 fam.wolf @gmail.com

Medlem Anders Nissen Tlf. 7465 2890 ledog@ledog.dk

Medlem Kirsten Kaad Knudsen Tlf. 7465 1971 kaad@bbsyd.dk

Medlem Torben Lund Møller Tlf. 7455 1980 big.al@bbsyd.dk


Eliteudvalg

Begynderudvalg

Formand Mads Grubert Tlf. 2463 1310 mgr@ecco.com

Medlem Thomas Christiansen Tlf. 7463 0783 tch@paradis.dk

Medlem René Klausen Tlf. 7465 2268 rene @clausen.yahoo.dk

Formand Morten Jensen Tlf. 7465 2926 morten @post7.tele.dk

Medlem Wiebke Skov Tlf. 7443 0013 wiebke.skov @skolekom.dk

Medlem Kurt Lorenzen Tlf. 7365 2274 jogklorenzen @mail.tele.dk

Medlem Lise Paulsen Tlf. 7465 0190 kela@dlgmail.dk

Medlem Lone Linnebjerg Tlf. 7444 0769 fam.linnebjerg @adslhome.dk

Medlem Jens Peter Jensen Tlf. 4465 1106 jensen.jens-peter @krones.de

Medlem Monica Hansen Tlf. 2283 4212 MLH@focon.dk

Medlem Hans Harvest Tlf. 2283 4212 MLH@focon.dk

Formand Carlo Jensen Tlf. 2999 1733 carlo@jensen.mail.dk

Medlem Betina Jörs Tlf. +49 4611 600424 tina.joers @foni.net.de

Medlem Kirsten Knudsen Tlf. 7465 1971 kaad@bbsyd.dk

Medlem Peter Lind Tlf. +49 0461 9787871 MLH@focon.dk

Baneudvalg

Medlem Mette Rahbek Tlf. 8851 4848 mette.rahbek @danfoss.com

Formand Leif Jørgensen Tlf. 7443 1377 boes@stofanet.dk

Aktivitetsudvalg

Medlem Steffen Jacobsen Tlf. 7465 2268 sja @benniksgaard.dk

Medlem Frederik Engstrøm Tlf. 7465 2268 fre @benniksgaard.dk

Formand Carlo Jensen Tlf. 2999 1733 carlo@jensen.mail.dk


Sponsorudvalg

Medlem Sigrun Keiffer Tlf. +45 4634 7170 sigrun-keiffer @versanet.de

Formand Ole Frank Nielsen Tlf. 2191 1911 ofn@contrast.dk

Medlem Lars Toft Tlf. 7467 3870 LBT@alltyres.dk

Medlem Carlo Jensen Tlf. 7467 2703 carlo@jensen. mail.dk

Medlem Steffen Jacobsen Tlf. 7465 2268 sja @benniksgaard.dk

Kasserer Sofie Blaske Nielsen Tlf. 7465 0252 sofie@blaske.dk

Medlem Inge Lise Holme Tlf. 7467 3602 nachri @post12.tele.dk

Medlem Birte Nicolaisen Tlf. 2829 4403 birtenic@mail.dk

Medlem Metha Andersen Tlf. 7460 8443 methaogerik @privat.dk

Kasserer Bjørn Burke Tlf. +46 1182 4094 bjoern@style-inc.de

Medlem Dirk Jäger Tlf. +45 461 93560 jaeger@queisser.de

Medlem Jesper Dübel Tlf. 2339 7527 jd@danfoss.com

Dameklub

Formand Vivian Hansen Tlf. 7467 8508 vivian@bhi.dk

Herreklub

Suppleant Pia Festersen Tlf. 2242 8640 pfet @sonderborg.dk

Formand Finn Nissen Tlf. 7444 0125 fcn @automatic-syd.dk

Suppleant Echard Sønnichsen Tlf. 7467 8183 soenni @webspeed.dk

Suppleant Svend Nielsen Tlf. 7465 1310 sni43@mail.dk


Seniorklub

Formand Jørgen Nør Tlf. 7465 0885 jn.6645@gmail.com

Kasserer Peter Nygaard Tlf. 7467 2695 lisogpeternygaard @mail.dk

Medlem/Sekretær Torsten Slotved Tlf. 8642 2284 slottved @post10.tele.dk

Medlem Erika Kock Tlf. +45 461 757 73 haraldkock @versanet.de

Medlem Ernst Stolle Tlf. +45 461 72541 e.u.stolle@t-online.de

Bladudvalget

Medlem Lise Paulsen Tlf. 7465 0190 kela@dlgmail.dk

Medlem Henning Posselt Tlf. 7467 8205 henning.posselt @mail.dk

Medlem Werner Eckhardt Tlf. +45 461 71958 w.eckhardt @t-online.de

Fotograf Uwe Johns Tlf. +49 461 38728 uwe-johns @t-online.de

Medlem Tove Sommer Juhl Tlf. 7467 8586 juhl@juhl-kollund.dk

Annoncer Andreas Thomsen Tlf. 7465 0647 andreas_thomsen @thomsen.mail.dk

Redaktør Inge Lise Holme Tlf. 7467 3602 nachri @post12.tele.dk

Oversættelse Peter Mathies Tlf. 7367 1630 petereric @freenet.de


Ihre Vorsorge in guten Händen! ƒ betriebliche Versicherungen (z. B. Betriebshaftpflicht, Firmenrechtsschutz) ƒ private Versicherungen (z. B. Hausrat- und Wohngebäudeversicherung) ƒ Fuhrparkkonzepte (z. B. Flottentarif für Speditionen) ƒ betriebliche oder private Altersversorgung ƒ betriebliche oder private Unfallversicherung ƒ Krankenversicherungslösungen ƒ Kredite und Baufinanzierung ƒ Geldanlagen ƒ oder einfach nur das Golfbag im Auto

LVM-Servicebüro Reimar Schulze Am Markt 4 24955 Harrislee Telefon (0461) 9 78 95 86 Telefax (0461) 9 78 95 87 mobil 0177 - 5367017 info@r-schulze.lvm.de

www.lvm.de

27


Juniorudvalget Foråret er nu over os, og vi brænder alle efter at komme i gang med golfen igen. I juniorudvalget glæder vi os til gensynet med såvel nye som gamle juniorer. I år bliver det ikke det samme juniorudvalg, i det Hans Henrik og Susanne er trådt ud af udvalget efter at have ydet en stor indsats – tak for det til jer begge! I stedet har vi fået 3 nye medlemmer, nemlig Torben, Anders og Kirsten, som nu skal være med til at sikre kontinuiteten i udvalget. Velkommen til jer! Igen i 2009 følger vi strategien med at kunne tilbyde aktiviteter både til begyndere, de lidt mere øvede spillere og de rigtig gode juniorspillere. Der vil blive tilbudt træning til alle fordelt på 5 hold, for vi tilstræber, at der ikke er mere end 12 på hvert hold. Vi forsøger så vidt det er muligt, at tage hensyn til den enkeltes ønsker ved sammensætning af hold, men da der er mange forhold, der skal gå op i en højere enhed, er det ikke altid muligt, hvilket vi håber, der er forståelse for. Ud over den ugentlige træning, fortsætter vi med mandagsmatch for juniorer og juniorflights på ællingematchen. Der ud over deltager vi i G8 matcherne, hvor 4 sønderjyske klubber hver afholder en afdeling i turneringen. G8 matcherne giver juniorerne en god mulighed for at komme ud og prøve kræfter med andre baner og møde nye venner. De er åbne for både øvede og nye golfere, da der ikke kræves banetilladelse for at deltage.

Igen i år fortsætter vi med vores boblertrup, hvor juniorer, som har flair for spillet og en vilje til at yde noget ekstra, får tilbudt ekstra træning. Det virker efter hensigten igen i år har vi en spiller tilknyttet hos Sønderjyske Eagels, og nogle er vokset ud af juniorrækken og er rykket op på Benniksgaards elitehold. Som kronen på værket er en junior fra Benniksgård i år blevet tilknyttet ungtruppen på landsholdet. Rigtigt godt gået! For at boblerne kan samle erfaring, vil vi igen i år tilmelde hold i DGU’s Juniorholdturnering. Som navnet antyder, spiller man her i hold, hvilket giver en anden dimension i golfspillet. Et højt aktivitetsniveau kræver mange hænder. Derfor har vi brug for forældre og andre, der har lyst til at hjælpe, f.eks. ved at tage med juniorerne ud til turneringer eller som flightfører ved mandagsmatch eller ællingematch. Kontakt en fra juniorudvalget – vi har brug for din hjælp! Juniorudvalget

Der Frühling ist nun bei uns und wir sehnen uns alle wieder mit dem Golf anzufangen. Im Junior Ausschuss freuen wir uns auf das Wiedersehen sowohl mit neuen als auch mit alten Junioren. In diesem Jahr wird es

Spis og bo godt i Gråsten Vi glæder os til at byde velkommen til opholdet i Gråsten. Åbent alle ugens dage fra kl.11.30 hvor du kan nyde god dansk kromad. Husk også det store sønderjyske kaffebord den 2. søndag i hver måned fra kl. 14.30.

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten Tlf. +45 74 65 15 67 www.1747.dk

28

Ahlefeldvej 2 · 6300 Gråsten Tlf. +45 74 65 15 00 www.hotelegely.dk


nicht derselbe Junioren Ausschuss sein, wie letztes Jahr, indem Hans Henrik und Susanne aus dem Ausschuss heraustreten, nachdem sie einen großen Beitrag geleistet haben - vielen Dank an euch Beide! Stattdessen sind 3 neue Mitglieder eingetreten, nämlich Torben, Anders und Kirsten, die jetzt zur Gewährleistung der Kontinuität beitragen sollen. Willkommen an euch! Erneut in 2009 folgen wir die Strategie, Aktivitäten anzubieten, sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene und die richtig guten Juniorspieler. Es werden allen, verteilt auf 5 Teams, Training angeboten, denn wir versuchen, nicht mehr als 12 Junioren in jedem Team zu unterrichten. Wir versuchen soweit es möglich ist, jedem einzelnen den Wunsch der Zusammensetzung der Gruppen zu berücksichtigen, aber da es viele Umstände gibt, die eine höhere Einheit ergeben muss, ist es nicht immer möglich, aber wir hoffen, dass dafür Verständnis ist. Zusätzlich zu dem wöchentlichen Training setzen wir die Montagsmatches für

die Junioren und die Juniorflights bei den Kükenmatches fort. Darüber hinaus nehmen wir an den G8 Matches teil, wo 4 Klubs in Sønderjylland je eine Abteilung im Turnier erhalten. Die G8 Matches verleihen den Junioren eine gute Möglichkeit um Praxis zu bekommen und ihre Kräfte auf anderen Golfplätzen auszuprobieren und dort neue Freunde kennen zu lernen. Dies ist eine offene Veranstaltung für neue und fortgeschrittene Golfer, da es nicht erforderlich ist eine Platzreife zu haben, um mitspielen zu können. Erneut in diesem Jahr setzen wir unsere ”Bobbeltruppe” fort, wo Junioren, die Talent für das Golfspielen haben und einen Willen besitzen, etwas daraus zu machen, das Angebot bekommen, extra zu trainieren. Es funktioniert wie geplant und in diesem Jahr haben wir wieder einen Spieler mit Zugehörigkeit zu den Sønderjyske Eagles nominiert, und manche sind aus der Juniorenreihe in die Benniksgaard Elitegruppe befördert worden. Die Krone auf dem Werk ist, dass ein Juniorenspieler von

106002 04

Industrivej 19 • 6330 Padborg • Tlf. 74 67 34 00

ALT I DÆK, FÆLGE OG AUTOSERVICE!!

www.sds.dk 29


Benniksgaard in diesem Jahr bei der Jugendtruppe des Bundesteams in mitmachen darf. Gut gemacht! Damit die ”Bobbeltruppe” Erfahrungen sammeln kann, möchten wir gerne in diesem Jahr wieder eine Mannschaft in der DGU Juniorenmannschaft anmelden. Wie der Name andeutet, geht es hier um einen Mannsschaftsauftritt welches eine neue Dimension im Golfspiel fördert.

Ein hohes Aktivitätsniveau erfordert viele Helfer! Wir benötigen deshalb bereitwillige Eltern und andere, die z.B. Lust haben mit den Junioren zu Turnieren zu gehen, Flightführer zu sein bei den Kükenmatches oder den Montagsmatches. Bitte kontaktiert den Juniorenausschuss – wir brauchen euch! Der Juniorenausschuss

e og lotto Du kan tipp g! hver da

NYT-NYT-NYT

Håndkøbsudsalg fra Padborg Apotek

Post-butik Åben mandag - fredag kl. 12.00 - 17.00

- dit

lokale supermarked med kundevenlige åbningstider: Mandag - Lørdag kl. 8.00 - 18.00 Søndag kl. 10.00 - 18.00 30

Metro Supermarked Kruså A/S Sønderborgvej 2 • 6340 Kruså Tel 74 67 12 26


Info fra receptionen Fra 1. april indfører vi medlemstider til klubanliggender Vi vil gerne yde medlemmerne af Benniksgaard Golf Klub en effektiv og optimal service når det gælder klubanliggender og spørgsmål omkring f.eks. handicap, kontingent indbetaling, bagskabe etc. Derfor indfører vi kontortid til personlig medlemsservice alle hverdage fra kl. 9-12. Har du ting, som du gerne vil have hjælp til, opfordrer vi dig til at henvende dig på klubkontoret på 1. sal i kontorets åbningstid. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon eller på mail. Husk at afhente dit nye årstalsmærke i receptionen. Alle nye medlemmer, der ikke har fået et bagmærke tilsendt, kan afhente det i receptionen.

Se aktuelle tilbud på www.elis.dk

Alt i e/salg servic

Reparationer • Køl • Frys Vaskemaskiner • Opvaskemaskiner Tørretumblere • Strygeruller Komfurer • Emhætter Storkøkkenudstyr • Grilludstyr

Åbent Hus søndag den 19. april For at tiltrække nye medlemmer afholder vi Åbent Hus søndag den 19. april kl. 11-15. Vi vil gerne opfordre dig til at medbringe venner og bekendte, så de kan få en mulighed for at prøve at spille golf og stifte bekendtskab med vores dejlige golfbane. Åbningssalg i shoppen… Fra 1. april har shoppen igen åbent på fuld tid. Stik hovedet ind og se de mange ny-

Åbningstider i reception og pro-shop: Hverdage: 9.00 – 17.30 Weekend/helligdage: 9.00 – 16.00

Hos os bliver alle opgaver store som små behandlet med samme omhu Deres håndværkerforbindelse

FOGTS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING V/JOHNY FOGT 6300 Gråsten Telefon

74 65 91 34 FAX 74 65 91 32

www.johnyfogt.dk

Kollund • tlf. 74 67 87 99 31


heder. Der er masser af gode tilbud og du sparer op til 50% på nogle af vore rester. Undervisning! René og Jon afholder igen i år holdundervisning på forskellige tidspunkter. Hold øje med hjemmesiden og opslag i klubhuset. Mange hilsner Lilian, Bente, Jeannie, Margrit, René, Jon og Steffen

Vom 1. April an führen wir Mitgliedszeiten für diverse Klub-Angelegenheiten ein Wir möchten den Mitgliedern Benniksgaard Golf Clubs gerne einen effektiven und optimalen Service anbieten, wenn es um Klubangelegenheiten und Fragen über z.B. Hcp, Zahlung, Schränke etc. geht. Deshalb erlassen wir Bürozeiten für persönlichen Mitgliedsservice jeden Wochentag um 9-12 Uhr. Gibt es Sachen, wofür ihr Hilfe benötigt, fordern wir euch auf, euch in dem Klub-Büro auf dem 1. Stock in den Öffnungszeiten des Büros an jemanden zu wenden. Ihr seid natürlich auch Willkommen mit uns per Telefon oder Mail Kontakt aufzunehmen. Vergesst nicht den neuen Bag Aufkleber in der Rezeption abzuholen. Alle neuen Mitglieder, die keinen Bag Aufkleber zugesendet bekommen hat, können diese in der Rezeption abholen.

Tag der offenen Tür am Sonntag den 19. April Um neue Mitglieder zu gewinnen, bieten wir den Tag der offenen Tür am Sonntag den 19. April um 11-15 Uhr an. Wir wollen euch gerne auffordern Freunde und Bekannte mitzubringen, sodass sie die Möglichkeit bekommen Golf zu spielen und um sich mit unserem schönen Golfplatz bekannt zu machen. Öffnungsverkauf im Shop… Vom 1. April an hat der Shop wieder ganz geöffnet. Schaut herein und seht die vielen Neuigkeiten. Es gibt viele gute Angebote und man spart bis zu 50% auf einige unserer Reste.

Öffnungszeiten Rezeption und Pro-Shop Wochentags: 9.00 Uhr – 17.30 Uhr Wochenende/Feiertage: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr Unterricht! Rene und Jon erteilen wieder dieses Jahr Gruppenunterricht an verschiedenen Zeitpunkten. Behaltet die Homepage im Auge und achtet auf das schwarze Brett im Klubhaus. Viele Grüße Lilian, Bente, Jeannie, Margrit, Rene, Jon und Steffen

Rådgivning – vi vender og drejer mulighederne www.ey.com/dk

Rådgivning – vi vender og drejer mulighederne

www.ey.com/dk

Damhaven 3C, 7100 Vejle. Tlf. 76 43 50 70. E-mail: ey.vejle@dk.ey.com Ellegårdvej 25, 6400 Sønderborg. Tlf. 73 42 32 32. E-mail: ey.soenderborg@dk.ey.com

32

Der er altid flere sider af samme sag. Derfor ser vi sagen fra alle vinkler. For det handler om at skabe værdi. Med Ernst & Young får du en struktureret og værdiskabende rådgivning inden for såvel revision, skat, køb og


book vores nye brunch- og wellnesspakke

Pakken kan købes lørdage og søndage og inkluderer: • Brunch i restauranten fra kl. 9-12 • Fri entré til Wellness hele dagen • Badekåbe • Saltpeeling fra Dødehavet Andre produkter og behandlinger kan tilkøbes. Et arrangement for både grupper og enkeltpersoner. Ved gruppearrangementer over 10 personer (fx polterabend, fødselsdag m.m.) medfølger lille overraskelse til alle deltagere.

Pris pr. pers. .......... DKK

249,-

Pakken skal bestilles i forvejen på tlf: 7365 0033.

Marina Fiskenæs • Fiskenæsvej 2 • 6300 Gråsten • Tlf.: +45 7365 0033


Herreklubben Så er det lige før sæsonen starter. Vores første spilledag var torsdag den 26/3. Vi glæder os alle meget til at få græs under fødderne igen, og nyde den fælles glæde og samvær som findes i herreklubben. Vi har stadig plads til flere nye medlemmer. Derfor håber vi, at alle herrer med max hcp. 36 og en alder over 21, har lyst til at tilmelde sig. Det kan ske ved at møde op på golfbanen torsdag eftermiddag, og tage kontakt til et bestyrelsesmedlem. Kontingentet er 500,00 kr. for et år. Som de foregående år, har vi en udflugt til en tysk klub den 9. maj, hvor vi skal spille i Husum. Den 20.- 21. juni bliver der arrangeret en weekend-udflugt, - nærmere meddelelse om, hvor turen går hen følger. Den 5. sept. gæster vi Vejen Golfklub. Herudover har vi en turnering mod dameklubben torsdag d. 28 maj og som den

ARCHITEKTURBÜRO GLENN W. DIERKING

Arkitekt MAA Medlem af Akademisk Arkitektforeningen

Freischaffender Architekt Mitglied der Architektenkammer in Schleswig-Holstein

GROSSE STRASSE 4 24937 FLENSBURG TEL +49 461 18 05 00 FAX +49 461 2 54 00 E-MAIL: arch-dierking@foni.net

34

sidste en ryder cup turnering med spillere syd for grænsen contra spillere fra nord for grænsen. Efter hver torsdagsmatch er der mulighed for fællesspisning samt et dejligt socialt samvær. Herreklubben er en gang pr. md. vært ved spisningen - det er bare hyggeligt. Vi håber, at alle interesserede vil komme ud af busken, I skal nok blive pænt modtaget og få mulighed for at nyde den dejlige fællesinteresse, som findes i det forunderlige golfspil. Bestyrelsen

Nyhedsbreve fra klubben Husk at du kun får tilsendt nyhedsbrev fra golfklubben, hvis du er tilmeldt med korrekt e-mail adresse. Se på hjemmesiden under nyhedsbreve, hvordan man kan tilmelde sig.


35


Wir stehen kurz vor Saisonbeginn. Unser erster Spieltag wart am Donnerstag, den 26 / 3 Wir freuen uns alle bald wieder Fairway unter den Füssen zu haben, und die Gemeinschaft im Herrenklub genießen zu können. Wir haben immer noch Platz für weitere neue Mitglieder. So hoffen wir, dass viele Kollegen mit max hdc. 36 und ein Alter über 21, bei uns mitmachen wollen.  Um mit von der Partie zu sein reichte es Donnerstagnachmittag vorbeizuschauen und Kontakt mit einem der Vorstandsmitglieder aufzunehmen. Das Kontingent von 500 Kr bzw. 70 Euro. Wie in den vergangenen Jahren haben wir einen Ausflug in einen deutschen Club geplant. Am 9. Mai spielen wir in Husum. Der 20 - 21. Juni wird ein Wochenendausflug geplant – Einzelheiten wohin die Reise geht werden später bekannt gegeben. Den 5 September besuchen wir den dänischen Golfclub Vejen GC.

Darüber hinaus haben wir ein Spiel gegen den Damenclub und einen ”RyderCup” mit Spielern südlich der Grenze gegen Spieler nördlich der Grenze. Nach jedem unserer Donnerstagsspiele besteht die Möglichkeit eines gemeinsamen Essens und sozialem Beisammensein im Klubhaus. Einmal pro Monat ist der Herrenklub Sponsor für ein gemeinsames Essen. Alle die Lust bekommen haben bei uns reinzuschnuppern sind herzlich willkommen bei uns im Herrenclub eine schöne und erfolgreiche Golfsaison zu erleben. Der Vorstand

Benniksgaard Nyt er på nettet

www.benniksgaard.dk

Vind med Sydbank Man kommer ikke sovende til de store resultater. Der skal samarbejde og engagement til og vilje – ikke mindst! Og netop de tre ting lægger vi også vægt på i Sydbank – for at skabe store resultater for vores kunder. Kig ind – og hør mere om vores måde at ”spille” på og om de resultater, vi kan score for dig!

Telefon 70 10 78 79 · info@sydbank.dk sydbank.dk

36


Seniorklubben Det nye golfår i senior klubben startede med NYTÅRS KUR den 2. januar, hvor 16 seniorer spillede 9 huller Texas scramble, med stop på Høffelbjerg til en skål for det nye golfår 2009. Efter matchen var der samling på terrassen ved klubhuset, vejret var fantastisk, vi kunne sidde ude i solskin, det var en rigtig dejlig golfdag. Seniorklubben – fortsætter med de gode erfaringer fra 2008, hvor GUN-start anvendes ved de ugentlige mandags matcher med start kl. 08.30. Tilmelding til matcher viar golfbox, men hold-fordeling sker, når spillerne ankommer til klubben, ved lodtrækning (tildeling af start-hul). I 2009 har seniorklubben oprettet en veteran-afdeling for spillere der kun vil spille 9 huller. Veteranerne starter kl. 10.30, derved kan alle deltage i socialt samvær efter matchen kl. ca. 12,30 hvor spillerne samles i klubhuset til evt. præmie uddeling og hyggeligt samvær.

Seniorklubben har planlagt to længere udflugter, en 3 dags tur til Schleswig-Holstein, og en 2 dags tur til Ærø-Fåborg. Yderligere er der planlagt tre 1-dags ture til Sønderjyllands Golf klub i Uge, Nordborg Golfklub og Royal Oak i Jels. Tidspunkterne kan ses på Seniorklubbens hjemmeside under Klubber i klubben under Aktivitetskalender. Seniorklubben ser frem til at nye såvel som ”gamle” medlemmer vil deltage aktivt i vore arrangementer, samt komme med nye ideer til udvikling af det sociale samarbejde og derved hjælpe ”nye” seniorgolfere med at finde glæden ved det dejlige spil - GOLF! Bestyrelsen håber en del ”nye” seniorer, der opfylder konditioner for et medlemskab, vil deltage i senior-klubben. Vi ses!! Med venlig hilsen Bestyrelsen

37


Das neue Golfjahr begann mit einer Neujahrskur am 2. Januar an der 16 Senioren über 9 Loch einen Texas Scramble mit einem Stop am ”Høffelberg” die neue Saison ”einprosteten”. Der Seniorenklub setzt das gute System mit Gunstarts an den wöchentlichen Matches jeweils Montag um 08.30 fort. Das Anmelden der Matches läuft über ”Golfbox” aber die Verteilung der Flights resp. die Startlöcher passiert per Los wenn die Spieler sich im Klub einfinden. In diesem Jahr hat der Seniorenklub eine ”Veteranenbateilung” für Mitglieder, die nur 9 Löcher gehen möchten, gegründet. Diese starten jeweils um 10.30 – danach können alle am sozialen Teil nach dem Spiel im Klubhaus zur Preisverleihung etc teilnehmen. Der Seniorenklub hat 2 Ausflüge geplant – eine 3 Tagestour nach Schleswig Holstein, und einen 2 Tages Trip nach Ærø/Faaborg auf Fynen. Außerdem sind 3 Ein-Tagestouren in Richtung Uk, Nordborg sowie Roayal Oak in Jels geplant. Die Zeitpunkte werden auf

Toptryk Grafisk A/S Buskmosevej 4 DK-6300 Gråsten

38

der Homepage Abteilung Seniorenklub im Aktivitätenkalender veröffentlicht. Der Seniorenklub freut sich auf das Mitmachen ”alter” und neuer Mitglieder als auch der aktiven Unterstützung bei der Generierung und Umsetzung neuer Ideen zum Allgemeinwohl aller damit die Freude am Golfen weiter ausgebaut wird. Der Vorstand hofft eine rege Anteilnahme von neuen Mitgliedern die die Bedingungen erfüllen! Der Vorstand

Info til alle: Tavlen med turneringsopslag hænger nu i forhallen ved touchskærmen.

T: 74 65 01 01 F: 74 65 33 77

www.toptryk.dk mail@toptryk.dk


Dameklubben Vi har i vinterens løb afholdt de første møder i dameklubben bestyrelse, og sæsonens aktiviteter er blevet lagt tilrette, så de så vidt muligt bliver fordelt jævnt over hele den aktive spillesæson. Vi kan glæde os over en aktiv og positiv dameklub. Vi vil derfor gentage tilbuddet om, at ikke medlemmer af dameklubben kan deltage i vores turneringer mod betaling af kr. 25,00. Dette kan ske 4 gange, så man har mulighed for at tage en beslutning om et eventuelt medlemskab. Alle medlemmer i dameklubben fungerede sidste år skiftevis som turneringsledere, hvor

man meldte sig parvis, det var en stor succes, som vi vil gentage i år. Kontingent og turneringsfee er kr. 500,00. For at aflaste bestyrelsen, er der etableret ad. hoc udvalg til at planlægge og udføre Pink Cup samt udflugten til Husumer Bucht. Det er en fordel allerede nu at sætte X i kalenderen ved de planlagte arrangementer. Yderligere informationer vil også være at finde på dameklubbens hjemmeside, hvor man ligeledes kan se turneringskalenderen med de varierede spilleformer. Dameklubben

Følgende aktiviteter er på programmet: Venskabsturnering mod herreklubben, som inviterer torsdag d. 28.5 Pink Cup tirsdag d. 9. juni Udflugt til Aabenraa Golfklub tirsdag 7. juli Udflugt til Husumer Bucht søndag 23. august Sæsonafslutningsturnering lørdag d. 3. oktober

39


Im Laufe des Winters hat der Vorstand des Damenklubs die ersten Meetings zur Vorbereitung der kommenden Saison gehalten sodass die Aktivtäten möglichst gleichmäßig über die Saison verteilt werden. Wir können uns über einen aktiven und positiven damenklub freuen. Wir werden auch die Möglichkeit für nicht-Mitglieder aufrecht erhalten, dass man gegen Zahlung von DKK 25 (3,50 )) insgesamt 4 Mal teilnehmen kann ohne festes Mitglied zu sein. Alle Mitglieder waren abwechselnd und Paarweise Turnierleiter, diese war ein großer Erfolg, den wir in die-

sem Jahr wiederholen wollen. Kontingent und Turniergebühr unverändert DKK 500 (65 )). Um den Vorstand zu entlasten ist ein Ad Hoc Ausschuss zur Abwicklung der Arrangements Husumer Bucht und Pink Cup etabliert worden. Setzt bitte gleich die Veranstaltungen im Kalender fest. Weitere Infos bitte über die Homepage Abteilung Damenklub wo man auch die verschiedenen Turnierformen ersehen kann. Der Damenklub

Folgende Aktivitäten sind im Programm: Freundschaftsspiel gegen den Herrenklub, die am Donnerstag d. 28.5 einladen Pink Cup Dienstag d. 9. Juni Ausflug nach Apenrade – Uk GK Dienstag d. 7. Juli Ausflug Husumer Bucht Sonntag 23. August Saisonabschlussturnier am Samstag d. 3 Oktober

40


Klubmestre 2008

Junior – Drenge Per Fogh og runnerup Frederik Wolff

Herrer/Damer Per Ditlev og Jeanette Petersen

Senior Inge Johns og Kay Medias

41


Eliteudvalget Talentarbejde en investering i fremtiden I sportsudvalget er vi stolte af at Benniksgaard Golf Klub har valgt at deltage i talentarbejdet i Danmark. Vi ser det som vores pligt og ære at hjælpe golf-Danmark med at finde de talenter som stikker ud fra mængden, måske en ny Thomas Bjørn eller Tiger Woods. Når vi nævner de to herrer er det ikke helt uden grund. Tiger Woods har haft en enorm betydning for spillet på verdensplan, og Danmark kan utvivlsomt takke Thomas Bjørn for at have bidraget til at synliggøre Golfspillet i vores lille land. Der er ingen tvivl om den eks-

plosive stigning i antallet af nye medlemmer i de danske golfklubber som skete i midten af 90 érne hænger tæt sammen med Thomas Bjørns gennembrud på verdensscenen i 1996. Efter de store bedrifter fik befolkningen øjnene op for golfsporten, det var ikke kun for de ”rige”, men pludselig en folkesport. Banerne skød op over alt, bla. Beniksgaards dejlige anlæg blev til i de år.

Fødekæden er klar Igennem de sidste år, har vi i Eliteudvalget diskuteret hvordan vi kan bidrage i hjælpen til talentarbjedet, og skabe de før omtalte talenter. som giver så meget tilbage til sporten. Resultatet af disse overvejelser begynder nu at tage form, og er skabt i tæt sam• Reparationer arbejde med juniorudvalget. • Døre • Vedligeholdelser • Vinduer Vi har gennem de sidste 2 • Landbrugs/industrihaller • Nyt tag sæsoner forsøgt at skabe • Vi udfører også total• Nybygning en fødekæde til vores eliteentrepriser • Ombygning arbejde startende med vo• Tilbygning res junior ”boblere”. Boblerne bliver udvalgt på baggrund af talent og GARANTI ORDNING ikke mindst flid på træningsbanen, det er vigtigt for os, at de unge mennesker viser den rigtige indstilling og ydmyghed over for spillet. SpilFrydendalvej 7 B - Fårhus lerne kommer ind i truppen, Tlf. 74 67 66 84 - e-mail: henningberg@firma.tele.dk typisk mens de er mellem

Vi udfører alt i tømrer/snedkerarbejde

Fårhus Tømrer & Snedker Henning Berg

�������������� ����������� ��������������� �������������� �������������� ��������������������� ������������ �������������������� �����������������������������������

42


10-15 år gamle, derfra får de ekstra træning og redskaber til at forbedre sig selv. Når deres niveau bliver højt nok, bliver de stille indsluset i elitearbejdet, hvor de får råd og hjælp fra de erfarne spillere. Vi er stolte af at vi allerede efter 2 sæsoner har fået indsluset 4 af boblerne i elitearbejdet, Simon Johansen, Per Fogh, Julian Kristensen og Frederik Wolff har alle været en del af ”boblerne” fra begyndelsen og har alle udmærket sig ved fremragende forbedringer, i den trods alt korte tid. På pigesiden skal det bemærkes at Jeanette Petersen har udmærket sig gennem flere turneringssejre i ranglisteturneringer, hvilket også har gjort at hun er blevet udtaget af DGU til landsholdsarbejdet.

ning til 3 division. Målet for vores 2 hold er mere baseret på udvikling af talenter frem for egentlige resultater, selvfølgelig tager vi gerne gode resultater med, men det er ikke første prioritet. Målet over 5 år er at have et hold der er etableret i 2 division, samt at opretholde strømmen af talenter. Kom og støt os Vi spiller i løbet af sæsonen 3 hjemmekampe pr. hold og det er vores håb at I medlemmer vil møde op og støtte os i vores kamp for avancement i divisionerne. Vi har et håb at starte en kultur hvor I medlemmer er lige så stolte af os, som vi er af at repræsentere jer som klub. Datoerne for kampene vil løbende blive lagt på vores hjemmeside så I ved hvornår ”klaphatten” skal findes frem.

Træningen har været i gang længe Vi har i tidligere sæsoner oplevet at spillerne i vintermånederne har været i en form for ”golfhi”, dette har resulteret i at opstarten på Med ønsket om en god sæson. sæsonen blev brugt på at finde tilbage til det Eliteudvalget gamle niveau. Det har vi ønsket at ændre i år, således at vi fra starten af sæsonen, allerede befinder os på vores grundniveau, og derfor kan nå et trin højere spillemæssigt Thailand · Den Dominikanske Republik inden kampene begynder. Derfor har vi igennem Kreta · Rhodos · Korfu · Gran Canaria vinteren mødtes ca. hver Mallorca · Tyrkiet · Bulgarien · Tunesien tredje lørdag til fællesÆgypten · Mauritius · Kenya træning og efterfølgende spil. Seychellerne · Cuba Når sæsonen så for Kontor 5 min. fra Padborg grænse. alvor starter, vil vi mødes Lufthavnstransport fra Danmark til Hamborg hver tirsdag eftermiddag til træning og spil.

Flyrejser fra Hamborg

Målsætningen er klar Med den ballast af erfarne elitespillere, og en fødekæde der i den grad er leveringsdygtig, vil vi godt tillade os at opsætte nogle mål og drømme. Målsætningen for vores 1. hold i år er en opryk-

Susanne ta

ler dansk

Reisebüro am Mühlental Husumerstr. 308/Oksevejen 24941 Flensburg · Tlf. 0049 461-9401540

www.flyrejser.de 43


Klubrejsen til Spanien

En fantastisk golf oplevelse Under hele opholdet på vores hotel – Iberostar Royal Andalus – kunne vi ikke finde på noget at klage over – plejer vi nu heller ikke at have – der var gode værelser – stort udvalg af retter til spise tiderne – ingen gik sultne i seng - god betjening – og massevis af hygge – sammen med den øvrige trup på samlet 22 personer – incl. vore 2 trænere – Rene og hans assistent Jon – som Rene elskede at titulere Jon, når han sku’ på banen. Allerede den første dag - skulle vi tidlig op, for at være klar klokken 8 på golfbanen 44

der ”kun” lå i 10 minutters gang fra hotellet. Efter en runde – hvor bolden ikke altid fulgte den ønskede kurs og længde - på grund af min manglende træning og teknik – oveni kom så – at der stod utrolig mange træer i vejen – så ind imellem følte jeg at jeg var kommet på skovtur - kun madpakken manglede. Men alligevel en hyggelig runde – sammen med Ebbe – vi grinede af vore manglende evner og formåen – rigtig dejligt afslappende. Der var ikke megen spildtid – der er også mange i Spanien der benytter banerne – så de lagte tidsskemaer inden turen – skulle


overholdes til punkt og prikke. Vi var delt i 2 grupper – der på skift fik undervisning af Rene og Jon i de 2 timer det foregik. De blev en forholdsvis lang arbejdsdag – og efter aftensmaden – med livlig snak og ”skålen” var det nogle trætte ben – der kæmpede sig op på værelset. Sådan gik der så et par dage – med golfrunder med forskellige medspillere eller modspillere – eller hvad man nu skal kalde dem – jeg vælger medspillere – hvor man glædes ved andres gode slag og griner af de mislykkede slag – som f.eks. da Otto ramte søen – en masse små smut hen over

Fabriksudsalg Slik-Bolsjer 2. sortering Kilo € 3,50 / € 5,00 / € 7,50 Fredag fra kl. 14.00 - 18.00 + mange børneartikler Opkørsel „Ballastbrücke“ FDF Flensburger Dragee-Fabrik GmbH + Co. KG Harnishof 1 + 2 · 24937 Flensburg Telefon: +49 (0) 461-14470-0 E-Mail: fdf@agilus-dragees.de · www.agilus-dragees.de

45


vandet – rammer stensætningen – og lander 3 meter fra hullet – superslag – der kan redde en hel runde. Sådan var der mange slag undervejs – der ikke lykkedes – der var rigtig mange, hvor den efter at have ramt et træ – lå dårligere placeret og længere tilbage. Hviledagen onsdag – blev af mange brugt til afslapning – bytur – flere havde lige et par træningstips der skulle afprøves i stormvejr – andre – som mig selv – tog en slapper på terrassen. Hele turen var fantastisk godt planlagt/ tilrettelagt – så vi vidste allerede fra starten af - at der var 5 gange golf- hvoraf de 4 bedste runder blev brugt til at finde de senere vindere af de sponserede præmier. De for-

Råd til rejsen? – ring lige nu!

tjente vindere blev hyldet og resultatet var at Hans Harvest blev nr. 3 – Hans Larsen nr. 2 og aftenens suveræne vinder blev Kirsten Knudsen. Derudover havde Rene og Jon 2 præmier til uddeling for særlige oplevelser de havde haft under runderne. Mona vandt en fiks lille ting til at markere bolden inden potning – så nu hedder hun fremover Mona ”Potter”. Selv blev jeg en fortjent vinder af en fiskestang – havde jeg faktisk ikke I forvejen. Grunden var – at jeg trods advarsel og gode råd fra Rene – lige skulle vise, hvordan man ekspederer en bold fra en hazard – blandt sten og halvt tildækket med vand – videre frem mod hullet. Det lykkedes selvfølgelig ikke – højst 10 centimeter. Det har så fået mig til fremover at lytte og efterfølge trænernes gode råd. Sluttelig vil jeg sende en stor ros til hele holdet – vi har hygget og moret os – så det er bestemt ikke sidste gang vi er med på holdet – så muligvis ses vi på næste års tur. Vore trænere fortjener stor ros – for en gang seriøs undervisning – god planlægning - behagelig omgangstone – og så er det jo en fornøjelse at se dem slå til en bold. Jeg var lidt i tvivl om min driver var o.k. – det beviste Rene at den var. Et par begejstrede del­tagere – Lis og Ib

Du kan ringe til os hele døgnet – året rundt.

Gråsten Afdeling Telefon 45 12 32 40

46

TAK til vore annoncører


Hotel & Restaurant Fakkelgaarden

- Hvor pejsen altid knitrer og duften af stemning og gastronomi altid summer i luften. Når man kører ad fjordvejen med udsigt over Flensborg Fjord ned igennem skoven mod Hotel & Restaurant Fakkelgaarden, kan man godt begynde at indstille sig på gastronomi af højeste karat og omgivelser for den ægte livsnyder.

Fjordvejen 44, Kollund · DK-6340 Krusaa · Telefon: +45 73 67 83 00 · Fax: +45 73 67 83 63 e-mail: info@fakkelgaarden.dk · www.fakkelgaarden.dk

47


Nye medlemmer Henrik Posselt Christa Rehhoff Nør Flemming Kehlet Henrik Lindegaard Lene Lindegaard Chris Andersen Leif Bergholt Bo Pedersen Per Ditlev Erik Liljenberg Flemming Enemark Janne Blomberg Kasper Tholstrup Peter Larsson Frank Larsson Jens Andersen Inge Andersen Jesper Christensen Torben Viborg Kristian Gyldenlev Jens Madsen Jette Madsen Bodil Andersen Prag Peter Prag Tony Hauboff Jacob Saaby Krogsgaard Frank Rask-Jendresen Aksel Damm Eskild Thaysen Christian Fangel Damm Robert Norberg Fredrik Engström Martin Christensen Alice Lykkeskov Soll Rasmus Frost Hansen Line Stollig Lærke Alberte Lei Thomas Skovdal Christensen Finn Lunding Nielsen Susanne Kragelund Carsten Kragelund Solveig Rabes Wolfram Pelz Michael Fahlen Lars Hansen Evelin Lauritzen 48

Michael Thomas Altmann Søren Stein Brinck Niels Nolsøe Grünbaum Nicholas Frænde Pedersen UllaFogh Jeppe Schäfer Martin Blindbæk Martin Striib Andreas Schlaikjer-Petersen Christian Jespersen Jan Ovesen Michael Aamann Andersen Henrik Broder Nielsen Henning Christensen Rasmus Østergaard Elsebeth Susanne FuMatkholt Mogens Jensen Thomas Ebeling Klaus Poulsen Allan Schmidt Kasper Knudsen Henrik Madsen Gunnar Nordberg Bo Frederik Larsen Rasmus Ries Grünfeld Lars Mikkelsen Bjarne Rasmussen Jesper Hedelund Povl Klavsen Kim TRUE Svend Iversen Helle Bertelsen Henrik Lang Jan Nomanni Lars Dittweiler Hans-Gerhardt Schmidt Kim Bildsøe Jessen Ninna Ottosen Lei Bjarke Fynsk Ingo Petersen Johnny Ravn Heine Engesgaard Pedersen Mogens Brinkmann Petersen Ingrid Brinkmann Petersen Oliver Jessen Nis Kamp

Claus de la Motte Pedersen Ute Scheffer Jette Marquardt Arne Stokbæk Hans Chr. Kelstrup Yvonne Kelstrup Charlotte Malmgren Hans Henrik Schmidt Kim Fredenslund Angela Haase Christian Duus Torben Nielsen Anne Margrete Lorentzen Thomas Holm Martin Elleby Duus Reidun Kaad Ingrid Mattesen Eddie Schwarz Camilla Faaborg Karen Damm Morten Riis Lars Haugaard Thomsen Anne Mette Damm Tobias Tesch Wolfgang Schlüter Lennart Schlüter Simone Iversen Peter Grube Hansen Anette Bjerg Nielsen Svend-Erik Nielsen Simon Bjerg Nielsen Jan Vesterlund Mette Engesgaard Mike Grindsted Kragelund Mathias Rehhoff Auning Malene Østergaard Kehlet Rikke Henriette Møl Nielsen Andreas Husum Fyhr Morten Nørtoft Lindekilde Leif Petersen Horst Lorentzen Mathias BørgeNielsen Mikkel Simonsen Nina Simonsen Mike Skovgaard Simonsen Fortsættes side 50


● Skatterådgivning

for selskaber og personer.

● Omstruktureringer. ● Generationsskifte. ● Køb

og salg af virksomheder.

● Ind-

og udstationeringer.

● Opgørelse

af skattepligtig indkomst, skattesager.

Per Buus · Højmark 27, Rinkenæs 6300 Gråsten · +45 2073 7670 post@pbskat.dk

STOP OG SHOP

LIGE OVER GRÆNSEN

Få en ”Hole in one”-forsikring -og måske flere penge til dig selv? Det kan blive en dyr omgang at få Hole in One. Hos os kan du forsikre dig mod udgiften, og samtidig kan vi gennemgå din økonomi og måske finde flere penge til dig selv. Vi finder normalt flere penge til 3 ud af 5 boligejere. Måske er du en af dem?

Fleggaard Lige over grænsen

Jernbanesti 1 • 6400 Sønderborg • Tlf.: 44 55 58 20

Vi ses hos Fleggaard eller på www.fleggaard.dk 49


Anders Aagaard Andresen Martin Olesen Michael Kildemand Niels Kjelstrup Søren Isbæk Christina Hartmann Overgaard Henrik Berg Tove Andresen Poul Erik Christensen LenaToft Jensen Torben Henriksen Nina Okholm Jesper Søvang

Projekt2

10/03/08

13:28

Lone Erichsen Leo Erichsen Jimmi Bonde Adam Paul Evans Casper Zachariassen Jørn Westermann Jes Bertelsen Karin Petersen Peter Knudsen Carsten Ulrik Mads Kercza Søren Gangsted-Rasmussen Katinka Pernille Aller

Jens Otto Søderberg Frank Smith Claus Karup Rasmussen Michael Gorm Madsen Mette Camilla Rumler Betina Albrink Henrik Bjørndal Henrik Ibsen Steffen Jacobsen Hans-Uwe Jochimsen Preben Hansen Nikolaj Schlæger Jesper Enemark

Side 1

Det største udvalg af klinker i farven After-Green

KFN-Keramik Gråsten ApS · Tlf. 7465 0316 · www.kfn-keramik.dk

50

Skal du ha’ noget klinket?


Billigere bilforsikring Fra

3734,-

Er du helkunde hos GF, kan du få en billig bilforsikring fra 3734 kr. Ring til os og hør nærmere.

GF - Grænsen · Molevej 2 · 63 40 Kruså · Tlf. 74 67 68 54

51


http://www.benniksgaardgolfcenter.dk/files/golfklubben/udvalg/blad/2009/2009  

http://www.benniksgaardgolfcenter.dk/files/golfklubben/udvalg/blad/2009/2009.pdf

Advertisement