__MAIN_TEXT__

Page 1

aurora

NYT OUH + SUND

R A M M E R F O R M O R G E N D A G E N , L I V O G VÆ K S T


AURORA - NYT OUH og SUND er skabt af konsortiet bestående af: Henning Larsen Architects A/S Friis & Moltke A/S Arkitektfirmaet TKT A/S COWI A/S Rambøll Danmark A/S SLA landskab NNE Pharmaplan


aurora

NYT OUH + SUND R A M M E R F O R S U N D H E D , L I V O G VÆ K S T


AURORA - NYT OUH & SUND AURORA - NYT OUH & SUND ER NAVNET PÅ DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL I ODENSE, DER PLACERER SIG SOM ET IKONISK HOSPITALSBYGGERI I DET GRØNNE LANDSKAB OG TILBYDER RAMMER FOR SUNDHED, LIV OG VÆKST TIL GAVN FOR HELE REGION SYDDANMARK.


AURORA ER GUDINDEN FOR MORGENRØDEN I ROMERSK MYTOLOGI. HUN FORNYER SIG SELV HVER MORGEN VED DAGGRY OG VARSLER MORGENDAGENS ANKOMST MED FORNYET TRO, HÅB OG LIV.

AURORA – RAMMER FOR SUNDHED

AURORA – RAMMER FOR LIV

AURORA – RAMMER FOR VÆKST

Det nye hospital varsler som gudinden Aurora morgendagens ankomst med et innovativt byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, der er fremtidssikret til at genopfinde sig selv og møde morgendagens udfordringer. Som Aurora finder det nye hospital dagligt fornyet livskraft i overgangene og mødet mellem nyt og gammelt, kendt og ukendt, tradition og fornyelse. Byggeriet hylder sammenkoblingerne mellem OUH og SUND, mellem forskning og praksis, mellem hospitalsverdenen og omverden. Vi bygger på den viden, vi har om hospitalsbyggeri idag og den viden vi ved vi får i morgen. Det nye hospital hylder synergien i mødet mellem patienten og medarbejderen, landskabet og arkitekturen, hospitalet, regionen og det internationale forskningsmiljø.

Aurora – nyt OUH & SUND sætter mennesket og livet i centrum i fremtidens sundhedsvæsen. Aurora er i sin enkelthed bygget op omkring en cirkulær bebyggelse, der inviterer sine daglige brugere indenfor i et helhedstænkende og formfuldendt univers. Det enkelte menneske er i centrum i den cirkulære bystruktur – det spejler sig i arkitekturen, i dagligdagen, i behandlingsforløbet, i arbejdsgangen og i forskningsmiljøet. Aurora formår i sit grundplan både at imødekomme krav til et højeffektivt, fleksibelt og fremtidssikret hospitalsbyggeri samtidig med, at den enkelte borger, medarbejder, patient og bruger bliver mødt i øjenhøjde og i respekt for det enkelte menneske. Aurora tilbyder en organisk, tilgængelig og overskuelig bygningskrop, der integrerer et kosteffektivt hospital, hvor viden, sundhed og liv mødes i forlængelse af byen.

Det nye universitetshospital er bygget op omkring en overskuelig infrastruktur og en rationel logistik, der i det daglige minimerer gangafstande for alle brugere. Det betyder flere varme hænder og bedre tid til patienterne. Bygningerne er opbygget efter enkle kosteffektive principper. Det styrker hospitalets samlede økonomi og giver mulighed for at lokale håndværkere kan være med til gavn for vækst i nærområdet og regionen. Det ikoniske hospitalsbyggeri, der sammenkobler hospitalet og universitetet gennem international banebrydende arkitektur, gør det tydeligt for brugere og interessenter regionalt, nationalt og internationalt at et nyt vartegn for fremtidens sundhedsvæsen og vækst er landet i Region Syddanmark. Det indgyder stolthed på tværs af regionen og er et unikt afsæt for nye potentialer og samarbejdsmuligheder på tværs af sektorer, brancher og vidensfelter.

aurora | fem


DEN HUMANE SKALA STØTTER FORNEMMELSEN AF HOSPITALETS ROLLE SOM ‘DEN GODE VÆRT’, HVOR PATIENTER OG BESØGENDE LET KAN ORIENTERE SIG OG FØLE SIG HJEMME.

ARKITEKTUR Aurora – nyt OUH & SUND skaber rammen om mennesket og de daglige oplevelser, man som patient, medarbejder, pårørende eller studerende tager med sig. Længehuset i Aurora bygger på en klassisk dansk bygningstypologi, som for gæsten signalerer genkendelighed, imødekommenhed og tryghed. Den humane skala støtter fornemmelsen af hospitalets rolle som ‘den gode vært’, hvor patienter og besøgende let kan orientere sig og føle sig hjemme. Når man nærmer sig Aurora fornemmes en imødekommenhed og en bymæssig genkendelig skala, hvor bebyggelsen er opdelt i varierede enkeltdele med tydelige indgange og modtagelser. Arkitekturen svarer på to overordnede udfordringer. Der skal skabes helhedsorienterede, værdige og sammenhængende behandlingsforløb i omgivelser, så patienter og pårørende

seks | aurora

føler sig velkomne. Og der skal skabes fremtidsorienterede rammer for et inspirerende og tværfagligt forskningsmiljø for medarbejdere og studerende. Arkitekturen i OUH møder begge disse udfordringer med introduktionen af ’det store hus’ og ’bydelen’. ’Det store hus’ er en sammenhængende bygningsmasse med korte afstande. ’Bydelene’ er karakterfulde bygningsenheder og intime uderum, hvor diagnostik og behandling udføres i de nedre sammenhængende etager, der udgør det ’store hus’. Senge og ambulatorier er placeret i de øvre fritstående bygninger, der udgør ’bydelen’. Arkitekturen i SUND er en fortsættelse af Syddansk Universitet og bygger videre på grundstrukturen i en ny udgave formet efter nutidens og fremtidens ønsker. Begge områders særkender kombineres i den centrale

koblingszone og skaber et skulpturelt fikspunkt for hele Aurora. Koblingszonen er bindeleddet i Aurora, som strækker sig ud og binder Odense Universitetshospital, SUND og Syddansk Universitet sammen. Koblingszonen etablerer et pejlemærke for hele bydelen, som tydeligt ses fra vejen langs klyngerne, fra haverne mellem klyngerne, fra ankomstarealet ved SUND og fra stoppesteder i periferivejen. Gennem ’det store hus’, ’bydelene’ og koblingszonen etableres dermed et genkendeligt, imødekommende og inspirerende ramme for Aurora. Det cirkulære formsprog og den helhedstænkende arkitektur i international klasse vil stå som et fyrtårn i Danmark og i særdeleshed for Region Syddanmark, der vil understøtte vækst i nærområde og region.


SDU

SUND

OUH

SAMMENKOBLING SUND er den fysiske kobling mellem Syddansk Universitet og Nyt OUH.

OVERBLIK Fra videnscentret er der en enest책ende mulighed for at overskue hele hospitalet.

aurora | ni


SOM AURORA FINDER DET NYE HOSPITAL DAGLIGT FORNYET LIVSKRAFT I OVERGANGENE OG MØDET MELLEM NYT OG GAMMELT, KENDT OG UKENDT, TRADITION OG FORNYELSE. BYGGERIET HYLDER SAMMENKOBLINGERNE MELLEM OUH OG SUND, MELLEM FORSKNING OG PRAKSIS, MELLEM HOSPITALSVERDENEN OG OMVERDEN.


MED EN BYGNINGSBREDDE PÅ 14,5 METER ER DET MULIGT AT UNDGÅ BÆRENDE SØJLER INDE I HUSET, HVILKET BETYDER MAKSIMAL FLEKSIBILITET OG DERMED MAKSIMAL FRIHED FREMOVER.


BYGBARHED OG TOTALØKONOMI Klyngernes ensartethed i Aurora – nyt OUH & SUND er tilstræbt af flere grunde. Med en bygningsbredde på 14,5 meter er det muligt at undgå bærende søjler inde i huset, hvilket giver maksimal fleksibilitet og dermed maksimal frihed i fremtiden. Klyngernes stringente og ressourcebevidste grundkonstruktion er det bedste udgangspunkt for en attraktiv prisdannelse. Løsningerne er velkendte og konkurrenceforholdene bliver derfor optimale blandt de bydende. Dette er af overordentlig stor betydning for overholdelsen af det samlede anlægsbudget og deraf sikkerhed for at skabe størst mulig værdiskabelse. De forskellige bygningstyper i Aurora er afstemt efter deres behov for fleksibilitet og forandring. Der bygges efter velkendte, enkle og afprøvede grundprincipper, Aurora er primært sammensat af præfabrikerede elementer, der nedbringer de samlede udgifter markant. Det gør det muligt at skabe høj arkitektonisk kvalitet til lav anlægspris. Behandlingsbasen udføres med betonelementer og med en høj grad af gentagelse, som sikrer en omkostningseffektiv pris. Den fremtidige foranderlighed sikres ved muligheden for udvidelse af behandlingsbasen, uden at det forstyrrer den daglige drift.

aurora | tretten


FUNKTIONER De kliniske klynger er grundstenen i den overordnede funktionelle struktur, og Aurora – nyt OUH & SUND afspejler dette hovedprincip. I hver klynge diagnosticeres og behandles patienterne. Klyngerne fungerer som enkeltstående enheder centreret om de forskellige patientforløb, mens de tværgående funktioner i basen fungerer som en central ressource for alle klynger. De kliniske klynger er sammensat af beslægtede specialer og placeres i større enheder med henblik på drift, overskuelighed og fleksibilitet. Klyngerne i Aurora er opbygget efter fleksible principper. Specialerne kan flyttes og hele klynger kan bytte plads, hvis det ønskes. Patientforløb er både akutte og planlagte forløb. Særligt ved de akutte forløb har patienterne behov for, at det er enkelt at komme til det sted i hospitalet, hvor behandlingen sker. Derfor er ankomsten til den fælles akutmodtagelse fremhævet ved dens placering og særlige form. Patienterne til de planlagte forløb ved på forhånd, hvilken klynge de skal henvende sig til, og kan således henvende sig direkte. For at have en fælles behandlingsbase findes hovedfunktionerne som operation, intensiv og billeddiagnostik tæt på hinanden i basebygningen. Derved opnås en effektiv udnyttelse af arealerne og hensigtsmæssige sammenhænge for de tværgående behandlingsfunktioner. Selve basebygningen ’bøjes’ og indskrives i en cirkulær form omkring landskabsrummet centralt i bebyggelsen. Selve basen integreres derved som en del af landskabet som et system af landskabelige broer og stier, der leder gennem bebyggelsen mellem bygningerne.

fjorten | aurora

Udvidelse af Klynger Udvidelse af Behandlingsafsnit

Klynger

Udvidelse af OP/intensiv

OP/intensiv

Udvidelse af Billeddiagnostik

Billeddiagnostik

Udvidelse af Laboratorieenhed

Laboratorieenhed

Udvidelse af FAM

FAM

Udvidelse af Psykiatri

Psykiatri

Udvidelse af Servicebyen

Teknik

Udvidelse af dyrestalde

RX

Udvidelse af biobank

SUND

Udvidelse af våd forskning

Koblingszone

Udvidelse af SUND syd for Killerup Rende

Klyngerne i Aurora er opbygget efter fleksible principper. Specialerne kan flyttes og hele klynger kan bytte plads, hvis det ønskes.


Udvidelse af Klynger

OP/intensiv Billeddiagnostik Laboratorieenhed FAM OG

Psykiatri

BT

Teknik

ZSA

SUND

HBUP

OG

DYL

BT ZSA

MIJQC

HBUP

NKFEU

DYL

Udvidelse af Behandlingsafsnit

Klynger

Udvidelse af OP/intensiv

OP/intensiv

Udvidelse af Billeddiagnostik

Billeddiagnostik

Udvidelse af Laboratorieenhed

Laboratorieenhed

Udvidelse af FAM

FAM

Udvidelse af Psykiatri

Psykiatri

Udvidelse af Servicebyen

Teknik

Udvidelse af dyrestalde

RX

Udvidelse af biobank

SUND

Udvidelse af våd forskning

Koblingszone

Udvidelse af SUND syd for Killerup Rende

RX MIJQC

Behandlingsafsnit på terræn

Klyngerne

NKFEU

aurora | femten


DET SOCIALE MØDE ER EN AF DE STÆRKESTE DRIVKRÆFTER I SUNDS ARKITEKTUR. UDVIKLINGEN BLOMSTRER OG ER AFGØRENDE FOR SUNDS MILJØ, DER OPFORDRER TIL NYSGERRIGHED OG FAGLIGHED. NÆRHEDEN TIL FREDSKOVEN OG LANDSKABET ER YDERMERE EN VIGTIG RESSOURCE I DE STUDERENDES, LÆRERNES OG FORSKERNES HVERDAG.

aurora | sytten


AURORA – NYT OUH & SUND ER BYGGET SOM EN SKALERBAR CIRKULÆR KONSTRUKTION AF HØJ ARKITEKTONISK KVALITET, DER KAN UDVIDES – ELLER INDSKRÆNKES – EFTER FREMTIDIGE BEHOV TIL EN KOSTEFFEKTIV PRIS.

Udvidelse af Klynger Udvidelse af Behandlingsafsnit Udvidelse af OP/intensiv Udvidelse af Billeddiagnostik Udvidelse af Laboratorieenhed Udvidelse af FAM

atten | aurora

Udvidelse af Klynger

Udvidelse af Psykiatri

Udvidelse af Behandlingsafsnit

Udvidelse af Servicebyen

Udvidelse af OP/intensiv

Udvidelse af dyrestalde

Udvidelse af Billeddiagnostik

Udvidelse af biobank

Udvidelse af Laboratorieenhed

Udvidelse af våd forskning

Udvidelse af FAM

FAM Udvidelse af SUND syd for Killerup Rende

Klynger OP/intensiv Billeddiagnostik Laboratorieenhed

Udvidelse af Psykiatri

Psykiatri

Udvidelse af Servicebyen

Teknik

Udvidelse af dyrestalde

RX

Udvidelse af biobank

SUND


ROBUSTHED Aurora – nyt OUH & SUND er skabt som en holdbar og mangefacetteret konstruktion, der kan opgraderes og fornys over tid. Den anvendte arkitektur kan optage ændringer og samtidig bevare sin oprindelige logik og harmoni. Aurora er bygget som en skalerbar cirkulær konstruktion, der kan udvides – eller indskrænkes – efter behov. De fysiske rammer kan tilpasses og har dermed brede anvendelsesmuligheder. Morgendagens behandlingsformer bliver anderledes end dem, vi ser i dag. Aurora er designet til omstillingsparathed og kan imødegå fremtidens ændringer uden at det kompromitterer arkitekturens integritet. Dermed vil patienten og de ansatte, studerende og pårørende altid opleve den samme genkendelige identitet ved Aurora. Også når behandlingerne udvikles, organisationen ændres og kravet til komfort og sikre arbejdsforhold ændrer karakter. Indretning og rumstørrelser er standardiserede. Det muliggør en fleksibel brug og udnyttelse af rummene. De enkle bygningsprincipper gør det muligt at involvere nærområdets og regionens håndværkere i realisering af hospitalet.

aurora | nitten


AURORA – NYT OUH & SUND BYGGER PÅ EVIDENSBASERET VIDEN OM, HVORDAN KROPPENS SANSER PÅVIRKES AF LYS, LYD OG LUGTE. GODE SANSEFORHOLD SKABER STØRRE GLÆDE OG TILFREDSHED HOS BÅDE PATIENTER OG PERSONALE.

Landskabet er nærværende i alle arbejdspladser. Et afstressende arbejdsmiljø.

Landskabet er nærværende i alle arbejdspladser. Et afstressende arbejdsmiljø.

tyve | aurora

BD

OP


DET FREMTIDIGE HOSPITAL INDDRAGER DEN OMKRINGLIGGENDE NATUR PÅ EN INTELLIGENT MÅDE, DER HAR EN DOKUMENTERET POSITIV EFFEKT PÅ DET FYSISKE OG PSYKISKE HELBRED.

HELENDE ARKITEKTUR Aurora – nyt OUH & SUND hylder synergien mellem arkitektur og landskab og anvender nærmiljøet som et aktivt helende element. I tråd med Helhedsplanen og Grøn Blå Rekreativ Plan anlægges Aurora som en integreret bebyggelse, der efterlader et stort rekreativt frirum på arealet. De rekreative frirum forøger den natur- og oplevelsesmæssige værdi i landskabet. Området omkring Aurora har tre identitetsskabende hovedtræk: Vådengene, æblelundene og de bygningsnære uderum. Især de bygningsnære uderum trækker den omkringliggende natur inden for i den cirkulære bygningsstruktur. Aurora bygger på evidensbaseret viden om, hvordan kroppens sanser påvirkes af lys, lyd og lugte. Gode sanseforhold skaber

toogtyve | aurora

større glæde og tilfredshed hos både patienter og personale. Det fremtidige hospital inddrager den omkringliggende natur på en intelligent måde, der har en dokumenteret positiv effekt på det fysiske og psykiske helbred. Derudover indarbejder Aurora bevægelsesmønstre, der styrker en tryg navigation på egen hånd i en stor bygningsmasse, og som styrker en effektiv hospitalsdrift med gode patientforløb. Den overordnede plan orienterer sig mod det centrale landskabsrum og koblingszonen, som i sin udformning og højde vil være et tydeligt orienteringspunkt. Dette vil give genkendelighed i strukturen for patienter og pårørende og virker som et symbol for medarbejderne.


BÆREDYGTIGHED Aurora – nyt OUH & SUND tager udgangspunkt i en helhedstanke om at skabe enkle og ukomplicerede sammenhænge mellem bygninger, mennesker og natur. Bæredygtighed i Aurora sætter fokus på at skabe den bæredygtige balance mellem mennesker, natur og økonomi, så man har en holdbar platform for videreudvikling. Sammenhængene mellem mennesker, natur og økonomi er der, og vi ser det som en vigtig opgave at få skabt størst mulig værdi ved at bruge virkemidler, der skaber synergi. Aurora bliver certificeret efter den førende certificeringsordning i verden – den tyske DGNB-ordning. Ordningen inddrager alt fra indeklima og processtyring til materialernes miljøbelastning fra produktion til nedbrydning. Med DGNB sikres et overblik over hele områdes ressourceforbrug.

PRODUCER Lokal energi

2015 » 41 kWh/m²/år

OPTIMER

Komponenter og installationer • Energieffektive apparater • Energieffektiv belysning som fx LED • Effektiv fjernkøling baseret på grundvandskøling

Aurora bygger på en bæredygtig tredobbelt bundlinje med hovedelementer som social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Aurora tager socialt medansvar for det område, der bygges i ved at inddrage lokale ressourcer og sætte fokus på de rekreative udfoldelsesmuligheder for det hele liv, for både brugere og naboer. Økonomisk bygger Aurora på et generisk byggeprincip med vægt på lavest mulig spild i produktionen og højest mulig nyttemaksimering af den samlede investering i form af værdiskabende rammer, vækst og nye synergier på tværs af parter. Indenfor miljømæssig bæredygtighed bliver Aurora et skoleeksempel på miljøansvarligt materialevalg, regnvandshåndtering, affaldshåndtering, transport og logistik, rum-akustik og integrationen af rekreative arealer og eksisterende landskabelige ressourcer.

fireogtyve | aurora

• Høj varmegenvinding • Lavt elforbrug på ventilationsanlæggene

REDUCER

Kontekst, geometri, funktion og systemer • Bygningernes orientering og geometri - sol og skyggeforhold kan udnyttes optimalt i forhold til de forskellige funktioner. • Rummens proportioner, funktioner og

• Effektiv og mobil solafskærmning. • Termisk masse til akkumulering af varme og køling i konstruktionerne • Passiv solvarme udnyttes gennem de store vindues partier

krav til indeklima er placeret således, at der er

• Velisoleret klimaskærm af tag og facader

optimeret på energiforbug, dagslys og indeklima.

• Lavenergivinduer


AURORA TAGER SOCIALT MEDANSVAR FOR DET OMRÅDE, DER BYGGES I, VED AT INDDRAGE LOKALE RESSOURCER OG SÆTTE FOKUS PÅ DE REKREATIVE UDFOLDELSESMULIGHEDER FOR DET HELE LIV − FOR BÅDE BRUGERE OG NABOER.

aurora | femogtyve


AURORA – NYT OUH & SUND ER NAVNET PÅ DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL I ODENSE, DER PLACERER SIG SOM ET IKONISK HOSPITALSBYGGERI I DET GRØNNE LANDSKAB OG TILBYDER RAMMER FOR LIV, SUNDHED OG VÆKST TIL GAVN FOR HELE REGION SYDDANMARK.


AURORA ER GUDINDEN FOR MORGENRØDEN I ROMERSK MYTOLOGI. HUN FORNYER SIG SELV HVER MORGEN VED DAGGRY OG VARSLER MORGENDAGENS ANKOMST MED FORNYET TRO, HÅB OG LIV.

► ARK AERTKY AEP R TEK YN E PT E FY N OPRF EO N SR YFGS OH Y RU GSHYUGSHUS

Arketypen for Hospital

► ARK AERTKY AEP R TEK YN E PT E FY N OPRF EO N HR JFEH O MJ RM EH M EJ T M EE MTMET

Arketypen for Hjemmet

OUH OUHOUH

AURORA - NYT OUH + SUND

Profile for Henning Larsen Architects

Aurora - Nyt Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet  

Konkurrenceforslag til Nyt Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet. Forslaget var i finalen og bliver ikke realiseret...

Aurora - Nyt Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet  

Konkurrenceforslag til Nyt Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet. Forslaget var i finalen og bliver ikke realiseret...

Advertisement