Page 1

Yritystä Stadiin

3 2015

HELSINGIN YRITTÄJIEN JÄSENLEHTI

VILLASUKKIEN VALTAKUNTA MADE IN HELSINKI

SPARRAUSTA

MERELLINEN HELSINKI

YRITTÄJÄINFO-PAKETTI

JULKISET YRITYSPALVELUT YRITTÄJÄN TUKENA

VALLISAAREN MAHDOLLISUUDET AVAUTUVAT 2016

YRITYKSEN TALOUDELLISEN TILANTEEN NEUVONTAA


SISÄLTÖ

Helsinki sai oman kissakahvilan.

20

7

Yrittäjäpari saa luonnosta voimaa.

YRITTÄJÄINFO: MIETITYTTÄÄKÖ SAIRASTUMINEN VUOSILOMALLA TAI PERINTÄKULUJEN VAKIOKORVAUKSET?

37 2

Yritystä Stadiin 3 I 2015

LAKINEUVOJAT VASTAAVAT.


SISÄLTÖ

33

Vallisaari avaa uusia mahdollisuuksia merellisille yrittäjille.

Yritystä Stadiin 3 I 2015

Pääkaupungissa taidetaan villasukat, neonputket, makkarat ja oluet.

20

Pääkirjoitus

5

Vastapaino: Milla ja Timo Kissaniitty

7

Tässä ja Nyt

8

Tapahtumakalenteri

14

Made in Helsinki

16

Kommentti: Kuka vaatteeni valmistaa?

21

Uusia hankkeita käyntiin Helsingin Yrittäjissä

23

Anna meidän sparrata

24

Aitoa yrittäjyyshenkeä ja verkostojen vahvistamista - Yritystä Stadiin -tapahtuma

25

Asiantuntijuuttasi tarvitaan – tule mukaan yrittäjäjärjestön toimintaan

29

Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistykset

30

Kilsajahti yhdistää paikallisyhdistykset

31

Kivikon yritysalueella on vetoa

32

Merellinen Helsinki kutsuu viihtymään – ja yrittämään

33

Terveysosaamisesta haetaan tulevaisuuden kasvua

35

YrittäjäInfo

37 Yritystä Stadiin 3 I 2015

3


PÄÄKIRJOITUS

Yritystä Stadiin Helsingin Yrittäjien jäsenlehti, jaetaan jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Julkaisija Helsingin Yrittäjät ry Urho Kekkosenkatu 2 C, 00100 Helsinki 050 575 2353 www.helsinginyrittajat.fi Päätoimittaja Tiina Oksala, toimitusjohtaja tiina.oksala@helsinginyrittajat.fi Toimitus Anna Simolin, tiedottaja anna.simolin@helsinginyrittajat.fi Jaana Tihtonen, AD/viestintäsuunnittelija jaana.tihtonen@helsinginyrittajat.fi Kaisa Välivehmas, kehittämispäällikkö kaisa.valivehmas@helsinginyrittajat.fi Mainosvaraukset: tiedotus@helsinginyrittajat.fi Kansi Patruuna Jukka-Pekka Kumpulaisen villasukkatehdas on ainoa laatuaan. Kuva: Jaana Tihtonen Taitto Faktor Oy, www.faktor.fi Paino Kirjapaino Fram, www.fram.fi

M

MI 441

R IS T Ö M E R

K KI

Y

ISSN 2342-8767 (Painettu) ISSN 2323-9611 (Verkkojulkaisu)

LJ ÖMÄR K T

797

Painotuote

TUOTTAVUUDEN KASVU TAVOITTEENA

V

iime kuukausina on keskustel-

ti. Yritysten menestymisen mahdollisuuk-

tu tiiviisti siitä, millä keinoin Suo-

sien lisääminen on edellytys maan talous-

men talous saadaan kääntymään

kasvulle ja uusien työpaikkojen luomiselle.

kasvuun. Yhteiskuntasopimus-

Helsingin Yrittäjät on käynnistänyt kaksi

neuvottelujen päätyttyä tuloksettomina

laajaa kehittämishanketta, joilla paranne-

katseet kääntyivät maan hallitukseen, joka

taan helsinkiläisten yrittäjien valmiuksia

syyskuun alkupuolella julkisti omat toi-

lisätä tuottavuuttaan hyödyntämällä liike-

menpiteensä Suomessa tehdyn työn kus-

toiminnassaan digitalisoitumisen tarjo-

tannuskilpailukyvyn parantamiseksi noin

amia mahdollisuuksia ja hyödyntämällä

viidellä prosentilla.

pitkäaikaista työkokemusta liiketoimintan-

Hallituksen linjauksissa puututtaisiin siihen, kuinka laajalti asioista voi päättää

sa kehittämisessä. Helsingin Yrittäjien kaksivuotisten Di-

työehtosopimuksissa. Toteutuessaan koko-

giopisto- ja XL-osaaja -hankkeiden koh-

naisuus antaisi yrityksille mahdollisuuden

deryhminä ovat mikro- ja pk-yritykset ja

sopia tietyistä asioista työpaikoilla aiem-

niiden työntekijät. Digiopisto–hankkeessa

paa vapaammin. Uudistus ei kuitenkaan

keskitytään yritysten tuottavuuden ja työ-

poista tarvetta laajentaa lainsäädännöllä

hyvinvoinnin edistämiseen sähköistyvässä

yritysten yleisiä mahdollisuuksia paikalli-

ympäristössä. Yrittäjille tarjotaan digita-

seen sopimiseen työpaikoilla.

lisoitumiseen liittyvää tietoa, työkaluja ja

Yrittäjäjärjestö pitää hallituksen suunnittelemia toimia pääosin oikeina ja toteu-

verkostoja, joilla kehittää yritystoimintaa. XL-osaaja -hanke puolestaan yhdistää

tuessaan merkittävinä. Esitetty kokonai-

mikro- ja pk–yritykset sekä pitkää työko-

suus lisää yritysten kilpailukykyä ja auttaa

kemusta hankkineet työnhakijat eli XL-

säilyttämään sekä luomaan uusia työpaik-

osaajat. Hankkeen tavoitteena on syn-

koja Suomeen. Tavoitteisiin pääseminen

nyttää uutta työtä joko työpaikkoina tai

edellyttää kuitenkin myös palkkamalttia ja

yrittäjyytenä. Hankkeessa luodaan rekry-

yhteiskuntarauhan säilymistä.

tointiin ja osaamisen tunnistamiseen liitty-

Hallituksen kilpailukykypaketin toteutuessaan tuomat hyödyt yrityksille vaih-

vä yhteistyömalli. Lue lisää uusista hankkeista lehden sivulta 23 ja tule mukaan!

televat paljon yrityksittäin. Myös hallitusohjelman muut yrittäjyyden edellytyksiä parantavat toimenpiteet tulee toteuttaa suunnitellusti ja mahdollisimman nopeas-

TIINA OKSALA

toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry päätoimittaja, Yritystä Stadiin -lehti

Yritystä Stadiin 3 I 2015

5


Tabletilla


VASTAPAINO TEKSTI I ANNA SIMOLIN KUVA I JAANA TIHTONEN

PITKIN JA POIKIN POLKIMILLA Milla ja Timo, liikutte pelkästään lihasvoimalla eteenpäin. Mistä ajatus lähti? Liikkuminen luonnossa ei onnistu autoillessa, eikä merelle kuulu meteli. Luontoelämykset eivät saa olla suorittamista vaan puhdasta olemista, ympäristöstä nauttimista ja yhteyden tunnetta maailmankaikkeuden kanssa. Kuljemme kaikki mahdolliset matkat pyörillä, peräkärryn ja peräpyörän kanssa tai ilman. Myös kotisiivousyrittäjyys onnistuu ilman autoa.

Mikä polkukajakilla matkaamisessa on parasta? Parasta on helppous. Poljettava kajakki on erittäin vakaa vaikka seisoa, siihen voi ladata tarvittaessa paljon tavaraa ja ohjaaminen on aloittelijallekin helppoa. Kajakki on ollut meillä nyt kaksi kesää. Tänä kesänä hommasimme siihen vielä avuksi purjeen. Kajakki on kaksipaikkainen, mutta ei molempien tarvitse koko ajan polkea, vaan toinen voi vaikka lukea kirjaa. Oma haasteensa on Suomen kesä - tämä kesä oli aivan liian kylmä ja tuulinen retkeilyyn merellä.

Mikä vie teitä eteenpäin yrittäjyyden polulla? Yrittäjyydessä parasta on vapaus - vapaus valita työaikansa, työtapansa ja yhteistyökumppaninsa. Elämää yrittäjänä kantavat eteenpäin ihanat asiakkaat ja mahtava yrittäjyysverkosto. Ja tietenkin se, että tekee työkseen sitä mistä pitää eniten. Silloin työ ei tunnu työltä. Tärkeintä elämässä ylipäätään on matka - ei päämäärä.

Mitä on seuraavaksi suunnitelmissa? Kun Kissaniityt liikkuvat jo polkien maalla ja merellä, räpylöillä myös pinnan alla, niin seuraavaksi toivottavasti myös ilmassa! Poljettavan helikopterin kun saisi...

Milla ja Timo Kissaniitty, Kissaniitty Oy Milla tekee graafikkona visuaalista markkinointia yrityksille aina yrityksen ilmeestä markkinointimateriaaleihin ja nettisivuihin. Timo pyörittää Kotisiivous Kissaniittyä yhden palkatun työntekijän kanssa.

Liikkuminen lihasvoimaa käyttäen on Millalle ja Timolle elämäntapa. Joskus matka voi kestää pitkään, joskus pidempään. Pyörä ja polkimet voittaa moottoriajoneuvot mennen tullen matkan elämyksellisyydessä.

Yritystä Stadiin 3 I 2015

7


TÄSSÄ & NYT

Mitä heille kuuluu nyt? Marraskuussa 2013 lehdessämme esiteltiin viisi nuorta yrittäjää tai tulevaisuuden yrittäjää Kumppanuus kiikarissa –jutussa. Kysyimme, mitä heille kuuluu ja missä kohtaa yrittäjyyden polkua he ovat menossa. ”Artikkelin jälkeen olen löytänyt juuri sellaisen yrityskumppanin jota etsin: jaan verstaan Taina Ollikkalan Työhuone Mari -yrityksen kanssa. Yritys rakentaa lavasteita ja toimii kuvausjärjestäjänä joten toimintamme on hyvin samanlaista mutta emme kilpaile keskenämme. Voimme olla apuna toistemme projekteissa sekä lainata toisiltamme laitteita ja materiaaleja. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Taidetuotanto Havimo on jatkanut kasvuaan ja seuraavaksi olen miettinyt osakkaan etsimistä yritykseen.” Markku Havimo ”Kävin juttelemassa tutun yrittäjän kanssa lounaan merkeissä mahdollisesta kumppanuudesta. Melko pian jutun jälkeen

”Asiat ovat edenneet juuri niin kuin halusinkin. Olin harkinnut

vaihdoin kuitenkin uusiin työtehtäviin, jossa olen pysynyt tois-

yrityksen perustamista tai kumppanuutta yrityksessä pitkään,

taiseksi tyytyväisenä. Yrittäjyys on takaraivossa, mutta tällä

mutta sopivaa yritystä ei heti löytynyt. Nyt olen ostamassa

hetkellä en ole aktiivinen asian suhteen.”

luomuelintarvikkeiden maahantuontiyrityksestä puolet.”

Santeri Karvinen

Tanja Viskari

Kehitetään Myllypuroa sestä kiinnostuneet, tervetuloa

Pk-yritysten suhdanneodotukset parantuneet

Helsingin kaupungin yritysyh-

Pk-yritysten odotukset lähi-

Itäisten kaupunginosien yrittämisestä ja elinkeinokehittämi-

teistyötapaamiseen 30.9. klo 13.00-15.30. Paikka Myllypuron ostoskeskus, asukastila Mylläri. Ohjelmassa on Myllypuron ajankohtaisten suunnitelmien ja hankkeiden esittelyä sekä keskustelua. Tilaisuuden järjestää Lähiöprojekti ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Helsingin Yrittäjien kanssa. Tiedot ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Helsingin Yrittäjien verkkosivulla www.yrittajat.fi/tapahtumakalenteri

8

Yritystä Stadiin 3 I 2015

ajan suhdannekehityksestä ovat myönteisempiä kuin puoli vuotta sitten. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan käsillä, ja talouskasvun odotetaan lähtevän käyntiin vähitellen. Suhdanneodotusten piristymisen syynä on usko viennin vetoon. Helsingissä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on noussut viime keväästä selvästi (0 %:sta 15 %:iin). Näkymät ovat paremmat kuin maassa keskimäärin (9 %). Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2015


TÄSSÄ & NYT

Tarvitsetko satunnaista työtilaa ja kokoushuoneita? Helsingin kaupunginkirjastoissa on tarjolla Urban Office –palveluja eli maksuttomia työtiloja kaikkien käyttöön;

Kirjasto Kymppi Kirjasto Kympin kokous- ja työtilat Postitalossa ovat toisistaan sermeillä eristettyjä pöytäryhmiä, joihin kuhunkin mahtuu kerrallaan 6-8 henkilöä työskentelemään. Työskentelytilat sijaitsevat heti Kirjasto Kympin sisäänkäynnin yhteydessä. Kirjasto Kympistä löytyy myös yksin työskentelyyn tarkoitettuja ääntä eristäviä Silence-tuoleja, joita ei tarvitse varata erikseen.

Kallion kirjasto Kallion kirjastossa on työ- ja kokoustilaa kolmessa kerroksessa. Tiloista löytyy työskentelypisteitä sekä avoimesta kirjastotilasta että suljettavista huoneista. Voit myös erikseen varata käyttöösi maksuttoman ryhmätyötilan.

Varaukset voi tehdä kätevästi verkosta: www.joustotoimisto.fi/kallion-kirjasto http://www.urbanoffice.fi/ PS. Muista myös Helsingin Yrittäjien Y-tila osoitteessa Annankatu 36 B

Toimisto Pasilaan? Oletko kiinnostunut pysyvästä työtilasta tai työhuoneesta yhteisöllisessä toimistossa Pasilassa, hyvien liikenneyhteyksien varrella? Ota yhteyttä: toimisto@helsinginyrittajat.fi

ILMIÖ KUVA I JAANA TIHTONEN

LUPA RAPSUTTAA – TERVETULOA KISSOILLE KYLÄÄN!

H

elsinki sai heinäkuussa uutuuden kahvilakattaukseen, kun Kissakahvila avasi ovensa Fredrikinkadulla. Toiminta on pyörähtänyt käyntiin suorastaan mauahtavasti ja asiakkaita on riittä-

nyt tuvan täydeltä. Kahvilassa seuraa pitävät Tyyli-Lyyli, Helmiina, Nestori, Ville, Kalle ja Pete. Lisäksi kahvilassa on epäsuomalaisesti tapana istua kenen tahansa pöytään juttelemaan, vaikka kissoista. Tunnelma on kotoisa, niin kuin olisi hyvän ystävän luona kylässä. Juuri sitä yrittäjä Pasi Nikkinen kahvilaltaan toivoikin. Kissakahvila Helsinki Fredrikinkatu 55 www.kissakahvilahelsinki.fi


TÄSSÄ & NYT

Harri Syrjänen on Vuoden 2015 kantahelsinkiläinen mikroyrittäjä TEKSTI JA KUVA I MARI LAAKSONEN

Helsingin Yrittäjien suurin paikal-

käsityönä koruja, nahkalaukku-

lisyhdistys Kanta-Helsingin Yrit-

ja sekä vöitä. Ensi vuonna Syr-

täjät on muutaman vuoden ajan

jänen juhlistaa näyttelyllä 45

antanut tunnustusta keskusta-

vuotta yrittäjänä ja taiteilijana.

alueen menestyville mikroyrittä-

Mikroyrittäjä on palkittu aiemmin

jille. Vuoden 2015 kantahelsin-

vuoden 1996 käsityöläisenä Or-

kiläisen mikroyrittäjän palkinto

namo-palkinnolla, vuonna 1996

annettiin kesäkuussa Harri Syr-

Käsi-Taideteollisuusliiton Kultai-

jäselle (Syrjäsen Hopeatorppa

sella ansiomerkillä sekä vuon-

Oy). Tämä pitkän linjan luova te-

na 2007 Suomen Leijonan Ritari-

kijä on aloittanut itsenäisenä yrit-

kunnan ansioristillä. Syrjänen on

täjänä vuonna 1971 omassa työ-

toiminut Helsingin Mestarikillan

pajassa Espoossa. Yritys muutti

jäsenenä 2010 lähtien ja on mes-

nykyiseen sijaintiinsa Ratakadul-

tarikillan varaoltermanni.

le vuonna 1981, jossa valmistuu

Tiesitkö? pitää jul78 % yrityksistä kista sektoria kiinnostavana asiakasryhmänä.

65%

kaikista yrityksistä on yksinyrittäjiä.

93 %

yrityksistä on mikroyrityksiä (1–9 henkilöä).

Vuosina 2001–2012 pk-yritykset loivat yli 100 000 työpaikkaa. Lähde: Alueiden menestysohjelma, Suomen Yrittäjät 2015

Näy maksutta upealla Visit Helsinki -sivustolla! Tiesitkö: voit saada ilmaiseksi kivijalkayrityksesi esittelyn Helsingin kaupungin Visit Helsinki -sivustolle! Visit Helsinki on Helsingin kaupungin virallinen matkailusivusto, jossa vierailee päivittäin tuhansia kävijöitä ja turisteja. Sivustolla julkaistaan ilmaiseksi helsinkiläisten kivijalkaliikkeiden esittelyjä Ostokset-osiossa. Kannattaa hyödyntää tämä maksuton mahdollisuus! www.visithelsinki.fi

10

Yritystä Stadiin 3 I 2015


TÄSSÄ & NYT

Suosittele yrittäjäjärjestön jäsenyyttä! Nyt kannattaa suositella jäsenyyttä muille

Palkintona Sixt Autovuokraamon Fun

www.yrittajat.fi/liity -sivun kautta.

yrittäjille. Palkitsemme parhaat jäsenhank-

Car -vuokra-auto viikoksi käyttöön Suo-

Lue tarkemmat jäsenhankintakisan sään-

kijat Helsingin Yrittäjien Itsenäisyyspäivä-

messa. Palkinto tulee käyttää 31.5.2016

nöt www.helsinginyrittajat.fi -sivuilta.

juhlassa 5.12.2015.

mennessä ja voittajan tulee täyttää Sixt

Helsingin Yrittäjien jäsen pääsee osal-

Autovuokraamon vuokrausehdot. Palkintoa

listumaan kisaan hankkiessaan uuden

ei voi muuttaa rahaksi. Sixt Autovuokraa-

jäsenen 31.10.2015 mennessä (jäsen-

mo on voittajaan henkilökohtaisesti yhtey-

maksu maksettu). Jäsenhankintakoo-

dessä palkinnon lunastamiseksi. Jokaiselle

di on ”HY2015/suosittelijan nimi/suo-

jäseniä hankkineelle yrittäjälle on luvassa

sittelijan yritys”. Liittyvän yrityksen

lisäksi 92 x 45 mm kokoinen lehti-ilmoitus

tulee laittaa koodi jäsenhakemuksensa

Yritystä Stadiin -lehdessä.

”jäsenhankintakoodi”-kenttään.

Jäseneksi liittyminen onnistuu helposti

KUVA I JAANA TIHTONEN

Varusteleka Oy:n Valtteri Lindholm on Vuoden 2015 nuori yrittäjä Vuoden nuori yrittäjä on Varusteleka Oy:n Valtteri Lindholm. Hän on suomalaisen verkkokaupan edelläkävijä. – Emme kauheasti mieti, miten asiat on ennen tehty, vaan teemme niin kuin itse katsomme parhaaksi, Valtteri Lindholm toteaa. Suomen Yrittäjien järjestämän valtakunnallisen kilpailun tuomariston mukaan Varusteleka on innovatiivisuudellaan ja yrittäjästä itsestään kumpuavalla tinkimättömällä asenteella noussut kotimaisen verkkokaupan edelläkävijäksi. Yritys on onnistunut omintakeisella sisältömarkkinoinnillaan luomaan internet-ilmiön, joka on tuonut aiemmin rajattua harrastajaryhmää kiinnostaneet tuotteet laajemman kuluttajakunnan tietoisuuteen. Yritys on laajentanut verkkokauppatoimintaansa tänä vuonna Ruotsiin. – Haluamme näyttää muille suomalaisille nettikaupoille, että myös kansainvälisesti voi ihan helposti tehdä myyntiä. Yritystä Stadiin 3 I 2015

11


Kutsu

Helsingin Yrittäjien itsenäisyysjuhla 5.12. Tervetuloa juhlimaan yrittäjyyttä ja Suomen itsenäisyyttä Helsingin Yrittäjien Itsenäisyysjuhlaan lauantaina 5.12.2015 100-vuotiaalla hotelli Hilton Kalastajatorpalla. Illan aikana julkistetaan Vuoden 2015 helsinkiläinen yritys, nautitaan herkullinen illallinen ja tanssitaan Metropolis-yhtyeen tahdittamana. Illalliskortin hinta 70 € henkilöltä. Tervetuloa avecin kera! Lisätietoja: www.helsinginyrittajat.fi/tapahtumakalenteri Yhteistyökumppanit:

Tervetuloa mukaan!


TÄSSÄ & NYT

vuotta putiikkien juhlaa KUVA I JAANA TIHTONEN

Helsinkiläisten kivijalkaliikkeiden oma markkinointitempaus, Poikkea Putiikissa, järjestettiin 10.-12.9.2015 jo viidettä vuotta peräkkäin. Lähes 200 paikallista putiikkia osallistui markkinahumuun hemmottelemalla kaupunkilaisia tarjouksilla, tapahtumilla ja hyvällä palvelulla. Kampanjapäivien aikana muun muassa opeteltiin meikkipohjan tekoa ammattilaisen opastuksella, istutettiin syyskukkia, testailtiin kauden silmä-

KUVA I JAANA TIHTONEN

lasitrendejä, kierrätettiin vaatteita ja kokeiltiin onnea

Kansanedustajat saivat nimikkoyrittäjät Jokaiselle kansanedustajalle

Lehden seuraavassa numeros-

on nimetty omasta vaalipiiris-

sa (4/2015, ilmestyy 25.11.) al-

tään Suomen Yrittäjien jäsenis-

kaa uusi juttusarjamme, jossa

tä nimikkoyrittäjä. Hän on kan-

seuraamme nimikkoyrittäjiem-

sanedustajalle luottokontakti ja

me työtä ja tapaamisia kan-

luonteva yhteys yrittäjän arkeen.

sanedustajien kanssa. Ensim-

Nimikkoyrittäjän tehtävä on

erilaisissa kilpailuissa. Joukko yrittäjiä tutustui kaupungin putiikkeihin myös aurinkoisella yhteislenkillä. Poikkea Putiikissa -kampanjan taustalla ovat helsinkiläisten putiikkien lisäksi Helsingin kaupunki ja Helsingin Yrittäjät ry. Kuvakoosteen löydät somesta: www.instagram.com/poikkeaputiikissa

mäisenä saman pöydän ääreen

välittää kansanedustajalle konk-

istahtavat helsinkiläinen nimik-

reettista tietoa yrittäjän elämästä,

koyrittäjä Markus Seppänen ja

viestittää aktiivisesti kansanedus-

kansanedustaja Wille Rydman.

tajalleen tietoa Suomen Yrittäjien

Juttua odotellessasi voit tu-

ajankohtaisista edunvalvonnan

tustua nimikkoyrittäjien tapaa-

tavoitteista ja kertoa, miten ta-

misiin Yrittäjien blogissa, lue

voitteen toteutuminen vaikuttaisi

esimerkiksi yrittäjä Sarianne

hänen yrittäjäarkeensa.

Reinikkalan ensitreffeistä kansanedustajan kanssa: www.yrittajat.fi -> Blogit

Yritystä Stadiin 3 I 2015

13


TAPAHTUMAKALENTERI 2015 HY = Helsingin Yrittäjät SY = Suomen Yrittäjät PY = paikallisyhdistys

SYYSKUU 24.9.2015 Maahantuonti ja tulliverotus (webinaari), SY, jäsenille 169 �, muut 299 �

25.9.2015 Katelaskennalla parempi tuloksentekokyky (webinaari), SY, jäsenille 69 �, muut 99 �

NUORTEN YRITTÄJIEN VERKOSTOITUMISBILEET MAXINESSA 22.10. KLO 18-22 ALLE 40-VUOTIAIDEN YRITTÄJIEN OMA VERKOSTO HYNY ISÄNNÖI PERINTEISET "VERKKARIT" KAMPIN SYDÄMESSÄ. 25.9.2015 Keski-Helsingin ja KantaHelsingin Yrittäjien Syyskauden avajaiset Nyyrikissä, KantaHelsingin Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät – Keski-Helsinki ry 29.9.2015 Yrittäjäverkko, HY 29.9.2015 Ranskan markkinoiden mahdollisuudet – seminaari Ranskan suurlähetystössä, SY

1.5.2015 – 30.9.2015 Kilsajahti HY / Kanta-Helsingin Yrittäjät ry

LOKAKUU 1.10.2015 Google AdWords (webinaari), SY, jäsenille 69 �, muut 99 �

1.10.2015 Oktoberfest, Koillis-Helsingin Yrittäjien vuoden päätapahtuma, Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry

2.10.2015 – 3.10.2015 Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Vuokatissa SY

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN SEMINAARI 20.10. PETRAA MARKKINOINTITAIDOT AJAN TASALLE JA INSPIROIDU SÄHKÖISISTÄ PUHEENVUOROISTA. MAKSUTON KOULUTUS.

2.10.2015 – 3.10.2016 Nordic Business Forum

8.10.2015 Valo liikuntatapahtuma, HY yhteistyössä

9.10.2015 Hakukoneoptimointi (webinaari), SY, jäsenille 69 �, muut 99 �

14.10.2015 Arvonlisäverotuksen perusteet (webinaari) SY, jäsenille 69 �, muut 99 �

19.10.2015 Mentorointiklinikka, HY 20.10.2015 Sähköisen markkinoinnin seminaari, HY

20.10.2015 Yrittäjän hyvinvointikoulutus (4 kertaa), HY 14

Yritystä Stadiin 3 I 2015


TAPAHTUMAKALENTERI 2015

YRITTÄJÄVERKKO 24.11. YRITTÄJÄVERKOSTA UUSIA KONTAKTEJA, ASIAKKAITA JA KUMPPANEITA.

4.11.2015 Koillis-Helsingin Yrittäjien ja Hynyn yhteinen After work, PY

6.11.2015 Pk-yrityksen arvonmääritys (webinaari), SY, jäsenille 69 �, muut 99 �

11.11.2015 Osaamista työpaikkaohjaukseen – työpaikkaohjaajien koulutus, HY

16.11.2015 Mentorointiklinikka, HY

21.10.2015 Osaamista työpaikka-

28.10.2015 Osaamista työpaikkaoh-

ohjaukseen – työpaikkaohjaajien koulutus, HY

jaukseen – työpaikkaohjaajien koulutus, HY

25.10.2015 Lauttasaaren Yrittäjien

29.10.2015 Jäseninfo, HY

23.11.2015 Koillis-Helsingin Yrittäjien syyskokous, PY 24.11.2015 Yrittäjäverkko, HY

27.10.2015 Yrittäjäverkko, HY

MARRASKUU

28.10.2015 Asiakasrekisteri

4.11.2015 Osaamista työpaikka-

joulukuusen valojen sytytys, Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry

Yrittäjäkirkko, Helsingin Yrittäjät Lauttasaari ry

Excelillä (webinaari), SY, jäsenille 69 �, muut 99 �

ohjaukseen – työpaikkaohjaajien koulutus, HY

17.11.2015 Yrittäjäilta (kansainvälistyminen), HY ja Boardman

28.11.2015 Yrittäjien perinteisen

JOULUKUU 5.12.2015 Itsenäisyysjuhla, HY, illalliskortti 70 �

9.12.2015 Joulupuurot, HY 15.12.2015 Länsi-Helsingin Yrittäjien pikkujouluristeily, Länsi-Helsingin Yrittäjät ry

Itsenäisyysjuhla 5.12. Kalastajatorpalla

KAIKKI TAPAHTUMAT & ILMOITTAUTUMISET: WWW.HELSINGINYRITTAJAT.FI /TAPAHTUMAKALENTERI

Yritystä Stadiin 3 I 2015

15


MADE IN HELSINKI


Suurin osa helsinkiläisistä yrityksistä on palvelualalla. Täällä on kuitenkin pitkät perinteet käsityölle, pientuottajille ja myös pienteollisuudelle. Helsingissä valmistetaan tänä päivänä esimerkiksi neonvaloja, makkaraa, olutta ja villasukkia. Tuotteet ja niiden tekijät ovat ainutlaatuisia, omaleimaisia, aidosti stadilaisia – ja ylpeitä siitä. TEKSTI I ANNA SIMOLIN KUVAT I JAANA TIHTONEN


HELSINGIN VILLASUKKATEHDAS patruuna Jukka-Pekka Kumpulainen Helsingin Villasukkatehdas perustettiin

jälkeen vielä jokainen valmis sukkapari

puuttuvat kokonaan tietokoneet ja matka-

neljä vuotta sitten jatkamaan Hämeen

tarkastetaan, jotta tuotanto pysyy tasalaa-

puhelimet. Niitä ei tarvita sukanvalmistuk-

Sukan perustajan Pekka Katajalan elä-

tuisena.

sessa. Kaikki nauttivat rauhallisesta työil-

mäntyötä. Vaikka tehtaan vuosikymme-

Meille kaikki työ on yhtä tärkeää. Teh-

mapiiristä. Alussa villasukkia valmistettiin noin 20

niä palvelleet, luotettavat neulomakoneet

taassa työskennellään työnkiertoperiaat-

siirrettiin Pirkkalasta Helsinkiin vasta Ka-

teella joka päivä. Työntekijä tekee samaa

000 paria vuodessa. Tänä vuonna tuo-

tajalan jäätyä eläkkeelle, tärkeää tietotai-

työtehtävää kaksi tuntia kerrallaan ja siir-

tantomäärä on noin 45 000 paria, ja ensi

toa siirtyi sitä ennen jo seitsemän vuoden

tyy sitten tauon jälkeen tekemään yleensä

vuonna tullaan valmistamaan noin 60 000

ajan. Helsingin Villasukkatehdas Oy on nyt

jotakin toista tehtävää seuraavan kahden

paria. Nyt sukkia viedään myös ulkomaille

ainoa perinteistä karstavillalankasukkaa

tunnin ajaksi, kunnes pidetään seuraava

Makian kanssa aloitetun yhteistyön myö-

tuottava tehdas Suomessa.

tauko. Näin työntekijät pysyvät parem-

tä. Kaikki kenen kanssa olen neuvotellut,

massa kunnossa ja vireessä.

yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, ovat

Arvostan ennen kaikkea suomalaista työtä. Suurin osa sukan valmistuksesta

Yrityksessämme keskitytään hetkeen ja

lähteneet myymään sukkiamme. Ja mik-

onkin huolellista käsityötä. Koneet neu-

yksinkertaisiin asioihin. Periaatteenamme

si ei, villasukkahan on iloinen asia! Voiko

lovat pitkiä pötköjä sukan aihioita, jotka

on, että se mikä tehdään, tehdään kunnol-

parempaa asiaa elämässä olla, kuin läm-

erotellaan käsin toisistaan sukiksi, sau-

la. Tehtaassa onkin tarkat säännöt, joiden

pimät ja täydellisesti jalkaan istuvat villa-

mataan, pestään ja lestitetään. Tämän

rajoissa toimitaan. Esimerkiksi tehtaalta

sukat?

18

Yritystä Stadiin 3 I 2015


HARJUN MAKKARATEHDAS Reima Mäenpää ja Jari Lönnberg

Harjun makkaratehdas tekee laaduk-

vistä kokemuksista. Emme kuitenkaan

ihmiset oikeaan aikaan. Aina uusia

kaista raaka-aineista maukkaita mak-

arvanneet kuinka haastavaa torimyy-

aluevaltauksia tehdessämme meitä

karoita. Makkaratehdas sai alkunsa

jän arki on ja kuinka suuri ongelma lo-

on myös palveltu ja ohjeistettu hyvin,

ravintolapäivän kokeiluista. Makkaram-

gistiikka voi olla. Telttaravintola täytyy

esimerkiksi nyt torimyyntiä aloittaes-

me olivat niin suosittuja, että kesällä

koota ja purkaa joka päivä. Perustam-

samme. Olemme onnekkaita siinäkin

2013 aloimme valmistaa niitä myyntiin.

me siis joka päivä ravintolan uudelleen.

mielessä, että kaikki tarvitsemamme

Vuonna 2014 perustimme ensimmäisen

Kesä on kuitenkin ollut hyvä ja erilainen

palvelut löytyvät lähipiiristä. Yrittäjyy-

yhteisen ravintolan, Döner Harjun.

kokemus ja olemme saaneet markkinoi-

dessä korostuu yhteisöllisyyden merkitys. On tärkeää tuntea oma kaupunki ja

Tänä kesänä meillä oli makkarateh-

tua makkaroitamme erinomaisen hyvin.

taan koju Kauppatorilla. Idea lähti alun

Hyvä henkilökunta ja vahva verkosto

perin Tuomaanmarkkinoilta ja Tamme-

ovat oleellinen osa ravintolan pyörittä-

lan makkaramarkkinoilta saaduista hy-

mistä. Me olemme löytäneet oikeat

sen ihmiset.

Yritystä Stadiin 3 I 2015

19


NEON EFFECT Yrittäjä Martti Peni ja mestari Oiva Säkki Neon Effect on perustettu 15 vuotta sitten. Pohjalla oli vuosikymmenien kokemus neonvalojen tekemisestä. 2000-luvun alussa lähes kaikki mainosvalot tehtiin neonputkesta ja yrittäjiä oli alalla kymmeniä. Nykyisin käytetään suurimmaksi osaksi LED-valoja ja olemmekin nyt Suomen ainoa neonvaloja valmistava yritys. Pääsiassa asiakkaitamme ovat ravintolat, elokuvateatterit sekä muutamat erikoiskohteet, esimerkiksi Hartwall-Areena ja Lasipalatsi. Suurin osa työstä on vanhojen mainosvalojen korjausta. Lisäksi televisio-ohjelmien lavasteissa ja muissa somisteissa käytetään neonvaloja paljon. Neonvalojen valmistus on täysin käsityötä. Jokainen putki taivutetaan mallin mukaan. Malli tietenkin suunnitellaan ensin, ellei se tule valmiina asiakkaalta. Usein valmiistakin suunnitelmista pitää tehdä valojen ehdoilla toimiva suunnitelma. Lisäksi tarvitaan hieman kemiaa. Mainosvalon lopullisen värin määrittää sen sisäpinnan pinnoitusaine sekä käytettävä kaasu. Pelkkään lasinpuhallukseen voi käydä kursseja, mutta neonvalojen tekemisen oppii ainoastaan tekemällä ja seuraamalla toisten työtä, mestari-kisälli -periaatteella. Olen itse oppinut parhaalta opettajalta ja nyt oma tyttäreni on ollut yrityksessä mukana opettelemassa alaa. Vaikka moni yritys on vaihtanut mainosvalonsa LED-valoiksi, ei aidon neonvalon suosio ole onneksi täysin kadonnut. Päinvastoin: Valoja tilataan somisteeksi ja lahjaksi koko ajan enemmän. Olen iloinen, että olen aikoinaan päättänyt lähteä alalle. Olen uskonut aidon neonvalon viehätykseen ja olen ylpeä siitä, että emme ole luovuttaneet tiukkoina aikoina, vaan teemme tätä työtä edelleen.

20

Yritystä Stadiin 3 I 2015


!

I ANNA PYYHTIÄ

KUKA VAATTEENI VALMISTAA?

STADIN PANIMO varatoimitusjohtaja Arto Leinonen

T

iedostava kuluttaja halu-

myös osa valmistukseen tarvit-

aa vaikuttaa ostopäätök-

tavasta tietotaidosta ja tekniikas-

sillään. Hän haluaa tie-

ta on kadonnut kotimaasta. Moni

don että hänen t-paitansa

suomalainen tuotemerkki onkin

takia kukaan lapsi ei joudu työs-

pakon edessä joutunut siirtämään

kentelemään, tai mikään tehdas

valmistuksen maahan jossa tuo-

ei ole vaarassa romahtaa henkilö-

tantokustannukset ovat alhaisem-

kunnan niskaan. On arvioitu, että

mat. Vastuullinen tuotanto on ni-

Suomessa jopa kolmasosa ku-

mittäin mahdollista, ja pystytään

luttajista kuuluu tähän eettiseen,

todentamaan myös Suomenlah-

Stadin panimo on pienpanimo Helsin-

ekologiseen ja terveelliseen kulut-

den toisella puolella ja Kauko-

gissä, joka valmistaa käsityöläisolui-

tamiseen vihkiytyneeseen LOHAS

Idässä.

ta. Sloganinamme on Parempaa olutta.

-joukkoon, joka on saanut nimensä

Olemme luoneet ennakkoluulottomas-

sanoista Lifestyles of Health and

tään sen takia että se on kotimai-

ti kokeilemalla omintakeisen tavan tehdä

Sustainability.

nen. Ostopäätökseen vaikutta-

olutta. Reseptejä meillä on nyt noin 600

Vastuulliselle kuluttajalle tuot-

Kukaan ei osta tuotetta pelkäs-

vat tuotteen ominaisuudet, kuten

ja uusia kehitetään koko ajan. Tuotam-

teen alkuperä on tärkeä kriteeri.

muotoilu ja laatu. Kun muut osto-

me yrityksille myös tilauksesta omia olui-

Kun tuote valmistetaan Suomessa,

kriteerit ovat kohdillaan, tulee koti-

ta, jotka ideoidaan aina asiakkaan toivei-

joskus jopa myymälän naapuris-

maisuus pisteenä i:n päälle, usein

den mukaan.

sa Helsingissä, ei tuotannon vas-

tärkeänä lisäarvona joka sinetöi

tuullisuus vaadi sertifikaattia. Mitä

kaupan. Tällöin tuotteen hieman

on saaneen panimobaarin terasseineen.

kauemmas tuotanto karkaa, sitä

korkeampi hintakin hyväksytään.

Suosittuja ovat myös panimokierrokset.

vaativammaksi tuotantoketjun ym-

Tänä vuonna avasimme suuren suosi-

Kauppiaan näkökulmasta koti-

Kierroksella pääsee tutustumaan käsi-

märtäminen käy niin loppuasiak-

mainen tilanne on tällä hetkellä

työläisoluen valmistusprosessiin aina

kaalle kuin myyjällekin.

erinomainen. Jo muutaman vuo-

vierteen sekoituksesta valmiiden pullojen

Lyhyt tuotantoketju on helppo

den ajan Suomeen on syntynyt

avata asiakkaalle. Usein asiak-

useita uusia, mielenkiintoisia, upe-

kaat törmäävät liikkeessämme itse

asti muotoiltuja ja priimalaatuisia

linen tuotannolliseen toimintaan, mutta

suunnittelijoihin, ja käymme tiskil-

tuotteita ja tuotemerkkejä. Näitä

mielestämme Stadin panimon on sijait-

lä keskusteluja tuotteiden valmis-

on ilo tarjota niin suomalaiselle

tava Stadissa, se on lähtökohta. Pa-

tuksesta ja materiaaleista. Mikä

LOHAS –kuluttajalle kuin aasialai-

nimomme on pieni ja kekseliäisyyttä

sen mukavampaa kuin kahvikupin

selle turistillekin.

käyttämällä olemme saaneet erikoisen

ääressä kysyä suosikkisuunnitte-

laitteistomme ja tilat toimimaan hyvin

lijansa inspiraatiota seuraavaan

Kirjoittaja on yksi Nudgen osuuskunnan

yhdessä.

mallistoon, tai kiittää suunnitte-

yrittäjistä. Nudge on eettinen tavaratalo

lijaa tuotemerkin hyvin istuvasta

Helsingin keskustassa, joka tarjoaa harki-

mekosta?

tun kokonaisuuden mm. vaatteita, asustei-

pakkaamiseen asti. Tilamme Suvilahdessa ei ole optimaa-

Yrityskulttuuriin kuuluu koko henkilöstön yrittäjähenkisyys. Jotta pystymme täällä tekemään parempaa olutta, koko

Tuotantokustannukset Suomes-

ta ja luonnonkosmetiikkaa.

henkilökunnalla täytyy olla intohimo alaan

sa ovat korkeat. Tuotannon glo-

yalo.fi

ja usko siihen, että tuotteemme on paras.

baalin hintakilpailun seurauksena

nudge.fi

Emme tule vain töihin, vaan viihtymään.


Yksi toimii toisin. ”Sinä aamuna huomasin pohtivani, että rengasmerkkejä taitaa olla maailmassa aika monta. Satoja varmaan, ellei tuhansia. Sitä sen sijaan en miettinyt hetkeäkään, saattaisinko kivuta istuimelle, jonka asiakkaani minulle tarjosi – korkealle pinolle uusia autonrenkaita. Laatumerkkiä, se mainittakoon. Hyvässä varainhoidossa on tärkeää, että tuntee asiakkaansa. Eikä ainoastaan hänen sijoittamisensa nykytilaa tai tavoitteitaan taloudenhoidolle, vaan muutakin. Kuten sen, kuinka hän päivänsä viettää tai mitä näkee työpaikkansa ikkunasta aamuisin. Täytyy tietää, mistä se varallisuus syntyy, josta yhdessä huolehditaan ja ymmärtää se pohja, jolle ratkaisunsa rakentaa. Niin, ja täytyy tietää, montako niitä rengasmerkkejä maailmassa oikein on. No.. se yksi ainakin. Ja aika monta muuta.”

Anu-Maarit Parni, LähiTapiola Private Banking

Palveluntarjoajat: Säästöhenki- ja sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy. Pankkipalvelut: S-Pankki Oy. LähiTapiola-rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö toimii LähiTapiola Varainhoidon sidonnaisasiamiehenä.


TEKSTI I KAISA VÄLIVEHMAS

UUSIA HANKKEITA

KÄYNTIIN HELSINGIN YRITTÄJISSÄ

– DIGIOPISTO JA XL-OSAAJA TUOVAT LISÄÄ TUOTTAVUUTTA Helsingin Yrittäjissä alkoi elokuussa kaksi uutta kehittämishanketta: Digiopisto- ja XL-osaaja -hankkeet. Hankkeiden kohderyhminä ovat mikro- ja pk-yritykset ja niiden työntekijät. XL-hankkeessa kohderyhmään kuuluvat myös työnhakijat.

Huippurekrytointia ja rekrytoitumista XL-hankkeen avulla

jossa työnantaja ja XL-osaaja kartoittavat

sen valmistautumista ja toimenpiteitä tu-

yhdessä neuvotellen yhteistyön muotoja.

levaisuutta ennakoiden. Opiston sisällön

Joustavuus, muutoshaluisuus, osaavuus,

Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta

tuottavat yhteistyössä Helsingin Yrittäjien

oppimiskykyisyys, jne. Työelämävaatimus-

työtä, joko työpaikkoina tai yrittäjyytenä.

kanssa loistavat kumppanit, jotka julkais-

ten lista on pitkä ja lavea Helsingin Yrittä-

XL-knowhow -hanke pohjautuu Helsingin

taan ohjelman valmistuessa. Opetus- ja si-

jät käynnisti yhteistyössä Uudenmaan TE-

Yrittäjien Pestaamo-hankkeen aikana luo-

sältösuunnittelu on nyt myös meneillään.

toimiston kanssa XL-knowhow -hankkeen

tuun palveluprosessiin ja yhteistoiminta-

Seuraa Helsingin Yrittäjien tapahtuma-

(ESR 2015-2017), joka nostaa keskiöön

malliin Uudenmaan TE -toimiston kanssa.

kalenterista ohjelman edistymistä ja tule

tuottavuuden ja kasvun teon onnistuneilla

Yhteistyötä tehdään myös Helsingin kau-

mukaan!

XL-rekrytoinneilla.

pungin yrityspalveluiden, YritysHelsingin

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 54-vuotiaat työnhakijat sekä heitä rek-

kanssa.

Lisätietoja: Digiopisto:

voimapotentiaalia, jonka toimiala- ja

Helsingin Yrittäjät ajan hengessä: Digiopisto ponkaisee käyntiin

työyhteisöosaaminen on tärkeää saada

Digitaalisaatio mullistaa tekemisen maa-

p. 044 305 1067, kaisa.valivehmas@hel-

työmarkkinoiden käyttöön. Globalisoitumi-

ilman - asiakkuudet, prosessit, tiedonvä-

singinyrittajat.fi

nen ja digitalisoituminen ja näiden myötä

lityskanavat, työn tekemisen tavat… Se

Hankekoordinaattori Susanna Ypyä,

asiakas- ja palvelutarpeiden nopeat muu-

mahdollistaa ja myös askarruttaa. Helsin-

p. 050 557 4200, susanna.ypya@helsin-

tokset haastavat myös mikro- ja pk -yri-

gin Yrittäjien ja NewCo-YritysHelsingin Di-

ginyrittajat.fi

tykset pohtimaan liiketoiminnallisia kehit-

giopisto-hanke (ESR 2015-2017) tarttuu

tämistarpeitaan sekä yrityksen olemassa

teemaan Työelämä 2020 -teemoin: työ-

XL-knowhow:

olevaa ja tarvittavaa osaamispääomaa.

elämän laadun parantaminen digitalisoi-

hankevastaava Marja Kaijala, p. 050 444

tuvassa ja globalisoituvassa ympäristössä

0054, marja.kaijala@helsinginyrittajat.fi

luodaan rekrytointiin ja osaamisen tunnis-

edistäen yhtä aikaa tuottavuutta ja työhy-

hankeasiantuntija Kaisa Välivehmas,

tamiseen liittyvä yhteistyömalli ja avataan

vinvointia.

p. 044 305 1067, kaisa.valivehmas@helsin-

rytoivat työnantajat. Ryhmässä on työ-

XL-knowhow- eli XL-osaaja -hankkeessa

yrityksille uusia mahdollisuuksia rekrytoi-

Digiopisto tarjoaa tietoa, toimintaa ja

da pidempään työmarkkinoilla toimineita

tukea muutokseen eri tasoilla: lyhytkestoi-

työnhakijoita.

set aiheeseen liittyvät infot ja työpajatyös-

Hanke luo työnantajien ja työnhakijoiden välille uudenlaista vuorovaikutusta,

Hankevastaava Kaisa Välivehmas,

ginyrittajat.fi

kentelyt pienryhmissä, joissa mennään aiheeseen syvemmälle pohtimalla yrityk-

y.

Yritystä Stadiin 3 I 2015

23


TEKSTI I KAISA VÄLIVEHMAS KUVA I JAANA TIHTONEN

Anna meidän sparrata

TE-toimiston yritysasiantuntijoiden 10 toimintavinkkiä yrittäjille arjen työkaluiksi 1.

Ota rohkeasti meihin yhteyttä. Me autamme sinua työvoi-

6.

man hankkimiseen, kehittämiseen ja vähentämiseen liittyvissä tilanteissa maksuttomasti ja luottamuksellisesti.

2. 3.

7.

Hyödynnä laajaa verkostoamme. Kuulumme Team Finland -verkostoon ja läheisiä kumppaneitamme ovat myös muut

yritys on yhtä arvokas. Arvostamme sinua ja yrittäjyyttä.

TEM-toimijat, kuten ELY-keskus, Finnvera, Finpro ja Tekes. Teemme myös Helsingin kaupungin kanssa läheistä yhteis-

Huolehdi jaksamisestasi. Tavatessamme voit puhua myös kaasi. Olemme osa Työelämä 2020 -verkostoa, kuten Hel-

työtä ja

8.

Tutustu myös NewCo YritysHelsingin palveluihin ja tilai-

singin Yrittäjätkin. Missiomme on parantaa työelämän laa-

suuksiin osoitteessa www.newcohelsinki.fi. TE-toimiston asi-

tua – sekä hyvinvointia että tuottavuutta.

antuntijat palvelevat yrittäjiä yhdessä Helsingin kaupungin

Pyydä meitä käymään luonasi. Teemme mielellämme yrityskäyntejä.

5.

palvelut yhdestä osoitteesta. Luo oma käyttäjäprofiili.

Muista, että me emme valikoi asiakkaita. Meille jokainen

siitä, kuinka käytät aikaasi ja kuinka haluaisit käyttää ai-

4.

Tutustu www.yrityssuomi.fi –sivustoon. Löydät kaikki yritys-

yrityspalveluiden ja yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

9.

tain on tehtävä, soita – jätä soittopyyntö, kirjoita sähkö-

Kehitä yritystäsi. Täytä kehittämiskartoitus-lomake www.

posti tai tekstiviesti, varaa tapaamisaika. Siksi olemme ole-

yritystenkehittamispalvelut.fi –sivuilla. Voit rauhassa miettiä yrityksesi palvelutarpeita ja tilannetta. Halutessasi otamme sinuun yhteyttä ja voimme tavata. Tai ohjaamme

Toimi ajoissa. Jos tajuat, että on muutoksen paikka ja jo-

massa.

10. Usko itseesi. Me uskomme sinuun. Tehdään yhdessä

sinut muihin julkisiin yrityspalveluihin.

Helsingistä ja Suomesta entistä vahvempi!

”TE-palveluiden yritysasiantuntija on ollut meille oikea lottovoitto. Hänen avullaan löysimme ja osaamme hyödyntää myös ELY-keskuksen ja Tekesin kehittämis- ja kansainvälistymispalveluita. Monet puhelut on soitettu. On turvallinen olo, kun tietää, että hän on rinnalla jatkossakin.” Tuomas Lipponen, Skhole Oy

Mikä Vaikuttamisverkosto on?

"TE-toimiston henkilö, joka auttoi meitä rekrytoinnissa oli aivan superhyvä!" Jouni Romppanen, Messumasiina Oy

Sabine Keturi-Philipp,

- Vaikuttamisverkosto on kumppanuus- ja

Miten sinä voit hyötyä Vaikuttamisverkostosta?

palveluympäristö, joka lisää yritysten tie-

– Ota yhteyttä oman paikallisyhdistyksesi

Kanta-Helsingin Yrittäjät

toa julkisista yrityspalveluista (TE-toimis-

ja Hynyn yhteyshenkilöön TE-toimistossa

Vaikuttamisvastaavat: Anna-Liisa Uskali,

to, ELY-keskus, Finnvera, Finpro ja Tekes)

tai vaikuttamisvastaavaan.

anna-liisa.uskali@elisanet.fi ja Jaana Mer-

sabine.keturi-philipp@te-toimisto.fi

tama, jaana@valoisaarki.fi

oikea-aikaisesti ja oikeasisältöisenä. Itä-Helsingin Yrittäjät

TE-toimiston yhteyshenkilö Markku Kuut-

ton yritysasiantuntijat ja Helsingin Yrit-

Vaikuttamisvastaava: Juha Lindgren,

schin, markku.kuutschn@te-toimisto.fi

täjien 9 paikallisyhdistystä sekä Hyny.

juha.lindgren@mmhammas.fi

Helsingin Yrittäjät - Keski-Helsinki

TE-toimisto on nimennyt kaikille paikal-

TE-toimiston yhteyshenkilö: Timo Louhe-

Vaikuttamisvastaava: Timo Kangas, timo.

lisyhdistyksille ja Hynylle oman vas-

lainen, timo.louhelainen@te-toimisto.fi

kangas@k-advisers.com

tuuhenkilön, joka yhteistyössä pai-

Helsingin Yrittäjät – Itäväylä

TE-toimiston yhteyshenkilö Päivi Laakso,

kallisyhdistyksestä ja Hynystä valitun

Vaikuttamisvastaava: Mikko Törni,

paivi.laakso@te-toimisto.fi

vaikuttamisvastaavan kanssa jalkauttaa

mikko.torni@adeptus.fi

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki

palveluita alueen yrityksille.

TE-toimiston yhteyshenkilö

Vaikuttamisvastaavat: Sanna Meronen-Vi-

- Kumppanitoimijoina ovat TE-toimis-

24

Yritystä Stadiin 3 I 2015


”Löysin yritykselleni jatkajan TE-palveluiden työnvälityksen kautta. Luottamuksellinen yhteistyö tuotti hyvän lopputuloksen.” Tekniikan alan yrittäjä, Helsinki

”Rekrytointiprosessimme sujui kuin tanssi TE-palveluiden avulla. Valikoidut hakijat ottivat meihin yhteyttä ja saimme valita omannäköisemme. Vaivatonta ja räätälöityä toimintaa.” Jenni Teimonen, Little Copenhagen Oy.

Helsingin Yrittäjät – Töölö

TE-toimiston yhteyshenkilö Pirjo Karjalai-

ja Kim Yrjälä, kim.yrjala@helsinki.fi

Vaikuttamisvastaava: Esko Trofast,

nen, pirjo.karjalainen@te-toimisto.fi

TE-toimiston yhteyshenkilö Aija Mäkinen,

esko.trofast@remax.fi

Muut yritysasiantuntijat: Minna Toroi,

aija.makinen@te-toimisto.fi

TE-toimiston yhteyshenkilö Tuula Fonsell,

minna.toroi@te-toimisto.fi ja Marjaana

Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari

tuula.fonsell@te-toimisto.fi

Metso, marjaana.metso@te-toimisto.fi.

Vaikuttamisvastaava: Kaisa Tipuri, kaisa.

Helsingin Yrittäjät - Vanhakaupunki ry

tipuri@klaara.com

Vaikuttamisvastaavat: Aija Kaartinen

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kaisa Vä-

TE-toimiston yhteyshenkilö Tiina Louhelai-

aija@ak-accounting.fi ja

livehmas/Helsingin Yrittäjät kaisa.valiveh-

nen, tiina.louhelainen@te-toimisto.fi

Harry Mälkki, harry.malkki@gmail.com

mas@helsinginyrittajat.fi, Vaikuttamisver-

Länsi-Helsingin Yrittäjät

TE-toimiston yhteyshenkilö Päivi Mattola,

koston puheenjohtaja Seppo Tuovinen/

Vaikuttamisvastaava: Risto Rusama, risto.

paivi.mattola@te-toimisto.fi

Helsingin Yrittäjät - Keski-Helsinki, seppo.

rusama@skal.fi

Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät Hyny

tuovinen@avas.fi ja palvelupäällikkö Minna

TE-toimiston yhteyshenkilö Matti Martikai-

Vaikuttamisvastaavat: Sanni Kaikkonen,

Helenius/Uudenmaan TE-toimisto, työn-

nen, matti.martikainen@te-toimisto.fi

sanni.kaikkonen@sunnyone.fi ja Markus

välitys-yrityspalvelut minna.helenius@te-

Seppälä, markus.seppanen@profitcount.com

toimisto.fi.

lenius, sanna.meronen-vilenius@yrittajat.fi

Yritystä Stadiin 3 I 2015

25


Päivän seminaari antoi välähdyksiä tulevaisuuden työstä.

TEKSTI I ANNA SIMOLIN KUVAT I JAANA TIHTONEN

Tapahtumapäivä huipentui yrittäjien After Workiin. Verkostoitumiseen innostivat nuoret yrittäjät Sanni Kaikkonen ja Joni Pakanen.

Aitoa yrittäjyyshenkeä ja verkostojen vahvistamista - Yritystä Stadiin! -tapahtuma 6.5.

E

väät menestyvään yrittäjyyteen katettiin toukokuussa Vanhalle Ylioppilastalolle. Yritystä Stadiin! –tapahtumassa oli tänä vuonna teemana Yrittäjyys nyt ja huomenna. Teeman mukaisesti päivän aikana pohdittiin

esimerkiksi työelämän toimintaympäristön muuttumista ja tulevaisuutta yrittäjyyden näkökulmasta. Seminaareissa pureuduttiin yrittäjyyden ilmiöihin mpkyrittäjien näkökulmasta. Mieltä ravistelevia ajatuksia ja uusia näkökulmia saatiin muun muassa yksin työskentelevän verkostoitumiseen sekä turvallisuuteen, sosiaaliseen median hyödyntämiseen, hyvään myyntityöhön ja asiakaskokemukseen sekä yrittäjän jaksamiseen. Päivän aikana moni pääsi vauhtiin myynnin ideoinnissa ja sai kipinän kehittyä innovaattoriksi. Työnantajayrittäjille löytyi keinoja olla paras pomo ja löytää timantit työntekijät.

Konkreettista hyötyä yrityksen arkeen Asiantuntijaklinikoilta haettiin apua moneen pulmaan. Tarjolla oli tietoa ekologisesta toimistosta ja eettisistä valinnoista työympäristössä, verkkokaupasta ja verkkomarkkinoinnista, yrittäjän hyvinvoinnista ja stressinhallinnasta sekä osaajan kouluttamisesta omaan yritykseen. Yritystä Stadiin! on maksuton koulutus- ja verkostoitumistapahtuma yrittäjille ja yrittäjyyttä harkitseville. Tapahtuma viettää 10-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Tämän kunniaksi tapahtuma pidetään 10.5.2016 Helsingin kaupungintalolla ja päivässä näkyy vahvasti elinkeinovaikuttaminen. www.yritystastadiin.fi

26

Yritystä Stadiin 3 I 2015

Yrittäjien verkostot vahvistuivat.

Tapahtuman yhteistyökumppanit haastoivat pohtimaan omaa roolia yrittäjänä.


Lisäbuustia yrittäjyyteen antoi NY Start Up -finaali, jossa nuoret pääsivät esittelemään yritystään yleisölle ja kisaamaan palkinnoista.

Tapahtumassa tapasivat uudet yhteistyökumppanit ja vanhat tutut.

Y-Talkin vetäjä Mikko Kalliola Aava & Bangista yllytti suoraan puheeseen huomisen yrittäjyydestä.

Sonja Ängeslevä sparrasi louhimaan pelimaailman metodein harmaasta työn puurtamisesta esiin taikavoiman ja menestykseen tarvittavan innostuksen.

Oik. ylh. Yrittämistä helpottavaa tietoa ja palveluja oli tarjolla esimerkiksi työpajoissa. Oik. alh. Yrityksen elinkaaren mukaisesti etenevän Menestyvän yrittäjän ohjelman aiheet kiinnostivat yleisöä. Liikeideoitaan pitchaavat saivat arvokasta palautetta asiantuntijoilta.

Päälavan seminaaria luotsasivat Maria Ainamo-McDonald ja Anna Simolin.

Yritystä Stadiin 3 I 2015

27


Käytä SY:n jäsenetuja ja hyödyt!

Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani vastaa sisällöstä. SY pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Alennukset euroina keskimäärin Alennus viikonlopun pakettiautovuokrasta

30 €

Europcar

Yrityksen sairauskuluvakuutus alennus päiväkorvauksen maksusta

600 €

Fennia

Alennus kaskoon

300 €

Fennia

Yritysturva 1-9 henkilön yrityksille

400 €

Fennia

Etu kodin vakuutuksiin

90 €

Fennia

Yrittäjän henkilöturvan lisäosa

300 €

Fennia

Esim. alennus puolen päivän koulutustilaisuudesta

100 €

Suomen Yrittäjät

Fonecta Finder yhteystieto-palvelu

240 €

Fonecta

Talouselämä-lehti Summa-palvelun kautta (12 kk)

74 €

Talentum Media

Luotettava kumppani -palvelu

15 €

Suomen Tilaajavastuu

Elisa Yrityspooli, alennusta kk-maksuista

vähintään 200 €

Elisa

010-numerointi, 0 € yhdessä puheratkaisu vakion kanssa

240 €

Elisa

Elisa maksupäätepalvelu

100 €

Elisa

Elisa Toimisto365 pilvipalvelu, veloituksetta avaus ja 2kk-maksuista

36,50 €

Elisa

Alennus asianajopalveluista

1000 €

Jurinet

Yrittäjälehti

10 €

Suomen Yrittäjät

Verkko+lehti-ilmoitus Yrityspörssissä

150 €

Suomen Yrittäjät

2015

Katso vuoden 2015 kaikki rahanarvoiset jäsenedut www.yrittajat.fi/ jasenedut

€ vuo dessa. 90 8 +3 än tä n hi _ _ vä _ t ___ etuja, sääs tä Kun käytät jäsen + Tämän lisäksi saat 10–20 % alennuksen risteily- ja reittimatkoista Tallink Silja Linen ja Viking Linen laivoilla. + Saat Suomen Yrittäjien oikeudellista puhelinneuvontaa esim. 1-2 kertaa, arvo 200 €.

+ Yrittäjäsanomat 10 kertaa vuodessa, arvo n. 90€.

+ Saat jäsenalennusta Teboilin ja Neste Oilin polttoaineista. + Säästä kiinteistön energiakuluissa 5–65 %

Skapat Energian palveluilla.

+ Yrittäjän ammattikirjallisuutta jäsenhintaan Suomen Yrittäjien kirjakaupasta, www.yrittajat.fi/ kirjallisuus + Saat myös 15 % alennuksen Holiday Clubin kylpylähotellien

ja loma-asuntojen päivän majoitushinnasta.

+ Restel Hotel Group tarjoaa jäsenille huoneet sopimushinnoin ja Ravintolamaailmassa jälkiruoka veloituksetta normaalihintaisen pää-

ruuan yhteydessä.

+ Posti arpoo 300 €:n arvoisen kylpylälahjakortin kaikkien Suomen Yrittäjien jäsenten kesken, jotka ovat rekisteröityneet Posti Verkostoon.

+ eTasku-mobiilisovelluksella toimitat kuitit kirjanpitoon yhdellä napin painalluksella. + Tarkista oman aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.fi/ aluejarjestot

www.yrittajat.fi


5

n

ki

et

ut

fi/

ut

Asiantuntijuuttasi tarvitaan

- Tule mukaan yrittäjäjärjestön toimintaan!

TEKSTI I ANNA SIMOLIN KUVAT I JAANA TIHTONEN

H

aluatko menestyä paremmin ja vaikuttaa yrittäjyyden edellytyksiin omassa kaupungissasi? Helsingin Yrittäjien päätehtävä on huolehtia, että yrityksillä on mahdollisimman hyvät

edellytykset toimia Helsingissä. On tärkeää, että mukana toiminnassa on eri alojen ja eri yrittäjyyden vaiheis-

sa olevia yrityksiä – pieniä ja suuria, jotta helsinkiläinen yrittäjyys olisi kattavasti edustettuna. Helsingin Yrittäjien yhdeksän paikallisyhdistystä toimivat omien alueidensa asiantuntijana yrittäjyyden kysymyksissä, toimintamahdollisuuksien kehittämisessä ja yritysmyönteisyyden edistämisessä Helsingissä. Paikallisyhdistysten hallitukset vaikuttavat kaupunginosittain omilla alueillaan elinkeinoelämän kehittämiseksi. Aktiivisilla jäsenyrittäjillä on mahdollisuus vaikuttaa paikallisyhdistysten hallituksissa ja erilaisissa verkostoissa. Paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet, jotka valitaan yhdistysten syyskokouksissa, ovat luottamushenkilöitä. He ovat yrittäjien edustajia, päättäjiä ja vaikuttajia. Voit myös tulla mukaan Helsingin Yrittäjien verkostoihin, joita ovat Maankäyttö-, kaavoitus- ja liikenneverkosto, SOTE-verkosto sekä Merellinen Helsinki -verkosto. Lisätietoja Helsingin Yrittäjien kotisivuilta. Tule mukaan ja kerro miten Sinä haluat olla mukana vaikuttamassa!

Kokoukset paikallisyhdistyksittäin: Helsingin Yrittäjät – Vanhakaupunki ry: 24.11.2015 Itä-Helsingin Yrittäjät ry: Päivämäärä selviää myöhemmin. Kanta-Helsingin Yrittäjät ry: 12.11. klo 18.00. Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry: 23.11. klo 18.00, Jakomäen Yhteisötalo. Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry: 29.10. klo 18.00, Ravintola Pianissimo. Länsi-Helsingin Yrittäjät ry: 19.10.2015. Helsingin Yrittäjät - Töölö ry: 18.11. klo 18.00, Ostrobotnia BOTTA. Helsingin Yrittäjät - Keski-Helsinki ry: 5.11.2015, klo 18.00 Helsingin Yrittäjät - Itäväylä ry: Itäväylä 12.11. klo 17:00 Tarkat kokousajat ja -paikat sekä ilmoittautumisohjeet löydät paikallisyhdistysten omilta kotisivuilta. Yhteystiedot löydät tämän lehden sivulta 30. Yritystä Stadiin 3 I 2015

29


PAIKALLISESTI

Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistykset Helsingin Yrittäjät muodostuu yhdeksästä paikallisyhdistyksestä, jotka vaikuttavat omien kaupunginosiensa edunvalvontaan ja verkottavat yrittäjiä paikallisesti. Ota rohkeasti yhteyttä paikallisen toiminnan vetäjiin!

Helsingin Yrittäjät – Keski-Helsinki ry Seppo Tuovinen, pj p. 041 514 8860, keski_helsingin@yrittajat.fi, www.keskihelsinki.fi

Kanta-Helsingin Yrittäjät ry Mari Laaksonen, pj p. 040 578 0189, kanta_helsingin@yrittajat.fi, www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry Marja-Leena Kajander, pj p. 0400 447 884, koillis_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/koillishelsinki

Helsingin Yrittäjät – Vanhakaupunki ry Harry Mälkki, pj p. 050 1610, vanhankaupungin@yrittajat.fi www.vanhankaupunginyrittajat.fi

Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry Kari Ehari, pj, Reconos Ky p. 0400 673 103, lauttasaaren@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lauttasaari

Helsingin Yrittäjät - Itäväylä ry Micael Blomster, pj p. 040 755 7745, itavayla@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itavayla

Helsingin Yrittäjät – Töölö ry Esko Leppäkorpi, pj p. 040 516 1918, toolon@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/toolo

Länsi-Helsingin Yrittäjät ry Pauliina Visuri, pj p. 040 508 7438, lansi_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lansihelsinki

Itä-Helsingin Yrittäjät ry Eero Herranen, pj p. 040 771 3567, ita_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itahelsinki

30

Yritystä Stadiin 3 I 2015


PAIKALLISESTI

TEKSTI I MARI LAAKSONEN JA ANNA SIMOLIN KUVA I SHUTTERSTOCK

Kilsajahti yhdistää paikallisyhdistykset Kanta-Helsingin Yrittäjien kuntohaaste paikallisyhdistyksille

O

nko paikallisyhdistyksessäsi otet-

nen on aina mukavampaa. Pieni haaste ja

sempää elämää ja hyvinvointia. Tutkimus-

tu haaste vastaan ja osallistuttu

kilpailuhenkisyys on aina paikallaan, ker-

ten mukaan jo kahden minuutin kävely

Helsingin Yrittäjien paikallisyhdis-

too Kanta-Helsingin Yrittäjien puheenjoh-

kerran tunnissa voi riittää torjumaan liial-

tysten väliseen Kilsajahtiin? En-

taja Mari Laaksonen.

lisen istumisen haittoja. Pidetään siis kun-

simmäistä kertaa järjestetyssä kuntohaas-

Kilometrejä on jahdattu toukokuun alus-

nostamme huolta ja liikutaan.

teessa on jahdattu kesän aikana kävely- ja

ta lähtien. Nyt syyskuussa jahti on lop-

juoksukilometrejä. Kilometrejä on kirjat-

pusuoralla ja lokakuun puolella palkitaan

Vielä ehdit mukaan

tu ylös kilsajahti.fi -palveluun ja kartutettu

ansioituneita osallistujia ja julistetaan Hel-

Kisaan lasketaan kaikki 1.5.-30.9.2015 vä-

oman yhdistyksen kilometripottia.

singin kovakuntoisin paikallisyhdistys.

lisenä aikana kerätyt, palveluun kirjatut

Haasteen takana on Kanta-Helsingin

- Kilsajahti on yksilötasolla sujunut ki-

kävely- ja juoksukilometrit. Mukaan voi il-

Yrittäjien hallitus, joka haluaa kannustaa

lometrejä jahdaten, yhteislenkeillä ei lii-

yrittäjiä pitämään huolta kunnostaan osa-

emmin tungosta ole ollut, mutta aktii-

na Yrittäjän hyvinvointiohjelmaa ja siihen

vinen jäsenemme Veli Vento on ottanut

nulle sähköpostiin kutsun, jonka kautta

osallistuminen on jäsenille maksutonta.

moittautua koko kisan ajan. Ilmoittaudu mukaan ja lähetämme si-

yhteislenkeistä vetovastuuta ja Helsinkiä

voit liittyä Kilsajahti -palveluun ja paikallis-

- Kanta-Helsinki heitti haasteen paikal-

on kierrelty mm. patsaita ja alppiruusu-

yhdistyksesi tiimiin.

lisyhdistyksille jahdata kilometrejä. Lenk-

ja bongaten. Mukavinta on ehdottomasti

kipolun varrella voi tehdä jopa businestä

ollut yhteinen lenkkeily - kaikki ovat olleet

puheenjohtajalta Mari Laaksoselta, p. 040

sekä tavata uusia yrittäjiä. Pienikin jaloit-

tervetulleita mukaan, Mari kehuu.

578 0189, mari.laaksonen@cleanmarin.fi.

telu ylläpitää terveyttä – yhdessä tekemi-

Lisätietoja Kanta-Helsingin yhdistyksen

- Jokainen uusi askel on kohti terveelliYritystä Stadiin 3 I 2015

31


Minna Maarttola

Tero Santaoja

Kivikon liikenneyhteyksien parantaminen alkoi edellisvuonna. Noin vuoden päästä valmistuu uusi eritasoliittymä kuvassa näkyvän valo-ohjatun tasoliittymän kohdalle.

Kivikon yritysalueella on vetoa TEKSTI I TIINA NUTO KUVAT I HEMMO RÄTTYÄ, PERTTI NISONEN JA PATRIK LINDSTRÖM

H

elsingin kaupunki tehostaa yhteis-

Elinkeinoelämän edustajat osallistuivat

set, rakennus - ja kiinteistöalan insinööri-

työtä yritysten kanssa itäisissä

aktiivisesti Metrohelsinki-hankkeen väliar-

koulutus, niiden innovaatiotoiminnot sekä

kaupunginosissa. Lähiöprojektin

viointiin. Tarve suunnata toimintaa alue-

korkeakoulun hallinto.

vuonna 2008 aloittama Metrohel-

kohtaiseksi nousi selkeästi esiin.

sinki-markkinointihanke päättyy, kun toi-

- Näin parannamme toiminnan vaikutta-

- Kehitämme kampusta niin, että se osaltaan kiihdyttää ympäröivän alueen

minta keskittyy valituille alueille. Nyt ajan-

vuutta ja yhteydenpitoa etenkin alueen toi-

elinvoimaisuutta. Kampus tulee olemaan

kohtaisia ovat Myllypuro sekä Kivikon ja

mijoiden suuntaan, kertoo Tero Santaoja,

avoin ja vuorovaikutteinen alueen toimi-

Herttoniemen yritysalueet. Kaupunki pilo-

Lähiöprojektin projektipäällikkö.

joiden kanssa. Erilaisia yhteistyömuotoja

toi Kivikon yritysalueen markkinointia.

- Yrittäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä

kehitetään muun muassa yhteistyössä Hel-

kaupunginosakohtaisiin yritysyhteistyö-

singin kaupungin kanssa, kertoo kampus-

jaitsevan Kivikon yritysalueen kulkuyhtey-

tapaamisiimme ja haluamme jatkaa niitä

hankkeen projektijohtaja Seija Ristimäki

det paranevat entisestään, kun rakenteilla

myös jatkossa. Seuraava tapaamisemme

Metropoliasta.

oleva uusi eritasoliittymä valmistuu vuon-

on 30.9. Myllypurossa, jonne toivomme ak-

na 2016. Alueella on jo kunnallistekniikka

tiivista osallistumista etenkin alueen yrittä-

ja iso osa tonteistakin on jo varattu, mutta

jien suunnalta, kertoo Santaoja.

- Kehä I:n ja Lahdentien kulmassa si-

eteläosasta löytyy vielä vapaita tontteja,

Hänen mukaansa Myllypurossa avautuu

kertoo kehityspäällikkö Minna Maarttola

mahdollisuuksia yrittäjyyden tukemiselle

kaupungin elinkeino-osastolta.

ja uusille toimintatavoille täydennysraken-

Hänen mukaansa yrittäjät pitävät Helsingin kaupunkia luotettavana vuokranantajana ja arvostavat pitkäjänteistä kumppanuutta. - Yritysten, myös tuotannollisen toimin-

tamisen ja uuden kampuksen myötä. Metropolian kampus rakennetaan Myllypuron metroaseman viereen. Kaupunginhallituksen viime keväänä hyväksymän

Metrohelsinki • Helsingin kaupungin lähiöprojektin organisoima markkinointihanke • Herttoniemi, Roihupelto, Itäkeskus, Puotila, Myllypuro ja Mellunkylä • Tavoitteena alueen yhteinen kehittäminen ja markkinointi

nan, edellytysten vahvistaminen yhteis-

suunnitelman mukaan koulun ensimmäi-

• 2008 käynnistettiin

työssä yritysten kanssa on Helsingille en-

nen osa on käytössä vuonna 2018. Sinne

• 2014 toiminta arvioitiin

tistä tärkeämpää, sanoo Maarttola.

sijoittuvat sosiaali- ja terveysalan koulutuk-

• 2016 toiminta jatkuu aluehankkeissa

32

Yritystä Stadiin 3 I 2015


TEKSTI I ANNA SIMOLIN KUVAT I JAANA TIHTONEN

Merellinen Helsinki kutsuu viihtymään – ja yrittämään

H

elsingin saaristoa avataan saa-

Lonnan yrittäjät Ville Wäänänen ja

Ratkaisevaa yritysten menestyksen kan-

ri kerrallaan kaupunkilaisien ja

Jouni Rahikainen ovat pyörittäneet saa-

nalta olisi saada julkinen liikenne toimimaan

vierailijoiden virkistyskäyttöön.

ren ravintolaa jo kaksi kesää. Ihmiset ovat

nykyistä joustavammin koko saaristossa.

Useimmat saaret ovat luonnon-

löytäneet saaren palvelut todella hyvin.

tilassa ja olleet käyttämättöminä useita

Palveluiden tuominen saareen vaatii aina

Vehreä Vallisaari

vuosia tai vuosikymmeniä. Luonto ja ym-

hieman enemmän suunnittelua, eikä suun-

Vallisaarella on takanaan monivaihei-

päröivä merimaisema luovat erinomaiset

nittelu jää ainoastaan starttivaiheeseen.

nen historia linnakesaarena, asevarasto-

edellytykset ulkoiluun ja retkeilyyn.

- Ennakointi, etenkin näin ravintolayrit-

na ja myös asuinpaikkana. Nyt tämä veh-

Merellisen kaupungin aktivoituminen

täjänä saaressa nousee erittäin merkittä-

reä saari avataan suurelle yleisölle kesällä

tarjoaa uusia ja monipuolisia mahdolli-

vään rooliin. Saareen täytyy tuoda kaikki

2016. Jo tänä kesänä saareen on kuitenkin

suuksia myös menestyvälle elinkeinotoi-

raaka-aineet juomavedestä lähtien. Ajatte-

päässyt tutustumaan Metsähallituksen jär-

minnalle. Arvokas merellinen rakennuspe-

lutapaan tottuu kuitenkin nopeasti, kertoo

jestämien ohjattujen retkien muodossa.

rintö tuo saarien hyödyntämiseen oman

Jouni Rahikainen.

mielenkiintoisen lisänsä. Jokaisella saa-

Saaressa on paljon luontoa ja mahdolli-

Ensi kesäksi Lonnaan on luvassa uu-

suus rauhalliseen retkeilyyn. Luontoa tul-

rella on myös värikäs historia ja tarina

tuuksia ja hyviä lisäyksiä palveluihin. Enti-

laan saaressa säilyttämäänkin ja pääpaino

kerrottavanaan. Tuoreimpina tulokkaina

seen miinavarastoon valmistuvat kokous-

saarella on vapaa-ajankäyttö. Suunnitel-

uusien yleisölle avattujen merellisten koh-

ja juhlatilat ja rannalle rakennetaan uusi

missa on myös saaren kehittäminen elä-

teiden joukossa ovat Lonna ja Vallisaari.

yleinen sauna.

väksi kyläksi, josta löytyy monipuolisia

Lonnan yrittäjien mielestä saariston au-

Lonnasta rauhaa ja hyvää ruokaa

keamisessa on paljon potentiaalia. Olisi

Lonnan saarta on käytetty sota-aikoina so-

tärkeää kuitenkin ymmärtää, että saaristo

pimusneuvotteluiden maaperänä ja myö-

on avointa tilaa kaikille.

työtiloja, kausiasumista, kulttuuria sekä matkailu- ja ravintolapalveluita. Lue lisää merellisen Helsingin kehittämisestä:

hemmin miinanraivauksen tukikohtana.

- Vaikka saariin tuodaan palveluita, on

Vuonna 2014 saari avattiin vapaa-aika-

säilytettävä myös mahdollisuus rentoon va-

www.lonna.fi

käyttöön. Saarella jatketaan historiasta

paa-ajanviettoon. Saaret ovat hyvä lisä hel-

www.metsa.fi/vallisaari

ammennettua pyrkimystä tuoda iloa, rau-

sinkiläisten virkistysmahdollisuuksille, Ville

www.yleiskaava.fi/2013/visioteema-merel-

haa ja sopua ihmisten keskuuteen.

Wäänänen muistuttaa.

linen-helsinki

Yritystä Stadiin 3 I 2015

33


TEKSTI I HELSINGIN YLIOPISTO JA ELINKEINO-OSASTO KUVA I KUVASUUNNITTELU- JA AGENTUURITOIMISTO KEKSI

Terveysosaamisesta haetaan tulevaisuuden kasvua

S

uomen korkeatasoisin terveys-,

Capital Helsinki -hankkeen yhteydessä

elokuun alussa 1,1 miljoonan euron kolmi-

bio- ja teknologiaosaaminen löy-

yhteisöllisyyttä. Useissa maissa yritykset

vuotisella rahoituksella, josta merkittävin

tyy pääkaupunkiseudun kolmel-

rahoittavat akateemista tutkimusta ja eri-

osa on Helsingin kaupungin innovaatio-

ta kampukselta Meilahdessa, Ota-

laisia start up -yrityksiä nousee osaksi yh-

rahastosta. Myös teknologiateollisuuden

niemessä ja Viikissä. Huippuosaaminen

teisöä. Yliopistojen, sairaalan, tutkimuslai-

100-vuotissäätiö on myöntänyt hankkeel-

kootaan nyt yhteen Health Capital Helsinki

tosten ja yritysten toimijat voivat yhdessä

le rahoitusta osana Data Driven Healthca-

-hankkeen avulla.

luoda uutta ja vastata julkisen rahoituksen

re -hanketta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää pää-

kiristymisen tuomaan haasteeseen moni-

Lisäksi esimerkiksi yliopiston Helsin-

kaupunkiseudun Life Science eli elämän-

tieteisesti. Helsinki odottaa uudesta liike-

ki Life Science Center hankkeelle osoitet-

tieteiden ja terveysteknologia-alojen tut-

toiminnasta syntyvän lisää työpaikkoja ja

tu lähes 9 miljoonan euron rahoitus tulee

kimus-, innovaatio- ja yrityskeskittymää

alan kansainvälisiä investointeja.

edistämään Health Capital Helsinki -ta-

entistä tasokkaammaksi.

Tutkimus houkuttamaan sijoittajia

Myös opiskelijat otetaan mukaan Tutkimus- ja innovaatioympäristöjä on luonteva kehittää pääkaupunkiseudun vah-

voitteita. Hankkeen avuksi on perustettu projektitoimisto ja terveysalan yrityskiihdyttämö Meilahden kampukselle. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yli-

Helsinki halutaan nostaa Pohjois-Euroopan

vojen tutkimuskampusten yhteyteen. Uu-

opisto, Helsingin kaupunki, HUS, Aalto-yli-

parhaaksi Life Science -alojen tutkimus- ja

den kulttuurin luomiseksi myös opiske-

opisto, THL, VTT ja useat alueella toimivat

innovaatioympäristöksi sekä yritysyhteis-

lijoiden osallistuminen on tärkeää. Sitä

alan yritykset.

työalueeksi. Siten syntyy uutta liiketoimin-

varten Meilahden kampukselle avataan

taa, joka vie suomalaista osaamista myös

syksyllä uusi Helsinki Think Company, ja

Seuraa elinkeinoasioita!

maailmalle ja on höydyksi kansainvälisten

Otaniemen ja Viikin vastaavia ympäristö-

Twitter – www.twitter.com/elohelsinki

investointien hankkimisessa.

jä vahvistetaan yhä toimivammaksi koko-

Blogi – www.hel.fi/kasvunytimessa

naisuudeksi.

www.hel.fi/yrityksille

Tavoitteena on saattaa yhteen alan tutkijat Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopisluoda alusta vahvalle innovaatio- ja kau-

Rahoitusta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta

pallistamisosaamiselle.

Health Capital Helsinki -hankkeeseen toi-

tosta, HUS:sta ja alan yrityksistä ja näin

Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva korostaa Health

www.hel.fi/elinkeino-osasto

votaan laajaa osallistumista niin julkiselta kuin yritysten puolelta. Hanke käynnistyi Yritystä Stadiin 3 I 2015

35


YRITTÄJÄ! HALUAISITKO KÄYTTÖÖSI PARHAIMMAT LUOTONHALLINNAN RESEPTIT?

Miro Kurvinen MasterChef Suomi 2014

MINIMOI LUOTTOTAPPIOITA - NOPEUTA RAHANKIERTOA Ainutlaatuinen luotonhallinnan reseptivalikoima: luottotieto-, lasku- ja reskontra-, rahoitus- ja perintäpalvelut kaikki samasta osoitteesta. www.luotonhallintareseptit.fi

Ota yhteyttä ja hyödynnä jäsenetuja muista mainita olevasi Helsingin Yrittäjien jäsen. Soita numeroon 09 2291 1600

www.intrum.fi


Yrittäjän veroseminaari 18.–20.11. Viking Linen m/s Mariella, Helsinki–Tukholma –Helsinki Inspiroivaa asiantuntemusta — täsmätietoa — rentoa meininkiä — tuulahdus Tukholmaa!

Jyrki Mäkynen

Risto Walden

Sari Wulff

Tomi Viitala

Keskiviikko 18.11. 11.15 Ilmoittautuminen Viking Linen terminaali, Katajanokka 11.45 Kahvi- ja hedelmätarjoilu 12.00 Seminaarin avaus Puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät

12.30 Verotus ja sen vaikutus talouteen Kansanedustaja, valtiotiet. tri, Juhana Vartiainen

13.00 Lahja- ja perintöveroasioita yrittäjien näkökulmasta Veroyliasiamies, KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä, Verohallinto

Satu Grekin

Juhana Vartiainen

Timo Räbinä

Torstai 19.11. 8.00 Buffetaamiainen 10.00 Laiva saapuu Tukholmaan 10.30 Tutustuminen Tukholman kaupungintaloon 12.45 Kahvi ja välipala 13.15 Yritysverotuksen muutokset 2015 ja näkymät vuodelle 2016 Vero-oikeuden apulaisprof., kauppatiet. tri Tomi Viitala, EY Oy

14.30 Verotarkastus yrittäjän oikeusturvan näkökulmasta Veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät

14.00 Buffetlounas ja hytteihin majoittuminen

15.20 Kahvi- ja hedelmätarjoilu

15.00 Verolainsäädännön muutoksia Ennakkoperintä 2016 Työnantajamenettelyt Verohallinnon uusia ohjeita ja viimeaikaista oikeuskäytäntöä

15.45 Kirjanpitolaki uudistuu

Ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto

16.15 Tauko, kahvia tarjolla 16.30 Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta Partner, Indirect Tax Services Juha Laitinen, PricewaterhouseCooper Oy

17.45 Kysymysklinikka 19.15 Tauko

Veroasiantuntija, KTL, KLT Risto Walden, Bilanssi Oy

17.00 Kysymysklinikka 18.15 Tauko 19.30 Buffetillallinen

Perjantai 20.11. 7.00 Erikoisaamiainen 10.00 Laiva saapuu Helsinkiin Huom. kaikki ajat ovat paikallisia Soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi.

21.00 Ála carte -illallinen

Seminaarin hinnat

Seminaarin puheenjohtajana toimii veroasiantuntija, KTL, KLT Risto Walden, Bilanssi Oy.

Ilmoittaudu viimeistään 4.11.

Jäsenhinta € (normaalihinta €)

www.yrittajat.fi/veroseminaari

522 562 582 539

tai kirsi.harkonen@yrittajat.fi tai p. 09 2292 2923/Härkönen

(682) (722) (742) (699)

582 (742) 662 (822)

Juha Laitinen

2 hengen A-luokan ikkunallisessa hytissä 1 hengen B-luokan sisähytissä 1 hengen A-luokan ikkunallisessa hytissä 2 hengen A-luokan ikkunallisessa hytissä (parivuode 140 cm) 2 hengen luksushytissä 1 hengen luksushytissä

Hintaan sisältyy: seminaari luentoaineistoineen, majoitus valitussa hyttiluokassa, ohjelman ruokailut ruokajuomineen. Tutustuminen Tukholman kaupungintaloon (Nobel) 15 €.

• Muista mainita: syntymävuosi, hyttivalinta, ruokarajoitteet ja osallistutko tutustumiskäynnille.

Peruutukset: Myöhemmin kuin 10 vrk mutta viimeistään 7 vrk ennen lähtöä tehty peruutus: 50 % veloitetaan. Peruuttamaton tai myöhemmin kuin 7 vrk ennen lähtöä peruutettu matka veloitetaan kokonaan.

Seminaarin toteuttaa Suomen Yrittäjien Sypoint Oy Suomen Yrittäjät | PL 999, 00101 Helsinki | p. 09 229 221 | koulutus@yrittajat.fi | yrittajat.fi/koulutus


KIITÄ JA MUISTA Yrittäminen on kova laji. Menestys itsessään tuo tyydytystä tekijälleen, mutta sen lisäksi yrittäjä ansaitsee myös erityistä tunnustusta. Suomen Yrittäjät haluaa osoittaa tunnustusta yrittäjille ja yrittäjyyden hyväksi toimineille henkilöille myöntämällä anomuksesta yrittäjäristejä. Yritys voi huomioida myös henkilökuntaansa Suomen Yrittäjien ansioristeillä. Ne sopivat jaettaviksi esimerkiksi yrityksen merkkivuoden kunniaksi tai henkilön omana merkkipäivänä. Hakemuslomakkeet ja lisätietoja: www.yrittajat.fi/huomionosoitukset tai puhelin 09 229 221.


Pomo hoi! Täälläkin puhutaan ja surffataan vain 5 €/pvä. Hinta voimassa Elisa Yrityspakettia käytettäessä.

elisa.fi/yrityspaketti Elisa Yrityspaketti Maxi

22

Puhu lähaessti! rajattom

Lumia 830

240

10 €/kk (24 kk sop.) alv. 0 %

95

€/kk

alv. 0 %

• Puhetta 5 000 min/kk • Tekstareita 50 kpl/kk • Elisa Pro 4G, 10 Mbit/s

Tilaa elisa.fi/ yritysverkkokauppa Tule käymään tai varaa aika elisa.fi/ajanvaraus Soita numeroon 0800 0 4411 ark. 8–16, pvm/mpm

Ota yhteyttä! Varaa aika lähimmälle yrittäjäjärjestömyyjällesi www.elisa.fi/ajanvaraus, tai soita 010 19 13 19 (pvm/mpm, ark. 8–16.30). Lisätietoa palveluista ja Elisan yrittäjäjärjestöeduistasi saat myös www.elisa.fi/yedut

64395_EL_YJA_Yrityspaketti_Pomo_hoi_HEY_210x250.indd 1

20.8.2015 16.08

Profile for Helsingin Yrittäjät

Yritystä Stadiin 3/2015  

Yritystä Stadiin on Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenlehti. Numerossa 3/2015 teema on Made in Helsinki, eli nimensä mukaisesti valmistustoimint...

Yritystä Stadiin 3/2015  

Yritystä Stadiin on Helsingin Yrittäjät ry:n jäsenlehti. Numerossa 3/2015 teema on Made in Helsinki, eli nimensä mukaisesti valmistustoimint...

Advertisement