Yritystä Stadiin 1/2018

Page 1

Yritystä Stadiin

1 2018

HELSINGIN YRITTÄJIEN JÄSENLEHTI

KASVU KESKIÖÖN

Hyvinvointi

Työelämä

Näin stadilainen yrittäjä voi!

Hyödynnä julkiset yrityspalvelut

1_kansi.indd 1

YrittäjäInfo

Tärkeitä lukuja 2018

19.2.2018 13.47


Sisältö

YRITTÄJÄINFO: Tärkeitä lukuja 2018

33

27 2

2-3_sisis.indd 2

Yritystä Stadiin 1 I 2018

22

Selvitimme, miten stadilainen yrittäjä voi!

30 19.2.2018 13.48


Sisältö

5 Pääkirjoitus 6 Töissä: Ekstrovertti lavalla,

Yritystä Stadiin

introvertti lavan takana

8 Tässä ja nyt 15 Tapahtumakalenteri 2018 16 Cityvarasto Oyj:

"Kasvu keskiöön - älä mieti exitiä"

1 2018

21 Kolumni: Mikä sinun ”miksi” on? 22 Leena Pennanen:

"Olen ollut etsijä ja löytäjä"

26 Maailma ja mieli avoinna – HEI Network kannustaa kansainväliseksi

27 Puheenjohtaja tentissä:

Mari Laaksonen uskoo yhteistyön ja verkostojen voimaan

28 Hyödynnä julkiset yrityspalvelut yrittäjyyden eri vaiheissa

29 Vasta-avattu International House

Helsinki myös työnantajan tukena

30 Näin stadilainen yrittäjä voi! 32 Paikallisyhdistykset ja verkostot

16

33 Yrittäjäinfo

6 Yritystä Stadiin 1 I 2018

2-3_sisis.indd 3

3

19.2.2018 13.48


Helenin Ympäristösähkö tuotetaan uusiutuvilla, puhtailla luonnonvoimilla – auringolla, vedellä ja tuulella. Tee yrityksellesi sopimus, joka on sopusoinnussa luonnon kanssa.

helen.fi/ympäristösähkö

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA

4-15_alkuosa.indd 4

19.2.2018 13.52


Pääkirjoitus

Yritystä Stadiin Helsingin Yrittäjien jäsenlehti, jaetaan jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Julkaisija Helsingin Yrittäjät ry Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki 050 575 2353 www.helsinginyrittajat.fi Päätoimittaja Tiina Oksala, toimitusjohtaja tiina.oksala@yrittajat.fi Toimitus Jaana Tihtonen, AD/viestintäsuunnittelija jaana.tihtonen@yrittajat.fi Valpuri Aalto, viestintäkoordinaattori valpuri.aalto@yrittajat.fi Anette Loiske, toimistoassistentti anette.loiske@yrittajat.fi

K

ansainvälistymisen ajatellaan usein koskevan vain suuria

HYVINVOIVA YRITTÄJÄ yrityksiä. Mitä suurempi = HYVINVOIVA YRITYS se yritys sitä todennäköisemmin harjoittaakin vientiä jossakin muodossa.

Kela korvaa yrittäjälle osan hänen Kuitenkin helsinkiläisistä Työ on monelle ihmiselle –pk-yrityksistäkin erityisesti noin 25 prosentilla vientiäsisältö. tai muutaomasta työterveyshuollostaan aiheuyrittäjälle - keskeinenonelämän liiketoimintaa ulkomailla. Yritystoiminnan pyörittäminen on

tuneista kustannuksista vuosittain

yritys toimia niinKansainvälistyvä kokonaisvaltaista, että voi yrittäjä

vahvistettavaan enimmäismäärään

Suomesta käsin kiireen tai kohdemaassa unohtaa helposti keskellä omansaakka. Lisäksi yrittäjän työterveystai yhteistyöyrityksen kautta. Tässä huolehtia riittävästi omasta hyvin-

lehdessä esitellään yrittäjiä, jotka ovat voi vähentää verotuksessa elinkeinovoinnistaan. perustaneet yrityksensä Euroopan Erityisesti yksinyrittäjälle hyvinulkopuolelle. Yrittäjyyden edellytykset vointi on tärkeää, sillä yrityksen

Kansi Toimitusjohtaja Ville Stenroosin luotsaama Cityvarasto Oyj palkittiin Vuoden 2017 helsinkiläinen yritys -tunnustuksella.

Taitto Kirsi Grönvall, Faktor Oy, www.faktor.fi Paino Copy-Set Oy, Helsinki

M

R IS T Ö M E R

K KI

Y

ISSN 2342-8767 (Painettu) ISSN 2323-9611 (Verkkojulkaisu)

toiminnan kuluna. Työterveyshuoltoa koskevassa

kyselyssä ilmeni, että työnantaovat kuitenkin yhtäläisiä riippumatta siitä, toiminta on suoraan riippuvainen missä päin maailmaa yritys sijaitsee. yrittäjän hyvinvoinnista. Helsingin

jayrityksistä vain 33 prosenttia on

tyytyväisiä nykyiseen sopimukseensa Yritysmyönteinen ilmapiiri ja toimintaymyrittäjien uusi ESR-kehittämishanke, päristön kilpailukykyisyys HYMY – Hyvinvoiva yksin- jaovat avaimia ja selvästi tyytymättömiä nykytilanyritysten kasvuun. mikroyrittäjä, keskittyy yrittäjien

teeseen on 44 prosenttia vastaajista.

kokonaishyvinvoinnin — fyysisen,

Yksinyrittäjistä noin neljänneksellä oli

psyykkisen, sosiaalisen ja taloudelliTIINA OKSALA

hankittuna työterveyshuollon palvelut.

sen — edistämiseen. Kaksivuotisessa toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry hankkeessa järjestetään yrittäjän-lehti päätoimittaja, Yritystä Stadiin hyvinvointia tukevia tapahtumia ja koulutuksia, testataan hyvinvointivä-

Mainosvaraukset: tiedotus.helsinki@yrittajat.fi

huollosta aiheutuneita kustannuksia

Heistä puolet oli tyytyväisiä palveluihinsa ja selvästi tyytymättömiä noin neljännes. Helsingin Yrittäjät onkin yhteis-

lineitä ja verkotetaan yrittäjiä sekä

työssä Työterveyslaitoksen kanssa

hyvinvointipalvelujen tuottajia.

kilpailuttamassa työterveyshuollon

Helsingin Yrittäjien jäsenille lähetet-

järjestämistä jäseniä varten. Tavoit-

tiin vuodenvaihteessa kaksi hyvin-

teena on helpottaa jäsenyritysten

vointiin liittyvää kyselyä. Yhteistyössä

työterveyshuoltopalveluiden hankin-

työeläkeyhtiö Elon kanssa toteutettu

taa sekä varmistaa, että palveluilla

Yrittäjämittari 2018 -työhyvinvoin-

on asianmukainen hinta-laatu -suhde

tikysely kertoo, että helsinkiläisten

ja että palvelut vastaavat pienten

yrittäjien työhyvinvoinnin haasteet

yritysten tarpeita. Kilpailutukselle

liittyvät erityisesti ajanhallintaan,

on tarvetta, sillä alle 5 prosenttia

työkuormaan ja siitä palautumiseen.

kyselyyn vastanneista yrittäjistä ei

Lisää selvityksen tuloksista voi lukea

ollut kiinnostunut yhteishankinnasta.

lehden sivulta 30. Toisessa kyselyssä selvitettiin

Helsingin Yrittäjät solmii maalis-huhtikuussa puitesopimuksen

yritysten työterveyshuollon järjestä-

työterveyshuoltopalveluista yhden tai

mistä ja tyytyväisyyttä sen nykytilaan.

muutaman palveluntarjoajan kanssa.

Työnantajayrittäjillä on velvollisuus

Jäsenyrittäjät voivat sen jälkeen

järjestää työterveyshuolto työnteki-

halutessaan sopia puitesopimuksen

jöilleen. Yrittäjällä ei ole kuitenkaan

mukaisen ja haluamansa laajuisen

velvollisuutta järjestää työterveys-

sopimuksen valitun palveluntarjoajan

huoltoa itselleen ja sellainen onkin

kanssa.

vain noin puolella yrittäjistä. TyöterMI 441

LJ ÖMÄR K T Painotuote

797

veyshuolto on kuitenkin tarpeellinen myös yrittäjälle – varsinkin silloin, kun yrittäjä tekee pitkiä työpäiviä, on puolikuntoisenakin töissä ja vapaatkin saattavat jäädä vähäisiksi.

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry Päätoimittaja, Yritystä Stadiin -lehti

Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 5

5

19.2.2018 13.52


Töissä

Joni Pakanen, miten sinusta tuli taikuri?

testaukseen. Käsikirjoitan temppuja,

Olimme serkkupojan kanssa

harjoittelen kokonaisuutta tunteja

molemmat kuusivuotiaita. Hän näytti

videokameran edessä. Testaan

minulle taikatempun, jossa nappi

kokonaisuutta pienelle yleisölle ja

katosi hänen kädestään ja hetken

sen jälkeen hion yksityiskohtia. Näin

päästä ilmestyi sinne takaisin.

lopulta syntyy ohjelmanumero, joka

Käsittämättömän hienoa, että joku

päätyy kenties keikkaohjelmistooni

osasi tehdä tuollaisen tempun. En

vuosiksi tai asiakkaan tuotelanseera-

kuitenkaan ollut niin kiinnostunut

ukseen vain yhdeksi illaksi. Kaava on

tempun salaisuudesta, vaan siitä,

silti aina sama.

miten voisin oppia itse tekemään jotain niin hienoa.

rakennan välineitä ja lopulta

Viimeinen kolmasosa ajasta

”THOSE WHO DON’T BELIEVE IN MAGIC, WILL NEVER FIND IT.” TAIKURI JONI PAKANEN

menee itse esiintymiseen. Keikkailen

Lainasin kirjastosta kasapäin

eri puolilla Suomea, joten työmatkoi-

taikurikirjoja ja opettelin erilaisia

hin menee välillä useampikin päivä.

temppuja. Kuukausien harjoittelun

Toimintani myös kansainvälistyy

Miten erottaudut muista alallasi?

jälkeen minulle tarjoutui mah-

kovaa vauhtia, joten ulkomailla

Suomessa on ammattitaikureita

dollisuus esiintyä isäni työpaikan

matkustaminen vie jatkuvasti

on noin 15–20, joista suurin osa

joulujuhlassa. Kämmenet hikosivat,

enemmän aikaa.

asuu pääkaupunkiseudulla. On

kurkkuani kuivasi ja pyörrytti. Kun

lastentaikureita, koomikko-taikureita,

saanut jalkoja liikkeelle. Ensim-

Mikä on ikimuistoisin hetkesi yrittäjyyden varrelta?

mäinen esiintymiseni kariutui siis

Tähän asti suurin ponnistukseni

jännitykseen ja haaveeni taikuriu-

ja onnistumiseni tapahtui vuonna

näyttelijäksi, olen tehnyt isoja teat-

rasta murenivat.

2009. Olin juuri valmistunut

teriprojekteja, näytellyt, ohjannut ja

juontaja kuulutti minua lavalle, en

Pieni kipinä taikuudesta jäi kuiten-

mentalisteja ja illusionisteja. Koen itse, että vahvuuteni on ilmaisussa. Vaikka en ole kouluttautunut

mediatuottajaksi Oulun seudun

siten vahvistanut omaa ilmaisutaito-

kin elämään. Harjoittelin muutaman

ammattikorkeakoulusta ja haaveilin

ani. Pohdin pitkään, mihin taikuuden

vuoden lisää ja lopulta voitin pelkoni

järjestäväni suuren maailman

kategoriaan minun pitäisi erikoistua.

ja nousin lavalle. Löysin kotikaupun-

taikaspektaakkelin, joka olisi jotain

Nyt olen kuitenkin ymmärtänyt, että

gistani Oulusta pari samanikäistä

täysin ennennäkemätöntä. Kasasin

vahvuuteni on esiintymistaito ja kyky

kaveria, jotka harrastivat myös

ympärilleni tiimin, joka innostui

viihdyttää. Ja teen sen aina omalla

taikatemppuja sirkuskoulussa. Siitä

haasteesta.

tyylilläni.

alkoi aktiivinen harrastaminen, joka

Taloudellinen riski oli suuri, mutta

maailman taikaspektaakkeli myi

Minkä vinkin antaisit viihdealasta kiinnostuneille?

loppuun kaikki näytökset. Show’ssa

Viihdeala on rankkaa ja raadollista.

on 23 vuoden aikana opettanut

unelma toi rohkeutta ja itseluot-

paljon esiintymisestä ja elämästä.

tamusta. Galant Illusium - Suuren

Kuinka taianomaista on taikuriyrittäjän arki?

oli 16 esiintyjää ja koko projektissa

Trendit muuttuvat koko ajan, joten

Joudun yhdistämään työssäni

mukana noin 50 henkilöä. Projekti

tähtiä tulee ja menee, vaihtuvuus on

taidetta ja bisnestä, jotka ovat paikoi-

opetti enemmän yrittäjyydestä kuin

kova. Töitä on tehtävä kovasti, mutta

tellen toistensa vastakohtia. Olen siis

olisin uskonut. Tekemällä oppii.

sekään ei takaa vielä mitään. Kuten

taiteilija, sillä tavoitteena on luoda

Toinen mielettömän hieno juttu

taiteellista sisältöä, joka tyydyttää

on suurin tekemäni taikatemppu.

uskot itseesi, voit silti olla ihan

ambitioni. Samalla tuon sisällön

Vuonna 2015 Haloo Helsinki! -yhtye

paska.”

pitäisi olla myyvää ja kiinnostavaa,

halusi kadota keikkatauolle mieleen-

jotta syntyy riittävästi bisnestä.

Paperi T aikanaan totesi: “Vaikka

Toisaalta tänä päivänä kanavia,

painuvalla tavalla, joten päätöskon-

joiden kautta voi päästä esiin, on

Toiminimiyrittäjänä yksi kolmas-

sertin lopussa nelihenkinen bändi

paljon enemmän. Niinpä minä

osa ajastani menee yrityksen kehittä-

nostettiin pienellä lavalla yleisön

rohkaisen jokaista uskomaan

miseen, projektien hallinnointiin ja

yläpuolelle. Kun oli aika lausua

itseensä ja tekemään kaikkensa

keikkailun järjestämiseen. Se on siis

kiitokset, valkoinen verho nousi

unelmansa eteen. Ei se mitään ota

tavallista toimistotyötä, myyntiä,

hetkeksi ylös ja kun kangas tipahti,

jos ei annakaan. Ja kotoa ei kukaan

markkinointia ja palavereita. Toinen

ilmaan lennähti neljä valkoista kyyh-

tule hakemaan, joten welcome to

kolmasosa menee sisällön kehit-

kystä. Haloo Helsinki! oli kadonnut

showbiz.

tämiseen, eli ohjelmanumeroiden

ja loppuunmyydyn Hartwall Arenan

suunnitteluun, harjoitteluun ja

yleisö mykistyi hämmästyksestä.

6

Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 6

19.2.2018 13.53


Töissä

EKSTROVERTTI LAVALLA, INTROVERTTI LAVAN TAKANA KUVA I JAANA TIHTONEN

Kuvateksti

Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 7

7

19.2.2018 13.53


Tässä & Nyt

KOONNUT I ANETTE LOISKE, VALPURI AALTO & JAANA TIHTONEN

Kenen yrittäjätarinan haluaisit lukea? Vinkkaa toimituksellemme! Lähetä juttuvinkkejä osoitteeseen tiedotus.helsinki@yrittajat.fi.

Helsingin Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin järjestön syyskokouksessa 23.11.2017 yrittäjä Mari Laaksonen, CleanMarin Oy. Varapuheenjohtajiksi nimettiin järjestäytymiskokouksessa 31.1.2018 Harri Ruokokoski, Outi Aalto ja Milla Kissaniitty. Järjestön työvaliokuntaan valittiin edellä mainittujen lisäksi Kaj Eriksson ja Seppo Tuovinen. Hallituksen muut jäsenet ovat Taneli Hakkarainen, Mika Tuominen, Timo Peltonen, JariMikko Pajunen, Jani Honkanen, Raija Lehtinen, Taru Päivike, Kim Yrjälä, Johanna Jussila, Sanni Kaikkonen ja Jukka Tiihonen. Ota hallitukseemme yhteyttä: www.helsinginyrittajat.fi -> Yhteystiedot

KUVA: JAANA TIHTONEN

Helsingin Yrittäjille uusi hallitus vuodelle 2018 – Mari Laaksonen puheenjohtajaksi

8

Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 8

19.2.2018 13.53


KUVA: CAMPUSMARIA.FI

Tässä & Nyt

Seuraa meitä somessa!

Facebook: Helsingin Yrittäjät Liity yli 2700 tykkääjämme joukkoon. Tietoa ja tunnelmia toiminnastamme.

Startup-keskittymä Maria 01 kehittyy maailmanluokan kampusalueeksi Campus Mariaksi Helsingin ytimessä, entisissä Marian

Uudelleen kaavoitettavalle maa-alueelle

sairaalan tiloissa toimivassa Maria 01

etsitään kunnianhimoista toteuttajaa tai

-startup-keskuksessa on 130 toimijaa ja

toteuttajien yhteenliittymää. Valinnassa

700 työpaikkaa. Nyt alueesta halutaan

haetaan ennen kaikkea rohkeaa ja näke-

luoda Helsinkiin uniikki kampus,

myksellistä ideaa ja konseptia. Toteuttajat

Campus Maria, jossa kohtaavat ideoitaan

halutaan mukaan jo ennen kaavoituksen

kehittävät startupit, suuryritykset, poten-

aloittamista, jolloin alue voidaan muovata

tiaalisia tulevaisuuden tähtiä etsivät

idean mukaan.

sijoittajat, kiihdyttämöt ja tutkimus- ja kehitystoiminta.

Twitter: @HELyrittajat Yrittäjyyden uusimmat uutiset ja ajankohtaisimmat teemat.

Lue lisää: www.campusmaria.fi

Instagram: helsinginyrittajat Kurkista kulisseihin! Instagramissa helsinkiläisiä yrittäjiä ja ilmiöitä sekä järjestön arkea. Osallistu keskusteluun: #yrittäjät!

Nuorten yrittäjien oma yhteisö HYNY Tiesitkö, että Helsingin Yrittäjillä on oma maksuton ja vapaamuotoinen verkosto nuorille yrittäjille? Helsingin Yrittäjien nuorten yrittäjien yhteisö HYNY edistää alle 40-vuotiaiden yrittäjien toimintaa ja verkostoitumista pääkaupungissa. HYNY yhdistää nuoria yrittäjiä, opiskelijoita ja yrittäjyydestä kiinnostuneita niin livenä tapahtumissa kuin verkossa suljetussa Facebook-ryhmässä. Ryhmän löydät Facebookista nimellä HYNY. Hynyläiset tapaavat kerran kuussa After Workin merkeissä ja kaksi KUVA: ANTON SUCKSDORFF

kertaa vuodessa legendaarisissa verkostoitumisbileissä. Yhteistyötä tehdään myös alueen oppilaitosten kanssa. Lähde mukaan kokeilemaan nuorten yrittäjien toimintaa – voit ainoastaan inspiroitua ja saada joukon uusia kontakteja! Lue lisää ja liity mukaan: www.hyny.fi Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 9

9

19.2.2018 13.53


Tässä & Nyt

Lähestyykö eläke? – Mitä jos jatkaisit yrittäjäjärjestön seniorijäsenenä? Seniorijäsenyys on aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle mahdollisuus jatkaa toimintaa yrittäjäjärjestön parissa.

Kelalla uusi työnantajalinja ja chat

Seniorijäsenet ovat järjestölle suuri voimavara, sillä heillä on

Uudistunut Työnantajalinja

• Yrittäjäsanomat-lehti

palvelee päiväraha- ja

• Yritystä Stadiin -lehti

kuntoutusasioissa nume-

• neuvontapalvelut numerossa (09) 229 222

rossa 020 692 241 arkisin

• sähköiset uutiskirjeet

klo 9–16. Työterveyshuollon

• tapahtumakutsut

korvauksille ja kansainvä-

Lähde mukaan senioritoimintaan ja viihdy hyvässä seurassa!

paljon arvokasta kokemusta ja tietoa yrittäjyydestä siirrettäväksi nuorelle yrittäjäpolvelle. Helsingin Yrittäjien senioriverkosto toimii aktiivisesti kokoontuen kuukausittain. Jäsenyyden hinta on 50 euroa vuodessa. Seniorijäsenellä on käytössään

lisiin tilanteisiin on omat Lisätiedot: Helsingin Yrittäjät,

palvelunumerot.

p. 050 575 2353 tai toimisto.helsinki@yrittajat.fi

Työnantajien chatti palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–15. Chatissä saat vain yleisneuvontaa. Siellä ei vastata yksittäisen henkilön asioihin. Chatti on käytössä monella kela.fi:n Työnantajat-osion etusivulla (Sairauspoissaolot, Perhevapaat, Kuntoutus ja Yhteystiedot). Chatissa voit kysyä esimerkiksi • sairauspäivärahoista • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoista • kuntoutuksesta ja kuntoutusrahasta • lisäselvityksistä ja todistuksista, kuten työntekijän palkkatodistuksista ja

Lisätiedot: www.kela.fi/yhteystiedottyonantajat

10

KUVA: ANTON SUCKSDORFF

työssäolotodistuksista.

Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 10

19.2.2018 13.53


KUVA: TIMO KISSANIITTY

Tässä & Nyt

Vuoden 2017 yrittäjäpalkinnot Cityvarasto Oyj:lle ja Leena Pennaselle Pienvarastoalan menestyjä Cityvarasto Oyj palkittiin Vuoden 2017 helsinkiläisenä yrityksenä. Historian ensimmäisen Vuoden helsinkiläinen yksinyrittäjä -palkinnon

Kiroileva siili -sarjakuvan luojalle Milla Paloniemelle tunnustusta

ansaitsi hyvinvointialan edelläkävijä Leena Pennanen

Marraskuussa Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry juhlisti

jatkaa edustamista valtakunnalliseen yrittäjäkilpailuun.

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:stä. Yrittäjäpalkinnot jaettiin Helsingin Yrittäjien Suomi 100 -teemaisessa Itsenäisyysjuhlassa 5.12.2017. Helsingin Yrittäjät palkitsee vuosittain ansioituneita yrittäjiä. Vuoden helsinkiläinen yritys -palkinnon saaja Vuoden helsinkiläinen yksinyrittäjä -palkinnolla koroste-

100-vuotiasta Suomea sangen erikoisissa, mutta juhlavissa

taan yksinyrittäjyyden kasvavaa merkitystä ja se myön-

puitteissa Malmin lentokentän terminaalissa. 100fest-juhlassa

netään vähintään viisi vuotta toimineelle, omalla alallaan

kuultiin Malmin mieslaulajia, syötiin, juotiin sekä tanssittiin

menestyneelle yrittäjälle.

livebändin tahdissa myöhään yöhön. Illan aikana palkittiin myös Vuoden 2017 koillishelsinkiläinen

Tutustu yrittäjäpalkittuihin!

yrittäjä. Palkinnon sai sarjakuvapiirtäjä ja graafikko Milla

Lue Cityvarasto Oyj:n Ville Stenroosin tarina tämän lehden

­Paloniemi, joka tunnetaan erityisesti Kiroileva siili -sarjakuvastaan.

sivulta 16. Poimi myös Leena Pennasen vinkit hyvinvointiin

Toiminimensä Norpatin Paloniemi perusti vuonna 2006 ja sen

sivulta 22.

alla hän on tehnyt sarjakuvien lisäksi kuvituksia, logoja, pieniä taittoja ja muuta materiaalia. Paloniemi on palkittu aiemmin myös ensimmäisellä Sarjakuva-Finlandia -palkinnolla.

Varaudu EU:n tietosuojaasetukseen 25.5. mennessä EU:n uutta tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikissa jäsenmaissa 25. toukokuuta alkaen. Ennen sitä yrityksissä pitäisi huolehtia henkilötietojen käsittelystä ja etenkin siitä, ettei tietoja pääse vääriin käsiin. Monille yrityksille uusi asetus on vielä varsin tuntematon. Sen vaikutukset saattavat olla suurempia kuin mitä yrittäjä olettaa. Katso yrittajat.fi-sivustolta Suomen Yrittäjien asiantuntijan Petri Holopaisen vinkit siihen, mitä tehdä ennen kuin kuin uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan. bit.ly/ EUtietosuojavinkit

KUVA: JAANA TIHTONEN

yrityksessä täytyy vähintään

Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 11

11

19.2.2018 13.53


Gallup

Totta vai tarua: Yrittäjä on aina töissä ”Totta. Työt ovat jatkuvasti mielessä. En silti pidä ideaalina, että on aina töissä. Toimin itse pitkään kevytyrittäjänä ja viime vuoden lopulla perustin oman yrityksen, joten tässä kohtaa intoa riittää tekemiseen ja haluan viedä asioita eteenpäin.”

Kerttu Jaatinen Noita Digital Oy

Yrittäjä, tue nuorta työllistymään Kesäsetelillä! Helsingin kaupunki korvaa Kesäsetelillä työnantajalle 300 euroa 3.6.–13.8. välisenä aikana työllistetyn yhdeksäsluokkalaisen nuoren palkasta. Kesäseteleitä jaetaan neljättä kertaa helmikuun alussa nuorille, joille työkokemuksen kartuttaminen

”Osittain totta. Voin olla vaikka lomalla, mutta silti mietin yritystäni. Pääasiassa ajatukset ovat positiivisia, esimerkiksi uuden ideointia, mutta välillä tulee hieman stressattuakin.”

Sanja Heininen Luova Finland

on erityisen tärkeää. Kaupunki korvaa nuoren palkanneelle työnantajalle Kesäsetelin arvon eli 300 euroa. Setelin avulla nuoren on helpompi hakea kesätyötä ja työnantajien kynnys palkata nuori työntekijä madaltuu. Viime vuonna Kesäsetelin avulla Helsingin koulujen 9.-luokkalaisista 29 prosenttia sai kesätyöpaikan. Lisäksi Kesäseteli mahdollisti yli 1000 uutta työpaikkaa nuorille. Työnantajana voivat toimia yritykset, yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat. Kesäseteli on Helsingin Yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke. Tutustu Kesäseteliin: kesaseteli2018.munstadi.fi

”Totta. Mielestäni yrittäjän tulisi hoitaa yritystään kuin omaa lastaan. Kannattava ja tuottava yritys kaipaa johtohahmon läsnäoloa, eli yrityksen johdon täytyy olla 24/7 tavoitettavissa, muuten yrityksestä ei tule mitään.”

Markus Paavola Puuhax Oy

uskoo yritysten henkilökunnan määrän kasvavan. Pääkaupungin pk-yritysten edustajista 30 % arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi. Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2018

4-15_alkuosa.indd 12

19.2.2018 13.53


KUVA: SHUTTERSTOCK

KUVA: ANTON SUCKSDORFF

Tässä & Nyt

Uusi jäsenetu: Verisuren hälytysjärjestelmät yrityksellesi Verisure tarjoaa ammattimaisesti valvottuja, älykkäitä murto-, palo- ja vuotohälytysjärjestelmiä sekä palveluita, joilla yrittäjät voivat turvata toimintansa. Kokonaisratkaisu räätälöidään juuri sinulle sopivaksi ennustettavalla kuukausikustannuksella, jolloin lisä- ja piilokuluja ei tule.

Etu Suomen Yrittäjien jäsenille: • Ilmainen yrityksen turvakartoitus • Jopa 150 € alennus valitsemastasi Verisuren hälytysjärjestelmän asennus- ja liittymismaksusta Etu on käytettävissä aina, kun Verisuren järjestelmä asennetaan Suomen Yrittäjien jäsenyrityksen toimitiloihin. Useamman toimipisteen yrittäjä voi siis hyödyntää edun kaikissa toimitiloissaan. Lue lisää ja tilaa yrityksellesi Verisuren turvakartoitus: www.verisure.fi/suomenyrittajat

11 x Yrittäjän tietoturva Monelle yritykselle tieto on arvokkainta omaisuutta. Yritykset ovat siksi riippuvaisia erilaisista sähköisistä järjestelmistä, jotka ovat alttiita tietoturvariskeille ja haittaohjelmille. Nappaa vinkit yrityksesi tiedon turvaamiseen ja liiketoiminnan suojaamiseen.

Näin suojaudut tietoturvariskeiltä! • Kartoita yrityksesi tärkeimmät tiedot ja järjestelmät. • Priorisoi tärkeimmät ja salaisimmat tiedot ja suojaa ne parhaiten. • Huolehdi henkilökunnan säännöllisestä tietoturvakoulutuksesta: kerro miten tietoja käsitellään, miten tietoa saa lähettää, minkälaisia salasanoja saa käyttää, minkälaisia liitetiedostoja saa avata ja minkälaisilla sivuilla ei saa vierailla työkoneella. • Käytä riittävän vahvoja salasanoja (12-15 merkkiä on hyvä pituus ja muista vaihtaa salasana 3 kuukauden välein). • Huolehdi varmuuskopioinnista ja harjoittele säännöllisesti varmuuskopioiden palauttamisesta.

Tavoita muut yrittäjät! Helsingin Yrittäjien lehti, uutiskirjeet ja kotisivut

• Huolehdi, että tietojärjestelmien ja ohjelmistojen päivitykset ovat aina ajan tasalla. • Varmista, että tietojärjestelmät on suojattu laadukkaalla virustorjuntaohjelmalla ja palomuurilla.

tavoittavat tuhansia stadilaisia pk-yrittäjiä

• Vaihda langattoman verkon oletussalasanat.

ja yrittäjyydestä kiinnostuneita.

• Käytä salausta luottamuksellisen tiedon käsittelyssä

Yritystä Stadiin -lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja uutiskirjeemme julkaistaan kuukausittain. Kysy mainoskanaviemme edullisista

ja siirtämisessä. • Valvo tietojärjestelmiäsi ja reagoi poikkeamiin (esimerkiksi hidastumiseen). • Varaudu tietoturvapoikkeamien taloudellisiin vahinkoihin.

jäsenhinnoista: tiedotus. helsinki@yrittajat.fi

Lähde: riskipäällikkö Jani Salonen, Fennia

Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 13

13

19.2.2018 13.54


Ä T S Y T I R Y ! N I I D A T S –

MYYNTI & S U U ASIAKK

8 1 0 2 . 5 . 8/ k l o 1 4 – 1 8 / / / //

za a l P e n w o r R o y a l a trhC , Helsinki eimintie 50 Manne

kkuuksiin ia s a t e im a av ilpailussa 0 1 8 a n ta a k 2 ! ä n ii jä r d ä a t P . S iin Yritystä aan myynt v a t t u uudessa! is ik a a v v le a u it t o e ja ja id ssasta – nyt ja erotu ma masta si maksutto a k ik a p a Vara : ahtumasta yrittäjätap

d y r i t ys t a s t a

4-15_alkuosa.indd 14

iin.fi

19.2.2018 13.54


Tapahtumakalenteri 2018

Kouluttaudu ja verkostoidu yrittäjäjärjestön tapahtumissa. Suurin osa tapahtumista sisältyy jäsenmaksun hintaan. Maksullisten tapahtumien hinnat löydät kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi | HY = Helsingin Yrittäjät HYNY = Helsingin Yrittäjien nuoret yrittäjät HEI = Helsinki Entrepreuneurs International SY = Suomen Yrittäjät PY = paikallisyhdistys

MAALISKUU 12.3. Y-TILA: Open Mentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY

13.3. Tietosuoja-asetus tutuksi SY 13.3. Yrittäjäverkko goes Yritystreffit HY

13.3. Yrittäjän hyvinvointikoulutus HY 15.3. Business & Leisure trip to Oslo HEI

16.3. Instagram & Snapchat – vertailua & valintaa (webinaari) SY

20.3. DIGIKOULU Pk-yrittäjille suunnatut Yrittäjän digikoulut siirtävät Suomea digiaikaan! Kiertue saapuu Helsinkiin 20.3. tuoden digitalisaation yrittäjän luo erittäin käytännönläheisesti ja rohkaisevilla esimerkeillä valaistuna. Tapahtuman kumppaneina Fennia, Elisa ja Holvi. www.yrittajat.fi/digikoulu

20.3. Yrittäjän digikoulu SY 21.3. Kaikki irti jäsenyydestä -info HY 21.3. Lopeta myyminen, myy enemmän! SY

26.3. Y-TILA: Open Mentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY

29.3. Työmatkat verotuksessa (webinaari) SY

HUHTIKUU 9.4. Y-TILA: Open Mentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY

12.4. Helsingin Yrittäjien paikallis­ yhdistysten kevätkokoukset PY

14.–15.4. Yrittäjäristeily SY 20.4. Pk-yrityksen arvonmääritys (webinaari) SY

23.4. Y-TILA: Open Mentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY

14.–15.4. YRITTÄJÄRISTEILY Suomen suurin yrittäjäristeily seilaa 14.–15.4. Helsingistä Tallinnaan. Risteilyn teema on Rakkaudesta yrittäjyyteen, ja ilosanomaa vahvistavat huikeat esiintyjät, mm. Susijengin valmentaja Henrik Dettmann, Anna Perho, Janne Kataja ja Maija Vilkkumaa. Nähdään M/S Silja Europalla! www.yrittajaristeily.fi

26.4. Kaikki irti jäsenyydestä -info HY 27.4. Hakukoneoptimointi (webinaari) SY

8.5. YRITYSTÄ STADIIN! – ASIAKKUUS & MYYNTI Helsingin Yrittäjien päätapahtuma Yritystä Stadiin! antaa aineksia uudenlaiseen myyntityöhön ja asiakkuuksiin! Varaa siis 8.5. uusien kontaktien solmimiseen ja bisneksen kehittämiseen. Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautuminen on nyt auki: www.yritystastadiin.fi

TOUKOKUU 7.5. Y-TILA: Open Mentoriklinikka mikro- ja pk-yrittäjille HY

8.5. Yritystä Stadiin! HY 18.5. Suosittelu ja tarina markkinoinnissa (webinaari) SY

Koko tapahtumatarjontamme löydät aina ajantasaisena kotisivuiltamme: www.helsinginyrittajat.fi

21.5. Y-TILA: Open Mentoriklinikka

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

mikro- ja pk-yrittäjille HY Yritystä Stadiin 1 I 2018

4-15_alkuosa.indd 15

15

19.2.2018 13.54


16-31_jutut.indd 16

19.2.2018 13.56


TEKSTI I VALPURI AALTO KUVAT I JAANA TIHTONEN

”KASVU KESKIÖÖN – ÄLÄ MIETI EXITIÄ” Kovaa työtä ja oikeisiin asioihin keskittymistä. Tällä reseptillä helsinkiläinen Cityvarasto Oyj on kasvanut Suomen suurimmaksi pienvarastoyhtiöksi. Innovatiivinen yritys on saanut kansainvälistä tunnustusta verkkokaupan kehittämisestä ja palkittiin hiljattain Vuoden 2017 helsinkiläisenä yrityksenä. Yrityksen perustaja Ville Stenroos kertoo arvokkaat opit ja oivallukset matkan varrelta - ja sen, kuinka hyvin on itse pystynyt noudattamaan niitä.

16-31_jutut.indd 17

19.2.2018 13.56


Cityvarasto Oyj

Megatrendit kuten kaupungistuminen ja tavarapaljous ovat olleet suotuisia pienvarastoalan kehittymiselle. Näitä

• Valtakunnallinen pienvarastoyritys, 35 toimipistettä kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. • Liiketoiminnan ydin on kiinteistöjen ostaminen ja muuntaminen moderneiksi pienvarastohotelleiksi. • Perustettu vuonna 1999, työllistää 50 henkilöä (2017). • Toimitusjohtaja Ville Stenroos ja varatoimitusjohtaja Matti Heiskanen. • Vuoden 2017 helsinkiläinen yritys • Vuonna 2017 liikevaihto oli 5,76 milj. € ja käyttökate 2,16 milj. € (38 %) • Kannattavuudella ja toimipisteiden lukumäärällä mitattuna alan markkinajohtaja Suomessa. • Voittanut Portugalissa vuonna 2011 FEDESSA:n ”Innovation of the Year” -palkinnon. • Tiesitkö? Cityvarasto Oyj on mukana uudessa Huutokaupan metsästäjät Suomi -televisiosarjassa, joka näkyy keväällä 2017 FOX-kanavalla.

Mieti mihin panostat Nuorempana kesätöissä kirvesmiehen apumiehenä Stenroos ihmetteli, miksi pomo puhui aina tulevista lomista, tai siitä mitä aikoo tehdä lomalla. Tähän kirvesmies tokaisi, että sitten kun olet minun ikäiseni, tiedät miksi. – Nyt olen hänen ikäisensä ja tiedän täysin miksi lomia kannattaa pitää, tyytyväinen kahden lapsen isä toteaa. Kymmenisen vuotta sitten entinen sarjayrittäjä ei ehtinyt edes haaveilla pitkistä lomista. Niihin aikoihin Stenroos toimi pienvarastoyrityksen lisäksi rakennusliikkeen ja työnvälitysyrityksen toimitusjohtajana, ja yritti pitää lankoja käsissään, vailla kunnon vapaita ja palautumista. – Kolmen homman tekeminen samanaikaisesti on haastavaa. Joudut tekemään jatkuvasti isompia päätöksiä vajaammalla informaatiolla. Opiskeluaikojen työpomon sanat painautuivat Stenroosiin mieleen. Pomo sanoi silloisille rakennuspuolen teekkareille: delegoikaa niin paljon, että hirvittää. Tämän neuvon soveltamista työssään Stenroos on joutunut toden teolla harjoittelemaan.

muutoksia on seurannut tarkasti yrittäjä Ville Stenroos, joka perusti lähes kaksi-

– Delegointi on vaikeaa, mutta pyrin

kymmentä vuotta sitten pienvarastoalan

sijaitsevat ympäri Suomea ja niistä vain

siihen ja samalla keskittymään itse

yrityksen Cityvarasto Oyj:n kaverinsa Matti

kolme on miehitettyjä, valtaosa toimii

enemmän siihen missä olen hyvä, hän

Heiskasen kanssa. Kaverusten omistama

ilman henkilökuntaa. Miehittämättömyys

toteaa.

yritys on laajentunut sekä orgaanisesti

takaa asiakkaalle edullisemman hinnan ja

että yrityskaupoin alansa huipuksi.

helpon käyttökokemuksen. Cityvaraston

relta jäänyt mieleen: pidä huoli siitä, että

ketterä tapa toimia on tehnyt vaikutuksen

myös sinulta kysytään. Johtajana Stenroos

useita ja ne ovat tuoneet yritykselle

asiakaskuntaan: 95 % yrityksen asiak-

arvostaa viisaiden päiden lyömistä yhteen.

ansaittua tunnustusta: vuonna 2011

kaista on kyselyiden mukaan tyytyväisiä

Hän on ymmärtänyt, että johtaminen ei

Cityvarasto Oyj palkittiin alansa ensim-

tai erittäin tyytyväisiä saamaansa

ole vain yksisuuntaista, vaan yhteistä

mäisen verkkokaupan kehittämisestä

palveluun.

vuoropuhelua jaettujen tavoitteiden eteen.

Onnistumisia on osunut matkan varrelle

ja viime joulukuussa Stenroos kohotti

Toinenkin arvokas neuvo on uran var-

– Ennen varastojen avaimia hävisi tosi

Stenroosille yrityksen johtoryhmä tarjoaa

ilmaan Vuoden 2017 helsinkiläinen yritys

paljon. Nyt kun avaimena toimii kännykkä,

tärkeän sparrailu- ja ideointikentän, jossa

-palkinnon. Menetystarinan taustalla

niin se harvemmin hukkuu, Stenroos

vain taivas on rajana.

on yrittäjän omien sanojen mukaan

naurahtaa.

sitoutunut henkilöstö, jolla on rautaista osaamista ja joka nauttii työstään. – Meillä vaihtuvuus on vähäistä ja työ-

Yrityksen palvelupaketti on täydentynyt lähiaikoina pakettiautojen vuokraamiseen erikoistuneen Pakuovelle.com-yrityksen

– Nautin strategisesta johtoryhmätyöskentelystä, se on minulle se yrityksen henkinen koti, Stenroos kertoo.

viihtyvyys parempaa kuin suomalaisissa

ostamisella, jossa on Cityvaraston lisäksi

Kasvu ennen exitiä

yrityksissä keskimäärin. Uskoisin, että

kolme muuta omistajaa.

Cityvarasto tekee vuosittain yhdestä

meillä tykätään olla, Stenroos hymyilee.

– Uskon, että kuluttajat tulevat yhä

kahteen yrityskauppaostoa. Liikevaihto ja

Cityvaraston moderni toimintatapa

vaativammiksi ja haluavat päästä hel-

käyttökate ovat näiden myötä kasvaneet

kiteytyy siihen, ettei turhia välikäsiä

pommalla. Asiakas haluaa vaivattomasti

joka vuosi perustamisesta lähtien. Vuonna

tarvita. Asiakas pystyy avaamaan

klikata pienvaraston, pakettiauton, muuton

2016 yritys kävi kokeilemassa onneaan

pienvaraston kätevästi mobiililla. Varastot

ja painaa enteriä, Stenroos luettelee.

Suomen suurimmassa kasvusparrauskil-

18

Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 18

19.2.2018 13.56


pailussa Kasvu Openissa sijoittuen kahdeksan parhaan joukkoon yrityksistä, joilla on lupaavin kasvupotentiaali. Kasvuun ja yrityksen kehittämiseen täydellä omistautumisella suhtautuva Stenroos ihmettelee, miksi suomalaisessa pk-yrityskentässä on niin vähän kasvuhalukkuutta. – Yrittäminen on sellaista pitkän matkan juoksua. On tosi hienoa, että yrityksiä tulee paljon, mutta välillä tuntuu, että ollaan tosi lyhytjänteisiä. Ensinnäkään yritystä perustettaessa ei ikinä kannattaisi ajatella exitiä toiminnan keskiössä, vaan sen sijaan kannattavaa kasvattamista. Kyllä asiat ovat sitten tullakseen, jos on, mutta ei hakemalla, Stenroos toteaa. – Suomessahan on itse asiassa aika paljon yrityksiä, lukumäärällisesti, mutta suomalaiset yritykset ovat usein aika kasvuhaluttomia. On ajatus, että tämä riittää. Cityvarasto on yrityskauppaostojen lisäksi kokeillut siipiään myös franchisingpuolella. Hyvinkäällä sijaitsee yrityksen ensimmäinen franchising-vetoinen toimipiste. Stenroosin tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa kokeilua muillekin pienemmille paikkakunnille, missä Cityvarastoa ei vielä ole. Muista tulevista suunnitelmista hän toteaa pilke silmäkulmassa: – Kyllä me halutaan olla aina yks askel edellä.

Ville Stenroosin vinkit kasvuun: 1. Älä tee liian montaa asiaa samaan aikaan. Keskity yhteen tai vain muutamaan juttuun, ja yritä olla niissä hyvä. 2. Älä myy omaa työtäsi, koska vuorokautesi tunnit ja oma jaksamisesi eivät skaalaudu. 3. Pyri olemaan ainakin Suomen paras siinä, mitä teet. 4. Ole pitkäjänteinen ja kärsivällinen sekä ota hallittuja riskejä - yrittäminen on pitkän matkan juoksu.

16-31_jutut.indd 19

Ville Stenroosin Cityvarasto Oyj auttaa ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi kun rakastunut nuori pari, nainen ja mies, tulee vuokraamaan varastoa, ei jää epäselväksi kumman tavarat päätyvät pidempään säilytykseen. – Usein kyllä miehen tavarat tulevat varastoon, Stenroos naurahtaa.

19.2.2018 13.56


Tunne arvo, joka siirtyy omistajalta toiselle Ostamalla olemassa olevan yrityksen saat valmiina jo paljon hyvää, ja ohituskaistan yrittäjyyteen. Kun omistaja on huolehtinut yrityksensä arvon ja elinvoimaisuuden säilymisestä, on yrityksen ostaminen oiva sijoitus. Hyville yrityskaupoille löytyy rahoitus!

Lue lisää nnvera./omistajanvaihdos

16-31_jutut.indd 20

19.2.2018 13.56


Kolumni

MIKÄ SINUN ”MIKSI” ON? ”People don’t buy what you do they buy why you do

tunteita, joka johtaa siihen, että yritys tuottaa tulosta.

it”, sanoo Simon Sinek, yhdysvaltalainen johtamisen

Miksi-kysymys on tärkeä myös yrityksen sisältäpäin

asiantuntija, kirjailija, puhuja ja all around guru.

katsottuna. Jos yrityksen työntekijät eivät tiedä miksi

Sinek esitteli Kultainen ympyrä -teoriansa maailmalle

he ovat yrityksessä töissä, antavatko he itsestään sen

vuonna 2009, mutta itse törmäsin hänen ajatuksiinsa

enempää kuin mitä tilinauha näyttää? Sitoutuvatko he

muutama vuosi sitten YouTuben kautta. Kuuntelin

yritykseen vai hyppäävätkö he seuraavan tarjouksen

Sinekin 20 minuutin TED Talk -puheen ja olin myyty,

perässä kyydistä pois?

yksinkertaiset ideat ovat joskus todella hämmästyttä-

Jos esimerkiksi Apple, Sinekin kuuluisin esimerkki,

viä. Puheessaan Sinek kertoo mallista, joka koostuu

toimisi kuten muut, heidän markkinointiviestinsä kuu-

kolmesta kehästä. Reunimmaisimmalla kehällä on

luisi kutakuinkin näin: ”Teemme hienoja tietokoneita,

ajatus siitä, mitä teemme, sen sisällä on ajatus siitä,

jotka ovat käyttäjäystävällisiä ja kauniisti muotoiltuja,

miten teemme ja sisimmässä kehässä on, miksi

haluatko ostaa yhden?” Apple kuitenkin aloittaa

teemme. Suurin osa yrityksistä kertoo, mitä ja miten he

kertomalla miksi: ”Kaikki mitä teemme, teemme sen

tekevät. Kultainen ympyrä -teoria haastaa kertomaan

status quota haastaen ja luomalla uutta, sillä uskomme

ensin: ”Miksi teemme?”, sen jälkeen ”Miten teemme?”

erilaiseen ajatteluun. Haastamme valmistamalla kau-

ja vasta lopuksi ”Mitä teemme?”

niisti muotoiltuja, elegantteja tuotteita, joita on helppo

Lähes jokainen yritys tietää mitä tekee. Harvempi

käyttää. Satumme vain tekemään hyviä tietokoneita,

kuitenkin tietää, miten tekee ja vielä harvempi tietää,

haluatko ostaa yhden?” Applen viesti on todellisuu-

miksi tekee. Yritykset keskittyvät liian usein kertomaan

dessa sama kuin kaikilla muillakin, mutta juju piilee

asiakkaille Sinekin kultaisen ympyrän reunimmai-

siinä, että se on toisinpäin. Ihmiset eivät osta sitä, mitä

simmasta kehästä ”mitä”: Mitä yritys tekee? Mitä

teet, vaan he ovat ostavat sen, miksi teet. ”Olemme

siistejä juttuja tai palveluita yritys tuottaa? Mitä nämä

valmiita ostamaan Applelta tietokoneen, mutta olemme

maksavat? Mitä ongelmia ne ratkaisevat? Mitä, mitä,

myös valmiita ostamaan heiltä kännykän. Apple ei

mitä? Esimerkiksi ekologisuuteen ja arvoihin nojaavilla

ole ylivoimaisin muiden laitteiden valmistajana, sillä

yrityksillä viesti kertoo puolestaan ”miten”: Miten yritys

heidän kilpailijansa ovat yhtä hyviä. Miksi siis ostaisit

toimii? Miten tuotteet päätyvät asiakkaalle? Miten yritys

tietokonefirmalta kännykän? Silti ostat sen Applelta”,

huomioi eettisyyden toiminnassaan? Entä jos yritykset

Sinek haastaa.

kääntäisivät asetelman toisinpäin ja kertoisivat Sinekin

Miksi-kysymyksen kysyminen ei kannata vain

kultaisen ympyrän sisimmäisintä kehää mukaillen

yritysmaailmassa. Miksi-kysymys auttaa jokaista meistä

”miksi”: Miksi yritys on olemassa? Miksi sen työntekijät

löytämään tarkoituksen sille mitä teemme. Kysy siis

ovat yrityksessä töissä ja jaksavat painaa hommia

itseltäsi ”miksi” teet mitä teet ja jos et osaa vastata,

päivästä toiseen? Miksi yritykseen tulisi kiinnittää

niin ehkä on aika tehdä jotain muuta.

huomiota? Miksi-kysymykseen vastaava yritys ei keskity

16-31_jutut.indd 21

Aicha Manai on verkostopäällikkö Suomen Yrittäjissä, jossa hän

myymiseen. Miksi-kysymykseen vastaava yritys

vastaa Nuorten Yrittäjien toiminnasta sekä kasvuyrittäjäverkoston

keskittyy luomaan merkitystä ja herättämään

että opiskelijatoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista.

19.2.2018 13.56


22

Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 22

19.2.2018 13.56


” Olen ollut etsijä ja löytäjä” Leena Pennasta ei turhaan kutsuta oman alansa pioneeriksi. Kehomieli-yhteydestä kiinnostunut yksinyrittäjä toi mindfulness-harjoittelun sisulla Suomeen, loi sille sanastoa ja kouluttaa jatkuvasti uusia ohjaajia. Työnsarkaa on silti paljon jäljellä: hektisessä arjessa harva osaa pysähtymisen jalon taidon.

P

olku. Se on sana, joka toistuu

Tämä tunne heräsi Leenassa jo

yksinyrittäjä Leena Pennasen

palkkatöissä Suomessa. Hän ihaili

puheessa. Häntä on aina kieh-

työpaikalla vierailevia kouluttajia, jotka

tonut ihmisen kokonaisvaltainen

työllistivät itsensä yrittäjinä.

hyvinvointi ja se, mikä saa ihmisen tervehtymään. Leena ymmärsi aikaisin, että kyseessä on laaja kokonaisuus, joka vaatii paljon perehtymistä. Alkoi vuosien matka kohti nykyistä

– Se yrittäjyyden palo, se teki vaikutuksen. He rakastivat sitä, mitä tekivät. Vaikka Leena vaikuttui muiden rohkeudesta esiintyä ja kouluttaa, ei hän voinut kuitenkaan kuvitella itseään

hetkeä. Nyt Leena on suomalaisen

puhumassa ryhmän edessä. Sitä piti

mindfulness-kouluttamisen pioneeri ja

harjoitella. Jossain vaiheessa olisi pakko

alansa arvostettu asiantuntija – ja hän

tuntua, että on valmis.

uskoo, että kaikki on ollut mahdollista yksinyrittäjänä. – Monet harmittelevat, ettei heille

Ja se hetki tuli. Opintoja oli takana hurjia määriä, omaksuttavaa tietoa niin paljon, että ”kuppi oli täynnä”.

löydy oman alan töitä. Itse tajusin, että

Tuntui, että nyt on aika alkaa jakamaan

haaveilemaani työpaikkaa ei ole edes

omaa osaamista ja tietoa. Näin sysähti

olemassa, vaan se on luotava itse, Leena

käyntiin Pennasen ura hyvinvointialan

hymyilee.

kouluttajana.

Nuorempana Leenan oli vaikeampi

Polku johdatti takaisin Suomeen

hahmottaa, oliko esimerkiksi uusi

vuonna 2002, jolloin Leena toi muka-

koulutus tai uusi päätös askel oikeaan

naan kotimaassaan vielä tuntemattoman

suuntaan.

Mindfulness-MBSR-menetelmän. Oma

– En missään vaiheessa poistunut polultani, poimin vain sille koko ajan

työpaikka syntyi yksinyrittäjyyden kautta.

uusia palasia. Nyt vanhempana tämä on

”Älä pyristele elämää vastaan”

helppo nähdä.

Mindfulness ja muiden auttaminen

Palo yrittäjyyteen

saavat Leena Pennasen silmät syttymään. Helppoa tämän harjoitusohjelman

Elintarviketieteiden maisterin tie

lanseeraaminen Suomeen ei ollut.

vei 1980-luvulla Saksaan, jossa hän

Pennanen myöntää, että suomalaiset

kouluttautui terveydenhoitoalan

ovat hieman skeptisiä uusien mene-

ammattilaiseksi ja jooga-opettajaksi. Hän

telmien suhteen, vaikka hänen edusta-

toimi usean vuoden ajan myös Saksan

mansa mindfulness, MBSR-menetelmä,

Joogaopettajaliiton sekä myöhemmin

on tieteellisesti tutkittua, eikä mitään

Saksan edustajana Euroopan Joogaunio-

”huuhaata tai uskontoa”.

nin johtokunnassa. – Ihmisenä kehittyminen puski minua

– Mindfulness on mielen kyky ja siihen on kehitetty menetelmä, jolla sitä voi

eteenpäin. Jotenkin tuntui, etten ole

kehittää. Aivan kuten fyysistä kuntoakin

valmis. Oli pakko opiskella.

pitää kehittää vaikka juoksemalla. Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 23

23

19.2.2018 13.56


Yritysten hyvinvoinnin puolesta LähiTapiolan uudistunut Työkykypalvelu tarjoaa kaikki yrityksen hyvinvointiin tarvittavat palvelut yhden katon alta, parantaen samalla koko yrityksen tuottavuutta. Lisäsimme mukaan mahdollisuuden hankkia työterveyshuollon vakuutuksen avulla mikä parantaa budjetoitavuutta ja kustannusten ennakoitavuutta. Työkykypalvelumme alentaa pysyvästi poissaolojen kustannuksia. Nopeutamme hoitoon pääsyä ja töihin paluuta, vähennämme poissaolojen määrää ennaltaehkäisemällä ja parannamme työtyytyväisyyttä. Ero nykymenoon voi olla yllättävän suuri. Kysymys kuuluukin, onko sinulla varaa olla parantamatta tulosta tavalla, joka on myös työntekijöittesi mieleen?

Hallinnoinnin helppous

Palvelua 7-23

Ennaltaehkäisy

Tehokas hoitoketju

Lue lisää: lahitapiola.fi/tyokykypalvelu

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

16-31_jutut.indd 24

19.2.2018 13.56


Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy: • Helsinkiläinen stressinhallinnan koulutukseen ja mindfulness-MBSRmenetelmään erikoistunut yritys • Perustanut Leena Pennanen vuonna 2005 • Kouluttaa yksityishenkilöitä, yrityksiä ja terveydenhoitoalan ammattilaisia MBSR-menetelmään sekä mindfulness-ohjaajia • Kehittänyt suomenkielisen Mindfulness app – Leena Pennanen -sovelluksen yhteistyössä ruotsalaisen Mindapps:in kanssa

Huippu-urheilijat treenaavat myös silloin,

on opettanut myös vetämään rajoja ja

kun ei yhtään huvittaisi. Samoin mieltäkin

ostamaan palveluita.

pitäisi treenata huonoinakin päivinä, Leena painottaa. Pennasen mukaan mindfulness ei poista

– Yksinyrittäjyys on välillä aika yksinäistä. Parasta on kuitenkin, ettei kukaan sano mitä sinun pitäisi tehdä.

elämän murheita, vaan auttaa sietämään

Saan toteuttaa itseäni juuri niin kuin

ja elämään niiden kanssa.

haluan. Vapauden tunne on upea – vaikka

– Ihmiset kuvittelevat, että kun harjoittelet, kaikki murheet poistuvat. Life is messy, ei elämää vastaan kannata rimpuilla. Hän haluaa auttaa ihmisiä ymmär-

olisinkin töissä 24 tuntia vuorokaudessa, Leena nauraa. Kova työ ja usko omaan tekemiseen ovat tuottaneet tulosta. Mindfulness on saanut Suomessa koko ajan enemmän

tämään, että mindfulness on todella yksin-

nostetta. Hyvinvointi kiinnostaa aidosti

kertaista. Kyse on pitkälti hyväksynnästä

suomalaisia.

ja tietoisen läsnäolon harjoittamisesta.

Omaa menestystä Pennanen mittaa

Elämän ottamista vastaan sellaisena kuin

erityisesti kaikilla upeilla kohtaamisilla,

se on ja mielen treenaamista kestämään

koulutetuilla ohjaajilla ja arjen onnistumis-

vaikeat hetket joustavammin.

tarinoilla. Korvaamattomia ovat ne hetket,

– Tässä ei ole kyse siitä, että aina olisi hyvä olo. Harjoitus toimii juuri silloin, kun opit elämään mahdollisten vaikeuksien kanssa. Monet käyttävät paljon rahaa hyvinvoin-

kun joku ohjattava saa ahaa-elämyksen ja apua harjoituksista. Viime joulukuussa Leena pysähtyi pohtimaan menestystä kuitenkin eri näkökulmasta. Helsingin Yrittäjien

nin eteen kehon kautta: syövät paremmin

Itsenäisyysjuhlassa käteen ojennettiin

ja liikkuvat enemmän. Pennanen haluaa

historian ensimmäinen Vuoden helsinkiläi-

näyttää ihmisille, että mielen hyvinvointiin

nen yksinyrittäjä -palkinto. Vertaispalkinto

olisi myös hyvä panostaa.

muilta yrittäjiltä kosketti ja ilahdutti.

Menestyksen mittarit Yrittäjyys on ollut Leenalla aina läsnä. Hän on ylpeä saadessaan jatkaa suvun naisten

Perinteisen juhlapuheen sijaan Leena kiitti kolmesataapäistä yleisöä pienellä mindfulness-hetkellä. Nyt yrittäjä pohtii sitä, miten yksinyrit-

perintöä: äiti oli yrittäjä ja isoisoäidillä oli

täjyydestä voisi kehittää suurempaa

oma kahvila. Vuosien opinnot Saksassa

toimintaa. Työllistäminen pelottaa, mutta

valmensivat myös kohti omaa yritystoi-

kasvu ja kansainvälistyminen entisille

mintaa.

kotiseuduille Saksaan kiinnostavat. Mutta

Yksinyrittäjyys on opettanut, ettei

onneksi pienyrittäjäkin voi olla isompi –

mikään työ ole vähäpätöistä. Mitään ei

verkostojen ja alihankinnan avulla.

tapahdu, jos ei itse tee. Aika yrittäjänä

– Yhdessä olemme enemmän.

Mindfulnessia arkeen – Leena Pennasen vinkit pysähtymiseen 1. Pysähtyminen = Pysähdy ja ota itsellesi aikaa päivän mittaan. Esimerkiksi viiden minuutin pieni paussi, jolloin vain hengität, suljet silmäsi ja aistit kehoasi. Aistiminen vähentää ajattelua, ja se vähentää stressiä. Saatat yllättäen löytää voiman päätöksenteolle, uusille ratkaisuille, paremmille ruokailutottumuksille ja liikunnan aloittamiselle. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta keho ja mieli toimivat. 2. Palautuminen = Tee jotain täysin tavoitteettomasti. Lopeta hetkeksi se, mitä normaalista teet yrittäjänä. Katkaise työ ja kuuntele vaikka musiikkia, katso televisiota, siivoa. Tämä edesauttaa palautumista työn rasituksesta. 3. Päätöksenteko = Kun opit pysähtymään ja palautumaan, päätöksenteko tulee kuin itsestään. Kun hellität hieman, uudet oivallukset syntyvät pinnistelemättä ja tuskailematta. Silloin kun tuntuu raskaalta, älä pakota vaan palaudu. Hitaammin etenet nopeammin. Irti päästämällä saat helpommin. 4. Paraneminen = Ymmärrä omat rajasi ja voimavarasi. Niistä ei voi huolehtia kukaan muu kuin sinä itse. Hae apua, kun sille on tarvetta. Oli kyseessä sitten terapia, hieronta tai vaikka keskustelu luottamasi ihmisen kanssa. Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 25

25

19.2.2018 13.56


TEKSTI I VALPURI AALTO KUVITUS I SHUTTERSTOCK

MAAILMA JA MIELI AVOINNA

– HEI Network kannustaa kansainväliseksi

K

iinnostaako oman yrityksen kansainvälistäminen, vienti, tuonti tai uudet kontaktit? Helsingin Yrittäjien kansainvälinen verkosto HEI Network (Helsinki Entrepreneurs International) tarjoaa

tietoa ja tukea kaikkiin näihin. HEI Network starttasi toiminnan vuonna 2016 tarjoten säännöllisesti verkostoitumistapahtumia kansainvälisyydestä kiinnostuneille yrittäjille. Kaikille avoimissa englanninkielisissä HEI Business Date -illoissa on ollut mukana kiinnostavia keynote-puhujia insproimassa muita yrittäjiä kansainvälisyyden tielle. Business Date -tapahtumat jatkuvat myös vuonna 2018. HEI Network on edistänyt kansainvälistä yhteistyötä

muun muassa Upcycling Design Centerin, Luonan, NNDI-Nordic-Nigeria-Development Initiativen, SuomiKiina kauppakamari ry:n ja Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n kanssa. Verkoston jäsenyys on yrittäjille maksutonta. Voit seurata tulevia tapahtumia ja osallistua keskusteluun HEI Networkin Facebook-ryhmässä. >> Lue lisää: bit.ly/HEINetwork Lisätietoja toiminnasta: Raija Lehtinen HEI Networkin puheenjohtaja hei.helsinki@yrittajat.fi p. 050 5174 771

26

Ota ensi askeleet kansainvälistymiseen – Mistä vinkkejä? Business Finlandin ohjelmat ja asiantuntija- ja rahoituspalvelut on tarkoitettu liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. >> www.businessfinland.fi

Suomen Yrittäjien Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus -oppaaseen on koottu monipuolisesti yleistietoa erilaisista rahoituksen ja palveluiden lähteistä. >> bit.ly/sykvopas

EEN (Enterprise European Network) on Euroopan komission vuonna 2008 käynnistämä kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, joka toimii yli 50 maassa sekä EU:n ulkopuolella. >> een.ec.europa.eu

Suomi.fi:n yritysosio sisältää tietopaketin kansainvälistymiseen, kansainvälistymisen suunnitteluun ja yritystoiminnan laajentamiseen. >> www.suomi.fi -> Yritykselle

Finnveran suomalaisille pk-yrityksille suunnattu Vientikaupan rahoitus -ohjelma tutustuttaa yrityksiä erilaisiin vientikauppojen rahoitusratkaisuihin. >> www.finnvera.fi -> Tuotteet -> Ohjelmat -> Vientikaupan rahoitus -ohjelma

Team Finland -verkosto tarjoaa pk-yrityksille kansainvälistymisen eri vaiheisiin palveluja ja rahoitusta, jotka auttavat yrityksiä kasvamaan ja menestymään ulkomaisilla markkinoilla. >> palvelut.team.finland.fi

Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 26

19.2.2018 13.56


TEKSTI I JAANA TIHTONEN KUVA I NIINA STOLT

Puheenjohtaja tentissä: Mari Laaksonen uskoo yhteistyön ja verkostojen voimaan Vuoden alusta Helsingin Yrittäjien ruoriin tarttui nuori järjestökonkari, siivousalan yrittäjä Mari Laaksonen. Järjestön uusi puheenjohtaja ja CleanMarin Oy:n omistaja on tehnyt innolla töitä helsinkiläisen yrittäjyyden eteen järjestössämme jo vuodesta 2010. Laaksonen on muun muassa taistellut järkevien pysäköintiratkaisujen puolesta, edistänyt kaupungin kanssa kivijalkayrittäjien näkyvyyttä turistien parissa ja järjestänyt yrittäjille mahdollisuuksia kouluttautua, virkistäytyä ja luoda tärkeitä verkostoja järjestön tapahtumissa Mari Laaksonen, mikä järjestötoiminnassa sykähdyttää? ”Kokonaisuudessaan järjestömme on

ja olemme saaneet aktivoitua uusia nuoria yrittäjiä mukaan toimintaamme.”

Me luottamushenkilöt edustamme jopa

Minkälainen on unelmien Helsinki?

105 000 jäsenyritystä. On upeaa olla

”Unelmien Helsinki on urbaani, toimiva

mukana vaikuttamassa helsinkiläisten

sekä eläväinen kaupunki. Itämeren

pienten ja keskisuurten yritysten edun-

kiinnostavin pääkaupunki, joka muuttuu

valvontaan ja toimintaedellytyksiin juuri

ja pysyy ajan hengessä kiinni asukkaiden

pääkaupungissamme. Mitä suurempi

ja yrittäjien tarpeiden mukaan. Paikka,

joukko meitä on, sitä enemmän vies-

jossa on suurkaupungin tuntua ja

tiämme kuullaan ja järjestömme sanalla

luonnonrauhaa.

Suomen suurin elinkeinoelämän järjestö.

on painoarvoa.”

Mikä on ikimuistoisin hetki yrittäjäjärjestön toiminnasta? ”Ehdottomasti vuosi 2009. Suurella

Unelmien Helsingissä kaikilla on töitä ja toimeentuloa. Lapsista ja vanhuksista pidetään huolta. Unelmien Helsingissä ei ole ruokajonoja.”

helsinkiläinen nuori yrittäjä -palkinnon.

Minkä neuvon antaisit yrittäjyydestä haaveilevalle?

Aluejärjestömme puheenjohtajana toimi

”Usko itseesi ja toteuta haaveesi.

tuolloin Pentti Rantala ja toimitusjohta-

Epäonnistumisen riski on aina olemassa,

jana Anssi Kujala. Nuo kaksi herrasmiestä

mutta muista, ettei kenenkään menes-

pitivät minulle hätkähdyttävän hienon

tyminen ole toiselta pois. Ota yhteyttä

palkintopuheen Yritystä Stadiin! -tapahtu-

esimerkiksi kaupungin yritysneuvojaan,

massa ja luovuttivat upean tunnustuksen.

esittele liiketoimintasuunnitelmasi,

Olen hyvin kiitollinen vielä tänäkin

selvitä mitä vastuita ja velvoitteita

päivänä tuosta ikimuistoisesta hetkestä.”

yrittäjältä vaaditaan. Kaupallista

ilolla ja ylpeydellä otin vastaan Vuoden

Miltä näyttää helsinkiläinen yrittäjyys ja yrittäjäjärjestö viiden vuoden päästä?

Mari Laaksonen • Olen toiminut yrittäjänä... 17 vuotta. • Perheeseeni kuuluu… puolisoni Jouko, jonka kanssa yhteistä matkaa on kuljettu onnellisesti jo 23 vuotta. • Jos en olisi yrittäjä, olisin... todennäköisesti töissä jossain palveluammatissa missä tapaisin ihmisiä. Sosiaalisena ihmisenä sitä kaipaa elämää ja ihmisiä ympärille. Hiljaisessa toimistossa tuskin viihtyisin. • Vaihdan vapaalle… mökkeilemällä ja matkustelemalla perheen ja ystävien kanssa. Elämä on elämistä varten - työ on vain yksi osa sitä. Enjoy life – every day!

oma osaamisesi. Verkostoituminen on tärkeä osa yrittäjyyttä - siihen kannattaa käyttää aikaa ennen

”Yrittäjyyden arvostus on noussut

yrityksen perustamista

vahvasti. Uskon, että kaupunkimme

ja sen jälkeen. Muilta

päättäjät ymmärtävät yrittäjien luovan

yrittäjiltä saa tukea ja

työpaikkoja, lisää palveluita ja näin ollen

neuvoja tilanteisiin,

lisää verotuloja kaikille kaupunkilaisille.

joita he ovat jo

Meidän yrittäjien tehtävä on välittää

kohdanneet omalla

tietoa ja käydä keskustelua päättäjien

yrittäjäpolullaan.”

kanssa ja ottaa muun muassa lausunnoilla kantaa kaupungin suunnitelmiin. Viiden vuoden kuluttua yrittäjäjärjestömme jäsenmäärä on varmasti kasvanut

Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 27

27

19.2.2018 13.56


KUVITUS I SHUTTERSTOCK

HYÖDYNNÄ JULKISET YRITYSPALVELUT YRITTÄJYYDEN ERI VAIHEISSA Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalveluiden asiantuntijat auttavat yrityksiä, työnantajia ja yrittäjiksi aikovia. TE-toimiston sähköisiä palveluita voi käyttää myös itsenäisesti työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Nappaa alta oikeat yhteystiedot ja hyödynnä TE-toimiston asiantuntijoita yrityksesi kehittämiseen! Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluihin

Ota yhteyttä:

voi ottaa yhteyttä sähköpostilla palvelukoh-

TE-toimiston asiantuntijat tavoitat henkilökohtaisesti

taisten postilaatikoiden kautta:

Uudenmaan TE-toimiston Helsingin keskustan toimipaikasta (Antinkatu 1, 2. kerros). Uudenmaan

Tarvitsetko apua rekrytointiin?

TE-toimisto palvelee puhelimitse arkisin numerossa

rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

0295 040 002 (klo 9.00-16.15). Voit jättää myös yhteydenottopyynnön www.te-palvelut.fi -sivuston

Oletko perustamassa omaa yritystä tai

kohdassa Oma asiointi.

kiinnostunut starttirahasta? starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi

Lisätietoja Uudenmaan TE-toimiston palveluista: toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/tyonantajalle

Onko organisaatiossasi käynnistymässä YT-neuvottelut, tai tulossa irtisanomisia tai

Yritykset ja työnantajat saavat neuvontaa ja palvelua

lomautuksia?

myös valtakunnallisesta Yritys-Suomi -puhelinpalve-

muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi

lusta, numerosta 0295 020 500 (klo 9.00-16.15).

Tarvitsetko tietoa vuorotteluvapaasta? vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi Oletko kiinnostunut rekrytoimaan työntekijän EU:sta tai ETA-alueelta? eures@te-toimisto.fi Oletko rekrytoimassa ulkomailta työntekijää, joka tarvitsee työluvan? tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi Oletko hakemassa TE-toimiston tai ELY-keskuksen myöntämien tukien maksatusta? Ota yhteys: starttiraha: starttiraha.keha@ely-keskus.fi palkkatuki: palkkatuki.keha@ely-keskus.fi muissa maksatuksissa: maksatukset. keha@ely-keskus.fi

Tee maksuton kehittämiskartoitus Tarvitseeko yrityksesi tukea kehittymiseen? TE-toimiston ja ELY-keskuksen maksuton kehittämiskartoitus antaa yleiskuvan yrityksesi tärkeimmistä kehittämiskohteista. • Täytä verkossa kehittämiskartoituslomake ja lähetä se Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluiden kehittämistiimille. Voit myös tulostaa lomakkeen itsellesi. • Yritysasiantuntija ottaa sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä ja lomakkeelle täyttämiesi tietojen avulla käydään yhdessä läpi yrityksesi liiketoiminnan osa-alueet ja pyritään löytämään yrityksellesi sopiva palvelu eri vaihtoehdoista. Kehittämiskartoitus netissä: oma.yrityssuomi.fi/yrityksen-kehittamiskartoitus Lisätietoja kartoituksesta: kehittamiskartoitukset.uusimaa@ely-keskus.fi

28

Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 28

19.2.2018 13.56


HELSINGIN KAUPUNKI

1. 2.

3. 1. Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen (vas.) kertoi, että International House Helsinki on yrityksille tärkeä pilotti. Kelan Elli Aaltonen muistutti, että uudessa palvelussa kaikki ovat voittajia, mutta suurin voittaja on palvelun asiakas. Pormestari Jan Vapaavuori puolestaan korosti, että vaikuttaviin tekoihin päästään yhdessä. 2. IHH:n projektipäällikkö Elina Nurmi ja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva Helsingin kaupungilta kertoivat olevansa ilahtuneita siitä, miten nopeasti uusi palvelu saatiin lopulta käyntiin. 3. International House Helsinki -avajaisissa hyväntuuliset osanottajat olivat hyvin yksimielisiä: uusi palvelu on loistava keksintö. TEKSTI I KIRSI RIIPINEN KUVAT I ILKKA RANTA-AHO

Vasta-avattu International House Helsinki myös työnantajan tukena – Kaikkien on ollut helppo ymmärtää uuden palvelun merkitys. Tarvitsemme

jotta asiat saadaan ripeästi hoidettua. Hän sanoo, että nyt saatetaan olla

Myöhemmin Suomessa hän kertoo valitettavan usein nähneensä, kuinka

ulkomaisia työntekijöitä, jotka puolestaan

luomassa laajempaakin yhteistyötä, jonka

esimiehet empivät rekrytoida maahan-

tarvitsevat työmarkkinoille siirtyäkseen ja

priimusmoottorina toimii IHH selkänä

muuttajaa, koska eivät ole varmoja, onko

kotiutuakseen sujuvia ja nopeita palveluja.

kokonaisuutena.

tämä hoitanut paperiasiansa kuntoon.

Nurmi Helsingin kaupungilta avajaisia

Hatunnosto yhteistyölle

yrityksissä ei ole aikaa tai osaamista

viettäneen International House Helsingin

Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa

selvitellä tällaisia tausta-asioita.

tarpeellisuutta.

Huuskonen puolestaan kertoo pystyvänsä

Näin kommentoi projektipäällikkö Elina

International House Helsinki kokoaa maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä tukevat neuvonta- ja viranomaispalvelut

Helsingin kaupungin elinkeino-osastolle,

tilanteeseen.

joka kokosi eri viranomaiset saman

– Asuin itse nuorena juristina Yhdysvalloissa ja muistan, miltä tuntui seistä eri

Helsinki neuvoo myös yrityksiä ja työnan-

viranomaisten jonossa, jotta saisi sosiaali-

tajia ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä

turvan tai edes puhelinlinjan avattua.

kysymyksissä. Helsingin kaupungin lisäksi Vantaa, Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari, Eläketurvakeskus sekä SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta. Uuden palvelun fiksuutta ja tärkeyttä korostaa myös avajaistilaisuudessa puhunut Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen. – Eri viranomaisten palvelut saman katon alla on äärimmäisen hienoa asia. Meillä kaikilla on samantyyliset tavoitteet hieman eri näkökulmin. Kelalaisilla on slogan kerralla kuntoon, ja sama sopii myös International House Helsinkiin. Aaltonen on hyvillään siitä, että maahanmuuttajan ei tarvitse huolehtia siitä, mikä viranomainen hoitaa mitäkin asiaa vaan viranomaiset tekevät yhteistyötä,

Erityiskiitokset Huuskonen antaa

samaistumaan hyvin maahanmuuttajien

saman katon alle. International House

yhteistyössä ovat mukana ovat Espoo ja

– Etenkään pienissä tai keskisuurissa

pöydän ääreen, sekä maistraatille, joka on tarjonnut pilotille toimitilat. – En ole aiemmin profiloitunut loistavan viranomaistyön kiittäjänä, mutta nyt on hatunnoston paikka.

International House Helsinki (IHH), Albertinkatu 25 • Suunnattu kaikille pääkaupunkiseudulle hiljattain tulleille maahanmuuttajille, mutta IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. • Suunniteltu pysyväksi, mutta käynnistyi pilotilla, jota koordinoi Helsingin kaupunki. Toiminta jatkuu Uudenmaan maistraatin tiloissa ainakin vuoden 2018 loppuun. Lisätietoja: www.ihhelsinki.fi

250 asiakasta päivässä International House Helsinki avasi ovensa ennen virallisia avajaisia jo joulukuussa, ja se löydettiin saman tien. Elina Nurmi kertoo, että asiakkaita on keskimäärin 250 päivässä. Heistä suurella osalla on työpaikka valmiina, mutta he tarvitsevat apua uuden arjen aloittamisessa. Muuttajilla on usein mukanaan myös perhe. Perustellusti voisikin kysyä, miksi palvelu avattiin vasta nyt. Nurmi pohtii, että ideaa on pyöritelty jo pidempään. Maahanmuuttajien määrä alkoi kasvaa voimakkaasti vuodesta 2015 lähtien, jolloin viimeistään havahduttiin näkemään, ettei kyse ole marginaali-ilmiöstä. Palvelulle on olemassa selkeä tarve. Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 29

29

19.2.2018 13.56


NÄIN STADILAINEN YRITTÄJÄ VOI! Kiristääkö panta? Venyvätkö tunnit? Painaako stressi? Vai oletko kenties elämäsi kunnossa? Näihin etsittiin vastauksia Yrittäjämittari 2018 -hyvinvointikyselyssä. Helsingin Yrittäjien uuden HYMY-hyvinvointihankkeen ja Työeläkeyhtiö Elon kysely avasi silmiä stadilaisen yrittäjän hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Tunnistatko itsesi näistä luvuista?

Yrittäjämittari 2018 Prosenttiluvut ovat otteita Työeläkeyhtiö Elon ja Helsingin Yrittäjien HYMY - Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hankkeen Yrittäjämittari-tutkimuksesta. Tuloksia on soveltuvin osin verrattu vuonna 2016 tehtyyn vastaavaan valtakunnalliseen Yrittäjämittariin. Helsingissä kyselyyn vastasi yhteensä 366 yrittäjää, joista 51 % oli yksinyrittäjiä. Toimialoista eniten vastauksia saatiin koulutus- ja konsultointialalta, tukku- ja vähittäiskaupasta, terveys- ja sosiaalipalveluista sekä informaatio- ja viestintäalalta. Helsingissä tutkimus toteutettiin ajalla 8.-16.1.2018. Lue koko tutkimus ja sen tulokset: bit.ly/HYyrittajamittari2018 30

43% ON TYYTYVÄISIÄ TYÖHÖNSÄ

Yrittäjämittaritutkimuksessa helsinkiläiset yrittäjät antoivat työtyytyväisyydelleen arvosanaksi 8,12 (asteikolla 4–10), joka on melko tarkalleen samaa tasoa valtakunnallisesti. 43 % helsinkiläisistä yrittäjistä antoi työtyytyväisyydelleen kiitettävän arvosanan. Helsinkiläiset yrittäjät arvioivat oman työkykynsä hieman koko maan tilannetta haastavammaksi. Helsinkiläisistä yrittäjistä 41 % antoi nykyiselle työkyvylleen arvion 9 tai 10 (asteikolla 0–10), ja keskiarvoksi muodostui 7,74. Koko maassa vuonna 2016 keskiarvo oli 8,15 ja myönteisimpiä arvioita antoi 48 % vastaajista. Heikoimpia arvioita (0–6) omalle työkyvylleen antoi koko maassa 10 % ja Helsingissä 18 % vastaajista.

51% USKOO MYYNNIN PARANEVAN

Yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan yrittäjän hyvinvointiin. Helsinkiläiset yrittäjät suhtautuvat optimistisesti sekä myynnin että kannattavuuden kehitysnäkymiin tulevaisuudessa. 51 % vastaajista arvioi myynnin paranevan ja 43 % odottaa myönteistä kannattavuuskehitystä seuraavalla tilikaudella verrattuna tähän tilikauteen. Tulos on myönteisempi kuin koko maan tulos vuoden 2016 Yrittäjämittarissa. Tätä myönteisyyttä selittää osittain myös parantunut yleinen taloustilanne. – Vaikka tuloksista käy ilmi, että helsinkiläiset yrittäjät suhtautuvat positiivisin mielin myynnin ja kannattavuuden näkymiin, heidän jaksamisestaan on syytä kantaa hieman huolta, huomauttaa Anu SuutelaVuorinen, työeläkeyhtiö Elon työhyvinvointijohtaja. – Pääkaupunkiseudun hektinen elämäntyyli varmasti heijastuu jossain määrin tuloksiin. Lisäksi alkuvuosi on usealle yrittäjälle tyypillisesti vuoden kiireisintä aikaa, vaikka tekemistä tietysti riittää koko vuoden ajan, jatkaa Suutela-Vuorinen.

Yritystä Stadiin 1 I 2018

16-31_jutut.indd 30

19.2.2018 13.56


Gallup

44% KOKEE USEIN VAIKEUKSIA SELVITÄ TYÖMÄÄRÄSTÄ Helsinkiläisen yrittäjän keskeiset työhyvinvoinnin haasteet liittyvät erityisesti ajanhallintaan, työkuormaan ja siitä palautumiseen. 43 % vastaajista arvioi olevansa jossain määrin tai täysin samaa mieltä siitä, että heillä ei ole riittävästi aikaa työstä palautumiselle. Joka kolmas vastaaja kokee, ettei heidän työnsä ja muu elämänsä ole tasapainossa. Lisäksi suuri joukko (44 %) yrittäjistä arvioi, että heillä on usein vaikeuksia selviytyä työmäärästään. – Yrittäjän elämään kuuluu ajoittainen stressi, mutta on tärkeää pitää huolta siitä, että palautumiseen on riittävästi mahdollisuuksia. Jokaisen yrittäjän olisi tärkeää tunnistaa itselle parhaiten sopivat palautumisen keinot ja käyttää niitä aktiivisesti, sanoo HYMYhyvinvointihankkeen hankevastaava Ritva Rajander-Juusti Helsingin Yrittäjistä.

5% EI EHDI LOMAILLA

Viisi prosenttia helsinkiläisistä yrittäjistä ilmoittaa, ettei ole voinut pitää lainkaan lomaa viimeisen vuoden aikana. Tämä lomattomien määrä on samaa tasoa kuin koko Suomessa, mutta muuten helsinkiläiset yrittäjät pitävät jonkin verran enemmän lomaa kuin yrittäjät muualla maassa. Yli kolme viikkoa lomaa oli pitänyt helsinkiläisistä 51 % ja koko maan yrittäjistä 41 %.

Minkä hyvinvointivinkin jakaisit muille yrittäjille? ”Ota aikaa itsellesi ja hyvinvoinnillesi. Jos en itse varaa kalenterista aikaa esimerkiksi liikunnalle, niin päivät ja viikot kuluvat muihin asioihin. Olen innokas hyötyliikkuja ja kävelen niin paljon kuin mahdollista. Valitsen aina portaat, jos ei ole enempää kuin kymmenen kerrosta. Ruokavaliolla on myös erittäin suuri merkitys kehomme hyvinvointiin. ”

Petri Kiuru PicMiller Oy

”Rutiinit ovat tärkeitä. Säännölliset elämäntavat ovat auttaneet ainakin itseäni paljon. Erityisesti hyvin ja säännöllisesti syöminen tasapainottaa. Myös kiireen keskellä on varattava aikaa ystäville ja perheelle. Ja tietysti lemmikit!”

Sanna Kontkanen Girasole Oy

”Kuuntele itseäsi ja ole armollinen. Jos tunnet itsesi väsyneeksi, niin lepää tai tee jotakin virkistävää - vaikka kuinka deadlinet painavat päälle. Pitkällä tähtäimellä tämä on hyödyllisempää kuin se, että kuluttaa itsensä ihan loppuun. Minulla on koiria, joiden kanssa on ulkoiltava useamman kerran päivässä. On uskomatonta, miten raikas ilma ja metsä vaikuttavat virkeyteen.”

Julia Kinnunen Huipulle-yritysseminaari

OLETKO VALMIS VOIMAAN HYVIN? HYMY-hankkeen kotisivuilla (www.yrittajat.fi/hymy) on kootusti tietoa ja vinkkejä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Jaa sivun kautta myös oma hyvinvointivinkkisi muille – voit voittaa 50 euron lahjakortin. www.yrittajat.fi/hymy

16-31_jutut.indd 31

”Lepää ja muista vapaa-aika. Työn vastapainoksi täytyy tehdä arjen keskellä myös jotain ihan muuta, on se sitten lasten kanssa leikkimistä, kirjan lukemista tai jalkapallon pelaamista. Lisäksi tärkeää on verkosto, joka innostaa ja josta saa tukea työhön sekä muuhun elämään - se voi olla työverkosto tai ystäväpiiri.”

Hanne Nuutinen Hymy Event

19.2.2018 13.56


Yrittäjän asialla

Yrittäjä, ole yhteydessä! Helsingin Yrittäjät ry Mari Laaksonen, pj. p. 040 578 0189 mari.laaksonen@yrittajat.fi www.helsinginyrittajat.fi

Helsingin Yrittäjät – Keski-Helsinki ry Seppo Tuovinen, pj. p. 041 514 8860 keski_helsingin@yrittajat.fi www.keskihelsinki.fi

Kanta-Helsingin Yrittäjät ry Outi Aalto, pj. p. 050 553 3555 kanta_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry Milla Kissaniitty, pj. p. 040 242 7846 koillis_helsingin@yrittajat.fi www.kohy.fi

Helsingin Yrittäjät – Vanhakaupunki ry Harri Ruokokoski, pj. p. 040 411 8934 vanhankaupungin@yrittajat.fi www.hyvk.fi

Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry Johanna Jussila, pj. p. 050 438 9575 lauttasaaren@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lauttasaari

Helsingin Yrittäjät – Itäväylä ry Jari-Mikko Pajunen, pj. p. 050 527 0698 itavaylan@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itavayla

Helsingin Yrittäjät – Töölö ry Taru Päivike, pj. p. 050 511 7469 toolon@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/toolo

Länsi-Helsingin Yrittäjät ry Karj Eriksson, pj. p. 050 502 3182 lansi_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/lansihelsinki

Itä-Helsingin Yrittäjät ry Mika Tuominen, pj. p. 040 183 3120 ita_helsingin@yrittajat.fi www.yrittajat.fi/itahelsinki

HYNY Sanni Kaikkonen, pj. p. 040 716 1441 puheenjohtaja@hyny.fi www.hyny.fi

HEI Network Raija Lehtinen, pj. p. 050 517 4771 hei.helsinki@yrittajat.fi www.helsinginyrittajat.fi

Senioriverkosto Raimo Mäkinen, pj. p. 0400 402 422 raimomakinen@kolumbus.fi

32-52_info.indd 32

www.helsinginyrittajat.fi

KUVAT: NIINA STOLT, STUDIO ONNI

Helsigin Yrittäjillä on yhdeksän paikallisyhdistystä, jotka vaikuttavat omissa kaupunginosissaan. Yhdistyksemme piirissä toimii myös nuorten yrittäjien verkosto HYNY, kansainvälinen HEI Network sekä Senioriverkosto. Mihin asioihin toivot, että vaikutamme? Ota yhteyttä!

19.2.2018 14.02

TAITTO


Käytä SY:n jäsenetuja SIITÄKIN TULISI, JOS jaMITÄ hyödyt! EI OLISI YHTÄÄN YRITYSTÄ?

2018

Alennukset euroina keskimäärin Yrityksen sairauskuluvakuutus, alennus päiväkorvauksen maksusta

700 €

Fennia

Alennus laajaan kaskoon

400 €

Fennia

Etu Yritysturva-vakuutukseen (1–9 henkilön yrityksille)

400 €

Fennia

Esim. alennus puolen päivän koulutustilaisuudesta

100 €

Suomen Yrittäjät

Talouselämä-lehti (12 kk)

75 €

Alma Talent

Mobiililiittymä – Elisa Yrityspaketti EU 100M nopeus 50M hinnalla, voimassa 24 kk

120 €

Elisa

010 Yritysnumero kahdeksi vuodeksi 0 € Elisa Puheratkaisu Vakion kanssa

480 €

Elisa

Mobiililaajakaistaliittymä Elisa Yritysdata EU, norm.: 27,95 €/kk, tarjous: 22,95 €/kk, etuna 200M yhteys 100M hinnalla (max 24 kk)

60 €

Elisa

Jäsenille ilmainen nettinumerohaku

499 €/v

Suomen Asiakastieto

Arvoraportti – kestotilaus 400 € (norm. 600 €), kertatilaus 450 € (norm. 650 €)

200 €

Suomen Asiakastieto

Sopimusasiakkuus - 1. v ilman vuosimaksua + 30 € Prepaid-etua jolla voi suorittaa tietohakuja

290 €

Suomen Asiakastieto

Alennus lakipalveluista

1 000 €

JuriNet

Maksuton 20 minuutin alkuneuvottelu Verkko+lehti-ilmoitus Yrityspörssissä

JuriNet

100 €

Suomen Yrittäjät

Lataa ja varmista etusi: yrittajat.fi/mobiilikortti Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani vastaa sisällöstä. SY pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

+ Tämän lisäksi saat Suomen Yrittäjien oikeudellista puhelinneuvontaa esim. 1–2 kertaa, arvo 200 €.

+ Saat myös Yrittäjäsanomat 6 kertaa vuodessa, arvo n. 60 €.

+ Lisäksi saat 10-30 % alennuksen risteily- ja reittimatkoista Tallinkin ja Silja Linen laivoilla reitistä ja ajankohdasta riippuen. + Saat reitistä riippuen 10–20 % alen-

nuksen risteily- ja reittimatkoista Viking Linen laivoilla.

+ Saat myös 15 % alennuksen Holiday

Club -kylpylähotellien ja loma-asuntojen päivän majoitushinnasta.

+ Saat 5 %:n alennuksen normaalihintaisista tuotteista Wihurin Metro-pikatukuissa. Alennus ei koske tupakka- eikä alkoholi- ja panimotuotteita, pantteja ja palveluveloituksia.

+ Restel Hotel Group tarjoaa jäsenille huoneet 20 % alennuksella päivän hinnasta (n. 15 € alennus/huonevuorokausi) ja erikseen määritellyissä ravintoloissa jälkiruoka veloituksetta normaalihintaisen pääruoan yhteydessä. + Saat Nesteen bensiinistä ja dieselistä jäsenalennusta 2,5 snt/litra kulloinkin voimassaolevasta mittarihinnasta. Express-asemilta etua ei myönnetä.

+ Suomen Yrittäjien jäsenkortilla alennusta 2,2 snt/litra (sis.alv) ja Teboil Yrityskortilla 2,7 snt/l (sis.alv) bensiinistä ja dieselöljystä sekä -10 % Teboil -voiteluaineista (pois lukien yli 10 l astiat).

+ Saat Eazybreak mobiilipalvelun lounas-, liikunta- ja kulttuuri- sekä työmatkaedulle jopa 60 % alennuksella.

+ Verisure tarjoaa maksuttoman yrityksen turvakartoituksen, sekä jopa 150 euron alennuksen Verisuren hälytysjärjestelmän asennus- ja liittymismaksusta.

Katso kaikki rahanarvoiset jäsenedut www.yrittajat.fi/jasenedut Tarkista aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.fi/aluejarjestot Liity jäseneksi: yrittajat.fi/liity

32-52_info.indd 34

19.2.2018 14.02

TAITT


Älykkäät työkalut yrittäjille ja supersankareille löydät Elisalta.

Siirry yrittäjän välinevarastolle osoitteessa elisa.fi/yrityksille

Ota yhteyttä! Varaa aika lähimmälle Yrityspisteelle elisa.fi/ajanvaraus tai soita 010 808 088 (pvm/mpm, ark. 8–16.30). Lisätietoa palveluista ja Elisan yrittäjäjärjestöeduista saat myös elisa.fi/yedut

32-52_info.indd 52 52207_EL_YJA_Hintasaarnaajat_LKSB_Raksa_v2_HEY_210x250.indd 1

19.2.2018 14.02 26.1.2018 9.20