Page 1

Ă…rsredovisning 2011


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

2 – ÅRSREDOVISNING 2011


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

BrA Invest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4-5 Bolagspresentationer 6-19 Förvaltningsberättelse 20-22 Resultaträkning Koncernen Balansräkning Koncernen

23 24-25

Kassaflödesanalys Koncernen

26

Resultaträkning Moderbolaget

27

Balansräkning Moderbolaget Kassaflödesanalys Moderbolaget

28-29 30

Tilläggsupplysningar 31-32 Noter 33-40 Underskrifter 40 Revisionsberättelse 41 Presentation Styrelse/Revisor

42

ÅRSREDOVISNING 2011 – 3


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

BrA Invest

Industriell Företagsbyggare BrA Invest är en industriell företagsgrupp som byggts upp de senaste 10 åren och idag vilar på tre rörelseben, industri, handel och bygg & fastighet. De bärande ledorden i BrA invests verksamhet är långsiktighet, stabilitet, lönsamhet och därefter tillväxt. Den allmänna filosofin och ”tänket” för BrA Invest, dvs. att investera i företag i omsättningsstorleken 50-500 MSEK inom ovan nämnda rörelseben, till sansade värderingar och i tydliga majoritetsinnehav, där ledningen för respektive bolag agerar som aktiva delägare står fast och kommer för överskådlig tid gälla och ledsaga bolaget i vår utveckling. Vi står för ett aktivt ägande, jobbar med operativa åtgärder och har inte som riskkapitalbolagen någon exit strategi utan behåller helst de innehav vi går och gått in i. Strategin för utvecklingen av BrA Invest senaste åren och året har gått i riktningen att koncentrera oss på befintliga innehav, utveckla dessa organiskt och via förvärv snarare än att ge oss på nya företag i nya och kanske främmande branscher. Vi har nått kritisk massa och storlek i ett par av företagen och verksamhetsområdena (KB och Dogman) och vi ser uppenbara fördelar i att förstärka positionerna för dessa rörelser både finansiellt och marknadsmässigt genom att ta andelar från konkurrenterna på befintliga marknader och genom att öka vår geografiska närvaro. Dyker det upp förvärvsmöjligheter inom dessa affärsben kommer vi att vara aktiva och redo att göra affär.

VD Stefan Andersson

4 – ÅRSREDOVISNING 2011

En lärdom av året som gått är att det är oerhört viktigt när man gör förvärv att den organisation (det företag) som gör förvärvet är redo och villigt att ta sig an det förvärvade företaget och omedelbart integrerar dess verksamhet i befintlig rörelse. Att förvärva ett företag behöver inte vara särskilt komplicerat, däremot att integrera och utveckla är en konst och något man måste lära sig och något BrA Invest och våra dotterföretag är och vill bli mycket bra på! En annan lärdom av året som gått är att storlek har betydelse. Alltför små företag med alltför liten omsättning är svåra att göra så mycket med och oerhört känsliga för eventuella personförändringar på ledande eller t.o.m. alla positioner. Det kostar mycket resurser, tålamod och ibland löpande förluster att göra rätt saker, tänka långsiktigt, bygga en stark infrastruktur samtidigt som man önskar hålla en rimlig kostnadsnivå för att undvika alltför stor kassabelastning för gruppen. Den miljö vi lever och verkar i kräver viss nivå på lokaler, system, kommunikationshöjd, marknadsföringsstruktur etc., förutsättningar för att göra affärer helt enkelt som för att inte belasta enskilda kunder alltför mycket kräver viss storskalighet. Visshe-

ten om detta gör att BrA Invest framöver kommer vara försiktiga innan vi eventuellt tar oss an alltför små rörelser, även om de skulle passa in i existerande innehav och strukturer. BrA Invest går ur 2011 och in i 2012 med goda trender i de flesta av våra rörelser. Mycket rätt saker har gjorts och görs på olika håll i alla bolag. Misstag har också gjorts och kommer framöver att göras igen. Vi varken belönar eller ”bestraffar” rörelser utifrån momentan resultatgenerering utan ser istället underliggande på att rätt åtgärder hela tiden vidtas allt för att säkra att trender inom respektive bolag pekar åt rätt håll. Vetskapen om detta skall förhoppningsvis göra att våra medarbetare, nuvarande och framtida, ser BrA Invest som ett bra företag att jobba och verka i där utvecklingsmöjligheter ges i en miljö av ansvarstagande under stor frihet som på lång sikt skapar värde för alla intressenter!


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Stefan Andersson, Kenneth Andersson, Johan Zaunders, Christer Andersson, Jessica Nilsson

ÅRSREDOVISNING 2011 – 5


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Fastighets AB 3Hus

Strukturerad förvaltning och omfattande affärsutveckling 3Hus är koncernens fastighetsbolag med säte i Åstorp. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i närområdet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till BrA Invest AB. Sommaren 2008 förvärvades Fastighets AB 3Hus av BrAs dåtida fastighetsbolag BrA Fastigheter. Ungefär samtidigt slöts avtal om att förvärva Fastighetsbolaget Gajaden AB. Efter att de tre bolagen fusionerats behölls det ”nygamla” bolagsnamnet Fastighets AB 3Hus, numera i regi BrA Invest. Affärsidén är att förvärva, förvalta, förädla och utveckla fastigheter för långsiktigt ägande. Med stabila och nöjda hyresgäster samt korta beslutsvägar tillhandahåller vi fastigheter enligt respektive verksamhets krav och behov.

VD Christer Andersson

6 – ÅRSREDOVISNING 2011

Vid utgången av 2011 bestod fastighetsbeståndet av 7 kommersiella fastigheter som inrymmer 8 hyresgäster varav 4 koncerninterna. Därutöver finns en råtomt. Under 2011 förvärvade 3Hus fastigheten Kv Anekdoten 1 i Åstorps kommun. Fastigheten är ursprungligen en mässhall som tidigare blivit om- och tillbyggd för affärs­ ändamål. I december månad startade ombyggnadsarbetena för att omvandla fastigheten till en modern logistikfastighet. Arbetena kommer fortskrida under första halvan av 2012. Därefter flyttar systerbolaget VikingLand AB (under namnändring till Living Story) in.

Fr o m februari 2012 är Berne Särbring ny VD för Fastighets AB 3Hus. Berne har stor erfarenhet inom fastighetsbranschen och bl a ett mycket stort kunnande inom projektutveckling. Med Berne ska 3Hus bli ett modernt fastighetsbolag med strukturerad förvaltning och effektiv affärsutveckling.

Tillträdande VD februari 2012 Berne Särbring


Fastighets AB 3Hus*

Nyckeltal 2011 (2010)

I BrA Invest koncernen sedan 2008 BrA Invests ägarandel 100%

Omsättning 8 MSEK (12 MSEK) EBIT 2,3 MSEK (7,0 MSEK) Antal anställda 2 (3)

*inklusive övriga fastighetsbolag


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

BAB Byggtjänst AB

Kvalitets- och ledningssystem stärker positionen BAB Byggtjänst AB är ett komplett byggföretag med affärsidé att bedriva bygg- och byggserviceverksamhet i västra Skåne och södra Halland. BAB är den lokala Byggmästaren som sätter kunden i fokus. Vi har samma kunnande som riksbyggarna, men den lokala förankringen ger ett antal fördelar. BAB erbjuder både entreprenad och byggservice. Tanken är att BAB skall vara partnern i såväl stora som små projekt och gärna vara med från ide till överlämnande. Under 2011 förvärvades två företag, PARAT Bygg i Malmö och Siffes Bygg i Torekov. Syftet med dessa förvärv är att utöka och stärka vår ställning i vårt verksamhetsområde samt ge goda förutsättningar att driva entreprenadverksamhet i Malmö-Lundregionen. För att ytterligare stärka vår position, togs under 2011 beslut att implementera

VD Peter Wetterlöv

8 – ÅRSREDOVISNING 2011

ett nytt kvalitets- och ledningssystem POVEL. Implementeringen kommer att pågå under hela 2012 med en målsättning att bli ett diplomerat POVEL företag i början av 2013. Under inledningen av 2011 såg vi en uppgång i konjunkturen för att sedan under andra halvan se en vikande konjunktur pga finanskrisen i omvärlden. Denna lågkonjunktur har inneburit färre projekt och pressade marginaler i tagna projekt. Detta tillsammans med organisatoriska problem i samband med bolagets tillväxt både organiskt och genom förvärv har pressat ner lönsamheten.

BAB har stora tillväxtambitioner och en utmaning är att få tag på ytterligare kompetent personal. Med en stabil grund av en väl fungerande byggservicerörelse och ett målmedvetet organisationsarbete ser vi positivt på framtiden.


BAB Byggtj채nst AB

Nyckeltal 2011 (2010)

I BrA Invest koncernen sedan 2008 BrA Invests 채garandel 90%

Oms채ttning 219 MSEK (131 MSEK) EBIT -1,1 MSEK (3,7 MSEK) Antal anst채llda 105 (64)


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

AB Dogman

Industriell affärsmodell utvecklar affärerna Dogman är Skandinaviens största företag inom djurtillbehör med säljorganisation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under 2011 har hästtillbehörsföretaget Jacson of Scandinavia förvärvats och därmed har Dogman numera ytterligare ett produktsortiment att erbjuda. Affärsidén är att importera, distribuera och marknadsföra produkter inom husdjurs- och hästsegmentet. Vi utvecklar vårt sortiment med fokus på kategorin tillbehör. Med hög servicenivå och stor sortimentsbredd ökar vi våra företagskunders konkurrenskraft samt lönsamhet. Med relevanta och aktuella produkter fyller vi slutkundens behov för djurens välbefinnande. Visionen är att vara bäst i klassen! AB Dogman startades 1965 i en källarlokal på 40 kvm i Lund. Grundaren satte tidigt honnörsorden säkra leveranser och hög produktkvalitet. 1969 bedrevs verksamheten i elva olika källarlokaler varmed det beslutades bygga nytt kontor och lager i Staffanstorp. Företaget fortsatte växa och 1983 var lokalerna för trånga och det byggdes nya på industriområdet Gastelyckan i Lund. Även dessa lokaler blev för trånga och 2010 flyttade företaget till nytt höglager och kontor intill E4 i Åstorp. 2007 förvärvades bolaget av BrA Invest.

VD Kenneth Andersson

10 – ÅRSREDOVISNING 2011

Sedan BrAs inträde har företaget växt kraftigt både organiskt och via förvärv. Företagen Simontorp, Monsen, Jacson of Scandinavia har förvärvats och Dogman Oy har etablerats. Målsättningen är att kontinuerligt förstärka rollen som nordens marknadsledare på tillbehör.

mågan att ställa om från ha varit en traditionell grossiströrelse till att vara ett modernt företag där vi arbetar efter en industriell affärsmodell. Detta systematiska arbetssätt har tillsammans med varumärkesuppbyggnaden gett företaget goda möjligheter att fortsätta utvecklas positivt.

Utmaningarna har genom åren varit många. Den första tiden då branschen var förhållandevis omogen bestod den mest av att få ordning på logistiken, sätta ett attraktivt sortiment och därefter försörja kund. Över tiden har marknaden förändrats och de nya utmaningarna har bl a bestått i att på ett trovärdigt sätt parallellt försörja både fackoch dagligvaruhandeln.

2011 har varit ett händelserikt år då det finska lagret flyttades till Åstorp, nytt säljkontor öppnades i Åbo, Jacson of Scandinavia förvärvades och flyttade från Vollsjö till Åstorp, en modern affärsmodell har implementerats och avtal har tecknats med dagligvarukedjan Coop. Många nya kundkontrakt utöver Coop har tecknats och dessa rullas successivt ut sedan någon månad tillbaka. Under 2012 kommer detta ge full utväxling.

Sedan några år tillbaka pågår en konsolidering i branschen och utmaningen idag är att vara delaktig i denna. Hänger företaget inte med i den ständiga utveckling som pågår dröjer det inte lång tid förrän vi hamnar på efterkälken. De senaste årens framgångar beror i huvudsak på att företaget haft för-

Allt detta sammantaget gör att vi ser fram emot 2012 med stor tillförsikt.


AB Dogman

Nyckeltal 2011 (2010) I BrA Invest koncernen sedan 2007 BrA Invests 채garandel 95%

Oms채ttning 354 MSEK (334 MSEK) EBIT 13,3 MSEK (7,2 MSEK) Antal anst채llda 85 (73)


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Draken i Reftele AB

Ökad flexibilitet och långsiktiga lösningar Draken i Reftele är ett modernt tillverkande plastföretag med två huvudsakliga produktområden: Industriförpackningar och teknisk film. Bolaget ägs av BrA Invest sedan 2005 och har fram till 2011 uppgraderat både maskinpark och dubblerat fabriksytan med ny utbyggnad. Draken utmärker sig på marknaden genom sin vision, vilken är att vara Sveriges mest flexibla och effektiva filmkonverteringsföretag, inom framställning av industriförpackningar och teknisk film i polymera material. Draken kan erbjuda kunder ett brett utbud av plastfilmsprodukter för industriell användning och att hjälpa marknaden till kreativa och kostnadseffektiva lösningar. Detta är möjligt genom att under samma tak tillhandahålla lösningar inom extrudering, konvertering och flexotryck. Exempel på produkter är byggfilm, förpackningsfilm, påsar, säckar och huvar enligt varierande specifikationer och funktioner. Plastbranschen har under 2011 mötts av stora utmaningar vad avser ökning av råvarupriset som till stor del har styrts av händelser i de oljeproducerande regionerna. Detta har lett till rekordhöjningar

VD Alexander Subotin

12 – ÅRSREDOVISNING 2011

i regranulat och pressat läge på marknaden, något som tyvärr återspeglar sig i årets resultat. Ny VD har under 2011 inlett dialog med leverantörer för att säkra bättre tillgång och långsiktiga lösningar. Detta har även utmärkt sig på kundsidan då Draken under Q4 2011 signerat fler avtal med nya kunder och stärkt försäljningsenheten. Under 2011 invigdes även ny lagerlokal och ny tryckhall, något som kommer utöka Drakens flexibilitet mot marknaden och möjligöra bland annat lagringsmöjligheter till kunderna. Inom vår nisch identifieras hela tiden nya utmaningar, vilket gör att vi ständigt måste vara alerta. Vi måste vara medvetna om att skapa handlingsplaner på både kort- och lång sikt i syfte att påverka produkter, kundrelationer och teknik. För oss har dessa utmaningar inneburit att vi skapat rätt förutsättningar för att korta

ledtider, produktutveckla, investera i nya maskiner och att våga införa ny struktur trots stora kostnader. Utmaningen är att igen hitta nästa våg som kommer ta Draken till nästa nivå på marknaden. Framtiden kommer innebära att Draken initierar arbete med ständiga förbättringar genom effektivitetsåtgärder i produktionen, har tätare kontakter med kunder avseende affärs-/produktutveckling och för fortsatt tät dialog med råvarudistributörer. Utmaningen är att under 2012 kapitalisera på åtgärder som skall implementeras. Genom ett målmedvetet och systematiskt arbete kombinerat med engagemang, kunskap och samarbete i både leverantörs- och kundled ska affärs­ idén implementeras i Draken.


Draken i Reftele AB Nyckeltal 2011 (2010)

I BrA Invest koncernen sedan 2005 BrA Invests 채garandel 100%

Oms채ttning 95 MSEK (97 MSEK) EBIT 0,1 MSEK (4,7 MSEK) Antal anst채llda 39 (41)


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Konstruktions-Bakelit AB

Utveckling skapar konkurrenskraft KB grundades 1947 av Anders Månson. Redan från början sattes målen högt. Ambitionen var att leda utvecklingen inom plastindustrin snarare än att följa den. I KB ingår KB Components som utvecklar och tillverkar avancerade plastkomponenter samt KB System med egenutvecklade artiklar för flexibel strömförsörjning. KB Components erbjuder helhetslösningar avseende utveckling och produktion av tekniskt avancerade plastkomponenter och behärskar de flesta tekniker och material. KB Components är en av de största aktörerna i Skandinavien med högmoderna produktionsanläggningar i Värnamo, Örkelljunga och i Kaunas i Litauen. Anläggningen i Litauen erbjuder kostnadseffektiv produktion av arbetskraftsintensiva produkter medan anläggningarna i Örkelljunga och Värnamo erbjuder högautomatiserad produktion av tekniskt avancerade produkter med inriktning mot fordon, VVS, säkerhet och medicinteknik. KB System tillverkar och säljer ett system för strömskenor, stavar och uttagspaneler, enligt tekniken Dynamic Workplace Power (DWP). Det unika med DWP-systemet är att användarna själva bestämmer och monterar uttagen var och hur de vill på

VD Lars Holtskog

14 – ÅRSREDOVISNING 2011

skenan. Systemet är mycket enkelt att installera, använda och återanvända. Under året har det nya produktsortimentet utökats med 3-fasuttag med separat avsäkring och KB System erbjuder nu ett komplett system för laboratorier, sjukhus, universitet och kontor med krav på hög flexibilitet och säkerhet. Historiskt sett har KB lyckats mycket väl med att anpassa sig till ny teknik och stora förändringar på marknaden. Det tidigare beroendet av Saab Automobile i början av 2000-talet har ersatts av en bred kundportfölj inom automotive. Krisen inom fordonsindustrin 2008-2009 tvingade fram nödvändiga rationaliseringar och påskyndade införandet av en mer flexibel produktionsorganisation. Den positiva volymutvecklingen under 2010 har fortsatt under 2011, personbilssegmentet har haft god tillväxt och även volymerna mot

lastbilssidan har ökat trots svagare efterfrågan i Europa. Resultatet har stärkts och förväntas att öka ytterligare genom starkt fokus på kostnadsreduktioner och produktivitetsförbättringar. I slutet av året förvärvades Årevall Plast i Värnamo. Förvärvet är ett led i KBs långsiktiga affärsplan där målsättningen är att öka kundvärdet och minska konjunkturkänsligheten genom att skapa en balans mellan lätta fordon, tunga fordon och övrig industri. Förvärvet innebär att produktutbudet breddas till att omfatta produktion och montering i renrumsmiljö, tvåkomponentsprodukter och produkter med insatser i ett mycket brett storlekssortiment, back-injection och avancerad ytbehandling. För framtiden planeras geografisk expansion inriktad mot nya tillväxtmarknader.


Konstruktions-Bakelit AB

Nyckeltal 2011 (2010)

I BrA Invest koncernen sedan 2009 BrA Invests 채garandel 71,25%

Oms채ttning 335 MSEK (320 MSEK) EBIT 18,3 MSEK (15,4 MSEK) Antal anst채llda 245 (233)


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Olofssons Hyvleri AB

Från familjestyrt hyvleri till exporterande logistikföretag Olofssons Hyvleri är en modern hyvleri- och träförädlingsverksamhet lokaliserad till Vrigstad, 30 km nordost om Värnamo, centralt i det småländska centrat för skog- och trä-bearbetning. Bolaget förvärvades av BrA Invest sommaren 2008 och har sedan dess utvecklats från ett smalt familjestyrt företag med fokus på svenska kunder till en industrirörelse, där export till kunder i Europa dominerar verksamheten. Trä- och framförallt sågverksbranschen har de senaste åren genomgått ett stålbad orsakat av en svag efterfrågeutveckling på virke och hyvlade produkter i spåren på först finanskrisen 2008-2009 och skuldkrisen under 2011 utöver den ”arabiska våren” i Norra Afrika som närmast stängt den marknaden helt och hållet. Olofssons har under året bytt VD och strategi sedan det blivit uppenbart att något måste göras för att komma till rätta med bolagets lönsamhetsproblem. Den nya strategin som beslutades under sommaren bygger på att bolaget skall bli ett

VD Stefan Andersson

16 – ÅRSREDOVISNING 2011

logistikföretag snarare än en ren hyvlerirörelse. Kunderna kräver korta leveranstider, komplexa leveranser med en mix av mindre paket i olika dimensioner samt att leverantörerna håller lager åt dem. Olofssons har mött detta kundbehov genom att investera i en helt ny lagerhall, genom att bygga ett färdigvarulager av standardprodukter, vilket möjliggör effektiv produktion mot lager istället för kundorderstyrd stötvis produktion som orsakar många och dyra ställ samt genom att förbereda för tvåskiftsoperation, vilket kommer öka produktionseffektiviteten genom att dyra fasta resurser nyttjas bättre och mera.

Denna omvandling till ”nya Olofssons” har under året lett till stora investeringar vilket förorsakat bolaget en stor rörelseförlust under 2011. Vi är dock övertygade om att åtgärderna varit riktiga och nödvändiga och ser därför fram mot 2012 med tillförsikt!


Olofssons Hyvleri AB Nyckeltal 2011 (2010)

I BrA Invest koncernen sedan 2008 BrA Invests 채garandel 100%

Oms채ttning 92 MSEK (74 MSEK) EBIT -6,5 MSEK (-2,4 MSEK) Antal anst채llda 24 (18)


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Vikingland AB

Stor potential i trendig bransch VikingLand AB är ett grossistföretag inom ”House & Garden” med ett sortiment för både dekorations- och bruksändamål, med placering i Åstorp, ca 2 mil nordost om Helsingborg längs väg E4. Kunderna är i huvudsak inredningsbutiker, gardencenter, blomsterbutiker och möbelbutiker. Då Inredningsbranschen är starkt knuten till de trender och mode som råder ställs stora krav att ha ett sortiment som följer de trender som konsumenterna vill ha, vilket innebär att sortimentet ständigt måste förändras. VikingLand har genom åren haft ett spännande sortiment som attraherat våra kunder, däremot har det funnits logistiska problem. BrA Invest förvärvade 2011 ett VikingLand AB med likvida och strukturella bekymmer. En ny VD tillsattes och en omorganisation har genomförts för att få struktur på bolaget och arbetet med att få processerna på plats pågår fortfarande.

VD Hans Larsson

18 – ÅRSREDOVISNING 2011

Mycket har skett under året som skapar förutsättningar för tillväxt. Vikingland kommer fr.o.m. halvårsskiftet 2012 flytta in i nya lokaler. Det innebär att bolaget får ett nytt modernt lager, ett showroom som alltid finns tillgängligt för kunderna, samt nya kontorslokaler. Arbetet pågår med att komma tillrätta med lagerhållningen för att kunna serva kunderna på ett tillfredsställande sätt. Rekrytering av ett antal personer på nyckelpositioner och utbildning av personal är annat som löper vidare. Genom dessa åtgärder ska den rörelseförlust detta inneburit succesivt vända till vinst under 2012, enligt den plan som är lagd för bolaget.

En process om namnändring har drivits under 2011 och beslut har fattats att VikingLand under 2012 kommer ändra namn till Living Story. Många saker har hänt under det gångna året och mycket mer kommer hända under de närmaste åren som kommer ge Living Story de rätta förutsättningarna att bli en ledande aktör i vår bransch.


Vikingland AB

Nyckeltal 2011 (2010) I BrA Invest koncernen sedan 2011 BrA Invests 채garandel 97,3%

Oms채ttning 22 MSEK (20 MSEK) EBIT -4,9 MSEK (-0,6 MSEK) Antal anst채llda 13 (11)


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

BrA Invest CKS AB Org.nummer: 556753-2501

Förvaltningsberättelse

Kalenderåret 2011 har karaktäriserats av hög aktivitetsnivå på förvärvsfronten (sammanlagt 5 förvärv), en del förändringar vad gäller VD positioner i de olika bolagen, stora investeringar i flera portföljbolag samt en resultatutveckling i stort som vi inte är tillfreds med. Förvärvet av VikingLand januari 2011 är ett steg in i ett nytt produktområde där vårt kunnande inom logistik kombinerat med erfarenheterna och synergier med Dogman på sikt skall ge fördelar och bygga upp ett starkt företag i en bransch som är fragmenterad och där det ännu inte etablerats någon stor aktör med marknadsdominerande ställning. VikingLand-förvärvet följdes av köpet av fastigheten Anekdoten, en drygt 6 000 kvadratmeter stor lokal som i och med ett pågående ombyggnadsprojekt (regi BAB), där vi investerar storleken 40 MSEK, kommer erbjuda helt nya möjligheter för VikingLand, med nya namnet Living Story att utveckla sin rörelse. I slutet av 2011 togs beslut om en nyemission i VikingLand (Living Story) om 10 MSEK som gör att BrA Invest ökar sin ägarandel till drygt 97 %. Dogman bytte VD under januari 2011 och gjorde under våren en genomlysning av organisationsstrukturen för att sätta och implementera det vi kallar PC-DC-SC modellen. Bolaget utvecklades svagt under

20 – ÅRSREDOVISNING 2011

första halvåret men efterhand som personalen systematiskt kommit in i sina roller har trenden vänts och årets andra halva blev stark, där även integrationen av det förvärvade Jacson of Scandinavia AB på ett framgångsrikt sätt genomfördes. BrA Invest har under året ökat sin ägarandel till nuvarande 95 % i AB Dogman. Jacson av Scandinavia har under hösten flyttat sin verksamhet från Vollsjö till Åstorp och i december fusionerats med AB Dogman. BAB gick in i 2011 med en stark orderstock och förväntningar om hög aktivitetsnivå i det Nordvästskånska byggandet det kommande året. Under sommaren överenskom bolaget med ägarna till Siffes Bygg AB, ett Torekovbaserat lokalt byggbolag med fokus på byggservice i region Bjärehalvön och ägarna till PARAT Bygg AB, ett Malmöbaserat byggbolag också med fokus mot byggservicesektorn om ett förvärv av bolagen 2011. Dessa bolag har successivt integrerats operativt med BAB under hösten och Siffes Bygg har legalt fusionerats med BAB så sent som i december.

Andra halvåret 2011 har präglats av viss växtvärk i rörelsen, vilket resulterat i några projekt där ursprungliga kalkyler inte hållit, och en del andra problem i projektgenomföranden. Under hösten har aktivitetsnivån vad gäller förfrågningar försvagats i Nordvästskåne medan Malmöregionen fortfarande präglas av relativt gott utbud. 3Hus genomförde förvärvet av Anekdotenfastigheten under sommaren, där det just nu (våren 2012) pågår omfattande renovering för att möjliggöra inflyttning för VikingLand (Living Story) till 1 juli 2012. Avtalet med f.d. ägarna till VikingLand (Living Story) ger en option att förvärva den fastighet mitt i centrala Åstorp där det bolaget just nu opererar. 3Hus har för avsikt att nyttja denna rättighet och på sikt exploatera denna tomt. Existerande bestånd av fastigheter med starka, långsiktiga hyresgäster har utvecklats bra under året och i och med att ränteklimatet i slutet på året förbättrats samtidigt som ny VD rekryterats i bolaget per 1 februari 2012 avser vi öka exploateringstakten inom fastighetsrörelsen framöver.


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

BrA Invest CKS AB

BAB B Byggtjänst yggtjä jänst AB 90%

PARAT Bygg B AB

Fasti tigh hetts AB AB 3Hus 3Hus 3H Fastighets 100%

Konstrukti ktions Bakelit k lit AB Konstruktions-Bakelit 71,25%

KB Components UAB

Olofssons har genomlidit det tuffaste året i mannaminne inom sågverk- och hyvleriindustrin. Ett antal konkurrenter har antingen gått i konkurs eller lagts ned. Grundproblemet ligger i den obalans som råder på världsmarknaden, där produktionskapaciteten vida överstiger efterfrågan på sågade och hyvlade produkter samtidigt som de svenska skogsägarna njuter av fortsatt höga priser på timmer. Olofssons har under året (våren) bytt VD och i samband med detta ökade BrA Invest aktieinnehavet i bolaget till nuvarande 100 %. Strategin för att möta krisen har varit och är att gå på offensiven, investera i ökad lagringskapacitet (10 MSEK investerat i ny lagerhall under hösten), möta kundernas krav på ökad flexibilitet (ökar lagernivåerna) och krav på låga priser (kräver långa produktionsserier och färre ställ samt ökad maskinutnyttjandegrad). Allt sammantaget har detta lett till den ökade skiftgång (2-skift) som implementerats och skall ta bolaget till lönsamhet under 2012. Draken anställde en ny VD under våren (tidigare VD:n blev VD för KB) och i samband med detta ökade BrA sitt aktieinnehav i bolaget till nuvarande 100 %. Under året har Draken genomfört ett investeringsprojekt om drygt 10 MSEK, där en tillbyggnad ökat lagerkapaciteten med över 1 000 kvadratmeter samt förberett bolaget för en investering i ett nytt tryckverk. Lönsamhetsutvecklingen har varit en besvikelse delvis orsakad av interna organisationsproblem men även en ogynnsam materialprisutveckling. Problemen är lösta och bolaget står starkt rustat för 2012 då vi förväntar oss en mycket bättre utveckling.

KB Systems AB

Drak ken i Reftele R ftelle AB Reft AB Draken 100%

Årevall ll Årevall Plast AB

Dogman Dogman AS

Dogman AB Dogman 95%

Dogman Dogman Aps

KB har under året varit det bolag som utvecklats bäst av samtliga BrA Invest-bolag, dock ändå ej så bra som vi hoppades vid ingången av året. Kunderna inom fordonssektorn har fortsatt plocka ut rimligt goda volymer, tillräckligt goda för att medge en organisk tillväxt i bolaget om c:a 5 %. Under våren tillträdde en ny VD som fortsatt på den inslagna vägen med fokus på LEAN och effektiviseringar inom produktionsverksamheterna i Örkelljunga och i Kaunas, Litauen. Till årsskiftet 2011/2012 förvärvades Årevall Plast AB i Värnamo som ett led i bolagets strävan att differentiera kundstocken ytterligare utanför fordonsindustrin, dit efter förvärvet inte mer än c:a 2/3 av leveransvolymerna går. 2012 har börjat bra och vi förväntar oss en ökning av intjäningen under detta år!

Oloffssons Hyvleri Ol Hyvle l rii AB Olofssons 100%

Vikiinglland Vik d AB AB Vikingland 97,3%

Dogman Dogman Oy

I och med utgången av 2011 (inkluderat nyemissionen i VikingLand (Living Story) har BrA Invest 90 % eller högre aktieandel i samtliga portföljbolag utom KB. Detta medger framöver koncernbidragsmöjligheter vilket ger effektivitet i gruppens bolagsskattebelastning. Den finansiella ställningen vid utgången av 2011, givet den förväntade intjäningen framöver, är stabil och stark. Gruppens totala goodwill är begränsad och vi förväntar oss god intjäning och ett starkt kassaflöde under 2012.

ÅRSREDOVISNING 2011 – 21


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

forts Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Finansiell riskhantering

- Vikingland AB förvärvades vid årets ingång.

För en beskrivning av bolagets finansiella riskhantering och finans- och valutapolicy hänvisas till tilläggsupplysningarna.

- Siffes Bygg AB har förvärvats och därefter fusionerats med BAB Byggtjänst AB.

Miljöpåverkan

- Parat-Bygg AB har förvärvats av BAB Byggtjänst AB.

Vissa av koncernens bolag bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Tillståndet avser tryckeriverksamhet på plastprodukter där organiska lösningsmedel användes. De organiska lösningsmedlen påverkar den yttre miljön genom avdunstning till luften.

- Fastigheten Anekdoten i Åstorp har förvärvats. - Jacson of Scandinavia AB förvärvades och fusionerades med Dogman AB. - Årevall Plast AB förvärvades vid årets utgång av Konstruktions-Bakelit AB.

Förslag till vinstdisposition

Koncernens resultat och ställning

Balanserat resultat

Till årsstämmans förfogande står i kr: Årets resultat

2011

2010

2009

1 111 851

918 699

837 073

12 440

82 330

42 722

Balansomslutning

637 692

459 287

451 419

Eget kapital inkl. minoritetsintressen

116 600

148 744

80 877

Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster

Soliditet inkl. minoritetsintressen

18,3%

32,4%

17,9%

1,1%

9,0%

5,1%

Räntetäckningsgrad - ggr

2,8

21,8

12,9

Avkastning på eget kapital

5,3%

85,6%

92,7%

Vinstmarginal

1200 Msek

1000

100 %

800

80 %

600

60 %

400

40 %

200

20 %

2011 2010 2009

100 0

0% Nettoomsättning

Resultat efter finansiellt

22 – ÅRSREDOVISNING 2011

Balansomslutning

Eget kapital inkl. minoritetsintressen

Soliditet inkl. minoritetsintressen

Summa

45 584 522 9 475 840 55 060 362

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att: I ny räkning balanseras

55 060 362

Summa

55 060 362

I övrigt beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till resultat- och balansräkningar för såväl koncern som moderbolag med tilläggsupplysningar och noter. Samtliga belopp i Ksek.


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Resultaträkning koncernen Ksek

Not

2011

2010

2

1 111 851

918 699

Rörelsens intäkter: Nettoomsättning Förändring av lager

1 237

4 075

Aktiverat arbete för egen räkning

5 135

41 500

0

28 058

0

23 858

Upplösning negativ goodwill Resultat avyttring fastighet via bolag Övriga rörelseintäkter

3 192

3 397

1 121 415

1 019 587

Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter

-464 127

-370 074

Handelsvaror

-270 917

-251 810

4,5

-122 311

-107 714

3

-220 030

-181 927

-24 567

-22 279

Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivingar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-707

-5

-1 102 659

-933 809

18 756

85 778

Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat

7

675

513

-6 991

-3 961

12 440

82 330

-2 856

-1 406

Minoritetsandel i årets resultat

-3 896

-6 161

ÅRETS RESULTAT

5 688

74 763

ÅRSREDOVISNING 2011 – 23


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Balansräkning koncernen Ksek per 31 december

Not

2011

2010

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

8

Balanserade utgifter för utveckling Varumärken Goodwill Materiella anläggningstillgångar

0

32

569

746

50 735

30 185

51 304

30 963

106 777

81 173

9

Byggnader och mark Nedlagda kostnader i annans fastighet

0

1 039

57 167

43 280

Inventarier

27 089

24 385

Pågående nyanläggning och förskott

21 186

8 605

212 219

158 482

25

10

Maskiner

Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran

3 085

0

Andra långfristiga fordringar

1 651

1 745

4 761

1 755

268 284

191 200

43 139

29 816

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Förskott till leverantör

2 556

1 809

99 358

62 758

0

3 169

1 935

0

146 988

97 552

174 351

138 984

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran

5 711

0

Övriga fordringar

4 653

3 333

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

11

10 148

816

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

11 815

6 345

206 678

149 478

15 742

21 057

Summa omsättningstillgångar

369 408

268 087

SUMMA TILLGÅNGAR

637 692

459 287

Kassa och bank

24 – ÅRSREDOVISNING 2011


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Balansräkning koncernen Ksek per 31 december

Not

2011

2010

100

100

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

13

Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

6 738

8 729

82 533

35 902

5 688

74 763

Summa eget kapital

95 059

119 494

Minoritetsintressen

21 541

29 250

1 169

Avsättningar Uppskjuten skatteskuld

14

0

Övriga avsättningar

15

4 768

2 177

4 768

3 346

Summa avsättningar

Långfristiga skulder Checkräkningskredit

16

83 294

28 194

Byggkreditiv

16

9 216

0

Fakturakredit

16

21 469

20 000

Övriga skulder till kreditinstitut

17

147 287

90 121

261 266

138 315

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Fakturerad men ej upparbetad intäkt

11

Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder

15 148

7 579

867

4 113

16 929

5 952

134 878

101 297

0

1 900

39 004

10 576

48 232

37 465

Summa kortfristiga skulder

255 058

168 882

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

637 692

459 287

411 781

357 839

Inga

Inga

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

18

ÅRSREDOVISNING 2011 – 25


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Kassaflödesanalys koncernen Ksek

2011

2010

Löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

12 440

82 330

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster

24 812

-30 175

Årets skatt

-4 999

-7 774

före förändringar i rörelsekapital

32 253

44 381

Förändring av varulager

-13 156

-11 098

Förändring av rörelsefordringar

-17 700

-26 719

Förändring av rörelseskulder

54 112

8 844

Kassaflöde från den löpande verksamheten

55 509

15 408

Förvärv av dotterbolag

-44 971

-6 500

Försäljning dotterbolag

2 575

2 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-64

-64 750

18 750

383

-130

-106 763

14 056

Finansieringsverksamheten Utdelning

-30 000

-9 000

Förändring av lån

84 733

-34 872

-8 671

-2 664

Minoritet Omräkningsdifferens i eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

-123

-1 455

45 939

-47 991

-5 315

-18 527

Likvida medel vid årets början

21 057

39 584

Likvida medel vid årets slut

15 742

21 057

Outnyttjad checkräkningskredit enligt not 16

15 609

28 718

Disponibla likvida medel vid årets slut

31 351

49 775

26 – ÅRSREDOVISNING 2011


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Resultaträkning moderbolaget Ksek

Not

2011

2010

2 000

1 000

Röreslsens intäkter: Nettoomsättning Röreslsens kostnader: Övriga externa kostnader

4

-1 963

-1 311

Personalkostnader

3

-1 686

-311

-8

0

1

-1 657

-622

6

10 990

53 790

604

120

36

14

-285

-347

-33

0

9 655

52 955

-179

217

9 476

53 172

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter, koncern Övriga ränteintäkter Räntekostnader, koncern Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7

ÅRSREDOVISNING 2011 – 27


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Balansräkning moderbolaget Ksek per 31 december

Not

2011

2010

9

29

0

29

0

37 920

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

10

76 712

Uppskjuten skattefordran

14

425

437

77 137

38 357

77 166

38 357

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

25 184

29 014

Aktuell skattefordran

Fordringar hos koncernföretag

10

0

Övriga fordringar

14

0

10

0

25 218

29 014

0

9 305

25 218

38 319

102 384

76 676

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

28 – ÅRSREDOVISNING 2011

12


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Balansräkning moderbolaget Ksek per 31 december

Not

2011

2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

13

Bundet eget kapital Aktiekapital - 1 000 aktier

100

100

Summa bundet eget kapital

100

100

45 585

22 879

Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat

9 476

53 172

Summa fritt eget kapital

55 061

76 051

Summa eget kapital

55 161

76 151

Långfristiga skulder Checkräkningskredit

16

Summa långfristiga skulder

4 837

0

4 837

0

484

255

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 601

0

0

22

21 055

130

246

118

42 386

525

102 384

76 676

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

18

57 587

37 720

Ansvarsförbindelser

18

215 760

149 644

ÅRSREDOVISNING 2011 – 29


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Kassaflödesanalys moderbolaget Ksek

2011

2010

Löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

9 655

52 955

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster

2 886

-25 428

0

0

Årets skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

12 541

27 527

Förändring av rörelsefordringar

3 796

-19 246

Förändring av rörelseskulder

41 861

-15 243

Kassaflöde från den löpande verksamheten

58 198

-6 962

-44 878

-6 800

2 575

25 557

Investeringsverksamheten Investering i dotterbolag Försäljning dotterbolag Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-37

0

-42 340

18 757

-30 000

-9 000

Finansieringsverksamheten Utdelning Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

4 837

0

-25 163

-9 000

-9 305

2 795

9 305

6 510

0

9 305

Outnyttjad checkräkningskredit enligt not 16

163

0

Disponibla likvida medel vid årets slut

163

9 305

30 – ÅRSREDOVISNING 2011


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper

Redovisning av fastigheter

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Fastigheter har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Koncernens fastigheter redovisas i balansräkningen som anläggningstillgångar.

Resultaträkning – Ändrad uppställningsform

Redovisning av inkomstskatter

Bolaget har övergått till kostnadsslagsindelad uppställningsform för resultaträkningen. Bytet motiveras av att merparten av koncernens bolag tillämpar denna uppställningsform. I syfte att öka jämförbarheten har föregående års resultaträkning omarbetats.

Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserats och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Koncernredovisning

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatt redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital.

Allmänt I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bolag som förvärvats eller avyttrats under löpande år ingår i koncernens redovisning för den del av året som bolaget tillhört koncernen. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Omräkning av utländska dotterbolag Vid omräkning av bokslut för utländska dotterbolag har dagskursmetoden tillämpats. Denna innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknats till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens eget kapital. Minoritetsintressen I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i koncernens nettovinst. Minoritetens andel i dotterbolags eget kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning.

Vid ombyggnationer kostnadsförs den del av investeringen som kan anses utgöra underhåll.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom obeskattade reserver. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Ingen uppskjuten skatt redovisas på temporär skillnad i fastigheter då dessa förväntas avyttras på sätt som ej utlöser beskattning. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Avdrag för inkurans sker.

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta Allmänt

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t.ex. terminssäkring, används terminskursen.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avsättningar och skulder

Redovisning av entreprenader och liknande uppdrag

Skulder har upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning.

Intäktsredovisning

Bolaget redovisar utförda entreprenaduppdrag – fast pris och löpande räkning – enligt Bokföringsnämndens huvudregel i BFNAR 2003:3. Principen benämns successiv vinstavräkning och innebär att intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen i förhållande till entreprenadens upparbetningsgrad. Upparbetningsgraden bestäms på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till beräknade projektkostnader för hela entreprenaden. Redovisad intäkt utgörs av upparbetningsgradens andel av den beräknade totala intäkten för hela entreprenaden.

Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader, utdelningsintäkter, realiserade vinster och förluster på finansiella placeringar. Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar periodiserade belopp.

En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. På uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt motsvarande nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs, så snart de är kända. I balansräkningen redovisas entreprenaduppdragen projekt för projekt antingen som Upparbetad men ej fakturerad intäkt bland omsättningstillgångarna eller som Fakturerad men ej upparbetad intäkt bland kortfristiga skulder. De projekt som har högre upparbetade intäkter än vad som fakturerats redovisas som tillgång medan de projekt som har fakturerats mer än upparbetade intäkter redovisas som skuld.

ÅRSREDOVISNING 2011 – 31


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Definition av nyckeltal

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.

Vinstmarginal

Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Uppkommen vinst eller förlust redovisas som rörelseresultat. Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde motsvarande noll. Avskrivningen sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod: Balanserade kostnader för utveckling

3 år

Varumärken

5 år

Goodwill

5-20 år

Byggnader

33 - 100 år

Markanläggningar

20 år

Maskiner

5-10 år

Inventarier

4-10 år

Avskrivningstiden för koncerngoodwill avseende förvärvade verksamheter uppgår till 5-20 år då dessa förvärv bedöms representera ett långsiktigt strategiskt värde.

Finansiell riskhantering Ränterisk Befintliga räntebärande skulder löper med rörliga räntor. Valutarisk Verksamheten utsätts i princip för vissa transaktionsrisker. Bolaget använder sig normalt inte av terminssäkring eller liknande finansiella instrument. Kreditrisk Verksamheten omfattar ett stort antal kunder med varierande kreditvärdighet. Bolaget drabbas av väldigt få kundförluster bland annat beroende på kreditupplysningskontroll och kreditlimits. Kreditrisken bedöms begränsad. Likviditetsrisk Bolagen har de senaste åren redovisat stora positiva kassaflöden från bolagets verksamheter. Genomförda investeringar har finansierats med lån och egna medel. En fortsatt bedömd god lönsamhet, gör att likviditetsrisken bedöms som låg.

32 – ÅRSREDOVISNING 2011

Resultat efter finansiella poster i % av nettoomsättningen. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnaden genom räntekostnaden. Avkastning på eget kapital Nettoresultatet i % av genomsnittligt eget kapital. Soliditet inkl minoritetsintressen Eget kapital koncernen + minoritetsintressen i % av balansomslutningen.


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Noter Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderbolagets omsättning är i sin helhet koncernintern. Moderbolagets inköp från koncernföretag uppgår till 278 kkr (46 kkr)

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren Koncernen

2011

2010

Byggrörelse

209 694

88 938

Produktion plastprodukter Handel med artiklar till sällskapsdjur

94 461

96 714

353 626

333 935

Handel med dekorationsprodukter

22 095

0

Hyvleri

92 369

74 175

Fastighetsförvaltning Tillverkning plastkomponenter Summa

4 207

4 748

335 399

320 189

1 111 851

918 699

Not 3 Personal 2011 Medeltal anställda

2010

Antal

varav kvinnor

Antal

Moderbolaget

2

0%

1

varav kvinnor 0%

Dotterbolagen

515

33%

432

34%

Koncernen totalt

517

33%

433

34%

Könsfördelning i företagsledningen Moderbolaget Styrelse

4

0%

4

0%

VD och övrig företagsledning

1

0%

1

0%

22

14%

17

6%

9

11%

8

12%

Styrelse och VD

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

Koncernen Styrelse VD och övrig företagsledning Löner och andra ersättningar Moderbolaget

461

548

65

51

Dotterföretag

7 674

151 694

6 266

126 310

Koncernen totalt

8 135

152 242

6 331

126 361

Fakturerat styrelsearvode uppgår till Pensionskostnader

460

610

Styrelse och VD

Övriga anställda

Styrelse och VD

Moderbolaget

89

71

89

0

Dotterföretag

1 283

8 262

1 233

8 366

Koncernen totalt

1 372

8 333

1 322

8 366

Övriga sociala kostnader

Samtliga

Samtliga

Moderbolaget

382

58

Dotterföretag

48 769

40 139

Koncernen totalt

49 151

40 197

Övriga anställda

Det finns inga utestående pensionsförpliktelser mot företagsledningen i moderbolaget eller koncernen.

ÅRSREDOVISNING 2011 – 33


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Not 4 Ersättning till revisor 2011

2010

Revisionsuppdrag

Övriga tjänster

Revisionsuppdrag

Övriga tjänster

150

114

150

275

Mazars SET Revisionsbyrå AB

921

192

709

245

Andra revisionsbyråer

362

77

296

33

1 433

383

1 155

553

Moderbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB Dotterföretag

Koncernen totalt

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen.

Not 5 Leasingavgifter Koncern

Leasingavgifter uppgår till

2011

2010

9 729

9 754

Not 6 Resultat från finansiella investeringar Moderbolag Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning

2011

2010

11 875

28 362

Koncernbidrag

1 993

0

Resultat vid avyttring

1 335

25 428

Nedskrivning

-4 213

0

10 990

53 790

Summa

Not 7 Skatt på årets resultat Koncern

Moderbolag

2011

2010

2011

Skatteeffekt koncernbidrag

0

0

-167

0

Aktuell skatt, årets taxering

-5 139

-7 757

0

0

Aktuell skatt, tidigare års taxeringar Uppskjuten skatt Summa

34 – ÅRSREDOVISNING 2011

2010

140

-17

0

0

2 143

6 368

-12

217

-2 856

-1 406

-179

217


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Koncern 2011

2010

486

486

Balanserade utgifter Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde

486

486

Ingående avskrivningar

-454

-423

Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

-32

-31

-486

-454

0

32

5 231

4 466

Varumärken Ingående anskaffningsvärde Inköp

0

765

Utgående anskaffningsvärde

5 231

5 231

Ingående avskrivningar

-4 485

-4 377

Årets avskrivningar

-177

-108

-4 662

-4 485

569

746

Ingående anskaffningsvärde

40 901

36 544

Inköp

24 670

5 226

Utgående avskrivningar Bokfört värde

Goodwill

Omräkningsdifferens

-14

-869

Utgående anskaffningsvärde

65 557

40 901

Ingående avskrivningar

-10 716

-7 742

-4 119

-3 142

13

168

Utgående avskrivningar

-14 822

-10 716

Bokfört värde

50 735

30 185

Årets avskrivningar Omräkningsdifferens

ÅRSREDOVISNING 2011 – 35


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Not 9 Materiella anläggningstillgångar Koncern 2011

2010

93 195

63 991

Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Förvärv av dotterbolag Inköp Försäljning Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förvärv av dotterbolag Försäljning Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

35

0

27 273

91 368

-35

-62 164

120 468

93 195

-12 022

-11 803

-34

0

34

1 628

-1 669

-1 847

-13 691

-12 022

106 777

81 173

4 126

4 749

Nedlagda kostnader i annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Inköp Omräkningsdifferens Omrubricering

0

22

-30

-619

0

-26

Utgående anskaffningsvärden

4 096

4 126

Ingående anskaffningsvärde

-3 087

-2 226

Årets avskrivningar

-1 041

-1 243

32

359

Omräkningsdifferens Omrubricering Utgående avskrivningar Bokfört värde

0

23

-4 096

-3 087

0

1 039

152 944

147 135

Maskiner Ingående anskaffningsvärde Förvärv dotterbolag

64 165

0

Inköp

14 986

6 085

-8 407

-276

Försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärden

223 688

152 944

Ingående avskrivningar

-109 664

-101 804

-56 612

0

Förvärv dotterbolag Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

36 – ÅRSREDOVISNING 2011

8 407

150

-8 652

-8 010

-166 521

-109 664

57 167

43 280


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

forts Not 9 Materiella anläggningstillgångar Koncern

Moderbolag

2011

2010

2011

2010

Inventarier 133 234

131 649

0

0

Förvärv dotterbolag

Ingående anskaffningsvärde

10 856

0

0

0

Inköp

10 230

13 309

37

0

-1 805

-10 550

0

0

-71

-1 221

0

0

0

47

0

0 0

Försäljningar/utrangeringar Omräkningsdifferens Omrubricering Utgående anskaffningsvärden

152 444

133 234

37

Ingående avskrivningar

-108 813

-111 456

0

0

Förvärv dotterbolag

-9 021

0

0

0

Försäljningar/utrangeringar

1 346

9 948

0

0

Årets avskrivningar

-8 874

-7 897

-8

0

43

639

0

0

Omräkningsdifferens

0

-47

0

0

Utgående avskrivningar

Omrubricering

-125 319

-108 813

-8

0

Ingående nedskrivningar

-36

-38

0

0

0

2

0

0

Omräkningsdifferens Utgående nedskrivningar Bokfört värde

-36

-36

0

0

27 089

24 385

29

0

Not 10 Andelar i koncernföretag Moderbolag 2011

2010

Ingående anskaffningsvärde

37 920

31 250

Förvärv

22 032

6 700

Aktieägartillskott

12 213

0

Nyemission

10 000

0

-1 240

-30

80 925

37 920

Avyttring Utgående anskaffningsvärden Årets nedskrivningar

-4 213

0

Utgående nedskrivningar

-4 213

0

76 712

37 920

Bokfört värde Uppgifter om dotterföretagen Bolagsnamn och säte

Org.nr

Kapital-/ Röstandel

Antal andelar

Bokfört värde

1 143

Direkt innehav BAB Byggtjänst AB, Åstorp

556608-9669

90%

1 350

Fastighets AB 3Hus, Åstorp

556739-8010

100%

1 000

100

Draken i Reftele AB, Gislaved

556476-2093

100%

4 000

9 834 24 750

Dogman AB, Åstorp

556493-9519

95%

28 500

Olofssons Hyvleri AB, Vrigstad

556386-4668

100%

10 000

5 875

Konstruktions-Bakelit AB, Örkelljunga

556081-6653

71%

399 000

15 885

Vikingland AB, Åstorp

556304-6803

97%

10 700

10 875

Fastighets AB Västra vägen, Åstorp

556825-8650

100%

500

2 050

Fastighets AB Vårdsippan, Åstorp

556825-8635

100%

500

4 050

Gajadfastigheten i Åstorp AB, Åstorp

556826-1944

100%

500

50

Mässhallen i Åstorp AB, Åstorp

556838-8622

100%

500

50

Fastighets AB Bjuvstorp 6:42, Åstorp

556825-9070

100%

500

Summa

2 050 76 712

Moderbolagets bokförda värden på dotterföretagsaktier har i vissa fall omfördelats till följd av överföring av verksamhet mellan dotterbolagen. ÅRSREDOVISNING 2011 – 37


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

forts Not 10 Andelar i koncernföretag Uppgifter om dotterföretagen Org.nr

Kapital-/ Röstandel

Antal andelar

986 467 025

95%

100

29 41 44 91

95%

125 000

2366900-6

95%

100

KB System AB, Örkelljunga

556306-9581

71%

1 000

KB Components UAB, Kaunas, Litauen

300 066 964

71%

10

Bolagsnamn och säte Indirekt innehav Dogman AS, Hagan, Norge Dogman Aps, Bröndby, Danmark Dogman OY, Åbo, Finland

Årevall Plast AB

556498-0885

71%

5 000

Parat-Bygg AB

556323-5406

90%

3 000

Not 11 Ej avslutade entreprenadarbeten Koncern 2011

2010

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt på ej avslutade entreprenader

100 957

13 500

Fakturering på ej avslutade entreprenader

-90 809

-12 684

Summa

10 148

816

-59 784

-34 664

Fakturering på ej avslutade entreprenader

76 713

40 616

Summa

16 929

5 952

-6 781

-5 136

Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upparbetad intäkt på ej avslutade entreprenader

Netto ej avslutade entreprenadarbeten

Not 12 Periodiseringsposter Koncern 2011

Moderbolag 2010

2011

2010

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader

9 364

3 499

10

Upplupna intäkter

2 451

2 846

0

0

11 815

6 345

10

0

18

Summa

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader

39 727

30 213

146

Upplupen bonus till kunder

1 840

2 199

0

0

Övriga upplupna kostnader

5 627

4 030

100

100

Förutbetalda intäkter Summa

38 – ÅRSREDOVISNING 2011

1 038

1 023

0

0

48 232

37 465

246

118


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Not 13 Eget kapital Koncernen

Aktiekapital

Belopp vid årets ingång

Bundna reserver

100

8 729

Utdelning till aktieägare

Fritt eget kapital 110 665 -30 000

Omräkningsdifferens Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital

-2

-121

-1 989

1 989

6 738

88 221

Årets resultat

5 688

Belopp vid årets utgång

100

Moderbolaget

Aktiekapital

Belopp vid årets ingång

Fritt eget kapital

100

76 051

Utdelning

-30 000

Lämnat koncernbidrag

-633

Skatteeffekt på koncernbidrag

167

Årets resultat

9 476

Belopp vid årets utgång

100

55 061

Not 14 Uppskjuten skattefordran /skatteskuld De temporära skillnaderna har resulterat i uppskjutna skatteskulder och fordringar avseende följande:

Koncern

Moderbolag

2011

2010

Obeskattade reserver

-5 836

-7 191

0

0

Anläggningstillgångar

-381

57

0

0

1 787

370

0

0

617

577

0

0

6 898

5 018

425

437

392

392

220

220

3 085

-1 169

425

437

Övriga tillgångar Avsättningar Underskott varav spärrade till taxeringen 2015 Summa

2011

2010

Not 15 Övriga avsättningar Koncern

Pensioner

2011

2010

2 118

2 177

Övrigt

2 650

0

Summa

4 768

2 177

Not 16 Kreditlimiter Koncern

Moderbolag

2011

2010

2011

2010

Beviljad limit

98 903

56 912

5 000

0

Outnyttjad kredit

15 609

28 718

163

0

27 000

0

0

0

23 460

20 000

0

0

Checkräkningskredit

Byggkreditiv Beviljad limit Fakturakredit Beviljad limit

ÅRSREDOVISNING 2011 – 39


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Not 17 Långfristiga skulder Koncern

Lån som förfaller inom 2-5 år Lån som förfaller efter 5 år

2011

2010

46 520

75 084

100 767

15 037

Not 18 Poster inom linjen Koncern

Moderbolag

2011

2010

2011

2010

Företagsinteckningar

114 000

91 000

0

0

Fastighetsinteckningar

137 250

102 650

0

0

Aktier i dotterföretag

109 597

109 423

57 587

37 720

Belånade kundfordringar

38 925

41 736

0

0

Övriga pantsatta tillgångar

10 455

11 476

0

0

Ställda panter

Kapitalförsäkring Summa ställda panter

1 554

1 554

0

0

411 781

357 839

57 587

37 720

Ansvarsförbindelser Borgen för dotterbolag

0

0

215 760

149 644

Summa ansvarsförbindelser

0

0

215 760

149 644

Åstorp 2012-03-29

Stefan Andersson

Lennart Gustavsson

Verkställande direktör

Ordförande

Ulf Jonsson

Jan Litborn

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-03-29

Bo Matson Auktoriserad revisor

40 – ÅRSREDOVISNING 2011


Revisionsberättelse Till årsstämman i BrA Invest CKS AB Org nr 556753-2501 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för BrA Invest CKS AB för år 2011. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20-40.

är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för BrA Invest CKS AB för år 2011. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg 2012-03-29

Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen

Bo Matson Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING 2011 – 41


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

Styrelse och revisorer Lennart Gustavsson, f 1945

Johan Zaunders, f 1976

Ordförande sedan 2010

Styrelsens sekreterare, Sekreterare i BrA Invests styrelse sedan 2010

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Pol. mag. Ekonomi- och finansdirektör samt medlem i koncernledningen i Gunnebo AB, 1993 - 2007 Ekonomidirektör Componenta AB, 1984 - 1992 Olika positioner inom ekonomi i Boliden AB och AB Bofors, 1970 - 1983

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, CFO i BrA Invest sedan, 2010, CFO i Cibes Lift gruppen, 2007-2010 olika positioner inom Sandvik Treasury, 2000-2007

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Reven AB, styrelsemedlem i Nya Arvika Gjuteri AB.

Nuvarande styrelseuppdrag: Ledamot i samtliga dotterbolag i BrA Invest.

Ulf Jonsson, f 1949 Styrelseledamot sedan 2010

Revisor

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högre Personaladministrativ Utbildning Stockholms Universitet. Personaldirektör i Gunnebo AB 2001-2006, AGA AB 1995-2000, Marabou AB 1990-1995, SAAB Personbilar 1986-1990, SAAB-SCANIA Enertech 1982-1986.

Bo Matson, f 1952 Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB Andra revisionsuppdrag: Bl.a. Marco Group, Stenbocken, Ulf Malmgren Gruppen, Godbiten

Jan Litborn, f 1951 Styrelseledamot sedan 2010

Revisorssuppleant

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Handelshögskolan i Stockholm, 1977-1980 Jur kand, Stockholms Universitet 1981 Advokat, partner och ordförande i Advokatfirman Glimstedt.

Rose-Marie Östberg, f 1963

Nuvarande styrelseuppdrag: Innehar ett flertal styrelse- och rådgivningsuppdrag i noterade och onoterade bolag i Sverige och utomlands.

Stefan Andersson, f 1964 Styrelseledamot och VD sedan 2008 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, maskinteknik ,Master of Business Administration, Verkställande direktör och koncernchef i BrA Invest sedan 2008, Verkställande direktör i Gunnebo Troax AB samt medlem i Gunnebos koncernledning, 2002-2008, divisionschef Atlas Copco Secoroc, 2000-2002, divisionschef Trelleborg Protective Products, 1996-2000, olika ledande positioner inom ABB Stal, 1988-1996 med placering i bl.a. Finspång, North Brunswick, NJ, USA samt Nurnberg, Tyskland. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i samtliga dotterbolag till BrA Invest.

42 – ÅRSREDOVISNING 2011

Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB Andra revisionsuppdrag: Bl. a. Öresundskraft, Helsingborgshem, HSB Nordvästra Skåne, Mäster Grön


B R A I N V E S T – E N B Ä T T R E A F FÄ R

ÅRSREDOVISNING 2011 – 43


T H O R N R E K L A M BY R Å 2 0 1 2

BrA Invest - Box 163 - 265 22 Åstorp - Tfn 042-509 60 - Fax 042-599 20 - Org.Nr: 556753-2501 - www.brainvest.se

BrA Invest Årsredovisning  

BrA Invest Årsredovisning 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you