Page 1

ETT UUTISET N:o 4

l*I

1988


Neljän vuoden muutokset

Kansikuva:

Nuoden MM-kisat, nuoren urheilijan lärkeimpiä tavoitteila Kuvassa koihäänheittäjåt Kim-

mo Solehmainen, Jaana Suuronen, Juha Laukkanen

HEITTOUUTISET tssN 0781-4319 SUOMEN URHEILULIITTO

Radiokslu 12

OO24O HELSINKI

PÄÄTOI M ITIAJA

INTO TUFVAI{ET{ Piispala 433O0 KANNONKOSKI Puh. S44 -

5r 565

TOIMITUSKUNTA:

Helttokolmlo ja Xsittojen ålueellls.t laiipåålliköt jå låjlvålm6ntålat TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:

INTO TURVANEN Puh.9,l4 - 51 565 Tllau3hints: 75 mk/vuosi 5 numeroa ILMOITUSHINNAT:

'lll

5OO

sivu

1.OOO

mk 1/2 sivu

mk l/4 sivu 25O mk

Takakansi l.5OO mk/slvu.

Neljä vuotta sitten Los Angelesin kisavuonna pidettiin T-ja P-16 sarjojen SM-kisal Tampereellå. Mitåon tapahtunut tällä välillä? Vielåkö Tamper6ella kilpailleet nuoret ovat mukana Pihtiputaalla? Mitenkä mesta t ovåt pitäneet pintansajne...? Katariina Sederholm oli neljä vuotta sitten toinen 16vuotiaiden sarjasså tuloksella 14.38, nyl kiloa painavåmpi kuula (4 kg) lensi 7 crn:ä pitemmålle ja sarian T-20 voittoon. Katariina on siis parantanut 250 g/vuosi. Karoliina, Leppäluoto oli neliå vuolta sitten kolmas (14.24) ia nyt toinen 13.65. lngälillaAspholm iaAnne Koskinen sijoittuivat joTåmpereella

k€hdeksan parhaan joukkoon, nyt lngalill oli kolmas ja Anne neliås. Tyttöien kiekonheilossa oli jårjestys neliä vuotta sitten 1. HeliSalmi43.08,4. Minna Taimi 38.84, 5. Sirpa Helkiö 38.20, 6. Saija Håuhia 37.40. Saija on kehittynyl neuässä vuodessa kymmenen melriå ja voitti nyt tuloksella 47.88. Muutkin Möt oval tuloksiaan parantane€t, mutta ei niin palioa, että voisi uskoa heidån tosissaan harjoitelleen (kiekon paino (1 kg) on sama nyl kuin neliå vuotta sitten). Myös 1o-vuotiaal tytöt heittåvåt samanpainoista koihåstå kuin 2o-vuotiaat. Molemmissa tulosluetteloissa kahdeksan parhaan lislalla esiintwät nimet JaanaSuuronen, Pia Lahtiia l(ati Hernetkoski. Tulosparannuksel eivät ole kovink€an mer' kittåviå heidänMän osaltaan. Vertaillaessa esim. LånsiSaksalaista urh€ilujäriestelmåä omaamme "tuottavuusluvuissa" jäåmme selvästi iälkeen. Jos tarkåstelemme LänsiSakgån kuulantyöntåjätyttöjen kehitystä vuositasolla jaam' me seuraavia lukuja Völkl 13.54 - 16.06, Kollmer 13.72 15.19 ja Bick 13.93 - 15.06. Syyt siihen, miksijååmme jälkeen oval selvät Harioittelu ja asente€t. Poikien puolella Tarvasjoen pojat Marko Rauhalaia Hannu Hakala olivat io neliå vuotta sitten kahdoksan parhaan joukossa Marko toisena ia Hannu kahdeksanl€na. Hannu on paranlanut tylostaan yli 2 m:äia lisäksikuulan painoon nous' sut 5,4 - 7,2 kg:oon. Jan Sandvik oli n€ljävuotta sitten viides nyt kahdeksås. Kiekosss Jari Leppinlemiia Tero Laakso olivat kårjesså io neljå vuotta sltten. Järjestys vain on vaihtunul, T€rc on mennytJarin ohi. Kehityson ollut vålinemuutos 1,5 kg:sta - 2 kg:åan + 1-2 m:ä Keihäåsså oli noljå vuolla sitten Kimmo Kinnunen voittaja ja Stef an Huhtamäki toinen. Jåri6tys on nyl sama ia tulokset' kin låhes samat kuin silloin, muutos on paljon siirtyminen 600 g:sla uuteen malliin 8O0 g:aeon,

Moukarinheitloa on Lasse Akselin hallinnut nåmä neliä

226 238-1011 SUVHEITTOUUTISET

vuotta ja eroloisiin on entisesttlån kasvanut, kahdeksan parhåan joukossa niin nyt kuin neljäkin vuotta silt€n olival Lassen lisäksi myös Guy Kullman, Juha Leimu ia Mika PaavolaMuuloksia on lapahtunut ja muutoksia tapåhtuu urheiluaaa useilla erlseKor€ill& Suorla muutok6iå on tapahtunut urhei_

Peinopaikks Klrjapåino WlllaOttsel OY

luasuissa varsinkin naisurheilllollla. Ol€n kuullut, ettå ltse Paavikin ollsl ottanut kantaa Ringa Ropon urheiluasuun ja todgnnul: "Pannaan - pannaan"

PANKKI: SYP-II E I LAI{TI

44SOOViitasaad

l SaA

Ulkoo my& ll{SKl


HEITTOUUTISET N:o 4 1988 SISALLYS. LUETTELO

Tiedotuksia urheilijoille ja valmentajille Soulin Olympiakisat La 1 7. 9. - su 2. 10. -84 Katso TV ia radiointiaiat tästä leh-

destä. Kiekko- ja moukarikarnevaalit alavieska 2'1. - 24.7. 1988 . .... . ..

...

22. - 23.10' Valmentajapäivät Kuortaneen Urheiluopistolla.

6

28. - 30. 1O. -88 Supernuorten yhteisleiri Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. (ks. Maajoukkueleiri)

ll World Junior Championships

Sudbury'88......................... Venäläinen malli kiekonheiton

harjoitte|ussa.......................

21

Pihtiputaan keihäskarnevaalit

24.7.'t988.........................

24

Kuulantyönnön tilanne SM-kisojen valossa vuonna 1 988. . . . . . . . . . . . . . . 26 Suomen Mestaruuskilpailut T ja P 2Ol Pihtipudas 12. - 14.8. 1988........27 Nuorten SM-kisat . ...

..

-88

2

... . ... . ... . 29

Nuorten mestaruuskilpailujen tulosvertailu vuosilta 1984-88.. . ... . ... . 37

4.-6. 11.-aa

kv. Voimavalmennus-

seminaari, Kuortaneen Urheiluopistolla (ks. ilmoitus tässä lehdessä) Loka-marraskuu: 14- 17 v. nuorten testileirit urheiluopistoilla. (kutsutut)

11.-13. 11. -88 Maajoukkueyhteisleiri Kuortaneen Ureiluopistolla (mahdollisesti myös supernuoret?)

25.-27.11. ia 15.-18. 12. -88

kenttälaiien A-seminaarit uusitulla koulutusohjelmalla. Tarkemmin SULsanomissa.

Tilaa Heittouutiset


21.

- 24.7.

- 1988

Moukari- ja kiekkokarnevaaleissa ennätysosanotto . Alavieskassa jåriesteM kuudennet moul.€rF ja kiekkokarnevaalit saivat tänä vuonna 6nnåtysosanoton niin kilpailuissa kuin koulussakin. Osanottajia ilmoittautui tuplalen, verrattuna aikaisompiin vuosiin. Niinpä tämä P€ntti Kahman ia Heikki Kankaan seura, Alavisskan viri sai myhåillå yhdessä kouluttajien kanssa iotta lajien tulevaisuus on taattu. Molemmal entiseiaktiivit ovat edell6€nkin urheilussa muk€na, valmennuspuolella, sekä seuran iohtotehtåvissä Moni urheiluja, sekå kouluttaja on ihmetellyt Alavieskan aktiivisuutta ufteilusså. Onhan kunla vain 30OO asukkaan kunta. Ylivieskan jå Kalajoon purisluksess€- Salaisuus lienoe siinä, ettå kun_ nassa on "vain" yksi urheiluseur4 jonka takana koko kunla on. Tietysti kova seuratyö nuoden parissa tekee tehtävånsä Seura työlliståå kokonaista viisi pååtoimista työntekijää, lämänkin saa vierailiiat kummåstelemaan todenperäisyyttä, mutta tosi se on. Puitteet ka.nevaaleille anlaa viime lalvena taF koilla rakennettu uusi komea urheilulalo, jo65a on talviharjoittelupaikka moukari116 ja kiekoll€, myös seiväshyppy luonnistuu talvella sisätiloissa, hyP pypaikan on suunnitelllut Rauli Pudas. Heittopaikka on Pentin käsialaa

Kultainen moukari Raisioon Torstaina aloitettiin karnevaalil nuorten ja vete_

raanien kilpailuilla" Jårjeståjä, eli Viri palkitsi nyt ensimmåisen k€rran lupåavimman nuoren moukarin heittåjån iå sen \,/oittiRaision SamiSukoinen. Hän heitti poikien 14-vuotisi€n sårjassa komean tuloksen 55.34, tulos uupuu ikåkausiennåtyksestä vain 12 senttiå Sami oli saman ikåluokån kiekossa toinen, 6li on todella lupaava urheiliia. Kultaisen moukarin on lahioittanut Raita.Sport. Palkisemisesta tehdäån jokavuotinen. 2

Nyt lyötiin kaikki ennätysluvut roimasti, koulutukseen jåi hieman alle sata nuorta. Suuin mäårä oli kiekossa, iossa h€ittoringit loppuivat kesken, ioten osa jouduttiin viemään Kalajoelle heittoharjoitteluun. Likietuinen paikka ja hWä yhteistyö seurojen ja kuntien välillä toimi nåin mutk€ttomasti. Koulullaiina toimivat kiekossa Martti Buoho, Hannu Heikkilå, Pentti Kahma, Heikk; lsopåhkalå ja MikkoVanni, Mikko on ufteiluliiton pååvalmentaja. Moukarissa Harri Huhtala, Antti Matinolli, Heikki Aksoli ia Hannu Polvi. Pååvalmonlaja Mikko Vanni säteili yhdesså auringon k€nssa kertoen, ettå kiekossa on nyt uusi tuleminen. Nuorel ovat inlouluneot lajin pariin, kiitosta saivat myös seurat, sillä si€ltä juuri lähte€se kasvatuslajiin. Mikko olivarma, että noin viiden kuuden vuoden kululiuå ollåen kiekosså sillå tasolla jossa on maailman kålki huomattavasti lähemp,inä kuin tänä päivänå Töitä on kuitenkin lehtåvå ja luiasti, valisti Vanni. Suuret kiitokset Vanni osoitti myös Haapaveden Urheiliioihin, heillä olikisassa mukana kaikkiaan 29 hoittäjää ja kaikki kiekossa, lod€lla mahtava saavutus yhdestå seurasla. Järjestäjille Vanni antoi myös kiitosta. Kilpailun johtaja Teijo Visuri ia ylituomåri Pentti Kahma olivat myös kiitollisia osanottomåäråån, nyt nuorel ovai ottaneet omakseen tämån jokavuotisen tapahtuman. On ilo jårjeståä, kun' mukana on noin innokasta ia oppimishaluista väkeå, tuumivat Penttija Teijo yhdestå suusta"

Tulevaisuus taattu Nyt jårjestetty moukari- jå kiekkokoulu osoitti, etlå tulevaisuus on taattu molemmissa laj€issa Osanotto kouluun oli snnätysmäinen. Aikaisempina vuosina muk€na on ollut noin kolmisenkymmentä tulevaa uft eilijaa-


Karnevaalien päätöskilpailut 24, 7. 1998 Alavieskassa TULOKSET: Kl€kko Naiset 1. Melte Bergmann Noria

62.30

2. Anne f.ån€åkangss Kokkolan Veikot

5a.56 50.96

3 4

Merta Såntli Kauhajosn f.arhu

Biitta Brånnkårr

Kaustis€n Pohjan-Veikot 5. Saiia Håuhia Salon Viesti 6. Kati Siltavuod Jaalan voima 7. Sirpa Helkiö Hämeenlinnan Tarmo 8. Diana Eack lF Helsinge Atlas 9. Biikka Korkia-^ho Ruukin Kisa 10. Piia Kamunen Kokkolån Veikot 11. Nitta Veikkolainen lmatran Urh6ilijat 12. Teiia Paavola Kokkolan Veikol 13. Made-HelenaSalonen Va .aLrden Kenttå-Veikot 14. Heli Kauppila Kokkolan Veikot 15. Sanna Turkki Jyväskylän KU

Kiekko rytöt 50.76 44.24 45.12

43.40 42.40 40.54

2. Heikki Hollmen oulun Pyrintö

3. r\åri P€kols Multisn Jyske 4, Jsri Mustonen Vieremän Koitto 5. Tero Läakso Nurmijärven Jukols 6. Tapani Kanånon Pyhäjårven Pohti

45.64 38.90 36.66

38.50 35.26 35.k16 34.20

94.44 73.66

56.14 54.46 54.80 52.96 52.34 47.62

9. Jari Pyykkö Laitilan Jyske

42.34

Kari Mattila Rashen Vssa Timo Meriluolo Helsingin Kisa-Veikot

Joukkuekilpåilu miehet Oulun Pyrintö (r.sri Nisula 56.14, 111.o0

Mouk.rimiehet 1. Hani Huhlala Tampereen Pydntö

74aO

2. Jukka Olkkonen Ristiinan Urheilijat 3. Jari Matinolli Tymåvån Tempaus

71.34 66.62 65.10 62.98 59.O8

55.64

55.20

Joukkuekllpaulu mlehet '1.

Tyrnävän Tempaus (Jari llatinolli 66.62, Ma*ku HonLa 65.1O)

131.72

oukarl nab€i 1, M€tte Borgmann Noda 2. Anne Känsåkangas Kokkolan Veikol

3 Riiite Brihnkärr Kausilsån Pallo-Veikot 4 T6ije Paavole Kokkolan voikot

34.74 34.70

33.96 32.90 29-14 28.04 27.48 27.56

27.30 27.26

26.44 25.92 25.14

53.4O

4a.60

4. Markku Honh Tymåvån Tempaus 5. Juha Lahtinen Porin Tårmo 6. Mika Paavola Kårhulan Kataiaiset 7. Jukka Heinåsuo Porin Track and Field 8. Tero Linja Äånekosken Urheilijat

Möt 1 4-vuotta

4S.68

& AnttiSilvanmsa Oulun Pyrintö

Heikki Hollmen 54aO)

Kiekko

25.a2 25.68 24.64 23.90

2. Mervi Hakkarainen Juuan Jånne 3. Hanna Jaakkola Naantalin Löyly 4. Taru Finnilä Kauhajo€n Karhu 5. Raisa Måki-Ätålå r.auhajoen Karhu 6. Katia Alasimi Kalajoen Junkkaril 7. Riikka Måinen vahdon Tuisku a. Anne-Mad Erkkylå Nivalan Urheilijal g. Eeva Repo Haapaveden Urheilijat 10. Pirkko Pasanen Pyhäjtuven Pohti 11. Vkpi Lehtelå Alavieskan Viri 12. Satu Mäenpäå Haapaveden Urheilijat 13. Johanna Simi Alavieskan viri 14. Anne Karvasenoia Pyhäjårven Pohli 15. Raila KorpiTornion Pyry 16. Satu Pyhtilå PyhåjåNen Pohli 1 7. Nana Koslamo Tornjon Pyry 1 a. Terhi Visuri alavieskan viri

7. Veli-Malli Mehlälå Kelajo.n Junkkarit

1.

Urheiliiat Atlas Yitys lJrheilijal

39.10

Klokko ml.het 1. Kari Nisula Oulun Pyrintö

2-vuotta

1. Katia Peltinen Mikkelin Kilpa-veikot

l.

Heli f\auppila 35.'16)

1

Sirpa Korkeasaari Vetelin 2. Cadna Back lF Helsing€ 3. Calarina Witjesog Buskon 4. Minna Kanula Haapavedon 1.

39.48

Joukku6kllpallu nal3et Kokkolan Veikot (Anne Känsäkangas 54.56, Piia Kamunon 39.84) 2. Kokkolan Veikot (Ieija Paavola 38.50,

Kilpailut toretalna 21.7 nuoret ja veteraanit ja 3unnunråina 24.7 nabel ja miehet

46.40 32.72

31.60

2a8a

Joukkuekilpailu T-14 1. Kauhajoen Kaöu (Taru Finnilä 36.56, Raisa Mäki-Äijälå 334.73) 71.30 2. Haapaveden Urheiliial (Eeva Repo 29.14, satu Mäenpää 56.70 3. Flhäjärven Pohti (Pirkko Pasanen 28.08, Anne Karuasenoja 55.34 4. Alavieskafl Viri (Virpi Lehlelä 27.5& 54.88 Johanna Simi 5. Tornion Pyry {Raila Korpi 26.44 Nana Kostamo 25.32) 51.76

27.56) 27.26) 27.30)

Kiokko Söt 16-vuotta 1. Nilta V€ikkolain€n lmatran Urh€ilijat 2. Olivia Pikkarainen Naåntalin Löyly

3. Mari Närhi Viitasaaren Viesti 4. Marja-Helena Sälon€n Vå.keuden K6nttå-v€ikot 5. Sanna Turkki Jyvåskyliin Kentt-Urheilijsl 6. Heli Ksuppila Kokkolan Vsikot 7. Anu Sasstamoinen Kiuruveden Jänne 8. Katariina Nuutinen Hwinkåån Tahko L Marika Kulju Pyhåiåruen Pohti 10. Marika Häapamåki Kuo.tsne€n Kunto 11. Salu Bislitnaa Haspaveden Urheilijat '12. Marjo Piippo Kiuruveden Jånne 13. Mervi Korkessaari Velelin LJrheiliat

41_36

3a.94

37.46 35.22 35.O2 34.O6 31.O4

30.20 29.36 27.66 21.44

21.10

20aa

Joukku.kilpailu

T-1 6 1. Kiuruveden Jånne (Anu Saaatamoinen

31'o8, Mario Piippo 21.1O)

52.1A


Klokko t!^öt 1 8-Yuotta 1. Kati Sillavuori Jaalan Voimå 2. Disna Back lF Helsinge Allas 3. Riikka Korkia-Aho Ruukin Kisa 4 Piia Kamunen Kokkolsn Veikot 5. Kksi Varjonen Laililan Jyske A Marika Andorsson Karis lK 7. Sari Repo Haapavoden Urheiliist

Klekko pojet 18{uottå 44.4O 43.O6

40.26 40.24

35.20

Kilpa-veikot Kipinå Urheiliiat Ulheiliiat 5. Jari Måntylä Haapaveden Urheilijat

1. Mika Monon€n Mikkelin 2. Heikki Suhonon Kajäanin 3. Teppo Ryyti Haapavoden 4. Timo Ranls-Ojsh Toholammin

Joukkuekilpailu P-l8

Haapaveden urh€ilijst (teppo Ryyti 44.74, Jari MånMå 31.00)

l.

2. Sirpa Helkiö Hämeenlinnan Tarmo 3. Teiia Paavols Kokkolan

veikol

46.96 43.54

39.64

Klekko pojat 1 2-vuotta 1. Markku Konltinen Månlän Ufteiliiat 2. Janne Sukoinen Raision Kuula

35.12 33.,1O

3. Mikko Vilmi Kokkolsn Vsikol 4. Jsni Latui vähåkyrön Viesli 5. Mika Kanniainen Ruukin Kisa

8. Pelri Maunula Kålviån Tsmo 7. Juha Lahdenranta Nivalan Urheiliiat 8. Janne Vallonsn Mäntån Urheiliiat 9. Jukka Hinttals Haapaveden Urheilijat 10. Jari Hintlala Haapaveden lJrheilijat 11. Marko Törmålehto Haapaveden lJrheiliial

Kiekko pojat 2o-vuottå

Jukola Vssa Pohia-Veikot K-V

1. Tero Laakso NurmijäNen 2. Kari Matlilå Rashen 3. Heikki Kilpeläinen Sorsskoskon Urheiliiat 4- Marko Salo Kaustisen 5. Tommi Backman Mikkelin Kilpa-Veikot 6. Mika Paljakl.€ Myllykosken

75.74

50.96 45.22 45.06 44.02 36.02 35.44

31.40 24.92 25.94 25.30

25.30 21.1O

20.o2 19.92

lJrh€iliiat Junkkail Jyry Pilke lK

1.

Veikko Ryyti Haapaveden

2. 3. 4. 5. 6.

Heikki lsopahkala Kalajoen Matli Pirttilä Jåmsånkosken Kauko Luikku Reisiärven Bjarne Andorsson Kans Martli Haäraniemi Haapaveden

Urheiliiat

43.60 43.60 43.34 37.10 36.26

26.30

Joukkuekilpäilu v€ter.anit

Joukkuekllpailu P-l 2 1. Mäntän Urheilijat (Markku Konllinen

35.12, Janne Vallonen 25.30) 2. Haapaveden Urheilijat (Jukka Hinttala 21.1O, Jad Hinttala 20.02)

37.50 31.00

33.60

304a

Kl.kko tl^ör 2Gvuottå 1. Saija Hauhia Sslon Viesli

46.92 45.06 44.74

1. Haapaveden Urheilijat

(Ryyti ja Hsaraniemi)

60.42

69.90

41.12

Moukårl poiat 1 2-vuottå Klekko polat 14-vuottå

1.

1. Oiva Pitkälä Haapaveden Urheiliiat

44.12

2. SamiSukoinen Rsi€ion Kuula

46_56

3. Jarmo Lauläinen Pielavedon Sampo 4. Ville Tiisanoja Kentlåurh€il. 58

45.32 43.68

5. Olli f.ajander Jurvan Urh€iliiat 6. Juha Morko Haapaveden Ljrhoilijat

,13.34

7. Robert Htlgkull lK Falken a. Pertti Pa€ansn F häiårven Pohli 9. Miikka Veikkolainen lmalran lJrheiliial 1O. Kalle Lehmusvuori Måntän Urheilijal 11. Timo Heikkilå Haapaveden lJrhoililal 12. Matias Widjeskog Ruskon Yritys 13. Tomi Hautaniemi S€inäioen Urheiliiat 14. Tuukkå Hiitunen Outokummun Partio 15. Te€mu Viheruå Vssåraisten lsku 16. Jarmo SeDpälå Si€vin Sisu 17. V€sa lnkinen Vasaraisten lsk! 18. Baimo Seppålå Sievin Sisu 19. T€ro Salmela Oulokummun Parlio

40.24 40.20

38.66 38.10 35.16

3498 34.16

30.30 24.00 27.66 26.40 25.22 20.74

1. Haapaveden Urheilijsl (Oiva Pitkålå

89.18

2. Vassreisten lsku (feemu vihervä 28.oO,

Veså lnkinen 2630) 3. Sievin Sisu Uarmo Sepqälä27.66, Raimo Seppälä 25.22)

4

Outokummun Partio (Tuukke Hiltunen m3O, Tero Salmela 2O.7a)

4

Markku Konltinen Mäntän Ufteiliiat 5. Jarmo PolviYlivieskan Kuula 6. Jsnne valtonen Måntän Urheilrjal

35.96

3460 34.54 26.00 16.54

41.06

Kiekko poiåt 1+vuotta/ioukkuekllpailu 48.12, Juha Morko 41.06)

Tuomo Koivula Soinin Sisu

2. Janne Sukoinen Raision Kuula 3. Marko Kähtävä Alavieskan Viri

Joukkuekilpailu

P-1 2 1.Mäntån Urheilijat(Markku Janne vallonen 16.54)

Konttinen26.00, 42.54

Mouk.ri polat I 4-vuotta

55.34 Kuula 4616 Sisu s4o.58 3. ville Tiisanoja Kentlåurheilijsl 58 3984 4. Teemu Vihervå Vasarsislen lsku 34.46 5. Kalle Lehmusvuori Måntån lJrheilijat 38.82 6. Matias Widjeskog Ruskon Yrilys 36.64 7. Tuukka Hiltunen Outokummun Partio 32.54 8. Jani Koninen Alavieskan Vki 31.60 10. Robert Högkull lK Falken 3098 1'1. Jari Murto Alavieskan viri 3016 12. Tero Salmela Outokummun Partio 17.64 13. Kalervo Nuutinen Hyvinkdän Tahko eitulosta Tapio Kolunsarka Soinin Sisu 1-

Sami Sukoinen Rsision

2. Jarkko Keskitalo Soinin

54.40

Joukkuekllpållu P-l4 52.84 51.O8

Vasaraislen lsku (Ieemu Vih€rvä 39.84 Veså lnkin€n 32.12) 2. Oulokummun Partio (Tuukks Hiltunen 36.6a, Tero Sahela 3O16) 3. Alavies}ån Vld (Jani Korpinen 32.9, 1

.

Jari Muno 3098)

71,96 66.44

63.s2


Klskko polat lo-vuotta

Moukarl pojat t 6-vuottå Tero Tallinen lnkgroislen Terho 2. Hard Våhåvihu Håmeenlinnan Tarmo 3. Tero Måkelå Juruan Urheilijat 4. Janne Pasanen Lapinlahden V€to 5. Janne Hartil€inen Lapinlahden V6to 6, Jusgi Kuusela Vehmaan Kiiato 7. Mika Laiho Psrkanon Urheilijat 8. Glen Lignell lF Trean 1.

Joukkuokllpallu

60.64 53.64 51.26 49.06

45.50 43.90 42.54

3634

P-lI

Johann$ Kerälå Häme€nlinnån

53.74

38.1a 37.92

37.50 36.,10

35.40

3432 29-2a

Joukkuekllpallu

l.

1. Lapinlahden Veto (Janne Pasenen 49.06,

Janne Hadikainen 45.50)

Tarmo Trean 3. Tonl Laluri Vähåkyrön Viesli 4. Tomi Laitila Haapavedon Urheilijat 5. semi uusitalo Åånekosken Urheilijsl 6. Jari L*kinen Vihannin Urheilijat 7. Mikå Morko Haapaveden Urheiliiat a. Ess Rauha Pyhåjåry€n Pohti 1.

2. Gl6n Lignelle lF

94.56

Haapaveden Urh€illjat (Iomi Lailila 37.50 Mika Morko

34.32)

73.90

lloukarl polåt 1 8-vuotta 1. Tero Linia ÄånekGken Ulheiliiat 2. Esa Månttåri lnkeroisten T6rho 3- Hari Hariu Xaustisen Pohjån-Våikot 4 Såmu Rintaniemi Lapuan Virkiå

60.42

49.46 44.44 45.32

Moukarl pojal 2ovuotta 1. Maka Paavola Karhulan Katajaiset 2. Kimmo Julila Alavieskan Vi

57.42 45.72

Moukarl vstaraanlt 1. Veikko Jutila Alavie3l.€n Viri 2. SeoDo Hadu Kaustisen Pohian-Veikol

42.12 34.92

Moukåriionglå kouluttåiinegn yhtolspotrstl$a,

Panttl l(ahm! tlgtlt mlltå tuntuu hclttll mr!n!å r tys, nåln tckl No.lan citr Aailmrn, rutl.tuk an myös Anno Kånråkang!! olk

{l


tr World Junior Championships Sudbury'88

27. - 3L.7.1988 Nuorten MM-kisoihin valittulen urheilioiden joukko kokoonlui maanantaina 18.7. 1984 Helsinkiin kesåhotelli Oipoliin. Sieltä matka jåtkui ssuraavana aamuna ensin bussilla Helsinki_Vantaan lentoas€malle jå sieltå lentäen New Yorkiin. YöWimme N€w Yorkisså, jolloin joukku€elle jäi yksi iltatutustua Manhattanin nåhtåvyyksiin ja iltaelämään, mm. muutamat kåvivät Empaire State Buildingin nåköalatasanteella kåtsomassa alla avautuvaa metropolia Keskiviikkoaamuna mstka iatkui Torontoon ia sieltå bussikuljetuksella 360 kilometrin matkan Sudburyyn. Suomen joukkue rnaioittui ensimmåisten mai_ den joukossa kisakylåån. Kisavålmistelut olivat vielå keskeneräiset, kisalqlån ja urheilukentån {Laurentian yliopiston alue) viimeistelytöitä tehtiin kuumeisesti suurella vapaaehtoisten ia pienellå palkallisten joukolla. Ensimmåislen påivi€n aikana totuteltiin aikae.oon jå harjoittelu oli verryttelynomåista tekniikan tapailua ja tuiustumista harioitus. ja kiF pailupaikkoihin, Palauduttua måtkastå ja u.heiliioiden totuttua aikaeroon iäiennen kilpallua aikaa täysipainoiseen harjoittoluun muutamia päiviä Valmistautumisaik€inen harioittelu kaikesta huolimatta osoittautui turhan varovaisgksi (poislukion shkä Tapani Alentola). Mukana olleet hoittäiät kukin vuorollaan pitivät päiväkirjaa kilpailupåivistä, sekå niitå edeltäneistä påivistä.

Lauantai 23.7.1988/ Marko Wahlman Aamu alkoi råvåkågti kahdeksalta, kuten kåikki muutkin aamut. Aamupala oli normååli; vaaleaa leipåä, pekoni4 munia yn. ja jålkiruoaksijååtelöä. Heittäjåt saivai nauttia ruokalåssa Mika Halvarin hwistä vitseistå, joita så€sti hwin tieto siitå, ettå "nylkkylkestävyysiuoksijoiden valmentaja "kompassioikarinen" oli aamulla såmoillut kompassi toisessa kådesså ja kuilu loisesså kådesså ympäri Sudburyn koivupöheikköå keråiimåsså mustikoita. Heittåjien kunto alkoi viimeinkin nåyttåå hyvåltä; Jan Sandvikenin vatsatauti ia Juha Laukkasgn vatsakivut olivat yön aikana laantuneet Juha Laukkanen heitti aamulla kuulia Matkustaia Kolehmainen (Kimmo Solehmaisen matk€lla saama nimi) ja Päivi Hautaniemi harjoittelivat punttisalilla. Hålvarsson piti lepopåiivää ja Jaana Suuronen ja Mafto Wahlman valmistautuivat iltapåivån harioituskilDailuihin. Päivällä heittäiät kåvivät ostoksilla ja illalla seurasival kilpailuja. Kuulantyöntöpaikalla oli arvauskilpåilu "pikkupanoksilla" voittotuloksosta Hålvari piti kauan voittorahapinon narusla kiinni, kunnes puolalainen "hikikårså" työnsi 16.99 m ia voitto lipui Halvadn kåsistå Sandvikille.


Sunnuntai 24. 7. 1988/Jan Sandvik Hsråsin aamulla hirveään karjuntaan. Saadakseni selvää mistä oli kyse nousin ylös ja avasin oven. Sieltå saapui meidän maskottimme "pikkuMika".Onko vgssa vapaa, mullaon l.auhea pasl.€hätå? huusi Mika hengästyneellä äånellå. Aamu meni heittäiihå levon merkeisså, paitsi Kimmo Solehmaiselta, ioka ryhdistäytyi ja lähti jo kello 8.30 lekemåån heittoharioiluksen. Aamupalalla oli ontislä enemmän silmånruokaa (uusia joukkueita oli yön aikana saapunut kisåkylåän) ja €tenkin negk€r€itä joihin useampien mielenkiinlo kohdistui. Klo 13.00 mennossli oli viimeisetkin velttoilijåt saatu harioittelemaan. Pailsi Mr Alentola, joka ilmoitti pitävänsä lopopäivän. Tätä oli kuiienkin erittäin vaikea uskoa. Al€ntolallako vapaapäivå? lltapåivällä Esa Paasonen laittoi "limousinen" kuntoon ja lähti hakemaan henkivartijoidensa M. Wahlmanin ia M. Halvarin kånssa Juha Paasosta, joka vesirokon takia joutuitulemaan muuta joukkuetta myöhemmin kisakylåän. Matka Helsingistå New Yorkin kautta Sudburyiin olisujunut muuten hwin, mutta Juhan matkalaukut olivat m€nneet våärään koneeseen. Kello '17 aikoihin lähdin Esa Utriaisen kanssa hiomaan våtsåtaudin ruostuttamaa tekniikkaani. lllållå heittäjåt kokoontuivat punttisalille. Salille oli myös saapunut venåläisiå heittåjiå, joiden hymy hyytyi, kun "pikku-Mika" kasasi jalkapråssiin parisenkymmentä lewä ja otti niillä teråviä kakkosia. Punttihårjoitusten jålkeen testasimme vielå Kimmo Solehmaisen ja Eså Ulriaisen kanssa paikallisen uimahallin saunan. Muulen hWå, mutta såunassa ei ollul nappoa, eikå låmpöäkåån ollut kuin vaivaiset sO'C. Myöhemmin illalla kokoontuvat vielå "korttihait" taistelemaan sökön herruudesta. Paikalle saapui uhoten myös Juha Laukkanen, joka kuitenkin. . . Nol Tulosta ei viitsi julkaistå - jo verotuksellisista syisläl Mukana olivat myös Kimmo, Esa U, Eså Pja ti€tonkin minå ilse.

Maanantai 25.7. 1988/ Juha Paasonen

Tiistai 26. 7. 1988/Mika Hatvari Heråsin aamulla sglkä veresså, joka ei suinkaan

ollut nåisen kynsien jåliiltå, vaan patjan aiheuttama. Kello oli silloin noin vartin yli & menin v€ssaan ja pesin hampaal ja lähdin syömåån. Palasin

aamupalalta Jannen kanssa ia etsimm€ påikkaa, iossa joukkueen aamupalaverin piti olla. Emme etsinnöistä huolimatta löylån€et sitå, jot€n menimme huoneeseemme pelaamaan kortti& H€tken pååstä ilmestyi ovi€ukkoon €sa Paasosen pååja suupieli kuolaa valuen hän ilmoitti palav6rin

pitopaikan. Palåverisså kåsiteltiin kaikenlaisiå nrtiiniasioita, joista en tåsså ala kertomaan. Påivå kului korttia pelatessa ja kaikenlaisisså palavereissa lauk€tessa ain6 kello 18.45 saakka, jolloin alkoi kilpailujen åvajaiset. Avajaiset pååsivåt alkamaan n. klo 7 p.m., jolloin kaikki "henat" kulietettiin vanhoilla ,a kalleillå autoilla kutsuvierasaitioon. Seuraavaksi marssival osaaottavat maat järjestyksesså kentålle. Kreakkå marssi tietenkin ensimmäigenå, Suomen joukku€ marssi mahtavana kentållq mutla ei kuitenkaan hirveän mahtavana, koska ållekirioittanut istui kstsomossa. Miel€€n painuvin maa oli Kuwait - yhden urheilijan saatolemanå. Kuwaitin ufteiliia marssi ohi koreana 1OO0:n taalån puku påållå Avajaismarssin jälkeen oli k€ikehmaailman tanssiesityksiå ja tietenkin lippu vedettiin salkoon. llmapallotkin lehahtival komesti ilmaan. Avajaisten jälkeon kzivin Eyömåsså ja juomassa ja. No jaa aivan normaali påivä avajåisia lukuunottamatta. Lepopäivä oli pidetty ia menin nukkumåan klo 11 p.m.

Keskiviikko 27. 7. 1988/ Päivi Hautanierni Ensimmäinen varsinainon kilpailupäivä ia heittolajeistå vuorossa poikien kiekonheiton karsinta. Suomen oduslåiina olivat Tåpahi Alentola ja Jan SandvikAlentolaselviytyi huomiseen loppukilpailuun tuloksella 50.60 m, ollen karsintojen seilse-

mås. Jan Sandvik oli karsintoien kuudestoiala tuloksella 47.80 m. Jalkoon pååsi 12 heittåjåä, heistå viisi selvitti karsintaEjan 52 melriå ja loput seitsemän tulostgn perusteella. Ka6innan voitti Andreas Seeling DDR 55.94 m, toinen oli Vltaly Sidov NL 52.88 m, ja kolmas Juri Nesleres NL 52.80 m. Tyttöien kuulakarsinta kåytiin iltapåivållå. Sen voitti lnes wittich DDR 17.74 m, toinen oli Heike Ruhmann DDR l7.l8 m, ia kolmas Etuira Polvakova NL 16.71 m. Suomella ei Mtöien kuulanqonnössä ollut edusiustå"

Tåmå päivå oii toisille varmaankin aivan tavallinen kilpailuihin valmistautumispåivå, mutta itselleni ensimmåinen kisakylässå Kåikki tekivåt tun-

Torstri 28. 7. 1988/Jaana Suuronen

nollisesti harjoitusohjelmassa olleet harioilukset ia naultivat vapaa-ajastaan, johon tånäån aleltiin tehdå rajoituksia Kaupungilla kåvely loppui ja toivoltava nukkumaanmenoaika klo 23.00. Rajoitukset aivan asiallisiå, sillå läållä tulee kåvelh/ä aivan huomaåmatta itseltåån jalat alto.! Rajoltuksilla oli oma plenl negatilvinen vålkutu9, kun Mika Halvari ei pååssyt "ilta lenkilleen" Sonentoon!?

lit saapuivat keihäapojat karsintaan varhain torstai-aamuna. lGrsinta alkoi jo 830, ioton Eså Utriaisen sotilaallinen heråtlrs raikui tunti "kukon laulun" (lue; saksalaisten urheilijoiden majapaikalle paluurymistykeien) jålke6n. Poiklemme verryttelyt sujuivat kaikin puolln

Rohkeina, luottavaisina ia itsgpåi8inå kuin muu-


hyvin pitkåstå kokoontumisåjasta huolimatta, sillå Kimmo Solshmainen vetåisi heti ensimmäisellåån tinååliin riiitåvån rajan ylitse (67 m). Myös Juha Laukkanen kiskaigi ensimmåisellään rgnnon lunlulsgsti 68.86 m. lllan jännitys huipentui kiekkoIinaliin, sillå Suomea edusli siinå Tapani Alsntola. Alku suiui hieman kangsnellen, koska vasta neF jånnellä heittokierroksella Algntola keråsi hermonså ja volmansa ja nolkoasti pyöråhdellen sai kisåssa parhsånsa 51.,14 m. Våikkakin Alenlola iåi ennåq/*seståån 1.46 m, voidaan hånen suoaitu9_ taan pitåå puhtain sydämin erinomaisena. Kolmen

klerroksen jälkeen hän oli seitssmäntenå, kun taas neljånnsn kierroksen h€itollaan Tapani sijoitlui Kanadan Sudburysså toisissa nuorten maail_ manm6taruuskilpailuissa hienosti viidenneksi. Jånnittyn€enä, mutla usko€n suomalaise€n lihasmassaan jäåmme odottamaan sguraravien päivi€n tuloksia, mm. Mika Halvari ynnå muutl Lopuksi lainaus påivän lehdestå 'The Sudbury Stai'; Team Finland is small - but sttongl

Perjantai 29.7.1988/ Tapani Alentola Periahtai aamu oli ensimmåinen "renlo" aamu 1 987,sillå lajini (M-kiekko) oli ollut ja mennyt edelligenå iltåna Nukuin myöhåån ja heräsin raskaasti n. klo 9. Päivå oli loivoå tåynnå olihan kisoren tapahtumarikkain päivä suomalabtsn osalta alkamasga. Aamupsla oli tavanomaisen täydellinen, lopuksi ytitin syöntikykyni jåätelöllä, iola söin kl6oi€n aikana eråitå kiloja. Ruokålålta otin kisataksin stadionille, eihän kargkin heittåjån päiväohielmaan kuulu tuollaista 1 kilometrin vapaa€htoista kåv€lyå30' helteesså Ensimmåinen laji oli ohjelmassa moukainheiton karsinta, jota vähän seurailin Jan Sandvikin kanssa. Seuraavaksi seurasimme Mika Halvarin vårmaå työskent€lyå kuularingisså, ioka lupasi seuraavalta päivälu ainakin jotain. Yhdentolstå aikaan siifiyin punttisalille ottamaan pigntä punttit,e€niä, muulåman rinnallev€don, tompauksen, tankokienon, kyykyn ia puolentoista tunnin kuluttua olivuorossa taas gyönti, €li taas kisataksiin. . . Ruokailu ja ruokalepo kuuluivat alna k€skipåivån ohjelmaan, våhån biliadia kllnålaiston kånssa polihuoneessa, la aitten taas kiaoja seuraamaan. odotuksella odotimme suofiålaiglaila keihästå, jossa håvisin dollarin vedonlyönnisså Esa Paaso selle, voittolulos oli yli 75 metriä. Kova tuuli halttasi kisaå ja odot€ttua suomalaismonestystå si iullut {mitallia}. Slttån ilaoi elmasta, kuud€lta iuokailu, jonka iälkean låhdeltiin suurella hoittåjåFukolla Sudbu' ryn iltaelåmäån tutustumaån. Nukkumaan påå' simne hyvi96å aioin €nnen audngon nousua. sitten syksyn

Lauantai 30. 7. f988/ Kimmo Solehmainen Lauantai 30.7 oll guurtsn odotust€n påivå, olihan loppukilpailuun s6lvinnsot Marko Wahlman moukarlnhelttoon. Mika Halvari kuulantyönlöön ja

a

naisten kelhäånheittoon oma €dustajamme Jaana Suurcnen. Ensimmåisenä ar€gnålle såateltiin Marko, iota luhatpåinen yleisö kannusti rajusti. Kuitenkaan såttumlen summana €i syntynyt odc tettua tulosta ia Ma.kon siioitus oli 11. Seuraavana areenalle astui suomalaisista "pikku nallekarhumme" - Mika Halvari. Mikan uusi irokeesikampaus ja railakkaat pyörähdyksel eivåt tehonneet odot€tusti karvaisiin ja isokokoisiin suurvaF tojen edustajiin, joten Mikan oli tyytyminen seitsemänte€n siiaan. Naisk€ihärimme eGiintymin€n oli ajoitettu påivän kuumimpaan aikaan, jolloin myös katsomossa oli tuskalligen kuumaa, lämmön kohotessa lähes 3s'C:een. Liekö kuumuus vaikultanut Jaanaankin, mutta odotettua puhtia ei löytynyt myöskään naiskeihåriltämme. lllalla kuitenkaan ei muisteltu päivån karvaita pottymyksiå, vaan kävimme miesporukalla katsomassa teatteria, josta haimme kovuutta tuleviin koitoksiin. Eräillå kovuus hävisi illan suutelujen ja vååntelyjen tuloksena.

Sunnuntai 31. 7. 1988/ Juha I-aukkanen Hiemån levottoman yön ja

lyhyeksi jåäne6n

yöun€n iålkeen heråsimme aurinkoiseen sunnun-

taiaamupåivåän. Aamutoimien tai tässå iapauksessa paremminkin Dåivätoimien iälkeen siirryimme seuraamåan viimeisen kilpailupåivån tapahtumia kentålle. Eniten mielenkiintoa tunsimme '"t/ttöjen" kiekkokisaa kohtaan, ja seurasimme itå-saksalaisen naigkåuneudeh ruumiillistumaa llke Wyluddaa. Jossakin iuoksulaiissa taisi Suom€on tulla samanaikaisesti jonkin värinen mitalli. Miel€nkiintoih€n urheilupåivå pååttyi lop puseremonioihin ilotulituksineen ja myöhemmin illalla puutarhajuhliin Laurentian yliopiston betonisella sisäpihalla. Näköhavainnoista ja kuulc puheisla påivän tapahtumat kokoon kasannut Juhe Låukkanen.

MM-Sudbyryn kunniataulu Suomalaisittain MM-joukkueen vahvuus: 22 urheiliiaa joista t heittåjåå (41 %) MM-joukkueen saalis: 1 mitali 5. pistetilaa 4 pistetilaa heittäiåt (ao %) Pistemåärå yht. 18 11 pist. heittåjåt (61 %) Tapani Alentola 5. (4 pist.) Kimmo Solehmalnen 5. (4 pist) Mika Halvari 7. (2. pist) Jaåna Suuronen 8. (1 pist.) Muut heittåiien sijoitukset Juhå Laukkanen 9. Marko Wahlman 11. Påivi Hautaniemi 13. Juha Paasongn 14. Jen Sendvik 16.


Kclhå3-lunlorlmrna Klmmo Sol€hm.lnen ia Juh. L.uk_ kanen mcnoaa€ lallvalmonl4a Elr Utrlal3en kana!! ka'rlntåan.

Itukkrltn Lultn Juha L!ukk...n kolmra h.ltto loppukllpållu33€ låhtce tå3t1.

Mwfi

Vlrdlmlr Ovchlnlnkov.

Tulo! 60.86 ol rlllå irlkoon tota.e Juh..9.tlla on to!1..1å. Selkåkr.lnpplkln mulduttl olemår.r olortåan. Klnmo kåy totaemaraa tllenteen, la tletåå tulorvrduun jåånean hånan hådcllloen.

Klmmo Solahnalnen

valmlattulumas3e h.lttoon jolle vllde3

tllå ll-kllolalr

lllnö ol€n nllpuiln polkle, tarkolluk renl on hclttåå kelhlttä, vllm.llt lan våhön punt.llla. l{lnanl on

on

to3la3le.

Ralu veto låhto6

tå!tå.

Tul€ 68.78, Ylld.rtlb.

Oll3l nukavå kåtaoa, rnllå tuo6!å oaånott{åkoatl33a lukaa nlln tunllal

Sön låh.mmln.


On sllnå

"pö33illå" ihmonå, kun m6ikålölnon on låh-

dö$å hak€maan lrM-mono3ty3tä. Kuwåltln Hu3selnlll. oll yllmååråi8tå rah.å jå kiinnoltu3t. Suomi-llppi8tä kohtaen. Möln son lOO:llå dollårilla.

w &

lais€n helpo6ti. Loppukilpallusse ensimmåiset holiot iak€ltelivåt. Toisen kiorroks€n h€ittokaan ei kantsnul kuin 47.3O, jollå olivasta 9. Jasnå arnmensivoimia ytåil. moista ia rålteili itsenså kolmannellå heitolla jatkoon. Lopputuloksls3a Jåana löytyi 7, tilaltå.

iollå Mlke 6ijoittui MM-kllpåilui$a.

tönnö$å,

poikå låhtee

ssit3€månnaksi

Såmaån åik8ån kun ltåi3€n ålu6on påå

llkkö 3yöksyili rolkana V€ssnnon l6rlke3å3så, muist6livat nååpuruks hårjoilustentållå pårhaita saåvutu hoittourhellun saralts. Oik. NL:n mou karimi€het Ja h6idån vatmentåjånsa vås. Suomalal3€n hsitto tul6valsuuden koko kirjo, s€kå alturi Hååpalshtl.

Solnåloen h6lttåiå-hllhtåjå Pålvi Hsutåniämi harjo ittoll . h k.rastl myö3 punttl3alllle. Reutojon kåyttö ja mååråt ollvar Bama$å 3lrhte633å tulok3eon, kun yor7åttiln aamaån alkaan 3allllå touhunnee3een DDR:n llke Wylyddåån. llk€ nået h6rtlstell klekkokllpålluun tokcmållå ponkki. punn€rrukrel3a keveltå teråvlå vllden 3erjojå 90 kg:llå 5-7 !arjaa. pålvl holttl kar!lnnås3å vuod€n tol3ekai p.rha.ns., joka rllttll3:ll€ 3llell.. Pålvl oll en3lmålnsn kår.lutuja. '10

Utriein€n


Klakkokllplllu .lkol Trprnllt. tuntumaa hakl.n. Kåk.l enrlmmålltå helttoå ollvåt kovln vaioyalala. Kolhrnnalb klenok!.lbTapanln oll h€lLttlvl yll 50 metdå, jotl! loppukllpellup.lkkr oll3l

Hwåt kllpallljan omlnllluuton!å Tapanl ololttl tållå holtoll.,lokå kåntle 51.!tO jr jollå heltl!|5. tlla. Tapenln tlla3tosUoltus oli 8. loppukllpalluun aolvlnnel3tå, joten hwå pålvåVö p.lklttlln -kllprlluion vlld.nnollä tllallå.

Jån Sandvlk kåvl karslntadng IBBå kolm€ k€nee. Alkumåtkan vatltvålvet huuhtolvåt mlehon voi. met vlamåd3lå ala3 ,å työ3kentely rlngisså oll volmatonta, Tuloståulun o3eaottavellma kortoo

Jann6n kar.lutun66n iatkosla.

Veallehdan Vban krlyatln otlaat ollvrt

Jåanå! naurattaå hlerolln llvelt't.

jo analh.tkl.tå alka.n !.lt l.rtulal.,

6ttå oaalllln oalotallt hyvll kl.kkokarrl.. OdotslL.lln l.kkar.t ollv.t t htytaa. t .rhen klyttö6n, lotr hålnln.ntynyl kl.kkoml.h.mm.kln tuumll. 11


"lroke.sl Halvarl" hlklplr.rat po3kella, mbtåhån lyy3u?

"Vålmontåiå roppana" on työ3iå våsynyt.

"Lenn6ttlln tå3.å kahd.k3ån tunlia omålle lljushlnlll., oltlln lrontr€å. ll$a vll3l tunlla, kun olollut noutå. iir. Vuokr.ttlln konsulå.tln vålltyksellå bu$|, jolle tultlln kahd6k3.n tuntlå lånne Sudbyryyn. , . Oll hyvä våhån ieloltollå m.tkan lålkoon" tuuml Oleg Palyu3hchlk lnl.tt6llåäll. ll.rko Wahlm.nlllo holtottyååh kylmlltåån 71.7O.

Håra3tln Bltå lenlomåtkalluå mlnäkln. Jålkljuna$a tulh, volmetonta oll mlnun €n3l e3llntymlnsn årvokllprllul!!a, muttr on

niitå kllpellulå

€ft|

vuonnåkln"

tuoml Juhå Påå6onen pol3tu. .33a kår!lnnrltr krr!lutun.en..

Voln.tonl. oll arkon hclttånln.n tlna!ll3!å, puvcto el lrklanut nou3tr rllttåvå3!|. Suoltuk 11. tlle.

12

lopena


"On !eTurv!nankln u86åatlvolmå3tapuhunut'r. Pltlklntulla tånne 3allllc sarneån ålkaan nolden DDR:nStölon kam3a, lotka v€tcllvåt PF3a4ola polklen edor.å..llel3lllt p.lnollle cttå kuvån har.st Pra3oncn,Wahlmånje Låukkanen olltlvat håvlnneet u!3ll. kymtn.nlå kllolå. llaldån ålnr åodnkol3ten polklen llmeet tllant a.Bt, io33å heollslvat håvlnn€et3-mlahllen m!aottelun p€nkklpurner ruklo3aå DDR:n kolm€lle t.lnlll^öllo.

Tå33a kuvåtaa on Pod.tå

v.ln helttålå.

"Teppl" Al€ntole on jo kllpållunB. heluånytle llmakln kenoo, ettå hwln meal.

Pålvl Håutrnleml puun kåedor3a.

Scppo 1{uuttllen moltt€eton kållnscl' 3onta, Avu3talane Ela Utilalnen.

l3


Nuorten"MM-kilpailut Sudbury Tulokset

Tytöt kuula loppukilpailu Rank

I

ori flthlet. 2 1008

CTRY !

flåm

lllrTIO{, ll€S

? 6 989 n0Hnrs&, l€l$ 3 9 145? p0LYå€Vå, E-VIm { 7 l{:t t(RllEL-Evn, sl,Elum 5 5 57T JETI}34, 6 1l 1395 ll[Uq €mI 7 1? SI{IYnNM, oIAM I l0 'rJ l3t zH$r6, LlrJfisr6 9 { lq16 8lO! 10 J t??0 nwrR, s6lt 1 l ?51 eJnl!, JrJSTlr€ 12 I 891 BR{IJI5Ii pröG PETYA

KATJA

I

2 3 4 5 6 !6!lt lotes: GlR !8.:{ lS.:? l?.00 18.J? 18.0? 1?.85 18.5{ CJR G9t - 17.84 17.70 - - 17.?3 17.84 uRs 16.{9 15.:2 - t6.J5 16,'1 17.10 !7.10 u8s 15.59 15,f1 15.81 1.6.91 16.29 16.79 16,91 D.,t 15.!5 16.47 16.66 16.22 - 15.9: 15.55 FRS - 15.17 t6.:5 t5.5: 16.3r - 16,:5 BLr - 16.{8 16,38 - 15.15 15.2-a 16.{8 clJt l{.1{ 15.{3 15.27 - 15.25 15.{2 15.4J FnG 1r.89 15.0e 15.27 15.27 usc 1{.67 .:2 1{.67 14.65 GBR l{.65 - 11.30 Fm l{.33 !1.53 14.37 14.:,3

Tytöt kuula karsinta n. h nthlltr irr l lå lm3 flnloq lt€ ? ll 9€0 RIffi( l€Ilt 3 16 l{l mYflo4 trvlm . { l{51 Knl€lw sr'€ll"Aå 5 l: t5t5 r{EJq 6A8l 6 7 tn srgrfll,q 0lfr{ ? 9 ta JEID{IA p€nn 0 t3 ll$ ll{lc, Lluo€ 9 l? l{16 3l[v\ mTJA l0 2 891 BfiltEI, ttat ll 1220 nNEn, 0€lE l2 I äl rrnå r6nr€ 13 3 16{ Cnå(E( rlttrl

l{ t5 l5 lt t8

Tytöt

lo la I I 5

't4

l3l9

asnq f,rlflonn n(Dns rcrfF, xanY-fl|€

lzoa

l7l

KrG

rDsq

nErEsa

råR!, [rnlsw

kiekko

&d 6 2 ll 5 4 4 5 7 6 0 1 l0 I 12 9 9 l0 2 ll I t2 J I

lls! 5s

tsc,

57:

1:50

I{SJ ll5ö l{27 75 659 3IO l05r I?07

6!e

6!{ uns uns FR6

tl

f,t otr FR6 FNA

tFn 68n

{t

ox p{n lÄn mn cer

I 2 t7.7t t7.tl t6.71 16.2{ r19

I

ne5ult

t7.7t 17.18 16.71

15.2{

l!.9

15.31 lr,3t l{,91 11.06 t{.91 l{.ll lr.8l t{.73 l{.rJ t}$ 13.$ 1r.65 $.65 Ir.19 -0.10 l{.3 1r.33

lr.l] 11.06 l{.13 r{.01 14.01 13.99 lL$ lL6t lL 91' tI

r0

1t.00 -0.10

13.€ -0.10 12.80 12,9t -0. t0

12.0a

lz9 IZö tl82

13.06 12.94 12.90

loPPukilPailu

Athlete å!e

1010 1009

CTffI

{YLUI}04,

luin

Kn8€xllEs,

AsrRtD

Vorftl€/A,

PR0LETXT

nlNi (}tl€D6 IiOKHII A.LA

tl$o!

YSIaUA

Lt[{ts$rA,

TATYAM

IIF![CI, iA(E_A iA0{nm, TA€SA VIE{LII AI$IAIHI FRE)f,lt, VåNESSå

NIU,TTI, IRACIE

CT[1 l? ] 15 6Res!1t E!fi - 65.46 ö7.00 6J.04 68.21 - 68.:{ 6m - 6i.'"8 64.0€ 61.40 58.54 - 64.13 ar :8.:2 :8.94 S.75 5S.5€ 55.98 58.72 53.94 J6.7e 5.94 5€.90 5.02 S.70 55.56 56.90 tl ll85 51.02 52.8{ 52.0r - y.iz - 5{.i2 oN 52.90 s.26 - 5i.98 3.i? 52.tS 5;.9€ ms 40,8€ 51.60 5t.:8 5J.3? S.22 {7.90 5J.13 n{]ll {.52 5r.e4 - - S.ä 50.9? S.3 fln q7.78 17,44 18.:t 18.16 Gi! 47.78 45.56 48.02 48.02 ars {1.06 .t.74 {1...Ä |].74 tÅ4t2.10--4?.10


Tytöt kiekko n k &d Athlete {åe rnLDDA, lL$ katsinta rvhmä 1. 2I ttI rl)ro ' t(tA fie$!-Gs, aslrlo

..

ytot Kelnas loppukilpailu I

F"rt &d

l7 29 It {5

5n 68 7l

+8

6

?{ l0 l0 ll l2 t22

3 2 { I 5 t] 6 l{ 7 6 8 9 I 5 l0 lt II 1 12 l5 + 13 l0 l{ I 15 7 lå 12

515 755

V0YTD€/A,

1127

l5å lr$ 659 310

r{t1900, IIrtSA

1059 FtOtI,

t207

827 l2l8 l9g

h

tlri l-Rs ofl ns Pm ffi

vm-I, alffiTEnlil

lor2

år.6 r.sA

ve€SSA

nIUfTr,

TRACIE

tqrrfxlul, stur JA€I ätEDAr,

srrrrri ftr>€[r

0r8 P0-

F,rllo

6n€

6[€

o|{ FR6

Ftil 6tR TAti NZL

t-Fs

s.l4

s.l{

ECf€Zi 8€RTIS-S0FIn STIFAXIF

T0GmJ MT0LIA

r

Rank

o.d

ta1 L0P€1, ls€L ' l:i48 LUo, lt{;Io{lA a7 716 KltLClElEKA,råL60RIArA JAAra +{2 8:t grfil€'l, 56 ,rl I iÄGrJlfia, 0fi'1S50(,-A 69 l?{ 91lllr, nRsTEr ?14 646 6{t-ErATl,SrIFArilA

8l 1:16 $ns8olrr! GfffrA t12 1069 PtfhT$, EAI(IAI! 105 2$ R1åItl, lt:[-A 11 lJ 111 (Ir€F,6.LY-{I}E 128 e93 ItA Yq.Er, iARIE DAXtar ll ll lt1 0rlrAsr Ar!r${mt l,t l0 698 PAYrlltR, TttRY{r}t{ 15

15

lsn

ILA0I

IATALIA

51.:8

51.0€

51.$

19.80 50.81

50.94

-0,10

r1.g

r.r.lt

-0.10 {7.72

a8.5{

16.51

18.5{

al.n

t2

r7.]2

1{.t2 -0.10

t{.5{

{1.36 15.92

t9.lt

t9.86 -0.10

-0.10 r7.fi 18.06 -0.10 {7.66 -0. t0 -0.10 -0.10 -0.10 11.J0

7 5 192 SUP|99mM, lstrqEu,r 8 1066 r(pell., L0J1s1 'l 1206 !€nRY, PAj-A -a 10

Tytöt keihäs karsinta. rvhmä 2.

52.06

sl.la

{2 {1.6!

17.

-0.10 56.68 t.0{ 9.88 {8.70 55.20 $.3.r -0.10

{8.m 47.0J {9.m -0.10

Iwoun. lnunta

6qJIAII,

s2.G

19.60 52.82 52.62 -{.10 -0.10 52.14 50.06 52.58 rr.98 -0.10 52.20 17.96 -0.10 {6.34 -0.10

a 3 lf,l7 hq-€llA\!{, rSiJF 5 6 1163 KISe{q, mltLDn 6 I 254 LIvlRTOli A,laiiDe

l0 I 1t5 - IA 5å5 ,{ 1!9 -

52.X

s?.20 52.08 52.06 J8.

C'I8Y

6Dt 68€ URS

51.02.6.0{ 19.

68R

clu

ftA usn

cot

1å.12 45. å8

{5.å2

{1.c8

-0.10 -0.10

-{.10

61.{4 5/.€6

'/.0l {9.12 $.20 -0.10 52.82 -0.10 52.58

{r.50 -{.10

52.20

{9.86

{9.m 18.06

{7.6Ä

tJ.l0

I ? I :3.80 {6,12 3.7?

Fn6 TAN

n

6l.a

52.16 5ö.78 61.14 -0.10 S.{0 19.00 5a.10 t.8å -0.t0 -0.10

Athleie NlE F0RlfL, rscEr kontNol- arNn

I ? lf1l Tytöt keihäs { 2 karsinta, ryhmä t' 3 9? 30! r:o

65.

l2Jl56Result

CIIY 6DR

Reedt

Flr{ {r.70 15.26 16. {2 t-EA -0.10 -0.10 {5.68 cA,i rJ.12 15.62 -0.10 als {1.0€ 12.åÄ (}.12

PAlul

AMC

111 MAJIM, OAYSSA-IA ll48 tm, Is6 n ll97 HAÄr$r, nTJA 820 9tn$€)r, JAIM u\ Ll!aT$, prlArDå 116l KlsAva, naTltIA l2l slllTH, KIFSEi t{51 lvalova, vpllilA nank

ROI

LLIGXAYA, TAIYå]S lrm, Y0E{JA KoK+Ä, Al.-A

Nr€ 10ll fslcl, $8f}{ lt7 L0P€1, IstL 716 K&CZE|€$, iAmRlATA tmluj,

&r

P8[fit(A

, i${[LA 1350 ntil, O{i€46 Rr€Cl

Afhlete

rr9

CIRYI2] 60fl 65.78 Gm Äl-?8

nesult

r7.-qr

58.80 53.72 51.02

{7.9{

t7.91

:8 - 45.00 {9. 58 - 13.?,r8.12 19.52 - 17.82 t9.36 {9.36 - {€.l{ 15.88 13-3.

38.86 45.?{

ll.J6 - {5.16 t5.16 {1.40 - {0.58 {t. a0

ITA PAR

CTRY I 2 [-rJB 5]. ?8

orN P{f, FI

GRE

I

- s.70 19.72 51.69 49.11 51.10 50.1t t7.14

{7-e8

sesult 51. 78

5J.70 51.å8 51.10 50.11

l{zl1€.94--48.94 tTA 17.72 48.i4 - 48.:4 raA {7.10 {2.66 {2.76 47.:j0 A16 46.40 - {3.6r) 46.00 68R - {J.:2 14.92 11.8? cAll 41.98 {1.92 4{.{{ {4.44 FM{t.90-r{1.90 P"q440.62--10.62 rER t.82 - J9.10 3.10 PfRJ8.80--:€.80 't5


Poiat kuula loppukilpailu l]rd Athi?te åfte I t 1481 Xt-it1B{i0, ALEIA|IDR ? f t2b7 sllc€, lc'lAl J 5 lr€2 XflrltlJ, ALIIANIR 1 l l:så B[r.$r, DAVI0 5 I ?€ Slllsll{. r{TT}iL:ll 6 9 l;92 ti8[A], Dlfl( +7 10 815 HALliAql, nlK4 I å &t s,,€rc{1il, Jftsx 9 l? llss oJI, GL!+€YUA\ 10 ll 7J.5 CtSTS.r0€. VICTCR llARltEz 11 : /:i kmll(l, l? ? :59 ('u$Yr AtllR€As

CT,!Yl2il56Result r.lRs 17.92 18.5 18.80 17.89 19.17 18.9: 18.92 Liså 17.89 17.70 - 18.17 17.17 - 18.{7 LfiS 18.06 17.90 - 1r.58 17.59 17.67 18.06 risA 17.10 16.91 16.72 U.5(l - 16.9? 1;.:o 6ZR 1å.87 17.11 16.51 17.04 - - r7.ll Fi6 - l:..5: lå.84 lå.:6 lå.91 16,76 lÄ.9r F$r 16.17 16.78 16.77 - - - 1r,73 slE 16.å6 lå.75 - - 16.:4 lö.:0 16.;5 16.38 G.lr 16.6{ 15.68 15.€9 16.5t IrE 16.59 15.t] lå.2 L6.l{ PNL - 16.+) 16.J4 15.3Å aul 15.86 r5.$ ts.Ir

8ånk

fian|.

ord

Kafslnta

'

Pojat

loppukilpailu ft.nl I 2

l

0.d I

ll

10 9 ?

.rr,,w.i1-ncNDs

il17 tr0 ;I, *;L*effi:'[", aql ftAirA,

crlutrnll{rsnlN

Athlet€ tiane 5€a16, AtDfltAS

TIRY

1251 l(f$l1lnl , {Ml 1485 t[SrElm, JURI 1484 Sl0GoVr VITALY

taA

989

817 6 I 3l 1 546 I 4 lJ62 9 1t9 l0 12 m 1l 7 ll9l

+s

J : l{fl

I L :i8 9lifnit, nAlrffi,l 5 1: 1358 CUt, eUi{,,'ruAN + 6 9 e15 $,!,J0RI, |III(A MU C09TE!-LIjE, Ultroft I r8 837 9VE60ir, JSIU 9 11 116r PULrlA , mVIo $ 7 M KOSINKI, ISAIUsZ 11 1 !59 ltårlsY, trOREAs 1: 6 13t: rÅ?Sr, 0lfil( 13 15 332 FAll01r0. CmL05 14 17 6:i Dtu 9t lLI0, Pm-a

kiekko

cr[1 1:]

Athlete Nå*

t1 1167 !rr-i tL. rrlltaEl POiat kUUla II 16 ligl d lffiXo aLtxil{Å

60R

Lns URS

usa rÄ5

fies!lt

18.55 17.83

18.55 17.81

u[l 17.11 17.111 rd.7g t6.lE 'LR c1t1 t6.7( t6.l\ flN lå.65 16.65 IFE 16.(] 16. {l sr.f 16,19 16.39 tF,a 16.21 16.2( tlL {.r0 1t.7{ 16.:l 16.?l fiJr 15.56 -0.10 t6.15 16.l6 mc 16.13 16.13 llE tt.83 15.93 -0.10 1t.93 ITA 15.55 lt,78 15.57 r5.78 Kil 1(.76 t(.69 1(.98 11,98 t{ft 11.7J -{.r0 1(.3t $.n På( 11.:1 l{.{9 1{.57 11.57 l2:456Recilt

54.0å 56.96 53.90 t.90 5e.60 t8.J8 48.60 5i.18 vJ.86 5{.68

s.00--52.@s.00

56.20

54.t6

58.å0 54.68

-

ArIITT0.A, TAPffil

FIIT

åtsTå,

O,JB

{5.78 46.6r t9.70 48.90 51.40 51.40 {9.66 t9.24 19.å2 19.9€ 50.9€ 50.9€

TCH

19.66

P€!R0

-

- 50.16 50.16 {€.t0 {9.26 -50.16--50.1å FIE t4.74 - {9. 19.t0 {€.74 {8.7t 80t a1.9? - 4$,22 tf.iz TIDfr, JorI n 15.46 44.26 - t5.46 12 b 1520 Jlml€t a4$tA, Mltlt CIRYI?J nanl 0.d tthlete Na!. e3, nrxrEAs 60R 55.9r t5.9{ siELIs, I Poiat kiekko 2 ll's lrSr slt0fi0v, lJlItlY u8s {9.J2 t2.80 52.S9 a '. , KafSInIa uRs t0.82 52.30 52.80 ] 6 lrat riEsrtRrrs, JUFr .l I lJ79 ll0[ft88c(, IIICHAEL FRS 5?.68 5?.t8 ' cu8 - 52.{{ 52.r{ 5 ll lll åfosTnr PEtso usÄ t8.50 tt.78 51.?8 51.28 6 lr l?57 Krsl Inl, (ånl f t t0.60 - {7.38 ,10.ö0 +7 8 317 nLt IoLl, TAPII{I IIN {7.68 50.18 - 50.18 a 5 5{Ä llrllArsfl, JA[0sLAv e 16 7?l rcSI l, ifilusl {9.88 PUt {9.88 tRE {9.56 {7.98 - 19.56 lo 9 IJ'l rl00r, J0tclllll PAn {?.t0 {8.88 t7.92 {t.t0 ll 2 1528 Jlno{u 5åoM, nM0il cl0t {7.11 18.78 {8.8t {8.8{ 12 { 1162 ie, EI fnA 15.02 {8.t8 t8.i8 {8.t8 li l0 8tl P{]rs, JtAll usa {t.to {8.1t - 18.11 lr 3 1265 lllclots, JaNl tTn {.8{ {6.58 t8,12 18.12 lr l2 ö2J DAL S06LI0, P{0tl FII{ {6.88 - {t.80 17,80 +16 17 808 Sfl0VI(, JAf xut J2,9å - 12.82 l?-t6 11 1 207 AL-Str$, ru$ll cAt - 15 tr6 fiDnE$, LtE 16 :J

U

ITI{0SKY, JÄRIE-AV

tA, t€l t{ll.€]oclx,]1ID$[L K{Ftl|(t I nÄRItEl

s

FR6


Moukari loppukilpailu 0.d 1l 21 ll tll

Råt

Athlete r'hc

1487 XffS

l{86 PALlSll(, CfE ?90 t(It€-r nAs Itt FIs)8r SIrFåll t76 no€I, LAszul L1 r75 !AE€S, JSIF 7t2 2lJ drx, $nfl1 810 €s t?flr.E,on$Im€ 95 7{€ A.gloG, trECn 106 5t5 mffi,1, m-g z 806 llstrur infto +1r -8 na cfliEm, .E{lLl()

9 lo + 1l t2 1l + l{ l5 -

loppukilpailu

Athlete

lro

11

Poiat keihäs karsinta

5

61.€ 61.02 å1.58

å1.01

RT

62.88 6J.70 62.71

$t{

å11.78

65.6 61.78 61.86 65.6 - $.5å - 61.n

6BR

59.{5 61.8t

_

Flll

-

ITA

I

CIffl

t2

l4€3

lJsA

J?

0rrolll0llKw,

218

Vrn

å2.1{ 61.86

6l.m

o:oY

60.20

2

3

{

5

6

ftesrrt

65.ä

6J.9r,61.10 65.t4 -{,10 6[.86 61.32 64.m 65.m 6l.m a.9{ {.10 {8.28

lrlillillR

Jctll

HoDmr, mrnEr SO!!IDT,HA6-S,€}{TI€R

$o€t

62.58

6J,(2 A.5e 68.32 -0.r0 &.16

LIElllLJr, J0l9x

H0RY0,

62.58 62.04

8,2.71.% 7t.6\ 61.v, 66.1{ -0.r0 71.6{ 66.72 67.56 &.v8 69.12 67.68 67.m 69.12 67.34 67.06 68.6e 68.78 å8,22 68,58 68.78 6å.14 68.22 å8.A -0.10 65.:2 67.01 a€.68 68.5{ {,10 68,52 66.80 {.10 {.10 68.5{

2n $ris4 r(oJI .,00 HflrsE& ore 116€ 505 rrDREmi n&€ loeS t]87 ft\

65.1€

e.R

rJitDJ(UrcV, mqjEr lrof,lscm, KIirIo

1?72 Rlm$$ ,

-

66.06

7,.08 t.08 72.1( 75.{0

Sor-gllAIÄE\, Klllllo +el€ 807 -,'ll fl5ln$, JOIS {3 loe PAft(, Y0lt6-Y(Lt6 :{O BflK.EY. SEV€ 1 tAl(lcl€x, Jun +671415 8ltz68 SKM€R, ARr 81? !r88 PCLlr{I& 0'{IT8Y

!185 5-ae

6rr.34 62.€ å0,0å 62.1{ - 61.91

-

67.20 7J.66 7(.å8 7(.82 -0i10 1t.n 75.14 72.Q n.56

{

9t 103 lt t7 1? 16 1l l0 t\1 15 1g l5 t3 178 -11

65.{€

E6Y

0t0uuxl(oJ,

Flil

å9.00

66.0å

CIRYt2JR?eutt 67.62 uRs 11.62 65.50 Lns 65.$ 64.76 Hllr 64.76 61.18 ltÄ 61.c€ fn6 6l-7å 6J.76 FtA - 61.26 A.?6 62.96 tTA 62.96 62.96 ROI 62.96 62.B Gm 6Z.tB GrR 59.92 60.60 62.12 62.12 å2.04 FIti 62.04 61.16 å1.16 sP 5,.gl l_EA - - å0.66 60.66 Flll 58.02 58.18 59.{4 st.l{ cal $.?l 54.68 5{.?2 S.:1

taam!, aitLlo Er-EoDm, F{r[r

KoR

-

_ 61.86 59. {6 61.m 59.54

7 990 N0n1[, IHBiAS 2 2iJ CfiX, GaIEIH I 806 rlllXAl, 114fi(] 16 515 mnfliL, AII lJ l:71 DAIIG, SIEIE { 810 PAISIM}{, Jt}lA 6 197 Btr1K. SmlT 5 1495 EL SAUHY, 5{XfF

Ra.k 0.d

R€sult 69.5?

65.t4 62.98 62.88 64.9 64.U

€sP

Pffit(, LflJr(xff€r,

6

å7.14

6t.00

mi

Yct$-wJr; Ju{ 127: Rttl$n0s0ri, J0ttl :78 rioRISArA, (IXlo

tm I 8ll

5

mn Frs

FM

ilåle

I

ItrS

rltrolrllR lf5 l6 zll 2q0 8{ctr!Y, 9',lf\E 'r* Cle 991 tEIn$, JEilS l( (1 1(€8 f{llrn, fiI tlY tns FIN 50L ntf,lt, r0t?10 +569l: m7 t$t 1185 Vfl! LtEllrflrl, JO{fi 73 5n rsoJ0u{dr,0r;l.f,L t{L gr0 1268 S|(IF?€R, ffiT UCj l1€9

J

69.52 68,5{ 68.80 å7.?l 6å.%

&d åthlete tlåE t 9 1{87 l0L€S}.lIkt VA0ln 2 12 1186 PtrU$lI(, o.fG 3 l0 476 RE€l' u*5110 r l4 175 V€nfrES, JAI{IS s il ttl FIsoB, sIrFAll 6 I 8SJ eA.l'!, OfilSTtrt€

rrt fzl rs \ r,/ r 7{E

2

rtrs

Rank

Moukari karsinta

Pojat keihäs

I

CIRY

lKr Vå0fi

å8,:2 68,28 65.51

65.2! 6J.91

TTflYI?]

uRs FIr'l eoR mn 63n ilti uså uns HoL 9LrJprl usa Jpll

NoR

7?.2

7?.la

10.26

70.95 70.10

65.14 70.10 69.88 65.10 58.66 58. a6

5-..88

6€.56 68.46

66.90 67.78

47.18

67.6t

67.6{

55.15 56.1{ 67.:8

57.lt

63.:6 56.83 67.25

67.?6

52.88 64.18 67.2ir 66.?6 t5.30 57,16 66.55 5?.72 -0.10

67.l6

59.:6 61.66 -0.10

roR 61.5{ 59, {.r -0.10 a-6 6r.14 61.{2 50.96 FR6 60. 16 61.2S 59.40 sYR -{.20 -0.20 -0.20

67.2{ 66.66 61.56 61.54

5t.42 91.28

1V


VEDAI

COUIIIRY GERIIAN DEMOCR4TIC REPUBLIC

KENYA

GOLD

SU}1MARY

SlLVER

TOTAL

1l

3

5

2l

6

2

2

10

2

12

UNITED STATES OF ÄXERICA 5 USSR

t

6

12

2?

CUBA

3

3

2

8

POLAND

2

3

5

RO},'ÄNIA

2

4 4

ETEIOPlA

2

1

GREAT BRITÄIN & NORTIIERN IRELAND

1

2

2

SPAIN

I

2

I

FEDERÅI REPUBi.IC OF

5

L

I

l

BUI,GåRIA

I

1

3

.t4EXrC0

t

IN'NGARI

L

EER}'ANY

I I

NIGERIA

2

3

AUSTRALIA

2

2

BELCIU!{

I I

MOROCCO

1

L

czEcllosLovÄI(rA

I

1

ALGERIÄ

1

I

PORT1ICÄT

YUGOSLAVIA CREECE

2

I

I I

I

I

ITALY

I I I

IIETIIERLÄ"\DS

1

1

FI}IL"AND

1

I

BÄM}lAS

I

KOR'A

I I

JA.TAICA

1

t

ZIMSÄBWE

CHINESE TAIPEI

18

ARONZE

L

L

1


Kuortaneen Urheiluopiston Testaus-

ja palveluasema TESPA

huolehtii myös heittäjistä!

* Testaamme maksimivoiman ja räähtävän voiman eri

lihasryhmistä, myös niistä, joita on mahdoton punttisalilla testata

*

Annamme selkeän harjoituspalautteen, jonka avulla puutteet poistetaan ja vahvuudet vahvistetaanl

*

Mittaamme myös lajisuoritusta (lähtönopeus ja -kulma) Tapio Korjuksen ideoimalla heittoportti -laitteella

*

Vakioasiakkaitamme ovat olleet: - Tapio Korjus - Moukarikaksikko Tiainen & Huhtala - Jari Kuoppa - sekä yhteensä 14 Kalevan kisojen voittaiaa v:lta 1988!!

TESPAN:n luotettavat testit tuovat varmuutta valmennukseen!!

III

Kv. Voimavalmennusseminan 4. - 6. 11. 1988 Kuortaneen urheiluopistolla

Seminaari on tarkoitettu juuri Sinulle! Paikalla mm. Werner GUnthör ia

@,

Hristo Markov; Jean-Pierre Egger ja

Angel Spassov. Tule, näe ia koe:

-

Miten Wemer on treenannut koko

utansa Miten "Gaintterillä" puntti nousee! Onko Markoc maailman kimmoisin mies? Mitå uutta Spassov tållä kertaa kertoo? jne" ine. (ks" seminaarin ohi6lma)

Seminaarin hintaan (720,J sisåltyy: - seminaåripalvelut, koulutus - majoitus 2-3 hengen huoneissa - täysihoito - seminaarista laadittava julkaisu ILMOITTAUTUMISET oheisella kortilla TIEDUSTELUIHIN vastaavatOssi Auraia S€ppo Virta puh. 965 - 54 151

g:EE

EEä -rb :8

!iF ed zt

E! -9

ei :.e

!+ OE

i€ -

.EC

5EE

:ä? 6q tts t_a ae oo >E

€r"!

'to

rE

i!:

EIE

tiEt!r


ohjelma Seminaarin Perlantai 4. 11. klo 18.00 18.10

Seminaarin avaus, rehtori Matti Lähdesmåki

Johdantoluento: Hermolihas-järiestelmän toimintamekanismit

nopeusvoimasuorituksissa, LitT, apul.prof. Jukka Viitasalo 18.40 Johdantoluento: Voimaharjoittelun vaikutusmekanismit lihaksistossa, hermostossa ia hormonaalisessa såätelyiärjestelmåssä, LitT, vs. apul.prof. Keiio Häkkinen 19.10 Kahvitauko 19.3O Werner Gunthörin uran kehittyminen harioittelun ia ominaisuuksien suhteen, henkkoht. valmentaia Jean-Pierre Egger, Sveitsi låuantai 5. 1 1. klo 8.OO Aamiainen LOO Nopeusvoima- ja lajivoimaharioitteet ia harioitusmallit sekä testit GUnthörin harjoittelussa, Jean-Pierre Egger 1 O.3O Kahvitauko 10.45 Demonstraatio: nopeus- ja laiivoiman harioitteet GUnthörin harioittelussa, Egger Gunthör 12.15 Lounas 13.30 Räiähtävän voiman harioittaminen ja testaus yleisurheilussa, professori Angel Spassov, Bulgarian Painonnostoliitto 1 5.OO Kahvitauko 15.30 Demonstraatio: räähtävän voiman harioitteet yleisurheilussa, Spassov Hristo Markov 17.00 Påivällinen 18.00 Demonstraatio: fyysisen suorituskyvyn testit Gunthörin ia Markovin harjoittelussa, Egger GtinthÖr; Spassov Markov 19.30 Lalikohtaiset"aivoriihet"

Sunnuntai 6. 1 1.

X e A v

F Fl

z14

klo 8.00 Aamiainen 9.o0 Demonstraatio: kilpailuun valmistava harioitus, Spassov Markov 1O.oO Taidon kehittäminen ia säilyttäminen peruskuntokausilla lentopallossa, Eric Daniel, Ranskan maajoukkueen päävalmentaja, Ranska.

1

1.oO Testidemonstraatio: voiman

eri osa-alueiden testaus ia tulkinta; Ossi Aura, Kuortaneen urheiluopisto, Egger ia Spassov

2.3O Lou nas 13.45 Loppupaneeli: puheeniohtajana Jukka Viitasalo, osanottajina 'l

luennoitsijat täiät

ia

laiiryhmien ve-

15.15,9eminaarin päåtössanat, Jukka 'I

5.3O

Viitasalo Lähtökahvit


Venäläinen malli kiekonheiton harjoittelusta Neuvostoliiton kiekonheittäjåt oval olleet viime vuosina maailman |..ärjen tunlumasså, vaikka kiekonheiton valtikkaonkin tållä hetkellå DDR:n puolella Viimeisin suurmenestys Neuvostoliilon heittåjiuä oli Stutigartin EM-kisat, jossa Ubartas, Kolnoolsenko ja Kidikas ottivåt maalleen kolmoisvoiton. Venålåisten valmennusmenetelmistä ei ole kovin paljon ainakaan luotettavia tietoja tihkunut. Silti oheinen anikkeli, jonka on kidoittanut tunnettu valmentaja ja 3-kertainen olympiaf inalisti Bukhantsev, on julkaisemisen arvoinen ja mielenkiintoinen näkemys kiekonheiton harjoittelusta. Se myötäilee myös niitä aiatuksia ja mielipiteitå, joita myös Ubartas ja Kidikas kertoilival pitkässå juttutuokiossa Rooman MM-kisojen yhteydesså.

Harjoittelun periaatteet kiekonheitfiijällä Kiokonheiton spesifinen harioittelu sisältäå voima-, elastinen voima- ja jouksuharjoitteita sovelletluna kiekonheiton vaatimusten mukai-

sen råjähtävä, jotta mal..simaalinen kiihtyvyys ia lähtönopeus on såavutettavissa Näin ollen voiman merkitys on keskeinen, mutia erityisen tårkeåå on pystyå hydldyntåmåån voima hwin lyhyesså ajassa.

Aiemmin voimaharjoittelulla oi ollut vastaavaa nerkitystä harjoittelusså, ia silå harjoiteltiin låhinnå talven harioiltelUkaudellå" Urh€iliioilla ei myöskåån ollut tietoa ed hadoitteiden suoritusta. vasta ja merkityksestä Ajat oval muuttun€et voimaharjoittelun ollossa kåytännösså lähes päivittäin harioitusohjolmassa, ja harjoitteet valitaan sovelluviksi kiekonheiton dynaamigeen h€rmoli-

hasiäriesielmån koordinaalioon. Absoluuitista voimaa kehitetåilin vastuksilla, iotka vaihtelevat 5 kg:n kuulasta 20G230 kg:n levytankoon. Lajivoimassa ja tekniikassa kåytetään erilåisia välineitå kuten 4-7 kg:n kuulia ja 2-10 kg:n levytangon levyjå.

Suosituksia voimaharjoitteluun 1.

Valittuien voimahadoitteiden on kehitottävå kiekonheitossa kåytettåviå lihasryhmiä

2.

On ää mmäisen tårkeää oppia oikeal nosto tekniikat loukkaantumisten välttämiseksi ja hyödyn maksimoimiseksi

sosti. On muistettava, että voima, nopeus ja kestä-

vyys muodostavat pohjan tekniselle kehittymi-

selle. Tekniikan ja ominaisuuksien tasapainoisuus ovat edellytyksenä tehokkaan ja koordinatiivisesti

huipputason tekniikan oppimiselle. Kiekonheiton harjoittelun periåatteet voidaan ilmaista neljällä kohdalla. 1. Fyysisten ominaisuuksientasapainoinen kehittäminen ilman, ettå yksikäån ominaisuus dominoi liikaa harioitusohjelmaå 2. Tavoitteena

on saavuttaa sellaiset

voiman,

nopeuden, elastisuuden, keståvyyden ja koordinaation tasot, jotkå måhdollistavat näiden ominaisuuk€ien maksimaalisen hyödyntämisen kiekonheitossa

3. Fyysisiå ominaisuuksia tulisi kehittåå siinä

järiestyksessä" ettå urheilijan vanhetessa kestävyysharioittelun me*ilys våhenee ja voima-

harioittelun merkitys kasvaa; nopoushadoil-

telun me*itys vähenee ja tekniikkaharioittelun me.kitys k€svaa. Voimaharjoitteluåyhdistetäån loikka-, hyppely- ja muuhun elastiauuden harjoitteluun. Yli 60 metrin iuoksuvedoi lulevat oh-

jelmaan harioitteluiakson loppuosassa

4. Absoluuttinen iasuhteellinen voimamuutelaan laiinomaiseksi voimaksi kåyttåmällå normaalia ja kevyttit välinettå tekniikkaharioittelussa

Voirnaharjoittelu Kiekonheittåjå tekee suorituks€nsa hwin lyhyesså ajassa ( 1.0 - 1.2sekuntia). Liiks on ää.immäi-

3. Puhtaat voimaharioitteet on t€htåvå rauhaF lis6sti, jo{ta lihasiännityks€t såilwät mahdoF lisimmån pitkliån

tai 5:n eikå yli 8:n tai 1O:n. On huomioitavs, ettå tois-

4. Toistojen måårän ei tulisi olla alle 4:n

tomäårån lisäänty€sså lihasjånnityst€n kestoaika lisliäntyy vastaavasti. Kiloja lisååmållå saadaan lislittyå vain lihasiännityksiä, ei niiden kesloaikaa

toistoa muodoslaa yhden sarjan. Maåilman huippuheittåjåt tekevät yhteenså 30-40 sarjaa yhdesså harjoituksessa kaikki liikkeet mukaan lukien.

5. Våhintään 4

6. Maksimaalisia painoja

nost€laan vain kenan

kuukaudessa. Tämä testiharjoitus måhdollistaa harjoittelukehityksen seurannan, jotta seuraavan harioituskuul.auden måärät ja lehot voidaen määdlellä7. Mäårå ja teho (lisäåntynyt vastus) ll€äåntwåt

vähilellen.Talven harjoittelukauden aikanasar-

joia tehdåån 10:een toistoon asti kåyttäen enintäån 65 96:n painoia urheiliian makaimista Kilpåilukauden lähestyesså ja kllpallukaudella

toistojen måårå våhenee (ei alle 4:n), muttå teho kåsvaa vastu ksen lisååntyessä niin kauan kunnes 4:n loiston mak€imaalinon vastus on aaavutetlu. 21


kiihdytysjuoksul kaa.teosta suorall€ lentåvällä låhdöllå 2G6O m, koordinaatioharjoitteet 10o-2OO m toistojuoksut 1 9-40 minuutin maastojuoksut

8. Sa4ojen määrå ei ole alle 12-15 talven har' joatteluksuden aikana ja ei alle 1 O:n kilpailukaudellå.

9. Huolellisesti valittavien harioitteiden måärän ei tulisi ylittåå 8-101ä harjoitusta kohden.

Elastisuusharjoittelu Loikka- ja hyppelyharioitteita kåytetåån rliiåhtåvån voiman hankintaan, sillå hypyissä ja kiekonheiton loppuvedon ialkatyösså on palion yhteistå Molemmissa tapauksissa liikeon råiåhtävå ja iehdään hwin lyhyesså ajassa- Eisiis ihmgettå huiF putason kiekonheittåjåt oval ednomaisia loikis'så ja hypyisså. Seuraavåt hyppel!ts ja loikkaharloitteet ovat eni' ten kåiytettyjä: - kinkkaus tasajålkalåhdöllä - vauhditon pituus, vauhditon kolmiloikka iä vauhdillinen kolmiloikka - 5 kinkkausta,5 loikkåå,5 kinkkaustaja hyppy,5 loikkaa la hyppy, 10 kinkkausta, 10 loikkaa - kinkkaukset, loikat ja tasahypyt rapuissa ja ylämåkeen - pudotushypyt (50'100 cm) eteen ja ylös ponnistuksilla - pituushyppy våhitellen vasvavalla vauhdilla, vauhditon ja vauhdillinen korkeushyppy, taakse päin piturrshypFy 180 ja 360 astoen kään' nöksillå

Elastisuusharjoitteiden tårkeän merkityksen vuoksi on jårkevåä tehdä niiden kohdalla säännöllistä testausta Seuraava taulukko osoittaa eri hypyissä hwäl arvot miehisså ia naisisså.

Hyödyllisimpiå ovat spurtit 20-60 m lentävålläja pystylähdöllå Kaikki toistot on t€htävä riittävillå palautuksilla, mutta €i kuitenkaan liian pitkillä. Pulssin tulisi pudota 11O-120 lyöntiä minuutissa ennen seuraavaa toistoa. Yhdessä harjoituksessa juoksuien mäårå voi olla yhteensä 14OG15OO m (vedot), kuukausittain 15-17 km.

HUoM:Painavien kiokonhoittäji€n ei tulisi laiminlyödä iuoksuharjoittelua, heille siitä on eniten hyötyä. Se nimittåin kehittää tehokkaasti koordinaatiota ja liikkuvuutta yleiskestävyydon ohella-

Kommentteja artikkelista

-

vauhditon pituus

miehel

-

-

32O-34O(Ubadss 250-270

160-180

vsuhditon kolmibikkä 9.5(F1O.OO 10

kinkkau3ta

naiset

ja G0nthör 360)

30-32

m

-

14O-15O 7.AO-4.20

24-25 m

maksimivoimapainoitteisuudsta maksimivoimapainotteisuudessa on yksi syy nuorten kiekonheittäiien välttävään tai huonoon koordinaatioon, mikä on havaittavissa sekå laji- että yleisharioitteissa esimeftiksi Kidikas kortoi Roomassa, että eitarkalleen tiedä kyykkymaksimiaan, mutta on tehnyt sarioia 230 kglla (6 toistoa). Voimaa löy. tyy, mutta sitä ei hankita tiukilla ykkösillä monei kv. huippukiekonheittäjät ihmettelevät kun suomalaisot kyselevåt aina maksimivoimatuloksia maksimivoimaa tarvitaan rutosti kiekonheitossa, mutta kyse onkin sen hankintålavasta. Hankitaanko setiukillaykkösväännöillå vai sarjoilla vai sekä ettå? tämä artikkelion vain yksimielipide monienjoukossa, mutta eräiltå osin tämäntyyppistå harjoitlelua soveltaneena pidän sitä erittåin mielenkiintoisena ja kokeilun arvoisena vaihtoehlona tåssäkin artikkelissa korostetaan liikkelden oikeaa tekniikkaa, joka suomalaisilla kiekonheittäjänuorukaisilla on paria poikkeusta lukuunottamatta heikko tai korkeintaan vålttävå yleiskoordinaation la laiikoordinåation kehittåmiseen lulisi koko urheiliiånuran ajan kiinnittå2t enemmån huomiota, ja huomidda se myös voimaharjoittelua suunniteltaessa

- ehkåpå

Harjoite

metodi poikkeaa melkoisesli suomalaisesta

-

Ajatuksia syksyn suunnitteluun Mikko Vanni

Juoksuharjoittelu Juoksuharjoittelun merkitys kiekonhoiltåjålle nopeuskeståvyyden kehittä' minen. Päåiuoksuharioitt€et valilaan seuraa'

on nopeuden ia vista:

- 8G1OO m kiihdytysiuoksut tåsaisella ia alamåkeen - ylå- ja alamåkilåhdöt €ri lählöasennoista - aitaiuoksu matalien aitoien Yli 22


4-,

{Y

o.

K:'ii & lo

Ä'

1\

i')

lIi'

+t

ztI (

23


XVIII Pihtiputaan Keihäskarnevaalit 24.7. -88

Pihtiputaan keihilskoulu Keråsi runsaan osanoton. Oppia vastaanotettiin ia jaettiin. Oheisessa esitteessä oleva lause "LaiivaF

mennusta lehokkaimmillaan" pitziii todella paik_ P€nsa Opetuksesta vastasivat mm. Jorma Kin_ nunen, Hannu Siitonen, Tapio Korius, Leo Pusa, lrauri Auvinen. Tuula Laaksalo, Tapio Viinanen ine... Kaikkiaanyli20 kouluttaiaa n. sadalle innok' kaalle nuorelle. "H uippujen kohtauspaikka" toteului sunnuntaina kamevaalikilpailupäivånä, jolloin kaiytiin vuoden tasokkain keihäskisa Suomessa niin naisten kuin miestenkin sarjassa. TULOKSET:

Mieh6t A"kilpailu

trrrrrpuoA9 xvilr PtnTlruTAAN KEIIIAS. KARNDVAATIT .

NUIPPUJON KOIITAUSPAIKKÄ -

24.07,t988

KDIIIASKOUTU LAJIVALI'IENNUSTA TEIIOKKÄI!IiIILLA^N

21. - 24.07.1988

1) Tapio Korius Lapuan Virkiä 83.36 2) Eero Heikkinen Nivalan L,rheilijat 78.74 3) Seppo Råty Toh' majåwen Urheilijat 78.58 4) Hannu Holopainen Vadslahden vatna 77.96 5) Yki Laine Heinolan lsku 77.94 6) Marek Kaleta Eesti 76.94 7) Mikko Antlonen Joensuun Kataia 76.80 8) Sulev Lepik Eesti 73.40 9) Kari lhalainen JKU 72.38 '10) Kimmo Kinnunen Aainekosken Kataia 71.80 1 1) Aimo Aho Haapajärven Kiilat 71.54 12) Heino Puuste Eesti 70.52 13) Arto Manninen Lahden Ahkera 69.44 14) Jyrki Blom vehkalahden Veikot 68.44.

Miehet B-kilpailu 1) Toivo t{oorast Eesti 75.50 2)Timo Utanen Vim' pelin Veto 73.22 3)Tommi Huotilainen Parikk€lan Urheiliiat 72.36 4).Harri Hirvonen LUM 71.64 5) Jarkko Kinnunen Aänekosken Urheiliial 71.00 6) Juha Henlunen LUM.69.78 7) Alar Hermakeila Eesti 69.72 a) Pertti Anäkkzilå Reisjärven Pilke 69.40 9) Timo Vuoreia Kuorlaneen Kunto 68.78 '1O) Raimo Manninen SaarijäNen Pullistus 68.60 11) Kari Kärkinen Oriveden PonnistLrs 67.78 12) Juha Kårjalainen Paltamon Urheiliiåt 65.76 13) Hugh Wilson Kanada 65.50 14) llpo Poutiainen Äänekosken Urheiliiat 65.28 15) MattiOiala Kokkolan Veikot 63.72 16) Ari Laitinen Vaaiakosken Kuohu 63.68 17) Jukka Puurula Reisiärven Pilko 63.56 18) Hannu Kangas Nurmon Jymy 61.3019) Donald Sild Eesti 61.06 20) Tommi Kärkkäinen Kanoasniemen Kalske 60.46 21) Matti Vuontis' vaaå Örnbyhus lF Ruotsi 57.44 22) Jukka Lauk' k€nen Joensuun Kataia Naisei 1)

Tiina Lillak Esbo lF 65.64 2) Tuula Laaksaio Vir-

tain Urheilijat 65.28 3) Päivi Alafrantti Viipurin

W 19't 5

24

Piht iputaan Tu

isku

Urheilijat 61.5a 4) Jaana Paananen Pihtiputaan Urheilijat 52.64 5) lrma Ammunel Ruukin Kisa 51.36 6) Anu Sankilampi Kempeleen Pyrintö 5O.4O7) Kalrin Kirm Eesti49.76 8) AnneliVjrkkala GIF 49.66 9) Päivi Kiviluoma Viipurin Urheiltat 48.18 10) Heli Ruoho Vihdin Viesti 47.66 11) Sanna Valkonen Salon Viesti 44.64 12:) Jaana


lnkinen Myllykosken Kilpa-Veljet 44.36 13) Pauliina Salo KU-38 Vantaa 33.82. P20 1) Kimmo Kinnunen ÄU 77.68 2) PetriCastren JKU 69.22 3) Jari KoskenlahtiSaPu 67.50 4) An Pakårinen Pyhäsurh. 63.46 5) Mikko Karppinen LUM 61.O8 6) Hannu Kangas NurmJymy 62.64.

37.48 8) Matti-Pekka Piirainen OrPo 35.74 9) Sami Kangas RantsRaikas 35.44 1O) liro Niskanen Viivi 33.1

6

1 1)

Tero Kotilainen PihlipTuisku 33.1 O 1 2)

Jarkko Nordlund HariavJymy32.72 1 3)Arto Kilpeläinen BantsRaikas 3 1.96 '! 4) Tommi lsoherranen ReisjPilke 31.36 15) Jari Blomberg PihtipTuisku 30.62 16) Marko Lahlinen OrPo 26-44 171Telo Kokkonen PihtipTuisku 24.28 18) Jarno Laitinen PihtipTuisku 17.96.

P10 1) Harri Haatainen Lapvirkiä 41,22 2) Lasse Liukkonen LuumPojat 34.50 3) Antti Halonon Ylästön Ryhli 26.66 4) Juhana Liukkonen LuumPojat 25.50 5) tero Blomberg PihtipTuisku 22.38.

P-l4 palkinnot 1. Tommi Viskari 2. Jarkko Kinnunen 3. Mika Palklnnor iakaa kårn€yaalltoimlkunnan monlvuotinen puheonjohtaja Veikko Karlula apunaan JoF

PlA

'l) TommiViskari LUM 71.O9 2) Jarkko Kinnunen AU 68.56 3) Mika Parviainen Pyhäsurh. 65.92 4) Jarkko Kokko TyrnTemp. 64.1o 5)Jari-Pekka Huttunen ÄU 60.50 6) Marko Kokko TyrnTemp.60.38 7) Jårmo Pitkälä Haapavurh. 60.32 8) Jarkko Flink Riistavurh. 59.38 9) Jouni Kemppainen SaPu

55.25 10) Juha-Pekka Pusa Esbo lF 52.16 11) Timo Salpakari lisvKiri 51.o5 12) Juha Oikarinen KajKipinä 46.Oa.

P16 1) Jarkko Heimonen LU 74.36 2) Teemu Vesterinen Kannonkljrh. 66.22 3) Sami Hautat€ngas PirkkPirkat 6'!.46 4) Antti Honkala Haapavurh. 54.40 5) Sami Saloranta BantsBaikas 57.28 6) Johan Sutinen YoäjYll. 53.78 7) Pasi Pakarinen Yli-lin Nasevå 53.1 O 8) Jani Tuominen LiedParma 52.68 9) Sami Leppänen Vlivi 52.50 10) Mika Ohtonen OrPo 51.74 l1) Jarmo Tolonen Yli-lin Naseva 49.50 12) Jani Koivisto TornPyry 49.08 13) Veli-Pekka Similå RantsRaikas 43.82.

P14 1)TapioVuontisvååraÖmbyhus lF Ruotsi 60.1 8 2) Janne Flink Riistavurh. 58.88 3) Veli Ohtonen OrPo 57.32 4) Marko Lullinen KiuruvJänne 53.86 5) Jarkko Källi Soinsisu 53.26 6) Toro Angeria TornPyry 50.58 7) JereVirtanen Paimurh.49.24 8) Keijo lGntosalo lGavlGiku 46.80 9) Veli-Pekka Välisaari Parkurh. 44.16 10) Janne Variiainen Viherlveikol 41.5O 11) Matti Närhi Viivi39.7a 12) Pasi Haatainen Lapvirkiå 38.40 13) Petd Lampinen Parkurh.38.12 14)Aki Haatainen Lapvirkiå 35.40 15) Sami Spets PihtipTuisku 33.04 16) Ari Maronen OrPo 28.10 17) Tomi Sutinen Pihli} Tuisku 23-22. P12 1) Toni Kotilainen KivKiv47.90 2) Sami Matikåinen Pallo lF Ruotsi46.98 3) HarriLeivonen Viivi46.0o 4) Mika Mononen Rautjurh.40.32 5) Tommi Kånsälä HåriavJymy 40.14 6)Teemu Pasanen Vierem-

Koitto 38.70 7) Jaakko Saloranta RantsBaikas

T20 1) Ulla Korhonen Suonejvas 39.96 2) Pauliina Salo KU-58 39.84 3) Anne Kilpinen Hartvoima 38.18 4, Päivi Kinnunen Håuhsisu 32.82.

Tla

1)Anne Hämäläinen JKU 47.50 2) Sanna Valkonen Salviesti 45.36 3) Marjo Järvinen OrPo 44.92 4t Åeli Rantanen Lammsäkiä 44.76 5) Marja Harvala YlivKuula 44.32 6) Tiina Nurmi Rymättsoihtu 4O.a8 4 Hanna Nuutinen Kervuft. 36.18 A) Anne Oiala Lammsäkiä 33.88.

T16 1) Ulla Annala AskolKisa-Tov 43.54 2) Elina Raatikainen KinnKimmot 40.68 3) Tatia Hynnå LaitJyske 34.52 4)Tiina Nyyssönen Leppävviri 36.48 5) Eveliina Koskela RanlsRaikås 36.26 6) Jaana Laakkonen Rautalurh. 35.20 7) Johanna Uotila OrPo 35.14 8) Anu Keronen Sauvurh.33.46 9) Anniina Ranta JärvenpPalo 19.12.

f14 1) Mikaela lngberg Vasals 44.74 2) Tariå lmpola Yppurh. 41.56 3) Katri Paija SomEsa 39.26 4) Mirva Terävåinen SornEsa 36.24 5) Minna Toi-

vonen OrPo 35.14 6) Katri Talaskivi SaPu 34.1O 7) Satu Kankaanpåå Kauhvisa33.64 8) Paula Laitila PyPo 31.68 9) Jaana Aaltonen Noussusi 31.56

'10) Aija Kortesoja Lapvirkiä 31.24 11) Camilla Eerola vasa lS 3O.5O 12) Potra Heinonen LiedParma 30.06 13) Sanna Lahtinen OrPo 29.42 14) Nelli Nikula HU-82 28.20 15) Miia Måenpåå Latr Virkiä 28.18 16) Satu Paananen KinnKimmot 26.92 17) Tanja Notko Soinsisu 26.72 18) Miia Liukkonen LuumPojat 25.72 19) Eveliina Nieminen Loimvoimå 22.32 20) Susanna Leppänen KinnKimmot 22.2O

f12

1) Mari Reunanen Loimvoima 30.36 2) Anu Hånninen SaPu 30.04 3) lGtja Jalonen Parkurh. 29.90 4) Minna Tikkanen Pihtipurh.29.60 5) Sari Puranen AU 28.54 6)Jaana Ylitalo Yli-lin Nasova 24.04 7) Niina Porkka Heinlsku 25.28 8) Johånna Vaha SomEsa 24,86 9) Nina Auhtola Pihtipurh. 23.68 1O) Jonna Heikkilå Parkurh.21.62 'l1) Mirkka Teråvåinen SomEsa 19.84

Tro

1) Taina Parkkonen Pihtipurh. 26.12 2) Ve€ra Oksanen SomEsa 24.72 3) Hanna Niskanen KivKiv 20.38 4) Riitta Hassinen OrPo 12.OO 25


Kuulantyönnön tilanne SM-kisojen valossa vuonna 1988 Kalevan Kisat Hämeenlinnrssa Miesten kuulasså ainoat toivomme JariKuoppa ja Janne Ronkainen eivåt olloet teråvimmillään ia

nåin 20 m:n raia ia kenttåennätys iäivät rikko' matta. Nuori Petri Torniainen työnsi kolmanneksi ia maaotteluun. Muuien ikåmiestyÖntäiät hakivat SM-pist€€t kuten viimo vuonnakin. Toivotlavasti Jari ja Janne iaksavat uskoa kuulantyöntÖaattee_

segn, muuten käy låhivuosien maaotteluissa hullusti.

Naisten kuulassa Asta Hovin valtakausi iatkuu vahvan& vaikk€ 18 m:n ylitys jäikin senttien varaan. Toivottavasli irtoaa ja samallaTuula Kiven ennåtys (1 8,54 m) paranee syksyn kilpailussa Tållöin Aslalle voisi suosilella kauko-idän matkailua. Nuor€l naigel osoittivat tulemisen merkkejä, sillä pronssimitalli ripustettiin 17'vuotiaan Minna Nou' siaisen k€ulaan. Puolet loppukilpailupaikoistatuli alle 2cvuotiaille, jolen tulevåisuus näyttäå hyvältå.

2O-vuotiaat Pihtiputaalla Rsiio Ståhlbersin SE on yli kolmen metrin pååsså noorten mestarilta Antero Paljakalta,

vaikka hän ilahduttavasti venyen ylitti ensi kerran 1o m:n rajan. Tarvasjoen Hannu Hakala ia Malko Bauhalavoivat jålleen suhlaulua kuulantyöniöÖn

vakåvammin, sillå saavutetut mitallil osoittivat, etlå heissä on ainesla, kun elåmän muut arvot vain pannaan oikeaan järi€gtykseen. Tyttöien sarjasså Katariina Sederholm oli ylivoi' mainen ia onkin mielenkiintoista odottåa tämän temDeramenttisen tylön työntöjä syksyn maaotte' luissa. Muulen sarian mitallit iaettiin keskinkertaisin tuloksin.

Jårkko Suornln€n, monlpuollnan h.lttålånuoru' kalnan nrppaal mlttllln kolmaaaa lall3ae kuulalae (2.1, kleko... (2) j. mouklrl..a (3.). 26

lE-vuotiaat Torniossa Lauluvirtuoosi Mika Hålvari työnsi Suomen ennätykseksi 18.53 m, joka osoittaa, ettå Mika hallitsee hienosti pyöråhdystekniikan. Mikaan kohdistuukin monet toiveemme låhitulovaisuudessa kansainvälisissä kilpailuissa. Jarkko Suomisen mitallisaaliskolmessaeri heitossaeitodista kovin hWää tasoa näistå laieista. Tyyppeinä sekå Pekka Saukkonen ettå Markus Koistinen ovat kuin kuu_ lantyöntöön luodut, kunhan vain hoitavat voima_ puolen kuntoon.

Tyttöien kilpailusså nähtiin kuulantyönnön tsemppiå, kun mitallitytöistä voittaja Minna Nousiainen ia kolmonen Jaana Suominen paransivat ennåtyksiään lähes puolella metrillå. Mitallit iaet' tiin vasta viimeisellå kierroksella, kun Toholammin Meria Palolaolivåhån 6ekoitellutennakkoasetelmia. Tämän sarjån Möistå on nougemassa var_ masti ilonaiheita naiskuulantyöntöön, sillä niin våkevä on tytlöjen ote ollut koko kesän.

lGvuotiaat Kankaanpliässä Odotetusti Orimattilan Jari Laakso otti poikien mestaruuden. Hänen lakanaan kåytiin kova kilpa, kun todella hyvåråamiset poiat Erno Banta, Kimmo Paganus,Tero Måkelä ja Johannes Kerålä

parantelivat ennåtyksiäån. Lajivalintakaan ei kai' kille ole vielä selvä, mutta kuulantyönnössä heillå kuitenkin on mahdollisuus kehittyå, mikåli todellista tahloa löytyy. llmeis€sti kovatasoisin kuulakilpa nuorten SMkisoissa kåytiin alle 16-vuotiaiden tyttöj€n sar' jassa. Lisåksi tytöt intouiuivat parantelemaan ennätyksiäån, niin ettå isi€n rahakukkarot todella tyhjenivät vedonlyönneistä. Voittaja Ylihårmån Marja Aalto paransi ennätyståån yli metrin luke' miin 15.99 m. Hån on vasta 1$vuotias pitkänhuiskea työnlåiålupaus, jonka hienot tulokset perus' tuval moniouolisuuteen ia lajinopeuden hienoon omaksumiseen. Lievä nilkan vammakaan ei hai' tannut loistavaa esitystä Viisi parasla Mtöä ylltti 14 m:n rajan, joka osoittaa sarian kovan lason. Yleisesti ottaen voidaan todgta, ettå Jarin, Jannen ia Astan on iatkettava kuulanlyÖntöå, sillå he eivåt 016 vielå såavuttaneet läheskåän kehityskykyjensä raioja Såmanaikaisesii on toiveikkaana odoteltava muutama vuosi nuort€n kehitystå, niin meillå on uusi ulias työntåjåkaarti låhetettäväksi engin nuort€n EM. ia MM-kisoihin ia myöhemmin aikuigten vastaaviin kisolhin. Måtli Yrjölä


Es! tjtiirinen:

Suomen mestaruuskilpailut T ja P 20 / Pihtipudas 12 - 14. 8. 1988 Keihåskarnevaaleistaan tunnettu Pihtipudas, Pihtiputaan Tuisku ja Pihtiputaan Urheilijat, jär iestitånåvuonna20-vuotiaittentyttöjeniapoikien SM-kilpailut Lauri "Tahko" Pihkalan locvuotis syntymåpäivän muisloksi. Heittolaiien tuloslaso oli hWä. Kaikissa muissa lajeissa, paitsi poikien kuulassa, voittotulos oli viime vuotisla parempi. Kuulassakin voittolulos' ten ero oli vain 1 sentti (-87 16.16, -a8 16.15).

Pojat moukari Poikien moukarikisa oli täysin Lasse Akseliinin hallintaa. Jånnityksen aiheita olivat ainoastaan se, heittåisikö Lasse uuden SE:een, ja se miten himmeämmåt mitallit jaettaisiin. Lasse jäiJari Matinollinvuonna-84 heitlåmåstå SE:stå 7o.o2 m vain 62

senttiå. Lasse harmitteli parhaan moukarinsa var'

ren k€tkeamista io verMtelyheitoillå. "Ei olisi

pitänyt antaa sitä mouk€ria lnkeroisten miehille" Onneton satluma saattoi maksaa SE-tuloksen!? Hopealle heitti kuuluvasli karjahteleva kokelas Lahden Urheilukoulusta ia LUMmia edustava Petri Myntlinen tuloksella 64.74 m. Nuorten MMkåvijä Marko Wahlman jätettiin pronssille, 62.66

Tytöt keihiis lstuin kalsomossa "keihäsprofessori" Tenho Raatikaisen kanssa ia seurasimme Mtöjen keihåskilpailua kommentoiden heittäjien taitoa, tekniikkaa, voimaa yms. . . Tenho surkutteli heikohkoa tulostasoa; "Kyllå tässä tilanleessa täWisi tehdä jotain, - vålita vaikka tyttöjä erilliseen projektiluonteiseen valmennusryhmäån ja katsoa tuleeko niistå mitåän"l Muuten jo lähitulevaisuudessa tulee meidån naiskeihåånheittoomme "musta aukko". Keihäskisan pelastus tuli viidennellä heittokierroksella Päivi Kiviluoman heittäesså ennåtyksensåja voittotuloksen 52.66 m. Päivi kertoi, eltä klitos ennåtys- ja mestaruusheitosta ositlain kuuluu Jaana Suuroselle, kun hån ennen Päiviä sanalla kierroksella heitti kahdella (2) sentillä Päivin edelle. Samalla se muistutti Påiviä siilå, että hänen osallislumisensa tämän vLroden Kalevan Kisoihan oli niinikåån jåänyt kahden (2)sentin päähän (Påivin tulos 48.98 ja KK{aja49.00). Kaksista senteistä sisuuntuneena Päivi heitti Suomen m€staruuteen! "Tunsin heti, ettå nyt låhti- ainakin 50 melriä", kommentoi Päivi heittoaan.

m.

Pålvl Klvlluomå T-2O k.lhåånh.lton m*tårl. Pålvln velm.ntrlån. tolmll Karl H.lmak.lnen. Arvokkrllå nauvola on antrnut myör Taplo Vllnanon (Jyrtl Blomln vallnantåla).

Pålyl on plenl, munå terhakka. Pålvln oma palno on 50 kg, tempaurcnnåty! 2,5 k9 yll omrn p.lnon lr työntöennåtF72,5kg.ll n. l,5Xomr prlno, .$ta 3e plenlkln lnc. . .

27


Hopealle heitti kisaa viidennelle kierrokselle m, ja Nuorten MM-kisaedustajamme Lapinlåhden Jaana Suuronen iälettiin pronssille. Mainittakoon, että Påivi Kiviluoma edusti Suo. mea viikkoa ennen juhannusta tänå vuonna San Marinossa nåisten painonnoston EM-kisoissa sar jassa 52 kilo€, saavuttaen yhteistuloksen 125 kg (temapus 52,5 kg ja työntö 72,5 kg) sijoittuen åsti johtånul VihdinViestin Heli Buohq49.1 2

kuudennek.si.

Poikien kiekko Poikien kiekkokilpailu oli odotetun mielenkiintoinen iajännittävä Ennakkoon oli neliällå pojalla onnisluessqan mahdollisuus mestaruuteen, ia muistakin mitallisijoista tulisi tiukka taislelu. Olosuhteet kilpailun aikana olivat hyvät, lämmintä låhes 2o'C pilvipouta ja låhes tyynlä. Armeiiassa Lahden Urheilukoulussa palvelevat TeroLaaksojaJari Leppiniemiveivätkaksiensim' måistå siiåå, molempien heittäessä yli 50 metriå. Tero voitti Suomen meslaruuden tuloksella 52.50 m jaJarihopeaa 50.78 m. Nuorten MM-kisa' edustajalle Vesilahden Visan raamikas Tapani Alentola kåirsi tekniikkavirheestå ja matka- ja kil' pailuväsymykseslä ja hänet iåtettiin pronssille 49.80 m.Toinen MM-kisaedustajamme Jan Sandvik kärsivähän samoista ongelmista kuin Tapanikin ja sijoittui kuudenneksi (6) tuloksella 46.36 m.

Kilpailun miellyttåvin yllätys koettiin, kun raamikas Sietan Huhtamåki heitti tasaisen sariansa parhaalla71.34 ja hopealle. Slefan olijovuonna-84 P

16-sariassa SM-hopealla, mutta €isen jälkeen ole onnistunut SM-kisoissa, eikä kehittynyt toivotulla tavalla "Valmentaja isån ohjeilla valmentaudultiin tåhän kauteen eikå kuunneltu ketään ulkopuolisia neuvonantajia. Vuoden -84 harjoitusmetodit otettiin uudelleen käytlöön. Voimaharjoittelusså ei tehty maksimivoimaa lainkaan, vaan pääpaino oli lihaskuntohaioittelussa ja pikavoimaharioittelussa- TEHOSSA!", kertoi toukokuussa ametasta vapautunut Stafan. Kesätöinåän Stefan on tehnyt metsåtöitä, jolloin taka-aiatuksena on ollut lihåskunnon edelleen kehittäminen.

Tyttöjen kiekko Sunnuntain ohielmassa ollut h/ttöjen kiekko kålsi sateisista olosuhleista. Kiekkokisan odo-

tettu voittaia oli Salon Saija Hauhia. "Kun tällaisissa olosuhteissa pyslyy noin huonoilla heitoilla noin hwään tulokseen voi olla vain tyytwäinen. Onnoksi on vielä kilpailuia edesså, koska odotan niiltå paremmissa olosuhteissa tulosparannusta (omå ennåtys 48.26)", kertoi Saija tunnoistaan kisan jälkeen. Hopealle hoitti'loensuun Elli" Heli Salmi,44.28. Tiukan vastuksen hänelle antoi pronssille heittänyt Hämeenlinnan Sirpa Helkiö, 44.06.

Tyttöjen kuula Tyttöjen kuulas€å Katariina Sedeftolm lunasti häneen kohdisluneet odotukset ia voilli mesta' ruuden ylivoimaisesti tuloksella 14.45 m. Kaikenkaikkiaån lGtariina ylitti kilpailussa kolmesti 14 metriå, ia jo ensimmäisen 14 metrin ylityksen jäF

keen hän esitti kentållå villin tanssin riemun kiljahduksineen. Seuraavai mitallisijat jakoivat Karoliina Leppäluoto hopeaa (13.65) ja lngalill Aspholm pronssia (13.23).

Poikien keihäs Poikien keihåskilpailu saatiin suoritettua hy'

vissä olosuhteissa. låmmin pilvipoutainen sää, ja

heikko myötåtuuli siivitti heiftoja. Kimmo Kinnunen heitti heti ensimmäisellään 73.38, joka sekin olisi io riittänyt mestaruuteen. Voittotulos syntyi sitten kolmannellå kieffoksella 75.12 m. Kimmo heitti tasaisen varmasti kaikki heittonsa 73 - 75 metrin väliin, ia valitteli, että jo aamukarsinnoissa hån oli tuntenut olonsa hieman liian veltoksi. Siitä syystå hän valmiståutuikin loppukilpailuun noslelemalla 1,5 tunlia ennen finaa_ lia hieman puntteia. "Teräviä kakkosia kapealla tempausotteella ia våhän jalkoja' kertoi Kimmo kisanjälk6en. "Olooli kyllä hWä ja kun verMtelyheittokin lensi helposti 76 melriä, odotin kisalta tuloksellisesti paljon enemmän, mutta ei se vain lentånyt", 'Ylävartalo pelasi hwin, mutta jalat olivat edelleen hieman liian löysån oloiset", jalkoi Kimmo analyysiään kisan jälkeen.

Poikien kuula Poikien kuulassa vaihtui kilpailun johto muutamaan kedåan. Ensimmäisellä kierroksella työnsi Tarvåsioen Marko Rauhala johtoon 15.4a, johon toisen kiefioksen "unelma työnnöllään" vaslasi seurakaveri Hannu Hakäla 15.71. Ensimmäisten kierrosten tuloksistå hämmentynyt Myllykosken Antero Paljakkå intoutui mukaan "leikkiin" ja otti iohdon kolmannella kierrok€ella työntäen mahtavien kåaiaisujensaattelemana 15.88.Jakun henki on päållä niin työntö kulkee ia tulosta synlyy, sen osoitti Anterc Paljakka parantamalla johtotulostaan vielä neljännellä kierroksolla tulokseon 16.15,-oma hieno ennälys ja Suomen mesta-

ruus! Hannu Hakala sijoittui hopealle

15.71-

Marl@ Bauhalakin paransi ensimmåisen kierroksen tulostaan 15.65:een, mutta sillä jåi pronssille "[r italliolitavoite,ja uskoin 15 metriä riittåvån.Tie-

sin olevani hwässå kunnossa, iopa ennätyskunnosså testien perusteella. Ringin pinta oli

erinomainen eikii ajoittainen kaatosadekkaan hai-

tannut kilpailua. Erityisesli Hannu Hakala yllätii minut ja samoin kilpailun tuloståso nousi ennakkoarviotani paremmaksi , kommentoi innostuneesti kilpailuunsa hrytyvåinen'Antsa" kuulakisan jälkeen.


Nuorten SM-kisat T16 kuula

Loppukilp.ilu

3ija nimi

Marja YlihJu 2. HirviTuula KauslPV 1.

tulos

Aalto

15.99 14.aa 14.34

3.AhjopaloKatariinaBiihimKi

4. Turtia Marja-LeenaNuiiamNui 14.O9 14.00 5. Hautals 13.94 6. Tuliniemi Marika 7. Korhonen Marika 13.71

Mario OulPy Li€dPa Koivl a NärhiMari Viilvi 13.53 g. Kippola Virpi MyrskMy 13.28 r0. Siölind Pla lFÄs 13.12 11. Turkki sannå JwåskKU 12.42 12- ElttuL lionå ArtjA 12.25 ke13lnta

HiwiTuula KauslPv NuijamNui 3. Tuliniemi Marika LiedPa 4 Ahiopalo Katariina RiihimKi 5. Aalto Marja YlihJu Viiwi 6. Närhi Mari 7. Hautala Marjo OulPy 8. Turkki Sanna JyväskKlJ 9. Elttula Minna AnjA lO.Korhonen Marika Koivl MyrakMy 11. Kippola VkDi lFÄs 12. Siölind Pis 13. Karkia Millå GlFLovTor 14. Antlila Mad Anjli 15. Viholainen Viitvi 1. 2. Turtia Marlr-Leens

Sanna-Ksisa '16. Haapanen 17. Siren la. Raiala

Nina BiihimKi

14.43 13.92 13.87 13.72 13.37 13.21 13.11

12.43 12.64

'12.63

12.63 12.51

12.43 12.35 12.20 11.89 11.72 11.64 11.49 11.44 11.43 11.32

Tainä KyröskPo Maika Ahlu 19- MyllymäkiJaana LaitJy 20. Kakkonen Minna LaitJy 21. Jaakola Jsana NivU Kauhajfla 22. Martlila Sari 23. Ruolsala Taina Kauhvi l l.og

T18 kuula

T2O kuulå

loppukilpailu 1. Minna

NousiainenTervU

loppukilpallu

r4.5O 13.86

Rikala KyröskPo SJaana Suominen VjialPy 13.a1 4. Marja Palola Toholu 13.04 5. Sari Nikula OrimJy 12.72 6. Riikka Korkis-Aho BuukKi 12.40 7. Maeril Koskinen lksalu 12.39 8. Marke Myllymåki KaustPV 11.74 g-.Kirsi Varjonen Laitjy 1'1.48 10. Tåru Måki-Lahna Töysve 10.61 2. Päivi

11. Piia Kamunon 12. Naana Krannila

Kokkvei

10.56

NoormNo La1

1. Katarina

Sede.-

holm 2. Karoliina

Leppä- OulPyrinlö 13.85

3.

Virkby Starl 14.45

lngalillAspholm bnås Stan 13.23

4. Anne Koskinen lkeslurh 12.94 5. su€annaAnttila KahulanKåtl2.23

HKV

11.44 6. Jaans Rsinholn 7. JohannaAnttila KaIhulanKat'l1.O8

Taimi Mö6ky

lsojoenrsbu 10.86 8. Mjnna Korle€jJv 1086 9. Minna 1O2O 1O. Taina Puumsla

Lohtim

Jyske

kersinta

11. Kati Hornelkoski OulPyrintö 'lOO9

Msrilåinen NoormNo 9.44 Hannå Nousisin€nTeruU S.37 Minna Kovanen VåajKuo 4.92 Riitta 8.75 20. Helena Herrala 4.66

11 Kali Hemetkoski OulPyrinlö 10.6a 12 Taina Puumala LehlJyske 1O.18 13 Salu VesannlJrh 10.12 l4Ann€ Hartvoima g.a6 15 Sai Olkkonen Harwoima 9.69 16 Marja Raisonb 9.50 17 Salu Vuorinen KortesjJv 9.06 19 Minna 9.O2 l9 Kirsti Siikamåki Vesannt.h 4.42

Tervu 13.aO ViialPy 13.OO 3 Päivi Rikala KyröskPo 12.79 T2O kuula/karainta 4 BiikkaKorkia-Aho RuukKi 12.38 1 Katarina Sed€rholm Virkby Slan 14.08 5. Mååril Koskinen lkåalu 12.s5 6. Sari Nikula OrimJy 12.09 2 Karoliina Leppäluoto OulPyrintö 13.57 7. Marja Palola Toholu 12.0a 8. Marke Myllymäki KaustPV 11.5O 3 lngalillAspholm lsnås Start 13.21 11.15 4 Anne Koskinen lkaalurh 12.8O 9. Kirsi Vårjonen Laiuy 5 Susanna Anttila KaftulKst 12.O3 1O. Tarii Måkilahna Töysve 1O.78 6 Minna Mörsky Ko.tesjJv 11.23 11. Piia Kamunån Kokkvei La7 11.13 12. Naana Krannila NoormNo 960 7 Jaana Reinholm HKV 13. Heli Raiamäki lkaalu e.s8 8 Johanna Anttilå r\arhulf\at 11.05 I Teija Puumala Lehuyske 10.43 14. Jdanna Sand lFFemmän 9.56 10 Minna Taimi lsojsisu 10-76 15- Marit Holmlund lFFemman 9.45 L Minna Nousisin€n 2. Jaana Suominen

16. 17. 18. 19.

Satu

Banta

RuukKi Töysve

Ahonen Kilpin€n

HKV Mallib ll.aalurh

NoormNo 1l.OO KyröskPo 10.98 26.Taavilsainen HeidiSsvonlBie 1O.96 27. L6kinen Mårja OulPy 10-74 28. Gustsfsson Tove IFDrotl 10.65 24. Huhlaniemi Paula 25. Tuominen Terhi

Minna AskolKT Ulla KauslPV

10.60 10.47

33. Kumpulainån Katje 34. Korsumåkilra 35. Kumpula 36. Arenlua 37. Finnilå 38. Sevon

AskolKT

1O.oO

44. PenltiMinna 45. Kangasharju Kirai

MyrskMy IFLånken

29. Snirvi

30. Bauma

31. Tiilikainen 32. Tiilikein€n

Minna KåavKal 1O.35 Sanne KaavKai 1O.23

AhtU 9.95 Karja NivU 9.94 Tanja f\abjJu g.ag Tåru f\auhajlG 9.a2 Teinå IFLånken 9.76 39.Mäk€låKirsi-MarjaNoormNo 9.55 RuovPi 9.36 40. Kårkelä Kirsi 41. r\alliokoski Kirsi r\abjJu 9.27 42- PelamäkiSanna ArtjA 9.16 43. JunnilaMaia LiodPa S.15 8.58 8.34

29


JariLåakao OrimJy Rsnta LoLo 3. Kimmo Pegsnus KaKs 4. Johannes K€rälä HIT 5. Panu Latud VäVie 6. Tero Måkelä Jurvu 1.

16,41

2. Erno

16.09 16.04 15.49 15.36

'15.26

Pl6 kuulå kaBlntå 1 Laak6o

2 3 4 5 6

Jari

OrimJy

Johannos HåmeenlTa KuusisaariTimo KurakRy Kerålä

16.14 15.63 15.09 15.04

1 Mika Halvari 2 Jarkko Suominen 3 Ma*us Koistinen 4 Pekka Saukkonen 5 Janne Juusela 6 Mikko Tähko 7 Olliala-Haapala 8 Matti Järventausla 1O Heikki Suhonen 11 Marko Baiala

1 l,lika Hälvari

1

VåhäkoskiJuha KanksL 11-95 27 Ka sson Fredrik GlFLovTor 1l-ag 26

Marko Aki

30 Tukia 31 Parlanen 32 Lundberg Anders 33 JaskariVesa

34 Lindroos Kim 35 Kaltti Markus

Vaasva

11.44 KyrksllF 11.60 LappUM 11.60 VanlKU _54 11.57 KyrksllF 11.48

KuorlKu HelsKV

PiftkPi vähänhkvle Kemiiu

11.31

11.05 11.04 11.o2 10.96 10-94

Toni 37 Ollila Tero HelsKV 38 Piippo Ville Kok€mKV 1o.ao ville-Pekka 40 Tiisanoia Ville VanlKU .58 10.72 41 Lallimo Timi MikkKV 10.35 36 Laturi

KemKu KarhKs PorTa

ultKi-71 UTJU

KajKi

18.53 16.92 16-52

14,52 14.2O 13.87 13.62 13.10

22 Mika Mustonen 23 Riku Xorhonen 24 Tuomo Kangasluoma 25 Terho BjÖrninen 26 Janne Korhonen 27 Juha Paasonen 28 Kai Broberg 29 Petri Jalava 30 Jarkko Kokkonen 31 Petteri Hasanen 32 Pasi Terästi 33 Marko Toivonen 34 Samu Bintaniemi 35 Mika Myller

MyKv

16.15 1 Antero Paljakka Tarvasjurh 15.71 2 Hannu Tarvssjurh 15.67 3 Marko 4 TapaniAl€nlola Vesilvisa 14.40 KuusKisa 14.79 5 6 Vesa Hänninen lnkerTerho 14.70 7 Heikki Kilpelåinen sorsakurh 14.50 Vasa 14.47 8 Jan Kem Kunto 12.88 I Ari Uusitalo 1O Jukka-Pekkå ArlingMyKV 12.41

Haksla Fauhala '14.94 14.4a HeikkiAallo

lS

Sandvik .

P2O kuula/kårslnla

Pt8 kuulå/karsinta

LohiLou Erno 2 Jarkko Suominen Paganus Kimmo Kauhair.a 14 90 3 Markus Koistinen Jurvu 14.61 4 Pekka Saukkonen Mäkelå Tero LappUM 14.38 5 Jenne Juusela 7 Saira Vesa Lappvei 14.32 6 Mikko Tahko 8 Nokua Jåni Våhånkvie 14.11 7 MattiJärventausla I Laturi Panu 10 Ånmälä Mikko Kemiiu 13.94 Forsssa 13.74 I OlliAla-Haapala 11 Toivola Tomi PiftkPi 13.42 10 Markus Koistinen 12 Metsälå Ari 13 Gerke Oennis KarislK 13.25 1 Heikki suhonen 13.25 14 Salmi Markku Karhu 12 Marko Raiala 15 Backman Janne MikkKV 13-Og Vaasva 13.04 13 Jouni-Malti 16 Jutila Jani 17 Kuivala Tuomo MäntU 12.88 1a Koivula Santtu KokemKV 12.78 15 Tomi Passi 19 Hakkårainen Mika KannKi 12.56 16 Feijo Leppänen OtalMp 12.44 17 Eero Häyrynen 20 Simolin Jussi 21 Hämäläinen HeikkaJoensKa 12.34 18 Marko Santaoja 22 Jakonen Påuli Hämeen|Ta 12.27 23 Juonala PanLr OrirnJy 12.23 20 Timo Nurmi 24 Vähåvihu Harri HämeenlTa 12.20 21 Mikko 25 Jutila Teemu Vaasva 12.O5 Fanta

28 LummiJuha 29 8€rgman Tom

P2o kuulå loppukllpallu

P18 kuula

P16 kuula

KemKu 17.64 ViialPy 16.52 KarhKa 16.03 PorTa 14.56 PorPy 14.09 13.86 UrjU Pyhåsu 13.72 13-57 u[Ki RiihimKi 13.52 KajKi 13.41 PorTa 13.39 SallKa 13.30 MikkKV 13.27 JårvPa 13.14 Konginku l3.07

MikkKV

TUUL Lapvi

12.45 12.42 12.80 12.53

UrjU HelsKV

12.44

RiihimKi LahdTai Lapvi HirvensU

Mäntyhu TUUL

MäntyhU Hirv€nsU KemKu LahdTai PyhåsU

MyKV

3 Hannu Haksla 4 Jan Sandvik

Vasa

lS

14.53

lnkerTerho 14.36 6 Heikki Aalto

KuusKisa

8 Heikki Kilpeläinen 9 Ari Uusitalo 1o Jari Leppiniemi

Sorsakurh 13-46 Kem Kunto 1 3-O9

14-25

Kihniön Urh 1 3.O5

RiihimKisko

13-O1

Ärling 13 Mika Laaksonen

MyKV

12.69

Mäkelä 15 Mika Paliakka

RiihimKisko I ] 85

12 Jukka-Pekka

lnketfe.ho 12.27

MyKV

12.11

12.09 1.88 1.46 1.a4 1.75 1.72 1.51

1.05

o.6s 0.44 9.98 9.90

Antaro Pelj.kk! llolnen me3t.rl P-2o

30

15.12

Tarvasjurh 15.O4 TarvasjUrh 14.55

kuulr.

11.20


Pl6 kiekko/loppukllpallu

Pl8 kl6kko/loppukilpailu

1 K€rälä Johannes HämeenTs 54.64 2 Paganus Kimmo KauhajKa 53.56

1 Mika 2 Jarkko Suominen 3 Miikka Sävelkoski 4 Timo 5 Heikki Slrhonen 6 Mika Montonen 7 Teppo 8 Anders Lindroos

KokemKr' 51.46 4 Toivola Tomi 5 Rantä Erno 6 Jutila Jani 7 Hämålåinen Heikki 8 Salminen Kari Laakso Jari 10 Våhävihu Hårri 1 1 Backman Janne 12 Simolin Jussi

I

Forsssa 44.38 LohjLou 44.16 JoensKa

KuopSV

42.60 41-72

OimJy 40€2 Hämeenlla 39.44 MikkKv 36.46 OlalMp 35.50

Halvari Pollari Ryyti

K€mKu ViialPy KarinKu KonnsvlJ KajKi MikkKV Haapavu lF Tr€an

9 Nlikko Järventausts LJrjU 10 Janne Pitkålä HaapavlJ 11 Mikael Kullb€rg KarsllK 12 Måtti Jårventausta UriU

P2o ki6kko/loDpukllpallu

49.24 47.96 47.38 47.10 44.86 44.68 43-56 42.38 42.18 41.82 41.22

1 Tero Laakso 2 Jari L€ppiniemi 3 TapaniAlentola 4 Heikki Kilpeläinen 5 Petri Koskinen 6 Jån Sandvik 7 Peiri-Kalle Taalamo 8 Kari Mallila 9 Vesa Hånnin€n 1O Marko Sålo 11 Ari Härkön€n

NulmijJukolS2.50 Kihniön Urh 50.78 Vesilvisa 49.80 Sorsakt,rh 47.60 RiihimKisko 47.2O Vasa 46.36 45.34 Raah Veså 43.7a

lS PiTa

lnkerTerho 43.66

KauslPV

41.64

3934 P2O

kiekko/ka.sinta

Pla kl€kko/Karsinla P16 kiekko/ka13hta 1 Kerälä

Johannes Hämeenlla

2 Paqanus

Kimmo KauhajKa

Polla.i 2 Mika Halvari 1 Timo

53.74 53.12

3 Jarkko Suominen 4 Miikka Sävelkoski 5 TepDo 6 Heikki Suhonen 7 Anders Lindroos 8 Mika Montonen

Konnevu KemKu VilalPy

KainKu

KokemKv 47.34 ville-Pekka Byyti Haapavu OimJy 45-26 4 Laakso Jari KajKi Vaasva 43.84 5 Jutila Jani lF Trean Forsssa 43.54 6 Toivola Tomi MikkKV LohjLou 42.80 I Janne Pitkålä HaapavlJ 7 Ranta Erno OlalMp 41.68 'to Mikko 8 Simolin Jussi I Hämäläinen Heikki JoensKa 41.62 Järuentausta UrjU 10 Backman Janne MikkKV 40.76 11 Mikael Kullberg KarlslK 11 Salminen Kari KuopSV 40.74 12 Matti Järventausta Urju HåmeenlTa 40.24 '13 Juha Paasonen Mäntyhu 12 vähåvihu Hari 13 Toikkanen Janne Pyhäsu 39.40 14 Mikko Tahko PorPy 39.38 15 Eero Håyrynen MikkKV 14 Keskinen Niko Kihnu 15 Kosonen Lauri EspTa 39.38 16 Matts NickLrll VöråslF 16 Lailila Tomi Haapavu 38.58 17 Janne Korhonen TornPy 17 Salonen Markku LammKo 38.38 Forsssa 18 Mika Smura 37.92 19 Tomi Passi 18 LignellGlen TenlF JärvPa 19 LummiJuha Vaasva 37.90 20 Anders Bosenqvist lngålF HyvTa 37.3a 21 Janne Kuusela PorTa 20 Jussilå Petri Femman lF 37.26 22 Jussi Kemikäinen BantsRai 21 Helsinq Tom Haapavu 3T.Oa 23 Tommi Patikainen MäntyhU 22 Pitkålä Oiva 23 LaturiToni Vähänkvie 36.86 24 Marko Santaoja TUUL 24 Vesterinen Teemu KannKi 36.42 25 PelriKononow HelsKV 25 KuusisaåriTimo KurikRy 36.a2 26 Marko Toivonen LahdTai 36.6a 27 Pelli Jalava 26 LähteenmåkiJussi FriitY JärvPa PirkkPi 36.54 2aOlliSuurnäkki HelsKV 27 Metsätå Ari 28 Koivula Santtu KokemKV 36.54 29 Patrik Ekström lF Trsan Femman lF 35.80 30 Riku Korhonen LahdTåi 29 Sandelin Ull 30 Karsson

Fredik

31 Jermoranta 32 Honkala 33 Nokua 34 Uusitalo

2 Iapani Alenlola

Vesilvisa

45.O2

3 Jari Lepplniemi

Kihniönurh 49.90

44.94 44.60 43.64 42.94 42.52 42.50 42.06

RiihimKisko Raah Vesa 5 Kari Mattila 6 Petri-Kalle Taalamo Sorsakurh 7 Heikki Kilpelåinen KåustPV 8 Marko Salo

41_14

40.34 39.94 39.60 39.54

3934 38.92

PiTa

38.12

38.06 37.74 36.64 36.16

34.t0 30.70 30.32 29.40 29.64 27.94

35.36

Antli Haapavu 34.7a Lappvei 34.74 Jani Sami Ååneku 34.64 35 Mälinen Petleri KuopSV 34.48 36 Halrtakangas Sami PkkkPi 34.4a 37 Juonala Panu OrimJy 34.04 3a Hakkarainen Mika KannKi 33.88 Vihannu 33.82 39 Leskinen Jari 40 Morko Mika Haapavu 33.82 41 Kanula Tero Haapavu 32.86 42 Virmän€n Antli JoutsPo 32.56 JoutsPo 31.82 43 Nygren Arto 44 Lukkarinen Pasi Pyhåsu 31.66 MikkKV 29.46 45 Lallimo Timi 46 Jok€la Marko KauhajKa 28.18

Kl.kontabtelUeparl T6ro Lråkso jå Jåri L€pplnleml. Låebon tåkrnå kbån kol. monen Tapanl alentolt, joka oli nuoF t.n Itll.kl3ok6e viidc!.

47.2a ,14.26 44.OO

43.92

43.76

lnkerTerho 43.76 1O

Jan Sandvik

I1 Ari Härkönen l2 Jukka Heinåsuo 13 Marko Wahlman 14 Krister Hilden 15 Mika Laaksonen 16 Janne Nu.mi 17 Tommi Backman

Vasa

lS

43.08

Jåmsllves 41.94

PoriTSF PoriTEF

38.66 3a.62

sibbo-

Vargarn

38.06

MikkKV

36.42

lnkerlerho 37.68 FriitYritys 37.58

sibbo-

38.90 38.16

FlFLovTor 35.50

Petri KorpilPy

NurmiiJukol 51.26 50.60

46.68

Vargarn 19 Mika Paljakka 20 Anlero Paliakka 21 Juha Maltila 22 Arto Haliseva 23 Juha.Pekka Känsäkoski 24 Juha-Pekka Måk6lä

MyKV MyKV

36.32 36.16

35.34

Raah V€sa 33.28

Vesilvisa

32.98

KaustPV

32.56

RiihimKisko 31.74

Kimmo Pasånus P-16. kiekon.kak-

konen ja kuulan kohonan, Kåuhajoen

Kå.hun lahiåkkuus låh€3 l.jtln kuln låjiin. Toivottavastl olk€e låilon lo löyVnvt.


Tl 6 kl€kko/loppukilpallu

T1

a ki.kko/loppukilpailu

Vihdl 42.96 1 Kati Siltovuori Jsalvoi lmatru 40.54 2 Päivi Hautaniemi SeinäilJ lFHelsA 3 Hautala Marjo OUIPY 39.94 3 Diana Back 4 Kuuluvainen Taria Uusiksa 3S.54 4 Biikka Korkia_Aho RuukKi 38.60 5 Piia Kamunen Kokkvei viiwi 5 Nädri Mari 6 Pikkarainen Olivia Naantlöy 37.22 7 senna valtonen UolTlJ MikkKV 37.12 7 KirsiVadonen LaitJY 7 Petlinen Katja LaPPVei 8 Virpi Nokua 8 Ahjopalo Katadina RiihimKi 37.12 I Turkki Sanna JyväskKU 34.70 I Minna Nousiainen Tervu lF Äsama 10 Siv Hulden 10 Alapuranen Mai AavaslJ 34.44 'f 1 Kuuluvainen Minnat,usiksa 34.20 11 Helen Östman OravlF SauvlJ 33.44 12 Haana Suomin€n ViialPY 12 Keronen Anu 1 Lemmetyinen Riitta 2 Veikkolainen Nitta

T18 ki€kko/karEintå

T16 kiekko/karsinta 1 Pettinen

rlatja

2 Kuuluvain€n Taria 3 Veikkolainen Nitla 4 Närhi Mari 5 Lemmetyinen Riitta 6 Pikkarainen Olivia 7 Hautala Marjo

MikkKV Uusiksa

lmatrlJ Viitvi Vihdl Naanllöy OulPy

40.34

40.10 40.oo 38.70 38.46 37.74 37 50

Katariina RiihimKi 36.40 Sanna JyväskKt, 34.20 lOKuuluvainenMinnaLjusiksa 34.12

8 Ahjopälo 9 Turkki

anu Mari Heli Madaheiena 15 Viholainen Sanns-Kaisa 16 Sjölind Pia 11 Keronen 12 Alapuranen 13 r.auppila 14 Salonen

17 Jaakkola Hanna 1a Taavitsåinen H€idi

Sauvu

Aavasu Kokkvei

33.e6 33.54 32.62

VarkKV

32.16

viiwi lFås

32.16

Naantlöy

31.41

31.26

SavonlRie 31.10

19 Lemmetyinen

Vihdl 30.94 BuovPi 30.72 20 Kärkelä Kirsi 21 Eriksson Annica VörålF 3O.4O Pkita

HelsKV

KuortKu Nina RiihimKi

29.96 29.46 29.22 29 14

KaavKai

26.80

Anne-Mäadt OulPy Raahve 31 Pylviis Petra 32 Korhonen Marika Koivl Kihnu 33 Koskinen Mia 34 Måki-Äijälä Raisa KauhaiKa 35 Partanen Soile VsntKU'58

26.46 26.42

22 Ankkuriniemi Salla 23 Haapamäki Ma.ika 24 Haapanen 25 Marttila 26 Finnilå 27 Rajala 28 Tiilikainen Sanna

Sari KauhaiKa Taru KauhåjKa 28.00 Marika Ähtu 27.10

29 Kukkone. Sanna VantKU -5426.78 30 Kaimio

36 Lempinen

Tariå

37 Kumpulainen

Minna

26.14 26.06 25.94 25.94

Asikkve

24-72

Lsikkve

24.46

38 Kangashariu Kirsi IFLänken 2402

Tsina IFLänken 23.44 FuovPi 22.16 Hyytiåinen Miia KuorlKu 21.90 MikkKV 18.66 Liikola Katia

39 Sevon

40 41 42 43

Kangaspusu Marja

Kuotesåho

32

Nella Raahve

17.54

lPäiviHautaniemi

2KatiSillovuori 3 Diana

Back

Seinäju Jaalvoi lFHeslA

4 Siv Hulden 5 Piia Kamunen

KirsiVarjonen 7 Sanna Valtonen 6

Suominen

Nokus

45.94 45.46 42.92 41.96 39.20 39.20 37.60

3730

37.22 35.32 34.12 31.96

2t3.84

40.22 38.30 37.86

UolTu RuukKi

37.A6

LaPPvei OravlF

12 Helen Östman 13 Elina Luukkala Vesivi 14 Påivi Rauhala Tarvasiu 1 5 Johanna Uusi'UiltoAsikkRai 16 Maarit Koskinen lkaalu 17 Marke Myllymäki KaustPV 1a Marika Ande.sson KarislK 19 Sari Repo SIPPKU 20 Anni

Punttila

2lKirstiHeiskanen Kiihtu

22 Liisa Luukkala Vesilvi lkaalU 23 satu Antila OrimJy 24 Sari Nikula 25 Hanna Nousiainen Tervu RuukKi 26 Eija Kallio

27 Sinikka Käräiäoia HaapavlJ

1 Saijs Hauhia 2 HeliSalmi 3 Sirpa Helkiö 4 Minna Taimi

5 Telja Paavola 6 Anne Kilpinen 7 lnger Slaflans SJohanna Kåki I Anne Koskinen 1O Aira Salmi 11 Karoliina

Leppäluoto

13 Kati Hernetkoski 14 Johanna Anttila 214.74 15 Anne Sahi

37.S8

ViialPY

kiekko/loppukilpailu

12 Susanna Anttila

LaitJy

a Riikka Korkia-Aho 9 Minna Nousiainen Tervu 1o Jaana 11 Vipi

T2O

37.74

37.14 37.12 36.42 36.22

3444 33.54 32.44

3234 32.36 31.64 ?1.12 31.12 30.38 24.74 26.32 26.14 24 4A 22.70 22.26

16 Minna Mattila 17 Satu Helliula 18 SariOlkkonen

Salon Vigsti 47.88

Joensr.atai 44.24 HämTarmo 44.06

lsojsisu

4t.44

Kokkveikot 40.52

Harlvoima 36.94

vöråtF

36.68

lkåalurh

35.74

AnjalLiitto 36.64 JoensKataj 34.14

OulPyrintö KarhulKat OulPyrintö KarhulKat

33.78 33.76 31.74 29.40 Kongurh 29.74 lkaalulh 23.12 Salon Viesti 22.14 Ha.tvoima 21.24


Pl 8 moukad/loppukilpallu

Pl 5 moukarl/loppukllDailu

lnkerTe Forsssa

1 Tallinen Tero

65.36 58.66 57.42 HämeenlTå 55.46

2 Toivola Tomi

Jurvu

3 Mäkelä Tero 4 Våhåvihu Hani 5 Kerttlä Johannes 6 Ruuskanen Olli

HåmeenlTå 54a8

SavonlRie 52.58

Lapinlve Lapinlve

8 Hartikainen Janne

FoBsA Harwoi HWTa

9 Virtanon Sami

o Poskela Jarno 11 Jussila Peld 1

49.60 46.50

4462

44-04 39.52

P16 mou kari/k.rslntå 1 Tsllinen Tero

2 Toivola Tomi

3 Våhåvihu Hani 4 Mäkelä Tero 6 Ruuskanen Olli 7 Laiho Mika

I I

Harlikainen Janne Virtsnen Sami

11 Kerälä Johånnss 12 Jussila Peld 13 Kosonen Låuri 14 Saukkoniemi

21 Westedund Mikael

Psason€n

Linia

3 Jsrkko Suominen 4 Esa Kä@ånen 5 Janne 6 Mikko 7 Tero Kaj g Thomas weslerlund

Mudo Tahko Penttilä I Broberg 1O Esa Måntlåri

Mäntyhu Ääneku

66.40 60.76

ViialPy

58.8A

Parikku ve8llvi

56.46

PorPy

53.14 52.36 45.44 44.62

Tervasju TUUL

lFsibbov lnkerTo

1'l Terho 8iörninen Hirvensu 12 Jukka Korhonen Vehmve

5334

,$.5O 46.84 45.22 P2O moukarl/kårsinta

P1a moukarl/keBlnta

lnkerTe Forsssä

59.72

5502 HämoenlTs 5470

JuruU

52.64 49.lK) SsvonlRie 47.42

Lapinlve

ParklJ Lapinlve ForssA Harlvoi HåmeenlTa HyvTä EspTa ForsaA

47-co .14.52

44.28 43.12

42.70 42-30

1 Juha

Paasonen

Linis KäDänen Penttilä Tahko Murto Mänttäd Broberg

2 Tero 3 Ess 4 Tero 5 Jarkko Suominen 6 Mikko 7 Janne 8 Terho Bjömin€n g Esa 1O Kaj

40.14

Kavoit

23.24

Tarvasjl..,

viialPy PorPy Veailvi

Hirvsnsu lnkerTe TUUL

lFSibbov 13 hsfii Harju 14 Semu Rintanlemi Lapvi RuukKi 15 Jalo 16 Juha ForEsSa 17 pauti Kosunen OrimJy ForcsSå lg Mika 19 Lasse SippKu 20 Tommi patrikainen Måntyhu

Kivelå Toivola Smura punttita

KyrksllF 30.54 2t peteriHassnen VantKU -58 27.10 22 Jukkå He å

22 NurmiJukka 23 Keskilalo Jarkko Soinsi

Måntvhu

Äaneiu Padikku

11 Jukka Korhonen Vehmve 12 Thomas

42.2A

15 Lignoll Glen TenlF 4006 16 Kotanen Marko Soinsi 39.40 17 Lehtinen Janne 36..10 18 Gröhn OutokP 35.90 19 Tiisanoja VantKU -58 35.30 20 Lundberg Anders KyrksllF 31.22

Jyrki Ville

1 Juha

2 Tero

23 Juhå

Salonen

HirvensL,

67.06 1 Lasse Aks€lin 61.,tO 2 Peti Mynflinsn 54.50 3 Marl@ Wahlman 53.74 4 Mika Laaksonen 53.52 5 Jukka Heinåsuo 5O.Og 6 Mika Pesvola

49.86 7 Juha L6imu 49.20 8 Guy Kullman ,18.46 I Jukka Pirinen 4a.2a 10 Ari Hårkönen 45.72 11 Timo Tallinen 12 Kimmo Jutila

45.64

Fors€Sa LappUM PoriT&F

64.74 62.66 lnkerT€rho 62.24 PoriT&F 58.44

KårhulKat 58.,K PortPeikot 56.34 VörålF 5518 Kaav f\aiku 4a.46

Jåmsllv$

44.8a

Ahvvid

43.14

lnkerTorho ,14.84

44.O2

4360 4&52 ,13.32

42.94 41.44

3&98 34.14

3390 33.10

Tarvasju

69.,10

32.42

33


Tt 6 k€ihå3/loppukllpailu

T1

Elina KinnKi 42.56 1 Anne Håmålåinen JyväskKU YlivKu AskolKT 4234 2 Marja Haryala Ullå Pudasiu 42.20 3 Heli Ranlanen 3 Tolkkinen Heli 4lngb€rg Miksela Vasals 41.74 4 Sanna valkonen Salvie 5 Kånkaanpää Erja Töysve 40.84 5 Marjo Jårvinen OrivPo 40.72 6 Michaela Andersson BorgåAk 6 Kumpula Kaiia NivU 7 HynnäTatia LaiUy 39.32 7 Anu Jååskelåinen PyhäiTU TampPy 38.76 8 Maria-Liisa Rautelin Pakve 8 Uusilalo Mari HollU lnkervi 38.76 I Påivi Rakkols 9 Hasu Kirsi 10 Nyyssdnen Tiina Leppviri 37.74 1O Maarit Msrtaniemi MUIUY Aavasu NaantLöy 35.14 11 Virpi P€ilso 11 Heikkilä kina LaPPvei 12 Laakkonen Jaana Baulalu 33.18 12 Virpi Nokua 1 Baatit€inen 2 Annals

Elina KinKi 2 lngberg Mik€ela Vasäls Pudasilj 3 Tolkkinen Heli 4 Kanksanpää Erjä Töysve AskolKT 5 Annala Ulla 6 Kumpula Kaija NivU TsmpPy 7 uusitalo Mari a Nyyssönen Tiina Lsppviri I Laakkonen Jaana Baulalu

Kirsi ldna Hynnå Tada

41.06

4o3a 4034 39.22

39.20 39.16 39.12 38.66 38.60

lnkervi 38.40 Naanllöy 37.86 LaiUy 36.34 Huhtaniemi Pauls NoormNo 35.86 35.74 14 Våyrynen Mervi KaiKi KurikRy 35.36 15 Harju Kaisa 16 Hjort Lis-Marie OravlF 35.34 17 Koskelå Eveliina RantsRai 34.70 18 Kangaspusu Marja RuovPi 33.50 19lkonen Pauliina LappUM 33.26 20 Luoms Eeva LappUM 33.08 21 Äuralå Annukka VähänkVie 32.42 22 Pasanen Tuiia SuonKu 32.20 MyrskMy 31.92 23 kippola Vhpi SåuvU 31.22 24 K€ronon Anu 25 lJotila Johanna OrivPo 31.16 26 Tapio Anne-Mari Våhånkvie 30.64 IFLänken 30.62 27 Norrvik Ninå 28 Holkkola Ki6iJohanna AlahKi 30.58 29 Tolppi Minna Aavasu 30.54 30 Lehlonen Terhi Ka*kPo 30.52 31 Eerola Camilla Vasals 30.32 32 Westman Saijs Pyhåsu 2S.96 33.Palovuori Terhi TampKT 29.68 AskolKT 29.66 34 Vainio Päivi 35 RuusuvuoriTia lnkervi 29.44 29.22 36 Stenroth SiDa NivU 37 Hindberg Eiia TamPKT 29.14 24.98 38 MyllymåkiJaana Laiuy 39 Ankkuriniemi Salla HelsKV 24.94 40 Mikkonen Viws KeskiulJ 28.36 41 KoivulampiTeija Töysve 28.24 42 HemminkiMiia RuovPi 28.10 27.56 43 JäNensivu Anu LavKi zl4 PenltiMinna MyrskMy 27.OO IFLånken 22.20 45 Sevon Tainå KaiKi 20.60 46 Mäåttä Niinå 10 11 12 13

Hasu

Heikkilä

34

46.24 1 Päivi Kiviluoms 45.52 2 HeliRuoho 44.84 3 Jsana Suuronen 44,14 4 Anu Sankilampi 43.42 5 Virpiarvola

4096 6 Pia Lahti 40.52 7 Kali Hernelkoski 3930 8 Riikka Ali'Lekkala 38.88 9 Riitta Mäntylå 383a 10 Raija Alapuranen 37.92

'l Maria Harvala 2 Anne Hämäläinen 3 4 5 6 7

8

I

JYvåskKU

Michaela Andersson Borgäak Hollu Påivi Maadt Mertaniemi Muluy Maria-Lii$ Rautelin Pakve OrivPo Marjo

Rakkola

Jårvinen

HeliRantanen

Lammså Salvie

Sanna Valkonen LaPPVei lO Virpi l1 Anu Jääskeläinen PYhäiTu Aavasu 12 virpi BYmSoi 13 Tiina 14 Sanna Lehlonen EsbolF Vihdvie 15 Marjo PyhåiPo 16 Pnjo 17 Marjo Nevslainen Kittvoi 18 Sari Kinnunen TYrnTe 19 Elina Luukkaala Vesilvi 2() Hännå Nousiainen Tervu 21 Hanna Nuutinen KerU 22 Susanna Huhta Aavasu

23 24 25 26

Nokua Peilso Nurmi Vuorela Laitila

Nykånen Piia Niittynen

Onti

Palen

Pieksvei Vihdvei Hollu

Liisa Marina Blomberg BorgöAk 27 Tiia Santavirta EsbolF Lammså 2a Annme 29 Outi Minkkinen Konginku 30 Eeva Korhonen Tervu ValkKa 31

Oiala

MariLakka

11 Satu Helllula

ViipurinUrh 52.66

vihdviesti

49.12

Lapinlveto 48.66 KempPydnt 47.54

TolnPvty Loim

47.28

Jank 45.38

OulPyrintö 4466

TammRysk 42.64 Loim Jank 41.36 Salon Vi€sti 38.12

37.54

T2o keihäs/joukkuekilpailu

Tl8 keihä3/ka6inta

Tl 6 keihå6/ke6lntå 1 Raatikainen

T2o keihäs/loppukilpailu

6 k€lhäs/loppukllpailu

42.84 41.86 40.94 40.82 40.56

4034 5015

1 Päivi Kiviluoma

4A34

Riitta Kä*kåinen

3S.32 87-66

Viipurin Urh

2 Pia Lahti Riitta Mäntylå Loimaan Jank 3 Heli Ruoho Satu Ruoho

4o.12 Vihdviesti 39.62 4 Kati Hernetkoski 39.60 KaroliinaLeppäluoto 38.14 OulPyrinlö 35.9a 5 Satu Helttula 35.90 Saija Hauhia 34.1a salon viesti 33.92 6 Minna KaiPainen 33.64 Anu Kilpeläinen 33.42 TKirstiSiikamåki 33.24 Satu Ahonen 32.64 VammUrh 32.2a I Tuiia Kosonen 32.16 Merja Konnu 31.34 PunkahlJrh 30.58 30 48 30.42 30.38 2a.24 28.06 27.62 27.42

2676

4452 40.90 a5.42 4a.66

36.24 a4.94 47.64 35.44 a3.12 42.88 38.62 81.50 39.70 41.O8

22.90 63.98 32.14

30.26 62.40


Pl6 k€lhäs/loppukilpailu

P1

P2O

a keihås/loppukilpeilu

k6ihås/loppukilpailu

Lauku 73.18 1 Jarkko Kinnunen Ääneku 70.28 1 Kimmo Kinnunen Äårlekurh 7512 KokemKV 71.02 , i;rii; i;ik" Tv;nie 65.9, 2 Stelan Huhlamåki lF Äsarna 71 34 Helsl(V 68.58 3 Mil€ Kaipinen H;apajKi 65.20 3 Kimmo Solehmainenvanlsalam 71 20 Vaasva 67-54 4 Jar-Pekka Huttunen Ääneku 64.50 4 Juha Mattila Raah Vesa 7O3a Lappvei 61.76 5 Mika Paruiainen Pyhåsu 63.64 5 Jari Koskenlahti SaPu 67 70 Haapavu 61.62 6Jarkko Flink Riistavu 63.56 6 SamiSaksio OulPvrintö 67O0 6O.5i4 7 Timo Lamppu NurmiiKu 6446 7 Vesterinen Teemu KannKi 61.44 7 Jarkko Rinra-Keturi Jurvu 61.00 8 KariKoskinen Porvu 58.64 a Jukka Laukl€nen JoensKataj 6442 8 Nurkkala Jarkko KajKi 64-40 9 Kuusinen Kimmo HåmKi 5a.3O 9 Mafto Kokko TvrnTe 58.18 1O Peti Castren JKU 10 Hautakangas SamiPirkkPi 57.22 10 Patrik Ekström lF Trean 56.14 1t Mikko Saloranta Rantsil Ra 62.a4 11 Saloranta Sami BantsBai 54.34 11 Jussi Ankkuriniemi HelsKV 55.74 12 Hani Hakkarainen Kaav Kaiku 62.42 Soinsi 53.96 12 KålliJa*ko 1 Heimonen

Jarkko

2 Koivulå santtu 3 PiippoVille 4 Juiiia Jani 5 Nokua Jani 6 Honkala Antti

1 Heimonen Jarkko 2 Koivula Santtu 3 Piippo Ville 4 Jutila Jani 5 Vesterinen Teemu 6 Hautakangas Sami a Saloranta Sami

lo

Kuusinen Kimmo 11 Nokua Jani 12 KälliJarkko 13 Sålminen Tony

Lauku Kokeml(V Helsl0 KannKi PirkkPi KåjKi

RanlsRai Haapavu

HämKi Lappvei Soinsi Parikku Pieksvei Pieksvei

siitHs 16 Pylvånåinen Reino 17 Salminen Kari 18 Ohtonen Mika 19 Koivisto Jani

21 Laine Samu 22 NärhiTomi 23 tuominen Jani 24 Bergman Tom 25 KullCh stian 26 Karltunen Mika 27 Huikko Juha 28 Ohtonen Veli

29 Willström Tero 30 Matiniassi Pelri

P2o keihäs/joukku6kllpailu

Pl8 keihäs/ka.sintå

Pl6 keihås/karsinta

1 Jerkko

75.72 71.OO

69.80 62.38 59.04 57.34 57.42 57.26 57.22 56.74 56.68 56.66 55.26 55.22

Femman

lF

JoensKa

Parikku

OrivPo r\arhu

51.6a 51.66 51.22 51.00 50.70

Äåneku

Kokko TyrnTe 3 Mika Kaipinen HaapajKi 4 Jar-Pekka Huttunen Ääneku 5 Mika PaNiainen Pyhäsu TyrnTe

6O3a

OrivPo 54.24 TornPy 54.20 Vähånkvie 53.86 Hollu 53.26 Pielavsa 53-12 LiedPa 51.40 KyrksllF

Kinnunen

2 Jarkko

a Jarkko Rinta-Keluri JUNIJ 9JussiAnkkuriniemi HelsKV 10 Mikko Helsru 11 Kari Koskinen PoruU 12 Palrik Ekström lF Trean 13 Janne Haåpavu 14 Pekka KeskiUU

Valle

Pitkälä Perälä 15 Juha Mäntylä 18

PasiPeltonen

HaapavlJ

PerhKi

19 Sami Nieminen HollU 20 Anders Lindroos lF Trean

2l

Jani

Nieminen

22 JariVäänänen 23 Sami Nurminen 24 Ari

Kinnunen

HolllJ Pyhäsu KeskiUU TyrnTe

64.42 1 Hannu Kangas 62.12 JariKeski-Heikkilä 62.0a Nurmon Jymy 60.88 2 Kimmo Solehmainen 60.58 KlausPietikåinen 59.80 Vantsalamat 58.84 3 PetriCastren 5836 Mika Järvinen 5a.16 JKU 57.84 4 Juha l4atlila 52.52 KariMattila 56 34 Råahen veså 55.72 5 vesa Kaunisto 55.44 Ari Peltola 52.86 VetelinUrh 52.72 6 Timo Lamppu S2.14 Petri Haakana 5t_46 NulmajKU

49_62

48.44 48.14 47.60 46.50 46.1a

68.22 56.14 124.36 64.74 56.96 121.74 65.22 56-42 121.64 51.60 117.76 61.46 51.18 -t 12.64 62.86 47.64 1 10.54 61.78 46.44 108.62

7 Ari Pakarinen

PasiTurunen Pyhäselurh 8 Mikko Karppinen

6048 4494

PetriMynttinen LappeenrlJM

105.42

49.40

49.24 48.74 48.54 KyrksllF 4a.52 VantKU -58 44.20 Mäntyhu 48.06

32 Similä Veli-Pekka BantsFai 33 Jutila Teemu

Jarno ville vesa

t äkinen 35 Tiisanoja 36 Kuhanen 37 Angeria Tero 3a Pilkilä Oiva 39 Koponen Janne 40 Ekman Tom 41 Hyvårinen 42 Kytö 43 Hakkarainen Mika 34

Jari Juha 44 NiemiJani 45 lkonen Juha 46 Kandelin Raimo 47 Hatanpåä Jyrki

48.O4 HaapavlJ

47.54

KuopSV

46.4O

Lauku HelsKv

46.50 46.30 46.04

KannKi 45.42 Vaasva 44.72 VantKU -5a 44.12 Asikkve 43.24 Asikkve 42.52

4a Rannila Veli-Pekkå Soinsi 49 Summansn Mika Måntyhu

41.O2

38.40

Jarkko Helmonen, P-l 5 keihåånheiton Suomen mestari

35


Nuorten mestaruuskilpailuien tulosvertailu vuosilta 1984-88 Kuula 1984

poiat 16 v.

19AA

3.14.24 1434 a. 1 3.O4 13.53

Poiat 20 v

8.14.15 13.87

19 v-

Kiekko

pojat 16 v.

pojat 18 v.

1984 1_ 13.75

3. 13.26 1A v. 8. 1 134

1944

19aA

1.52.52 54.64 3.48.42 51.46

3. 13.41 20 v. 8. 11.74

tytöt 16 v.

1988

1.5056 49.24 3. 48.50 47-34

pojal 20 u.

1.45.56 Möt

3.42.96 18 a. 39.44

HwÄIiI

v.

19aa 1.43.0a 42.96 3.40.66 33.94 8.36.50 37.12

r9a4

3. 4a36 4S.80 a. 45.02 53.78

37.30

'1.55.92

1gAa

65.36 57.42

3.52.90 8.47.38 46.50

poiat

18v.

1944

t 9AA

1.62.22 66.80 3. 57.42 54.88 a. 52.42 4944

1984 pojat 1.65.20 20 \1. 60.20

1948 69.40 62-66 a.50.60 55.18

Keihäs

pojat 16 v. MöI

19r

1984

1944

19Aa

1.76-94 73.18 3.70.82 64.58 8.65.80 61.00

tytöt

1984

198a

Möl 3.46.32 18r 8. 43.68 1

.

49.36

16 v.

.

46.24

g8a

1.46.30 42.56 3.44.06 4220 a 3a.94 34.76

Möt 3.44.a4 2ov. 8. 39.00 1

r

1988 2. 52.66

3.48.66 8.42.64

1Sa8

1.53.14 52.50

1.45.94 Möt 3.42.92 20 v. a-

1988 1.14.45 3. 13.26 a. 10.46

Möukari19a4

pojal 16 v.

19a4

198a

19a4

15_99

1.16.11 16.15 3. 't 5.35 8.14.67 14.47

1.14.50 Möt

a.42.96 41.72

1984

1. 15.05

1gaa

Möt

a.44.O2 42.34

Möt '!9 v.

19aa

8- 13-54 14.32

pojat 1. 15.79 18.53 la v. 15.50 16.52 Möt

19a4

16.41 MÖt 3. r5o2 '16.04 16v. 1.15.87

Poikion 1 8 ia 2o-vuotiaiden tulokset eiväl ole venailukelpoisia v. -86 tulleen keihäsmuutoksen takia.

19aa

1.47.44

3.44.06 8.36.68

KTINNoLIÄ PAREMPIIN TUI,OKSIIN!

.;i.ii.'',,'-, Laajentunut ja uudistunut urheiluopisto Sariönlinnassa tarjoaa hwåt mahdollisuudet ympärivuotiseen harjoitteluun. Käytössäsi: Monitoimihalli, iossa kaikkien iien harioittelupaikat Kuntosali Punttisali Testausaseman Palvelut Hieroian palvelut Kysy Uimahalli porealtaineen Nuorelle urheiliialle hWä starttipaikka: LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKURSSI 3. 1. - haku 25. 1 1. 88 mennessä. - kurssilaisilla kåiytettåvissä liikuntatilat harioitt€luun vapaa-aikana

-"'b

36

Y"',y'

lisåå, puh. 957 - 341 201 kurssisihteeri.

TANHUVMRAN URHEILUOPISTO 57230 Savonlinna


Soulin TV-ajat Soulin kesäolympialaiset TV:ssä LA

Soulin kesäolympialaiset

17.9.

klo 03.25-07.30

Etelä-Koreassa

käynnistyvåt 17.9. ja påättyvät runsas kaksi viikkoå myöhemmin. Kaikkiaan kuudentoista kisapäivän aikana Yleis.adio välittää kuvaa ia åäntä Soulista päivittiiin: radios3a suomenkielisenä selostusta kuullaan yhleensä 180 tuntia, television kokonaislähetysåika on noin 11O tuntia. Lisäksi teksti-tv toimittaa Calgaryn kisoista tuttua Kisaruutua kisoien ajån. Kuulovammaisille

lekstitetään Kisastudio-ohjelmaa sekä joitakin suomalaisittain kiinloisia huippuhetkiä. Ruotsinkielisiä lähetyksiä Soulista välitetåän yhteensä 120 tuntia. Radion suomenkieliset selostaiat kisakaupun-

gissa ovat Voitto Raatikainen, Hilla Blomberg, Raimo Häyrinen, Jarmo Lehtinen, Paavo Noponen, Jukka Pelkonen, Juhani Sipilä ja Antero Viherkenttä. Television selostajaryhmåån kuuluvat Kari Hiltunen, Hannu-Pekka Hänninen, Juha Jokinen, Seppo Kannas, Pentti Salmi, Antero Karapalo, Voitto Liukkonen, Tuomo Kaminen, Mauri Myllymäki ia Markku Kataja.

SU 18.9. klo 18.3O-20.OO TV2 olympiastudio 20,45-21.40 W1 Olympiastudio MA 19.S. klo 1a.O0-19.30 ry1 Ovmpiasludio 22.20-23.30 TV2 Olympiasludio

Tt

20.9.

klo 1a.l5-19.40

TVl

22.2O-24.OO

1',12

Olympiasludio Olympiåsludio

KE 21.9. klo 18.15-19.4O TV! Olympiastudio 22.20-24.00 T!2 Olympiastudio

IO

22- 9.

klo

18.3

20.00

TV2

22.30-24.00 N1

Olympiasludio Olympiasludio

PE 23.9. klo 02.25-10.30 TV1 Yleisurheilua 18.30-20.00 TV2 Olympiastudio 21.30-23.00 TVl Olympiastudio

LA

24- 9.

klo 02.25-10.00

TV1

18.30-20.OO fV2

Yleisurheilua Olympiastudio

21.30-23.30 fV2 Olylnpiastudio SU 25.9. klo O2.2s-08.O0 17.30-20.00 20-45-21.40

'N2 Olympiastudio Olympiastudio

MA 26. L klo 04.25-09.00 18.O0-19.30 22.20-24.OO

Tl Soulin kesäolympiakisojen radiointiajat. Kaikki lähetykset 2-verkossa LA 17. L klo 03.'15-08.00 ja klo 16.05-17.OO SU 18. L klo 02.00-14.00 ja klo 16.05-17.OO MA 19- L klo 03.00-13.45 ta klo 16.1O-17.O0 Tl 20. 9. klo o3.oo-13.45 ia klo 16.1o-17.oo KE 21- 9. klo O3.0CF13.45 ia klo 16.1O-17.OO TO 22. 9. klo O3.OO-13.45 ia klo 16.1O-17.O0 PE 23. 9. klo O2.OO-13.45 ia klo 16.1O-17.O0 LA 24. L klo O2.3O-14.OO ia klo 16.0G17.O0 SU 24. 9. klo o2.0G14.OO ia klo 16.Ot17.O0 MA 26. 9. klo OI.OO-13.45 ta klo 16.1O-'17.O0 Tl 27. 9. klo O2.oo-13.45 ta klo 16.1G17.O0 KE 28. 9. klo O1.oO-13.4s ia klo 16.10-17.O0 TO 29. 9. klo 01.00-13.45 ja klo 16.1O-l7.OO PE 30. 9. klo 02.00-13.45 ja klo 16.10-17.OO LA 1. 10. klo O1.oo-15.O0 ia klo 16.05-17.00 SU 2.10. klo O2.oo-oS.3o ja klo 1o3G13.5O

TV1

14.O0-16.15 TV1 1a30-d19.30 TV2 Olympiasludio

27.9.

'w2

klo 1a.ls-19.35 ry1

Yleisurheilua Olympiastudio Olympiastudio

Olympiastudio

22.20-00.15 tv2 Olympiastudio

KE 2a.9. klo O4.25-O9.3O TV1 18.15-19.40 ry1 Olympiastudio 22.20-24.00 tv2 Olympiastudio TO 29.9. kro 05.00-10.00 18.30-20.30 20.55-22.05

Tv1 TV2 TV1

Olympisstudio Olympisstudio

22.2O-23.OA T'12 Olympiastudio

P€ 3O9. klo O1.25-Og.3o

TV1

Yl€isurheilus

1A30-20.30 TV2 Olympiastudio 21.30-23.00 TVl Olympiastudio 23.20-01.OO TV2

LA 1.1O.llo O4.1O-1O55

TVl

Olympiaetudio Yleisurheilua

+

Olympiasludio Jalk€pall. loppuott

10.55-13.30 TVl 18.30-20.30 TV2 Olympiastudio 21.30-2400 1V2 Olympiastudio SU 2.10. klo 06.25-10.25 TVI Yleiaurheiluå + Olympiastudio

1025-13.0O 1730-20.30

TV1

Päänäjäis6t

TV2

Olympiastudio

Olympiåsludioid€n yksiiyiskohlainen sisåtlö ratkeaa myöhomrnin.


oAPOLLO OLYMPIC 8OO g MALLI 1987 oAPOLLO KEtHÄÄT 400 g/6O0 9/8OO s

.CANTABRIAN KIEKOT, KUULAT, M.OUKAR,IT, KAHVAT, MOUKARI NVARRET JA KASI N EET o HARRYGIL KIEKOT

oOBOL KIEKOT

oAPOLLO HALLIKEIHÄÄr +OO 9/600 9/800 g OKUMISET HEITTOPALLOT 4OO g/600 9/BOO g oKUMIKUULAT

o KUNTOPALLOT

MT..AHANTUOJA:

Sport Kari Linnonmaa ALEKSIS KIVENKATU 30 00510 HELSINKI PUH: 90 -718 308, 739 048 TELEX 125760 KLS, TELEFAX 90 - 712 379

Heittouutiset 1988 nro 4  
Heittouutiset 1988 nro 4  

Suomen Urheiluliiton julkaisu vuodelta 1988

Advertisement