Page 1

Mem, fertel!


Mem, fertel!


Mem, fertel! © 2010 Afûk Tekst en foarmjouwing: Dieuwke Posthumus Yllustraasjes: Linda de Haan / www.lindadehaan.com Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert ISBN: 978 90 6273 833 5 Neat út dizze útjefte mei hoe dan ek fermannichfâldige wurde sûnder dat dêr skriftlike tastimming fan de útjouwer oan foarôf giet. www.afuk.nl


Foar: Fan:


Foto fan mem


Wat is mem har folsleine namme?

*

Wannear en wêr is mem berne en hoe âld is mem no?

Wêr wennet mem no?


Hoe hjitte mem har heit en mem?

Wat is/wie myn pake foar in man?

Wat is/wie myn beppe foar in frou?


Wat hienen myn pake en beppe foar berop?


*

Hat mem ek broers en susters? Hoe hjitte se?

Mei hokker broer of suster gong mem it measte om?


Foto fan mem mei har heit en mem en/of broers en susters

Profile for Dieuwke Posthumus

Mem, fertel!  

Wa wie mem har bêste freondinne? Wannear kaam mem ús heit tsjin en wat makket mem gelokkich? In boekje fol fragen foar mem en in moai oantin...

Mem, fertel!  

Wa wie mem har bêste freondinne? Wannear kaam mem ús heit tsjin en wat makket mem gelokkich? In boekje fol fragen foar mem en in moai oantin...

Advertisement