Page 1


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

't Bruggeske driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring " Hoghescote v.z.w. " te Kapellen. Zetel: Antwerpsesteenweg 2 - Bus 2 - 2950 Kapellen. 37e jaargang – nummer 2

1 juni 2005

_______________________________________________________ In dit nummer... -

Bladwijzer. - 37 Een geslaagde Hoghescote activiteit. - 38 Tweede lijst ereleden 2005. - 40 Wij gaan op reis. - 41 Ontdek de onderbuik van Antwerpen. - 42 150 jaar Post te Kapellen. - 43 Tentoonstelling 150 jaar Post te Kapellen. - 45 Geschonken aan Hoghescote. - 46 Kermis te Kapellen – Antwerpen viert mee - 46 Viering vader Raemaekers 90 jaar.(deel 3) - 48 Onafhankelijksfeesten in Kapellen 1930. - 53 Zoekplaatje. - 61 Noorse V.V. (deel 3) - 62 Publiciteit van toen. . . - 67 De volkstelling van Kapellen anno 1693 (deel 3). - 68

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem ondertekende bijdrage. ____________________________________________________________________________ Verantwoordelijke uitgever: Balbaert Roger - Parkweg 2 - 2950 Kapellen. Tel: 03.664.57.22. Kaftontwerp: T. Hanssens. Redactie: Eikvarenlaan 19 - 2950 Kapellen – Tel: 03.605.50.86. Redactieraad: Jef Herman, Marcel Dondelinger en Jan Vanderhaeghe. Lay-out publiciteit: Copy Service Center Dorpsstraat 39 - 2950 Kapellen – Tel: 03.605.42.67. 2005 - Copyright "Heemkring Hoghescote v.z.w" Kapellen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever. De Heemkring "Hoghescote v.z.w" werd opgericht op 23 december 1968. ____________________________________________________________________________ ’t Bruggeske verschijnt 4 maal per jaar. Deze nummers kan men bekomen voor 10 Euro en u is dan abonnee van ‘Hoghescote v.z.w’. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening nr. 413-7205071-65 ten name van ‘Heemkring Hoghescote’ v.z.w. – Antwerpsesteenweg 2 – Bus 2, 2950 Kapellen, met de vermelding "Bruggeske". Losse nummers van ’t Bruggeske, voor zover nog voorradig: 3 euro.

________________________________________________ 37


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Alweer een geslaagde Hoghescote-activiteit: wandeling in domein Geelhand op 8 mei 2005. Zo’n 20-tal ledensympathisanten van Hoghescote waren present om onder leiding van twee deskundige gidsen een domein te bezoeken dat normaal niet opengesteld is voor het publiek. Het weer was ons gunstig gezind. Een degelijke uitleg werd ons verschaft over de geschiedenis van het kasteel en domein en over de ecologische waarde ervan. Bosbeheer lijkt geen eenvoudige opdracht maar is nodig wil men nog enige groene longen overhouden. Verschillende boomsoorten zijn vertegenwoordigd, waaronder een groep zeldzame moerascipressen. Ook hier staan vele “exoten”, meestal afkomstig van NoordAmerika. Deze import dateert nog van uit de tijd dat het een zekere rijkdom uitstraalde indien men zijn park kon aanleggen met buitenlandse plantensoorten. De zogenaamde eendenvijver lag er verlaten bij – geen vogel te zien…

Groepsfoto aan het Witven.

De ijskelder wordt thans bewoond door een kolonie vleermuizen. In het domein hangen enkele tientallen nestkastjes waarvan de bewoners (meestal kleine zangvogels zoals mezen) al meer dan 30 jaar geregistreerd en geringd worden door een groepje vogelliefhebbers. Achteraan reikt het domein Geelhand tot tegen het Mastenbos, naam van het gelijknamige voormalige kasteel. Zoals in de hele streek,staan ook in het domein Geelhand nog vele bunkers als stille getuigen van de laatste oorlog. De natuur neemt langzamerhand hun plaats weer in. Naar het eind van de wandeling toe kwamen we het zogenaamde Witven tegen, welke naam letterlijk te nemen is. Het zand rondom dit ven is wit, of beter gezegd was wit. Dit ven was volledig overwoekerd en is enige tijd geleden “gerestaureerd”. De bodem rondom is danig omgewoeld waardoor deze de naam niet echt eer aandoet. Hopelijk neemt de natuur terug wat van haar is en herstelt ze alles in oorspronkelijke staat. Vic Wauters schreef over Witven dat het één der belangrijkste toponiemen op het grondgebied van de oude heerlijkheid Ekeren is. Er bestond ook een Witven bij Hoevenen. Het gebied van deze laatste lag ook gedeeltelijk in het huidige Kapellen. 38


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Stafkaart Domein Geelhand (van GISVlaanderen)

Witven bij Kapellen besloeg het volgende deel van Kapellen: bezuiden de Heystraete (Christiaan Pallemansstraat en de Heidestraat-Zuid), benoorden de Galgestraete (Kalmthoutsesteenweg, niet te verwarren met de huidige Oude Galgenstraat). In het westen de Kapelsestraat tot ongeveer de Philip Spethstraat (“Het Spoorken”) om daarna langs een denkbeeldige lijn achter de huizen aan de oostzijde van de huidige Dorpsstraat terug te keren naar de Heystraete. Koude Heide en Wolvenbos behoorden eveneens tot Witven.

Oude zichtkaart ‘Kasteel Boterberg’.

Nochtans zijn er verschillende pistes als het over de oorsprong van de benaming gaat. Het domein dat zo’n 33 hectare groot is, bestaat uit twee delen: Eikburg (de “Kleine Boterberg”) wat noordelijk gelegen is, en Boterberg. 39


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

De oorsprong van Eikburg gaat terug tot in de 17 de eeuw toen het eigendom was van de familie Symons. Daarna kwam het in handen van verschillende families. In 1826 kwam het in handen van de bekende familie Le Grelle. Het park werd toen aangelegd als een Engelse tuin, de eerste in Kapellen. Na eigendom te zijn geweest van notaris Van den Wijngaert van Stabroek kwam het in 1840 toe aan Antoine-Joseph Robert en zijn echtgenote Angélique-Josèphe Geelhand. Na de dood van deze laatste werd het domein verkocht aan Edouard Geelhand die tot dan op het Moretushof woonde. In 1900 werd het kasteel gedeeltelijk afgebroken en achter de vijver werd een nieuw kasteel opgetrokken wat Boterberg genoemd werd. De Eikburg/Kleine Boterberg werd omgevormd tot hovenierswoning. De naam Eikburg verwijst naar een 250 jaar oude eik die zich naast de remise aan de Kapelsestraat bevindt. Tevens bevinden er zich nog twee van de drie vrijheidsbomen die na de Septemberdagen van 1830 gepland zijn geweest. Op Boterberg woonde dus Edouard Geelhand, die burgemeester was van Kapellen van 1905 tot 1914 en van 1916 tot 1922. Hij was ook een verdienstelijk kunstschilder, welke samen met pastoor Vandenhoudt en Cornelius De Beuckelaer een groepje vormde dat er regelmatig op uittrok om de mooie landschappen in de streek te schilderen. Wederom een leerrijke wandeling waar eenieder zeker wat van heeft opgestoken – wederom dank aan onze gidsen. In het verleden zijn er in ons ledenblad ‘t Bruggeske reeds artikels verschenen over de familie Geelhand (jaargang 34 nr 3 en 4 van 2002) en over Witven (jaargang 33 nummer 2 en 3 van 2001).

Tweede lijst van ereleden 2005. De heer De heer De heer Familie De heer De heer Mevr. De heer Familie Mevrouw Familie Mevrouw Mevrouw Familie

Adriaenssens Robert Frans De Hoog De Keulenaer Ludo De Schutter Michel Deckers Danny Henquin Michel Huibrechts - Verswyvelen Janssens Luc Kerremans - De Saegher Spur Elza Strijbos - De Smedt Van Cauwenberghe J. Van Gastel J. Van Walle - Willemse

Chr. Pallemansstraat 94 Essenhoutstraat 205 Douglaslaan 8 Past. Michielsenstraat 13 Claessensdreef 22 Peedreef 50 Kon. Albertlei 106 Bunderbeeklaan 1 Haagdoornlaan 46 Rue de Chenai 54 Berkenlaan 91 Hoogboomstwg. 277 H. Conscienselaan 10 Prins Albertlei 28

2950 2950 2950 2640 2950 2950 2950 2950 2950 6929 2950 2950 2960 2950

Kapellen Kapellen Kapellen Mortsel Kapellen Kapellen Kapellen Kapellen Kapellen Daverdisse Kapellen Kapellen Brecht Kapellen

__________________________________________ ***** **** *** * 40


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Wij gaan op reis. Onze jaarlijkse superreis heeft dit jaar plaats op zaterdag 27 augustus 2005. 1. Wij vertrekken stipt om 7u30 aan de kerk van Kapellen Centrum. 2. Na een sanitaire stop worden wij te 10u30 verwacht aan de koolmijn van Blegny. Wij bieden U 2 mogelijkheden aan: A. Bezoek aan de koolmijn. De ondergrondse omloop is aangepast voor een gemakkelijk bezoek. Iedereen ontvangt een jas en een helm (denk er aan om een foto te maken). De temperatuur in de mijn is constant 15 graden. Een Nederlandstalige gids is voorzien. B. Voor hen die liever niet in de mijn gaan voorzien wij een bezoek aan het mijnmuseum + film en een rondrit met een boemeltreintje doorheen de streek van de Benedenmaas. 3. Omstreeks 13uur worden wij aan tafel verwacht voor het middagmaal. 4. Na het middagmaal rijden wij met de luxe-autocar verder doorheen de Voerstreek naar Moresnet (met de langste spoorwegbrug van België) en zakken daarna af naar het hoogste punt van Nederland: Vaals. 5. Wij brengen een uitgebreid bezoek aan het Drielandenpunt en zien Aken aan onze voeten liggen. 6. Het programma voorziet nog een vrij avondmaal in een van de talrijke eetgelegenheden van Vaals Drielan-denpunt. 7. Omstreeks 20 uur vertrekken wij terug uit Vaals om rond 22 u in Kapellen aan te komen. Prijs: slechts 32 euro per persoon (voor leden van Hoghescote) en 35 euro voor niet leden. In dit bedrag is begrepen: de reis per luxe autocar, de verzekering, inkom van mijn (of museum + boemeltreintje), drinkgeld van de chauffeur en de gids, het middagmaal en de BTW. Er zijn slechts 49 plaatsen beschikbaar in de bus. Schrijf dus zo vlug mogelijk in bij ofwel Chris Alen (telefoon 03.664.05.01) of Cois Groenewege (telefoon 03.665.00.87) met vermelding van programma A (koolmijn) of B (museum + boemeltreintje). Uw reservatie is vast na ontvangst van uw inschrijvingsgeld op rekening nummer 4137205071-65 met vermelding van reis A programma of reis B programma .

________________________________________ 41


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Ontdek de onderbuik van Antwerpen Niet zoveel Antwerpenaren weten dat er in de ondergrond van Antwerpen, althans het oude stadsgedeelte, een uitgebreid net van kanalen zit, waarlangs het afval- en regenwater naar de Schelde wordt afgevoerd. Dank zij de infrastructuur- en saneringswerken die Aquafin uitvoerde, is het voortaan mogelijk om een gedeelte van dit ondergronds netwerk te ontdekken. De tocht start in het historisch centrum aan het Ruihuis (Suikerrui 21), en brengt de bezoeker naar het Schipperskwartier (Stadsmagazijn). Daarna keert de bezoeker bovengronds terug naar het Ruihuis. Wie niet bang is om een rat tegen het lijf te lopen en de aanwezigheid van spinnen en andere insecten waardeert, kan zich aan een wandeling onder de Antwerpse binnenstad wagen. Deze gelegenheid kunnen wij niet aan ons voorbij laten gaan, wij hebben dus een wandeling met gids vastgelegd voor onze leden. Praktisch: We komen samen zaterdag 30 juli om 13:30uur op de Suikerrui 21. Onze wandeling start stipt om 14.00uur, en we moeten 15 minuten voordien binnen zijn. Opgepast deze wandeling is niet zonder gevaar, ondanks alle mogelijke veiligheidsmaatregelen dient U er van bewust te zijn dat een wandeling in de ruien geen gewone wandeling is maar eerder een natuurwandeling, soms zeer smalle, soms glibberige paden. Het water is trouwens nooit veraf. Wie aan de wandeling begint, moet eerst een stroom van enkele tientallen centimeters diep overbruggen. Uiteraard hebben ze daar een oplossing voor. Het is aangewezen om wandelschoenen en lange broek aan te trekken, die vuil mag worden. De bezoekers krijgen een uitrusting die bescherming zal bieden, deze uitrusting bestaat onder meer uit laarzen (maten 35-48 aanwezig). Op de platte grond hiernaast kan je zien welk stuk van de ruien te bezichtigen is (het omcirkelde). De kostprijs, voor onze leden en huisgenoten 15 euro per persoon, voor niet leden 18 euro per persoon. Spijtig genoeg wordt er geen korting gegeven voor 60+ of andere kortingkaarten. In de prijs is inbegrepen de gids en het inkomtiket. Aangezien een groep maximum uit 15 personen mag bestaan is inschrijven noodzakelijk. Dit kan bij Chris Alen tel. 03-664 05 01 of e-mail chris.alen@skynet.be en bij Francois Groenewege tel. 03-665 00 87 of email francois@groenewege.com na inschrijving en betaling op rekening 413-7205071-65 van Heemkring Hoghescote vzw Antwerpsesteenweg 2 bus 2 te 2950 Kapellen, met vermelding wandeling ruien en het aantal personen.

42


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

150 jaar Post te Kapellen. Op 15 augustus 1855 werd te “Cappellen” het eerste officiële postkantoor geopend. Op zich geen wereldschokkende gebeurtenis, alhoewel het samen, met de intrede van de trein in onze gemeente, zou zorgen voor een versnelde uitbouw van de Kapelse gemeenschap. Daarom vonden wij, als heemkundige kring, het de moeite waard hieraan wat meer aandacht te schenken. Onze voorzitter, Roger Balbaert, vroeg mij hierover wat informatie bijeen te sprokkelen om er een artikel in het Bruggeske aan te wijden. Daar ik een volledige leek was wat betreft “De Post” duurde het even vooraleer ik de juiste informatiekanalen gevonden had. Eenmaal echter op het juiste spoor werd ik gepassioneerd meegezogen in de sfeer van het eeuwenoude postverleden. Ik besloot daarom niet alleen het Kapelse postverhaal neer te schrijven, maar om het te plaatsen in het kader van de Europese en de Belgische postgeschiedenis. Tenslotte leverde het een studiewerk van circa honderd bladzijden op. Er werd dan ook besloten het ganse verhaal als boek uit te geven met als titel: “Terugblik in het Postverleden, Algemeen en in Kapellen” dit ter gelegenheid van onze tentoonstelling:

“150 jaar Post te Kapellen” Alhoewel de Romeinen ook reeds post verstuurden langs de welgekende heirbanen begint in Europa het echte postverhaal pas omstreeks 1500, toen Maximiliaan I van Oostenrijk de eerste georganiseerde postroutes in het leven riep. Hij schakelde hiervoor de Italiaanse familie “de Tassis” in om de organisatie ervan op zich te nemen. Frans de Tassis werd de eerste van een lange rij postmeesters die gedurende driehonderd jaar het Europese postgebeuren zouden bepalen. Slechts op het einde van het Ancien Regime kwam een einde aan het monopolie van Thurn en Tassis en werd het winstgevende postbedrijf door de Franse revolutionairen ingelijfd als staatsbezit . Het monopolierecht bleef echter overeind en is tot op heden nog steeds niet volledig afgeschaft, in het boek meer hierover. Wat het nationale postverkeer vóór 1800 betreft, dit beperkte zich tot de onderlinge briefwisseling tussen staatslui en religieuze gemeenschappen. Zo werd reeds met de ordonnantie “Albertine” van 15 januari 1618 het aanstellen van privé-stadsboden aan regels onderworpen. In Antwerpen werd tweemaal een poging ondernomen om een bodekantoor voor privé-gebruik op te richten, doch telkens liep dit uit op een fiasco. Wat Kapellen betreft: in de periode 1795 - 1815, tijdens de Franse overheersing, werd de schaarse briefwisseling voor onze streek vanuit Antwerpen bezorgd. Dit gebeurde eenmaal per “décade” of om de tien dagen. Dienstronde 4 uit 1801 liep over: Ekeren – Austruweel - Wilmersdonck – Oorderen Lillo – Zandvliet – Zuidland - Berendrecht – Stabroek - Hoevenen – Capellen Calmpthout – Huibergen en Esschen, een serieuze tocht. Daarna, onder het Nederlandse bewind, werd de post eens te meer hervormd en wanneer in 1820 te Brasschaat een postkantoor werd geopend, zou de Kapelse post van daaruit vertrekken. Aanstonds nadat de Nederlanders in 1830 uit België waren vertrokken, maakte de Belgische regering werk van een nieuwe postregeling en reeds op 27 september 1830 werden “de Belgische Posterijen” opgericht. Het was echter pas in 1836 dat er een nieuwe postwetgeving kwam. Een van de belangrijkste bepalingen daarin was dat alle briefwisseling dagelijks tot in de kleinste dorpen uit de postbussen zou opgehaald worden en aan huis zou besteld worden. Dat dit niet onmiddellijk uit te voeren was, bleek uit het feit dat er op dat ogenblijk slechts 43


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

400 postbodes voor gans België in dienst waren. Bovendien dienden in 2577 gemeenten nog een postbus geplaatst te worden. In 1837 schreef de Kapelse burgemeester, Dhanis van den Broeck, dan ook een brief naar de gouverneur met het verzoek, niet om de twee dagen maar elke dag een postbode langs te sturen. De gouverneur antwoordde hierop dat er slechts twee en maximum drie brieven per postronde verdeeld werden en hij daarom de minister niet kon verzoeken een dienstronde extra in te richten. Uiteindelijk geraakte alles georganiseerd en in 1841 werd dagelijks de post over gans België aan huis besteld. Ook België was een van de eerste landen die de postzegel invoerde. Op 1 juli 1849 verschenen de eerste postzegels, beter bekend bij de filatelisten als: “Les Epaulettes” . Beide zegels vertoonden de beeltenis van Koning Leopold I: 10 centiemen in bruine kleur en 20 centiemen in het blauw. In het Belgisch Staatsblad van 25 juli 1855 verscheen tenslotte het bericht dat de gemeenten “Cappellen en Eeckeren” op 15 augustus een postdistributie-kantoor zouden krijgen. Kapellen zou daarbij twee dienstrondes verzorgen: de eerste richting Kalmthout en Essen en de tweede naar Stabroek, Berendrecht, Zand-vliet en Putte. Tijdens de eerste wereldoorlog diende alle briefwisseling langs Aken gestuurd om door de censuurdienst gecontroleerd te worden. Daar onze noorderburen niet meededen in de “Groote Oorlog”, werd er via de grens te Putte nogal wat briefwisseling gesmokkeld om verder verstuurd te worden naar Engeland en de Belgische troepen aan de IJzer. Dit leidde onder andere ook tot het aanleggen van de elektrische versperring langs de grens met Nederland. Het Kapelse postkantoor, jaren gevestigd in de Dorpsstraat, verhuis-de ten slotte naar de Christiaan Pallemansstraat. In 1993 werd aldaar begonnen met de afbraak van het verouderde en te kleine gebouwtje en op 27 oktober 1995 werd het nieuwe huidige postkantoor in gebruik genomen. < Slechts 12 jaar geleden, weet je het nog? (Foto archief Heemkring Hoghescote)

Bij het zoeken naar bruikbare gegevens over het Kapelse postverleden is het mij opgevallen dat vele informatie inmiddels vernietigd werd, waarbij talrijke zwarte gaten in het postverhaal nooit zullen kunnen opgevuld worden. Het is dan ook enorm belangrijk dat verenigingen, zoals Hoghescote, ervoor zorgen dat het huidige gemeenschapsleven van onze gemeente bewaard wordt. In het boek: “Terugblik in het Postverleden, Algemeen en in Kapellen”, is getracht een zo volledig mogelijk verhaal weer te geven. Het werd, waar verantwoord voorzien van kleurenfoto’s, en zal, niettegenstaande deze meerkost, nog aan een democratische prijs kunnen aangeboden worden. Dit werd ons mogelijk gemaakt door de financiële 44


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

inbreng van KBC Bank en Verzekeringen Kapellen, waarvoor dank vanwege bestuur en leden van Heemkring Hoghescote. Het boek zal vanaf heden in voorverkoop kunnen besteld worden en dit enkel voor leden van Hoghescote, aan de prijs van 10,00 Euro te storten op rekening: 4137205071- 65 van Heemkring Hoghescote, Antwerpsesteenweg 2 – 2950 Kapellen met vermelding “Postboek”. Afhalen van het boek kan op de tentoonstelling in september (zie hierna) of zal franco aan huis besteld worden voor leden uit Kapellen, leden buiten Kapellen dienen 2,00 Euro verzendingskosten bij te betalen. Na 1 september kost het boek 12,50 Euro voor leden van Hoghescote en 15,00 Euro (+ eventuele verzendingskosten) voor niet-leden. Roger Van den Bleeken.

Tentoonstelling 150 Jaar Post Kapellen Heemkring Hoghescote vzw organiseert in samenwerking met De Kapelse Postzegelkring en De Post een tentoonstelling naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het openen van het 1ste postkantoor te Kapellen.

Zaterdag en Zondag 10 & 11 september 2005, Donderdag 15 september 2005, Zaterdag en Zondag 17 & 18 september 2005 Telkens van 10.00 uur tot 17.00 uur. Oud-Gemeentehuis – Kapellen Centrum. Inkom: gratis. In het kader van de 500ste verjaardag van het opstarten van de postroute Mechelen – Innsbruck in 1490 door de familie “de Tassis “ vertrok op 21 juni 1990 Kapellenaar Frans Mortelmans, samen met vijf andere ruiters vanuit Mechelen richting Innsbruck. Hun tocht van 1040 km langs de vele postkantoren duurde 6 dagen en vijf nachten. Bij hun aankomst werd het charter dat ze meedroegen afgetekend voor ontvangst door Prinz Franz Ferdinand von Thurn und Taxis. Deze belevenis zal in een uniek geïllustreerde map te koop worden aangeboden op de tentoonstelling . _____________________________________________________________________

45


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Geschonken aan Heemkring Hoghescote. Wij ontvingen in dank de volgende giften: 1. De heer Jos Van Beek: boek "750 jaar Putte", 2. De heer Guy Bosmans uit Brasschaat: 2 blokfoto's van Kapellen, 3. Mevr Nys Maria: een foto van "The Jolies Boys" (jazzclub uit Kapellen), en 1 foto van "De Verenigde Vrienden van Kapellen" in het kamp van Harderwijk tijdens de 1 ste wereldoorlog. 4. De heer Fons Soetewey: een pak foto's "Uit de oude doos", 5. Familie Valkenborgh-Plompen uit Hoevenen: een aantal foto's en documentatiemateriaal, 6. Mevrouw Schelfout uit Schoten:een eksemplaar van de Schelfoutbode, 7. De heer T. Janssens: boek "Geschiedenis van Hoevenen" van Bresseleers, 8. Mevrouw A. Havermans: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen: Het Schoonselhof van Antwerpen. 9. Mevrouw A. Van Look: een fotoalbum met oude foto's, 10. Familie Beirens-Quick: diverse rouwbrieven, rouwprentjes, merklappen, oude fietsplaten en medailles, 11. Mevrouw Daems: oude nieuwjaarsbrieven, machtiging tot het houden van duiven, militieattesten. 12. K.W.B. Zilverenhoek: maandblad ‘Heet van de Naald‘. 13. Familie Embrechts-De Vree: oude portret foto’s, een bundel oude kranten uit 1912, een bundel zak- en lidboekjes. ____________________________________________

Kermis te Kapellen – Antwerpen viert mee In het Rijksarchief van Antwerpen vonden we de volgende brief(1) van het gemeentebestuur van Kapellen, gericht aan de plaatscommandant van de Versterkte Stelling Antwerpen (de Franse tekst is woordelijk overgenomen, met alle spellingfouten): Cappellen 23 Juillet 1844 Monsieur le Colonel, commandant a place d’Anvers A l’occasion de la karmesse de notre commune qui aura lieu dimanche prochain 28 de ce mois, nous vous prions, Monsieur, de nous accorder à ce que la porte rouge puisse rester ouverte pendant les nuits de cette fête 28, 29 & 30 de ce mois. Nous aimions à vous flatter que vous ne nous refuseriez point à notre demande & que vous voudriez lieu nous en informer, afin de pouvoir en assurer les étrangers à votre commune, qui viennent annuellement participer à nos divertissements, en vous priant de reçevoir d’avance nos remerciemens & veuillez agréer. Le Secrétaire Le Bourgemestre Cuyck Dhanis Met de komende kermis in het vooruitzicht, vraagt burgemeester Dhanis met bovenstaande brief of de ‘Rode Poort’ geopend zal blijven tijdens de nachten van 28, 29 en 30 juli 1844. Dit om de Antwerpse kermisvierders toe te laten huiswaarts te keren. De kermis van Kapellen (die begint in het weekeinde na de feestdag van Sint Jacobus op 25 juli) stond toen op het kruispunt Hoevensebaan, Antwerpsesteenweg, Heidestraat (Christiaan Pallemansstraat). 28 juli 1844 was een vrijdag. 46


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

De ‘Rode Poort’ in de Spaanse tijd.

De Rode Poort – gebouwd rond 1300 - waarvan sprake, was één van de vier doorsteken in de Spaanse omwallingen rond Antwerpen en was gelegen aan de huidige Paardenmarkt. In de 18 de eeuw was er een buskruitmagazijn in ondergebracht. Tijdens het burgemeesterschap van Florent van Ertborn (1817-1828) werd ze afgebroken; althans de toren. Het duurde nog tot na 1866 eer ook de poort en wallen neergehaald werden.

De Rode poort in 1860 – de toren is dan reeds afgebroken.

(1) In 1845 stuurt het gemeentebestuur een nagenoeg zelfde brief naar de plaatscommandant, eveneens de 23 ste juni. Bronnen: - Archief Heemkring Hoghescote. - http://www.ping.be/~ld100084/buskruit/buskruit_deel_III.htm

Marc Brans. __________________________________________________________ 47


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Viering vader Raemaekers 90 jaar op 8 mei 1999. (deel 3)

Ode aan ’t spaarkaske

Zonder zorgen Zang op de wijze van: Geef mij maar Amsterdam Tekst van Corneel Henri (Rikske) Raemaekers. Refrein: Zonder zorgen zitten wij hier Bij een lekker glaasje bier Het leven is nog niet zo kwaad Als g'ondereen mekaar verstaat Wees opgeruimd en blijgezint En pak op tijd en stond een pint Neem de gelegenheid nu te baat Want ge weet wel hoe het gaat Uitgesteld komt steeds te laat. In juni van 't jaar zestig, werd ons spaarkaske gesticht Vol vuur en goede moed, zijn wij begonnen Er werd zohaast als 't kon, een flink bestuur opgericht Op het maken van een kas werd niet verzonnen De ledenlijst die groeide aan Zodat er geen enkel slip is blijven openstaan Zesenvijftig slippen in ons kas, was dat geen strop De overschot moest in een zakje sparen Maar er werd al gauw gebeld, En 'n kas met slippen bijbesteld Nu kunnen die leden hun centjes daarin vergaren Want het bestuur werkt onverpoost, Is dat geen zoete troost. De schatbewaarder Joske, is de sekuurste van de kliek Ge moogt altijd zijn kasboek kontroleren, Yvonne dat is de schrijfster, met een potlood of een bic Die stuurt de briefjes rond om te soeperen Twee knappe raadsleden en een zot figuur Die vormen met baas fakteur het bestuur. De leden van 't bestuur werden u al voorgesteld Maar een ervan kan niemand evenaren Ieder zijn gedacht, maar ik heb u 't mijne nog niet verteld Daarom zal ik mijn gedacht aan u verklaren Onze voorzitter Stan, ik zeg het stout, Is wel geen redenaar, maar hij heeft een hart van goud.

48


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Met ons kaske op reis Refrein:

We rijden zoo gere per autocar Het doet ons niks, al zit ons haar in de war Al schijnt ook de zon door de ruiten En zweten wij druppels met tuiten We rijden zo gere per autocar Het doet ons niks, al zit ons haar in de war Want t' is er gezellig, en t'is er plezant I Ons spaarkaske dat is een gezellige kliek Die eten en drinken en reizen Die dansen en zingen en maken plezier Van hun stilaan, gespaarde sijzen Lowieke, stuurt ons, de circulairkens toe De Jan die zorgt voor de boeten De Piet en de Staf en Helène met de Stuyk Dat zijn onze wakkere wroeters. II

Als we zoo eens weggaan, dan is het vroeg dag Dan moeten w'eerst de mis beleven Dan vragen wij samen, aan onze Lieven Heer Onze zonden van dien dag te vergeven Want ge kunt toch nooit weten, waar dat ge verzeild Zoo'n reiske kan aardig verlopen. Ge komt bij Nelly en Jeanne, en bij pint en bij kan t' is zoo dat ge van de rechten weg af zoudt lopen III

Maar voor we vertrekken, dan is het een spel Als ieder zijn plaats moet gaan kiezen. De welstellende mensen, die kruipen apart Die zitten daar liever te kniezen Zij staren voor zich, en ze vallen in slaap In hun brein ontstaan de mooiste dromen Ze zien reeds Bartali en Zijne Heiligheid den paus Want ze zitten in 't buske van Rome IV

In bus nummer twee, daar zijn allen tevree Dat leest men op aller gezichten Men verteld en men zingt, men eet een hard ei Men deklameert er ook mooie gedichten De oudsten van jaren, die leggen het uit De chauffeur laat ons maar betije Den Donny die speeld dan van. "Is er nog saucis" En we laten de jeugd lustig vrijen.

49


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Zangers van het St. Cecilia zangkoor tijdens hun jaarlijks teerfeest. Later kwam daar ook de zanggroep van Mevrouw Bauwens bij. (zie foto hierboven)

Vader werd ook spelend lid van de fanfare Roomsch Katholieke Verbroedering te Hoogboom. Het lidmaatschap van voor het huwelijk werd verder gezet, tot zelfs enkele jaren na de oorlog. Maar niet alleen St. Cecilia werd eer gebracht, ook Cambrinus viel veel eer te beurt. Een beetje te veel eer vond moeder, de fanfare met haar repetities met soms kwalijke gevolgen werd rigoureus van het ontspannings programma geschrapt. Er was ook enige tijd het lidmaatschap van F.C. Cappellen afdeling veteranen, vader werd er in geloodst door Henri Jaspers (Rik de schaliëndekker). Voetballen werd er niet veel gedaan, het beperkte zich meer tot teerfeesten en feestjes voor de kinderen van de leden.

Er waren ook nog de "spaarkaskes", bij Jules en Fientje, en bij Amelie en Louis. Bij deze teerfeesten was ook moeder van de partij, en "wie zijn vrouw heeft meegenomen is nog nooit te laat naar huis gekomen". Bij zulke gelegenheden schreef vader soms een rijmpje of gedichtje, waarbij plaatselijke gebeurtenissen en personen op de korrel werden genomen. Ook werden bekende schlagers of goed in het oor liggende liedjes voorzien van luimige teksten die uit volle borst werden meegezongen. Op zeker moment deed vader, onder impuls van Mijnheer (Lode) Bauwens, de overstap van de zanggroep naar de toneelgroep en hier is hij vele jaren actief mee bezig geweest. De groep opeerde onder de naam "Toon- en Toneelgroep Onze Kring" maar werd na het overlijden van Mr. Bauwens genoemd naar haar stichter "Lode Bauwenskring". Bij deze toneelvereniging waren luim en ernst in evenwicht en er was vooral discipline, zowel onder Mr. Bauwens als onder diens opvolger Piet Soetewey. 50


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Vele jaren werd er met succes gespeeld voor een ruim en dankbaar publiek. Maar de opkomende TV heeft de vereniging de duimen moeten leggen. Sommige uitstappen met de groep van het hoogzaal (zanggroep st. Cecilia) dierven nog al eens uit de hand te lopen. Een bezichtiging aan een bedrijf of een bezienswaardigheid werd meestal afgerond in een of andere ijzerwinkel, als men dan ook nog eens "naar het varken ging zien" was het hek helemaal van de dam. Wanneer Vader na zo'n uitstap "in zekere toestand" thuis werd afgeleverd, was moeder in alle staten en de eerste dagen niet aanspreekbaar. Moeder was een vrij dominante vrouw die op haar strepen stond, zij duldde dan ook niet dat er met haar autoriteit een loopje werd genomen. Vader wist dat ook wel natuurlijk, maar kon toch moeilijk neen zeggen toch zeker als men het laatste of het allerlaatste pintje aanbood. Na zo'n aanvaring werden de plooien toch terug glad gestreken en was alles weer peis en vree. Met het ouder worden werd vader bezadigder en moeder milder. Overlijden van moeder. Het overlijden van moeder op 07.05.1969 (58 jaar) kwam hard aan. Zie foto hiernaast: dame in front van de foto. Foto genomen tijdens een repetitie bij Jefke Van Herck. Moeder was al verschillende jaren hartpatiënte en leed aan Angina Pectoris (borstbeklemming) als gevolg van aderverkalking/ adervernauwing. Toch kreeg moeder totaal onverwacht een hersenbloeding, viel in coma en overleed drie dagen zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. Het overlijden van moeder gaf vader veel verdriet, aan zesendertig jaar huwelijksleven waarin wel en wee werd gedeeld kwam plots een einde. Verdriet alom. 51


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Tweede huwelijk. Op 02.07.1971, van Cornelius Raemaekers met Joanna Benedicta Van Herck, dochter van Josephus Van Herck en Joanna Ludovica Denissen.

Op die datum doet Tante Jeanne officieel haar intrede in de familie. Tante Jeanne was reeds bekend aan de familie o.a. door de toneelvereniging, de bestaande wederzijdse vriendschapsbanden werden nauwer aangehaald wat uiteindelijk resulteerde in een huwelijksinzegening. Tante Jeanne beschouwt zich voor de kinderen niet alleen een tweede moeder, eerder een oudere zuster. Zij ontpopte zich wel als een toegewijde en zorgzame echtgenote voor vader. Door grootva (Vader Van Herck) werd vader geïntroduceerd bij de K.B.G. en zodoende kwamen er allerlei taken tijd en aandacht opeisen. Er werden regelmatige vergaderingen, vieringen en uitstappen met de KBG, er waren ook de Lourdes bedevaarten die worden meegedaan als pelgrim maar ook als groepsverantwoordelijke, er ware ook de mooie reizen met de gehoorgestoorden. Tante Jeanne lag ook mee aan de basis van de jaarlijkse familiefeestjes telkens met het begin van het nieuwe jaar. De foto’s bij dit relaas zijn van de familie Raemaekers.

Einde deel 3. _______________________________________________________________________

OPROEP voor FOTO’s uit de KONINGIN ELISABETHLEI De bewoners van de Koningin Elisabethlei organiseren binnenkort een straatfeest en zijn daarvoor op zoek naar (oude) foto’s die genomen zijn in hun straat. De onderwerpen zijn vrij, als er maar een (deel van de) straat op te zien is: overstromingen en andere rampen, een trotse papa met zijn nieuwe auto, communie- of trouwfoto’s, spelende kinderen, voetbalwedstrijd, passerende stoeten, overstekende tanks op de spoorweg, … noem maar op. Nadat we de foto’s digitaal hebben ingescand krijgt u ze onmiddellijk en onbeschadigd terug. U kan de foto’s persoonlijk bezorgen bij Gert Herman – Koningin Elisabethlei 69 (telefoon 03/605.51.77) of via email op elisabethveilig@hotmail.com Alvast bedankt !! 52


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Onafhankelijkheidsfeesten in Kapellen – 1930 Het eeuwfeest Na de feesten van 1905 was België een kolonie rijker geworden, koning Albert had de troon bestegen, werd het land meegesleurd in een wereldoorlog, kregen we de eerste transatlantische telefoonverbinding, was er de beurscrash van 1920, de Olympische Spelen in Antwerpen, de Wereldtentoonstellingen in Brussel in 1910 en Antwerpen in 1930. Als er te feesten valt, laat Kapellen die kans niet voorbij gaan. De hele bevolking mag delen in de vreugde. Vanaf 19 juli en dit tot ongeveer half augustus waren er allerhande vermakelijkheden voorzien. De kranten uit die tijd berichtten als volgt: Uit Polder en Kempen van 18 mei 1930: Verleden week werd in de Raadzaal het comiteit samengesteld gelast met het vaststellen der feestelijkheden welke zullen plaats hebben voor het vieren van het eeuwfeest onzer onafhankelijkheid. Aan het hoofd staat als voorzitter, de heer Jacobs, burgemeester. ’t Bureel werd verder samengesteld uit de heren Lucas en Van Campen, ondervoorzitters, Hermans P. en Van Bauwel G., schrijvers, A. Mariën, G. De Backer, schatbewaarders, L. De Rooy, Verlinden, Eug. Theyssen en Jan Haaren, leden. Volgend programma der feestelijkheden werd vastgesteld.

Het inrichtend comité op de trappen van het gemeentehuis.

Zaterdag 19 juli 1930: opening der feestelijkheden door kanongeschut. Zondag 20 juli 1930: plechtige hoogmis voor de gesneuvelden van 1830 en 19141918 met kanselrede van een bijzondere redenaar, daarna plechtig Te Deum. Na deze plechtigheid planting van de eeuwboom en bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden. Daarna plechtige ontvangst ten gemeentehuize, waar redevoering van de heer burgemeester Jacobs. ’s Namiddags bestendig festival der muziekmaatschappijen onzer gemeente. 53


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Maandag 21 juli 1930: grote monsterduivenprijskamp met toelage en prachtige schaal der gemeente. ’s Namiddags zorgt het Davidsfonds voor een openluchtopvoering door het Vlaamsch Volkstoneel. Zondag 27 juli 1930: Cappellenkermis. Processie, volksspelen, billiard- en handboogtornooien en grote velokoers voor beroepsrenners. Zondag 3 augustus 1930: grote historische stoet. Iedere maatschappij der gemeente ontvangt een toelage en zorgt voor het samenstellen van een wagen. ’s Avonds prachtig vuurwerk op het voetbalplein van Cappellen F.C. Zondag 17 augustus 1930: grote voetbalwedstrijden Cappellen F.C. I (promotie) – Belgica F.C. Edegem (promotie), Willem II Tilburg (kampioen Zuid-Holland) – Beerschot A.C. (eredivisie). Tijdens het winterseizoen toneelprijskamp. De medewerking van alle gezindheden is verzekerd en men mag overtuigd zijn het Eeuwfeest te zien vieren in een warme geest van eensgezindheid en vaderlandsliefde. Cappellen zal op waardige wijze het jubeljaar feesten. Het erecomité had natuurlijk geld nodig om de kosten te kunnen betalen die met de optocht en vermakelijkheden gepaard gingen. Eenieder (maar vooral de gegoede burgers) konden een bedrag naar wens schenken. Hieronder een “klad” van zulk een voorlopige lijst (die later in een mooi met leder ingebonden guldenboek zouden geschreven worden maar dat nooit zou gebruikt worden): Fotograaf Hoelen maakte een prachtig album met foto’s van elke groep van de optocht.

Een bladzijde van de ‘Voorloopige Inschrijvingslijst”. 54


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Uit Gazet van Antwerpen, 16 juli 1930: Cappellen, het schone noorderdorp was zondag in volle feestdos gehuld, ter gelegenheid van de 100 ste verjaardag van België’s onafhankelijkheid. De grootse feestelijkheden werden zaterdag ingezet met zwaar kanongebulder en klokken gelui. Schier aan alle huizen wapperde de nationale driekleur. Bloemen versierden de voorgevels en voorhofjes. Van in de vroege morgen heerste er in de dorpskom reeds een drukte die anders niet te bespeuren valt. De feestelijkheden werden ingezet met een plechtige jubelmis om 9u30 opgedragen in de Sint-Jacobuskerk welk tot het kleinste hoekje gevuld was. Na het H. Evangelie hield E.P. Van Linden, oud-krijgsaalmoezenier, een treffende kanselrede gesteund op het eendrachtig samenwerken en op onze leus “Eendracht maakt macht”. Na de H. Mis werd de Heer geloofd en gedankt door een Te Deum bij de verjaring van onze zo dierbare onafhankelijkheid. We merkten op: heer Burgemeester Jacobs, schepenen Bastyns en Dammen, de gemeenteraadsleden enz. Met de uitvoering van het Vaderlands Lied werd deze kerkelijke plechtigheid besloten. Bloemenhulde Een stoet vormde zich alras na de H. Mis. De leerlingen onzer gemeentescholen, zowel jongens als meisjes, droegen mooie bloemengarven die op de gedenksteen onzer gesneuvelden werden neergelegd. De heer burgemeester, in een schitterende toespraak, onderlijnde de reden der huidige feesten en bracht een diep bewogen hulde aan onze dierbare gesneuvelden die met hun bloed onze vrijheid hebben behouden. Hij bracht een diep ontroerde groet aan de talrijke oorlogswezen en wezen der gemeente. Deze prachtige rede werd geestdriftig toegejuicht. De schoolkinderen, die daarna een gelegenheidscantate uitvoerden, o.l.v. hoofdonderwijzer Voet, oogsten ook de gewenste bijval.

De statievrienden met wagen ‘ Herberg in vroeger tijden’.

Plechtige ontvangst ten gemeentehuize Daarna begaven overheden en genodigden zich naar het gemeentehuis waar het gemeentebestuur zijn intrede in de raadszaal deed. De heer burgemeester Jacobs, diep ontroerd verontschuldigde zich, belet door het afsterven zijner dierbare moeder, de feestrede niet te kunnen houden. 55


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Na een kort dankwoord aan alle die zo eendrachtig meewerkten tot het vieren van ons eeuwfeest, huldigde hij in een schitterende improvisatie ons Vorstenhuis en op de voorspoed van ons prachtig Cappellen. Heer Geelhand, oud-burgemeester, ere-voorzitter van het feestcomité hield daarna de feestreden welke langdurig toegejuicht werd. ’s Namiddags hadden van 2 tot 8 uur op verschillende plaatsen der gemeente muziekconcerten plaats uitgevoerd door de verschillige muziekmaatschappijen der gemeente. En zo besloot de eerste dag der feestelijkheden onzer onafhankelijkheid welke zo schitterend werden ingezet.

Gazet van Antwerpen, 26 juli 1930 Cappellen vervolgt op grootse wijze de eeuwfeesten Na de luisterrijke inzet der eeuwfeesten op 13 juli werden op 20 en 21 juli in verschillende wijken der gemeente volksspelen gegeven welke alle veel bijval genoten. ’s Avonds op de Nationale Feestdag gaf onze turnkring Patria in Onze Kring voor een bomvolle zaal, een turnfeest welke we zelden bijwoonden. De prachtig uitgevoerde oefeningen werden door de talrijke menigte fel gesmaakt, die dan ook onze flinke turners uitbundig toejuichten. Thans vervolgt onze gemeente op grootse wijze de eeuwfeesten met een grootse geschiedkundige optocht. De stoet welke te Cappellen op 3 augustus zal uitgaan zal uit niet minder dan 16 wagens en even veel groepen bestaan. De praalstoet bevat 29 nummers welke gevormd worden als volgt: Vorming Cappelsche straat om 2 uur. 1. Vaandrig en 6 klaroenblazers te paard 2. Groep ruiters van het Lancierskorps van Brasschaat 3. schoolkinderen 4. Liberale Fanfare XXXIV met wagen “Verheerlijking van België” 5. Groep Pompierskorps, groep met Brandweer

Vaktekenschool Sint Lucas met wagen ‘ Het bouwvak door de tijden heen’.

56


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

“Hof van Cappellen Vrienden” met wagen “Radio” Duivenbond “Cappelse Vereniging” met wagen “Duivensport door de eeuwen heen” handboogmaatschappij “Union” groep Katholieke Harmonie Ste Cecilia “Vlaams Huis” met wagen “De Schelde Vrij” Biljartclubs De Statievrienden met wagen “Herberg uit vroeger tijden” Cappellen Athletiek Club: groep St Sebastiaansgilde met wagen “Koningskroon en Vrijboom” Fanfare Verbroedering Putte met wagen “Hulde aan België” Vakschool voor meisjes, groep Vakteekenschool St Lucas met wagen “Het bouwvak door de tijden heen” Turnkring Patria, groep Folklore “Opsinjoorke” Vrouwengilde met groep “Vroegere klederdrachten” Maatschappij “Samenleving” en “De Witsteert” met wagen “Duivenspel en Lustige Spaarders” Fanfare Werkersvreugd met wagen “Arbeid aan de Haven” Maatschappij “Sint Jacob” met wagen “Duivensport” “Tuin- en Landbouwmaatschappij” met wagen “Tuin- en Landbouw” Cappellen F.C., groep met “De eerste rijwielen en voetbal” Kon. Fanfare Ste Cecilia (Concordia) met wagen “België gehuldigd door alle natiën” Belgische Boerenbond met wagen “De Landbouw” Toneelmaatschappij “Vreugd en Deugd” Groep Sint Jozefskring Groep Nationale Oudstrijdersbond, Belgische Invalieden en Vriendenkring Onderofficieren van Hoogboom, Groep en wagen “België Vrij”, groep en wagen “Hulde aan België en zijn Vorsten” Groep ruiters te paard van het Lancierskorps van Brasschaat.

Om 6 uur in de namiddag was er nog een ballonwedstrijd voor de kinderen met “oplating in de Heidestraat”, om 20.30u een lichtstoet opgeluisterd door muziek en om half 10 volgde dan het monstervuurwerk op het terrein van Cappellen FC aan de Hoevensebaan. De feestwijzer van 3 augustus geeft nog het volgende mee: “Bij de vorming van den stoet zal de plaats van iedere groep aangeduid worden door een bordje met volgnummer gedragen door een schoolknaap. Iedereen gelieve zich te schikken naar de onderrichtingen van de kommissarissen.” (zie afbeelding blz 58)

Polder en Kempen 10 augustus 1930 gaf het verslag van de optocht als volgt: Een prachtige stoet. De schone gemeente Cappellen heeft op haar beurt op grootse wijze de herdenking van onze honderdjarige onafhankelijkheid gevierd. Onder de leiding van haar sympathieke burgemeester, de heer Jacobs, heeft de bevolking eensgezind samengewerkt en een prachtige geschiedkundige stoet ingericht. De bijval was dan ook algemeen en een massa volk verdrong zich om de heerlijke optocht te bewonderen. Te 15 uur stond alles klaar, de trompetten schetterden en de grootse optocht zette zich in beweging. Vooraf 6 klaroenblazers te paard gevolgd van een peleton ruiters van het lanciers korps. Daarna de schoolkinderen. De eerste wagen is de “Verheerlijking van België” door de maatschappij de XXXIV, gevolgd door de prachtig geklede groep uit 1830. Het pompierskorps volgde en dan kregen we de “Vrienden van ’t Hof van Cappellen” met hun wagen “Radio”. Daarna de wagen “Duivensport door de eeuwen heen”. 57


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Dan komt de prachtige wagen “Schelde Vrij” van de katholieke harmonie Ste Cecilia (Vlaamsch Huis). De heer Bauwens heeft met veel smaak deze prachtig ontworpen die ieders aandacht en bewondering afdwong. En zo volgde nog een groot aantal groepen en wagens, allen om ter schoonst, verschillende vaderlandse herinneringen uit de onafhankelijkheidsstrijd voorstellende, welke afgewisseld werden door flink uitgevoerde marsen onzer 5 muziekmaatschappijen. 58


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

De groep van Putte was bijzonder prachtig en de heer Thyssen verdient hiervoor alle lof. De meeste aandacht ging nochtans naar de schone wagen “Tuin- en landbouw” die met zoveel kunst was afgewerkt. De landbouw kwam ook tot zijn recht en de arbeid aan de haven werd flink door “Werkersvreugd” gehuldigd. De kunstig opgestelde wagen “België Vrij” door de oud-strijders en vriendenkring der onder-officieren der ijzerenwegtroepen sloot de machtige stoet, gevolgd door de feestcommissie en de gemeenteoverheid. Op gans de doortocht waren de huizen met vlaggen en bloemen versierd. De inrichters en alle medewerkers verdienden de meeste lof. Alle inwoners stelden met de grootste voldoening vast wat eendracht en samenwerking vermogen. Tot grote vreugde der jeugd had om 18 uur een ballonwedstrijd plaats. ’s Avonds trok een schitterende lichtstoet door de straten en om te sluiten werd een prachtig jubelvuurwerk afgeschoten. Wij brengen hulde aan de Cappellenaren, aan ’t gemeentebestuur en aan al de besturen der verschillende maatschappijen voor de eensgezindheid waarmede zij hun vaderlandsliefde hebben getoond.

Groep verkleed in de uniformen van de vrijwilligers van 1830.

Gazet van Antwerpen sloot haar artikel van dinsdag 5 augustus af met de volgende woorden: “Cappellen mag fier zijn over zijn feest dat zeker een der schoonste was der provincie.” Dan waren er nog de sportwedstrijden (uit Gazet van Antwerpen van 23 augustus): Verleden zondag 17 augustus bij een prachtig zomerweertje werden in onze gemeente de eeuwfeesten op grootse wijze afgesloten met 2 grote voetbalwedstrijden Cappellen-Jeunesse Eupen en Willem II Tilburg-Beerschot A.C. De harmonie “Politiekorps van Tilburg” met zijn 45 uitvoerende leden welke te dezer gelegenheid de wedstrijden opluisterde kwam te 11 uur per autobus op het kasteel Plantyn aan, waar de heer Mutsaers haar een ontvangst voorbehield. 59


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Daarna bracht die prachtig uitgedoste muziek een serenade bij E.H. Vandenhoudt welke dezer hartelijk welkom heette. Vandaar trok de ganse schaar naar de woonst van de heer burgemeester Jacobs, wie insgelijks een serenade gebracht werd. Heer burgemeester, in een prachtige rede, verwelkomde onze noorderburen en zegde zich gelukkig voor 3 redenen, dit schone muziekkorps te mogen ontvangen: eerst als burgemeester, vermits onze gemeente dagelijks de hartelijkste betrekkingen onderhoudt met Nederland, dan, als hoofd der politie en ten slotte als voorzitter der katholieke harmonie St Cecilia. De heer voorzitter der Tilburgse politieharmonie dankte in een kort antwoord voor de heerlijke ontvangst. Volgens Belgische traditie verzocht burgemeester Jacobs een glas te ledigen in het lokaal der harmonie, waar het er heel gemoedelijk toeging. Intussen werd Willem II Tilburg, kampioen van Zuid-Nederland, afgehaald en verwelkomd door de fanfare de XXXIV. Samen trokken beide maatschappijen naar het lokaal Onze Kring waar de talrijke genodigden een keurig middagmaal door de heer Mutsaers werd aangeboden. Hier werd er getoost door heer Mutsaers, de politiecommissaris van Tilburg, de voorzitter der harmonie en de politiecommissaris van Ekeren. Het maal ten einde trok men stoetsgewijs met muziek naar het voetbalveld. Na de wedstrijd Cappellen-Eupen, waarbij de nieuwe Belgen verdiend de prachtige schaal veroverden, werd Willem II bij haar intrede begroet door het Nederlands volkslied gespeeld door de XXXIV. Bij het opkomen van Beerschot hief de politiefanfare het Belgisch volkslied aan. De fel betwiste wedstrijd, welke de massa toeschouwers in begeestering bracht, eindigde met de zege van Willem II, welke uit handen van burgemeester Jacobs, de schone eeuwfeestschaal ontving. Tevens werd aan ieder speler der beide ploegen een zilveren medaille aangeboden.

De optocht in de stationsstraat

Ontroerd bedankte de voorzitter van Willem II. Daarna trokken de clubs met de muziekmaatschappijen stoetsgewijs naar het monument der gesneuvelden waar overheerlijke kronen werden neergelegd door de Nederlandse maatschappijen. Twee redevoeringen, een door de politiecommissaris en een door de voorzitter van Willem II werden hier uitgesproken. Deze indrukmakende plechtigheid, bijgewoond door een talrijke menigte, werd besloten door het spelen der Belgische en Nederlandse volksliederen. 60


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Men toog nu naar Onze Kring waar een avondmaal aan de 150 genodigden werd opgeist. Als blijvende herinnering aan deze heuglijke dag werd onder oorverdovend applaus de heer Mutsaers een gouden plaket aangeboden. Het avondfeest greep plaats op het kasteel van Plantyn, ter gelegenheid schitterend verlicht en puik versierd waar een grote ontvangst plaats had, zoals heer Mutsaers die alleen kan voorbereiden. Te 10 uur, wanneer allen in de beste feeststemming verkeerden wees burgemeester Jacobs in een schitterende rede op de heerlijke betekenis van deze schone dag en op de verbroedering Nederland-België. Namens de Cappelse bevolking bracht hij in verheven termen het gastvrije Nederland een oprechte hulde voor al hetgeen het voor ons ongelukkige België in 1914 gedaan heeft. Feesten als deze, zegde de spreker, dragen oneindig veel bij tot het verstevigen der goede betrekkingen. Hij dankte verder de aanwezige clubs, alsmede het politiekorps van Tilburg, doch heel in het bijzonder de heer Mutsaers, die zich tot levenstaak stelt, overal en altijd goed te stichten. Hulde aan deze grote weldoener. Heer Mutsaers behoort tot die edelmoedige zielen die niets anders betrachten dan al goed doende voorbij te gaan. Uitbundig handgeklap onderlijnde deze schone redevoering. Rond 11 uur liep het feest ten einde, alzo onze eeuwfeesten sluitende, die eens te meer in het teken stonden van oprechte en welgemeende vaderlandse gevoelens. Het werkzaam comiteit en alle medewerkers zonder onderscheid dienen gelukgewenst om de goede smaak waarmede het feestprogramma werd opgesteld en bijzonder om de onberispelijke manier waarop al de feesten verliepen. Cappellen heeft eens te meer door zijn eendrachtig samenwerken ere gedaan aan zijn goede naam.” Mocht één van onze lezers nog een anekdote kennen van de optocht, of er nog foto’s van bezitten, dan is het archief van Hoghescote zeker geïnteresseerd! Neem gerust contact op met één van onze bestuursleden. Bronnen: Archief Heemkring Hoghescote. Marc Brans.

_____________________________________________

Zoekplaatje Is er iemand van onze geachte leden, die weet waar deze woning genaamd ‘Les Aunelles’ staat of gestaan heeft?

61


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

NOORSE V.V.

(deel 3)

Was in 1962 het experiment met een “bal” in een tent op het voetbalplein een financiële mislukking geweest, dan werd in februari 1965 met overrompelend succes een “bal” gegeven in de zaal “Starrenhof”. Ook het avondtornooi dat tijdens de maanden mei-juni op het terrein van Noorse, in samenwerking met het parochiaal comité werd ingericht, sloot met een batig saldo. Op sportief vlak waren de vooruitzichten nochtans niet rooskleurig geweest. W. Cornelissen en Luc Van Tilburgh hadden ons verlaten om de rangen van Capellen F.C. te gaan versterken. De ploeg speelde echter met meer overgave dan het vorig seizoen en bovendien had men in de persoon van Ludo Cleiren een degelijk doelman gevonden. Zonder ooit in strijd geweest te zijn voor de titel, eindigde de fanion-ploeg toch op een verdienstelijke 3° plaats. Voor de eerste maal liet ook de reserveploeg zich gelden. Na een reeks van negen wedstrijden zonder nederlaag, stond men in de eindrangschikking eveneens op de derde plaats. De kern van deze reserveploeg werd gevormd door: L. VAN DE WOUWER - L. GUNS - R. DE WIT - L. DE SCHUTTER - FR. VAN BUYNDER P. THYSSEN - J. THIJSSEN - BERKE VAN DEN BROECK – FR. VERBOVEN E. MINNEBACH EN R. VAN ZUNDERT. Een prachtig resultaat voorwaar voor deze jongens, die als echte liefhebbers in een gezellige pallieterachtige geest hun zondagsmatchke gingen spelen. Een goed op elkaar ingespeeld bestuur, met een dynamische secretaris Vervoort als motor, zou tijdens de periode 1965 – 68 Noorse tot een steviger gestructureerd geheel uitbouwen. Onder invloed van enkele traditiegetrouw ingestelde bestuursleden werden vanaf 1965 de clubkleuren gewijzigd. Zoals vroeger de vaders voetbalden nu de zonen opnieuw in geel-groen gestreepte truien. Voor het 1965 – 66 werd het spelerspotentieel versterkt met de tweelingbroeders Boden uit de Wildert, die men slechts van elkaar kon onderscheiden wanneer ze hun plaats op het speelveld hadden ingenomen en met W. Cornelisen die terugkwam van Cappellen F.C. Het fanion – elftal presteerde uitstekend en bleef 4 wedstrijden van het einde in het zog van kampioen RAC. Kiel om uiteindelijk op een prachtige tweede plaats te eindigen. In de zomer doorgaans een stille periode in het leven van een voetbalvereniging zoals Noorse, dan was dit niet het geval in het jaar 1966. Het speelveld van Noorse, destijds eigendom van de Heer Geelhand, was verkocht in twee verkavelingen en ieder jaar, bij het afsluiten van het huurcontract gaven de nieuwe eigenaars de wens te kennen dat Noorse naar een ander terrein zou uitzien omdat zij hun eigendom als bouwgrond verlangden te gebruiken. Ondertussen had het Gemeentebestuur van Kapellen in het Gemeentepark een prachtig voetbalterrein laten aanleggen ten behoeve van de Kapelse liefhebbersploegen. Na enkele zware bestuursvergaderingen besloot het Noorsebestuur bij de Gemeente Kapellen een aanvraag in te dienen om op het gemeentelijk voetbalveld te mogen spelen. De onderhandelingen met het schepencollege liepen echter niet te vlot van stapel en er was een handige en diplomatische erevoorzitter L. Dingemans nodig om met de waardevolle steun van schepen P. Heystraten uiteindelijk tot een gunstig resultaat te komen. Maar hierdoor waren alle moeilijkheden nog niet van de baan. De ruwbouw van de kleedkamers was wel reeds voltooid maar de afwerking zou nog jaren op zich laten wachten. Gelukkig vond men een onderkomen in de onmiddellijke omgeving. Vanachter in de Bergstraat stelde Jef Greefs bereidwillig zijn achterkeuken en garage ter beschikking voor het omkleden van de spelers. Bovendien kwam men tot een prettige 62


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

samenwerking met de Kynologische Club van Kapellen. Met deze vereniging werd een akkoord bereikt voor de uitbating van het chalet tijdens de thuiswedstrijden en de loods bij het africhtingterrein mocht gebruikt worden als kleedkamer voor de scheidsrechter. Op 25 september 1966 werd het nieuwe speelveld officieel ingehuldigd tijdens de thuiswedstrijd tegen OLVAC, die met 1 – 2 verloren werd. Voor de wedstrijd had er een korte ontvangst plaats waarop het Gemeente – en - verbondsbestuur aanwezig waren. Het nieuwe speelveld zou de spelers echter niet inspireren tot grootse voetbaldaden. Het werd een middelmatig seizoen met een record aan draws. Op 22 wedstrijden werd niet minder dan negenmaal gelijk gespeeld en in de eindrangschikking werd op de 7 de plaats beslag gelegd. Tijdens dit seizoen werd er op bestuurlijk vlak een grondige wijziging doorgevoerd: Noorse werd een vereniging zonder winstgevend doel met rechtspersoonlijkheid. Dit werd beslist op dinsdag 22 november 1966 tijdens de wekelijkse vergadering in de keuken van het lokaal “Café Noorse”. J. Lathouwers werd belast met de opstelling van de statuten, die na goedkeuring, op 29 december 1966 in het staatsblad werden gepubliceerd. Op 6 december 1969 verscheen het eerste “clubblad”: “TREFFER” onder de redactie van Tony Dieusaert met de medewerking van Louis Dingemans, Jos Lathouwers, Petrus Vervoort, Paul Coopmans, Louis Verbiest, Mieke Dieusart en Marcel Bastiaenssens. Het ‘ten geleide’ geschreven door Dhr. L. Dingemans – Erevoorzitter - luidt als volgt: “Ziezo, de eerste baby van de eerste jaargang van NOORSE TREFFER ligt in uw armen. Een lang gekoesterde droom, waarvan de verwezenlijking de laatste weken met het immer versnellende tempo van een maanraket ten uitvoer gebracht, is werkelijkheid geworden. Een toffe ploeg redakteurs en ‘nieuwtjesjagers’ heeft zich tijd noch moeite gespaard om U een NOORSE TREFFER aan te bieden, die naar wij menen een ware “treffer” is! En…zoals het dikwijls gebeurt, de pessimisten werden in het ongelijk gesteld! Maar…er is een grote maar. Wat zal er geworden van deze schattige baby?…een doodgeboren kind, of een flinke knaap, ja zelfs een krasse grijsaard? Wie leeft zal zien en wij hopen vurig dat de optimisten het wederom zullen halen. NOORSE V.V. …Jongens wat een begrip! Terugblikkend in het verleden gaan we tot de jaren 1914 en volgende toen een hoopje “straatsloebers” reeds tegen een “voddenbal” trapten en zich reeds “NOORSCHE” voetbalvereniging noemden! Van pioniers gesproken! Elders in dit blad vindt U de volledige historiek, met namen en feiten en bij nader toezicht is gebleken dat velen onder ons daarin goede bekenden en familieleden langs de “buikzij” zullen terugvinden die de kleuren van de “NOORSCHE” verdedigen. Dat dit “verdedigen” ook zeer dikwijls met de vuist werd gedemonstreerd, pleit alleen voor de clubliefde, het doorzettingsvermogen en het heilig vuur waarmede onze voorouders bezield waren! En zo is NOORSE V.V. gegroeid zoals we het tot op heden kennen een flinke groep sportieve kerels,…geschaard rond een dynamisch bestuur, samen één grote familie verenigd en allen samen met slechts één en hetzelfde doel:…Gezonde ontspanning in zuivere liefhebbersstijl. MOOI ZO !!!! Louis DINGEMANS Erevoorzitter.”

63


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

In het seizoen 1969- 1970 bestond het bestuur De Heren Louis Dingemans Alexander Van den Bleeken Louis Van Ginneken Petrus Vervoort Alfons Kerstens Petrus Lathouwers Laurentius Nagels Paul Coopmans Louis Verbiest Tony Dieusaert

uit volgende leden: Erevoorzitter Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Schatbewaarder Raadslid idem idem idem idem

Het spelerspotentieel eveneens in 1969-1970: Marcel Bastiaensen, Roger Bastiaensen, Ludo Janssen, Petrus Lathouwers, Ludo Boden , Armand Boden, Marcel Loopmans, André Bogers, Jules Meseur, Mon Kerstens, Ludo Cleiren, Jan Roelands, Paul Coopmans, Paul Thijssen, Jozef Demeurichy, Frans Van Buynder, Constant De Noier, Rik Van de Leur, René de Wit, Kris Van den Berghe, Tony Dieusaert, Jan Van Pelt, Etienne Duerloo, Mon Van Zundert, Roger Greefs, Louis Verbiest, Guido Heymans, Petrus Vervoort, Louis Huygen, Theo Verkuyl en E.H. Boonants.

13 JULI 1969 Ontvangst van Beker. Door Minister Tindemans werd aan Dhr. P Vervoort de “ONDERSCHEIDING VAN DE KOMPLEETSTE EN VERDIENSTELIJKSTE KLUB. Beker “EDUARD FREMAU”

Uittreksel uit “NOORSE TREFFER” van 21 februari 1970 : “In januari 1970 ging bestuurslid Laurent NAGELS met pensioen. Hij was er reeds bij toen Noorse V.V. werd gesticht, niet als bestuurslid doch als supporter van zoon André, actief speler bij de club. Hij vergroeide met Noorse en zou steeds de ploeg blijven vergezellen als supporter, tezamen met zijn vrouw Til. Door zijn gehechtheid met de club opgenomen in het bestuur als materiaalverzorger en afgevaardigde, kan men met de hand op het hart beweren dat “onze leis” steeds 64


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

een man van zijn woord was. Koude, sneeuw, regen of storm kon hem niet deren, indien het nodig was en hij had het beloofd, dan was hij er ook. ” Uittreksel uit “NOORSE TREFFER” van 3 oktober 1970 “In 1970 verzocht Jos Lathouwers de beheerraad om voor één seizoen van zijn functie als lid van het Bestuur te worden ontlast. Vanzelfsprekend werd dit toegestaan. Het bestuur dankt Jos voor zijn jarenlange medewerking en hopen hem volgend jaar in het bestuur terug te zien. In ieder geval blijft Jos altijd bij Noorse. Hij blijft wel de functie van manager van het tweede elftal waarnemen.” Uittreksel uit “NOORSE TREFFER” van 19 Maart 1972 “T E N H U I Z E V A N …” Deze maand brengen wij U: Petrus (beter bekend als Jos) Lathouwers, Schatbewaarder van Noordse S.V. Plaats: Kapelsestraat, 138 2080 KAPELLEN Tijd: Maandagavond 21 februari 1972 – 20 u. Ontvangst: Buiten: stikdonker – binnen: warm – gezellig gueuze in kurkflessen. V: De klassieke eersteling: wanneer en waarom ben je bij Noorse S.V. terecht gekomen? A: Hola, het is juist andersom! Noorse S.V. is bij ons terecht gekomen. Door ons initiatief zijn zij kunnen starten. Er bestond totaal niets. En wanneer? (denkt diep na). Dat moet in de winter van ’46 zijn geweest. V: Hoe is het dan in feite begonnen? A: We waren toen (Maurice Arnouts, Marcel Calluy, J. Roecken, R. Desmet en ikzelf) enkel bedrijvig op zaterdagnamiddagen, toen we mee straatvoetbal speelden met onze latere sterren Dré Nagels en René De Wit, toen nog straatrakkers. Rond die periode leefde heel Kapellen mee met het toenmalig sterrenelftal van Cappellen F.C., die furore maakten in de nationale kompetitie. V: Is het dan maar zo plotseling ontstaan? A: In die periode (kort na de oorlog) bestond er voor de jeugd van 17 – 21 jaar minder mogelijkheid tot gevarieerd verzet. Wij deden wel regelmatig de kermissen en bals af , gingen op café, speelden vogelpik, deden aan tongooien bij Odiel en Zulma en Ede van Belle. Er werd regelmatig over voetbal geboomd. De idee om definitief te starten kwam echter eerst, nadat wij waren uitgedaagd om op 1 mei 1946 (Meikeskermis) een voetbalwedstrijd te spelen tegen de Waterstraat op het plein van De Heuvels (Pé Pot). Er was natuurlijk een terugwedstrijd voorzien die werd gespeeld ter gelegenheid van de kermis in “de straat”. V: Wat speelde je toen? A: Meestal rechtsbinnen of rechtsbuiten. V: En toen was Noorse van de grond? A: In feite wel, doch aansluiting bij de K.S.F.B. volgde eerst in ’47. V: Heb je lang voetbalschoenen aangehad? A: Het was zo, dat ik regelmatig voetbalde in de ploeg van de Nationale Bank (dat heb ik 20 jaar volgehouden) en ik speelde slechts sporadisch met Noorse mee. Meestal wanneer men een speler tekort kwam, sprong ik in. V: Wanneer ben je bij het Bestuur van Noorse terechtgekomen? A: Toen Marcel Smet rond ’61 zijn ontslag indiende en er feestvieringen plaatsvonden i.v.m. het behalen van de titel in de hoogste reeks, werd ik aangezocht om het bestuur bij te springen. Aangezien het volk van “de straat” toen nog intens meeleefde met alles wat in en om de Kapelse straat gebeurde en ik mij in feite een straatnationalist voelde, heb ik aanvaard. V: Wat zijn de belangrijkste wijzigingen geweest tijdens je bestuursperiode?

65


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

A: De stichting als V.Z.W. in ’66 en het opstellen van de statuten, waar ik avonden zweet op heb gelaten. V: In deze elf jaar nooit persoonlijke moeilijkheden gehad? A: Zelden, alhoewel moeilijkheden nooit te vermijden zijn, heb ik toch nooit zware of onherstelbare conflicten meegemaakt. V: Een terugblik na deze periode? A: Ik zou tweemaal nadenken voor ik nog zoiets zou aannemen! V: Ontgoocheld dan? A: Niet zozeer ontgoocheld, doch ik vraag mezelf soms af of al de moeite en het werk wel gerechtvaardigd waren. Het is al bij al niet bijster lonend geweest. V: Er is een jaar geweest, waarin je je hebt teruggetrokken. Was het hier een strikt persoonlijke zaak? A: Het werd mij toen organisatorisch echt teveel, vooral i.v.m. mijn werk bij de Nationale Bank, dat veel van mij eiste in die periode. V: Je bent toch terug gekomen? A: Te wijten aan het 25 – jarig jubileum, omdat ik uit ondervinding wist wat er zoal om de hoek komt kijken en omdat ik toen het bestuur wilde bijstaan en van de financiële beslommeringen wilde verlossen. V: Hoe beoordeel je het opnemen van jongeren in het bestuur? A: Positief. Het was beslist nodig, zoniet hadden we het niet kunnen bolwerken. Gedurende het voetbalseizoen besteedde ik ongeveer zes uur per week aan de financiële zaken van onze vereniging, waar door de verjonging dit nu tot ongeveer op 2 uur is teruggebracht. V: Hoe zie je de structuur van het bestuur? A: Wegens de voortdurende evolutie, dient het bestuur gestructureerd te worden, anders kan het verkeerd lopen. V: Vooraleer over te gaan naar andere zaken, nog een wens voor Noorse S.V.? A: De bloei van andere sporttakken in onze vereniging.” Tot hier een uittreksel van het interview. De vragenstellers kwamen nu meer op het persoonlijke vlak. Om die reden heb ik het volgend gedeelte niet verder opgenomen. . Wordt vervolgd. Jef Herman.

Archiefdagen Heemkring Hoghescote Antwerpsesteenweg 2 - Kapellen Lokaal ‘ De Kroon’. De eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. en de tweede donderdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur.

66


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Publiciteit van toen. . .

Uit ‘Ons Land’ 20 e jg – nr 17 – blz539 – 24 april 1937.

67


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

De volkstelling van Kapellen anno 1693 (slot) Jan Vanderhaeghe en Georges Vervoort. CAPELLEN Jan De Moor pachter Josijn Anthony Janssens sijn huysvrouw Peeter De Moor sijnen sone Anthony De Moor sijnen sone Jenneken De Moor sijn dochter Tanneken De Moor sijn dochter Peeter Van Leuven den knecht Helena Janssen het meysen Hendrick Symons den knecht 9 Jan Luycx Tanneken Claessen sijn huysvrouw Adriaen De Moor sijnen sone Jan De Moor sijnen sone Peeter Dielen den knecht Cathalijn Dielen het meysen Adriaen Dielen den knecht 7 Cornelis Symons pachter Elisabeth De Ridder sijn huysvrouw Christiaen Symons sijnen sone Jan Symons sijnen sone Adriaen Symons sijnen sone Cathalijn Symons sijn dochter Joanna De Ridder het meysen Eva Symons het meysen 8 Thomas Van Leuven Cathalijn Severijns sijn huysvrouw Cornelis Van Leuven sijnen sone Jan Van Leuven sijnen sone Peeter Stijnen besteet van den armen 5 Peeter Van Leuven weduwnaer wijlen Mayken Pennincx Beyken Van Leuven sijn dochter Anna Van Leuven sijn dochter Maria Van Leuven sijn dochter Adriaen Laerhoven den knecht Margarita Vergouts weduwe wijlen Peeter Anthonissen Jan Anthonissen haeren sone 7 Peeter Hermans Maria Wauters sijn huysvrouw Jan Herremans haer dochter (?) Anthony Janssen den knecht Jan Van de Velde houkint Jenneken Hermans het meysen Guilliam … knecht 7 Matthijs Leemans pachter Maria Jacobs sijn huysvrouw Cornelia Leeman sijn dochter Joos Van de Loy den knecht Cornelia Leemans het meysen Cathalijn Hendricx het meysen Dielis Adriaenssen den knecht Margarita Wackers als tuysligger Tijs Jaspers een houkint 9 Kerstiaen Symons Cornelia Symons sijn suster

2

Cornelis Boers pachter Elisabeth Roelants sijn huysvrouw Elisabeth Boers hun dochter Hendrick Boers sijnen sone Cornelis Boers sijnen sone Joos Boers sijnen sone Joanna Boers sijn dochter 7 Peeter Van Bauwel Anna Boers sijn huysvrouw

2

Frederick Soetewey pachter Anna Van Immerseel sijn huysvrouw Jan Soetewey sijnen sone Frederick Soetewey sijnen sone Peeter Soetewey sijnen sone Mayken Soetewey sijn dochter Magdalena Soetewey sijn dochter Joanna Veraert het meysen 8 Cornelis Diericx Naentien Pauwels sijn huysvrouw Magdalena Diericx hun dochter Cornelia Diericx hun dochter Cornelis Diericx sijnen sone Jacobus Diericx sijnen sone Cornelia Vlaeyen het meysen 7 Jan Engels Margarita Severijns sijn huysvrouw Naentien Severijns sijn dochter

68

3


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Matthijs Van Aerden Cathalijn Joossen sijn huysvrouw Jan Van Aerden sijnen sone Cornelia Van Aerden sijn dochter Peeter Van Aerden sijnen sone Joos Van Aerden sijnen sone Eva Stoffels een houkint 7 Jan Stijnen Mayken Adriaenssen sijn huysvrouw Peeter Stijnen sijnen sone Cornelia Stijnen sijn dochter Elisabeth Stijnen sijn dochter 5 Jan De Winde Anneken Van Aerden sijn huysvrouw

2

Jan Reynen pachter Cathalijn Joris sijn huysvrouw Jan Lenaerts tuysligger Joris Vijven hunnen sone Geeraert Vijven hunnen sone Thijs Vijven hunnen sone Cornelia Vijven sijn dochter Martijne Vijven hun dochter 8 Adriaen De Roy pachter Margarita Claessens sijn huysvrouw Peeter De Roy sijnen sone Cornelis De Roy sijnen sone Anneken De Roy sijn dochter Joos Vingheroets den knecht Elisabeth Luyckens het meysen 7 Digna Claessen weduwe wijlen Jan Nuyts Jan Nuyts haeren sone Anna Nuyts haer dochter Cornelis Nuyts haeren sone 4 Heyltien Cools weduwe wijlen Lenaert Boens Peeter Boens haeren sone Huybrecht Boens haeren broeder Peeter Boens haeren broeder Cornelis Boens haeren broeder Cathalijn Boens haer suster Machiel Hendrickx den knecht Lenaert Boens …. 8 Mayken Hendricx weduwe wijlen Jan Aerts Jan Aerts haeren sone Seyken Aerts haer dochter 3 Hendrick Claessens Elisabeth De Winde sijn huysvrouw Jan Claessens sijnen sone Cornelis Claessens sijnen sone 4 Adriaen De Beuckeleir pachter Mayken Lambrechts sijn huysvrouw Joanna De Beuckeleir sijn dochter Adriaen De Beuckeleir sijnen sone Peeter De Beuckeleir sijnen sone Adriaen Bresseleirs den knecht Catharina De Beuckleeir sijn dochter 7 Dielis Willemsen pachter Cathalijn Joossen sijn huysvrouw Mayken Willemsen sijn dochter Elisabeth Willemsen sijn dochter Hendrick Wijnants den knecht Maria Broeckhoven het meysen 6 Joris Jan Joris Franchijn Thijs sijn huysvrouw Adriaen Joris sijnen sone Everat Joris sijnen sone Jacobus Joris sijnen sone 5 Tanneken Cools weduwe wijlen Marten Lambrechts Peeter Lambrechts haeren sone Maria Lambrechts haer dochter Elisabeth Lambrechts haer dochter Anna Lambrechts haer dochter 5 Adriaen De Lepeleir Lucia …. sijn huysvrouw Martijn Hendricx voordochter Maria Hendricx voordochter Adriaen Hendricx knecht Jacobus …. knecht 6 Adriaen Aertiens Beyken Van Bomber sijn huysvrouw Peeter Aertiens sijnen sone Joos Aertiens sijnen sone Jan Engels den knecht 4 Cornelis Speeck Cornelia Calmthout sijn huysvrouw Adriaen Speeck sijnen sone Maria Speeck sijn dochter Jan Speeck sijnen sone Peeter Speeck sijnen sone

6

Hendrick Wijlants weduwnaer wijlen Cathalijn Patrijs Jan Wijlants sijnen sone Hendrick Wijlants sijnen sone Michiel Wijlants sijnen sone Jenneken Wijlants sijn dochter Anneken Wijlants sijn dochter Magdalena Wijlants sijn dochter 7 69


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Een bladzijde uit het register van de volkstelling.

70


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Jan Vergauts Maria Van Winckel sijn huysvrouw

2

Catharina Janssens weduwe wijlen Claes Janssens Cathalijn Janssens haer dochter Cornelis Janssens haeren sone Elisabeth Janssens haer dochter Adriaen Janssens haeren sone 5 Adriaen Willemens Cathalijn Braspennincx sijn huysvrouw Geert Frans den knecht

3

Adriaen Thijs Jenneken Roelants sijn huysvrouw Geert Verdijck tuysligger

3

Geertruda Meyers weduwe wijlen Peeter Stijnen Mayken Stijnen haer dochter

2

Elisabeth Leemans weduwe wijlen Aert Willaert Aert Willaert haeren sone

2

Anna …. Weduwe wijlen Matthijs Van Loy

1

Geeraert Vingerhoets Cornelia Janssens sijn huysvrouw Anna Van de Loy het meysen 3 Matthijs Ooms Anna Cools sijn huysvrouw Jan Ooms sijnen sone Martinus Ooms sijnen sone Maria Ooms sijn dochter Anna Ooms sijn dochter 6 Marten De Roy pachter Anna Geuens sijn huysvrouw Jan De Roy sijnen sone Peeter De Roy sijnen sone Joanna De Roy sijnen sone Jan Van Aerden den knecht Geertruda Van den Bosch meysen 7 Dierick De Roy Elisabeth Adriaenssen sijn huysvrouw Adriaen Stoffels armkint

3

OP DEN HOREN bij CAPELLEN Aert Peeters Anna Peeters sijn dochter

2

Adrianus Vermondt Maria Peeters sijn huysvrouw Cornelis Symons voorkint Joanna Vermont sijn dochter 4 Peeter Daems Joanna De Boy sijn huysvrouw Catharina Gaspers hunne maerte

3

Jacobus Hannauw Maria Backx sijn huysvrouw Joannes Baptista Hannauw sijnen sone Catharina Hannauw sijn dochter Niclaes Leestmans sijnen knecht 5 Peeter Van Hulst Elisabeth Peeters sijn huysvrouw Peeter Matthijssens haeren voorsone Cornelis Van Hulst sijnen sone Peeter Van Hulst sijnen sone Adriaen Van Hulst sijnen sone 6 Adrianus Van Aerden Maria Anthonissen sijn huysvrouw Eva Van Aerden hun dochter Maria Van Aerden sijn dochter 4 Hubertus Goetschouwers pachter Maria Hermans sijn huysvrouw Mathijs Goetschouwers sijnen sone Hendrick Goetschouwers sijnen sone Anna Goetschouwers sijn dcohter Peeter Goetschouwers sijnen sone Jacobus Christiaenssen houkint 7 Opt CLEYN HEYKEN Peeter Van Regenmortel Anna Soetewey sijn huysvrouw Magdalena Andriessen maerte Elisabeth Van de Velde houkint 4

71


’t Bruggeske jg 37 – juni 2005 – nummer 2.

Jan Peeter Ries pachter Catharina Hendricx sijn huysvrouw Elisabeth …. voorkint Jan …. voorkint Adriaen …. voorkint Cornelis …. voorkint Joanna Maria Ries sijn dochter Cornelis Heystraeten den knecht 8 Jan Mathijs Mertens Maria Vloeberghs sijn huysvrouw Lenaert Mertens sijnen sone Cornelis Vervorts sijnen knecht Elisabeth Van Herck het meysen 5 Adriana Rombouts weduwe Marten Thijs Mertens Matthijs Mertens haeren sone Peeter Mertens haeren sone Elisabeth Mertens haer dochter Maria Mertens haer dochter 5 Martinus Delen Maria Adams sijn huysvrouw Peeternel Hendricx hun voordochter Cornelis Hendricx hunnen voorsone Anna Hendricx hun voordochter Jacob Janssen tuysligger 6 Einde. Voor de inleiding en meerdere familiegegevens zie ook ’t Bruggeske nr 3 en 4 van september en december 2004, ’t Bruggeske nr 1 van maart 2005.

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT - GEZOCHT documentatie voor het archief van de Heemkring Hoghescote!!! Alle documentatie over Kapellen is welkom! Wij denken aan foto's, doodsprentjes, doodsbrieven, postkaarten, krantenknipsels, affiches,oude menukaarten, geboortekaartjes, oude trouwboekjes, oude notarisakten , huwelijksaankondigingen, oude rekeningen van Kapelse firma's enz, enz... Geef ons een seintje en we komen even langs. Bij voorbaat hartelijk dank! Kontaktadres: Parkweg 2 – 2950 Kapellen – Tel: 03 664.57.22

******

72


FTKGOCCPFGNKLMU""VKLFUEJTKHV""ÓV"DTWIIGUMG HEEMKRING HOGHESCOTE VZW. ANTWERPSESTEENWEG 2 BUS 2 2950 KAPELLEN AFGIFTEKANTOOR: KAPELLEN 1 P 806083

BELGIË BELGIQUE P.B. 2950 KAPELLEN 1

!"#$%%&'()*!'%%!'+,'(% -"#*'&%% %%%%%%%%%%*./0.12.% %%%%%%%%%%%%%%%%#34560708292.%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#90.62.% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-32:9;<=025%

!!

>"(#&&,(??,%@A B -?#'CC'+%DAEF%% ,'CG%F@HIFEHJDHIK%% 2BL403G%8<=M529N08282.629O5;M.26H/2% %

BC 30832

Bruggeske 2005-2 juni  
Bruggeske 2005-2 juni  
Advertisement