Page 1

t, tij Antgire,5 ()rpm vatt,'0Q3NSe atuttuvor(e . e-t „ Xvingvan lav Wen, e,0 alsidflo1 81


" H O G H E S C O T E " VA

N

K

A

zaterdag zondag

P

E

L

L

K U L T U R E L E

E

N

N

O

D

I

G

K R I N G

T

U

U

I

T

2 7

j u l i

v a n

1

4

t

o

t

2 0

u u r .

8

j u l i

v a n

1

0

t

o

t

2 0

u u r .

v a n

1

4

t

o

t

1 8

u u r .

2

ma a n d a g

j

u

l

i

24e G R O T E T I N D E Z A D O R P S T R A A T

E N T A L 7 4

O

O N S T E L L I N G C O N C O R D I A T E K A P E L L E N

HE E MK UNDE : V O E TB A L C L U B K A P E L L E N F .

C.

v roeger

en nu.

P L A S T I S C H E K U N S T E N : S c h i l d e r i j e n . G r a fi e k . K e r a m i e k . B e e l d h o u w w e r k . ERE G E N O D I G D E :

K U N S T A T E L I E R

FTENS.

V A NDE RS TUK K E N K o e n G l a s b l a z e r .

B A P L UE

W a l t e r .

BAUWENS

B A S TI A E NS E N J o s e p h . BOETS E t i e n n e .

F l e u r .

B O NV O I S I N A n d r e .

B RUY NI NCK X

B UDDI NG

DE B R I M

I n a .

DE M U Y N C K DE S O N G

C h r i s .

D

D a n i e l l e .

E

D

H

Dh E E RE G e r m a i n e .

D

I

DI E RI CK X

F

A

H u b e r t ,

FRA NCK G u i l l a u m e .

F

FRA NK E N T h e o ,

G

R

G A UTHI E R M a t h i l d e

J

KOKKEN R o b e r t .

O

MI CHI E L S RA UL I N S MI TH

K

B e r n a r d .

M a r j e t . L e i g n .

R

S TA E S F r a n c o i s . VAN B O U R G O N I E VAN D I J C K

A

N

A

C O

U

U

L

E

K

M

V

A

V E RDI CK T H u b e r t .

V

E

V E RWI MP

J e f .

I

J

WY NA NTS

C h r i s .

W

R N

N

S

C o r r i e .

S

G a s t o n . B O CK E L C h a n t a l . CA UWE NB E RG HE J a c q u e s HO O FS TA T

RI ET Y

N

M i a ;

KOLEN B e n n y .

N

I

M i c h a e l .

L i l i a n e .

V A N

E

P i e r r e .

L u c i e n .

N

H

S

N

N

A

M a d y . A n n i e .

E

R

A

V

N

C

N

c l e m e n t i n e .

C h a n t a l .

S

E

H e n r i .

A l f o n s .

E

T

A n d r e .

X

E

E S

I

A

V A NME L DE RT P a u l a .

K

S i m o n n e .

C h r i s t i n e .

D

1

N

V

K

Q

L

E

R

N

V

M a r t h a .

van hooy donc k

A

A

O

R C

G

R

M

S

E R

O

S

S O E TE RS R O S A

E E

M

N1J S

P a t r i c .

D G

E S

N

T h e r e s e . A g n e s . H u b e r t .

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 1


K a p e lle n F . C . E lke l e z e r w e e t w a a r s c h i j n l i j k d a t K a p e l l e n F . C . i n 1 9 9 1 k a mp io e n w e r d i n b e v o r d e r i n g . De o u d e r e n h e r i n n e r e n z i c h m i s s c h i e n o o k d a t d e z e l f d e c l u b i n 1946 o o k k a m p i o e n w e r d i n b e v o r d e r i n g . Ma a r a l l e e n d e a l l e r o u d s t e l e z e r s k u n n e n z i c h m i s s c h i e n i n e e n ve r v e r l e d e n n o g d e ka mp io e n e n p lo e g v a n 1 9 3 3 v o o r s t e l l e n . K a p e lle n F . C . w e r d o p g e r i c h t i n 1 9 0 8 e n k r e e g h e t st a mn u mme r 43. Wa a r w e r d e n d e v o e t b a l w e d s t r i j d e n g e s p e e l d i n d e h e r o r i s c h e b e g in p e rio d e ? W i e wa re n d e t e g e n s t r e v e r s ? We lke r e s u l t a t e n w e rd e n e r b e h a a l d ? W e r d e n e r o o k b e k e r s g e w o n n e n ? W i e s p e e l de e r m e e r d a n 5 0 0 w e d s t r i j d e n i n d e e e r s t e p l o e g ? Al d e z e n u mme rs le n F . C . He t l i d g

o n d e rwe rp e n z u l l e n b e h a n d e ld w o r d e n i n d e v o l g e n d e va n ons le d e n b la d . I n d i e n U de g e sch ie d e n is va n K a p e l w i l t v o l g e n k a n U l i d wo rd e n b i j d e K u l t u r e l e K r i n g . e l d b e d ra a g t s l e c h t s 3 0 0 f r p e r j a a r .

T i j d e n s d e t e n t o o n s t e l l i n g k u n t U t i e n t a l l e n f o t o ' s b e wo n d e re n va n K a p e l l e n F . C . i n g o e d e e n m i n d e r g o e d e j a r e n . D e n a m e n v a n de v r o e g e r v e d e t t e n z u l l e n v e l e l e z e r s m e t h e i m w e e d o e n t e r u g d e n ke n a a n d e g o u d e n j a r e n v a n r o o d - g e e l . Ma a r t o c h w i l l e n onthouden. Re fre in :

K o e p le t:

w i j

U

n u

re e d s

n i e t

de s c h l a g e r van 1 9 4 6

Ons c l u b w o r d t k a m p i o e n Er i s n i e t s a a n t e d o e n Kom d o e t e r n o g e e n g o a l t j e b i j Of a l s ' t m o e t z i j n w e l t w e e o f Ons c l u b w o r d t k a m p i o e n Er i s n i e t s a a n t e d o e n Wa n t l e d e r e n z o n d a g i s ' t o k ĂŠ Me t C a p p e l l e n F . C .

d rij

E ike n z o n d a g s t a a n w i j o p ' t t e r r e i n a ls h e t re g e n t o f b i j z o n n e s c h ijn wa n t v o o r o n s g a a t e r g e e n m a t c h v o o r b i j of we z i j n v a n d e p a r t i j . In ve en o !

h e t h e v i g s t mo me n t v a n d e n s t r i j d r l i e s t n ie ma n d v a n o n s z i j n e n t i j d ziedaar de b a l v l i e g t i n het n e t su p p o rte rs wat een p re t .

Is o n s p l o e g so ms i n e e n s l e c h t e n d a g dan v e r l i e z e n w e n o o i t o n z e n l a c h wa n t o n s v l a g d a t i s o n s i d e a a l d a a ro m z i n g e n W a l l e m a a l . Na d e m a t c h d r i n k e n w i j ' n g l a a s j e b i e r hebben w i j a l l e m a a l v e e l p l e z i e r wa n t d a n i s o o k h e e l d e p l o e g e r b i j en d a n z i j n W e r g e e r e b i j .

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 2


KUNST I X GLAS G E S CHI E DE NI S V A N H E T G L A S

De e e r s t e g l a s o b j e k t e n k u n n e n g e s i t u e e r d w o r d e n r o n d 4 0 0 0 V C in S y r i e . De E g y p t e n a r e n m a a k t e n r e e d s z o w e l h e l d e r a l s g e k l e u r d g l a s . Veel g l a s w e rd g e b r u i k t i n d i e t i j d v o o r d o o d s k is t e n . B i j d e Ro me in e n w e r d h e t g l a s , d a t e e r s t w e r d g e i m p o r t e e r d v a n u i t E g y p t e , v a n a f d e r e g e r i n g v a n N e r o , i n Ro me g e f a b r i ce e rd . D e g l a s f a b r i e k e n we rd e n e r z o t a l r i j k d a t z i j i n 210 N C e e n h e l e w i j k v a n d e s t a d i n n a m e n . D e c o n s t a n t e p r o d u k t i e b e s t o n d v o o r n a m e l i j k u i t d r i n k b e k e r s , p a r f u m fl e s j e s , vazen, a s - u r n e n , e n z In d e z e v e n d e e e u w o n t s t a a t h e t b e ke n d e b l a u w k l e u r i g e g l a s i n No rma n d ie . Vanaf d e 1 3 e e e u w wo rd t V e n e t ie h e t b e l a n g r i j k s t e c e n t ru m v o o r de g l a s p r o d u k t i e i n h e t W e s t e n . In 1 5 4 9 w e r d z e l f s e e n V e n e t i a a n s e g l a s b l a z e r i j g e o p e n d i n A n t we rp e n . Sle ch ts d e l a a t s t e t i e n t a l l e o n twikke ld e n i e u w e t e c h n i e k e n me t ie r t o t a a l ve ra n d e rd .

j a r e n hebben d e voortdurend d e beoefening v a n h e t o u d e

HET A TE L I E RB E ZO E K

Laten we e v e n t e r u g g a a n i n d e t i j d , n a a r 2 3 a p r i l 1 9 9 1 . Ee n v i j f e n t w i n t i g t a l l e d e n v a n d e k u l t u r e l e K r i n g t r o k k e n a a n de h a n d v a n e e n g o e d v o o r b e r e i d e b e w e g w i j z e r i n g v a n d e h a n d va n M i c h e l K o o i e n n a a r N i e l , v o o r e e n b e z o e k a a n e e n d e r we in ig e , p r o f e s s i o n e l e g l a s b l a z e r i j e n i n B e lg ie , i n h e t V e e rh u is t e N i e l . Gastheer Koen V a n d e rs t u k k e n h a d z i j n o ve n a l wa rmg e st o o kt t o t ongeveer 1 2 0 0 g ra d e n . S i l e x , k a l k e n n a t r i u m o x i d e wa re n z i j n vo o rn a a mst e m a t e r i a l e n d i e v l o e i b a a r g e ma a k t we rd e n . B ij h e t g l a s b l a z e n d ra a it de g la sb la ze r de vo o rste punt van de b l a a s p i j p i n d e g e smo lt e n g la sma ssa i n d e o ve n . De d r u p p e l d i e a a n d e p i j p b l i j f t k l e v e n , w o r d t h o l g e b l a z e n . De m a s s a w o r d t r o n d g e h o u d e n d o o r c o n s t a n t d r a a i e n d e b e w e g in g e n t e m a k e n m e t d e p i j p . B o v e n d i e n w o r d t d e v l o e i b a r e g la sma ssa r o n d g e wre v e n t e g e n e e n b l o k g a z e t p a p i e r Na e n k e l e m i n u t e n w o r d t d e u i t g e b l a z e n d r u p p e l e e n in d e o v e n g e d o mp e ld . H e t n ie u we v l o e i b a r e g l a s d ru p p e l n o g g r o t e r t e b l a z e n , Do o r t o e v o e g e n v a n e e n n i e u w e l a a g v l o e i b a a r g l a s , kle u rp ig me n t e n , o n t s t a a t e e n g l a s o b j e k t d a t b i a n d e re k l e u r h e e f t d a n b u i t e n u i t .

twe e d e ma a l la a t t o e de g e me n g d me t nnenin e e n

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 3


Do o r m i d d e l v a n t a n g e n e n b e p a a ld e v o r m g e b r a c h t .

sch a re n wo rd t h e t h o l l e

g l a s

i n een

He t w e r d v o o r d e g e i n t e r e s s e e r d e b e z o e k e r a l s n e l d u i d e l i j k dat g l a s b l a z e n e e n b e ro e p i s wa a r e n o r m v e e l t e a mwo rk a a n t e pas k o m t : a a n g e v e n v a n h u l p g e r e e d s c h a p , o v e rn e me n v a n h e t g la so b je kt van d e o r i g i n e l e b la a s p ijp n a a r een t we e d e p i j p voor de a f we rkin g , . . . S o m s i s h e t z e l f s n o o d z a k e lijk d a t e r me t v i j f o f z e s m a n t e g e l i j k e r t i j d g e w e r k t w o r d t a a n ĂŠ ĂŠ n g la sstu k. Hoe m e n e e n g l a s s k u l p t u u r k a n m a k e n m e t d e v e r l o r e n w a s t e c h n i e k , h o e me n b e e l d e n i n g l a s m a a k t d o o r a f v a l b l o k k e n u i t de g l a s f a b r i e k t e v e r s l i j p e n m e t d i a m a n t k o p p e n , h o e m e n s p a n n in g e n i n h e t g l a s k a n o n t d e k k e n , w a a ro m g l a s n o g i n d e a f k o e l o v e n m o e t n a h e t g l a s b l a z e n . . . e n z o v e e l m e e r k wa me n w e me t g r o t e v e r b a z i n g t e w e t e n t i j d e n s e e n b o e i e n d e a v o n d i n ' t V e e rh u is t e N i e l .

DE K UNS TE NA A R K O E N VANDERSTUKKEN

H i j i s 2 7 e n s t u d e e rd e a a n h e t R I K A t e Me ch e le n , d e e n i g e school i n B e l g i e d i e s p e c i a l i s a t i e b re n g t i n g l a s b l a a s t e c h n ie ke n . T e r w i j l h i j s t i l a a n z i j n e ig e n a t e l i e r u itb o u wd e , g a a t h i j b i j v e rs c h ille n d e i n t e r n a t i o n a a l g e re n o mme e rd e g la sku n st e n a a rs i n de l e e r o m n i e u w e t e c h n i e k e n o n d e r d e k n i e t e k r i j g e n . Mo me n t e e l i s h e t a t e l i e r e n d e e x p o s i t i e r u i m t e a f g e w e r k t . H i j b r e n g t e e n e i g e n k u n s t s t i j l , d i e k a n o m s c h r e v e n wo rd e n a l s een v r e e m d e m e n g e l i n g v a n s u r r e a l i s m e e n p r i m i t i e v e A f r i k a a n s e kunst. Hij ko mb in e e rt h ie rv o o r d e s u b t i e l e e n so ms transparante ma t e rie v a n h e t g l a s me t ma ssie ve e n o e r o u d e ma t e ri a l e n z o a l s ve rro e st i j z e r , ma rme rs, h o u t . . . e n z . A ls z i j n a k t i v i t e i t e n h e t t o e l a t e n , i s z i j n p a s o p e n g e st e ld e e x p o s it ie ru imt e i n ' t V e e rh u is t e bezoeken (R u p e l s t ra a t 9 5 Niel). Na e e n b e z o e k a a n d i t a t e l i e r i s h e t d o o r d r i n g e n d e k a r a k t e r va n z i j n g l a z e n k o p p e n e n h e t s u b t i e l e g r a v e e r w e r k i n h e t g e kle u rd e g l a s n o o i t me e r u i t u w geheugen we g t e w i s s e n . Een f a s c i n e r e n d e e n h e e l a p a r t e k u n s t w e r e l d ! Be d a n kt K o e n v o o r d e f r i s s e p i n t n a o n s b e z o e k . De ze w e l g e k o m e n v e r f r i s s i n g n a h e t " v e r w a r m e n d e " b e z o e k r o n d de b r a n d e n d e o v e n , k w a m a l s e e n h e m e l s g e s c h e n k e r b o v e n o p . Da t d e z e j o n g e e n e n t h o u s i a s t e k u n s t e n a a r e e n b o e i e n d e e n su cce svo lle t o e k o m s t t e g e mo e t g a a t , w a s v o o r d e a t e l i e r b e zo e ke rs o p 2 3 a p r i l w e l g l a s h e l d e r !

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 4


' r invion

18 J U N I 1 9 9 1 OP B E ZO E K B I J D E G L A Z E NI E R

HET KUNSTGL ASRAAM

Een t w e e d e a t e l i e r b e z o e k , g e o r g a n i s e e r d d o o r H o g h e s c o t e , b ra ch t o n s b i j d e f a m i l i e Fye n s t e Ra n st . De c r e a t i v i t e i t z i t d a a r b l i j k b a a r a l g e n e r a t i e s l a n g i n h e t b lo e d . G ro o t va d e r s c h i l d e r d e , d e ma n s c h a p t o e o p g e b i e d v a g e n e ra tie , d e d o c h t e r , t r a z a n d s t ra le n e e n e i g e n we g we re ld va n d e k u n s t .

z o o n e ig e n d e z i c h een s t e r k v a k n g la s i n lood. E n o o k de d e r d e c h t z ic h m e t opalineglas, t a g l i o en t e banen i n d e m o e i l i j k e co mme rcie le

Me t d e z e b a g a g e i n h e t a c h t e r h o o f d b e l a n d d e n z o w a t d e r t i g e n th o u sia ste l e d e n v a n de k u l t u r e l e k r i n g op 1 8 j u n i 1 1 . i n Ra n st v o o r e e n v e r r i j k e n d t w e e d e a t e l i e r b e z o e k . Da t r u i m t e e n l i c h t d e b e l a n g r i j k s t e o n d e r s t e u n e n d e e l e m e n t e n z ijn vo o r e e n succesvol g l a z e n i e r , we rd o n s a l o n m i d d e l l i j k d u i d e l i j k : A c h t e r h e t w o o n h u i s , i n e e n imme n s g r o t e v e r a n d a , vo n d e n w e e e n d r o o m v a n e e n a t e l i e r : R a m e n t o t o p d e g r o n d e n t over b i j n a gans d e a c h t e r g e v e l , e n b o v e n lic h t v i a e e n t r a n s p a ra n t e d a k b e d e k k in g . D i t a l l e s g e e f t z o h e t g e v o e l d a t we o n s b u it e n i n d e open n a t u u r b e vin d e n . A l l e e n d e b e ru ch t e b u i e n en s t o r t r e g e n s v a n j u n i 1 9 9 1 l i e t e n a n d e r s v e r m o e d e n . He t p r o f e s s i o n e l e a s p e c t w a s n o g m e e r o v e r d o n d e r e n d : V i j f g ro t e w e r k t a f e l s , v e r s c h i l l e n d e l i c h t b a k k e n e n b a ko ve n s, e e n a p a rt e s t o c k e e r r u i m t e v o o r d e b a s i s m a t e r i a l e n e n e e n b r e d e w a a i e r a a n g e s o fi s t i k e e r d m a t e r i a a l ( d i a m a n t k o p p e n o m t e s l i j p e n , c a b i n e v o o r h e t z a n d s t r a l e n me t co mp re sso r e n s t o f a fzu ig in g , te ke n p la n ke n , e n z ) .

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 5


Voeg a a n d i t a l l e s n o g e e n s n u i f j e t a l e n t t o e , e n e r k a n n i e t s me e r m i s l o p e n . E n i n d e r d a a d e r l i e p n i e t s m e e r m i s ! Vader e n d o c h t e r l i e t e n n i e t s a a n h e t t o e v a l o v e r ; n i e t a lle e n d e o rd e i n h e t a t e l i e r v i e l z e e r s t e r k op, ma a r ook de o rg a n isa tie v a n o n s a t e l i e r b e z o e k , a l s o o k h u n a f g e we rk t e ku n st we rke n i n d e g a l e r i j w a r e n t o t i n d e k l e i n s t e d e t a i l s ve rzo rg d . In e e n k o r t e d ia mo n t a g e t o o n t J e f Fy e n s o n s , m e t d e n a d ru k o p de t e c h n i s c h e a s p e k t e n , h o e e e n g l a s r a a m t o t s t a n d k o m t .

We w i l l e n h i e r o p w e l e v e n i e t s d i e p e r i n g a a n 1. E e n g l a s r a a m v e r t r e k t v e e l a l v a n u i t e e n o p d r a c h t . M e t e n ke le p o t l o o d s c h e t s e n , o p s c h a a l 1 / 1 0 , w o r d t sa me n m e t d e k l a n t n e a r e e n t h e ma e n e e n c o m p o s i t i e g e z o c h t . 2 . D e fi n a l e k e U z e w o r d t d a n r e c h t s t a a n d o p s c h a a l 1 / 1 g e t e ke n d . R e c h t s t a a n d e , o m d a t h e t v i s u e l e a s p e c t o p a f s t a n d e e n ze e r b e l a n g r i j k o n d e rd e e l g a a t u it ma ke n b i j h e t e i n d r e s u l t a a t . 3. E n k e l e e x t r a l o o d l i j n e n w o r d e n i n g e t e k e n d o m h e t a ch t e ra f me e r s t e u n t e g e ve n .

geheel

4. I n k l e u r e n v a n d e s c h e t s e n g e b e u r t m e t e c o l i n e . 5. D e t e k e n i n g w o r d t d o o r g e t e k e n d o p e e n t w e e d e b l a d . De p a p i e r e n c o p i e w o r d t v e r k n i p t e n d i e n t a l s b a s i s p a t r o o n o m de s t u k k e n g l a s o p h e t j u i s t e f o r m a a t t e k u n n e n s n i j d e n . He t p a t r o o n k n i p p e n g e b e u r t m e t e e n s p e c i a l e s c h a a r , z o d a t t e g e l i j k e r t i j d 1 , 6 m m w o r d t me e w e g g e k n i p t , d e r u i m t e w a a r a c h t e r a f d e l o o d b a g e t t e n mo e t e n ko me n . 6. E r w o r d t g e w e r k t m e t m o n d g e b l a z e n g l a s u i t F r a n k r i j k , te h e rke n n e n a a n d e v e l e l u c h t b e l l e t j e s i n d e g l a s s t r u c t u u r . 7. D e s c h i l d e r i n g e n w o r d e n o p g e b r a c h t m e t m e t a a l o x i d e s e n a z i j n . D e o x i d e s v e r z i n k e n i n h e t g l a s e n wo rd e n i n g e b a k k e n op 6 0 0 g r a d e n . 8. A l l e s t u k k e n g a a n d r i e m a a l d e o v e n i n . D e l o s s e s t u k k e n lig g e n op vu u rva st e st e n e n b e d e kt me t k r i j t a l s d ra g e r. 9. N a h e t b a k k e n w o r d t d e v o l l e d i g e r e c o n s t r u c t i e g e m a a k t o p het e e r s t e p a p ie re n p a tro o n e n nu k a n h e t vle ch t we rk m e t d e lo o d sta ve n b e g in n e n . 10. D e k r u i s i n g s p u n t e n tin so ld u u r.

v a n

het

l o o d

w o r d e n g e s o l d e e r d me t

11. T o t s l o t w o r d t e e n v l o e i b a r e ma s s a a a n g e m a a k t m e t b r o o d w i t , l i j n o l i e e n la mp e z wa rt . H i e r m e e wo rd e n d e s t u k k e n g l a s tegen h e t l o o d g e ma s t ik e e rd . O v e r t o l l i g e " s t o p v e r f " w o r d t ve rwijd e rd m e t een za ch t h o u t j e ( r e s t e n van een o u d e vo u wme te r).

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 6


12. H e t z i c h t b a r e g l a s w o r d t o p g e k u i s t m e t z a g e me e l e n p e t r o l e u m. 13. T e r o n d e r s t e u n i n g w o r d e n e v e n t u e e l n o g e n k e l e v e r s t e v ig in g s b a g e t t e n a a n g e b ra ch t , d i e o o k v a s t g e s o ld e e rd wo rd e n .

HEDENDAAGSE G L A S TE CHNI E K E N

De d i s c i p l i n e s d i e d o c h t e r F y e n s b e o e f e n t z i j n e e r d e r e e n a a n vu llin g aan h e t we rk va n va d e r, e n z e k e r geen co n cu rre n t ie . Z i j we rkt vo o ra l me t o p a lin e g la s. Me t d e z e l f d e t e c h n i e k e n v a n v l a k v e r d e l i n g e n , g l a s s n i j d e n e n in b a kke n v a n o x i d e s , k o m t z e u i t e i n d e l i j k t o t t a b l e a u ' s d i e g e kle e f d wo rd e n o p e e n h o u t e n p a n e e l. De l o o d s t r i p p e n w a r d e n v e r v a n g e n d o o r g e k l e u r d e v o e g c e m e n t . He d e n d a a g s e k u n s t , g e b a s e e r d o p e e n e e u w e n o u d e k l a s s i e k e te ch n ie k

Een a n d e r e b o e i e n d e g l a s t e c h n i e k v o o r h a a r i s T A G L I O . Een r e l a t i e f d i k g l a s p a n e e l w o r d t i n g e s l e p e n a a n d e a c h t e r k a n t zodat e e n d i e p t e r e l i e f o n t s t a a t . Mo e ilijk h e d e n z i j n h i e r h e t we rke n i n s p ie g e lb e e ld . B o v e n d ie n d i e n t e r r e k e n i n g me e g e h o u d e n d a t a l w a t u i t g e f re e sd w o rd t , a a n d e a n d e re k a n t ( d e p l a t t e g l a s k a n t ) z i c h t baar wo rd t i n b o l l e vo rm. De s p e l i n g v a n h e t l i c h t i n h e t r e l i e f m a a k t v a n d e z e g l a s we rke n f a s c i n e r e n d e a r t i s t i e k e p a n e l e n .

Hoe i e d e r e e n z o n d e r p r o b l e m e n g l a s k a n s n i j d e n z o a l s e e n s t u k kaas, h o e m e n g l a s k a n b e we rke n z o d a t m e n e r z i c h n i e t me e r aan k a n v e r w o n d e n , h o e me n e e n g e z a n d s t r a a l d e s c h i l d e r i j m a a k t op e e n s t u k g l a s , . . . e n z o v e e l m e e r . . . k w a m e n w e v i a d e m o n s t ra t i e s t e we te n t i j d e n s o n s a t e lie rb e z o e k . A f g e we rkt e k u n s t we rk e n v a n h e t k u n s t a t e l i e r F y e n s z i j n b e k i j k e n v a n ma a n d a g t o t z a t e r d a g v a n 1 0 u u r t o t 1 9 u u r . Zo n d a g e v e n t u e e l o p a f s p r a a k . Kantonbaan 1 5

-

2520 Ra n st

-

t e

T e l 383 21 85

Ho g h e sco t e d a n k t d e f a m i l i e F y e n s v o o r h e t g e m o e d e l i j k e o n t vangst e n v o o r d e v e r r i j k e n d e avond. Me t g r o t e v e r w a c h t i n g z i e n w e a l t e g e m o e t n a a r e e n v o l g e n d e a t e lie rb e zo e k, n a a r d e n ie u we d ime n sie d i e d e K u l t u r e l e K r i n g Ka p e lle n t o t e e r s t r e k t . A n d re D e N y s

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 7


Ze lfp o rtre t?

B e ru st e n d w a n d e l t d e z o n o v e r d e g o l f b r e k e r s en v e r k l e u r t

' t

ve rla t e n stra n d .

To ch i d h e t n i e t

st il!

G e lu id e n wo rd e n h i e r n o o i t u i t g e w i s t .

K ro n ke le n d e p a a d j e s z i j n

v r i e n d e l i j k e d ra d e n

in h e t d o o lh o f va n d e d u in e n . En e n k e l e a f g e l e e f d e h u i s j e s s lu rp e n g u l z i g d e l a a t s t e wa rme s t r a l e n . V re e d z a a m v a l t d e z e e h e t l a n d a a n . De k o l k e n d e g o l v e n v e r l i e z e n z i c h i n z a n d h o p e n . Een w a r m e d a g i s l e e g g e l o p e n . A l l e e n d e me e u w e n z i j n

n i e t vo ld a a n .

Ze k r i j s e n d e h e m e l v o l v u i l e n a m e n . Ze s t r i j k e n n e e r i n d a r t e l e d u i k v l u c h t e n , en z w e v e n o m h o o g , z o m a a r .

.

n e rg e n s h e e n .

En l a n g z a a m a a n v e r z u i p t d e z o n . Oo k i k g a s l a p e n . En m o r g e n v r o e g b i j

' t

i n de spiegel kijke n ,

z a l i k w a t me e r me z e lv e l i j k e n . A n d re D e N y s .

EKE G E N O U I G U E

K U N S T A T E L I E R Kantonbaan 1 5

2 5 2 0 RA NS T - OE L h GE M T E L : 3 8 3 . 2 1 . 8 5 .

V A N D E R S T U K K E N Ru p e istra a t 9 5

F Y E N S .

2 8 4 5

Koen

G L A S B L A Z E R .

NIEL T E L : 8 4 4 . 3 1 1 4 .

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 8


B A P L U E

Wa l t e r .

P o o r t h o fl a a n

2 1 8 0 E K E RE N

3 7

T E L : 5 4 2 . 1 6 . 3 3 .

K E RA MI E K - R A K U .

B A S T I A E N S E N

J os eph.

Huz arenberg

0

9

2

9

4

TEL: 664. 97. 22.

S TA B RO E K

WI NTE RA V O NDWA NDE L I NG .

HE RFS TWE E L DE .

B RE TA G NE ,

h E RFS TZI CHT.

B A U W E N S Iependreef

2950 KAPELLEN

1 9

S TI L L E V E N.

B O E T S

F l e u r .

L

A

N

S

C

H

A

P

.

E t i e n n e .

Kastanjedreef 46 WI NTE R.

D

T E L : 6 6 4 . 3 1 . 8 9 .

B

L

B O N V O I S I N

2950 KAPELLEN

T E L : 6 6 4 . 6 7 . 8 1 .

O

E

E

M

N

.

Andree.

J . V u y l s t e k e l a a n 1 2 / 3 2 0 5 0 A NTWE RP E N T E L : 2 1 9 . 4 5 . 1 8 . WA NDTA P I J TE N.

B R U Y N I N C K X

P a t r i c .

W e e r s t a n d e r s s t r a a t 6 4 2 1 8 0 E K E RE N ME I S J E M E T B L O E ME N. A NN/ L E NNO X .

B

R

M I

E E

I

S F

J J

T E L : 5 4 2 . 1 8 . 9 3 . E E

ME T TO UW. VAN DUI ZE ND.

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 9


B U D D I N G

I n a .

Partisanenstraat

110

HE RFS T.

D E

2 9 5 0 KAPELLEN T E L : 6 6 4 . 4 6 . 6 2 . ZE E ZI CHT.

B R U Y N

B

L

O

E

M

E

N

.

Simonne. 2950 KAPELLEN

Valkenlaan 103

T E L : 6 6 4 . 9 3 . 7 6 .

CLOWN.

S TE E G J E I N O U D E N A A R D E .

S NE E UWL A NDS CHA P .

E X O TI S CHE B L O E M .

D E

M U Y N C K

C h r i s .

De W i l g e n 9 2 1 , VAAS M E T D I S T E L . O CHTE ND WEELDE.

7

0

S

C

N I J S

H

O

T

S

L E I E Z I C H T .

G O UDHA A NTJ E . K A P , D A M M E .

D E

ME RK S E M

E

L

T E L : 6 4 5 . 1 8 . 5 7 E

HI G HL A NDS .

Z O N S O N D E R G A N G .

AAN DE RI V I E R

A n d r e . 2 1 8 0 E K E RE N- MA RI A B URG

Schepenveldlei 62

T E L : 6 6 4 . 9 5 . 0 3 .

" I N V O G E L V L UCHT".

D E

S O N G

Da n i e l l e .

Abelenlaan 75

2

B O E RDE RI J ,

T

S

9

S TI L L E V E N: TO MA A T,

4 I

0 L

h O E V E NE N L

M

E O

V

E L

T E L : 6 0 5 . 0 8 . 8 4 . N E

:

K O P E RE N K A NNE TJ E . N

V A N B RO E CHE M.

ZO NNE B L O E ME N.

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 10


D H E E R E

Ch r i s t i n e . 2950 KAPELLEN

T E L : 6 6 5 . 0 0 . 1 4 .

Plantanendreef

2

HO UTS K O O L 4 X .

K E R A M I E K E N - P O T S K U L P T U U R .

D H E E R E

Germaine. 2950 KAPELLEN

Zilv erbos laan 37

T E L : 6 6 4 . 0 3 . 6 5 .

HE I DE ZI CHT.

A RA B I E R M E T K A ME E L .

WI NTE RL A NDS CHA P ,

HO O I ME I TE N.

D I E R C K X

A i f o n s . 2 9 3 0 B RA S S CHA A T T E L : 6 5 2 . 1 3 . 7 0 .

He t V e n n e k e 4 9 NA TUURZI CHTE N 4 X .

D I E R I C K X

Hu b e r t ;

Haagdoorniaan 5 1

2950 KAPELLEN

NA A K T.

DE K A T .

F A G A R D

F R A N C K

E

TO RE NV A L K .

Ch a n t a l . 2950 KAPELLEN

Zwanenlei 1 6 WI NTE R.

D

T E L : 6 6 4 . 0 7 . 5 4 .

D

R

E

E

F

T E L : 6 6 4 . 9 3 . 3 7 . I N ' T RA V E NHO F.

Guillaume.

Gezondheidslei 66

2 9 3 0

B RA S S CHA A T T E L ; 6 6 4 . 4 4 . 6 6 .

G A RNA A L V I S S E RS T E O O S T E N D E .

H E 1 D E L A N D S C H A P .

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 11


F R A N K E N Moret us lei

Mady .

1

2940

S TA B RO E K

KAN M E T B L O E M E N ,

F R A N K E N

BREM I N

TEL: 664. 78. 02 , A A RDE P O T .

Th e o .

Ert brands t raat 122

2950

KAPELLEN

B L O E ME N.

TEL: 664. 01. 77.

HO E V E .

G R A N I C

A n n i e .

Kerk s t raat 102

2950

KAPELLEN

L A NDS CHA P .

TEL: 664. 23. 67.

B L O E ME N.

G A U T H I E R

Ma t h i l d e .

Denneniaan 1 7

2950 KAPELLEN

B O RDE NS CHI L DE RI NG .

J A C Q U E S

T E K E N I

T E L : 6 6 5 . 3 4 . 9 3 .

N G E N .

P i e r r e .

De R o m b o u t s w e g 5 0

2 9 3 0

B RA S S CHA A T T E L : 6 5 1 . 7 8 . 3 7 .

MO DE L S TUDI E S 2 X .

N O K K E N Hof s t raat FO TO ' S

4 X

Ro b e r t .

17

2950 KAPELLEN S

T

E

E

N

B

A

K

K

T E L : 6 6 5 . 0 0 . 4 1 . E

R

I

J

T E NO E V E RE N.

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 12


K O O L

E N

Mi c h a e l .

Kon. A s t r i d 1 a a n 3 5 / 4 2 9 5 0 KAPELLEN GLAS.

P

A

R

M I C H I E L S Eikendreef

T

T

U

U

R

.

B e r n a r d . 2950 KAPELLEN T E L : 6 6 4 . 9 9 . 2 9 , HE T P A R A D I J S I N F L E R E N A . E E N ,

10

O O S TE NRI J K .

M U L K E N S

I

T E L : 6 6 4 . 3 8 . 6 7 .

GEEST

C o r r i e .

M a t t h e u s M a n n i e n l a a n 1 6 2 9 4 0 HO E V E NE N T E L : 6 6 4 . 6 4 . 1 1 ʻ S TI L L E V E NS ,

2 X .

R A U L I N

Ma r j e t ,

Van H a l m a e l e l e i

6

2 9 3 0

B RA S S CHA A T T E L : 6 4 5 . 3 1 . 5 0 .

L A NDS CHA P P E N.

R O N S E

L u c i e n .

Oosthoevestraat 3

2950 KAPELLEN

T E L : 6 6 5 . 1 5 . 8 1 .

NO RMA NDI S CHE E I L A ND.

WI NTE RL A NDS CHA P .

B L O E ME N.

S TI L L E V E N.

S M I T H

L e i g n .

Torenlei 13

2950 KAPELLEN

T E L : 6 6 6 . 6 3 / 8 9 .

L A NDS CHA P P E N 4 X .

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 13


SM I

T S

L i l i a n e .

P. J .

T i j s m a n s l a a n 2 8 2 9 4 0 HO E V E NE N T E L : 6 6 5 . 2 7 . 0 7 .

S TI L L E V E N.

L

A

SO E T E R S Geelgorslaan

N

D

S

H

A

P

.

Ro s a . 1 0

2 9 5 0

KAPELLEN

WA TE RMO L E N " M E I J L A N D T " ; DUI NE N E N Z E E .

SO M E R S

C

"

W

T E L : 6 6 4 . 8 8 . 3 7 .

" V E N " I N A

T

E

R

D E K A L MTHO UTS E H E I D E E N V UUR - L E V E N E N DO O D";

Gas t on.

Fr. d e P e u t e r s t r a a t , MO L E N. Z E E

1 6 9 2 9 5 0 KAPELLEN T E L : 6 6 5 . 1 5 . 1 4

HE RFS T,

A

E

ST A E S

Fr a n c o i s .

R

S

D

Klav erbloems t raat

L

A

N

N

G E

. N

4 6 2 1 7 0 ME RK S E M

.

T E L : 6 4 5 . 2 8 . 9 0 .

DI V E RS E WE RK E N.

✓A N

B O C K E L

Zilv erbos laan 62 POES.

K

I

ZO NS O NDE RG A NG .

Ch a n t a l . 2 9 5 0

N P

KAPELLEN

D A

J A

E R

TE L : 6 6 4 . T6 6 . 0 0 . .

D

.

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 14


✓A N

B O U R G O N I E

Ho g e K a a r t

H e n r i .

2 9 3 0 B RA S S CHA A T T E L : 6 5 1 . 6 6 . 4 1 .

102

DI V E RS E WE RK E N.

V A N

C A U W E N B E R G H E

Ho o g b o o ms t e e n we g 2 7 7

2 9 5 0

J ac ques .

KAPELLEN

T E L : 6 6 4 . 2 0

23.

L A NDS CHA P P E N 4 X

✓A N

D I J C K

Heirus t

Ma r t h a .

9

2950 KAPELLEN

P O RTRE T M I C H A E L K O O L E N .

V A N

H O O F

Goordijk

L

A

S TI L L E V E N I N B L A UW.

K O L E N

N

D

Z

2 9 5 0 F

A

S

C

H

A

P

.

Clement ine. KAPELLEN N

T

A

S

T E L : 6 6 4 . 4 3 . 7 3 . I

E

.

Benny .

Kapelsestraat 89 V E RDRI E T,

FI SCUS.

M i a .

H O O Y D O N C K

Goudenregenlaan 17

✓A N

E

2 9 3 0 B RA S S CHA A T T E L : 6 5 3 . 0 1 . 5 1 .

1

B L O E ME NP E RK .

V A N

S T A T

D

T E L : 6 6 4 . 6 3 . 8 9 .

O

2950 KAPELLEN , N D E R

T E L : 6 6 5 . 0 6 . 9 2 TI TEL.

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 15


✓A N M E L D E R T

Paula.

P a s t o o r V a n d e n h o u d t s t r a a t 3 7 2 9 5 0 KAPELLEN T E L : 6 6 4 . 6 0 . 6 0 . HE RFS T.

✓A N

V A K A N T I

R I E T

W

I

N N E R I

N G .

Theres e.

Platanendreef 90 RUS T.

E H E R I

N

2950 KAPELLEN

T

✓E R D I C K T

E

R

L

A

N

D

S

T E L : 6 6 4 . 7 9 . 2 1 . C

H

A

P

.

Hubert . 2950 KAPELLEN

Lijs t eriaan 30

T E L : 6 6 4 . 5 8 . 1 1 .

" DE WE RE L D MO E T E E N E E U W I G H E I D M E E " P I NG WI N H O U T .

P I NG WI N M A R M E R .

✓E R H E Y D E N Sluizenstraat 15

Agnes . 2 9 0 0

S CHO TE N

BREDOENSE K U S T .

W I

N T E

HE RFS T.

B

O

E

V E R W

I M P

L

" M O E D E R EN KI ND"

R A

M

E

T

V

O

N

E

L

:

N D . .

J e f .

Valkenlaan 74

2

9

5

0

KAPELLEN

T E L : 6 6 4 . 1 9 . 0 6 .

S TI L L E V E N. ZE L FP O RTRE T.

N

A

W : I J N I N G S

Hubert .

Koerspleindreef 17

HE T E TE N.

2 9 5 0 KAPELLEN

S TI E RE NV E CHTE R,

L E D A

E V E RZWI J N.

G

V

O

S C U L P T U R E .

E

L

E N D E ZWA A N. S

1-2.

D I

W Y N A N T S Ch r i s , V i e r h o e v e n s t r a a t 7 1 2 9 5 0 KAPELLEN L E NTE B L O E MS E MS .

H

O

T E L : 6 6 4 . 7 3 . 5 6 .

O

G

B O E K .

V E R S E

MI NI A TURE N.

T E L : 6 6 4 . 9 0 . 4 5 . ZOMER.

't Bruggeske - 23e jaargang - 1991 - nr. 3 extra - p 16


✓A N

B O U R G O N I E

Ho g e K a a r t

H e n r i .

2 9 3 0 B RA S S CHA A T T E L : 6 5 1 . 6 6 . 4 1 .

102

DI V E RS E WE RK E N.

V A N

C A U W E N B E R G H E

Ho o g b o o ms t e e n we g 2 7 7

2 9 5 0

J ac ques .

KAPELLEN

T E L : 6 6 4 . 2 0

23.

L A NDS CHA P P E N 4 X

✓A N

D I J C K

Heirus t

Ma r t h a .

9

2950 KAPELLEN

P O RTRE T M I C H A E L K O O L E N .

V A N

H O O F

Goordijk

L

A

S TI L L E V E N I N B L A UW.

K O L E N

N

D

Z

2 9 5 0 F

A

S

C

H

A

P

.

Clement ine. KAPELLEN N

T

A

S

T E L : 6 6 4 . 4 3 . 7 3 . I

E

.

Benny .

Kapelsestraat 89 V E RDRI E T,

FI SCUS.

M i a .

H O O Y D O N C K

Goudenregenlaan 17

✓A N

E

2 9 3 0 B RA S S CHA A T T E L : 6 5 3 . 0 1 . 5 1 .

1

B L O E ME NP E RK .

V A N

S T A T

D

T E L : 6 6 4 . 6 3 . 8 9 .

O

2950 KAPELLEN , N D E R

T E L : 6 6 5 . 0 6 . 9 2 TI TEL.


✓A N

B O U R G O N I E

Ho g e K a a r t

H e n r i .

2 9 3 0 B RA S S CHA A T T E L : 6 5 1 . 6 6 . 4 1 .

102

DI V E RS E WE RK E N.

V A N

C A U W E N B E R G H E

Ho o g b o o ms t e e n we g 2 7 7

2 9 5 0

J ac ques .

KAPELLEN

T E L : 6 6 4 . 2 0

23.

L A NDS CHA P P E N 4 X

✓A N

D I J C K

Heirus t

Ma r t h a .

9

2950 KAPELLEN

P O RTRE T M I C H A E L K O O L E N .

V A N

H O O F

Goordijk

L

A

S TI L L E V E N I N B L A UW.

K O L E N

N

D

Z

2 9 5 0 F

A

S

C

H

A

P

.

Clement ine. KAPELLEN N

T

A

S

T E L : 6 6 4 . 4 3 . 7 3 . I

E

.

Benny .

Kapelsestraat 89 V E RDRI E T,

FI SCUS.

M i a .

H O O Y D O N C K

Goudenregenlaan 17

✓A N

E

2 9 3 0 B RA S S CHA A T T E L : 6 5 3 . 0 1 . 5 1 .

1

B L O E ME NP E RK .

V A N

S T A T

D

T E L : 6 6 4 . 6 3 . 8 9 .

O

2950 KAPELLEN , N D E R

T E L : 6 6 5 . 0 6 . 9 2 TI TEL.

Bruggeske 1991-3-extraWeb  

t, ()rpm vatt,'0Q3NSe . et„ atuttuvor(e Xving van lav Wen, tij al s i d flo 1 81