Page 1

AGITUREEL O RIEHAANDEL IJKS T I J O S C H R I F T

JAARGANG

1

O r g a a r, va n H

,

G. H E

kulturee

ring v a n

k a p Hen

•r


Ledenblad v an de

23째 j a a r g a n g

nr

Kult urele

Kring

v a n K a p e l l e n Hoghes c ot e.

juni 1991

2

I NHO UD.

1 .

He t w e l

e n wee v a n e e n

Kapelse f a n f a r e . biz

2

(J. G o o l e n a e r t s )

blz

19

3_

Gezocht: h e e mk u n d i g e d o k u me n t a t i e .

blz

25

4.

Kapellen F. C.

blz

26

5.

Een o u d e f o t o .

blz

26

( Ro g e r B a l b a e r t ) 2.

Heraldis c he g r a f s t e n e n

te Kapellen.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 1


2 7 k t g l mr.1 , Amvi """"•,•--..•"=",,1I r a = = 1 = = = 4 ' 2 rt:771/AA V t I /Agi' t 7 V=1=1112 ' W M = 7 . 4 • • t r. ' V 1 1 F I V . • • i ft% • ç i p L?JAN !A 4 F , == " c m • . ,, . 1 4 =-=o I n 1 h e. tr l a a t s t e h o o f d s=t uz k i vt a=n d e g e s c h i e d e n i s v a n d e N a l = f a n f a r e b e s p r e k e n w i j d e k o rst ez wae d re r o p s t a n d i n g v o o r d e o n t b i n l ! z c z ding van de M mua z i e k m a a t s c h a p Vp i j .E L U M = l E ' Op 2 0Mj u n i 1 9 5 4 m o c h t1 d e f a n f a r e o v e r g a a n v a n d e 2 " = , naar d e 1 ' a f d e l i n g n i e t t e g e n s t a a n d e d e G o u v e r n e u r R. De c l e r c k

tval i f)=5,4151 15 2 T9

9 BOW s2E L "=ri 2 rl t t

— i n z i j n v e r s„ l a g , plic ht s t uk "de ! h e t s c h e r z o 'g a f a r A r w i w r i , , w r , A f & A , I M I t t

s c h r i j f t

dat

voor

driegdraad nog h i j

al

de

uit v oering

t e

merk baar

een bravo voor de

P RO V I S CI E

i s "

v er-

doch voor

uit v oering.

T W E R P E N

T OR N OOI 195/ V O O R HARM ONIE - EN V A N ( 2., A F D E L I N G F A N F A cla2ir2.441.4e gaz'n2072t2 R E K O R P S E N 1, •

van het

, i l t e a c t f't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 2 i


3

Op 1 5 a u g u s t u s 1 9 5 4 Andenne e n

de

f anf are

o p 1 9 s ept ember 1954 e e n

kale opv oering op h e t

Da n k

z i j

de

p l e i n

1955: 5 3

leden.

1956: 6 0

leden,

1957: 6 2

leden.

Voor h e t

eers t

tennota v oor

i n

het

f anf are

voor

k rac ht ige

Bastiaensen begon het

dat d e

g a f

aant al

v ele

jaren

hers t ellen

t erug

een

t a l r i j k

het

van

leden

s t ilaan

vinden

wi j

het

ook

concert

van Kapellen.

bestuur t erug

t e

o. l. v .

PRON

J os

groeien:

t erug een onkos-

van de ins t rument en. . . een

leef de

i n

bijgewoonde mu z i -

s t at ion

inz et

groot

bewijs

en werk t e.

r

w

E

R

p t,

T O R N 001 1955 V O O R H AR M O N I E - EN F AN F AR EKOR PSEN VAN 1 , AF D ELIN G

• c .,t ʝy .4 ,

A-LA c ft a d z .

nt w e rm ,

,

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 3


4

Tijdens nies op ling

5

j u n i

naar

De j u r y

het

prov inc iaal

1 9 5 5 promov eerde S t e

ere-af deling,

gaf

t ornooi

als

t i p

d. w. z .

2

v oor

f anf ares

Cec ilia

promot ies

v oor de werk ing

e n

van eers t e op

2

j a a r

af de-

t i j d .

v o o r d e k omende j a r e n :

beter ins t uderen, v erbet eren van de t ec hniek , h e r z i e n i n g v a n het programma d a t o p h e t p e i l v a n d e e r e - a f d e l i n g moet

I nmiddels was z i t t e r gekozen

Op 1 7 pen o m d e heid v an

b i j

het

Ook

e

septe

vlak

op

het

t e

luis t eren

t e r

i n

Ant wer-

gelegen-

nieuwe v aandel a a n de N. S. B.

d e LI" w i j k .

f anf are

geplaatst

"de

l i e t

gezien

t e

wens en o v

r.

d a n moes t z e

Ste

Cec ilia

t erug

uit v oering

over

energie

rit miek .

Wilde

z ic h

de

nog

en

het

v ereniging

s t erk

toeleggen

v erbet eren v an deze t ek ort en".

maart

de O u d e K e r k s t r a a t wint ers

1957

bes lis t e

n r

t e

2

het

v erlat en

bestuur gezien

o v e r onv oldoende warmt e b e s c h i k t

muz ik ant en t e ringen en

v eel

wi j

i n

af wez ig

herhalingen. n i e t

de

En

blijv en de

de geschikte

Na e n i g z o e k e n w e r d port"

ere-v oor-

uitgenodigd

b e r 1956 werd de

ere-af deling

Op 1 6

vinden

en

Cec ilia

e n o n v o l d o e n d e was i n z a k e

z uiv erheid

op h e t

3"

derde

z i j n .

f anf are.

1955 werd St e

af deling

terug naar

Paul Van Son a l s

overhandigen van

Op 2 3

a l g e me e

heer

f ees t elijk heden

afdelingen van de

in eers t e

de

j u l i

grot e

de

harmo-

het

b i j

de

"het

en

dat

het

lok aal

lok aal

i n

des

daaron de

wek elijk s e

herhalingen doen

i n

het

vergadecafĂŠ

plaat s ".

lok aal

St at ions t raat

b i j

on

overgebracht de

f a mi l i e

naar

cafĂŠ

"Trans -

Hermans .

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 4


5

Waars c hijnlijk

was d e a f w e z i g h e i d v a n d e mu z i k a n t e n o p

de o e f e n s t o n d e n e c h t e r TV .

I n

seer

t e

wi j t e n

a a n d e opk oms t v a n d e

d e z e b e g i n p e r i o d e k o n men o p d e

gen v o l g e n

voor de

en s t i l a a n

ma a r z e k e r k wam i e d e r e e n

s t raat

uit s t alramen van de

de

TV-uit z endin-

elec t ric it eit s wink els

i n

de ban van het

k leine

sobers. De u i t h u i z i g h e i d n a m a f . . . i e d e r e e n eigen woning.

Een

c ris is periode

t rok

brak

z ic h

t erug

aan voor

i n

b i j n a

z i j n

het

ganse

verenigingsleven.

Me t k e r s t f t i s secretaris.

B i j

Tijdens ak t iv it eit en

t e

1956 gaf

e r d

het

l a t e r

j a a r

Louis

2

d e e l n a me a a n p r o c e s s i e s

s

z i j n

o p g e v o l g d d o o r Hy p.

1957 waren

noteren:

ont s lag De

als

Boel.

er

alleen

de klassieke

concerten,

enk ele

uit s t appen en

en optochten.

t s iiitiiji/ e e 1 "

Fl e

a

r

e

t fl o

c .

4 t

m

e

l

b

Z A NL J HO V E N

Internationale Pluniekwerlstril0 van 7 en 14 lull 1951

1U I ) L C /44, K O HPSWEDSTRUD 1611„

N t I v o n if

zg; I 1H 9e

I

o t

a a i L t L

i

l

l. m o / 1 4 - t e

d 4 " 9 •

L_

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 5


6

Tijdens

het

t eerf ees t

v a n 3 0 nov ember 1 9 5 7 we r d e n

enkele l e d e n v ereremerk t : ontvingen het

gouden eret ek en van de

Konink lijk e

Katholieke

Federat ie d e r Ant werps e mu z i e k k r i n g e n : Louis Duy v er:

52

j a a r

Jose W i l l i a e r t :

38

j a a r

muz ik ant ,

Louis Bogaert s :

36

j a a r

s c hat bewaarder,

Antoon Van Hauwaert : - bek wamen h e t

z ilv eren

J an Th e y s :

27

J. V e r a e r e n :

Op 1 7

herkozen t o t

j a a r 26

januari

gehouden. M e t

en

De o n d e r c h e f ,

Louis

z i j n

He t j a a r Het

muz ik ant , muz ik ant .

De

overige

Hy p. Frans

De

b e s t u u r s l e d e n waren J os

Boel,

Van der

A r t h u r Van d e r Cruy s , Jansens

gez ondheids problemen,

teiten.

knaap.

a l g e me e n h e i d v a n s t emmen w e r d J o s B a s t i a e n s e n

gaert s , s c hat bewaarder,

i n

j a a r

1 9 5 8 we r d e n nogmaals b e s t u u r s v e r k i e z i n g e n

v oorz it t er.

Marc el Q u i c k

35

ereteken:

j a a r

Segers, o n d e r v o o r z i t t e r ,

helpen

muz ik ant ,

op

moeilijk e

b l i j f t ,

Vloedt,

L.

Bo-

verslaggever

en

bestuursleden.

niettegenstaande

p o s t om de c h e f

Jose

erns t ige

Wi l l i a e r t

t e

opdracht.

1 9 5 8 was e e n k a l m j a a r

aant al

s ec ret aris ,

met

d e gewone

l e d e n was o p n i e u w g e d a a l d

bes t uur v ond geen e n k e l e r e d e n om d i t

( k l e i n )

t o t

57,

a k t i v i doch

ledenv erlies

het t e

verklaren.

Ti j dens h e t l e de n

dekor eer d,

teer feest van 30 j anuar i nl .

1 9 5 9 wer den 6

eys, F r a n s V e r ha e r e n,

Ante

n Van

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 6


7

Ha u wa e r t , J o s e

Williaert ,

eretekens werden d i t ma a l

Louis

B o g a e r t s e n L o u i s Duy v er. De

uit ereik t

door de

er e- v oor z i t t er

Paul

Van S o n .

Re e ds i n d e j a r e n 1 9 4 6 h a d d e n , z o w e l d e f a n f a r e S t e Ce c i l i a a l s d e har moni e S t e C e c i l i a e e n a a v r a a g i nge di e nd v oor h e t be k om e n v a n o o r l o g s c h a d e . U i t e i n d e l i j k w e r d i n 1 9 5 9 m e de ge de e l d d a t d e ha r m oni e S t e C e c i l i a w e l e e n v e r g o e d i n g m ou o n t v a n g e n e n d e f a n f a r e S t e Ce c i l i a n i e t omdat z i j

e e n

s t a t u t e n konden n o r l e g g e n .

Een z e e r i n t e n s e b r i e f w i s s e l i n g w e r d

a n

g e v o e r d om a a n t e

t one n d a t d e 2 m a a t s c ha ppi j e n n u s a m e nge s m ol t e n w a r e n. Ui tei n e l i j k best uur

a s

er

e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g om e e n

t e v e r k i e z e n e n a u d b e h e e r d e r s a a n t e d u i d e n om d e

oe r l ogs e ha de i n o n t v a n g s t t e ne m e p 2 7 s e pt e m be r 1 9 5 9 wer den a a nge s t e l d t o t

eheer der :

J os B a s t i a e n s e n , v o o r z i t t e r , Hypol i et De Boe l : s e c r e t a r i s , Loui s o g a e r t s :

s c h a t e m a a r de r

en v e r d e r w e r d e n n o g a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r : J o s S e g e r s , Fr a ns V a n d e r V l o e d t ,

A r t h u r Van de Cr uys e n Mar cel Q ui c k .

De z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o p 2 2 o c t o b e r 1 9 5 g e p u b l i c e e r d i n he t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o d a t u i t e i n d e l i j k e e n b e d r a g v a n 17.614 BF k on ui t be t a a l d w or de n. . . 1 5 j a a r oor l og. B e t e r

na he t ei nde van de

l a a t dan nooi t .

O pni e uw k w a m h e t b e s t a a n v a n d e f a n f a r e w a nne e r h e t b e s t u u r

i n he t tedr ang

b e s l i s t e cm ge e n v e r goe di nge n meer u i t

te

b e t a l e n a a n d e m u z i k a n t e n g e z i e n d e b e p e r k t e fi n a n c i ĂŤ l e o n g e l i j kheden v a n de v e r e ni gi ng.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 7


8

De m u z i e k c h e f d r o n g a a n o m b e k w a m e s p e l e r s t o c h t e b e t a l e n e n kwa m a l z o o o k i n b o t s i n g m e t h e t b e s t u u r . Tijd e n s d e ve rg a d e rin g va n 4 o ct o b e r 1959 we rd dan b e s l i s t om het o n t s l a g t e a a n va a rd e n v a n d e mu z ie k c h e f e n v a n 1 1 l e d e n we lke n i e t a k k o o r d ko n d e n g a a n me t d e b e s l i s s i n g v a n h e t bestuur om d e mu zika n te n n i e t la n g e r t e b e t a le n .

De f a n f a r e t e l d e o p d a t o g e n b l i k n o g 2 8 s p e l e n d e l e d e n en 2 9 a a n m o e d i g e n d e e n e r e l e d e n . D e w e r k i n g w e r d m o e i l i j k , d o ch d e v o o r z i t t e r J o s B a s t i a e n s e n w a s v a s t v a n p l a n o m d o o r t e b i j t e n , s a me n m e t d e n i e u w e m u z i e k c h e f F r a n s G o o re ma n s, d e o n d e rch e f H e n r i V e rme u l e n e n d e h e e r J o z e f A u g u s t y n s , l e r a a r der t ro mme la a rs.

Ti j de ns d e al gemene v e r ga de r i ng v a n 2 6 f e b r u a r i werd b e s l i s t

os de naan van de m a t s c ha ppi j ,

Kathol i eke Fa nf a r e S t e

Ceci l i a"

Ka t hol i e k e Har moni e S t e

t e r

nl .

ver ander en

Ce c i l i a " omdat

bi j

de

1960

'Koni nkl i j ke i n

"

oni nkl i j ke

f us i e van de

v e r e i d i n g e n i n 1946 d e h a rmo n ie S t e C e c i l i a

i n h e t b e z i t vg a s

van de s t a ndr e ge l s e n d e

ni et.

V oor noe m de b e s l i s s i n

w e r d

Staatsbl ad v a n 1 7 maar t

Op z o n d a g 3 reis aan aan a l de f a n f a r e ui tstap

fanfar e

j ul i

Ste

Ceci l i a

gepubl i ceer d i n 0 ond

t

het

Bel gi sch

num m e r 1 0 7 1 .

1960 bo d de he e r

Le on V a n Eend l e e n

d e wer kende l e de n. Samen met h e t

bestuur

van

e n d e Da m e s e n J u f f e r s b o n d S t e M a r i e w e r d e e n

ge a a k t

n a a r Re m ouc ha m s ,

Coo en

S pa .

van d e f a n f a r e w e r d g e l e i d d o o r Mevr ouw V s

De damesafdel i ng

Ca s t e l , Mevr ouw

He r a t a ns e n M e v r o u n H u y b r e c h t s .

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 8


9

He t a a n t a l

leden

b l i j f t

de j a r e n 1 9 6 0 e n 1 9 6 1 w a r e n gebeurt enis s en t e melden.

e r geen s pec iale

Het

aan d e v o o r b e r e i d i n g v a n h e t hierv oor werd J e f

zou bestaan

me n d e i n f o r m a t i e

bes t uur begont

i n

t wijf elde i n

echter

als

of

Tijdens

ak t iv it eit en s t i l a a n

1 0 0 - j a r i g bestaan

Sc helf out aangezocht

De v o o r z i t t e r 100 j a a r

stagneren rond de 55.

i n

of

t e werk en

1963 en

feestbestuurder.

Ste

Cec ilia

1963.

Hi j

t rac ht t e tevergeefs

t e winnen

b i j

"Fedek am",

de

inderdaad bijk o-

"Nat ionale

Konf ederat ie v an K a t h o l i e k e Muz iek v erenigingen v an B e l g i ĂŤ " . Me n v e r w e e s h e m e c h t e r d o o r n a a r h e t

Rijk s arc hief

t e

Ant wer-

pen.

Op z a t e r d a g 9 deel aan de v an K a p e l l e n

juni

f es t iv it eit en t er

gelegenh

opt oc ht n e r d gev ormd

i n

1962 nam de Harmonie S t e ingeric ht i d

Cec ilia

d o o r de f a n f a r e de XXXIV

v an hun 1 0 0 - j a r i g bestaan. De

de Chris t iaan

Pallemans s t raat

t e 18u30

en n a e e n r o n d g a n g d o o r d e v o o r n a a m s t e s t r a t e n v a n K a p e l l e n me t s c h o u w i n g a a n h e t g e m e e n t e h u i s w e r d d e s t o e t

ontbonden op

het 8 vt oe l gr dr e . e i n v Een w e e k l a t e r n a m d e H a r m o n i e S t e C e c i l i a d e e l a a n e e n a n "I nt ernat ionaal Muz iek f es t iv al" i n g e r i c h t door de f anf are K a "p V l i j f t e n V o l h a r d i n g " v a n W i l d e r t E s s e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e hun 4 0 - j a r i g b e s t a a n . l l e n Om d e o r g a n i s a t i e v a n d e v o o r z i e n e f e e s t e n v o o r h e t F . 1 0 0 - j a r i g bes t aan d e g e l i j k v o o r t e b e r e i d e n werd v anaf 16 C . n o v e mb e r 1 9 6 2 h e t b e s t u u r u i t g e b r e i d m e t 2 b e s t u u r s l e d e n , n l . w a J an Th y s s e n e n J o s u y b r e c h t s . a 't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 r e

-p9


10

inet oar b,e - Amtim3

28 j a n u a r i 1 9 6 3 .

Mijnheer de V o o r z i t t e r 9 Al s a n tw o o r d o p d e b r i e f t o t d es K o n i n g g e r i c h t h e e f t e n w a a r b i j U om d e Hoge B e , d i e U scherming v a n Z i j n M a j e s t e i t v e r z o e k t t e n v o o r d e l e v a n h e t o p j u b i l e1u m 8 )j a rdi ganb te sota a nv z ael v ime r e bn , h e b i k d e e e r U t e me l d e n d a t d e u V o r swt eg r a ra g o p u w wens i n g a a t e n Z i j n b e s t e wensen u i t v o o r H a . p l e c h ti g h e d e n . het w e1l s l a g e n1 v a n d e ze r m o n Ge i l i e ve , M i j n h e e r d e V o o r z i t t e r e i j n h)o odg aec h ti nbg et e t a a u n va i g n. g m a rdi e n b v a n i De K a b i n e t s c h e f v a n d e K o n i n g j ) g e l e g e n h A. M o l i t o r . e i d v Aan d e H e e r a de H e e r V o o r zni t t e r v a n d e K o n i n k l i j k e K aht h o l i e k e H a rmo n i e " S te - C e c i l i a" , a r KAPELLEN. h o n d e 't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 10 r d -


11

Re e d s o p 2 8 Ha r mo n i e S t e

januari

Cec ilia

het

een s c hrijv en van het

Koning wa a r b i j

Zi j n e

bes c herming t e

verlenen

Op 1 3 m a a r t

1963 ont v ing

Majes t eit t en

z i j n

bestuur van de kabinet

akkoord gaf

voordele van het

van de

om z i j n

hoge

jubileum.

1963 werd een gemeent elijk e

toelage van

30.000 BF e e n p a r i g goedgek eurd d o o r d e gemeent eraad om d e kosten v an de

f ees t v iering

De v i e r i n g

van het

t e

helpen dekken.

100-jarig

bestaan

w e r d

gespreid over

3 dagen. Op z o n d a g 5 m e i 1 9 6 3 , we r d e n d e

begunstigd

f ees t elijk heden

in d e p a r o c h i e k e r k

ingezet

door Z. E. H.

kanselrede dank t e de pas t oor de muz ik ale v e r z o r g i n g v a n d e

door een z onnig met

Kenis.

e e n dank mis opgedragen I n

f anf are

j a a r l i j k s e

weert je,

een Ste

fi j n e

aangepaste

Cec ilia

voor de

processie_

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 11


1 9

Na d e m i s

we r d e e n o p t o c h t gev ormd e n begav en d e g e n o d i g d e n

zich naar

h e t monument v a n d e

ges neuv elden

wa a r bloemenk rans en

we r d e n n e e r g e l e g d d o o r b u r g e m e e s t e r V a n S o n , Bastiaensens en

d o o r Mev rouw Hu y b r e c h t s ,

Voorz it t er

Jos

onderv oorz it s t er

van

de D a m e s e n J u f f e r s b o n d S t e M a r i e . Na d e s c h o u w i n g d o o r d e g e m e e n t e o v e r h e i d v o l g d e e e n p l e c h t i g e ontvangst op

het

gemeent ehuis

i n

a a n we z i g h e i d v an Burgemees t er

Van S o n , S c h e p e n S t o k m a n s , r a a d s l e d e n J o o s e n , Hey s t raet en, dant P h i l i p s ,

D e Rooy ,

Peeters

en Van Kolen,

gemeent eont v anger Van As s c he,

s e c r e t a r i s C. O. O.

e n

d e h e r e n Rans

en

Van den Bergh,

Rijk s wac ht k ommanRi k

Di l l i 6 n ,

C h r i s t i a e n s namens

Fe d e k a m.

•••••••''''''••••••••••••••7•••••,.„.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 12


13

Fees t bes t uurder J e f

Schelfout

ter Jos Bastiaensens historische schets de b u r g e m e e s t e r J an T h e y s , heildronk

s loot

In h e t

het

van 100

het

beiden

dankte

jaar

de

f anf are

j a a r

werk ing.

spelend

o f fi c i ĂŤ l e

lok aal

i n

de

v o o r .

Voorz it -

gemeent ebes t uur e n b r a c h t

ereteken aan de heer

35

de

s t elde

l i d

ont v angs t

Hierna Louis

overhandigde Vermeiren en

v an de maat s c happij.

Een

af .

S t a t i o n s t r a a t

b i j

F i e n Hermans w e r d

aan 8 0 l e d e n e n g e n o d i g d e n e e n b a n k e t a a n g e b o d e n . R o n d 1 6 volgde nog een opt oc ht

een

uur

d o o r d e gemeent e.

Op z a t e r d a g 1 1 m e i w a s e e n

jubelc onc ert

gepland

i n

het

gemeent epark . G e z i e n d e b a r s l e c h t e we e r s o ms t a n d i g h e d e n d i e n d e dez e f e e s t e l i j k h e i d

uit ges t eld

t e

worden.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 13


14

Op z a t e r d a g 1 2 m e i v o l g d e e e n g r o o t s

muz iek f es t iv al.

Onder e e n s t r a l e n d e z o n we r d e e n o p t o c h t g e h o u d e n d o o r 1 3 muz iek maat s c happijen,

n l . :

- K o n i n k l i j k e Harmonie "L a b o r e - Fanf are "Verbroedering", - Kat holiek e Fanf are

" V l i j t

et

Cons t ant ia".

Ekeren.

Stabroek, en Eendrac ht ", Kalmt hout ,

- K o n i n k l i j k e Harmonie "De V e r e n i g d e V r i e n d e n " , - Fanf are "Verbroedering", - Konink lijk e

Liberale

Brasschaat,

Putte,

Fanf are "De XXXI V", K a p e l l e n ,

- Harmonie "Bos en He i " .

He i d e Kalmt hout .

- F a n f a r e " V e r b r o e d e r i n g " . Hoev enen. - Fanf are

" V l i j t

- Konink lijk e

en Volharding".

Wildert ,

Fanf are "De Verbroedering v an h e t

Financ ie-

pers oneel", Ant werpen. - Konink lijk e

Katholieke

Harmonie

"Verbroedering",

Hoog-

b o o m, - Konink lijk e

Fanf are "Ant v erpia",

St

- Konink lijk e

K a t h o l i e k e Harmonie " S t e

Mariaburg, Cec ilia",

Kapellen.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 14


15

la a a a g gi a id a S ig i n e f ig m

Koninklijke

Liberale

Fanf are "De XXXIV" Kapellen.

'

K o n i n k l i j k e K a t h o l i e k e H a r m o n i e " V e r b r o e d e r i n g " Ho o g b o o m

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 15


16

M a g N I a l : W i t a i g a

40:--407 , 1

De f e e s t v i e r e n d e

Konink lijk e

K a t h o l i e k e Harmonie " S t e

Cec ilia" v an Kapellen.

De s t o e t

werd ont bonden

f ees t v ierende harmonie h a a r gelegenheid get oondic ht ten g e h o r e h a d g e b r a c h t .

i n

jubelmars

door haar De

h e t gemeent epark n a d a t d e " A l t i j d

dirigent

Fees t ",

v oor

die

F r a n s G o o r e ma n s ,

u i t v o e r i n g werd op een dav erend

applaus o n t h a a l d .

's A v o n d s king der

prijz en

t e

18uur had

plaats

i n

i n

de Broedersschool de

aanwez igheid

v a n

u i t r e i -

roeder Di r e c t e u r .

De e r e p r i j z e n w e r d e n g e w o n n e n d o o r V e r b r o e d e r i n g H o o g b o o m , Verbroedering Stabroek, Bos

en Hei K a l

thout en

V l i j t

en

Eendracht Ka/ mt hout .

Na d e f e e s t e l i j k h e d e n w e r d o p 5 als

v olgt

j u l i

1963 het

bestuur

s amenges t eld:

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 16


17

Voorzitter:

J os

Bastiaensen,

Secretaris:

Hy poliet

Sc hat bewaarder: J o s Leden: A r t h u r

De B o e l , Segers,

Van de Cruy s ,

Marc el Q u i c k , J an Th e y s , Re n e V e r b o v e n .

Tijdens secretaris Son m e t

Na h e t

t eerf ees t

Hy poliet

het

waarv an 8

het

De

z ilv eren

j a a r

banket

als

o e l

v a n 2 8 nov ember 1 9 6 3 we r d d e v ereremerk t

ereteken v oor

z i j n

d o o r burgemees t er Van 25

j a a r

lidmaat s c hap,

s ec ret aris .

werd aan de

a r mo n i e

overhandigd, geschonken door

het

het

plakket

Minis t erie

"Pro

van

Mus ic a"

Nat ionale

Opvoeding en K u l t u u r .

1964 w a s o p n i e u w e e n k l a s s i e k schieters.

Niet t emin

concerten,

f ees t en,

rog s t eeds

z eer

warden enz . )

ak t ief

er

17

zonder echte

ak t iv it eit en

ingeric ht

als

t ek

n

moeilijk heden.

Meer

Cec ilia

ding wat

A l

(uitstappen, dat

deze s pelers

af

e n meer s p e l e r s

g e me e n t e w e r d e n a a n g e t r o k k e n o m d e r a n g e n v a n te v ullen.

u i t

de

f anf are

was .

S t i l a a n k r e e g de Harmonie S t e fi n a n c i ĂŤ l e

j a a r

t e van

d e

r e k e n e n buit en

met

de

muz ik ant en op

ontvingen een verplaatsingsvergoe-

z e e r z waar doorwoog op d e k as t oes t and v an d e

v ereni-

ng. In 1965

t elde

spelers v an

Ste

buit en

Cec ilia

9 muz ik ant en v an K a p e l l e n e n 1 8

d e gemeent e.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 17


18

Da a r e n b o v e n k wa m a l s

een d o n d e r s l a g op 20 mei 1965 h e t

ontslag van de v oorz it t er.

De h e e r J o s B a s t i a e n s e n moes t om

gezondheidsredenen h e t

k almer aan doen v an de dok t er.

spijt

i n

het

hart

terschap en v e l e

wat

v erliet jaren

h i j

als

de f anf are na 11 j a a r

Met

v oorz it -

muz ik ant .

Na e n k e l e w e k e n w e r d H y p o l i e t D e B o e l a a n g e s t e l d a l s

diens t -

doende v o o r z i t t e r e n w e r d J a n Th e y s d e n i e u we s e c r e t a r i s .

Ov er d e me e r t e r u g

eigenlijk e

te vinden

werk ing van de f anf are

v o i r

i s

er

niet s

de j a r e n 1965, 1966 en 1967, behalv e

een a a n v r a a g v o o r h e t g e v e n v a n e e n c o n c e r t

o p 11 s ept ember

1966.

V o l l e d i g ont moedigd b e s l i s t e

het

bestuur op 15

a p r i l

1967 o m d e K o n i n k l i j k e K a t h o l i e k e H a r m o n i e S t e C e c i l i a

t e

ontbinden. De v o o r n a a m s t e r e d e n e n w a r e n : - geldgebrek, - t e

weinig

- t e

veel spelers

Op 3 0

belangstelling

juni

b i j

de Kapelse bevolking,

v a n b u i t e n d e gemeent e.

1967 v ree

i e

Heer Leon Van Ees el a a n de

He e r H y p o l i e t D e B o e l o n d e i n s t r u m e n t e n te lev eren straat

t e

b i j

t e v erz amelen e n

de heer pastoor op de pas t orij

i n

i n

de Dorps -

Kapellen.

Terec ht s c h r e e f

"De P o l d e r " o p 14 mei 1967

hoofdartikel:"Grootheid en verval.

i n

een

De t eleurgang van de Kon.

Kath. Ha r mo n i e S t e

C e c i l i a v an K a p e l l e n " : E e n h a r mo n i e met z o

een r o e m r i j k k

succesvol v erleden,

a l s

te denken" . . . ma a r

h e t was d e h a r d e

het

i s

g e wo o n we g n i e t

i n

r e a l i t e i t . Ro g e r B a l b a e r t

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 18


19

r•i tri* , •

Ei

Me t h e t v e r w i j d e r e n v s vro e g e re g e wo o n t e r o n

. • rr . , , „ t p i t

tr 6 1 tIt ' T

k e r k

1' 4 4 % k'

de b e g r a a f l a a t s e n , d i e n a a r

g e sch a a rd la g e n , z i j n

e r onge-

t w i j f e l d ve e l g ra fste n e n ve rlo re n gegaan. To c h a s

e r e e n s o o r t d i e a a n d a c h t k r e e g we g e n s h e t b e l a n g

voor d e p l a a t s e l i j k e g e sch ie d e n is, we b e d o e le n d e h e ra ld is c h e g ra f s t e e n , s t e n e n d u s wa a ro p n i e t a l l e e n d e naam e n h e t b i j gaande g r a f s c h r i f t , n a a r o o k h e t f a o i l i e w a p e n ne w a s a f g e b e e l d . Zu lke s t

e n

v a n de b e tro kke -

z i j n e e n n i e t t e miske n n e n h u l p b r o n v o o r g e n e a l o -

g i e e n h e r a l d i e k , s o m m i g e u t e u r s n o e me n z e z e l f s s t e n e n ch a rte rs ( 1 ) . Ze w e r d e n d a n

o k g e n o e g wa a rd e v o l b e vo n d e n o m b e wa a rd t e

b l i j v e n e n we rd e n v

r

ve rd e re b e wa rin g d i k w i j l s re ch t o p

tegen d e k e r k u u r g e p l a a t s t .

E n k e le z u l k e m e r k w a a r d i g e s t e n e n k a n me n n o g z i e n a a n de b u i t e n k a n t , e n d a n v o o r a l a c h t e r h e t k o o r v a n d e S t . J a c o b u ske rk t e K a p e l l e n .

De e e r s t e s t e e n d i e w i j w i l l e n v o o r s t e l l e n bovenkant v e r s i e r d me t e e n a l l i a n t i e - w a p e n , d .

.

i s aan de h e t wa p e n

va n d e c a n m e t d a a r n a a s t e n t e g e n a a n d i t v a n d e e c h t g e n o t e .

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 19


20

Voor d e z e l a a t s t e

i s

eigenaardig genoeg geen geboort e-

of

overlijdingsdatum ingevuld.

He t m a n n e l i j k ronde o n d e r k a n t ,

s c hild

d i t

heeft

d e gewone v o r m me t d e

voor de vrouw is ,

z oals

het

half -

heraldisch

behoort, ov aalv ormig. Dit

z i j

even

v ermeld

omdat maar

a l

t e

dik wijls

nageleef d werd e n dan o f we l t we e ov aalv ormige lijk e

deze regel

of

niet

t we e manne-

s c h i l d e n werden a f g e b e e l d .

Als g r a f s t e e n recent

u i t

het

e i n d e

t e noemen, w a t

e r

van de v orige eeuw i s

t oe

bijgedragen heeft

h i j

dat

t amelijk

de arc ering

nog k e n b a a r g e b l e v e n i s . De h e r a l d i s c h e die

b i j

arc ering

ongekleurde,

i n

is

het systeem v an punt en en

steen

of

l i j n e n

h o u t gebeeldhouwde, wapens

t oc h d e k l e u r k e n b a a r ma k e n ( 2 ) .

Uit

het

graf s c hrif t

weledele h e e r A n t o o n J .

v e r n e e mt men d a t

Robert

het

bet ref t

d i e g e h u wd was p e t

de

n g e l i c a

J os epha G e e l h a n d d e Me r k s e m. He t w a p e n v a n R o b e r t geplaatst

2-1

i s

van azuur,

e n met d e r a d e r t j e s

He t w a p e n v a n G e e l h a n d ,

e

sporen van

z ilv er

n a a r omlaag ( 3 ) .

v oor de echtgenote,

dig, maar t oc h goed gekend , o m d a t h e t z n t woe r p swe t ea r u gt t e v i n d e n i s , A o v e r a l iv o o r a n d e rne m o n u m e n t e n . h

d r i e

h e t z i j

i s

minder eenv ou-

v o o r glas ramen.

h e t z i j

t

He t s c h i l d

i s

gevierendeeld en ieder

deel

i s

k wart ier

g e n o e md . He t e e r s t e

k wart ier

i s

van azuur,

een

rec ht er hand van goud.

de p a l m n a a r d e a a n s c h o u w e r .

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 20


21

He t t w e e d e k w a r t i e r i s v a n z i l v e r . e e n b e e r v a n s a b e l o f zwa rt , r e c h t o p st a a n d e t e g e n e e n boom v a n s i n o p e l ( = g ro e n ) o p een g r o n d v a n h e t z e l f d e . He t d e r d e k w a r t i e r i s v a n g o u d , d r i e k l a v e r s v a n s i n o p e l . He t v i e r d e k w a r t i e r i s v a n s i n o p e l , e e n v a l k v a n z i l v e r m e t een r o d e k a p o v e r d e k o p .

Over d e

f a m i l i e R o b e r t , VecI H o l l a n d s e a f k o m s t ,

en

ni et

te v e r w a r r e n met Robe r t d e Symphor i en, a f k o m s t i g u i t He ne gouw e n, s c h i j n e n o n z e g e n e a l o g e n n i e t We l v o n d e n w i j

ni

ver mel d da t Antoon J .

Loui s G h i s l a i n e n v a n I d a

br eedspr aker i g. Robe r t e e n z oon was v a n

Mar i e Chr i s t i na van

De f a m i l i e G e e l h a n d i s

echter

beter

Angel i ca Josepha G e 1 b a n d was e e n doc ht e r

y l e v e l d

(4).

gekend. van Hendr i k J oz e f

G e e l ha nd e n v a n C a t h a r i n a R e i n e C o n s t a n c e J o s e p h a 4 o l s . V ol ge ns d e g r a f s t e e n w e r d z i j z e gge n t e

Antwer pen,

op 24

gebor en t e

j uni

1801,

Mer ksen,

hetz el fde

m a a r

j aar

ander en

Tas a l s

ha a r e c h t g e n o o t . Ha a r h u w e l i j k z o u e v e n e e s weest e n w e l

te

Antwer pe i n g e z e g e n d

op 20 mei 1824.

De f a m i l i e G e e l h a n d w s g e d u r e n d e d r i e van Me r k s e m . D e v a d e r feodal e he e r

z i j n ge-

gener ati es heer

van Angel i ca (1760-1819) was de

v a n Me r k s e m e n w e r d a l d a a r

b

Cathar i na Mol s was z i j n t weede e c ht ge not e .

l aatste

r a v e n. E e r s t was h i j

ge huw d g e w e e s t m e t C a t h a r i n a P e e t e r s d ' A e r t s e l a e r ,

over l eden

in 1793.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 21


22

Wij w i l l e n n o g e v e n t e ru g k o me n o p h e t wa p e n G e e lh a n d . Do o r h e t e e r s t e k w a r t i e r m e t d e g o u d e n h a n d k a n h e t g e r a n g s c h i k t wo rd e n o n d e r d e s p re k e n d e wa p e n s. Hoe k o m t e e n b e p a a l d fi g u u r

i n

e e n wa p e n ?

Een d i k w i j l s g e s t e l d , m a a r n i e t

a lt ijd

t e b e a n t wo o rd e n v r a a g .

B ijzo n d e rh e d e n o v e r d e e e r s t e wa p e n vo e rd e r z i j n g e ke n d , m a a r v o o r d e z e h a n d s c h i j n t

niet

a lt ijd

d i t we l h e t geval.

Wij v e r o n d e r s t e l l e n d a t e r i n d e 1 6 ' e e u w n o g g e e n s p ra k e wa s va n d e t h a n s z o d i k w i j l s v e r n o e m d e g o u d e n h a n d d r u k , e n d u s mo e t h e t f e i t e r g e n s a n d e r s l i g g e n . De f a m i l i e G e e l h a n d z o u a f k o m s t i g z i j n

u i t Ke u le n e n z i c h

o o r s p r o n k e l i j k v a n C e u l e n g e n o e md h e b b e n . In d e 1 6 ' e e u w v e s t i g d e n z i c h l e d e n z i c h

i n Ho lla n d . I n 1573

nam e e n G e r r i t s v a n C e u l e n d e e l a a n h e t h i s t o r i s c h b e l e g v a n L e id e n . In e e n v l a a g v a n over moed w i l d e ont moedi gen,

z i c h meester make

hi er bi j

w e r d he m d e

De r e s t

l aat

l i nker

z i c h r aden,

vl ug met h e t t oe pa s s e n Ger r i ts Geheel hand,

v a n

vr oeger

d e

tegenstander

d e Spaanse v l a g ,

e e l

te

maar

( 5 )

meer nog das nu was men

bi j namen e n G e r r i t s v a n Ceul en wer d

l ater

Al s h e r i n n e r i n g a a n d i t

o

t a n d a f g houw en.

v a n

wat

hi j ,

f e i t

i n Geel hand v e r a nde r de e n b l e e f . z ou dan de hand i n

h e t wapen z i j n

opge nom e n.

He t e c h t p a a r A . bur g" t e

Kapel l en,

R be r t - G e e l ha nd woonde h u i z e " E y c k e n-

v o o r h e e n ge na a m d " K l e i n e B o t e r b e r g " e n

t ha ns n o g be w oond d o o r

de

f a m i l i e Geel hand.

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 22


23

RUSTPLAATS vANWELEDELEN HEER

ANTONIuSlosEpHosRObE-RT

GEBORENTELTRECHT2aOKT0BER1801, ALMOESENIER DER _BOrG.ERO3KE

G-01)SHLIIZENVANANTWERPEN

MEDEST'ICHTERVANDEMAATSCHAP'9 1ERCH6STELtiKELIEFDADIGHEID

CHT TE KAPELLEN ENL . FOVERGESTi LEDENTEANTWERPEN8mE)172 E EN VAN Z6N ECHT&ENOTE A WELEDELE MEVROUW ANGEUCA30SEPHA N GEELHANDDEME45EM, T B O W R Esdge,gr4sNl'een k o o r v.b3acobkcrK T Y'KapeRnt R E M P E R 't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 23 E K N c


24

Verwijz ingen. I. J . Belogne, , e n e a l o o g en werk en o v e r g r a f z e r k e n .

public is t .

Schreef

v e r s c h i l l e n d e

2. H e t a r c e r i n g s s y s t e e m z o u u i t g e d a c h t z i j n d o o r e e n z e k e r e pat er P e t r a S a n c t a e n w e r d i n d e 1 7 ° e e u w algemeen a a n v a a r d voor h e t aangev en v an k l e u r e n b i j o n g e k l e u r d e h e r a l d i s c h e afbeeldingen. 3. H e t w a p e n R o b e r t i s o o k a f g e b e e l d i n d e G e e l h a n d - k a p e l i n de O . L . V . K e r k t e , , n t w e r p e n . 4. F . V . G o e t h a l s : " D i c t i o n n a i r e g é n é a l o g i q u e e t h é r a l d i q u e d e s f amilies nobles de Belgique", V o l . 5 , 1849-1852. 5. R . M o r e t u s P l a n t i n d e B o u c h o u t : " D e m e u r e s 285. D i t g . " D e S i k k e l " , 1 9 5

f amiliales ",

pg.

J. G o o l e n a e r t s .

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 24


25

IttaaBiiiA1

% I m o ; L1 c . = 0I 1

De a f d e l i n g h e e m k u n d e v a n d e K u l t u r e l e alle lezers

os eens

i n

alle

kasten en z olders

K r i n g rond

vraagt aan

t e

k ijk en

voor dok ument at ie o v e r K a p e l l e n .

Wij z o e k e n o . a . : - d o o d s p r e n t j e s , d o o d s h r i e v e n , g e b o o r t e k a a r t j e s . c ommunieprent jes , h u we l i j k s a a n k o n d i g i n g e n e n t rouwboek jes v an

in-

wo n e r s v a n K a p e l l e n , - oude n o t a r i ĂŤ l e ak t en bet ref f ende

ronden

of

huizen van

Kapellen, - oude pos t k aart en en oude f o t o ' s

van s t raat z ic ht en en/ of

g e b e u r t e n i s s e n i n o n z e gemeent e, - dok ument at ie ( f o t o ' s ,

persartikelen,

a r c h i e v e n , dok ument en,

enz.) v a n Kapels e v e r e n i g i n g e n . - oude rekeningen en/ of

fakturen,

- oorlogs dok ument at ie e n / o f - oude kranten, - kortom alles

inf ormat ie van 14-18 o f

t ijds c hrif t en,

week bladen o f

40-45,

boeken,

wat ons k an helpen bet ref f ende h e t

Kapellen

v an v r o e g e r e n n u .

Wij s t e l l e n v a s t d a t r e g e l m a t i g h e e l w a t w a a r d e v o l l e d o k u me n t e n g e wo o n w e g g e w o r p e n o f v e r b r a n d w o r d e n b v . b i j e e n o v e r l i j d e n . H e l p d e K u l t u r e l e K r i n g . W i j bewaren a l l e s z o r g v u l d i g v o o r d e t oek oms t . Geef o n s e e n s e i n t j e e n w i j k o e n l a n g s . Da n k b i j v o o r b a a t v o o r u w m e d e w e r k i n g .

Ro g e r B a l b a e r t . Tel. 6 6 4 . 5 7 . 2 2 P a r k we g , 2 , 2950 K a p e l l e n .

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 25


26

11 1 1

kei

'

1 1 :

'

'

i

r

wij

opnieuw onze g r o t e

e

Me t K a p e l l e n k e r m i s v o o r z i e n jaarlijkse

At-k

tentoonstelling

in

d e f e e s t z a a l Co n c o r d i a met o . a . :

- d e k uns t werk en v a n onz e l e d e n , - een v o o r s t e l l i n g van een v ereniging

uit

het Kapelse v olk s le-

v en.

De a f d e l i n g h e e m k u n d e z e t het v e r l e d e n v a n K a p e l l e n P . C. ,

d i t de

jaar

de s c hijnwerper op

populaire voetbalploeg

uit

onz e g e me e n t e .

Lezers we l k e n o g dok ument at ie, k r a n t e n k n i p s e l s , of a n d e r m a t e r i a a l h e b b e n e n d e z e t e r

f ot o' s

beschikking willen

s t ellen v oor onz e t e n t o o n s t e l l i n g kunnen s t eeds k ont ak t opnemen m e t R o g e r B a l b a e r t , P a r k w e g ,

2,

2950 Kapellen,

telefoon

664.57.22.

Wi e k a n o n s m e e r i n l i c h t i n g e n b e z o r g e n o v e r d e z e f o t o

?

't Bruggeske - 23e jaargang - juni 1991 - nr. 2 - p 26


25

IttaaBiiiA1

% I m o ; L1 c . = 0I 1

De a f d e l i n g h e e m k u n d e v a n d e K u l t u r e l e alle lezers

os eens

i n

alle

kasten en z olders

K r i n g rond

vraagt aan

t e

k ijk en

voor dok ument at ie o v e r K a p e l l e n .

Wij z o e k e n o . a . : - d o o d s p r e n t j e s , d o o d s h r i e v e n , g e b o o r t e k a a r t j e s . c ommunieprent jes , h u we l i j k s a a n k o n d i g i n g e n e n t rouwboek jes v an

in-

wo n e r s v a n K a p e l l e n , - oude n o t a r i ĂŤ l e ak t en bet ref f ende

ronden

of

huizen van

Kapellen, - oude pos t k aart en en oude f o t o ' s

van s t raat z ic ht en en/ of

g e b e u r t e n i s s e n i n o n z e gemeent e, - dok ument at ie ( f o t o ' s ,

persartikelen,

a r c h i e v e n , dok ument en,

enz.) v a n Kapels e v e r e n i g i n g e n . - oude rekeningen en/ of

fakturen,

- oorlogs dok ument at ie e n / o f - oude kranten, - kortom alles

inf ormat ie van 14-18 o f

t ijds c hrif t en,

week bladen o f

40-45,

boeken,

wat ons k an helpen bet ref f ende h e t

Kapellen

v an v r o e g e r e n n u .

Wij s t e l l e n v a s t d a t r e g e l m a t i g h e e l w a t w a a r d e v o l l e d o k u me n t e n g e wo o n w e g g e w o r p e n o f v e r b r a n d w o r d e n b v . b i j e e n o v e r l i j d e n . H e l p d e K u l t u r e l e K r i n g . W i j bewaren a l l e s z o r g v u l d i g v o o r d e t oek oms t . Geef o n s e e n s e i n t j e e n w i j k o e n l a n g s . Da n k b i j v o o r b a a t v o o r u w m e d e w e r k i n g .

Ro g e r B a l b a e r t . Tel. 6 6 4 . 5 7 . 2 2 P a r k we g , 2 , 2950 K a p e l l e n .


26

11 1 1

kei

'

1 1 :

'

'

i

r

wij

opnieuw onze g r o t e

e

Me t K a p e l l e n k e r m i s v o o r z i e n jaarlijkse

At-k

tentoonstelling

in

d e f e e s t z a a l Co n c o r d i a met o . a . :

- d e k uns t werk en v a n onz e l e d e n , - een v o o r s t e l l i n g van een v ereniging

uit

het Kapelse v olk s le-

v en.

De a f d e l i n g h e e m k u n d e z e t het v e r l e d e n v a n K a p e l l e n P . C. ,

d i t de

jaar

de s c hijnwerper op

populaire voetbalploeg

uit

onz e g e me e n t e .

Lezers we l k e n o g dok ument at ie, k r a n t e n k n i p s e l s , of a n d e r m a t e r i a a l h e b b e n e n d e z e t e r

f ot o' s

beschikking willen

s t ellen v oor onz e t e n t o o n s t e l l i n g kunnen s t eeds k ont ak t opnemen m e t R o g e r B a l b a e r t , P a r k w e g ,

2,

2950 Kapellen,

telefoon

664.57.22.

Wi e k a n o n s m e e r i n l i c h t i n g e n b e z o r g e n o v e r d e z e f o t o

?

Bruggeske 1991-2-juniWeb  

G. HE kulturee H ring van kap Hen AGITUREEL ORIEHAANDELIJKS TIJOSCHRIFT JAARGANG 1 , 3_ Gezocht: heemkundige dokumentatie. blz 25 Het wel en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you