Page 1

XVLTUREEL DRIEMAANDELIJKS T I J O S C H R I F T

JAARGANG

Orgaan va n 99

HOG HESCOTE"

k u l t u re le k r i n g v a n k a p e l l e n


-a


„-

• Imm ) !cm. ) ! ! r n • • • • IS cm si •. •, , , E;. . E3m_i „ !"fi'ki kl -Vg. '_. 7—. 0 7 x n o

Mow d a d i m w ! •".7,

. 7 \ firelk•;'

t e d e n b l a d v a n d e K u l t u r e l e K r i n g v a n K a p e l l e n " l i o L h e s c o t e " V . Z. W.

22° j a a r g a n g n r 1

a

p

r

i

l

1990

I nhoud.

blz . 2 : Ereleden 1990

blz .

4 :

G a s t r o n o m i s c h week —end J a l h a y ( C h r i s t e l v e r s w i j v e l e n ) .

blz .

9 :

H e t w e l e n we e v a n e e n K a p e l s e f a n f a r e ( R o g e r B a l h a e r t )

b l z . 1 7 : k e n n e n v a n b i j o n s . . . E d u a r d S t o k ma n s ( R o g e r B a l b a e r t )

blz . 2 6 : Ont v angen g i f t e n .

Z o e k p l a a t j e v a n d e ma a n d .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 1


r - r i t= t - . 1 1

t

r

•

NI =1 1 1 7 =" V = He t b e s t u u r v a n d e K u l t u r e l e K r i n g " H o g h e s c o t e " d a n k t d e h i e r n a v e r m e l d e 0 =ereleden v oor h e t j a a r 1990. V g Mev r B e i n a e r d t s - S p u r : K o n . E l i s a b e t h l e i , 6 5 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. D r u y n i n c k x - D e r w a e l : P h . S p e t h s t r a a t , 1 6 2 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Me v r . B u c h ma n n : Z i l v e r l i n d e d r e e f , 2 1 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. B u c h n a n n - K r o n a c k e r : B o n a p a r t e l a a n , 1 9 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. B u y s t - P e e t e r s : C l a e s s e n s d r e e f , 2 0 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Dh r C l a e s F r a n k : A n t we r p s e s t e e n we g , 2 7 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Dh r De B i e He r ma n : K e r k s t r a a t , 3 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Mev r. D e 3 r u y n - V e r e l s t : C h r . P a l l e n a n s s t r a a t , 1 1 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Dh r De K e u l e n a e r L u d o : K a s t a n j e d r e e f , 2 4 , 2 0 0 0 K a p e l l e n . Fa n . D e Ro p y - De Re n : V a n V r e d e n h u r c h l a a n , 6 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. D e S c h u t t e r - V a n Wa s s e n h o v e : D o r p s s t r a a t , 2 9 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Dh r De W i n t e r A l f o n s : J . B r e u g e l n a n s s t r a a t , 1 0 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. D e g r o o t - J a n s e n s : B l o e n e n l a a n , 6 2 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. D i l l i e n - H e n d r i c k x : K o n . A l b e r t l e i , 2 4 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. E n Fam. F e y e n - D e B r u y n : C h r . P a l l e n a n s s t r a a t , 7 9 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . a e r m o nFam. t - Geudens -Snet s : V r e d e s t r a a t , 1 6 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . R a e n a eFam. c k H e ar a s t - D i e l t j e n s : K a p e l s e s t r a a t , 2 0 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . sFan. : He l s e n - De B e l i e : Me r e l l a a n , 2 7 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . H e iFa nd. H e n d r i k x - V a n d i j k : L o b e l i a l a a n , 2 1 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . eFa n .s H e y s t r a e t e n - K e r s t e n s : K o n . A l b e r t l e i , 5 6 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . t r a a Hu y b r e c h t s M a r i o n : D o r p s s t r a a t , 1 0 2 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . tFam. , Hu y b r e c h t s - V e r b o v e n : K o n . A l h e r t l e i , 5 8 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . 7 Dh r J a c o b s M a r c e l : K o n i j n e n b e r g , 4 0 , 2 0 7 0 A n t we r p e n . 4 ,Fa n . J a n a r t - 3 a u w e n s : I e p e n d r e e f , 1 9 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . 2 Fam. J a n s s e n s - S m i t s : B e v r i j d i n n 0 8Fa n . J a n s s e n s - V a n E l s a c k e r : A n t we r p s e s t e e n we g , 3 6 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . slei, 1 0 , 0 2Fam.0 K e r8r e ma 0 n s - De S a e g h e r : N a a g d o o r n l a a n , 4 6 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . K K a p e l l e n . aFa n . K e t e l a a r s - V a n A e r t : G y o t l e i , 9 , 2 0 8 0 K a p e l l e n , p e l 't Bruggeske - 22e jaargang - april l e n .

1990 - nr. 1 - p 2


3

Fam. K u s e - v a n L i n d e n : S p a r r e n l a a n , 3 3 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Dh r L e n a e r t s J a c k y : A o e v e n s e b a a n , 5 7 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. M i c h i e l s - B o n v o i s i n : E i k e n d r e e f , 1 0 , 2 0 3 0 K a o e l l e n . Fam. Ro e l s - B a u we n s : J a z e r s d r e e f , 3 9 , 2 0 3 0 K a p e l l e n , Fam. S c h e p e n s - Co mme r s : G r o e n l a a n , 9 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. S p r o e l a n t s - F a g a r d : Z w a n e n l e i , 1 6 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. Ti mme r ma n s - J a n s s e n s : E i k e n d r e e f , 1 8 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. V a n Do o r e n - Ro mme r s : J . 3 r e u e l m a n s s t r a a t , 2 1 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Dh r V a n E r c k R u d i : 3 e v r i j d i n r , Fam. V a n Gheem-Van Cu y c k : E s s e n h o u t s t r a a t , 4 2 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . slei, 2 4 , 2 Fam.0 V a n3 A e0l v e r t - J o o s e n : V a n V r e d e n h u r c h l a a n , 4 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . K a p e l l e n . ev r. V a n Aooy donc k B e r t h a : P h . S p e t h s t r a a t , 9 6 , 2 0 0 0 K a p e l l e n . Fam. v a n L i n d e n - P l o m p e n : - l e i d o o r n l a a n , 4 9 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. V a n R e 2 e n o r t e r - S p e t h : K a n e l s e s t r a a t , 4 1 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. V a n T r i c h t - V e r b i s t : D o r p s s t r a a t , 7 2 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. V a n d e n B r a n d e n : J . V u y l s t e k e l a a n , 1 2 0 3 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n . V e r s wi j v e l e n C h r i s t e l : Do r p s s t r a a t , 1 0 2 , 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. V i l a i n - J a n s s e n s : D o r p s s t r a a t , 0 4 , 2 0 8 0 K a p e l l e n . Fam. V o l a n t - V e r b r a e k e n : D o r p s s t r a a t , 2 1 , - 2 0 3 0 K a p e l l e n . Fam. . . d u y t s - A d r i a e n s e n : D o r p s s t r a a t , 3 3 , 2 0 8 0 K a p e l l e n .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 3


!Ifik i r •i I i i i i E m -

a i

r!fi c. . 11 L 1 i ! !1 •= • • 0 ! r-• . 1 1 .7 = •51 1 1 1 % N ) -1 1 4 % . v e :• )Z4 I t i •• mf r i • = 1 R c , I t W l a r i t i i t ' f f = 7 , 4

Op 3

z

4

•• 1 1 -7 / T O

;

e n 4 f e b r u a r i z i j n w i j me t d e K u l t u r e l e K r i n g o p g a s t r o n o -

mi s c h w e e k - e n d g e w e e s t

en

aan

mi j

w e r d g e v r a a g d om e r e e n v e r s l a g

ov er t e s c h r i j v e n .

Ik h e b

a l t i j d

v e e l b e w o n d e r i n g g e h a d v o o r me n s e n d i e z o n d e r

p r o b l e me n e e n v e r s l a g k u n n e n w e e r g e v e n o v e r of e e n a k t i v i t e i t

iet s ,

we l k e h e e f t plaatsgehad. M e t

e e n gebeurtenis

" z o n d e r p r o b l e me n "

b e d o e l i k i e t s o p z o ' n m a n i e r s c h r i j v e n d a t h e t g e e n e e n t o n i g e o p s o mn i n g wo r d t . D a a r o m g e b r u i k i k d i t v e r s l a g a l s e e n i n l e i d i n g o p d e g e s c h i e d e n i s v a n d e g a s t r o n o mi e .

Za t e r d a g 3 f e b r u a r i 1 9 9 0 :

9u30-10uur: o n d e r wa n t d e

het

d r i n k e n v a n e e n a p e r i t i e f groeide de s panning

b u s k w a m n i e t o p d a g e n . S t i p t om 1 0 u u r s t o p t e d e a u t o c a r v o o r

de d e u r v a n o n z e s e c r e t a r i s . 1 0 u u r i s 1 0 u u r z e i d e c h a u f f e u r . G e d u r e n d e de r e i s wa s h i j e v e n e e n s s t e e d s z e e r s t i p t o p t i j d .

10u-10u10: k o f f e r s e n l a a r z e n i n l a d e n , i n s t a p p e n i n d e b u s .

12uur: a a n k o m s t s t reek . M e n k a n fi e t s t o c h t e n In d e

o f

t e e r

Jalhay.

D i t

dorpje ligt

aan langlaufski doen

rit jes

i n een z eer t o e r i s t i s c h e

e n p r a c h t i g e wa n d e l i n g e n ,

t e p a a r d doen i n een gez onde e n r u s t i g e n a t u u r .

n a b i j h e i d v i n d t m e n d e d a mme n v an L a G i l e p p e , R o b e r t v i l l e e n

B u t g e n b a c h e n d e n a t i o n a l e o m l o o p v a n Fr a n c o r c h a mp s .

13uur-13u45: m i d d a g m a a l . wa n t e r

stond v oor

Wi j

hadden een

lic ht e

maalt ijd voorzien

d e n a m i d d a g e e n z wa r e e n a v o n t u u r l i j k e w a n d e l i n g

v o o r z i e n o p h e t p r o g r a mma .

14uur: v e r t r e k n a a r d e oev ers v a n d e S t a t t e ( v e r t a l i n g : w i l d - w a t e r r i v i e r wa a r j e z o n d e r l a a r z e n n i e t s k u n t g a a n d o e n ) . H e t wa s z e k e r e e n s u c c e s , maar v e l e n h e b b e n g e d u r e n d e d e w a n d e l i n g ( v e r t a l i n c 7 : v o l g e n s s o mmi g e n een c r o s s ) a f - g e - z i e n :

door

het

w a t e r , o v e r de rot s en, langs s t e i l e

h e l l i n g e n e n t o c h z i j n w i j e r h e e l h u i d s d o o r g e k o me n .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 4


5

1 7 u u r - 1 7 u 3 0 : v o o r a l e e r w i j o n s g i n g e n k l a a r ma k e n v o o r h e t g a s t r o n o mi s c h maa l w e r d e n d e

d o r s t i g e n g e l a a f d me t e e n f r i s s e p i n t o f e e n c o c k t a i l

(een s p e c i a l i t e i t v a n h e t h u i s ) . De a c h t e r b l i j v e r s het w a t e r

o f

d i e

z ic h

n i e t g e wa a g d h a d d e n a a n d e w a n d e l i n g d o o r

diegenen d i e l i e v e r r u s t i g hadden genot en v an een d r a n k j e

of e e n k o r t e wa n d e l i n g

i n

h e t dorpje, hadden z i c h b l i j k b a a r ook z eer

goed g e a mu s e e r d . A l l e n z a t e n s a me n g e z e l l i g b i j e l k a a r i n h e t s a l o n .

-

t V I L I P S t l f r p e q . ; " ; 16* B-AtmDA

HOTEL DE LA COURONNE

-

e -

p

a

c

natur el hautes tagnes • ei tel

RELAIS GASTRONOMIQUE

r•,it,4!,„1,-r-7-71,>_

,.,,•,...

r

.. 4 _ S P A L B E RNE Y , • ; ; , 2 0,u u r — . . . u u r : g a s t r o n o m i s c h m a a l . D i t g a s t r o n o m i s c h m a a l v r a a g t g e e n v eT r d e r e u i t l e g : h e t wa s g e wo o n we g " b u i t e n g e w o o n " . D e s f e e r wa s o p t i m a a l en ,d a t k o n o o k n i e t a n d e r s m e t z u l k e s p i j z e n e n g e r a f fi n e e r d e w i j n e n . „ Zondag 4 f e b r u a r i 1 9 9 0 : , PLACE,

JALHAY • ESELG!CUE

TEL EPH O N E :0321

-

6 4 7()

C v 5 3 674 T V A 4 2 6 6 1 4 L;17 . BAN O U ES B K • 3 4 S- 0 5 5 5 3 5 6 - 9 5

SGB • 2413-345C29,49

1 0 u u r : o n t b i j t . B u i t e n a l l e v e r w a c h t i n g e n wa s i e d e r e e n o p t i j d b e n e d e n . Wat z e e r p l e z i e r i g w a s w a s

dat

wi j

h e t

h e l e h o t e l v o o r ons a l l e e n

hadden. A l d e k a m e r s w a r e n d o o r d e K u l t u r e l e K r i n g i n b e s l a g g e n o me n , wa t d e s f e e r o n d e r l i n g z e k e r b e v o r d e r d e .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 5


6

lluur: v e r t r e k

met

d e

naar

d e s t u wd a mme n L a G i l e p p e v o o r e e n

fi k s e o c h t e n d w a n d e l i n g . V o o r h e n

d i e h e t g a s t r o n o mi s c h ma a l n o g n i e t

hadden v e r t e e r d w a s v oorz ien e n

bus

e e n r o n d r i t d o o r d e p r a c h t i g e o mg e v i n g v a n J a l h a y

o n z e b u s c h a u f f e u r h a d n o g e e n t o e t j e v o o r h e n b e wa a r d

wa n t h i j r e e d n e t h e n n a a r d e B a r a q u e M i c h e l .

13uur: m i d d a g m a a l . We e r o m k o n d e n

w i j geniet en v an de v o o r t r e f f e l i j k e

k ook k uns t v a n d e c h e f - k o k .

16uur: v e t r e k v a n u i t J a l h a y n a a r K a p e l l e n .

I edereen v o n d

het

s pijt ig

dat

h e t we e k - e n d z o v l u g v o o r b i j

i s g e g a a n , m a a r t r o o s t U: v o l g e n d j a a r v o l g t e r e e n h e r h a l i n g .

Hoe v e r l o o p t n u d e g e s c h i e d e n i s v a n d e g a s t r o n o m i e ?

G a s t r o n o mi e i s in d e

g e e n f e n o me e n v a n o n z e

1 9 ° e e u w gekend.

het g r i e k s in e e n

e n

t i t e l

werd voor

i n

t i j d ,

m a a r wa s r e e d s

H e t w o o r d " g a s t r o n o m i e " i s e e n a fl e i d i n g u i t 1 8 0 1 v oor het e e r s t gebruik t door J . Berc houx

een gedicht.

D e t e r m w e r d l a t e r o v e r g e n o me n d o o r

de F r a n s e n e n d e E n g e l s e n o m " d e k u n s t e n d e we t e n s c h a p v a n h e t v e r fi j n d et en" aan t e gev en.

Gas t ronoom i s

e e n a fl e i d i n g

eeuws e E n g e l a n d w e r d e n o o k

v a n g a s t r o n o mi e e n

i n

h e t 19°

d e t e r me n " G a s t r o n o me r " e n " G a s t r o n o mi s t "

g e b r u i k t i n d e b e t e k e n i s v an " e e n k enner v an goed e t e n " . De g r o n d l e g g e r s wa r e n A l e x a n d r e - B a l t h a z a r - L a u r e n t G r i mo d d e l a R e y n i è r e e n J e a n - A n t h e l me Brillat-Savarin.

Z i j

g a s t r o n o mi s c h e s s a y .

legden Bijna

d e

basis

alles

wat

v o o r e e n l i t e r a i r e genre, h e t e r

sindsdien

i n

dat genre i s

g e s c h r e v e n g r i j p t t e r u g n a a r h e t w e r k v a n d e 2 v o o r n o e md e a u t e u r s .

G r i mo d d e wa a r v a n d e

leden

de g e r e c h t e n d i e

l a

Rey nière s t i c h t t e

e l k e week

i n

v o o r

"Jury

d e s Dé g u s t a t e u r s "

e e n r e s t a u r a n t s amen k wamen o m o v e r

z e voorgezet k regen

uit s t ek ende g e l e g e n h e i d om z i c h

i n

de

t e

o o r d e l e n . D i t wa s d u s e e n

d e restauranthouders (res t aurat eurs )

h e t o p e n b a a r d o o r een j u r y t e l a t e n e v a l u e r e n . Z i j wa r e n

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 6


7

maar a l t e b l i j w a n n e e r h u n g e r e c h t e n p o s i t i e f we r d e n b e o o r d e e l d , . Lat er v ers c henen e r r e s t a u r a n t g i d s e n z o a l s w i j d i e n u k e n n e n . Zo . o n t s t o n d e r o o k e e n ma a n d b l a d " A l m a n a c h " i n F r a n k r i j k d a t z o w e l r e s t a u — rant s , c a f e ' s , r o t i s s e u r s , k r u i d e ni e r s . . . k o r t o m a l l e v oeds ellev eranc iers v an P a r i j s b e h a n d e l d e .

I n

d e A l ma n a c h v ers c henen ev eneens a r t i k e l e n

o v e r o n d e r we r p e n v a n g a s t r o n o mi s c h e a a r d .

Brillat—Savarin s c h r e e f

" L a Physiologie d u

gout"

wat

lat er

h e t b e r o e md s t e v a n a l l e g a s t r o n o m i s c h e e s s a y s i s g e wo r d e n . V e r s c h i l l e n d e l e e r l i n g e n z i j n i n d e v o e t s p o r e n v a n B r i l l a t — S a v a r i n e n G r i mo d g e t r e d e n .

Na w e r e l d o o r l o g en d e

"Guide

de

l a

I

verscheen d e

Franc e" v a n

H.

" G u i d e G o u r ma n d d e l a P r a n c e " G a u l t e n C. 5 . 1 1 a u . De E n g e l s e

g a s t r o n o me n w a r e n v o o r a l g e i n s p i r e e r d d o o r d e F r a n s e n .

Stilaan g r o e i d e

de

belangstelling v oor

g a s t r o n o mi s c h e l i t e r a t u u r . n i e u we n d e k r a c h t

d e ploeterende k o k d e kalkoen.

i n s p i r a t i e g a f . Een bek end

i s

dat d e

e n i g e m a n i e r o m e e n k a l k o e n t e b e r e i d e n , b r a d e n wa s , t o t d a t de

van

D e g a s t r o n o o m w e r d b e s t e mp e l d a l s d e v er—

v erhaal

G r i mo d m e t

dat

d i e

d e gas t rononen en de

leden van

d e

D e k ok h i e l d v a s t aan h e t p r i n c i e p e

" S o c i é t é d e s Me r c r e d i s " h e t i d e e k r e e g

d a t e e n k a l k o e n k o n g e b r a i s e e r d w o r d e n . . . e n h e t r e s u l t a a t wa s h e e r l i j k .

De c o n s u m e n t b e i n v l o e d d e d e r e s t a u r a t e u r s de k e u k e n v e r n i e u w d e n

e n

d o o r h e n we r d

v e r fi j n d . G a s t r o n o m e n h a d d e n i n d e r d a a d e e n

grot e i n v l o e d d o o r h u n k i e s k e u r i g h e i d e n

v e r fi j n d h e i d i n z a k e e t e n .

Gas t ronomen mo e d i g d e n h e t p r a t e n o v e r e t e n a a n e n d e k r i t i e k s t i m u l e e r d e de k o k s o m m e t e l k a a r t e w e d i j v e r e n .

Voor w e r e l d o o r l o g geget en. H e t

I

s p r a k men

w a s d o o d g e wo o n n i e t

niet

o v e r w a t me n d i e d a g h a d

g e p a s t . L a t e r v e r a n d e r d e d a t we l

d e g e l i j k w a n t d a n Ro n me n z e l f s p r a t e n o v e r d e p r i j s v a n d e m a a l t i j d e n .

Ni e t a l l e e n h e c h t t e n d e g a s t r o n o me n b e l a n g a a n

de

fi j n e g e u r e n e n

s mak en ma a r wa s v o l g e n s h e n o o k d e v o l g o r d e v a n h e t d i n e r v a n b e l a n g .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 7


8

Na w e r e l d o o r l o g

I

i s

d e g a s t r o n o mi s c h e j o u r n a l i s t i e k o n t s t a a n ;

He t l e e k i n t e r e s s a n t o m g a s t r o n o m i e e n t o e r i s m e m e t e l k a a r t e v e r b i n d e n . Samen m e t

de

a u t o i s d e f o r m u l e v a n " l e k k e r e t e n e n aangenaam r e i z e n "

mo g e l i j k g e wo r d e n . T o e n

d i e c ombinat ie mo g e l i j k we r d

aut obandenf abrik ant en M i c h e l i n

e n

z i j n o.a. de

K l e b e r — Co l o mb e s r e s t a u r a n t — e n

hot elgids en beginnen u i t t e gev en.

Na w e r e l d o o r l o g I I wa s e r e e n e n o r me e v o l u t i e i n d e h o t e l g i d s e n . Sommige g i d s e n g a v e n h e t a a n t a l s t e r r e n a a n d a t e e n b e p a a l d r e s t a u r a n t had, a n d e r e b e s c h r e v e n h e t

restaurant met

de

sterke

e n d e z wa k k e

punt en e n d e s t i j l v a n d e k ok s .

Na t u u r l i j k s t e l l e n v e l e n is s l e c h t . . . e n i n d e r d a a d is h e t

z o

dat

j e

z ic h

kan

d e vraag:

het

beter

wat

i s

goed en wa t

z e l f gaan p r o b e r e n . We l

d e z e gi ds en een danbk are i n f o r ma t i e b r o n z i j n en hebben

de g i d s e n e e n z e k e r e i n v l o e d o p d e l e z e r s e n d e p u b l i e k e o p i n i e .

Het " H o t e l

d e

l a

couronne"

t e

J a l h a y hebben w i j n i e t u i t een

g i d s g e h a a l d . . . ma a r h e t i s t o c h e e n z e e r d a n k b a r e s u g g e s t i e .

V e r s wi j v e l e n C h r i s t e l .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 8


=== a l m a r m r l ! ii

, = t• = L MIMM1= Mt=

W M =

••••-••••"-•

• • • a ' • • & •

*•••=ii !fiiVE

741; 7 . 7 1 . ;zcz-r.. !Issr117

.• ' E i z- z ;E ,-8 F ' = :— :M :-• -.A'. -,, •"-'-i t --1 :. .'2.1-•••• - ,mar-, , • • 3• • . 'M• — - 7 -1--• - .W•, F:-------- - ••••-• , — , • - - - a r •••••• , , :: , • • • • I m , -r , . _

— . , • . : . 7 , . . . T . , _ -

: ; Z . . = -: . 1 t- at - iL d• • • a l 1 = j3 a m 't 2 9M 1 , tM f r LC l i E = W M

, . ,

De v o r i g e a fl e v e r i n g

v a n

Kapels e f a n f a r e " e i n d i g d e m e t

:

• 1 7 a :

r

b

d

onze reeks

de

9

y,:i-TT.;• .marcrEp W i t • . w i t M

: W M =

" H e t w e l e n we e v a n e e n

v a s t s t e l l i n g d a t op 9 j a n u a r i 1862

de " s o c i e t e i t " o p n i e u w 4 6 s p e l e n d e l e d e n t e l d e .

Op v o o r n o e m d e d a t u m w e r d e e n a l g e me n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n t ijdens dewelk e h e t

" R e g l e m e n t d e r mu z i e k ma e t s c h a p p i j v a n C a p p e l l e n "

goedgek eurd we r d . De v e r e n i g i n g w a s

door

de

p l o t s e t o e n a me v a n h e t a a n t a l l e d e n nog

n i e t v o l l e d i g g e o r g a n i s e e r d e n d a a r o m we r d d e ma a t s c h a p p i j v o o r l o p i g bes t uurd d o o r e e n c o mmi s s i e v a n e n k e l e l e d e n

i n

a f wa c h t i n g d a t op

u i t e r l i j k 1 f e b r u a r i 1 8 6 2 e e n b e s t u u r z o u v e r k o z e n wo r d e n .

Lat en w i j e v e n d i t r e g l e me n t wa t n a d e r b e k i j k e n . In a r t i k e l

1

wordt

n u

u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e ma a t s c h a p p i j d e

titel "St e

Cec ilia" draagt

e n

dat

h a a r uit s luit ende opdrac ht e r i n

b e s t a a t d e b e o e f e n i n g e n d e b e v o r d e r i n g v a n d e mu z i e k k u n s t . A r t i k e l 2 v e r m e l d t d a t h e t g e n o o t s c h a p 3 s o o r t e n l e d e n t e l t : d e we r k e n d e de a a n m o e d i g e n d e e n de m u z i e k , onk os t en e n

d e de

d e ereleden.

t weede derde

z i j z i j n

d i e

De

e e r s t e z i j n de ui t v oer der s v an

bijdragen

t o t

het

b e s t r i j d e n v an de

z i j w e l k e d o o r g i f t e n o f b e we z e n d i e n s t e n

aan h e t g e n o o t s c h a p d i e t i t e l w a a r d i g z i j n . De w e r k e n d e e n d e a a n mo e d i g e n d e l e d e n d i e n d e n d o o r 3 l e d e n v o o r g e d r a g e n t e wo r d e n e n d e v e r k i e z i n g g e s c h i e d d e " b i j m i d d e l v a n e r wt e n e n b o o n e n " . De b o n e n w a r e n

i n

het

voordeel

e n

de

e r w t e n i n het nadeel v an de

k andidaat .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 9


1 0

He t r e g l e m e n t v o o r z a g 7 f u n k t i e s : - voorzitter, - ondervoorzitter, - o r k e s t me e s t e r , - s c h a t b e wa a r d e r , - g e h e i ms c h r i j v e r , - 2 k o mmi s s a r i s s e n . D i t b e s t u u r b e n o e md e d e

e r e l e d e n w e l k e e c h t e r geen s t e mr e c h t hadden

t ijdens de v ergaderingen. Om d e 2 j a a r w e r d d e h e l f t v a n h e t b e s t u u r h e r k o z e n . De s c h a t b e w a a r d e r m o c h t z e l f s t a n d i g a l l e u i t g a v e n t o t 5 f r u i t v o e r e n . Onk os t en b o v e n d e

5

f r

dienden eers t

d o o r h e t b e s t u u r goedgek eurd

t e wo r d e n .

He t b e s t u u r k o n te s p e l e n

op

t en

allen

t ijde

b o e t e v a n 1 f r , h e t z i j i n proc es s ies o f t e r gelegenheid

v an o p e n b a r e f e e s t e n w a a r m e e h e t

d o o r de g e e s t e l i j k e o f we r e l d l i j k e

ov erheden h i e r t o e a a n g e z o c h t w o r d t . s erenades t e

d e we r k e n d e l e d e n bev elen

geven.

De

h e t

b e s t u u r k o n o o k b e v e l e n om

l e d e n we l k e a f we z i g wa r e n o p d e b i j e e n k o ms t e n

k regen een b o e t e v an 1 5 c t . De w e r k e n d e l e d e n w a r e n o o k bij

t e

wo n e n o p

straffe

v e r p l i c h t om d e w e k e l i j k s e o e f e n s t o n d e n

v a n e e n b o e t e v a n 1 0 c t . K wa me n z i j t e l a a t

op d e z e o e f e n a v o n d e n d a n wa s e r e e n b o e t e n v o o r z i e n v a n 5 c t .

Wa a r s c h i j n l i j k w e r d

e r n a d e o e f e n i n g e n s oms n o g w e l e e n p i n t j e

o f m e e r d e r e p i n t j e s gedronk en wa n t a r t i k e l 2 3 v a n h e t r e g l e me n t v o o r z a g een v e r b o d o m

n a

de

repetities

o p d e s t r a a t g e d r u i s t e ma k e n o f o p

de i n s t r u m e n t e n t e s p e l e n o p b o e t e v a n 5 0 c t .

E l k w e r k e n d l i d mo c h t z i j n i n s t r u m e n t s t e mme n o f o p t o o n b r e n g e n en " d i t

gedaen z i j n d e

i s

h e t v e r b o d e n o p b o e t e v a n 5 c e n t i e me n i e t s

te preluderen o f v ooruit t e s pelen".

Ti j d e n s d e o e f e n a v o n d e n e n de l e d e n

i n

tijdens

d e m u z i e k f e e s t e n mo c h t e n

d e mu z i e k z a a l " n i e t k lappen o f enig s pel s pelen op boet e

v an 1 0 c e n t i e m e n " .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 10


11

De w e r k e n d e l e d e n w e l k e m e e r d a n 1 k w a r t i e r g a a n s v a n d e m u z i e k z aal wo o n d e n w a r e n ,

b i j

s l e c h t we e r , v o o r h u n a f we z i g h e i d v r i j g e s t e l d

v an b o e t e n .

De f a n f a r e w e r d g e a c h t a k t i e f t e z i j n z o l a n g z i j 8 a a n mo e d i g e n d e l e d e n z o u t e l l e n , z e l f s a l wa r e n e r g e e n s p e l e n d e l e d e n me e r . I ndien

i n

d e g e me e n t e e e n n i e u w e mu z i e k ma a t s c h a p p i j z o u o p g e r i c h t

wo r d e n e n

d e z e t e l d e 1 2 s p e l e n d e l e d e n d a n mo c h t d e z e d e i n s t r u m e n t e n

v an d e o n t b o n d e n v e r e n i g i n g o p e i s e n .

En m e t d i t r e g l e m e n t s c h e e n o n z e m u z i e k m a a t s c h a p p i j e e n h o o p v o l l e start

t e

h e b b e n g e n o me n o p

u i t wi j z e n d a t

9

j a n u a r i 1 8 6 2 . D e t o e k o ms t z o u e c h t e r

e r w e l d r a z wa r e e n d o n k e r e wo l k e n o n z e v e r n i e u wd e f a n f a r e

z ou k o me n b e d r e i g e n .

T i j d e n s v o o r n o e m d e p e r i o d e wa s d e f a n f a r e S t e C e c i l i a u i t e r a a r d een u i t g e s p r o k e n k a t h o l i e k e mu z i e k ma a t s c h a p p i j w e l k e e e n w e r k i n s t r u m e n t was i n

d e handen v a n de t o e n ma l i g e p a s t o o r J oannes S i b i c k e n de k a t h o -

l i e k e b u r g e m e e s t e r J o a n n e s F r a n c i s c u s Fe y e n .

Voor d e

eers t e maal ec ht er

i n

d e ges c hi edeni s v an Kapellen

was e r e e n l i b e r a l e p a r t i j i n v o l l e o p g a n g . Vouwe M a x i m i l i a n u s J o s e p h u s H u b e r t u s L e o p o l d u s , g e b o r e n

i n

Tienen

op 1 5 o c t o b e r 1 8 3 1 wa s n a a r K a p e l l e n u i t g e w e k e n o m a l h i e r e e n w i j n h a n d e l u i t t e baten A l s o v e r t u i g d e l i b e r a a l s l a a g d e h i j e r i n o m s a me n me t P r u d e n t K e n i s , Fr , de B o c k e . a . o m i n h e t j a a r 1 8 6 2 3 4 l e d e n t e l a t e n a f s c h e u r e n v a n M ade f a n f a r e S t e C e c i l i a e n e e n n i e u w e f a n f a r e " D e X X X I V " o p t e r i c h t e n , e u i t e r a a r d me t e e n l i b e r a l e s t r e k k i n g . s ,L e o p o l d V o u w e z e t t e d o o r e n w e r d i n 1 8 6 3 v e r k o z e n t o t g e m e e n t e r a a d s l i d , J i n 1 8 6 4 t o t s c h e p e n e n w e r d i n 1 8 6 7 t o t b u r g e me e s t e r v a n K a p e l l e n . P benoemd; D i t a m b t z o u h i j b l i j v e n v e r v u l l e n t o t 1 8 7 9 . E n k e l e j a r e n . l a t e r , o p 1 7 j a n u a r i 1 8 8 5 t r o k h i j we g u i t K a p e l l e n e n v e s t i g d e h i j H oz i c h t e A n t w e r p e n i n d e J o r d a a n s t r a a t n r 9 8 . e g a e r t 't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 s , H .

- p 11


12

De s t r i j d t u s s e n d e 2 f a n f a r e s w a s o n g e me e n h a r d . D e XXXI I / . • onder l e i d i n g v a n v o o r z i t t e r L e o p o l d V o u we e n e r e v o o r z i t t e r B i a r t en d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e f a n f a r e S t e C e c i l i a 0 . 1 . v . h u n e r e v o o r z i t t e r g r a a f Augus t Moret us terreinen d e

l o e f

d e

l a

Fa i l l e , probeerden elk aar op a l l e

a f t e s t e k e n e n d i t g e b e u r d e n i e t a l t i j d me t z u i v e r e

mu z i k a l e t o n e n .

Wi j m o g e n i n d e r d a a d s p r e k e n v a n de f a n f a r e S t e

Cec ilia".

Het

" d e o v e r b l i j v e n d e leden v an

bestuur v an

d e Kulturele Kring is i n

het b e z i t

v a n e e n s t a n d a a r d ( d e k o p h o u d e r s g e n a a md ) m e t d e a f b e e l d i n g

v an d e

ov erblijv ende l e d e n welk e

6

d e m o e d o p b r a c h t e n om t e g e n d e

s t r o o m t e b l i j v e n o p r o e i e n . . . e n me t s u c c e s .

\ \\ s :0 \

\

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 12


13

Op 2 6 in W i l r i j k

m e i , 1807 w e r d

een

d e

fanfare St e

g r o o t mu z i e k f e e s t

b i j

"Pac ht er J a n v a n C a p p e l l e n " l e z e n ijzeren we g

t e

A n t we r p e n

3

wi j

t e

C e c i l i a u i t g e n o d i g d cc.i

wo n e n . I n het t i j d s c h r i f t

d a t

"aan

d e s t a t i e v an den

r i j t u i g e n g e r e e d s t o n d e n om d e s p e l e n d e

en d e a a n m o e d i g e n d e l e d e n n a a r W i l r i j k t e v o e r e n e n d e s a v o n d s t e r u g naar C a p p e l l e n

t e

b r e n g e n " . H i e r u i t b l i j k t dat 5 j a a r na de s c heuring

de f a n f a r e t e r u g v o l l e d i g u i t g e b o u w d w a s z o d a t in e e n w e d s t r i j d wa a r a a n n i e t

minder d a n

z i j me e k o n d i n g e n

6 2 mu z i e k ma a t s c h a p p i j e n

d e e l n a me n .

Enk ele w e k e n l a t e r

ontving

d e mu z i e k me e s t e r v an St e C e c i l i a ,

de h e e r S e l e n s , e e n g o u d e n s p e l d v a n d e e r e v o o r z i t t e r , d e h e e r M o r e t u s , v o o r z i j n i n z e t om h e t n i v e a u v a n d e f a n f a r e s t e e d s h o g e r o p t e v o e r e n . Lat er w e r d

de

h e e r Selens o o k

t o t

mu z i e k me e s t e r aanges t el d v an de

f a n f a r e v a n S t a b r o e k e n w e r d h i j o o k m u z i e k l e r a a r b e n o e md i n d e m u z i e k s c h o o l v a n d e s t a d A n t we r p e n .

Op 1 2 n o v e m b e r 1 8 6 8 n a m d e f a n f a r e d e e l a a n e e n g r o t e v i e r i n g v an w e d u w e B l a n c k a e r t s , g e b o r e n r l a r i a C a t h a r i n a V e r d i j c k , w e l k e 1 0 0 jaar wer d.

De

kleinzoon v an

bij S t e

Cec ilia

v erdronk

i n

de

t o t Rijn.

d e e e u w e l i n g e wa s t r o m m e l s l a g e r g e we e s t

o p h e t o g e n b l i k d a t h i j d o o r een s p i j t i g ongev al Om

d i e

reden

w i l e me n d e g r o o t m o e d e r v a n h e t

ov erleden l i d v a n d e f a n f a r e v i e r e n om h a a r k l e i n z o o n t e gedenk en.

Op 2 8 d e c e m b e r 1 8 6 8 m a a k t e e e n v a n

d e leden v an de f a n f a r e

een d u s d a n i g k a b a a l t i j d e n s e e n o e f e n a v o n d d a t me n v a n e e n a a n r a n d i n g s prak . H e t b e t r o k k e n l i d we r d o n m i d d e l l i j k u i t g e s l o t e n d o o r h e t b e s t u u r en t e g e l i j k e r t i j d w e r d b e s l i s t

om het

lokaal

van

d e f anf are over

t e b r e n g e n b i j J o s De B r u y n .

Op 2 6

o c t o b e r 1 8 6 8 wa r e n e r o p n i e u w g e me e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n .

Dez e w e r d e n g l a n s r i j k

d o o r d e l i b e r a l e n g e wo n n e n . O n m i d d e l l i j k d a a r o p

b e s l i s t e h e t b e s t u u r v a n d e f a n f a r e v a n S t e C e c i l i a d a t h u n ma a t s c h a o p i j z ic h v o o r t a a n z o u ont houden v a n uitsluitend me t om n i e t

elk e

p o l i t i e k e inmenging e n z ic h

d e mu z i e k k u n s t z o u bez ighouden. M e n b e s l i s t e z e l f s

m e e r d e e l t e n e me n a a n f e s t i v i t e i t e n o f f e e s t e n i n d e g e me e n t e

wa a r e e n e v e n t u e l e d e e l n a m e a l s e e n p o l i t i e k e b e i n v l o e d i n g z o u k u n n e n bes c houwd w o r d e n .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 13


14

Do o r d e de l i b e r a l e n

wet

a l l e

op

het

l a g e r o n d e r w i j s t e s t e mme n i n 1 8 7 9 j o e g e n

katholieken d e

stuipen

wa r e s c h o o l o o r l o g o n t s t o n d . D e z e h a d

t o t

op

het

l i j f wa a r d o o r e e n

gevolg d a t

d e liberalen

i n 1 8 7 9 i n d e o p p o s i t i e we r d e n g e d r o n g e n e n d a t d e k a t h o l i e k e n t e r u รง , h e t b e s t u u r v a n d e g e me e n t e i n h a n d e n n a me n .

Op s l a g w e r d o n z e f a n f a r e t e r u g k as boek e n

u i t e r s t aktief. Als wij het

h e t boeteboek ov erlopen v a n a f

d e j a r e n 1880 dan s t e l l e n

wi j e e n r e g e l ma t i g e a a n g r o e i v a n het aant al leden v as t . I n j u l i 1330 we r d h e t

4 2

l e d e n inges c hrev en i n h e t k as boek . T i j d e n s

dez elf de ma a n d we r d e n n o g

1 0 n i e u w e l e d e n g e n o t e e r d . Da a r o p v o l g d e

nog 1

lidgeld

nieuw

l i d

z ic h v e r d e r d o o r

voor

i n augus t us , 2 l e d e n i n o c t o b e r e n dez e t endens z e t t e i n

het

j a a r 1 3 8 1 . O o k we r d e n aan de k ant v an de

uit gav en r e g e l ma t i g b e t a l i n g e n i n g e v u l d v o o r i n s t r u me n t e n e n

voor

het

d e a a n k o o p v a n n i e u we

h e r s t e l l e n v an d e oude i n s t r u me n t e n . K o r t o m

de f a n f a r e l e e f d e o p n i e u w .

Ook h e t

feest

van

St e

C e c i l i a we r d opnieuw groots gev ierd.

In f e b r u a r i 1 8 8 1 we r d e e n rek ening v a n 107, 50 aank oop v a n v l e e s

voor

het

souper

f r

bet aald v oor de

e n 104, 96 f r v o o r d e aank oop v an

bier.

De f a n f a r e s t o n d i n d e r d a a d t e r u g i n d e g u n s t v a n h e t g e me e n t e bes t uur. v an 5 0

I n f r .

j u n i 1882 o n t v i n g d e v e r e n i g i n g een g e me e n t e l i j k e s u b s i d i e D e z e fi n a n c i e l e t u s s e n k o m s t z o u

z ic h

o o k nog herhalen

gedurende d e v o l g e n d e j a r e n .

Als w i j leden,

n a

rek ening houden me t

a f s c h a f fi n g v a n

na i n s c h r i j v i n g v a n

d e s p e l e n d e en de aannoedigende

d e o n t s l a me me n d e

d e nieuwe l e d e n ,

o f

o v e r l e d e n leden en

d a n noteren wi j b i j het einde

v an e l k w e r k j a a r a c h t e r e e n v o l g e n s e e n l e d e n a a n t a l a l s v o l g t :

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 14


15

1880: 8 8 l e d e n , 1881: 8 0 l e d e n , 1882: 7 0 l e d e n , 1883: 7 3 l e d e n , 1884: 7 1 l e d e n , 1885: 6 3 l e d e n , 1886: 5 6 l e d e n , 1887: 5 7 l e d e n , 1888: 5 9 l e d e n , 1889: 6 1 l e d e n , 1890: 5 7 l e d e n , 1891: 6 1 l e d e n , 1892: 6 0 l e d e n , 1893: 5 9 l e d e n , 1894: 5 3 l e d e n , 1895: 5 5 l e d e n , 1896: 5 8 l e d e n , 1897: ? l e d e n , 1898: 5 5 l e d e n , 1899: 5 3 l e d e n .

De o n k o s t e n v o o r op t o t

het

S t e C e c i l i a f e e s t v a n 1882 l i e p e n reeds

236, 04 f r e n t o t 266, 85 f r i n 1883. N a t u u r l i j k k on dez e s i t u a t i e

n i e t b l i j v e n d u r e n . H e t j a a r 1 8 8 5 s l o o t a f me t e e n d e fi c i e t v a n 1 4 2 , 3 1 f r . O m d i e r e d e n w e r d i n 1 8 8 6 v o o r h e t S t e C e c i l i a f e e s t e e n t u s s e n k o ms t gev raagd v a n opgelopen t o t

de

l e d e n v a n 5 2 , 5 0 f r wa n t d e u i t g a v e n wa r e n o n d e r t u s s e n

e e n ongek ende hoogt e v an 305, 25 f r . O n mi d d e l l i j k daarna

we r d e e n b i j k o m e n d e i n z a m e l i n g g e h o u d e n v an d e g e m e e n t e o m

de

b i j

v ers c hillende not abelen

v e l e k o s t e n v an de f a n f a r e t e h e l p e n dek k en.

Zo n o t e e r d e n w i j t u s s e n k o ms t e n v a n d h r B i a r t , D h r D i l l e n , M e v r ; G e e l h a n d Mo r e t u s , M e v r , J u l e s M o r e t u s , n o t a r i s De c k e r s , J u f f r o u w p a u we l s e n v e l e a n d e r e n . R o b e r t G e e l h a n d He t b e s t u u r v a n d e f a n f a r e wa s i n 1 8 8 7 s a me n g e s t e l d a l s v o l g t : , E orz it t er: Eduard B i a r t , Brev oa rV o o r zoi t t e r : X n O n d e r v o o r z i t t e r : E u g e n e V e r c a mme n , s y , d 't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 h r R

- nr. 1 - p 15


O r k e s t me e s t e r : J o s e p h u s Fe y e n , S e c r e t a r i s : H e n r i De B r u y n , K o mmi s s a r i s s e n : F r a n ç o i s L i e v e n s , E d u a r d Waec remaec k ers , Co n s t a n t M e r t e n s , Alf ons Bogaert s , Co r n e e l V a n B o u we l . De o p e n g e v a l l e n p l a a t s v a n v o o r z i t t e r , n a h e t o v e r l i j d e n v a n V i n c e n t i u s D i l l e n , w e r d l a t e r i n g e n o me n d o o r E d u a r d G e e l h a n d .

In h e t kasboek v a n 1892 v i n d e n bedrag v a n 1 2 5

f r

w i j nog de ont v angs t v an een

v o o r e e n " p r i m e f e s t i v a l d ' A n v e r s " . fl e e r d e t a i l s

hierov er z i j n e r n i e t t erug t e v inden.

I n 1 8 9 7 nam d e f a n f a r e a k t i e f d e e l a a n d e f e e s t e n we l k e i n g e r i c h t we r d e n b i j

d e

oprichting van

we r d a f g e s l o t e n m e t

een

d e p a t r o n a g e v a n k a p e l l e n . De 19° eeuw

b a t i g s a l d o v an 51, 02 f r i n k as en 54 l e d e n

v ormden d e f a n f a r e S t e C e c i l i a . I n e e n v o l g e n d e a fl e v e r i n g b e s p r e k e n

wi j

h e t

wel

e n we e v a n o n z e

Kapels e f a n f a r e gedurende d e j a r e n 1900. ZO NDAG 5 S E P T E M B E R 1 8 9 7 , om 5 u r e s t i p t

I 11111[1:101gVH1 P LEERZAME EN VERMAKELIJKE - dB11 S TOND P 2 1ol\TD r oll3g o r - n 6 otnxitzcZCA, v 3 1 1 C R i v o l l o r i • l e n voordeele - -

van het aankoopen van Meubels en Volksspelen

2d e P L A I ste D E E L A 1. O p e n i n g T , door de maatschappij Ste Cecilia. 2. A a n s p r a a Sk , door den Eerw. Heer Pastoor. : 3. D e Gierigaard, blijs pel in een bedrijf . .4: De , B a n nFe l i n g , duo. R . JO M i n u t e n p 0 0 , 7 4 . 1 2de D E E L , 1. Wa l d s t u k0 , door_de Ste C e c i l a 0 k omr, blijs pel i n één bedrijf . T D e Koning 2. m a a t s c h a pdep Congo ij. 3. , Reis naar (op aanvraag). Liar. — Druk. J oan, VANt e &

't Bruggeske - 22e jaargang april 1990 - nr. 1 - p 16


17

!' ' โ€ข ! ! ' f '

!

'

Op e e n w i n d e r i g e z a t e r d a g - r e d e n i n P u t t e a f t e s t a p p e n b i j o n z e g e k e n d e fi g u u r i n d e r e e k s " Me n s e n w i j n n s g. v an b i j ro n si " : cE d uha r dt S t oi k ma N e d e r l a n d o Moeder d e v r omu w w a s n a a r d e k a p p e r , E d u a r d h a d h u i s w a c h t e n op z i j n

u i t n o d i g i n g n a me n

wi j

plaats

i n een g e ma k k e l i j k e z e t e l v o o r

een u r e n l a n g g e s p r e k . V o o r a f h a d d e n w i j a l e e n e n a n d e r o p g e z o c h t o v e r d e f a m i l i e S t o k ma n s . Als b a s i s

v o o r o n s g e s p r e k e n om z e k e r t e z i j n d a t o n z e bas is รง iegev ens

j u i s t w a r e n o v e r l i e p e n w i j s a me n d e s t a mb o o m v a n d e f a m i l i e .

St ok mans E d u a r d u s E m m a n u e l w e r d dec ember 1 9 0 8 .

Op

t e

Kapellen geboren o p

2 8

1 1 a u g u s t u s 1 9 3 7 t r a d h i j i n h e t h u w e l i j k me t Hu y -

brec ht s J u l i a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 3 1 me i 1 9 1 0 .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 17


13

Eduard i s

d e

z o o n v a n F r a n c i s c u s S t o k ma n s e n V a n d e n B o g a e r d

H a r i a W a l b u r g i s . V a d e r S t o k ma n s w e r d g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 7 j a n u a r i 1869, w a a r h i j i n h e t h u w e l i j k t r a d o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 0 2 . He t g e z i n t e l d e 5 k i n d e r e n : — S t o k ma n s A n n a 2 4 a r i a E l i s a b e t h , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 5 . 3 . 1 9 0 3 , te

St ok mans

Simon P e t r u s , g e b o r e n

wa a r h i j

l a t e r b u r g e me e s t e r w e r d

Kapellen tijdens

op 1 6 a u g u s t u s

d e

1904,

p e r i o d e 10. 10. 1941

( we g v o e r i n g v a n b u r g e m e e s t e r J . S p e t h d o o r d e D u i t s e r s ) t o t 2 2 . 4 . 1 9 4 2 ( a mb t s a a n v a a r d i n g d o o r

de

heer

J ac obs

J an)

en l a t e r o p n i e u w v o o r

de p e r i o d e 9 . 5 . 1 9 4 7 t o t 2 7 . 3 . 1 9 5 3 , — S t o k ma n s J os eph L e o p o l d u s , g e h o r e n t e K a p e l l e n o o 2 0 . 7 . 1 5 0 6 , — S t o k ma n s

E d u a r d u s E mma n u e l ,

— S t o k ma n s J u l i a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 6 . 6 . 1 9 1 3 .

De g r o o t o u d e r s l a n g s v a d e r k a n t w a r e n i n w i j k e l i n g e n t e K a p e l l e n . Groot v ader S t o k ma n s E ç d d i u s w e r d

i n

Ho e v e n e n geboren op 1 j u l i 1828

en z i j n e c h t g e n o t e V e r h o e v e n A n n a w e r d i n 1 8 2 9 g e b o r e n t e S t a b r o e k . De v a d e r v a n E d u a r d S t o k ma n s h a d 1 z u s t e r , n l . S t o k ma n s J T4aria E l i s a b e t h , geboren t e

P u t t e N e d e r l a n d o p 1 a p r i l 1 3 5 8 e n 2 b r o e r s , n l . S t o k ma n s

Simon P e t r u s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 2 a p r i l 1 8 6 0 e n S t o k ma n s G u i e l m u s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 2 n o v e mb e r 1 8 6 5 .

RO V , : c h P ut t , '

2° . h ui

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 18


19

B o v e n v e r me l d e f a m i l i e h e r i n n e r i n r e n w e r d e n d o o r E d u a r d j u i s t . bev onden e n d a n b e g o n h i j t e p u r e n i n h e t v e r r e v e r l e d e n . :

De a l l e r v r o e r s t e h e r i n n e r i n g e n w a r e n n i e t b e p a a l d a a n d e v r o l i j k e k ant . Hi j w e e t

nog

d a t de w i j k P u t t e t i j d e n s d e e e r s t e we r e l d o o r l o g gek neld

z at t u s s e n d e d r a a d a f s l u i t i n g aan d e g r e n s e n een 2 째 d r a a d v e r s p e r r i n g ter hoogt e v a n

d e Klinkaard. Door

d i t

f e i t

w a s Put t e v o l l e d i g op

z i c h z e l f a a n g e we z e n , w a n t n i e t a l t e v e e l me n s e n mo c h t e n h e t " B l o c k h a u s " ( wa c h t l o k a a l v a n

d e Duit s ers ) v oorbijgaan o p

d e

w e i d e aan de hoek

v an d e K l i n k a a r d e n d e E r t b r a n d s t r a a t .

Voor z o v e r m o e d e r S t o k ma n s

o f

e e n buurvrouw z i c h z e l f

niet

k on b e h e l p e n w e r d e r i n u i t z o n d e r l i j k e o ms t a n d i g h e d e n v o o r d e g e n e z i n g v an e e n k i n d e r z i e k t e b e r o e p g e d a a n o p d o k t e r V e r z w i j v e l e n w e l k e wo o n d e r e c h t o v e r d e i n g a n g v a n h e t h u i d i g e r e me e n t e p a r k t e K a p e l l e n .

Onze 6

j a r i g e E d u a r d m o e s t i n 1914 n a a r de g r o t e s c hool, wa a r

me e s t e r V a n T i c h e l e n t o e n I nderdaad " a l " met h e t

8 째

d e

l e s

jongelingen,

g a f

a a n a l de j o n g e l i n g e n v an Put t e.

want

a l l e

j o n g e n s v an h e t 1째 t o t en

l e e r j a a r z a t e n s a me n i n 1 k l a s o m d a t d e 2 째 m e e s t e r S o me r s

o n d e r d e wa p e n s wa s g e r o e p e n . De j o n g e n s s c h o o l w a s g e v e s t i g d

i n

d e v oorbouw v an de n u leegs t aande

s c hool i n d e E r t b r a n d s t r a a t .

Na d e naar S t af

t e

oorlog

Gabriel

werk en

i n

i n

r i n g Eduard v o o r

z i j n mi d d e l b a r e s t u d i e s e e r s t

Boechout o m nadien

het

S t

d e 2 l a a t s t e h u ma n i o r a j a r e n

lienricusinstituut

op

d e O u d e S t e e n we g a a n

h e t S t J a n s 2 l e i n t e A n t we r p e n .

Zo w a s E d u a r d 1 8

j a a r g e w o r d e n e n mo e s t h i j t h u i s b l i j v e n v a n

de s c h o o l o m e e n f a m i l i e t r a d i t i e v e r d e r t e z e t t e n , n l . k o s t e r wo r d e n :

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 19


20

- d e ma n v a n d e o u d s t e z u s t e r v a n v a d e r S t o k ma n s wa s k o s t e r i n Ho l l a n d : : ; . • Put t e, - z i j n z o o n , L o u s Wo u t e r s , w a s k o s t e r i n B e l g i s c h P u t t e , - n a d a t d e z e v e r h u i s d wa s n a a r B e r e n d r e c h t w e r d h i j a l s k o s t e r o p g e v o l g d door z i j n b r o e r , - nadat

z i j n

t aak o v e r

vader t e

i n

H o l l a n d z i e k g e wo r d e n w a s diende h i j d i e n s

n e m e n e n p a s t o o r S o me r s b e s l i s t e s a me n m e t d e o u d e r s

v an E d u a r d d a t d e z e k o s t e r z o u wo r d e n i n P u t t e .

Te g e n s t r i b b e l e n d e e d m e n v r o e g e r n i e t ,

want

w a t v ader en de

p a s t o o r b e s l i s t h a d d e n wa s w e t e n d u s w e r d E d u a r d t o t k o s t e r a a n g e s t e l d op 1 s e p t e m b e r 1 9 2 0 .

Wa a r s c h i j n l i j k w a s

h i j

v r o e g e r r e e d s o p d e h o o g t e v a n d e v er-

plic ht ingen v a n d e z e f a m i l i e t r a d i t i e w a n t reeds t i j d e n s z i j n s t udies had h i j

gedurende v e l e

j a r e n mu z i e k l e s s e n g e v o l g d i n He r e n t a l s b i j

z i j n o o m J o z e f V a n d e n B o g a e r d w e l k e a l d a a r p a s t o o r wa s o p h e t b e g i j n h o f

De t a a k v a n k o s t e r wa s d e s t i j d s n i e t t e o n d e r s c h a t t e n : - e l k e d a g om G u u r ' s mo r g e n s d e k l o k k e n l u i d e n , - o n 6 u 3 0 e n om 7 u u r h e t o r g e l b e s p e l e n e n d e m i s z i n g e n , - om 1 2 u u r e n om 1 8 u u r o p n i e u w d e k l o k k e n l u i d e n , - e l k e ma a n d a g d e k e r k k u i s e n , - e l k e z a t e r d a g h e t a l t a a r i n o r d e b r e n g e n v o o r d e z o n d a g s mi s s e n , - d e a l g e me n e l e i d i n g n e me n h i j h e t o r g a n i s e r e n v a n d e 2 g r o t e j a a r l i j k se p r o c e s s i e s , n l . o p S a c r a me n t s d a g e n o p d e z o n d a g n a 1 5 a u g u s t u s .

De v e r d i e n s t e n v a n

h e t k o s t e r s c h a p wa r e n e c h t e r n i e t v o l d o e n d e

en d a a r o m g i n g E d u a r d h e l p e n

i n

d e

s c h r i j n we r k e r i j van z i j n broer

P e t r u s S t o k ma n s m.

Eduard i s

k os t er gebleven onder

4

pastoors welk e

h i j

zich

nog l e v e n d i g k a n v o o r s t e l l e n : - p a s t o o r S o m e r s , g e b o r e n t e G i e r l e o p 1 0 j u l i 1 8 5 G , b e n o e md t e P u t t e op 2 1

februari 1903

en

a l d a a r o v e r l e d e n op 1 3 o c t o b e r 1926. B i j

diens o n d e r p a s t o o r V a n L i m b e r g e n w e r d E d u a r d o o k a k t i e f i n de s oc iale organis at ies .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 20


21

— p a s t o o r D e R o e y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 s e p t e mb e r 1 8 7 4 , b e n o e md te P u t t e

o p

2 8 n o v e m b e r 1 9 2 6 , o n t s l a g g e n o me n o p 2 4 n o v e mb e r 1 9 3 5

eh o v e r l e d e n t e P u t t e o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 3 6 , pas t oor He l l e ma n s , g e b o r e n Put t e o p

t e

L i e r

op

14

j u l i 1 8 8 7 , b e n o e md t e

2 4 n o v e mb e r 1 9 3 5 , e e r v o l o n t s l a g e n op 19 a p r i l 1945 en

ov er l eden t e L i e r o p 1 3 me i 1 9 4 6 , pas t oor L o o s , g e b o r e n te P u t t e

o p

4

t e

Kalmt hout

maart 1945

e n

op

1 1 n o v e mb e r 1 9 0 2 , b e n o e md

a l d a a r p l o t s o v e r l e d e n op 21 ma a r t

1 94 9.

Onderpas t oor W i j n s St D i o n y s i u s t ak en n i e t

was

destijds

g e s t a r t m e t e e n We r k ma n s k r i n g

( V r i j e V e r z e k e r i n g Zi e k e n k a s ) . V e r m i t s p r i e s t e r s dez e

m e e r mo c h t e n v erder z et t en v an hun ov ers t en, v r o e g pas t oor

Wi j n s a a n E d u a r d

o f

h i j

d i e

t a a k n i e t w i l d e o v e r n e me n . N a d e v r i j e

v erz ek erim -, v an L e o H o p p e n b r o u w e r s t r a d E d u a r d o p 1 f e b r u a r i 1 9 4 7 a l s b e d i e n d e v o l g d ei n d i e n s t v a n d e z i e k e n k a s t e K a p e l l e n . l a t e r o Keren w i j e c h t e r n o g e v e n t e r u g n a a r h e t v r o e g e r e v e r l e d e n o v an E d u a r d . Z o a l s g e z e g d w a s E d u a r d s c h r i j n w e r k e r g e wo r d e n b i j z i j n k d broer. H e t we r k h u i s l a g t e g e n o v e r h e t o u d e r l i j k h u i s ( n u burelen e J an S t o k ma n s ) . v e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g e n o p v r a a g

I n h e t w i t t e h u i s l i n k s wa s d e s c h r i j n w e r k e r i j g e v e s t i g d .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 21


22

Lat er w e r d d e s c h r i j n we r k e r i j ov ergebrac ht naar de A l b e r t L o u i z a s t r a a t * op d e p l a a t s w a a r mo me n t e e l e e n g a r a g e g e v e s t i g d i s . ' In 1 9 3 0 mo e s t E d u a r d s o l d a a t wo r d e n . V o o r we r d h i j

opgeroepen

h i j

8 ma a n d e n d i e n s t

de genie i n de k az ernen 8 en 9 i n de U i t b r e i -

d i n g s s t r a a t t e B e r c h e m.

Wa a r s c h i j n l i j k h e e f t E d u a r d t i j d e n s heel v e e l

d e

vertellen d a t

straat e r

Galgenv eld n a a r

i n

het

vroeger

de

i n

w e r k a a n " d e n b o u w"

o o g g e h o u d e n wa n t h i j w i s t n o g goed t e

a l l e

school

z i j n

d a g e n een j o n g e o n d e r wi j z e r e s u i t h e t d e P a r t i z a n e n s t r a a t fi e t s t e .

o n e r wi j z e r e s , J u l i a Hu y b r e c h t s , i s

He t die

h i j dan ook i n 1937 i n h e t h u we l i j k

get reden.

He t j o n g e p a a r k o c h t e e n s t u k g r o n d e n g e z i e n E d u a r d s c h r i j n w e r k er w a s

e n

z i j n schoonvader me t s e r wa s

het

l o g i s c h dat zeer v lug

met d e b o u w v a n e e n e i g e n w o n i n g w e r d b e g o n n e n . I n m a a r t 1 9 4 0 k o n het j o n g e k o p p e l r e e d s

d e

woning betrekken e n

z ij z ijn er blijven

wonen t o t o p d e d a g v a n v a n d a a g .

2 v de m o b i l i s a t i e w e r d h i j w e l o p g e r o e p e n , d o c h s p o e d i g v r i j g e s t e l d e v an d i e nn s t " o m d a t h i j p o m p i e r w a s " . H i j k a n z i c h e c h t e r n i e t h e r i n n e r e n t d a t h i j o o k ma a r o o i t 1 b r a n d h e e f t h e l p e n b l u s s e n . j e s i s E d u a r d w e l w e g g e w e e s t u 't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 i

- p 22


23

Op 1 3 v an P u t t e

mei 1940,

i n

de

2 °

Sinksendaq, w e r d

d e k erk en het c ent rum

l u c h t u e l b l a z e n n a d a t a l l e i n wo n e r s h e t b e v e l hadden

g e k r e g e n o m d e g e me e n t e t e e v a c u e r e n . Met

5

m a n n e n v a n P u t t e o n d e r n a m E d u a r d p e r fi e t s e e n v l u c h t r e i s n a a r

Fr a n k r i j k w a a r

z i j

t o t

i n

Rue

b i j

A b b e v i l l e g e r a a k t e n . N a 2 we k e n

k eerden z i j t e r u g n a a r P u t t e .

Als w i j d e p e r i o d e 1 9 1 4 - 1 9 1 8 t o t 1940 no' , e v e n t e r u g dan b l i j k t h e t d a t P u t t e s t e e d s o p z i c h z e l f wa s a a n g e we z e n . D e me n s e n b e k i j k e n v an d e z e w i j k v o r m d e n e e n w a r e g e m e e n s c h a p e n z i j h a d d e n n i e t a l t e v e e l k o n t a k t e n m e t a n d e r e g e me e n t e n .

Voor E d u a r d w a s d e w e i n i g e t i j d we l k e o v e r b l e e f n a z i j n d a g t a a k als s c h r i j n we r k e r en k o s t e r goed gev uld. Als j o n g e l i n g s p e e l d e hoe toppen

h i j

voetbal

i n

de l o k a l e ploeg, z onder ec ht er

t e s c heren. A l s v oors peler h e e f t h i j n o o i t v e e l doelpunt en

ges c oord.

Ni e t t e g e n s t a a n d e h i j oom h e e f t ges t aak t

h i j ,

b i j

d e

j a r e n l a n g mu z i e k l e s s e n v o l g d e

b i j

z i j n

n a enk ele pogingen a l s k l a r i n e t s p e l e r a l l e a k t i v i t e i t e n l o k a l e f a n f a r e . Welis waar i s h i j op lat ere l e e f t i j d

e r e l i d g e wo r d e n v a n d e z e m u z i e k m a a t s c h a p p i j .

Soms r i n g bij "J os

h i j

we l

eens

m e t e n k e l e k a me r a d e n n a a r d e b i o s c o o p

d e c i n e ma " ( J o s Co r n e l i s s e n s ) o p d e p l a a t s wa a r n u e e n g a r a g e

g e v e s t i g d i s r e c h t o v e r M a r i j n De J o n “ .

De g r o t e h o b b i e s v a n E d u a r d w a r e n e c h t e r We r k ma n s k r i n g ( l a t e r 1 : . W . B .

o f

z i j n

inz et

i n de

K r i s t e l i j k e We r k n e me r s h e we g i n v ) e n

uit eraard het toneelspelen. Eduard i s

j a r e n l a n g a k t i e f g e we e s t a l s s p e l e n d l i d z o w e l b i j d e t o n e e l —

k r i n g v a n d e K . W. B . a l s b i j d e z e v a n J a n R a t Met e e r s t g e n o e m d e k r i n g

t rad

Ra t w e r d t o n e e l g e s p e e l d J ac obs i s

i n

h i j

o p

i n

het

g i l d e n h u i s e n me t J a n

e e n c a f é aan d e g r e n s wa a r n u b a k k e r i j

gevestigd. E i g e n l i j k

moet

h i j

ak t eurs ( V a n D i j c k , P e e t e r s , K e r s t e n s ,

t oegev en dat verschillende

e . a . ) evenals

t oneelk ringen a k t i e f wa r e n . G e l u k k i g v o o r

d e

h i j

b i j de 2

P u t s e g e me e n s c h a p k o n

dat t o e n nog i n a l l e v riends c hap.

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 23


2 4

Ov er d e af ges lot en e n

2 °

w e r e l d o o r l o g i s h i j z e e r k o r t . Opnieuw we r de g r e n s

ook

n u lierden op v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n Du i t s e s o l d a t e n

i n g e k wa r t i e r d .

Hi j w i s t

o o k d a t e r t e P u t t e e e n a k t i e v e we e r s t a n d e r s g r o e p e r i n g

werk z aam w a s . O n d e r p a s t o o r V i n c e n t i ! l e r c i e r , w e l k e

b i j

d e b r o e r v an

E d u a r d wo o n d e , v e r t r o k ' s n a c h t s v a a k o p t o c h t o m a f g e s c h o t e n g e a l l i e e r — de p i l o t e n

i n

veiligheid

t e

b r e n g e n . Om v e i l i a h e i d s r e d e n e n v e r b l e e f

p a s t o o r g e r c i e r oof t v a a k b i j E d u a r d t h u i s . A l l e v e i l i g h e i d s v o o r z i e n i n g e n k onden e c h t e r

niet

verheloen d a t

A.

e n

C . S w i n n e n , F r a n s Wo u t e r s ,

Fr a n s H o t a g , J o s D r o e c k h u y s e n , V i n c e n t i i e r c i e r e n L o u i z a ( i n d e p l a a t s v a n h a a r z o o n R e n e T r i m e ) o p g e p a k t we r d e n d o o r d e C o s t e r m a n s Du i t s e r s e n a f g e v o e r d w e r d e n n a a r d i v e r s e c o n c e n t r a t i e k a mp e n w a a r a l l e n , J o s B r o e c k h u y s e n u i t g e z o n d e r d , j a m m e r l i j k o m h e t l e v e n k wamen. Geluk k ig b r a c h t e n

i n

1945

d e Ca n a d e z e n d e l a n g v e r wa c h t e b e v r i j d i n g

v an P u t t e . E d u a r d w e e t n o g z e e r g o e d d a t d e b e v r i j d e r s P u t t e b i n n e n t r o k — k en d o o r d e b o s s e n v a n g r a a f : l o r e t u s . I n P u t t e v i e l e n e r w e i n i g s l a c h t : — offers

b i j

d e

b e v r i j d i n g . A l l e e n i n Ho l l a n d s P u t t e we r d e r z e e r h e v i g

g e v o c h t e n e n t e l d e me n t a l r i j k e d o d e n e n g e k w e t s t e n .

Na d e de d i r e k t i e

oorlog van

t r a d 7duard o p

d e

1

f e b r u a r i 1 9 4 7 , o p v raag v an

c h r i s t e l i j k e ziekenkassen

diens t o m e e n b e s t e n d i g s e c r e t a r i a a t

u i t

t rok

i n

h i j

dagelijks

naar

z i j n

bureel

t e

b i j

de mut ualit eit i n

b o u we n .

H e t d e fi e t s

P u t t e , K a p e l l e n , Ho e v e n e n ,

Hoogboom e n Z i l v e r e n h a e k . L a t e r k r e e g h i j h u l p v a n F r a n s V a n T h i e l e n u i t S c h o t e n e n v a n L o u i s Ce u p p e n s u i t l a p e l l e n .

Ha 2 5

j a a r s e c r e t a r i a a t s we r k g i n g Eduard op v erv roegd pens ioen

op 1 m a a r t 1 9 7 2 .

Ru s t e n z a t K. W. B. e n hij

n u

ev enwel n o g

niet

i n .

H i j

bleef

a k t i e f i n de

h e t A . C. V . , m a a r h e t me r e n d e e l v a n z i j n v r i j e t i j d g e b r u i k t e

voor

begon h i j

e r

de

a l s

uitbouw v an

wijk mees t er o m

de i n

b o n d V a n de gepens ionneerden. H i e r 1 9 8 2 o n d e r v o o r z i t t e r t e wa r d e n e n

i n 1936 s e c r e t a r i s .

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 24


S p i j t i g g e n o e g b e g o n h i j i n 1 9 8 7 t e s u k k e l e n me t z i j n oger' i z o d a t h .i j n o o d g e d w o n g e n d e t a a k v a n s e c r e t a r i s a a n a n d e r e n d i e n d e ov er t e gev en.

Stil z i t t e n

k o n e n k a n E d u a r d n i e t . Ne w s t e e d s k a n h e t z a n g k o o r

op h e n r e k e n e n e n v e r d e r v i n d t h i j n o g z i j n p l e z i e r i n h e t o n d e r h o u d e n v an d e t u i n .

E d u a r d , u w l e v e n l a n g s t o n d I J s t e e d s i n d i e n s t v a n d e medemens en. V e l e m e n s e n h e b t IJ k u n n e n h e l p e n m e t h u n p r o b l e m e n . V o o r u w g r e n z e l o z e inz et i n de s o c i a l e o r g a n i s a t i e s o n t v i n g U op 17 j u n i 1 9 7 6 v an bis s c hop Daems h e t " G o u d e n T r u i s v a n v e r d i e n s t e " , e n v o o r u w j a r e n l a n g e me d e we r k ing a a n

de

t oneelk ring verkreeg

1978 v a n M e v r o u w P i k a

U me t r e c h t e n r e d e o p 1 8 f e b r u a r i

D e B a c k e r , M i n i s t e r v a n d e Ne d e r l a n d s e K u l t u u r

de g o u d e n m e d a i l l e v a n v e r d i e n s t e .

Eduard, 0 k e n t v e l e m e n s e n i n P u t t e e n o n a . a l l e n g ee wv ai a n rad e e r d e n I J h e b t v e l e v r i e n d e n . G e n i e t n o g v e l e j a r e n o t e r, sda mte n n e t u w e c h t g e n o t e , v a n d e p r a c h t v a n i n a l l e, r u sut e n kwa l m d o o r uw g e b o o r t e d o r p P u t t e .

Ro g e r B a l b a e r t .

De a k t e u r E d u a r d S t o k n a n s m,

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 25


20

De K u l t u r e l e K r i n g " H o g h e s c o t e " o n t v i n g v a n d e h e e r H y o o l i t e De D o e l , Eik v arenlaan, G S ,

2 0 8 0 K a p e l l e n v e r s c h i l l e n d e k as boek en, hoet eboek en,

en d o k u m e n t a t i e v a n

de

f a n f a r e S t e Ce c i l i a . Hi e r v o o r onz e h a r t e l i j k

dank .

De k u l t u r e l e k r i n f , b l i j f t d o k u me n t a t i e o v e r K a p e l l e n . H e b t U o p z o l d e r n o g o u d e k r a n t e n , f o t o ' s , u i t e r a a rp o sd t k a a r t e n , d o o d s p r e n t j e s , d o o d s b r i e v e n , b o e k e n , e n z . i n d e w e g s t e e liggen. G e e f g e r u s t e e n s e i n t j e n a a r R o g e r B a l b a e r t , P a r k we P , 2 , d s g n l . t6 0 4 . 5 7 . 2 2 . K a p eel l e ni , t e e r e s s e e r d v = 4 o Zr.= = , , r z = lig E f b7 E = _ = = = =_= o C • = = = = - __ • v; _ _ 7 • • • r 1 • • 7 7 = 7• - •7 2 = 7 = 7 a 4 7-. -O i _ W N = = 7 7 = — = = l 7 o ' • : = _ — 7 l • ; . . • • , e = •

7 L

• : $- 0, • - . 1. die k a n „o 1,n a,s, h e l p e n , , , n a a r Ro g e r •B• a l b a e r t . •• • e; - • • 1 - - e • ( /:AT • ' 1 ' " 6 . „ . . "

•— —

om

d i t

zichtje

t e

-

-

v e r k l a r e n ? Geef een s e i n t j e

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 26


S p i j t i g g e n o e g b e g o n h i j i n 1 9 8 7 t e s u k k e l e n me t z i j n oger' i z o d a t h .i j n o o d g e d w o n g e n d e t a a k v a n s e c r e t a r i s a a n a n d e r e n d i e n d e ov er t e gev en.

Stil z i t t e n

k o n e n k a n E d u a r d n i e t . Ne w s t e e d s k a n h e t z a n g k o o r

op h e n r e k e n e n e n v e r d e r v i n d t h i j n o g z i j n p l e z i e r i n h e t o n d e r h o u d e n v an d e t u i n .

E d u a r d , u w l e v e n l a n g s t o n d I J s t e e d s i n d i e n s t v a n d e medemens en. V e l e m e n s e n h e b t IJ k u n n e n h e l p e n m e t h u n p r o b l e m e n . V o o r u w g r e n z e l o z e inz et i n de s o c i a l e o r g a n i s a t i e s o n t v i n g U op 17 j u n i 1 9 7 6 v an bis s c hop Daems h e t " G o u d e n T r u i s v a n v e r d i e n s t e " , e n v o o r u w j a r e n l a n g e me d e we r k ing a a n

de

t oneelk ring verkreeg

1978 v a n M e v r o u w P i k a

U me t r e c h t e n r e d e o p 1 8 f e b r u a r i

D e B a c k e r , M i n i s t e r v a n d e Ne d e r l a n d s e K u l t u u r

de g o u d e n m e d a i l l e v a n v e r d i e n s t e .

Eduard, 0 k e n t v e l e m e n s e n i n P u t t e e n o n a . a l l e n g ee wv ai a n rad e e r d e n I J h e b t v e l e v r i e n d e n . G e n i e t n o g v e l e j a r e n o t e r, sda mte n n e t u w e c h t g e n o t e , v a n d e p r a c h t v a n i n a l l e, r u sut e n kwa l m d o o r uw g e b o o r t e d o r p P u t t e .

Ro g e r B a l b a e r t .

De a k t e u r E d u a r d S t o k n a n s m,


-a

't Bruggeske - 22e jaargang - april 1990 - nr. 1 - p 28

Bruggeske 1990-1-aprilWeb  

kultu re le k r i n g v a n k a p e lle n XVLTUREEL DRIEMAANDELIJKS TIJOSCHRIFT JAARGANG 99 -a tedenblad van de Kulturele Kring van Kapellen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you