Page 1

1 IIIIGG E S

Orgaan van "HOGHESCOTEu Kulturele Kring van Kapellen

Kultureel driemaandelijks tijdschrift - Jaargang

oomai


K U L T U R E L E

K R I N G U

N O D I G T Zaterdag

26

juli

z ondag

27

ttli

maendag

28

juli

dins dag

29

juli

G R O T E

H O G H E S C O T E U I T

tus -t u s s e n se tus s en n tus s en

14

en

20

uur

10

en

20

uur

14

en

20

uur

14

en

18

uur

T E N T O O N S T E L L I N G I N

Z A A L

C O N C O R D I A

a f d e lin g Pla s t is c h e Kuns ten: H a n s s e n s T in e , Van We e s e n b e e c k M a g d a , Bas tiaens en J os eph, SMeets L i d w i n a W l ijnents C r i s , Van E s b e e n L i s e t t e , De B . udding I n a , J ans s ens J o h a n , N 'J ac obs L i s e t t e , iR a u l i n M a r j e t , jB o e r j a n J o , s Deems Irene, A Kooien M ic h a e l, Van Herc k R i t a , n Maes Rik , d D i e r i c k x Hubert, r T o t t ĂŠ J an, e Soeter s R os a, ,J a n s e n P a u l , D ev r oe- Ver donc k C r i s , Van H o n s t e W a r d , Seeuws M i e k e , D i s i r n Dimitri lS c h i e r m e n n i W a l d e m a r , S met

S a b i n e ,

Hees t M a r i a , Bbets E t i e n n e , Wijnings H uber t. A f d e l i n g H eemk unde

B

r

a

n

d

w

e

e

r

v an Kapellen

v roeger e n nu.

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 1


T.

H A N S S E N S

Tine.

2

.

V A N WEESENBEECK M a g d a .

- gebrren op 6.10.1967

- geboren op 8.3.1935

- Koer s pleindr eef l : J2K 3a p e l l e n . 1 - t e l . 664.05.97

l 7 -

s tudies ,

s tudies .

s ier k uns ten aan h e t t e c h n is c h

eigen s t u d i e .

Spar r enlaan 2 a3p e l l e n . K t e l . 664.56.57

in s t it u u t St . Mar ia t e Antwer lDen. tentoons tellingen.

tentoons tellingen. - j u l i 86: Centr aal Station Antw er pen. - momenteel: r o n d r e i z e n d e tenttoLs telling door B e l i e : a f fi c h e w e d s t r i j d M i n i s t e r i e v a n O nder w ijs 2' p r i j s b e h a a ld . wer k en.

wer k en.

C entr ale K l o k . Centraal St a t io n .

H e r in n e r in g aan de Pr ov enc e. Twee V r o u w e n .

Onze T u i n .

Z onnen. Baller ina's .

C 0 0 0 0 0 0 0 0

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 2


3 . BAST IAEN S7N J o s e p h .

4. SH EET S L i d w i n a .

- geboren op 10.1.1948

- geboren op 7.4.1933

- C. Pallemans s tr aat, 5 2 i Kapellen.

- C. Pallemans s tr aat l K 1 a 1p e0l l e, n - t- e l . 6 6 4 5 3 . 7 1

- t e l . 664.97.22 s tudles .

s tudies .

- O pen a t e l i e r Rav enhof t e Stabr oek o . l . v . J o h a n

- K o n i n k l i j k e Ak ademie v a n Sc hone K u n s t e n t e A n t w e r e p e n en S t . N i k l a a s .

J ans s ens . - Ik ademie S t . Luc as K a p e l l e n

- A t e l i e r F o n s M e y le m a n s t e Kapellen.

0 . 1 . v . F o n s M e y le m a n s e n Mic hel Ver c auter en, tentoons tellingen.

tentoons tellingen.

- nov. 85: IKIM g =e p s t e r toons telling.

- indiv iduele tentoons tellingen

- openings tentoons telling

- gr oeps tentoons tellingen t e

te H eide, Sc hot en, Antwer pen,

Rav enhof 8 6

An t w e r p e n , K a p e l l a n , R e k e m .

- gr oeps tentoons telling R affeis s enk as K a p e l l e n , wer k en.

wer k en.

- S t i l l e v e n met s oepter inne. - Z onnebloemen.

- Stillev en. - Els .

- Het v en t e Kalmthout.

X X X X X X X X X X X X X

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 3


5. 1 I J I -T g I eboren op 9 1 .T 1i d 9d e3l b9e .e k l a e n -N M 3 1 K3a p5e l, l e n , ( - t e l . 664.25.54 T r si t u d i e s . s . 1 j? , ST t e k e n e n . D e v r e e . - 6 jeer

t .

6. V.IN ESBEEN L i s e t t e .

- geboren op 27.2.1945. - Water s tr eat, 8 9 1 Stabr oek . - t e l . 664.59.36 s tudies . - s ier k uns ten aan het S t . M a r ia -

Tuc as Kapellen,

i n s t i t u u t t e Antwer pen. - verdere o p le id in g o . l . v .

0.1.v. N e y l e m a n s en F.

A. D e v r e e e n L o u i s e M i n n e .

Van B e e u w e n . - 0 . 1 . v . J . Ny s bergen t e Be r g e n a p Z o o m . tentoons tellingen.

tentoons tellingen.

- indiv iduele tentoons telling

- gr oeps tentoons tellingen t e

T ) a v id s f o n d s G i P r l e . - gr oeps ter toons tellingen t e Z andv liet 1tebroek , H e i d e , K a lm t h o u t S M e r k en P u t t e K a p e l l e n . s e m l K a p l. l w e rek e n e n , - H e i d e l a n d s c h e p . - ak war el: S t i l l e v e n . Koper en k e t e l .

Stebr oek l ilrijk W ldPr euc th tt. e ,o e H - ivK n deiavni dp u e l e t e n t o o n s t e l l i n g e n etee nSl t al b r o e k , K a p e l l e n , H ee o env e n, e n e n B r a s s c h a a t . n O w esr k e n . s - ve i j v e r k a s t e K R a v e n h o f n( p o t l o o d ) - D- e u r t j e ( a k w a r e l ) - lands c hap ( a k w a r e l) .

= = = = = = = = = =

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 4


8 . BUDDING I n a .

7, DE N Y S A n d r e .

- geboren op 17.2.1932. - Par tis anens tr aat, 110 1 Kapellen.

- geboren on 15.7.1951. - Sc her per s v eldelei, 6 2 , St. M a r i a b u r g . - t e l . 664.95,03

- t e l . 664.46.62

Studies .

Studies .

- houts k ooltek enen 5 opl i ae vse rt f e b l i js F o n s We y le m a n s e n in St . Luc as Kapellen.

- onder wijz er es .

- momenteel e x p e r ime n t e e l b e z i g

- open a t e l i e r Rav enhof.

- v er v olmak ings c ur s us t e k e n e n n o r ma a ls c h o o l Ber c hem.

met a c r y l .

mentoonStellingen.

T entoons tellingen,

- t i e n t a l l e n groepstentoon-

- I KI M Rav enhof.

s t e l l i n g e n met B e l l Ku n s t -

- Dorps dag Ka p e lle n -

k r ing.

- Ku lt u r e le Kr in g Kapellen.

- g r o e p s t e n t o o n s t e llin g e n met I K I M e n CALLUNA.

Wer k en.

Wer k en,

- a c r y l on doel: Liev ens -

011ev erf:

k apellek e. - o l i e o p doek : O ude Br oek te Stabr oek .

- s tillev en...herfs tfruit. - s t ille v e n : c itr oenv r uc hten en n o t e n . - bloemen- v iooltjes . - b lo e m e n - anemonen.

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 5


9. J A N S S T WS , - geboren op 22.6.1914. T b h a -n A. n t T e r p s e s t e e n w e g , 3 6 1 Kapellen. t el. 664.45.24

10. jA_COBS D i s e t t e . - geboren op 16.2.1935. l 1 -

Stations tr aat 5 8 Kapellen. t e l . 664.30.87

Studies . - A, k ademie 8 t . M i c h i e l Br a s s e t h a a t . - autodidak t.

T entoons tellingen - 1967, 1g79, 1981: i n d i v i d u e l e t ent oons t allingen i n de Mar tinus hoev e t e Z a n d v l i e t . - 1 9 7 0 t o t 12791 1 9 8 3 e n 1984 g,r oeps tentoons tellingen Kultur ele Kr in g K a - 1n. 0 ps teel lll e ingen 85 e T ner -1 k0 e - o l i e v e r f : Z waar weder o v e r de n8 . 6 heide. :- o l i e v e r f : z o n s o p g a n g o p d e g heide. r o e p s t e n t o o n -

- ilk ademie S t . L u c a s K a p e l l e n 0 . 1 . v . F o n s Mey lemans . - s c h ild e r s a t e lie r R ik Battens , e n . T elnbt o o n s t e l l i n g e n . e r - 2t 0 l a u r e a a t R u b e n s j a a r . - 1D0 p r i j s v a n M i n i s t e r G a l l e - Me a r t i n u s h o e v e Z a n d v l i e t . D - De L i e r h i j D e l f t Neder land. e - gkr o e p s t e n t o o n s t e l l i n g e n K eultur ele K r in g Kapellen; n - j a a r l i j k s e opendeurdagen i n S ce i g e n a t e l i e r , e i n d e m e i . h o k en. Wer t e - nk a s t e K D e n n e b u r g K a p e l l e n - .O u d e G r a c h t H o o g b o o m . - Stalheimw ee. - Winter s c huur Denneburghoev e. - Landghap.

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 6


12. BO ER jAN J o .

11. R I U L I N M a r j e t . 7abor en o p 3 . 2 . 1 9 3 1 .

- geboren on 20.2.1940

- Van 7 a lm a e le le i, 6 1 Hras s c haet.

- Eigenheem l K 1 a 0p e l l e n . tel. 664.54.31

- t e l . 645.31.50 StudieS.

Studies .

- s ier k uns ten t e Intwer pen.

- 1 j a a r St . Luc as Kapellen.

- Ak ademie S t . M i c h i e l t e

- 4 j a a r s c hilder en aan tek en-

Hras s c haat.

ak ademie t e M e r k s e m .

T entoons tellingen.

T entoons tellingen.

- gr oeps tentoons telling

- 1985: g r o e p s t e n t o o n s t e llin g

"Tr uc y 8 2 " Br a s s c h a a t .

Kultur ele Kr in g Kapellen.

- jonge k uns t 1985. - s elec tie Kr edietbank Br us s el. - ( -7 J, e z u s E i k . al -l eg r o e P s t e n t o o n s t e l l i n g r 7Y u l t u r e l e K r i n g K a p e l l e n e n T Dor ps dag K a p e l l e n . e s Wer k en t r -a P l a n t e n t u i n . -n : A รง w a r e l : B o e r d e r i j . d Lands c hap. D H e u v e ls B o u r g o g n e . i Bos z i c h t . l b Lands c hap. e - Ytรง w ar el- pas tel: H euv els e Lands c hap. k - O lie v e r f : Lands c hap Bor e-

- geseIekteerd v oor het k uns twer k v a n d e maand, d e c e m b e r 1985: " F r e e d o m " g e m e e n t e huis K a p e lle n .

We r k e n . - Pentek eningen. - Is ograph- pen - F inogr aph - pen - Pentel - pen.

lenger . XXXXXXXXXXX

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 7


1 3 . TMEMS I r e n e .

14. KOOLEN M i c h a e l .

- geboren op 6.11.1931.

- geboren op 25.5.1920.

- Vinus Ak k er , 1 5 1 Kapellen. - t e l . 664.c )4.82

l 9 -

Studies .

Studies .

- k k ademie S t . T 端Cas K a p e l l e n . - tk ademie Sbbot en.

- F a mo u s x i r t i s t s . - T ek enak ademie S t . M i c h i e l t e

Mer ellaan 1 a5p e l l e n . K t e l . 664.38.67.

Br as s c haat. - &k ademie v a n S h o n e K u n s t e n t e Ber c hem - fi n a l i t e i t s c h i l d e r e n . T entoons tellingen.

T entoons tellingen.

- gr oeps tentoons tellingen t e

- gr J eps tentoons telling N ijle n .

7s s en e n B e r e n d r e c h t . - gr oeps tentoons telling Kultur els K r in g Kapellen. - 2 meal ges ek teerd v oer h e t

- gr oeps tentoons telling t e E k e r e n e n H o o g b o o m. - gr oeps tentoons telling Ku lt u r ele Kr ing Kapellen,

k uns twer k v 1 1 d e maand. Wer k en.

Wer k en.

- gemeentehuis b i j v a la v o n d .

pas tel: - s t i l l e v e n . - s tillev en.

- melanc holic .

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 8


I. V I N

16. M I E S

H E WOK R i t a .

R i k .

- geboren op 22.1.1946 -- K o e r s p l e i n d r e e f , 2 3 , . Kapellen.

- geboren op 9.9.1930

- t e l . 664.05.97

- t e l . 568.96116

Studies .

Studies .

- S t . Luc as Kapellen.

- l e e r l i n g v a n J ean Ly s s ens ,

- Meidoor nlaan, 4 1 , St s t r o o k

k u n s t s c h i l d e r R upelmonde.

- T uns tak ademie S c h o t e n . - " H a p p a e r t " a t e l i e r Antwer Pen.

- t e k e n le s b i j A l b e r t Dev ree e n Louis e M in n e K a p e l l e n - v o l g t l e s b i j Fons Van G in deren t e Es s en.

T entoons tellingen.

T entoons tellingen.

- in d iv id u e e l t e Kapellen,

- gr oeps tentoons tellingen t e

Sc hoten, E s s e n , Z a n d v l i e t , Br as s c haat e n I n t w e r p e n . - gr c eps tentoons tellingen v an 1976 t o t e n m e t 1 2 8 6 .

'Ver k en.

R u p e lm o n d e Ib r o o k e n K a p e l l e n . D o e l , - B e l l k uns tk r ing. E d e - irn d ,i v i d u e l e t e n t o o n s t e l l i n g e n S t e f . nt t w e r p e n e n K e l m t h o u t . a We r k e n .

-k Kapellen. w - Pentek ening d e t a i l " S t a r r e n a r hof". e - t . k w a r e l "Spaans h a v e n t j e " . l : B l o0o0o0o o e m e n - O lie v e r f "Dar ik s hof" t e

Lands c hap.

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 9


17. D IER IC KX H u b e r t .

18. T O T T E J a n .

- geboren op 24.5.1945.

- geboren op 13.9.1937.

H aagdoor nlaan lK a5p e 1lle n . 1 - t e l . 664.07.54

- Forts teenweg l K 6 a 2p e, l l e n . - t e l . 665.00.29 Studies .

- S t e d e l i j k e \ . k ademie v o o r p l a s t i s c h e K u n s t e n Mer k s em.

- Kuns tambac hts c hoc l t e Sc h o t e n

- V r i j i t c l i e r Kapellen b i j

1 t e -e b l

Louis e Y i n n e .

o . l . v . Her man C o r n e l i s buetseren houw en 4 j a a r 1 9 7 8 t o t 1 9 8 1 e n e k e n n1 j a a r h o g e r e s e c u n d a i r e c y c l u s e t s en n , z e e f d r u k e n b r o n s g i e t e n eig z elfs tudie. v oe l l e d d -

J _entoons tellingen.

T entoons tellingen.

- 1 ° t e n t o o f f s t e l l i n g met de Kultur ele Kr in g Kapellen.

- O u d e a m b a c h t e n 1 9 7 8 H oogboom - 1979 Kapellen, 1982 Kapellen, - Ak e r f e e s t e n Ek er en 1982 1982 e n 1 9 8 4 • - tentoons telling i n I t \Pn t uw et r pke ne 1 9 8 6

w e r- S t r a n d r e s t e n . ker . -

Sc hafttijdZ onnebloemen. Rododendrons . 7ier s c halen.

- G ebr ok en. b l o e m p o t . - Paas èier en. - G ewic htje.

- Dor ps dag . We K ar kpe ne. l l e n - k oper 3ts en: Houten huiz en t e 1 9 Kapellen, 8 6 O ogs t + g e k l e u r d . V e lt w ije k Ek er en. - droge naald: l n d l o r L r . - z ?efdr uk : "Veltwiic k b in n e n k -- o a -c D k ro r e r e t s : B r i l s t r a a t E k e r e n . s t Oude 1 A e l , Ps odek ” a r i a b u r g . : as mac z- p a s t e l : T M o H a v e n . hine. e - brons: bus te. e z i 't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 10 c h t


12. SO 7T 7RS

20. J , 1 N SEN P a u l .

- gebc ren op 3.8.1932.

- geboren op 27.7.1957.

- G eelgor s laan, 1 0 3 Kapellen

- G ez ondheids leil 551

- tel.

- t e l . 664.24.38.

Br es s c haat.

6 6 4 , 5 7 .

s tudies .

s tudies .

- 5 j a a r hoger s ec undair e s pec ialis atie s c hilder en

- 1 ja a r regantaat plas tis c he k r ins t en.

s t e d e l i j k e ak ademie v a n

- av onds c hool $ t . Br as s c haat ( r i c h t i n g s c h i l d e r e n ) M i c h i e l s c o l l e g e T entoons tellingen.

P l a s t i s c h e k u n s t e n Mer k s em.

tentoonStellingen. - gr oeps tentoons teliinp2en t e

- Ku lt u r e le K r in g Kapellen.

Wer k s em lboom 7 en Kapellen. Ęť , n t w e r p e n 1 T erH.k en. o - o g Bos w ac ht er s w oning.

- tentoons telling i n theater "De S t e e n h o u w e r " t e P i n t w e r p e n . - c afe "De G l a t t i g e n Dor pel". - indiv iduele tentoons tellingen. We - z elfpor tr et. - lands c hap. - lands c hap.

- O liev er f: R u s t v o o r Weiland w a t e r m o le n t . Willemdok Ant w er pen. It I t

I t

t f

I

t

/I

! I

It ti

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 11


21. D 7 7 1 - 1R e b o r e n o r 1 7 . 8 . 1 9 4 6 . -3 .J0u7l -i a l e i l7 B 2 r 8a s s c h a a t . 7 7 :E -1 t e L 6 5 1 . 9 7 . 6 9 . mo7c 7 Ct u d i e s . S h r -i H o g e r s c u n d a i r s c h i l d e r e n s t e k e n a k a d e m ie 9 t . M i c h i e l . Br as s c haat.

22, V Y , N H 0 N ST E W a r d .

- geboren op 22.1.1938. Bis tk apellei E 7 k e1r e5n . , - t e l . 542.05.00 Studies .

- St . Luc as Kapellen. - le s s e n v an Lode Sebr ec ht s . - les s en v an Ly dia Duy f ( ik onen)

T entoons tellingen.

T entoons tellingen.

- Ke a s r u i Antwer pen 1985.

- Ve lt w ijo k h o f 7k eren.

- G r oeps tentoons tellingen St ,

- G las hoev e S t a b r o e k .

M ic h ie l 1280-1986.

- gr oeps tentoons tallingen t e Kapellen ( K. K. K. ) e n Stabr oek

- G r oeps tentoons tellingen Kultur ele Kr in g Kapellen

- B.A- O . e n G a lle r y Ek er en.

en D o r p s d a g K a p e l l e n . Wer k en.

Wer k en.

o lie v e r f : - Hor tens ia's .

- Liev ens k apel Y t o r g .

- Bloemen i n blauw e

- Ouv erture - Ytong. - " G o e i e n n ' av ond L i e v e n h e e r "

v aas .

lak w er k o p g l a s .

- Bloemen i n g e l e

- De leuv ens e s t o o f : la k w e r k

v aas . - Bloemen i n r o z e

op g l a s .

v aas . - Bootje. - Lappepoppen. 1 1 1 1 1 1 fl i

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 12


2 3 . -)J-_15f,ITWS M i e k e .

24 D I S I R O N

Dimitri.

- c b o r e n op 24.5.1936.

- geboren op 30.9.1971.

—T CellW V a n V l a a n d e r e n l a n n , 9 1 ,

- Yoer s pleindr eef, 1 5 ,

Kapellen. - t e l . 664.15.00

- t e l . 664.92.75 Studies .

- le s s e n gev olgd b i j A id a Vos , pr of. a a n de K o n in k lijk e

- l a g e r s ec undair i n St . M i c h i e l Br as s c haat.

lk ademie v o o r Ç . t-e P m t w e r p e n . Chone K u n s t e n T er toor s tellingen,

T entoons tellinen. - 1 ' t e n t o o n s t e l l i n g v an de Kultur ele Kr hg v an Kepeilen.

- 1 2 R 3 E u r o t e l fl t w e r p e n . - 1984: Kater s heidemolen t e Br as s c haat. Bank K r e d i e t a a n d e N ijv er heid Yar iabur 7. - 12 2 z eal C onc or dia K a p e lle n . 5: Wer W e r k D e k en. W -e P s t i l l e v e n s . r- 3 l a n d s c h a p p e n . e J a c o b i n

e

n

. - P o r t r e t M a r v l i n Monr oe. Lands c hap.

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 13


96. S M E T S a b i n e .

SCHIEPMINYI ' U a l d e m a r .

4 l 1 -

- c ehoren op 1.10.1965.

geboren op 9 . 8 . 1 9 3 0 . ' s Herenstraat 7 1

- Eigenheem l K 1 a7p e, l l e n .

t- e l . 2 3 5 . 8 3 . 6 2 o r S t gu d i e s . , -T c o l e de Par is . e - Fr i n a l i t e i t s c h i l d e r e n l ç a d e m i e 1 t e Eer ehem. o u T et n t r o r s t e i l i n g e n . . - indiv iduele t eht oons t ellin - , 1972: S t u d i o C OF el e D eU r ne. en: 2973:

_

D e

B l e S e r

t e

- t e l . 664.64.92 Studies . - St . Lucas Lntwerper. -

1

T o e g e p a s t e G r a fi e k .

T entoons tellingen, - s e p t . 8 5 : 21aal C onc or dia t e Kapellen ( hobby 's i n Kapellen)

q n t w e r n e n .

1 9 t e 7deRem. 7 1 5 0 : D e lt a t e ._ntwerpen. 8 C 2 e :n 2 t o l i°e v e r f : - N a a i s t e r t j e . r - Sneeuwlands c b. p a ra - mar ine. il 7 1 aren de l a l7 17Tiudaina. s, T - Ka p e lle n Par k a e k - O r ig in e ln z ees lag. ke e n I I rk w a e n d t so to rr i l d

Ve r k e n , - lands c hap i n hout s k ool ( 2 x ) - potloodtek ening. - werk i n a c r y l,

I I I ! I t

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 14


2 7 . H/1EST M a r i a .

28. B O E T S E t i e n n e .

- geboren op 3.11.1947.

- geboren op 6.12.24

- Plas s tr aat i 3 Stabr oek . 5 - t e l . 664.64.33

- Kas tanjedr eef 5 K4a 6p e l l e n . 5 - t e l 664.67.81

Studies .

Studies .

- o p le id in g 0.1.v . TH. Bogaer t.

- eigen s tudio. - 5 j a a r o . i . v . L . Minne.

T entoons tellingen,

T entoons tellingen.

- K a s t e e l v an Sc hoten.

- 10 g r o e p s t e n t o o n s t e llin g v an de K u l t u r e l e K r i n g v a n K a p e l l e n .

Wer k en.

Wer k en, - Ver woes te n a t u u r . - Heide. - Bloemen- Vr ouw.

-

Winter .

-

Begilnhof. -

Heidepotje. Herfst.

-

A

A

A

l

A

A

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 15


2 9 . VITJTTNGS H u b e r t .

- geboren op 25.10.1927. - Koer s pleindr eef, 1 7 7 Kapellen. - t e l . 664.73.56. s tudies . - F a mo u s I r t i s t s c h o o l . T entoonStellinwen. - G r oeps tentoons tellingen in Kapellen. 7erk en. - T r eur ende moeder ( g i p s ) : Kuns tw er k v a n d e ma a n d . - Slang ( hout) - Kaaiman ( h o u t ) - Kat ( hout) - 'R eebok ( h o u t ) - O ude P a n ( g i p s ) .

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 16


41 7 0 7 0 9 7 /1 - ; d -r 4 - 4 - c , - - ; • • i:e• P .t - 7 -f H e t z ojte -ei - k -e n n a a r • .Kiste n mPe t g o u d • -o

t-1

48 ,... 4140 e a t .

% •

/

*

s c h a t t e n h e e f t d e me n s w e l a l t i j d g e i n t r i g e e r d . , z i l v e r e n j u w e l e n z i j n h e t me e st e i n t r e k , ma a r h e t k u) n n e n o o k h i s t o r i s c h e g e g e v e n s z i j n u i t h e t v e r r e o f n o g v e r's e v e r l e d e n . A l s h e t o v e r o n s n a t i o n a a l o f h e t i n t e r n a t i o n a a l v e rle d e n g a a t v o e l e n we o n s e i g e n l i j k n i e t z o b e s t , d a t zwe e mt t e ve e l n a a r d e sch o o lb a n ke n e n l e g t g e e n h e l d e r e ve rb a n d e n me t d e b e p e rk t e m a a t s c h a p p i j v a n d e g e me e n t e w a a r i n w i j l e v e n m e t z i j n h u id ig e a mb t e n a re n , f u n c t i o n a r i s s e n , v e r a n t w o o r d e l i j k e n , o r g a n i s a t i e s e n sp o rt ma n n e n . D a a r o m z i j n w i j o n z e s c h a t t e n j a g e rs e n n i e t in h e t mi n s t Ro g e r B a lb a e rt zo d a n kb a a r v o o r hun o p g ra vin g e n i n h e t p r o v i n c i a a l a r c h i e f . A l l e s d r a a i t n a t u u r l i j k n i e t ro n d d e b ra n d we e r i n e e n g e me e n t e , m a a r h e t i s z e k e r e e n b o e ie n d e e r v a r i n g o m i n d e h a n d sch rifte n va n t o e n t e le ze n hoe de o rg a n is a t ie o n tsto n d om b ra n d t e vo o rko me n e n b r a n d t e b e s t r i j d e n . I n h e t t o e n m a l i g e b r a n d re g le me n t v a n o n z e g e me e n t e s t a a t h i e r o v e r a l l e s t e l e z e n : H e t b o u we n v a n s t o o k p l a a t s e n , h e t v e g e n v a n d e s c h o o r s t e e n , b e w a r e n v a n h o u t s k o o l, ma ke n v a n o p e n v u u r . E r i s z e l f s e e n b e p a l i n g o m t r e n t h e t g e b r u i k v a n v u u rw a p e n s e n h e t ma ke n v a n v u u r w e r k . H e t i s w e l n i e t t e hopen d a t h e t vu u rwe rk n u even g r e t i g i s om b ra n d t e s t i c h te n a l s t o e n , a n d e r s ku n n e n o n z e s p u i t g a s t e n n o g wa rme k e rmi s d a g e n b e le v e n . V e r d e r s t a a t e r i n t e l e z e n d a t d e g e me e n t e n i e t g e n o e g g e ld h a d o m e e n b r a n d s p u i t t e ko p e n e n d a t z e h e t ma a r mo e st e n s t e l l e n me t l a d d e r s e n b ra n d h a ke n e n t e r h u l p s n e l l e n d e g e b u re n , d i e e mme rs e n t o b b e n w a t e r m o e s t e n a a n s l e p e n v o l g e n s h e t r e g l e m e n t .

He t r e g l e m e n t b e p a a l d e o o k d e w i j z e v a n a l a r m e r i n g , d e d i c i p l i n e b i j h e t s l o p e n v a n g e b o u we n e n , e e n g o e d g e me e n t e b e s t u u r d e n k t d a a r a l t i j d a a n , d e fi k s e b o e t e n v o o r d e s n o d e o v e r t r e d e r s v a n h e t re g le me n t . B i j z o n d e r i n t e r e s s a n t i s d e b e n o e min g v a n t w e e b r a n d me e st e rs. Z o u d e n d i e h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l l e e n we n se n t e d ra g e n h e b b e n ? T u s s e n n e u t e n k r o e s z a l e r w e l v e e l b e d i s s e l d z i j n g e we e s t . I n S e p t e mb e r ko me n w e h i e r o v e r m e t m e e r o v e r h e t b r u g g e s k a

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 17


I N MEMO R IAM V O O R S T 1 F B O G E R T S .

Or 3 j u n i 1 9 8 6 o v e r l e e d i n h e t S t . J o z e f z i e k e n h u i s C o r n e e l A u g u s t BO G ER T S, i n d e g e z e g e n d e o u d e r d o m v a n b i j n a 83 j a a r . H i j w e r d i m m e r s g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 2 n o v e m b e r v an h e t j e e r O nz es H e r e n 1 9 0 3 . Wij v a n de K u l t u r e l e K r i n g s pr ak en s teeds v a n " de S t a f " . Van i n h e t p r i l l e o n t s t a a n v a n d e K r i n g w a s h i j r e e d s v a n z e e r nabij betrok k en b i j de s tage ont w ik k eling en u it b r e id in g erv an als k u l t u r e l e i n s t e l l i n g . B i j h e t o p s t e l l e n v a n d i t g e d e n k e n h a d i k v o o r m i j h e t nummer v an ' t Br u g g e s k e , 3 ° j a a r g a n g n r 3 v a n 1 9 7 1 . D a a r in w o r d t OD d e b l a d z i j d e n 2 6 e n 2 7 e e n o v e r z i c h t v a n onz e or ganis atie 1972 gegev en. Wat d e t a a k v e r d e lin g b e t r e f t k omt de naam v a n d e o v e r l e d e n e v o o r o n d e r d e v o l g e n d e h o o f d i n g e n : G r oens funk ties : p e r s e n p u b l i c r e l a t i o n s r edak tie

G

G .

Bogaer ts . Bogaer ts .

' j d e l i n g s f u n k t i e s : Heemk unde p e n n in g f L e e s t e r Z angk r ing s e c r e t a r i s

.

G

G .

Bogaer ts .

.

Bogaer ts .

H i e r u i t b l i j k t d a t h i j h e t w e r k e l i j k z e e r e r n s t i g me e n d e m e t de K r i n g e n d a t d e g o e d e w e r k i n g e r v a n v o o r h e m z e e r b e l a n g r i j k was .

G ebor en K a p e l l e n a a r d i e h i j w a s , h e e f t h i j i n h e t d o r p v a n t o e n h e e l w a t a P a r t e e n t y p i s c h e v o l k s fi g u r e n g e k e n d . Omdat h i j o o k w a t l i t e r a i r e n e i g i n e n v e r t o o n d e h e e f t h i j d e z e or z i j n m a n i e r g e s t a l t e g e g e v e n i n menige b i j d r a g e v o o r o n s t i j d s c h r i f t . W a n t i n d i e fi .oude z i c h t k a a r t e n „ n e t z o a l s Wim S o n n e v e l d h e t i n e e n v a n z i j n g n n h e e f t v e r t o l k t . E n t o c h s p e u r t men r e e d s h o e o v e r d i e l i eu dr eer e h e r l e e f d e w d o o r d ean e n z ti n n e n , e e n w a a s v a n v e r b o r g e n n o s t a l g i e l i g t g e sd l o r e i d o. r p u i t d e

't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 18


Ook o v e r d e u , F i e b a s t i a n n s g i l d e h e e f t h i j h e e l w a t bladz ijden v an t tomdat w i j s o m s o m t e k s t e n b l a d v u l l i n g v e r l e g e n z a t e n . T B r u g g e s D iegenen o n d e r o n s d i e n o g o u d e nummer s b e z i t t e n v a n o n s t i j d k e gs c her i v u l fdCto. . z u D i v,l a ln ez i j n g e b o o r t e h u i s . t' n tV o d ta Yet b e t r e k k i n g t o t z i j n a k t i v i t e i t i n de K r i n g v e r w a c h t t e one h ndz i j , s o m s o p e e n k i n d e r l i j k - n a i v e m a n i e r , d a t m e n w a a r d e r i n g z o u b seee t o n e n e n u i t e n v o o r z i j n w e r k . T o e n w a s h i j n o g d e v i t a l e b u r anb g e r , fi e l r o v e r w a t h i j i n h e t l e v e n h a d b e r e i k t . E e n v a n z i j n i lH e k a r a k t e r t r e k k e n was d a n o o k d a t h i j g r a a g w a t v e r w e n d w e r d . M a a r jrb t e n s l oet t e h i j w a s t o c h o o k m a a r e e n mens e n w i j z o u d e n e r a l l e n ged r nkgoed a oa n d o e n , o m n a a r h e t w o o r d v a n U i c e N a h o n " e e n s i n h e t e.a g eigen h a r t t e k i j k e n " . g e. n ,1e I n l a t e r e j a r e n i s h i j langz amer hand b e g in n e n s u k k e le n dn tu met z i j n o g e n . W i j h e b b e n h e t a l i e n m e e g e m a a k t h o e d a t e n e o o g se s t i l a a n e n o n h e r r o e p e l i j k z i j n g l a n s v e r l o o r om t e n s l o t t e v o l vr lue d i g u i t t e d o v e n . D e j a r e n e i s t e n h u n t o l . E n t o c h t o o n d e h i j e rzg i c h n o g i n t e n s g e l u k k i g , t o e n h i j o p e e n v a n d e v o r i g e t e n t o o n v w s t a llin g e n v an de K r in g , t o t b i j z i j n i n g e l i j s t e f o t o d i e o p de ii pjno d i u m t r a p v a n d e C o n o r d i a p r i j k t e , w a r d g e l e i d . E zd r w a s o v e r h e m e e n s t i l l e g e l a t e n h e i d e n m e t m o e d g e d r a g e n e bene r u s t i n g g e k o m e n , z o a l s b i j a l i e n d i e z i c h m e t d e w e d e r w a a r n ddmi g h e d e n v a n h e t b e s t a a n h e b b e n v e r z o e n d . D eeo o r z i j n h e e n g a a n w o r d t o o k o n s d o r p e e n s t u k j e l e v e n d e g e t n s c hiedenis a r m e r ; m a a r g e l u k k i g n o g d a t d e h e r i n n e r i n g b l i j f t . ad z i j n l a a t s t e le v e n s ja r e n b r a c h t h i j d o o r i n h u iz e "Zonnewende". ae "rnZ onnew ende" w e e r z o idaa t n a d e n k e n e n o v e r w e g e n s t a m t . 'ean w o o r d Voc e h i j r us ten i n peis en vrede. zpm w a a r vlt a n J ohan J a n s s e n s . ie n h o a k u d a te n s bi e t e e knn e n i 't Bruggeske - 18e jaargang - juli 1986 - nr. 2 - p 19 g ls e i n g


hebben t o t h e t a a n w i j z e n v a n d e g o e d e re n d o o r d e r e c h t ma t ig e e i g e n a a r e n d a n w e e r m e t a l l e g e v o l g e n v a n d i e n .

,

• , 2 „ . a • 4 /

V T - -

i ---

• •e7./) k- e- A4 • -/ z/ .Ye"4 , -9 - - ,

.

/

/

,/ • /

e,

6

. , 45e—e--5-4_71--> --4—. . , ), 41—ac— e "• " ," . - c / ,,/ , ' 2 l- c• f -- , , - ,f 9 , , " e - . - 1. • , - e 0 X • • --• 1 ' , - e ; • d4 _ , 8 t c, _ 0 c e . , •, , z „ ;- e 2 „ 9. • • , , 2 _ ) / 4 : • , • - 4 , 6' , • e ' t / , 0 / e2(_,0 - — 6 ,•••;e, . , , ;:k4f-e-e---.1Xe.t/—.191-e-e ,, 61 / 1 , . , ,e_ c r _ . e . . -- - - - t o , _ e _ ; - - / -c.r --e_ -_ -_.- ..,•{,ec.--e/ — . •, - , . X 3 7 L .-e-4-.----, 2/z,--ef---7-' - , - ,- 1 - c- t 4-4-e----/ c_c_r_.,4— d c../1-d-e---• 9, , . . , e D , - - • r ) - - - , ,- - - - , , . , , . / ; / _Z _ /-e4.( , , , ,c , , , , , , , , » , 1 7 - 7 :r . , ) . - 6 . — r ' a t

,

Bruggeske 1986-2-juliWeb  

1 Orgaan van "HOGHESCOTEu Kulturele Kring van Kapellen Kultureel driemaandelijks tijdschrift - Jaargang oomai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you