Page 1

\\\ 1 To r g a B vn n R e U t D kultu) D rele E o kring van S e kapellenK E

A V / I


1 ' T

B R U G G E S K E

n

o

2 0

* * * * * * * 1981 * * * * * * * * * * * * * * *INHOUD *

1.

Ja a rsn ip p e rs 1933

P.

2.

P a s t o o r V A NDE NHOUDT

2

3 6

3. Oud - P u t t e 4. ' Wa a r g o n w e t o c h n o r

toe I

7

5.

Aan m i j n d o r p

10

6.

Oud P u t t e

13 14

7, A r c h i e f K a p e l s e b u r g e m e e s t e r s 8.

Van j e v r i e n d e n

Van L e u v e n

R .

9. Oud K a p e l l e n 10. A r c h i e f G e m e e n t e l i j k e 11.

17 Jongensschool

18 20

Ja a rsn ip p e rs 1 9 3 4

Cu ltu re le K ri n g van Kapellen Voorzitter

16

V . Z . W .

J. L e n a e rt s H o e v e n s e b a a n 5 7 K a p e l l e n

P e n n in g me e st e r :

J . Ch a rp e n tie r B e v r i j d i n g s l e i 30

Se cre ta ris :

Van de Wijg a e rt K o n i n g

J .

K re d ie tb a n k K a p e lle n G e n e ra le B a n k K a p e l l e n

4

1

3

/

7049921

2 2 0 /

0330237

A lb e rtle i 38

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 1


J A A R S N I P P E R S * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

K a l e i d o s k o o p v a n mens en e n van de

dingen

t wint igs t e

u i t

de

eers t e

h e l f t

eeuw

1 9 3 3

*

K o n i n g

Albert

h u l d i g t

de

Scheldetunnels

i n

t e

Ant werpen . * I n D u i De n a z P s m a k e n h e t h a k e n k r u i s t o t n a t i o n a a l t e k e n . t s l a n d k* Dou i t s l a n d e n J a p a n v e r l a t e n d e V o l k e n b o n d . m t f• I n d e V e r e n i g d e S t a t e n k o m t e e n e i n d e a a n d e d r o o g H i t ll e g g i n g . e r * D e U. S . S . R. b e g i n t aan z i j n 2e v i j f j a r e n p l a n . a a I n Ro me w o r d t B e r n a d e t t e S o u b i r o u x d o o r p a u s P i u s X I n h e i l i g v erk laard. d e 2 3 e e n l a a t s t e v e r s c h i j n i n g v an C. L. V. a a n v i j f k i n d e r e n *m te Beauraing. a *c O f fi c i e l e o p e n i n g v a n h e t A n t w e r p s s p o r t p a l e i s . h *t I n F r a n k r i j k w o r d t F r a n ç o i s M a u r i a c l i d v a n d e A c a d é m i e . Franç ais e e n Mal r aux k r i j g t de P r i x Gonc ourt v o o r z i j n 'La Co n d i t i o n

humaine

* W i l e y Post v oert Lilt o m de w e r e l d . •

F i n a n t i e e l en z i j n

v als e

40 m i l j o e n

Frank rijk v oor

:

-

o p l i c h t e r

Stavisky

e e n waarde v a n

f ranc s .

Fr , d i e

ex ploit at ie

i n

s olo-v liegv luc ht

kredietbonnen

Arabian-Americ an

Ibn Saoed

eers t e

schandaal

240 m i l j o e n *

de

O i l

om i n i n

2 , 5

( A r a mc o

Saoedi

- r a b l 6

1953 ov erleed mi l ,

p e r

)

dag

,

bet aalt t e had

aan

I b n Saoed

:logen boren t oen

aan

.

aardolie

v erdiend

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 2

-


3 P A S T O O R * * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * *

A

L

F

.

V A N D E N H O U D T

* * * * * * * * * *

* *

g e b o re n t e . 0 7 t we rp e n

ju li

1866

4 ja n .

1891

ja n .

1891

1 a p r,

1899

28

p rie ste r gewijd le ra a r K l e i n S e min a rie Ho o g st ra t e n O n d e rp a st o o r 0 , L . V , B o rg e rh o u t Pastoor t e K a p e lle n

28 m e i

1912

1 me i

1948

op r u s t o ve rle d e n t e K a p e lle n

1 . 3

juni

1954

Du u rb a re o u d - p a r o c h i a n e n , b ijn a ze s e n d e r t i g j a re n schonk m i j d e goede God om uw z i e l e n t e l e i d e n n a a r He m. I k ma g z e g g e n m i j n

p l i c h t d a a r i n g e d a a n t e h e b b e n . Twe e

o o rlo g e n h e b i k me t u d o o rg e b ra ch t . Twe e ma a l i s o n ze k e r k g e b o mb a rd e e rd g e w o rd e n . N a d e e e r s t e k e e r i s ste ld .Ga a rn e z o u

a lle s her-

i k na 1944 nog de re s t a u ra t ie w i l l e n

aanpakken h e b b e n . - 1 0 rin ch t onder de leuze z a l l e s h e rst e lle n i n K ristu s. z e A Klle n d i e m i j h i e l p e n d a n k i k e n b l i j f i k danken . B r idt n u ook vo o r m i j . A. V a n d e n h o u d t i n pastoor S t Jacob g Ka p e lle n h e b i( u i t z i j n t e s t a m e n t ) k m e t z i j n m e n 't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 i g v

-p3


Zelfportret

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 4


Pastoor Vandenhoudt

S O NNI G E N H E R I H H E R E I ' l Z I C H hoe d e -

b i j

pas t oor hoogdagen

-

God droeg door de bev lagde de b l i n k e n d e

s t rat en

remons t rans

onder het

baldak ijn

Tus s en d e

k n i e l e n d e mens en

wa s d e

weg 66n

van muz iek

van

zegenend

lic ht end

rood

fl u w e e l .

f ees t

en bloemen

en p a p i e r s n i p p e r s . OF hoe z ijn

h i j

door

dez elf de

s t rat en

fi e t s t e

soetaan

een eenz aam , m o e d i g

teken.

Hi j z e l f me t d e z ijn

j a r e n

k u i f

k rommer

wi t t e r

.

OF hoe

z i j n

als

h i j

hart hen

over het

brandde

monk elend v e r t e l d e

paradijs

dat

v6(5r ons

l i g t

en h o e z o v e l e n -wens end d a t als

het

hun

z i j n e

geloof

zo

groot

was

-

zonder omk ijk en hem v o l g d e n achter de

horiz on

van d e h o o p . 1 ; 2 1 , CHI O R

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 5


3890, P u t t e D r i j h o e k .

• .4 •

,

• 133 l ' i l o e l e n , phot . , Cappellen.

•-•

•• - • ' ' 4 4 4 1 0 - 4 1 • & . ,

Op ' t O a l g e v e l d .

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 6


7 TW A A R

G

O N

W

E

T O

C H

N

O

R

T

O

E

'

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kapellen 1947

a . .

K.A.J.

e n

Om d i t

h e u g l i j k

en R e n a a t k elijk e

V . K . A . J .

b e s t a a n

f e i t

t e

20

v ieren

Van Leuven , met

j a a r

mont eren J os

k ennelijk

p l e z i e r

een

luc ht ige

s t aalk aart

een oorspron

van hoop en

van t e l e u r s t e l l i n g e n o n t g o o c h e l i n g , het na-oorlogs e Kapellen : 11 i n Kapellen anno 1947 ! Ons d o r p

i s

verscheurd,verdeeld

weer o n d e r v i n d t te ruimen

.

E r

f a mi l i e s

l i t e l t

Van den Heuv el -

rev ue

Het w o r d t

vele

.

men hoe i s

i s

i n

mo e i l i j k

inderdaad groot ,

heel

maar

ook

hebben de kanonnen grot e

ov er

wi t

de

en

v erwac ht ing,

t oes z

z wart ,

het

i s

wat

v ernield, de

i n

de

gat en

het

e n

steeds

oorlogs puin

rus t ige

rouw

op

i n

dorps ment a-

geschoten

De a u t e u r s

Jos V a n d e n H e u v e l

t ek ent

v oor

de

regie

en

v oor de

v ers c hillen-

de t a f e r e l e n a Jos V a n d e n H e u v e l Hij

heef t

!

Een overbekende naam

e e n goede s t em,

prĂŠsence e n

h i j

draagt

Gevoelig en

i d e a l i s t i s c h

een

het

verzorgde

t oneel

beleef t

a l s h i j

cieren. is

een

Jos,

d r a g e r

ac t eur

met

Renaat V a n L e u v e n Re e d s

i n

1939

van de

r i j k e

het

elk e

i n

r o l

h i j

d i e

t o n e e l t r a d i t i e

z orgt

liedert ek s t en

public eert

hij' Rond

de Ronde'

z i j n k an

hem geweldig

!

de

en

i n

t oneel.

heef t

k oort s

e e n warm h a r t v oor

Kapels

d i c t i e . Hi j

een

emot ies o v e r d r a g e n o p d e t o e s c h o u we r s ,

i n

bloed. z i j n appre-

Onze K r i n g ,

g e d r u k t

door

M. L a m b r e c h t s a Het

i s

een

gedichten, (Uit

b u n d e l s peels e, s oms met

o =i s k e n b a a r

deze bundel zie

t

v r o l i j k e ,

t alent

Van

j e

v rienden

v erder

i n

d i t

s oms

nos t algis c he

geschreven aa.

nummer

)

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 7


De r e v u e Op 1 j u n i 1 9 4 7 g a a t d a n h e t C o e k o p v o o r ' T : f a a r g o n w e t o c h nor toe

,

e e n re vu e i n

7 ' s k e t c h e n t e n een t ie n t a l ge

-

dichten en l i e d j e s . De K a j o t t e r s z e l f , s a m e n m e t e n k e l e l e d e n v a n h e t a m a t e u r s t o n e e l vK r i n g . Z e s p e l e n d u s t h u i s . b r e n g E e nn k e l e n a m e n : J o s V a n d e n H e u v e l , F r a n s V e r g a u w e n , J o z e f h Sche e lfo u t , P . V e rb e le n , A . Ra e t s 9 P . V o ch te n G . S t e s s e l s , m L v o u i os K e u p p e n s , F r . J -V o o g er l s e . v . a . 'h1 P -e . V e r b e l e n , d i e a l s C o m p e i r e f u n g e e r t , z i n g t i n z i j n o p e nit si ns ge snl ise, d g i l (v so t He t n e r d g e z o n g e n e n v e r t e l d G e e f s e tr i n h e e l K a p e lle n ro n d g e b e ld ,l l R c h K. a j o t t e r s s p e l e n n e r e v u e P e e t t . Ens f t z a l e r s t u i v e n g t k Z e g h e t U I e r v a ,n E En h i e r m e. e w a s i e d e r e e n v e r w i t t i g d d d De e t e k s t e n z i j n in d e rd a a d p u n t ig , a g r e s s i e f e n geen e n ke l f b sta ke l o f a c t u a l i t e i t wo rd t u i t d e we g gegaan . o e Zo m o e t F r . J a n s s e n s , n a h e t ' U o n d e r k i n d i , e v e n a f r e k e n . e me s t ' d e to n g e n o p ' t hoekske va n de s t r a a t ' , d i e ro d d e le n t l t z i j n w i l d e , v i e z e ma kke rs z 't z i j n u lt ra -ra re ra kke rs, a a 't z i j n apen en ' t z i j n sn o tte rs l I 'L a jo t t e rs. O n De t a f e r e e l t j e s K a p e l l e n i n I t v e r l e d e n , K a p e l l e n i n d e z te o e k o m s t ' ll i e d o f e e n g e d i c h t . he Vo i eu b de t e e r d a n J . S c h e l f o u t k a n me t me e r o v e r t u i g i n g ' E e n vv l a ig ' t v ot o r d r a g e n ? e r s ' Hie r v o l g t e e n fra g me n t , w a r d e n a f g e w i s s e l d m e t e

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 8


9 Een v l a g

Hebt g e

o o i t

In de

wind

Werdt

g i j

Gaf de

En z e Neet Als

In

'De

Rec ht

de

de

hele

optocht

het

Wijs held

u i t

(

hun

T3ev rijding

s pit s

. . . .

e n

Er was o o k

nog

' A a n

reden om dez e rev ue

Hier

gedic ht

rec ht v olgt

het

d a l e n

beelden

a l s ov er

en

die

)v an

nu

een

Jacob

hun sokkel. ov er

oordeel

i s

Ti j 1

h e t

: e

het

n i e t

schuddoen

mals

.

Uilens piegel

m a g n i fi e k e s lec ht e

,

nog de v oorgev el

f ulmineren

Hun

de

St .

T i j l

t i j d ,

de

)

v o l g t

rantsoe

-

Delgen s t ak en

na

t e mak en

e n

mijn

wat

dorp'

e v e n

i n

v a n Renaat

z i t t e n

. . .

de opt imis c he

mis s c hien g mooi .

plots

redden

s ieren

z u l l e n

elke z egel

d i t

t e

k leren

l i e d j e

n o o i t

Wa c h t e v e n

scheuren

k raak t

de

Van den Heuv el

nog menig

. . .

z ien

van de Kapellenaars.

( me t J o s

Voor

mint

gemeent ehuis '

s t o f

U z egt

g i j

uw v lag

den h e t

nering

gedragen,

we e r v ermaak t

oud-gemeent ehuis

Na ' D e

wind

v lag

van h e t

en l a t e n

gedragen,

v lag

wat

een

hoe

v an

v lag los s e

a l

o o i t

g i j de

de

door

z e l f

d r i e en

,

v l a g

Hebt g e

eon

dan

,

de

nog

.

aanleiding

de herinnee-ing Van Leuven

ging

t e

en de brengen

.

iedereen

.

int egraal

g

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 9


10 AA N M I J N D O R P K A P E L L E N *******************************************

M i j n d o r p , d a t n a a r d e s t a d s r a n d zwe e mt en s t e e d s t r e k e n o v e r n e e m t , mijn d o rp , mijn d o rp K a p e lle n . Wa a r m i j h e t e e r s t e d a g l i c h t r e e s dat m i j

in

l e t t e r s o n d e rwe e s

en i n h e t j u i s t e

tellen

.

He t d o r p w a a r i k o m e e n g r i f f e l v o c h t , wa a r i k

m i j n b ie z e n ko o rd e n v l o c h t

vo g e l e n v i s g i n g vangen Wa t z i j t

g i j s i n d s o mh o o g g e g a a n

en i k h i n g e r a l s b a l l a s t a a n en b l e e f e n b l e e f e r h a n g e n .

No g n o o i t w a s e r 4 ĂŠ e nn h i m e l pe zn i jsn m e d e m e n s e n m e e t e v r e e om u i t d e p e s t t e k o m e n . Mijn d o rp i s ta m en b ra a f en

s t i j f

en n o o i t z o u k e i z e r K a r e l V i j f h e t h e b b e n mo e t e n t o me n .

He t d o r p v a n e e u wI g e v e e t ' e n

st rijd

het d o rp va n b a b b e lzu ch t e n n i j d ach j a

, e n kwa d e t o n g e n ;

dat d o rp van k le in e

p o litie k

van r u z i e p l o e g e n w r i n g e r s k l i e k n o o i t mo e g e wro n g e n .

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 10


Mijn d o rp ,me t p a le n d ic h t b e p la n t een f o r t , d e r u s t v a n f t v a d e r l a n d en i n d e l u c h t v e e l d u i v e n . A l z e g t d e k l e i n e n o g d a -d a h i j h e e t n i e t Fra n s of I t

h i j

h e e t Fra n swa

z a l e r stuiven .

K a p e lle n , d a a r i s vre e d za a m v o l k dat g limla c h t d o o r een ta b a kswo lk de h e l e b o e l l a a t t o e t e n . De s z o m e r s l e u n t h e t a a n d e m u u r des w i n t e r s

lig t

het

b ij het vuur

me t l u i e v o e t e n .

Eens r e e d e r d a g e l i j k s m e n i g t r e i n en a u t o b u s s e n g r o o t e n k l e i n

.

De t r a m i s o n s g e b l e v e n . Zo v i e l en ,a l t

e r 46n d e r vleugels lam

vechten w i j voor ew al sk hee t o m o n s l e v e n . r a m

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 11


12

En t o t o n s a l l e r g r o o t s t v e r d r i e t ve rb e te re n deed ons le v e n n i e t , Ka p e lle n i s 6 ĂŠ n bende. Ho e ve e l p o l i t i e e e r s t e k l a s wa a r v r o e g e r 6 nd iee i e d e r e e n g o e d k e n d e ? g a r d e w a s

De g r a c h t e n z i j n

veelal ve rvu ild

de a f v a l k o m t e r u i t g e p u i l d to t schand van la n d en le n t e De s c h o l e n r i j z e n

.

u i t de g ro n d

K a p e l l e n s l w i j s h e i d h o u d t h a a r mo n d z ij vre e st de ve le agenten

Mijn d o rp i s

a l s e e n vo d d e n ma n d

wa t w i t , w a t z w a r t , w a t p o e l , w a t b r a n d , wa t h e e l ; w a t s t u k g e r e t e n e n 6 4 n d i e d r i n k t e n 6611 d i e e e t en m e n i g d i e h e t b e t e r w e e t ma a r g e e n p r o f e t e n •

Re n a a t V a n L e u v e n 1947

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 12


Pti tte- K Apel l en I l e t R a v . e n h o f G e k l a s s c e r d e P o o r t

Ink oom v a n ' t Dorp. N. 1E66 F. H o e n p h o t . , Capp, . lI cn

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 13


A R C H I E F

Op d e v o l g e n d e b l a d z i j d e v i n d t u h e t b i d p r e n t j e v a n t we e K a p e l s e b u r g e m e e s t e r s . i

Mich a e l D H A N 1 S ******************* Hij volgde

i n 1816 Ch a rle s V e rb e e ck o p a l s b u rg e me e ste r

van K a p e l l e n e n o v e r l e e d i n 1 8 4 7

n o g

geen 57 j a a r oud.

H i j wa s d e 5 e b u rg e me e ste r s i n d s K a p e lle n i n 1801 z e l f sta n d ig we rd Op h e t g e t e k e n d e b i d p r e n t j e

is

d u i d e l i j k de b e g ra a fp la a ts

van d e f a m i l i e D h a n i s a a n g e g e ve n .

G e o r g e s G U I E T T E ********************* we rd i n 1 9 7 8 i n A n t we rp e n g e b o re n . In 1922 we rd h i j b u rg e me e ste r va n K a p e lle n t o t lijden

zijn

o ve r-

i n 1929 .

H i j we rd o p g e vo lg d d o o r A r t h u r L a ri ĂŤ n , l o c o -b u rg e me e st e r.

r„ ; G e i n t e r e s s e e r d e ,l e d e n , d i e e e n a c t i e v e r o l w i l l e n ve rvu lle n i n de H we rkin g van de Cu lt u re le K rin g van K a p e l l e n , k u n n e nE z i c h a l t i j d a a n m e l d e n o p h e t s e c r e t a r i a a t K o n i n g AHl b e r t l e i 3 8 T E L 6 4 4 2 0 4 - o f b i j de l e d e n v a n h e t h o o f d b e s t u u r t , T A , : E V A 't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 14 P '


4 444' ; . ,

2

.

Z•Igli, VAN ,

eer 44, " n e t

4

t .

6

A •;?? 1 . tij

,

0,44-1

et) L3ennteennte emi pgrfc ti ,ott)

• t t ) e t t x t t ; . ) e e i t t f ) e i t , S 1; : i " 'P r // y . /, e / 4 • ) 0 /, , / / 0 /, / / , % e 7 ;; . '7 . . . / e 4, : 4 4r ; ;, • • '„ ./ D , /fe i w / ; ,:: / r .,/, A , w/ , D , y V ./ e / d .t ; • • • ,, / i , , y - 4i ; , /c/ 5 " ,; , , ; e; / ; ,; / ; Ie / ;/ / , ( e A , • o ' l , e• / / , .

r t e l

00-taLlotweapel"

Echt n o o v a n , Nronw

1J,, : 1 ) 2 i ' f f, 2E-Y;

ovededente Antwerpen, den 2 Noyember IS 17, IRdenouderdom N'an',..)Giaren, I I maenden, 2 cIagea,en begraxen teCappillen.

VAN

L L f 7 ë f

0

, Es . CX I . , •

e . r . ,• /; ,/ ,( 4 , 2 ,' , , / 4 , 4 , , , ; / ; : • , / , <

'

; , / , / , ? i e ' / A , . 1 0 b . t é e n 1 T : r o L i .

i

;

, ' ,

V / 5 4 .

) ,1

we , v / 7 J / .. ; , , , f . : "AZ:y e , „ d. , / , A /,• / ,f f ; "

ion

• r , , • / I 7 i , e t t s 1 A un caractère droit et généreux, il joignait cette . affabilité exquise qui lui faisait des amis de tous d ceux qui l'approchaient. S T - P b V i A I E . v Il a entrevu la fi n de sa vie mortelle avec cette i résignation et ce calme surnaturels, qui sont pour t ceux qui vont â. Dieu la pl us précieuse des grâces, t ceux qui restent l a plus douce des contrite pour D S T - A U G U S T I N . consolations. 0 voua, e qui 'n'avez aime sur la terre, ne pleurez pas sur ma, tombe : j 'ai entendu une voix du ciel qui disait :ee Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur nn.e / W O U . Adieu, chère Epouse, c hers Enfants, q u e j e l quitte avecl tain( de regrets. J'aurais voulu v i v re encore longtemps auprès d e v ous , l e Sei4neur s ne l 'a pas voulu, que sa Sainte Volonté soit faite, e Miséricordieux Jésus, donnez lui le repos éternel. l (7 ans et 7 quarant.1 , Doux Coeur de Marie, soyez mon salut. ) t200 j. ind. e 11, 1 , TYP. I ll. Putzevs, Anvers m i / / '

/ / /

5 /

,

,'

,/ ,

( ,

• ;

• / / /

1 7 / /

e • ;

W . / '

:

• • • , /

e 1 / / / / , , / ,

> , /

P RI E Z

P O UR

L E

RE P O S

D E

L 'AM I &

DB M O N S I E U R

Emmanuel Octave Georges Marie M E TTE E pot iac D E D A M S N E L L Y

LE J E UNE

né à Anvers le 25 décembre 1878, pieusement décédé à Cappellen le 19 novembre 1929. MUNI DES S SACREMENTS DE NOTRE MERE LA SAINTE EGLISE

Inhumé à Cappellen,

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 15


V A

N

Als

i k

J E

o o i t

V

R

een

I

E

N

huis je

D

E

N

bouw

t us s en o u d e dennebomen me t v e e l en me t

vensters

en

een schouw

d u i z e n d oude dromen

me t e e n

haant je

en t w e e

luierende

en e e n

put

en e e n

poort

me t e e n

i n

op

het

k at t en

rode u i t

e r f

v e r f

scheve

l a t t e n

7

eigen boekengeur

en m e t

eigen

s pinnewebben

zal

i k

s c hrijv en

van

j e

v r i e n d e n moet

op de

deur

j e

' t

hebben

o

Renaat V a n L e u v e n u i t

'Rond

d e Ronde

1939

Renaat V a n L e u v e n wa s aan d e Hij

is

verbonden

als

correspondent

T nu

i n

Keerbergen

,

maar

i s

Kapellen

zeher

v erget en public eert

ac t ief Als

R

woont

niet Hij

B

j a r e n

u e r

als

nog steeds

gedic ht en

en

i s

tevens

z eer

k uns t s c hilder

nader nu een

kennis enige

op z a t e r d a g 2 0 j Van L e u v e n i n O n z e a n i e n z o n d a g 2 1 j u n i e x p o s e e r t R e n a a t

wi l

mak en me t

de

aut eur

en

z i j n

werk

gelegenheid g

Kring

E n g e l s e l e i

t e

Kapellen

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 16


492. C appel l en Antwerpschen Steenweg — Chaussée d'Anvers

Cappel l en C h a u s s é e d'Anvers. Antwerpsche 5teenweg.

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 17


18 A R C M I E F

G e me e n t e l i j k e J o n g e n s school Y _ a p e l l e n b i j de f o t o ' s op volgende bladz ijde

g

onderwijz en0 pers oneel

staande g HH.

E u g .

Voet

,

D.

Mert ens

M. D e D o o y F . Bellon, A . . โ€ข z i t t e n d g EH, j . Roes , Me v r . Roes , Mev r. P u t c u y p s

k las f ot o

van

het

schooljaar 1933 schoolhoofd

g

k l a s t i t u l a r i s

zesde -

J . g

,

Mev r.

De

J .

De Beenhouwer

De Bruyn

A.

Voet

Bruyn

l e e r j a a r

1934 De Beenhouwer F .

B e l l o n

EH ยง

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 18


18 A R C M I E F

G e me e n t e l i j k e J o n g e n s school Y _ a p e l l e n b i j de f o t o ' s op volgende bladz ijde

g

onderwijz en0 pers oneel

staande g HH.

E u g .

Voet

,

D.

Mert ens

M. D e D o o y F . Bellon, A . . โ€ข z i t t e n d g EH, j . Roes , Me v r . Roes , Mev r. P u t c u y p s

k las f ot o

van

het

schooljaar 1933 schoolhoofd

g

k l a s t i t u l a r i s

zesde -

J . g

,

Mev r.

De

J .

De Beenhouwer

De Bruyn

A.

Voet

Bruyn

l e e r j a a r

1934 De Beenhouwer F .

B e l l o n

EH ยง

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 19


ZO J A A R S N I F P D R S * * * * * * * * * * * *, *_

* * * * * * * * O * * *l b

19 3 4 ******* p

te Ma rc h e -le s -

17 f e b ru a ri ve ro n g e lu kt ko n in g 1

Da me s t i j d e n s e e n k l i m p a r t i j e rt Z i j n zo o n L e o p o ld I I I b e s t i j g t d e

tro o n o p 2 3 f e b r u a r i .

In Du it sla n d lq iu d e e rt H i t l e r de

S . A . v a n R8 h m.

In A me rika wo rd t Jo h n D i l l i n g e r ,

de s t a a t s v i j a n d n ° 1

door de p o l i t i e

S id e n e e rg e s c h o t e n .

i n Ch ica g o N o r t h

auto me t

A n d rĂŠ C i t r o e n v e r v a a r d i g t e e r s t e

t r a c

ion

avant t . I n C a n a d a w o r d t d e D i o n n e - v i j fl i n g

g e b o re n . Uit de S t B a a fske rk t e Gent wo rd t een paneel va n h e t Lam G o d s - ( d e r e c h t v a a r d i g e R e c h t e r s

) g e sto le n

T e wa t e rla t in g va n d e Queen E a ry

237 t o n .

" De V i t t e "

d e

Van d e r H e y d e n

-

21

e e r s t e V l a a m s e , g e s p r o k e n fi l m v a n J a n n a a r

h e t b o e k v a n E rn e s t C l a e s e n me t

Jefke B ru y n in c k x i n d e t i t e l r o l , o o g s t e e n g e we ld ig succes. Antoon Co o le n s c h r i j f t

D o r p

aan de r i v i e r

In Venen wo rd t D o l l f u s s - k a t h o l i e k s o c i a a l sta a tsma n in z i j n Do n d ska n se la rij ve rmo o rd d o o r d e n a t . s o c i a l i s t P l a n e t ta * D e

I t a lia a n Pira n d e llo

k r i j g t de Nobelprijs voor l i t e ra -

tu u r. Do o d v a n I l a r i e C u r i e . Samen m e t h a a r m a n o n t d e k t e z e

i n 1890 o . m .

h e t

ra d iu m .

't Bruggeske - 13e jaargang - 1981 - nr. 1 - p 20


Bruggeske 1981-1A4Web  

kultu- rele kring van kapellen \\\ 1 T B R U D D E S K E v e t ) o e A V / I

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you