ALD-magasinet 2021

Page 1

HILSENER • PROGRAMMET • UNG JURIST • ARTIKLER • TIPS & TRIKS

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet

2021 INFORMASJON

Digital messedag — Brukermanual

Tips til jobbintervjuet — Digitalt eller fysisk

t

lte

et

D

TIPS & TRIKS

ve d

Annerledesåret

ku

ARTIKLER

IVSDA DSL G EI

E EN

Espen Nakstad

AR B

INTERVJU

j u r i d ke f a is


A DVO K AT F I R M A

Elden Advokatfirma AS er et prosedyrerettet advokatfirma bestående av nærmere 100 advokat/-fullmektiger. I tillegg til vårt hovedkontor i Oslo, har vi avdelinger i Bergen, Stavanger, Sandefjord, Gol og Haugesund. Vårt spesialfelt er tvisteløsning i sivile saker samt strafferett. Vi arbeider i tillegg innenfor følgende rettsområder: Generell strafferett og strafferett for næringslivet, arbeidsrett, kontraktsrett, eiendomstvister, erstatningsrett og forvaltningsrett. Vi har både faste forsvarere og bistandsadvokater, og har derfor også oppdrag for fornærmede i straffesaker. Staben for øvrig består av omkring 20 medarbeidere fordelt på avdelingene økonomi, HR, IT og sekretærstab. Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Postadresse: Postboks 6684 St. Olavs plass, 0129 Oslo | Telefon: 21 61 13 00 | Web: www.elden.no


Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet — 2021

Opphavsrett © 2021 Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet Redaktør Hedda Skaar Bidragsytere Kristin Huse Lund og Siri Pauline Stangeland. Design Julian André Vedeler Skrift: Neue Haas Unica 10/12,5 pkt Trykk

Allkopi

Det må ikke kopieres fra magasinet i strid med åndsverks­ loven. Ta kontakt dersom du ønsker å kopiere eller bruke deler av magasinet.


Over 50 aktører – både private, offent­ lige og frivillige – sitter den 4. februar mellom 10–17 klar til å møte akkurat deg som engasjert student og mulig fremtidig arbeids­taker over chat eller video­samtale. Vi håper at årets digitale løsning vil senke terskelen for deltakelse.

4

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Innhold INFORMASJON

6 8 20 24 28

Styret for Arbeidslivsdagene Hilsen fra Leder Hilsen fra Juristforeningen Hilsen fra Det juridiske fakultet Hilsen fra ELSA Bergen

PROGRAM

32 36 37 38

Digital messedag — Brukermanual Program Tilfeldig CV-trekning Liste over aktører

UNG JURIST

44 Lotte Tvedt — Regjeringsadvokaten 46 Josefine Ardem — Brækhus Advokatfirma 48 Sananthan Gunaratnam — Skatteetaten 50 Malin Albrechtsen van der ­Hagen — Stine Sofies Stiftelse 52 Ann Kristin Nysveen — Thallaug Advokat­firma 54 Stina Raustein — Deloitte Advokatfirma 56 Marthe Harbakk Liaklev — Haver DER INGEN SKULLE TRO EN JURIST KUNNE JOBBE

62

Espen Nakstad — Assisterende helsedirektør

TIPS OG TRIKS

66 70

Wikborg rein — Annerledesåret Tips til jobbintervjuet – digitalt eller fysisk

Innholdsfortegnelse

5


6

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Foto © Carl Victor Waldenstrøm Styret for Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet 2021 Bakerste rad fra venstre: Nestleder Theis Tøpfer Bedriftskontakt Aslak Årsvoll Undheim Midterste rad fra venstre: Bedriftskontakt Guro Ravndal Markedsansvarlig Hedda Skaar Arrangementsansv. Lars Eirik Arnecke Hovland Fremste rad fra venstre: Økonomiansvarlig Ingrid Nerem Leder Julie Marie Knutsen Bedriftskontakt Emilie Haugsrud Oustad

Styret for Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet 2021

7


Leder 2021

Kjære dere engasjerte, kloke og inspirerende med­ studenter. Det er en stor glede for meg og resten av ALD-styret å ønske velkommen til Arbeids­ livsdagene 2021 – i år i en helt ny drakt.

— ALD er til for dere alle – uavhengig av årskull, bak­grunn, karak­terer eller in­ teresser!

8

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Det har vært en lang reise med flere kurs­endringer for å kom­ me frem til løsningen vi i år har landet på, og vi håper du blir minst like fornøyd med resultatet som vi er. I år vil nemlig ALD bli avholdt i ekte 2021-stil. Ja, du gjettet riktig: digitalt. Selv om du ikke kan vandre rundt i Vrimle, hånd­­hilse og samle merch, håper vi at du også i år vil bruke denne dagen på å sette deg inn i de mange mulig­hetene du har som jus­ student og etter endt studie. Over 50 aktører – både private, offentlige og frivillige – sitter den 4. februar mellom 10–17 klar til å møte akkurat deg som engasjert student og mulig fremtidig arbeidstaker over chat eller video­ samtale. Vi håper at årets digitale løsning vil senke terskelen for deltakelse. Under digitalt ALD kan du i egne, trygge om­givelser – og i eget tempo – besøke de ulike aktørenes vir­tu­el­le stands uten å måtte tenke på andre med­­studenter eller køen rundt akkurat den standen du vil besøke. I år kan du til og med fra 25. januar kl. 12 planlegge hvilke bedrifter du ønsker å snakke med på dagen. Vi håper du vil benytte muligheten til å utfordre både deg selv og bedriftene, selv om dette i år betyr å ta ordet på en uvant måte. For deg som ny student på Dragefjellet – eller fersk deltaker på ALD – kan vi informere om at ALD er et arrangement i regi av Jurist­ foreningen i Bergen og ELSA Bergen. Vi har som for­mål å være bindeleddet mellom alle UiB sine jusstudenter og aktører fra et bredt nærings­liv. Vårt overordnede mål er å gi studentene et godt og bredt innblikk i mulig­hetene man har både som jus­­student og ferdig utdannet jurist. Videre ønsker vi å til­­­rette­­legge for be­kjentskap mellom stu­den­ ter og næringsliv, samt være en dør­åpner for nye mulig­heter gjennom blant an­net å til­­­rettelegge for rekruttering knyttet til be­drif­ tenes praktikantordninger. Utover den digitale messedagen 4. februar, vil vi i uke 3 og 4 arrangere to ulike CV-kurs og bedriftspresentasjoner med ni spen­nende bedrifter. Under selve messe­ dagen vil du på én og samme plat­tform kunne bli kjent med de bedriftene du finner interes­sante gjennom å lytte til foredrag, stille

spørsmål over chat eller føre en samtale over video. Fullstendig program for dagene og liste over aktører som deltar finner du på side 36 og 38 i magasinet du nå holder i hånden. Utover dette vil du blant annet finne tips til hvor­dan delta på et digitalt intervju på side 69 og muligens la deg inspirere av unge jurister på side 44–57. Ettersom ALD skal fungere som en dør­åpner for alle har vi i år videre­ført ordningen tilfeldig CV-trekning som vi opp­ fordrer å delta på. Dette finner du mer infor­ ma­sjon om på side 37. Vi håper du vil bruke Arbeidslivsdagene 2021 til å utforske hva du kunne tenke deg (og kanskje ikke kunne tenke deg) å gjøre. ALD er til for dere alle – uavhengig av årskull, bak­ grunn, karak­terer eller interesser! Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle dere som har vært med å skape årets ALD. Først og fremst takk til ALD-styret for deres ene­stående inn­sats, sterke en­ga­sje­ ment og ikke minst ekstraordinære om­­stil­ lings­evne da forutsetningene for å gjen­nom­­ føre Arbeidslivsdagene 2021 endret seg over natten i mars. Tross mange kurs­­endringer har dere alle holdt engasjemen­tet og positiviteten oppe, noe som har gjort det hele til en fryd. Jeg vil også rette en stor takk til Forenings­ styret og tidligere ALD-styret for god støtte un­der­veis i plan­leggingen og til ELSA for nok et år med godt sam­arbeid. Og ikke minst – takk til dere 55 påmeldte aktører som tross uvante for­utsetninger valgte å delta på årets dig­itale ar­­rangement. Tillitten dere har vist oss er ikke noe vi tar for gitt. Vi sees på et lærerikt, inspirerende – og ikke minst trygt ALD. Jeg ønsker med dette vel­­ kommen til både nåtiden og fremtiden un­der Arbeidslivsdagene 2021. Julie Marie Knutsen Leder for Arbeidslivsdagene 2021

Leder 2021

9


Vi ønsker å bli kjent med deg! I Wiersholm har vi flere tilbud til deg som student som gjør at du kan bli bedre kjent med oss. Vårt mål er at du skal få innblikk i hva vi jobber med, hvordan vi jobber og hvilke interne og eksterne utviklingsmuligheter våre ansatte har. Les mer om vår traineeordning, Wiersholm Summer School, Intrapreneur Intern og andre spennende studenttilbud på wiersholm.no/karriere

wiersholm.no


Vil du bli en del av Haavind-teamet? I Haavind har vi et uformelt, men profesjonelt miljø hvor verdiene dyktighet, engasjement, samarbeidsglede og humor preger hverdagen. Vi tar imot søknader til trainee- og fullmektigstillinger hele året, send oss din søknad i dag! Lik og følg haavind_student på sosialer medier forå bli bedre kjent med oss og våre studenttilbud!

Facebook

Instagram

LinkedIn

Advokatfirmaet Haavind Advokatfirmaet for virksomheter i endring og digital utvikling


Praktikant i Lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU.

Hvorfor Lovavdelingen? • arbeid med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål • arbeid med internasjonale rettsområder • unikt innblikk i politiske beslutningsprosesser • høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning • et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø • dyktige kollegaer

Praktikantordningen Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele året. For deg som er student er et praktikantopphold en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og til å bli kjent med avdelingen. Søkere bør ha avlagt eksamen på tredje studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med svært gode resultater. Søknader om praktikantopphold blir behandlet fortløpende. Les mer på lovavdelingen.no/jobb

Har du lyst til å jobbe med juss og medisin? Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er Bergens nest største arbeidsplass for jurister, og vokser fortsatt! Vi har bred kompetanse innen erstatnings-, helse- og forvaltningsrett og fører rettssaker i alle landets domstoler.

Bli bedre kjent med oss på helseklage.no


Et hav av muligheter. Haver søker flinke studenter Vi har et trainee-program hvor du virkelig für et allsidig opphold i et passe stort forretning-juridisk firma. Her vil du raskt fü selvstendige oppgaver og god tilgang til prosedyre. Vi er et av de aller største advokatfirmaene i Stavanger, men under Arbeidslivsdagene er vi sterkt tilstede i Bergen. Hüper vi treffes der! haver.no


Ønsker du en karriere i et internasjonalt anerkjent advokatfirma? Simonsen Vogt Wiig er et av Norges ledende forretningsjuridiske advokatfirma. Vi har kontorer i alle de største byene i Norge, samt Singapore. Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg som mål å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. Send en mail til vårt rekrutteringsteam på student@svw.no, en henvendelse er alltid velkommen.

”I Simonsen Vogt Wiig får man tidlig selvstendig ansvar, noe som gir utfordringer, stort læringsutbytte og god faglig utvikling. Samtidig har jeg alltid mulighet for støtte, innspill og veiledning fra dyktige kollegaer. Det sosiale miljøet på arbeidsplassen er viktig for meg, og hos oss prioriteres dette høyt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!” - Jofrid Orvedal Aase, advokat, Bergen


Karriere ved Det juridiske fakultet Hos oss kan du starte din forskerkarriere allerede på forskerlinjen. Som forskerlinjestudent får du variert undervisning, og blir medlem av en forskergruppe og fakultetets forskermiljø. Vil du bli forsker kan du søke opptak til ph.d-programmet og skrive doktorgrad i rettsvitenskap. Vi har også spennende juristjobber innen studie- og forskningsadministrasjon ved fakultetet. Se våre nettsider uib.no/jur for informasjon om ledige stillinger.

REGJERINGSADVOKATEN Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor og kan tilby Norges fremste prosedyremiljø i sivile saker. Vi fører rettssaker i alle landets domstoler, samt i EMD og EFTA-domstolen. Våre oppdrag gjelder ofte dagsaktuelle saker av stor samfunnsmessig betydning. Vi er omtrent 50 advokater og advokatfullmektiger med god balanse i kjønn og alder. Mange av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Vårt arbeid spenner bredt over flere rettsområder, særlig sivilprosess, forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, EØS og menneskerettigheter. Våre unge advokater og advokatfullmektiger får gå i retten med egne saker fra første stund. Vi legger også til rette for samarbeid om større saker. Regjeringsadvokaten har en praktikant-ordning. Les mer på våre hjemmesider: regjeringsadvokaten.no.


Vierdal Advokatfirma har kontorer både i Stavanger og Haugesund. Vi arbeider bredt innen privatrettslige rettsområder, med spisskompetanse innen tingsretten. Det er normalt god tilgang på prosedyreoppdrag. Vi tar imot søknader for praktikantopphold og skriveplass ved begge kontorene.

Tlf. 90 65 44 44 kontoret@vierdal.no www.vierdal.no

Som praktikant hos Vierdal Advokatfirma får du muligheten til å jobbe bredt med varierte arbeidsoppgaver. Praktikanten skal så langt som mulig også få delta på klientmøter, faglige og strategiske diskusjoner med advokat, samt følge en rettssak. Ved å ha skriveplass hos oss får du ditt eget kontor og muligheten til å sitte i et etablert juridisk fagmiljø. Du får også tilgang til vårt digitale bibliotek og øvrige kontorfasiliteter. Det er en lav terskel for å stikke innom kontoret til advokatene og stille spørsmål eller diskutere juridiske problemstillinger.

European Free Trade Association

The European Free Trade Association (EFTA) is the intergovernmental organisation of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, set up for the promotion of free trade and economic integration between its members, within Europe and globally. The EFTA Secretariat manages the EFTA Convention, the EEA Agreement, and EFTA’s free trade agreements. With offices in Brussels, Geneva and Luxemburg, EFTA offers opportunities for highly qualified staff. Young professionals and recent graduates from the EFTA Member States also have a unique opportunity to participate in the work of the organisation through the traineeships and short-term positions. Want to join us? We are going to publish our next traineeship opportunities on the 1st of February 2021, for traineeships starting this upcoming fall.

For more information, check EFTA’s Career Page: https://www.efta.int/Traineeship And join us on social media: https://www.facebook.com/eftasecretariat - https://www.instagram.com/eftasecretariat/ - https://www.linkedin.com/company/efta/


DIN KARRIERE - VÅR FORPLIKTELSE Brækhus er et forretningsadvokatfirma med mer enn 50 engasjerte, faglig sterke og spesialiserte advokater. Vi tilbyr dyktige studenter traineeopphold. Som trainee i Brækhus får du: •

Jobbe med konkrete saker under kyndig veiledning

Verdifull arbeidserfaring og kompetanseutvikling

Interessante, varierte og utfordrende oppgaver fra ulike faggrupper

Delta på våre faglige og sosiale arrangementer

Jobbe i team med dyktige advokater

Oppfølging av en dedikert fadder

Traineeordningen er en viktig del av vår rekruttering.

Les mer om karrieremuligheter og traineeordning på www.braekhus.no Følg oss gjerne på LinkedIn og Facebook.


Alle Glittertinds advokater jobber daglig med kommersiell tvisteløsning i ulike former, herunder forhandlinger, ulike former for mekling samt gjennomføring av rettssaker for så vel ordinære domstoler som voldgift. Hos oss får du jobbe i et ungt og dynamisk miljø. Vi tilbyr en fleksibel arbeidshverdag hvor du vil få mange spennende utfordringer. Vi er på utkikk etter nye medarbeidere, og håper du tar turen innom vår virtuelle stand i karriereportalen Graduateland for en hyggelig prat. Vi har en løpende traineeordning, og oppfordrer deg til å søke.

Våre satsningsområder: Sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre Energi og industri Entreprise

www.glittertind.no


Er du en av Statens vegvesen sine fremtidige jurister? Statens vegvesens bygger, dri er og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg. For å utføre det samfunnsoppdraget vi er sa til trenger vi engasjerte jurister i ulike deler av Statens vegvesen sin organisasjon.

Vi vil gjerne hilse på deg på ALD! Les mer om Statens vegvesen på vegvesen.no Vi jobber bl.a. med:

-

Kontrakts- og entreprisere Offentlige anskaffelser Erstatningsre Forvaltningsre Vegtrafikklovgivningen Veglova Tingsre Personvernlovgivning Skjønns- og ekspropriasjonsre


Hilsen fra juristforeningen

— Det å få muligheten til å prate med et mylder av aktører er med på å motivere og engasjere.

20

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Kjære medstudenter! Endelig er det tid for Arbeidslivsdagene; vår aller viktigste møteplass med næringslivet. Mitt første møte med ALD var synet av hundrevis av studenter i turtleneck som forsøkte å bli kjent med flest mulig bedrifter på kortest mulig tid. Som ­1.–­klassing forsøkte jeg derimot å få tak i flest mulig drikke­ flasker på kortest mulig tid. For hvert år setter ALD et eget preg over fakultetet vårt og det er med god grunn at vi elsker dette arrangementet.

Jussen handler i stor grad om å terpe juridisk metode, skrive praktikumsoppgaver og etter beste evne forstå intrikate lover og pre­judi­ka­ ter. Tidvis kan det være vanskelig å motivere seg gjennom de lange dagene. Det å få mulig­ heten til å prate med et mylder av aktører er med på å motivere og engasjere. Ikke bare ved at man kanskje finner sin fremtidige drømme­ arbeidsplass, men også fordi ALD viser et lite utdrag av de enormt mange mulighetene vi som fremtidige jurister har. ALD har endret seg i en positiv retning de siste årene. Fra å måtte levere fysiske CV­er på stand til å kunne levere inn CVer og søk­ nader digitalt. Fra å kun vise private arbeids­ muligheter til også å invitere offentlige aktører og fri­villige organisasjoner. Og nå i 2021 til å være en heldigital messe. Jeg er svært imponert over det årets ALD-styre har fått til. Gjennom høsten har de måttet re-innovere messedagene i tråd med gjeldende smittevern ikke bare en, men flere ganger. At selve messedagene nå blir digitale ser jeg på utelukkende som noe positivt slik som smittesituasjonen er nå. Studentene vil med denne overgangen få en rekke nye

muligheter. Eksempelvis vil man kunne melde seg på små samtaler med bedriftene uten å måtte søke trainee eller få intervju. Dette med­fører forhåpentligvis at det blir lettere for nyere kull å ta del. En digital messe vil også gjøre det lettere å delta for de som ikke er like glad i folkemengder og sist men ikke minst vil en digital messe være trygg for smitte. Jeg er hvertfall helt trygg på at ALD kom­mer til å prege fakultetet vårt på akkurat den samme positive måten som før. Selv har jeg akkurat gått til innkjøp av en ny turtleneck og gleder meg masse. På vegne av Juristforeningen vil jeg med dette rette en stor takk til årets ALD-styre for den enorme innsatsen som er lagt ned, for at dere ikke har gitt opp tross hindringer og for at dere selv i den tiden vi står i har klart å skape den møteplassen som ALD er med over 50(!!) påmeldte bedrifter. Med vennlig hilsen, Anna (Myy) Medbøe Tamuly, Leder for Juristforeningen

Hilsen fra juristforeningen

21


A19005no

Vi søker fremtidens skatteog avgiftsrådgivere

I EY Advokatfirma jobber flere av markedets ledende advokater innen skatt, avgift og forretningsjus. Vi er et advokatfirma med mer enn 200 ansatte og har kontorer i de fleste større byer i Norge. Vi bidrar med å løse komplekse forretningsjuridiske, skatteog avgiftsrettslige spørsmål for norske og internasjonale selskaper. Hvis du vil lære mer om hvordan det er å jobbe som skatte- og avgiftsrådgiver eller med andre forretningsjuridiske områder, bør du søke traineeopphold hos oss. Vi søker etter deg som har interesse for skatt, avgift eller forretningsjus og som studerer på 3.-5. avdeling.

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med: Kristin Refsnes Rekrutteringsleder i Norge kristin.refsnes@no.ey.com Cecilie Dyrnes Advokat, partner cecilie.dyrnes@no.ey.com EYCareersNorway @eynorwaycareers www.youtube.com/ErnstandYoungGlobal ey.com/karriere © 2019 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None.


En unik mulighet Det er ikke mange andre steder du som advokat kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank.

Har du lyst til å bli en av våre interns?

Når du sitter så tett på den daglige driften som vi gjør, får du ikke bare en forståelse for jus, men også en enestående innsikt i andre fagområder som skal til for å drive en bank av vår størrelse – alt fra teknologi og nye betalingsløsninger til selskapsrett og kontraktsrett. Med over 50 advokater er vi i DNB-advokatene godt rustet til å bistå våre oppdragsgivere i banken. Les mer om DNB-advokatene og våre studentordninger på dnb.no/jusstudent

Er du vår nye trainee? Vi er stadig på jakt etter dyktige kandidater, og vi anser vår traineeordning som firmaets viktigste rekrutteringskanal for nye advokatfullmektiger. Kvale bistår nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen alle sentrale forretningsjuridiske områder. Vi har et sterkt fokus på videreutvikling og kompetansebygging, og er i dag mer enn 130 ansatte ved våre kontorer i Oslo og Ålesund.


Hilsen fra Det juridiske fakultet

— Peder Ås gråter ikke over uriktige dom­ fellelser eller urimelige erstatningskrav. For egen del var det en skjellsettende opplevelse å sitte som fersk dommer­ fullmektig med en sak om fører­kortbeslag.

24

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Tross pandemi, er du som er jusstudent heldig. Arbeidsmar­ kedet for jurister er godt, og du vil trolig få jobb enten før du er ferdig med å studere, eller kort tid etter avsluttende eksamen. Jusstudenter er også privilegerte ved at juristjobber er svært forskjelligartete. Kanskje vil du gå inn i klassiske roller som advokat, dommer eller påtalejurist, men du har også andre muligheter i både privat og offentlig sektor.

Jusstudiet er teoretisk. Mens en legestudent jevnlig møter pasienter som er syke, treffer jus­studenter på Peder Ås eller andre fik­tive personer. Dermed får du ikke øvd på bevis­ vurderingen, noe som er både praktisk viktig og utfordrende. Jusstudenter opplever heller ikke under studiet at den som saken gjelder faktisk bryr seg om utfallet. Peder Ås gråter ikke over uriktige domfellelser eller uri­me­ lige erstatnings­krav. For egen del var det en skjell­settende opplevelse å sitte som fersk dommerfullmektig med en sak om fører­kort­ beslag. Siktete møtte alene, og det var en ny erfaring å se at noen faktisk brydde seg om konklusjonen og var uinteressert i beg­ run­nelsen. Jeg opplevde nå også en følelse av makt som jeg aldri hadde erfart mens jeg skrev praktikumsoppgaver. I løpet av en time skulle jeg skrive en kjennelse om fort­satt fører­­kortbeslag, og jeg hadde aldri lært noe om de praktiske sidene som oppsto dersom fører­kortet eventuelt skulle leveres tilbake. Selv om jusstudiet er teoretisk, er det praksis­­nært. I løpet av utdanningen lærer du konkrete metoder som du vil få bruk for i arbeids­­livet. Likevel er det langt

frem før alle studenter får tilbud om praksis i løpet av jusstudiet. Fakultetet har i mange år hatt tilbud om praksis for studenter i Jussformidlingen og gjennom arbeids­ gruppe­­lederordningen. De senere årene har vi utviklet nye tilbud som Praksis og studier i kinesisk rett og Maritime Bergen Law Summer Programme. Arbeidslivsdagene er en kjærkommen anledning til å se på de mulighetene som lig­ ger i arbeids­markedet. Kanskje har du lenge drømt om å bli advokat. Kanskje har du skiftet kurs under­veis, eller kanskje har du tenkt at karriere­planleggingen får begynne når ut­dan­ ningen er ferdig. Min oppfordring til deg er å se på de mange alternative som du har, og gjerne oppsøke arbeidsgivere som du ikke har tenkt på som potensielle muligheter. I år er arbeidslivsdagene digitale. De blir der­med anner­­ledes, men fremdeles en gyllen mulig­ het til å se på hva som ligger foran dere. Dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig. Hilsen fra Det juridiske fakultet

25


Nysgjerrig på hva vi driver med her? Finn presentasjonsfilmen vår og se hvordan HELP tilbyr faglig bredde, personlig utvikling og godt arbeidsmiljø. Vi har traineeplasser, skriveplasser og søker alltid nye, flinke advokatfullmektiger og advokater.


Jobb i Norges mest innovative offentlige etat Vil du jobbe i en utviklingsorientert og aktuell etat, der du får ta del i sterke fagmiljøer og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten! Hos oss jobber mer enn 7 000 ansatte med et felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi tilbyr blant annet sommerjobb for studenter og trainee- og tech graduate-program for nyutdannede. Her ansetter vi blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere, kommunikasjonsutdannede, IT utviklere og IT-ingeniører. For mer informasjon om karriere i Skatteetaten, se www.skatteetaten.no/jobb og følg oss på: • Linkedin.com/company/skatteetaten • Twitter: @skattenmin • Facebook.com/skattenmin

Vil litt mer. Med over 200 ansatte i Norge er vi et av landets største advokatfirmaer, og med kontorer i 157 land er vi blant de ledende internasjonale miljøene innenfor kjerneområdene skatt, avgift, transaksjoner og forretningsjus. Vi har løpende traineeprogram for deg som er jusstudent og har avlagt eksamen på 3. avdeling - og vi tilbyr også masterstipend. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier!

Kontakt

Kathrine Berglie Stavanger T: 47 35 23 08 E: kathrine.berglie@pwc.com Max Gudmundsen Bergen T: 90 98 67 05 E: max.gudmundsen@pwc.com

www.pwc.no

Advokatfirmaet PwC


Hilsen fra ELSA Bergen

— Man må [...] tørre å søke på den sommer­jobben man så gjerne ønsker, selv om det er mange om beinet.

28

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Kjære medstudenter! Endelig er Arbeidslivsdagene her. Eller rettere sagt; arbeids­ livsdagen. Pandemien har flyttet oss vekk fra Vrimle og inn i stuene våre. For første gang i ALDs historie skal alt foregå over nettet. Er du en førstekullist som hadde gledet deg til din første merch-jakt, må dessverre årets ALD skuffe deg. For de fleste andre formål byr derimot en digital løsning på enorme muligheter, som vi i ELSA Bergen gleder oss stort over å være en del av.

Det digitale Graduateland setter en svært lav terskel for å delta på foredrag, snakke med aktører i bransjen, og effektivt manøvrere seg fra én digital stand til en annen. Og det er vel lite vi jusstudenter liker bedre enn lav­ terskel­tilbud. For mange er det likevel skummelt å ta ordet over en skjerm. Dette har nok de fleste fått kjenne på etter mange langdryge stor­ grupper og arbeids­grupper over zoom det siste året. Men vi må huske på én ting; det er nå vi har sjansen til å få svar på akkurat det vi lurer på. Jeg ønsker derfor å komme med en sterk opp­fordring til alle: vær nys­gjerrig, ut­ forsk, og tør å utfordre deg selv. Man må tørre å stille spørs­mål, tørre å søke på den som­mer­­ jobben man så gjerne ønsker, selv om det er mange om beinet. Dette er nemlig en dag for alle jus­ studenter, om man så går i første eller femte klasse, om man leser to eller ti timer om dagen, om man er kort eller lang eller smal eller bred. Dette er vår, studentenes, dag til å komme et lite skritt nærmere svaret på hva vi vil bruke graden vår til. Da bør vi bruke tiden vi har til rådighet godt, ved å planlegge hvem vi

vil snakke med og hva vi vil snakke om. Og så kan vi minne oss selv på at advokater i pene dresser bare er mennesker de også. Til slutt ønsker jeg, på vegne av ELSA Bergen, å rette en stor takk for innsatsen til årets ALD-styre. Styret har vist seg å takle en­hver utfordring som har blitt kastet på dem. Å total­omlegge et arrangement som ALD, som i alle år har vært basert på fysisk opp­møte fra et stort antall mennesker, er et imponerende stykke arbeid. Da gjenstår det bare for oss andre å nyte det jeg er sikker på kommer til å bli en svært spennende, morsom og lærerik dag. Med vennlig hilsen, Martine Berg Melfald President i ELSA Bergen

Hilsen fra ELSA Bergen

29


Hos oss står spennende utfordringer i kø Hvor du velger å jobbe etter studiene er avgjørende for en god start på karrieren. Hos oss blir du daglig stilt overfor faglige og menneskelige utfordringer som krever mer enn gode karakterer.

Se hjort.no eller følg oss på Facebook og Instagram.


Bull & Co Advokatfirma leverer juridiske tjenester til næringslivet, fra små oppstartsbedrifter til børsnoterte konserner, organisasjoner og privatpersoner. Vi teller i dag rundt 60 medarbeidere, er kjent for vår likestilte kultur og å være et hyggelig advokatfirma å jobbe med og for. Nå holder vi til i trivelige lokaler på Solli plass med byens beste utsikt. Til høsten skal vi flytte til et helt nytt bygg i Tullinkvartalet – et område som får et mangfold av aktører fra ulike bransjer og profesjoner – kompetanse- og universitetsmiljøer, teknologi, rådgivning og business. Våre kompetanseområder: • Arbeidsliv • Compliance og granskning • Fast eiendom og entreprise • Forsikringsrett • Immaterialrett, personvern og teknologi

• • • • •

Konkurranse, anbud & leveranse Private rettsforhold Restrukturering, insolvens og konkurs Selskapsrett og transaksjoner Skatt og avgift

Vi tror på det å gi deg tidlig ansvar, og at det å jobbe tett sammen med kunder og kolleger både gjør at vi leverer gode tjenester og at du får den beste utviklingen. Får du energi av å ta eierskap til oppgaver, jobbe i et inkluderende og likestilt miljø, og å lære noe nytt? Og har du lyst til å bruke jussen som et praktisk verktøy og levere gode løsninger? Da tror vi du vil trives hos oss. Bull & Co rekrutterer fra hele landet og på alle nivåer. Vi er stadig på jakt etter faglig dyktige medarbeidere som identifiserer seg med våre verdier og som trives med å samarbeide med andre. Til studenter tilbyr vi: Trainee-ordning • Varighet fire - seks uker • Mulighet til varierte oppgaver innen ulike rettsfelt ut fra ønsker og interesser

Advokatfullmektigstillinger • Bredt praksisgrunnlag ut fra interesseområder • Mulighet til å få advokatbevilling i løpet av to år

Veiledning og skriveplass i forbindelse med masteroppgaven • Veiledning gis av partnere og senioradvokater

Deltidsjobb som resepsjonist • 1-2 ettermiddager i uken

Mange av våre medarbeidere er rekruttert blant studenter vi har blitt kjent med gjennom trainee-ordning og skriveplass. Send gjerne en søknad til CVideo/bull.no/karriere. Vi gleder oss til å treffe deg!


Digital messedag — Brukermanual Koronapandemien har endret studenthverdagen på Drage­ fjellet. Hjemmekontor, digitale forelesninger og zoom-møter har blitt den nye hverdagen for mange av oss. Selv om årets ALD foregår digitalt, ønsker vi i ALD-styret at så mange som mulig deltar på den digitale messedagen 4. februar. I denne brukermanualen finner du nyttige tips og triks til hvordan du som student kan få maksimalt utbytte av ALD2021!

Årets digitale messedag foregår torsdag 4. februar kl. 10:00–17:00 på aldbergen2021. graduateland.com. For å bli med må du opprette en brukerprofil på Graduateland. Denne profilen er tilgjen­ gelig for bedriftene, men vil ikke være synlig for dine medstudenter. Et tips er å opp­ rette bruker­profilen din i forkant av messe­ dagen; da får benyttet hele messe­dagen til å komme i kontakt med bedrifter og ut­forske mulighetene man har som jurist. Graduate­ land åpner for registrering av brukerprofil mandag 25. januar kl. 12.00. Hva er egentlig Graduateland? Graduateland er en digital karriereportal som kobler studenter sammen med arbeidsgivere. ALD2021 vil bli avholdt på en egen plattform i portalen, utarbeidet for å gi studentene mulig­ het til å komme i kontakt med bedriftene på samme måte som tidligere. På selve messe­ dagen vil du få muligheten til å delta på tema­ presentasjoner, digitale stands, samt chatte med bedriftene. Det vil også være mulighet 32

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

til å booke en uforpliktende prat, slik man normalt ville gjort på en fysisk messe. Grip muligheten! Vi i ALD-styret ønsker at årets digitale gjennom­føring senker terskelen for å delta på ALD. Som student har du nå muligheten til å ta kontakt med spennende arbeidsgivere uten med­studenter på slep. Gjennom Graduate­ land får du en unik mulighet til å studere og sammenligne de ulike aktørene i ro og mak. De elektroniske standene er fullspekket med interessant informasjon om hva som er unikt med den enkelte bedrift. Vi oppfordrer studenter på alle kull til å gripe denne mulig­heten! Tips til å lage en god profil Du velger selv hvordan profilen din ser ut, og hvor mye informasjon den skal inneholde. Det er likevel ikke alltid lett å vite hva som er lurt å ta med. Derfor har vi laget noen forslag til hvordan profilen din kan se ut.


Under spørsmålet om hvilke kompetanser du har tilegnet deg, kan du legge inn eventuell tidligere erfaring fra arbeidslivet, andre studier, org­anisasjons­virksomhet og kunnskap du har fått gjennom jusstudiet.

Dersom man ikke er sikker på jobbtyper, eller ønsker å delta uten å være interessert i en bestemt jobb, kan man trykke «Senere». Vi anbefaler likevel å fylle ut så mye som mulig, slik at bedriftene kan få et innblikk i hva man er interessert i.

DIN UTDANNINGSINSTITUSJON?

HVILKET FAKULTET?

STUDIERETNING?

Når du har opprettet en profil blir du henvist til ALD sin side på Graduateland. Trykk på den grønne knappen, «meld deg på her», så er du påmeldt ALD2021!

Meld deg på her Ved å registrere deg til dette event, godtar du å motta relevant informasjon om eventet

HVILKE KOMPETANSER HAR DU TILEGNET DEG?

DITT UTDANNELSESNIVÅ?

UTEKSAMINERINGSDATO

Her kan det være lurt å være oppmerksom på at Graduateland er en dansk side, derfor står også enkelte av de eksisterende kompetanse­ alternativene på dansk. Det er likevel ingen­ ting i veien for å velge de danske eller en­gels­ ke alternativene. Dersom du har startet på 3. studieår kan du velge alternativet «påbegynt jusstudium – minst 3. år». HVILKE KOMPETANSER HAR DU TILEGNET DEG?

Dersom du ønsker et profilbilde kan du endre dette ved å klikke på ansiktet øverst i høyre hjørne, og deretter klikke på «min profil». Hva slags bilde du velger er opp til deg, men et tips kan være å velge et portrettbilde eller et annet bilde som gir et positivt inntrykk av hvem du er. Under «min profil» kan du også utarbeide profilen nærmere, med sammendrag av hvem du er, relevant arbeidserfaring, utvekslings­ opphold osv. Hvordan komme i kontakt med bedriftene på messedagen: Det er to måter å komme i kontakt med bedriftene du ønsker. Du kan enten booke en uforpliktende videosamtale på messedagen i forkant av ALD, eller ta kontakt via direktechat med bedriftene på selve messedagen. På neste side er mer detaljerte beskrivelser av hvordan du tar kontakt med bedriftene.

Digital messedag — Brukermanual

33


Book en videosamtale på forhånd:

Chat med bedriftene på messedagen:

1  Trykk på standen til bedriften du ønsker å komme i kontakt med.

1  Trykk på standen til bedriften du ønsker å komme i kontakt med.

2  Bla nedover på siden til du finner overskriften «Videosamtaler».

2  Finn overskriften «Snakk med oss om» på siden.

VIDEOSAMTALER

Snakk med oss om

3  Velg temaet du ønsker å snakke om. 4  Innled en chatsamtale. COO 1 plass ledig

3  Velg den tidsluken som passer for deg. Select a day:

4. februar

Select a time:

12:00 CET – 13:00 CT

4  Når bookingen din er godkjent av advokat­ firmaet, vil du få bekreftelse tilsendt på mail. Den planlagte video­samtalen vil også registreres i din person­lige kalender inne på Graduateland.

5  Når det nærmer seg din tur, trykker du på samtalen i kalenderen din på Graduateland eller via bedriftens messestand. Du vil da få mulighet til å starte videosamtalen, og bedrifts­representanten vil komme inn i sam­talen så fort som mulig.

34

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

Gjerne introduser deg selv kort først, med navn og hvilket studieår du går. Relevante spørsmål: —  Hvilke rettsområder fokuserer dere på? —  Hvor har dere kontorer? —  Hvor mange traineestillinger utlyser dere? —  Hvordan søker jeg? —  Hvor mange studieår må jeg ha fullført for å kunne søke hos dere? —  Hva ser dere etter i en kandidat? —  Hvordan er miljøet hos dere? 5  Underveis i chatten kan bedriftsrepresentanten gjøre om chatten til en video- eller lydsamtale. Du vil da få mulighet til å godkjenne eller avvise fore­ ­spørselen. Dersom du merker at du har flere spørs­mål eller ønsker å ha en bedre flyt i chatten, kan det være en god idé å spørre selv om representanten har mulighet til å gjøre chatten til video- eller lydsamtale! 6  Hvis ingen i bedriftens team er ledige når du sender chatforespørsel, vil du bli satt i kø, og du kan se videre på andre bedrifters profiler mens du venter på svar. Du vil bli varslet når det er din tur i køen.


God ALD! Dersom du har spørsmål om bruker­ registrering eller Graduatelands funksjoner er det mulig å ta kontakt med oss i ALD på Facebook eller telefon. Vi er tilgjengelig på +47 412 39 801 den 25. og 26. januar, og 3. og 4. februar kl. 09:00–17:00.

Digital messedag — Brukermanual

35


Program Torsdag 21. januar — 16:30–18:00 Digitalt CV-kurs med Sammen med mulighet for fotografering Mer informasjon om kurset og påmelding til fotografering under eget arrangement på facebook Mandag 25. januar — 12:00 Aldbergen2021.graduateland.com åpner for registrering av brukerprofil Følg med på Facebook og Instagram for ytterligere informasjon Tirsdag 26. januar — fra 17:00 Digitale bedriftspresentasjoner med Wikborg Rein, Haavind, Simonsen Vogt Wiig og Brækhus Mer informasjon under eget arrangement på facebook. Foodora i pausen til 100 deltakere Torsdag 28. januar — fra 17:00 Digitale bedriftspresentasjoner med Wiersholm, Kluge, SANDS, BAHR og CLP Mer informasjon under eget arrangement på facebook. Foodora i pausen til 100 deltakere Onsdag 27. januar — 17:00 CV-kurs med Wikborg Rein Arrangementet forutsetter at smitte­vern­restriksjonene åpner for fysisk gjennom­føring, mer informasjon på facebook Torsdag 4. februar — 10:00–17:00 Digital messedag på aldbergen2021.graduateland.com med private, offentlige og frivillige aktører 36

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Tilfeldig CV-trekning

Hvordan delta på tilfeldig CV-trekning?

ALD-styret ønsker at Arbeidslivsdagene skal være en arena for alle jusstudenter. Som et til­tak for å senke terskelen og tilby muligheter for flest mulig, ønsker vi å videre­føre ordningen med til­feldig CV-trekning. Arbeidslivsdagene skal først og fremst være et bindeledd mellom studenter og ak­ tører fra arbeidslivet, og det er viktig for styret at studentene slipper å føle at kravene settes for høyt fra bedriftenes side. CV-trek­ningen har tidligere vært velfungerende for både aktører og studenter, og flere studenter har fått tilbud om trainee­ship gjennom ordningen. Et stort antall spennende bedrifter har meldt seg på ordningen. Disse bedriftene avholder ett intervju hver med en kandidat som trekkes ut tilfeldig. Aktørene vil selv kon­ takte sin kandidat og gjennomføre inter­vjuet i løpet av ettermiddagen den 4. februar.

Studenter kan melde seg på ordningen ved å gå inn på app.cvideo.no/aldbergen, og registrere CV-en sin under «stillingen» Tilfeldig CV-trekning. Deltakere på CVtrekningen må ha fullført 2. året, men det stilles ingen for­mel­le krav utover dette. Fristen for å søke er 4. februar kl. 12.00. Intervjuordningen I forbindelse med Arbeidslivsdagene avholder mange av aktørene intervjuer for å finne kand­idater til sine traineeships og praktikant­ ordninger. I år skjer de fleste intervjuene digitalt, hvor hver aktør selv velger hvilket system de bruker for dette. Du finner en fullstendig oversikt over hvilke bedrifter som utlyser stillinger i for­ bindelse med ALD Bergen i Graduateland: aldbergen2021.graduateland.com, samt på vår CVideo-landingsside: ­app.cvideo.no/ aldbergen. Det åpnes for søknader 25. januar kl. 12:00, portalen stenges 4. februar kl. 17:00. På grunn av høye søkertall og stor belastning for firmaene oppfordrer vi å begrense antall søknader per student til maksimalt syv. Vi anbefaler også å søke i god tid før messe­dagen. Det er opp til hver enkelt student å få tak i utskrift av sine karakterer for å legge ved søknaden. Utskriften av karakterer kan hentes ut elektronisk fra www.vitnemalsportalen.no. Aktørene kan kontrollsjekke karakterutskriften i ettertid. ALD viderefører også i år samarbeidet med CVideo etter positive tilbakemeldinger fra studenter og aktører. CVideo jobber med å effekt­ivisere, forenkle og digitalisere rekrutterings­prosessen. Samarbeidet vil kort fortalt gå ut på å digitalisere intervju­ ordningen, ved å la studenter laste opp sine søknader elektronisk. Målet med samarbeidet er å forenkle rekrutterings­prosessen for aktørene, men også gjøre søknadsprosessen enklere for studentene.

Program og informasjon til messedagen

37


Liste over aktører Private aktører 1 Haavind 2 Simonsen Vogt Wiig 3 CLP 4 BAHR 5 SANDS 6 Wikborg Rein 7 Wiersholm 8 Kluge 9 Brækhus 10 Thommessen 11 Hjort 12 Arntzen de Besche 13 Bull & Co 14 Stiegler WKS 15 DLA Piper 16 Selmer 17 Grette 18 Føyen Torkildsen 19 Glittertind 20 EY 21 Haver 22 PwC Bergen 23 YARA 24 Ræder 25 PwC Stavanger 26 Harris 27 Thallaug 28 Hammervoll Pind 38

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


29 Kvale 30 DNB-advokatene 31 HELP 32 KPMG 33 Tryg 34 Deloitte 35 Norsk Hydro Offentlige aktører 36 Lovavdelingen 37 Diskrimineringsnemnda 38 Statens vegvesen 39 Forbrukertilsynet i Stavanger 40 Sivilombudsmannen 41 Kommuneadvokaten i Oslo 42 Høyesterett 43 Regjeringsadvokaten 44 Skatteetaten 45 Det juridiske fakultet 46 ESA 47 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 48 Utenriksdepartementet 49 Fellesstand for departementene (DSS) 50 Klagenemdssekreteriatet Frivillige aktører 51 ELSA 52 Jussformidlingen 53 Jussbuss 54 Rettsvesenet 55 Gatejuristen Liste over aktører

39
SELMER TENKER ANNERLEDES FOR Å GJØRE DEG BEST Som student følger vi deg gjennom hele studieløpet. I tillegg til å tilby en rekke studierelevante kurs og manuduksjoner, har vi utviklet spennende aktiviteter som tar studieutfordringene på alvor – og ikke minst setter teorien ut i praksis.

TRAINEEORDNINGEN – test din teoretiske kunnskap i praksis i et sosialt og uformelt miljø. Du får tett oppfølging av erfarne advokater

SELMER PRECAMP – intro til fagene i pengekravsrett/kontraktsrett II

SELMERSEMINARET – forhandlinger og transaksjoner i praksis

SELMER PLUSS BERGEN – en dag dedikert til jusstudentene i Bergen

SELMER OM ARBEIDSRETT – perfekt til eksamensforberedelsene

Følg oss på Facebook og Instagram eller se hele studenttilbudet på selmer.no/karriere. Selmer er et av landets fremste forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo og Stavanger. Vi løser oppdrag ved å kombinere juridisk kompetanse, kommersiell forståelse og praktisk erfaring. Tvisteløsning er vårt største satsingsområde fremover, og som advokatfullmektig i Selmer får du god tilgang til egne saker. Vi er anerkjent i bransjen for vår gode kultur med god takhøyde og flate struktur, og tar trivsel og læring på alvor.Lotte Tvedt — Regjeringsadvokaten Lotte Tvedt studerte ved Universitetet i Oslo, og ble ut­ eksaminert våren 2018. I dag jobber hun som advokat hos Regjeringsadvokaten. Lotte skiller seg fra sine kolleger på ett punkt – hun er blind.

Hvilken stilling har du? Jeg er advokat hos Regjerings­­advokaten. Hvordan fikk du jobben? Jeg hadde ingen ambisjoner om å jobbe hos RA mens jeg studerte, men hadde tilfeldigvis snakket med en av advokatene der like før jeg var ferdig med studiene. Da det ble lyst ut en stilling som advokatfullmektig, kastet jeg meg på, og var så heldig å få den.

Lotte Tvedt fra Regjeringsadvokaten Foto © Fotograf Sturlason

44

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Det er ganske varierende. En sentral del av min jobb er å være prosedyreadvokat, men det betyr ikke at jeg står i retten det meste av tiden. Den kanskje viktigste delen av arbeidet med rettssaker gjøres i for­ kant fra kontoret, enten det dreier seg om å gjøre grundige kilde­søk, strukturere sakens problem­stillinger og faktum på en fornuftig måte, eller å diskutere mulige frem­gangs­ måter og løsninger med mine dyktige kol­ le­ger. Jeg håndterer flere saker parallelt, og en dag inneholder stort sett en kom­bi­


nasjon av oppgaver i ulike saker, avhengig av sakstypen og hvor i prosessen saken er. I tillegg til prosedyrearbeidet, jobber Re­ gje­rings­advokaten også med råd­givning til for­valt­ningen. I de sakene er det i enda større grad stille­sittende kontor­arbeid, men også en del møter med klienten og eventuelt andre fagfolk. Hvordan blir din arbeidshverdag påvirket av at du er blind? Min arbeidshverdag ville ha vært den samme uavhengig av min synsgrad. Det samme gjelder forhåpentligvis det resultatet jeg leverer til mine klienter og domstolene. Arbeidsmetodene er også de samme som for seende personer, men for å oppnå det er jeg avhengig av noen tilpasninger, som for eksempel at all visuell tekst på papir må digitaliseres, og at jeg har med meg en ledsager på reise til rettssaker og møter på ukjente steder. Har du et tips til studenter med lignende utfordringer? Ikke la noen andre definere hva du kan og ikke kan gjøre. Hvordan var overgangen til arbeidslivet? Jeg var stipendiat ved Stortingets utredningsseksjon mitt siste studieår, sam­ tidig som jeg skrev en stor masteroppgave ved Senter for europarett. Det å få kombinere arbeidet med masteravhandlingen med utrednings­arbeidet i seksjonen, var en god introduksjon til arbeidslivets krav til ikke bare faglig kvalitet, men også effektivitet og evne til å tilpasse arbeidsmengden til arbeids­ oppgaven. Som student kan det være lett å dykke ned i hver minste problemstilling som dukker opp, mens det i en travel arbeids­ hverdag i blant er nødvendig å prioritere det mest sentrale. Det er i seg selv en kunst å se hva det mest sentrale er, spesielt ettersom dette i alle fall i advokattilværelsen ofte kan avhenge av hvor motparten velger å sette inn støtet. Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet?

Evnen til å kategorisere, systematisere og trekker linjer. Det er også sentralt å kunne se en sak fra flere synsvinkler, og å kunne for­­­ut­se hvordan motparten eventuelt kan argumentere for en annen konklusjon enn hva den siden jeg representerer anfører at er korrekt. Som advokat er det også mange frister å forholde seg til, og på samme måe som under studiene, er det viktig å kunne jobbe målrettet og langsiktig for å unngå de verste skippertakene. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Det avgjørende er å forstå syste­ma­ tikken i det rettsfeltet man jobber med, og hvorfor rettsreglene er som de er. Noen domsreferanser er det viktig å huske, men stort sett er det ikke antall henvisninger til obskure høyesterettsdommer som avgjør et arguments verdi. Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på lesesal? Da leste jeg etter et rigid tidssystem med 45 minutter lesing og 15 minutter pause. Pausene måtte involvere bytte av aktivitet, altså slik at jeg ikke bare kunne lese noe annet. Heldigvis var det ikke altfor mange av de dagene. Hvilke råd har du til studenter som ønsker samme stilling som deg? Søk praktikantstillingen hos Regjerings­ advokaten (men det er ikke avgjørende for om man får jobben eller ei. Jeg var ikke praktikant). Tenk over hvilke rettsområder du kunne tenke deg å jobbe med, og fyll studiene med så mye av dem som mulig, men ikke la det gå på bekostning av de obligatoriske fagene. De beste advokatene er generalister i bunnen, selv om de senere kan ha fylt på med store mengder spesialisering. Ikke stress med å passe inn i «advokat­ malen». Det avgjørende er om du er dyktig i jobben din. Kan du oppsummere jussen med ett ord? System. Ung jurist — Lotte Tvedt

45


Josefine Ardem — Brækhus Advokatfirma Josefine Ardem studerte ved Universitetet i Oslo, og leverte masteroppgave våren 2019. Fra tidligere har hun en master­ grad fra Universitetet i Edinburgh, der hun studerte EU-stud­ ier, fransk og spansk. Nå er hun advokatfullmektig i Brækhus advokatfirma.

Hvilken stilling har du? Jeg er advokatfullmektig i Brækhus advokat­firma, der jeg jobber med familie- og arverett, og arbeidsrett. Hvordan fikk du jobben? Jeg har tidligere vært sekretær i Spansk-­Norsk Handelskammer, der jeg ble kjent med styremedlem Antonio Holstad, som også er partner i Brækhus. Et par år se­ne­re sendte jeg ham en e-post, og spurte om Brækhus trengte en ny full­mektig i sin av­deling for familie- og arverett, som er et av fag­områdene jeg brenner mest for. Jeg send­te deretter inn CV og søknad, og ble kalt inn til intervju. I intervjuet fikk jeg høre at av­delingen trengte en person med spansk­ kunnskaper, i forbindelse med flere arve­retts­ lige problemstillinger som oppstår på tvers av landegrenser, særlig Norge-Spania. Dette var perfekt for meg, og heldigvis fikk jeg et jobbtilbud. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 46

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Det avhenger helt av hva som står på programmet den dagen, men jeg kommer normalt til kontoret rundt kl. 08.30, drikker kaffe og sier hei til kollegaer. Avdelingene jeg jobber i har ukentlige morgenmøter, der jeg får tatt en fot i bakken med kollegaer, og hører hva slags saker de jobber med, og får innspill til egne saker. Deretter består dagene av møter eller oppfølgningsoppgaver knyttet til pågående saker. På mine avdelinger er mye klient­kontakt en stor del av hverdagen. Dette er, etter min mening, den beste delen av advokat­rollen. Nå i pandemien ser dagene selvsagt litt annerledes ut, men jeg har heldigvis daglig kontakt med kollegaene mine på Teams, og de fleste av arbeidsoppgavene kan følges godt opp fra hjemmekontoret. Hvordan var overgangen til arbeidslivet? For meg var det et høydepunkt å begynne i jobb, og noe jeg hadde gledet meg til hele studietiden. Man mister selv­sagt flek­ sibiliteten som følger med studie­hverdagen, men jeg opplevde at de spennende og, ikke minst, praktiske arbeids­oppgavene veide opp for dette. Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? Den juridiske metoden er alfa omega, og i studietiden får man mengdetrening, slik at den til slutt sitter godt. Videre er evnen til å raskt tilegne seg relevant kunnskap, og skille ut irrelevante opplysninger, viktig i hverdagen som advokat. Deltakelse i prosedyre­kon­kur­ ranse var også lære­rikt, idet studiet ellers byr på lite praktiske oppgaver.

dagene på lesesal? Alle har gode og dårlige dager, og mange lange dager på lesesal er krevende, spesielt i eksamenstiden. Vær snill mot deg selv. Går lesingen dårlig en dag anbefaler jeg å ta en pause, få frisk luft og å unne seg en god kaffe, til tross for studentbudsjettet. Tilbake på lesesalen kan du forsøke å bytte til en annen og kanskje mer lystbetont oppgave på leseplanen. Hvis dagen fortsatt er tung ville jeg pakket sammen, gjort noe helt annet, og kommet tilbake neste dag. En dårlig lesedag er ikke verdens undergang. Videre anbefaler jeg å benytte deg av fleksibiliteten man har som student – da jeg studerte tilbragte jeg for eksempel mye tid sammen med en god venninne med permisjon på dagtid. Jeg elsket friheten, og å disponere tiden min slik gav meg masse energi. Så kom jeg heller hjem og leste på ettermiddagen og kvelden. Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktørene under messedagene? Ikke vær redd for å huke tak i arbeids­ givere som du er interessert i på stand, fortell hvorfor du er interessert, og presenter de sidene av deg selv som viser arbeidsgiver hvorfor du er en god match for dem. I noen tilfeller er det kanskje naturlig å be om et vi­ sitt­kort, og spørre om du kan følge opp med en e-post til dem senere. Kan du oppsummere jussen med ett ord? Muligheter.

Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Det å skape og opprettholde gode relasjoner er viktig i arbeidslivet, og dette bør man være bevisst på allerede i studietiden. Antall timer på lesesalen er ikke alt. Bli med på så mye du kan, si ja til de muligheter som byr seg, prøv å få et nettverk på veien – man vet aldri hvem man møter igjen senere. Hvordan kom du deg gjennom de tyngste Ung jurist — Josefine Ardem

47


Sananthan Gunaratnam — Skatteetaten

Sananthan Gunaratnam studerte ved ­Universitetet i Bergen, og ble uteksaminert våren 2019. Som student var han engasjert i livet på Drage­ fjellet, blant annet som leder av Juristforeningen. I dag er han skattejurist i Skatte­ etaten.

48

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


— ­Skrivetreningen vi fikk ­gjennom arbeids­gruppe­ oppgaver har helt klart kommet godt med i dag.

Leknes, som befinner seg i vakre Lofoten. Som «søring» ble jeg tatt godt imot av de nye kollegaene mine. Personlig kunne jeg dermed ikke hatt en bedre overgang. Konklusjon: En fin og spennende overgang fra å være heltids­ student til heltidsansatt. Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? Skrivetreningen vi fikk gjennom ar­ beids­­gruppeoppgaver har helt klart kommet godt med i dag. I tillegg har jeg lært meg en og annen ting gjennom mitt engasjement i Juristforeningen. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Det er sikkert alltid noe, men ikke noe jeg kommer på i skrivende stund. Jeg kunne dog ha ønsket at det var en mer orga­nisert form for å få praksiserfaring i regi av fa­kul­ tetet. Tror det hadde slått ut positivt, både for studentene og ikke minst fremtidige ar­ beids­givere.

Hvilken stilling har du? Skattejurist i Skatteetaten. Hvordan fikk du jobben? Jeg sendte en helt ordinær søknad gjen­nom Webcruiter. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Akkurat nå går det mest tid til saks­ behandling, så jeg sitter nok en del foran data­ maskinen. Så er det alltid noen Skype-møter, inter­aksjon mellom kollegaer; både faglig og sosialt og andre adhoc-oppgaver som dukker opp. Hvordan var overgangen til arbeidslivet? Jeg var nok rimelig klar for komme i gang med å jobbe, så overgangen gikk veldig fint. Jeg var nok litt lei av å studere på siste­året mitt. Å jobbe som jurist innebærer fortsatt en god del lesing, men det ble på et avgrenset fagområde. Overgangen til arbeids­livet medførte også at jeg flyttet på meg geografisk. Turen gikk fra Bergen til

Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på lesesal? Jeg tror jeg var flink til å ta flere og lange pauser uten å ha dårlig sam­vittighet. Eller så dro jeg faktisk hjem og slappet av. Jeg hadde også en deltidsjobb ved siden av studiet, så av­kobling fra lesingen fikk jeg nok av. Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktørene under messedagene? Aktørene er tilstede for studentene og de er interesserte i å prate med dere. Du skal ikke stå lenge ved et stand før repre­sen­ tantene kommer bort og snakker med dere. Du kan også forberede deg på for­hånd ved å lese om de ulike aktørene på nettsidene deres. Ellers så er det også lov å prate med de selv om du kun er interessert i goodiebagene. Kan du oppsummere jussen med ett ord? (Jussens) Magi.

Ung jurist — Sanathan Gunaratnam

49


Malin Albrechtsen van der ­Hagen — Stine Sofies Stiftelse Malin Albrechtsen van der Hagen studerte ved universitetet i oslo, og ble uteksaminert i desember 2017. Før hun startet på jussen, testet hun ut både statsvitenskap og psykologi. Psyko­ logien klarte hun ikke legge helt fra seg, så det endte opp med at hun tok en bachelor i psykologi, delvis parallelt med jussen. Nå er hun juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Hvilken stilling har du? Jeg jobber som juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, som er en ideell organisasjon som arbeider for en barndom uten vold og overgrep. Hvordan fikk du jobben? Jeg kom over stillingsutlysningen fra Stine Sofies Stiftelse mens jeg skrev mas­ ter­oppgave om avhør av barn i saker om seksuelle overgrep, og tenkte at denne stil­ lingen var midt i blinken! Jeg søkte, og ble innkalt til intervju. Etter to intervjurunder, var begeistringen stor da jeg fikk tilbud om stillingen. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Det er faktisk vanskelig å beskrive en typisk arbeidshverdag fordi jeg har så varierte arbeidsoppgaver. Det er nok det jeg liker best med arbeidsplassen min. En arbeids­dag kan for eksempel inneholde juri­disk veiledning, interne og eksterne møter med faglige samarbeidspartnere, ut­ 50

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


arbeidelse av høringsuttalelser eller innspill til lovendringer, møter med politisk ledelse eller beslutningstakere, holde foredrag eller webinarer, eller skrive fagartikler, kronikker og leserinnlegg for å belyse vår tematikk. Det jeg kan konkludere med er at en typisk arbeids­hverdag for meg innholdsrik, variert og spennende! Hvordan var overgangen til arbeidslivet? Jeg kjente nok litt på det såkalte im­ poster-syndromet i starten. Jeg var usikker på om jeg hadde nok kunnskap og faglig pondus til å gjøre en god jobb for den særskilt sårbare gruppen stiftelsen jobber for. Det tok litt tid før jeg følte meg trygg i rollen som politisk på­virker og som veileder. Men sånn er det vel for de fleste som starter i ny jobb tenker jeg. Sånn generelt synes jeg arbeidslivet utrolig spennende, med stadig nye utfordringer og muligheter til å spesialisere seg innen et felt man virkelig brenner for.

— ­Hadde jeg ­startet på jussen i­ dag ­hadde jeg meldt meg inn i rettspolitisk ­forening!

verksutvikling og påvirkningsarbeid. Hadde jeg startet på jussen i dag hadde jeg meldt meg inn i rettspolitisk forening! Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på lesesal? Jeg har alltid vært tilhenger av gjøre­ målslister med rom for prokrastinering. Hjernen er en muskel, og den må også få hvile. På tunge dager huket jeg av et par punk­ ter på gjøre­målslisten, satt på «Fly Away» av Lenny Kravitz og tok meg fri med god sam­ vittighet. Frisk luft, fysisk aktivitet og gode venner er en effektiv kur mot eksamensnerver. Hvordan er det å jobbe som jurist i Stines Sofies stiftelse? Det er først og fremst svært givende! Som juridisk rådgiver er jeg ansvarlig for driften av rettshjelptiltaket vårt. Det innebærer blant annet å gi juridisk veiledning via telefon og epost innen tematikken vold og overgrep mot barn. I tillegg arbeider vi rettspolitisk for å styrke rettsikkerheten til volds- og over­ greps­utsatte barn. Vi gir høringsuttalelser og inn­spill til myndighetene der vi ser at retts­­vernet til de voldsutsatte barna er svakt. Som jurist i Stine Sofies Stiftelse er man med andre ord både rettshjelper, vakt­bikkje og politisk påvirker. Jeg er omgitt av kunnskaps­ rike og dyktige kollegaer og arbeider i et sterkt tverrfaglig miljø. Kan du oppsummere jussen med ett ord? Muligheter.

Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? Den viktigste erfaringen fra studietiden, som jeg har tatt med meg videre i arbeidslivet er nok betydningen av å strukturere og prio­ ri­tere arbeidsoppgaver. Jussen kan være alt­opp­slukende og man kan lett forsvinne ned i detaljer, sånn er det også i arbeidslivet. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Hvor spennende det er med regel­ Ung jurist — Malin Albrechtsen van der Hagen

51


Ann Kristin Nysveen — Thallaug Advokatfirma

Ann Kristin Nysveen studerte ved Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert våren 2020. Før studietiden jobbet hun noen år i Forsvaret, hvor hun fikk gode erfaringer som har vært nyttig i arbeidslivet. Nå er hun advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer.

52

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


Hvilken stilling har du? Jeg jobber i Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer som advokatfullmektig. Hvordan fikk du jobben? Jeg søkte via utlyst stilling på Finn.no og ble innkalt til intervju via teams. Teamsintervju var helt nytt for meg og jeg husker jeg var ganske nervøs før intervjuet. Men det gikk veldig fint og jeg fikk tilbud om jobb – noe jeg gledelig takket ja til. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Livet som advokatfullmektig er svært variert, men jeg starter alltid dagen med en kopp kaffe og gjennomgår dagens gjøre­mål. Jeg tilhører Thallaugs avdeling for forretnings­ juss, men har jobbet veldig bredt i starten for å tilegne meg mest mulig erfaring på ulike rettsområder. Jeg jobber med alt fra spørsmål knyttet til ulike kontrakter, ut­arbeider avtaler, klientmøter, skrive notater og forberede rett­ saker. Jeg jobber mye selv­stendig, men noe av det jeg liker veldig godt hos Thallaug er at det er alltid noen å spørre eller diskutere ulike spørsmål med. Hvordan var overgangen til arbeidslivet? Den største forskjellen er ansvars­ følelsen. Som advokatfullmektig har du byttet ut Peder Ås med ekte klienter og saker som betyr mye for hver enkelt. I sakene dukker det gjerne opp problemstillinger du ikke har vært borte i før eller hvor det ikke finnes noen klare svar. I de tilfellene er det viktig å minne seg selv på at man er i en læringsprosess og at det ikke forventes at man skal mestre alle aspekter fullt ut. Det er mye god læring i å prøve og feile litt også. Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? Jeg jobbet noen år i Forsvaret før studietiden og kombinasjonen av å samarbeid med andre samtidig som en må lære seg å ta selvstendige valg har vært veldig nyttig. Å takle stressende perioder som en eksamensperiode, har også kommet godt med i arbeidslivet. Noen dager er mer hektiske enn andre og det er en fordel om

du utvikler strategier for å takle dette på en god måte. Under studietida hadde jeg også en del­ tidsjobb ved siden av studiene. Det var godt å ha et annet fokus enn studiene innimellom og ikke minst spe på litt på studielånet. For en framtidig arbeidsgiver er det også et pluss om du har gjort noe annet utenom studiene, enten det er verv i en forening eller deltids­ jobb. Det viser at du evner å være fleksibel og strukturere din egen hverdag Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Ikke sammenligne seg med hva «alle andre» gjør og stole mer på egen magefølelse. Som student tror jeg det er veldig viktig at man benytter seg av studieteknikker som passer best for deg selv. Om det ikke passer deg å være 8 timer på lesesalen i strekk, så gjør det som funker for deg. Det er din studietid, ta eierskap til den. Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på lesesal? Det som funket best for meg var å koble Radioresepsjonen på øret og gå en tur i frisk luft. Da fikk jeg koblet av hjernen. I de tyngste eksamensperiodene var sjoko­ lade en fast følgesvenn på lesesalen. Min gamle kollokviegruppe pleide også å lage middag sammen og diskutere tidligere eksamens­oppgaver. Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktørene under messedagene? Undersøk aktørene på forhånd og forbered gjerne noen spørsmål på forhånd, det gjør at samtalen kan gå lettere. Vis interesse for hva den aktuelle aktøren jobber med og vær deg selv. Det er på slike dager en kan spørre om alt man lurer på – hvordan en typisk dag ser ut, hva skiller som skiller aktøren fra andre og typiske arbeidsoppgaver man får som nyutdannet. Hva kan aktøren tilby deg? Kan du oppsummere jussen med ett ord? Innholdsrik. Ung jurist — Ann Kristin Nysveen

53


Stina Raustein — Deloitte Advokatfirma

Stina Raustein studerte ved Universitetet i Bergen, og ble uteksaminert våren 2018. Som student var Stina opptatt av å lytte til kroppen, og ut­ nytte de dagene konsentra­ sjo­nen var på topp. Nå er hun advokatfullmektig i Deloitte.

54

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


— ­Gå hjem, tren, gå en tur, gå på shopping eller gjør i hvert fall noe helt annet enn å studere.

Hvordan var overgangen til arbeidslivet? For meg gikk overgangen fint, og jeg gledet meg til å begynne å jobbe. Hverdagen er selvsagt annerledes, men det var jeg for­beredt på. I starten kjenner man nok på at man er utenfor komfortsonen og føler til tider at det er litt mye ansvar, men sånn er det for alle i starten. Det er slik man lærer, og læringskurven skal være bratt de første årene. Det synes jeg samtidig er gøy, og jeg opplever utvikling hver eneste dag. Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet? Jeg vet ikke om jeg kan peke på noe konkret, så da får jeg svare det åpenbare: at man lærer å anvende jussen.

Hvor studerte du og når ble du ferdig utdannet? Jeg studerte ved Universitet i Bergen, og ble uteksaminert våren 2018. Hvilken stilling har du? I dag er jeg advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS ved Stavangerkontoret. Jeg arbeider i avdelingen Legal, hvor jeg hoved­ sakelig bistår klienter innenfor om­rådene selskapsrett, M&A og kontraktsrett. Hvordan fikk du jobben? Jeg søkte på stillingen da den ble lyst ut. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Det varierer, men stort sett består arbeids­hverdagen i møter og e-poster med klienter og kollegaer, i tillegg til at det går mye tid med til å utarbeide diverse skriv for klienter; selskapsdokumenter, avtaler, notater med rettslige vurderinger og proses­ skriv. I tillegg holder jeg innimellom eksterne foredrag om utvalgte juridiske temaer in­ nen­for mine fagfelt. Det som er så fint i Deloitte Advokat­firma, er at vi tilbyr en tverr­ faglighet og et kompetansemiljø som er unikt sammenlignet med de tradisjonelle advokatfirmaene, ettersom man jobber på tvers av kontorer og landegrenser med spen­ nende saker og klienter.

Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Jeg skulle ønske at man som student i mye større grad ble opplyst om alle mulig­ hetene som finnes der ute for jurister og advokater. Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på lesesal? Vi var ikke fremmed for en spasertur bort til Kiwi for å «kjøpe litt motivasjon». Gode pauser med venner mellom slagene på lesesalen var også viktig for meg. Et tips til dagens studenter, som i hvert fall fungerte bra for meg: har du en tung dag på lesesalen hvor du føler at du ikke lærer og konsentrasjonen er fraværende? Gå hjem, tren, gå en tur, gå på shopping eller gjør i hvert fall noe helt annet enn å studere. Og motsatt, sitt lenge og utnytt de dagene hvor du føler at du er i en god flyt. Det er da man virkelig lærer. Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktørene under messedagene? Vi er der for å komme i kontakt med dere, prate og gi gode råd. Ikke vær redd for å ta initiativ til en samtale med oss som står på stand eller under kveldsarrangementet. Kan du oppsummere jussen med ett ord? Givende. Ung jurist — Stina Raustein

55


Marthe Harbakk Liaklev — Haver Advokatfirma Marthe Harbakk Liaklev studerte ved Universitetet i Bergen, og var ferdig utdannet sommeren 2020. Som advokatfull­ mektig i Haver Advokatfirma har hun en varierende arbeids­ hverdag, og allerede etter fire måneder som fullmektig fikk hun muligheten til å ha sin første hovedforhandling.

Hvilken stilling har du? Advokatfullmektig i Haver Advokatfirma AS. Haver Advokatfirma er et lokalt advokat­ firma i Rogaland med to kontorer i Stavanger og på Bryne. Vi er et firma som jobber med et bredt spekter av forretningsjuridiske fag­felt. Jeg jobber aller mest med juridiske problem­ stillinger innenfor fast eiendom og person­ skadeerstatning, men får også prøvd meg innenfor de øvrige feltene som firmaet jobber med. Hvordan fikk du jobben? Under studietiden var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å være trainee hos to advokat­firmaer. Gjennom trainee­periodene fant jeg ut at livet som advokatfullmektig vir­ket veldig spennende og at det var denne ret­nin­gen jeg ønsket å ta ved endt studietid. Ved det ene traineeoppholdet fikk jeg også mulig­­heten til å bli med på en sosial samling for unge advokater i Stavanger. Her møtte jeg noen av mine nåværende kollegaer i Haver og fikk et svært godt inntrykk av firmaet gjennom dem. Haver utlyste en stilling i begynnelsen av vår­semesteret 2020 og jeg bestemte meg da for å søke hos dem. Jeg ble innkalt til in­ ter­vju kort tid etter søknaden ble sendt og 56

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


fikk jobb­tilbud ca. en uke etter intervjuet. Ble utrolig glad da jeg fikk telefon fra Haver om jobbtilbudet og takket ja med det samme. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? En arbeidshverdag er utrolig varie­ren­ de. Som fullmektig hos Haver skal man jobbe bredt for å finne ut hvilke arbeids­oppgaver og retts­områder man trives best med. Jeg starter alltid min arbeidsdag med å gjennomgå innkomne e-poster. Deretter skri­ ver jeg en oversikt over alle mine gjøremål for å få en oversikt over hvordan dagen min skal struktureres. Hverdagen består av alt fra møter med klienter, skrive brev, juridiske utredninger til å forberede rettssaker. Jeg fikk også mulighet til å ha min første hovedforhandling allerede etter fire måneder som fullmektig. Det var en utrolig spennende opplevelse som ga mersmak. Hvordan var overgangen til arbeidslivet? Overgangen har vært ganske stor. For det første er det en omstilling å gå fra at man strukturerer hverdagen selv til å ha en fast arbeids­tid man skal forholde seg til. En annen stor forskjell er at man går fra å forholde seg til et faktum med fiktive karakterer til ekte klienter som sakens utfall er av stor betydning for. På studiet får man ikke trening i klientkontakt og advokatrollen, og det er noe man må lære seg gjennom full­ mektigperioden. Jeg er fortsatt ganske fersk advokat­ fullmektig og det er mye man skal lære. Samtidig er det man lærer på jus­studiet over­ førbart til hverdagen som advokatfullmektig og man har med seg gode verktøy for å hånd­ tere utfordringene man møter på. Lærings­ kurven er bratt og man lærere noe nytt og blir bedre for hver eneste dag. En hverdag som advokatfullmektig er aldri kjedelig og det er utrolig gøy å kunne ar­bei­de i praksis med det man har lært på studiet. Hvilke erfaringer fra studietiden har kommet best med i arbeidslivet?

Helt klart den juridiske metoden som lærer deg å foreta juridiske vurderinger basert på relevante rettskilder. Som advokat­ fullmektig består hverdagen i stor grad av å finne frem til relevante rettskilder som passer til ditt tilfelle. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Finn din egen studieteknikk. Hold fo­ku­ set på deg selv og ikke tenk så mye over hva alle andre gjør. Vi er alle forskjellige og lærer på ulike måter. Noen foretrekker kol­lokvier mens andre foretrekker å lese for seg selv. Ikke heng deg opp i hvor mange sider eller timer en med­student har lest eller hvordan en med­student legger opp løpet i eksamens­ perioden. Stol på deg selv – gjør det som fungerer best for deg! Hvordan kom du deg gjennom de tyngste dagene på lesesal? De aller tyngste dagene tillot jeg meg selv å ta en lenger pause uten å ha dårlig sam­vittighet for det. Ikke alle dager er like effektive. Når du står overfor en slik dag er det viktig å få et avbrekk med å gjøre noe helt annet. Gjerne gå en tur i frisk luft, avtale noe hyggelig med venner eller lignende. Gir man seg selv lov til pauser på slike dager vil man se at motivasjonen kommer sterke tilbake igjen neste dag. Ikke press deg til en lang lesedag på salen hvis motivasjonen ikke er til stede – gjør noe annet og kom tilbake med ny giv dagen etter. Har du noen gode tips til hvordan studentene kan komme i kontakt med aktørene under messedagene? Det viktigste er å være nysgjerrig, vise interesse og engasjement for firmaene. Still masse spørsmål til firmaene du har en interesse for. Gjør gjerne litt research om fir­ ma­et i forkant av samtalen. Husk at aktørene er mennesker og de er som regel helt ufarlige. Vær deg selv og vis engasjement. Kan du oppsummere jussen med ett ord? Verdifullt.

Ung jurist — Marthe Harbakk Liaklev

57


Den beste advokatskolen Vår ambisjon er å være den beste advokatskolen etter endt utdanning. Kloke hoder utfyller og utfordrer hverandre når de jobber i team, og deling av kunnskap og erfaring er en nøkkel for kvalitet og utvikling. I samarbeid med University of Cambridge og våre egne eksperter på sine felt, har vi skreddersydd et utdanningsprogram som skal gi alle mulighet til å lære av noen av landets fremste akademikere. Som trainee hos oss får du ta del i vår interne videreutdannelse. Gjennom et traineeopphold vil du kunne danne deg en oppfatning av hvordan du ønsker å utvikle deg som jurist, og om advokatrollen og forretningsjussen er noe for deg. Kanskje vil du i løpet av studietiden søke traineeopphold hos flere advokatfirmaer. Det tror vi er klokt. Vi vil at BAHR skal bli “your first move”. Vi er tilgjengelig digitalt på Arbeidslivsdagene i Bergen og gleder oss til å bli bedre kjent med deg.


ER DU NYSGJERRIG PÅ EN KARRIERE SOM FORRETNINGSADVOKAT? Besøk vår digitale stand i Graduateland under ALD Bergen for mer informasjon om våre studenttilbud. Vi tar imot traineesøknader hele året.

OSLO - STAVANGER - TRONDHEIM www.adeb.no


DLA Piper Norway Lokal kunnskap, global rekkevidde

DLA Piper er det eneste globale advokatselskapet i Norge, og er ellers etablert i Norden med kontorer i Stockholm, København, Aarhus og Helsinki. Som størst i Norden har vi etablert en unik, nordisk plattform, hvor vi bistår våre kunder på tvers av landegrensene. Med tilstedeværelse i 40 land verden over, representerer vi kunder i en større geografisk og faglig utstrekning enn noe annet advokatfirma i verden. Ved vårt kontor på Aker Brygge i Oslo er vi 90 advokater med bred kompetanse innen alle forretningsjuridiske fagområder. Tilbud til studenter Vi har mange muligheter for deg som er student og som ønsker å få arbeidserfaring fra et internasjonalt, fremoverlent, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø. Traineeopphold Som trainee i DLA Piper får du fordype deg i ulike juridiske problemstillinger innenfor forskjellige fagfelt. Et traineeopphold strekker seg over fem uker. Etter endt opphold vil du få konkrete tilbakemeldinger fra din veileder i tillegg til en utfyllende attest.

PSA For å bistå advokatene med kunnskapsforvaltning, har vi ansatt Professional Support Assistants (PSA) til flere av våre avdelinger. En PSA samarbeider tett med avdelingsleder, noe som gir en unik mulighet for tilegning av kunnskap under studiet. Skriveplass Hvert semester tilbyr vi skriveplass til en masterstudent som skal skrive om et forretningsjuridisk emne. Det innebærer en fast plass hos oss med PC og annet utstyr samt et stipend på kr. 30 000.

Trainee for UNICEF DLA Piper har også en traieeordning hos UNICEF Norge. Oppholdet går over ett semester og er en 20%-stilling som fint lar seg kombinere med studiet. Neste ledige plass er høsten 2021.

Få mer informasjon på dlapiper.no


Advokatfirmaet CLP Vi i CLP er veldig opptatt av traineeordningen vår. Vårt mål er at du som trainee skal få et reelt innblikk i vår hverdag og våre arbeidsoppgaver. Som trainee hos oss blir du involvert i saker på samme måte som en advokatfullmektig, og du får tildelt to faddere som følger deg opp faglig og sosialt. Et opphold i CLP skal være utfordrende, lærerikt og hyggelig. Vi ser etter deg som er interessert i et eller flere av våre kjerneområder, har gode samarbeidsevner og har fullført andre studieår med solide resultater. Les gjerne mer om oss og våre tilbud til deg som student på clp.no.


Der ingen skulle tru at ein jurist kunne jobbe

­Espen Nakstad Assisterende helsedirektør Jussutdannelsen åpner for flere ulike karriereveier. Vi har tatt en prat med en som tok en litt annerledes karrierevei enn de fleste andre jurister. I denne spal­ ten møter du Espen Nakstad, som har hatt en frem­ tredende rolle under koronapandemien i Norge. Hva jobber du med? Akkurat nå er jeg assisterende helse­ direktør i Norge. Når og hvor tok du jussutdannelsen din? Jeg begynte på juridisk fakultet ved universitetet i Oslo høsten 1995. Hvorfor valgte du å studere juss? Jussen speiler samfunnet og det er nok samfunnsinteressen som gjorde studiet interessant for meg. Det å vite hvordan verden fungerer er viktig og interessant, innen alle retts­områdene egentlig. Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg? Det blir mange møter, både digitale og fysiske, gjennom en dag. Og en del presse­ intervjuer også når det er dagsaktuelle saker om covid-19 som dukker opp. Hvordan får du bruk for den juridiske kompetansen din i jobben du har nå? Vi jobber med en rekke juridiske pro­ blem­­stillinger hver dag, inkludert end­ringer i covid-19-forskriften. I forbindelse med krise­ hånd­tering er det mange retts­om­råder som be­røres, så vi jobber egentlig med jus og medisin om hverandre. 62

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

— ­Det å vite hvordan verden fungerer er viktig og interessant Hva ledet deg inn på den jobben du har i dag? Jeg har jobbet med helseberedskap en stund ved Oslo universitetssykehus og ble spurt om å tre inn i koronakrisehåndteringen i mars måned. Så har det egentlig gått slag i slag etter det. Hvordan opplevde du mulighetene på arbeidsmarkedet etter endt jussutdannelse? Jeg hadde mange muligheter som jurist men valgte å fokusere på ferdig spesia­li­sering i medisin og doktorgrad i første om­­gang, sam­ti­dig som jeg jobbet en del med jus inter­ nasjonalt på frivillig basis i fbm. opp­rettelsen av den internasjonale straffe­domstolen i Haag (ICC). Kan du oppsummere jussen med ett ord? Subjektivt: Interessant. Objektivt: Samfunnslivskodifisering.


Over: I en travel arbeidshverdag med store omvendinger rundt en global pandemi tok likevel assisterende helsedirektør, Espen Nakstad seg tid til å snakke med oss om jussen og hverdagen på en litt annerledes arbeidsplass. Til jurist å være hvertfall. Foto: Finn Oluf Nyquist

Der ingen skulle tru at ein jurist kunne jobbe — Espen Nakstad

63


Harris er alltid på utkikk etter dyktige og motiverte medarbeidere. Vi engasjerer 3-4 traineer hvert semester og tar imot søknader fortløpende. Henrik Sæther Sørheim, trainee i Advokatfirmaet Harris

Hvorfor søkte du som trainee i Harris?

Jeg fattet interesse for Harris etter varm omtale blant venner med kjennskap til selskapet. En fornuftig balansering av faglig tyngde, strategi og arbeidsmengde fant jeg meget attraktivt.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Svært variert og jeg opplevde stor grad av selvstendighet. Arbeidsoppgavene bestod primært av rettskildesøk, utferdige notater, skrive prosedyrer og møter med både kolleger og klienter. Arbeidstiden bestemte jeg selv, så fremt tidsfrister for arbeidsoppgavene ble overholdt. Det var alltid tilgjengelig arbeid, men jeg opplevde på ingen måte arbeidspress.

Hvordan ble du tatt imot av kollegaer?

Veldig bra. Jeg satte stor pris på den flate strukturen i Harris. Enten det var advokatfullmektiger, advokater eller partnere – dørene sto alltid åpne. Ikke minst var de ansatte i administrasjonen veldig hjelpsomme! Det er også felles lunsjpause hvor man absolutt ikke blir sittende alene.

Vil du anbefale traineeopphold i Harris?

Absolutt! Her møter man veldig trivelige, faglig sterke mennesker. Jeg opplevde god oppfølging og konstruktive tilbakemeldinger kom fortløpende. Det jeg satte mest pris på var opplevelsen av at arbeidet mitt ble verdsatt og at dette bidro i sakene jeg jobbet med.

Les mer på harris.no eller kontakt: Robert Neverdal rn@harris.no 55 30 27 00 901 49 571

Trainee eller advokatfullmektig hos Thallaug? Hos oss får du varierte juridiske problemstillinger og kommer tett på sakene i et inkluderende og personlig miljø. Vårt mål er at våre traineer og nyansatte skal oppleve mestring og få en god intro til arbeidslivet. Vi ser frem til å bli bedre kjent med dere under Arbeidslivsdagene!

www.thallaug.no


ww w.dis kr im iner in gsnemn da.n o

Rasisme? For gammel? Trakassering? #metoo? Vil du skrive avgjørelsen? Diskrimineringsnemnda avgjør klagesaker om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Vi kan pålegge retting med tvangsmulkt og tilkjenne oppreisning og erstatning. Hos oss får du mulighet til å utgjøre en forskjell for mennesker som har blitt diskriminert. Vi kan tilby varierte oppgaver innenfor diskrimineringsrett, arbeidsrett og menneskerettigheter. Praktikantordning: I august hvert år ansetter vi en eller flere jusstudenter som praktikant i fire uker. Praktikantene får være med å forberede saker, greie ut ulike juridiske problemstillinger, samarbeide tett med juristene i sekretariatet, delta i nemndmøte og skrive utkast til avgjørelser. Søkere bør ha fullført andre studieår, med gode resultater. Du får en intern fadder. Skriveplassordning: Hver høst fra september til desember tilbyr vi skriveplass til en eller flere dyktige jusstudenter som skal skrive masteroppgave innenfor diskrimineringsrett. I tillegg til et stipend på kr 20 000,- får du kontorplass og blir fulgt opp av vår studentansvarlig.

Gjør deg klar til å satse! Vi tilbyr studentene: • Trainee-opphold (Oslo, Bergen og Stavanger) • Skriveplass (Oslo og Bergen) Nysgjerrig? På våre karrieresider finner du mer informasjon, og alt du trenger for å søke: kpmg.no/karriere

kpmglaw.no


WIKBORG REIN

Annerledesåret Som Norges største internasjonale advokatfirma traff korona­ viruset Wikborg Rein som en bølge. I januar ble Shanghai-­ kontoret stengt, deretter fulgte Singapore, kontorene i Bergen og Oslo og til slutt London. Den 12. mars ble beredskaps­ planen for Norge iverksatt, og de ansatte ble bedt om å ta hjemmekontor. Fremdeles jobber flertallet av dem hjemmefra.

66

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


– Hjemmekontor er ikke noe nytt i Wikborg Rein. Vi har lenge praktisert fleksible arbeids­ ordninger, og bruken av digitale hjelpe­midler har vært godt utbredt i selskapet. Det som var nytt var at situasjonen med hjemmekontor som norm rammet alle våre kontorer og samt­lige ansatte på én gang. Over natten fikk folk en helt ny arbeidshverdag, sier Christian Winsnes, leder av HR-avdelingen i Wikborg Rein. En hovedoppgave for avdelingen hans har vært å sørge for at kommunikasjonen i selskapet fungerer godt, og å legge til rette for en så normal arbeidshverdag som overhodet mulig: – Vi har blant annet valgt å løse dette med digitale allmøter, jevnlige e-postoppdateringer om nasjonale og lokale retningslinjer, og opp­ dateringer om situasjonen internt. Vi har vært opptatt av transparens og å gi nok informasjon til at de ansatte skal føle seg trygge og ivare­ tatt, sier han.

Selskapet har så langt som mulig sørget for at de ansattes behov er blitt dekket på hjemme­ kontoret, med blant annet hjemkjøring av PC-­skjermer, webkameraer, kontorstoler og tastaturer. – Det er ikke en enkel oppgave å løse når man er mer enn 350 ansatte globalt, men det har fungert takket være godt samarbeid. «Lagånd» er jo en av våre verdier, og den har stått sin prøve i tiden vi har vært igjennom. Nå er vi et enda sterkere lag enn vi var før pandemien slo til, sier han. Fredagssamlinger, fellestreninger og frokost Ekstra viktig har det vært å ta vare på det sosiale og faglige miljøet gjennom året, og når man ikke lenger kan møtes fysisk må man være kreative. Digitale fredags­samlinger, felles­treninger og hjemlevering av frokost er noen av tiltakene som er blitt utprøvd og innført.

Wikborg Rein — Annerledesåret

67


Over: Håvard Njølstad er fullmektig i Wikborg Rein og hadde så vidt fått foten innenfor døra da han ble sendt tilbake på hjemmekontoret. Venstre: – Det beste med å være så mye hjemme er at jeg har fått tilbringe enda mer tid sammen med babyen min, selv om hjemmekontor og små barn til tider kan være krevende, sier Elisabeth Andenæs.

68

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen


– Høydepunktet har vært alle de hyggelige samlingene vi har fått til på Teams. Når det er sagt er det klart at jeg savner det fysiske samværet med kollegaene mine. Det beste med å jobbe i Wikborg Rein er den daglige sosiale kontakten, de seriøse og useriøse samtalene i lunsjen, og det at man kan stikke hodet innom naboen og drøfte en problem­ stilling over en kaffe, sier Elisabeth Andenæs, som er fast advokat og ansatt­representant i selskapets styre. Men hun påpeker at hjemmekontoret også har sine fordeler: – Det beste med å være så mye hjemme er at jeg har fått tilbringe enda mer tid sammen med babyen min, selv om hjemmekontor og små barn til tider kan være krevende, sier hun. Teams er blitt den nye møteplassen Håvard Njølstad er fullmektig i Wikborg Rein og hadde så vidt fått foten innenfor døra da han ble sendt tilbake på hjemmekontoret: – Den største overgangen var utvilsomt å ikke møte klienter og kollegaer hver dag. Men vi prøver å ha på kamera så ofte som mulig, og selv om man er mer formelle i klientmøter, merker jeg at man blir kjent med kollegaene sine på en helt annen måte nå – det er barn i bakgrunnen og gjerne ikke dress og slips på alle interne møter. Det har egentlig vært ganske artig, sier han. De seneste årene har Wikborg Rein gjort en stor­stilt satsing på digitale løsninger – saks­ dokumenter var allerede lagret i skyen og PC­-en ble ofte med hjem:

Ingen permitteringer I en tid der mange har vært nødt til å perm­ ittere ansatte, har et overordnet mål for le­­de­l­­sen i Wikborg Rein vært å holde på alle kollegaer gjennom pandemien – noe de også har klart. – Å unngå permitteringer er viktig, både for trygghetsfølelsen til de ansatte, samtidig som klientene våre ønsker seg stabile kundeteam. Man kan ha mange gode hjelpeverktøy, men de ansatte er de viktigste ressursene vi har, sier managing partner, Finn Bjørnstad. Han forteller at 2020 har vært nok et godt år for selskapet, og at de nå er flere ansatte, sammenlignet med samme periode i fjor: – Et annet tydelig tegn på vekst er i tillegg at partnerskapet har økt, og aldri før har det vært flere kvinnelige partnere i Wikborg Rein. Det gjør meg utrolig stolt, og illustrerer at vi har gjort mye riktig, selv om det selvfølgelig har vært utfordrende. I vår snart 100 år lange historie vil 2020 utvilsomt stå ut som et anner­ ledes år, avslutter han.

— ­En større utfordring er kanskje det å skille mellom jobb og fritid når jeg hele tiden befinner meg på samme sted.

– En større utfordring er kanskje det å skille mellom jobb og fritid når jeg hele tiden befinner meg på samme sted. Det blir en glidende overgang, og veien til PC-en er ofte kort. På den andre siden oppnår man en flek­ sibilitet som er helt unik, sier Njølstad.

Wikborg Rein — Annerledesåret

69


WIKBORG REIN

Tips til jobbintervjuet – digitalt eller fysisk Etter nesten et år med pandemi er vi blitt vant til å kommunisere via skjerm. Også når det gjelder jobbintervju kan det være nødvendig å kunne avvikle det digitalt enten på grunn av smitte­vernhensyn eller at du simpelthen ­befinner deg for langt unna rent fysisk. Uansett form, så er jobbintervjuet viktig, spesielt hvis du virkelig ønsker deg jobben du søker. Du har én sjanse til å vise hvem du er og at du er riktig kandidat til jobben – eller til å erkjenne at dette likevel ikke var det du ville. Vi vil her kort si litt om hva vi som arbeidsgiver tenker rundt et jobbintervju og gi deg noen tips med på veien.

70

Arbeidslivsdagene ved Det juridiske fakultet i Bergen

Digitale intervju – tips i tillegg til de «vanlige» tipsene: ­— Test gjerne med en venn dagen før at du har nett, at mediet fungerer og at lyd og kamera ser bra ut i den andre enden. — Kle deg profesjonelt. — Sitt et nøytralt sted, med en ryddig bak­ grunn og godt lys, og at ansiktet ditt er i sentralt i bildet. — Ha kamera i øyehøyde – og snu leselampen mot deg selv. Ha «blikkontakt» med kamera – dvs. de som ser deg. — Unngå støy rundt deg – hunder, barn, veiarbeid, vaskemaskin osv. — Snakk litt saktere enn du føler for, med god diksjon – spør gjerne om det er god lyd og om intervjuerne hører deg greit. — Forbered deg – du kan til og med ha et «manus», så lenge det ikke synes. — Logg deg på minimum 2–3 minutter før tiden. — Smil ofte og vær deg selv – det går bra!


Tips for fysiske intervju : — Møt presis, vær pent kledd (uten å over­­ drive) og gi et skikkelig håndtrykk! — Det er ikke bare hva du sier som gir arbeids­giver et inntrykk av deg. Den ikkeverbale kommunikasjonen er svært viktig i et intervju. Kroppsspråket bør henge sam­men med det du sier. En person som beskriver seg selv som blid og utadvendt uten å trekke på smilebåndet, virker lite troverdig. — Still spørsmål – det viser interesse. — Prøv å slappe av: arbeidsgiver vil deg vel og ønsker å bli kjent med deg. — Selg deg selv, men vær deg selv – det er du aller best på! Innspill til forberedelser: Les lett tilgjengelig informasjon om arbeids­ plassen du søker og de personene du skal møte – undersøk alltid hvem de er på forhånd. Bruk sosiale medier til å få informasjon om organisasjonen og stillingen. Forbered spørsmål som avdekker om jobben passer for deg, for eksempel: — Opplæring av nyansatte? — Faglig utvikling? — Arbeidsmiljø? — Forventninger til stillingen? Det skinner raskt igjennom om en kandidat er forberedt eller ikke. Fremstår du uforberedt, vil det raskt bli stilt spørsmål om din motivasjon for jobben og umotiverte kandidater er mindre attraktive. Arbeidsgiver benytter intervjuet til å kartlegge flere områder, blant annet: — Motivasjon for å søke stillingen — Faglig dyktighet — Personlige egenskaper, inkludert sterke sider og forbedringsområder — Samarbeidsevner og selvstendighet — Evne til å inngi tillit

Intervjuet Intervjuet inneholder som oftest følgende elementer: — Informasjon om stillingen og bedriften — Presentasjon – gjennomgang av CV — Personlige egenskaper — Dine spørsmål Spørsmålene kan variere fra samtale til samtale, men det er gjerne de samme ele­ men­tene som går igjen – faglige kvalifi­ kasjoner, personlige egenskaper, kom­ munikasjons­ferdigheter og evne til å arbeide sammen med andre. Arbeidsgiver vi forsøke å stille åpne spørsmål for å få deg til å avgi lengre og mer utfyllende svar. Ved et enkelt søk på internett vil du finne mange eksempler på spørsmål som stilles i et jobb­intervju. Du bør ha forberedt deg på å si noe om dine svake sider. Alle har vi svake sider, men det er hvordan vi forholder oss til dem og hva vi eventuelt gjør for å forbedre oss, som er viktig. Slike spørsmål stilles vel så mye for å kart­legge evne til refleksjon, ikke nødvendigvis for å kartlegge selve egenskapen. Vær deg selv – det er det du er best til – og lykke til!

— ­Det skinner raskt ­igjennom om en kandidat er for­ beredt eller ikke.

Wikborg Rein — Tips til jobbintervjuet – Digitalt eller fysisk

71


KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS har hovedkontor i Oslo, 16 kontorsteder i åtte regioner og et kontor i Brussel.

Kommune-Norges advokatkontor KS Advokatene er KS’ advokatkontor. Kontoret yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand utføres det medlemsservice og interessepolitisk arbeid. Med 21 advokater er KS Advokatene et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. KS tilbyr hvert semester:

• •

Traineeopphold hos KS Advokatene Seks masteroppgave-stipend á 25 000 kroner

Kommune-Norge trenger din juridiske kompetanse Norske kommuner må forholde seg til mer enn 200 lover og like mange sentrale forskrifter. Det er behov for god tilgang til juridisk kompetanse i kommunene for å sikre riktige beslutninger og en effektiv bruk av kommunens ressurser. Dette gir nyutdannede jurister muligheter for å begynne sin karriere over hele landet. Som jurist i kommune-Norge er du midtpunktet i møtet mellom borger og politikere, og jobber i skjæringspunktet mellom jus og politikk. Du jobber tverrfaglig og får påvirke samfunnsutviklingen. I tillegg til faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver kan kommunesektoren også tilby «work-life balance» og trygge arbeidsbetingelser.

Vil du vite mer om mulighetene som jurist i KS eller i kommunene? Ta kontakt med oss på ksadvokatene@ks.no. Du kan også følge oss på Facebook. Du finner mer informasjon på www.ksadvokatene.no og www.ks.no.


Er du nysgjerrig på en karriere i SANDS? Bli kjent med oss gjennom: • SANDS traineeprogram • SANDS prosedyredag • SANDS lynkurs Vi ser frem til å møte deg på ALD! Hilsen oss i SANDS

Oslo | Bergen | Stavanger | Trondheim | Tromsø | Ålesund | Tønsberg

ALD 2019.indd 1

26.11.2019 14:17:27


Deloitte Advokatfirma Hvordan bistå i store transaksjoner over landegrensene med internasjonale tverrfaglige team? Hvordan bruker man kunstig intelligens i kontraktsforhandlinger? Hvordan ivaretar man best personvernet i smarte bygg? Mer enn 200 advokater og rådgivere i Deloitte Advokatfirma jobber med spennende juridiske problemstillinger med stor betydning for samfunnet. Vi er et ungt og fremtidsrettet miljø i sterk vekst med ledende spisskompetanse innenfor hvert fag. Vår internasjonale tilstedeværelse og mulighet for å jobbe i tverrfaglige team med kolleger fra andre forretningsområder gjør at vi skiller oss ut sammenlignet med tradisjonelle advokatfirmaer.

Make your impact student.deloitte.no © 2020 Deloitte Advokatfirma AS


Hva om du gledet deg til å gå på jobb hver dag?

Søk om trainee-opphold i Oslo, Bergen eller Stavanger på thommessen.no/karriere. @advokatfirmaet_thommessen /AdvokatfirmaetThommessen

Advokatfirmaet Thommessen AS | Oslo | Bergen | Stavanger | London www.thommessen.no

Annonse ALD-Bergen helside A5 traineeordningen 12-20.indd 1

15.12.2020 08:47:52


Vi får fart på deg. Å vinne en stafett krever en perfekt start, et høyt tempo og godt samarbeid underveis. Slik er det også når du som juss-student eller nyutdannet skal lykkes i arbeidslivet. Hos Ræder får du tidlig ansvar og spennende arbeidsoppgaver. Gjennom et tett samarbeid med erfarne advokater, krevende utfordringer og deltagelse i kundemøter og i retten, legger vi til rette for at du utvikler deg og får fart på karrieren! Nysgjerrig på jobbmulighet, skriveplass eller vårt traineeprogram? Ta kontakt.

Advokatfirmaet Ræder raeder.no

Sammen om det


Vil du være Stiegler-trainee? Få en smakebit av hverdagen som advokatfullmektig i et av byens største fullfaglige advokatfirma. Du får varierte arbeidsoppgaver innen en rekke ulike fag, møte klienter og får være med i retten.


Vi ønsker unge og nyutdannede velkommen! Departementene trenger medarbeidere med høy utdanning og ulik faglig bakgrunn; medarbeidere som gjerne vil bruke sine kunnskaper til å skape et best mulig grunnlag for de politiske beslutningene. Når du jobber i et departement, lærer du å kjenne det politiske systemet fra innsiden og du bidrar til utvikling på viktige samfunnsområder. I departementene legger du et grunnlag som gir deg mange muligheter, enten du ønsker en faglig karriere eller en lederkarriere. Vi jobber på tvers av departementsgrensene og dette gir deg gode muligheter for faglig utveksling og læring. I flere departementer får du internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora, det er mulig å hospitere i internasjonale organisasjoner og du kan bli ansatt på åremål som fagråd eller nasjonal ekspert. Det arbeider nesten 5000 personer i departementene. Vi ønsker særlig unge og nyutdannede velkommen!

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettssikkerheten i klageprosessen til ni ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda, Energiklagenemnda, Markedsrådet og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer.

Hos oss får du jobbe selvstendig med spennende regelverk sammen med Norges fremste eksperter innenfor sitt område. Vi er derfor en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for ambisiøse jurister. Vi tilbyr flere masterstipend innenfor offentlige anskaffelser og de andre rettsfeltene vi håndterer. Les mer om oss på våre hjemmesider www.knse.no


Grette er et dynamisk advokatfirma med omtrent 75 advokater som har røtter tilbake til 1887, og holder til i flotte lokaler på Filipstad Brygge i Oslo. Vi dekker hele det forretningsjuridiske området og jobber hver dag for å møte kundenes behov for relevant advokatbistand som bidrar til deres verdiskapning. I Grette har vi en flat firmastruktur som sørger for tett samarbeid mellom fullmektiger, advokater, partnere og øvrige ansatte. Dette skaper samspill mellom spesialistene i firmaet, gode prosesser og gjennomføring av prosjekter som sikrer strukturerte leveranser av høyeste kvalitet. Vi har en løpende traineeordning og søker engasjerte, ambisiøse og dyktige kandidater. Hos oss får du utfordret deg selv, og samtidig bli en del av et sterkt forretningsjuridisk fagmiljø med spennende klienter og godt arbeidsmiljø. Studenttilbud: • Trainee • Kveldsvakt/resepsjon • Studentsekretær • Markedsassistent • Manuduksjoner • Veiledere til prosedyrekonkurransen • Gretteskolen

Vi gleder oss til å svare på dine spørsmål 4. februar!


Kommuneadvokaten Våre advokater/advokatfullmektiger •

arbeider selvstendig med egne saker

• • •

prosederer jevnlig saker for retten gir råd i kommersielle saker og forvaltningssaker håndterer spørsmål av både prinsipiell og mer praktisk/strategisk art arbeider innenfor mange ulike rettsområder – blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, menneskerettigheter, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor. Vi er ca 25 advokater som arbeider med å bistå hele kommunen. Oslo kommune er en av landets største virksomheter, og blant virksomhetene med flest ansatte, vedtak og kontraktsinngåelser. Det gir varierte og spennende oppgaver for advokatene. Vi har et hyggelig og uformelt miljø, med åpne dører og engasjerte kollegaer!

Vi søker etter traineer for 2021 Som trainee får du • • •

varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver være med i retten, i møter og rådgi klienter en av kontorets advokater som veileder

Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne til å arbeide selvstendig og engasjement utenfor studiene. Søkere bør være ferdige med tredje studieår. Traineeoppholdet varer fire uker. Vi håper å se deg på våre digitale bedriftspresentasjon! Søknad sendes via www.kommuneadvokaten.oslo.kommune.no Søknadsfrist 1. mars 2021


How can we feed the world and protect the planet? We have to reduce emissions and use of fresh water. Climate change, food security and water shortage are interconnected challenges that cannot be solved by one player alone. Only through knowledge, technology and the best talent.

Want to join our International Internship Program? Find out more at yara.com/careers

About Yara Legal Department

The Yara Legal Department is involved in Yara’s many and varied global activities, and our lawyers support the group’s business in over 60 locations. As a large international organization, Yara offers commercially-minded lawyers broad and complex professional challenges, including the opportunity to contribute to strategically important negotiations and decision-making processes. Supported by the company values of Ambition, Curiosity, Collaboration and Accountability – Yara recognizes and promotes high performance and high ethical standards among leaders and employees worldwide.


Internasjonal. Digital. Bransjeledende. Kåret av jusstudenter til det mest attraktive advokatfirmaet å arbeide i.

OSLO

BERGEN

LONDON

SHANGHAI

SINGAPORE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.