Ice Guard Systems

Page 1

Ice Guard Systems Den bästa lösningen för snabb, enkel och säker öppning av vattenkanaler och vattenvägar

• Frusna vattenvägar och is i diken • Tinar upp kulvertar och vägtrummor på minuten • Punktvis upptining av fundament


HW Ice Guard Systems Frusna vattenvägar och is i diken

HW Ice Guard Systems är en genial lösning för snabb, enkel och säker öppning av frusna vattenkanaler och vattenvägar Systemet fungerar med hjälp av permanent monterade rör i kulvertar och avlopp där isproblem kan uppstå. Att använda isvaktsystem för att tina upp frusna vattenvägar resulterar i avsevärda besparingar vad gäller tid och pengar, och förbättrar arbets-

villkoren för de människor som måste hantera isproblem på vägar och järnvägar. Metoden är miljövänlig och effektiviserar användningen av arbetskraft då flera platser kan servas samma dag.

Tinar upp kulvertar och vägtrummor på minuten

heatwork.com


Vattenförsörjningen vid smoltanväxt frös, HeatWork levererar en lösning som säkerställer drift och håller vattenförsörjningen öppen.

Tar bort isen försiktigt och effektivt. Ett enkelt vattenvägssystem som stannar öppet i lång tid.

Exempel på användningsområden • Upptining och öppnande av vägtrummor och kulvertar på järnvägar och vägar • Hålla älvled/diken öppna • Punktvis upptining av fundament/brunnar/skyltar osv. • Effektiv upptining av gravlund • Tinar 1 meter diametrar och ca 2 meter djup inom några timmar • En lösning som säkerställer drift och håller vattenförsörjningen öppen i rörsystem • Tina upp frost, is och snö

heatwork.com


HW Ice Guard Systems FoU prosjekt; Mesta, Statens vägverk, Högskolan og HeatWork

Ett krävande och riskabelt arbete som också är ett hinder för trafiken

HeatWork • 12.2014

Statens vägverk har testat i samarbete med Mesta, HeatWork och Högskolan i Narvik och dokumenterade resultatet med hjälp av HW Ice Guard Systems. Resultatet är sensationella och Mesta har redan köpt i maskiner och utrustning.

HeatWork AS Postboks 353, 8505 Narvik, Norge Telefon (+47) 76 96 58 90 • post@heatwork.com

HeatWork AB Box 34212, 10025 Stockholm Telefon 08-22 92 06

www.heatwork.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.