Page 1

Predsjedništvo Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici održanoj dana 29.01.2013. donijelo je temeljem članka 10. Statuta HDS, sljedeći PRAVILNIK o uvjetima i postupku za primitak u članstvo Hrvatskog društva skladatelja 1. Primitak u redovno članstvo Hrvatskog društva skladatelja Članak 1. Redovnim članom Hrvatskog društva skladatelja (u daljnjem tekstu HDS) može postati skladatelj, muzikolog i glazbeni pisac koji se u trenutku podnošenja molbe aktivno bavi skladanjem, odnosno muzikološkim i glazbenopublicističkim radom, čime pridonosi ostvarivanju načela i ciljeva iz članka 8. Statuta HDS. Članak 2. Smatra se da skladatelj, muzikolog i glazbeni pisac udovoljava uvjete iz članka 1. ovog Pravilnika ako njegovi radovi imaju potrebnu stručnu razinu i ako ukazuju na kontinuitet djelovanja. Članak 3. 1. Primitak u članstvo obavlja se temeljem molbe/zahtjeva za primitak u članstvo. Uz molbu se prilaže životopis koji sadrži podatke važne za ocjenu umjetničkog, znanstvenog ili stručnog rada podnositelja molbe, te popis radova 2. Uz molbu potrebno je priložiti: 1. skladatelji ozbiljne glazbe: najmanje pet partitura u ukupnom trajanju od cca 50 minuta i podatke o izvedbama. Jedna od priloženih partitura treba biti pisana za orkestar 2. skladatelji zabavne i popularne glazbe: najmanje 30 skladbi u ukupnom trajanju od najmanje 90 minuta, koje su se u duljem vremenskom razdoblju potvrdile u javnosti, prema podacima o izvođenosti ZAMPa. Molbi za primitak u članstvo prilažu se nosači zvuka i drugi dokazi o kontinuiranom bavljenju glazbom 3. muzikolozi i glazbeni pisci: 4 opsežnija znanstvena rada ili 10 stručnih muzikoloških/esejističkih radova ili kontinuiran publicistički rad u trajanju od pet godina u recentnim i referencijalnim medijima što je potrebno potkrijepiti s barem 20 opsežnijih publicističkih radova


4. skladatelji ostalih žanrova: (filmska glazba, jazz, elektronička glazba, duhovna glazba i sl.): detaljnu dokumentaciju o svom radu (notni zapisi, nosači zvuka i slike, te druga dokumentacija primjerena žanru kojim se skladatelj bavi) iz koje je vidljiv opseg i kvaliteta skladateljeva umjetničkog stvaralaštva 3. Prilikom ocjene prijave, Komisija i Predsjedništvo ne vode se samo činjenicom formalnog ispunjavanja uvjeta iz stavka 2.ovog članka, već cijene umjetničke i stručne/znanstvene aspekte rada kandidata. Članak 4. Odluku o primitku u članstvo donosi Predsjedništvo temeljem dokumentiranog pisanog zahtjeva/molbe kandidata i obrazloženog prijedloga Komisije za primitak u članstvo.

2. Komisija za primitak u članstvo Članak 5. 1. Komisiju za primitak u članstvo imenuje Predsjedništvo. 2. Komisija ima tri člana, po jednog iz redova ozbiljne, jednog iz redova popularne, zabavne, jazz i filmske glazbe, te jednog iz redova muzikologa i glazbenih pisaca. 3. Komisija iz svojih redova bira predsjednika Komisije. Predsjednik Komisije rukovodi njenim radom, izrađuje pisana mišljenja koja Komisija podnosi Predsjedništvu, te obavlja druge poslove koje mu povjeri Komisija ili Predsjedništvo u vezi s postupkom primitka u članstvo. 3. Ostale odredbe Članak 6. Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana stavljanja na uvid članovima u prostorijama HDS, što će potvrditi Glavni tajnik HDS.

Zoran Juranić, Predsjednik HDS

Pravilnik za prijam u clanstvo hds a 2013  

http://www.hds.hr/ea/wp-content/uploads/2014/05/pravilnik-za-prijam-u-clanstvo-hds-a-2013.doc

Advertisement