Tadić/Jurić& - Živa i mrtva priroda

Page 1

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Galerija Karas | Karas Gallery Praška 4, 10000 Zagreb, Croatia | www.hdlu.hr

Radno vrijeme: utorak - petak: 11 - 19 h, subota i nedjelja: 10 - 14 h; zatvoreno ponedjeljkom i blagdanom. Working hours: Tuesday - Friday: 11 am – 7 pm, Saturday and Sunday: 10 am - 2 pm; closed on Mondays and holidays. IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/president), Tomislav Buntak (dopredsjednik/vicepresident), Fedor Vučemilović (dopredsjednik/vicepresident), Ida Blažičko, Ivan Fijolić, Monika Meglić, Melinda Šefčić | Umjetnički savjet HDLU/Artistic board of HDLU: Tomislav Buntak, Leonida Kovač, Suzana Marjanić, Ivica Župan, Koraljka Kovač Dugandžić, Ivan Fijolić, Josip Zanki | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Mia Orsag | Predgovor/Preface: Korana Serdarević & Andrija Škare | Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Duje Medić | Prijevod/Translation: Zana Šaškin | Tisak/Printed by: Cerovski | Naklada/Copies: 150 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba / The exhibition is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic Croatia and by the City Office for Culture, Education and Sports Zagreb.Psi, lisice, jazavci, zmije, kornjače, ptice, žabe, zečevi, daždevnjaci…; životinje s perjem i krilima, s krljuštima, one s glatkom kožom i one s dlakama, leteće beštije i one koje puze ili se kreću na četiri noge; pjevaju, krekeću, sikću, laju i mijauču i toliko su različite, kada ih se bolje pogleda, kao da ne pripadaju istom svijetu, kao da je svaku slagao neki drugi stvoritelj, toliko su divne i tako privlače poglede. Jedino što ih povezuje je pulsirajući život, srce koje kuca i tjera krv da kola po tijelu, njihove sjajne oči, upravo zastrašujuće žive, uvijek na oprezu. Ipak, ne uvijek dovoljno na oprezu. Nevolja je što se taj njihov život često odvija u blizini ceste, a cesta je ultimativni čovjekov produkt, pobjeda tehnologije nad prirodom, kruna civilizacije. U borbi pokoravanja zatečenog stanja i prilagođavanja prirode potrebama modernog čovjeka ima i nevinih žrtava. To je potpuno razumljivo, rijetko će se tko na njih i osvrnuti. Možda bi se i osvrnuli da ih primijete, ali čovjek juri, žuri mu se strahovito pa u automobilu ne gleda u cestu pred sobom već u automobil ispred sebe ili u onaj ispred njega i zamišlja da je već na njegovom mjestu, da je već došao dalje, samo malo dalje. Tu nastupa bicikl, bilo koji bicikl, ali i jedan sasvim konkretan, određen, bicikl Stipana Tadića. Kada ga je kupio mislio je da će se s njime vozikati po Zagrebu. Do ateljea i nazad, u noćne obilaske birtija, oko Jaruna, na kiosk po kaugume, uobičajene stvari. Nije ni slutio da će bicikl u njemu probuditi avanturistički duh i da će se s njim odvažiti na dugi put. Zapravo, na duge putove. Iz Zagreba na našu obalu pa dalje, prema jugu, do Crne Gore i Albanije i drugom zgodom po Italiji, deset dana, s prijateljima, šatorima, spavanjem uz cestu i masti protiv osipa pri ruci. Deset dana na biciklu, deset dana na cesti. Deset dana jako blizu ceste. Toliko blizu da je se može promatrati, da je se može doživjeti. Kroz 12 listova na kojima su naslikane 33 mrtve životinje Stipan je pokazao ono što čovjek radi prirodi, bezdušno, brutalno i bez razmišljanja o posljedicama; ono što inače ne vidimo, ono na što nas se mora podsjećati. Pejzaži prekrasne prirode zemalja koje je obišao svojim biciklom u direktnoj su opreci s preciznim, gotovo enciklopedijskim prikazima leševa životinja i njihovih blistavih iznutrica. Oni prikazuju okoliš u koji čovjek nije posebno intervenirao, krajolik koji je ostao zapanjujuće lijep unatoč tome što oko njega obitavaju homo sapiensi. Nije riječ o tome da je priroda dobra, a tehnologija i napredak loši, takvo razmišljanje je naivno, glupo i plošno. Čovjek ubrzava ono što priroda ionako čini, služi joj kao katalizator, ali ponekada su ti procesi toliko ubrzani da se početne postavke izgube i zadani se sustavi posve preokrenu, ali ubogom je zekanu sasvim svejedno je li svoj mekani život skončao u lisičjoj gubici ili pod kotačima automobila, rezultat je isti. Samo što je lisica u ovom drugom slučaju ostala gladna. Priroda se obnavlja, tvari u njoj kruže i izmjenjuju se, životinjski ostaci hrane tlo i druge životinje, a sve to se može promatrati s bicikla, u sporoj vožnji, s vjetrom u kosi

i i masti protiv osipa pri ruci. Čovjek je na biciklu svjesniji onoga što ga okružuje, u kontaktu je s cestom po kojoj vozi, u kontaktu je s prirodom na način na koji se to u automobilu jednostavno ne može biti.

Postoji mjesto gdje ljudi i životinje žive u skladu, u nevjerojatnoj harmoniji i međusobnom uvažavanju, a to se mjesto zove raj. Ondje lisice, zečevi, daždevnjaci, psi, jazavci, kornjače, žabe i ptice ne mare što su nekada bile mrtve i veselo pretkazuju svijetlu budućnost, razigrane, sjajnih očiju, pune optimizma. Raj Stipana Tadića kojim završava ova serija slika možda je izmaštan, ali nije nemoguće da stvarno i postoji. Na svašta čovjek naiđe kad se okolo vozika biciklom. Andrija Škare


Dogs, foxes, badgers, snakes, turtles, birds, frogs, rabbits, salamanders ...; animals with feathers and wings, with scales, those with smooth skin and those with hair, flying beast and those that crawl or move on four legs; they sing, croak, hiss, bark and meow and seem so different upon closer inspection, as if they are not from the same world, as if each of them was created by a different creator, they are so beautiful and so eye-catching. The only thing that connects them is the pulsating life, a beating heart that pushes blood through the body, their bright eyes, scary alive, always on the alert. However, not alert enough. The trouble is that they often live close to the road, and road is the ultimate human product, victory of technology over nature, the crown of civilization. The battle of conquering pre-existing condition and adapting nature to the needs of a modern man also results in casualties. This is completely understandable, and they will rarely catch anyone’s attention. One might pay attention if they notice them, but people are in a hurry, in a terrible hurry, so when driving a car one does not look at the road ahead, but at

the car in front of them or the one in front of it, and pictures themselves in their place, a bit further, just a little bit further. This is where a bicycle comes into picture, any bicycle, but also a very specific one, Stipan Tadić’s bicycle. When he bought it, he thought he would ride it around Zagreb. To his studio and back, during late-night trips to bars, around Lake Jarun, to the kiosk to get some chewing gum, the usual stuff. He could not even imagine that the bike would awaken his adventurous spirit and take him on a long journey. Long journeys, actually. From Zagreb to the coast, then further on, towards the south, all the way to Montenegro and Albania and then, another time around, to Italy, ten days, with friends, tents, sleeping by the road and with anti-itch cream at hand. Ten days on the bike, ten days on the road. Ten days very close to the road. So close that one can observe it, experience it. Stipan filled 12 pages with the images of 33 dead animals and thus showed all the things man does to nature, heartlessly, brutally and without thinking about consequences; things we usually do not see, things we have to be reminded of. Beautiful nature landscapes of the countries he visited on his bike are in direct opposition to the very exact, almost encyclopaedic drawings of animal carcasses and their glistening innards. They show the environment in which man has never specifically intervened, the landscape that has remained amazingly beautiful despite being surrounded by Homo sapiens. It is not to say that nature is good and technology and progress are bad, such thinking is naive, stupid and flat. Man only speeds up what nature does anyway, serves as a catalyst, but these processes are sometimes so accelerated that the initial settings become blurred and default systems turn upside down, however, for the poor bunny it makes no difference whether its furry life ended in fox’s jaws or under the car wheels, the final result is the same. The only difference is that in the latter case the fox remained hungry. Nature regenerates, substances circle around and alternate, animal remains feed the soil and other animals, and all this can be seen by riding a bicycle, slowly, with the wind in one’s hair and anti-itch cream at hand. When riding a bicycle, one becomes more aware of everything around them, more in touch with the road, with the nature surrounding them, in a way that is simply not possible when driving a car. There is a place where people and animals live in harmony, in an amazing harmony and mutual respect, and this place is called heaven. It is the place where foxes, rabbits, salamanders, dogs, badgers, turtles, frogs and birds do not care that they were once dead and cheerfully predict a bright future, with bright eyes, full of optimism. Stipan Tadić’s heaven, at the end of this series of images, might be made up, but it is not impossible for it to be real. One can encounter many things when riding a bike. Andrija Škare


Trebalo bi pogasiti požare U beskonačnom prostoru koji nas okružuje, u gomili stvari, ljudi i njihovih prostora, svijet koji živimo svakoga se dana taloži u hrpe običnih, poznatih prizora, nedovoljno lijepih da obratimo pozornost, previše bliskih da izazovu nepoznatu nježnost ili svježu misao. Unutar njih, unutar naših osobnih odlazaka i dolazaka, rastanaka i susreta, unutar vremena koje neumitno prolazi i razmotava se pred našim očima, događa se život. Naša su zbivanja uvijek mala, nebitna, intimni kaos, kratki uzlet ili tragedija za gradske rubrike nedjeljnih novina. „Uvijek“ je riječ za sitno, za događaj bez datuma i oznake u povijesnoj enciklopediji. Jedne je večeri planula vatra pred ateljeom gdje slika Ivona Jurić. Kada je ujutro ušla u dvorište, pred vratima je vidjela razbacane stvari, ranjeni ambijent. Svaka je stvar na sebi imala ugriz nekog plamena, predmeti su ležali kao pljunuti, užareni pa ocrnjeni, razbijeni i zgužvani. U vremenu koje je prošlo stvari su bile na svojim mjestima, označene čovjekom, umetnute u prirodu kao zastave u vlažno tlo. Je li to zaista ono što smo vidjeli? Je li to bila prava priroda tih stvari? Svaki put kad krenemo, vjerujemo da znamo gdje smo. Ipak, nakon požara, mjesto se čini drukčije. Ne tugujemo za prošlim. Ne zanima nas tragika. Ona je neizbježna. Ne zanima nas kako vatra gori. Njena priroda izmiče. Sada, kada je požar ugašen, kad je vrijeme razmotalo čvor zbivanja i promjena je očigledna, nalazimo se na zgarištu i gledamo samo u sebe. Možda se pitamo gdje smo to bili, što smo imali i što je imalo nas. Zanima nas ljepota nereda i, još više, što će na njoj izrasti. Naše je „uvijek“ sad sasvim novi prizor i trese nas za ramena, budi, tjera da sagledamo. Ivona Jurić uzima kist i raste joj na tom prizoru trava i lišće, boji se u zeleno. Ona traži vječni titraj – gura stvari u mrak pa ih izvlači na svjetlo, tjera u promjenu. Mijenja perspektivu, dodaje i oduzima, okreće i presvlači. Priroda, ona okrutna i moćna, koja ulazi u ljudske stvari, obrasta oko izgorjelih autobusa i potamnjelih grafita, priroda koja ravnodušno cvjeta nad našim spomenicima, na platnu postaje oruđe umjetničke ideje. Ivona Jurić vješto ju pripitomljava, ovdje je staložena kao cvijeće u botaničkom vrtu, doneseno iz tko zna koje druge zemlje, tko zna kada, obilježena je njezinim blistavim zastavama. Nastala u vizuri jednog jedinstvenog umjetničkog pogleda, neopterećenog zbivanjem i motivom, priroda je na slici Ivone Jurić istovremeno i mrtva i živa, blista u svom paradoksu i hrani se emocijom promatrača. Slike Ivone Jurić su guste, bujne i pršte od života. Olupina nekoć punog autobusa, razbijen kanalizacijski šaht, zastava zabodena u Nigdje, napukla grana – sve je živo, sve titra i buja. U svijetu oko nas, onom običnom – svakoga dana sve gori i sagorijeva. Od vatre se ne vidi ništa osim plamena. Da bismo vidjeli život, trebalo bi prvo pogasiti požare. Korana Serdarević


Fires should be put out In the infinite space that surrounds us, in the crowd of things, people and their spaces, the world around us is ever turning into the piles of ordinary, familiar scenes, not beautiful enough to catch our attention, too familiar to inspire an unknown tenderness or a fresh thought. Within those piles, within our personal comings and goings, partings and meetings, within time that inevitably passes and unfolds before our eyes, this is where life happens. The events of our lives are always small, insignificant, it is an intimate chaos, short take-off or a tragedy worthy of Sunday newspapers story. “Always“ is a word for something small, an event without a date and mark in the historical encyclopaedia. One night there was a fire in front of the studio where Ivona Jurić paints. When she entered the yard in the morning, she saw things scattered outside the door, a wounded environment. Each thing was bitten by flame, things were lying around like they were spat out, red-hot and then burnt, broken and crumpled. In the time that passed things were in their places, marked by man, inserted in nature like flags in a moist soil. Is this really what we saw? Was that the true nature of those things? Every time we set off, we believe that we know where we are. However, after the fire, the place seems different. We do not grieve for the past. We are not interested in tragedy. It is inevitable. We are not interested in how the fire burns. Its nature is elusive. Now, after the fire was put out, the time has unfolded the nod of events and the change is obvious, we are at the fire site, looking only into ourselves. We might ask ourselves where were we, what did we have and what had us. We are curious about the beauty of disorder and, even more, what will grow out of it. Our “always“ is now a completely new scene and it is shaking us by the shoulders, waking us up, making us understand. Ivona Jurić takes the brush and grows grass and leaves at the scene, paints it green. She is looking for an eternal vibration – she pushes things into darkness and then pulls them out into the light, makes them change. She changes perspective, adds and takes out, turns around and changes the appearance. Nature, the cruel and powerful one, which penetrates manmade things, grows around burnt buses and darkened graffiti, nature that blossoms above our monuments indifferently, becomes a tool of artistic ideas on the canvas. Ivona Jurić tames it skilfully, here it is as balanced as the flowers in the botanical garden, brought from who-knows-which country, who knows when, it is marked by its bright flags. Created in the perspective of a unique, artistic view, unburdened by the event and motive, the nature is both alive and dead in Ivona Jurić’s painting, it shines in its paradox and feeds on the viewer’s emotion. Ivona Jurić’s paintings are thick, lush and full of life. The wreck of once full bus, broken manhole, flag pinned to Nowhere, cracked branch – everything is alive, everything shimmers and swells. In the world around us – the ordinary life – everything burns and combusts. Nothing can be seen but the flame. To see life, we have to put out fires first. Korana Serdarević


Biografija:

Biography:

Stipan Tadić rođen je 1986. godine u Zagrebu. Završava diplomski studij slikarstva u klasi prof. Kauzlarića-Atača 2011. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bavi se slikarstvom u tradicionalnom smislu, većinom uzimajući kao polazište portrete svojih bližnjih. Autor je više murala i javnih radova; i sudionik je više samostalnih i skupnih izložaba.

Stipan Tadić was born in Zagreb in 1986. He earned his Masters at the Zagreb Academy of Fine Arts, Painting department in the class of Prof. Kauzlarić-Atač in 2010. He is interested in a traditional painting, mostly portraying his loved ones as a starting point in his work. He’s an author of many murals and public works; and a participant in many solo and group exhibitions.

Samostalne izložbe: 2015. „Kajgana“, Zoom caffe, St. Petersburg 2014. „Lauba“, Parisian Nightmares, Zagreb 2014. „Autoportreti“, Velika Galerija, Zabok 2014. „The Residency Drawings“, Galerija PM, HDLU, Zagreb 2013. Galerija umjetnina, Split 2012. Sinagoga, Koprivnica 2012. „Žene“, Galerija Kontura, Zagreb 2012. „Gluteus u Rijeci“, Galerija Palach, Rijeka 2011. „Plavi Salon“, Rektorova palača (Galerija Umjetnina), Zadar 2010. Galerija „Bačva“, HDLU, Zagreb 2010. „Prva izložba Gluteusa“ Galerija Matice Hrvatske, Zagreb 2009. Galerija Vladimir Buzančić, Centar za kulturu Remetinec

Solo Exhibitions: 2015 “Kajgana“, Zoom Cafe, St. Petersburg
 2014 “Lauba“, Parisian Nightmares, Zagreb
 2014 “Self-portraits“, Velika Galerija, Zabok
 2014 “The Residency Drawings“, PM Gallery, Croatian Association of Artists, Zagreb
 2013 Art Gallery, Split
 2012 Synagogue, Koprivnica 2012 “Women“, Kontura Gallery, Zagreb 2012 „Gluteus in Rijeka“, Palach Gallery, Rijeka 2011 Foyer of the Croatian National Theatre, Zagreb 2011 “Blue Salon“, Rektorova palača (Art Gallery), Zadar 2010 City Hall, Velika Gorica 2010 “Bačva“ Gallery, Croatian Association of Artists, Zagreb 2010 “Dom Kulture“ Gallery, Centre of Culture, Bol 2010 “First Gluteus Exhibition“ Matica Hrvatska Gallery, Zagreb 2010 “Voltino Library“, Zagreb 2009 Vladimir Buzančić Gallery, Remetinec Centre of Culture

Nagrade i priznanja: 2013. Dobitnik HDLU-ove godišnje nagrade za mladog umjetnika 2012. Dobitnik 3. nagrade na 1. Međunarodnom bijenalu u Santoriniju, Grčka 2011. Dobitnik nagrade Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 2010. Dobitnik 2. nagrade na 30. Salonu Mladih 2010. Dobitnik 1. Nagrade u oslikavanju Branimirove ulice u sklopu Muzeja ulične umjetnosti 2009. Dobitnik dekanove nagrade za uspješan rad tijekom akademske godine 2008./2009. 2008. Dobitnik Dekanove pohvale za izniman doprinos akademiji likovnih umjetnosti zbog organizacije 100. godišnjice ALU 2005. 1. nagrada na državnom natjecanju u crtanju, Osijek Rezidencije i radionice 2015. GloArt, Belgium 2015. NCCA, Kronstadt, Russia 2013. Art Hub, Abu Dhabi 2013. Art Stays, Ptuj, Slovenia 2012. Cite Internationale des Arts, Paris, 2008. Palau, Sardinija

Kontakt: 095 570 8 615 stipan32@gmail.com

Awards and Honours: 2013 Winner of the Croatian Association of Artists’ Annual Award for Young Artists 
 2012 Winner of the 3rd Prize at the International Biennale in Santorini, Greece 2011 Winner of the Rector’s Award, University of Zagreb 2010 Winner of the 2nd Prize at the 30th Youth Salon 2010 Winner of 1st Prize for painting Branimirova Street as a part of the Museum of Street Art 2009 Winner of the Dean’s Award for Excellence during the 2008/2009 academic year 2008 Received Dean’s praise for his outstanding contribution to the Academy of Fine Arts during the organization of the 100th anniversary of the Academy 2005 1st Prize at the national competition in drawing, Osijek Residencies and Workshops: 2015 GloArt, Belgium
 2015 NCCA, Kronstadt, Russia
 2013 Art Hub, Abu Dhabi
 2013 Art Stays, Ptuj, Slovenia 2012 Cite Internationale des Arts, Paris 2008 Palau, Sardinia

Contact: 095 570 8 615 stipan32@gmail.com


Biografija:

Biography:

Ivona Jurić rođena je 1987. godine u Zagrebu. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna 2005. godine te magistrirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2010. godine u klasi prof. Duje Jurića. Tijekom studija boravila je tri mjeseca u Brnu u R. Češkoj. Završila je tečaj pedagoško psihološke izobrazbe na učiteljskom fakultetu u Zagrebu i povremeno radi kao učiteljica likovne kulture. Od 2011. godine članica je HDLU-a. Izlagala je na nizu skupnih izložbi (2011. Zagreb, MSU, Erste Fragmenti 8; 2013. Zagreb, Dom HDLU, 2. hrvatsko Biennale slikarstva; 2013. Slavnonski Brod, Likovni salon Vladimir Becić, 6. triennale hrvatskog akvarela; 2013. Zagreb, Gliptoteka HAZU, Novi hrvatski realizam) i ostvarila pet samostalnih izložbi (2012. Zagreb, Galerija Matice hrvatske; 2012. Zagreb, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi; 2013. Šibenik, Galerija sv. Krševana; 2013. Zagreb, Galerija PM, Dom HDLU; 2014. Zagreb,Galerija Vladimir Bužančić). Sudjelovala je na rezidencijalnom programu Cité Internationale des Arts u Parizu i na kraćem CreArt programu u Kaunasu u Litvi. Dobitnica je Nagrade ALU u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i diplomskI rad te Nagrade HDLU-a za mladog umjetnika 2013.godine. Živi i radi u Zagrebu.

Ivona Jurić was born in Zagreb in 1987. In 2005 she graduated from the School of Applied Arts and Design and in 2010 she received her M.A. in Painting from the Academy of Fine Arts in Zagreb in the class of Prof Duje Jurić. During her studies, she spent three months in Brno in the Czech Republic. Ivona completed the pedagogical and psychological education course at the Faculty of Teacher Education in Zagreb and occasionally works as an art teacher. She has been a member of the Croatian Association of Artists since 2011. Ivona Jurić has exhibited in numerous group exhibitions (2011 Zagreb, Museum of Contemporary Art, Erste Fragments 8; 2013 Zagreb, Croatian Association of Artists, 2nd Croatian Painting Biennale; 2013 Slavonski Brod, Vladimir Becić Art Salon, 6th Croatian Watercolour Triennial; 2013 Zagreb, Glyptotheque of the Croatian Academy of Sciences and Arts, New Croatian Realism) and in five solo exhibitions (2012 Zagreb, Matica Hrvatska Gallery; 2012 Zagreb, Izidor Kršnjavi Exhibition Salon; 2013 Šibenik, St. Krševan Gallery; 2013 Zagreb, PM Gallery, Croatian Association of Artists; 2014 Zagreb, Vladimir Bužančić Gallery). She participated in the Cité Internationale des Arts residency program in Paris and in a short CreArt programme in Kaunas in Lithuania. She won the Academy of Fine Arts’ award for excellence during her studies and for her thesis, as well as the Croatian Association of Artists’ Award for Young Artists in 2013. She lives and works in Zagreb.

Kontakt: Ivonajuric.bubi@gmail.cpm www.ivonajuric.blogspot.com 098 959 7 695

Contact: Ivonajuric.bubi@gmail.cpm www.ivonajuric.blogspot.com 098 959 7 695


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.