Rimantas Plunge - MIMETIC

Page 1

O autoru:

About the author:

Rimantas Plunge je umjetnik i istraživač koji je studirao likovnu umjetnost, a zatim i slikarstvo na Sveučilištu Siauliai u Litvi. 2010. obranio je doktorsku disertaciju iz područja društvenih znanosti. Od 1999. član je litavskog društva umjetnika. Pet godina radi kao voditelj Siauliaiskog ogranka litavskog društva umjetnika. Tijekom svoje umjetničke karijere sudjelovao je na više od 60 skupnih izložbe te je organizirao više od 15 samostalnih izložbi (Litva, Danska, SAD, Velika Britanija). Od 1996. predaje na sveučilištima i akademijama u Litvi. Od 2000. godine drži predavanja na mnogim sveučilištima u Austriji, Portugalu, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Danskoj, Latviji, Estoniji, SAD-u i drugim zemljama. Od 2010. pročelnik je Odsjeka za suvremenu umjetnost i izv. prof. na Sveučilištu Vytautas Magnus u Kaunasu u Litvi.

Rimantas Plunge is an artist and researcher who studied fine arts and later painting at Siauliai University in Lithuania. In 2010 he defended a PhD thesis in Social Sciences. Since 1999 he has been a member of the Lithuanian Artist’s Association. For five years he has been working in the Lithuanian Artist’s Association, as the head of Siauliai branch. During his artistic carrier he took part in more than 60 group exhibitions and organized more than 15 solo exhibitions (Lithuania, Denmark, USA, UK). Since 1996 he has been teaching at the Universities and Academies in Lithuania. Since the year 2000 he has been giving lessons at many Universities in Austria, Portugal, Spain, UK, Denmark, Latvia, Estonia, USA and other countries. Since 2010 he has been the Head of the Department of Contemporary Art and assoc. prof. at Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania.

Rimantas Plunge

MIMETIC

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Galerija Karas | Karas Gallery Praška 4, 10000 Zagreb, Croatia | www.hdlu.hr Radno vrijeme: utorak - petak: 11 - 19 h, subota i nedjelja: 10 - 14 h; zatvoreno ponedjeljkom i blagdanom. Working hours: Tuesday - Friday: 11 am – 7 pm, Saturday and Sunday: 10 am - 2 pm; closed on Mondays and holidays. IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/president), Tomislav Buntak (dopredsjednik/vicepresident), Fedor Vučemilović (dopredsjednik/vicepresident), Ida Blažičko, Ivan Fijolić, Monika Meglić, Melinda Šefčić | Umjetnički savjet HDLU/Artistic board of HDLU: Tomislav Buntak, Leonida Kovač, Suzana Marjanić, Ivica Župan, Koraljka Kovač Dugandžić, Ivan Fijolić, Josip Zanki | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Mia Orsag | Predgovor/Preface: Shaun Camp & dr. Remigijus Venckus | Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Duje Medić | Prijevod i Lektura/Translation and Proofreading: Zana Šaškin | Tisak/Printed by: Cerovski | Naklada/Copies: 150 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba / The exhibition is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic Croatia and by the City Office for Culture, Education and Sports Zagreb.

Otvorenje izložbe - 02. rujna 2015. u 19:00 sati | Opening of the exhibition - 02nd of September at 7:00 pm Galerija Karas | 02. - 13. rujna 2015. | Karas Gallery | September 02nd - 13th, 2015


MIM

MIM

Ova se izložba sastoji od novih radova (koji su nastali tijekom prošle godine). Vrlo je bliska umjetnikovom najvažnijem stvaralačkom credu: najvažniji kreativni izazov jeste otkrivati važne stvari. Ljudi su međusobno vrlo slični, stoga su otkrića jednog čovjeka važna za sve. Na ovaj način, umjetnikov rad ne postoji kao njegov izolirani proizvod, nego univerzalna spoznaja koji gledatelja poziva da se uključi u raspravu. Naslov ove izložbe nije slučajnost: on upućuje na raznorazne reference, od kojih je najvažnija mimesis. Odnosi se na široku ideju mimesisa koju su Platon i Aristotel opisali kao oponašanje prirode. Platon i Aristotel razlikuju mimesis i diegesis. Ovi filozofi tvrde da mimesis prikazuje, a ne pripovijeda. Na ovaj način umjetnik poziva na raspravu kroz aktualizirane prikaze i pitajući se što je stvarno. Medij ne predstavlja odlučujuću ulogu za autora: on ne vidi razliku između crteža, slike ili fotografije. U ovom slučaju tehnologija i mehanizmi nisu važni, ono što jeste važno jeste sam autor. U ovom tehnološkom dobu, sam je autor izvor i mehanizam za nadziranje i tumačenje okoliša. Autorova je pozicija u suprotnosti s prirodom ljudske vrste i ponovno postavlja pitanje “što smo mi?”.

This exhibition is composed of new works (created during the last year). It is very close to the author’s most important creative credo: the most important creative challenge is discovering important things. People are very similar, so one man’s discoveries are important for everyone. In this way, the author’s works do not exist as isolated products of the artist, but as a universal insight, which invites the viewer to join the discussion. The title of MIM is not a coincidence; it creates versatile references, the most important of which is mimesis. It refers to a broad idea of mimesis, described by Plato and Aristotle as the representation of nature. Plato and Aristotle contrast mimesis from diegesis. These philosophers argue that mimesis shows, rather that tells. In this way the author invites discussion through actualized images and by asking what is real. Medium does not play a defining role for the author: he sees no difference between a drawing, painting or a photograph. In this case the technology and mechanism are not important, it is the author himself what is. In the technological age, the author himself is the resource and mechanism for supervising and interpreting the environment. The author’s position is in the contrast with the nature of human kind and it is asking once again “what are we?“.

O najnovijim radovima Rimantasa Plungea: Rimantas Plunge još jednom potvrđuje da je fotografija jedan od temeljnih načina za tumačenje stvarnosti. Usudio bih se reći da umjetnik nikada nije pokušao prikazati ono što je jasno vidljivo i čitljivo bez problema. Ograničavajući linearne narative i kroz jasnu percepciju, R. Plunge poziva gledatelja da zadrži distancu. Ta je distanca u službi stalnog razvoja i intelektualne debate, koji zauzimaju aktivnu ulogu, kako u primatelju i poruci, kao i u R. Plungeovoj karakterističnoj tehnologiji. Otvoreni za raspravu i tumačenja, autorovi su radovi rezultat strpljivog i dosljednog istraživanja. Svaka autorova izložba ponovno postavlja za umjetnost važna pitanja: što još slika može otkriti o subjektu, o mjestu u kojemu postojimo, o identitetu koji je toliko nestabilan i koji nikada nije u potpunosti sveobuhvatan? Izokrenuti i obrnuti negativi, višeslojna grafika, izgrebani i poderani papir ne ometaju prepoznavanje uobičajenih mjesta u Litvi, ali su vrijedni dubljeg promišljanja. Mjesta nisu samo izmijenjena, čudna, nego postavljaju i izravno pitanje: vidite li zaista stvarni svijet i jesu li svi njegovi zapisi nesumnjivo ispravni te može li se o njima uvije iznova raspravljati?

About the latest works of Rimantas Plunge: Rimantas Plunge once again confirms that photography is one of the cornerstones of strategies used for the interpretation of reality. I dare to state that the artist never tried to represent what is clearly visible and readable without any effort. By specially limiting any linear narrative and through clear perception, R. Plunge invites you keep distance. This distance is dedicated to continuous development and intellectual debate, which takes active positions both in the addressee and the message, as well as in R. Plunge’s distinctive technology. Open to discussion and interpretation, his artworks are a patient and consistent result of research. Each author’s exhibition repeats important questions for the art: what else the image can reveal about the subject, about the place in which we exist, about the identity which is so unstable, and which is never really comprehensive? Flipped and inverted negatives, multi-layered prints, scratched and torn paper, do not prevent recognizing usual places of Lithuania, but they are worth a deeper reflection. Locations are not only changed, strange, but they also raise a direct question: do you really see the real world, and are all of its records undoubtedly correct and can they not be discussed again and again?

dr. Remigijus Venckus Premda je prvotno studirao slikarstvo, Rimantas Plunge do te je mjere svoj rad razvijao kroz kolaž da danas radi gotovo isključivo u tom mediju. Plungeov rad orijentiran je na tri koncepta koji se mogu pripisati našem razumijevanju vlastitog mjesta u svijetu, posebice vrijeme, prostor i identitet. Umjetnik nastoji izraziti osobne percepcije i iskustva svakodnevnog života u kombinaciji s određenim događajima, čime priziva osobni narativ koji služi postavljanju pitanja o identitetu i osobnim mitologijama. Ove su ideje u skladu s predodžbama ‘sebe’ definiranima u odnosu s ‘drugima’; ‘subjekt’ se ostvaruje samo kroz ‘objekt’. Fragmentirani prikazi i narativni sudari umjetnikova su nastojanja da utvrdi tko je on te nam time ukazuje i na ono što bismo mi mogli biti ili postati. 

 
Shaun Camp

Dr Remigijus Venckus Having initially studied painting, Rimantas Plunge’s work developed using collage processes; to the point that now he almost exclusively works in this medium. Plunge’s work is focused on three concepts that may be attributed to our understanding of our place in the world, namely, time, space and identity. The artist seeks to articulate personal perceptions and experiences of everyday life combined with specific events, thus evoking a personal narrative that serves to establish questions centred upon identity and personal mythologies. These ideas conform to notions of the ‘self’ as defined by the relationship to the ‘other;’ the ‘subject’ only being realised through the ‘object.’ The fragmented imagery and narrative collisions represent the artist trying to establish who he is, and by doing so, he points to who we might be, or become. Shaun Camp


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.