Page 1

MARIJAN RICHTER SLIKE POSLIJE NASLIKANIH SLIKA Otvorenjeizložbeodržatćese16.ožujkau19sati|Openingoftheexhibitionon16thofMarchat7:00pm Galerija K aras | 1 6. - 2 9. o žujka 2 015. Karas G allery |March16 - 2 9, 2 015


Posljednjih nekoliko godina Marijan Richter uspješno ostvarujejedinstvenuizanimljivustrategiju-poništavasvoje većgotove,izlaganeikatalogiziraneslike,snjihuklanjajući sve ono bez čega one mogu funkcionirati kao slike. Riječ je „odslikavanju i raslikavanju, rasterećivanju slike od naslikanasadržaja“(Richter),čimeseautoruproblemskom smislu jasno određuje prema bitnim pitanjima slikarstva danas, poručujući da se slikarstvo više ne može baviti velikimživotnimproblemima,negosetrebaokrenutisamoj sebi, konstitutivnim činiocima same slike. Bitno duhovno i morfološko polazište u formiranju ovakva slikarstva jest slikarevapotrebadazaniječeslikukaozavršenrezultat,da stalnoiznovaporičenjezinudovršenostinepromjenjivost, da prokazuje njezinu inertnost i statičnost, da je zaniječe kao gotovu estetsku činjenicu. Autor svoje već pokazivane slike ljušti i rastvara i potom nadograđuje, poručujući da umjetničkodjelonikadnijezatvorenidokrajaizrečensustav. Ustrajavajućinaneprestanimpromjenama,modifikacijama i transformacijama slike, Richter istodobno tjera motritelja da se odrekne navika u promatranju likovnoga djela i da ozbiljno preispita opravdanosti vladajućih estetskih i ideološkihobrazaca.Slikaristodobnoneprihvaćadausliku uđeištaizvannjesame. Unajnovijimslikama-pokazanimuGalerijiKaras-svjedoci smo Richterova novoga slikogradbenog zaokreta - to više nisu radovi čija je problematika redefiniranje prethodno naslikanihslika,aliiovaostvarenjarezultatsuprethodna procesaslikarskogporicanjaapriornainepovredivaizgleda naslikaneslike.Ituautoristražujedokojesemjeremože osloboditislikarskihapriorija–likovnih,estetskih,ikoničkih, simboličkih,kolorističkih... Ciklus, predstavljen u galerijskom postavu, ponovno okrenuvši leđa modusu reprezentacije, predstavlja tri tipološki različita podciklusa. Počinje na katu galerije gotovo praznim bijelim platnima, a prevladavajuća lirska, profinjena i prosvijetljena, pamtljiva bjelina slikanog prostora posljedica je rasterećivanja slike od utilitarne funkcijenjezinaizgleda.Projekt,dakle,počinjerealizacijama koje su bijeli monokromi s jedva uočljivim prisućem autorove intervencije čiji su rezultati tek plahe i krhke asocijacije,ačijajeintencijadogradnjairaščlambaplanova slikanog polja. Kultiviranu bjelinu autor postiže nanosima asimilirane izuzetne autorske slikarske senzibilnosti, sada jošupečatljivijegrafinmana. Na odmorištu koje razdvaja prizemlje i kat galerije postavljena su dva platna na kojima se iz bijele epiderme odlučno probija asketski grafizam postojane vizualizacije ali kriptofigurativna određenja, koji još uvijek nije znak a kamoliideogram,negojetekkohezijskasponakojaspaja kompozicijskeplanove.Grafemiodlučnoprodirukrozbijelu pozadina,aliistodobnoihpercipiramoikaooblikekojikao dasuprediščeznućem-kaodatonuubjelinu. U galerijskom prizemlju postavljene su slike iz ciklusa Metastaze. Na lijevom zidu vise dvije slike, a na desnom zidu jedna slika velikih dimenzija. Kratke i duže vijugave linije meandriraju slikanim poljem, katkad kao gestualni tokovi jasno izdvojeni na bogatoj podlozi, ali i sporadično isprepletene ili u nesigurnoj međusobnoj različnosti i nepodudarnosti. Autor je posebnu pozornost posvetio neprikazivačkim, ali asocijativno potentnim aspektima anatomskih i arhitektoničkih, sažetih formi koje ishode iz slikareve analize prostora. Na slikama pratimo cijeli niz nenametljivih ali do kraja uobličenih grafizama, uzgibana crtovlja i oblika, koji također, u uzajamnim odnosima, stvaraju dinamizirane i delikatne kompozicijske sustave. Ti enigmatični grafizmi ne poprimaju vrijednost sadržaja, ne razvijaju se do stupnja simboličke znakovitosti jer im autor odriče označiteljsku ulogu. Dakle, nije riječ o znakovimašiframa,negooformamakojejeslikarpronašaousamome

In the last couple of years Marijan Richter has been successfully applying a unique and interesting strategy – he has been deleting his already finished, exhibited and catalogued paintings, removing from them everything without which they can function as paintings. This is the process of “de-painting and unpainting, releasing the paintingfromitspaintedcontent“(Richter),whichtheauthor usestotakeaclearstance,intheproblematicsense,towards the important issues of present-day painting; stating that paintingcannolongerdealwiththebigproblemsoflife,but needs to turn inward, to the constituent factors of painting itself. An important spiritual and morphological starting point in creating such form of painting is the painter’s need to deny the painting as a finished result, to deny its completeness and unchangeability again and again, to exposeitssluggishnessandinactivity,todenyitasafinished aesthetic object. The author peels off, dissolves and then buildsontohisalreadyexhibitedimages,statingthatawork ofartisneverclosedandfullyelaboratedsystem.Pushing for constant changes, modifications and transformations oftheimage,Richteratthesametimeforcestheobserver to abandon his/her own habits in observing the work of art and seriously re-examine the justification of the dominant aesthetic and ideological patterns. At the same time, the painterdoesnotacceptanythingwithinthepaintingexcept thepaintingitself. InRichter’slatestpaintings–exhibitedinKarasGallery–we arewitnessinganewshiftinconstructinghispaintings–these are no longer works which deal with the issue of redefining previously painted paintings; however, these achievements arealsotheresultofthepreviousprocessofartisticdenial ofaprioridefinedanduntouchableappearanceofapainted image.Andthisiswheretheauthorexplorestheextentto whichhecanfreehimselffromaprioripaintingpostulates– artistic,aesthetic,iconic,symbolic,colour,etc. The series, exhibited in the gallery setting, once again turningitsbackonthemodeofrepresentation,represents three typologically different sub-series. It starts on the gallery’s first floor with almost empty white canvases; the prevailinglyrical,sophisticatedandenlightened,memorable whiteness of the painted space comes as a consequence ofreleasingthepaintingfromtheutilitarianfunctionofits appearance.Theprojectthusstartswithachievementswhich are actually white monochromes with barely noticeable presence of the author’s intervention, which result in shy and fragile associations, and whose intention is to upgrade anddecomposetheplansofthepaintingfield.Theauthor achieves the cultivated whiteness with the strokes of an assimilated, exquisite painterly sensitivity, of even more strikingrefinement. On the mezzanine separating gallery’s ground and first floor, there are two canvases on which an ascetic graphism of stable visualization, but of crypto-figurative definition, decisively breaks through the white epidermis. It is not even a sign, let alone an ideogram; it is merely a cohesive bond connecting composition plans. Graphemes decisively penetrate the white background, but at the same time we perceive them as shapes facing disappearance – as if they aresinkingintothewhiteness. The paintings from the Metastases series are exhibited on thegallery’sgroundfloor.Twopaintingshangontheleftwall and on the right wall there is only one large painting. Short andlonglinesmeanderthroughthepaintingfield,sometimes likegesturalflows,clearlyemphasizedonarichbackground, butalsosporadicallyintertwinedorinshymutualdiversity and discrepancy. The author paid special attention to abstract, but associatively potent, aspects of anatomic and architectonic concise forms arising from the author’s analysisofspace.Inthesepaintings,onecanfollowarange


slikarskom činu. Upisujući grafizme, slikar definitivno ne polaziodpodatakaizpredmetnasvijeta,negonudistrukturu samostalne nepredmetne forme, što znači da sliku od sama početkapredmnijevakaoautonomni,odpredmetnasvijeta emancipirani estetski predmet. Ovi semantički zamućeni stratusi, dakle, podupiratelji su apstraktne organizacije slike,diopikturalneilinearneodrživostislikekaolikovnea nenaracijsko-literarnepriče. Dakako,izložbasemožerazgledatiiobrnutimslijedom,ali njezinećeporukeostatiiste! U susretima dvaju planova slike autor u svakoj pojedinoj realizaciji propituje opću atmosferu slike, tu se zbiva intrigantansuodnospozadineinanesenaznaka.Pozadinaje zapravoizviranjearheološkihostatakaprethodnonaslikane slike. Iz slojeva naknadno slikanih a potom struganjem poricanihmjestimiceprovirujeprvotnaslika.Onoštoseovdje možečitatikaoznak,zapravojeasemičkiostatak,rezidijum prethodnaizgleda.Otkazivanjemandatapostojećemizgledu naslikane slike generiralo je proces sukcesivnih slikanja i raslikavanja.IvicaŽupan

ofunobtrusive,butfullyshapedgraphisms,ruffledlinesand shapes, which also, in their interrelations, create dynamic and delicate compositional systems. Those enigmatic graphisms do not assume the value of the content; they do notachievethelevelofsymbolicmeaningbecausetheauthor negatestheirsignifyingrole.Therefore,thesearenotsignscodes, but forms that the author has discovered in the very actofpainting.Byinscribinggraphisms,ashisstartingpoint theauthordefinitelydoesnottakeobjectsfromthephysical world, but offers a structure of an independent abstract form, which means that, from the very beginning, he sees painting as an autonomous, aesthetic object emancipated fromtheworldofobjects.Thesesemanticallyblurredstrata are,therefore,supportersoftheabstractorganizationofthe painting,partofthepictorialandlinearsustainabilityofthe paintingasanartisticandnotnarrative-literarystory. Of course, the exhibition can also be seen in reverse, but its messageswillstaythesame! Wheretwoplansofthepaintingmeet,ineachachievement, theauthorquestionsthegeneralatmosphereofthepainting; this is where this intriguing interrelationship between the background and the applied sign happens. The background isactuallytherisingofarchaeologicalremainsofapreviously paintedimage.Thefirstpaintingoccasionallypeeksthrough fromsubsequentlypainted,andthenscratchedoutlayers. What can be seen as a sign is actually an asemic residue, residueofitspreviousappearance. Cancelling the mandate of the existing appearance of the paintedimagegeneratedtheprocessofsuccessivepainting andunpainting. IvicaŽupan


MarijanRichterrođenje1957.uZagrebu. Doktorirao je slikarstvo s temom Slika između izgleda i pogleda 2013. godine. Realizirao je preko trideset samostalnihizložbiuZagrebu,Čakovcu,Križevcima,Sisku, Osijeku, Trogiru, Vinkovcima, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Splitu,Zadru. Onjegovomradusnimljenojenekolikotelevizijskihpriloga (Slikanjefotografije,Tvizložba).MonografijaMarijan Richter uizdanjuArTresoraobjavljenaje2012.godine. Docent je na odjelu za nastavničke studije u Gospiću SveučilištauZadru.

MarijanRichterwasbornin1957inZagreb. HereceivedhisPh.D.paintingwiththethemeFigurebetween layoutsandviewsin2013.Hehadoverthirtysoloexhibitions in Zagreb, Cakovec, Krizevci, Sisak, Osijek, Trogir, Vinkovci, Karlovac,SlavonskiBrod,Split,Zadar. HisworkhasbeenpresentedbyseveralTVreports(Painting photos,TVshow).2012. ArTresorpublishedMonographMarijan Richter. Heisassistantprofessorinthedepartmentofpedagogical studiesinGospic,UniversityofZadar.

Kontakt:mrichter@unizd.hr,www.marijanrichter.com mob:0915547864

Contact:mrichter@unizd.hr,www.marijanrichter.com mob:0915547864

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Galerija Karas | Karas Gallery Praška4,10000Zagreb,Croatia|www.hdlu.hr Radnovrijeme:utorak-petak:11-19h,subotainedjelja:10-14h;zatvorenoponedjeljkomiblagdanom. Workinghours:Tuesday-Friday:11am–7pm,SaturdayandSunday:10am-2pm;closedonMondaysandholidays.

IMPRESUM |Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnihumjetnika/CroatianAssociation ofArtists, Trgžrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/ Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/president), Tomislav Buntak (zamjenik predsjednika/vicepresident), FedorVučemilović(zamjenikpredsjednika/vicepresident),IdaBlažičko,IvanFijolić,KoraljkaKovačDugandžić,AnitaKuharić Smrekar | Umjetnički savjet HDLU/Artistic board of HDLU: Tomislav Buntak, Leonida Kovač, Suzana Marjanić, Ivica Župan, Koraljka Kovač Dugandžić, Ivan Fijolić, Josip Zanki | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Mia Orsag | Predgovor/Preface: Ivica Župan | Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Mia Orsag | Fotografija/ Photography:IvanRichter|Prijevod/Translation:ZanaŠaškin|Tisak/Printedby:Cerovski|Naklada/Copies:150 IzložbajerealiziranauzfinancijskupotporupotporuGradskoguredazakulturu,obrazovanjeišportGradaZageba/The exhibitionisfinanciallysupportedbytheCityOfficeforCulture,EducationandSportsZagreb.

Profile for HDLU

Marijan Richter - Slike poslije naslikanih slika  

Samostalna izložba u Galeriji Karas 16.03. - 29.03.2015.

Marijan Richter - Slike poslije naslikanih slika  

Samostalna izložba u Galeriji Karas 16.03. - 29.03.2015.

Profile for hdlu6
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded