Izložba Vitolda Košira: Inverzija, u Galeriji Bačva, 4. - 22.9.2019.

Page 1

4.9.-22.9.2019 u galeriji Bačva, otvorenje je u 20:00 h.

ORGANIZATOR / ORGANIZER

UZ POTPORU / SUPPORTED BYINVERZIJA

Vitold Košir (1966.), afirmirani zagrebački kipar, grafičar, klasični i rock glazbenik, lovac, sokolar... – plemeniti je divljak koji kiparenjem teži iskonskom izrazu koji preobražava u (post)modernizirani skulpturalni art beton brut. Kružnim kretanjem postupno osvješćujemo autorovu prostornu dodirno – vizualnu, vrašku postavku utemeljenu na suprotnostima kruga i pravokutne četvorine. Ona je, transformirana u primarnu, sirovu estetiku istodobno gruba i poetična, rudimentarno uobličena. Koširov lebdeći prostorni sklop tektonski uravnoteženo balansira. Uspostavljen je cikličkim ritmovima ostvarenima između gradbeno čvrste vertikalno usmjerene tamne monolitne ploče i njezinih kontrastnih reljefnih odjeka. Cijeli konstrukt osmišljen je poput dvostrukih skulptura: prostornih i zidnih. U kadru formata one su – u suprotnosti s materijskim, gradbenim instinktom – ujedno organičke i amorfne. Prožete su samoorganizirajućim varijacijama autorova kontroliranog automatizma. Unutar optičkoga polja – s onu stranu oponašanja – repetirane su brojne varijante glavne teme. U tome vidu Košir je aciton-sculptor. U početku žitka masa naposljetku se alkemijskom pretvorbom stvrdnjava u čvrstu tvorevinu. Od tvari do forme tvari. Od skulpture do filozofije skulpture i njezine realne prostornosti. Vitold je podjednako zaljubljen u asfaltne žile grada i opčinjen prirodom. To nas načelom polariteta, poput svjetlosti koja svjetlosnim tragom prodire kroz lupu osvjetljavajući i izobličujući specifičnosti autorove sjene, privodi složenoj, polivalentnoj strukturi ličnosti koju nije lako jednostrano klasificirati, kao ni njezin temeljni kiparski supstrat. Košir ostvaruje kontinuiranu instalacijsku skulpturu koja je principom pozitiva i negativa transformirana u obrnutu građevinu povezanu čvrsto – teškom simbolskom i fizikalnom, realnom 3D oformljenošću i 2D reljefnošću. Na drugi način Vitold stvara optički lake forme inverzijskog

preslika sâme zaokružene strukture zgrade Doma hrvatskih likovnih umjetnika. Čistu formu Meštrovićeva, od svega suvišnog izmetnuta modernističkoga tholosa, zapravo niza koncentričnih krugova koje tlorisno pojmimo od kružnoga toka i oplošja trga do jezgre zgrade, Košir dopunjuje dvostrukim skulpturalnim krugom kojeg čine povezane skulpture izvedene betonom i željezom u oblicima pravokutnih ploča i četverodijelnih pilastara ovješenih na zid. Patinirani su akromatskom bijelom koja simbolizira izvrtanje vanjskoga trijema stupova. Također, akromatskim polaritetom, unutarnjim krugom crnih pravokutnih skulptura na bijelim postamentima koje izgledaju kao da lebde, autor istodobno superponira dvije pozicije računajući ujedno na bjelinu ziđa, difuzno svjetlo za dana i kružnu čistoću prostora, interpretirajući ujedno i međuzonu zatamnjenih vanjskih prozora. Košir se ogleda i u prostoru i u njegovu konstrukcijskom odljevu. Dakle, teško – lakom kružno raspoređenom formom Košir poštuje i interpretira Meštrovićev paviljon pripajajući prostor, zapravo, bez obzira na svrhu, uvijek promišljen u formi svetišta; ono odjekuje od kružnih megalita Stonehengea koji simbolizira i ciklički protok vremena, a na koji se autor bezvremenski referira, preko antičkog tholosa pa sve do Meštrovićeve građevine koju su interpretirali akvarelom (izgradnja) i legendarni Vladimr Becić (1936.) i fotografijom Mladen Grčević (1948.) – odsječenom vizurom snimljenom s minareta. Povezanim inverzijskim krugom ostvarenim temeljenim dvodijelnim polaritetima između primarnih skulpturalnih formi raspoređenih – u ritmu i položaju stupova vanjskog prstena građevine i susljednih skulpturalnih prozora što upijaju svjetlost – Vitold stvara arhitekturni vizualni sklop doživljen poput skulpture s funkcijom i prostorom koji prisvaja. Autor simbolizira, arhaizira i zapravo posvećuje kružni prostor koji je ujedno i kozmički arhetip. ŽELJKO MARCIUŠ

Vitold Košir rođen je 19. veljače 1966. u Zagrebu. Završio je Klasičnu gimnaziju. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je kiparstvo u klasi prof. Šime Vulasa 1989. godine. Studij viole diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1991. godine u klasi prof. Zlatka Stahuljaka. Zaposlen je u Simfonijskom orkestru Hrvatske radio-televizije kao stalni član. Vitold Košir Pantovčak 103A Zagreb Tel. 01/4822 427 vitoldkosir@gmail.com www.vitoldkosir.eu

INVERSION

Vitold Košir (1966), an established Zagreb sculptor, graphic artist, classical and rock musician, hunter, falconer... – is a noble savage who strives for a primordial expression in sculpture which he then transforms into a (post)modernist art beton brut. In a circular motion we gradually become aware of the artist’s spatial palpable and visual, devilish tenet based on the contrast of the circle and the rectangular square. It is, transformed into a primary, raw aesthetics at once rough and poetic, rudimentarily shaped. Košir’s floating spatial composition tectonically balances. It is established by the cyclical rhythms between the solid construction of a vertically oriented dark monolithic plate and its contrasting relief echoes. The entire construct is designed as double sculptures: spatial and wall ones. In the frame of the format they are – contrary to the material, building instinct – at the same time organic and amorphous. They are imbued with the self-organising variations of the artist’s controlled automatism. Within the optical field – on the other side of imitation – numerous variants of the main topic are repeated. In this respect Košir is an action-sculptor. Initially liquid mass eventually becomes a solid object through an alchemical transformation. From a substance to form. From sculpture to the philosophy of sculpture and its real spatiality. Vitold is equally in love with the concrete veins of the city and fascinated by nature. By the principle of polarity, like light that penetrates the magnifying glass with its light trace, illuminating and distorting the specificities of the artist’s shadow, it brings us closer to a complex, polyvalent structure of personality that is not easy to classify unilaterally, same as his fundamental sculptural substrate. Košir creates a continuous installation sculpture, transformed into a reverse building by the principle of positive and negative, firmly connected – by heavy symbolic and physical, real 3D form and 2D plastic quality. In another way, Vitold creates optically light forms of an inverse image of the round structure of the Home of the

Croatian Association of Artists. The clean form of Meštrović’s modern Tholos, striped of anything redundant, actually a series of concentric circles the floor plan of which we perceive from the roundabout and superficial area of the square to the core of the building, Košir supplements with a double structural circle made of connected sculptures from concrete and iron in the forms of rectangular panels and four-part pilasters hung on the wall. They are patinated with achromatic white that symbolises the distortion of the external porch with columns. Also, with an achromatic polarity, the inner circle of black rectangular sculptures on white pedestals that appear to be floating, the artist simultaneously superimposes two positions, counting at the same time on the whiteness of the walls, diffuse light during the day and circular purity of the space, interpreting at the same time the inter-zone of tinted exterior windows. Košir is reflected both in space and its constructional mould. Therefore, with heavy – light circular form Košir pays respect to and interprets Meštrović’s pavilion by merging the space, regardless of its purpose, actually always envisaged in the form of a shrine; it resonates with the circular megaliths of Stonehenge that also symbolises the cyclical flow of time, and to which the artist refers in a timeless way, through an ancient Tholos, and all the way to the Meštrović’s building that was also interpreted in watercolour (construction) by the legendary Vladimr Becić (1936) and in photography by Mladen Grčević (1948) – with a cut off view taken from a minaret. With a connected inversion circle formed by the basic dual polarities between primary sculptural forms arranged – in the rhytm and position of the pillars of the outer ring of the building and consecutive light-absorbing sculptural windows – Vitold creates an architectual visual composition perceived as a sculpture with a function and space that it appropriates. The artist symbolises, archaises and actually consecrates the circular space that is at the same time a cosmic archetype. ŽELJKO MARCIUŠ

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Croatian Association of Fine Artists Galerija Bačva/Gallery Bačva Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb, www.hdlu.hr Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 11 do 19h, subota – nedjelja 10 do 18h/ Working hours: Monday to Friday 11am – 7pm, Saturday to Sunday 10am – 6pm IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Fine Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Tomislav Buntak | Ravnateljica / Director: Ivana Andabaka | Upravni odbor HDLU / Croatian Association of Artists Board: Tomislav Buntak (predsjednik / President), Josip Zanki (potpredsjednik / Vice president), Ida Blažičko, Fedor Fischer, Monika Meglić, Alen Novoselec, Melinda Šefčić | Voditeljica galerije / Gallery coordinator: Nika Šimičić | Umjetnički savjet Galerije Bačva /Bačva Gallery Advisory Board: Jelena Bando, Branka Benčić, Tomislav Buntak, Ivan Fijolić, Kristian Kožul, Marijana Stanić, Josip Zanki | Urednica kataloga / Catalogue Editor: Nika Šimičić | Grafičko oblikovanje kataloga / Catalogue Design: Robert Rebernak | Predgovor / Preface: Željko Marciuš | Prijevod / Translation: Zana Šaškin| Fotografije / Photographs: Mario Majcan, Dunja Dopsaj | Tisak / Printed by: Retro studio | Naklada / Edition: 200