Jelena Bando: Drugi - Pravi prostor

Page 1

O autorici:

About the Author:

Jelena Bando je akademska slikarica, koja je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu završila 2012.godine. Studijski i rezidencijalno je boravila u Njemačkoj (Wurzburg, Berlin) i Francuskoj (Pariz). Izlagala je na dvanaest samostalnih izložaba u Hrvatskoj, Njemačkoj, Švedskoj, i Francuskoj i na tridesetak skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je dvaju nagrada za crtež i grafiku (Galerija SKC, Beograd; 15. bijenale crteža, Beograd). Tijekom 2013. godine pokrenula je projekt 36 Mountains, koji je izrastao u poznati festival ilustracije.

Jelena Bando is an academic painter who graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2012. She has attended study visits and residencies in Germany (Wurzburg, Berlin) and France (Paris). She has exhibited in twelve solo exhibitions in Croatia, Germany, Sweden and France, and about thirty exhibitions in the country and abroad. She has won two awards for drawing and graphic arts (SKC Gallery, Belgrade; 15th Biennial of Drawing, Belgrade). In 2013 she started the project 36 Mountains that has grown into a renowned festival of illustration.

www.jelenabando.com

www.jelenabando.com

JELENA BANDO

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Galerija Prsten | Prsten Gallery Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb, Croatia | www.hdlu.hr

DRUGI - PRAVI PROSTOR THE OTHER - A PROPER SPACE

Radno vrijeme: srijeda – petak 11 do 19h, subota – nedjelja 10 do 18h ponedjeljkom, utorkom i blagdanom zatvoreno. Working hours: Wednesday to Friday 11am – 7pm, Saturday to Sunday 10 – 6pm, Monday, Tuesday and holidays - closed IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Fine Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/ president), Tomislav Buntak (dopredsjednik/vicepresident), Fedor Vučemilović (dopredsjednik/vicepresident), Ida Blažičko, Ivan Fijolić, Monika Meglić, Melinda Šefčić | Umjetnički savjet Galerije Prsten/Artistic board of Prsten Gallery: Tomislav Buntak, Suzana Marjanić, Koraljka Kovač Dugandžić, Branka Benčić, Ivan Fijolić, Josip Zanki, Ivica Župan | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Mia Orsag | Predgovor/Preface: Morana Matković | Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Duje Medić | Fotografija/Photography: Jelena Bando | Prijevod/Translation: Zana Šaškin | Lektura/Proofreading: Zana Šaškin | Tisak/Printed by Cerovski | Naklada/Copies: 150 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba kao program Galerije Karas u Galeriji Prsten / The exhibition is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic Croatia and by the City Office for Culture, Education and Sports Zagreb as Karas Gallery program in Prsten Gallery.

Galerija Prsten | 5. listopada - 23. listopada, 2016. Prsten Gallery | October 5 - October 23, 2016


Jelena Bando / Naziv izložbe: Pravi prostor Slikarstvo je medij koji nudi umjetniku brojne mogućnosti, a jedna od njih je stvaranje jedinstvenog sustava znakova tj. vizualnog jezika kojeg oblikuje umjetnik. Takav jedinstven sustav simbola, znakova i oblika kojeg možemo nazvati i vizualnim svijetom Jelene Bando fokusiran je, i istraživački i likovno, na Drugog. Taj odnos s Drugim kojeg suvremena teorija definira kao pojam koji problematizira interakciju osobe s osobom, ali i kao problem vremenski i prostorno daljinske komunikacije među kulturama postao je glavna tema njezina stvaralaštva. No, kako bismo vam tu fascinaciju približili potrebno je referirati se na neke njezine ranije cikluse. Ciklus radova naslovljen „Drugi”1 nastao je kao rezultat njezina istraživanja direktno potaknutog osobnim iskustvom susreta s kulturom Drugog, s udrugom imigranata s otoka Guadalupe koje je umjetnica upoznala u Parizu. Upravo taj susret postaje tema koju umjetnica nadograđuje smještajući te odabrane likove, pripadnike neke druge kulture, u imaginarne krajolike nadograđujući time vlastiti pogled na Drugoga. Već u sljedećem ciklusu „Susreti u nestajanju”2 umjetnica odabire

1 2

Jelena Bando i Ivan Prerad „Drugi”, Galerija Galženica, 2015. Predgovor: Lea Vene Jelena Bando „Susreti u nestajanju”, Galerija VN, 2016. Predgovor: Lea Vene

Jelena Bando / The title of the exhibition: A Proper Space

zajednice koje su u opasnosti da njihov tradicijski način života bude ugrožen izvanjskim utjecajima kako bi izrazila vlastiti stav o takvoj potencijalnoj transformaciji. Ovoga puta Drugog, te odabrane zajednice, upoznaje isključivo posredstvom različitih medija (interneta, knjiga, fotografija ...), a sam susret s njima inicira fikcionalno kroz crteže kojima artikulira vlastiti komentar zamijećene situacije. Imaginarni krajolik je i dalje prisutan. No, s ciklusom Pravi prostor umjetnica radi jedan značenjski zaokret. Vlastiti pogled na Drugoga ovoga puta razrađuje zamjenjujući imaginarni krajolik svojim stvarnim životnim prostorom. U tom suptilnom balansiranju na granici realističnog i imaginarnog stvoren je novi vizualni svijet kojem ni ovoga puta ne manjka ni začudnih ni realističnih referentnih točaka poput ljudske figure, biljaka i životinja. Toliko puta spomenuti Drugi ovoga je puta pronašao svoje sigurno mjesto u ugodnoj svakodnevnici umjetnice, u interijeru njezina stana okružen stvarnim motivima iz njezina života. Morana Matković

Painting is a medium that provides an artist with numerous possibilities, among which is creating a unique system of signs, that is, a visual language shaped by the artist. Such a unique system of symbols, signs and forms, which we can also call Jelena Bando’s visual world, is, both in terms of research and visual vocabulary, focused on the Other. This relationship with the Other, that the contemporary theory defines as a concept that problematizes the interaction of one person with another, but also as the issue of temporally and spatially remote communication between cultures, became the main topic of her work. However, in order to familiarize you with this fascination, we should refer to some of her earlier series of works. The series of works titled “The Other”1 was a result of research directly driven by her personal experience of the culture of the Other, of the association of immigrants from Guadalupe Island she met in Paris. This encounter became the topic that the artist built upon by placing these selected characters, members of some other culture, into imaginary landscapes, constructing thus her own view of the Other. Already in the following series of works, “Encounters in Disappearance”2, the artist selected endangered communities, whose

traditional way of life might be threatened by external influences, in order to express her own view of such potential transformation. This time, she met the Other and selected communities exclusively through various media (the Internet, books, photographs...), and fictionally initiated encounters with them through drawings in which she articulated her own comment on the observed situation. Imaginary landscape was still present. However, with the series of works A Proper Space the artist makes a semantic shift. This time she elaborates her own view of the Other by replacing the imaginary landscape with her real living space. In this subtle balance on the verge of real and imaginary she creates a new visual language, again full of uncanny and realistic reference points, such as human figures, plants and animals. This time, the so often mentioned Other has found his safe place in the artist’s pleasant everyday, in the interior of her apartment, surrounded by real motives from her life. Morana Matković

1

Jelena Bando and Ivan Prerad “The Other”, Galženica Gallery, 2015. Foreword: Lea Vene

2

Jelena Bando “Encounters in Disappearance”, VN Gallery, 2016. Foreword: Lea Vene